YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER"

Transkript

1 YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs PD, Mikulich-Gilbertson SK, Davies RD ve ark. (2007) A randomized controlled trial of fluoxetine and cognitive behavioral therapy in adolescents with major depression, behavior problems, and substance use disorders. Arch Pediatr Adolesc Med 161(11): Major depresif bozukluk, madde kullaným bozukluðu olan ergenlerde (%15-24) genel ergen popülasyonundakine (%2-8) oranla çok daha sýktýr. Ayrýca madde kullaným bozukluðu olan ergenlerde eþ hastalaným major depresyonun varlýðý, madde kullaným ciddiyetinde artma, ilaç tedavilerine zayýf yanýt ve yüksek tekrarlama oranlarý ile iliþkilidir. 3 kontrollü çalýþma madde kullaným bozukluðu olmayan ergenlerdeki major depresif bozukluðun tedavisinde fluoksetinin etkinliðini göstermiþtir. Bu çalýþmada madde kullaným bozukluðuna yönelik haftalýk Biliþsel Davranýþçý Terapi (BDT) alan ve eþlik eden major depresyonu ve davraným bozukluðu olan 126 ergen üzerinde fluksetin ve plesabonun etkinliði çift kör randomize kontrollü çalýþma ile araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmaya DSM-4 taný ölçütlerine göre major depresyon, davraným bozukluðu ve madde kullaným bozukluðu olan; madde kullaným bozukluðuna yönelik haftalýk BDT alan ve yaþ ortalamasý 17.16, E/K oraný 2/1 olan 126 ergen dahil edilmiþtir. Hastalar sosyodemografik bilgiler ve belirtilerin þiddeti açýsýndan fark bulunmayan 63 kiþilik 2 eþ gruba ayrýlmýþtýr. Bir grup haftalýk düzenli BDT'ye ek olarak 20 mg fluoksetin alýrken diðer grup BDT'ye ek olarak plesabo kapsül almýþtýr. Hastalar major depresif bozukluk için çocukluk çaðý depresyon derecelendirme ölçeðinin revize edilmiþ formu (CDRS- R) ve klinik global izlem (CGI), madde kullaným bozukluðu için son 30 günde bireysel olarak bildirilmiþ tütün dýþýnda madde kullanýmýnýn olduðu gün sayýsý ve davraným bozukluðu için son 30 günde bireysel olarak bildirilmiþ DSM- 4'te tanýmlanmýþ belirti sayýsý temel alýnarak takip edilmiþtir. 16 haftalýk izlem boyunca hastalar her ay düzenli olarak deðerlendirilmiþtir. Çalýþmanýn sonucunda CDRS-R skorlarýnda fluoksetin-bdt birlikteliði plesabo-bdt'ye oranla daha büyük bir iyileþme saðlamýþ ve fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur. CGI skorlarýnda, son 30 günde bireysel olarak rapor edilen madde kullanýlan gün sayýsýnda ve davraným bozukluðu belirti sayýsýnda her iki grupta düþüþ gözlenmiþ fakat gruplar arasýnda istatistiksel anlamlýlýk bulunmamýþtýr. Gruplar arasýnda yan etki profilleri de benzer olarak bulunmuþtur. Bu çalýþmanýn sonucunda madde kullaným bozukluðu bulunan depresif ergenlerde fluoksetinin tedavi edici etkinliði ve güvenilirliði madde kullaným bozukluðu bulunmayan depresif ergenlere benzer olarak bulunmuþtur. Arþ. Gör. Dr. Müslüm Kul Ergenlikte Aþýrý Televizyon Ýzlenmesi ve Dikkat ve Öðrenme Güçlüðü Geliþmesi Johnson JG, Cohen P, Kasen S (2007) Extensive television viewing and the development of attention and learning difficulties during adolescence. Arch Pediatr Adolesc Med 161: Çocuklar ve ergenler özellikle endüstrileþmiþ toplumlarda günde ortalama iki ve daha fazla saat televizyon izlemektedirler. Çoðu genç okumaktan daha fazla televizyon izlemektedir. Gençlerin televizyon için ayýrdýklarý zaman arttýkça okumak için ayýrdýklarý zaman azalmaktadýr. Bazý çalýþmalarda eðlence ve genel izleyiciye yönelik programlarý izleyen çocuklarda düþük akademik baþarý, dikkat ve biliþsel fonksiyonlarda bozukluk gözlenmiþtir. Televizyonda eðitici programlar da olmasýna raðmen gençlerin %90'ýnýn eðlence ve genel izleyiciye yönelik olan programlarý izlemeyi tercih ettikleri belirtilmektedir. Çalýþmada bu tip programlarýn fazla entelektüel aktivite gerektirmemesine, dikkat problemleri ve okula karþý isteksizliði pekiþtirmesine baðlý olarak entelektüel fonksiyonlarda gerilemeye sebep verebileceði, okuma ve ödev için olan zamanýn yerini alabileceði varsayýmý bulunmaktadýr. Diðer varsayýmlar olarak düþük akademik ve entelektüel baþarýlý bir çocuðun kendi akranlarýna oranla televizyona daha fazla zaman ayýrabileceði ve dikkat problemlerinin düþük sosyoekonomik durum, çocuk- Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi : 15 (1) 2008 I

2 luktaki ihmal gibi etkenlere baðlý olabileceði belirtilmektedir. Çalýþmanýn amacý ergenlerdeki televizyon izleme alýþkanlýðýnýn öðrenme güçlüðü, dikkat eksikliði ve eðitim açýsýndan uzun dönem sonuçlarý arasýndaki iliþkiyi araþtýrmaktýr. Çalýþmaya 678 anne ve çocuðu dahil edilmiþtir. Çocuklarýn ortalama yaþlarý 14, 16, 22 ve 33 iken dört görüþme yapýlmýþtýr. Katýlýmcýlara Diagnostic Interview Schedule uygulanmýþtýr. Çalýþmanýn sonucunda ortalama yaþý 14 olan gençlerde, günde üç saatten fazla televizyon izleyenlerde, günde üç saatten az televizyon izleyenlerden daha fazla dikkat ve öðrenme güçlüðü gözlenmiþtir. Günde bir saatten az televizyon izleyenlerde daha az dikkat ve öðrenme güçlüðü gözlenmiþtir. Ortalama yaþ 33 iken yapýlan görüþme sonucunda, 14 yaþýndayken günde bir saatten az televizyon izleyen gençlerin yüksek öðrenim görme durumunun günde üç saatten fazla televizyon izleyenlerden iki kat fazla olduðu gözlenmiþtir. Ortalama 14 yaþýndaki televizyon izleme zamaný ile ortalama 16 yaþ grubundaki akademik baþarýsýzlýk, ödevlerin tam yapýlmamasý ve okula karþý olumsuz tutumlar iliþkili bulunmuþtur. Aþýrý televizyon izlemenin çocuklarda ve ergenlerde dikkat problemleri, okumaya ayrýlan zamanda azalma, ödevlerin tamamlanmamasý, okula karþý ilgisizlik, düþük not ve akademik baþarýsýzlýk, yüksek öðrenim görmeme açýsýndan riski yükseltici bir etken olduðu belirtilmektedir. Televizyon programlarýnýn içeriklerinin çalýþmada yer almamasý, çalýþmadan önceki televizyon izleme düzeylerinin çalýþmanýn kontrolü dýþýnda olmasý çalýþmanýn sýnýrlýlýklarý olarak belirtilmektedir. Int. Dr. Hülya Yaylalý Çocukluk Çaðý Þizofrenisinde Klozapin Tedavisi: Etkinliðinin, Yan Etkilerinin ve Uzun Dönem Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi Sporn AL, Vermani A, Greenstein DK ve ark. (2007) Clozapine treatment of childhood-onset schizophrenia:evaluation of effectiveness, adverse effects, and long-term outcome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46: Klozapin, tedaviye dirençli þizofreninin tedavisinde %30 ile %60 etkinliðe sahip atipik antipsikotiktir. Plazma klozapin ve klozapinin major metaboliti olan N-desmetilklozapin (NDMC) düzeyleri ile bunlarýn oraný klozapin cevabýný gösterebilmeleri yönünden araþtýrýlmýþtýr. Klozapini diðer antipsikotiklerden ayýran durum halen tam olarak bilinmese de olasýlýkla nörokimyasal özellikleridir. Klozapin cevabý bireyler arasýnda geniþ bir çeþitliliðe sahiptir. Hatta büyük örneklemlerle yapýlan eriþkin çalýþmalarýnda öncülleri veya kýsa-uzun dönem cevap korelasyonlarý bu nedenle tartýþmalýdýr. Plazma NDMC/klozapin oranýnýn sadece klozapin ya da NDMC'ye oranla klinik yanýtý daha öngörücü olacaðý öne sürülmüþtür. Erken baþlangýçlý psikozlarýn (çocukluk çaðý þizofrenisini de içeren) tedavisinde etkili bulunmuþ olsa da klozapin ile yapýlan iki tane küçük örneklemli (n=11 ve n=6) çalýþma vardýr. Buradaki çocuklarýn klinik cevaplarýnýn plazma klozapin seviyeleriyle uyumlu olduðu ifade edilmiþtir. Bu makaleye konu olan çalýþmada klozapinin kýsa (6 hafta) ve uzun (2-6 yýl) dönem etkileri 54 hastalýk bir populasyonda klinik, biyolojik, farmakokinetik ölçümlerle (klozapin, NDMC, NDMC/klozapin) incelenmiþtir. Hastalar 6-18 yaþ arasýnda 13 yaþtan önce psikoz geçirmiþ olarak DSM-III-R/DSM-IV kriterlerine göre toplanmýþlardýr. Ayrýca çocukluk çaðý þizofreni çizelgesi, týbbi ve okula ait kayýtlarý, çocuk ve aile ile olan görüþmeler göz önüne alýnarak, hastaneye yattýðý dönemden 1-3 hafta sonraki (tedavi olmaksýzýn) dönemleri kontrol edilmiþ ve prepsikotik olanlar, IQ'su 70'in altýnda olanlar ve nörolojik ve týbbi sorunlarý olanlar gruba dahil edilmemiþtir. Hastalara haloperidol ve klozapin, olanzapin ve klozapin ile sistematik klozapin denemeleri yapýlmýþtýr. Her klozapin denemesinde tedavi 12.5 mg veya 25 mg/gün baþlanmýþ ve günde 25 mg'ý aþmayan artýþlar klinik duruma uyarlanarak yapýlmýþtýr. Klinik belirtilerin þiddeti kabulde, tedavisiz bazal olarak ve tedavi denemelerinde haftalýk olarak kaydedilmiþ ve yan etkiler tedavi eden hekim tarafýndan haftalýk olarak kaydedilmiþtir. Çoðu çocukluk çaðý þizofreni hastalarýna takipte (2 yýl aralarla) ulaþýlarak klinik durumlarý, tedaviye cevaplarý, belirti þiddetleri hastaneye yatýþlarýndaki durumlarý ile kýyaslanarak deðerlendirilmiþtir. Açlýk kan örnekleri tedavisiz dönemde ve 6. haftada alýnmýþ ve plazma klozapin ve NDMC konsantrasyonlarý 6.hafta ve uzun dönem takipte incelenmiþtir. Kýsa dönem klozapin tedavisi bazal durum ile BPRS'e göre yaþ, cinsiyet, atak baþlangýç yaþý, klozapin dozu, kg baþýna klozapin dozu, plazma klozapin ve NDMC, NDMC/klozapin baðýmlý deðiþkenleri ile deðerlendirilmiþtir. Uzun dönem takipte ise CGAS ile bazal durum, 6. haftadaki geliþme, II

3 takipte klozapin dozu ve takip süresi baðýmlý deðiþkenleri ile deðerlendirilmiþtir. Sonuç olarak 54 kiþiden 22'si çift-kör geri kalaný ise baþarýsýz bir nöroleptiði takiben klozapin kullandýðý bilinerek çalýþma yapýlmýþtýr. Ýki grup arasýnda anlamlý istatistiksel fark bulunamamýþtýr. Hastalarýn 49'u klozapine devam etmiþtir ve 5 kiþide nöbet, nötropeni, ajitasyon ve yetersiz yanýt bulunarak klozapin kesilmiþtir. Hastalarýn 21'i 6. haftada klozapine cevap vermiþtir ve NDMC/klozapin oraný ile iyileþme arasýnda kuvvetli iliþki bulunmuþtur. Demografik ve klinik ölçümlerin (klozapin, NDMC, klozapin dozu, kg baþýna doz) klinik cevapla iliþkili olmadýðý bulunmuþtur. Yine NDMC/klozapin oranlarý negatif belirtilerin iyileþmesi ile iliþkili bulunmamýþtýr. Halbuki klozapin kullanýmýnýn negatif belirtilerin üzerine spesifik olarak etkili olduðu önceki yayýnlarda gösterilmiþtir. Beklenmeyen bir þekilde klozapinin plazma konsantrasyonlarý ile pozitif belirtilerin iyileþmesi arasýnda negatif korelasyon saptanmýþtýr. Yan etkiler 6 haftalýk takipte incelenmiþ ve eriþkinlere oranla akatizi (%15) ve nötropeni (%6) oranlarýnda artýþ olduðu saptanarak yine öncüllerle iliþkili bulunmamýþlardýr. Ýzlemde 26 hasta klozapine devam etmiþ, 7'si baþka tedavilere yönelmiþtir. Klozapin baþlandýktan sonra hastalarýn semptomatik iyileþmeleri artmýþ, akut psikiyatrik hastaneye yatýþ oranlarý azalmýþ ve daha az kendilerini çevrelerinden kýsýtladýklarý (odadan çýkma, hastaneden eve çýkma vb.) görülmüþtür. Uzun dönemde klozapin CGAS skorunu arttýrmýþ ve ilaçsýz dönemde daha az þiddette belirtiye yol açmýþtýr. Bu bulgular yine öncüllerle iliþkili bulunmamýþtýr. Anlamlý bulunan tek iliþki 6. haftada NDMC/klozapin oraný ile klinik cevap arasýnda bulunmuþtur. Bu durum NDMC'nin psikotik belirtilerin iyileþmesinde tedavi etkinliðini arttýran muskarinik bir agonist olabileceðine baðlanmýþtýr. NDMC/klozapin oraný arttýkça pozitif belirtilerde iyileþme olmakta ve BPRS skoru artmakta, sonuç olarak 6. hafta ve uzun dönemde cevap artmaktadýr. NDMC konsantrasyonu klozapin dozu ile korele bulunmuþ ama klozapin konsantrasyonu ile korele olamamýþtýr. NDMC önemli bir biyoaktif madde olmasýna raðmen konsantrasyonu ile klinik iyileþme arasýnda iliþki ve korelasyon saptanamamýþtýr. Çalýþmanýn örnekleminin 54'ten 26'ya düþmesi çalýþmanýn kuvvetini düþürsede yine de klozapin tedavisinin gözlenmesine iliþkin yapýlan en büyük çalýþmadýr. Bu çalýþmanýn devamýnda klozapin yerine tek baþýna NDMC tedavisi denemelerinin yapýlmasý planlanmaktadýr. Ýnt. Dr. Miray Sekkýn Cinsel Kimlik Bozukluðu Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eþhastalaným Wallien MSC, Swaab H, Cohen-Kettenis PT (2007) Psychiatric comorbidity among children with gender identity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46(10): Cinsel kimlik bozukluðu, karþý cinsiyete iliþkin duygulara sahip olmak, kendi biyolojik cinsiyetinden ve bu cinsiyet rolünden rahatsýz olmaktýr. Bu konuda yapýlan çalýþmalar kýsýtlý olup daha çok anksiyete ve özellikle ayrýlýk anksiyetesi ile iliþkisine deðinilmiþtir. Bu çalýþmanýn amacý cinsel kimlik bozukluðu olan çocuklardaki psikiyatrik eþhastalaným ve yaygýnlýk oranlarýný araþtýrmaktýr. Çalýþmada DSM taný ölçütlerine göre düzenlenmiþ tanýsal görüþme programý kullanýlmýþtýr (The Diagnostic Interview Schedule for Children-Parent version). Çalýþmanýn örneklemini yýllarýnda cinsel kimlik bozukluðu kliniðine baþvurmuþ olan 4-11 yaþ arasý 120 çocuk ile yine ayný yýllar arasýnda dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu (DEHB) kliniðine baþvuran 4-11 yaþ arasý 37 çocuk oluþturmuþtur. Ayrýca yaþ, cinsiyet ve zeka düzeyleri de karþýlaþtýrýlmýþtýr. Çalýþmanýn sonucunda cinsel kimlik bozukluðu olup eþhastalaným olan çocuklarýn yaþlarý olmayanlara göre daha küçük bulunmuþtur. Cinsel kimlik bozukluðu olan çocuklarýn zeka düzeyleri, DEHB olan çocuklardan daha yüksek, DEHB + eþhastalaným olanlarýn zeka düzeyleri cinsel kimlik bozukluðu + eþhastalaným olanlarýnkinden daha düþük bulunmuþtur. Cinsel kimlik bozukluðu olan çocuklardaki psikiyatrik eþhastalaným oranlarý %52 olarak saptanmýþtýr. Ýçe vuruk sorunlarý (% 37) dýþa vuruk sorunlarýndan (% 23) daha yüksek orandadýr. Cinsel kimlik bozukluðu grubundaki psikiyatrik eþhastalaným oranlarý, içe vuruk ve dýþa vuruk sorunlarý, ve spesifik bozukluklarýn oraný DEHB'lilerden daha düþük bulunmasýna karþýn istatistiksel olarak anlamlý deðildir. Cinsel kimlik bozukluðu olan çocuklardaki anksiyete oraný ise %31 (% 6 ayrýlýk anksiyetesi) bulunmuþtur. III

4 Bu çalýþma ve bu konudaki diðer tüm çalýþmalar cinsel kimlik bozukluðu olan çocuklarda ek psikiyatrik bozukluðun olabildiðini ve ileride olabileceðini göstermektedir. Bu çocuklarla çalýþan klinisyenlerin de buna karþý uyanýk olmasý ve bu çocuklarýn toplumsal dýþlanmalar nedeniyle daha incinebilir olduklarýný fark etmesi gerekmektedir. Int. Dr. Tuðban Seçkin Antisosyal Davranýþýn Babadan Çocuða Geçiþi: Evde Babanýn Varlýðýnýn Rolü Blazei RW, Iacono WG, McGue M (2008) Father- Child Transmission of Antisocial Behavior: The Moderating Role of Father's Presence in the Home. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47(4): Antisosyal aile hikayesi, antisosyal davranýþ(ad) için en önemli risk faktörlerinden biridir. Antisosyal erkeklerden doðan çocuklar, antisosyal olmayan erkeklerden doðan çocuklara göre 2 kat daha fazla davranýþ bozukluðu sergilemektedir. Daha önce yapýlan çalýþmalar antisosyal davranýþýn ebeveynden çocuða geçtiðini açýkça göstermektedir, bununla birlikte geçiþin doðasý gösterilememiþtir. Antisosyallik genetik ve çevre etkisi altýndadýr. Ýkiz ve evlat edinme çalýþmalarýnýn bir gözden geçirmesinde genetik etkinin %32, çevresel etkinin %16 olduðu belirlenmiþtir. Bazý yayýnlar genetik risk dýþýnda ebeveynlerin rolünün olmadýðýný belirtmektedir. AD'ý olan ebeveynlerden doðup evlat edinilmiþ çocuklarýn, AD'ý olmayan ebeveynlerden doðup evlat edinilmiþ çocuklardan daha yüksek oranda AD sergilediði bulunmuþtur. Bu makaledeki amaç bir çevresel etkenin tesirini deðiþik bir yolla incelemek, özellikle evdeki babanýn varlýðýnýn çocuðun AD'ý üzerindeki etkisini belirlemek ve baba-çocuk arasýndaki antisosyal iliþkideki rolünü saptamak. Þimdiye kadar benzer bir iliþkiyi sadece Joffee ve arkadaþlarý 5 yaþýndaki ikizler ve ebeveynlerinden oluþan bir örneklemle incelemiþlerdir. AD'ý olmayan babalarýn çocuklarý babalarýnýn varlýðýnda yokluðuna göre daha az davranýþ bozukluðu sergilerken, AD'ý olan babalarýn çocuklarý babalarýnýn varlýðýnda yokluðuna göre daha fazla davranýþ bozukluðu sergilemiþlerdir. Bu çalýþmada çocuklar erken ve geç adolesan olarak iki bölümde ele alýnarak iki farklý geliþim zamanýnda baba-çocuk antisosyalliði arasýndaki iliþkide baba varlýðýnýn rolünün gösterilmesi de amaçlanmýþtýr. Bu çalýþmadaki hipotezler; 1.Evde daha az bulunan baba, daha fazla davranýþ bozukluðu sergileyen çocuklar 2.Daha antisosyal baba, daha fazla davranýþ bozukluðu sergileyen çocuklar. Örneklem Minessota ikiz aile çalýþmasýna katýlan 1626 aileden ikizlerin doðum kayýtlarýna göre seçilmiþtir. Erken adolesan grubu 11 yaþ (toplam 732 ikiz çifti, %49 erkek, %64 monozigot), geç adolesan grubu 17 yaþ (toplam 606 ikiz çifti, %46 erkek, %66 monozigot) olarak belirlenmiþtir. DSM-III-R kriterlerine göre anne görüþmesine dayalý baba ve anne antisosyalitesi, anne-çocuk görüþmesine ve çocuklara Delinquent davranýþ envanteri doldurtularak çocuk antisosyalitesi ölçümleri kullanýlmýþtýr. Babanýn varlýðý ise babanýn varlýðýnýn çocuðun yaþamýndaki yüzdesi ve baba-çocuk arasýndaki iliþkiye göre belirlenmiþtir. Ana öðeler faktör analizi ve bilgisayarlý Pearson korelasyonu uygulanmýþtýr. Bu çalýþmada iki önemli geliþim basamaðýnda antisosyal davranýþýn babadan çocuða geçiþi incelenmiþ ve gösterilmiþtir ki çocuk yetiþtirmede babanýn varlýðý baba ve çocuk AD'ý arasýndaki iliþkiyi dikkate deðer biçimde etkilemektedir. Daha önceki çalýþmalara benzer þekilde AD'ýn babadan çocuða geçtiði gösterilmiþtir. Her iki yaþ grubunda baba AD'ý bütün çocuk dýþavurum davranýþ ölçümlerini etkilemektedir. Her iki yaþ grubunda babanýn çocuk yetiþtirmedeki varlýðý çocuk psikopatolojisi ile iliþkili bulunmuþtur (babanýn evde kaldýðý süre uzadýkça, çocuklar da az AD sergilemiþtir). Babanýn varlýðý, baba AD'ý ile de yüksek oranda iliþkili bulunmuþtur (evde bulunmayan babalarda bulunanlara göre daha fazla AD görülmüþtür). Geç adolesan dönemde babanýn varlýðý baba AD'ý etkisinden baðýmsýz olarak bütün çocuk dýþavurum ölçümlerinde negatif etkide bulunurken erken adolesan grupta bu etki gözlenmemiþtir. Baba çocuðun yaþamýnda fazla bulunmadýðýnda baba AD'I ve çocuk AD'ý arasýnda pek bir ilgi olmuyor, bununla birlikte baba çocuðun yaþamýnýn çoðunda yer aldýðýnda, baba AD'ý ve çocuk AD'ý arasýnda güçlü bir iliþki oluyor. Bu sonuç göstermiþtir ki AD'ýn babadan çocuða geçmesi tamamen genetik etki altýnda deðildir. Babanýn varlýðý çocuk AD'ýnýn artmasýnda önemli bir çevresel etki saðlamaktadýr. Joffee ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýndaki gibi baba IV

5 varlýðý ile baba ve çocuk AD'ý arasýnda güçlü bir iliþki bulunmuþtur. Bununla birlikte bu çalýþmada baba olmadýðýnda baba ve çocuk AD'ý arasýnda hiçbir iliþki bulunamamýþtýr. Joffee ve arkadaþlarýnýn ise zayýf fakat dikkate deðer bir iliþki bulmasý muhtemelen 5 yaþýndaki çocukluk dönemi ile ilgili görünmektedir. Bu araþtýrmadaki en önemli kýsýtlýlýk anne görüþmesine dayalý baba antisosyalitesinin belirlenmesi görünmektedir. Bunun için de geniþ bir aile görüþmesi yapýlmýþ, güvenilir yöntemler uygulanmýþ, ayrýca küçük bir örneklemde anne ve baba görüþmeleri deðerlendirilerek arada ihmal edilebilir bir fark olduðu belirlenmiþtir. Böylece AD'ýn babadan çocuða geçiþinin kýsmen çevresel olduðu önerilebilir. Ýnt. Dr. M. Akif Göktaþ Postnatal Dönemde Babalardaki Depresyon ve Sonrasýndaki Çocuk Psikopatolojisi: Bir Kohort Çalýþmasý Ramchandani P, Stein A, O'Connor TG ve ark. (2008) Depression in men in the postnatal period and later child psychopathology: A population cohort study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 47(4): Postnatal dönemde kadýnlardaki depresyonun anne saðlýðý ve çocuðun geliþimindeki önemi bilinmektedir. Ancak bu dönemde babanýn mental saðlýðýnýn çocuðun psikososyal geliþimi üzerindeki bilgilerimiz sýnýrlýdýr. Daha önce babalardaki postnatal depresyonun, çocuk 3 yaþýna geldiðinde davranýþ problemleri göstermesi için risk faktörü olduðu ortaya konmuþtur. Bu çalýþmanýn amacý postnatal dönemde babalardaki depresyonla çocuðu 7 yaþýna geldiðindeki psikiyatrik durumu arasýndaki iliþkiyi tespit etmektir. Araþtýrma, The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) çalýþmasýndan seçilen kohort üzerinde yapýlmýþtýr. Ýngiltere Bristol bölgesinde 1 Nisan 1991 ile 31 Aralýk 1992 arasýnda doðum yapan kadýnlar üzerinden gidilerek çalýþmaya katýlmayý kabul eden kiþiye ulaþýlýp anket yollanmýþ ve bunlar arasýndan baba prenatal, postnatal 8. hafta, 8. ay ve 21. aydaki durumlarý hakkýnda (bu dönemlerin en az biri için) bilgi ulaþtýrmýþtýr. Bu dört dönemin hepsi hakkýnda bilgi veren baba sayýsý ise 4792'dir. Anne ve babalarýn depresyon semptomlarýný saptamak için Edinburg Postnatal Depresyon Skalasý (EPDS), çocuklarýn durumlarý için ise 6 ve 7 yaþlarýndayken Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) ve Development and Well-Being Assessment (DAWBA) anketleri kullanýlmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda ailede depresyon öyküsü, babanýn yaþý, öðrenim durumu, evdeki çocuk sayýsý da sorgulanmýþtýr. 6 yaþýndaki 8401 çocuk için anket doldurulmuþ ve bunlarýn 6075'inin (%72,3) babasý postnatal 8. haftadaki durumlarý hakkýnda bilgi vermiþtir. Bilgi ulaþtýrmayan ailelere bakýldýðýnda daha düþük sosyoekonomik gruptan olduklarý tespit edilmiþtir. EPDS'ye göre babalardaki depresyon sýklýðý prenatal 18. haftada %3.88, postnatal 8. haftada %3.64, 8. ayda %3.44, 21. ayda %3.87 olarak belirlenmiþtir. Postnatal dönemde babalarda depresyona yol açabilecek durumlara bakýldýðýnda, öncesinde aðýr depresyon öyküsünün olmasý, prenatal depresyon, prenatal anksiyete, düþük öðrenim düzeyi, ailede baþka çocuðun varlýðý ve maternal depresyonun anlamlý olarak etkili olduðu bulunmuþtur. Babanýn kendi anne ve babasýnda depresyon öyküsü, maternal prenatal anksiyete ve yaþ faktörünün babadaki depresyon üzerine anlamlý etkisi olmadýðý görülmüþtür. Postnatal 8.haftada babadaki depresyonun çocuðun 7 yaþýndaki psikiyatrik problemleri ile ile güçlü bir iliþki taþýdýðý gösterilmiþtir. Depresif babalarýn çocuklarýnýn %12'sinde, depresif olmayanlarýn çocuklarýnýn ise % 6'sýnda bir psikiyatrik bozukluk saptanmýþtýr. Özellikle baba depresyonunun çocuktaki davraným bozukluðu ile anlamlý iliþkisi gösterilmiþtir. Maternal depresyon ve babanýn öðrenim durumu ile ilgili düzeltmeler yapýldýðýnda çocukta psikiyatrik problem ortaya çýkma olasýlýðýnda %66 artýþ olduðu, davraným bozukluðu özel olarak deðerlendirildiðinde bu riskin 2 kat olduðu bulunmuþtur. 7 yaþýnda davraným bozukluðu tanýsý alan çocuklarýn 3 yaþýndayken diðerlerinden davranýþ problemleri ile ilgili daha yüksek skorlar aldýðý belirlenmiþtir. Sonuç olarak babalardaki depresyon, çocuklarýnýn psikiyatrik problemleri ile iliþkilidir ve toplum saðlýðý için önemli bir konu olduðundan daha fazla araþtýrma yapýlmalýdýr. Ýnt. Dr. Þ. Görkem Fatihoðlu V

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi

Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Bipolar Bozukluk Baþlangýç Yaþýnýn Klinik ve Gidiþ Özellikleriyle Ýliþkisi Recep Tütüncü 1, Sibel Örsel 2, M.Haluk Özbay 2 1 Uz.Dr., 2 Doç.Dr., Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Anne-Babalarýnda Ruhsal Bozukluk Olan Çocuklarýn Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Özlem Yýldýz Öç 1, Þahika G. Þiþmanlar 1, Belma Aðaoðlu 2, Ümit Tural 4, Emin Önder 5, Iþýk Karakaya 3 1

Detaylı

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler

Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk Psikiyatri Hastalarýnda Yatýþ Süresine Etki Eden Faktörler Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting Miraç Barýþ Usta 1, Emre Ürer 1, Armaðan Aral 1, Gökçe Nur

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler

Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler Küçük Yaþta Evlendirilmek Ýstenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders and Sociodemographic Characteristics in Children Intended to Get Married

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma

Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda. birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma ARAÞTIRMA Bir psikiyatri kliniði yataklý birimi hastalarýnda psikotik bozukluk ve madde kullaným bozukluðu birlikteliði: Retrospektif bir çalýþma Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi ARAÞTIRMA Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi

Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi ARAÞTIRMA Sosyal Anksiyete Bozukluðunda Baþlangýç Yaþýnýn Klinik Gidiþ Üzerine Etkisi The Impact of the Age at the Onset of Social Anxiety Disorder on the Clinical Course Ahmet Koyuncu 1, Zerrin Binbay

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar, Sosyodemografik Özellikler ve Risk Faktörleri

Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar, Sosyodemografik Özellikler ve Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar, Sosyodemografik Özellikler ve Risk Faktörleri Psychiatric Disorders, Sociodemographic Features and Risk Factors in Children Driving to Committing

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Selahattin ÞENOL* ÖZET Þizofreniye iliþkin en tutarlý bilgiler bozukluðun geç ergenlik ya da erken eriþkinlik döneminde baþladýðýdýr. Çocuk ve ergenlerde

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý.

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý. Fzt. Murat DALKILINÇ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Uzmaný ÝÞYERÝNDE KORUYUCU FÝZYOTERAPÝ VE ERGONOMÝK MÜDAHALE PROGRAMLARI ETKÝNLÝÐÝ* Özet Bilgisayar kullanýcýlarýnda mesleki kökenli kas iskelet

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Cüneyt EVREN*, Bilge EVREN**, Kültegin ÖGEL***, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Literatürdeki çalýþmalar, baðýmlýlarýn genel popülasyona

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði ARAÞTIRMA Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 317-327 Derleme Çocuk ruh saðlýðý açýsýndan prematürite Aylin Özbek 1, Süha Miral 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Bedriye ÖNCÜ*, Selahattin ÞENOL** ÖZET Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu sýk karþýlaþýlan bir bozukluk olmasý, tedavi edilmediðinde

Detaylı

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Mevcut Semptomlar Ölçeði: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Ayþe Ayçiçeði Dinn 1 1 Doç.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalý, Ýstanbul

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüboðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı