II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI"

Transkript

1

2

3 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU ADINA MESAJ GENEL MÜDÜR'DEN MESAJ TÜRK YE EKONOM S VE MAL SEKTÖR ASYA KATILIM BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK B REYSEL BANKACILIK ULUSLARARASI BANKACILIK KAL TE YÖNET M S STEM ARAfiTIRMA GEL fit RME FAAL YETLER B LG TEKNOLOJ LER KURUMSAL LET fi M VE TANITIM BANK ASYA'NIN SEKTÖRDEK KONUMU fit RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLAR YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI YÖNET M KURULU DENET M KURULU ÜST YÖNET M ORGAN ZASYON fiemasi KOM TELER ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI BANK ASYA'NIN DAH L OLDU U R SK GRUBU KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU DESTEK H ZMET ALINAN FAAL YETLER BANKAMIZIN KÂR DA ITIM POL T KASI GENEL KURULA L fik N HUSUSLAR III. F NANSAL B LG LER DENETÇ RAPORU ÖZET BEfi YILLIK ÖZET F NANSAL B LG LER MAL DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE L fik N DE ERLEND RME DENET M KOM TES N N Ç S STEMLER N filey fi NE L fik N DE ERLEND RMELER R SK YÖNET M POL T KALARI BANK ASYA'NIN KRED NOTLARI BA IMSIZ DENET M RAPORU MAL TABLOLAR VE MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR IV. KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU, MAL TABLOLAR VE MAL TOBLOLARA L fik N D PNOTLAR V. LET fi M GENEL MÜDÜRLÜK VE fiubeler M Z

4

5

6 4 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Özet Finansal Bilgiler Bafll ca Finansal Büyüklükler fiube ve Personel Say s na liflkin Bilgiler fiube Say s Personel Say s Bafll ca Finansal Oranlar 2006 (%) Krediler / Toplam Aktifler 73 Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler 77 Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oranlar 96 Özkaynak Kârl l 32 Aktif Kârl l 4 Sermaye Yeterlilik Oran 18,09

7 Bank Asya Faaliyet Raporu K saca Bank Asya Faaliyetlerine 1996 y l nda Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla Türkiye'nin 6. özel finans kurumu olarak bafllayan Bank Asya, güçlü sermayesi, artan kârl l, istikrarl fonlama yap s ve kaliteli hizmet anlay fl yla k sa sürede bankac l k/finans sektöründe sayg n bir yer edinmeyi baflarm flt r. Kuruluflundan bu yana yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap ya sahip olan Bank Asya, May s 2006'da rekor taleple sermayesinin %23'ünü halka arz ederek ödenmifl sermayesini 300 milyon YTL'ye ç karm fl, ayn zamanda halka aç lan ilk kat l m bankas olmufltur. Türkiye'nin en genç kat l m bankas olmas na ra men k sa sürede gerçeklefltirdi i at l mlarla kârl ve istikrarl bir flekilde büyümesini sürdüren Bank Asya, 2006 sonu itibariyle Genel Müdürlük birimleri ve 92 flubesinin (Mart 2007 itibariyle 99 flube) yan s ra, yurt içinde 3, yurtd fl nda da 700'ü aflk n muhabir banka ile hizmet vermektedir. Faizsiz bankac l n gereklerine uyarak üretime destek olmay temel kurulufl prensibi olarak benimseyen Bank Asya'n n temel amac ; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip ilk kat l m bankas olan Bank Asya, bir taraftan bireysel, ticari ve kurumsal müflterilerinin de iflen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak için ürün ve hizmet yelpazesini geniflletmekte, di er taraftan da bu ürün ve hizmetlere kolay bir flekilde ulafl lmas için alternatif da t m kanallar n ço altmakta ve çeflitlendirmektedir. Bank Asya, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Bank Asya, çal flma prensiplerini, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirleyerek, paylaflman n ve baflar ya olan inanc n bir ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. Misyon Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini farkl beklentilere farkl çözümler yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Vizyon Gelifltirdi i ürünlerle dünya standard nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir banka olmakt r.

8 6 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Tarihçe Ekim'de Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla, 2 milyon YTL kurulufl sermayesi ve Altunizade/ stanbul adresindeki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllad fiube say s 15'e yükseldi 'nc flubesi hizmete girdi. Asya Finans Kredi Kart, müflterilerin kullan m na sunuldu. Yap ve Kredi Bankas 'n n tüm flubeleri ile on-line muhabirlik uygulamas na geçildi Bankalar Kanunu'na tabi olundu. Kurumun ödenmifl sermayesi 10 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans nternet fiubesi hizmete girdi. fiube say s 25'e yükseldi Özel Finans Kurumlar Birli i kuruldu ve toplanan fonlar garanti alt na almak amac yla bir Güvence Fonu oluflturuldu. Özel Finans Kurumlar n n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelik 20 Eylül'de yürürlü e girdi. Kurumun ödenmifl sermayesi 20 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans flubelerinin say s 28'e yükseldi. Taksitli Kredi Kart ve ASYA24 ATM'leri, müflterilerin kullan m na sunuldu. Kurumun ödenmifl sermayesi 40 milyon YTL'ye ç kart ld. Özel Finans Kurumlar Özel Cari ve Kat lma Hesaplar Güvence Fonu Yönetmeli i, 18 Eylül'de yürürlü e girdi fiube say s 43'e ç kt. Maliye Bakanl 'ndan Vergi Tahsilatlar için yetki al nd. Kurumun ödenmifl sermayesi 60 milyon YTL'ye ç kart ld. Asya Finans müflterileri, yurt çap ndaki on-line PTT flubeleri arac l yla kredi kart ödemesi ve hesaba havale ifllemlerini gerçeklefltirmeye bafllad. Asya Finans 24 Ekim'de VISA üyesi oldu Ocak'ta bireysel müflterilere, 17 Mart'ta ise kurumsal müflterilere Alo Asya ( ) Telefon Bankac l hizmeti verilmeye baflland. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 24'e ç kart ld. Ortak Nokta üyeli i sayesinde Asya Finans müflterileri, yurt çap nda 2 bin 400'ü aflk n Ortak Nokta ATM'sinden yararlanmaya bafllad. Ekim ay nda Kurumun ödenmifl sermayesi 120 milyon YTL'ye ç kart ld. Yeni hizmete giren flubelerle birlikte flube say s 62'ye yükseldi Ekim ay nda Kurumun ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'ye ç kart ld. Kas m'da Bankac l k Kanunu nda yap lan yeni düzenlemeler sonucu Özel Finans Kurumlar n n bir sene içinde Kat l m Bankas na dönüfltürülmesi hükmü kabul edildi. Güvence Fonu TMSF'ye devredildi. Yeni aç lan flubelerle birlikte flube say s 72'ye yükseldi. 22 Aral k'ta stanbul'da gerçeklefltirilen Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda al nan kararla 27 Aral k'ta Asya Finans Kurumu A.fi.'nin unvan Asya Kat l m Bankas A.fi. olarak de ifltirildi. Asya Finans' n faaliyetlerine Bank Asya ismi ile devam etmesine karar verildi May s ay nda rekor düzeyde toplanan taleple hisselerinin %23'ü halka arz edilen Bank Asya'n n ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'den 300 milyon YTL'ye yükseldi. ASYAB kodu ile tarihinden itibaren MKB'de ifllem görmeye bafllayan Bank Asya hisseleri, y l içinde en çok ifllem gören 50 hisse senedi içine girerek MKB50 Endeksi'ne, Ocak 2007'den itibaren de MKB30 Endeksi'ne girme baflar s gösterdi. Bank Asya, finans sektöründeki 10. faaliyet y l n kutlad. Yeni hizmete giren flubelerle birlikte, bir önceki y la göre %27'lik bir art fl oran ile, flube say s 92'ye yükseldi.

9 Bank Asya Faaliyet Raporu Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler Bankam z n tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, flirket sermayesinin YTL'den YTL'ye nakit olarak art r lmas na, nakden art r lan sermayenin tamam n n mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n k s tlanmas suretiyle halka arz edilmesine ve yeni Bankac l k Kanunu ile SPK mevzuat na uyum sa lamak amac yla; Ana sözleflmemizin 4.,6.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,20.,28.,30.,33.,41.,56. ve 60. maddelerinin de ifltirilmesine, 10.,13. ve 15. maddelerinin yürürlükten kald r lmas na karar verilmifltir. fi RKET N MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4: 2.6 fiirket, gayelerinin gerçeklefltirilmesi amac ile sermaye kullan m gerektirecek f rsatlar aramak ve temin etmek, MERKEZ VE fiubeler MADDE 6: fiirketin merkezi stanbul'dad r. fiirketin adresi Altunizade, Kuflbak fl Cad. No:2 ÜSKÜDAR / STANBUL'dur. Adres de iflikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na, Sermaye Piyasas Kurulu'na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap lan tebligat flirkete yap lm fl say l r. Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr lmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say l r. fiirket, Yönetim Kurulu Karar ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve d fl nda flubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat bürolar ile muhabirlikler tesis edebilir. Bu gibi flube ve bürolar n tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birlefltirilmeleri veya ayr lmalar, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebli ler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabidir. fiubelerin aç l fl ve kapan fllar Sermaye Piyasas Kurulu ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. SERMAYE MADDE 8: fiirketin sermayesi, beheri 1.- YTL (bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde 120,000,000 adedi (A) Grubu, 180,000,000 adedi (B) Grubu olmak üzere toplam 300,000,000 adet paya bölünmüfl olup 300,000,000.- YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras )'d r. fiirketin eski sermayesini teflkil eden 240,000,000.- YTL'nin ( kiyüzk rkmilyon Yeni Türk Liras ) tamam ödenmifltir. Bu sermayeyi temsil eden toplam 240,000,000 (ikiyüzk rkmilyon) adet pay n 120,000,000 (yüzyirmimilyon) adedi (A) Grubu nama yaz l, 120,000,000 (yüzyirmimilyon) adedi (B) Grubu nama yaz l paylardan oluflmaktad r. Bu defa nakit olarak art r lan 60,000,000.- YTL (Altm flmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermaye; mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n tamamen k s tlanarak halka arz edilmesi suretiyle karfl lanm fl olup, 60,000,000 (Altm flmilyon) adet (B) Grubu nama yaz l paydan oluflmufltur. PAYLAR MADDE 9: fiirketin sermayesi, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde, bu ana sözleflmenin 8'inci maddesinde belirtilen say larda (A) ve (B) grubu paylarla temsil edilir. ç kaynaklardan yap lan sermaye art r mlar sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karfl l ve nama yaz l olarak ihraç edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. PAYLARIN DEVR MADDE 11: Tamam nama yaz l olan (A) grubu paylar n devri Yönetim Kurulu'nun bu devri kabulüne ba l d r. Yönetim Kurulu, tamamen kendi karar na ba l olarak ve herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini kabul etmeyebilece i gibi, kendi uygun görece i flekil ve flartlarla bu devirleri kabul ve tasvip edebilir. Pay devri, pay defterine kaydedilmek suretiyle fiirkete karfl hüküm ifade eder. Tamam nama yaz l (B) grubu paylar Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Merkezi Kay t Kuruluflu düzenlemeleri uyar nca devredilebilir.

10 8 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Bankalar Kanunu'nun, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin al nmas n zorunlu k ld pay devirleri bu iznin al nmas kayd yla yap labilir. Gerekli izin al nmaks z n yap lan pay devirleri pay defterine kaydedilemez. Ad geçen Kurul'dan izin al nmas gerekti i halde, bu izni almadan pay edinen ortaklar temettü d fl ndaki ortakl k haklar ndan faydalanamaz. PAYLARIN BÖLÜNMEZL MADDE 12: Her pay flirket nazar nda bölünmez bir bütündür. Birden fazla kifliler bir paya birlikte sahip iseler bunlar flirkete karfl haklar n müflterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde flirketin müflterek maliklerden herhangi birine yapaca tebligat bunlar n hepsi hakk nda geçerli olur. Bir pay n intifa hakk ile mülkiyeti de iflik kiflilere ait olursa, bunlar dahi haklar n müflterek bir temsilci marifeti ile kullan rlar. Müflterek malikler temsilci üzerinde anlaflamazlar ise, flirket intifa hakk sahibini flirkete karfl haklar n kullan lmas nda kanuni sahip kabul eder. ntifa hakk sahipleri birden fazla ise bunlar da müflterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler. KÂR ve ZARAR ORTAKLI I BELGES VE KABULE fiayan D ER MENKUL KIYMETLER MADDE 16: fiirket yürürlükteki mevzuata göre ve iflbu esas mukavele hükümlerine uygun olarak Ortaklar Genel Kurulu'nun alaca kararlar çerçevesinde kâr ve zarar ortakl belgesi, kat lma intifa senetleri, kâra ifltirakli tahviller ve di er menkul k ymetler ile sermaye piyasas araçlar ç karabilir. Ortaklar Genel Kurulu bu gibi ihraçlar n zamanlanmas n, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak de er ve flartlar n Yönetim Kurulu'nun takdirine b rakabilir. ORTAKLAR GENEL KURULU OLA AN VE OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL MADDE 18: Hissedarlar Genel Kurulu Ola an ve/veya Ola anüstü olarak toplan r. Ola an Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r. Bu toplant larda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde kay tl hususlar tart fl l r ve ilgili kararlar al n r. Ola anüstü Genel Kurul, fiirket ifllerinin gerektirdi i zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplan r. Yönetim Kurulu, Genel Kurullar n kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmas n temin etmekle sorumludur. (A) grubu hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday gösterme konusundaki haklar n ihlal edecek nitelikteki ana sözleflme de ifliklikleri ile fiirket sermayesinin art r lmas na dair Genel Kurul kararlar n n geçerli olmas, Genel Kurul karar ndan ayr olarak, sözkonusu hisse sahiplerinin yapacaklar hususi bir toplant da alacaklar di er bir kararla tasdik edilmesine ba l d r; toplant, Genel Kurul toplant s ndan sonra, ana sözleflme de iflikli inin tescilinden önce yap l r. (A) grubu hisse sahipleri toplant s yap lmas n n zorunlu oldu u hallerde toplant ça r s Yönetim Kurulu veya denetçiler taraf ndan yap l r. Toplant ça r s n n Yönetim Kurulu veya denetçiler taraf ndan yap lmamas halinde, an lan hisse sahiplerinden herhangi birisi de toplant davetinde bulunabilir. (A) grubu hisse sahipleri toplant s nda, bu maddede belirtilen hususlar d fl nda, ilgili mevzuat hükümleri ile bu ana sözleflmenin Genel Kurula iliflkin hükümleri k yasen uygulan r. TOPLANTIYA DAVET MADDE 20: Ortaklar Genel Kurulunu Ola an Toplant ya davet Yönetim Kurulu'na, Ola anüstü Toplant ya davet hem Yönetim Kurulu'na hem de Denetçilere düflen bir görevdir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre az nl k hakk mahfuzdur. Toplant n n tarihi, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplant günü hariç olmak üzere iki hafta önceden merkezinin bulundu u mahalde ç kan bir gazeteye ilaveten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Genel Kurul bir mahkeme hükmüne istinaden toplant ya ça r l yor ise iflbu hüküm ilanda belirtilir.

11 Bank Asya Faaliyet Raporu TOPLANTI BAfiKANI, KAT P VE OY TOPLAYICILAR MADDE 28: Ortaklar Genel Kurulu toplant lar bir Baflkan iki katip ve iki oy toplay c Üyeden teflekkül eden bir divan taraf ndan idare edilir. Genel Kurul toplant lar na Yönetim Kurulu Baflkan, bulunmamas halinde Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Baflkanl k eder. Bunun da bulunmamas halinde Genel Kurul Toplant Baflkan 'n kendi seçer. Bunlardan baflka Genel Kurul iki katip ve flahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki hissedar oy toplay c üye olarak seçer. Baflkan toplant n n kanun dairesinde yap lmas ndan ve tutana n toplant ya uygun tutulmas ndan sorumludur. SERMAYE P YASASI KURULU LE BAKANLI A GÖNDER LECEK BELGELER MADDE 30: Yönetim Kurulu toplant gününden itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlar ile Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri, Genel Kurul Toplant tutana, Hazirun Cetveli ile istenebilecek di er belgeleri Sermaye Piyasas Kurulu ile Bakanl a göndermek veya toplant da haz r bulunan komisere vermekle yükümlüdür. PAY TEVD MECBUR YET MADDE 33: Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin her biri fiirkete, Merkezi Kay t Kuruluflu düzenlemeleri çerçevesinde nominal de eri YTL (Yüz Yeni Türk Liras ) tutar nda pay tevdi ederler. Bu suretle depo edilen paylar üyelerin fiirkete karfl sorumluluklar n n teminat hükmünde olup üyeler Genel Kurul taraf ndan ibra edilinceye kadar bu mahiyetlerini muhafaza ederler. Bu paylar flirketten geri al namayaca gibi baflkalar na da devir edilemezler. Yönetim Kurulu'nun kabulü flart yla teminat hükmündeki paylar herhangi bir üye nam na üçüncü flah slar taraf ndan da yat r labilir. Tüzel kiflileri temsil eden yönetim kurulu üyeleri nam ve hesab na pay tevdi mecburiyeti bu tüzel kifliler taraf ndan yerine getirilir. GÖREV N DEVAMLILI I MADDE 41: Yönetim Kurulu toplant lar öncesinde kat lamayaca n bildirmeksizin arka arkaya 6 (alt ) toplant ya kat lmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmifl say l r. SOSYAL GAYEL YARDIMLAR MADDE 56: Genel kurul, I. temettüye halel gelmemek kayd yla flirketin kârlar n n %2.5'ini (yüzdeikibuçuk) flirket yarar na, reklam amac yla ve konular ile ilgili olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Bankac l k Kanununa uygun olarak uygun amaçl ödemeler için da tma hakk na sahiptir. Sermaye Piyasas Kurulu'nun özel hallerin kamuya aç klanmas na dair düzenlemelerine uygun olarak, bu amaçl yap lan ödemeler için özel durum aç klamas yap l r ve genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulur. MADDE 60: Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile Denetçiler flirkete ait s rlar ve gizli kalmas gereken konular iffla edemez ve kendilerinin veya üçüncü flah slar n menfaatine kullanamazlar. Sermaye Piyasas Kurulu'nun özel hallerin kamuya aç klanmas na dair düzenlemeleri sakl d r. KUPONLAR MADDE 10: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR. H SSE SENETLER N N KAYBI VE YIPRANMASI MADDE 15: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR. GEÇ C LMUHABERLER MADDE 13: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR.

12 10 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler Bankam z n tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s olup; halka aç k k s m hariç 2006 y l sonu itibariyle 269 orta bulunmaktad r y l içerisinde; Bankam z n 240 milyon YTL olan sermayesi, mevcut ortaklar n yeni pay alma haklar tamamen k s tlanarak nakden 60 milyon YTL art r lm fl ve nakden art r lan 60 milyon YTL'lik paylar ile ek sat fla konu edilen mevcut 10 orta m za ait 9 milyon YTL nominal de erli paylar halka arz edilmifl olup, tarihinden itibaren ASYAB kodu ile MKB'de ifllem görmeye bafllam flt r. Bankam z n, halka arz öncesi, halka arz sonras ve 2006 y l sonu itibariyle pay da l m na afla daki tabloda yer verilmifltir. Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonras (%) 2006 Y l Sonu (%) A Grubu ( mtiyazl ) A Grubu ( mtiyazl ) A Grubu ( mtiyazl ) B Grubu B Grubu ( MKB'de B Grubu ( MKB'de fllemde Olmayan) fllemde Olmayan) B Grubu ( MKB'de B Grubu ( MKB'de fllemde Olan) fllemde Olan) Toplam 100 Toplam 100 Toplam y l içerisinde; mevcut 70 orta m z taraf ndan, B grubu YTL nominal de erli paylar n n ( MKB'de ifllemde olmayan) MKB'de sat fla konu edilmesi amac yla Merkezi Kay t Kuruluflu'na baflvuruda bulunulmufltur.

13 Bank Asya Faaliyet Raporu Nitelikli Paya Sahip Ortaklar m z ve Paylar na liflkin Bilgiler tarihi itibariyle Bankam z n Pay Defterine kay tl esas sözleflmemizdeki 32. ve 49. madde hükümlerince Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeli ine Aday Gösterme imtiyaz na sahip A Grubu paya sahip ortaklar m za afla da yer verilmifltir. S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 1 KENAN KELEKÇ NUR B LG NO LU ANAÇ SONER EKEN CEM L TAN BRAH M YÖNDEM RECEP ÖZDEM R N YAZ YILDIRIM MEHMET FIRAT MEHMET EM N BAYRAM AHMET TURAL O LU MEHMET COfiKUN RIDVAN GÜNGÖR HASAN KURT AHMET EVC MAHMUT NED M U UR KEMAL ÖZKARAGÖZ BJ TEKST L T CARET VE SANAY A.fi ÖMER B LG NO LU LHAM NEG fi ADNAN AKSOYLAR ZEK MURAT AKHAN MEHMET FEVZ YÜCE MUSTAFA ÖZAYDINLIK HÜSEY N ÇEL K AfiIR TAfiKIRAN ERDAL BABADA HÜSEY N KAYIKÇIO LU 0.05 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 28 AYfiE FAKAT B LG NO LU YALÇIN AT LLA KURTULUfi YUSUF GÜLEN NAMIK KEMAL fi MfiEK SAL H SEYHAN ENVER ÖZEREN HASAN KIRGÖZ MUSTAFA ÜNLÜ HÜSEY N F KRET fiah NBAfiO LU SADIK GÜLEN ADNAN ÖZATA ATIF B LG N FARUK B LG NO LU NUR ALIM HASAN KEKL K ORHAN fieker SLAM KAYA ASIM SAYIN CEM L GÜRLERO LU N YAZ DERE MÜYESSER KARADAYI BURAK SERDARO LU GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ SMA L CEM Ç TAK AHMET TÜYSÜZ BRAH M SAYIN ERDO AN USTAÖMER 0.05

14 12 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 55 HASAN KARATAY EL F B LG NO LU KAM L DERE AL RIZA TANRISEVEN MUSTAFA ATÇI 0.00* 60 MEHMET SIDDIK TEK N HAKKI COfiKUN NÜSRET BARIfi HÜSEY N DU RAL LUTF ACET RECEP BAHT YAR AHMET RUH ÜNLÜ KADR SARIKURT SABR ESEN RAHM PEKER SAFFET ÇERÇ MUSTAFA NAZIM ULUSOY MURAT SUNGURLU EROL AKTÜRK ÖMER TURAL O LU ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi MUSA KORKMAZ M. ABDULCEBBAR EZG N NEG fi G Y M MALAT VE HRACAT A.fi LHAM GÜLEN KAM L TOPÇU NUMAN UZUN FAT H ÖZKARAGÖZ ABDURRAHMAN ÇAKAR AHMET ÇEL K ÜM T TOPUZ 0.10 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 86 EROL ÖZATA MEHMET KATIRCI ADNAN OSMAN GÜLDAfi RFAN HACIOSMANO LU AL AKÇAY SEYY THAN TAN TEKSEN TEKST L END. A.fi MUAMMER HSAN KALKAVAN MUSTAFA ÖZGÜN SEM H ERHATLIO LU MUSTAFA ÇAKAR BURHAN KURT MUSTAFA ÇEL K 0.00* 99 MUSTAFA fievk KAVURMACI VEC H AL KOÇ MELTEM TUR ZM Nfi. T C. A.fi TACETT N NEG fi SMA L ÖZEN NURETT N ERO LU FEH M ARICI KAZIM TÜRKKAYNA I AL AKIN MEHMET NEVZAT KOÇAK MEHMET HAN F TURAL O LU YAfiAR fieker 0.00* 111 NEZ H AL KOÇ AYDAN AYDIN SA LIK FORUM NfiAAT DEKORASYON TUR ZM SAN. VE T C. A.fi AYKUT BÜYÜKEKfi MEHMET SEM H DO AN MESUT KUfiOL 0.06

15 Bank Asya Faaliyet Raporu S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 117 ABDULLAH YAVAfi ARZU S LAHTAR HAD ÇAKAR MUSTAFA ÖZATA ABDULLAH ÖZATA AYHAN KALAYCI HÜRR YET ÖZATA SAD ÇAKAR ETHEM D ZDAR CEMAL KALAFAT CAH T DE ERL MESUT KIZILH SAR MEHMET TORUN ABDULKAD R KONUKO LU KEMAL EL BAL MUSTAFA AKBULUT CELAL KARAYOL AHMET NUR EK Z SMA L KIRGÖZ HASAN SAYIN DR S ÖZDEM R CENG Z ÇIRAK TURAN KURT RECEP A AÇ NUR DUMAN GALAKS NfiAAT TEK.SAN.A.fi MEHMET FAY K ESEN YÜKSEL DEM RC AL ÖZTURAN AHMET YAfiAR AR F BAfiO LU 0.08 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 148 HÜSEY N KUfiOL HASAN KUfiOL AVN KUfiOL AHMET ÖZATA B R M B RLEfi K NfiAATÇILIK MÜMESS LL K SAN. VE T C. A.fi CENG Z MANAV 0.00* 154 RIFAT B LG NO LU S NAN SARAÇ fienol YILDIZ DERV fi NCE MEHMET EM N HASIRCILAR TUNCAY BAYDAK NC AKYOL 0.00* 161 YAVUZ CAN KL OSMAN CAN PEHL VAN HASAN KUTLUTAfi SAL H SARIGÜL HASAN YILMAZ KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR SAN VE T C A.fi KAZIM AFfiAR YALÇIN AKARSU MEHMET GÜLEN MUAMMER YURTSEVER MUSTAFA CEMALO LU YALÇIN ERCAN AL YARKIN SADIK TU CU AHMET TUNA AHMET SARIKAYA MEMET FIRAT TURAN BOZTEPE 0.05

16 14 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 179 MEHMET EM N KARA YAKUP ÖZATA HAL L BRAH M CEYLAN RAFET ÖZEREN ZEK DEM RTAfi MEHMET KAFARCI AL RIZA UYSAL A. SELÇUK BERKSAN DO AN ÇET N ERG N TONYALI Z YA BAfiCI AHMET ÇEL K SÜLEYMAN ÇET NSAYA MEHMET DAL IN HAL S TAN MUZAFFER MUSTAFA KADIO LU ERHAN KALAYCI OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA FEVZ GÜRSES 0.00* 198 KAD R CEYLAN VER M PLAST K TH. MAD. A.fi ABDURRAHMAN KOPUZ IfiIL ABAY MET N KULABERO LU MEHMET AKÇAY BRAH M ÇAKIR MUSTAFA KEMAL ÖZDEM R AYDINLI HAZIR G Y M SANAY VE T C.A.fi AL A AÇ AHMET BAfiO LU RAM S ÖZAYDIN 0.05 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 210 OSMAN SEZER KARAKAYA YEDEK PARÇA VE OTOMOT V SAN T C LTD fit ZEKA ÖZTÜRK MUSTAFA DEM R ZÜBEY R BARIfi HÜSEY N GÜZEL MEHMET TAR KAM L KANDEM R V LDANE KILIÇ FA K GÜN KAM L YAVUZ MALKATAN AHMET AKGÜL BRAH M TULUM ADEM ACAR MEVLÜT KAKLIK TAHS N TEKO LU 0.00* 226 SELAHADD N KUfiOL KAD R KAYALI YUSUF DURMUfi AHMET HAMD ÇAKMAZ MUSTAFA B LG N AL HSAN BOSTAN L NATEKS TEKST L THALAT HRACAT SANAY VE T CARET L M TED fi RKET AL GÜLEN MEHMET SAL H KONAKÇI NA L KIYGIN MUSTAFA KOÇ HARUN fi MfiEK MUSTAFA DU RAL MEHMET fi MfiEK 0.05

17 Bank Asya Faaliyet Raporu S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 240 MEHMET ELDEM fiükrü MURAT ÖZCAN SAM KARAHAN 0.06 * Üçüncü fiah slara devredilip, B.D.D.K. onay ç kmad için henüz pay defterine kaydedilmemifl paylar 4,340, ,000, MUSTAFA VURAN AVN ERTANSEL HALUK TUNÇAK MURAT ULUS 0.00* 247 MEHMET fievk EROL MUSTAFA AYDIN KOYUNCU fierafett N ÇAKAR RFAN SARI FAZLI ÖZALP 0.09 " T BAR YLE A GRUBU B.D.D.K.'DAN ONAY ALMAK Ç N BEKLEYENLER" Ad Soyad Tutar AYDAN AYDIN SA LIK 1,972,000 MUAMMER HSAN KALKAVAN 932,340 ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi. 780,360 SERRA TUR ZM LTD.fiT 655,780 TOPLAM 4,340,480 * Üçüncü fiah slara Devredilip, B.D.D.K onay ç kmad için henüz pay defterine kaydedilmemifl paylar * (*) Onbindebir in alt ndaki paylar tabloda 0.00 olarak ifade edilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Sahip Olduklar Paylar tarihi itibariyle Bankam z n Pay Defterine göre, Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalara afla da yer verilmifltir. Unvan Ad Soyad Bankada Sahip Olduklar Pay Oranlar (%) Yönetim Kurulu Baflkan Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa fievki KAVURMACI Abdurrahman Selçuk BERKSAN Salih SARIGÜL (*) Tacettin NEGIfi Cemil ÖZDEM R Genel Müdür Ünal KABACA Genel Müdür Yard mc lar Ünsal SÖZB R - Ayhan KESER Mustafa BÜYÜKATEfi - Yusuf zzettin MRE - Yasal Denetçiler Ali AKBULUT Ahmet ÇEL K At f B LG N (**) (*) Yönetim Kurulu Üyeli inden istifa eden Turgut Ayd n' n yerine Denetim Kurulu Üyesi olan Salih Sar gül atanm flt r. (**) Salih Sar gül'den boflalan Denetim Kurulu Üyeli ine At f Bilgin atanm flt r.

18 16 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Bank Asya için ikinci on y ll k döneme geçifl y l olan 2006 y l nda, isim de iflikli i, halka arz gibi büyük ad mlar at lm flt r. K ymetli hissedarlar m z, Türkiye'nin en genç kat l m bankas olan Bank Asya, sadece on y ll k bir geçmifline ra men kendi öz de erlerinden asla taviz vermeden sayg n bir kat l m bankas olarak Türk mali sistemi içinde önemli baflar lar kazanm fl ve bugün ülkemizin en de erli müesseseleri aras ndaki seçkin yerini alm flt r. Geride b rakt m z on y lda birçok önemli baflar lara imza atan Bank Asya'n n son y llardaki geliflimine birlikte k saca bakal m: 2001 y l ekonomik krizinden sonra, yap lan stratejik planlar do rultusunda sa l kl ve dengeli bir büyüme trendi ile Bank Asya y llar n hedeflerini fazlas yla gerçeklefltirerek kapatm flt r. Bank Asya, makro ekonomik dengelerin büyük ölçüde yerinde oldu u 2005 y l nda, özellikle ticari ve kurumsal bankac l ktaki üstün performans yla ülkemizdeki en aktif bankalardan biri olmufltur. Bank Asya için ikinci on y ll k döneme geçifl y l olan 2006 y l nda ise, isim de iflikli i, halka arz gibi büyük ad mlar at lm flt r. sim de iflikli ini takiben Bankam z n 2002 y l ndan beri planlanan halka arz baflar ile ve rekor say da talep toplanarak gerçeklefltirilmifltir. Yurt içi ve yurt d fl ndan gelen yaklafl k 50 kat talep, hem Bank Asya'ya hem de Türkiye'ye olan güveni ve inanc göstermifltir. Bank Asya, halka aç lan ilk kat l m bankas olarak 12 May s 2006 gününden itibaren MKB'de ( stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda) yerini alm flt r. Yaflanan dalgalanmaya ra men, Bank Asya hisseleri Borsa'da baflar l bir seyir izlemifltir. Bank Asya hisseleri, öncelikle Ulusal 100 Endeksine, 2007 bafl ndan itibaren de MKB 30 Endeksine girmeyi baflarm flt r. Böylece kuruluflundan beri zaten çok ortakl bir yap s olan Bankam z, halka arz ile hisselerini daha genifl bir tabana yaym flt r. Bank Asya hisselerine ilginin bafll ca sebepleri, hiç flüphesiz, Bank Asya'n n mali yap s n n sa laml, baflar l performans ve halka arz sayesinde Bankam z daha iyi tan ma f rsat bulan bilhassa yabanc yat r mc n n gelecekte Bank Asya'dan beklentileridir. Toplad m z kaynaklar reel sektöre aktarma konusundaki bilgi birikimimiz, müflteri odakl hizmet anlay fl m z, etkin ve h zl iflleyen organizasyon yap m z özellikle ticari ve kurumsal kredilerdeki performans m zla 2006 y l n da ülkemizdeki en aktif bankalardan biri olarak kapatm fl bulunmaktay z. KOB 'lere kulland rd m z kredilerin toplam kredi portföyümüz içindeki pay %60'lar seviyesinde seyretmifltir y l nda KOB 'ler içinde a rl kl ifllem yap lan sektörler, inflaat ve ba lant l sektörler ile sa l k ve metal sanayi olmufltur. Buna ilave olarak önümüzdeki dönemlerde AB projesi çerçevesinde ar tma, çevre temizli i ve ileri teknoloji gerektiren sektörlerde de çal flmalar m z artarak devam edecektir.

19 Bank Asya Faaliyet Raporu Bank Asya, Türk flirketlerinin d fl ticaret ifllemlerine arac l k etmeye ve özellikle Türk müteahhitlerin yurt d fl projelerine destek sa lamaya devam etmektedir y l nda Bank Asya üzerinden geçen ithalat ihracat rakamlar, Türkiye'nin toplam ithalat ihracat n n yaklafl k yüzde 2,5'ini teflkil etmifltir. Önümüzdeki y llarda bu pay yükselerek hatta katlanarak artmaya devam edecektir. Ayr ca geçen A ustos ay nda Standard Chartered Bank'tan al nan 25 milyon Euro'luk murabaha kredisi ve benzer ifllemler uluslararas finans piyasalar nda Bank Asya'ya duyulan güveni bir kez daha ortaya koymufltur. Bank Asya, baflar larla geçen on y l geride b rak rken, 2007 y l nda yeni baflar lara, yeni at l mlara imza atman n azmi ve gayreti içinde olacakt r. Müflteri portföyü ticari ve kurumsal a rl kl olmas na ra men bireysel bankac l kta da istikrarl büyümesini sürdüren Bank Asya, bu alanda da önemli bir aktör olma yolunda h zla ilerlemektedir. nternet flubesi ve ça r merkezi gibi flube d fl alternatif da t m kanallar na yap lan yat r mlar n yan s ra flubeleflme çal flmalar m z da tüm h z yla devam etmektedir. Elde edilen baflar lar, elbette ki önemlidir ancak gelinen noktalar bizim için asla yeterli de ildir. Ufkumuz sadece yurt içi ile s n rl de il, hedeflerimiz büyük, daha önümüzde al nacak çok yol ve baflar lacak çok iflimiz var. fltiraklerimizin halka arz haz rl k çal flmalar da projelerine uygun olarak baflar ile devam etmektedir. Bu projelerimizde de büyük baflar lar elde edece imize kanaatimiz tamd r. Bank Asya h z ve kaliteyi daha da art rarak, hizmet yelpazesini geniflleterek global ölçekte bir finansal aktör olmak yolunda baflar ile ilerlemeye devam edecektir. Rekabetin yo un olarak hissedilmeye baflland günümüzde ve daha fliddetli bir flekilde hissedilece i önümüzdeki y llarda en büyük gücümüz, söz konusu de erlerimizin yan nda bilgi birikimimiz, teknolojik donan m m z ve hedeflerimizi baflarmak yönündeki yüksek azim ve irademiz olacakt r. Birikim ve donan m m z desteklemek amac yla e itime ayr lan kaynaklar art r lacak ve teknolojiye olan yat r mlar m z artarak devam edecektir. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da Bank Asya; e itim ve denetimde yüksek baflar lar kazanarak tayinler ve rotasyonlar vas tas ile hep canl ve aktif kalmaya devam edecek. Performansa ba l ücret politikalar m z ve kariyer planlamalar m z ile çal flanlar m z kendilerini müessesenin sahipleri gibi düflünmeye devam edecekler, güven ve sadakat içinde geliflerek yükseleceklerdir. Bank Asya bilanço ve bütçe ile beraber her y l gelecek y llar n hedeflerinin yer ald 5 y ll k planlar belirlemeye, müzakere ve kabule devam etmektedir. Bu suretle bugün de olsa, 10 y l 20 y l sonra da olsa herhangi bir zamanda Bank Bankam z n halka arz esnas nda yurt içi ve yurt d fl ndan gelen yaklafl k 50 kat talep, hem Bank Asya'ya hem de Türkiye'ye olan güveni ve inanc göstermifltir.

20 18 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Asya'n n hep 5 y ll k plan ve projeksiyonlar her an haz r ve icraya rehber olacakt r. Bank Asya üst yönetimi sadece günün ifllerini baflarmakla kalmay p gelece in baflar lar n planlamay da görev sayarak çok önemli geliflme programlar n baflaracakt r. Böylece Bank Asya ile beraber Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Banka Üst Yönetimi hep canl, hep aktif olacak ve hep kendilerini yenilemifl olarak baflar lar n devam ettireceklerdir. Bank Asya'da ancak bir k sm n arz edebildi imiz ça dafl kurumsal yönetim sistemleri ve Bank Asya'n n kendisine özel (flahs na münhas r) hasletleriyle geliflerek ve yükselerek ülkemiz ve devletimizle ebed müddet yaflayacakt r. Geldi imiz seviyelere bakt mda, 10 y l sonras n n milyarlarca dolar de erinde, ülkemizin ve hatta dünyan n gelece inde büyük baflar lar olan Bank Asya's n görüyor, heyecanlan yorum. Bu heyecanla içimizdeki hizmet aflk n ve görev bilincini daha nice baflar lara tafl yaca m za bütün kalbimle inan yorum. Bank Asya, baflar larla geçen on y l geride b rak rken, 2007 y l nda h z ve kaliteyi daha da art rarak, hizmet yelpazesini geniflleterek global ölçüde bir finansal aktör olmak yolunda baflar ile ilerlemeye devam edecektir. Bank Asya'ya kuruluflundan bugüne manevi desteklerini esirgemeyen büyüklerimize, arkadafllar m za ve siz de erli ortaklar m za flükranlar m z sunmay çok mutlu bir görev say yorum. Ayr ca, Bank Asya ile bugünlere kadar gelen çal flanlar m za, kuruluflumuzdan bugüne bizlerle iliflkilerini güçlendirerek sürdüren muhabir bankalar m za ve bize duyduklar güven ile her zaman büyük motivasyon kayna olan müflterilerimize teflekkür ediyorum. Sa l k ve huzur içinde daha nice y llarda Bank Asya'n n Genel Kurullar n n icra olunmas n ve hay rlara vesile olmas n diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgilerimi ve en derin sayg lar m sunuyorum. Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu A S Y A K A T I L I M B A N K A S I A. fi. B A N K A S Y A F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 5 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 4 KISACA BANK ASYA 5 TAR HÇE 6 ANA SÖZLEfiMEDE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.fi.

ASYA KATILIM BANKASI A.fi. ASYA KATILIM BANKASI A.fi. FAAL YET RAPORU 2007 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 6 K saca Bank Asya 7 Tarihçe 8 Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler 10 Sermaye, Ortakl k Yap s

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

çindekiler Global Reports LLC

çindekiler Global Reports LLC çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı