LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal Bilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal Bilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı"

Transkript

1 LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal ilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı KR KTLOG No.09-6TR

2 çindekiler Yap ve Özellikler (bkz. s.) Dört yönlü Eflit Yük Derecelendirmesi Yüksek Hassasl k Yüksek Sertlik Yerden Tasarruf Modeller (bkz. s.) KR- (bir adet uzun somun blok ile) KR- ( ki adet uzun somun blok ile) KR-C (bir adet k sa somun blok ile) KR-D ( ki adet k sa somun blok ile) Nominal Yük ve Müsaade edilen Her Yönde Statik Moment (bkz. s.6) Nominal Yük Eflde er Yük (LM K zak) Müsaade edilen Moment (LM K zak) Kullanim Ömrü (bkz. s.9) LM K zak Nominal Kullanim Ömrü Kullanim Ömrü Vidal ilye ve destekleyici yata n Nominal Kullanim Ömrü Kullanim Ömrü fc: temas faktörü fw: yük faktörü K: moment eflde er faktörü (LM k zak) Nominal Kullanim Ömrü Hesaplama Örnekleri (bkz. s.) Koflullar De erlendirmeler LM K za n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Somun blo una yüklenen yük irlefltirilmifl radyal ve bask yükü Statik güvenlik faktörü Nominal Kullanim Ömrü Vidal iley'nin Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük Statik güvenlik faktörü Flambaj yükü Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü Tehlikeli h z DN de eri Nominal Kullanim Ömrü Destekleyici Yata n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük (vidal bilye ayn ) Statik güvenlik faktörü Nominal Kullanim Ömrü Sonuç Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk (bkz. s.) Do ruluk Standartlar (bkz. s.6) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama Geri tepme Konumland rma Do rulu u Hareket Paralelli i oyut Çizimlerin Tasla (bkz. s.) Contalar/Seçenekler (bkz. s.4) Körük Özellik Tablolar (bkz. s.4) lok tipi lok tipi C lok tipi lok tipi D Sensörler (bkz. s.) Sensörler Fotosensörler Yak nl k Sensörleri Sensör Raylar Gövde (bkz. s.) Model KR için Model KR için Model KR46 için Model KR6 için daptör Flanfllar (bkz. s.) Geçerli Motorlar ve Geçerli daptör Flanfllar daptör Flanfllar n n oyutlar (bkz. s.6) Model KR için Model KR6 için Model KR için Model KR46 için Model KR6 için Motor Sarma Tipi X-Y Konsolu (bkz. s.6) Model KR0 için Model KRH için Model KR4H için Model KR için Model numaralar yla ilgili yorum afla daki sayfalarda taslak boyut çizimlerinde aç klanm flt r.

3 LM K zak Çal flt r c s KR LM k zak + vidal bilye = entegre yap çalıfltırıcısı Gövde Vidali bilye Ya memesi Somun blo u Gövde LM ray Çift s ra bilyeli devre (fiekil ) LM Kızak Çalıfltırıcısının KR Model Yapısı Yap ve Özellikler LM K zak Çal flt r c s KR Modeli yüksek sertlik, yüksek hassasiyet, ifllevsellik ve alandan tasarruf özellikleri ile donat lm flt r. u özellikler, çapraz kesitli ve keskin U fleklinde bir forma sahip olan LM ray n, somun blo unun her iki yüzünde yer alan LM K zak bölümlerini ve somun blo unun ortas nda yer alan vidal bilye bölümünü bir araya getiren bir yap da tasarlanm fl olan somun blo u sayesinde elde ediliyor. Her bilye dizisi 4 'lik temas aç s na göre ayarlan yor; böylece vida somunu blo unda her dört yöne do ru hareket eden yükler (radyal, ters radyal ve yanlamas na iki yön) ayn nominal yükü ortaya koyuyor. Sonuç olarak, LM kızak çalıfltırıcısı KR modeli herhangi bir konumda kullanılabilir. Dört yönlü Eflit Yük Derecelendirmesi ir yük alt ndaki iki bilye dizisi, s ras yla sol ve sa taraflarda iki s ral aç temas yap s na göre ayarlan r ve yukar ya, afla ya, sa a ve sola do ru eflit nominal yük uygular. u durum, LM kızak çalıfltırıcısının her hangi bir konumda kullanıma uygun oldu u anlamına gelir; bu da onu Kartezyen koordinatl robot kollar ndaki uygulamalar gibi sabitlenmemifl yönlerde yükleme yapmak için ideal bir araç haline getirir. (fiekil ) KR Modelinin Yük Tafl ma Kapasitesi

4 Yüksek Sertlik LM k zak, afl r sundurma yükü ve hatta daha fazlas na karfl sertli ini güçlendiren bir d fl ray sistemine sahip olmas yla, geleneksel LM k zak'lardan ayr l r. LM ray çapraz kesiti, sapmay en aza indiren genifl U fleklinde yap s yla daha da hafifletildi; böylece payanda veya merkezi çark yap lar nda kullan ma uygun hale geldi. Y Ekseni Yerçekimi merkezi Model (Tablo ) LM Ray Kesit Özellikleri irim: mm 4 lx ly Kütle (kg/00 mm) KR 9,0 0, ,04 X Ekseni KR0 KR6 6, 0, 0 4 6, 0 4, 0 0,6 0,9 (fiekil ) KRH KR, 0 4 6, 0 4, 0, 0 0, 0,66 KR4H,4 0 4,9 0 0,9 Yer De ifltirme (µm) 6 4 (S f r geri tepme) KR0 KR6 KRH KR KR46 KR4H KR KR6 KR46 KR KR6,4 0, 0 4,6 0, 0 6, 0 6,9 0 6,6,, I X = X ekseni etraf nda eylemsizli in geometrik momenti I Y = Y ekseni etraf nda eylemsizli in geometrik momenti Yük (N) (fiekil 4) KR- Modelinin Radyal Yük ile Yerinden Ç kar lmas Yüksek Hassasl k Kablo kanal, s rf önceden yükleme ile yumuflak devinim sa layan dört adet sirküler ark kanal na sahip oldu u için, yüksek derecede sertli e sahip güdüm elde edilebilir. una ilaveten, yükteki dalgalanmalardan kaynaklanan sürtünme direncindeki de iflimler minimuma indirilerek KR'nin alt-mikron düzeyinde yüksek hassasiyetli beslemeye eriflimi mümkün k l n r. ilyenin döner merkezi (fiekil ) KR Modelinin Temas Yap s

5 Yerden Tasarruf LM K zak bölümü somun blo unun her iki yüzüne entegrasyonu ve vidal bilye bölümü merkezdeki somun blo una entegrasyonu sayesinde KR'nin, küçük bir alanda dahi yüksek sertlikte ve yüksek hassasiyette Çal flt r c s ifllevselli i vard r. 0 mm KR tipi KR tipi KR0 tipi KR tipi KR6 tipi KR46 tipi KR6 tipi 0 mm (fiekil 6) Kesit fiekli 0 mm KR4H tipi KRH tipi 0 mm (fiekil ) Kesit fiekli 4

6 Modeller KR- (bir adet uzun somun blok ile) Standart KR modeli. KR- (iki adet uzun somun blok ile) Yüksek sertlik, yüksek yük kapasitesi ve yüksek hassasiyet elde etmek için iki adet KR- somun blo u tedarik edilir. KR-C (bir adet k sa somun blok ile) Daha k sa KR- somun blo u daha uzun strok anlam na gelir. (Uygulanabilir modeller: KRH,, 4H, 46) KR-D (iki adet k sa somun blok ile) Iki KR-C somun blokla yapılır. Çünkü bu model yayılımın uygun ekipmanla, yüksek sertli e ulaflmasını sa lar. (Uygulanabilir modeller: KR,, 4H, 46)

7 Nominal Yük ve Müsaade Edilen Her Yönde Statik Moment Nominal Yük PL PR PT PT LM kızak bölümü KR tüm yönlerde, yani radyal, ters radyal ve yanlamas na iki yönde, yük tafl yabilir. Temel nominal yük her dört yönde de ayn d r ve bu de erler sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Vidal bilye bölümü Somun blo u içerisinde bir vidal bilye bulunan KR, mihver boyu yönlerde yük tafl yabilir. Temel nominal yük de erleri sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Destekleyici yata n gövdesinde bir aç yata bulunan KR, mihver boyu yönlerde yük tafl yabilir. Temel nominal yük de erleri sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Eflde er Yük (LM K zak) KR'nin LM K zak' na ayn anda tüm yönlerden yükleme yap ld nda, eflde er yük afla daki denklemle elde edilebilir: P E = P R (P L ) + P T P E : eflde er yük (N) radyal yönde ters radyal yönde yanal yönlerde P R : radyal yük (N) P L : ters radyal yük (N) P T : yanal yönlerdeki yük (N) 6

8 (Tablo ) Model KR nin Nominal Yükleri ( ) parantez içindeki rakamlar birimi gösterir. Model KR KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 KR0 KR0 KRH06 KRH0 KR6 KR0 KR4H0 KR4H0 KR4 KR4 Temel dinamik yük derecelendirmesi C (N) Uzun somun blo u, tip ve K sa somun blo u, tip C ve D Vidal bilye LM K zak Temel statik yük derecelendirmesi C0(N) Radyal geri tepme Temel dinamik yük derecelendirmesi Ca (N) Uzun somun blo u, tip ve K sa somun blo u, tip C ve D Normal/yüksek do ruluk e im Hassas e im Normal/yüksek do ruluk e im Hassasl k e im Temel Normal/yüksek statik yük do ruluk e im derecelendirmesi C0a (N) Hassasl k e im Vida flaft çap -0,00 ila +0,00 ila 0 +0,00 ila ,00 ila ,00 ila +0,00-0,00 ila -0,00-0,00 ila -0,004-0,004 ila -0,004-0,004 ila -0,004-0,004 ila -0,00-0,00-0,0-0,0-0, ,00 ila +0,00 ila -0,006-0,006-0,006 ila -0,006 ila -0,06-0, ,004 ila -0,00-0,00 ila -0, ,004 ila -0,00-0,00 ila -0, Uç Difl küçük çap 4,, 6,6,,,,, ilye merkez çap, 6,, 0, 0,,, 0, 6 Destekleyici yata n Mihver boyu yön Temel dinamik yük derecelendirmesi Ca (N) Müsaade edilen statik yük P0a (N) Sayfa Numaralar, ilgili konular : Harici oyut Çizimleri S.9, 0 S., S., 4 S., 6,, S.9,,, S., 4,, 6 S.,, 9, S.4, 4 S.4, 44 (Not ) LM kıza 'ın nominal yükü, somun blo u baflına nominal yüktür. (Not ) KRH, KR, KR4H0 ve KR4 un her bir hassasl k e imi (P) vidal bilyesine bir ara bilye tak lm flt r. (Not ) KR4H0, KR4, KR ve KR6 in her bir hassasl k e imi (P) vidal bilyesine iki ara bilye tak lm flt r.

9 Müsaade edilen Moment (LM K zak) KR'nin LM K zak bölümü, tek bir somun blo u kulland halde tüm yönlerde moment tafl yabilir. Sayfa 'deki Tablo, M, M ve M C yönlerindeki müsaade edilen statik moment de erlerini göstermektedir. ir uzun somun blo unun kullan m (tip ) ki uzun blo un çift blokta kullan m (tip ) ir k sa somun blo unun kullan m (tip C) ki k sa blo un çift blokta kullan m (tip D) (Tablo ) Model KR nin Müsaade Edilen Momenti irim: N m Model Müsaade Edilen Statik Moment M M MC KR- KR- KR0- KR0- KR6- KR6- KRH- KRH- KRH-C KRH-D KR- KR- KR-C KR-D KR4H- KR4H- KR4H-C KR4H-D KR46- KR46- KR46-C KR46-D KR- KR- KR6- KR6-, 0, , 0, (Not) Model KR-/D nin müsaade evilen statik momenti, iki somun blo un bir çift blokta kullan ld de erdir.

10 Kullan m Ömrü KR modeli bir LM K zak'dan, vidal bilye ve destekleyici yatak oluflur. Her bir bileflenin nominal kullan m ömrü Nominal Yüklerde (Sayfa, Tablo ) gösterilen temel hareketli yük derecelendirmesine göre hesaplanabilir. LM K zak Nominal kullan m ömrü f L= ( C C ) f W P C 0 L : nominal kullan m ömrü (km) ("Nominal kullan m ömrü", ayn LM K zak gruplar n n % 90' n n, ayn koflullar alt nda tek tek hareket ettirildiklerinde herhangi bir kayba u ramadan (metal yüzeyin kabuklar soyulmadan) elde ettikleri toplam hareket mesafesine göndermede bulunmaktad r). C : temel hareketli yük derecelendirmesi (N) P c : üzerine yüklenen yükün hesaplanmas (N) f w : yük faktörü (bkz. Tablo, sayfa 0) f c : temas faktörü (bkz. Tablo 4, sayfa 0) ki bloklu bir yap da iki KR-/C veya KR-/D somun blo u kullan l rken, moment KR'ye göre hareket ediyorsa, eflde er yükü hesaplamak için hareket momentini Sayfa 0'daki Tablo 6'da gösterilen eflde er katsay s ile çarp n. P m =K M P m : eflde er yük (her bir blok için) (N) K : moment eflde er faktörü (bkz. Tablo 6, sayfa 0) M : çal flma momenti (N mm) (E er üç veya daha fazla somun blo u kullan lacaksa veya somun bloklar ayr lan erim aral ile birlikte kullan lacaksa, THK ile temasa geçin.) E er moment M c, KR-/D modeline göre hareket ediyorsa, eflde er yükü elde etmek için afla daki denklemi kullan n: 9 E er radyal yük (P) ve moment ayn anda KR'ye göre hareket ediyorsa, eflde er yükü elde etmek için afla daki denklemi kullan n: P E =P m +P P E : toplam eflde er radyal yükü (N) Kullan m ömrü Nominal kullan m ömrü (L) elde edildi inde, strok uzunlu u ve ileri-geri devinimlerin say s sabitse, kullan m ömrü afla daki denklemle elde edilebilir: L0 6 L h = S n L h : kullan m ömrü (h) s : strok uzunlu u n : ddakika bafl na ileri-geri devinimlerin say s (min - ) Vidalı bilye ve destekleyici yata n Nominal kullan m ömrü Ca f 0 6 W Fa L : nominal kullan m ömrü (rev.) ("Nominal kullan m ömrü" ayn vidal bilye gruplar n n (destekleyici yata in) % 90' n n, ayn koflullar alt nda çal flt r ld klar nda herhangi bir kayba u ramadan elde ettikleri toplam dönme say s n göstermektedir.) C a : temel hareketli yük derecelendirmesi (N) F a : mihver boyu yük (N) f w : yük faktörü (bkz. Tablo, sayfa 0) Nominal kullan m ömrü elde edildi inde, strok uzunlu u ve ileri-geri devinimlerin say s sabitse, kullan m ömrü afla daki denklemle elde edilebilir. L= ( )

11 Kullan m Ömrü L h = L S n L h : kullan m ömrü (h) s : strok uzunlu u n : dakika bafl na ileri-geri devinimlerin say s (min - ) : vidal bilye ucu f C : temas faktörü KR-/D modelindeki iki blokta iki somun blo u kullan l yorsa, temel yük derecelendirmesini Tablo 4'te gösterilen temas faktörü ile çarp n. (Tablo 4) Temas Faktörü (fc) Somun lo u Tipi Temas Faktörü fc Tip /C Tip /D 0, f W : yük faktörü (Tablo ) Yük Faktörü (fw) Vibrasyon veya Etki Dakika Küçük Orta üyük H z (V) Yavafl hareket için V0, m/s Yavafl h z için 0,V m/s Orta h z için V m/s Yüksek h z için V m/s f W ila,, ila,, ila ila, K: moment eflde er faktörü (LM K zak) E er hareket, uygulanan moment ile gerçeklefliyorsa, LM K za n yük tafl ma da t m bölgesel olarak artar. u durumda, yükü hesaplamak için moment de erini, Tablo 6'da gösterilen moment eflde er katsay s ile çarp n. K, K ve K C s ras yla M, M ve M C yönlerindeki moment eflde er katsay s n gösterir. (Tablo 6) Moment Eflde er Katsay s (K) Model K K KC Model K K KC KR-, 0 -, 0-9, KR-D, 0 -, 0-4,9 0 - KR-,96 0 -,96 0-9, KR4H- 9, 0-9, 0 -,4 0 - KR0-,4 0 -,4 0 -, KR4H-, 0 -, 0 -,4 0 - KR0-4,6 0-4,6 0 -, KR4H-C, 0 -, 0 -,4 0 - KR6-, 0 -, 0 -, 0 - KR4H-D, 0 -, 0 -,4 0 - KR6-,06 0 -,06 0 -, 0 - KR46-,0 0 -,0 0 -, 0 - KRH-, 0 -, 0-4, 0 - KR46-, 0 -, 0 -, 0 - KRH-,6 0 -,6 0-4, 0 - KR46-C, 0 -, 0 -, 0 - KRH-C, 0 -, 0-4, 0 - KR46-D, 0 -, 0 -, 0 - KRH-D,99 0 -,99 0-4, 0 - KR-,6 0 -,6 0 -, 0 - KR-, 0 -, 0-4,9 0 - KR-, 0 -, 0 -, 0 - KR-, 0 -, 0-4,9 0 - KR6-, 0 -, 0 -,4 0 - KR-C, 0 -, 0-4,9 0 - KR6-, 0 -, 0 -,4 0 - (Not) Model KR-/D için, moment eflde er katsay s, iki somun blo un bir çift blokta kullan ld de erdir. 0

12 Nominal Kullan m Ömrü Hesaplama Örnekleri Nominal Kullan m Ömrü Hesaplama Örnekleri Koflullar Ölçülecek model : KR0 LM k zak bölümü (C=00 N, C 0 =6900 N) Vidal bilye bölümü (C a = N, C 0a =990 N) Destekleyici yata in (C a =0 N, P 0a =990 N) Kütle m= kg H z v=00 mm/s vme α=,4 m/s Strok S =00 mm Yerçekimi ivmesi =9,0 m/s g H z grafi i kz. afla daki flekil. (mm/s) v m m 9 ask kuvveti merkezi 0,,9 0,, 09,,6 00 (s) (s) De erlendirmeler LM K za n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Somun blo una yüklenen yük * ir flaft kullan ld için, yüklenen yüke dönüfltürmek amac yla M ve M momentleri, moment eflde er katsay s (K =K =, - ) ile çarp l r. * ir flaft kullan ld için, yüklenen yüke dönüfltürmek amac yla hareket eden M C momenti, moment eflde er katsay s (K C =,0 - ) ile çarp l r. irbiçimli devinim s ras nda P =m g +K C m g =6 N vmelenme s ras nda P a =P +K mα9=6 N P at = K mα=-49 N Yavafllama s ras nda P d =P -K mα9=- N P dt =K mα=49 N *Yük kanal ölçülen kanaldan farkl oldu u için P at ve P d s f r olarak al n r. irlestirilmis radyal ve baski yükü irbiçimli devinim s ras nda P E =P = 6 N vmelenme s ras nda P ae =P a +P at =6 N Yavafllama s ras nda P de =P d +P dt =49 N

13 Statik güvenlik faktörü C0 C0 fs= = =,9 Pmax PaE Nominal kullan m ömrü Ortalama yük Pm= (PE 09+PaE,+PdE,) =90 N S Nominal kullan m ömrü L = f W C ( fw Pm) 0=,0 6 km : yük faktörü Vidal ilye nin Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük leri do ru birbiçimli devinim s ras nda Fa =µ m g +f=4 N µ : sürtünme katsay s (0,00) f : tek KR blo unun dönme direnci + mühür direnci (, N) leri do ru ivmelenme s ras nda Fa = Fa +mα=6 N leri do ru h z azalmas s ras nda Fa =Fa -mα=-6 N Geriye do ru birbiçimli devinim s ras nda Fa 4 =-Fa =-4 N Geriye do ru ivmelenme s ras nda Fa =Fa 4 -mα=-4 N Geriye do ru yavafllama s ras nda Fa 6 = Fa 4 +mα=6 N * Yük kanal ölçülen kanaldan farkl oldu u için Fa, Fa 4 ve Fa s f r olarak al n r. Statik güvenlik faktörü C0a C0a fs= = =, Famax Fa Flambai yükü n π P= E I 0, =000 N a P : e ilme yükü (N) a : iki montaj yüzeyi aras ndaki mesafe (0 mm) E : Young büyüklü ü (,0 N/mm ) n : kurulum prosedürü katsay s (sabit-sabit 4,0) 0, : güvenlik faktörü l : vida flaft eylemsizli inin minimum geometrik momenti (mm 4 ) π I= d 64 4 d : vida flaft difl çap (, mm)

14 Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü π P= d =0 N 4 P : Müsaade edilen gerilme kompresif yükü (N) δ : Müsaade edilen gerilme kompresif fliddeti (4 N/mm ) d : vida flaft difl küçük çap (, mm) Tehlikeli h z N= λ E0 I 0, = min - p b γ N : kritik devir (min - ) b : iki montaj yüzeyi aras ndaki mesafe (0 mm) γ : yo unluk (,0-6 kg/mm ) λ : kurulum prosedürü katsay s (sabit-desteklenen,9) 0, : güvenlik faktörü DN de eri DN= (0000) D : bilye merkezi çap (0, mm) N : maks. çal flma dönme devri (0 min - ) Nominal kullan m ömrü Ortalama mihver boyu yük Fam= (Fa 09+Fa,+Fa6,) =, N S Nominal kullan m ömrü f W : yük faktörü (,) : vidalı bilye'nin ucu (0 mm) Destekleyici yata n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük (vidalı bilye aynı) Fa = 4 N Fa = 6 N Fa = Fa 4 = Fa = ( ) L= Ca =,0 km fw Fam 0 N 0 N 0 N Fa 6 = 6 N Statik güvenlik faktörü P0a P0a fs= = =, Famax Fa

15 Nominal kullan m ömrü Ortalama mihver boyu yük Fam= (Fa 09+Fa,+Fa6,) =, N S Nominal kullan m ömrü Ca ( ) L= 0 6 =,0 rev. fw Fam f W : yük faktörü (,) * Yukar daki nominal kullan m ömrü, vidal bilye hareket kullan m ömrüne dönüfltürülmüfltür. LS=L 0-6 =,0 km Sonuç fla daki tablo ölçme sonuçlar n özetlemektedir. KR0 Statik güvenlik faktörü Flambaj yükü (N) Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü (N) Kritik h z (min ) DN de eri Nominal kullan m ömrü (km) Maks. mihver boyu yük (N) LM k zak bölümü,9, 0 6 Vidal bilye bölümü Maks. çal flma döner h z (min ) 00 Ölçümü yap lan modelin kullan l p kullan lamayaca statik güvenlik faktörü gibi say sal de erlere göre belirlenir. yr ca, en k sa LM K zak bölümü nominal kullan m ömrü, ölçülen KR0 modelinin nominal kullan m ömrü olarak al n r., 000 0, 0 6 Destekleyici yata in,,06 0 4

16 Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk KR'nin maksimum hareket devri, motorun maksimum dönme devrinden ba ms z olarak, vidal bilye flaft n n DN de eri ve kritik devri taraf ndan s n rland r l r. KR'yi yüksek devirde kullan rken buna ayr ca dikkat gösterin. yr ca, maksimum uzunluk, LM ray uzunlu u taraf ndan belirtilmifltir. Model KR KR0 KR6 Vidal bilye'nin Ucu LM Ray Uzunluk Maksimum Hareket H z (mm/san) Normal/Yüksek Hassasl k E im Do ruluk E im Maksimum Uzunluk Normal/Yüksek Hassasl k E im Do ruluk E im KRH KR KR4H KR46 KR KR6 (Tablo ) Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk ( ) parantez içindeki rakamlar birimi gösterir

17 Do ruluk Standartlar KR modelinin hassasiyeti; tekrar konumland rma do rulu u, konumland rma do rulu u, geri tepme ve hareket paralelli i taraf ndan belirlenir. Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama yn yönden yap lan konumland rma her konum için yedi kez tekrarlan r, durma konumu her çal flt rma s ras nda ölçülür ve okumalardaki maksimum hatan n yar s elde edilir. u ölçüm as l olarak merkezdeki her konumda ve hareket mesafesinin her iki ucunda gerçeklefltirilir. Elde edilen de erlerin en büyü ü ölçüm de eri olarak al n r ve iflaretinin maksimum hatan n yar s na eklenmesiyle gösterilir. (fiekil ) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama t t t Konumland rma do rulu u Maksimum strok referans uzunluk olarak al n r ve referans konumdan bafllayan gerçek hareket mesafesi ile talimat verilen mesafe aras ndaki maksimum hata, mutlak de er olarak ifade edilir. ( + ) (hata) Referans 0 konumu ( - ) elirtilen de er Hareket mesafesi = Fiili hareket mesafesi - belirtilen hareket mesafesi (fiekil 9) Konumland rma Do rulu u Geri tepme Somun blo una besleme verilir ve küçük bir hareket uyguland nda elde edilen test göstergesindeki okuma, referans olarak al n r. Daha sonra, ayn yönden, besleme ekipman ndan ba ms z bir vaziyette somun blo una yük uygulan r ve bunu takiben hareket iptal edildikten sonraki referans ile geri dönüfl aras ndaki hata ölçüm de eri olarak al n r. u ölçüm merkezdeki her bir konumda ve hareketin hemen hemen tüm uçlar nda uygulan r ve elde edilen de erlerin en büyü ü ölçüm de eri olarak al n r. Geri tepme Vida beslemesi Yük Dönüfl Yük yer de ifltirme (elastik yer de ifltirme dahil) (fiekil 0) Geri tepme Hareket Paralelli i ir tesviye plakas na KR ile birlikte bir mastar yerlefltirilir ve bir test göstergesi arac l yla somun blo unun neredeyse tüm hareket mesafesi üzerindeki paralellik ölçülür. Hareket mesafesindeki okumada görülen maksimum hata, ölçüm de eri olarak al n r. Düz kenar (fiekil ) Hareket Paralelli i 6

18 KR modelinin do rulu u üç kategoriye bölünmüfltür: normal e im (sembolsüz), yüksek do ruluk e im (H) ve hassaslik e im (P). fla daki tablo bu üç do rulu un standartlar n göstermektedir. Model KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Model KR46 KR KR6 LM Ray Uzunlu u (fiekil -) Normal E im (sembolsüz) LM Ray Uzunlu u Konumland rma Konumland rma Do rulu unu Do rulu u Tekrarlama ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 Hareket Paralelli i fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r Geri tepme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,, fiart fiart ± 0,0 0,0 0 koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart ± 0,0 0,0 0 koflulmam flt r koflulmam flt r 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) ± 0,0 fiart fiart 0,0 koflulmam flt r koflulmam flt r ± 0,0 00 KR 0 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0, 00 KR ± 0,00 0,0 0,0 0,00, 00 0 KR ± 0,00 0,0 0,0 0, ,0 0,0 KRH ± 0,00 0, KR 0 ± 0, KR4H ± 0, (Tablo -) Hassasl k E im (P) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama ± 0,00 Konumland rma Do rulu u 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hareket Paralelli i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Geri tepme 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0,04 0,0 0 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0,04 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) (Not) Ölçme yöntemleri THK kriterlerine uymaktad r. (Not) afllangıç torku, ürünle birlikte lityum bazl gres ya i No. kullan ld nda elde edilen de erdir. ncak bafllangıç de erinin KR0 ve KR6 tiplerinde THK F gres ya i kullan ld nda ya da KR tipinde THK FF gres ya i kullan ld nda ortaya ç kan de er oldu unu unutmay n. (Not) Vakum gresi ya da temiz odalara yönelik gres ya i gibi yüksek viskoziteye sahip greslerin kullan ld durumlarda, bafllangıç torku ölçüt de eri afl lmaktad r. öyle durumlarda motor seçimine dikkat edin. Model KR46 KR KR6 (Tablo -) Yüksek Do ruluk E im (H) LM Ray Uzunlu u 00 KR 0 ± 0,004 0,04 0,0 0,0 0, KR0 0 ± 0,00 0,06 0,0 0,0 0, 00 0 KR ± 0,00 0,06 0,0 0,0, ,06 0,0 KRH 0 ± 0,00 0, , 0, ,06 0,0 KR 0 ± 0,00 0, , 0,0 4 0, 0,0 KR4H 6 ± 0,00 0,0 0 0, 0,04 0, 0, Konumland rma Do rulu unu Konumland rma Tekrarlama Do rulu u ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Hareket Paralelli i 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 Geri tepme 0,0 0,0 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) 0 0, 0,0

19 oyut Çizimlerin Tasla KR Standart Özellikler bkz. s.9 KR (bir somun blok ile) KR ( ki somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s.0 KR (bir somun blok ile) KR ( ki somun blok ile) KR00 Standart Özellikler bkz. s. KR00 (bir uzun somun blok ile) KR00 ( ki uzun somun blok ile) KR00 (Kapakl ) bkz. s. KR00 (bir uzun somun blok ile) KR00 ( ki uzun somun blok ile) KR Standart Özellikler bkz. s. KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s.4 KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRH Standart Özellikler bkz. s. KRH (bir uzun somun blok ile) KRH ( ki uzun somun blok ile) KRHC (bir k sa somun blok ile) KRHD ( ki k sa somun blok ile) KRH (Kapakl ) bkz. s. KRH (bir uzun somun blok ile) KRH ( ki uzun somun blok ile) KRHC (bir k sa somun blok ile) KRHD ( ki k sa somun blok ile) KR Standart Özellikler bkz. s.9 KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRC (bir k sa somun blok ile) KRD ( ki k sa somun blok ile) KR4H Standart Özellikler bkz. s. KR4H (bir uzun somun blok ile) KR4H ( ki uzun somun blok ile) KR4HC (bir k sa somun blok ile) KR4HD ( ki k sa somun blok ile) KR4H (Kapakl ) bkz. s. KR4H (bir uzun somun blok ile) KR4H ( ki uzun somun blok ile) KR4HC (bir k sa somun blok ile) KR4HD ( ki k sa somun blok ile) KR46 Standart Özellikler bkz. s. KR46 (bir uzun somun blok ile) KR46 ( ki uzun somun blok ile) KR46C (bir k sa somun blok ile) KR46D ( ki k sa somun blok ile) KR46 (Kapakl ) bkz. s.9 KR46 (bir uzun somun blok ile) KR46 ( ki uzun somun blok ile) KR46C (bir k sa somun blok ile) KR46D ( ki k sa somun blok ile) KR0 Standart Özellikler bkz. s.4 KR0 (bir uzun somun blok ile) KR0 ( ki uzun somun blok ile) KR0 (Kapakl ) bkz. s.4 KR0 (bir uzun somun blok ile) KR0 ( ki uzun somun blok ile) KR6 Standart Özellikler bkz. s.4 KR6 (bir uzun somun blok ile) KR6 ( ki uzun somun blok ile) KR6 (Kapakl ) bkz. s.44 KR6 (bir uzun somun blok ile) KR6 ( ki uzun somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s. KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRC (bir k sa somun blok ile) KRD ( ki k sa somun blok ile)

20 KR Standart Özellikler KR (ir somun blok ile) KR (Iki somun blok ile) 44, Vidal bilye taraf -M x derinlik x n-,4 Delgi geçifli ø6 havfla x derinlik (M alt gen soket bafl somunu taraf ndan sabitlenmifltir) 6, x -M x derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-ø t pa geçifli ya lama için ø kademeli delik 9 4, 9,, G 0 (n-)0 (G) 4,4,, 6,9 9, øh6 L LM ray uzunlu u 4 4-M x 4 derinlik 0 ø0h ø, 6,9 MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 4 4,, Görünüm 0, 9, 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip ,4 6,4,4 06,4,4 6,4 4,4,4 9,4,4,,, 4 4 0,9 0, 0, 0, 0, 0,4 0,9 0, 0, 0, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 M +00L P M Model numaras Vidal ilye'nin ucu ( mm/ mm) Somun blo u tipi 4 Paslanmaz çelik somun blo u (standart) LM ray uzunlu u 6 Do ruluk E im Paslanmaz çelik LM ray (standart) Motor varl /yoklu u 9 Kapak varl /yoklu u 0 Sensör varl /yoklu u Gövde tipi ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. (Not) With the KR de LM ray, somun blo u, vidal bilye flaft ve bilyeler paslanmaz çelikten (standart) yap lm flt r. 9

21 KR (Kapakl ) KR (ir somun blok ile) KR (ir somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4 4-M x 6 derinlik Vidal bilye taraf, 4 x -M x derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-ø t pa geçifli 4,4 (,) 44,, 6,9,6, 0, 9, 4 9, Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip,4 6,4,4 06,4,4 6,4 Tip 4,4,4 9,4,4 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip 0, 0,6 0, 0,64 0, 0,94 0,6 0,44 0,4 0,464 * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. 6 Do ruluk E im ç klama Sembol Yüksek do ruluk H Hassas P Kapak varl / yoklu u 9 Kapak varl / ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r yoklu u Sembol 0 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla PM-D-00 (Yamatake)* varl / yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun. 0

22 KR00 Standart Özellikler KR00 (ir uzun somun lok ile) KR00 ( ki uzun somun lok ile) ø4h 49 4 LM ray uzunlu u 0, 46 6, x n-,4 Delgi geçifli ø6, havfla x derinlik 0 4-M x 4, derinlik L -M,6 x 6 derinlik (, yar çap na yivli aç kl k) Vidal bilye taraf ø0h 0 0,9 46MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) x -M,6 x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum), 0 G (n-) (G), 4-ø,4 t pa geçifli 9,6,6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 9, 9,, PCD 9 4-M x 6 derinlik Görünüm, 0, 0, ölüm -,4 ki somun blo u kullan ld nda LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip , 9, 4, 4, 9, 0 0,4 0, 0, 0,6 0,9 * KR00 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'n n ucu ( mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

23 KR00 (Kapakl ) KR00 (ir uzun somun lok ile) KR00 ( ki uzun somun lok ile) 4 46, 0 L LM ray uzunlu u 4-M4 x 4, derinlik Vidal bilye taraf, 6 x -M x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-M x 6 derinlik 9,6,6 9, 9,,, (), PCD9 4-ø,4 t pa geçifli 0, Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip 4, 9, 4, 4, 9, irimin Toplam rl (kg) Tip Tip 0, 0,66 0, 0, 0,9 * KR00 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im ç klama Sembol Normal Simbolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P 6 Motorun ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl / yoklu u Sembol 0 Kapak ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl /yoklu u Sembol 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla varl / PM-D-00 (Yamatake)* yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun.

24 KR Standart Özellikler KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) øh 6, 0 L LM ray uzunlu u ,4 -M x 6 derinlik (, yar çapa yivli aç kl k) 0 4 x n-4, Delgi geçifli ø havfla x 4 derinlik 4-M4 x 6, derinlik Vidal bilye taraf ø4h 4 4 0,9 64MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) x -M,6 x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum), G 0 (n-)0 (G), 49,4 4-ø, t pa geçifli 4 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda, 6, PCD 4-M x 6 derinlik 0,, 4 4 6, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip ,99,,4,6,,9, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR6 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu ( mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

25 KR (Kapakl ) KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) 64 4,4 L LM ray uzunlu u 4-M4 x derinlik Vidal bilye taraf, x -M x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum) 6 4-ø, t pa geçifli 49,4 4 (0,) 4 4 4, 6,, 6 PCD 4-M x 6 derinlik 0, 4, 0 Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,,4,,6,,,04 * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im ç klama Sembol Normal Simbolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P 6 Motorun ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl / yoklu u Sembol 0 Kapak ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl /yoklu u Sembol 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla varl / PM-D-00 (Yamatake)* yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

26 KRH Standart Özellikler KRH (ir uzun somun lok ile) KRH (Iki uzun somun lok ile) ø6h M x derinlik 4,4 4 L LM ray uzunlu u x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x 4, derinlik -M,6 x derinlik H Vidal bilye taraf x n-m,6 x, derinlik F (n-)f (H) 0, 4,4MIN øh ø G 00 (n-)00 (G) -M x derinlik 9, 4 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 4, 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik,, ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 4, Görünüm ki somun blo u kullan ld nda ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip, 0, 0, 4,4, 4,4, 4,4 0, 44,4 G * KRH nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir n 4 6 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,4,6,,,,,, 4, Model Numaralar n n ç klamas KRH 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

27 KRH C (ir k sa somun blok ile) KRH D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4,9 x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x 4, derinlik, Vidal bilye taraf ø6h -M,6 x derinlik -M x derinlik x n-m,6 x, derinlik F H (n-)f (H) 0, 4,9MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) øh ø -M x derinlik 9, 4 G 4 00 (n-)00 (G) Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 4, 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik,,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip C Tip D Tip C Tip D , 4, 4, 4, 44, 4,,4,4,4,4,4 4, ,,,,6,,,4,6,,,, * KRH D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 6

28 KRH (Kapakl ) KRH (ir uzun somun lok ile) KRH ( ki uzun somun lok ile) 4,4 4 L LM ray uzunlu u 4-M x derinlik 4 0 Vidal bilye taraf -M x 4 derinlik (arka taraftan) -M x derinlik 4 4, 0, 9, 4 4 (0,) 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip, 0, 0,,, 0, Tip 4,4 4,4 4,4 44,4 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,6,,4,,4,,9 4, 4, * KRH nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KRH 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

29 KRH C (ir k sa somun blok ile) KRH D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4,9, -M x 0 derinlik M x 4 derinlik Vidal bilye taraf (arka taraftan) -M x derinlik 4 4, 0, 9, 4 4 (0,) 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 4, 4, 4, 4, 44, 4, Tip D,4,4,4,4,4 4,4 irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,4,64,6,4,,44,,04,,4,9 4,4 * KRH D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

30 KR Standart Özellikler KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) L 9 4-M x derinlik LM ray uzunlu u x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x,4 derinlik 6 4, 4-M x derinlik H F Vidal bilye taraf x n-m,6 x 4 derinlik (n-)f (H) øh ø6h MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) 4 6, 6, Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 44, 44 0,, 4-M4 x 0 derinlik PCD 4,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H F irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,,,, 4,,,,, 4, ,,6,,9 4,,9, 4, 4, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 9

31 KR C (ir k sa somun blok ile) KR D ( ki k sa somun blok ile) L 9 -M x derinlik 0,, LM ray uzunlu u, x n-, delgi geçifli ø9, havfla x,4 derinlik 4-M x derinlik Vidal bilye taraf F x n-m,6 x 4 deep H (n-)f (H) øh 0 ø6h ,MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) 6, 6, Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 44, 44 0,, PCD 4-M4 x 0 derinlik 4,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H F irimin Toplam rl (kg) n n Tip C Tip D Tip C Tip D , 6, 6, 6, 6, 46, ,6,9,,, 4,4,,,, 4,0 4,6 * KR D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

32 KR (Kapakl ) KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u M x derinlik 4 Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 4-M4 x 0 derinlik 44, 44, (0,) , PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip 6,,,, 4,, Tip,,, 4, irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,9,,,,,9 4, 4,6 4,, * KR D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Kapak montaj c vatalar n n üst tablan n üst yüzeyinden 0, mm daha yüksek oldu unu unutmay n. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

33 KR (KapaklΩ) KR C (ir k sa somun blok ile) KR D ( ki k sa somun blok ile) L 0,, LM ray uzunlu u -M x derinlik 4 x -M x derinlik (arka taraftan) Vidal bilye taraf 4-M4 x 0 derinlik 44, 44, (0,) , PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 4 Tip D 6, 6, 6, 6, 6, 46, irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,,,4,,,6 4 4, 4, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Kapak montaj c vatalar n n üst tablan n üst yüzeyinden 0, mm daha yüksek oldu unu unutmay n. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

34 KR4H Standart Özellikler KR4H (ir uzun somun lok ile) KR4H ( ki uzun somun lok ile) ø0h, L LM ray uzunlu u 4-M6 x 9 derinlik x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik H Vidal bilye taraf 00 -M x 6 derinlik (n-)00 x n-m,6 x, derinlik (H), MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) ø0h ø (n-)00 (0) 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 6 6, 4 4, 4 ki somun blo u kullan ld nda 0, PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) n Tip Tip Tip Tip , 6,,, 9, 0,, 6,0,0,0 9,0 0,0,0, * KR4H nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR4H 0 +9L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

35 KR4H C (ir k sa somun blok ile) KR4H D ( ki k sa somun blok ile) L LM rayy uzunlu u x n-6,6 delgi geçifli f havfla x 6, derinlik, ø0h 0, 4,, -M x 6 derinlik V x n-m,6 x, derinlik 00 (n-) 00 H 4, 0,, MIN 0 bir ç 0 4-M x 0 derinlik 00 ( ) 00 (n-) 9,6 ir somun blo u kullan ld nda 0, ( ) (0) Meme yönü 4-M4 x derinlik 6 6, un ø0h ø44 4 ((H)) Görünüm LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L nda 46 0 ölüm - Olas Strok ral Tip C Tip D n irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D 4 0, 0 4,, 4 0, 0 4, 6, 6, 0 6,, 6 0, 40 6,,, 0, 9, 9 0, 9, 0, 9 0 0, 0 9 0,, * KR4H D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Normal Yüksek do ruluk ç klama Do ruluk E im Sembol Sembolsüz H Sa lanmam flt r ç klama 6 Motorun varl / yoklu u Sembol 0 Sa lanmam flt r ç klama Kapak 0 varl /yoklu u Sembol Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Sensör Sa lanee-sx-6 GL-F GXL-NF ray Sensörün ç klama mam flt r (OMRON) (SUNX) (SUNX)* ile varl / yoklu u Sembol 0 4 (Not) Hassas P Sa lanm flt r Sa lanm flt r Fotosensörü Yak nl k Sensörü EE-SX-64 PM-D-00 (OMRON) (Yamatake)* 6 * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

36 KR4H (Kapakl ) KR4H (ir uzun somun lok ile) KR4H ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u 4-M6 x derinlik Vidal bilye taraf 4-M,6 x derinlik (arka taraftan) 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 (,) , 6 6, , PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip 4 6 Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,,0 6,,,9 9, 9 0, 0,,4,,,,6 * KR4H nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR4H 0 +9L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

37 KR4H C (ir k sa somun blok ile) KR4H D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 0, 4, -M6 x derinlik M,6 x derinlik (arka taraftan), Vidal bilye taraf 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 (,) , 6 6, 6 0, PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 0, 0,, 0,, 0, 0, Tip D irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,, 6, 6,9,,0,4 9, 9, 0, 0,6,,,4 * KR4H D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 6

38 KR46 Standart Özellikler KR46 (ir uzun somun lok ile) KR46 ( ki uzun somun lok ile), 0 46 L LM ray uzunlu u 9 x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik 4-M6 x derinlik øh M x derinlik H 00 Vidal bilye taraf (n-)00 x n-m,6 x 4 derinlik (H) ø0h ø44 4, 0, 0MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) 4-M4 x derinlik 0 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda , 4, 9, PCD ki somun blo u kullan ld nda Görünüm 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,, 6,,, 0, , 9 0,,6,,,9 0,,, 4 6, * KR46 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

39 KR46 C (ir k sa somun blok ile) KR46 D ( ki k sa somun blok ile),, 4, L LM ray uzunlu u 9 x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik -M6 x derinlik, ø0h ø44 4 øh 0, 4-M x derinlik Vidal bilye taraf 00 x n-m,6 x 4 derinlik H (n-)00 (H) ,MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 0 (n-)00 (0) 4-M4 x derinlik 0 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda , 4, 9, PCD ki somun blo u kullan ld nda Görünüm 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H irimin Toplam rl (kg) n n Tip C Tip D Tip C Tip D ,, 6,,, 0, 4, 4, 44, 4, 64, 4, ,,6 9,9,,4 4,9, 9,4 0,,, * KR46 D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

40 KR46 (Kapakl ) KR46 (ir uzun somun lok ile) KR46 ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u 4-M x derinlik 4-M6 x derinlik Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 4-M4 x derinlik 64 6, PCD (0,9) Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L 4,, 6,,, 0, Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip, 9,9 9,,9,49,4,9,,9 6,,9 * KR46 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 9

41 KR46 C (ir k sa somun blok ile) KR46 D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u, 4, -M6 x derinlik 00 x -M x 6 derinlik (arka taraftan) Vidal bilye taraf 4-M4 x derinlik 64 6, PCD (0,9) Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L 4,, 6,,, 0, Olas Strok ral Tip C 4, 4, 44, 4, 64, 4, Tip D 4 irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,,9 9, 0,09 0,,49,9,9, 4,9, 6,9 * KR46 D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

42 KR0 Standart Özellikler KR0 (ir uzun somun lok ile) KR0 ( ki uzun somun lok ile) øh L 94 LM ray uzunlu u x n-9 delgi geçifli 9, ø4 havfla x,6 derinlik 0 4-M x derinlik H Vidal bilye taraf 4-M x 6 derinlik 00 (n-)00 (H) ø0h 4 0 MIN G 0 (n-)0 (G) 4-M x 0 derinlik 99 6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda x n-m,6 x 4 derinlik,4 ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi),, 4 4,4 ki somun blo u kullan ld nda 0, PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H G irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,9,,4, 6,9,6,4, 6,,6 * KR0 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 4

43 KR0 (Kapakl ) KR0 (ir uzun somun lok ile) KR0 ( ki uzun somun lok ile) 0 9, 0 L LM ray uzunlu u 4-M x 6 derinlik Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 99 (0,9) ,, , 4-M x 0 derinlik PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip, 6, 4,6, 6,4 9,9,,6, * KR0 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı)

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ünlü HSR modelinin ekonomik tasarruf eden serisi yeni eklenmifltir. Tafl ma sistemleri gibi genel do rusal hareket sistemleri için en uygun çözüm! HSR (Ct

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

Kendi Kendine Çal flma Program 279

Kendi Kendine Çal flma Program 279 279 Servis Direkt benzin enjeksiyonlu (FSI) 2.0 lt 110 kw motor Kendi Kendine Çal flma Program 279 Sadece dahili kullan m içindir Emme kanal n n içine benzin enjeksiyonunda yap lan iyilefltirmeler, al

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler

5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler İMO 01 / 2005 BÖLÜM 5 51 5. İmalat Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Ark Kaynağı İçin Tavsiyeler 5.1. Alafl ms z ve Düflük Alafl ml Çeliklerin Ark Kayna çin Genel Kavramlar ve Tavsiyeler 5.1.1. Kapsam

Detaylı

LM Kızağı HCR/HMG. R Kızağı / Düz-Kavisli Kızak Montaj veya taşıma hatları gibi uygulamalarda sadeleştirilmiş mekanizmalar için. KATALOG No.

LM Kızağı HCR/HMG. R Kızağı / Düz-Kavisli Kızak Montaj veya taşıma hatları gibi uygulamalarda sadeleştirilmiş mekanizmalar için. KATALOG No. LM Kızağı HCR/HMG R Kızağı / Düz-Kavisli Kızak Montaj veya taşıma hatları gibi uygulamalarda sadeleştirilmiş mekanizmalar için KATALOG No.306-1TR İçindekiler HCR Modeli R Kızağı Ürüne Genel Bakış... Sayfa

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F / F / FR A... A F / FR A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

2CO RAF B LG S STEMLER

2CO RAF B LG S STEMLER 2CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Haritalar ile ilgili genel kavramlar tan yabilecek; Türkiye de kullan lan belli bafll datumlar hakk nda bilgi sahibi olabilecek; Datum

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için)

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) Güvenlik önlemleri Girifl AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) çindekiler Bafllang ç bilgileri Ba lant Kullan m K lavuzu TOSVERT VF-nC3 < Basitlefltirilmifl k lavuz> 1-fazl 120V s n f 0.1

Detaylı

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER www.eae-et.com.tr EAE Elektroteknik A.fi.u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Vanalar TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet

Detaylı