Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÝLETÝÞÝM SEMPOZYUM BAÞKANI Prof. Dr. Gülsen Ökten Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý, Týbbi Genetik Bilim Dalý Baskaný Atakum/Samsun tel: gsm: BÝLÝMSEL ÝLETÝÞÝM SEKRETARYASI Prof. Dr. Davut Albayrak Doç. Dr. Nurten Kara Yrd. Doç. Dr. Hamit Özyürek tel: / / ORGANÝZASYON SEKRETERYASI Hande Öztürkatalay tel: faks: gsm:

2 DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Samsun Kök Hücre Derneði ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi'nin desteði ile düzenlenen 1. Uluslararasý Katýlýmlý Kök Hücre Sempozyumu nun 29 Eylül-01 Ekim 2010 tarihleri arasýnda Samsun'da Ondokuz Mayýs Üniversitesi'nin ev sahipliðinde yapýlacak olmasýnýn sevinci ve heyecaný içerisindeyiz. Amacýmýz kök hücre konusuyla ilgilenen bilim insanlarý ve araþtýrmacýlarý bir araya getirerek ortak bir çalýþma platformu oluþturmak ve kamuoyunu aydýnlatmaktýr. Uluslararasý katýlýmla gerçekleþecek olan sempozyuma, ülkemizden ve dünyadan konularýnýn uzmaný olan bilim insanlarý katýlacaktýr. Sempozyumda, embriyonik ve embriyonik olmayan kök hücrelerin biyolojisi, elde edilmesi gibi temel konularýn yaný sýra, farklý dokulardan elde edilen kök hücrelerin deðisik alanlarda kullanýmý ile birlikte klinik kullaným alanlarý ve etkinliði konularý iþlenecektir. Sempozyum Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörlüðü Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleþecektir. Ondokuz Mayýs Üniversitesi, sempozyumu düzenleyebilecek altyapýya sahip olup sempozyumun yapýlacaðý yer olan Samsun, tarihimizdeki önemi ve geliþmiþliði ile dikkati çeken bir þehrimizdir. Ülkemiz bilimine katký saðlayacak bir sempozyum olmasý dileklerimizle sizleri 1. Uluslararasý Katýlýmlý Kök Hücre Sempozyumu na davet ediyoruz. Sevgi ve Saygýlarýmýzla. Düzenleme Kurulu Adýna, Prof. Dr. Gülsen Ökten Sempozyum Baþkaný SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU (Alfabetik Sýraya Göre) Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN(Sempozyum Baþkaný) Doç. Dr. Keramettin AYDIN Prof. Dr. Davut ALBAYRAK Doç. Dr. Ümit BEDEN Prof. Dr. Erkut ATTAR Doç. Dr. Cengiz ÇOKLUK Prof. Dr. Sevim BALCI Doç. Dr. Ahmet DEMÝR Prof. Dr. Mahmut BAYIK Doç. Dr. Lütfi EROÐLU Prof. Dr. Meral BEKSAÇ Doç. Dr. Nurten KARA Prof. Dr. Alp CAN Doç. Dr. Cafer POLAT Prof. Dr. Süleyman DÝNÇER Doç. Dr. Meral SÖNMEZOÐLU Prof. Dr. Munis DÜNDAR Yrd. Doç. Dr. Hamit ÖZYÜREK Prof. Dr. Y. Murat ELÇÝN Yrd. Doç. Dr. Müge Güler ÖZDEN Prof. Dr. Ayfer HAYDAROÐLU Uzm. Dr. Ferda Alparslan PINARLI Prof. Dr. Ercüment OVALI Uzm. Dr. Aysel Tenik YURTSEVER Doç. Dr. Fatma AYDIN SEMPOZYUM BÝLÝM KURULU (Alfabetik Sýraya Göre) Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN (Sempozyum Baþkaný) Prof. Dr. Gönül OÐUR Prof. Dr. Nurten AKARSU Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY Prof. Dr. Davut ALBAYRAK Prof. Dr. Ercüment OVALI Prof. Dr. Erkut ATTAR Prof. Dr. Tayfun ÖZÇELÝK Prof. Dr. Hüseyin BAÐCI Prof. Dr. Mustafa SOLAK Prof. Dr. Alp CAN Prof. Dr. Kürþad TÜRKSEN Prof. Dr. Feride DURU Prof. Dr. Duygu UÇKAN Prof. Dr. Munis DÜNDAR Prof. Dr. Ali Uður URAL Prof. Dr. Y.Murat ELÇÝN Doç. Dr. Ahmet Rüçhan AKAR Prof. Dr. Zafer GÜLBAÞ Doç. Dr. K.Can AKÇALI Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ Doç. Dr. Ferit AVCU Prof. Dr. Osman ÝLHAN Doç. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Emin KANSU Doç. Dr. Sibel YILDIRIM Prof. Dr. Erdal KARAÖZ Uzm. Dr. Rýdvan Seçkin ÖZEN Prof. Dr. Ýdris KOÇAK Uzm. Dr. Aysel Tenik YURTSEVER DÜZENLEME KURULU SOSYAL KOMÝTE (Alfabetik Sýraya Göre) Yrd. Doç. Dr. Sezgin Özgür GÜNEÞ Yrd. Doç. Dr. Müge Güler ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Hamit ÖZYÜREK Dr. Ozan ARSLAN Dr. Teoman KARAHASANOÐLU Dr. Nevin KARAKUÞ Dr. Osman KELAHMETOÐLU Dr. Özlem Türkeli SEZER Araþ. Gör. Þengül BEKAR TURAL Doktora Öðrencisi Mustafa AÞÇI Doktora Öðrencisi Akýn TEKCAN Doktora Öðrencisi Zeynep YEÐÝN ONURSAL KURUL Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN - Sempozyum Baþkaný (Samsun Kök Hücre Derneði Baþkaný) Prof. Dr. Süleyman DÝNÇER - Hemotoloji Uzmanlýk Derneði Baþkaný Prof. Dr. Osman ÝLHAN - Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Týp Derneði Baþkaný Prof. Dr. Haydar ÞAHÝNOÐLU - Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin AKAN - Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK - Yüksek Öðretim Denetleme Kurulu Baþkaný (YÖK) YABANCI KONUÞMACILAR Prof. Dr. Malcom ALISON Londra-Ýngiltere Prof. Dr. Chitra HOSING Houston-ABD Prof. Dr. Hüseyin BAHARVAND Tahran-Ýran Dr. Sajjad AHMAD Newcastle-Ýngiltere Prof. Dr. Joeri BORSLAB Berlin-Almanya Prof. Dr. Evan SYNDER California-ABD Prof. Dr. João O. MALVA Combra-Portekiz Prof. Dr. Kürþad TÜRKSEN Ottawa-Kanada Prof. Dr. Stefano PLUCHINO Milano-Ýtalya Prof. Dr. Mohan VEMURI New York-ABD Prof. Dr. Francesco RUSTICHELLI Ancona-Ýtalya Doç. Dr. Sibel YILDIRIM New York-ABD (Alfabetik Sýraya Göre)

3 ANA KONU BAÞLIKLARI BÝLDÝRÝ GÖNDERÝM KURALLARI Mezenkimal Kök Hücre Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Týp Embriyonik Kök Hücre Pluripotent Kök Hücre Nöral Kök Hücre Cerrahide Kök Hücre Onkolojide Kök Hücre Araþtýrmalarý Kök Hücre ve Klinik Uygulamalar Temel Bilimci-Klinisyen Ýþbirliðinin Önemi YUVARLAK MASA TARTIÞMALARI Sempozyum kapsamýnda 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde öðle yemeði arasýnda yuvarlak masa tartýþmalarý gerçekleþtirirlecektir. Yuvarlak masa tartýþmalarý yabancý konuþmacýlar ile uzmanýna danýþ þeklinde olacaktýr. Bu oturumlara her gün sýnýrlý sayýda kiþi katýlabileceðinden, sempozyum esnasýnda kayýt masalarýna ilgili günün oturumu için saat 10:00 a kadar ön kayýt yaptýrmanýzý rica ederiz. Yuvarlak masa oturumlarý ile ilgili detaylý bilgi önümüzdeki günlerde bildirilecektir. ÖNEMLÝ TARÝHLER Kongre Tarihleri 29 Eylül-01 Ekim 2010 Erken Kayýt ve Konaklama 10 Aðustos 2010 Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 15 Haziran 2010 Bildiri özetleri son gönderim tarihi 15 Haziran 2010'dur. Bilimsel komite, tüm yazarlarý sempozyum programýnda yer almak üzere bildiri göndermeye davet etmektedir. Bildiri özeti gönderme kurallarý aþaðýda bilgilerinize sunulmaktadýr. Bildiriler sadece sempozyum web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Faks veya posta ile gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sempozyum resmi dili Türkçe dir. Tüm bildiri özetleri Türkçe olmalýdýr. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken sistem üzerinden otomatik olarak yönlendirileceklerdir. Bildiri gönderimi esnasýnda herhangi bir problem yaþamanýz durumunda lütfen organizasyon sekreteryasý ile baðlantýya geçiniz. Bildiri Özeti Hazýrlama Kurallarý: Özetler 250 kelimeyi aþmayacak þekilde Microsoft Word Dosya (*.doc) sürümünde Türkçe olarak hazýrlanmalýdýr. Hazýrlanan bildiri özetinin word dökümaný mutlaka online baþvuru esnasýnda mutlaka eklenmelidir. Baþlýk büyük harflerle yazýlmalýdýr. Bütün yazarlarýn adlarý ve soyadlarý açýk bir biçimde yazmalýdýr. Bildiriyi sunacak yazar isminin altý çizilmelidir. Tüm yazarlarýn kurumlarý belirtilmelidir. Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek þekilde düzenlenmelidir. Araþtýrma özetleri; giriþ, yöntem, bulgular ve sonucu içerecek þekilde düzenlenmelidir. Olgu sunumu özetleri; giriþ, olgu sunumu, tartýþma ve sonucu içerecek þekilde düzenlenmelidir. Metinde referans vermekten kaçýnýlmalýdýr. Sunum yapacak yazarýn adý, soyadý, telefonu ve sürekli kullandýðý e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir. Bildiri ile ilgili tüm yazýþmalar belirtilen e-posta adresi ile gerçekleþtirilecektir. Sunum biçimi mutlaka belirtilmelidir: sözel, poster ve tercih yok Bilimsel deðerlendirme kurulu, gerek görürse poster bildirileri sözel bildiriye, sözel bildirileri de poster bildiriye çevirebilir. Her katýlýmcý en fazla 2 bildiri (sorumlu olduðu) ile katýlabilecektir. Sözel ve poster bildirilerin arasýndan en iyi ilk üç bildiri seçilecek olup, gala yemeði esnasýnda bildiri sahiplerine baþarý belgeleri takdim edilecektir. Ücretler ve Kayýt Kabul edilen bildiri özetlerinde yer alan yazarlardan en az bir kiþinin 27 Aðustos 2010 tarihine kadar sempozyum kaydý yaptýrmasý zorunludur. Sadece sempozyum kaydýný tamamlamýþ yazarlarýn sunumlarý programa ve özet kitabýna dahil edilecektir. Bilimsel Komite nin, söz konusu tarihe kadar kayýt iþlemini tamamlamamýþ olan yazarlarýn bildirilerini sempozyum programýndan çýkartabilme hakký bulunmaktadýr. Deðerlendirme ve Kabul-Red Cevaplarýnýn Duyurulmasý Tüm bildiriler Bildiri Deðerlendirme Kurulu tarafýndan deðerlendirilecektir. Kabul-Red cevaplarý 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren e-posta yolu ile duyurulacaktýr. Bilgilendirme sadece belirtilen e-posta adresine yapýlacaktýr. Sözel ve Poster Bildiri Hazýrlama Kurallarý Sözel Sunumlar; sadece powerpoint sunumlar kabul edilmektedir. Sunum yapacak yazarýn, sunumundan en geç 3 saat önce veya sabah sunumlarý için bir önceki gün öðleden sonra sempozyum merkezinde yer alacak sunum kontrol odasýnda sunumlarýný (CD veya USB Bellek ile) kontrol etmeleri gerekmektedir. Sunum kontrol odasý, sunumunuzun son halini verebilmeniz için yeterli teknik donanýmdadýr. 12 dakika sunum, 3 dakika tartýþma olmak üzere her sunum için toplam 15 dakika süre bulunmaktadýr. Poster Sunumlar; posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olmalýdýr. Yazý boyutu 1 metre. uzaklýktan okunabilecek büyüklükte olmalýdýr. Her poster için bir poster numarasý belirlenecektir ve bu numara poster sahibine iletilecektir. Posterler belirtilen yerlere asýlacak ve programda poster sunumlarýna ayrýlan saatlerde (öðle saatleri arasýnda) poster tartýþmasý yapýlacaktýr. Posterlerin asýlmasý ve geri sökülmesinden poster sahibi sorumludur. Serbest Bildiriler Deðerlendirme aþamasýndaki yaklaþýk 200 baþvuru arasýndan bilim kurulunca seçilecektir ve muhtemelen 30 Aðustos 2010 tarihinde kesinleþecektir.

4 BÝLÝMSEL PROGRAM BÝLÝMSEL PROGRAM 29 Eylül 2010, Çarþamba (1. GÜN) 08:00-19:00 Kayýt ve Rezervasyon Hizmetleri 08:00-09:30 Açýlýþ Töreni ve Konuþmalar Sempozyum ve Samsun Kök Hücre Derneði Baþkaný, Prof. Dr. Gülsen Ökten Hemotoloji Uzmanlýk Derneði Baþkaný, Prof. Dr. Süleyman Dinçer Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Týp Derneði Baþkaný, Prof. Dr. Osman Ýlhan Dekan, Prof. Dr. Haydar Þahinoðlu Rektör, Prof. Dr. Hüseyin Akan Yüksek Öðretim Denetleme Kurulu Baþkaný (YÖK), Prof. Dr. Mustafa Solak 09:30-10:30 AÇILIÞ DERSÝ: Cross-Talk & developmental programs in stem cell biology - A key to regenarative medicine Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Prof. Dr. Zafer Gülbaþ Konuþmacý: Prof. Dr. Evan Snyder 10:30-10:45 Çay ve Kahve Arasý 10:45-12:15 PANEL 1: Mezenkimal kök hücre - 1 Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Gülsen Ökten, Prof. Dr. Alp Can (10:45-11:15) Mezenkimal kök hücrenin kökeni ve geliþimi, Prof. Dr. Alp Can (11:15-11:45) Mezenkimal kök hücrelerin ayrýþtýrýlmasý ve tanýmlanmasý, Doç. Dr. Ýlknur Kozanoðlu (11:45-12:15) Yeþil floresan protein ile MKH lerin in vitro ve in vivo takibi, Doç. Dr. Yusuf Baran 12:15-13:30 Öðle Yemeði Arasý ve Yuvarlak Masa Tartýþmasý 13:30-15:00 PANEL 2: Hücresel tedavi ve rejeneratif týbbýn bugünü ve geleceði Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Osman Ýlhan, Prof. Dr. Meral Beksaç (13:30-14:00) Kök hücre uygulamalarýnda regülasyon, Prof. Dr. Osman Ýlhan (14:00-14:30) MKH ýn kanser tedavisinde kullanýmý, Prof. Dr. Zafer Gülbaþ (14:30-15:00) Kök hücrelerle fonksiyonel doku üretiminin bugünü ve geleceði: Doku mühendisliðinde sýnýrlamalar ve potansiyeller, Prof. Dr. Y. Murat Elçin 15:00-15:15 Çay ve Kahve Arasý 15:15-17:30 PANEL 3: Mezenkimal kök hücre - 2 Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Evan Snyder, Prof. Dr. Y. Murat Elçin, Prof. Dr. Hakan Göker (15:15-16:00) Developmental biology informs the use of stem cells in regenerative medicine, Prof. Dr. Evan Snyder (16:00-16:30) Laboratuardan kliniðe mezenkimal kök hücreler, Prof. Dr. Erdal Karaöz (16:30-17:00) MKH ýn immun regülatuar fonksiyonlarý, Doç. Dr. Ferit Avcu (17:00-17:30) Mezenkimal kök hücrelerle yeni tedavi olanaklarý, Doç. Dr. Can Akçalý 17:30-19:00 Serbest Bildiriler / Poster Tartýþmalarý-1 Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Hüseyin Baðcý, Prof. Dr. Ercüment Ovalý, Prof. Dr. Fikrettin Þahin 30 Eylül 2010, Perþembe (2. GÜN) 08:15-09:15 KONFERANS: Use of embryonic stem cells (Es Cells) to delineate the epidermal lineage Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Huseyin Baharvand, Prof. Dr. Erkut Attar Konuþmacý: Prof. Dr. Kürþad Türksen 09:15-11:00 PANEL 4: Embriyonik kök hücreler Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Kürþad Türksen, Uzm. Dr. Rýdvan Seçkin Özen (09:15-09:45) Laboratuar ve klinik penceresinden insan embriyonik kök hücreleri, Uzm. Dr. Necati Fýndýklý (09:45-10:30) European union and human embryonic stem cell research: Current status and future expectations, Prof. Dr. Joeri Borstlap (10:30-11:00) Genetik hastalýklý insan enbriyonik kök hücre (ÝEKH) dizilerinin eldesinde preimplantasyon genetik taný uygulamalarýnýn rolü. NIH düzenlemeleri ve ABD' deki Kök Hücre Araþtýrmalarýna Yansýmalarý, Uzm. Dr. Rýdvan Seçkin Özen 11:00-11:15 Çay ve Kahve Arasý 11:15-13:15 PANEL 5: Pluripotent kök hücreler Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Munis Dündar, Prof. Dr. Mohan Vemuri (11:15-11:45) Kök hücrelerin dünü, bugünü ve geleceði: Klinikte kullanýma hazýrmýyýz?, Prof. Dr. Emin Kansu (11:45-12:30) Hastalýða ve hastaya özgü IPS hücreleri ile yeni tedavi yaklaþýmlarý, Doç. Dr. Sibel Yýldýrým (12:30-13:15) Basic research and cell therapy relevant culture options for human embryonic and induced pluripotent stem cells, Prof. Dr. Mohan Vemuri 13:15-14:15 Öðle Yemeði Arasý ve Yuvarlak Masa Tartýþmasý 14:15-16:30 PANEL 6: Kök hücre ve klinikte uygulamalar Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Ercüment Ovalý, Prof. Dr. Malcolm Allison (14:15-15:00) Stem cells in liver regeneration and cell therapies, Prof. Dr. Malcolm Allison (15:00-15:30) Plastik ve rekonstrüktif cerrahide kök hücre tedavilerinin yeri, Uzm. Op. Dr. Tunç Tiryaki (15:30-16:00) Kalp ve damar hastalýklarý pratiðinde kök hücre, Doç. Dr. A. Rüçhan Akar (16:00-16:30) Omurilik cerrahisi pratiðinde kök hücre, Doç. Dr. Ayhan Attar 16:30-17:00 Çay ve Kahve Arasý 17:00-18:30 Serbest Bildiriler/ Poster Tartýþmalarý-2 Oturum Baþkanlarý: Doç. Dr. Sibel Yýldýrým, Doç. Dr. Can Akçalý, Yrd. Doç. Dr. Ayþen Günel 20:00-24:00 GALA YEMEÐÝ ve ÖDÜL TÖRENÝ 19:30-23:00 AÇILIÞ KOKTEYLÝ

5 BÝLÝMSEL PROGRAM KONUÞMA VE SORU - CEVAP SÜRELERÝ 1 Ekim 2010, Cuma (3. GÜN) 08:00-10:15 PANEL 7: Nöral kök hücreler Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. João Malva, Prof. Dr. Stephano Pluchino, Doç. Dr. Cengiz Çokluk (08:00-08:45) New prospects of the therapeutics plasticity of neural stem cells, Prof. Dr. Stephano Pluchino (08:45-09:30) Neural stem cells and proneurogenic factors: A new platform for the functional analysis of neural stem cell fate, Prof. Dr. João O. Malva (09:30-10:15) Differentiation of neural lineage cells from human pluripotent stem cells, Prof. Dr. Hüseyin Baharvand 10:15-10:30 Çay ve Kahve Arasý 10:30-12:30 PANEL 8: Onkolojide kök hücre araþtýrmalarý Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Nezih Oktar, Prof. Dr. Ali Uður Ural, Prof. Dr. Joeri Borstlap (10:30-11:00) Kanser kök hücresi, Prof. Dr. Ali Uður Ural (11:00-11:30) Mezenkimal stromal hücrelerin onkolojide yeri, Prof. Dr. Erkut Attar (11:30-12:00) Dendritik hücre bazlý kanser saðaltýmý, Prof. Dr. Ercüment Ovalý (12:00-12:30) Beyin tümörlerinde dentritik hücre tedavisi, Prof. Dr. Tayfun Dalbastý 12:30-13:30 Öðle Yemeði Arasý ve Yuvarlak Masa Tartýþmasý 13:30-14:30 KONFERANS: Synchroton radiation and nanotechnology for stem cell researchers Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Gönül Oður, Prof. Dr. Erdal Karaöz Konuþmacý: Prof. Dr. Francesco Rustichelli 14:30-15:30 KONFERANS: Msc and cord blood transplantation Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Süleyman Dinçer, Prof. Dr. Mahmut Bayýk Konuþmacý: Prof. Dr. Chitra Hosing 15:30-15:45 Çay ve Kahve Arasý 15:45-17:30 PANEL 9: Temel bilimci klinisyen iþbirliðinin önemi Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Chitra Hosing, Prof. Dr. Francesco Rustichelli, Uzm. Dr. Aysel Yurtsever (15:45-16:15) Doku mühendisliðinde temel bilimci-klinisyen iþbirliðinin önemi, Uzm. Dr. Aysel Yurtsever (16:15-17:00) From lab to limbus: Using stem cell biology to regenerate the surface of the eye, Dr. Sajjad Ahmad (17:00-17:30) Onkolojide temel bilimlerden çözüm bekleyen sorunlar, Prof. Dr. Ayfer Haydaroðlu 17:30-19:00 Serbest Bildiriler / Poster Tartýþmalarý-3 Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Davut Albayrak, Doç. Dr. Nurten Kara 19:00-19:30 KAPANIÞ KONUÞMALARI Konuþma Süreleri Açýlýþ Dersi (1 adet): 60 dk (50 dk + 10 dk soru-cevap) Konferanslar (3 adet): 60 dk (50 dk + 10 dk soru-cevap) Panel - Yabancý Konuþmacýlar (9 adet): 45 dk (40 dk + 5 dk soru-cevap) Panel - Türk Konuþmacýlar (21 adet): 30 dk (25 dk+ 5 dk soru-cevap) Serbest Bildiriler (sayýsý henüz belli deðildir): 15 dk (12 dk + 3dk soru-cevap) Soru - Cevap Süreleri 10 dakika: 4 uzun soru veya 6 kýsa soru 5 dakika: 2 uzun soru veya 3 kýsa soru 3 dakika: 2 kýsa soru SEMPOZYUM MERKEZÝ Ondokuz Mayýs Üniversitesi 1975 yýlýnda kurulmuþ olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleþkesi, Karadeniz bölgesinde uluslararasý bir limana ve havalimanýna sahip olan Samsun'dadýr. Üniversitemiz; Týp, Mühendislik, Diþ Hekimliði, Fen Edebiyat, Ziraat, Ýlahiyat, Eðitim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Veteriner ve Hukuk Fakülteleri olmak üzere toplam 10 fakülte ve 1 konservatuvar da yürütülen 89 lisans programý, 2 yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu (2 yýllýk) ve bu yüksekokullarda 62 önlisans programý, 4 Enstitü (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Güzel Sanatlar) ile eðitim-öðrenim hizmetlerini sürdürmektedir. 1 Nisan 1975 Tarihinde 1873 sayýlý kanunla kurulmuþtur Yýlýnda Hacettepe Üniversitesi'ne baðlý olarak kurulan Samsun Týp Fakültesi, üniversitemize baðlanarak üniversitemizin temelleri atýlmýþtýr. Kurulduðu 1975 yýlýnda 50 öðrenci ile eðitime baþlayan üniversitemiz, kuruluþunun 33. yýlýnda mevcut öðrenci, mezunu, 1875 öðretim elemaný ile amacý; her türlü düþünceye açýk, aklýn egemen olduðu özgür bir ortamda bilgiye ulaþan,bilginin kullanýldýðý ve üretildiði, yaratýcý ve katýlýmcý bir üniversite yaratmak olan ve sorgulayan, araþtýran, çözüm üretebilen, sosyal becerileri geliþmiþ, kendine güvenen, doðru kararlar veren, akýlcý, üretken, insan haklarýna saygýlý, evrensel deðerlere açýk, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlý, demokrat, aydýn gençler yetiþtirmektir. Üniversite - sanayi iþbirliði ile bilgi ve teknoloji üreterek, toplumsal kalkýnmaya katkýda bulunmak, ulusal ve evrensel kültür deðerlerine sahip çýkarak, toplumla bütünleþerek, eðitim öðretimde, araþtýrma ve uygulamada, toplam kaliteye ulaþmak için, önce insan odaklý bir anlayýþla mutlu bireylerden oluþan bir toplum yaratmaktýr. Üniversitemizin üstlendiði bu sorumluluðun gerçekleþmesiyle ilgili gerekli her türlü alt yapý ve donanýma sahip bulunan üniversitemiz siz gençleri, 21. yüzyýla hazýrlayarak ve yeni dünya düzeninde hak ettiðiniz konuma getirerek,geleceðimizin gençliðini yetiþtirmektir. OMÜ den Sinop, Amasya, Giresun ve Ordu üniversiteleri olmak üzere toplam 4 üniversite ayrýlarak kurulmuþtur. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi; biri 514, diðeri 116 kiþi kapasiteli olmak üzere iki büyük salondan ve 45 kiþi kapasiteli bir oda salonundan oluþmakta, tüm salonlarda internet baðlantýsý bulunmaktadýr.

6 GENEL BÝLGÝLER KAYIT VE KONAKLAMA DAVET Sempozyum MEKTUBU Merkezi Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Kongre Kültür Merkezi Sempozyum Tarihi 29 Eylül - 01 Ekim, 2010 Sempozyum Ajandasý Kayýt ve Rezervasyon 28 Eylül-01 Ekim, 2010 (08:00-17:00) Kongre Bilimsel Programý 29 Eylül - 01 Ekim, 2010 Açýlýþ Kokteyli 29 Eylül, 2010 Gala Yemeði 30 Eylül, 2010 Sempozyum Resmi Dili Sempozyum resmi dili Türkçedir. Türkçe'den Ýngilizce'ye ve Ýngilizce'den Türkçe'ye simultane çeviri yapýlacaktýr. Kayýt ve Rezervasyon Hizmetleri Kayýt ve rezervasyon masalarý Sempozyum Merkezi'nin giriþinde yer alacak, 08:00 ile 19:00 saatleri arasýnda hizmet verecektir. Sempozyum kayýt ücretine dahil olan servisler; bilimsel oturumlara katýlým, sergi alanýna giriþ, sempozyum programý ve kitabý, sempozyum CD'si, yaka kartý, sertifika, sempozyum çantasý, açýlýþ kokteyli, gala yemeði, sempozyum süresince çay-kahve servisleri ve öðle yemekleri (3 gün) dahildir. Sempozyuma kadar kayýt yaptýramayan katýlýmcýlarýmýz sempozyum merkezinde kurulacak kayýt masalarýndan kayýt iþlemlerini tamamlayabilirler. Katýlým Belgeleri Kayýt iþlemlerini tamamlayan katýlýmcýlara kayýt masalarýndan verilecektir. Yaka Kartlarý Yaka kartlarý kayýt masalarýndan temin edilecektir. Yaka kartý olmadan sempozyum merkezine giriþ imkaný olmayacaktýr. Sunum Kontrol Odasý Sunum Kontrol Odasý sempozyum merkezinde bulunmaktadýr ve sempozyum süresince hizmet vermektedir. Davet Mektubu Davet mektubu, katýlýmcýlar tarafýndan talep edilmesi durumunda interium tarafýndan yollanacaktýr. Bu davet mektubu katýlýmcýnýn sempozyum giderlerinin karþýlanmasýna yönelik deðildir. Transfer Samsun Çarþamba Havalimaný'ndan ve Otogar'dan otellere ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'ne karþýlýklý transferler yapýlacaktýr. Transfer isteðinizi organizasyon sekreteryasýna bildiriniz. Kredilendirme Sempozyum programý Türk Tabipler Birliði Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Komisyonu tarafýndan kredilendirilecektir. Kredilendirme formlarý sempozyum çantalarýnda olacaktýr. Formlarý doldurup kayýt masasýnda bulunan kredilendirme kutusuna býrakmanýzý rica ederiz. Acil Numaralar Hýzýr Servis : 112 Polis Ýmdat : 155 Jandarma Ýmdat : 156 Alo Sahil Güvenlik : 158 Yangýn : 110 Orman Yangýný : 177 Bilinmeyen Numaralar : KAYIT ÜCRETLERÝ ERKEN KAYIT (30 Temmuz a kadar) Öðretim Üyeleri, Uzman Asistan, Biyolog Firma Temsilcisi, Refakatçi 550 TL 300 TL 200 TL GEÇ KAYIT (30 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasý) 650 TL 350 TL 200 TL ONSITE KAYIT (10 Eylül'den itibaren) 700 TL 400 TL 200 TL Kayýt ücretlerine dahil olan servisler; bilimsel oturumlara katýlým, sergi alanýna giriþ, sempozyum programý ve kitabý, sempozyum CD si, yaka kartý, sertifika, sempozyum çantasý, açýlýþ kokteyli, gala yemeði, sempozyum süresince çay-kahve servisleri ve öðle yemekleri (3 gün) dahil, %18 KDV hariçtir. KONAKLAMA PAKET ÜCRETLERÝ (3 gece Eylül) TEK KÝÞÝLÝK ODA ÝKÝ KÝÞÝLÝK ODA (kiþi baþý) Northpoint Otel**** 470 TL 355 TL Büyük Samsun Oteli***** 420 TL 315 TL Amisos Otel*** 360 TL 300 TL Sam My House Otel*** 345 TL 285 TL Otel Yafeya*** 345 TL 285 TL Otel Tuana*** 255 TL 240 TL Omtel*** 255 TL 240 TL Tepe Otel 195 TL 180 TL Konaklama ücretlerine dahil olan servisler; 3 gecelik konaklama paketine ( Eylül) kahvaltý ve %8 KDV dahildir. Banka transferleri için lütfen aþaðýdaki banka bilgilerini kullanýnýz: Banka Adý : Yapý Kredi Bankasý Þube Adý : Yeditepe Þubesi Hesap Adý : Interium Turizm Mum. Tic. Ltd. Sti. Hesap Numarasý : (TL) Iban Numarasý : TR (TL) Swift Kodu : YAPITRIS072 Kredi kartý ile ödeme yapmak istediðiniz takdirde lütfen sempozyum sekreteryasý ile irtibata geçiniz. ÝPTAL VE ÝADE ÞARTLARI Tüm iptaller yazýlý olarak bildirilmelidir. 1 Haziran 2010 tarihine kadar bildirilen iptallerde %100 iade yapýlacaktýr. 1 Aðustos 2010 tarihine kadar bildirilen iptallerde %50 iade yapýlacaktýr. 1 Aðustos 2010 tarihinden sonra bildirilen iptallerde iade yapýlmayacaktýr.

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

www.avrasyahematoloji2010.org

www.avrasyahematoloji2010.org www.avrasyahematoloji2010.org KONGREYE DAVET Geçmiş zamanlarda öncelikli olarak, doğuyu ve batıyı ama bir başka taraftan da kuzey ile güneyi bağlayan Avrasya coğrafyası içinden geçen İpek Yolu, bir kaç

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi II. Sağlık Ekonomisi Kongresi 04-05 Aralık 2014 HiltonSA Otel, Ankara Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 SPONSORLUK DOSYASI 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJĠ KONGRESĠ HAKKINDA Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Bilimsel programda gerek ülkemizden gerek yurtdışından bizlere değerli bilgi ve deneyimlerini sunacak olan bilim adamları ile beraber olacağız.

Bilimsel programda gerek ülkemizden gerek yurtdışından bizlere değerli bilgi ve deneyimlerini sunacak olan bilim adamları ile beraber olacağız. Çok Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği'nin gelenekselleştireceğimiz bir yıl kongrebir yıl sempozyum serisinin 5. Sempozyumunu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

www.hepatolojiokulu2016.com

www.hepatolojiokulu2016.com 1. DUYURU DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Değerli Öğrenciler, Türk Karaciğer Araş rmaları Derneği Hepatoloji Okullarının al ncısını 13-15 Mayıs 2016 da Antalya da gerçekleş rilecek r. Bu seneki okulumuzda

Detaylı

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık sistemimizdeki değişim bütün hızıyla devam etmektedir. Bu süreç, kamu sektörünü olduğu kadar özel sektörü; hizmet planlamasını olduğu kadar finansmanını;

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SHERATON HOTEL SAMSUN 1.DUYURU

SHERATON HOTEL SAMSUN 1.DUYURU 1.DUYURU DAVET Değerli meslektaşlarım, 1996 yılından itibaren iki yılda bir olarak düzenlenen Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi nin onbirincisini Samsun da gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

ulusal hemþirelik uluslararasý katýlýmlý kongresi 2. Duyuru ve Program 1974 www.hemsirelikkongresi2009.org 20-24 Ekim 2009 C.Ü. Kültür Merkezi SÝVAS ÖNSÖZ Deðerli meslektaþlarýmýz, Uluslararasý katýlýmlý

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi II. Sağlık Ekonomisi Kongresi 04-05 Aralık 2014 HiltonSA Otel, Ankara Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016.

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016. TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES 12-15 Ekim 2016, Konya www.tx2016.org Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver Hz. Mevlana SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Mersin Pediatri Günlerinin 18.si 29-30 Mart 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Diyarbakır Dişhekimleri Odası Katkılarıyla

Detaylı

DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Uludað Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý olarak 15. sini düzenlediðimiz geleneksel Uludað Onkoloji Sempozyumu nun (ULU-ONK 11), konusu Araþtýrmadan Kliniðe

Detaylı

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz.

Sayın Yetkili, Süregelen değerli iş birliğinize teşekkür eder, bu değerli etkinliğe azami desteğinizin devamını dileriz. SPONSORLUK DOSYASI Sayın Yetkili, 1-3 MAYIS 2014 tarihleri arasında, Büyük Abant Oteli / Bolu' da düzenlenecek olan 3. Abant Anestezi Sempozyumu ile ilgili olarak detaylı bilgileri içeren sponsorluk dosyası

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

Ankara da görüşmek üzere, saygı ve sevgi ile...

Ankara da görüşmek üzere, saygı ve sevgi ile... 2. DUYURU Değerli Meslektaşlarım Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) bilimsel toplantılarının olmadığı yıllarda ilk ve sonbaharda birer sempozyum yapma geleneğini sürdürmektedir. TKRCD, kuruluşundan

Detaylı

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir.

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğimiz 18 yaşına girmiş olup bu önemli yaş döneminde rüştünü ispat etmiş ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Her 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongremiz bilimsel

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Alpay Azap İkinci Başkan Dr. Murat Akova Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan Araştırma Sekreteri Dr. Volkan Korten Sayman Dr. Ahmet Demirkazık Üye Dr. Sevtap

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

KURULLAR TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Yýldýray ÇETE Baþkan Yardýmcýsý Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK Genel Sekreter Bülent ERBÝL Sayman Cem OKTAY Üyeler Ersin AKSAY Özlem KÖKSAL Hakan TOPAÇOÐLU

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Üroloji Ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan 11. Üroonkoloji Kongresi ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ürolog meslektaşlarımızın özlemle

Detaylı

1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ

1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ 1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ 21-22 Ekim 2011 Le Chateau De Prestige Resort Otel Kemer / Antalya Onkoloji eczacıları derneği enfeksiyon ve nutrisyon destek eczacıları derneği Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız,

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız, Sayın Meslekdaşlarımız, 1995 yılından bu yana her iki yılda bir yapılan Febril Nötropeni Simpozyumları nın 8.sini bu yıl 21-24 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara Sheraton Kongre Merkezi nde düzenliyoruz.

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Değerli Firma Temsilcileri

Değerli Firma Temsilcileri Değerli Firma Temsilcileri Derneğimizin Kuruluşunun Temel amacına uygun olarak geçen yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz III. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi nde bir çok bilim insanının birikim

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

Kongreyi Mardin Artuklu Üniversitesinde yapacagiz. Detaylı bilgilere www.mezopotamyatipkongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Kongreyi Mardin Artuklu Üniversitesinde yapacagiz. Detaylı bilgilere www.mezopotamyatipkongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz. SPONSORLUK DOSYASI Değerli Meslektaşlar, Sizleri 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Mardin de yapılacak olan VI. Mezopotamya Tıp Kongresine (VI MMC) davet etmek istiyoruz. Gelecek kongremizi uluslararası ve

Detaylı

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği nin düzenlediği Olgularla Çocukluk Çağı

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği nin düzenlediği Olgularla Çocukluk Çağı Davet; Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği nin düzenlediği Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Kursu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği

Detaylı

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ,

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, Çocuk ürolojisi ülkemizde yan dal uzmanlığı olarak tescil edilmiş bir bilim dalıdır. Ülkemizde çocuk ürolojisi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, olgu çeşitliliğinin arttırılması,

Detaylı