Baca deðil kanser borusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baca deðil kanser borusu"

Transkript

1 Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3919 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NOSTALJÝK OLMAYAN BÝR SOKAK SOKAKTIR YALNIZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Býrakýn birbirini yesinler BÝR ÖZÜR SERAPLARIN DAYANILMAZ CAZÝBESÝ BERTOLT BRECHT'Ý YAÞAMAK BÝR GENCO ERKAL ÞAHESERÝ DAHA ÝZLEDÝK Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Yalçýn Okut Baca deðil kanser borusu Dünya birinciliðini elimizde bulundurduðumuz kanser vakalarýna filtresiz elektrik santralý, CMC atýklarý, zehirli gýdalar ve çevre tahribatýnýn yanýsýra en çok davetiye çýkaran faktörlerden biri de meskun yerlerdeki baz istasyonlarý... Burasý Yenikent Ege Sokaðý... Damlarda baca gibi görünüyorlar, ama baca deðil! Baz istasyonlarý... Apartmanýn ön kýsmýnda ayrýca bir de elektrik trafosu var... Ve hemen karþýsýnda da bir çocuk parký... Kansere açýk çaðrý yapan bu tehlikenin ortasýnda hiç yaþanýr mý? n Gönyeli Yenikent'te bulunan bu apartmandaki kiracýlarýn onayý alýnmadan tepelerine baz istasyonlarý diktiler... Bunlara da bir baca görünümü verdiler! n Gönyeli Belediyesi'nin bilgisi ve izni yok. Mahalle sakinleri imza kampanyasý baþlattý... n Türkiye'de baz istasyonlarý ile ilgili açýlan bir davada mahkeme kanser riskini gözönünde bulundurarak "meskun yerlere baz istasyonlarý kurulamayacaðý" emrini vermiþti... l 2. sayfada UBP Girne Kongresi Muhabirimize Çekme dedi... Medikent Hastanesi Kolan Grubu'nun n Dün TC'li yeni sahipleri ve icra memurlarýyla birlikte Gönyeli Yenikent'teki 'Medikent Hastanesi'ni devralmaya giden Günay Çerkez ve ortaklarý, hastanede bulunan bazý hastalara raðmen sayým yaptý... n Ýcra memurlarý olayý yakýndan izlemeye giden muhabirlerimizin hastaneye giriþini engelledi... l 3. sayfada Bugün gazetemizle birlikte Tek aday Necdet Numan oybirliðiyle onaylandý... n 7. sayfada

2 Bunlar baca deðil, kanser borusu Þener LEVENT Açý NOSTALJÝK OLMAYAN BÝR SOKAK SOKAKTIR YALNIZ Afrika (Özel)- Son zamanlarda yerleþim alanlarýna yerleþtirilen baz istasyonlarý vatandaþlarýmýzýn tepkisine yol açýyor. Turkcell ve Telsim þirketlerinin Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn izniyle Gönyeli Yenikent bölgesindeki bazý apartmanlarýn damýna yerleþtirdiði baz istasyonlarýna tepki gösteren bölge halký imza kampanyasý baþlatý Yenikent Ege Sokaða kurulan baz istasyonlarý için þikayetlerini Gönyeli Belediye Baþkaný'na ileten mahalle sakinleri Belediye Baþkaný'nýn da yapýlanlardan bilgisi ve belediyenin de izni olmadýðýný öðrendiler. Gazetemize þikayette bulunan mahalle sakinlerinden Sonay Andýz þunlarý söyledi: "Melek Gezdigeldi isimli apartman sahibi baz istasyonlarýna evini kiraladýktan sonra Düzova'ya yerleþti Hamile olan ve ayný apartmanda kalan gelini de apartmandan ayrýldý. Sadece iki kiracý orada yaþamakta. Binanýn önüne baz istasyonlarýný çalýþtýracak olan bir de elektrik santrali kuran telefon þirketleri bizi kanser tehlikesiyle baþ baþa býraktýlar. Bunlar yapýlýrken sadece belediyeye deðil, mahalle sakinleri olarak bizlere de bir þey sormadýlar. Þikayetçiyiz Olacaklardan da hükümet sorumludur " Hatýrlanacaðý gibi bir müddet önce baz istasyonlarý ile ilgili Türkiye'de açýlan bir davada mahkeme, bölgede yaþayanlarda kanser ve de çeþitli rahatsýzlýklar yaratacaðý gerekçesiyle "meskun yerlere baz istasyonu kurulamayacaðý" emrini vermiþti ÞENDUR VE SEREN ANÝ RAHATSIZLIK SONUCU ÖLDÜ Ýncirli'de Mustafa Þendur (E58) ve Alsancak'ta Yasin Seren'in (E-32) önceki gün ani rahatsýzlýk sonucu öldükleri açýklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Yasin Seren'in ölümü geçirmiþ olduðu beyin ameliyatýndan dolayý ikametgahýnda yatmakta olduðu bir sýrada oldu. Olaylarla ilgili soruþturma sürüyor KÝLOGRAM GÜMRÜKSÜZ DANA ETÝ BULUNDU Çatalköy'de polis tarafýndan önceki gün yapýlan operasyonda H.K (E-48) ve M.D (E-32)'nin tasarruflarýnda toplam kilogram gümrüksüz dana eti bulundu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, dana eti emare olarak alýnýrken, H.K. ve M.D. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Çiziktir di Çiziktirdi Malyalýlarýn muhabbetine bayýlýyorum Her yýl köylerinde toplanýrlar... Yerler içerler... Dansederler... Þarký söylerler... Eski güzel günlerini anarlar... Onlara Kýbrýslýrum, ya da Kýbrýslýtürk demezler... 'Malyalý' derler herþeyden önce... Malyalý olmakla gurur duyarlar... Silikulular da öyle... O yemyeþil vadide onlar da buluþurlar... Onlarýn muhabbetine de diyecek yok... Birbirleriyle akrabalýk baðý olanlar da var... Malya'ya gitmedim hiç... Ama Siliku'ya gittim... Silikulularla konuþtum. Kýbrýslýtürkler köylerini býrakýp gittiklerine bin piþman... Siliku bir cennet... Býrakýp gidilecek bir yer mi hiç? Kýbrýslýtürklerle Kýbrýslýrumlarýn bu muhabbetinde hem çok mutluluk verici, hem de çok hüzünlü bir þey var benim için... Benim de bulunduðum sofralarda her zaman hissettim bunu... Herþey bittikten ve herkes evine daðýldýktan sonra, yine o berbat günlük halimize döneceðimizden, yine anlamsýz konuþmalar ve tartýþmalar yapacaðýmýzdan endiþe duyarým. Sofradaki muhabbetin devam etmeyeceðinden korkarým... Her mutlulukta bir hüzün gizli derler ya, benimki de öyle bir þey iþte... Týpký o 26 yýl önceki Hilton gecesindeki gibi... Gazeteciler Cemiyeti'nin yýllýk balosunda... Davetli otuz Kýbrýslýtürkten biri de bendim. Ve çok mutluydum o gece... Müthiþ bir dostluk havasý vardý o kocaman salonda... Ama gece bitip de eski halimize döneceðimizi düþündükçe üzülüyordum... Sanýrým birbirlerine özlem duyanlar daha çok eski kuþaklar bu adada... Eski köylüler... Eski komþular kuþaðýný ne yazýk harcadýk... Çok uzun sürdü ayrýlýk... Bütün bir yurt sevgisini onlara aþýlayamadýk... Birbirlerini tanýma fýrsatý bulduklarý zaman artýk otuz yaþlarýndaydýlar... Adanýn bir yarýsýnda saçlarý dökülmüþ, evlenmiþ, çoluk çocuða karýþmýþ bir kuþak... Yurdunun diðer yarýsýnda hiçbir hatýrasý olmayan bir kuþak... Nostaljiye tutkun bir insanýn geçmiþinde olmayan bir köy, bir sokak, bir dere, bir aðaç ne iþe yarar? Bize çok kötü bir oyun oynadýlar... Otuz yýl yasakladýlar birbirimizi görmeyi... Bizi birbirimizden kopardýlar... Düþünüyorum da, eski kuþaklar tamamen yitip gittikten sonra, acaba Malyalýlarýn ve Silikulularýn muhabbeti de mi azalacak? Doðrusunu isterseniz, 2000 kuþaðýný da harcadýk... Yarým bir vatana alýþtýrdýk onlarý da... Bir yarýdan öteki yarýya kimlikle gidip geliyorlar... Bu ülkeden baþka bir ülkeye gider gelir gibi... Hiçbir Kýbrýslýrum çocuðu Trodoslarda hissettiði gibi Beþparmaklarda hissedemez kendini... Hiçbir Kýbrýslýtürk çocuðu Sarayönü'ne baktýðý akraba gözlerle bakamaz Eleftheria'ya... Güneyde dolanýrken mamur yollar, uyumlu binalar ve temiz bir çevre görürüm... Lefkara'dan uzanýp Maþera daðlarýndan Lefkoþa'ya inerken, ne yollarda, ne piknik alanlarýnda hiçbir poþete, hiçbir kola kutusuna veya bira þiþesine rastlamadým. 74'te uðradýðý büyük bir felaketten sonra bir toplumun adanýn bir yarýsýnda hayatýný nasýl kurduðunu düþünürüm... Gördüðüm insanlar "Biz burada kendi hayatýmýzý kurduk ve mutluyuz... Artýk içimize Kýbrýslýtürklerin karýþmasýný da istemiyoruz" der sanki bana... Der mi, yoksa bana mý öyle gelir? Bilemem... Ama bir kuzeye, bir de güneyin haline baktýkça bu hisse kapýldýðým çok oldu. Kuzeyi gezip gördükten sonra güneydeki evine dönen Kýbrýslý bir Rum da ayný þeyi hissetmez mi?

3 AFRÝKA dan mektup... HANGÝ TAHLÝLÝN DOÐRU OLDUÐUNA KÝM KARAR VERECEK? Evkaf'ýn su meselesi diye bir meselemiz vardý bir zamanlar... Dillerde sakýz olmuþtu... Ne zaman birinin iþi bürokrasiye takýlsa ve uzasa, ne zaman bir sorun halledilmese "Evkaf'ýn su meselesine döndü" derlerdi... Þimdilerde unutuldu... Pek kullanýlmýyor... Duyarsanýz eskilerden duyarsýnýz yalnýz ve gençler de bundan bir þey anlamaz... Baþka bir suya takýldýk þimdi... Gönyeli suyuna... Ve kafalar öyle bir karýþtý ki, bu iþin içinden çýkabilecek miyiz acaba? Belli deðil... * Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli çalýþtý, çabaladý, Gönyeli'nin su þebekesini yeniledi... Aldýðý AB yardýmlarý ile borularý deðiþtirdi. Ve devlet laboratuvarýnda suyun bir güzel de tahlilini yaptýrdýktan sonra, "Bu çeþme suyu artýk içilebilir" dedi. Bir basýn toplantýsý düzenledi... Ve masaya bu sudan koyarak herkese ikram etti. Kendisi de gönül rahatlýðýyla bol bol, lýkýr lýkýr içti. Sularýmýzýn her yerde müthiþ kirlenmiþliði karþýsýnda büyük bir baþarý sayýlýrdý aslýnda bu... Herkes sýraya girdi ve onu kutlamaya koþtu. * Suphi Hüdaoðlu baþkanlýðýndaki Tabipler Birliði yönetimi, bugüne kadar gördüðümüz en dinamik ve toplumsal sorunlara en duyarlý yönetimlerden biridir aslýnda. KTÖS gibi onlar da yalnýz mesleki sorunlarla sýnýrlý tutmaz kendini... Geriye kalan toplumsal sorunlardan soyutlamaz... Doðrusu da zaten bu... Bütün halkalar toplumda içiçe deðil mi? Gönyeli içme suyunun gerçekten içilebilir olup olmadýðýný denetlemek için Tabipler Birliði de su tahlili yaptýrdý... Gönyeli'nin çeþitli bölgelerinden aldýðý su nümuneleriyle... Tahlili yapan Vedat Özünlü Týbbi Laboratuvarý... En güvenilir laboratuvarlarýmýzdan biri... Suda mikrop çýktý... Yapýlan tahlillerin sonuçlarý kamuoyuna açýklandý. "Kesinlikle içilemez" denildi. Ahali uyarýldý. Bunun üzerine Ahmet Benli, "Ben devlet laboratuvarýnda rutin tahliller yaptýrýyorum. Su temiz ve içilebilir" dedi. Tabiplerin raporu gibi o da kendi elde ettiði raporu sundu kamuoyuna... * Halk içsem mi, içmesem mi diye teredütte kalýrken, bu kez Saðlýk Bakanlýðý çýktý sahneye... Ancak onun yaptýðý açýklamalardan sonra kafalar daha da karýþtý ve þüpheler arttý. Gerçi bakanlýk, "Su tertemiz" dedi ama, söylediði bir þey daha vardý... Tahlil yapmaya yalnýz kendilerinin yetkisi varmýþ, baþkasýnýn yokmuþ! Tabipler numune alýp özel bir laboratuvarda tahlil yaptýramazlarmýþ! Ne demek bu? Neden yaptýramazmýþ? Devletin resmi makamlarýna güvenmek zorunda mý ahali? Denetlemek istese denetleyemez mi yani? * Tabipler Birliði'ne haksýz saldýrýlar yapanlar var þimdi... Oysa asýl mesele, o özel laboratuvardaki tahlil sonucunun doðru olup olmadýðýný kanýtlamak deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Seyir halindeyken alev aldý Gamze BAYKUR - Maðusa'da FS 923 plakalý van araç seyir halindeyken alev alarak yandý. Dün sabah saat 09:15 raddelerinde Ramazan Ali Karataþ yönetimindeki FS 923 plakalý araç ile Karpaz istikametinden Maðusa'ya doðru seyrettiði esnada Lion'sGarden önüne geldiðinde araç elektrik kontanðý nedeniyle aniden alev aldý. Alev alarak kullanýlmaz hale gelen van aracý olay yerine gelen 2 itfaiye söndürdü. Grup Yorum sýk sýk ülkemizde de konserler veriyor... Grup Yorum Elemaný Selma Altýn'ýn Ýþkencede Sað Kulak Zarý Yýrtýldý! Türkiye'nin önde gelen müzik gruplarýndan yapýlan açýklamaya göre, grubun elemanlarýndan Selma Altýn'ýn gözaltýna alýndýðý karakolda uðradýðý iþkence nedeniyle sað kulak zarý yýrtýldý. Grup Yorum'dan yapýlan açýklama þöyle: "Avukatlarýmýzdan aldýðýmýz bilgilere göre, Grup Yorum, Grup Yorum Korosu, Tavýr Dergisi, Ýdil Tiyatro Atölyesi elemanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu 27 kiþi Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nde dünden beri iþkence altýndalar. Grubumuz elemaný Selma Altýn, gözaltýna alýndýðý Ýstanbul Adli Týp Önü'nden þu saate kadar iþkence altýnda tutulmaktadýr. Sabah 03.00'a kadar elleri arkadan kelepçeli bir þekilde 27 devrimci, çevik kuvvet otobüsünün klimalarý sýcaða ayarlanarak açýlmýþ, üzerleri gazlý bir þekilde sürekli darp edilerek tam 14 saat çevik kuvvet otobüsü içinde bekletilmiþlerdir. Bunun adý ÝÞKENCE'dir. Grubumuz elemaný Selma Altýn yerlere yatýrýlmýþ ve polis tarafýndan darp edilerek beline basýlmýþ, burnu kanamýþ ve sað kulak zarý patlamýþtýr. Yine diðer arkadaþlarýn da vücutlarýnda darp izleri bulunmaktadýr. Bu halde doktora çýkarýlmalarýna, doktor tarafýndan rapor verilmesine raðmen tekrar emniyetin iþkencehanelerine geri götürülmüþlerdir. Þu an arkadaþlarýmýzýn ne aileleri ne de biz kendileri ile görüþememekteyiz. Üzerlerine giyecekleri kýyafet ve diðer ihtiyaçlarýna iliþkin herhangi bir bað kuramamaktayýz. Selma'nýn saðlýk durumundan endiþe ediyoruz. Yine ayný þekilde arkadaþlarýmýz Grup Yorum elemaný Dilan Balcý, Tavýr Dergisi Sahibi Bahar Kurt, Grup Yorum Korosu elemaný Damla Sandal ve Ýdil Tiyatro Atölyesi Oyuncusu Bahar Ertürk'ün de akýbetlerini bilmiyoruz. Bütün bunlarýn sorumlusu Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nün iþkenceci polisleridir. Engin Çeber'leri, Baran Tursun'larý, Çaðdaþ Gemik'leri, Çayan Birben'leri, Metin Lokumcu'larý, Þerzan Kurt'larý iþkence ederek, sokak ortasýnda vurarak, gaza boðarak katleden tüm iþkenceci polislerdir." Medikent Hastanesi Kolan Grubu'nun Afrika (Özel)- Ýþadamý Günay Çerkez ve ortaklarý tarafýndan kurulan, bir süre sonra ise 'Cyprus Life Hospital' ile ortaklýða gidilen Gönyeli Yenikent'teki 'Medikent Hastanesi'nin TC'li 'Kolan Hospital Grubu'na devredildiði öðrenildi. Bilindiði gibi 'Cyprus Life Hospital' ile kurulan ortaklýk da çeþitli nedenlerden dolayý yürümemiþ ve hastane Çerkez ve ortaklarý tarafýndan 'Cyprus Life Hospital'in sahiplerine kiralanmýþtý. Ancak burda da sorunlar çýkýnca Çerkez grubu mahkemenin de kararýyla kiracýyý tahliye giriþimi baþlatmýþtý. Ýcra memurlarý ile birlikte dün 'Medikent Hastanesi'ne giden Çerkez ve ortaklarý, orada hala bazý hastalarýn bulunmasýna raðmen bir sayým gerçekleþtirdi... Olayý izlemeye giden muhabirlerimize icra memurlarý izin vermedi. Hastaneyi devralan Kolan Grubu'nun Türkiye'nin birçok bölgesinde þubesi ve Acýbadem grubu ile ortaklýðý bulunduðu öðrenildi... existence Elvan Levent SERAPLARIN DAYANILMAZ CAZÝBESÝ Bir metro duraðýndaki afiþin üzerinde Tac Mahal'ýn resmi ve resmin üzerinde de þu cümle vardý: "Günümüzde erkeðin bir kadýný çiçek ve çikolatayla mutlu edebileceðini düþünmek..." Hindistan'a gidin ve bu dünyada maddiyattan daha önemli þeyler olduðunu hatýrlayýn mý demek istiyordu bu reklam posteri? Ve gerçekten Hindistan'a salt bu nedenden ötürü giden var mýydý? Kuþkusuz... Hatta bana kalýrsa Hindistan'a giden Avrupalýlarýn yarýsýndan çoðu orada manevi bir hazine bulacaðý ümidiyle gidiyordu. Arýnmýþ ve huzur içinde geri döndüðüne inandýrýyordu sonra kendini. Hindistan'a yaptýðým yolculuk hayatýmý deðiþtirdi, diyordu soranlara. Ruhumun derinliklerine inip, kayýp parçacýklarý keþfettim... Ne zaman bu türden konuþmalara þahit olsam, aklýma hep Acý Ay filmindeki Hintlinin sözleri gelirdi. Kendisiyle ayný gemide Hindistan'a doðru yol almakta olan ve sahip olmadýklarý mutluluðu orada bulacaklarýna inanan Ýngiliz çifte acý bir ironiyle "Ama Hindistan'da sinek ve pislikten baþka pek birþey bulamayacaksýnýz", demiþti... Reklam afiþindeki Tac Mahal oldukça görkemli görünüyordu elbette. Bakanýn gözlerine ýþýk saçýyordu adeta... Yalan deðil, dünyanýn yedi harikasýndan bir olmasa da Hindistan'ýn harikalarýndan biriydi. Ama bizim Salamis Harabeleri de, oldukça görkemli durmuyor muydu, Turizm Bakanlýðý'nýn bastýðý reklam afýþlerinde? Masmavi bir gökyüzünün altýnda, güneþin aydýnlattýðý binlerce yýllýk bir antik kent... Roma imaratorlarýnýn ruhlarýnýn gezindiði, Lüzinyan krallarýnýn taç giydiði, Aslan Yürekli Richard'tan Tapýnak Þövalyelerine, birçoklarýnýn hükmettiði ve tarihte gelmiþ geçmiþ birçok uygarlýðýn iz býraktýðý bu efsanevi ada da pek cazip görünmez miydi renkli bir posterde? Hatta, hayatý boyunca aþký arayýp bulamamýþ bir kiþi için Afrodit'in adasýndan daha cazip bir yer olabilir miydi? Acý Ay filmindeki Hintlinin sözlerini Kýbrýs için de tekrarlayabilir, sinek ve çöplükten geçilmeyen bir yer diyebilirdik oysa. Üstelik biz de Hindistan gibi eski bir Ýngiliz kolonisiydik ve týpký Hintliler gibi 'beyaz' yabancýlarý baþ tacý etmekten asla vazgeçmezdik. Kendi kendimizi yönetmeyi beceremediðimizden, sahip olduðumuz herþeyi de yitirmiþtik. Þimdi bir tren istasyonuna asacak olsaydýk eðer Salamis Harabeleri'nin görkemli bir fotoðrafýný, ne yazacaktýk bu resmin üstüne? "Günümüzde bir erkeðin bir kadýný çiçek ve çikolatayla mutlu edebileceðini düþünmek..." Kýbrýs Hindistan deðildi elbette. Bizim bir Gandi'miz yoktu. Bir kadýna çiçek ve çikolata vermek hiçbir erkeðin aklýnýn ucundan geçmezdi bu Afrodit'in adasýnda. Çiçek solar, çikolata yenir ve biterdi... Belki bir Puþkin'imiz olmadýðýndandý, bizdeki bu Rus romantizminin eksikliði... Kim birlir... Þöyle yazabilirdi bu yüzden ancak bir tren istasyonunda asýlý duran Salamis Harabeleri'nin resminin üstünde: "Günümüzde gaz lambalarýnýn ýþýðýnda aydýnlýðý düþleyebilmek..." Kuzey Afrika ve Güney Doðu Asya kaynýyordu. Ýngiliz, Alman ve Amerikan elçilikleri saldýrýya uðramýþtý. Ýran, Irak, Yemen, Afganistan, Kudüs, Mýsýr, Sudan isyan kokuyordu. Buralarda da halâ birer serabý andýran bu reklam posterlerine kanan var mýydý dersiniz?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hükümette baþka söyler muhalefette þaþar Bu ne biçim siyaset anasýný satayým Böyle siyasetin arkasýndan kim koþar Rotasýz gemi gibi öyle sallanmaktayým Kalay DIÞINI BÝLÝRDÝNÝZ ZATEN, ÞÝMDÝ ÝÇÝNÝ DE GÖRDÜNÜZ Ýnsanlarýmýzýn ekmeðiyle oynanýyor; öfkeyle, baskýyla oylarý yönlendiriliyor... Kim yapýyor bunlarý? UBP... Kim açýklýyor? Ahmet Kaþif... Bir kurultay seçimi için bile bunlar yapýldýðýna göre, kimbilir memleketteki genel seçimlerde neler neler yapýlýr... Kurultaydaki bu kýran kýrana yarýþ iyi oldu bir bakýma. Ahali UBP'nin içini gördü en azýndan... Dýþýný zaten bilirdi... Dýþý milleti yakarmýþ meðer, içi de bu partinin içindekileri! Kurultay sonrasýnda da hazýr olun... Kazanandan deðil, ama yarýþý kaybedenden daha çok þeyler duyacaðýz ve öðreneceðiz! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR ÖZÜR Her þeyi yazabilirsiniz de ayrýlýklarý yazmak çok zor geliyor Haldun'un paylaþým sitelerine gönderdiði resimleri gördüm. Bir aný maçýndandý Osman Saðkanat'ýn anýsýna oynanan bir turnuvadandý O resimlerdeki kiþileri izledim. Osman'ýn acýsýnýn hala yüreklerinde olduðu gözlerinden belliydi Osman'la futbol yaþantýmýz içerisinde kýsa sayýlabilecek bir birlikteliðimiz oldu. Birlikte yan yana Lefke'nin baþarýsý için çalýþtýk. Lefke takýmýna girmenin pek kolay olmadýðý günlerde o yerini almýþtý bile Ýnatçýlýðý, verilen görevleri yerine getirmesi ve her oynadýðý mevkide baþarýlý olmasýyla kanýtlamýþtý bunu Deðiþmez elemanýydý Lefke'nin Toparlayýcýydý Büyükle büyük, küçükle küçüktü Saygýsý da sevgisi de gerçekti Futbol aþýðý birisiydi Osman Antremanlarda da maçlarda da kaytarmaz, elinden gelenin en iyisini ortaya koyardý.. Futbol aðýr bir iþçilik Ve o en aðýr iþçisiydi oynadýðý takýmýn Futbol onu býraktýktan sonra o futbol býrakmamaya inat etti. Kalbi dayanamadý son halý saha maçýnda Futbol sahasýnda büyüdü, futbol sahasýnda öldü Sol ayaðý çok güçlü birisiydi Solkanat soyadýný da almýþlardý zaten aile olarak Geçtiðimiz hafta bir akþam takým arkadaþlarýmýzdan Ýbrahim Saðkanat'la bir araya geldik Uzun yýllardýr görüþmemiþtik Ve ilk sözümüz Osman oldu Lefke'yi özlediðimi söyledim ona 'Yaþayanlar dýþýnda deðiþmedi, ayný Lefke' dedi Sadece Osman deðil, baþka arkadaþlarýmýz da yok þimdi aramýzda Bundan daha büyük deðiþiklik olur mu? Anýlarýmýzdan bahsettik sonra Diðer arkadaþlarý sordum Onlar pek ayrýlmamýþlar Lefke bölgesinden Ve Osman'ýn adýna ölüm yýldönümünde bir futbol turnuvasý düzenlendi Futbolla anýldý bir kez daha Ölüm anýnda insanýn hayatý gözlerinin önünden geçermiþ derler Neden o an geçer de daha önce olmaz bu? Ýnsan yaptýðý yanlýþlarý, hatalarý düzeltme þansý bulur belki Hangi güç engeller bunu? Yoksa giden bir daha geri gelmiyor diye mi söylenir o sözler Osman kimseye karþý hata iþlememiþ birisiydi Benim bildiðim Osman, kendisi için oynanan bu maçý da kaçýrmadý ve yukardan bir yerlerden seyretti.. Baþka seyredenler varsaydý ve önünde oturmuþlarsaydý, mutlaka heyecandan topa vurur gibi onlara da birkaç tekme vurmuþtur Ölüm aslýnda hepimize çok uzakmýþ gibi gelir Oysa biz her ölen dostumuzla biraz ölüyoruz Ölenin arkasýndan kötü sözler söylenmez derler ya, öyle deðil En azýndan Osman'ýn durumu öyle deðildi Bu ayrýlýk en yakýnlarýndan baþlamak üzere hepimizi acýlara boðdu! Ýrkildiðimiz ölüm sözcüðüne teslim oluþunun yýldönümüydü geçenlerde Dostum, burada yýldönümleri hep kutlanýr. Senin ölüm yýldönümünde hep sahada olmak isterdim Olamadým Beni affet "STÖ FUARI 2012" LOKMACI'DA YAPILDI ENGAGE (Barýþa Sen de Katýl) projesi kapsamýnda Lokmacý Kapýsý'nýn iki tarafýnda eþ zamanlý "STÖ Fuarý 2012" düzenlendi. Ýki toplumlu olarak düzenlenen etkinliðin KKTC'deki kýsmýna Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Güney Kýbrýs kýsmýna da Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Konstantinos Yorgacis katýldý. Etkinliðin Rum kesimindeki ayaðýna katýlan Yorgacis, ara bölgeye geçmeyerek ayrýlýnca Bulutoðlularý'yla Yorgacis bir araya gelemedi. Bulutoðlularý burada etkinliðin KKTC ayaðýný üstlenen Yöneticilik Merkezi (Management Center) Yönetici Direktörü Bülent Kanol'la birlikte basýna açýklamalarda bulundu. KANOL Yöneticilik Merkezi (Management Center) Yönetici Direktörü Bülent Kanol, Güney Kýbrýs'taki NGO Support Center'la birlikte sivil toplumu desteklemek için çalýþmalar yaptýklarýný anlatarak, Lefkoþa Türk Belediyesi'nin de organizasyona ciddi katkýlarda bulunduðunu belirtti. STÖ'lerin çok güzel iþler yaptýklarýný fakat bunlarý halka duyuramadýklarýný kaydeden Kanol, Lokmacý Kapýsý gibi bir yerde böylesi bir fuar yapýlmasýnýn hem halka hem turistlere bu iþleri anlatma adýna önemli olduðunu söyledi. Toplamda 17 sivil toplum örgütünün çalýþmalarýna yerel sanatçýlarýn da destek verdiðini kaydeden Kanol, seramik ve heykel sanatçýsý Sevcan Çerkez'in tarihe iz düþecek bir heykel yaratma adýna katýlýmcýlardan el izi ve imza örnekleri alacaðýný ve bu el izlerinden yapýlacak heykelin ara bölgede yer alacak bir heykele dönüþtürülmesinin planlandýðýný söyledi. BULUTOÐLULARI Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da NGO Support Center ve Management Center'Ýn ortak etkinliðine, her zaman gerek orkestra gerekse diðer konularda ellerinden gelen yardýmda bulunduklarýný söyleyerek, STÖ'lerin tanýtým ve cesaretlendirilmesinin önemine iþaret etti. Bulutoðlularý, önümüzdeki yýlki organizasyonda Türk ve Rum Belediyelerinin birlikte yapacaðý bir fuarla bir araya gelinmesini dileyerek, STÖ'lerin toplumlardaki yerinin her zaman farklý olduðunu, STÖ'lerin çalýþmalarýna belediyelerin katkýsýnýn halký daha güzel günlere taþýyacaðýný kaydetti. AVRAAM NGO Support Center Direktörü Michalis Avraam da Kanol ve Bulutoðlularýna destek vererek, iki toplumu bir araya getirecek açýlým ve adýmlara her zaman destek vereceklerini söyledi. "STÖ FUARI 2012" UNDP-ACT tarafýndan finanse edilen EN- GAGE projesi kapsamýndaki "STÖ Fuarý 2012"ye Türk ve Rum kesimlerinden 40'ý aþkýn STÖ katýlýyor. Bu yýl 2'ncisi düzenlenen fuarýn ilki geçen yýl Mayýs ayýnda gerçekleþtirilmiþti. Fuara KKTC'den, aralarýnda Management Center, Kuzey Kýbrýs Dalýþ Merkezleri Birliði, Evrensel Hasta Haklarý Derneði, Diyabet Derneði, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, Yeþil Barýþ Hareketi, Yeniboðaziçi Kadýnlar Derneði, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nin de bulunduðu bazý örgütler stantlar açtý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BERTOLT BRECHT'Ý YAÞAMAK Düþünüyorum da, yaþadýðýmýz bunca olumsuzluk, bunca kirlilik, bunca erdemsizlik, yolsuzluk, öfke ve isyanlar içinde, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun organize ettiði 10. Kýbrýs Tiyatro Festivali, kokuþmuþ bir bataklýðýn kýyýsýnda açan nadide bir çiçek gibi duruyor. Bir Eylül çiçeði... Ýnadýna güzel... Ýnadýna aydýnlýk... Ýnadýna umut... Ve inadýna, yaþadýðýmýz dünyanýn zehir zýkkým gerçeklerine ayna tutan, bu gerçeklerle yüzleþip bilenmemizi saðlayan bir yolgösterici... Bu güzellik... Bu aydýnlýk keþke hiç bitmese diyoruz ama, ne yazýk Eylül'le birlikte o da alýp baþýný gidecek... Bu nedenle diyorum ki, tiyatronun ýþýðýný biriktirin biriktirebildiðiniz kadar ruhunuzda ve yüreðinizde... Çünkü ondan öðreneceðimiz çok þey var... Çünkü ona her zaman ihtiyacýmýz olacak... Son olarak, Dostlar Tiyatrosu'nu izledik festivalde. Geçen yýl büyük usta Nazým Hikmet'i yaþatmýþtý bize büyük usta Genco Erkal... Bu yýl ise büyük Alman ozaný ve tiyatro yazarý Bertolt Brecht'le tanýþtýrdý bizi... "Ben Bertolt Brecht" dedi... Ve Brecht'i oynadý sahnede... Daha doðrusu oynamadý, yaþadý. Ve kendisini çok büyük, çok coþkulu bir heyecanla izleyen hepimize de yaþattý. Genco Erkal'ýn oyunculuðunun tartýþýlmazlýðý bir kez daha bütün gerçekliðiyle belleklere kazýndý. Bu arada büyük sanatçýya oyunda eþlik eden Tülay Günal'ýn son derece baþarýlý ve etkileyici performansýný takdirle anmadan edemeyeceðim. Genco Erkal gibi usta bir sanatçýya eþlik etmek, onunla ayný sahnede rol paylaþmak gibi zor bir görevi, beklenilenin çok üstünde ve hakkýný tam anlamýyla vererek yerine getirdi. Bu duygularým bir tiyatro eleþtirmenin sözleri deðil kuþkusuz. Asla öylesine ciddi bir iþe soyunmak gibi bir niyetim yok. Bir tiyatro izleyicisi olarak bunlar benim tamamen kiþisel gözlem, duygu ve düþüncelerim. Bertolt Brecht'i Dostlar Tiyatrosu sanatçýlarý Genco Erkal ve Tülay Günal'dan sahnede izlemek, çok heyecan ve büyük keyif vericiydi. Can alýcý noktalara vurgu yapýyor Brecht... Boyun eðmek ya da karþý koymak... Bir yandan da burjuva ahlâkýnýn çeliþki ve tuzaklarýný ortaya koyuyor. "Önce ekmek, sonra ahlâk" diyor... Sermayenin yükselip parlamasý ve semirmesi karþýsýnda, "Ekmek ucuzladý mý?" diye inat ve ýsrarla soruyor. Bugünkü bizi, daha yýllar öncesinden anlatýyor bize... "Baskýnýn arttýðý günlerde karar verdi bizimki/ ekmeðinden olmamak için/ aðzýný sýký tutacaktý" diyor... "Ýnsanlarýn nasýl alýnýp satýldýðýný gördüm/ insan pazarlarýnda" diyor. Ve haykýrýyor isyanýný. "Bozuk adalet yeter artýk. Acemi ellerde yoðrulan, iyi piþmemiþ adalet yeter. Yeter dura dura bayatlayan adalet..." Alkýþlar Bertolt Brecht... Alkýþlar Dostlar Tiyatrosu... Alkýþlar Genco Erkal... Alkýþlar Tülay Günal...

5 5 16 Eylül 2012 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kanlý'nýn ve diðerlerinin görevden alýnmasýna yorumum þu: Su testisi, su testisi su yolunda kýrýlýr. Býrakýn birbirini yesinler MÝÞ-MIÞLAR * Ercan "fýstýk parasýna" kiralanýyormuþ. - Doðru söyle Sahidir! Oh rahatladým duyunca Ben bedavaya gidecek diye korkuyordum. Fýstýk parasýný olsun çýkardýk madem, buna da þükür * Gönyeli Aþýklar Tepesi'nde elektrik kesintisine gidilecekmiþ. - No problem Aþýklar karanlýk sever zaten. Bu nedenle Maðusa Aþýklar Tepesi hiç ýþýklandýrýlmadý * 230 bin liraya 'Atlýlar Katliam Çukuru Þehitler Anýtý' yapýlýyormuþ. - Tamam, þehitlere her þey yakýþýr ama bu kadarý fazla! 220 bini Atlýlar köyünün imarýna harcasalar, 10 bin liraya da "taþ" dikseler, çok daha anlamlý olmaz mý? Çöplüðe anýt yapmak akýl iþi deðil. * CTP "Petrol Dolum Tesisi" kurulmasý için izin vermemiþ. - Doðrudur. Ben þahidim CTP su deposu kurulmasý için izin vermiþti sadece. Ve 1095 de havuz yapma izni!.. * Özer Kanlý, görevden alýnmasýnýn hemen ertesinde Cumhurbaþkanlýðý'nda iþe baþlamýþ. - Babam rahmetli böyle durumlarda "Allah bir kapýyý kaparsa bir baþkasýný açar" derdi. Ne kadar haklýymýþ ve Kanlý da ne kadar þanslýymýþ * Afet Özcafer de UBP Maðusa Ýlçe Baþkanlýðý'na aday olmuþ. - Ciddi deðil ama Þakacýktan, ya da mahsuscuktan Ya da Atun'a yedek diyelim. Atun çýkmazsa, o çýkacak. * Tabipler Birliði'nin resmi olarak su numunesi alma hakký yokmuþ. - Þimdi anlaþýldý sularýn neden mikroplu çýktýðý. Ýzinleri yok da ondan. Bakanlýk gibi izinli olsaydýlar su tertemiz çýkacaktý!.. * Hükümet Ercan'ý elden çýkarýp 13. maaþlarý ödeyecekmiþ. * Yaþasýn Bu yýlý da kurtardýk. UBP'yi bunun için seviyorum iþte! Ne yapar yapar, mutlaka bir yolunu bulup, cebimize 3-5 kuruþu sokuþturur. Yaþasýn UBP En büyük Küçük, sonra da Tatar Yapraklarýn yarýsý döküldü bile Eylül de bitiyor... Ardýndan Ekim, içinde bayram Birisi durdursun artýk þu zamaný! Diyelim ki kurultay yapýldý Diyelim ki tahminler doðru çýktý Ve Küçük kazandý Diyelim ki bu ikinci yenilgiden sonra, Kaþif ve takýmý UBP'den istifa etti. Diyelim ki bu istifacý milletvekilleri yepyeni bir parti kurdu. Diyelim ki azýnlýða düþen Küçük, istifa etmek zorunda kaldý. Diyelim ki Eroðlu hükümet kurma görevini, Küçük'e deðil de, Yorgancýoðlu'na verdi. Görevi alan Yorgancýoðlu, UBP Genel Baþkaný ve eski baþbakan Küçük'ü ziyaret eder, "gel koalisyon kuralým" der mi? Demez Dememeli!.. E peki UBP ile koalisyona yanaþmayacak olan CTP; Kaþif'in partisine yanaþacak mý? Hasan Taçoy'un Zorlu Töre'nin Türkay Tokel'in Ya da Ýlkay Kamil'in koalisyon hükümetinde yer almasýna nasýl "okey" diyecek? Deðil ama? Eðer bu isimlerle hükümet kurmaya evet diyecekse, bu þimdiki kavga niye? Ve Madalyonun bir de tersi var Diyelim ki Kaþif kazandý ve sýcaðý sýcaðýna gidip baþbakanlýk koltuðuna oturdu. Küçük bunu hazmedebilecek mi? Aða iken, maraba olmayý içine sindirebilecek mi? Hiç zannetmem O sindirse, Gülin haným sindiremeyecek Diyelim ki, Kaþif'i Baþbakanlýk koltuðunda görmektense, siyasi hayatýna son vermeyi tercih eden Küçük, UBP'den ayrýlýp, bir parti daha kursun ve muhalefet saflarýna geçip, hemen "erken seçim" istemeye baþlasýn. Ve diyelim ki, tam da o günlerde "muhalefet", Petrol Dolum Tesisine karþý eylem yapacak olsun Bu durumda CTP ve TDP; Küçük'ü de yanlarýna alýp, "Çevreyi hor gören, geleceði zor görür" diye bir aðýzdan baðýrýrlar mý? Yaparlar mý bunu? Hiç sanmam En baþta TDP, bunlara "birer vebalý" gibi yaklaþmamalý artýk. Öyle ya Mal meydanda CTP "olmaz böyle rezalet" dediði iþlerin BÖYLE BÝR ANDI çoðunu kendisi çoktan yapmýþ zaten. Demem o ki, bu iþler çok karýþýk iþler Ne sizin aklýnýz erer, ne bizim. Ýyisi mi, siz gidip kebaplarý indirin mangaldan da yiyelim. Býrakýn onlar da birbirini yesin!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Kalem Yalçýn Okut BÝR GENCO ERKAL ÞAHESERÝ DAHA ÝZLEDÝK Geçen akþam bir Genco Erkal Þaheseri daha izledik: 'Ben Bertold Brecht' adlý Þaheseri Aslýnda bu yazýnýn baþlýðý þöyle olmalýydý: Bir Bertold Brecht-Genco Erkal-Tülay Günal vd Ortak Þaheseri daha izledik. Tülay Günal'ýn performansý da harikaydý. Gerçekten de, Brecht Usta yeri geldikçe insanlarýn suratýna þamar gibi þaklayan o harika þiirlerini, oyun, roman ve diðer yazýlarýný yazmasaydý, Genco Usta da bu oyunu sahneleyemezdi. Ayný þekilde, Genco Usta ve ekibi de B. Brecht'in egemen güçlerce susturuluþa getirilmeye çalýþýlan o muazzam eserlerini yeniden yorumlayarak güncelleþtirmese ve sahnede canlý canlý, kendi tarzý ve üslubunca bütün izleyenleri motive etmese kaç kiþi(miz) Brecht Ustanýn o müthiþ þiir, oyun ve romanlarýndaki hicivlerini belleðimizden ya da daðarcýðýmýzdan çýkarýp haksýzlýða, adaletsizliðe, sömürüye karþý silah olarak kullanmaya devam edebiliriz?... Bertold Brecht Usta'nýn, faþizmi 'emeðin pezevengi', faþistleri de pezevenkler olarak nitelediðini biliyoruz. Pezevenklerin örgütsüz, korumasýz, açmuhtaç kadýnlarý kýrbaçla ya da (çürük lolipoplarla) pazarladýklarý gibi, faþistlerin de emekçileri sendikasýz, örgütsüz býrakýp sermayeye savunmasýz peþkeþ çekmeleri paralelliði ne kadar ironik Genco Erkal Usta'nýn da muazzam kültür birikimi, müthiþ yeteneði ve 52 yýllýk tiyatro deneyimi ile, Ben Bertold Brecht oyununda izleyenlere anlattýðý ant-faþist, anti-otoriter ve ekmeðin neden hiç ucuzlamadýðý metaforu ile anti-kapitalist destansý bir türküdür. NAZÝ Almanyasý döneminde yaþanan o havsalalara sýðmayacak kadar korkunç trajedilerin þimdilerde Türkiye'de ve dünyanýn birçok köþesinde yaþanmakta oluþu karþýsýnda Genco Usta'nýn Ben Bertold Brecht oyununu hazýrlamasý da ne kadar isabetli Ýstanbul'daki öðrencilik yýllarýmýzda hiçbir oyununu kaçýrmadýðýmýz Genco Erkal eksenindeki Dostlar Tiyatrosu oyunlarýnýn her biri fakültelerdeki derslerden çok daha fazla þey katýyordu bilgi daðarcýðýmýza da, kavga aþkýmýza da Ve Brecht'i daha çok okumaya sevkediyordu bizleri. Örneðin, bir Kafkas Tebeþir Dairesi'nden, bir Aslan Asker Þvayk'tan ve diðer güldürürken düþündüren harika oyunlarýndan az þey mi öðrenmiþtik, az tad mý almýþtýk Ýyi ki vardý Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu; ve iyi ki varlar Her yýl Dostlar Tiyatrosu ve diðer deðerli tiyatro gruplarýný Kýbrýs'a getirtip bizlere o oyunlarý izleme olanaðý saðladýklarý için baþta Yaþar Ersoy olmak üzere tüm LBT emekçilerine teþekkürler Kardeþim Fikret'e Brecht'in Beþ Kuruþluk Opera'sýný vermiþtim Ýngiltere'ye giderken. Ýngiltere'de yitirmiþ, ama o kitaptaki hicivleri unutmamýþ. Þimdilerde yeniden okumak istediðini söylüyor; ne yap yap, bul bana o kitabý diyor. Piyasada baskýsý kaldý mý, yeni baskýsý yapýldý mý bilmiyorum, ama Ýstanbul'da olsam belki sahaflarda ya da köþede bucakta küçük bir kitapçýda bulabilirdim da, maalesef bu çorak Mandýra'da yaþýyoruz NOT: Beþ Kuruþluk Opera herhangi bir arkadaþta varsa, fotokopi almak üzere bir-iki günlüðüne ulaþtýrýrlarsa sevinirim. "Ercan Havaalaný" projesi... Denktaþ'tan Saner'e yanýt Serdar Denktaþ: Üniversitelere ve mali müþavirlere görev verilip fizibilite çalýþmasý yapýlsýn... Kazanç ve kaybýn ne olacaðý hesaplansýn " DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Kýbrýs Türk Halkýna ve aydýnlara çaðrý yaparak, Ercan Havaalaný Projesi hakkýnda üniversitelere ve ülkenin tüm Mali Müþavirlerine görev verip bu projenin fizibilite çalýþmasýnýn yapýlmasýný istedi. SANER'DEN GELEN CEVAPLAR... Denktaþ, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'in dün, DP'nin Ercan konusundaki basýn toplantýsýný cevaplandýrdýðýný belirterek, Saner'in, Ercan Havalimaný'nýn satýlmadýðý, sadece 25 yýllýðýna "kiralandýðý", TC'den ciddi katkýlar alýndýðý, yolcu sayýsý arttýkça cironun artacaðý, Ercan cirosunun hiçbir zaman 30 milyonu bulmadýðý, iþten durdurma olmayacaðý, bu özelleþtirmeyi eleþtiren DP'nin 2008 yýlýnda "iktidarda olduðu" dönemde GSM'lerin devletin elinden çýkartýlmasýný onaylarken Ercan'ýn devrine karþý çýkmasýný anlamadýðýný söylediðini ileri sürdü. Ayný hafta içerisinde, "2007 yýlýnda CTP döneminde Petrol dolum tesisi izni verildiði" ve yine 2008 yýlýnda GSM devri yapýlýrken DP'nin de iktidarda olduðunun ileri sürüldüðünü belirten Denktaþ, DP'nin 2006 yýlýndan itibaren muhalefette olduðunu ve bu kararlara o dönemde de karþý çýkarak halký bilgilendirdiðini kaydeti. Denktaþ açýklamasýna þöyle devam etti: "Sn Bakan belli ki bu ihale ile ilgili olarak TC'den de ciddi katký aldýðýný söyleyerek yine bu konuda Türkiye'nin isteði olduðunu LURÝCÝNA YAÞIYOR DERNEÐÝ HAREKETE GEÇTÝ TARÝHÝ OKUL BÝNASI RESTORE EDÝLÝYOR Lurucina Yaþýyor Derneði, "Lurucina'da Sosyo-Kültürel Hayatýn Yeniden Canlandýrýlmasý projesi" kapsamýnda 1940'lý yýllarda yapýlan tarihi Akýncýlar okul binasýný restore ediyor. Luricina Yaþýyor Derneði Baþkaný Ýhsan Toz'un yaptýðý açýklamaya göre, Akýncýlar köyünde 1980'li yýllardan itibaren kaderine terk edilen tarihi ilkokul binasýnýn 3 Temmuz'da baþlayan restorasyonu ekim ayý içinde hatýrlatmaya çalýþmaktadýr. Bu isteðin varlýðý doðru olsa bile, Sn Bakanýn ve aslýnda Baþbakanýn görevi TC yetkililerine, Türkiye'de yapýlmakta olan ve baþarý ile yürütülen Havalimaný özelleþtirmeleri ile KKTC'nin tek havalimanýnýn özelleþtirilmesinin ayný olmadýðýný, KKTC'de yapýlacak bu özelleþtirmenin bir 'tekelleþtirme' olacaðýnýn anlatýlmasý ve bu konunun gündemden kalkmasýný saðlamasýdýr. Yirmi beþ yýl süreyle tekel konumunda olacak Ercan Havalimaný'nda artýk tek söz sahibi, antlaþmada ne yazarsa yazsýn, gücü elinde bulunduran ilgili þirket olacaktýr. Ercan'da halen çalýþmakta olan kadrolu personel ve daimi iþçiler hariç, geriye kalan tüm çalýþanlar iþsiz kalacaktýr. Duty Free çalýþanlarý, CAS çalýþanlarý ve geçici iþçiler baþta olmak üzere baðlý bulunduklarý þirketlerin tedarik zincirinde çalýþmakta olanlar iþverenleri tarafýndan kesinlikle iþten durdurulacaktýr. Sn Bakan bu insanlarýn iþ güvencesini neye dayanarak verdiðini açýklamalýdýr. Resmi rakamlara göre Ercan'a gelen yolcu sayýsý 2012 yýlýnda 2 milyon 6 yüz bin kiþi olarak beklenildiði açýklanmýþtýr. Buna göre her çýkýþ yapýldýðýnda 15 Euro kiþi baþý vergiden hesapladýðýmýzda sadece bilet ücretlerinden elde edilecek gelir 19.5 milyon Euro'dur. Duty Free kiralarýndan 3 Milyon Euro ve diðer yer hizmetlerinden elde edilmekte olan 5 Milyon Euro toplandýðýnda ortaya 27.5 Milyon Euro bir gelir ortaya çýkmaktadýr. Bakan kendi açýklamalarýnda yýllýk yolcu artýþýnýn yüzde 10 olduðunu belirttiðine göre 2013 yýlý geliri sadece yolcu sayýsýna gelecek artýþla 30 Milyon Euro'yu aþacaktýr ki bu rakama halen düþük býrakýlan Duty Free kiralarý dahil deðildir. Yolcu sayýsýnýn hiç artmayacaðýný düþünerek yaptýðýmýz hesaplamada ilgili þirkete 25 yýlda 1 Milyar 725 Milyonluk bir gelir, 100 milyon peþin parayla devredilmektedir." tamamlanacak. Restorasyonun ardýndan okul binasý proje kapsamýnda "Köy Etkinlik Merkezi" olarak hizmet verecek. Lurucina Yaþýyor Derneði'nin, Kýrsal Topluluklarda Yaþam Kalitesinin Artýrýlmasý Fonu kapsamýnda Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen projesi çerçevesinde yapýlacak "Köy Etkinlik Merkezi" yaþlýlar ve kadýnlar baþta olmak üzere tüm köy halkýna hizmet verecek. GÜNLÜK BARIÞ PEHLÝVAN ÝLE BARIÞ TERKOÐLU TAHLÝYE OLDU OdaTV davasýnda, mahkeme Barýþ Terkoðlu ve Barýþ Pehlivan'ý tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye ederken, Yalçýn Küçük, Soner Yalçýn ve Hanefi Avcý'nýn tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi. Bundan sonraki duruþma 16 Kasým'a erteledi. Gazeteci Barýþ Pehlivan savunmasýnda "Tutukluluðumun 20. ayýnda yüzlerce gündür tecritteyim. Terörist deðilim, gazeteciyim. Bu davada gazetecilik yargýlanýyor" demiþ ve þöyle devam etmiþti: "Sayýn Baþkan sizden lütuf beklemiyorum, hakkýmý istiyorum. Ýki senedir beni neden içerde tutuyorsunuz. Artýk bu oyunu daha fazla sürdürmeyelim. Hesabýmý kesin. Bu iþ bitsin. Artýk yeter! Söz bitti! Onlarca cinayet, tecavüz tutuklusu özgürlüklerine kavuþtu. Ben ne kadar da suçluymuþum. Siz bana düþman mýsýnýz sayýn baþkan?" MAÐUSA SAVAÞI UBP'nin bugün Maðusa Ýlçe Kongresi var. Baþkanlýk için Ahmet Eti ile Afet Özcafer yarýþýyor. Eroðlu ile Kaþif'in kalesi olan Maðusa'da Küçük'ün iþi zor. Surlar çift kat... Birini geçsen de diðerini geçemezsin! SALONU BIRAK, MEYDANA BAK Ýrsen Küçük'e göre, salonlara sýðmayan UBP'nin küçüldüðünü söyleyemezmiþ kimse... Salonlara deðil Ýrsen Bey, meydanlara bak sen meydanlara! KÝMSE SÖYLEMEDÝ Çakýcý "Açlýða mahkum edilenlerin yanýndayýz" dedi... Zaten þimdiye dek hiç kimse açlara karþý toklarýn yanýnda olduðunu söylemedi... Hatta IMF baþkaný bile! MASKELÝ BALO Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! KANSER BORUSU Kanser vakalarý artýyor diye þikayet etmek yetmez... Sen bir de dön bak þu kanser borularýna! Týrnak... "Misilleme, misilleme üstüne... Sanýrsýnýz ki; UBP kurultayý deðil, Sultan Süleyman'la Pargalý'nýn taht savaþý. Kim kimin kellesini alýr bilmem ama, bu yaþananlarla, halkýn ayaklar altýnda çiðnendiði kesin." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) "Sadece ihtilaller deðil, UBP de çocuklarýný yer." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Hani derler ya, "yaptýklarýndan dolayý hesap verecekler...", artýk o noktayý da aþtýk, bugünkü iktidar ülkeyi içine düþürdüðü tarifsiz kaosdan dolayý hesap sorulmadan infaz edilecek hale geldi..." Ediz TUNCEL (Star) "Türkiye'nin baþtan aþaðýya bütün sistemi yönettiði realitesini gündemine getiren, bu realiteyi yýkmak için mücadele edeceðini sözünü veren ve bu ülkeyi dünya sistemine adapte edebilmek için siyaset yapacaðýný söyleyen bir partimiz var mý? Yok!" Harun DENÝZKAN (Haberdar) Günün Kahramaný SUPHÝ HÜDAOÐLU Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, Gönyeli suyuna yaptýrdýðý tahlillerden sonra bazý çevrelerin hedef tahtasý oldu... Onu istifaya davet edecek kadar haddini aþanlar var... Teþekkür edecekleri yerde öfkeye kapýlýyorlar. Tabipler Gönyeli'den nümune su alýp tahlil yaptýrmýþlarsa ne oldu? Fena mý? Denetlemek kötü bir þey mi? Hüdaoðlu'na saldýranlar, asýl soruya yanýt veremiyorlar... Vedat Özünlü Týbbi Laboratuvarý'nda yapýlan tahlillerde neden mikrop çýktý? Devlet laboratuvarýnda yapýlan tahlillerin doðru, bu laboratuvarda yapýlan tahlillerin ise yanlýþ olduðunu kim kanýtlayabilir? Ýþte bütün mesele bu!

7 16 Eylül 2012 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CTP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ LEFKOÞA ÝLÇE KONGRESÝ... TEK ADAY KOLOZALÝ OY BÝRLÝÐÝYLE BAÞKANLIÐA SEÇÝLDÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi 14. Kongresi önceki gün yapýldý. Kongrede tek aday olan Semih Kolozali'nin CTP/BG Lefkoþa Gençlik Kollarý Baþkanlýðý oybirliðiyle onaylandý. CTP/BG basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Yönetim Kurulu Bolkan Bardak, Bertu Dedeler, Mustafa Çobanoðlu, Arif Osum, Hüseyin Kýzmazoðlu, Safir Sorakýn, Tara Yektaoðlu ve Deniz Özbarýþ'tan oluþtu. Kongre'ye, Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akanoy'un yanýnda Lefkoþa Milletvekili Kadri Fellahoðlu, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Mehmet Ceylanlý, Gençlik Örgütü Baþkaný Ürün Solyalý ve çok sayýda parti yöneticisi katýldý. UBP LEFKOÞA ÝLÇESÝ KADIN KOLLARI KONGRESÝ- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Kongresi dün Lefkoþa Merit Otel'de gerçekleþtirildi. Kongrede tek aday olan Süreyya Gürses oybirliði ile baþkanlýða getirildi. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kongreye UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ve eþi Gülin Küçük, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Faiz Sucuoðlu ve UBP'liler katýldý. Kongrede, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýndan sonra, Divan oluþturuldu. Divan Baþkanlýðýna Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, üyeliklerine de Halil Esendaðlý, Özgür Arýkan, Erkan Arýkan ve Doðan Kerimel oybirliði ile getirildiler. UBP Girne Ýlçe Kongresi Tek aday Necdet Numan oybirliðiyle onaylandý Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Ýlçe Kongresi dün yapýldý. Kongrede, halen bu görevi sürdüren ve bu göreve yeniden tek aday olan Necdet Numan'ýn adaylýðý oybirliðiyle onaylandý. Girne Pia Bella Otel'de yapýlan UBP Girne Ýlçe Kongresi'nde, Ýlçe Yönetim Kurulu, Kadýn ve Gençlik Kollarý baþkan ve üyeleri de belirlendi. Nil Keleþoðlu Girne Kadýn Kollarý, Serdar Özbekoðlu da Girne Gençlik Kollarý baþkaný oldu. Baþbakan ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük Girne Ýlçe Kongresi'nde yaptýðý konuþmada, kendisi için hedefin UBP Kurultayý olmadýðýný, kurultayýn bittiðini ilan ederek, "Hedefimiz 2014 genel ve yerel yönetim ile 2015 cumhurbaþkanlýðý seçimleridir" dedi. Küçük, tüm çabasýnýn UBP'yi demokratik yapýya kavuþturup, üyelerle birlikte büyüyerek yola devam etmek olduðunu söyledi. Girne'nin UBP'ye her zaman istediðini verdiðini, 9 milletvekilinin 5'ini kazandýklarýný, daha sonra Mehmet Arif Tancer ile Girne'de altý milletvekiline, 2010 yýlýnda kurulan azýnlýk hükümetinin ise partiyi tek baþýna çoðunluða taþýdýðýný anlatan Küçük, bunun nasýl bir küçülme olduðunu sordu. Baþbakan ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, UBP'nin salonlara sýðamadýðýný, salonlara sýðamayan bir partinin küçüldüðünün söylenemeyeceðini belirtti. Küçük, kendisinin UBP'nin demokratikleþerek salonlara sýðamayacak kadar büyümesine katký yaptýðýný ifade ederek, Genel Baþkan adayý Ahmet Kaþif'in UBP'ye geç katýldýðýný onun için geçmiþi bilmeyebileceðini söyledi. Ýrsen Küçük, kendisine karþý geçen kurultayda da aday olan Ahmet Kaþif'i Saðlýk Bakýný; Hasan Taçoy'u ise UBP Grup Baþkan Vekili yaptýðýný belirterek, kendisine gelene kadar böyle bir demokratik uygulamanýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Küçük, kendisinden önce kaybeden baþkan adaylarýnýn isimlerini sayarak, kendisinin demokratik tavrýna iþaret etti. KAÞÝF UBP Genel Baþkaný adaylarýndan eski Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ise konuþmasýna "Biz biriz birliðiz. Birlik olursak güçlüyüz. Birlik için sevgi gerekir" diyerek baþladý. Kaþif, sevginin her engeli aþacaðýna iþaret ederek, sevgi saygý, kardeþlik, dostluðun önemli olduðunu belirtti ve kime oy verirlerse versinler kendisinin herkesi sevdiðini söyledi. Ahmet Kaþif, bir arkadaþýnýn "Sen aday olmalýsýn çünkü partililerde kimse birbirine sevgiyle bakmýyor. Sevgiyi yeniden kurabilirsin" dediði için aday olduðunu anlatarak, hedefinin UBP'nin 2014'de tek baþýna iktidar olmasý olduðunu belirtti. Kaþif, son aylarda yaþananlarýn kabul edilemez olduðunu, geçen dönem de Genel Baþkanlýðý adaylýðýný koyduðunu ancak o zaman böyle bir telaþýn yaþanmadýðýný ifade ederek, telaþa gerek olmadýðýný, kim kazanýrsa kazansýn aslýnda UBP'nin kazanacaðýný söyledi. Ahmet Kaþif, son dönemde öfkeyle, baskýyla ekmeðiyle oynanarak insanlarýn oylarýnýn yönlendirilmeye çalýþýldýðýný savunarak, bu tür uygulamalarý kabul etmediðini belirtti. Ýlçe kongrelerinde oy kullanacak delegelerle ilgili kendisinin herhangi bir sorunu olmadýðýný belirterek, "Ýlçe kongrelerine itirazým yok" diyen Ahmet Kaþif, tüzüðün uygulanmasýndan Genel Sekreter'in sorumlu olduðunu söyledi. Kaþif, "bir kurultaya uymayan pek çok þeyin bu kurultay sürecinde yapýldýðýný" belirterek, bunlarýn doðru olmadýðýný kaydetti. Ahmet Kaþif, "Kimi görevden alýyoruz. Kime baský yapýyoruz" sorularýný sordu. Ahmet Kaþif, "Ýlçe baþkanlýðý beni için bakanlýktan daha önemli" diyen Sunat Atun'un tek taraflý irade olan istifasýnýn dikkate alýnmamasýný eleþtirerek, bu tür uygulamalara gerek olmadýðýný söyledi. MAZBATA MAHKUMLARINDAN ÞÝKAYET VAR Mazbata nedeniyle 48 saatliðine cezaevine gönderilen bir vatandaþýmýz oradan çýktýktan sonra gazetemizi ziyaret eti ve hem kendi gözlemlediklerini, hem de orada bulunan mazbata mahkumlarýnýn þikayet ve dileklerini getirdi. Vatandaþýmýzýn sözleri þöyle: "Ben geçenlerde mazbata nedeniyle hapse düþtüm. 48 saat orada kaldým. Mazbatadan yatan pek çok insan var orada Sadece benim kaldýðým koðuþta kýrk kiþi vardý. Hapisanede birinci sýrayý mazbata mahkumlarý almaktadýr. Dýþarýda onbinlerce kiþinin de yakýnda mazbatadan içeriye gireceði söylenmektedir. Bu rakamlar uydurma deðil, mahkemelerdeki raporlardan ve istatistiklerdendir. Hapisanede bulunan mazbata mahkumlarý aileleriyle birlikte hareket ederek seslerini duyurmayý amaçlamaktadýrlar. Yakýnda Mazbatacýlar Derneði diye bir dernek, birlik duyarsanýz þaþýrmayýn Benim kýrk sekiz saatte orada edindiðim izlenim, bu iþlerin ardý arkasýnýn kesilmeyeceði yönündedir. Bu iþe acil ve kalýcý bir çare bulunmasý kaçýnýlmazdýr. Dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir yasa yoktur. Mazbatacýlar benimle dýþarýya bir mesaj gönderdiler. 'Bizler bu yasayý deðiþtirebilecek partiye, adý ve görüþü ne olursa olsun, oyumuzu vereceðiz. Ailelerimiz ve arkadaþlarýmýzla arkasýnda olacaðýz" Mazbata mahkumlarý özellikle Maliye Bakaný'nýn cezaevini ziyaret ettiðini ve bu yasanýn bir an önce kaldýrýlacaðý sözün verdiðini de hatýrlattýlar. Mahkumlar da, aileleri de dört gözle bu yasanýn deðiþtirilip yeni bir yasanýn çýkmasýný bekliyorlar. Bugüne kadsar gecikilmesini de avukatlarýn hükümete baskýsýna dayandýrmaktadýrlar. Bu mazbatalardan mahkumlarýn büyük oranda rant elde ettiðini söylüyorlar. 'Sayýn Tatar'ýn bankalarla ilgili yapýlan çek yasasýnýn mecliste olduðunu ve bunlarla ilgili çalýþmalar yapýldýðýný söylemesi bile bizleri sevindirdi', diyorlar. Cezaevindeki mahkumlar, 'Çalýþmalarý takdirle takip etmekteyiz. Bu çek yasasý ile birlikte mazbata yasasýnýn bir an önce kaldýrýlmasý gerekir. Çünkü çek yasasýndan dolayý hapse girenler de KKTC vatandaþýdýrlar Mazbatadan dolayý hapse girenler de " BÝZÝM DUVAR BU DUVARI KÝMSE KÝRLETEMEZ Bizim Mandra Saðlýk Bakanlýðý'nýn "Gönyeli'nin suyu tertemiz" açýklamasýyla, halkýn kafasý daha da karýþýr. Tabipler Birliði yaptýrdýðý analizlere dayanarak, "Suda koli basili var. Ýçmeyin, hatta kullanmayýn" çaðrýsý yaparken, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile Gönyeli Belediyesi de suyun tertemiz olduðunu ve rahatlýkla içilebileceðini duyurur. Saðlýk Bakanlýðý'nýn "Su tahlillerini Devlet Laboratuvarýndan baþka hiçbir laboratuvarýn yapma yetkisi yoktur" þeklindeki açýklamasý ise vatandaþlarýn kafasýnda yeni soru iþaretleri oluþturur.

8 8 16 Eylül 2012 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kübalý beþ yurtsever 14 yýldýr tutsak Kübalý beþ yurtseverin ABD tarafýndan asýlsýz suçlamalarla tutuklanmasý 14. Yýlýna girdi. Jose Marti Küba Dostluk Derneði konuyla ilgili bir basýn açýklamasý yayýmladý. Jose Marti Küba Dostluk Derneði, ABD tarafýndan 14 yýldýr hukuksuz bir biçimde hapiste tutulan Küba Beþlisi'yle ilgili bir açýklama yayýmladý. "Beþli'ye özgürlük mücadelesi devam ediyor" baþlýðýný taþýyan açýklamada "Bugün, Gerardo Hernandez, Ramon Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González ve René González'in, yurdunu ve halkýný korumak için mücadele eden bu beþ Kübalý kahramanýn ABD tarafýndan tutsak ediliþinin 14. yýlýný doldurmuþ bulunmaktayýz" denildi. ABD'nin Küba devrimden bu yana, adaya saldýrýda bulunmak üzere çok sayýda terör örgütü kurduðu belirtilen açýklamada, "Baþta Fidel olmak üzere pek çok devrim liderine çok sayýda suikast giriþiminde bulunmuþtur. Miami'de üslenmiþ bu terör örgütlerince Küba'ya düzenlenen saldýrýlarda 2000'den fazla Kübalý yaþamýný yitirmiþ, binlercesi yaralanarak sakat kalmýþtýr" denildi. 5 Kübalý yurtsever için ise þunlar aktarýldý: Gerardo, Ramon, Antonio, Fernando ve René, ABD'de yaþayan ve Miami'de üslenmiþ terör örgütlerine sýzan beþ Kübalý yurtseverdir. Amaçlarý, ülkelerini hedef alan saldýrý planlarý hakkýnda bilgi toplamaya çalýþmak olmuþtur. Bunu baþarmýþlardýr da... Küba'yý hedef alan pek çok terörist saldýrý planý bu genç yurtseverler tarafýndan ortaya çýkarýlmýþ ve söz konusu hazýrlýklar Küba devleti tarafýndan ABD hükümetine her defasýnda resmen bildirilmiþtir. ABD hükümeti teröristleri yakalamak ve yargý önüne çýkarmak yerine, devlete karþý casusluk yaptýklarý iddiasýyla Beþli'yi tutuklamýþtýr. Mahkemede tanýk olarak dinlenen pek çok ABD'li askeri istihbarat yetkilisi, Beþli'nin iddia edilen fiilleri gerçekleþtirmediðini teyid etmiþlerdir. Buna raðmen Beþli, hukuksuz bir yargýlama sürecinin sonunda hapis cezalarýna çarptýrýlmýþtýr. Tutsak edildiði hapishanede her türlü iþkence ve þantaja direnerek, ABD'nin iþbirliði teklifini elinin tersiyle iterek on üç yýlýn sonunda onuruyla hapisten çýkan René González'in yurduna dönmesi engellenmiþ, üç yýl boyunca terörist katillerin arasýnda, Miami'de "gözetim altýnda tutulmasýna" karar verilmiþtir. "Küba Beþlisi için verilen mücadele emperyalizmin tahakkümüne karþý adalet ve onur mücadelesidir" denilen José Martí Küba Dostluk Derneði açýklamasýnda tüm Küba dostlarý beþli geri dönene kadar mücadeleye davet etti. Kýbrýs, Amerikalý "Kumarhaneler Kralý"ný da kaçýrdý Güney Kýbrýs'ýn, Güney'i Avrupa'nýn Las Vegas'ý (Euro Vegas) yapmayý teklif eden "Kumarhaneler Kralý" namýyla bilinen Amerikalý milyarder Sheldon Antelson'u da kaçýrdýðý belirtildi. Fileleftheros haberi "22 Milyarlýk Yatýrýmcý Da Elimizden Kaçtý... Amerikalý 'Euro Vegas'ý Madrid'e Kurmaya Karar Verdi... Önce Kýbrýs'ta Devasa Yatýrým Ýçin Hristofyas ve Kazamias'la Konuþtu, Sonra Ýspanya'ya Gitti" baþlýk ve spotlarýyla birinci sayfasýndan aktardý. Gazete "Kumarhaneler Kralý" olarak nam salan ve 25 milyarlýk serveti ile dünyanýn en zenginleri listesinin 11'inci sýrasýnda yer alan Antelson'un Güney Kýbrýs'ta 6 kumarhane ve 12 otelden oluþan ve 20 bin istihdam olanaðý yaratacak bir yatýrým zinciri kurmak istediðini yazdý. Habere göre Sheldon Antelson 2011 Aralýðý'nda Rum tarafýna giderek Güney Kýbrýs'ý Euro Vegas haline getirecek projesini Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve zamanýn Maliye Bakaný Kikis Kazamias'la görüþtü. Antelson daha sonra önerisini Ýspanya'ya götürdü. Madrid ve Katalonia bu devasa yatýrýmý kapmak için 7 ay birbiriyle savaþtý, sonunda kazanan Madrid oldu. Üç aþama halinde gerçekleþtirilecek Euro Vegas projesinin yapýmýna 2016'da baþlanacaðý kaydedildi. Gazete "Amerikalý milyarderin dün yaptýðý resmi açýklamadan sonra Madrid bayram yapýyor. Böylece Katar yatýrýmý, Hindularýn alüminyum fabrikasý ve Larnaka eski Havaalaný'yla ilgili Çin yatýrýmýnýn ardýndan büyük yatýrýmlarla ilgili bir ümit daha sönüyor, Sheldon Andelson'u ve yatýrýmýný da sonsuza dek unutmamýz gerekiyor" ifadesini kullandý. ECOFÝN VE EUROGROUP TOPLANTILARI YAPILDI AB Ekonomi ve Maliye Bakanlarý Gayri resmi toplantýsý (ECOFIN) ile Euro kullanan AB üyesi ülkelerin oluþturduðu "Eurogroup" toplantýsýnýn önceki gün Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirildiði belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Eurogroup toplantýsýnýn herhangi bir karar almadan, iyimserlik mesajlarýyla tamamlandýðýný yazdýlar. Habere göre Eurogroup toplantýsý sonrasýnda IMF Baþkaný Christine Lagarde, Eurogrou Baþkaný, Jean Claude Juncker, AB Ekonomi Komiseri Olli Rehn ile Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Mario Draghi'nin ortak bir basýn toplantýsý düzenlediðini ve Eurozone'un desteklenmesi mesajýný verdiklerini yazdý. ''Hiçbir engelleme WikiLeaks'i durduramaz'' WikiLeaks'in Sözcüsü Kristinn Hrafnsson, Ýngiliz hükümetinin Julian Assange'la ilgili görüþünü deðiþtirmediði sürece sorunun çözülmesinin çok zor olduðunu belirterek, "Ýsveçli savcý isterse, Londra'ya gelip Assange'ý sorgulayabilir" dedi. WikiLeaks internet sitesinin sözcüsü Hrafnsson, Anadolu Ajansý'nýn sorularýný yanýtladý. Ýzlanda'da bulunan ve telefonla sorulara yanýt veren Hrafnsson, Ekvador'a siyasi iltica talebi kabul edilen ancak tutuklanacaðý gerekçesiyle bu ülkenin Londra Büyükelçiliði'nden ayrýlamayan Julian Assange'la ilgili, "Ýngiliz hükümeti görüþünü deðiþtirmediði sürece bu konunun çözülmesi çok zor" dedi. YENÝ BELGELER KESÝNLÝKLE OLACAK Hrafnsson, Assange'ýn ev hapsinde tutulmasý ve ardýndan Ekvador Büyükelçiliðine sýðýnmasýnýn WikiLeaks'in çalýþmalarýný olumsuz etkilediðini ancak bunun çalýþmalarýn durmasýna yol açmadýðýný kaydetti. WikiLeaks'e yönelik finansal engellemelere karþýn, destek bulmaya çalýþtýklarýný ifade eden Hrafnsson, "Hiçbir engel bizi durduramaz" dedi. Assange'ýn güçlü bir kiþiliðe sahip olduðunu belirten Hrafnsson, "Ruh hali son derece iyi. Sadece Ekvador Büyükelçiliði'nde deðil, Ýngiltere'de ev hapsinde olduðu sürede de güçlü bir direnç gösterdi" diye konuþtu. KRÝSTÝNN HRAFNSSON Ýzlandalý Kristinn Hrafnsson, araþtýrmacý gazeteci kimliðiyle biliniyor. Ýzlanda'da birçok gazete için çalýþan Hrafnsson'un, yolsuzluklarý ortaya çýkarmasý iþten atýlmasýna neden oldu. Julian Assange'ýn 2010 yýlýnda Londra'da gözaltýna alýnmasý nedeniyle Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks'in sözcülüðünü üstlendi. Beyaz saçlarý nedeniyle Assange'a benzetilen 50 yaþýndaki Hrafnsson, ülkesi Ýzlanda'da üç kez "yýlýn gazetecisi" ödülünü aldý. Baf, 2017 Avrupa Kültür Baþkenti Baf kentinin, önceki gün yapýlan açýklamayla, 2017 Avrupa Kültür Baþkenti ilan edildiði bildirildi. Haravgi gazetesi "Baf Kültür Baþkenti Kültür Baþkenti Seçimlerinde Lefkoþa'yý Yendi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Baf'ýn, daha önceden açýklanan Danimarka'nýn Aarus þehri ile birlikte, 2017 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti olarak seçildiðini yazdý. Baf'ýn 2017 Avrupa Kültür Baþkenti olacaðý açýklamasýnýn, AB'nin ilgili seçim komitesinin kararýnýn ardýndan dün akþam Rum Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nda yapýldýðýný kaydeden gazete, son aþamada, Kültür Baþkenti olmak için Lefkoþa Rum kesiminin de mücadele verdiðini, Baf'ýn mücadelede galip geldiðini yazdý. Habere göre iki kentin resmi atamasý, Mayýs 2013'te AB Bakanlar Konseyi tarafýndan Omiru-Sijilmassi görüþmesi... yapýlacak. Sonucun açýklanmasýnýn ardýndan konuþan Baf Belediye Baþkaný Savvas Vergas, "Bugün, Baf için büyük bir gün" ifadelerini kullandý. Vergas ayrýca, Baf'ýn Avrupa Kültür Baþkenti olmasý için çalýþan herkese teþekkürlerini sundu. Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Konstandinos Yorgacis ise Baf, Belediye Baþkaný ve tüm Baflýlarý kutladý. Yorgacis, kendilerinin, Baf'ýn yanýnda olacaðýný belirtti. Gazete "Eðitim Bakanlýðý 5 Milyon Euro Verecek" alt baþlýðý altýndaki haberinde, Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Yorgos Dimosthenus'un Baf'ý tebrik ederek, Bakanlýk olarak yanlarýnda olacaklarýný belirttiðini aktardý. Habere göre Dimosthenus, bu çabanýn desteklenmesi için Bakanlýðýn 5 milyon Euro vereceðini ifade etti. "Kýbrýs'ýn Akdeniz'deki rolü önemli" Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunan Akdeniz Ýçin Birlik Genel Sekreteri Fathalla Sijilmassi ile Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun önceki gün bir görüþme gerçekleþtirdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesindeki "Kýbrýs'ýn Akdeniz'deki Rolü Önemli... Omiru, Birliðin Genel Sekreterini Gördü" baþlýklý habere göre iki yetkilinin görüþmelerinin gündeminde Kýbrýs sorunu, Arap Baharý'nýn ardýndan Akdeniz bölgesinde þekillenmekte olan durum gibi bölgesel meseleler yer aldý. Görüþmenin ardýndan açýklamada bulunan Omiru; Sijilmassi'ye, "Kýbrýs sorununun Türk uzlaþmazlýðý ve Türk tarafýnýn görüþmelerin devamýný kabul etmeyi reddetmesinden kaynaklanan çýkmaz ve batak durumla ilgili" bilgi verdiðini söyledi. Rum Meclisinin, Kuzey Afrika ve Arap dünyasýndaki olumlu geliþmelere yönelik desteðini dile getiren Omiru, olaylarýn, bu ülkelerde demokratik geliþmelere yol açmasý dileðinde bulundu. Habere göre, Sijilmassi ise Omiru ve Rum Yönetimi'ne, Güney Kýbrýs'ýn birliðe verdiði güçlü desteklerinden ötürü teþekkürlerini sundu. "(Güney) Kýbrýs'ýn desteðinin önemli olduðuna ve (Güney Kýbrýs'ýn) Akdeniz bölgesinde ana ortak olduðuna" iþaret eden Sijilmassi, "(Güney) Kýbrýs ile Birlik arasýndaki iþbirliðinin, bölgede barýþ, refah ve istikrara yönelik hedeflere ulaþýlmasý yönünde devam edeceðini" belirtti.

9 9 16 Eylül 2012 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BAÞBAKAN'IN SÝNÝRLERÝ Baþbakan kontrolsüz tavýrlar sergiliyor. Bu ruh halinin hastalýðýnýn eseri olduðunu söyleyenler var. Ben Erdoðan'ýn terbiye sýnýrlarýný zorlayan hiddetinin siyasetten kaynaklandýðýný düþünüyorum. Siyasi kariyerini Cumhuriyetimizin ilk "seçilmiþ cumhurbaþkaný" olarak Cumhuriyetin 100.yýlýnda Türkiye'ye (ve Ortadoðu'ya) liderlik ederek taçlandýrmak isteyen Erdoðan bütün enerjisini 2014 hesaplarýna dönük harcýyor. Malesef cumhurbaþkanlýðý yarýþýnda yalnýz deðil! Abdullah Gül de var! Cemaat'in Gül'den yana aðýrlýk koyma olasýlýðý Erdoðan'da ne sinir býrakýyor, ne terbiye! Þam'da namaz kýlma hayali kurarken anketlere göre toplum Suriye'ye müdahaleye de %79,9 oranýnda karþý. Yetersizliklerini deþifre eden muhalif basýna sövünce yetersizlikleri yok olmuyor ama belki de Baþbakan'ýn sinirleri gevþiyordur! Cüneyt ÜLSEVER (Yurt) TARÝH 14 AÐUSTOS 2011 Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde çalýþmak için gelen doktorlara hemen vatandaþlýk veriliyor. YDÜ'ye yapýlan bu ayrýcalýk yalnýz vatandaþlarda deðil, hekim çevrelerinde de büyük tepki yarattý. Gözden kaçmayanlar... PRÝMLERÝ HÝÇ ÖDENMEYEN SÝGORTA Kýbrýslýtürkleri UBP'den kurtaracaðýnýzý söylüyorsunuz. Kýbrýslýtürklerin AKP Hükümeti'nden kurtarýlmasý gerektiði aklýnýzýn ucundan geçmez bu arada. Daha önce Kýbrýslýtürkleri Denktaþ'tan nasýl kurtardýðýnýzý unuttuðumuzu mu sanýyorsunuz? Býrakýn artýk bu Kýbrýs Türkü'nü kurtarma ayaklarýný, sizin tek arzunuz AKP Hükümeti ile eski muhabbetli günlerinize dönmek. CTP toplumun sigortasýymýþ bir de Ne sigorta ama Primleri hiç ödenmedi ki bugüne kadar, hep kaðýt üstünde "Burada sanýk olarak bulunmaktan ülkem adýna utanç duyuyorum" Sayýn Baþkan, Sayýn Üyeler Siyasi bir ihtirasa, sýradan bir kötülüðe teslim oldu Türkiye. Zihinsel ve ahlaki bir çürüme yaþýyoruz. Ýnsanlýk haysiyeti erozyona uðradý; vasatlýk ve bayaðýlýk iktidar oldu. Zalim bir intikam peþinde olanlar ülkemizi bölüyor. Ve ne yazýk ki, bu kötücül atmosferin sebeplerinden biri de kanunsuz ve delilsiz ceza sistemi uygulayan adalet anlayýþýdýr. Hep güçlünün haklý olduðuna karar veren bu otoriter yasalcýlýk, toplumsal yaþamý, barýþý ve zaten az geliþmiþ olan siyasal kültürü felç ediyor. Özel yetkili mahkemelerin uyguladýðý düþman ceza hukuku anlayýþý nedeniyle hukukun üstünlüðü demokrasiyle baðýný kopardý. Adil yargýlama yok artýk. Hakikati baþka kalýplara sokan adaletin ahlak sorunu var. Hitler'e hizmet etmiþ savcýlarhakimler savaþtan sonra, Nazizm'den Arýnma Programý'na alýndý. Burada savcý ve hakimlere sordular; "Sizler gözünüzü kýrpmadan Hitler'e nasýl hizmet verdiniz?" Savcý-hakimler þu yanýtý verdiler: "Biz kanunlarý uyguladýk!" Bu gerekçe kabul görmedi. O savcý ve hakimlere þu KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Londra merkezli Quilliam adlý düþünce kuruluþunun "Suriye Devrimi'ndeki Cihatçý Aðlar" baþlýklý raporuna göre Suriye'de 1500 yabancý cihatçý var! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sabah uyandýðým andan gece uykuya daldýðým ana kadar BRT'nin daha iyiye gitmesi ve güçlenmesi için çalýþtým." Özer KANLI VÝRGÜL... DERVÝÞ BEYÝN ÝÞÝNE GELDÝ MÝ "ANNAN" Hristofyas seçildiði zaman, kuzeyde sol partilerin anlaþma olacaðýný zannederek sevindiklerini söylüyor Derviþ Eroðlu. Meðer, "nasýl olur da Annan Planý'na hayýr diyen Hristofyas'ýn seçilmesine sevinirler" diye, hayretler içinde kalmýþ. "Talat Hristofyas ile anlaþamadý, ben de anlaþamadým" diyor sonra. Talat Annan Planý'na "evet" dediydi, Hristofyas "hayýr" dediydi ve anlaþamadýlar. Tamam da, sen neçin annaþamadýn ya Derviþ bey, sen da "hayýrcý" Hristifyas da "hayýrcý" MA GÖRMEN OÞU GEMÝ SU ALIR? "Halkýmýzý daha güvenli limanlara götürmeliyiz. Geminin ve tayfalarýmýzýn saðlam olmasý gerekiyor." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) yanýt verildi: "Adaleti ahlaktan baðýmsýz yorumlayamazsýnýz." Ahlaksýzlýðýn ne olduðunu anlatarak ahlak tanýmý yaptýlar: Ahlaksýzlýk; bilerek birine zarar vermektir. "Yasalaþtýrýlmýþ adaletsizlik" kavramý Almanya'da böyle doðdu. Sayýn Heyet; Sokrates, "yanlýþ yapmaktansa ona maruz kalmayý tercih ederim" dedi ve bu ahlakçý tavrýyla ölüme gitti yýl sonra Sokrates'le ayný kaderi paylaþýyoruz. Nasýl bir akýl yürütmeyle TÜBÝTAK Raporu'nu aleyhimize deðerlendirip tutukluluðumuza karar verdiniz? Diyorsunuz ki, "dokümanlar virüs yoluyla bilgisayarlara gönderilmediði bilirkiþi raporuyla doðrulandý!" Raporda böyle bir cümle yok. Bu yalaný sadece cemaatin yayýn organý Zaman gazetesi yazdý! Hata yaptýðýnýzý düþünüyorum; hile yapacaðýnýzý aklýma bile getirmek istemiyorum. ( ) Sayýn heyet, 26 yýllýk gazeteciyim. Mesleki hayatým dava dosyalarý okuyarak geçti. Siz ne derseniz deyin, bu dava bitmiþtir. Yalanýn rakibi gerçek, tehlikelidir. Ondan kurtulduðunuzu sanabilirsiz ama olmadýk bir zamanda mutlaka gün yüzüne çýkar. Zorba bir gücün sürgit devam edeceðini düþünenler en çok hayal kýrýklýðýna uðrayanlardýr. Bunu yýllardýr tarih çalýþmasý yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Burada sanýk olarak bulunmaktan kendi adýma deðil ülkem adýna utanç duyuyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, Bertolt Brecht'in söylediði gibi, "Nasýl bir çað ki bu, aðaçlardan konuþmak, suç iþlemekle bir. Sayýn heyet, "bu ayýptan Türkiye'yi kurtarýn" demeyeceðim. Mahkemenize olan güvenimi yitirdim. Adalete olan inancýmý öldürüp Silivri zindanýna gömdüm. Verdiðiniz kararlarý mesleðiniz adýna üzüntüyle karþýladým. Korkaklýk þu soruyu soruyor: Emniyetli mi? Menfaatçilik þu soruyu soruyor: Faydalý mý? Vicdan þu soruyu soruyor: Adaletli mi? Sizden tek talebim var: Vicdanýnýzý devre dýþý býrakmayýn. (Bu yazý 2 yýldýr Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci SONER YALÇIN'ýn 14 Eylül'deki duruþmada yaptýðý savunmadan kýsaltýlmýþtýr.odatv.com)

10 10 MARJÝN Mustafa Keleþzade Baraka Aktivisti Bundan yýllar önce baba Denktaþ çýkmýþ ve çok tartýþýlan bir laf etmiþti; Demiþti ki, tek Kýbrýslý Karpaz'da yaþayan eþeklerdir. Bugün geriye doðru bakarsak o günden bugüne deðin bu sözün katýldýðý tartýþmanýn ve konu üzerine bulanýklýlýðýn hala devam ettiðini görürüz. Herkes kendi duruþuna göre bir tanýmlama yapmakta, kimisi Denktaþ'ýn karþý çýktýðý noktayý savunarak ben Kýbrýslýyým demekte, kimisi Türk olduðuna vurgu yapmak için Kýbrýs Türkü ya da Kýbrýs'ta yaþayan Türk olduðunu söylemekte, kimisi ise Kýbrýslý Türk olarak bir taným yapmakta. Bu tanýmlar ayný mahallede yaþayýp, ayný sudan içen üç insandan gelebilecek tanýmlardýr. Aslýnda adamýzýn tarihine baktýðýmýzda ilk bakýþta garip görünebilecek bu durumun hiç de garipsenecek bir tarafý olmadýðý ortaya çýkýyor. Adamýzýn Elen ve Türk milliyetçisi çevreleri, 1930'lu yýllardan itibaren kendilerine anavatanlarýný yaratmak için bir mücadele baþlatmýþlardý. Bu çevreler hem anavatanlarý olarak tanýmladýklarý Türkiye ve Yunanistan'ýn milliyetçi çevreleri ile baðlar kurarak o ülkelerde Kýbrýs'a yönelik bir sahiplenme yaratmaya çalýþýyor, hem de adada yaþayan müslüman ve hristiyan topluluklarda bir Türklük ve Elenlik bilinci uyandýrma çabalarýný sürdürüyordu. Bunu yaparkende araç olarak Müslüman ve Hristiyan toplumunun farklýlýklarý üzerinden yaratýlan çatýþmalarý kullanýyordu. Diðerinden nefret eden ve her an diðeri kendilerinden nefret ettiði için tedirgin olan insanlarýn kutuplaþmasýnýn kolay olacaðýný biliyorlardý. Bu durum o dönemin resmi sömürgecisi Britanya'nýn da iþine gelmekteydi. 1950'li yýllar Kýbrýs'ýna baktýðýmýzda Britanya için hiçte iyi bir tablo görünmemekteydi. Ortadoðuda baþta Mýsýr olmak üzere geliþen milliyetçi baðýmsýzlýk 16 Eylül 2012 Pazar Kýbrýslý, Kýbrýs Türkü, Kýbrýslý Türk... hareketleri ile bölge üzerinde hakimiyeti sarsýlmakta olan Ýngiltere için, Kýbrýs "Batmayan Bir Uçak Gemisi" olarak bölgede askeri önemini korumaktaydý. Böyle bir durum varken Kýbrýs'ta kendisine karþý oluþan bir isyan hareketi Ýngiltere için kabul edilemez bir durumdu. Adada yaþayanlarýn kendisine karþý birleþmek yerine bölünmesi, Ýngiltere'nin de iþine geliyordu. Bu sebeple etnik ayrýmcýlýðý körükleyen uygulamalarý destekledi ve bizzat polis alýmlarýyla EOKA'cýlar karþýsýna Kýbrýslý Türk'leri çýkararak ayrýmlarý körükledi. Oyun kurulmuþtu ve herkes oyunda kendi çýkarlarýna göre pozisyon belirliyordu. Oyunu gören ve bozmak isteyen tek güç olan solcularýnsa sesleri kendi milliyetçileri tarafýndan kýsýlýyordu. Komünistler, hem Elen milliyetçileri, hem de Türk milliyetçileri için ortaklaþýlabilen tek nokta; ortak düþmandý. Oyun oynandý ve ada insanýnda önce birbirlerine karþý düþmanlýk bilinci oluþturuldu, sonra ise bu bilinç ve 1974 çatýþmalarý ile toplumsal olarak pekiþtirildi. Fakat tarihin akýþý ve yaþanan deðiþimler Kýbrýslýlýðýn oluþmasýný da, adanýn tamamen Türkleþmesini ve Elenleþmesini de engellemiþtir. Ayný dilleri bilen insanlarýn yerini artýk sadece kendi dillerini öðrenenler almýþtýr. Zaman içerisinde adanýn kuzeyinde asimilasyon politikalarý sonucu kültür farklýlaþmýþtýr. Bölünmeden bu yana farklý koþullar altýnda, farklý tarih öðretileri ile yaþamýþtýr ada insanlarý. Bu durum oluþabilecek bir Kýbrýslý'lýðý engellemiþtir. Diðer bir yandansa, anavatan olarak görülen ülkeler ile de deneyimler yaþamýþtýr,adanýn kuzeyinde, Türkiye'nin uyguladýðý kültürel asimilasyon politikalarý insanlarýn günlük yaþam pratiklerin sarsmýþtýr; isimlerinin, soyadlarýnýn, köy isimlerinin deðiþtirilmesi insanlarda izler býrakmýþtýr. Ýnsanlar dsinsizlikle suçlanmýþ ve din anlayýþý deðiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ekonomisine ve yönetimine yapýlan ÇAKICI: AÇLIÐA MAHKÛM EDÝLENLERÝN YANINDAYIZ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülkedeki düzenden nemalanan ve beslenenlerin, UBP Ýlçe Kurultaylarý'nda yeniden meydana çýktýklarýný savunarak, "Halkýn büyük çoðunluðu fakirleþirken, çýkarcýlar ve þakþakçýlar düzenden beslenmeye devam ediyor. Kavga, þakþakçýlarla ezilenlerin kavgasýdýr" dedi. UBP Ýlçe Kurultayý nedeniyle UBP'li delegelerin çocuklarýnýn partizanca istihdam edildiðini ileri süren Çakýcý, "Halkýn büyük çoðunluðu fakirleþirken, evine ekmek götüremez hale gelirken, binlerce gencimiz iþsiz dururken, UBP kendi adamlarýný beslemeye devam ediyor. Bu nasýl adalet" ifadelerini kullandý. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, TDP olarak bu konuda taraflarýnýn net olduðunu belirten Çakýcý, "Biz hakký yenen, ezilen, adaletsizliðe mahkum olan, açlýða mahkum edilen kesimlerin yanýndayýz" dedi. Çek yasaklarýnýn rekor düzeye ulaþtýðýný, binlerce iþyerinin kapandýðýný, halkýn yüzde 53'ünün borçlanarak ya da birikimlerini tüketerek yaþamaya çalýþtýðýný, alacak verecek davalarýnýn 20 binleri aþtýðýný ve mazbatalar yüzünden hapis cezalarýnýn devam ettiðini ileri süren Çakýcý, çocuk suçlarýnda da önemli oranda artýþ olduðunu, bunlarýn büyük çoðunluðunun da hýrsýzlýktan olduðuna dikkat çekti. Çakýcý, halkýn içine düþtüðü duruma ve ekonomik rakamlara bakýldýðýnda ülkede durumun gerçekten çok kötü olduðunun görülebileceðini ileri sürdü. Göreve gelen hükümetlerin adaletsiz ve eþitlikten uzak uygulamalarla vatandaþla "adeta dalga geçtiklerini" ifade eden Çakýcý, Lapta'da 2 çocuðu özürlü olan ve 2 yýldýr jeneratör ile yaþam mücadelesi veren bir ailenin elektriðinin sýrf oy uðruna seçimden bir gün önce baðlandýðýný, seçimin hemen ertesi günü ise yeniden kesildiðini ileri sürdü. "TDP'NÝN GÖRÜÞLERÝ NETTÝR" Mehmet Çakýcý TDP iktidarýnda, vergilerin adil olacaðýný, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alýnacaðýný, birleþik faizin kaldýrýlacaðýný, devlet hastanelerindeki hizmetlerden saðlýk ücreti alýnmasý uygulamasýna son verileceðini yineledi. Mazbatalar yüzünden hapis yatýlmasýný önleyeceklerini bu konuda zaten meclise yasa önerisi sunduklarýný da belirten Çakýcý, ayrýca, petrol dolum tesisine karþý olduklarýný da bir kez daha ifade etti. "MUTLAKA HESAP SORULACAK" Ülkede bugün birçok yolsuzluk ve yasa dýþýlýk yaþandýðýný, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) batýrýlmasý gibi birçok olayda suçlulardan halen hesap sorulmadýðýný, yaptýðý usulsüzlükler Sayýþtay Raporlarýna yansýyan belediye baþkanlarýnýn halen hesap vermediðini iddia eden Çakýcý "Yapanýn yanýna kâr kalan bir düzen yaratýldý. Ancak bilinmesini isteriz ki, TDP diðerlerinden farklýdýr, kimseye de baðýmlý deðildir. Göreve geldiðinde ne gerekiyorsa yapacaktýr" ifadelerini kullandý. müdahaleleri deneyimlemiþ ve bunlarýn hayatlarýna yansýmalarýn yaþamýþtýr. Günümüzde adanýn kuzeyindeki emekçiler kendilerine dayatýlan politikalarýn bir sonucu olan KTHY'nin kapatýlmasýna sonuna kadar direnirken, güneydeki Kýbrýs Hava Yollarý'nýn özelleþtirmesinden bihaber hale gelmiþtir. Sonuç olaraksa kuzeyde, ne Kýbrýslý olabilen, ne de Türk olabilen bir yapý ortaya çýkmýþtýr. Yani, diðer bir deyiþle tarihsel deneyimlerin bir sonucu olarak adanýn kuzeyinde Kýbrýslý Türk ortaya çýkmýþýtr. Güneyinde ise benzer süreçler Kýbrýslý Elen'i yaratmýþtýr. Peki o zaman neden hala insanlar kendilerini farklý þekillerde tanýmlamaya devam etmekteler? Aslýnda bu sorunun cevabý oldukça açýktýr: Tarih yazýlmaya devam ediyor! Denktaþ, tek Kýbrýslý eþeklerdir derken, halkýmýzýn Kýbrýslý Türk olduðunu bilmeyerek söylemiyor bu sözü. Denktaþ'ýn bilimsel analiz yapmak gibi bir kaygýsý da yoktur. Aslýnda Denkaþ'ýn bu sözü, bir Kýbrýslý yaratma çabasýnýn önünü almak için söylenenmiþ politik bir sözdür. Ayni, kýbrýsta yüzyýllardýr Türklerin yaþadýðýný kesin gerçeklikmiþ gibi sunan tarih kitaplarý gibi, aslýnda gerçekleþtirilmek istenen bir projenin sunumudur bu söz. Kýbrýslý Türk halkýný Türkleþtirme çabasýnýn bir ürünüdür. Yani, insanlarýn kendilerini farklý þekillerde tanýmlamalarý, aslýnda bu konuda farklý düþüncelerin çatýþmasýnýn bir sonucudur. Bizler açýsýndansa bilinmesi gereken þudur, bizler Kýbrýslý Türk toplumunun emekçi kesimlerinin toplamý olan halkýnýn parçasýyýz. Fakat, Kýbrýslý Türk tanýmýnýn yapýlýyor olmasý deðiþmez bir durumun beyaný deðil, sadece verilecek mücadeleye doðru analizler temelinde baþlamak demektir. Adada iki halkýn varlýðý tespiti yapýlmadan, halklarýn ortak vatan için emperyalizme karþý mücadele etmesi gerektiði savunulamaz, bu durumda verilmesi gereken mücadelenin önünü kapatýlmýþ olur. GAÜ YÜKSEKLÝSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KAYITLARI SÜRÜYOR Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 31 yüksek lisans ve 10 doktora programýna öðrenci kaydýnýn devam ettiðini bildirdi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YÖK ve YÖDAK onaylý yüksek lisans ve doktora programlarý yanýnda online sürdürülecek yüksek lisans programlarýna da öðrenci adaylarýnýn baþvurularý baþladý. Açýklamada, Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý, Avrupa Birliði Çalýþmalarý (Tezli ve Tezsiz), Sosyal Psikoloji, Saðlýk Psikolojisi, Danýþmanlýk Psikolojisi, Saðlýk Yönetimi, Uluslararasý Hukuk, Hukuk, Ýþletme Yönetimi, Uluslararasý Ýþletme, Finansal Yönetim, Ekonomi, Pazarlama, Yapý Yönetimi, Mimarlýk, Ýç Mimarlýk, Uluslararasý Ýliþkiler, Basýn-Yayýn, Halkla Ýliþkiler, Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði, Yönetim Biliþim Sistemleri (MIS), Endüstri Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretimi, Ýngiliz Dili Öðretimi, Eðitimde Program Geliþtirme ve Öðretim, Ortaöðretim Alan Öðretmenliði (Tezsiz), Eðitim Yönetimi ve Denetimi ile Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (Tezsiz) yüksek lisans programlarýna kayýtlarýn devam ettiði belirtildi. GÜNEY KIBRIS'TA ÝLK TIP MÜZESÝ Güney Kýbrýs'taki ilk Týp Müzesi'nin önceki gün Limasol'a baðlý Aþaðý "Polemitya'"da(Binatlý) açýldýðý belirtildi. Politis gazetesi, Rum Saðlýk Bakaný Stavros Malas tarafýndan açýlan müzede, eski týbbi araçlarýn sergilendiðini yazdý. Gazete müzenin amacýnýn eski týbbi araç ve malzemelerin toplanmasý olduðunu da yazdý. Haravgi gazetesi, müzenin açýlýþýna Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn katýldýðýný da belirtti. ÇÝNLÝLERÝN BAF'TA EMLAK ÝLGÝSÝ Çinlilerin, Baf'ta taþýnmaz mal alma konusuna ilgi duyduklarý belirtildi. Alithia gazetesi ekonomi eki, Baf Ticaret Odasý eski Baþkaný Andreas Dimitriadis'in açýklamalarýna dayanarak Çinlilere, Baf'ta, 100'den fazla taþýnmaz mal satýldýðýný yazdý. Habere göre Dimitriadis yaptýðý açýklamada Çinliler tarafýndan gösterilen bu ilginin diðer yatýrýmlar için de fýrsatý teþkil edeceðini söyledi. YUNANÝSTAN'DA CUMHURBAÞKANININ MAAÞI DA KESÝNTÝYE UÐRAYACAK Yunanistan Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas'ýn maaþý yarý yarýya kesilecek. Maliye Bakaný Yardýmcýsý Hristos Staikuras tarafýndan imzalanan kamu harcamalarýnda yapýlacak kesintilere iliþkin yasa tasarýsýnda yer alan deðiþiklikle yýllýk 352 bin 350 Euro tasarruf saðlanacaðý belirtildi. Milletvekillerinin iki katý kadar kesinti yapýlacak olan cumhurbaþkanýnýn maaþý yarý yarýya düþerek 11 bin 561 Euro olacak. Eski cumhurbaþkanlarýnýn aylýk emeklilik maaþlarýnda da ayný oranda kesintiye gidilecek. Deðiþiklik cumhurbaþkanýnýn maaþýnýn üçte birini oluþturan 6 bin 240 Euroluk harcama ödeneðinin de kaldýrýlmasýný kapsýyor. Kesinti Cumhurbaþkaný Karolos Papulyas tarafýndan iki hafta önce teklif edilmiþti. PARÝS'TE 6 MÝLYON ÝSKELETÝN BULUNDUÐU YER ALTI MEZARLIÐI TURÝST KAYNIYOR Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre-Dame Kilisesi gibi sembolleriyle her yýl milyonlarca turisti çeken Paris'in pek bilinmeyen korkutucu yüzü de meraklýlarýný aðýrlýyor. Her gün yüzlerce turist, üst üste dizilmiþ 6 milyon insana ait kemiklerden oluþan yer altý mezarlýðýný ziyaret ediyor. Catacombes adý verilen yer altý mezarlýðý, Paris'te veba salgýnýna yol açtýðý ve yeni imar alaný ihtiyacýný karþýlamak üzere, 1785'te þehir içindeki mezarlarýn kaldýrýlmasý kararý sonrasýnda açýldý. Yaklaþýk 10 bin metrekarelik eski bir taþ ocaðý olan bölgeye, Paris'in bütün mezarlýklarýndaki iskeletler, 15 ay boyunca sadece geceleri taþýnarak üst üste istiflendi.

11 16 Eylül 2012 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Hazýrlýg yabdým gýþa Atý sürdüm yokuþa Ben göynümü kabdýrmam Senin gibi sarfoþa Aþka Dair Prof. Dr. Ýskender Pala KAPI YAYINLARI 167 sayfa "Kibirli insan bir tek dost elde edebilir; onu da aynada bulur." A. N. Newman Maviye maviye çalar gözlerin Yangýn mavisine Rüzgârda âsi. Körsem Senden gayrýsýna yoksam Bozuksam Can benim, düþ benim Ellere nesi? Ahmed Arif "Ay karanlýk" adlý þiirinden Bayram Hayatýnýn bir kýsmýný Siverek te geçiren Þair Ahmed Arif in Anadoluyum Ben þiirini hep bir aðýzdan okuyacaðýz dedi... Siverek i Ýl Yapma ve Kalkýnma Derneði (Sivil Der) düzenlediði organizasyonla 30 bin kiþinin hep bir aðýzdan Ahmed Arif in Anadoluyum Ben þiirini okuyarak dünya rekoruna hazýrlanýyor. Dernek Baþkaný Muzaffer Bayram Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir i ziyaret ederek projeye destek istedi... Diyarbakýr Siverekliler Dernek Baþkaný Burhan Erol ile Siverek i Ýl Yapma ve Kalkýnma Derneði Baþkaný Muzaffer Bayram Büyükþehir Belediyesine gelerek Baydemir i ziyaret etti. Konuklarýný Genel Sekerter Yardýmcýsý Mustafa Yýldýz ile birlikte karþýlayan Baydemir, kendilerini aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bayram, Sivil Der Proje Meclisi tarafýndan Haydi Bir Dünya Rekoru Kýralým adlý projeyle Guinnes Dünya Rekorlar Kitabý, Toplu Kitap Okuma Kategorisi nde rekor giriþimine hazýrlandýklarýný söyledi. 25 Eylül tarihinde Siverek Stadyumu nda aralarýnda çeþitli kesimlerden ve her yaþtan insanýn bulunacaðý 30 bin kiþinin bir araya geleceðini belirten Bayram Hayatýnýn bir Siverekliler dünya rekoruna hazýrlanýyor kýsmýný Siverek te geçiren Þair Ahmed Arif in Anadoluyum Ben þiirini hep bir aðýzdan okuyacaðýz dedi. Amaçlarýnýn birlik, beraberlik ve kardeþlik vurgusu yapmak olduðunu ifade eden Bayram, Bu giriþimle; Siverek ve Siverekli algýsýna olumlu anlamda katký saðlamak, okumanýn erdemini ve kalkýnmamýzýn yegane anahtarýnýn eðitim olduðunu vurgulamayý hedefliyoruz dedi. Bayram, 25 Eylül günü Yeniyol da bulunan Diyarbakýr Siverekliler Derneði önünden saat 9:00 da araçlarýn hareket edeceðini bildirdi. Projenin heyecan verici olduðunu ifade eden Baydemir de talep üzerine teknik destekte bulunacaklarýný söyledi. 3. BEÞPARMAKLAR KÜLTÜR-SANAT GÜNLERÝ EYLÜL'DE Çatalköy Belediyesi tarafýndan bu yýl 3'üncüsü düzenlenecek "Beþparmaklar Kültür -Sanat Günleri" Eylül'de yapýlacak. Çatalköy giriþinde yer alan doðal maðarada, Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu ve organizasyon komitesi önceki akþam basýn toplantýsý düzenleyerek organizasyon hakkýnda bilgi verdi. Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, etkinliði Kýbrýs Türk Kültürünü yaþatabilmek ve gelecek kuþaklara aktarabilmek amacýyla düzenlediklerini belirterek, etkinlik kapsamýnýn her geçen yýl daha da arttýðýný söyledi. Mehmet Hulusioðlu, Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek etkinliðe Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþayan herkesi davet etti. ATÝK Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Birimi Koordinatörü Derman Atik ise, ülkede düzenlenen festivallerin çokluðuna iþaret ederek, içerik bakýmýndan birbirinin aynýsý olan bu festivallere ilginin gün geçtikçe azaldýðýný söyledi. Çatalköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen kültür sanat günlerinin ise her geçen yýl artan bir katýlýmla vatandaþlarýn ilgi odaðý olduðunu ifade eden Derman Atik, bu yýl çok farklý gösteri ve etkinliklere ev sahipliði yapacaklarýný belirtti. ÖZTOPRAK Etkinlikte, defile düzenleyecek tasarýmcý Abdullah Öztoprak da, Kýbrýs Türk Halkýnýn kültürüne sahip çýkmasýný istedi. Fikret Þeneþ Alzheimer'a yakalandý 'Türk popuna 290'a yakýn eser kazandýran ve en son 1996 yýlýnda Ajda Pekkan için 'Bir Hata' adlý þarkýyý yazan Þeneþ, Alzheimer a 15 gün önce yakalanmýþ' T24 / Bülent Cankurt (Sabah, 13 Eylül 2012) Geçtiðimiz yýl Mart ayýnda görkemli bir partiyle 90'ýncý yaþýný kutlayan Türk popunun ilk kadýn söz yazarý olan Fikret Þeneþ, ne yazýk ki yaþýna yenik düþtü! Þarký sözleriyle Türk pop müziðine damgasýný vuran 91.5 yaþýndaki Fikret Haným, maalesef ileri yaþtakilerin en büyük korkusu olan, kiþinin baðýmsýz yaþama becerisini elinden alan Alzheimer illetine yakalanmýþ. Haberi alýr almaz aradýðým oðlu Celal Çapa, annesinin Alzheimer olduðunu doðruladý. 15 GÜN ÖNCE OLMUÞ, BÝR HAFTA HASTANEDE KALMIÞ Türk popuna 290'a yakýn eser kazandýran ve en son 1996 yýlýnda Ajda Pekkan için 'Bir Hata' adlý þarkýyý yazan Þeneþ, bu illete 15 gün önce yakalanmýþ. Annesinin rahatsýzlýðýný sezen Celal Çapa, Fikret Haným'ý apar topar Amerikan Hastanesi'ne kaldýrmýþ. Doktorlarýn Alzheimer teþhisi koyduðu Fikret Haným, bir hafta hastanede yattýktan sonra, geçen cumartesi evine yollanmýþ. Celal Çapa ile Gümüþsuyu'nda ayný apartmanda oturan Fikret Haným'a þu anda iki bakýcý refakat ediyormuþ. Gelini Þebnem Çapa ve oðlu Celal Çapa da, dönüþümlü olarak Fikret Haným'ý yalnýz býrakmýyormuþ. OÐLUNUN VEFATINA ÇOK ÜZÜLÜNCE HASTALANMIÞ Mart 2011'deki 90'ýncý doðum gününde piste çýkýp danslar eden, dostlarýyla gece yarýsýna kadar eðlenen Fikret Haným, o gün gayet saðlýklýydý. Ancak beþ ay sonra büyük oðlu Ahmet Çapa'nýn vefat etmesi Fikret Haným'ý çok üzmüþtü. Demek ki, oðlunun vefatýna üzülmesi, bu Alzheimer illetini tetiklemiþ. 'Haykýracak Nefesim', 'Yeniden Baþlasýn', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Hoþ Gör Sen', 'Bir Baþkadýr Benim Memleketim' gibi Türk pop müziðine damgasýný vurmuþ þarkýlarýn sözlerine imzasýný atan Fikret Haným, umarým bu sözlerin kendisine ait olduðunu hep hatýrlar... FESTÝVAL 3'üncü Beþparmaklar Kültür Sanat Günleri 22 Eylül Cumartesi günü çeþitli sergi, folklor gösterileri, yemek yarýþmasý ve sokak tiyatrosu ile baþlayacak. Kýbrýs Türk mutfaðý, kültürü, el sanatlarý, adet ve geleneklerinin tanýtýlacaðý, sergi ve söyleþilerin yer alacaðý, kýna ve düðün geleneklerinin canlandýrýlacaðý etkinlik 23 Eylül Pazar Abdullah Öztoprak'ýn " Zahir" isimli moda defilesi ile sona erecek. "Yakýnda Türkiye'deyim" dedi, 23 yýl sonra geldi 1989 yýlýnda "Yakýnda Türkiye'ye geleceðim" diyen Amerikalý þarkýcý Stevie Wonder, Türkiye'deki ilk konserini bu akþam veriyor yýlýnda Londra'daki ASPAVA lokantasýnýn sahibi Hüseyin Eren tarafýndan konser vermek üzere Türkiye'ye davet edilen Stevie Wonder, "Türkiye'nin ismini duydum. Müziði seven sýcakkanlý insanlarýn ülkesi olduðunu biliyorum. Yakýnda Türkiye'ye geleceðim" demiþ, Hürriyet de Amerikalý þarkýcýnýn bu sözlerini sayfalarýna taþýmýþtý. Aradan tam 23 yýl geçti ve Stevie Wonder Türkiye'deki ilk konserini bu akþam veriyor. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý'nýn (ÝKSV) Garanti Caz Yeþili 15. yýl etkinlikleri kapsamýnda aðýrlayacaðý sanatçý, Küçükçiftlik Park'ta sahneye çýkacak. Konserde Wonder'a 10 kiþilik bir müzisyen ekibi ve aralarýnda kýzý Aisha Morris'in de bulunduðu üç kiþiden oluþan bir geri vokal grubu eþlik edecek. Ayrýca sekiz kiþilik bir koro da sahnede olacak.

12 14 16 Eylül 2012 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Yaný-Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza YoluMaðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Zararý ödemek (iki 1 2 kelime). 2-Gelecek. Anlam. Kuzu sesi. 1 3-Ýþi, davranýþlarý kaba ve yavaþ 2 kimseler için 3 kullanýlýr. Eski dilde "Baþka bir þeyin 4 yerine geçen". 4Dansta kavalyenin 5 eþi. Bir erkek adý. 6 5-Bir yerde oturmak (iki kelime). 6-Sona 7 "V" konursa "Öðrencilerin veya 8 bir iþe girmek 9 isteyenlerin bilgi derecesini anlamak 10 için yapýlan yoklama, imtihan" 11 olur. Beyaz. Namus. 7-En kýsa zaman. Mecazi anlamda "Dilediði gibi davranan, uçarý, hoppa". Köpek. 8-Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Vurgusuz þart eki. Bir nota. 9-Harç alýp sürmeye yarayan duvarcý ve sývacý aracý. Danslý ve resmi giyimli gece toplantýsý. 10-Çiftçilikte topraðý iþleyerek ürüne ortak olan kimse. Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý. 11-Arkasýndan, hemen ardýndan. Bir yýlda oniki tane vardýr. Dünün çözümü Takvim gazetesinin iddiasý... KKTC'de yaþlý kadýna tüp bebek doðumu yaptýlar n Memnune Tiryaki, tüp bebekte 45 olan yaþ sýnýrýný takmadý! Eþi 6 yýl önce KKTC'ye gitti. Donörden alýnan yumurta, eþinin spermleriyle döllendirildi. Embriyolar ise Ýstanbul'da yaþlý kadýna nakledildi ve Tiryaki, 64'ünde annelik muradýna erdi... TAKVÝM - Saðlýk Bakanlýðý'nýn geçen yýl yaptýðý denetimlerden 6 yýl önce yapýlan tüp bebek skandalý çýktý doðumlu Memnune ile eþi Ömer Tiryaki (68), yýllarca çocuk sahibi olamadý. Tüp bebek iþleminde 45 olan yaþ sýnýrýný geçen Memnune Tiryaki'nin (70) eþi Ömer Tiryaki, 2006'da KKTC'de bulunan Ortadoðu ve Balkanlar Tüp Bebek Merkezi'nin kapýsýný çaldý. Dr. Halil Ýbrahim Tekin, "donasyon yöntemiyle" donörden alýnan yumurtayý, Ömer Tiryaki'den alýnan spermle döllendirdi. Embriyolar ise Ýstanbul'a getirilip, o dönem 64 yaþýnda olan Memnune Tiryaki'nin rahmine bir týp merkezinde yerleþtirildi. 'RÜÞVET' ÝDDÝASI 9 ay sonra Memnune Tiryaki, 9 Ekim 2006'da Ýstanbul'daki Alman Hastanesi'nde, Dr. Mustafa Bahçeci tarafýndan yapýldýðý iddia edilen sezaryenle erkek bebek doðurdu. Böylece Tiryaki, Türkiye'nin en yaþlý annesi oldu. Yasa dýþý tüp bebek tedavisi ise 6 yýl sonra Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý denetimler sonucunda ortaya çýkartýldý. Tiryakiyi anne yapan tedavinin, KKTC'deki Ortadoðu ve Balkanlar Tüp Bebek Merkezi'nde resmi olarak kaydýnýn bulunmadýðý tespit edildi. Çünkü yapýlan iþlem yasa dýþýydý. Anne Tiryaki, o dönem 64 yaþýndaydý ve 45 olan tüp bebek yaþ sýnýrýnýn çok üstündeydi. Bakanlýk, konuyla ilgili inceleme baþlattý. Skandalý ortaya çýkartan müfettiþe 10 bin dolar rüþvet teklif ettiði öne sürülen Dr. Tekin ise TAKVÝM'in ýsrarýna raðmen telefonlarýný açmadý. 64'LÜK YASA DIÞI DOÐUM Þu anda 70 yaþýnda olan ve 6 yaþýnda bir oðlu olan Memnune Tiryaki, çocuk doðurmak için ölümü bile göze aldýðýný açýkladý. Tiryaki, "Oðlum ve ben çok mutluyuz" dedi. DONASYON (BAÐIÞ) NEDÝR? Yumurta donasyonu hormonal sebepler ve menopoz gibi nedenlerden dolayý anne olamayan kadýnlarýn eþlerinden alýnan sperm ile bir donörden (verici) elde edilen yumurtanýn mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenmesi ve oluþan embriyonun daha sonra kadýna transfer edilmesidir. Ancak bu ve diðer tüp bebek tedavileri için tüm dünyada uygulanan yaþ sýnýrý 45'tir. DÜNYANIN EN YAÞLILARI... Memnune Tiryaki, gözleri dünyanýn en yaþlý annelerine çevirdi yýlýnda Budapeþte'de 66 yaþýndaki Rumen akademisyen Adriana Ýlliescu, bir kýz bebek doðurdu. 2008'de ise Omkari Panwer, Hindistan'da ikiz çocuk dünyaya getirdi. 11 Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir kimseye, bir kuruluþ veya topluluða ayrýlmýþ para, ödenek. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 2-Baba. Yapýlan bir iþin kötü olduðunu belirten bir biçimde söz söylemek, ayýplamak. 3-Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduðu kapalý yer. Keskin bir þeyle bir vuruþta vücutta oluþan derin kesik veya zedelenme. 4Açgözlülük, hýrs. Ters okunuþu "Arýnýn yaptýðý". 5-Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. Kolayca ve çabuk sinirlenen. 6Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Yað kýzdýrmak, yiyecek kýzartmak gibi iþlere yarayan, uzun saplý yayvan kap. En kýsa zaman. 7-Geniþlik. Eski dilde "Kalýcýlýk, ölmezlik". 8-Hal, derman. Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. 9-Üzüm aðacý. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 10-Eskiden subaylarýn kýta ve daire dýþýnda buyruklarýnda bulunan er (iki kelime). "O yer" anlamýnda kullanýlýr. 11-Ýnsan ve omurgalý hayvanlarýn çatýsýný oluþturan türlü biçimdeki sert organlarýn genel adý. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Dünyaya en yakýn gezegen. DOÐAYA 2 BÝN ÖZEL SU KABI - Teknoloji ve iletiþim þirketi Kuzey Kýbrýs Turkcell, sosyal sorumluluk alanýnda da öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Turkcell, "Hayat Paylaþýnca Güzel" söyleminden yola çýkarak bu defa þehir hayatýnýn ayrýlmaz bir parçasý olan sokak hayvanlarýnýn ihtiyaçlarýna ýþýk tuttu. Yaz aylarýnda susuz kalan sokak hayvanlarýnýn, su ihtiyacýný gidermek üzere 2 bin özel tasarýmlý kap üretildi. Kuzey Kýbrýs'ýn dört bir yanýna yerleþtirilen kaplara doldurulan sular, binlerce kedi ve köpeðin susuzluðunu giderecek. Turkcell, tüm hayvanseverleri kaplara su doldurmaya ve bu sosyal sorumluluk giriþimin bir parçasý olmaya davet etti. Kuzey Kýbrýs Turkcell'in çeþitli bölümlerden çalýþanlarý, sokak hayvanlarý için hazýrlanan özel su kaplarýný, Girne, Lefkoþa ve Maðusa'nýn çeþitli bölgelerine daðýttý. Alsancak, Karaoðlanoðlu, Girne'nin merkezi, yolcu limaný, kale içi, Gönyeli, Dereboyu, Girne Kapýsý, Sarayönü, Büyük Han, Selimiye Meydaný, Maðusa þehir merkezi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, MaðusaSurlariçi'ndekipek çok noktaya yerleþtirilen özel kaplar, doðal yaþama katký saðladý. Kuzey Kýbrýs Turkcell ailesi, sosyal sorumluluðun bir gereði olarak bu yöndeki çabalarýný sürdüreceklerini açýkladý. KTSO "PERFORMANS DEÐERLENDÝRME SÝSTEMLERÝ EÐÝTÝMÝ" DÜZENLEDÝ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi iki günlük "Performans Deðerlendirme Sistemleri Eðitimi" düzenledi. KTSO'dan yapýlan açýklamaya göre, Sanayi Odasý'nda dün tamamlanan eðitimde, þirketleri, ihtiyaçlarýna yönelik olarak Performans Deðerlendirme Sistemleri hakkýnda bilgilendirme hedeflendi. Eðitimde; performans yönetimi ve deðerlendirmesinin amaçlarý, yönetici, çalýþan ve iþletme için yararlarý, performans deðerlendirmede rol ve sorumluluklar, performans deðerlendirmesinin adýmlarý, performans deðerlendirme kriterlerinin belirlenmesi konularý iþlenirken, görüþme öncesi hazýrlýklar, yürütülmesi ve sonuçlandýrýlmasý, temel deðerlendirme hatalarý ve geribildirimin önemi, þekli ve uygulamalý deðerlendirmeler anlatýldý. Eðitime, performans deðerlendirme sürecine dahil olan yöneticiler, insan kaynaklarý yöneticileri, çalýþanlarý ve Ýnsan Kaynaklarý konusunda kendini geliþtirmek isteyen kiþiler katýldý. Açýklamaya göre, eðitmen Ebru Deniz Tekman tarafýndan verilen eðitim sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan onaylý sertifika verildi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri Libya'da ABD elçisinin öldürülmesi üzerine Hillary Clinton, "Özgürleþtirdiðimiz bir ülke bunu nasýl yapar" dedi... Kurtarýcýlarýna bizim gibi þükranlarýný sunmayý öðrenememiþler ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı