Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry Clinics Yusuf Kocal 1, Gonca Karakuþ 2, Lut Tamam 3 1 Dr., 2 Doç. Dr., 3 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim dalý, ADANA ÖZET Amaç: Bu çalýþmada þizofreni tanýsý ile yýllarý arasýnda yatarak tedavi gören hastalarýn klinik ve sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi; cinsiyet ve baþlangýç yaþýna göre klinik ve sosyodemografik özelliklerin karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: Araþtýrmaya yýllarý arasýnda yatarak tedavi gören, DSM IV-TR'ye göre þizofreni tanýsý alan 208 hasta dahil edilmiþtir. Veri toplama formu, Pozitif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði (SAPS), Negatif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði (SANS), Hamilton Depresyon Ölçeði ve Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði hasta dosyalarý taranarak, hasta dosyalarýndan alýnmýþtýr. Bulgular: Çalýþmaya dahil edilen hastalarýn 107'si (%51,4) erkekti. Hastalýðýn ortalama baþlangýç yaþý 23,82±9,78 idi. Baþlangýç yaþý açýsýndan kadýn ve erkekler arasýnda anlamlý fark saptanmadý. Bir veya daha fazla sanrýsý olan hastalarýn oraný % 98,6 (n:205), bir veya daha fazla halüsinasyonu olan hastalarýn oraný % 59,6 (n:124) olarak bulunmuþtur. Cinsiyete göre yapýlan karþýlaþtýrmada erkeklerde sigara, alkol ve madde kullanýmýnýn, adli suç öyküsü fazla; kadýn hastalarda yaþam boyu özkýyým giriþimi öyküsü fazla ve SAPS puanlarý yüksekti. Baþlangýç yaþlarýna göre yapýlan karþýlaþtýrmada 40 yaþýndan önce baþlayan grupta ailede ruhsal bozukluk öyküsü oranlarý yüksekti. Sonuç: Daha geniþ ve homojen daðýlým gösteren bir örneklem grubu ve ayný zamanda hasta ve ailesi ile birebir görüþme ile yapýlacak olan çalýþmanýn, þizofreninin klinik özelliklerinin daha ayrýntýlý belirlenmesi açýsýndan katký saðlayabileceði söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Þizofreni, yatan hastalar, sosyodemografik özellikler SUMMARY Objective: The aim of study as to determine the clinical and sociodemographic characteristics of the inpatients with the diagnosis of schizophrenia between the years Patients were grouped according to the gender and age of onset and these groups were compared. Method: 208 patients who had been diagnosed with schizophrenia according to DSM IV TR between the years Sociodemographic and clinical data form, Scale for the Assessment of Positive Symptoms(SAPS) and Scale for the Assessment of Negative Symptoms(SANS), Hamilton Depression Rating Scale and Insight Assessment Scale were filled by scanning previous patient files. Results: 107(51,4%) of the patients included in this study were male. Mean age of onset of schizophrenia was 23,82±9,78. There was no significant difference between men and women in terms of age at onset. The rate of patients with one or more delusions was 98,6 % (n:205), the rate of patients with one more halucinations was 59,6 % (n:124). Lifetime smoking, alcohol and substance abuse and legal problem rates were higher in male patients. Lifetime history of suicide and SAPS scores were higher in female patients. Family history of psychiatric disorders was higher in early onset schizophrenia patients(<40 age). Conclusion: The study which determined wider and homogeneous distribution samples in this subject and at same time meeting patients and their families may contribute to identify the clinical features of the disease more detailed. Key Words: Schizophrenia, inpatient, sociodemographic features. () DOI: /kpd Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Kocal Y, Karakuþ G, Tamam L. GÝRÝÞ Þizofreni genellikle gençlik yýllarýnda baþlayýp, gidiþ ve sonlanýþý hastaya göre deðiþiklik gösteren, ruhsal durumun tüm alanlarýnda belirti ve bulgularýn görülebildiði, henüz etyolojisi tam olarak belirlenemeyen ve büyük ölçüde yeti yýkýmýna yol açan bir toplum saðlýðý sorunudur (1). Þizofreni her türlü toplumda sýk görülen ruhsal bozukluklardan biri olmasýna raðmen sýklýk ve yaygýnlýk üzerine yapýlan çalýþmalar deðiþkendir; yapýlan çalýþmalarda bir yýllýk yaygýnlýðý % 1 ve yaþam boyu yaygýnlýðý % 1,5 olarak kabul görmektedir (2,3). Yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarda kadýn ve erkeklerde görülme yaygýnlýðýnýn eþit olduðu, erkeklerde baþlangýç yaþýnýn kadýnlara göre erken olduðu, en sýk izlenen medeni durumun bekar olma olduðu ve sosyoekonomik düzeyi düþük ailelerde þizofreni görülme sýklýðýnýn arttýðý gösterilmektedir (1,3-5). Etyolojik olarak ise genetik, obstetrik anomali ve intrauterin enfeksiyonlar, nörogeliþimsel ve nörodejeneratif teoriler, nörotransmitter ile ilgili teoriler üzerinde durulmaktadýr. Çin'de 2007 yýlýnda yapýlan, 542 yatan þizofreni hastasýnýn cinsiyete göre klinik ve demografik özelliklerinin karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada, erkek hastalarda hastalýðýn daha erken baþladýðý, daha az bir kýsýmýnýn paranoid tip ile baþvurduðu, daha yüksek dozda antipsikotik ilaç aldýðý, daha az sýklýkla atipik antipsikotik ilaç kullandýðý, daha çok sigara içtiði, daha çok evlenmemiþ ya da yalnýz olduðu, daha az pozitif belirti gösterdiði, genel psikopatoloji puanlarýnýn daha düþük olduðu, anksiyete ile depresyon alt ölçek puanlarýnýn daha düþük olduðu, kadýnlarýn çoðunluðunun hastalýðýnýn geç baþlangýçlý olduðu (>45 yaþ) saptanmýþtýr (6). Þizofreni klinik olarak; karakteristik düþünce ve algý bozukluklarý, motor anomaliler, biliþsel bozulmalar, avolüsyon ve apati, kýsýtlanmýþ duygusal dýþa vurum ve iletiþimde güçlükleri kapsayan bulgu ve belirtiler kümesi ile kendisini göstermektedir. Olaðan iþlevlerde aþýrýlýk ya da çarpýklýk olarak bilinen pozitif belirtiler; sanrý, halüsinasyon, konuþmada bozukluk ve davranýþ problemlerini içermektedir. Olaðan iþlevlerin azalmasý ya da yitimi þeklinde tanýmlanan negatif belirtiler ise; duygusal tepkilerde azalma, aloji, avolüsyon, toplumsal geri çekilme þeklinde kendini göstermektedir (1,3,7,8). Þizofreni klasik olarak alevlenme ve remisyonlarla seyretmektedir. Hastalýðýn uzun dönem gidiþ ve sonlanýþýný deðerlendirebilmek güç olmakla birlikte; hastalýðýn belirtileri, toplumsal uyum, hastaneye yatýþ sayýsý ve süresi, biliþsel yetiler, özkýyým eðilimleri, þiddet içeren davranýþ örüntüleri, genel saðlýk durumu gibi belirtiler uzun dönemde hastalýðýn gidiþatý hakkýnda bizlere fikir verebilmektedir. Yapýlan çalýþmalarda iyileþme oranlarý % arasýnda olmakla birlikte, bütün hastalarýn yaklaþýk % 20-30'luk kesiminin normal yaþantýsýný sürdürebildiði tahmin edilmektedir (2,3). Bu çalýþmada amaç Çukurova Üniversitesi Psikiyatri Kliniði'nde yýllarý arasýnda þizofreni tanýsý ile yatarak tedavi gören hastalarýn yatýþ dosyalarý incelenmesi sonucunda; klinik ve sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi; ayrýca cinsiyet, erken-geç baþlangýçlý þizofreni þeklinde bir takým tanýmlayýcý özellikler belirlenerek gruplandýrýlmasý, gruplarýn da kendi aralarýnda karþýlaþtýrýlarak hastalýk özelliklerinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Çalýþma için Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Giriþimsel Olmayan Klinik Araþtýrmalar Etik Kurulundan 6 Mart 2015 tarih 40/8 karar no ile etik kurul onayý alýndý. Araþtýrmaya 01 Ocak Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi Psikiyatri servisinde yatýrýlarak tedavi gören, DSM IV-TR'ye göre þizofreni tanýsý alan 230 hastadan dosyalarýndan veri toplama formundaki verileri doldurabileceðimiz, ölçek bilgileri bulunan 208 hasta dahil edilmiþtir. Çalýþma geçmiþe dönük dosya taramasý þeklinde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmaya alýnan hastalarýn sosyodemografik ve klinik özelliklerini içeren veri toplama formu doldurulmuþ; ilk yatýþlarýnda uygulanan pozitif belirtileri deðerlendirme ölçeði (SAPS), negatif belirtileri deðerlendirme ölçeði (SANS), hamilton depresyon ölçeði, içgörü deðerlendirme ölçeði puanlarý deðerlendirilmiþtir. 105

3 Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Veri Toplama Formu: Hastalarýn sosyodemografik verilerini, klinik özelliklerini, hastalýðýn temel belirtilerini, hastalarýn hastalýklarýnýn geçmiþ ve güncel durumlarýný, geçmiþte ve yatýþlarý sýrasýnda uygulanan tedavilerini içeren veri formu oluþturulmuþ olup; bu veri formu araþtýrmacý tarafýndan geriye doðru dosya taramasý yapýlarak, yeterli bilgi-veri olan hasta dosyalarý belirlenip, çalýþmaya dahil edilerek doldurulmuþtur. Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði (ÝDÖ): David tarafýndan 1990 yýlýnda geliþtirilen, klinisyen tarafýndan uygulanan yarý yapýlandýrýlmýþ ve þizofreni hastalarýna yönelik bir ölçektir(9). Bu ölçeðin Türkçede geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý Arslan ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþtýr(10). Ölçeðin, hastalýðýn kabul edilmesini, psikotik yaþantýlarý anormal olarak adlandýrma yetisini, tedaviye tutumunu, geçmiþteki ruhsal rahatsýzlýklara dair farkýndalýðýný deðerlendirmeyi hedefleyen 4 bölümü vardýr. Her item 0, 1, 2 þeklinde deðerlendirilerek þiddeti ölçmektedir. Skor ne kadar yüksekse içgörü o kadar fazla demektir (11). Pozitif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði (SAPS): Görüþmecinin hasta ile görüþme sýrasýnda deðerlendirildiði bir ölçek olup, þizofreninin pozitif belirtilerinin düzeyini, daðýlýmýný ve þiddet deðiþimini ölçmeyi amaçlamaktadýr. 4 alt ölçek ve 34 madde içermektedir. Alt ölçekler; halüsinasyonlar, hezeyanlar, garip davranýþ ve formal düþünce bozukluðu þeklindedir. Hastayla olan görüþmeye görüþme sýrasýndaki gözlemlere ve hastanýn çevresindeki kiþilerden alýnan bilgilere dayanarak uygulanmaktadýr. Andreasan tarafýndan geliþtirilen ölçek Türkçe'ye Erkoç ve arkadaþlarý tarafýndan uyarlanmýþtýr. Türkçe formunun geçerlilik çalýþmalarý yapýlmayýp, ölçeðin iç tutarlýlýðý geçerliliðe gösterge olarak alýnmýþtýr (12,13). Kesme puaný hesaplanmamýþ olan bu ölçek, karþýlaþtýrmalý çalýþmalarda anlam taþýmaktadýr. Puanlamada her bir madde 5 puan üzerinden deðerlendirilmekte olup, alt ölçek puanlarýnýn toplamý, toplam puaný oluþturmaktadýr (14). Negatif Belirtileri Deðerlendirme Ölçeði (SANS): Þizofreninin negatif belirtilerinin düzeyini, daðýlýmýný, þiddet ve deðiþimini ölçmeyi amaçlayan bir klinik deðerlendirme ölçeðidir. Andreasen tarafýndan geliþtirilmiþtir(12). Ölçek; afektif küntleþme, aloji, apati, anhedoni ve dikkat eksikliði þeklinde 4 alt ölçekten oluþmaktadýr. Hastayla olan görüþmeye görüþme sýrasýndaki gözlemlere ve hastanýn çevresindeki kiþilerden alýnan bilgilere dayanarak uygulanmaktadýr. Türkçe'ye Erkoç ve arkadaþlarý tarafýndan uyarlanmýþtýr. Türkçe formunun geçerlilik çalýþmalarý yapýlmayýp, ölçeðin iç tutarlýlýðý geçerliliðe gösterge olarak alýnmýþtýr (15). Puanlamada her bir madde 5 puan üzerinden deðerlendirilmekte olup, alt ölçek puanlarýnýn toplamý, toplam puaný oluþturmaktadýr (14). Hamilton Depresyon Ölçeði: Hamilton tarafýndan 1960 yýlýnda geliþtirilen Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði (HAM-D), hastada depresyonun düzeyini ve þiddetini ölçer. Görüþmeci tarafýndan uygulanýr. 17 maddeden oluþur. HAM-D ölçeðinde maddeler 0-4 ve 0-2 arasýnda iþaretlenmektedir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalýþmasý Akdemir ve arkadaþlarý tarafýndan 1996 yýlýnda yapýlmýþtýr. Ölçeðin Türkçe formunun güvenilirliði, içtutarlýlýk çalýþmasýnda Cronbach alfa deðerleri 0,75, Sperman Brown güvenilirlik katsayýsý 0,76'dýr. Deðerlendiriciler arasý güvenilirlik katsayýsý 0,86 ile 0,98 deðerleri arasýndadýr (16). Ýstatistik Tüm istatistiksel deðerlendirmeler SPSS for Windows 15,0 paket programý yardýmýyla yapýldý. Verilerin deðerlendirilmesinde tanýmlayýcý istatistiksel yöntemlerin (ortalama, standart sapma) yaný sýra çoklu gruplarýn karþýlaþtýrmasýnda baðýmsýz gruplar t-testi, nitel verilerin karþýlaþtýrmalarýnda ki-kare testi kullanýlmýþtýr. Sonuçlarýn anlamlýlýðý p<0,05 düzeyinde % 95'lik güven aralýðýnda deðerlendirilmiþtir. BULGULAR Hastalarýn sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Kadýn hastalar 17-71; erkek hastalar yaþ aralýðýndaydý. Kadýn ve erkek hastalar yaþ ortalamasý açýsýndan deðerlendirildiðinde kadýnlarýn ortalama yaþýnýn 34,95±12,21 ve erkeklerin ortalama yaþýnýn 32,45±12,21 olarak bulunmuþ, istatistiksel olarak anlamlý bir fark olmadýðý 106

4 Kocal Y, Karakuþ G, Tamam L. Tablo 1. Hastalarýn sosyodemografik özellikleri n/% Cinsiyet -Kadýn 101/48,6 -Erkek 107/51,4 Medeni Durumu -Bekar 133/63,9 -Evli 56/26,9 -Boþanmýþ/dul 16/9,1 Ailede Ruhsal Bozukluk + Þizofreni 47/22,6 Bipolar Bozukluk 9/4,3 Depresyon 17/8,2 Obsesif Kompulsif Bozuk. 7/3,4 Diðer 14/6,7 Toplam 87/41,8 Sigara Kullanýmý(+) 90/43,3 Alkol Kullanýmý(+) 20/9,6 Madde Kullanýmý(+) 20/9,6 n:hasta sayýsý; %:yüzde. görülmüþtür (p>0,05). Çalýþmaya alýnan hastalarýn çoðunluðunun bekar ve çocuksuz, yaþadýðý yerin il merkezi olduðu görülmektedir. 1. veya 2. derece akrabalarýnda en az bir ruhsal bozukluk olanlarýn oraný % 41,8 (n:87); ailesinde þizofreni olanlarýn oraný ise % 22,6 (n:47) olarak bulunmuþtur. Hastalar yaþam boyu sigara, alkol ve madde kullanýmý açýsýndan deðerlendirildiðinde; 90 (% 43,3) hastanýn sigara, 20 (% 9,6) hastanýn alkol ve 20 (% 9,6) hastanýn da madde kullanýmýnýn olduðu bulunmuþtur. Hastalýða iliþkin genel klinik özelliklere bakýldýðýnda (Tablo 2) ortalama baþlangýç yaþýnýn 23,82±9,78, hastanede ortalama yatýþ sayýsý 2,67±2,28, hastalýðýn ortalama alevlenme sayýsý 3,22±1,54 olarak bulunmuþtur. Hayatýnýn herhangi bir döneminde bir veya daha fazla özkýyým giriþiminde bulunan hastalarýn oraný % 21,6 (n:45) olarak bulunmuþtur. %2.4 (n:5) hastanýn geçmiþte adli suç öyküsünün bulunduðu saptanmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmede bir veya daha fazla sanrýsý olan hastalarýn oraný % 98,6 (n:205), bir veya daha fazla halüsinasyonlarý olan hastalarýn oraný % 59,6 (n:124) olarak bulunmuþtur. Sanrý tipleri incelendiðinde hastalarýn büyük çoðunluðunda perseküsyon ve referans sanrýlarý olduðu; halüsinasyon tipleri incelendiðinde ise büyük çoðunluðunun iþitsel ve görsel halüsinasyonlarý olduðu bulunmuþtur. Ayrýca hiçbir hastada tad halüsinasyonu bulunmamýþtýr. Hastalýðýn diðer temel belirtileri incelendiðinde dezorganize davranýþ, duygulaným patolojileri ve negatif belirtiler hastalarýn büyük çoðunluðunda bulunmaktadýr. Hastalar cinsiyetlerine göre kadýn ve erkek hasta þeklinde 2 gruba ayrýlarak incelenmiþtir. Kadýn hasta grubunda 101, erkek hasta grubunda 107 hasta bulunmuþtur. Hastalarýn sosyodemografik ve klinik özellikleri cinsiyetlerine göre karþýlaþtýrýldýðýnda elde edilen veriler Tablo 3'te Tablo 2. Hastalýða iliþkin klinik özellikler n/% ort±ss Hastalýðýn Baþlangýç Yaþý 23,82±9,78 Toplam Hastanede Yatýþ Sayýsý 2,67±2,28 Hastalýðýn Alevlenme Sayýsý 3,22±1,54 Adli Suç Öyküsü(+) 5/2,4 Yaþam Boyu Özkýyým Giriþimi(+) 45/21,6 Sanrý(+) -Perseküsyon 174/83,7 -Referans 180/86,5 -Kýskançlýk 33/15,9 -Somatik 22/10,6 -Grandiyöz 8/3,8 -Nihilistik 5/2,4 -Erotomanik 10/4,8 -Suçluluk 4/1,9 Toplam 205/98,6 Halüsinasyon(+) -Ýþitsel 116/55,8 -Görsel 54/26 -Koku 2/1 -Taktil 1/0.5 -Tad 0/0 Toplam 124/59,6 Dezorganize Davranýþ(+) 135/64,9 Dezorganize Konuþma(+) 108/51,9 Duygulaným Patolojileri(+) 143/68,8 Katatoni(+) 3/1,4 Negatif Belirti(+) 158/76 Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði 8,66±3,42 Hamilton Depresyon Ölçeði 6,6±3,93 SAPS 30,88±15,87 SANS 34,81±19,11 n:hasta sayýsý; %:y üzde; ort:ortalama; SS:standart sapma; SANS:Negatif belirtileri deðerlendirme ölçeði; SAPS:Pozitif belirtileri deðerlendirme ölçeði. 107

5 Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Tablo 3. Hastalarýn sosyodemografik ve klinik özelliklerinin cinsiyetler açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Kadýn n/% Erkek n/% Kadýn Ort±SS Erkek Ort±SS p Medeni Durumu -Bekar 60/59,4 73/68,2 0,395 -Evli 30/29,7 26/24,3 -Boþanmýþ/dul 11/10,9 8/7,5 Ailede Ruhsal Bozukluk(+) 39/38,6 48/44,9 0,361 Sigara Kullanýmý(+) 29/28,7 61/57 0,0001* Alkol Kullanýmý(+) 2/2 18/16,8 0,0001* Madde Kullanýmý(+) 1/1 19/17,8 0,0001* Hastalýðýn Baþlangýç Yaþý 24,8±9,23 22,8±10,2 0,149 Toplam Hastanede Yatýþ Sayýsý 2,51±2,03 2,82±2,49 0,333 Hastalýðýn Alevlenme Sayýsý 3,33±1,74 3,11±1,32 0,296 Adli Suç Öyküsü(+) 0/0 5/4,7 0,028* Yaþam Boyu Özkýyým Giriþimi(+) 29/28,7 16/15 0,016* Sanrý(+) Perseküsyon 86/85,1 88/82,2 0,571 Referans 89/88,1 91/85 0,516 Kýskançlýk 18/17,8 15/14 0,453 Somatik 10/9,9 12/11,2 0,758 Grandiyöz 2/2 6/5,6 0,174 Nihilistik 1/1 4/3,7 0,196 Erotomanik 9/8,9 1/0,9 0,007* Suçluluk 2/2 2/1,9 0,954 Toplam 100/99 105/98,1 0,595 Halüsinasyon(+) Ýþitsel 59/58,4 57/53,3 0,455 Görsel 31/30,7 23/21,5 0,130 Koku 0/0 2/1,9 0,167 Taktil 0/0 1/0,9 0,330 Toplam 61/60,4 63/58,9 0,824 Dezorganize Davranýþ(+) 70/69,3 65/60,7 0,196 Dezorganize Konuþ ma(+) 65/64,4 43/40,2 0,0001* Katatoni(+) 1/1 2/1,9 0,595 Negatif Belirti(+) 79/78,2 79/73,8 0,459 Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði 8,08±3,39 9,20±3,38 0,018* Hamilton Depresyon Ölçeði 6,66±3,71 6,54±4,13 0,825 SAPS 33,29±16,9 28,6±14,56 0,033* SANS 36,18±18,5 33,51±19,6 0,314 Ki-kare testi ve independent samples t test uygulandý. n:hasta sayýsý; %:yüzde; ort:ortalama; SS:standart sapma; SANS:Negatif belirtileri d eðerlendirme ölçeði; SAPS:Pozitif belirtileri deðerlendirme ölçeði ; *:p<0,05 108

6 Kocal Y, Karakuþ G, Tamam L. verilmiþtir. Sosyodemografik veriler için yapýlan karþýlaþtýrma sonucunda erkek hastalarda yaþam boyu sigara, alkol ve madde kullanýmýnýn, kadýn hastalara göre istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek olduðu saptanmýþtýr (p<0,05). Diðer sosyodemografik verilerin cinsiyet açýsýndan anlamlý fark oluþturmadýðý bulunmuþtur (p>0,05). Hastalarýn klinik özellikleri cinsiyetlere göre karþýlaþtýrýldýðýnda yaþam boyu özkýyým giriþimi kadýn hastalarda erkek hastalara göre istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur (p<0,05). Adli suç öyküsünün varlýðý ise erkek hastalarda kadýn hastalara göre istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur (p<0,05). Diðer klinik özellikler açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmamýþtýr. Hastalarýn cinsiyetlerine göre, hastalýðýn temel belirtilerine bakýldýðýnda erotomanik sanrý ve dezorganize konuþma belirtileri olan kadýn hasta sayýsýnýn, erkek hastalara göre istatistiksel olarak yüksek olduðu bulunmuþtur (p<0,05). Hastalýðýn diðer temel belirtilerinde cinsiyet açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmamýþtýr (p>0,05). Hastalara yatýþlarýnda uygulanan ölçekler cinsiyetler açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði ortalama puanýnýn erkek hastalarda kadýn hastalara göre istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur (p<0,05). Yapýlan diðer ölçek karþýlaþtýrmalarýnda her 2 grup açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark bulunmamýþtýr. Hastalar 40 yaþýndan önce þizofreni tanýsý alanlar (erken baþlangýçlý), 40 ve üzeri yaþýndan sonra þizofreni tanýsý alanlar (geç baþlangýçlý) þeklinde 2 gruba ayrýlarak inceleme yapýlmýþtýr. Bu iki grubun sosyodemografik ve klinik olarak karþýlaþtýrýlmasý tablo 4'te verilmiþtir. Erken baþlangýçlý hasta grubunda hasta sayýsý 192 (% 92,3), geç baþlangýçlý hasta grubunda ise hasta sayýsý 16 (% 7,7) olarak bulunmuþtur. Yapýlan karþýlaþtýrmada erken baþlangýçlý þizofreni hastalarýnda, geç baþlangýçlý þizofreni hastalarýna göre ailede ruhsal bozukluk varlýðýnýn istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek olduðu bulunmuþtur (p<0,05). Yapýlan diðer sosyodemografik incelemelerde her iki grupta istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmamýþtýr. Erken ve geç baþlangýçlý þizofreni hastalarýnýn klinik özellikleri karþýlaþtýrýldýðýnda erken baþlayan þizofreni hasta grubu, hastalýðýn alevlenme sayýsý ve hastaneye yatýþ þekli (kendi isteði) açýsýndan geç baþlayan þizofreni hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlý derece yüksek bulunmuþtur (p>0,05). Geç baþlayan þizofreni grubu ise hastalýðýn baþlangýç seyri (hýzlý) açýsýndan, erken baþlayan þizofreni hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur. Yapýlan diðer klinik özellikler her iki hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlý bir fark oluþturmamýþtýr. Erken ve geç baþlangýçlý þizofreni hastalarý, þizofreni hastalýðýnýn temel belirtileri açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda geç baþlangýçlý þizofreni hasta grubunda koku halüsinasyonu, erken baþlangýçlý grupta ise duygulaným patolojisi varlýðý istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksek olduðu bulunmuþtur (p<0,05). Yapýlan diðer temel belirti karþýlaþtýrýlmalarýnda her iki grup açýsýndan istatistiksel olarak anlamý bir fark bulunmamýþtýr. Erken ve geç baþlangýçlý hasta gruplarýnýn ölçeklerle karþýlaþtýrýlmasý yapýldýðýnda her 2 grup açýsýndan istatistiksel olarak anlamý bir farklýlýk bulunmamýþtýr. TARTIÞMA Yatarak saðaltým gören þizofreni hastalarýnýn sosyodemografik özellikler, klinik veriler ve kullanýlan ölçek puanlarýnýn belirlenmesinin amaçlandýðý çalýþmamýzda, hastalar, cinsiyet ve baþlangýç yaþýna göre karþýlaþtýrýlmýþtýr. Klinik belirti ve bulgularý etkileyen faktörlerin bilinmesi, kronik ve ciddi yeti yitimine yol açan bu hastalýðýn tedavi planýnýn bu faktörler gözetilerek oluþturulmasýnda önem taþýmaktadýr (17). Çalýþmamýza alýnan 208 þizofreni hastasýnýn yaklaþýk yarýsý kadýn, yarýsý erkekti. Hastalarýn % 92,3'ünün erken baþlangýçlý (<40 yaþ) olduðu, % 67,3'ünün çalýþmýyor olduðu, % 41,8'inin aile öyküsünde en az bir ruhsal bozukluk olduðu bulunmuþtur. Erkeklerde daha erken baþlangýçlý olduðu 109

7 Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Tablo 4. Hastalarýn sosyodemografik ve klinik özelliklerinin baþlangýç yaþýna göre karþýlaþtýrýlmasý Erken n/% Geç n/% Erken ort±ss Geç ort±ss p Cinsiyet Kadýn 91/47,4 10/62,5 0,245 Erkek 101/52,6 6/37,5 Toplam 192/100 16/100 Ailede Ruhsal Bozukluk(+) 85/44,3 2/12,5 0,013* Sigara Kullanýmý(+) 84/43,8 6/37,5 0,628 Alkol Kullanýmý(+) 19/9,9 1/6,3 0,635 Madde Kullanýmý(+) 20/10,4 0/0 0,174 Toplam Hastanede Yatýþ Sayýsý 2.71±2,33 2,12±1,45 0,319 Adli suç öyküsü(+) 5/2,6 0/0 0,513 Yaþam boyu özkýyým giriþimi(+) 42/21.9 3/18,8 0,771 Sanrý(+) 189/98,4 16/100 0,615 Perseküsyon 159/82,8 15/93,8 0,256 Referans 166/86,5 14/87,5 0,907 Kýskançlýk 29/15,1 4/25 0,298 Somatik 19/9,9 3/18,8 0,269 Grandiyöz 7/3,6 1/6,3 0,603 Nihilistik 5/2,6 0/0 0,513 Erotomanik 10/5,2 0/0 0,349 Suçluluk 4/2,1 0/0 0,560 Halüsinasyon(+) 114/59,4 10/62,5 0,807 Ýþitsel 108/56,3 8/50 0,629 Görsel 48/25 6/37,5 0,273 Koku 0/0 2/12,5 0,0001* Taktil 1/0,5 0/0 0,772 Dezorganize Davranýþ(+) 124/64,6 11/68,8 0,737 Dezorganize Konuþma(+) 98/51 10/62,5 0,378 Katatoni(+) 3/1,6 0/0 0,615 Negatif Belirti(+) 148/77 10/62,5 0,190 PROOF Ýçgörü Deðerlendirme Ölçeði 8,72±3,48 7,87±2,52 0,339 Hamilton Depresyon Ölçeði 6,67±3,96 5,75±3,54 0,369 SAPS 30,64±16,07 33,75±13,38 0,454 SANS 35,17±19,19 30,50±18,17 0,349 Ki-kare testi ve independent samples t test uygulandý. n:hasta sayýsý; %:yüzde; ort:ortalama; SS:sta ndart sapma; SANS:Negatif belirtileri deðerlendirme ölçeði; SAPS:Pozitif b elirtileri deðerlendirme ölçeði; *:p<0,05 110

8 Kocal Y, Karakuþ G, Tamam L. bilinen þizofreninin görülme sýklýðýnýn yaþ gruplarýna göre deðiþmekle birlikte, cinsiyetler arasýnda fark olmadýðý bilinmektedir(2,18,19). Bu yönüyle örneklem grubunun genel özellikleri literatürde bildirilenlerle benzer sonuçlar elde edilmiþtir. ICD-10 taný ölçütleri kullanýlarak yapýlan bir çalýþmada þizofreni hastalarýnda varsanýlar (% 58,5) ve sanrýlar (% 72) en sýk görülen pozitif belirtiler olarak bulunmuþtur. Katatoni, hastalarýn % 2,9'unda bildirilmiþtir (20). Çalýþmamýzda da benzer þekilde en sýk görülen pozitif belirti sanrý olup, hastalarýn % 98,6'sýnda en az bir sanrý saptanmýþ, bu yüksek oran çalýþmamýza alýnan hastalarýn yatan hasta ve psikotik alevlenme döneminde olmasý ile iliþkilendirilmiþtir. Örneklem grubumuzun % 76'sýnda negatif belirtiler saptanmýþtýr Çalýþmamýzda kadýn ve erkek hastalarýn hastalýk baþlangýç yaþlarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmamýþtýr. Bu genel psikiyatri literatürü ile çeliþen bir bulgudur ve çalýþmamýza dosyasýndan yeterli bilgi alýnabilen hastalarýn dahil edilmesi ile iliþkili olabileceði düþünülmüþtür. Ülkemizde 2000 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada cinsiyet açýsýndan þizofreni hastalarý karþýlaþtýrýldýðýnda kadýnlarda geç baþlangýç ve ilk tedavi yaþý; düþük SANS ve SAPS puanlarý saptanmýþtýr. Erkek hastalarda hastaneye yatýþ sayýlarý fazla, adli suç ve psikoaktif madde kullaným oranlarý yüksek bulunmuþtur (22). Çalýþmamýzda cinsiyetler açýsýndan yapýlan deðerlendirmede bu çalýþma ile benzer þekilde erkek hastalarda sigara, alkol ve madde kullaným oranlarýnýn ve adli suç öyküsünün fazla olduðu bulunmuþtur. Kadýn hastalarda, bizar, kýskançlýk, somatik ve erotomanik; erkeklerde ise perseküsyon ve grandiyöz sanrýlarýn daha sýk görüldüðü bildirilmiþtir (23,24,25). Bizim çalýþmamýzda istatistiksel anlamlýlýða ulaþmamakla birlikte çalýþmamýzda, referans, perseküsyon ve grandiyöz sanrýlar erkeklerde daha sýk saptanmýþtýr. Kadýnlarda ise erotomanik sanrý istatistiksel olarak anlamlý þekilde yüksek bulunmuþtur. Literatürde geç baþlangýçlý þizofreni; kadýn cinsiyet, erken depresyon, çeþitli pozitif belirtiler ve iyi premorbid iþlevsellik ile iliþkilendirilmiþtir. Þizofreni hastalarýnýn baþlangýç yaþýna göre (>40 ve <40) karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada, 316 hastanýn 38'i (% 12) geç baþlangýçlý olarak tanýmlanmýþ, geç baþlangýçlý grubun daha sýklýkla kadýn ve paranoid tipte olduðu bulunmuþtur (26). Çalýþmamýzda ise 208 hastanýn 16'sýnýn(% 7,7) geç baþlangýçlý olduðu bulunmuþ, geç baþlangýçlý olanlar cinsiyet ve hastalýk tipi açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý fark bulunmamýþtýr. Ýþitsel halüsinasyonlar þizofrenide en sýk görülen halüsinasyon tipidir (1). Çalýþmamýzda en sýk görülen pozitif belirtilerden biri olan halüsinasyonlarýn görülme sýklýðý % 59,6 olarak bulunmuþtur. Hastalarýn %55,8'inde iþitsel halüsinasyonlar gözlenmiþtir. Psikiyatri servisinde izlenen eriþkin þizofreni hastalarýnýn deðerlendirildiði bir çalýþmada da iþitsel halüsinasyon sýklýðý %51,5 olarak bulunmuþtur (21). Þizofreni hastalarýnda yaþam boyu özkýyým oranlarý genel popülasyondan 10 kat fazladýr (27). Özkýyým giriþimi ile ilgili %18 ile %55 arasýnda deðiþen oranlar bildirilmiþtir (28). Çalýþmamýzda elde ettiðimiz yaþam boyu özkýyým oranlarý literatürle uyumlu olarak bulunmuþtur. Bugüne kadar yapýlmýþ çalýþmalarda hastalýðýn baþlangýç yaþýnýn özkýyým ile iliþkisi konusunda veriler çeliþkilidir. Bazý çalýþmalarda erken (29-31), bazýlarýnda ise geç baþlangýç (32-34) ile iliþkilendirilmiþtir. Çalýþmamýzda elde ettiðimiz veriler ise erken ve geç baþlangýçlý þizofreni hastalarýnda yaþam boyu özkýyým giriþimi oranlarýnda istatistiksel olarak anlamlý fark olmadýðýný göstermiþtir. Literatürde erkek cinsiyet þizofrenide özkýyým için bir risk faktörü olarak ele alýnmaktadýr (35). Bizim çalýþmamýzda ise kadýnlarda yaþam boyu özkýyým giriþimi oranlarý istatistiksel olarak anlamlý yüksek bulunmuþtur. Psikiyatrik bozukluklar içinde saldýrgan davranýþla en fazla iliþkisi olduðu gösterilmiþ olaný þizofrenidir. Ülkemizde adli suç nedeni ile cezai ehliyet için deðerlendirilen kiþilerde yapýlan çalýþmalarda yaklaþýk 1/3'ünün þizofreni tanýsý aldýðý saptanmýþtýr(36). Çin'de yapýlmýþ 14 yýllýk bir prospektif bir çalýþmada þizofreni hastalarýnda kriminal davranýþ oranlarý %10'dur(37). Bizim çalýþmamýzda da adli suç öyküsü oranlarý %2,4 olarak bulunmuþtur. 111

9 Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Çalýþmamýzýn kýsýtlýklarý arasýnda, örneklem grubunun küçüklüðü, çalýþmaya alýnan hastalarýn hastalýk sürelerinin farklý olmasý nedeniyle hastane yatýþ sayýsý ya da klinik þiddet gibi deðiþkenlerin karþýlaþtýrýlmasýnýn güçlüðü, çalýþmanýn retrospektif olmasý ve verilerin sadece hastane kayýtlarý incelenerek elde edilmesi, örneklem grubunun üçüncü basamak bir hastanede yatan hastalardan oluþmasý nedeniyle çalýþma sonuçlarýnýn tüm þizofreni hastalarýna genelleþtirme güçlüðü sayýlabilir. SONUÇ Yaptýðýmýz çalýþma; ülkemizde þizofreni tanýsý ile yatarak tedavi gören hastalarýn, hastalýðýn temel belirtileri, klinik özellikleri ve hastalarýn bir takým belirleyici özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý ile retrospektif dosya taramasý ile yapýlmýþ büyük örneklem grubuna sahip çalýþmalarýndandýr. Çalýþmamýzdan elde edilen bulgular þizofreni hastalarýnda cinsiyet açýsýndan deðerlendirildiðinde sigara, alkol ve madde kullanýmý, adli suç, yaþam boyu özkýyým oraný, erotomanik sanrý sýklýðý, ÝDÖ ve SAPS puanlarý açýsýndan; baþlangýç yaþýna göre deðerlendirildiðinde ise ailede ruhsal bozukluk öyküsü ve koku halüsinasyonlarý açýsýndan farklýlýklar olduðunu ortaya koymaktadýr. Çalýþmanýn retrospektif dosya taramasý yapýlarak dosyadan alýnabilen belirli bilgi ve bulgularla oluþturulmasý, hastanýn yatýþý sýrasýnda hasta ile görüþülerek uygulanabilecek bir takým ölçeklerin kullanýlamamýþ olmasý çalýþmamýzý ve sonuçlarýný sýnýrlandýrmaktadýr. Bu konuda daha geniþ ve homojen daðýlým gösteren bir örneklem grubunun belirlenip, hasta ve ailesi ile bire bir görüþme yapýlarak yürütülecek olan bir çalýþmanýn, hastalýðýn klinik özelliklerinin daha ayrýntýlý belirlenmesi açýsýndan katký saðlayabileceði beklenebilir. Yazýþma adresi: Doç. Dr. Gonca Karakuþ, Çukurova Üniversitesi, Týp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalý, Adana KAYNAKLAR 1. Sadock BJ, Sadock VA. Klinik Psikiyatri, 4.baský, (Çev. Ed. BA Kaplan & Sadock) Ýstanbul, Güneþ Týp Kitapevleri, Öztürk O, Uluþahin A. Ruh Saðlýðý ve Bozukluklarý. 11. Baský, Ankara, Nobel Yayýn Daðýtým, Köroðlu E, Güleç C. Psikiyatri Temel Kitabý. 2.baský, Ankara, HYB Basým Yayýn Iþýk E. Güncel Þizofreni. 1.baský, Ankara, Format Matbaacýlýk, SoygürH, Alptekin K, Atbaþoðlu CE, Herken H. Þizofreni ve diðer psikotik bozukluklar. 1. Baský. Ankara. Bilimsel Çalýþma Birimleri Dizisi Li XB, Li QY, Liu JT, Zhang L, Tang YL, Wang CY. Childhood trauma associates with clinical features of schizophrenia in a sample of Chinese inpatients. Psychiatry Res 2015;228(3): Köroðlu E (2015). Klinik Psikiyatri. 2.baský, Ankara, HYB Basým Yayýn. 8. Çetin M. Þizofreni Özel Sayýsý, Türkiye Klinikleri, 2010;3: David AS. Insight and psychosis. Br J Psychiatry 1990;156: Arslan S, Günay Kýlýç B, Karakýlýç H. Ýçgörünün üç bileþenini deðerlendirme ölçeði güvenirlik ve geçerlik çalýþmasý. Türkiye'de Psikiyatri 2001;3: Deveci A, Danacý AE, Yurtsever F, Deniz F, Gürlek-Yüksel G. Þizofrenide Psikosoyal Beceri Eðitiminin Belirti Örüntüsü, Ýçgörü, Yaþam Kalitesi ve Ýntihar Olasýlýðý Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2008;19: Andreasen NC. Methods for assessing positive and negative symptoms. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1990;24: Erkoç Þ, Arkonaç O, Ataklý C, Özmen E. Pozitif semptomlarý deðerlendirme ölçeðinin güvenilirliði ve geçerliliði. Düþünen Adam 1991;4: Aydemir Ö, Köroðlu E. Psikiyatride Kullanýlan Klinik Ölçekler, 6.baský, Ankara, HYM Basým Yayýn, Erkoç Þ, Arkonaç O, Ataklý C, Özmen E. Negatif semptomlarý deðerlendirme ölçeðinin güvenilirliði ve geçerliliði. Düþünen Adam 1991;4: Akdemir A, Örsel S, Dað Ý, Türkçapar H, Ýþcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeði (HDDO)'nin geçerliliði, güvenilirliði ve klinikte kullanýmý. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4(4): Cunningham O, Carroll A, Fattah S, Clyde Z, Coffey I, Johnstone EC. A randomized, controlled trial of a brief interventional package for schizophrenic out-patients. Acta Psychiatr Scand 2001;103: Aleman A, Hijman R, de Haan EH, Kahn RS. Memory impairment in schizophrenia: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry 1999;156:

10 Kocal Y, Karakuþ G, Tamam L. 19. Hambrecht M, Hafner H. Cannabis, vulnerability, and the onset of schizophrenia: An epidemiological perspective. Aust NZJ Psychiatry 2000;34: Zahid MA, Ohaeri JU. Schizophrenia psychopathology in a Kuwaiti Arab sample. Psychopathology 2010;43(6): Ouedraogo A, Ouango JG. Clinical aspects of adult schizophrenia in the psychiatry service at the Yalgado Ouedraogo National Hospital Center of Ouagadougou(Burkina Faso). Daker Med. 1998;43: Karamustafalýoðlu N, Atalay H, Atalay F, Alpay N. Þizofrenide sosyodemografik ve klinik özellikler açýsýndan cinsiyet farklýlýklarý. Düþünen Adam, 2000;13: Tang YL, Gillespie CF, Epstein MP, Mao PX, Jiang F, Chen Q, Cai ZJ, Mitchell PB. Gender differences in 542 Chinese inpatients with schizophrenia. Schizophr Res 2007;97: Angermeyer MC, Kuhn L, Goldstein JM. Gender and the course of schizophrenia: Differences in treated outcomes. Schizophr Bull 1990;16: Seeman MV. Women and Schizophrenia. Medscape Womens Health 2000;5: Yasuda M, Kobayashi T, Kato S, Kishi K. Clinical features of late-onset schizophrenia in Japan: Comparison with early-onset cases. Psychogerýatrýcs 2013;13: Baxter D, Appleby L. Case register study of suicide risk in mental disorders. Br J Psychiatry 1999; 175: Nordentoft M, Laursen TM, Agerbo E, Qin P, Hoyer EH, Mortensen PB. Change in suicide rates for patients with schizophrenia in Denmark, : Nested case- control study. BMJ, 2004;329: Gupta S, Black DW, Arndt S, Hubbard WC, Andreasen NC. Factors associated with suicide attempts among patients with schizophrenia. Psychiatr Serv 1998;49: Müller DJ, Barkow K, Kovalenko S, Ohlraun S, Fangerau H, Kölsch H, Lemke MR, Held T, Nöthen MM, Maier W, Heun R, Rietschel M. Suicide attempts in schizophrenia and affective disorders with relation to some specific demographical and clinical characteristics. Eur Psychiatry 2005;20: Özcüler T. Þizofrenik bozukluðu olan hastalarda özkýyým giriþimi ve düþüncelerinin deðerlendirilmesi (Uzmanlýk tezi). Adana, Çukurova Üniversitesi, Kuo CJ, Tsai SY, Lo CH, Wang YP, Chen CC. Risk factors for completed suicide in schizophrenia. J Clin Psychiatry 2005;66: Reutfors J, Brandt L, Jönsson EG, Ekbom A, Sparen P, Ösby U. Risk factors for suicide in schizophrenia: findings from a Swedish population-based case-control study. Schizophr Res 2009;108: Kim SJ, Mun JW, Bae KY, Kim JM, Kim SY, Yang SJ, Shin IS, Yoon JS. Psychosocial factors contributing to suicidal ideation in hospitalized schizophrenia patients in Korea. Psychiatry Investig 2010;7: Çetin Ö, Eker SS. Þizofreni ve Özkýyým. Psikiyatride Güncel Yaklaþýmlar-Current Approaches in Psychiatry 2011;3: Türkcan S, Ýncesu C, Canbek Ö, Can Y, Sercan M, Uygur N adli olgunun taný daðýlýmý ve taný-suç baðlantýsýnýn deðerlendirilmesi. Düþünen Adam 2000;13: Ran MS, Chen PY, Liao ZG, Chan CL, Chen EY, Tang CP, Mao WJ, Lamberti JS, Conwell Y. Criminal behavior among persons with schizophrenia in rural China. Schizophr Res 2010;122:

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi Recep Tütüncü 1, Sibel Örsel 2, M.Haluk Özbay 2 1 Uz.Dr., 2 Doç.Dr., Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting Miraç Barýþ Usta 1, Emre Ürer 1, Armaðan Aral 1, Gökçe Nur

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma ARAÞTIRMA Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda psikotik bozukluk ve madde kullaným bozukluðu birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi

Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi Þizofreni Hastalarýnda Hastalýk Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi The Influence of Duration of Disease on Clinical Characteristics in Schizophrenia Patients ARAÞTIRMA Demet Saðlam Aykut 1 1 Yard. Doç.,

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý

Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý Halis Ulaþ 1, Köksal Alptekin 2, Deniz Özbay 3, Berna Binnur Akdede 4, Emre Çakýr 3, Mevhibe Tümüklü 6, Selçuk Þimþek

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý

Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý Selçuk Aslan 1, Hakan Türkçapar 2, Esra Güney 3, Nurdan Eren 3, Yasemin Akkoca 3, Mustafa

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Þizofreni Alttiplerinin Geçerliliði: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma

Þizofreni Alttiplerinin Geçerliliði: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Þizofreni Alttiplerinin Geçerliliði: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma The Validity of Schizophrenia Subtypes: A Comperative Study Nalan Kara 1, Mehmet Hakan Türkçapar 2 1 Uz.Dr., Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Þizofrenik Hastalara Uygulanan Sorun Çözme Becerilerini Geliþtirme Programýnýn Yaþam Kalitesine Etkisi

Þizofrenik Hastalara Uygulanan Sorun Çözme Becerilerini Geliþtirme Programýnýn Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMA Þizofrenik Hastalara Uygulanan Sorun Çözme Becerilerini Geliþtirme Programýnýn Yaþam Kalitesine Etkisi Þenay Akpýnar 1, Meral Kelleci 2 1 Dr., Erzincan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Erzincan, 2 Doç.Dr.,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ ARAÞTIRMA A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Socio-Demographic Characteristics of Suicidal Individuals Hayriye Dilek Yalvaç 1, Burhanettin

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders and Sociodemographic Characteristics in Children Intended to Get Married

Detaylı

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Cüneyt EVREN*, Bilge EVREN**, Kültegin ÖGEL***, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Literatürdeki çalýþmalar, baðýmlýlarýn genel popülasyona

Detaylı

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü ARAÞTIRMA Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü Polipharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: The Role of Long-acting

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði ARAÞTIRMA Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði Zehra Atlý 1, Mehmet Eskin 2, Çiðdem Dereboy 2 1 Uz.Psk., Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði,

Detaylı

Nörolojik Silik Ýþaretler Açýsýndan Erken Baþlangýçlý Þizofreniyle Yetiþkin Tip Þizofreninin Karþýlaþtýrýlmasý

Nörolojik Silik Ýþaretler Açýsýndan Erken Baþlangýçlý Þizofreniyle Yetiþkin Tip Þizofreninin Karþýlaþtýrýlmasý Nörolojik Silik Ýþaretler Açýsýndan Erken Baþlangýçlý Þizofreniyle Yetiþkin Tip Þizofreninin Karþýlaþtýrýlmasý Nesrin DÝLBAZ*, Elvan ÖZALP***, Göksel BAYAM** ÖZET Þizofreni nörogeliþimsel bir hastalýk

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Aile Ortamý ve Duygu Dýþavurumunun Deðerlendirilmesi

Þizofreni Hastalarýnda Aile Ortamý ve Duygu Dýþavurumunun Deðerlendirilmesi Þizofreni Hastalarýnda Aile Ortamý ve Duygu Dýþavurumunun Deðerlendirilmesi Verda TÜZER*, Selma ZÝNCÝR**, Ayþe Devrim BAÞTERZÝ*, Çiðdem AYDEMÝR*, Cebrail KISA*, Erol GÖKA*** ÖZET Duygu dýþavurumu aile

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý

Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý Gender Differences in Subjective Thoughts of Schizophrenia Patients About Their Sexuality Basri

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi

Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi ARAÞTIRMA Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi The Impact of the Age at the Onset of Social Anxiety Disorder on the Clinical Course Ahmet Koyuncu 1, Zerrin Binbay

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý?

Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý? ARAÞTIRMA Bipolar I Bozukluk Hastalarý Þizofreni Hastalarýna Göre Diyabet ve Dislipidemi Ek Tanýlarý Açýsýndan Farklý mý? Erhan Kurt 1, Kürþat Altýnbaþ 2, Gazi Alataþ 3, Dilek Yeþilbaþ 4, Vedat Bilgiç

Detaylı

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Filiz Karadað 3, Osman Özdel 3, Tarkan Amuk

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY ARAÞTIRMA Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanýmlarý ile Taburcu Edilen Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Altý Ay Ýçinde Tekrarlayan Yatýþ Oranlarý Rehospitalization Rates

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı

Detaylı

SÖ 1 Antipsikotik Tedavi Uygulanan Þizofreni Hastalarýnda Prolaktin Düzeyleri ve Cinsel Ýþlevlerin Cinsiyetlere Göre Karþýlaþtýrýlmasý Basri Doðu 1, Ahmet Kocabýyýk 1, Fahri Karson 1, Yavuz Altunkaynak

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði ARAÞTIRMA Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði Okan Taycan 1, Engin Eker 2 1 Uz.Dr., Muþ Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Muþ, 2 Prof.Dr., Ýstanbul

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI

ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI Iþýk KARAKAYA*, Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, A. Tamer AKER***,

Detaylı