II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI"

Transkript

1

2

3 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU ADINA MESAJ GENEL MÜDÜR'DEN MESAJ TÜRK YE EKONOM S VE MAL SEKTÖR ASYA KATILIM BANKASI A.fi YILI FAAL YETLER KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK B REYSEL BANKACILIK ULUSLARARASI BANKACILIK KAL TE YÖNET M S STEM ARAfiTIRMA GEL fit RME FAAL YETLER B LG TEKNOLOJ LER KURUMSAL LET fi M VE TANITIM BANK ASYA'NIN SEKTÖRDEK KONUMU fit RAKLER VE BA LI ORTAKLIKLAR YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI YÖNET M KURULU DENET M KURULU ÜST YÖNET M ORGAN ZASYON fiemasi KOM TELER ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI BANK ASYA'NIN DAH L OLDU U R SK GRUBU KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU DESTEK H ZMET ALINAN FAAL YETLER BANKAMIZIN KÂR DA ITIM POL T KASI GENEL KURULA L fik N HUSUSLAR III. F NANSAL B LG LER DENETÇ RAPORU ÖZET BEfi YILLIK ÖZET F NANSAL B LG LER MAL DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE L fik N DE ERLEND RME DENET M KOM TES N N Ç S STEMLER N filey fi NE L fik N DE ERLEND RMELER R SK YÖNET M POL T KALARI BANK ASYA'NIN KRED NOTLARI BA IMSIZ DENET M RAPORU MAL TABLOLAR VE MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR IV. KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU, MAL TABLOLAR VE MAL TOBLOLARA L fik N D PNOTLAR V. LET fi M GENEL MÜDÜRLÜK VE fiubeler M Z

4

5

6 4 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Özet Finansal Bilgiler Bafll ca Finansal Büyüklükler fiube ve Personel Say s na liflkin Bilgiler fiube Say s Personel Say s Bafll ca Finansal Oranlar 2006 (%) Krediler / Toplam Aktifler 73 Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler 77 Toplanan Fonlar n Krediye Dönüflme Oranlar 96 Özkaynak Kârl l 32 Aktif Kârl l 4 Sermaye Yeterlilik Oran 18,09

7 Bank Asya Faaliyet Raporu K saca Bank Asya Faaliyetlerine 1996 y l nda Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla Türkiye'nin 6. özel finans kurumu olarak bafllayan Bank Asya, güçlü sermayesi, artan kârl l, istikrarl fonlama yap s ve kaliteli hizmet anlay fl yla k sa sürede bankac l k/finans sektöründe sayg n bir yer edinmeyi baflarm flt r. Kuruluflundan bu yana yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap ya sahip olan Bank Asya, May s 2006'da rekor taleple sermayesinin %23'ünü halka arz ederek ödenmifl sermayesini 300 milyon YTL'ye ç karm fl, ayn zamanda halka aç lan ilk kat l m bankas olmufltur. Türkiye'nin en genç kat l m bankas olmas na ra men k sa sürede gerçeklefltirdi i at l mlarla kârl ve istikrarl bir flekilde büyümesini sürdüren Bank Asya, 2006 sonu itibariyle Genel Müdürlük birimleri ve 92 flubesinin (Mart 2007 itibariyle 99 flube) yan s ra, yurt içinde 3, yurtd fl nda da 700'ü aflk n muhabir banka ile hizmet vermektedir. Faizsiz bankac l n gereklerine uyarak üretime destek olmay temel kurulufl prensibi olarak benimseyen Bank Asya'n n temel amac ; müflteri odakl hizmet anlay fl ndan hareketle, teknolojinin getirdi i en son imkânlar kullanarak, faizsiz finans sistemini daha genifl kitlelere ulaflt rabilmektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip ilk kat l m bankas olan Bank Asya, bir taraftan bireysel, ticari ve kurumsal müflterilerinin de iflen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak için ürün ve hizmet yelpazesini geniflletmekte, di er taraftan da bu ürün ve hizmetlere kolay bir flekilde ulafl lmas için alternatif da t m kanallar n ço altmakta ve çeflitlendirmektedir. Bank Asya, flu iki temel yaklafl m kendi gelifliminin ve hedefledi i pazar pay na ulaflabilmesinin bir gere i olarak kabul etmekte ve bunun için çaba sarf etmektedir: Faizsiz bankac l k ürünlerini gelifltirerek, bu konuda yeni türev ürünler ortaya koymak. Bankac l kta etkin bir biçimde kullan lmakta olan ürünlerin faizsiz bankac l k sistemine adaptasyonunu sa lamak. Bank Asya, çal flma prensiplerini, misyon ve vizyonunu çal flanlar n n genifl kat l m yla belirleyerek, paylaflman n ve baflar ya olan inanc n bir ürünü olarak kurum kültürünün unsurlar haline getirmifltir. Misyon Ça dafl bankac l k hizmetlerini faizsiz bankac l k ilkeleri çerçevesinde gelifltirip, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini farkl beklentilere farkl çözümler yaklafl m yla karfl layarak, paydafllar na ve Türkiye ekonomisine katk sa lamakt r. Vizyon Gelifltirdi i ürünlerle dünya standard nda hizmet veren, sayg n, güvenilir ve etkin bir banka olmakt r.

8 6 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Tarihçe Ekim'de Asya Finans Kurumu A.fi. unvan yla, 2 milyon YTL kurulufl sermayesi ve Altunizade/ stanbul adresindeki Merkez fiubesi ile faaliyetlerine bafllad fiube say s 15'e yükseldi 'nc flubesi hizmete girdi. Asya Finans Kredi Kart, müflterilerin kullan m na sunuldu. Yap ve Kredi Bankas 'n n tüm flubeleri ile on-line muhabirlik uygulamas na geçildi Bankalar Kanunu'na tabi olundu. Kurumun ödenmifl sermayesi 10 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans nternet fiubesi hizmete girdi. fiube say s 25'e yükseldi Özel Finans Kurumlar Birli i kuruldu ve toplanan fonlar garanti alt na almak amac yla bir Güvence Fonu oluflturuldu. Özel Finans Kurumlar n n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelik 20 Eylül'de yürürlü e girdi. Kurumun ödenmifl sermayesi 20 milyon YTL'ye ç kart ld Asya Finans flubelerinin say s 28'e yükseldi. Taksitli Kredi Kart ve ASYA24 ATM'leri, müflterilerin kullan m na sunuldu. Kurumun ödenmifl sermayesi 40 milyon YTL'ye ç kart ld. Özel Finans Kurumlar Özel Cari ve Kat lma Hesaplar Güvence Fonu Yönetmeli i, 18 Eylül'de yürürlü e girdi fiube say s 43'e ç kt. Maliye Bakanl 'ndan Vergi Tahsilatlar için yetki al nd. Kurumun ödenmifl sermayesi 60 milyon YTL'ye ç kart ld. Asya Finans müflterileri, yurt çap ndaki on-line PTT flubeleri arac l yla kredi kart ödemesi ve hesaba havale ifllemlerini gerçeklefltirmeye bafllad. Asya Finans 24 Ekim'de VISA üyesi oldu Ocak'ta bireysel müflterilere, 17 Mart'ta ise kurumsal müflterilere Alo Asya ( ) Telefon Bankac l hizmeti verilmeye baflland. Genel Müdürlük organizasyon yap s gelifltirilerek merkezi birim say s 24'e ç kart ld. Ortak Nokta üyeli i sayesinde Asya Finans müflterileri, yurt çap nda 2 bin 400'ü aflk n Ortak Nokta ATM'sinden yararlanmaya bafllad. Ekim ay nda Kurumun ödenmifl sermayesi 120 milyon YTL'ye ç kart ld. Yeni hizmete giren flubelerle birlikte flube say s 62'ye yükseldi Ekim ay nda Kurumun ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'ye ç kart ld. Kas m'da Bankac l k Kanunu nda yap lan yeni düzenlemeler sonucu Özel Finans Kurumlar n n bir sene içinde Kat l m Bankas na dönüfltürülmesi hükmü kabul edildi. Güvence Fonu TMSF'ye devredildi. Yeni aç lan flubelerle birlikte flube say s 72'ye yükseldi. 22 Aral k'ta stanbul'da gerçeklefltirilen Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda al nan kararla 27 Aral k'ta Asya Finans Kurumu A.fi.'nin unvan Asya Kat l m Bankas A.fi. olarak de ifltirildi. Asya Finans' n faaliyetlerine Bank Asya ismi ile devam etmesine karar verildi May s ay nda rekor düzeyde toplanan taleple hisselerinin %23'ü halka arz edilen Bank Asya'n n ödenmifl sermayesi 240 milyon YTL'den 300 milyon YTL'ye yükseldi. ASYAB kodu ile tarihinden itibaren MKB'de ifllem görmeye bafllayan Bank Asya hisseleri, y l içinde en çok ifllem gören 50 hisse senedi içine girerek MKB50 Endeksi'ne, Ocak 2007'den itibaren de MKB30 Endeksi'ne girme baflar s gösterdi. Bank Asya, finans sektöründeki 10. faaliyet y l n kutlad. Yeni hizmete giren flubelerle birlikte, bir önceki y la göre %27'lik bir art fl oran ile, flube say s 92'ye yükseldi.

9 Bank Asya Faaliyet Raporu Ana Sözleflmede Dönem çinde Yap lan De ifliklikler Bankam z n tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, flirket sermayesinin YTL'den YTL'ye nakit olarak art r lmas na, nakden art r lan sermayenin tamam n n mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n k s tlanmas suretiyle halka arz edilmesine ve yeni Bankac l k Kanunu ile SPK mevzuat na uyum sa lamak amac yla; Ana sözleflmemizin 4.,6.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,20.,28.,30.,33.,41.,56. ve 60. maddelerinin de ifltirilmesine, 10.,13. ve 15. maddelerinin yürürlükten kald r lmas na karar verilmifltir. fi RKET N MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4: 2.6 fiirket, gayelerinin gerçeklefltirilmesi amac ile sermaye kullan m gerektirecek f rsatlar aramak ve temin etmek, MERKEZ VE fiubeler MADDE 6: fiirketin merkezi stanbul'dad r. fiirketin adresi Altunizade, Kuflbak fl Cad. No:2 ÜSKÜDAR / STANBUL'dur. Adres de iflikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na, Sermaye Piyasas Kurulu'na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap lan tebligat flirkete yap lm fl say l r. Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr lmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say l r. fiirket, Yönetim Kurulu Karar ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve d fl nda flubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat bürolar ile muhabirlikler tesis edebilir. Bu gibi flube ve bürolar n tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi faaliyete geçmeleri, birlefltirilmeleri veya ayr lmalar, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu ve ilgili tebli ler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabidir. fiubelerin aç l fl ve kapan fllar Sermaye Piyasas Kurulu ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. SERMAYE MADDE 8: fiirketin sermayesi, beheri 1.- YTL (bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde 120,000,000 adedi (A) Grubu, 180,000,000 adedi (B) Grubu olmak üzere toplam 300,000,000 adet paya bölünmüfl olup 300,000,000.- YTL (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras )'d r. fiirketin eski sermayesini teflkil eden 240,000,000.- YTL'nin ( kiyüzk rkmilyon Yeni Türk Liras ) tamam ödenmifltir. Bu sermayeyi temsil eden toplam 240,000,000 (ikiyüzk rkmilyon) adet pay n 120,000,000 (yüzyirmimilyon) adedi (A) Grubu nama yaz l, 120,000,000 (yüzyirmimilyon) adedi (B) Grubu nama yaz l paylardan oluflmaktad r. Bu defa nakit olarak art r lan 60,000,000.- YTL (Altm flmilyon Yeni Türk Liras ) tutar ndaki sermaye; mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n tamamen k s tlanarak halka arz edilmesi suretiyle karfl lanm fl olup, 60,000,000 (Altm flmilyon) adet (B) Grubu nama yaz l paydan oluflmufltur. PAYLAR MADDE 9: fiirketin sermayesi, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Liras ) nominal de erde, bu ana sözleflmenin 8'inci maddesinde belirtilen say larda (A) ve (B) grubu paylarla temsil edilir. ç kaynaklardan yap lan sermaye art r mlar sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karfl l ve nama yaz l olarak ihraç edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. PAYLARIN DEVR MADDE 11: Tamam nama yaz l olan (A) grubu paylar n devri Yönetim Kurulu'nun bu devri kabulüne ba l d r. Yönetim Kurulu, tamamen kendi karar na ba l olarak ve herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini kabul etmeyebilece i gibi, kendi uygun görece i flekil ve flartlarla bu devirleri kabul ve tasvip edebilir. Pay devri, pay defterine kaydedilmek suretiyle fiirkete karfl hüküm ifade eder. Tamam nama yaz l (B) grubu paylar Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Merkezi Kay t Kuruluflu düzenlemeleri uyar nca devredilebilir.

10 8 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Bankalar Kanunu'nun, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin al nmas n zorunlu k ld pay devirleri bu iznin al nmas kayd yla yap labilir. Gerekli izin al nmaks z n yap lan pay devirleri pay defterine kaydedilemez. Ad geçen Kurul'dan izin al nmas gerekti i halde, bu izni almadan pay edinen ortaklar temettü d fl ndaki ortakl k haklar ndan faydalanamaz. PAYLARIN BÖLÜNMEZL MADDE 12: Her pay flirket nazar nda bölünmez bir bütündür. Birden fazla kifliler bir paya birlikte sahip iseler bunlar flirkete karfl haklar n müflterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde flirketin müflterek maliklerden herhangi birine yapaca tebligat bunlar n hepsi hakk nda geçerli olur. Bir pay n intifa hakk ile mülkiyeti de iflik kiflilere ait olursa, bunlar dahi haklar n müflterek bir temsilci marifeti ile kullan rlar. Müflterek malikler temsilci üzerinde anlaflamazlar ise, flirket intifa hakk sahibini flirkete karfl haklar n kullan lmas nda kanuni sahip kabul eder. ntifa hakk sahipleri birden fazla ise bunlar da müflterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler. KÂR ve ZARAR ORTAKLI I BELGES VE KABULE fiayan D ER MENKUL KIYMETLER MADDE 16: fiirket yürürlükteki mevzuata göre ve iflbu esas mukavele hükümlerine uygun olarak Ortaklar Genel Kurulu'nun alaca kararlar çerçevesinde kâr ve zarar ortakl belgesi, kat lma intifa senetleri, kâra ifltirakli tahviller ve di er menkul k ymetler ile sermaye piyasas araçlar ç karabilir. Ortaklar Genel Kurulu bu gibi ihraçlar n zamanlanmas n, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak de er ve flartlar n Yönetim Kurulu'nun takdirine b rakabilir. ORTAKLAR GENEL KURULU OLA AN VE OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL MADDE 18: Hissedarlar Genel Kurulu Ola an ve/veya Ola anüstü olarak toplan r. Ola an Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r. Bu toplant larda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde kay tl hususlar tart fl l r ve ilgili kararlar al n r. Ola anüstü Genel Kurul, fiirket ifllerinin gerektirdi i zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplan r. Yönetim Kurulu, Genel Kurullar n kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmas n temin etmekle sorumludur. (A) grubu hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday gösterme konusundaki haklar n ihlal edecek nitelikteki ana sözleflme de ifliklikleri ile fiirket sermayesinin art r lmas na dair Genel Kurul kararlar n n geçerli olmas, Genel Kurul karar ndan ayr olarak, sözkonusu hisse sahiplerinin yapacaklar hususi bir toplant da alacaklar di er bir kararla tasdik edilmesine ba l d r; toplant, Genel Kurul toplant s ndan sonra, ana sözleflme de iflikli inin tescilinden önce yap l r. (A) grubu hisse sahipleri toplant s yap lmas n n zorunlu oldu u hallerde toplant ça r s Yönetim Kurulu veya denetçiler taraf ndan yap l r. Toplant ça r s n n Yönetim Kurulu veya denetçiler taraf ndan yap lmamas halinde, an lan hisse sahiplerinden herhangi birisi de toplant davetinde bulunabilir. (A) grubu hisse sahipleri toplant s nda, bu maddede belirtilen hususlar d fl nda, ilgili mevzuat hükümleri ile bu ana sözleflmenin Genel Kurula iliflkin hükümleri k yasen uygulan r. TOPLANTIYA DAVET MADDE 20: Ortaklar Genel Kurulunu Ola an Toplant ya davet Yönetim Kurulu'na, Ola anüstü Toplant ya davet hem Yönetim Kurulu'na hem de Denetçilere düflen bir görevdir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre az nl k hakk mahfuzdur. Toplant n n tarihi, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplant günü hariç olmak üzere iki hafta önceden merkezinin bulundu u mahalde ç kan bir gazeteye ilaveten Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Genel Kurul bir mahkeme hükmüne istinaden toplant ya ça r l yor ise iflbu hüküm ilanda belirtilir.

11 Bank Asya Faaliyet Raporu TOPLANTI BAfiKANI, KAT P VE OY TOPLAYICILAR MADDE 28: Ortaklar Genel Kurulu toplant lar bir Baflkan iki katip ve iki oy toplay c Üyeden teflekkül eden bir divan taraf ndan idare edilir. Genel Kurul toplant lar na Yönetim Kurulu Baflkan, bulunmamas halinde Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Baflkanl k eder. Bunun da bulunmamas halinde Genel Kurul Toplant Baflkan 'n kendi seçer. Bunlardan baflka Genel Kurul iki katip ve flahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki hissedar oy toplay c üye olarak seçer. Baflkan toplant n n kanun dairesinde yap lmas ndan ve tutana n toplant ya uygun tutulmas ndan sorumludur. SERMAYE P YASASI KURULU LE BAKANLI A GÖNDER LECEK BELGELER MADDE 30: Yönetim Kurulu toplant gününden itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlar ile Bilanço ve kâr/zarar cetvelleri, Genel Kurul Toplant tutana, Hazirun Cetveli ile istenebilecek di er belgeleri Sermaye Piyasas Kurulu ile Bakanl a göndermek veya toplant da haz r bulunan komisere vermekle yükümlüdür. PAY TEVD MECBUR YET MADDE 33: Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin her biri fiirkete, Merkezi Kay t Kuruluflu düzenlemeleri çerçevesinde nominal de eri YTL (Yüz Yeni Türk Liras ) tutar nda pay tevdi ederler. Bu suretle depo edilen paylar üyelerin fiirkete karfl sorumluluklar n n teminat hükmünde olup üyeler Genel Kurul taraf ndan ibra edilinceye kadar bu mahiyetlerini muhafaza ederler. Bu paylar flirketten geri al namayaca gibi baflkalar na da devir edilemezler. Yönetim Kurulu'nun kabulü flart yla teminat hükmündeki paylar herhangi bir üye nam na üçüncü flah slar taraf ndan da yat r labilir. Tüzel kiflileri temsil eden yönetim kurulu üyeleri nam ve hesab na pay tevdi mecburiyeti bu tüzel kifliler taraf ndan yerine getirilir. GÖREV N DEVAMLILI I MADDE 41: Yönetim Kurulu toplant lar öncesinde kat lamayaca n bildirmeksizin arka arkaya 6 (alt ) toplant ya kat lmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmifl say l r. SOSYAL GAYEL YARDIMLAR MADDE 56: Genel kurul, I. temettüye halel gelmemek kayd yla flirketin kârlar n n %2.5'ini (yüzdeikibuçuk) flirket yarar na, reklam amac yla ve konular ile ilgili olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Bankac l k Kanununa uygun olarak uygun amaçl ödemeler için da tma hakk na sahiptir. Sermaye Piyasas Kurulu'nun özel hallerin kamuya aç klanmas na dair düzenlemelerine uygun olarak, bu amaçl yap lan ödemeler için özel durum aç klamas yap l r ve genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulur. MADDE 60: Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile Denetçiler flirkete ait s rlar ve gizli kalmas gereken konular iffla edemez ve kendilerinin veya üçüncü flah slar n menfaatine kullanamazlar. Sermaye Piyasas Kurulu'nun özel hallerin kamuya aç klanmas na dair düzenlemeleri sakl d r. KUPONLAR MADDE 10: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR. H SSE SENETLER N N KAYBI VE YIPRANMASI MADDE 15: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR. GEÇ C LMUHABERLER MADDE 13: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIfiTIR.

12 10 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Sermaye, Ortakl k Yap s ve Dönem çinde Meydana Gelen De ifliklikler Bankam z n tabana yay lm fl yerli sermayeye dayanan çok ortakl bir yap s olup; halka aç k k s m hariç 2006 y l sonu itibariyle 269 orta bulunmaktad r y l içerisinde; Bankam z n 240 milyon YTL olan sermayesi, mevcut ortaklar n yeni pay alma haklar tamamen k s tlanarak nakden 60 milyon YTL art r lm fl ve nakden art r lan 60 milyon YTL'lik paylar ile ek sat fla konu edilen mevcut 10 orta m za ait 9 milyon YTL nominal de erli paylar halka arz edilmifl olup, tarihinden itibaren ASYAB kodu ile MKB'de ifllem görmeye bafllam flt r. Bankam z n, halka arz öncesi, halka arz sonras ve 2006 y l sonu itibariyle pay da l m na afla daki tabloda yer verilmifltir. Halka Arz Öncesi (%) Halka Arz Sonras (%) 2006 Y l Sonu (%) A Grubu ( mtiyazl ) A Grubu ( mtiyazl ) A Grubu ( mtiyazl ) B Grubu B Grubu ( MKB'de B Grubu ( MKB'de fllemde Olmayan) fllemde Olmayan) B Grubu ( MKB'de B Grubu ( MKB'de fllemde Olan) fllemde Olan) Toplam 100 Toplam 100 Toplam y l içerisinde; mevcut 70 orta m z taraf ndan, B grubu YTL nominal de erli paylar n n ( MKB'de ifllemde olmayan) MKB'de sat fla konu edilmesi amac yla Merkezi Kay t Kuruluflu'na baflvuruda bulunulmufltur.

13 Bank Asya Faaliyet Raporu Nitelikli Paya Sahip Ortaklar m z ve Paylar na liflkin Bilgiler tarihi itibariyle Bankam z n Pay Defterine kay tl esas sözleflmemizdeki 32. ve 49. madde hükümlerince Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeli ine Aday Gösterme imtiyaz na sahip A Grubu paya sahip ortaklar m za afla da yer verilmifltir. S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 1 KENAN KELEKÇ NUR B LG NO LU ANAÇ SONER EKEN CEM L TAN BRAH M YÖNDEM RECEP ÖZDEM R N YAZ YILDIRIM MEHMET FIRAT MEHMET EM N BAYRAM AHMET TURAL O LU MEHMET COfiKUN RIDVAN GÜNGÖR HASAN KURT AHMET EVC MAHMUT NED M U UR KEMAL ÖZKARAGÖZ BJ TEKST L T CARET VE SANAY A.fi ÖMER B LG NO LU LHAM NEG fi ADNAN AKSOYLAR ZEK MURAT AKHAN MEHMET FEVZ YÜCE MUSTAFA ÖZAYDINLIK HÜSEY N ÇEL K AfiIR TAfiKIRAN ERDAL BABADA HÜSEY N KAYIKÇIO LU 0.05 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 28 AYfiE FAKAT B LG NO LU YALÇIN AT LLA KURTULUfi YUSUF GÜLEN NAMIK KEMAL fi MfiEK SAL H SEYHAN ENVER ÖZEREN HASAN KIRGÖZ MUSTAFA ÜNLÜ HÜSEY N F KRET fiah NBAfiO LU SADIK GÜLEN ADNAN ÖZATA ATIF B LG N FARUK B LG NO LU NUR ALIM HASAN KEKL K ORHAN fieker SLAM KAYA ASIM SAYIN CEM L GÜRLERO LU N YAZ DERE MÜYESSER KARADAYI BURAK SERDARO LU GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ SMA L CEM Ç TAK AHMET TÜYSÜZ BRAH M SAYIN ERDO AN USTAÖMER 0.05

14 12 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 55 HASAN KARATAY EL F B LG NO LU KAM L DERE AL RIZA TANRISEVEN MUSTAFA ATÇI 0.00* 60 MEHMET SIDDIK TEK N HAKKI COfiKUN NÜSRET BARIfi HÜSEY N DU RAL LUTF ACET RECEP BAHT YAR AHMET RUH ÜNLÜ KADR SARIKURT SABR ESEN RAHM PEKER SAFFET ÇERÇ MUSTAFA NAZIM ULUSOY MURAT SUNGURLU EROL AKTÜRK ÖMER TURAL O LU ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi MUSA KORKMAZ M. ABDULCEBBAR EZG N NEG fi G Y M MALAT VE HRACAT A.fi LHAM GÜLEN KAM L TOPÇU NUMAN UZUN FAT H ÖZKARAGÖZ ABDURRAHMAN ÇAKAR AHMET ÇEL K ÜM T TOPUZ 0.10 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 86 EROL ÖZATA MEHMET KATIRCI ADNAN OSMAN GÜLDAfi RFAN HACIOSMANO LU AL AKÇAY SEYY THAN TAN TEKSEN TEKST L END. A.fi MUAMMER HSAN KALKAVAN MUSTAFA ÖZGÜN SEM H ERHATLIO LU MUSTAFA ÇAKAR BURHAN KURT MUSTAFA ÇEL K 0.00* 99 MUSTAFA fievk KAVURMACI VEC H AL KOÇ MELTEM TUR ZM Nfi. T C. A.fi TACETT N NEG fi SMA L ÖZEN NURETT N ERO LU FEH M ARICI KAZIM TÜRKKAYNA I AL AKIN MEHMET NEVZAT KOÇAK MEHMET HAN F TURAL O LU YAfiAR fieker 0.00* 111 NEZ H AL KOÇ AYDAN AYDIN SA LIK FORUM NfiAAT DEKORASYON TUR ZM SAN. VE T C. A.fi AYKUT BÜYÜKEKfi MEHMET SEM H DO AN MESUT KUfiOL 0.06

15 Bank Asya Faaliyet Raporu S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 117 ABDULLAH YAVAfi ARZU S LAHTAR HAD ÇAKAR MUSTAFA ÖZATA ABDULLAH ÖZATA AYHAN KALAYCI HÜRR YET ÖZATA SAD ÇAKAR ETHEM D ZDAR CEMAL KALAFAT CAH T DE ERL MESUT KIZILH SAR MEHMET TORUN ABDULKAD R KONUKO LU KEMAL EL BAL MUSTAFA AKBULUT CELAL KARAYOL AHMET NUR EK Z SMA L KIRGÖZ HASAN SAYIN DR S ÖZDEM R CENG Z ÇIRAK TURAN KURT RECEP A AÇ NUR DUMAN GALAKS NfiAAT TEK.SAN.A.fi MEHMET FAY K ESEN YÜKSEL DEM RC AL ÖZTURAN AHMET YAfiAR AR F BAfiO LU 0.08 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 148 HÜSEY N KUfiOL HASAN KUfiOL AVN KUfiOL AHMET ÖZATA B R M B RLEfi K NfiAATÇILIK MÜMESS LL K SAN. VE T C. A.fi CENG Z MANAV 0.00* 154 RIFAT B LG NO LU S NAN SARAÇ fienol YILDIZ DERV fi NCE MEHMET EM N HASIRCILAR TUNCAY BAYDAK NC AKYOL 0.00* 161 YAVUZ CAN KL OSMAN CAN PEHL VAN HASAN KUTLUTAfi SAL H SARIGÜL HASAN YILMAZ KOÇKAYA MOTORLU ARAÇLAR SAN VE T C A.fi KAZIM AFfiAR YALÇIN AKARSU MEHMET GÜLEN MUAMMER YURTSEVER MUSTAFA CEMALO LU YALÇIN ERCAN AL YARKIN SADIK TU CU AHMET TUNA AHMET SARIKAYA MEMET FIRAT TURAN BOZTEPE 0.05

16 14 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 179 MEHMET EM N KARA YAKUP ÖZATA HAL L BRAH M CEYLAN RAFET ÖZEREN ZEK DEM RTAfi MEHMET KAFARCI AL RIZA UYSAL A. SELÇUK BERKSAN DO AN ÇET N ERG N TONYALI Z YA BAfiCI AHMET ÇEL K SÜLEYMAN ÇET NSAYA MEHMET DAL IN HAL S TAN MUZAFFER MUSTAFA KADIO LU ERHAN KALAYCI OSMAN GÜRBÜZ ÖZKARA FEVZ GÜRSES 0.00* 198 KAD R CEYLAN VER M PLAST K TH. MAD. A.fi ABDURRAHMAN KOPUZ IfiIL ABAY MET N KULABERO LU MEHMET AKÇAY BRAH M ÇAKIR MUSTAFA KEMAL ÖZDEM R AYDINLI HAZIR G Y M SANAY VE T C.A.fi AL A AÇ AHMET BAfiO LU RAM S ÖZAYDIN 0.05 S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 210 OSMAN SEZER KARAKAYA YEDEK PARÇA VE OTOMOT V SAN T C LTD fit ZEKA ÖZTÜRK MUSTAFA DEM R ZÜBEY R BARIfi HÜSEY N GÜZEL MEHMET TAR KAM L KANDEM R V LDANE KILIÇ FA K GÜN KAM L YAVUZ MALKATAN AHMET AKGÜL BRAH M TULUM ADEM ACAR MEVLÜT KAKLIK TAHS N TEKO LU 0.00* 226 SELAHADD N KUfiOL KAD R KAYALI YUSUF DURMUfi AHMET HAMD ÇAKMAZ MUSTAFA B LG N AL HSAN BOSTAN L NATEKS TEKST L THALAT HRACAT SANAY VE T CARET L M TED fi RKET AL GÜLEN MEHMET SAL H KONAKÇI NA L KIYGIN MUSTAFA KOÇ HARUN fi MfiEK MUSTAFA DU RAL MEHMET fi MfiEK 0.05

17 Bank Asya Faaliyet Raporu S ra No Ad Soyad / Ticaret Unvan Oran (%) 240 MEHMET ELDEM fiükrü MURAT ÖZCAN SAM KARAHAN 0.06 * Üçüncü fiah slara devredilip, B.D.D.K. onay ç kmad için henüz pay defterine kaydedilmemifl paylar 4,340, ,000, MUSTAFA VURAN AVN ERTANSEL HALUK TUNÇAK MURAT ULUS 0.00* 247 MEHMET fievk EROL MUSTAFA AYDIN KOYUNCU fierafett N ÇAKAR RFAN SARI FAZLI ÖZALP 0.09 " T BAR YLE A GRUBU B.D.D.K.'DAN ONAY ALMAK Ç N BEKLEYENLER" Ad Soyad Tutar AYDAN AYDIN SA LIK 1,972,000 MUAMMER HSAN KALKAVAN 932,340 ORTADO U TEKST L T C. SAN. A.fi. 780,360 SERRA TUR ZM LTD.fiT 655,780 TOPLAM 4,340,480 * Üçüncü fiah slara Devredilip, B.D.D.K onay ç kmad için henüz pay defterine kaydedilmemifl paylar * (*) Onbindebir in alt ndaki paylar tabloda 0.00 olarak ifade edilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n Sahip Olduklar Paylar tarihi itibariyle Bankam z n Pay Defterine göre, Bankam z n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalara afla da yer verilmifltir. Unvan Ad Soyad Bankada Sahip Olduklar Pay Oranlar (%) Yönetim Kurulu Baflkan Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa fievki KAVURMACI Abdurrahman Selçuk BERKSAN Salih SARIGÜL (*) Tacettin NEGIfi Cemil ÖZDEM R Genel Müdür Ünal KABACA Genel Müdür Yard mc lar Ünsal SÖZB R - Ayhan KESER Mustafa BÜYÜKATEfi - Yusuf zzettin MRE - Yasal Denetçiler Ali AKBULUT Ahmet ÇEL K At f B LG N (**) (*) Yönetim Kurulu Üyeli inden istifa eden Turgut Ayd n' n yerine Denetim Kurulu Üyesi olan Salih Sar gül atanm flt r. (**) Salih Sar gül'den boflalan Denetim Kurulu Üyeli ine At f Bilgin atanm flt r.

18 16 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Bank Asya için ikinci on y ll k döneme geçifl y l olan 2006 y l nda, isim de iflikli i, halka arz gibi büyük ad mlar at lm flt r. K ymetli hissedarlar m z, Türkiye'nin en genç kat l m bankas olan Bank Asya, sadece on y ll k bir geçmifline ra men kendi öz de erlerinden asla taviz vermeden sayg n bir kat l m bankas olarak Türk mali sistemi içinde önemli baflar lar kazanm fl ve bugün ülkemizin en de erli müesseseleri aras ndaki seçkin yerini alm flt r. Geride b rakt m z on y lda birçok önemli baflar lara imza atan Bank Asya'n n son y llardaki geliflimine birlikte k saca bakal m: 2001 y l ekonomik krizinden sonra, yap lan stratejik planlar do rultusunda sa l kl ve dengeli bir büyüme trendi ile Bank Asya y llar n hedeflerini fazlas yla gerçeklefltirerek kapatm flt r. Bank Asya, makro ekonomik dengelerin büyük ölçüde yerinde oldu u 2005 y l nda, özellikle ticari ve kurumsal bankac l ktaki üstün performans yla ülkemizdeki en aktif bankalardan biri olmufltur. Bank Asya için ikinci on y ll k döneme geçifl y l olan 2006 y l nda ise, isim de iflikli i, halka arz gibi büyük ad mlar at lm flt r. sim de iflikli ini takiben Bankam z n 2002 y l ndan beri planlanan halka arz baflar ile ve rekor say da talep toplanarak gerçeklefltirilmifltir. Yurt içi ve yurt d fl ndan gelen yaklafl k 50 kat talep, hem Bank Asya'ya hem de Türkiye'ye olan güveni ve inanc göstermifltir. Bank Asya, halka aç lan ilk kat l m bankas olarak 12 May s 2006 gününden itibaren MKB'de ( stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda) yerini alm flt r. Yaflanan dalgalanmaya ra men, Bank Asya hisseleri Borsa'da baflar l bir seyir izlemifltir. Bank Asya hisseleri, öncelikle Ulusal 100 Endeksine, 2007 bafl ndan itibaren de MKB 30 Endeksine girmeyi baflarm flt r. Böylece kuruluflundan beri zaten çok ortakl bir yap s olan Bankam z, halka arz ile hisselerini daha genifl bir tabana yaym flt r. Bank Asya hisselerine ilginin bafll ca sebepleri, hiç flüphesiz, Bank Asya'n n mali yap s n n sa laml, baflar l performans ve halka arz sayesinde Bankam z daha iyi tan ma f rsat bulan bilhassa yabanc yat r mc n n gelecekte Bank Asya'dan beklentileridir. Toplad m z kaynaklar reel sektöre aktarma konusundaki bilgi birikimimiz, müflteri odakl hizmet anlay fl m z, etkin ve h zl iflleyen organizasyon yap m z özellikle ticari ve kurumsal kredilerdeki performans m zla 2006 y l n da ülkemizdeki en aktif bankalardan biri olarak kapatm fl bulunmaktay z. KOB 'lere kulland rd m z kredilerin toplam kredi portföyümüz içindeki pay %60'lar seviyesinde seyretmifltir y l nda KOB 'ler içinde a rl kl ifllem yap lan sektörler, inflaat ve ba lant l sektörler ile sa l k ve metal sanayi olmufltur. Buna ilave olarak önümüzdeki dönemlerde AB projesi çerçevesinde ar tma, çevre temizli i ve ileri teknoloji gerektiren sektörlerde de çal flmalar m z artarak devam edecektir.

19 Bank Asya Faaliyet Raporu Bank Asya, Türk flirketlerinin d fl ticaret ifllemlerine arac l k etmeye ve özellikle Türk müteahhitlerin yurt d fl projelerine destek sa lamaya devam etmektedir y l nda Bank Asya üzerinden geçen ithalat ihracat rakamlar, Türkiye'nin toplam ithalat ihracat n n yaklafl k yüzde 2,5'ini teflkil etmifltir. Önümüzdeki y llarda bu pay yükselerek hatta katlanarak artmaya devam edecektir. Ayr ca geçen A ustos ay nda Standard Chartered Bank'tan al nan 25 milyon Euro'luk murabaha kredisi ve benzer ifllemler uluslararas finans piyasalar nda Bank Asya'ya duyulan güveni bir kez daha ortaya koymufltur. Bank Asya, baflar larla geçen on y l geride b rak rken, 2007 y l nda yeni baflar lara, yeni at l mlara imza atman n azmi ve gayreti içinde olacakt r. Müflteri portföyü ticari ve kurumsal a rl kl olmas na ra men bireysel bankac l kta da istikrarl büyümesini sürdüren Bank Asya, bu alanda da önemli bir aktör olma yolunda h zla ilerlemektedir. nternet flubesi ve ça r merkezi gibi flube d fl alternatif da t m kanallar na yap lan yat r mlar n yan s ra flubeleflme çal flmalar m z da tüm h z yla devam etmektedir. Elde edilen baflar lar, elbette ki önemlidir ancak gelinen noktalar bizim için asla yeterli de ildir. Ufkumuz sadece yurt içi ile s n rl de il, hedeflerimiz büyük, daha önümüzde al nacak çok yol ve baflar lacak çok iflimiz var. fltiraklerimizin halka arz haz rl k çal flmalar da projelerine uygun olarak baflar ile devam etmektedir. Bu projelerimizde de büyük baflar lar elde edece imize kanaatimiz tamd r. Bank Asya h z ve kaliteyi daha da art rarak, hizmet yelpazesini geniflleterek global ölçekte bir finansal aktör olmak yolunda baflar ile ilerlemeye devam edecektir. Rekabetin yo un olarak hissedilmeye baflland günümüzde ve daha fliddetli bir flekilde hissedilece i önümüzdeki y llarda en büyük gücümüz, söz konusu de erlerimizin yan nda bilgi birikimimiz, teknolojik donan m m z ve hedeflerimizi baflarmak yönündeki yüksek azim ve irademiz olacakt r. Birikim ve donan m m z desteklemek amac yla e itime ayr lan kaynaklar art r lacak ve teknolojiye olan yat r mlar m z artarak devam edecektir. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da Bank Asya; e itim ve denetimde yüksek baflar lar kazanarak tayinler ve rotasyonlar vas tas ile hep canl ve aktif kalmaya devam edecek. Performansa ba l ücret politikalar m z ve kariyer planlamalar m z ile çal flanlar m z kendilerini müessesenin sahipleri gibi düflünmeye devam edecekler, güven ve sadakat içinde geliflerek yükseleceklerdir. Bank Asya bilanço ve bütçe ile beraber her y l gelecek y llar n hedeflerinin yer ald 5 y ll k planlar belirlemeye, müzakere ve kabule devam etmektedir. Bu suretle bugün de olsa, 10 y l 20 y l sonra da olsa herhangi bir zamanda Bank Bankam z n halka arz esnas nda yurt içi ve yurt d fl ndan gelen yaklafl k 50 kat talep, hem Bank Asya'ya hem de Türkiye'ye olan güveni ve inanc göstermifltir.

20 18 Bank Asya Faaliyet Raporu 2006 Asya'n n hep 5 y ll k plan ve projeksiyonlar her an haz r ve icraya rehber olacakt r. Bank Asya üst yönetimi sadece günün ifllerini baflarmakla kalmay p gelece in baflar lar n planlamay da görev sayarak çok önemli geliflme programlar n baflaracakt r. Böylece Bank Asya ile beraber Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Banka Üst Yönetimi hep canl, hep aktif olacak ve hep kendilerini yenilemifl olarak baflar lar n devam ettireceklerdir. Bank Asya'da ancak bir k sm n arz edebildi imiz ça dafl kurumsal yönetim sistemleri ve Bank Asya'n n kendisine özel (flahs na münhas r) hasletleriyle geliflerek ve yükselerek ülkemiz ve devletimizle ebed müddet yaflayacakt r. Geldi imiz seviyelere bakt mda, 10 y l sonras n n milyarlarca dolar de erinde, ülkemizin ve hatta dünyan n gelece inde büyük baflar lar olan Bank Asya's n görüyor, heyecanlan yorum. Bu heyecanla içimizdeki hizmet aflk n ve görev bilincini daha nice baflar lara tafl yaca m za bütün kalbimle inan yorum. Bank Asya, baflar larla geçen on y l geride b rak rken, 2007 y l nda h z ve kaliteyi daha da art rarak, hizmet yelpazesini geniflleterek global ölçüde bir finansal aktör olmak yolunda baflar ile ilerlemeye devam edecektir. Bank Asya'ya kuruluflundan bugüne manevi desteklerini esirgemeyen büyüklerimize, arkadafllar m za ve siz de erli ortaklar m za flükranlar m z sunmay çok mutlu bir görev say yorum. Ayr ca, Bank Asya ile bugünlere kadar gelen çal flanlar m za, kuruluflumuzdan bugüne bizlerle iliflkilerini güçlendirerek sürdüren muhabir bankalar m za ve bize duyduklar güven ile her zaman büyük motivasyon kayna olan müflterilerimize teflekkür ediyorum. Sa l k ve huzur içinde daha nice y llarda Bank Asya'n n Genel Kurullar n n icra olunmas n ve hay rlara vesile olmas n diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgilerimi ve en derin sayg lar m sunuyorum. Tahsin TEKO LU Yönetim Kurulu Baflkan

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı