Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Gaziantep Týp Dergisi 2010;16(2): Özet Tüm dünyada ve ülkemizde deri kanseri görülme sýklýðý artmaktadýr. Deri kanseri etyolojik faktörleri çeþitlilik göstermekle birlikte en sýk neden ultraviyole ýþýðýna maruziyettir. Ekim 1999-Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Anabilim dalýmýza baþvuran ve tedavileri yapýlan 510 deri kanserli hasta, histopatolojik taný, cinsiyet, yerleþim yeri, etyolojik faktörler, tedavi yöntemleri, baþvuru süreleri, takip ve kontrol süreleri açýsýndan geriye dönük olarak deðerlendirildi. 510 hastadan 663 deri kanseri çýkarýlmýþtýr. Elde edilen verilerin ilgili kaynaklar doðrultusunda tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr. Anahtar Sözcükler: Deri kanseri, Bazal hücreli deri kanseri, Skuamöz hücreli deri kanseri, Malign melanom Abstract The incidence of skin cancers is increasing throughout the world and ultraviolet exposure is one of the most common aetiological factor. We have analysed retrospectively 510 patients who were admitted to our unit between Oct.1999 to Dec Aetiological factors of the skin canser, time period from the begining of the lesion to patient s application to our clinic, gender distribution, localization of the lesions, histopathological diagnosis, treatment modalities were investigated. The study revealed that 663 skin canser were excised from 510 patients. We aimed to compare our clinical datas to the literature in this study. Key words: Skin canser, Basal cell carsinoma, Squamoz cell carsinoma, Malignant melonoma. Giriþ Tüm dünyada kanserden ölümler artmaktadýr. Deri kanserleri en sýk görülen kanserler arasýndadýr. Ülkemizde de sýrasý zamanla deðiþmekle birlikte deri kanseri görülme sýklýðý artmaktadýr. Deri kanseri ihbarý zorunlu bir hastalýktýr. Ancak ihbarlarýn düzenli olmamasý kaynaklarda görülme sýklýðýný deðiþtirmektedir. Etyolojisinde ultraviyole ýþýnlarýnýn önemli olduðu bu kanser türü, ozon tabakasýndaki incelme sonrasý artýþ göstermektedir (1). Ülkemizde kanser sýklýðý istatiksel olarak yeterli deðildir. Deri kanserleri ile ilgili yapýlan çalýþmalarda coðrafi farklýlýklar gözlenmekle birlikte deri kanserleri üst sýralarda yer almaktadýr (2,3). Bu çalýþmamýzda on yýllýk dönemde anabilim dalýmýza baþvuran ve tedavileri yapýlan toplam 510 deri kanserli hasta çeþitli yönlerden incelenmiþtir. Gereç ve Yöntemler Ekim 1999-Aralýk 2009 tarihleri arasýnda anabilim dalýmýzda, deri kanseri tanýsý ile tedavi ve takip edilen hastalar incelendi. Hastalar, yaþ, cinsiyet, baþvurma süresi, etyolojik faktörler, onarým yöntemleri, histopatolojik taný, tedavi sonuçlarý ve kontrol aralýðý dikkate alýnarak geriye dönük olarak, hasta dosyalarýndan ve anabilim dalýmýz arþivinden yararlanýlarak gözden geçirildi. Bulgular Çalýþmaya alýnan 510 hastanýn yaþlarý (16 80+) ortalamasý yýl idi. Olgularýn %85 den fazlasý 50 yaþ ve üzerinde idi. Küçük yaþtaki hastalarda kseroderma pigmentozuma baðlý deri kanserleri geliþmiþti. Olgularýn %54.96 sý erkek, %45.04 ü kadýn idi (Þekil 1). Deri kanserli hastalarýn cinsiyete göre daðýlýmýnda ise bazal hücreli deri kanseri (BHDK) erkeklerde %29.74 (152 hasta) oranýnda, kadýnlarda %25.36 (129 hasta) oranýnda, skuamöz hücreli deri kanseri (SHDK) erkeklerde %17.81 (91 hasta) oranýnda, kadýnlarda %12.78 (65 hasta) oranýnda, malign melanom (MM) erkeklerde %4.91 (25 hasta) oranýnda, kadýnlarda %5.68 (29 hasta) oranýnda, bazoskuamöz hücreli deri kanseri (BSHDK) erkeklerde %2.34 (12 hasta) oranýnda, kadýnlarda %1.38 (7 hasta) oranýnda saptandý (Þekil 2). Yrd.Doç.Dr. Arif TÜRKMEN, Gaziantep Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Þehitkamil/GAZÝANTEP Tlf: / Faks: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Gaziantep Týp Dergisi /Yýl 2010 / Cilt 16 / Sayý 2

2 12 Þekil 1. Hastalarýn özellikleri Þekil 2. Deri kanserlerinin histopatolojik tanýya göre cinsiyet daðýlýmý Deri kanseri tanýsý alan toplam 663 lezyonun histopatolojik daðýlýmýnda BHDK %56.86 (377 hasta), SHDK %32.13 (213 hasta), MM %8.15 (54 hasta) ve BSHDK %2.86 (19 hasta) olduðu gözlendi (Þekil 3). Þekil 4. Hastalarýn baþvuru süreleri Þekil 3. Deri kanseri lezyonlarýnýn histopatolojik tanýsý Deri kanseri olan hastalarýn lezyon oluþumu ile hastaneye baþvuru arasýnda geçen süre, hastalarýn %26.66 sýnda (136 hasta) 0 6 ay, %21.37 inde (109 hasta) 6 12 ay ve %19.01 unda (97 hasta) ay olarak bulundu. Hastalarýn yaklaþýk yarýsý ilk bir yýl içinde baþvurmuþtu (Þekil 4). Deri kanseri lezyonlarýnýn vücut daðýlýmýnda, kanserlerin %64.40 ý baþ-boyun bölgesinde bulunmaktaydý. Baþboyun bölgesinde en sýk BHDK %37.70 (250 hasta) olarak saptandý. Malign melanom en sýk alt ekstremitede görüldü (19/54). BSHDK ise en sýk baþ-boyun bölgesinde idi (Þekil 5). 510 hastada toplam 663 deri kanseri lezyonu vardý. Bu hastalardan 19 unda melanom dýþý çoklu deri kanseri mevcuttu. Baþ-boyun yerleþimli deri kanserlerinin daðýlýmýnda, BHDK en sýk burun yerleþimli olarak 152 hastada (%27.73) görüldü. BHDK, daha sonra sýrasýyla yanak, alt göz kapaðý, kulak, üst dudak, üst göz kapaðýnda bulunmaktaydý.

3 13 Þekil 5. Deri kanseri lezyonlarýn vücut daðýlýmý SHDK ise en sýk alt dudakta %11.51 oranýnda (49 hastada) saptandý. Ardýndan yanak, burun, kulak ve alýn sýrasýyla yerleþim yerleri olarak sýralandý. MM en sýk yanakta %1.87 oranýnda (8 hasta) görülürken, skalpte 5 hastada (%1.17) gözlendi. BSHDK ise 8 hasta (%1.87) ile en sýk yanak yerleþimli idi (Þekil 6). Þekil 8. Deri kanserli hastalarýn kontrol sýklýðý ve takip süreleri Etyolojik faktörler incelendiðinde hem erkek hem kadýn cinsiyet de uzun süreli güneþ ýþýðýna maruz kalma %90 civarýndaydý. Önceden mevcut bir skar üzerinde geliþen deri kanseri olgusu erkeklerde %3.21 (6 hasta), kadýnlarda %7.75 (11 hasta) idi (Þekil 9). Þekil 6. Baþ boyun bölgesindeki deri kanseri lezyonlarýnýn daðýlýmý Þekil 9. Deri kanserli hastalarda etyolojik faktörlerin daðýlýmý Deri kanserli hastalarýn hepsine cerrahi tedavi uygulandý. Çýkarým sonrasý primer onarým yapýlan lezyonlarýn oraný %22.02 (146 lezyon) idi. Deri grefti ile onarým 150 (%22.62) lezyon çýkarýmý sonrasý uygulandý. Flep ile onarým %52.77 oranýnda (350 lezyon) kullanýldý. 17 lezyonda (%2.56) tedavi seçeneði amputasyon idi (Þekil 7). Þekil 7. Deri kanserli hastalarda uygulanan tedavi seçeneklerinin daðýlýmý Ameliyat sonrasý kontrol sýklýðý ve takip süreleri incelendiðinde, ilk yýl içinde %84.10 oranýnda kontrollerinin yapýldýðý, ilerleyen süreler zarfýnda ise takip ve kontrollerin azaldýðý ve 40 hastanýn (%7.85) hiç kontrole gelmediði saptandý (Þekil 8). Tartýþma Deri kanserleri oluþumunda bazý genetik ve çevresel etkenler rol oynamakla birlikte en önemli etyolojik faktör güneþ ýþýðýndaki ultraviyole radyasyondur. Özellikle ultraviyole B nin deri kanseri oluþumunda etkili olduðu bilinmektedir (1). Radyasyona maruziyet, kseroderma pigmentozum, albinizm, immunosupresyon, kronik skar, travma, kimyasal ajanlar ve bazý viruslar da deri kanseri etyolojisinde bulunmaktadýr (1). Dünyada olduðu gibi ülkemizde de deri kanseri görülme sýklýðý artmaktadýr. Ülkemizde deri kanseri dahil tüm kanserler 1982 yýlýndan itibaren bildirimi zorunlu hastalýklar grubundadýr (4). Ülkemizde deri kanserleri ile ilgili yeterli istatistiksel veriler hala oluþturulamamýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý 1992 yýlýnda 14 ilde kanser kayýt ve izlem merkezi oluþturarak kanserleri kayýt altýna alýp doðru ve güvenilir bilgiye ulaþmayý hedeflemiþtir. Bu merkezlerden biri olan Trabzon da yapýlan bir çalýþmada tüm kanserler içinde deri kanserinin ikinci sýklýkta görüldüðü belirtilmiþtir (%12) (5). Diðer bir merkez olan Ýzmir de yapýlan çalýþmada da deri kanseri ikinci sýklýkta (%17.1) kanser olarak saptanmýþtýr (6). Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesinde yapýlan çalýþmada 372 deri kanserli hastanýn %62.11 nin erkek ve %37.89 nun kadýn cinsiyette olduðu, en sýk BHDK görüldüðü ve en sýk yerleþimin baþ-boyun bölgesinde olduðu belirtilmiþtir (7). Prospektif bir çalýþmada, 481 deri kanserli hasta takip edilmiþ ve erkek kadýn oraný 2/1 olduðu belirtilmiþtir (8).

4 14 Diðer bir çalýþmada ise en sýk BHDK ya rastlandýðý ve erkeklerde deri kanserlerinin fazla olduðu vurgulanmýþtýr (2). Muðla da yapýlan bir çalýþmada da erkeklerde deri kanserinin sýk görüldüðü belirtilmiþtir (9). Van da patoloji kayýtlarýnýn incelenmesi ile yapýlan bir çalýþmada, tüm tanýlar içinde %11 in kanser tanýsý aldýðý, deri kanserlerinin erkeklerde %14.4 oranýnda sýk görüldüðü ve ikinci kanser olduðu vurgulanmýþtýr (10). Yine patoloji kayýtlarýna dayalý bir çalýþmada, deri kanserinin ilk sýrada yer aldýðý ve en sýk BHDK nin görüldüðü saptanmýþtýr (11). GATA Hastanesinde patoloji kayýtlarýnýn taranmasý ile yapýlan analizde deri kanseri tanýsýnýn ilk sýrada yer aldýðý belirtilmiþtir (%11.7) (12). Yaptýðýmýz çalýþmada elde edilen veriler dünyada ve ülkemizde yapýlan çalýþmalara benzerlik göstermektedir. Çalýþmamýzda en sýk BHDK %56.86 oranýnda, ikinci sýklýkta SHDK %32.13 oranýnda, üçüncü sýklýkta MM %8.15 oranýnda ve en son BSHDK %2.86 oranýnda görülmüþtür. Yapýlan bazý çalýþmalarda BSHDK oranlarýndan bahsedilmemektedir. Çalýþmamýzda deri kanseri oraný erkek cinsiyette %54.80, kadýn cinsiyette %45.20 olarak saptanmýþtýr. Tüm deri kanseri tiplerinde erkek cinsiyet oraný kadýn cinsiyet oranýndan fazladýr. Çalýþmamýzda deri kanseri lezyonlarýnýn vücuttaki daðýlýmýnda, baþ-boyun en sýk yerleþim bölgesi idi (%64.40). Baþ-boyun yerleþimli deri kanserlerinin histopatolojik tanýlarý sýrasýyla BHDK, SHDK, BSHDK ve MM idi. MM en sýk alt ekstremite yerleþimli idi. Deri kanseri lezyonu oluþumu ile baþvurma süreleri incelendiðinde, ilk bir yýl içinde baþvurularýn yoðunlaþtýðý gözlenmiþtir. Tedavi sonrasý takipler ise düzenli olmamaktadýr. Kontrol sýklýðý deðiþkenlik göstermekle birlikte ilk bir yýl içinde hastalarýn %84.10 u kontrole gelmiþtir. Hiç kontrole gelmeyen %7.85 lik bir hasta grubu vardýr ki bu durum hastalarýn düþük sosyokültürel, entelektüel ve ekonomik seviyelerine baðlý olarak hastalýklarýnýn ciddiyetini ve önemini kavrayamama, özellikle nisbeten uzak bölgelerden gelen hastalarda ekonomik ulaþým zorluklarýndan kaynaklanýyor olabilir. Tedavi yöntemleri açýsýndan deðerlendirildiðinde, en sýk flep yönteminin uygulandýðý görülmektedir (%52.77). Çeþitli lokal flepler, fasyokutan flepler, kas deri flepleri yanýnda serbest fleplerde bu tedavi de kullanmýþtýr. Hastalarýn nisbeten geç baþvurularý, lezyonlarýn hýzlý ve agresif seyirleri cerrahi rezeksiyon sonucu oluþan defektlerin boyutlarýný artýrmakta ve onarým aþamasýnda primer kapanma genellikle mümkün olmamaktadýr. Deri greftlerinin estetik sonuçlarý yetersiz ve kullanýmlarý sýnýrlý olup flepler kabul edilebilir estetik ve fonksiyonel sonuçlarý ayrýca defektin tipine ve gereksinimine göre dizayn edilebilmeleri ile tedavide öne çýkmaktadýr. Ekstremitelerde özellikle parmaklarda görülen MM için tedavi seçeneði ampütasyondur. Ülkemizin büyük bir kýsmý güneþ ýþýðýný yoðun olarak almaktadýr. Özellikle bölgemizin güneþ ýþýðýna maruz kalan gün sayýsý fazladýr. Çalýþmamýzda etyolojik faktörlere bakýldýðýnda %89.43 oranýnda yoðun güneþ ýþýðý maruziyeti saptanmýþtýr. Ölüm oranýnýn diðer kanserlere göre daha düþük olduðu, tanýsýnýn rahat konulabileceði bir hastalýk olan deri kanserleri özellikle plastik cerrahi kliniklerinin yoðun uðraþ alanlarýndan biridir. Özellikle Fitzpatrick tip 1 ve 2 (açýk tenli, renkli gözlü) cilt tipine sahip, genellikle 5. dekadýn üzerindeki kiþilerde, baþ-boyun bölgesinde yerleþimli, etyolojik faktörleri uygun, makülopapül, ülser yada renk, yüzey, þekil ve sýnýrlarýný deðiþtirmiþ nevus tarzýnda baþlayan ve 15 günü geçtiði halde iyileþme belirtisi göstermeyen tüm lezyonlar deri kanseri olarak deðerlendirilmektedir. Tüm kanser türlerinde olduðu gibi erken taný prognozda primer belirleyici olup bu hastalarýn cerrahi tedavi baþarýlarý yüksek mortalite ve morbidite oranlarý ise düþüktür. Ulusal kanser kayýtlarýnýn düzenli tutulmasý, insanlarýn deri kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda biliçlendirilmesi, týp öðrencilerinin bu konu ile ilgili eðitimleri, mezuniyet sonrasý eðitimde bu konularýn sýk sýk irdelenmesi ve yardýmcý saðlýk personellerinin eðitilmesi ile deri kanserlerinin erken taný ve tedavisinde önemli adýmlar atýlacaktýr. Ayrýca toplumun özellikle güneþten korunma yöntemleri (þapka, güneþ koruyucu kullanýmý, güneþlenmekten kaçýnma, vb.) konusunda, basýlý ve görsel medya aracýlýðýyla uzmanlar tarafýndan eðitimi hastalýðýn önlenmesi veya azaltýlmasýnda etkin bir rol oynayabilir. Kaynaklar 1-Öztürkcan S, Havlucu YD. Güneþ hasarý etki mekanizmasý. Dermatose. 2005;4(3): Bulliard JL, Panizzon RG, Levi F. Epidemiology of epithelial skin cancers. Rev Med Suisse. 2009;22(5): Jemal A, Thun MJ, Ries LA, Howe HL, Weir HK, Center MM, Ward E, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, , featuring trends in lung cancer, tobacco use, and tobacco control. J Natl Cancer Inst. 2008;100(23): www.ukdk.org 5-www.kanser.gov.tr 6-Kýlçýksýz SÇ, Kaynak C, Eþki E, Yersal Ö, Ünlü Ý, Çallý A ve ark. Çok primerli ve tek primerli kanser olgularý: Ýzmir kanser kayýt merkezi verilerinden hastane tabanlý bir inceleme. Türk Onkoloji Dergisi. 2007;22(2): Aktürk A, Yýldýz KD, Bilen N, Bayramgürler D, Kýran R, Onyedi M. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesine yýllarý arasýnda baþvuran deri kanseri olgularý. Türkiye Klinikleri J Dermatol. 2006;16:44 49.

5 15 8-Czarnecki D, Sutton T, Czarnecki C, Culjak G. A 10- year prospective study of patients with skin cancer. J Cutan Med Surg. 2002;6(5): Süzek H, Karakuþ A, Güler Y yýllarý Muðla ili kanser kayýtlarýnýn deðerlendirilmesi. Uluslararasý Ýnsan Bilimleri Dergisi. 2004; Kösem M, Uðraþ S, Özen S, Bayram Ý, Ceran F, Oral H, ve ark. Van Gölü Havzasýnda kanser sýklýðý ve daðýlýmý. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi. 2001;26(1): Aydýn Ö, Polat A, Düþmez D, Eðilmez R. Mersin ilinde kanser sýklýðý ve daðýlýmý üzerine bir çalýþma. Türk Patoloji Dergisi. 2000;16: Yalçýn A, Nevruz O, Arpacý F, Günhan Ö, Hadse M, Beyan C. GATA Hastanesi 2001 yýlý malignite olgularýnýn incelenmesi. Gülhane Týp Dergisi. 2003;45(2):

MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA

MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ayþin KARASOY, Semra KARÞIDAÐ, Soner TATLIDEDE, Kemal UÐURLU, Özay ÖZKAYA, Ýsmail KURAN, Lütfü BAÞ, Öznur AKSAKAL Þiþli Etfal Eðitim

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

DÝYABETÝK AYAKTA CERRAHÝ TEDAVÝ: ÝZLEM FORMUNA DAYALI 500 HASTANIN ANALÝZÝ Muzaffer ALTINDAÞ, Uður Anýl BÝNGÖL, Ali KILIÇ, Özgür PÝLANCI Cerrahpaþa Týp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 13 (4):126-130, 2006 Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Bekir Atik*, Önder Tan**, Lütfi Tekeş*, Necmettin Akdeniz***, Şenay Türe**** Özet : Amaç: Bu çalışmada

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði

Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði ARAÞTIRMA 7 Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði Hasan Çetin, Sevgi Kosacý Akdeniz, Þeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin

Detaylı