Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ"

Transkript

1 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ ARAÞTIRMA A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University Hospital Demet Saðlam Aykut 1, Filiz Civil Arslan 1, Evrim Özkorumak Karagüzel 2, Ezgi Selçuk 3, Selin Uysal 3, Ahmet Tiryaki 2 1 Yard Doç. Dr., 2 Doç. Dr., 3 Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi, Psikiyatri A.D, Trabzon, Türkiye ÖZET Amaç: Elektrokonvulsif terapi (EKT) 1938 yýlýndan beri psikiyatrik hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmakta olup Türkiye de EKT uygulama oranlarý yatan hastalar arasýnda % arasýnda bildirilmiþtir. Bu çalýþmada bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniðinde yatarak takip edilmekte olan hastalar arasýnda anestezi ile yapýlan EKT uygulamalarýnýn sýklýðý, EKT uygulanan taný gruplarý, EKT uygulamalarýnýn etkinlikleri ve yan etkileri yönünden deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem: Bu çalýþmaya yýllarý arasýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri kliniðine yatan 2128 hastadan anestezi iþlemi eþliðinde EKT uygulanan 51 hasta alýnmýþtýr. EKT uygulanan hastalarýn sosyodemografik verileri, EKT uygulama endikasyonlarý, uygulama sayýlarý, EKT tedavisinin etkinliði ve yan etkileri deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Klinikte yatarak tedavi gören 2128 hastanýn 51 ine (% 2.4) EKT uygulandýðý tespit edildi. Hastalarýn %45.1 i majör depresyon, %23.5 i bipolar bozukluk ve %19.6 si þizofreni tanýsý almýþtýr. Hastalarda komplikasyon olarak en sýk nöbet süresinde uzama ve kardiyak komplikasyonlar gözlenmiþtir. Sonuç: Bu çalýþma sonucunda uygulanan EKT oranlarý %2.35 olarak bulunmuþtur. En sýk tedaviye dirençli majör depresyon endikasyonunda EKT uygulanmakta olup en sýk yan etki nöbet süresinde uzama olarak bildirilmiþtir. Anahtar Sözcükler: Elektrokonvulsif tedavi, endikasyon, etkinlik, yan etki. () DOI: /kpd SUMMARY Objective: Electroconvulsive therapy (ECT) has been used for the treatment for the psychiatric illnesses since 1938 and it was reported that the ratio of the use of ECT for the inpatients in Turkey ranged from 9% to 16.4 %. This study aimed to evaluate the frequency of the use of ECT with anaesthesia for the inpatients at a psychiatric clinic in a university, diagnosis groups receiving ECT and the efficiency and side effects of the use of ECT. Method: This study included 51 patients from among 2128 patients who had ECT with anaesthesia in the psychiatric clinic between the years The sociodemographic data of the patients receiving ECT, the indications of the use of ECT, the number of the application and the efficiency and side effects of the treatment of ECT were examined. Results: It was found out that 51 (2.4 %) inpatients from among 2128 had received ECT. Of the patients, 45,1 % had major depression, 23,5 % bipolar disorder and 19,6 % had schizophrenia. ECT was most frequent side effect was the extension of the duration of the seizure and cardiac complications. Conclusion: It was found out that the use of ECT at our clinic was 2,35%. ECT was mostly used to cure the indications of major depression resistant to treatment and the most frequent side effect was the extension of the duration of the seizure and cardiac complications. Key Words: Electroconvulsive therapy, indication, efficiency, side effect. Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Saðlam Aykut D, Civil Arslan F, Karagüzel Özkorumak E, Selçuk E, Uysal S, Tiryaki A. GÝRÝÞ Elektrokonvulsif tedavi (EKT) 1938 yýlýndan beri psikiyatrik hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmakta olup (1), özellikle psikotik özellik gösteren melankolik tip majör depresyonda etkin bir tedavi seçeneði olarak düþünülmektedir (2,3). Bunun yaný sýra özkýyým riski, tedaviye yanýt vermeyen manik eksitasyon, katatonik eksitasyonlu þizofreni, þizoaffektif bozukluk, organik etiyolojili katatonik durumlar, deliryum, nöroleptik malign sendrom gibi çeþitli ruhsal ve nörolojik bozukluklar EKT'nin birincil kullaným alanlarýna girmektedir (4,5,6). Ýlaç kullanýmýný kýsýtlayan gebelik durumu ve direçli obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) da EKT tedavisi güvenli olarak kullanýlabilmektedir (7,8). Ayrýca eþlik eden týbbi ya da nörolojik durumlarý bulunan yaþlý hastalarda da hýzlý etki baþlangýcý ve güvenilirliði nedeniyle EKT tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olmaktadýr (4,9). EKT tedavisi ile iyileþme oranlarý %70-90 arasýnda bildirilmiþtir (10,11). Bununla birlikte on yýllar içindeki birçok teknik düzenlemeye raðmen EKT tedavisi nedeniyle halen yan etkiler görülebilmektedir (3). Altýnda yatan mekanizmalar aydýnlatýlmamýþ olmasýyla birlikte nöbet sonrasýnda oryantasyonda bozulma, dikkat ve yürütücü iþlevlerde bozulma gibi nörobiliþsel yan etkiler de görülebilmektedir. Bu yan etkilerin geçici olabileceði düþünülmektedir (3). Uzun dönemdeki yan etkilerinin bilinmemesi, toplumda EKT tedavisine yönelik olumsuz tepkiler, EKT'nin güvenilirliði ve etik boyutu gibi konularla iliþkili olarak klinik kullaným sýklýðý ülkeden ülkeye hatta ayný ülkenin farklý merkezlerinde deðiþkenlik gösterebilmektedir (12). Özellikle anestezi ile kullanýmý ile birlikte EKT tedavisinin yan etkileri azalmýþ ve güvenirliði artmýþtýr (13). EKT ile iliþkili yapýlan çalýþmalarda Türkiye'de EKT uygulama oranlarý yatan hastalar arasýnda % arasýnda bildirilmiþtir (14,15,16). Bu çalýþmada bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniðinde yatarak takip edilmekte olan hastalar arasýnda anestezi ile yapýlan EKT uygulamalarýnýn sýklýðýnýn ve klinik özelliklerinin, EKT uygulanan taný gruplarýnýn, EKT uygulamalarýnýn etkinliklerinin ve yan etkilerinin deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. YÖNTEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri kliniðinde yýllarý arasýnda toplam 2128 hasta yatarak takibe alýnmýþtýr. Bu hastalardan EKT tedavisi uygulananlarýn hastane kayýtlarý geriye dönük olarak incelenmiþtir. Belirlenen yýllar arasýnda kliniðe yatýrýlan 2128 hasta içinden 51 hastanýn EKT tedavisi ile takip edildiði tespit edilmiþtir. Hastalarýn sosyodemografik verileri yapýlandýrýlmýþ bir form oluþturularak týbbi dosyalarýndaki bilgilerden elde edilmiþtir. Týbbi dosyalardan elde edilen bilgiler yoluyla, anestezi eþliðinde EKT uygulanan taný gruplarý, EKT uygulamalarýnýn klinik özellikleri, etkinlikleri ve yan etkileri gözden geçirilmiþtir. EKT yanýtýný deðerlendirmek amacý ile doktor ve hemþire tarafýndan doldurulan günlük klinik deðerlendirme notlarýnýn yaný sýra hasta dosyasýnda yer alan ve hastanýn yattýðý dönem sürecinde belli periyotlarla doldurulan þizofreni hastalarý için Pozitif Semptomlarý Deðerlendirme Ölçeði (SAPS), Negatif Semptomlarý Deðerlendirme Ölçeði (SANS), bipolar bozukluk hastalarý için Young Mani Derecelendirme Ölçeði (YMRS), depresyon hastalarý için Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði (HAM-D) ve Montgomery Asberg Depresyon Deðerlendirme Ölçeði (MADRS), obsesif kompulsif bozukluk hastalarý için Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeði (Y-BOCS) EKT tedavisi öncesi ve sonrasý kaydedilmiþ deðerleri ile deðerlendirilmiþtir. Psikiyatri kliniði tarafýndan 2006 yýlýndan itibaren ayný uygulama prosedürü ile EKT uygulamalarýnda kýsa vuruþlu, sürekli akým veren Thymatron System IV (Somatics, Inc, Lake Bluff, IL) EKT cihazý kullanýlmaktadýr. Tüm hastalara bilateral, bitemporal EKT uygulanmaktadýr. Ýlk nöbet eþiði "yarý yaþ yöntemi" esas alýnarak belirlenmektedir. Hastanýn verdiði klinik cevaba göre deðiþmekle birlikte 6-12 seans arasýnda EKT uygulamasý tercih edilmektedir. Anestezi uzmaný eþliðinde yapýlan anestezi uygulamasý sýrasýnda anestezik madde olarak pen- 115

3 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ total veya propofol, kas gevþetici olarak süksinil kolin veya roküronyum bromür kullanýlmaktadýr. Bu ilaçlarýn dozlarý anestezi uzmaný tarafýndan belirlenmektedir. Çalýþma için Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi Baþhekimliði'nden yazýlý izin ve Etik Kurul onayý alýnmýþtýr. Ýstatiksel Ýnceleme: Verilerin analiz aþamasýnda SPSS 23,0 istatistik paket programý kullanýlmýþtýr. Deðerlendirme sonuçlarýnýn tanýmlayýcý istatistikleri; kategorik deðiþkenler için sayý ve yüzde olarak verilmiþtir. Sayýsal deðiþkenler de kategorik hale dönüþtürülerek ifade edilmiþtir. EKT tedavisinin etkinliðini deðerlendirme adýna tedavi öncesinde ve sonrasýnda uygulanan testler; normal daðýlýma uyanlar için Paired Sample T testi, normal daðýlýma uymayanlar için Wilcoxon testi ile deðerlendirilmiþ, istatistiksel anlamlýlýk için p<0.05 olarak alýnmýþtýr. BULGULAR Psikiyatri kliniðine yatan 2128 hasta içinden 51'ine (% 2.4) EKT tedavisi uygulanmýþtýr. EKT uygulanan 51 hastanýn, 43 ü (% 84.3) kadýn, 8 i (% 15.7) erkektir. Kadýn hastalarýn 8'i (% 11.8) gebe hastalardan oluþmaktadýr. Ortalama EKT seansý uygulama sayýsý 7, 98 olarak tespit edilmiþtir. 51 hastanýn 36'sýnda (%70.58) EKT tedavisine yanýt alýnmýþtýr. Hastalarýn 8'inde (%15.7) EKT komplikasyonu tespit edilmiþ, 7 hastada (%13.72) ise EKT tedavisine yanýt alýnamamýþtýr. EKT tedavisine yanýt alýnamayan 7 hastanýn dirençli depresyon tanýsý ile izlendiði tespit edilmiþtir. Hastalarýn sosyodemografik verileri, klinik özellikleri ve EKT tedavi verileri Tablo 1'de özetlenmiþtir. EKT uygulanan hastalarýn %45.1'i majör depresyon, %23.5' i bipolar bozukluk ve %23.7'si þizofreni, %2'si anksiyete bozukluðu, %5.9'u OKB tanýsý ile takibe alýnmýþ hastalardýr. EKT tedavisine en fazla yanýt alýnan hastalar bipolar bozukluk tanýsý alan hastalardýr (%83.3). EKT uygulanan hastalýk gruplarý ve EKT tedavisine yanýt oranlarý Þekil 1'de gösterilmiþtir. Gebe hastalarýn 4'ü bipolar bozukluk-mani nöbeti, 1'i bipolar bozukluk-depresyon nöbeti, 2'si depresif bozukluk, 1'i OKB tanýsý ile EKT tedavisi almaktadýr. EKT tedavi yanýtýný gösteren ölçek deðerlendirmeleri Tablo 2'de özetlenmiþtir. EKT tedavi komplikasyonu olarak 3 hastada (%5.88) nöbet süresinde uzama, 2 hastada (%3.92) ventriküler ekstra sistol, 1 hastada hipertansiyon (%1.96), 1 hastada (%1.96) oryantasyon bozukluðu, 1 hastada (%1.96) amnezi geliþtiði tespit edilmiþtir. 8 gebe hastanýn 7'si (%87.5) EKT tedavisine yanýt vermiþ olup yanýtsýz olan 1 gebe hastada EKT tedavisi sýrasýnda tedavi komplikasyonu olarak ventriküler ekstra sistoller geliþtiði için tedavi devam ettirilememiþtir. EKT tedavisi sonrasý gözlenen komplikasyonlar Tablo 3'de özetlenmiþtir. Tablo 1. Sosyodemografik ve Klinik Veriler Yaþ(ort) 45,4 Cinsiyet (n %) Kadýn Erkek 43 (%84,3) 8 (%15,7) Toplam hastalýk süresi (ort/ay) 136,4 Hastanede yatýþ süresi (ort/gün) 44,9 Uygulanan EKT sayýsý (ort) 7,98 EKT Enerji Düzeyleri (%) (ort) 67,26 EKT Nöbet EEG süreleri (ort/sn) 33,45 EKT Nöbet EMG Süreleri (ort/sn) 27,37 EKT PSI deðeri (ort/%) 68,57 EKT ye yanýt Var (n %) 36 (%70,58) EKT komplikasyonu Var (n %) 8 (%15,7) Ek Týbbi Hastalýk Var (n %) 14 (% 27,5) EKT: Elektrokonvulzif Tedavi, PSI: Postsupresyon indeksi 116

4 Saðlam Aykut D, Civil Arslan F, Karagüzel Özkorumak E, Selçuk E, Uysal S, Tiryaki A TEDAVÝYE YANIT VERMEYEN HASTALAR TEDAVÝYE YANIT VEREN HASTALAR 5 0 Bipolar Bozukluk Depresif Bozukluk þizofreni Obsesif Kompulsif Bozukluk ÞEKÝL 1: EKT Tedavisi ile Ýzlenen Hastalýk Gruplarý ve Tedavi Yanýtlarý TARTIÞMA Bu çalýþma sonucunda klinikte uygulanan EKT oranlarý %2.35 olarak bulunmuþtur. Türkiye'de iki farklý üniversite hastanesinde EKT uygulama oranlarý %14.4 ve %16 olarak bildirilmiþ olup, yatan hastalar arasýnda EKT uygulama oranlarýnýn % aralýðýnda olduðu belirtilmiþtir (14,15,16). Bu sonuçlar ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir bölge hastanesi verileri olarak bu çalýþmada gösterilen EKT uygulama oranlarý düþük görünmektedir. Bununla birlikte bu çalýþma bulgularýna benzer þekilde yakýn zamanda EKT uygulamalarýna yönelik Türkiye'de bir psikiyatri kliniðinde yapýlan bir çalýþmada EKT uygulama oranlarý %2.2 olarak ve bir üniversite hastanesinde yapýlan baþka bir çalýþmada EKT uygulama oraný % 4.21 olarak bildirilmiþtir (17). Farklý dönemlerde yapýlan çalýþmalarda ABD'de % (18) Danimarka, Ýsveç ve Norveç'te %5 (19, 20), Avusturya'da %3 (21) oranlarý bildirilmiþ olup EKT tedavi oranlarýnýn ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermekte olduðu görülmektedir. Bu farklý oranlar toplumda EKT tedavisine yönelik ön yargýlar, kültürel etmenler, anestezili uygulama ile iliþkili alt yapý sorunlarýndan kaynaklanýyor olabilir. Bununla birlikte EKT ile ilgili verilerin tek merkezde toplanmamasý nedeniyle de oranlar genel psikiyatrik nüfusun EKT oranýný göstermiyor olabilir (22). EKT tedavisine yanýt oranlarý bu çalýþmada klinik görüþme ve hastalýða özgü ölçeklerle (SANS, SAPS, YMRS, HAM-D, MADRS, Y-BOCS) deðerlendirilmiþ olup %70.58 olarak tespit edilmiþtir. Literatürde EKT tedavisi ile iyileþme oranlarý %70-90 olarak belirtilmiþtir (10,11). EKT tedavisine yanýt açýsýndan bu çalýþma bulgularýnýn literatür ile uyumlu olduðu görülmektedir. EKT tedavisine cevap vermeyen 7 olgunun direçli depresyon olarak takip edildiði gözlenmiþ olup, EKT depresyon için var olan en etkin tedavi olmakla birlikte (23), tedaviye dirençli depresyon olgularýnda EKT'ye yanýt oranlarýnýn da düþtüðü (%50-60) çalýþmalarda bildirilmiþtir (24). Bu verilere dayanýlarak EKT tedavisine iyi klinik yanýt alýnabildiði söylenebilir. EKT tedavisi uygulanan hastalarýn yaþ ortalamasý bu çalýþmada 45.4 olarak bulunmuþtur. Nitekim çalýþmalarda yaþ aralýðýnda EKT yapýlma oranlarýnýn yüksek olduðu belirtilmiþtir (25,26). Bu 117

5 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ Tablo 2. EKT Tedavi Öncesi ve Sonrasý Ölçek Deðerlendirmeleri Uygulanan testler EKT öncesi EKT sonrasý p Þizofreni SANS 63,4±29,9 35,0±25,2,008 SAPS 41,5±16,2 29,9±19,3 Depresyon MADRS HAM-D 32,8±12,1 22,1±7,9 8,9±10,4 7,1±7,0,000,001 Bipolar Bozukluk (mani dönemi) YMRS 35,9±11,5 8,7±9,0,028 EKT: Elektrokonvulzif Tedavi, SAPS: Þizofreni Pozitif Semptomlarý Deðerlendirme Ölçeði, SANS: Þizofreni Negatif Semptomlarý Deðerlendirme Ölçeði, MDRS: Montgomery Asberg Depresyon Deðerlendirme Ölçeði, HAM-D: Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði, YMRS: Young Mani Derecelendirme Ölçeði çalýþmada hastalarýn klinikte yatýþ süresi ortalama 44.9 gün olup hastalara uygulanan EKT seans ortalama sayýsý 7, 98 olarak tespit edilmiþtir. Literatürde hastalýk gruplarý için belirlenmiþ sabit bir EKT uygulama sayýsý bulunmadýðý belirtilmiþ olmakla birlikte (27), bu çalýþmada uygulanan sayýlarla da uyumlu olacak þekilde Amerikan Psikiyatri Birliði'nin (American Psychiatric Association, APA) 6-10, Ýngiltere Kraliyet Psikiyatristler Koleji (RCP) 6-12 uygulamanýn yeterli olabileceðini bildirilmiþ, daha fazla EKT için taný ve endikasyonun yeniden deðerlendirilmesi önerilmiþtir (6,14). EKT tedavisi için etkin nöbet süresi 25 sn olarak kabul edilmekte olup (28) EEG'de 25 sn altýnda gözlenen nöbet süresinin tedavi etkinliði açýsýndan yeterli olmayacaðý belirtilmiþtir (29). Bu çalýþmada ortalama nöbet süresi sn olarak görülmüþ olup EKT tedavilerinin EEG ile gözlenen nöbet süresi açýsýndan etkin olduðu görülmektedir. Bu çalýþma bulgularýna göre EKT tedavisi en sýk majör depresyonda, ikinci sýklýkla da bipolar bozukluk hastalarýnda tercih edilmiþtir. Literatürde EKT tedavisinin özellikle psikotik özellikli majör depresyon hastalarýnda etkin bir tedavi seçeneði olduðu belirtilmiþtir (2,3). Bu çalýþma depresyonun yaný sýra bipolar bozukluk hastalarýnda da EKT tedavisinin sýk tercih edildiði görülmektedir. Nitekim Türkiye'de EKT'nin en sýk mani nöbeti ile gelen bipolar bozukluk ve þizofreni hastalarýnda uygulandýðý belirtilmiþtir (16). EKT tedavisi ile takip edilen kadýn hastalarýn % 18.60'ý gebe hastalardan oluþmaktadýr. Toplam 8 gebe hastanýn 7'sinde EKT tedavisine yanýt alýnmýþ, 1 gebe hastada ise EKT tedavisi sýrasýnda ventriküler ekstra sistoller geliþmesi nedeniyle EKT tedavisi sonlandýrýlmýþtýr. Bu çalýþmada gebe hastalarda EKT'nin tedavi edici etkisi yanýnda yan etkilerinin az olduðu gözlenmiþtir. Literatürde EKT'nin gebelerde geliþen ruhsal hastalýklarda etkili tedavi saðlarken yan etkilerinin oldukça az olduðu ve ruh saðlýðý çalýþanlarý tarafýndan gebelikte kullanýlabilecek bir tedavi yöntemi olarak önerildiði belirtilmiþtir (30) Bu çalýþma bulgularýna göre 8 hastada (%15.68) EKT tedavisi sýrasýnda ve/veya sonrasýnda komplikasyon gözlenmiþtir. EKT tedavi komplikasyonu olarak en sýk nöbet süresinde uzama ve kardiyak yan etkiler (ventriküler ekstrasistol ve hipertansiyon), daha az sýklýkla da bellek bozukluðu ve oryantasyon bozukluðu gözlendiði bildirilmiþtir. Bu bulgulara benzer þekilde EKT'nin en sýk karþýlaþýlan yan etkilerinden birinin kardiyak komplikasyonlar olduðuna iþaret eden çalýþmalar bulunmaktadýr (31). Bununla birlikte altýnda yatan mekanizmalar bilinmemekle birlikte EKT tedavisi nedeniyle anterograd ve retrograd bellek iþlevlerinde azalma, nöbet sonrasýnda oryantasyonda bozulma, iþlem hýzý, konuþma akýcýlýðý, dikkat ve yürütücü Tablo 3. EKT Komplikasyonlarý Nöbet süresinin uzamasý Ventriküler Ekstra Sistol Hipertansiyon Unutkanlýk Oryantasyon bozukluðu EKT: Elektrokonvulzif Tedavi % 5,88 (n=3) % 3,92 (n=2) % 1,96 (n=1) % 1,96 (n=1) % 1,96 (n=1) 118

6 Saðlam Aykut D, Civil Arslan F, Karagüzel Özkorumak E, Selçuk E, Uysal S, Tiryaki A. iþlevlerde bozulma gibi (32) nörobiliþsel yan etkiler de görülebilmektedir (3). Bu çalýþma bulgularý doðrultusunda EKT'nin özellikle endikasyon dahilindeki hastalýklar kapsamýnda etkin bir tedavi yöntemi olduðu, yan etki riskinin düþük, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduðu söylenebilir. Çalýþmada EKT tedavisi ile takip edilen gebe hasta sayýsý düþük olmakla birlikte; özellikle tedavi kýsýtlýlýðý yaratan gebelik gibi durumlarda önemli bir tedavi seçeneði olduðu belirtilmelidir. Geriye dönük bir çalýþma olmasý ve verilerin dosya bilgilerine dayanmasý bu çalýþmanýn kýsýtlýlýklarýndan biridir. On yýllýk bir süreyi içeren çalýþmada hastalarýn klinik deðerlendirmeleri ve ölçek puanlamalarýnda hekimlerden kaynaklanan farklýlýklar olabilmekle birlikte ayrýntýlý dosya incelemeleri ve günlük hekim notlarý ile klinik durum doðru bir þekilde tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bununla birlikte bir üniversite hastanesi olarak üçüncü basamak saðlýk hizmeti veren bir kliniðin verilerinin tüm psikiyatrik hasta popülasyonuna genelleþtirilmesi mümkün olmayacaktýr. EKT tedavisi ile iliþkili teknolojik ilerlemeler ve anestezi ile uygulanýmý gibi geliþmelere raðmen tedavinin özel koþullarý ve yöntemi, uygulanýþ biçimi, bellekle iliþkili sorunlar ortaya çýkarmasý nedeniyle hasta ve hasta yakýnlarýnýn yaný sýra ruh saðlýðý hekimlerinde de EKT tedavisine yönelik kaygýlar ve olumsuz önyargýlar bulunabilmektedir. Bununla birlikte özellikle tedaviye dirençli durumlar ve ilaç tedavilerini kýsýtlayan gebelik ve organik sorunlarý olan hastalar için EKT'nin etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneði olduðu görülmektedir. Bu baðlamda EKT tedavisine yönelik toplumdaki olumsuz düþünce ve ön yargýlarýn azaltýlmasý ve EKT tedavi uygulamalarýnýn arttýrýlmasý adýna EKT tedavisi ile takip edilen hastalarýn tedavi öncesi ve sonrasý yakýn takiplerini içeren, böylelikle EKT tedavisinin etkinliðini, yan etkilerini, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduðunu ortaya koyan iyi planlanmýþ büyük ölçekli çalýþmalara ihtiyaç olduðu belirtilebilir. Yazýþma adresi: Yard. Doç. Dr. Demet Saðlam Aykut, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalý, Trabzon KAYNAKLAR 1. Scott AF. Electroconvulsive therapy, practice and evidence. Br J Psychiatry 2010; 196: Abrams R. Electroconvulsive therapy. 4th ed. Oxford; New York: Oxford University Press; Boere E, Kamperman AM, van 't Hoog AE, van den Broek WW, Birkenhäger TK. Anterograde Amnesia during Electroconvulsive Therapy: A Prospective Pilot-Study in Patients with Major Depressive Disorder. PLoS One Oct 21;11(10). 4. Atagün MÝ, Yýldýrým MS, Canbek Ö. Electroconvulsive Therapy: An Update. Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3): Cimilli C. EKT'nin alýþýlmýþýn dýþýnda kullaným alanlarý. Turk Psikiyatr Derg 1994; 5: American Psychiatric Association (APA) Task Force on ECT. The practice of ECT: recommendations for treatment, training and privileging. Washington DC, American Psychiatric Association Press, Doðan O. Dirençli obsesif kompulsif bozukluk ve tedavi seçenekleri. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11: Bulut M, Výrýt O, Çöpoðlu ÜS, Bülbül F, Savaþ HA. Gebelikte duygudurum bozukluklarýnýn tedavisinde EKT kullanýmý. Anadolu Psikiyatri Derg 2009;10: Kýsa C, Aydemir Ç. Elektrokonvulsif tedavinin etki mekanizmasý. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2003; 11: Kho KH, vanvreeswijk MF, Simpson S, Zwinderman AH. A meta-analysis of electroconvulsive therapy efficacy in depression. J.ECT 2003; 19, Li DJ, Wang FC, Chu CS, Chen TY, Tang CH, Yang WC, Chow PC, Wu CK, Tseng PT, Lin PY. Significant treatment effect of add-on ketamine anesthesia in electroconvulsive therapy in depressive patients: A meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol 2017; 27(1): Tomruk NB, Oral T. Elektrokonvulsif tedavinin klinik kullanýmý: Bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Derg 2007; 8: Gaines GY, Rees DI. Anesthetic considerations for electroconvulsive therapy. South Med J 1992; 85: Zeren T, Tamam L, Evlice YE. Elektrokonvulsif terapi: 12 yýllýk uygulamanýn deðerlendirilmesi. Yeni Symposium 2003; 41: Yýldýz A, Gökmen N, Turgut K, Yücel G, Tunca Z. Bir üniversite hastanesi yataklý psikiyatri servisinde uygulanan 119

7 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ somatik tedaviler arasýnda elektrokonvülsif tedavinin yeri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13: Saatcioglu Ö, Tomruk NB. Practice of electroconvulsive therapy at the research and training hospital in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43: Demir EY, Taþ N. Bir üniversite hastanesinde elektrokonvülsif terapi uygulamasýyla ilgili özellikler. Cukurova Med J 2016;41(2): Sylvester AP, Mulsant BH, Chengappa KNR, Sandman AR, Haskett RF. Use of electroconvulsive therapy in a State Hospital: A 10-years review. J Clin Psychiatry 2000; 61: Andersson JE, Bolwig TG. Electroconvulsive therapy in Denmark in 1999: a nation wide questionnaire study. Ugeskr Laeger 2002; 164: Von Schweder LJ, Lydersen S, Wahlund B, Bergsholm P, Linaker OM. Electroconvulsive Therapy in Norway: Rates of Use, Clinical Characteristics, Diagnoses, and Attitude. J ECT 2011; 27: Tauscher J, Neumeister A, Fischer P, Frey R, Kasper S. Electroconvulsive therapy in clinical practice. Nervenartz 1997; 65: Balýkçý A, Bolu A, Akarsu S, Koçak N, Erdem M, Aydemir E, Uzun Ö. Türkiye'de bir üniversite hastanesinde yýllarý arasýnda elektrokonvülzif tedavi uygulamasý. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14: Ebmeier KP, Donaghey C, Steele JD. Recent developments and current controversies in depression. Lancet Jan 14;367(9505): Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP, Nobler MS, Lisanby SH, Peyser S, Fitzsimons L, Moody BJ, Clark J. A prospective, randomized, double-blind comparison of bilateral and right unilateral electroconvulsive therapy at different stimulus intensities. Arch Gen Psychiatry. 2000; 57(5): Chanpattana W, Kunigiri G, Kramer BA, Gangadhar BN. Survey of ECT practice in teaching hospitals in India. J ECT 2005; 21: Chanpattana W, Kojima K, Kramer BA, Intakorn A, Sasaki S, Kitphati R. ECT practice in Japan. J ECT 2005; 21: Coffey CE, Weiner RD. Electroconvulsive therapy: An update. Hosp Community Psychiatry 1990; 41: Weiner RD. Convulsive therapy: 50 years later. Am J Psychiatry 1984; 141: Tomruk NB, Kutlar MT, Mengeþ OO, Canbek O, Soysal H. Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabý. Ýstanbul, Saðlýk Bakanlýðý, Weiner RD, Coffey CE, Fochtmann L, Greenberg R, Isenberg KE, Moench L. American Psychiatric Association. The practice of ECT: recommendations for treatment, training and privileging. A Task force report of the American Psychiatric Association Rice EH, Sombrotto LB, Markowitz JC, Leon AC. Cardiovascular morbidity in high risk patients during ECT. Am J Psychiatry 1994; 151: Semkovska M, McLoughlin DM. Objective Cognitive Performance Associated with Electroconvulsive Therapy for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biological Psychiatry 2010; 68 (6): PROOF PROOF 120

Türkiye de bir üniversite hastanesinde yılları arasında elektrokonvülzif tedavi uygulaması

Türkiye de bir üniversite hastanesinde yılları arasında elektrokonvülzif tedavi uygulaması 340 Türkiye de bir üniversite hastanesinde 2006-2011 yılları arasında elektrokonvülzif tedavi.. AraĢtırma / Original article Türkiye de bir üniversite hastanesinde 2006-2011 yılları arasında elektrokonvülzif

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri Dicle Tıp Dergisi / M.Z. Eroğlu ve ark. Elektrokonvülzif tedavi 2012; 39 (3): 371-376 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0160 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Bir üniversite hastanesinde elektrokonvülsif terapi uygulamasıyla ilgili özellikler

Bir üniversite hastanesinde elektrokonvülsif terapi uygulamasıyla ilgili özellikler Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):242-247 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.200108 ARAŞTIRMA/RESEARCH Bir üniversite hastanesinde elektrokonvülsif terapi uygulamasıyla

Detaylı

Yüksek Enerji Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý

Yüksek Enerji Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yüksek Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý The Importance of Anesthetics

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Anestezi ve Kas Gevþeticili Modifiye Elektrokonvülzif Tedavi Uygulamalarý

Anestezi ve Kas Gevþeticili Modifiye Elektrokonvülzif Tedavi Uygulamalarý Anestezi ve Kas Gevþeticili Modifiye Elektrokonvülzif Tedavi Uygulamalarý Cebrail KISA*, Tuncer OKAY*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Belirli ruhsal bozukluklarýn tedavisinde etkili bir yöntem olan elektrokonvülzif

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

286 Depresyon hastalarında, nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektriksel dozun

286 Depresyon hastalarında, nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektriksel dozun 286 Depresyon hastalarında, nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektriksel dozun Depresyon hastalarında, nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektriksel dozun, elektrokonvülsif tedaviye verilecek klinik yanıt

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME Þahbal ARAS*, Burak BAYKARA** ÖZET Amaç: Bu yazýda çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS)

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY

ARAÞTIRMA ÖZET SUMMARY ARAÞTIRMA Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanýmlarý ile Taburcu Edilen Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Altý Ay Ýçinde Tekrarlayan Yatýþ Oranlarý Rehospitalization Rates

Detaylı

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Geriatrik depresyon 65 yaş ve üzerinde yaşlı popülasyonda

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Tayfun Zeren*, Lut Tamam**, Yunus Emre Evlice***

Tayfun Zeren*, Lut Tamam**, Yunus Emre Evlice*** E LEKTROKONVULS F TERAP : 12 YILLIK UYGULAMANIN DE ERLEND R LMES G R fi Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik ak m yla uyar lmas yla jeneralize konvülsiyonlar oluflturulmas temeline dayal,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü

Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü ARAÞTIRMA Þizofrenide ve Diðer Psikotik Bozukluklarda Çoklu Ýlaç Kullanýmý: Uzun Etkili Antipsikotik Ýlaçlarýn Rolü Polipharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: The Role of Long-acting

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný ARAÞTIRMA Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný Medine Yazýcý Güleç 1, Çiçek Hocaoðlu 2, Ýsmet Durmuþ 3 1 Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi, Ýstanbul,

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite Bedensel Hastalýklarda Depresyon Uz. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ*, Prof. Dr. Hayriye ELBÝ METE* Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli bir klinik sendromdur (Cassem 1991,

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Socio-Demographic Characteristics of Suicidal Individuals Hayriye Dilek Yalvaç 1, Burhanettin

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý*

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý* Moda Saðlýk Ocaðý na Baþvuranlarýn Verilen Hizmetlerle Ýlgili Deðerlendirmeleri The Opinions of Patients Applying to Moda Health Center About the Health Services Provided Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı