Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ulusal hemþirelik uluslararasý katýlýmlý kongresi 2. Duyuru ve Program Ekim 2009 C.Ü. Kültür Merkezi SÝVAS

2 ÖNSÖZ Deðerli meslektaþlarýmýz, Uluslararasý katýlýmlý 12. Ulusal Hemþirelik Kongresi Ekim 2009 tarihleri arasýnda Cumhuriyet Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü tarafýndan Hemþirelik Eðitimi Derneði nin iþbirliði ile Sivas ta yapýlacaktýr yýlýnda Sivas ta gerçekleþtirdiðimiz 3. Ulusal Hemþirelik Kongresi nden sonra ayný kongreye yeniden ev sahipliði yapýyor olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayýz. Kongrenin ana temasýný "Eðitimden Uygulamaya Hemþirelikte Yenilikler" olarak belirledik. Bilindiði gibi, dünyada küreselleþme ve modern teknolojilerin etkisiyle hýzlý bir deðiþim yaþanmaktadýr. Kongrede hedefimiz; ulusal ve uluslararasý boyutta yaþanan deðiþikliklerin saðlýða ve hemþireliðe yansýmalarýný, hemþireliðin saðlýk alanýndaki etkinliðini arttýrmaya ve hemþirelik eðitimi ve uygulamalarýnýn niteliðini geliþtirmeye yönelik yaklaþýmlarý, hemþirelik alanýndaki yenilik ve geliþmeleri siz deðerli meslektaþlarýmýz ile paylaþmak, karþýlýklý bilgi ve deneyimlerin aktarýldýðý, sorunlar ve çözüm yollarýnýn ele alýndýðý etkin bir çalýþma ortamý saðlamaktýr. Bu doðrultuda kongrede, alanýnda uzman, yurt içinden ve yurt dýþýndan birçok deðerli konuþmacýnýn yer aldýðý, her alandan katýlýmcýnýn ilgisini çekebilecek yeni ve güncel konularýn aktarýlýp, sorunlarýn tartýþýlacaðý bir program oluþturmaya özen gösterdik. Ayrýca eðitim ve uygulama alanlarýnda çalýþan genç meslektaþlarýmýzýn eðitim, araþtýrma ve uygulama becerilerini geliþtirmeye katký saðlayýcý çeþitli kurslar planladýk. Hemþirelikle ilgili bilgi ve deneyimlerimizi paylaþmak üzere Ekim 2009 da, Selçuklular ve diðer birçok medeniyetin izlerini taþýyan, Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin atýldýðý Sivas ta buluþmayý diliyor, sevgi ve saygýlarýmýzý iletiyoruz. Prof. Dr. Selma DOÐAN Prof. Dr. Zeynep CONK Kongre Baþkanlarý

3 KURULLAR ONURSAL KURUL Prof. Dr. Ýlyas DÖKMETAÞ (Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Sema ARICI (Cumhuriyet Üniversitesi SBF Dekaný) Prof. Dr. Nebahat KUM (Emekli Öðretim Üyesi) Prof Dr. Meliha ATALAY (Harran Üniversitesi SYO Müdürü) KONGRE DÜZENLEME KURULU BAÞKAN Prof. Dr. Selma DOÐAN Cumhuriyet Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölüm Baþkaný EÞ BAÞKAN Prof. Dr. Zeynep CONK Hemþirelik Eðitimi Derneði Baþkaný BÝLÝMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mukadder MOLLAOÐLU Doç. Dr. Hatice TEL Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAÞI Yrd. Doç. Dr. Meral KELLECÝ SAYMAN Yrd. Doç. Dr. Emine ALTUN ÜYELER Yrd. Doç. Dr. Nuran GÜLER Yrd. Doç. Dr. Handan GÜLER Yrd. Doç. Dr. Meryem YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Þerife KARAGÖZOÐLU Yrd. Doç. Dr. Güngör GÜLER Yrd. Doç. Dr. Ferda YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN Arþ. Gör. Selma SABANCIOÐULLARI Arþ. Gör. Nuriye ERBAÞ Arþ. Gör. Semra KOCATAÞ Arþ. Gör. Fatma ÖZKAN TUNCAY Arþ. Gör. Tülay KARS FERTELLÝ Arþ. Gör. Dilek AVCI Arþ. Gör. Figen Alp YILMAZ Arþ. Gör. Hesna GÜRLER Arþ. Gör. Elvan ATA Arþ. Gör. Nilüfer TUÐUT Arþ. Gör. Nurcan AKGÜL Arþ. Gör. Ýlknur YILDIZ Arþ. Gör. Fatma TOK Arþ. Gör. Ayþe ARIKAN Hem. Ergül KOÇAK Hem. Didem KAYA

4 KURULLAR BÝLÝMSEL KURUL Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK (Gülhane Askeri Týp Akademisi) Prof. Dr. Nuran AKDEMÝR (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Güler AKSOY (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Neriman AKYOLCU (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Gülümser ARGON (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Nesrin AÞTI (Muðla Üniversitesi) Prof. Dr. Türkinaz AÞTI (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Kamerya BABADAÐ (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Zuhal BAHAR (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Tülin BEDÜK (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Kadriye BULDUKOÐLU (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Sevim BUZLU (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ (Baþkent Üniversitesi) Prof. Dr. Güler CÝMETE (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Olcay ÇAM (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Hicran ÇAVUÞOÐLU (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Zehra DURNA (Ýstanbul Bilim Üniversitesi) Prof. D.O.Nuran EMÝROÐLU (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Fethiye ERDÝL (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Semra ERDOÐAN (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Kafiye EROÐLU (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Çiçek FADILOÐLU (Ege Üniversitesi) Prof. Dr.Feray GÖKDOÐAN (Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi) Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Sevgi HATÝPOÐLU (Gülhane Askeri Týp Akademisi) Prof. Dr. Nevin KANAN (Ýstanbul Üniversitesi ) Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Süreyya KARAÖZ (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Nimet KARATAÞ (Nevþehir Üniversitesi) Prof. Dr. Leyla KHORSHÝD (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Gülümser KUBÝLAY (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nursen NAHCÝVAN (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Ayþe FERDAÐ OCAKÇI (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Hülya OKUMUÞ (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Fatma ÖZ (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ayþe ÖZCAN (Mersin Üniversitesi) Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAÞ (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Türkan PASÝNLÝOÐLU (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Çaylan PEKTEKÝN (Ýstanbul Bilim Üniversitesi) Prof. Dr. Ümit SEVÝÐ (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Deniz ÞELÝMEN (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Ahsen ÞÝRÝN (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Lale TAÞKIN (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Gülsün TAÞOCAK (Ýstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Gülþen TERAKYE (T.C.Çalýþma Bakanlýðý) Prof. Dr. Filiz ULUSOY (HEMARGE Derneði) Prof. Dr. Gülþen VURAL (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN (Haliç Üniversitesi) ULUSLARARASI KONUÞMACILAR Ayhan AYTEKÝN LASH (RN, PhD, FAAN, Prof. Northern Illinois University, USA) Elizabeth RÝDEOUT (B.N.Sc., M.Sc. Assoc, Prof, School of Nursing, McMaster University, CANADA) Helen THOMAS (B.N.Sc., M.Sc. Assoc. Prof, School of Nursing, McMaster University, CANADA) ÇALIÞMA GRUPLARI 1. Hemþirelikte Lisans Eðitimi 2. Hemþirelikte Lisansüstü Eðitim 3. Toplum Temelli Hemþirelik Hizmetleri 4. Eðitim Uygulama Ýþbirliði 5. Hemþirelikte Örgütlenme ve Güç Birliði Yönetici: Prof. Dr. Hülya OKUMUÞ Yönetici : Prof. Dr. Ayla BAYIK Yönetici : Prof. Dr. Nimet KARATAÞ Yönetici : Prof. Dr. Meliha ATALAY Yönetici : Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

5 ÖZET PROGRAM 1. Gün 08:00 17:00 09:00 10:30 10:30 10:45 10:45 11:15 11:15 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 14:30 15:00 15:00 15:15 15:15 16:15 16:15 17:00 17:00 18:30 19:30 22:30 22 Ekim 2009, Perþembe SALON A SALON B Kayýt Açýlýþ Açýlýþ ý Panel Ýkili Ýkili Sözel Bildiriler Ara Öðle Yemeði Ara Akþam Yemeði Ýkili Söyleþi Çalýþma Gruplarý 2. Gün 09:00 09:30 09:30 10:15 10:15 11:00 11:00 11:15 11:15 12:30 12:30 15:30 15:30 17:30 17:30 18:30 19:30 22:30 23 Ekim 2009, Cuma SALON A SALON B Ara Ýkili Öðle yemeði ve Þehir gezisi Söyleþi Sözel Bildiriler Çalýþma Gruplarý Gala Yemeði 3. Gün 09:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:15 11:15 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 14:30-15:45 15:45-16:30 24 Ekim 2009, Cumartesi SALON A SALON B Panel Panel Ýkili Çalýþma Gruplarý Raporlarýnýn Sunumu Kapanýþ Ara Öðle Yemeði Sözel Bildiriler Çalýþma gruplarý Toplantý

6 KURSLAR 7. KURS 6. KURS 5. KURS 4. KURS 3. KURS 2. KURS 1. KURS Eðitim Becerileri Amaç: Hemþirelik Eðitim Derneði tarafýndan düzenlenen kursun amacý, katýlýmcýlarýn etkin eðitim yapabilmeleri amacýyla bilgi, beceri, tutum geliþtirmelerini saðlamaktýr. Kurs Ekim 2009 tarihlerinde yapýlacaktýr. Tüm akademisyen hemþirelerin katýlabileceði kursa katýlýmcý sayýsý 50 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kurs Sorumlularý: Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (HEMED Yönetim Kurulu Adýna) Prof. Dr. Gülsün TAÞOCAK Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL Yrd. Doç. Dr. Aklime DÝCLE Öðr. Gör. Dr. Fatma ORGUN Öðr. Gör. Nilay ÖZKÜTÜK Öðr.Gör. Dr. Hatice ÞEN Çatýþma Yönetimi Amaç: Kursun amacý, katýlýmcýlara yaþamda kaçýnýlamaz olan kiþiler arasý çatýþmalarýn olabildiðince yapýcý, olumlu ve çatýþmanýn taraflarýný bütünleþtirici ve iliþkileri geliþtirici nitelikte yönetilebileceði anlayýþýný kazandýrmak; çatýþmanýn hem ortaya çýkmasýna hem de çözümünde rolü olan ben in ve temel iletiþim becerilerinin farkýnda lýðýný saðlamaktýr. Bu kursa ilgi duyan tüm bireyler katýlabilir. Kursa katýlým 25 kiþi ile sýnýrlý olup, kurs 21 Ekim 2009 tarihinde yapýlacaktýr. Kurs Sorumlusu: Prof. Dr. Besti ÜSTÜN Yara Bakýmýnda Temel Ýlkeler Ve Uygulamalar Amaç: Bu kursun amacý, akut ve kronik yarasý olan bireylerle çalýþan hemþirelerin yara bakýmýna iliþkin güncel bilgiler kazanmasý, yara bakýmýnýn temel ilkelerini kavramasý ve yara irrigasyonu ile yara pansumaný uygulamasýný öðrenmesidir. Yara Ostomi Ýnkontinans Hemþireleri Derneði iþbirliði ile düzenlenen kursa en az 3 aydýr akut ve/veya kronik yarasý olan bireylerle çalýþan tüm hemþireler katýlabilir. Kurs 21 Ekim 2009 tarihinde düzenlenecektir ve katýlým 30 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kurs Sorumlularý: Doç. Dr. Ayiþe KARADAÐ Doç. Dr. Hatice TEL Prof. Dr. Melih AKYOL Yrd. Doç. Þerife KARAGÖZOÐLU Arþ. Gör. Zehra GÖÇMEN BAYKARA Kemoterapi Hemþireliði Amaç: Kurs, kanser hastalarý ile çalýþan hemþirelerin; kemoterapinin temel ilkeleri, kemoterapi uygulamalarý, kemoterapiye yönelik güvenlik önlemleri, hastanýn deðerlendirilmesi ve izlemi ve kemoterapide semptom kontrolüne yönelik bilgi sahibi olmalarýný amaçlamaktadýr. Kanser hastalarý ile çalýþan tüm hemþireler kursa katýlabilir. Kursa katýlým 40 kiþi ile sýnýrlýdýr ve 21 Ekim 2009 tarihinde yapýlacaktýr. Kurs Sorumlularý: Hem. Fatma GÜNDOÐDU Doç. Dr. Mukadder MOLLAOÐLU Hem. Figen BAY Hem. Sevcan ATAY Liderlik Becerileri Amaç: Kursun amacý, katýlýmcýlarýn liderlik ilkelerini anlamalarýna ve liderlik becerilerini geliþtirmelerine yardýmcý olmaktýr. 21 Ekim 2009 tarihinde yapýlacak olan kursa katýlým 30 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kurs Sorumlularý: Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN Ar. Gör. Havva Arslan YÜRÜMEZOÐLU Ýleri Ýstatistiksel Analizler Amaç: Bu kursun amacý, katýlýmcýlara bilimsel çalýþmalardan elde edilen verilerin anlamlandýrýlmasý ve yorumlanmasýnda kullanýlan ileri istatistiksel analiz yöntemlerine iliþkin bilgi ve beceri kazandýrmaktýr. Kursa katýlacak kiþilerin temel biyoistatistik bilgisi ve SPSS programý kullanabilme becerisine sahip olmasý gerekmektedir. 21 Ekim 2009 tarihinde yapýlacak olan kursa katýlým 30 kiþi ile sýnýrlý olacaktýr. Kurs Sorumlusu: Doç. Dr. Safa Gürcan Q Metodoloji ve Hemþirelik Araþtýrmalarýnda Kullanýmý Amaç: Bu kursun amacý, Q metodolojinin kullanýldýðý araþtýrma örneklerini tartýþarak, katýlýmcýlarýn bu yöntemle ilgili bir bakýþ açýsý kazanmalarý, kendi araþtýrmalarýný planlama ve uygulamalarýnda izleyecekleri adýmlarý kavramalarý ve yöntemle ilgili bilgi ve deneyim kazanmalarýný saðlamaktýr. Kursa temel araþtýrma terminolojisi ve temel istatistik bilgisine sahip olan tüm hemþireler katýlabilirler. 21 Ekim 2009 tarihinde yapýlacak kursa katýlým 30 kiþi ile sýnýrlýdýr. Not: Bu kursta katýlýmcýlarýn önceden verilecek kaynaklarý okuyarak küçük grup çalýþmalarýna hazýrlýk yapmalarý þeklinde bir planlanma yapýlacaktýr. Konu ile ilgili kaynak listesi katýlýmcýlar belirlendikten sonra verilecektir. Kurs Sorumlularý: Elizabeth RIDEOUT, Assoc, Prof Yrd. Doç. Dr. Þeyda SEREN

7 PROGRAM 1. Gün 08:00 17:00 09:00 10:30 10:30 10:45 10:45 11:15 SALON A AÇILIÞ Açýlýþ Konuþmalarý Müzik Dinletisi AÇILIÞ I Dünden Bugüne Hemþirelikte Yenilikler Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Ayþe ÖZCAN 22 Ekim 2009, Perþembe KAYIT ARA SALON B Konuþmacý: Prof. Dr. Meliha ATALAY 11:15 12:30 PANEL Saðlýk ve Hemþirelik Biliþimi Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN / Prof. Dr. Seçil AKSAYAN Saðlýk Biliþimi Prof. Dr. Osman SAKA Hemþirelik Eðitiminde Biliþim Doç. Dr. Firdevs ERDEMÝR Hemþirelik Uygulamalarýnda Biliþimin Yeri Yrd. Doç. Dr. Þeyda ÖZBIÇAKÇI 12:30 13:30 13:30 14:30 ÝKÝLÝ Dünyada ve Ülkemizde Lisans Hemþirelik Eðitimi: Mevcut Durum ve Geliþmeler Prof. Dr. Gülsün TAÞOCAK / Prof. Dr. Hülya OKUMUÞ ABD de Hemþirelik Lisans Eðitimindeki Geliþme ve Yenilikler Ayhan LASH, PhD, RN, FAAN, Prof ÖÐLE YEMEÐÝ ÝKÝLÝ Yaratýcýlýk ve Hemþirelik Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAÞ / Prof. Dr. Olcay ÇAM Konuþmacýlar Prof. Dr. Süreyya KARAÖZ Doç. Dr. Nedime Köþkeroðlu Ülkemizde Lisans Hemþirelik Eðitiminin Durumu Profil Çalýþmasý Sonuçlarý Prof. Dr. Ümit SEVÝÐ 14:30 15:00 Türk Hemþireler Derneði nin Hemþirelikle ilgili Çalýþmalarý Oturum Baþkaný Prof. Dr. Lale BÜYÜKGÖNENÇ Konuþmacý Prof. Dr. Saadet ÜLKER (THD Genel Baþkaný) 15:00 15:15 ARA

8 PROGRAM 1. Gün 15:15 16:15 SALON A 22 Ekim 2009, Perþembe ÝKÝLÝ Dünyada ve Ülkemizde Hemþirelikte Lisansüstü Eðitimin Durumu ve Geliþmeler Prof. Dr. Semra ERDOÐAN / Prof. Dr. Ayla BAYIK ABD de Lisansüstü Hemþirelik Eðitimindeki Geliþmeler Ayhan LASH, PhD, RN, FAAN, Prof Türkiye de Lisansüstü Hemþirelik Eðitiminin Durumu Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN SALON B Kurum Kültürü ve Yenilikler Prof. Dr. Gülümser ARGON / Prof. Dr. Leyla KHORSHÝD Konuþmacý Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ 16:15 17:00 17:00 18:30 Saðlýkla Ýlgili Politikalarýn Topluma ve Hemþireliðe Yansýmalarý Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Zeynep CONK Konuþmacý: Prof. Dr. Zuhal BAHAR SÖZEL BÝLDÝRÝLER Prof. Dr. Feray GÖKDOÐAN / Prof. Dr. Nursen NAHÇÝVAN SÖYLEÞÝ Hemþire Yazarlarla Sanat, Yazýn ve Hemþirelik Üzerine Söyleþi Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Konuþmacýlar Doç. Dr. Nedime KÖÞGEROÐLU / Hem. Çiðdem SEZER ÇALIÞMA GRUPLARI I 1- Hemþirelikte Lisans Eðitimi Yönetici: Prof. Dr. Hülya OKUMUÞ 2- Hemþirelikte Lisans Üstü Eðitim Yönetici: Prof. Dr. Ayla BAYIK 19:30 22:30 AKÞAM YEMEÐÝ

9 PROGRAM 2. Gün 09:00 09:30 09:30 10:15 10:15 11:00 11:00 11:15 11:15 12:30 12:30 13:30 13:30 15:30 15:30 17:30 SALON A Teknoloji ve Hemþirelik Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Sevgi HATÝPOÐLU Konuþmacý: Prof. Dr. Deniz ÞELÝMEN Kanýt Bildirimli Uygulama Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Besti ÜSTÜN Konuþmacý: Helen THOMAS Assoc, Prof Nicel ve Nitel Araþtýrmalarýn Dayandýðý Felsefeler ve Bilim Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Gülümser KUBÝLAY Konuþmacý: Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ ÝKÝLÝ Uzaktan Eðitim ve Hemþirelik Prof. Dr. Güler AKSOY / Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN Türkiye de uzaktan eðitim uygulamalarý Prof. Dr. Aytekin ÝÞMAN Uzaktan Eðitim ve Hemþirelik Eðitimindeki Yeri Elizabeth RiDEOUT, Assoc Prof SÖYLEÞÝ Hemþirelikte Güç Birliðine Doðru Konuþmacýlar Prof. Dr. Saadet ÜLKER Doç. Dr. Aytolan YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKBAY ERGÜN 23 Ekim 2009, Cuma ARA ÖÐLE YEMEÐÝ ÞEHÝR GEZÝSÝ SALON B OMAHA Hemþirelik Sisteminde Otomasyona Geçiþ ve Hemþirelik Eðitiminde Kullanýmý Prof. Dr. Zehra DURNA / Doç. Dr. Firdevs ERDEMÝR Konuþmacý: Prof. Dr. Semra ERDOÐAN 17:30 18:30 SÖZEL BÝLDÝRÝLER Prof. Dr. Türkan PASÝNLÝOÐLU / Prof. Dr. Nevin KANAN ÇALIÞMA GRUPLARI II 3. Toplum Temelli Hemþirelik Hizmetleri Yönetici: Prof. Dr. Nimet KARATAÞ 4. Eðitim Uygulama Ýþbirliði Yönetici: Prof. Dr. Meliha ATALAY 5. Hemþirelikte Örgütlenme ve Güç Birliði Yönetici: Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM 19:30 22:30 GALA YEMEÐÝ

10 PROGRAM 3. Gün 09:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:15 11:15 12:30 12:30 13:30 13:30 14:30 14:30 15:30 SALON A PANEL Hemþirelik Eðitiminde Yenilikler ve Etik Boyut Prof. Dr. Selma DOÐAN / Prof. Dr. Neriman AKYOLCU Hemþirelik eðitiminde yeni model ve yaklaþýmlar Prof. Dr. Güler CÝMETE Ülkemizde Hemþirelik lisans müfredat programlarýnda yenilikler Prof. Dr. Nalân AKBAYRAK Lisans eðitiminde etik öðretimi Yrd. Doç. Dr. Sultan ALAN Hemþirelikte Araþtýrma Kalitesi Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Çaylan PERTEKÝN Konuþmacý: Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY PANEL Bakým Kalitesi ve Hasta Güvenliðinin Geliþtirilmesi Prof. Dr. Nuran AKDEMÝR / Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ Hemþirelikte hasta güvenliði uygulamalarý Yrd. Doç. Dr. Þeyda SEREN Hasta güvenliði kültürünün geliþtirilmesi Prof. Dr. Seçil AKSAYAN Bir kamu hastanesinde kalite ve hasta güvenliði uygulama örneði Uzm. Hem. Sevgi BAKIR Bir özel hastanede kalite ve hasta güvenliði uygulama örneði Uzm. Hem. Gülizar GÖL ÝKÝLÝ Cinsiyet Sosyalizasyonu ve Hemþireliðe Yansýmalarý Prof. Dr. Lale TAÞKIN / Prof. Dr. Gülþen VURAL Hemþirelik eðitimi ve uygulamalarýnda cinsiyetin rolü Prof. Dr. Nesrin AÞTI Erkekleri hemþireliðe yönelten motivasyonlar ve bakým algýlarý Doç. Dr. Özen KULAKAÇ Çalýþma Gruplarý Raporlarýnýn Sunumu 24 Ekim 2009, Cumartesi ARA ÖÐLE YEMEÐÝ SALON B SÖZEL BÝLDÝRÝLER Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM / Prof. Dr. Fatma ÖZ Hemþirelik Eðitiminde Mentorlük Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Çiçek FADILOÐLU Konuþmacý: Yrd. Doç. Dr. Selmin ÞENOL Çalýþma Gruplarý Raporlarýnýn Hazýrlanmasý TOPLANTI Hemþirelik Eðitim Kurumlarý Yöneticileri Toplantýsý Prof. Dr. Selma DOÐAN / Prof. Dr. Zeynep CONK 15:30 16:30 KAPANIÞ

11 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi Ekim 2009 Kongre Merkezi Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Kampus / SÝVAS Kongrenin Dili Kongre resmi dili Türkçe dir. Yabancý dildeki sunumlar eþzamanlý olarak tercüme edilecektir. Kongre Web Sayfasý Kongre web sayfasýna adresinden ulaþýlabilir. Bilimsel program, kurslar, kayýt ve konaklama ile ilgili en son bilgiler kongre web sayfasýndan yayýnlanacaktýr. Kayýt ve Danýþma Kayýt masasý Ekim 2009 tarihlerinde kongre merkezinde 08:30-18:30 saatleri arasýnda hizmet verecektir. Davet Mektubu Kongreye katýlmak için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet mektubu kongre sekreteryasý aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Yaka Kartý Kayýt iþlemlerini tamamlayan katýlýmcýlarýmýza kayýt ve danýþma masalarýndan yaka kartlarý verilecektir. Kongre düzeninin saðlanabilmesi açýsýndan yaka kartlarýnýn kongre süresince takýlmasý gerekmektedir. Katýlým Belgesi Katýlým belgeleri kongrenin son günü öðleden sonra kayýt ve danýþma masalarýndan verilecektir. Kongreden daha önce ayrýlacak olan katýlýmcýlarýn isim ve adreslerini danýþma masasýna bildirmeleri durumunda katýlým belgeleri kendilerine ulaþtýrýlacaktýr. Sergi ve Stand Alaný Kongre süresince stand, sergi vb. aktivasyonlar için kongre merkezinde alanlar oluþturulacaktýr. Standlar 19 Ekim 2009 günü saat 13:00 ten itibaren kurulacak, 24 Ekim 2009 günü saat 13:00 ten itibaren kaldýrýlacaktýr. Sergi alanlarý ve bilimsel, sosyal aktivite sponsorluðu ile ilgili ayrýntýlý bilgi için kongre organizasyon sekreteryasý BROS Tourism ile iletiþime geçilmelidir. KAYIT Kayýt Ücretleri Öðretim Elemaný ve Hemþire Öðrenci (Lisans) 03 Aðustos 2009 a kadar 200 TL 150 TL 03 Aðustos 2009 dan sonra 250 TL 175 TL Refakatçi ve Firma Temsilcisi 175 TL 175 TL Kayýt Koþullarý Kayýtlarýn kesinlik kazanmasý için, kitapçýk sonundaki kongre kayýt formunun veya web sayfasýndaki online kayýt formunun eksiksiz doldurulmasý, elle doldurulan kayýt formunun ve katýlým ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontunun posta veya faks yoluyla kongre sekreterliðine gönderilmesi gerekmektedir. Kongre kayýt ücretine yaka kartý, kongre çantasý, bilimsel toplantýlara katýlým, ara ikramlar, yemekler, program ve bildiri özetleri kitabý dâhildir.

12 GENEL BÝLGÝLER ULAÞIM - KONAKLAMA Havaalaný Transfer Hizmetleri Kongre süresince ulaþýmlarýný BROS Tourism e bildirmiþ olan tüm katýlýmcýlarýn Sivas Havaalaný ile kongre merkezi ve oteller arasýndaki transferleri gidiþ-dönüþ olarak (havalaný-otel-havalaný) yapýlacaktýr. Transferler ücretli olup çift yön transfer ücreti 30 TL dir. Özel transferler için BROS Tourism ile baðlantý kurulmalýdýr. Oteller ve Kongre Merkezi Arasý Transfer Hizmetleri Kongre süresince oteller ve kongre merkezi arasýnda ulaþýmlar organizasyon komitesi tarafýndan saðlanacaktýr. Ulaþým yer ve saatleri vb. ile ilgili ayrýntýlý bilgi daha sonra duyurulacaktýr. Konaklama Ücretleri 03 Aðustos 2009 a kadar 03 Aðustos 2009 dan sonra Büyük Otel 4 Eylül Oteli Köþk Otel Öðretmenevi* Tek 100 TL 90 TL 90 TL 50 TL Çift 170 TL 150 TL 150 TL 70 TL Tek 120 TL 110 TL 110 TL 60 TL * Öðretmenevi 3 kiþilik oda fiyatý 3 Aðustos 2009 ve öncesi 90 TL, 3 Aðustos 2009 sonrasýnda 105 TL dir. Çift 190 TL 170 TL 170 TL 80 TL Konaklama Rezervasyonlarýn geçerli olabilmesi için, konaklama ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontunun ve kitapçýk sonundaki kongre kayýt formunda (veya web sitesindeki konaklama kayýt formunda) yer alan konaklama bölümünün eksiksiz doldurularak posta veya faks yoluyla kongre sekreterliðine gönderilmesi gerekmektedir. Ýptaller Tüm konaklama iptaller için kongre sekreterliðine yazýlý olarak baþvurulmasý gerekmektedir. 01 Eylül 2009 tarihinden önce yapýlan iptallerde, banka havale masraflarý hariç yatýrýlan ücretin % 50 si geri ödenecektir. 01 Eylül 2009 tarihinden sonra yapýlacak iptallerde geri ödeme yapýlmayacaktýr. Geri ödemelerin tümü kongre bitiminden sonra yapýlacaktýr. Banka Hesap Bilgileri Tuncel Turizm Ýth. Tic. Ltd. Þti. Vakýfbank Cumhuriyet Üniversitesi Baðlý Þube Kod : 867 Nesap Numarasý : ÖNEMLÝ TARÝHLER Ýndirimli kayýt ve konaklama için son tarih 03 Aðustos 2009 Bildiri özeti son gönderim tarihi 17 Aðustos 2009 Kayýt için son iptal tarihi 1 Eylül 2009 Kurs kayýtlarý için son tarih 18 Eylül 2009 Konuþma içeriði tam metin son gönderim tarihi 11 Eylül 2009

13 GENEL BÝLGÝLER Bildiri Özeti Gönderme Kurallarý Kongrede sözel ve poster bildiri sunumlarý yapýlacaktýr. Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafýndan deðerlendirilecek ve kongrede sunulmak üzere kabul edilip edilmeyeceðine karar verilecektir. Gerektiðinde bildiri özetleri ile ilgili yazarlardan düzeltme yapmasý istenebilecektir. Bilimsel kurul kabul edilen bildiriler arasýndan sýnýrlý sayýda bildiriyi sözel sunum için seçecektir. Sonuçlanmamýþ araþtýrmalar deðerlendirmek üzere kabul edilmeyecektir. Bildiriler yalnýzca kongre web sitesinden on-line bildiri gönderme bölümünden gönderilebilecek, posta veya faks ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Gönderilen bildiri özetinin deðerlendirmeye alýnabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye kayýt yaptýrmasý ve kayýt ücreti dekontunu eþ zamanlý olarak faks numarasýna göndermesi gerekmektedir. Bildiri özetleri en fazla 300 sözcük olmalýdýr. On-line sistem 300 sözcük üzerindeki bildiri özetlerini kabul etmeyecektir. Bildiri son gönderim tarihi 17 Aðustos 2009 dur. Bildiriler ile ilgili deðerlendirme sonuçlarý 15 Eylül 2009 tarihinden sonra kongre web sitesinde yayýnlanacak ve iletiþimden sorumlu yazara yoluyla iletilecektir. Kongrede sunulan bildiriler arasýndan seçilecek üç bildiri ödüllendirilecektir. Sözel ve Poster Bildirilerin Sunumu Sözel Bildiriler Sözel bildirilerin sunumu içim tartýþma dahil toplam 10 dakika süre ayrýlmýþtýr Bildiri metinlerinin bu süreye göre hazýrlanmasý gerekmektedir. Bildiri sunum tarih ve saati ile ilgili ayrýntýlý bilgiler iletiþimden sorumlu yazara gönderilecek, ayrýca Kongre Kitabý nda yer alacaktýr. Sunum yapacak kiþinin sunum içeriðini kongre merkezinde kurulacak olan sunum kontrol odasýna en az bir saat önceden teslim etmesi gerekmektedir. Poster Bildiriler Poster bildirilerin sunumu için kongre merkezinde özel bir alan ayrýlacaktýr. Posterler 70X90 boyutunda ve yaklaþýk 1 metre mesafeden okunacak þekilde hazýrlanmalýdýr. Poster baþlýðý büyük harflerle yazýlmalý, baþlýk altýnda posterin yazar/yazarlarýnýn ünvaný, adý soyadý ve kurumlarý belirtilmelidir. Poster metni Giriþ ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar baþlýklarýna göre hazýrlanmalýdýr. Posterler düzenleme kurulu tarafýndan belirlenecek tarih ve poster numarasýnda sergilenecek, bu bilgi iletiþimden sorumlu yazara bildirilecektir. Yazarlarýn belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin baþýnda bulunmalarý gerekmektedir. Posterler belirlenen günün sonunda sahipleri tarafýndan kaldýrýlacaktýr. Sahipleri tarafýndan toplanmayan posterler için sorumluluk kabul edilmeyecektir. Teknik Destek Birimi Kongre merkezi içinde saatlerinde hizmet veren ve tüm katýlýmcýlarýn kullanýmýna açýk olan bir teknik destek birimi yer alacaktýr. Sunumlar sýrasýnda sorun yaþanmamasý için konuþmacýlarýn CD ve bilgisayar disketlerini Windows Office altýnda çalýþan programlarda hazýrlamasý ve yedeklerini yanýnda bulundurmasý gerekmektedir. Kongre boyunca tüm salonlarda bilgisayar ve projeksiyon cihazlarý bulunacaktýr. Sunum için kullanýlmak istenen özel ekipmanlarýn en geç 30 Eylül 2009 tarihine kadar BROS Tourism e yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir.

14 GENEL BÝLGÝLER SÝVAS HAKKINDA Anadolu yarýmadasýnýn ortasýnda, Ýç Anadolu Bölgesinin Yukarý Kýzýlýrmak bölümünde yer alan ve yüzölçümü itibariyle ülkemiz illeri arasýnda ikinci olan Sivas'ýn yazýlý tarihi M.Ö yýlý baþlarýnda Hititlerle baþlamaktadýr. Ýlin isminin Hitit Kavmi olan sibasip adýndan geldiði gibi, Roma Ýmparatoru Aguste tarafýndan þehre yunancada þehir manasýna gelen "Sebasteia" adýnýn verildiði ve yine Selçuklular zamanýnda üç deðirmen anlamýna gelen "Sebast" kelimesinden geldiði rivayet edilmektedir. Bölgenin Türk egemenliðine girmesi ancak 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra gerçekleþmiþ ve Sivas, 1175'te II. Kýlýçarslan tarafýndan kesin olarak Selçuklulara baðlanmýþtýr. 4 Eylül 1919 da Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin atýldýðý kongre Sivas ta gerçekleþtirilmiþtir. Sivas tarihinin çeþitli dönemlerinde muhtelif devletlere baþkentlik yapmasý en önemli ticari ve kültürel hüviyete sahipliði ile her dönemde yapýlan sayýsýz eserlerle doludur. Bazýlarý hala insaný karþýsýnda hayran býrakacak bir güzellikle ayakta durmaktadýr. Þifahiye Medresesi, Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi bu eserlerden birkaçýdýr yýlýnda müze olarak ziyarete açýlan ve Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yeri olan diðer tarihi bir bina Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesidir yýlýnda yapýlan ve 4 Eylül Sivas kongresinin gerçekleþtirildiði bina Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafýndan 2 Eylül - 18 Aralýk 1919 tarihleri arasýnda "Milli Mücadele Karargahý" olarak kullanýlmýþtýr. Ýçinde; Sivas Kongresine ait dokümanlar, Atatürk'e ait özel eþyalar, resimler ve yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir. Bunun yanýnda türküleri, ozanlarý, kilimleri ile Sivas, Anadolu kültürüne pek çok katkýlarda bulunmuþtur. DÝVRÝÐÝ GEZÝSÝ 25 Ekim 2009 (08:00-17:00) tarihinde dünya kültür mirasý listesinde yer alan Ulu Camii nin bulunduðu Divriði gezisi planlanmýþtýr. Gezi yeterli katýlým olmasý halinde gerçekleþtirilecektir.

15 ulusal hemþirelik uluslararasý katýlýmlý kongresi Adý, Soyadý KAYIT - KONAKLAMA FORMU Ünvaný Çalýþtýðý Kurum / Hastane Bölümü Adres Telefon Faks E-posta Refakatçi Adý-Soyadý Kayýt Bedeli TL Konaklama Bilgileri: Otel Adý Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Oda Giriþ Tarihi Toplam Konaklayacak Kiþi Sayýsý Çýkýþ Tarihi Konaklama Bedeli ÖDEME ÞEKLÝ Banka Havalesi* Banka BÝlgileri Tuncel Turizm Ýth. Tic. Ltd. Þti. Vakýfbank Cumhuriyet Üniversitesi Baðlý Þube Þube Kodu : 867 Nesap Numarasý : * Kaydýnýzýn geçerli olmasý için lütfen banka dekontunu formla birlikte sekreteryaya gönderiniz. Kredi Kartý Visa MasterCard Kart Sahibinin Adý : Kart No : / / / Son Kullanma Tarihi : / Yukarýda detaylarý bulunan kredi kartýmdan, form üzerinde belirtilen miktarýn Bros Tourism tarafýndan çekilmesini onaylýyorum. Ýmza: TL Tarih: ORGANÝZASYON SEKRETERYASI BROS Tourism Ýstanbul Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. No:28/3 Osmanbey Þiþli - Ýstanbul Tel : (0212) pbx Fax : (0212) BROS Tourism Ankara Cinnah Cad. No: 34/4 Çankaya - Ankara / Turkey Tel: (0312) Fax: (0312) Web :

16 CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ HEMÞÝRELÝK BÖLÜMÜ HEMÞÝRELÝK EÐÝTÝMÝ DERNEÐÝ BÝLÝMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mukadder MOLLAOÐLU Tel : /1347 Doç. Dr. Hatice TEL Tel : /1776 Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAÞI Tel : /1777 Yrd. Doç. Dr. Meral KELLECÝ Tel : /2505 Faks : ORGANÝZASYON SEKRETERYASI BROS Tourism Ýstanbul Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. No:28/3 Osmanbey Þiþli - Ýstanbul Tel : (0212) pbx Fax : (0212) BROS Tourism Ankara Cinnah Cad. No: 34/4 Çankaya - Ankara / Turkey Tel: (0312) Fax: (0312) Web :

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan ONURSAL KURUL Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Başkan Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Başkan

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev Sayın Katılımcılar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 17-19 Haziran 2014

Detaylı

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter SPONSORLUK DOSYASI DÜZENLEME KURULU Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter DÜZENLEME KOMİTESİ İmre Altuğlu Gülden Çelik Candan Çiçek Dilek Çolak Selda Erensoy Koray Ergünay

Detaylı

Ý Z M Ý R 7. Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U Palyatif Bakým MÝMARÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 18-19 Mart 2014 B a l ç o v a T e r m a l O t e l, ÝZMÝR Ýzmir

Detaylı

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI BAHAR. SEMPOZYUMU 17-18 Nisan 2015 HALİÇ PARK HOTEL - AYVALIK

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI BAHAR. SEMPOZYUMU 17-18 Nisan 2015 HALİÇ PARK HOTEL - AYVALIK Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin eğlence turizm merkezlerinden Cunda Adası nda Haliç Park Otel de gerçekleştireceğimiz Bahar Sempozyumu'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Türk ve Yunan kültürünün

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org SPONSORLUK DOSYASI www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Nevşehir- Kozaklı- Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Hotel

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA 18-19 Nisan 2009 Ankara Hilton ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve Türk

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN 14-15 Mart 2009 Anemon Hotel, Aydýn ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www.beslenmegunleri2009.org

www.beslenmegunleri2009.org HACETTEPE BESLENME VE DİYETETİK GÜNLERİ II. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 19-20 Haziran 2009 Hacettepe Kongre ve Kültür Merkezi www.beslenmegunleri2009.org Davet Değerli Meslektaşlarım, Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

ÝLETÝÞÝM SEMPOZYUM BAÞKANI Prof. Dr. Gülsen Ökten Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý, Týbbi Genetik Bilim Dalý Baskaný Atakum/Samsun e-mail: gulsen@omu.edu.tr tel: 0362

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı 1. DUYURU DAVET YAZISI Değerli Ka lımcılar, Talasemi ve Hemoglobinopa ler in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 1-2 Nisan 2010 Ramada Plaza, Ankara www.turkkanser.org.tr 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN 14-15 Mart 2009 Anemon Hotel, Aydýn ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve

Detaylı

Deðerli meslekdaþlarýmýz, Sizleri Febril Nötropeni Derneði tarafýndan 20-22 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek 5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrasý

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye 11-12 MAYIS 2017 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil AKÇİÇEK Konferans Salonu ANKARA ULUSAL SAĞLIK BAKIM

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

9 CÝL TIP. GÜZ SEMPOZYUMU Ekim 2009, Edirne ÇEVRESEL ACILLER. DUYURU TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ

9 CÝL TIP. GÜZ SEMPOZYUMU Ekim 2009, Edirne ÇEVRESEL ACILLER.  DUYURU TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ 9 CÝL TIP GÜZ SEMPOZYUMU 08-11 Ekim 2009, Edirne ÇEVRESEL ACILLER TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ DUYURU 1999 Deðerli Meslektaþlarýmýz; Acil Týp Uzmanlarý Derneði (ATUDER) ve Trakya Üniversitesi Týp

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA 2 0. U L U S A L K A N S E R K O N G R E Sİ - H E MŞİRELİK P R O G R A M I K A P A N IŞ & DEĞERLENDİRME 19-23 Nisan 2013,Belek ANTALYA BİR Y O L U N S O N U M U Y O K S A Y E Nİ BAŞ L A N G I Ç L A R A

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ - HALİLİYE BELEDİYESİ VE MOTİF VAKFI İŞBİRLİĞİYLE HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ - HALİLİYE BELEDİYESİ VE MOTİF VAKFI İŞBİRLİĞİYLE HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU HARRAN ÜNİVERSİTESİ - HALİLİYE BELEDİYESİ VE MOTİF VAKFI İŞBİRLİĞİYLE HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13-15 MART 2015 Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi / ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı