4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ"

Transkript

1 4. ÜNÝTE: ÜRETTÝKLERÝMÝZ EKONOMÝK FAALÝYETLER ''Ekonomik faaliyetler'' ifadesinden ne anlýyorsunuz? Ýnsanlar, ihtiyaçlarýný karþýlamak için ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu amaçla hayvancýlýk yapar, çeþitli bitkiler yetiþtirir, maden çýkarýr ve bu yolla elde edilen ham maddeleri kurduklarý fabrikalarda iþlerler. Ýþlenmiþ ürünleri, daðýtým aðlarý kurarak yurt içinde ve yurt dýþýnda satarlar. Böylelikle hem toplumun bazý ihtiyaçlarýný karþýlamýþ hem de gelir elde etmiþ olurlar. Alýþtýrma 17 Noktalý yerlere verilen ekonomik faaliyet alanlarýndan uygun olaný yazarak cümleleri tamamlayýnýz. sanayi - madencilik - ormancýlýk - tarým - dýþ ticaret - hayvancýlýk - turizm - iç ticaret - taþýmacýlýk Yer altýndaki demir, bakýr, mermer, bor gibi madenlerin araþtýrýlmasý, çýkartýlmasý ve iþlenmesiyle ilgili iþler... olarak adlandýrýlýr. Topraðý iþlemek, yararlý bitkiler yetiþtirmek amacýyla yapýlan etkinliklere... denir...., iklimin ve buna baðlý olarak bitki örtüsünün durumuna uygun hayvan türlerini yetiþtirme ve bunlardan çeþitli ürünler elde etme iþidir. Ham maddeleri iþlemek, enerji kaynaklarý (kömür, doðal gaz, petrol, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, güneþ enerjisi) elde etmek için kullanýlan yöntemlere... verilir. adý Ürün, mal alým satýmý ülke içinde yapýlýrsa..., uluslararasý alanda yapýlýrsa... olarak adlandýrýlýr. Dinlenme, eðlenme, görme, tanýma vb. amaçlarla belli bir ülkeye, bölgeye yapýlan geziye ve bu amaçla yapýlan organizasyonlara... denir. Orman ve orman ürünlerinin kullanýlma faaliyetlerine... adý verilir.... ; yolcularýn, ham maddelerin, iþlenmiþ ürünlerin bir yerden bir baþka yere taþýnmasý, ulaþtýrýlmasý iþidir. 276

2 BÖLGELERÝMÝZE GÖRE EKONOMÝK FAALÝYETLER Yaþadýðýnýz bölgede hangi ekonomik faaliyetler gerçekleþtiriliyor? Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri; o bölgenin coðrafi özellikleri, yer altý ve yer üstü zenginlikleri, ulaþým olanaklarý belirler. Tarýma elveriþli topraklarýn bulunmasý, bölgede tarým etkinlikleri yapýlmasýna olanak saðlar. Tarým etkinlikleri ile yetiþtirilecek ürünleri, bölgede etkili olan iklim tipi belirler. Yetiþtirilen tarým ürünlerinin daðýtýmý, bölgedeki ulaþým olanaklarýyla saðlanýr. Ulaþým olanaklarýnýn geliþtirilmesi, bölgenin ticaret ve turizm etkinliklerini olumlu yönde etkiler. Sanayi faaliyetlerinin; ulaþým, insan gücü, para, enerji, ham madde gibi koþullarýn oluþtuðu ortamlarda geliþtiðini biliyor muydunuz? Yurdumuzun her bölgesinde iklim koþullarýna baðlý olarak çeþitli tarým ürünleri yetiþtirilir. Tarým etkinlikleri genellikle verimli topraklara sahip kýyý ovalarýnda, düzlük alanlarda, akarsu vadilerinin çevresinde gerçekleþtirilir. Elde edilen ürünlerin çeþitliliði, ülkemizin tarýmsal zenginliðinin bir göstergesidir. Örneðin, yurdumuzun Ýç Anadolu Bölgesi'nde tahýl üretimi yapýlýr. Akdeniz Bölgesi'nde turunçgiller yetiþtirilir. Bu çeþitlilik, tarýmsal üretimde ülkemizin kendi kendine yetebilen ülkelerden biri olmasýný saðlamýþtýr. Yurdumuzun hemen her bölgesinde hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Ancak gelir saðlamak amacýyla çok sayýda hayvan yetiþtirmek için coðrafi özelliklerin uygun olmasý gerekir. Küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk; baharda yeþeren otlarla kaplý alanlarda, yazýn yaðýþ alan çayýrlarda, akarsu boylarý ve kýyýlarda yapýlabilir. Arýcýlýk; otlarý baharda yeþerip çiçek açan yerlerde ve çam ormanlarýnýn, meyve bahçelerinin yakýnlarýnda gerçekleþtirilir. Balýkçýlýk ise deniz, göl ve akarsularýn bulunduðu yerlerde yapýlan bir hayvancýlýk etkinliðidir. Balýkçýlýðýn en çok yapýldýðý denizimizin Karadeniz olduðunu, ormancýlýk faaliyetlerine yalnýzca Karadeniz Bölgesi'nde izin verildiðini biliyor muydunuz? 277

3 Bölgelerimizde gerçekleþtirilen ekonomik faaliyetleri öðrenelim. Marmara Bölgesi: Doðal ve beþerî ortamýn uygun olmasý, bölgedeki ekonomik faaliyetleri çeþitlendirmiþtir. Bu nedenle bölgeye iç göç yaþanmýþ, nüfus yoðunluðu artmýþtýr. Türkiye'deki sanayi kuruluþlarýnýn yarýya yakýný, uluslararasý ticaret yollarýnýn geçtiði bu bölgededir. Ayçiçeði, keten, zeytin, mýsýr gibi tarým ürünlerinin yetiþtirildiði bölgede kümes hayvancýlýðý ve ipek böcekçiliði yapýlmaktadýr. Akdeniz Bölgesi: Tarým, turizm ve sanayi alanlarýnda ülke ekonomisine önemli katký saðlayan bir bölgemizdir. Pamuk, turunçgil, yer fýstýðý, susam, muz ve sebzeler, tarýmsal üretimden elde edilen önemli ürünledir. Seracýlýk, önemli bir iþ koludur. Doðal ve tarihî güzellikler açýsýndan zengin olan bu bölgede, çok sayýda turizm merkezi yer alýr. Ýç Anadolu Bölgesi: Ekili dikili alan bakýmýndan Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sýrada gelir. Ýklim koþullarý nedeniyle buðday yetiþtiriciliði yaygýndýr. Türkiye'nin buðday ambarý olarak nitelenen bölgede þeker pancarý, üzüm ve elma yetiþtiriciliði de yapýlýr. Koyun ve tiftik keçisi yetiþtiriciliði yaygýndýr. Linyit, krom, lüle taþý, tuz ve bor bölgenin önemli yer altý zenginlikleridir. Tarihî eserler ve doðal güzelliklerin bulunduðu bölgede turizmden önemli bir gelir saðlanamamaktadýr. Karadeniz Bölgesi: Tarým yapýlabilecek alanlarý az olmasýna karþýn çay, fýndýk, mýsýr, tütün gibi ürünlerin dýþ satýmýndan önemli gelir elde edilir. Balýkçýlýk, arýcýlýk, madencilik (bakýr, kömür, linyit, altýn, gümüþ), ormancýlýk ve turizm bölge halkýnýn gelir kaynaklarýndandýr. Ege Bölgesi: Sanayi kuruluþlarýnýn yoðun olduðu ikinci bölgemizdir. Ýncir, üzüm, zeytin, tütün ve pamuk gibi tarým ürünleri yetiþtirilir. Bölgeden çýkarýlan madenlerin (krom, linyit, bor, altýn, cýva, demir vb.) ve tarým ürünlerinin dýþ satýmýndan önemli gelir elde edilir. Kümes hayvancýlýðý, arýcýlýk, balýkçýlýk geliþmiþtir. Doðal ve tarihî güzellikler açýsýndan zengin olan bu bölgede önemli turizm merkezleri yer alýr. Güneydoðu Anadolu Bölgesi: Bölgenin Türkiye ekonomisine en büyük katkýsý yer altý kaynaklarýndan saðlanýr. Ülkemizdeki petrol üretiminin hemen hemen tamamý bu bölgede gerçekleþtirilir. Fosfat ve linyit, bölgede çýkarýlan madenlerdendir. Geniþ düzlüklerin olmasý, bölgede tarýmsal etkinliklerin yapýlabilmesi için büyük avantaj saðlar. Ancak yaz kuraklýklarýnýn þiddetli olmasý, her türlü tarým ürününün yetiþtirilmesini engeller. Pamuk, kýrmýzý mercimek ve Antep fýstýðý, önemli gelir saðlayan tarýmsal ürünlerdir. Bölgede tarihî ve doðal güzellik bulunmasýna karþýn ulaþým olanaklarýnýn kýsýtlý olmasý nedeniyle turizmin ekonomiye katkýsý yoktur. Doðu Anadolu Bölgesi: Tarýma elveriþli alanlara sahip olmayan bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðidir. Buðday, arpa, þeker pancarý, sebze ve meyve yetiþtirilen bölgede krom, demir, bakýr, linyit, çinko gibi madenler çýkarýlmaktadýr. Tarihî ve doðal güzellikler bakýmýndan zengin olmakla birlikte turizm önemli bir gelir kaynaðý deðildir. Kýþ turizmine yönelik tesislerin yapýlmasýyla iç turizm bir miktar canlanmýþtýr. 278

4 Marmara Bölgesi'nin, ülkemizdeki ayçiçeði üretiminin % 60'ýný karþýladýðýný; Karadeniz Bölgesi'nde, dünya fýndýk üretiminin ve ticaretinin %70-75'inin gerçekleþtirildiðini biliyor muydunuz? Alýþtýrma 18 Ülkemizdeki bazý yöreler, yetiþtirdikleri ürünlerle özdeþleþmiþtir. Aþaðýdaki ürünleri, özdeþleþtikleri þehirlerimizle eþleþtiriniz. Finike Çorum Giresun Antep Tosya Trabzon Amasya Ankara Rize 279

5 Alýþtýrma 19 Aþaðýdaki ifadeleri okuyunuz. Doðru olan ifadelerin önündeki kutucuðu iþaretleyiniz. Turizm etkinliklerinin yoðunluðunda, tarihî ve doðal güzelliklerin varlýðýnýn yaný sýra ulaþým olanaklarýnýn geliþmiþliði de etkilidir. Akdeniz ve Doðu Anadolu bölgeleri, baðcýlýk faaliyetlerinin yapýldýðý bölgelerimizdendir. Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olduðu Kars ilimiz, gravyer peyniriyle tanýnýr. Arýcýlýk, Ýç Anadolu Bölgesi'ndeki halkýn geçim kaynaklarýndandýr. Marmara Bölgesi'nde, kümes hayvancýlýðýndan ekonomiye önemli katký saðlanýr. Akdeniz ve Doðu Anadolu bölgeleri, baðcýlýk faaliyetlerinin yapýldýðý bölgelerimizdendir. Ulaþým olanaklarýnýn uygun olmasý, Marmara Bölgesi'nde sanayi tesislerinin yoðun olmasýnýn nedenlerindendir. Ülkemizdeki fabrikalarýn yerleri belirlenirken genellikle ham maddeye yakýnlýða dikkat edilir. Bir bölgede yetiþtirilen tarým ürünleri, iklimin etkisiyle farklýlýk gösterir. Doðu Anadolu Bölgesi'nden saðlanan turizm gelirleri fazladýr. Bir yerleþim yerindeki ekonomik faaliyetler, bazý mesleklere olan ihtiyacý artýrýr. Nevþehir, Kütahya ve Ýznik, seramik sanatçýlarýna en çok ihtiyaç duyulan þehirlerimizdendir. Ege Bölgesi'nde halka iþ imkâný yaratacak sanayi kuruluþlarýnýn sayýsý azdýr. Doðal ve beþerî ortamýn uygun olmasý nedeniyle Marmara Bölgesi'nden baþka bölgelere göç yaþanýr. Marmara Bölgesi, ülkemizdeki sanayi kuruluþlarýnýn en yoðun bulunduðu bölgemizdir. Kocaeli, Bursa ve Eskiþehir, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi kuruluþu bakýmýndan zengin þehirlerimizdendir. Zonguldak, Türkiye genelinde madencilik sektöründe çalýþan iþçi sayýsýnýn en fazla olduðu ilimizdir. Pamukkale, Efes ve Bodrum ayný coðrafi bölgemizde bulunan turistik merkezlerdendir. Turizmin geliþtiði bir yerleþim yerinde ticaretin de geliþmesi kaçýnýlmazdýr. Ülkemizde avlanan balýklarýn büyük çoðunluðu Akdeniz'den elde edilmektedir. Kütahya; porselen ve çini sanayinin geliþtiði illerimizdendir. Kahve, Türkiye'nin dýþ ülkelere sattýðý tarým ürünlerimiz arasýnda yer alýr. Yurdumuzun bazý bölgelerindeki yurttaþlarýmýzýn baþka bölgelere göç etmelerinin nedeni iklim þartlarýnýn zorluðu ve iþ olanaklarýnýn sýnýrlý olmasýdýr. 280

6 KONU TESTÝ 7 1. Belirli faaliyet ve iþlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye.... denir; ürün, mal, hizmet alým satýmý... olarak adlandýrýlýr. Bu cümledeki noktalý yerlere sýrasýyla hangi seçenektekiler yazýlmalýdýr? A. ekonomi, hizmet B. üretim, tüketim C. üretim, ticaret D. üretim, ihracat 2. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi sanayinin tanýmýný yapmýþtýr? A. Yer altýndaki madenlerin araþtýrýlmasý, çýkartýlmasý ve iþlenmesiyle ilgili iþlerdir. B. C. D. Topraðýn iþletilmesi, yararlý bitkiler yetiþtirilmesi amacýyla yapýlan etkinliklerdir. Ham maddeleri iþlemek, enerji kaynaklarýný yaratmak için kullanýlan yöntemlerdir. Ham maddelerin, iþlenmiþ ürünlerin bir yerden bir baþka yere taþýnmasý iþidir. 3. (1) Yeryüzü þekilleri, ulaþým olanaklarý, yer altý ve yer üstü zenginlikleri, ülkemizin coðrafi bölgelerindeki ekonomik faaliyetleri belirler. (2) Tarýma elveriþli topraklarýn bulunmasý, bölgede tarým etkinlikleri yapýlmasýna olanak saðlar. (3) Yurdumuzun her bölgesinde, iklim koþullarýna baðlý olarak ayný tür tarým ürünleri yetiþtirilir. (4) Tarým etkinlikleri genellikle verimli topraklara sahip kýyý ovalarýnda, düzlük alanlarda, akarsu vadilerinin çevresinde gerçekleþtirilir. Numaralandýrýlmýþ ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A. 1 B. 2 C. 3 D Bölgelerimiz ve bu bölgede gerçekleþtirilen ekonomik faaliyetlerle ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? A. Karadeniz Bölgesi - Balýkçýlýk B. Ýç Anadolu Bölgesi - Ormancýlýk C. Ege Bölgesi - Turizm D. Doðu Anadolu Bölgesi - Hayvancýlýk Eda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sorularý aþaðýdaki öðrencilerin verdiði bilgilerden yararlanarak yanýtlayýnýz. Sanayi kuruluþlarýnýn yoðun olduðu ikinci bölgemizdir. Bölgeden çýkarýlan madenlerden ve tarým ürünlerinin dýþ satýmýndan önemli gelir elde edilir. Ozan Doðal ve beþerî ortamýn uygun olmasý, bölgedeki ekonomik faaliyetleri çeþitlendirmiþtir. Bu nedenle bölgeye iç göç yaþanmýþ, nüfus yoðunluðu artmýþtýr. Türkiye'deki sanayi kuruluþlarýnýn yarýya yakýný bu bölgededir. Tarýma elveriþli alanlara sahip olmayan bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðidir. Tarihî ve doðal güzellikler bakýmýndan zengin olmakla birlikte turizm önemli bir gelir kaynaðý deðildir. Tarým yapýlabilecek alanlarý az olmasýna karþýn yetiþtirilen tarým ürünlerin dýþ satýmýndan önemli gelir elde edilir. Ormancýlýk faaliyetlerine izin verilen tek bölgemizdir. Ertunç Oya 5. Eda nýn tanýttýðý bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Akdeniz Bölgesi B. Ýç Anadolu Bölgesi C. Marmara Bölgesi D. Karadeniz Bölgesi 281

7 6. Hangi seçenekteki tüm tarým ürünleri Eda nýn tanýttýðý bölgemizde yetiþtirilmektedir? A. ayçiçeði, keten, zeytin, mýsýr B. pamuk, turunçgiller, yer fýstýðý, muz C. buðday, arpa, þeker pancarý, sebze D. çay, fýndýk, mýsýr, tütün 7. Ertunç un tanýttýðý bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Karadeniz Bölgesi B. Akdeniz Bölgesi C. Ege Bölgesi D. Ýç Anadolu Bölgesi 8. Aþaðýdakilerden hangisi, Ertunç un tanýttýðý bölgemizde gerçekleþtirilen hayvancýlýk etkinliklerinden biri deðildir? A. Kümes hayvancýlýðý B. Ýpek böcekçiliði C. Arýcýlýk D. Balýkçýlýk 9. Ozan ýn tanýttýðý bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Güneydoðu Anadolu Bölgesi B. Ýç Anadolu Bölgesi C. Doðu Anadolu Bölgesi D. Karadeniz Bölgesi 10. Aþaðýdakilerden hangisi, Ozan ýn tanýttýðý bölgemizdeki kýþ turizmi merkezlerindendir? A. Erciyes Kayak Merkezi B. Sarýkamýþ Kayak Merkezi C. Uludað Kayak Merkezi D. Kartalkaya Kayak Merkezi 11. Oya nýn tanýttýðý bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Karadeniz Bölgesi B. Doðu Anadolu Bölgesi C. Marmara Bölgesi D. Ýç Anadolu Bölgesi 12. Aþaðýdakilerden hangisi, Oya nýn tanýttýðý bölgemizde gerçekleþtirilen ekonomik faaliyetlerden biri deðildir? A. balýkçýlýk B. arýcýlýk C. seracýlýk D. madencilik 13. Aþaðýdaki bölgelerimizden hangisinin turizm gelirleri diðerlerinden azdýr? A. Doðu Anadolu Bölgesi B. Marmara Bölgesi C. Akdeniz Bölgesi D. Ege Bölgesi 14. Aþaðýdakilerden hangisi, Ýç Anadolu Bölgesi'ne ait bir özellik deðildir? A. Ekili dikili alan bakýmýndan Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sýrada gelir. B. Buðday yetiþtiriciliði yaygýndýr, Türkiye'nin buðday ambarý olarak nitelendirilir. C. Koyun ve tiftik keçisi yaygýn olarak yetiþtirilen hayvanlardýr. D. Ülkemizdeki petrol üretiminin hemen hemen tamamý bu bölgede gerçekleþtirilir. 15. Aþaðýdakilerden hangisi, küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýn olarak yapýldýðý bölgelerin ortak özelliðidir? A. Fazla yükselti bulunmasý B. Her mevsim bol yaðýþlý olmasý C. Bitki örtülerinin bozkýr olmasý D. Akarsular açýsýndan zengin olmasý 282

8 16. Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýðýn yapýldýðý bir bölgede aþaðýdaki sanayi dallarýndan hangisinin geliþmesi beklenmez? A. Süt ürünleri üretim tesisleri B. Otomobil üretim tesisleri C. Et ürünleri üretim tesisleri D. Halý, kilim dokuma atölyeleri 17. Aþaðýdakilerden hangisi Doðu Anadolu Bölgesi'ne ait bir özelliktir? A. Bölgenin en önemli gelir kaynaðý yer altý zenginlikleridir. B. Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yaygýndýr. C. Tarihî ve doðal güzellikler bakýmýndan zengin deðildir. D. Tarýma elveriþli geniþ alanlara sahiptir. 19. Linyit, krom, lüle taþý, tuz ve bor gibi yer altý zenginliklerine sahip bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Güneydoðu Anadolu Bölgesi B. Doðu Anadolu Bölgesi C. Ýç Anadolu Bölgesi D. Karadeniz Bölgesi 20. Bir bölgedeki ham maddeler, halkýn geçim kaynaklarýný belirler. Buna göre þehirlerimiz ve bu þehirlerimizde yaygýn olarak yapýlan el sanatlarýyla ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? A. Kütahya - Çinicilik B. Uþak - Dokumacýlýk C. Erzincan - Bakýrcýlýk D. Nevþehir - Ahþap oymacýlýðý 18. Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A. Diðer bölgelerimize göre tarým yapýlan alanlar azdýr. B. Ormancýlýk faaliyetlerine izin verilen tek bölgemizdir. C. Ülkemizdeki en zengin krom ve bor yataklarýna sahiptir. D. Yetiþtirilen tarým ürünlerinin ihracatýndan önemli gelir elde edilir. 283

9 KONU TESTÝ 8 1. Rize - Çay Ankara - Çilek Malatya - Kayýsý Antalya - Mýsýr Gaziantep - Zeytin Amasya - Elma Þehirlerimiz ve yetiþtirilen tarýmsal ürünlerle ilgili yukarýdaki eþleþtirmelerden kaç tanesi doðrudur? A. 1 B. 2 C. 3 D Karadeniz Bölgesi'nde yetiþtirilen ürünlerden biridir. Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerde bu ürünün üretimi yoðunlaþmaktadýr. Bu ürünün dünyadaki üretiminin % 70-75'i ülkemizde gerçekleþtirilmektedir. Hande nin hakkýnda bilgi verdiði ürün aþaðýdakilerden hangisidir? A. çay B. ayçiçeði C. mýsýr D. fýndýk 3. (1) Akdeniz Bölgesi'ndeki tarým yapýlan alanlar, Doðu Anadolu Bölgesi'nden daha azdýr. (2) Buna karþýn Akdeniz Bölgesi'nin Türkiye'nin tarým gelirine katkýsý daha fazladýr. (3) Bu duruma, Akdeniz Bölgesi'nin iklim özellikleri neden olmaktadýr. Numaralandýrýlmýþ ifadelerden hangileri doðrudur? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 4. Akdeniz Bölgesi'nin kýyý kesimleri ile iç kýsýmlarýnda yetiþtirilen tarým ürünlerinin farklý olmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A. Yükseltilerinin farklý olmasý nedeniyle bitki örtüsünün çeþitlilik göstermesi B. Daðlarýn, denizin iklim üzerindeki etkisinin iç kýsýmlara ulaþmasýný engellemesi C. Ýç kýsýmlarýn, tarým etkinliklerine olanak veren Karadeniz ikliminin etkisinde olmasý D. Kýyý kesimlerinde tarým etkinlikleri için yeterli sulama olanaklarýnýn bulunmamasý 5. Bölgelerimiz ve yetiþtirilen tarým ürünleriyle ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? A. Ýç Anadolu Bölgesi - Þeker pancarý, üzüm ve elma B. Marmara Bölgesi - Pamuk, turunçgiller, yer fýstýðý, muz C. Güneydoðu Anadolu Bölgesi - Pamuk, kýrmýzý mercimek, Antep fýstýðý D. Doðu Anadolu Bölgesi - Buðday, arpa, þeker pancarý, sebze, meyve 6. Geniþ düzlükler bulunmasýna karþýn yaz kuraklýklarýnýn þiddetli olmasý nedeniyle her türlü tarým ürününün yetiþtirilemediði bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Güneydoðu Anadolu Bölgesi B. Doðu Anadolu Bölgesi C. Ýç Anadolu Bölgesi D. Marmara Bölgesi 284

10 7. Türkiye üretiminin % 60'ýnýn Trakya Bölgesi'nden karþýlandýðý ürün aþaðýdakilerden hangisidir? A. ayçiçeði B. üzüm C. buðday D. pamuk 8. Aþaðýdaki bölgemizden hangisinde seracýlýk önemli bir gelir kaynaðýdýr? A. Marmara Bölgesi B. Akdeniz Bölgesi C. Ege Bölgesi D. Karadeniz Bölgesi 9. Ýncir, üzüm, zeytin, tütün ve pamuk gibi tarým ürünlerinin yetiþtirildiði bölgemiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Ege Bölgesi B. Akdeniz Bölgesi C. Karadeniz Bölgesi D. Marmara Bölgesi 12. Bölgeler Üretim (Ton) Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ýç Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Doðu Anadolu Bölgesi Güneydoðu Anadolu Bölgesi yýlýnda bölgelerimize göre nohut üretim miktarlarýnýn verildiði bu tabloya göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A. En fazla ürün Ege Bölgesi'nden elde edilmiþtir. B. Ülkemizin tüm bölgelerinde nohut yetiþtirilmektedir. C. En az ürün Doðu Anadolu Bölgesi'nden elde edilmiþtir. D. Marmara Bölgesi'ndeki üretim, Karadeniz Bölgesi'nden fazladýr. 10. Türkiye'de çayýn yalnýzca Karadeniz Bölgesi'nin doðusunda yetiþtirilmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A. Yaðýþlarýn bölgenin bu bölümünde daha fazla olmasý B. Bölgenin batýsýndaki nüfus yoðunluðunun fazla olmamasý C. Bölgenin bu bölümündeki topraklarýn daha verimli olmasý D. Bölgenin batýsýndaki yeryüzü þekillerinin tarým etkinliklerine izin vermesi 11. Aþaðýdaki tarým ürünlerinden hangisinin yoðun olarak yetiþtirildiði yerler kýyý bölgelerimizde bulunmaz? A. üzüm B. þeker pancarý C. turunçgiller D. zeytin 13. Türkiye'nin "tahýl ambarý" olarak nitelenen bölgesi aþaðýdakilerden hangisidir? A. Karadeniz Bölgesi B. Ýç Anadolu Bölgesi C. Akdeniz Bölgesi D. Marmara Bölgesi 14. (1) Bölgelerimizdeki tarýmsal üretim, açýlan fabrikalarýn ürünlerini belirler. (2) Bunun nedeni, fabrikalarda kullanýlan ham maddeye yakýnlýktýr. (3) Bu nedenle Konya ilimizde makarna, bisküvi vb. ürünler üreten fabrikalar kurulmuþtur. (4) Ülkemizdeki çay fabrikalarýnýn Trabzon ilimizde bulunmasýnýn nedeni de budur. Numaralandýrýlmýþ ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A. 1 B. 2 C. 3 D

11 15. Ýpek böcekçiliðinin yaygýn olduðu, þeftalisi ile ün yapmýþ ilimiz aþaðýdakilerden hangisidir? A. Amasya B. Edirne C. Bursa D. Adana 19. Aþaðýdakilerden hangisi, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yetiþtirilen ürünlerden deðildir? A. incir B. buðday C. tütün D. antep fýstýðý 16. Buðday; yetiþme döneminde (kýþ mevsiminde) bol, olgunlaþma döneminde (yaz mevsiminde) çok az su isteyen bir üründür. Seda nýn bu açýklamasýna göre aþaðýdaki bölgelerimizden hangisinde buðday yetiþtiriciliðinden daha çok ürün elde edilir? A. Karadeniz Bölgesi B. Akdeniz Bölgesi C. Güneydoðu Anadolu Bölgesi D. Ege Bölgesi 20. Erdem Yýllar Aðaç Sayýsý Üretim (Ton) Ülkemizdeki turunçgil üretimi yýldan yýla artmaktadýr. Ülkemizdeki turunçgil aðacý sayýsý yýldan yýla artmaktadýr. Damla 17. Aþaðýdaki endüstri kollarýndan hangisi tarýmsal üretimle ilgili deðildir? A. çay B. cam C. þeker C. unlu mamuller 18. Bölgelerimizde yetiþtirilen ve ülkemiz üretiminin önemli bir bölümünü karþýlayan bazý tarým ürünleriyle ilgili aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? A. Marmara Bölgesi - Ayçiçeði B. Güneydoðu Anadolu Bölgesi - Pamuk C. Ýç Anadolu Bölgesi - Þeker pancarý D. Akdeniz Bölgesi - Fýndýk 2006 yýlýnda aðaç sayýsýnda fazla artýþ olmamasýna karþýn üretim Tuncay epey yükselmiþtir. Yýllara göre Türkiye'deki turunçgil üretimiyle ilgili tabloya göre bu öðrencilerden hangilerinin düþünceleri doðrudur? A. Erdem ve Damla B. Damla ve Tuncay C. Tuncay ve Erdem D. Erdem, Damla ve Tuncay 286

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý LYS COÐRAFYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ

IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ Cilt: 10 Sayý: 38 (2001), 18-22 ARAÞTIRMA MAKALESÝ IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim TURNA Karadeniz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI TÜRKÝYE DE TOPRAK TÝPLERÝ ve TOPRAK KULLANM Türkiye de Baþlýca Toprak Tipleri Zonal Topraklar Kahverengi orman topraklarý Kýrmýzý Renkli Akdeniz topraklarý (Terra-rossa) Kahverengi bozkýr topraklarý Kestane

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 6. Bölüm TÜRKÝYE DE KÜLTÜR VE TURÝZM ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN MEKÂNLAR TÜRKÝYE NÝN TURÝZM POLÝTÝKALARI 96 97 1 ÜLKEMÝZÝ SEMBOLÝZE EDEN MEKÂNLAR K o n u y a B a þ l a r k e n

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 Sanayi Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi (endüstri) denir. Gelişmiş ülkeler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 5. Bölüm TÜRKÝYE DE ULAÞIM VE TÝCARET TÜRKÝYE DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA TÜRKÝYE DE TÝCARET DIÞ TÝCARET 66 67 1 TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ SU KAYNAKLARI Su çevrimi, yeryüzünde, yer altýnda ve atmosferde suyun bulunmasýný ve hareketlerini anlatýr. Yeryüzündeki ve atmosferdeki su sürekli hareket halindedir. Buz halden sývý hale, sývý halden

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ

YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ METEOROLOJÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ARAÞTIRMA DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI Sayý : 78 Temmuz 2012 GENEL DURUM : YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ 2012 YILI TEMMUZ AYI YAÐIÞ RAPORU Yaðýþlar genel olarak normallerinden ve geçen yýl Temmuz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

Metamorfizma geçirmiþ olan. basýnç altýnda baþkalaþým. (metamorfizma) geçirerek. Kayaç türleri, sýcaklýk ve. kayaçlarýn sertlikleri ve

Metamorfizma geçirmiþ olan. basýnç altýnda baþkalaþým. (metamorfizma) geçirerek. Kayaç türleri, sýcaklýk ve. kayaçlarýn sertlikleri ve PÜSKÜRÜK (MAGMATÝK) KAYAÇLAR ÝÇ PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR Yerin derinliklerinde oluþan iç püskürük kayaçlarýn baþlýcalarý; granit, siyenit, diorit ve gabrodur. Örneðin granit, sert ve aþýnmaya karþý dayanýklýdýr.

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bölüm UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIÞI ÝLK KÜLTÜR MERKEZLERÝ

Bölüm UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIÞI ÝLK KÜLTÜR MERKEZLERÝ BEÞERÎ SÝSTEMLER 2. Bölüm UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIÞI ÝLK KÜLTÜR MERKEZLERÝ 22 23 1 ÝLK KÜLTÜR MERKEZLERÝ K o n u y a B a þ l a r k e n 1. Medeniyet sözcüðü size neler ifade ediyor? Açýklayýnýz. 2. Aklýnýza

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı