TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor"

Transkript

1 Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Alaca Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Nihat Günder ve... SAYFA 2 DE KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Kubilay Kaan Yücel - Kýsa adý TKDK olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren TKDK Çorum Koordinatörü Emin Serdar Kurþun Ankara, Konya, Sivas ve Samsun gibi Ýllerin de arasýnda yer aldýðý toplam 42 tarým ili içerisinde Çorum'un 66 Projeyle 6.cý ödeme büyüklüðü açýsýndan da ise ilk 5 il içerisinde yer aldýðýný vurguladý. SAYFA 5 TE "Þiddete selam vererek, demokrasi güçlenmez" TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'nin, son günlerde meydana gelen olaylar nedeniyle itidal, uzlaþma, demokratik zeminde sorunlarýn, taleplerin görüþülmesi çaðrýsý yapabileceðini belirterek, "Onun ötesinde sokaða, þiddete selam vererek, demokrasiyi güçlendirmek, kurumsallaþtýrmak, kalýcý hale getirmek söz konusu deðildir" dedi. SAYFA 6 DA ÇORUMSÝAD'dan örnek dýþ ticaret uygulamasý "Ailede çocuklarýmýza sevildiklerini hissettirmemiz lazým" 52 okula bakým yapýlacak Çorum Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneðinin (ÇORUMSÝAD) "Dýþ Ticaret Alým-Satým Takibi" konusunda baþlattýðý çalýþmalarýn sonuna gelindi. SAYFA 10 DA Türkoðlu'dan Milletvekili Cahit Baðcý'ya ziyaret Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý kapsamýnda panel düzenlendi. SAYFA 5 TE Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. Türk Parlamenterler Birliði Yönetim Kurulu Üyesi de olan Baðcý, Türkoðlu'nu TBMM Kulisinde misafir etti. Baðcý, Türkoðlu'na Türk Parlamenterler Birliði faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. SAYFA 2 DE Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnþaat Emlak Þube Müdürü Müslüm Kýlýç 2013 yýlýnda toplam 52 okulda bakým ve onarým yapýlacaðýný açýkladý. SAYFA 4 TE SMMMO'dan Vali Baþköy'e ziyaret Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. SAYFA 2 DE ANALÝZ Baþbakana Açýk Mektup Yüzde 50 nin deðil, Yüzde 100'ün Baþbakanýsýnýz! Nadir YÜCEL Yaklaþýk 10 gündür ismini bahanesinden 'Taksim Gezi Parký'ndan' alan ve beraberinde karþýlýklý yanlýþlar ile yaþanan olaylar Türkiye gündeminin ilk sýrasýný oluþturdu. Çorum þu ana kadar bu kritik konu adýna da baþarýlý sýnav verdi. Bu sýnavýn baþarýlý verilmesinde ise Tarihi Çorum olaylarýndan çýkartýlan dersin etki olmasý ilk sýrada yer aldý. Muhalefet ve iktidar Çorum parti temsilcilerinin ve baþta Ýstihbarat birimi olmak üzere Emniyetin tüm birimleri sað duyulu bilinçli olarak baþarýlý bir kriz yönetimi sergilediler. Ayný baþarý baþta büyük illere ve illerdeki siyasilere emniyet v.s. uyarlanabilmiþ olsa bugün Türkiye nin gündemi çok daha farklý olurdu. Bizim gündemimiz de 'Çorum'un Para Cambazý' filminin 2. Bölümü olurdu. Ankarada oturan Özlem dolu aþkýnda 'Türkiye nin en büyük tefecisi olma hayali yatan Çorumlu Para Cambazý filminin 2. Bölüm senaryosu Türkiye Taksim Gezi tepkileri dindiðinde vizyona girecektir. Bu tepkilerin dindirecek tek kiþi Sayýn Baþbakandýr. Sayýn baþbakanýn da çevresine tünemiþ Karga Klavuzlardan bir an önce arýnarak kendisinden Görkemli bir Balkonda Görkemli ve samimi bir tarihi 'Balkon konuþmasý' bekliyoruz. Biz hiç bir zaman baþbakaný yüzde 50 lerin baþbakaný görmedik. Yüzde 100 lerin baþbakaný olarak gördük kabul ettik. Daha önce tarihe geçen balkon konuþmasýný tekrar dinlemesini ve hatýrlamasýný da tavsiye ederiz. Çünkü Erdoðan Bu ülkenin ve ülke insanýnýnýn Baþbakanýdýr. Her insan hata yapabilir. Erdoðan hakkýnda ayaðýna diken batsa acaba neden battý hikmeti nedir ki! þeklinde düþünen bir baþbakan olduðu düþünülmüþtür. Ýsrail, Suriye, Ýran Almanya, Rusya ABD hepsine 'Dik' dur. Hatta haklý olduðun durumlar da Diklen. Karþýnda bacak üzerine bacak atarak oturan baþkanlarýn karþýsýnda istediðin Rajonu da kes biz bundan keyif de alýrýz. 'Ancak lütfen Kendi Milletine asla Diklenme!' Elbette ülkenin ve bölgenin çok ciddi ve aðýr yükü omuzlarýndadýr. Önemli olan bu yükü ' Gerçek Akil' insanlar ile paylaþabilmek önemlidir. Çok yakýnýnda olduðunu sandýðýn ancak çok uzaðýnda olan kiþilerden.. ( Kabine içerisindeki Ýrancý sempatizanlardan! ) lütfen arýnmaya bak sayýn Baþbakan. Bir baþbakan en yakýn korumalarýna kadar dikkat etmelidir. Allah korusun Bu dünya da öldürülmeyecek hiç bir insan yoktur! Kenedy en zor dönemlerde suikasta kurban gitmiþti. Geçen hafta Ankara ziyaretinde bazý dostlar ile sohbet ederken özellikle Ankara da çok ciddi bir þekilde Ýranlý, Suriyeli ve Ýsrailli ajanlar baþta olmak ajanlar ve Taþeron DHKP cilerin cirit attýklarýný söylemiþlerdi. 1 hafta sonra bu namertlerin icraatleri ortaya çýkmaya baþladý. Bu ülke insanýnýn Morale ihtiyacý var. Bu ülke insaný yýllardýr sabrediyor. Yolsuzluklara, Ýhtilalellere suçsuz yere cezaevinde yatmalara, Haksýzlýklara Rüþvetlere, Tefecilere En önemlisi beceriksiz ve basiretsizce 30 yýldýr bitirilemeyen Teröre Ergenokan'a sabretti. Bu millet bundan sonrasýnda her þeyin en güzelini hak ediyor. Metro Turizm'den Gazi Caddesi ve Terminale Satýþ Ofisi Metro Turizm Gazi Caddesi ve Terminal Satýþ Ofislerini açtý. Gazi Caddesi üzerinde açýlan Metro Turizm Çorum Satýþ Ofisi'nin açýlýþý Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Genel Müdür Umut Kahraman, Pazarlama Müdürü Dinçer Yirmibeþoðlu ve Samsun Bölge Ýþletmecisi Þenol Ayyýldýz'ýn katýlýmý ile gerçekleþti. SAYFA 4 TE

2 SMMMO'dan Vali Baþköy'e ziyaret Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Mayýs ayý içersinde yapýlan seçimlerin ardýndan yeniden Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Muzaffer Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyeleri ziyarette Vali Baþköy'e yapýlan çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Muzaffer Yýldýrým ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Baþköy, yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi 2 HABER Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Ýmsâk :2:46 Güneþ :5:03 Ýþrak :5:55 Öðle :12:50 Ýkindi :16:50 Akþam :20:17 Yatsý :22:14 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Hiçbir faydalý iþ yapmayarak ömrünü boþa harcayandan daha hayýrsýz bir kimse yoktur. Alâüddevle Semnânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝKÝ SES Türkoðlu'dan Milletvekili Cahit Baðcý'ya ziyaret Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Alaca Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Nihat Günder ve Yönetim Kurulu Baþkaný Fahri Coþkun, Sungurlu Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Kürbüz ve Yönetim Kurulu Baþkaný Halim Karaçil ile Oda ve Borsalarýn Yönetim Kurulu üyeleri ile TOBB delegelerinden oluþan Çorum heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na tanýþma ve destek ziyaretinde bulundular. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Çorum heyetinin ziyaretinden memnun kaldýðýný söyledi. Çorum heyetini TOBB Ýkiz Kuleler'de aðýrlayan Hisarcýklýoðlu, "Yeni yönetime seçilen bütün meclis baþkaný, yönetim kurulu baþkaný, yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi kardeþlerimi kutluyorum. Sizleri kutluyorum. Bundan sonraki ana amacýnýz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ticaret Borsasý olarak, Çorumlu tüccarlarýn, sanayicisinin sorunlarýný çözme noktasýnda çalýþmak olacak. Benim de bu durumda görevim, sizlere yardýmcý olmak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türkiye'nin önde gelen odalarýndan bir tanesi, Çorum Ticaret Borsasý Türkiye'nin önde gelen borsalarýndan bir tanesidir. Sizlerle yakýn iliþki içindeyiz. Bizlere düþen ne görev var ise Çorum için, Çorum Ticaret Borsasý ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý için her zaman yardýmlarýmýzý yapmaya hazýrýz. Herkese hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Çorum heyeti de, bugüne kadar yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na teþekkür etti. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun baþkanlýðý döneminde TOBB'un çýtasýnýn ne kadar yükseldiðinin, Türkiye genelindeki bütün illerdeki oda ve borsa seçimlerinin birden çok adayla gerçekleþtirilmesinden anlaþýldýðýný ortaya koyan Çorum heyeti, bu yýl aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek TOBB seçimlerinin sonra ayný uyum ve kalite ile görev yapmaktan onur duyacaklarýnýn altý çizdi. Haber Servisi BEHÇET KEMAL ÇAÐLAR Dýþardan herkes: - Görmemiþ ol, savaþ.. Ýçimden bir ses: - Konuþ! Konuþ! Konuþ! Dýþardan herkes: - Böyle uslu, yavaþ.. Ýçimden bir ses: - Savaþ! Savaþ! Savaþ! Dýþardan herkes: - Týkýrýnda iþin.. Ýçimden bir ses: - Düþün! Düþün! Düþün! Dýþardan herkes: - Bugüne uy, barýn.. Ýçimden bir ses: - Yarýn! Yarýn! Yarýn!. Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. Türk Parlamenterler Birliði Yönetim Kurulu Üyesi de olan Baðcý, Türkoðlu'nu TBMM Kulisinde misafir etti. Baðcý, Türkoðlu'na Türk Parlamenterler Birliði faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.samimi bir havada edilen sohbete Türkoðlu'nun 19.Dönemden meslektaþý Balýkesir Milletvekili Cemal Öztaylan da eþlik etti. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek Türkoðlu'na teþekkür etti. Haber Servisi 1947 Çorum süs havuzlarýyla donatýlýyor HAVA DURUMU YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet oðlu 1962 doðumlu Nuri Arslan Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Çorum Belediyesi, þehri modernliðinin yanýnda görsel açýdan da daha güzel hale getirmek amacýyla ana arterlerde bulunan kavþaklara süs havuzlarý yapýyor. 11 kavþakta havuz yapým çalýþmasý baþlatan Çorum Belediyesi, havuzlarýn tamamýnýn yapýmýný üç ay içerisinde bitirmeyi planlýyor. Yazý Çarþý Kavþaðý, Namazgâh Kavþaðý, Ulucami Kavþaðý, Milönü Kavþaðý, Hal Kavþaðý, Meydan Cami Kavþaðý, Tuzcular Kavþaðý, Pirbaba Kavþaðý, Altýnpark Kavþaðý, Çiftlik Mezarlýðý Kavþaðý ve Fatih Caddesi Kavþaðýna süs havuzlarý yapýlacak. Yýl: 9 Sayý: 2497 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,88 1,88 EUR 2,466 2,481 STERLiN 2,89 2,935 JPY YENi 0,0186 0,0189 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Basýn No 586

4 HABER 4 52 okula bakým yapýlacak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnþaat Emlak Þube Müdürü Müslüm Kýlýç 2013 yýlýnda toplam 52 okulda bakým ve onarým yapýlacaðýný açýkladý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker Baþkanlýðýnda toplanan mecliste konu hakkýnda bilgi veren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnþaat Emlak Þube Müdürü Müslüm Kýlýç, "Her yýl Ekim- Aralýk aylarý arasýnda okullarýmýz MEBBÝS - E- Yatýrým sistemi üzerinden okullarýnda yapýlmasýný istedikleri küçük ve büyük onarýmlarla ilgili talepte bulunurlar. Sistemden yapýlan baþvurular saha ziyaretleri ile inþaat ve emlak þubesi tarafýndan incelenir ve yatýrým Müslüm Kýlýç programý oluþturulur. Deðerlendirmelerde bulunurken Çatý- Islak Zeminler -Elektrik tesisatý - Kalorifer tesisatý - Doðalgaz dönüþümü - Engelliler ile ilgili dönüþümlere planlamalarda öncelik verilir. Nisan - mayýs ayýna kadar yapýlan keþif çalýþmalarýný Mayýs ve Haziran aylarýnda ki ihale iþlemleri takip eder her yýl okullarýmýzýn kapanmasý ile birlikte baþlayan onarým çalýþmalarýmýz okullarýmýz açýlmadan biter. Ýhale iþlemleri ile ilgili teknik bir sýkýntý olmadýðý sürece okullarýmýz açýlmadan inþaat iþlerimiz neticelenmiþ olur. Merkezden yapmýþ olduðumuz bu planlamanýn dýþýnda ilçelerimize öðrenci yoðunluklarýna göre küçük onarým ödenekleri gönderilerek ilçelerimizin de onarým faaliyetlerine katýlmalarý saðlanýr yýlý onarým baþvurusunda bulunan 127 kurumun tamamý incelenmiþ gerekli deðerlendirmeler yapýlarak yatýrým programý hazýrlanmýþtýr. 05 Haziran 2013 itibari ile okullarýmýz da bu yýl yapacaðýmýz onarýmlarla ilgili keþif çalýþmalarýmýzý tamamladýk ve Ýhale iþlemlerinin de büyük bir çoðunluðu bitti okullarýmýzýn tatile girmesi ile birlikte yer teslimleri yapýlarak onarým çalýþmalarý baþlayacak ve 2013/2014 eðitim öðretim yýlý baþlamadan onarým faaliyetleri bitirilecektir. Bu yýl toplamda 24 'ü ilk ve orta okul 28'i ortaöðretim kurumu olmak üzere 52 okulumuzda onarým planlanmakta olup bu rakama doðrudan temin ile yapýlacak iþler ve malzeme alýmý dahil deðildir. Ayrýca okullarýmýza verdiðimiz inþaat malzemeleri ile destek vermekteyiz. Okul müdürlerimiz öðretmenlerimiz ve okullarýmýzda ki çalýþanlarýmýz bu malzemeleri kullanarak onarým faaliyetlerine katkýda bulunuyorlar. Özverili katkýlarýndan ötürü ben hepsine teþekkür ediyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Metro Turizm'den Gazi Caddesi ve Terminale Satýþ Ofisi Metro Turizm Gazi Caddesi ve Terminal Satýþ Ofislerini açtý. Gazi Caddesi üzerinde açýlan Metro Turizm Çorum Satýþ Ofisi'nin açýlýþý Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Genel Müdür Umut Kahraman, Pazarlama Müdürü Dinçer Yirmibeþoðlu ve Samsun Bölge Ýþletmecisi Þenol Ayyýldýz'ýn katýlýmý ile gerçekleþti. Açýlýþta konuþma yapan Ertan Çakýr, Ýç Anadolu'ya ulaþýmda üs olarak kullanacaklarý yeni satýþ ofislerinin kendileri için stratejik öneme sahip olduðunu belirtti. Çakýr "Karayolu taþýmacýlýðý kullaným oranlarýnýn yüksek olduðu Çorum için Metro Turizm, gerek teknolojik alt yapýsýyla gerek kaliteli ve konforlu hizmetin verildiði otobüsleri ile Türkiye'nin dört bir yanýna ulaþým saðlayacaðýz. 2.5 yaþ ortalamasý ile Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Çorum hattýnda da yeni ve son model araçlarýmýz ile bölge halkýna ve bölgeye gelen diðer tüm yolcularýmýza konforlu ve güvenli yolculuk yapma imkâný saðlayacaðýz. En önemli özelliklerimizden biri olan kolay ulaþýlabilir olma özelliðimizi Çorum'a da yansýtarak ilk etapta iki satýþ ofisi ile hizmet vermeye baþladýk" dedi. Bugüne kadar bölge þehirlerine düzenlenen seferler üzerinden ulaþýlabilen Çorum'a artýk direk seferler baþlýyor. Öðrencisi, yaþlýsý, emeklisi, askeri, turisti herkes Çorum'a Türkiye'nin dört bir yanýndan Metro Turizm ile direk olarak ulaþýlabilir hale geldi. Açýlýþta konuþan Umut Kahraman "Güçlü servis aðlarý ile Çorumlu'yu evinden alýp terminale, terminalden alýp evine kadar ulaþtýracaðýz. Gerek servis yapýmýz gerek konforlu araçlarýmýzla Çorum'da da en çok tercih edilen firma olacaðýmýza eminiz. Günde ortalama sefer yaparak yýlda 20 milyondan fazla yolcu taþýyoruz. Hem sektörde en fazla noktaya ulaþan ve en geniþ aða sahip otobüs þirketiyiz, hem de Türkiye'nin en büyük ve en genç filosuna sahibiz. Türkiye'nin en çok yolcu taþýyan en büyük firmasý olmanýn sorumluluðu ile hareket ediyoruz. Bizim için yolcumuzun kendini güvende ve mutlu hissetmesi çok önemli. Yolcularýmýza, daha güvenli hizmet sunabilmek için çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ediyoruz" þeklinde kaydetti. Burada ki açýlýþýn ardýndan Terminal Ofisinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Bahadýr YÜCEL Vali Baþköy'den BBP Ýl Baþkaný Özkan'a ziyaret Vali Sabri Baþköy Büyük Birlik Partisi(BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan'ý ziyaret etti. Çorum'da ki iþ adamlarý, sanayiciler ve esnaflarý zaman zaman ziyaret ederek onlarýn sorunlarýný dinleyen Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda son olarak üretimlerine küçük sanayide devam eden, ülkemizde ilk ve tek tam buðday unu makineleri üreten ve patentleri kendileri ait olan Özmaksan Makine Sanayi firmasýnýn sahibi ve ayný zaman da BBP Çorum Ýl Baþkaný olan Erdal Özkan'ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda BBP Çorum Ýl Baþkaný Özkan'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, "Ar-ge çalýþmalarýna zaman ve finansal destek ayrýlarak böyle bir ürün geliþtirilmesi ilimiz adýna son derece memnuniyet verici. Dünyada ar-ge çalýþmalarýna milyar dolarlar ayrýlýyor ve dolayýsýyla yükte hafif pahada deðerli ürünler ortaya çýkýyor. Ýlimizin ihracatýný daha da arttýrmanýn yolu, bulunduðumuz sektörlerde ar-ge çalýþmalarýna saðladýðýmýz finansal desteklerimizi artýrarak, patentini alacaðýmýz yeni ürünler ortaya koymaktan geçiyor" dedi. Vali Baþköy Erdal Özkan'a baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý da kutladý. Haber Servisi Erener Dershanesinden yýl sonu þöleni Erener Dershanesi 7. Geleneksel Yýl Sonu Þöleni önceki akþam yapýldý. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen program tanýtým videosunun gösterimi ile baþladý. Sonrasýnda ise Psikolog Elvan Þarlý "Sýnav Kaygýsý" konulu seminer verdi. Öðrencilerin Türkü þovu ile devam eden program, çeþitli yarýþmalarýn ardýndan yapýlan plaket töreni ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Kubilay Kaan Yücel - Kýsa adý TKDK olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren TKDK Çorum Koordinatörü Emin Serdar Kurþun Ankara, Konya, Sivas ve Samsun gibi Ýllerin de arasýnda yer aldýðý toplam 42 tarým ili içerisinde Çorum'un 66 Projeyle 6.cý ödeme büyüklüðü açýsýndan da ise ilk 5 il içerisinde yer aldýðýný vurguladý. -"50 TRÝLYON TUTARLIK SÖZLEÞME ÝMZALANDI"- Kýrsal kalkýnma adýna TKDK'nýn büyük bir özveri ve ciddi anlamda katkýlar saðladýðýný belirten Emin Serdar Kurþun, "Eski para birimi ile yaklaþýk 50 Trilyon TL tutarýnda proje imzalandý. Ve þu ana kadar 10 Trilyon ödeme yapýldý. Ödemeler adýna ilk dönemlerde mevzuatlardan kaynaklanan gecikmelerin olduðu doðrudur. Geçen zaman dilimi içerisinde mevzuatlarýn deðiþtiði de unutulmamalýdýr. Yani uyum sürecinde sýkýntýlar yaþadýðýmýz doðrudur. Zeyilnameler ile uzamalar da yaþandý. Ancak þu an ciddi problemler yaþanmýyor" þeklinde konuþtu. -"HAYVANCILIK ADINA HAZIR ARSA ÜRETÝLMELÝDÝR"- Çorum ve ilçelerinde yatýrýmlarýn artmasý adýna yerel yönetimlerin altyapýsý hazýr arsa üretimlerini artýrmasý gerektiðini ifade eden Emin Serdar Kurþun, "Bakanlýðýmýz özellikle mevzuat fazlalýðýndan dolayý Organize Sanayi Bölgelerinde oluþturulacak Hayvancýlýk Projelerine sýcak bakmýyor. Büyükbaþ, küçükbaþta besi ve süt hayvancýlýðý için imarlý hayvancýlýk bölgeleri oluþturulmalýdýr. Ayný zamanda Belediyelerimizin çokça ihtiyaç duyduðu dýþ mekân süs bitkileri üretimi için seracýlýða uygun ilçelerimizde imarlý seracýlýk bölgeleri kurulabilir. Yerel yönetimlerimiz ayrýca Nüfusu 'ni geçmeyen yerleþim yerlerinde kurulan Küçük Sanayi Sitelerinde metal, taþ, toprak, ahþap, dokuma, deri, tekstil ve gýdaya dayalý imalathane sahiplerini kurumumuza yönlendirebilirler. Nüfusu 'ni geçen yerleþim yerlerinde ise mücavir alan içerisinde tapusu köye çýkan yeni sanayi siteleri oluþturulabilirse kurulacak imalathanelerin inþaat, makine alet ve ekipmanlarýnýn TKDK olarak karþýlamaya hazýrýz" þeklinde konuþtu. -"YEREL YÖNETÝMLERÝN KATMA DEÐERÝ ARTIRILABÝLÝR"- Yerel yönetimlerin mevzuatlar çerçevesinde hayvancýlýk dýþýnda da TKDK iþbirliði ile katma deðer saðlayabileceklerini vurgulayan Emin Serdar Kurþun, "Yerel yönetimler ormandan kiralayacaklarý mesire yerlerini yeni yönetmeliðe göre 3.þahýslara yap-iþletdevret modeliyle kiraya vermek suretiyle bölgelerine pansiyonlar, yeme-içme tesisleri, turistik amaçlý sportif tesisler saðlayabilirler. Ýlk proje çaðrýmýzý yaptýðýmýz 2010 yýlýndan buyana toplam yatýrým hacmi 55 milyon TL' yi bulan 102 projenin yapým iþlerine bir taraftan baþlanmýþ olup, inþaatý biten makine, alet ve ekipmanlarý alýnmýþ olan tesislere 10 milyon TL'ye yakýn ödeme gerçekleþtirilmiþtir. 102 projenin kamu katkýsý 31 milyon TL olacaktýr. Son çaðrýda ilimiz 66 projeyle 42 il içerisinde 6. Sýradadýr. Ödeme büyüklüðü açýsýndan da ilk 5 ilin içerisindedir. Bizlere destek veren Ankara da büyüklerimiz baþta olmak üzere tüm çalýþan mesai arkadaþlarýmýz ve katkýsý olan herkese teþekkür ediyoruz" dedi. Gezi parký olaylarý turizmi vurdu "Ailede çocuklarýmýza sevildiklerini hissettirmemiz lazým" Gülen Elmas Arslan Elif Ayan Nizam Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý kapsamýnda panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi ile birlikte Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam katýldý. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam Yaptýðý konuþmada, "Birlik kavramý eðitim kültür her þeydir ailede bütün insanlar tektir" diyerek, "Ailede herkesi birey kabul etmemiz lazým. Bazý ailelerde maddi olarak iyiyse her þey tamamdýr. Ama her þey maddi durumu iyi olmasý yetmiyor. Ailede çocuklarýmýza sevildiklerini hissettirmemiz lazým. Eðer hissettiremezsek dýþarýda bir þey aramaya baþlýyorlar. Ailede konuþmaya zaman ayýrmamýz lazým düþünce alýþ veriþi yaparsak aile içinde konuþmamýz güçlenir. Ama bunu yapmýyoruz ne yazýk ki buda büyük bir eksiklik en sonda da manevi etkiler geliyor. Birlikte ibadet yapmak, ibadetler hakkýnda konuþmak ve bilgi alýþveriþi yapmamýz gerekiyor. Çocuklarýmýza küçükken verebileceðimiz herþeyi verelim çünkü ileriki yaþamlarýný etkiliyor. Mutlu ailelerde mutluluðun yollarý araþtýrýlýyor ama mutsuz ailelerde ise bu araþtýrma olmaz mutlu evliliklerde bir birlerine saygý sevgi içerisindedir. Mutsuz evliliklerde tam tersi yargýlama vardýr saygý sevgi yoktur" ifadelerini kullandý. Konferansý Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ile aileler izledi. Yasin YÜCEL Türk Hava Yollarý Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, "Turizm sektörü ve bu sektörden ekmeðini kazanan milyonlarca vatandaþýmýz adýna, tüm kesimleri itidalli olmaya çaðýrýyorum" dedi. Taksim Gezi Parký ve devamýnda yaþanan olaylarýn turizme etkisini deðerlendiren, Halit Ýnaltekin "Turizm, barýþ ve huzur ortamýnda geliþen bir sektördür. Toplumsal huzuru bozan her türlü olay turizmi etkiler. Toplumdaki hapþýrma, turizmde zatürreeye neden olur" ifadelerini kullandý. Yaþanan olaylar nedeniyle Taksim bölgesinde konaklayan turistlerin kaçtýðýný belirten Ýnaltekin, bir kýsmýnýn baþka semtlerdeki otellere gittiðini ve büyük bir kýsmýnýn da ülkelerine geri döndüðünü söyledi. Bölgedeki otellerde yüzde 30'lara ulaþan iptaller yaþandýðýný ifade eden Ýnaltekin, bazý ülkelerin kendi vatandaþlarýna "Türkiye'ye gitmeyin" yönünde telkinleri olduðu söylemlerine þöyle yanýt verdi: "Ýngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa gibi birçok ülke yurtdýþýna çýkan vatandaþlarýný Türkiye'de yaþanan olaylar hakkýnda uyarýyor. Uyarýlar 'gitmeyin' þeklinde deðil, 'dikkatli olun' þeklinde. Olaylarýn yabancý haber kanallarý ve sosyal medyadaki yansýmalarý ise iþi daha vahim bir görünüme ulaþtýrýyor. Yaþanan iptallerin büyük bir kýsmý yurtdýþýndan." Olaylarýn kýsa vadede turizmi etkilemeye baþladýðýna dikkati çeken Ýnaltekin, "Uzun vadede de endiþelerimiz büyüktür. Sosyal medya tüm dünyayý birbirine baðlamýþtýr. Maalesef þu ana kadar yansýyan resimler, videolar ve haberler ise ülke imajýmýz açýsýndan tam bir felakettir. Hoþgörünün, barýþýn ve medeniyetlerin kenti olarak tanýttýðýmýz Ýstanbul'un meydanlarýnda yaþanan çatýþmalar, biz turizmciler açýsýndan, tam anlamýyla bir kâbus" þeklinde kaydetti. Turizmci olarak yaþanan olaylarýn turizm açýsýndan büyük tehlike oluþturduðunu vurgulayan Ýnaltekin "Hadiselerin son bulmasý için herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerekiyor. Aksi takdirde yaþanacak olaylarýn verdiði zararlarýn görünenden ve tahmin edilenden büyük olacaktýr. Ülke ekonomisi için kritik öneme sahip turizm sektörü ve bu sektörden ekmeðini kazanan milyonlarca vatandaþýmýz adýna, tüm kesimleri itidalli olmaya çaðýrýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Çorum Genç Turizmciler Dernek Baþkaný Duran Doðan ise Türkiye, tarihinin en büyük gösterilerine sahne olduðunu dile getirerek, Ýstanbul Taksim'den baþlayan gösteriler, çýðý gibi büyüyerek, ülkenin neredeyse tüm il ve bölgelerine kýsa bir sürede sýçradý. Yaklaþýk on gün süren eylemler turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Ýçinde bulunduðumuz hafta ve önümüzdeki hafta için rezervasyon yaptýranlarýn yüzde 20-30'unun ülkemize gelmekten vazgeçti. Olaylarýn devam etmesi durumunda fatura aðýr olacak. Hükümet, muhalefet, sivil toplum kuruluþlarý gereken mesajlarý almýþtýr biran önce bu eylemlere son verilmelidir" þeklinde kaydetti. Ýmam Hatip'te Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Kur'an-ý Kerim'i güzel okumada yarýþtýlar. Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde her yýl geleneksel olarak yapýlan Kur'an-ý Kerimi güzel okuma yarýþmasýnda bu sefer erkek öðrenciler yarýþtý. Yarýþma okul tatbikat Camisinde gerçekleþtirildi. Jüri üyeliklerini okulun meslek dersleri öðretmenlerinden Necdet Yavuz, Hüseyin Kýran, Osman Köse, Kasým Madan ve Ercan Anbar'ýn yaptýðý yarýþmaya 10 öðrenci katýldý. Yarýþma sonrasýnda yapýlan deðerlendirmede Þükrü Aslan birinci oldu. Ýsmail Adýgüzel'in Ýkinci olduðu yarýþmada Ýsmail Yumayak ise üçüncülüðü elde etti. Dereceye giren öðrencilere çeþitli ödüller verildi. Haber Servisi Çorum Belediyesi, temizlik iþçilerine "Ýþ Saðlýðý, Ýþ Kazalarý ve Güvenliði" konulu seminer düzenledi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen seminerde temizlik iþçilerinin iþlerini yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiði Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Nazan Gökgöz tarafýndan verildi. Temizlik Ýþleri Müdürü Veysel Belediye personeline "Ýþ Saðlýðý, Kazalarý ve Güvenliði" semineri Güney'in de hazýr bulunduðu seminerde Nazan Gökgöz sunumunu görsel ögelerle zenginleþtirerek çalýþma hayatýnda dikkat edilmesi gereken noktalarý görüntü ve fotoðraflarla anlattý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, zaman zaman bu tür seminerler düzenleyerek personelin bu alandaki bilincini artýrmayý amaçladýklarýný, yapýlan seminerlerin temizlik iþçileri daha duyarlý bir noktaya getirdiðini kaydetti. Candan, ilerleyen zamanlarda personeli bilinçlendirmek amacýyla seminerler düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek "Belediyemizde çalýþan personelimizin özellikle temizlik ve altyapý gibi hizmetlerde çalýþan personelimizin iþ riski çok fazla. Düzenlediðimiz bu seminerlerle iþ saðlýðý, güvenliði ve hastalýklarý konusunda iþçi arkadaþlarýmýzý bilinçlendiriyor, duyarlýlýklarýný artýrýyoruz" dedi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 "Þiddete selam vererek, demokrasi güçlenmez" TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM'nin, son günlerde meydana gelen olaylar nedeniyle itidal, uzlaþma, demokratik zeminde sorunlarýn, taleplerin görüþülmesi çaðrýsý yapabileceðini belirterek, "Onun ötesinde sokaða, þiddete selam vererek, demokrasiyi güçlendirmek, kurumsallaþtýrmak, kalýcý hale getirmek söz konusu deðildir" dedi. Uslu, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Türkiye'de, dikkatle ve kaygýyla izledikleri olaylarýn meydana geldiðini söyledi. Demokrasi deneyimi olan bir ülkede, son günlerde meydana gelen geliþmelere alýþýk olmadýklarýný, eþine çok sýk rastlanmadýðýný belirten Uslu, istikrarlý, önemli günler yaþandýðý süreçte, bu tür olaylarýn dikkat çekici olduðunu söyledi. Uslu, olaylarýn neden ve niçinlerini anlamaya çalýþtýklarýný ifade ederek, demokratik ülkelerde, her türlü eylem, gösteri, tepkinin demokratik, meþru zeminlerde yapýlmasýnýn önemine iþaret etti. Uslu, ilgililerin, demokratik, meþru zeminlerdeki eylemlere ses vermek, anlamak zorunda olduðunu vurgulayarak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Eylemlerin, geliþmiþ demokrasilerde barýþçýl nitelikte olmasý, ülkenin barýþ iklimini bozmamasý son derece önemlidir. Buna dikkat etmek durumundayýz. Modern toplumlarda yapýlan eylemlere bakanlar, orada verilen siyasi mesajý görmek isterler. Oysa Türkiye'de yapýlan eylemlerde, siyasi mesajdan ziyade bir tepki ortaya konulmuþtur. Bu tepkiyi anlamak, bu tepkinin neden, niçinlerini tanýmlamak da yönetenlere düþmektedir. Sadece siyasi iktidar, tepkinin nedenlerini anlamak, tanýmlamak durumunda deðil, ayný zamanda muhalefeti de anlamak, tanýmlamak durumundadýr. Siyasi partilerin, kurumsal olarak bu tür eylemlerden kendilerini geri çekmesi, üzerinde durulmasý, düþünülmesi gereken bir durumdur. Siyasi partiler, bu tür eylemlerin sonuçlarýndan kendilerini sorumlu tutmamak için geri çekiyorlarsa, o zaman siyasi partileri de aþan niyet ve tarz ortadýr. Siyasi partilerin, sorumluluk almak istememelerinin altýndaki gerekçeleri iyi anlamak lazým. Eylemlerdeki tepkiyi anlamak öncelikle iktidara düþtüðü gibi muhalefetin de niçin eylemlerin önünde olamadýðý konusunu da sorgulamak gerekir." Uslu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Vekili Bülent Arýnç'ýn itidal çaðrýlarý gibi kendisinin de 3 Haziran tarihinde bu çaðrýda bulunduðunu anýmsattý. Çorum'un çok hassas, acýlý bir kent olduðunu, 1980'li yýllarda ciddi olaylar yaþadýðýný dile getiren Uslu, vatandaþlarýn, halen kurþun yarasý gibi 1980 öncesi olaylarýn acýsýný yüreklerinde taþýdýðýný, yarýn yüz yüze bakacaklarýn birbirlerinin yüzlerine bakmaya yüzü olmalýdýr. Geçmiþte bizi vuruþturanlarý bizi hangi arbedelerle elde ettiðini unutmadýk. Dünkü yaralarý kaþýmaya çalýþanlarýn hiç olmasa çektiðimiz acýlara ortak geleceðimize saygý göstermelidirler. Uslu, Çorum'un, Cumhurbaþkaný, hükümetin ve kendisinin mesajlarýný, ilk yanýtlayan kent olduðunu belirterek, Çorum Ýl Genel Meclisi'nin farklý partilerden oluþan üyelerinin, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý, Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum Hitit Gazeteciler Derneði, Çorum medyasý, ildeki sivil toplum örgütlerinin, itidal çaðrýsý yaptýðýný kaydetti. Uslu, "Acýlarý yaþamýþ bir toplumun duyarlýlýðýný ortaya koyuyoruz. Acýlarýn olgunlaþtýrdýðý bir toplumun duyarlýlýðýný herkes anlamalý ve saygý göstermelidirler." demiþlerdir. Uslu,"CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas baþkanlýðýnda, Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý ve Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy ile bazý guruplarýn baþkanlarý, marjinal gruplara ve deðiþik amaçlarý olan kiþilere karþý eylemlerine son verdiklerini açýklamýþlardýr" dedi. Çorum medyasýnýn, sorumlu yayýncýlýk örneði gösterdiðini, ilde eylemlerin sona erdiðini duyurduðunu ifade eden Uslu, Çorum'daki yerel gazetelerin birinci sayfalarýný gösterdi. Uslu, Çorum Valisi, siyasi parti il baþkanlarý, ilçe örgütleri, medya, meslek örgütleri ve vatandaþlara teþekkür etti. Uslu, akýl ve vicdanlarý esir alan, karanlýk geliþmelerin, kara propagandalarýn yoðun þekilde devam ettiði süreçte, soðukkanlý davranarak, 1980 öncesi olaylardan ders çýkararak, böyle bir davranýþ sergilendiðini dile getirdi. Uslu, bu davranýþ içinde herhangi bir popülizm, þiddete övgü, þiddete selam yollama bulunmadýðýný vurguladý. Bu tür olaylarýn meydana gelmesinin doðal olduðuna iþaret eden Uslu, ancak bunlar olurken demokratik, geliþmiþ modern toplumlarda olduðu gibi siyaset zemini kullanýlmasý gerektiðini söyledi. Uslu, vuruþarak sorun çözme yönteminin, dünyanýn hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde baþarýlý olmadýðýný kaydetti. Uslu, sosyal olaylarda, vuruþarak sorun çözme yönteminin bulunmadýðýný belirtti. Uslu "Son günlerde yaþanan olaylarýn bir an önce sonlandýrýlarak, aklýselimin hâkim olmasýný, herkesin soðukkanlý þekilde ortak geleceði kurgulamak adýna, daha sorumlu davranýþlar içinde olmasýný, Çorum'un, tüm ülkeye örnek alýnmasýný temenni ediyorum" dedi. Bir soru üzerine Uslu, atýlan slogan, yakýlan bayraklarýn, zarar verilen kamu malýnýn yarattýðý üzüntünün, hiçbir parti tarafýndan savunulabilecek bir durum olmadýðýný kaydetti. Uslu, þunlarý söyledi: "Ýdari yanlýþlýklar varsa, sorumlularý vardýr, bunun siyasi hesabýný ya da hukuk nezdindeki hesabýný verirler. Bu tepkilerin demokratik zeminin dýþýna çýkmasý, herkes için aðýr bedeller çýkartabilir. Ortada siyasi talep yok, daha fazla demokrasi, hukuk, refah, çevre duyarlýlýðý, sivil, demokratik anayasa söylemi yok. Verilen mesajlarda siyasi mesaj çýkartamadým, ortak bir siyasi mesaj yok. Aradan 1 ay geçtikten sonra, 1 Mayýs gibi ortak deðer, payda için biraraya gelemeyen örgütler, bugün hangi ortak paydalar için biraraya geliyor, anlamýþ deðilim. Ortada verilen mesaj yok, tepki var. Bu tepkiyi anlamak da demokratik olgunluk ve demokratik terbiyenin gereðidir." Taksim Platformunun isteklerine iliþkin deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine Uslu, isteklerin, içi iyi doldurulmuþ istekler olmadýðýný söyledi. Uslu, þunlarý kaydetti: "Taksim vesile kýlýnýp, cinsiyet eþitliði isteyenlerin arasýnda kadýn olmamasý enteresan deðil mi? Bu örgütlerin yapýsýna baktýðýnýzda çoðulcu olmadýðýný biliyorum. Kendi içinde çoðulculuðu içine sindirmiþ olmalarý lazým. Benim net þekilde anladýðým, Çorum halký, medyasý, kamu yöneticileri, güvenlik görevlileri, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin ortaya koyduðu iradedir, tavýrdýr. TBMM, bu iradenin gerisinde kalmamalýdýr, TBMM, Çorum halkýnýn ortaya koyduðu iradenin gerisinde kalmamak üzere bir itidal, uzlaþma, demokratik zeminde sorunlarýn, taleplerin görüþülmesi çaðrýsý yapabilir. Onun ötesinde sokaða, þiddete selam vererek, demokrasiyi güçlendirmek, kurumsallaþtýrmak, kalýcý hale getirmek, demokratik ilke ve kültüre uygun davranmak söz konusu deðildir." ÇORUM ÝLÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI KIRTASÝYE MALZEMESÝ ALIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýli ilköðretim okullarý Kýrtasiye malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/73624 I-Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https:ekap.kik.gov.tr/ekap görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. h) Teslim yeri : Çorum Ýl Milli Kðitim Müdürlüðü-Destek Birimi c) Teslim tarihi : Mallar kýsýmlar itibariyle bir defada teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve islenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi: Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren im/a beyannamesi veya imza sirküleri: Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya.bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarla numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler ihale dokümanýnda belirtilen þartlara uygunluðunu teyit etmek amacý ile ihale tarih ve saatine kadar söz konusu malzemelere ait numunelerin üzerine. firma ismini ve ürünlerin ihaledeki sýra numarasýný belirten etiketleri yapýþtýrýlmýþ olarak getirecektir. Teklif edilecek mallara ait numunelerin ihaleden önce 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek numune teslim tutanaðý ile ihaleyi yapacak idarenin deposuna teslim edilecektir. Numune teslim tutanaðýnýn bir nüshasý ihale dosyasýna eklenecek olup bir nüshasý isteklide kalacaktýr. Numuneler geri verilmeyecek Ýdarede kalacaktýr. Teknik þartnamenin tüm maddelerine teknik þartnameye uygunluk beyaný adý alýmda teknik þart nameye cevaplar, teklifleriyle birlikle yazýlý olarak sunulacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan proje yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleve teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler. ihale tarih ve saaline kadar Çorýým Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýnýn ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif " birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu. üzerine ihale yaptýrýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleve teklif verilemez. Basýn: 583 Resmi ilanlar de Ordu Ýmam Hatip Lisesi Çorum'u gezdi Ordu Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Çorum'u gezdi. Öðretmenleri nezaretinde Çorum'a gelen öðrenciler kendi okullarýndan mezun olan Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý da ziyaret ettiler. Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Hýdýrlýk, Ulucami, Müze ve Kale'yi gezen öðrenciler, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaretinde konuþan Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Akkoz, Çorum'a bir gezi programý düzenlediklerini belirterek "Sizlerin burada var olmasý, okulumuzun mezunu olarak burada görev yapýyor olmanýz bizleri çok mutlu ediyor. Hem gönlümüzün buralara akmasýna vesile oluyor hem de öðrencilerimizin sizin gibi insanlarý görerek kendilerine model alýyor" dedi. Mustafa Akkoz, farklý yerlerde öðrencilerin, farklý makamlarda görev almýþ mezunlarý gördüklerinde çalýþma istek ve arzularýnýn da çok arttýðýný da sözlerine ekledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek kendisinin yedi yýl Ordu Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde okuduðunu ve gönlünde hala okuduðu okulun rozetini taþýdýðýný belirtti. Okulunun ismini her duyduðunda heyecanlandýðýnýn altýný çizen Turhan Candan, "Sizleri burada aðýrladýðýmýz için çok duygulandým. Þehrimize hoþ geldiniz diyorum. Çorum güzel ve müstesna bir þehirdir. Bu gezinin tadýný çýkarýn" ifadelerini kullandý. Candan öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada "Zaman ve sokaklar sizleri yönetirse sýradan bir insan olursunuz. Türkiye sizden çok þey bekliyor. Gittiðiniz yerlere umut ve güven sigortasý olacaksýnýz. Sizler kendinize ait bir hayat yaþamak yerine toplumu mutlu etmek için bir hayat yaþamalýsýnýz. Ýmam Hatiplinin bir derdi, bir davasý olmalýdýr. Ýmam Hatipliyi de farklý kýlan budur. Hepinizi tek tek önemsiyoruz. Sizler de kendinizi önemseyin" þeklinde kaydetti. Ordu Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Akkoz, Turhan Candan'a Ordu ilini ve Ordu Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni tanýtýcý broþür, kitap ve fýndýk hediye ederken, Candan da misafirlerine Çorum'un simgesi Saat Kulesi maketi, Çorum Leblebisi ve Çorum'u tanýtýcý kitap ve Cd'ler hediye etti. Haber Servisi

7 Osmancýk Belediyesi En Güzel Kuran'ý Kerim okuma birincilerini bir araya getirerek Kuran'ý Kerim ziyafeti sunacak. Program 7 Haziran Cuma günü saat 20.45'de sahil parkta gerçekleþtirilecek. 8 Haziran Cumartesi günü ise Osmancýk Belediyesi bir geleneði yaþatarak merhum belediye baþkanlarý, meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarý için mevlidi þerif okutturacak. Kuran'ý Kerim Güzel Okuma 1996 Türkiye birincisi hemþehrimiz "Türkiye ile ticaret hacmimizi artýrmalýyýz" Almanya Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Baþbakaný Erwin Sellering ve beraberindeki heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Kafkas, heyete hitaben yaptýðý konuþmaya, "Ben Almanya da çalýþýp emekli olmuþ bir babanýn evladý ve iki kardeþi Almanya da yaþayan biri olarak hoþ geldiniz diyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum" diyerek baþladý. Türk-Alman dostluðunun uzun yýllara dayandýðýný, iki ülke arasýnda kültürel ve insani açýdan benzer noktalarýn bulunduðunu belirten Kafkas, "Türkiye dünyada en hýzlý büyüyen ülkelerden biri olmasýna raðmen maalesef Almanya ile ticari iliþkilerimiz istenilen düzeyde deðil. Öncelikle saðlýk turizmi ve þehir hastane projelerimiz olmak üzere birçok alanda iþbirliðine giderek ticari iliþkilerimizi dostluðumuza paralel olarak geliþtirmeliyiz" dedi. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Bakan Yardýmcýsý "Türkiye son on yýlda ekonomik, demokratik adýmlarla büyük geliþme göstererek baþta Arap ülkeleri yani Ýslam coðrafyasý olmak üzere Türki cumhuriyetler, Balkan ülkeleri ve bir çok dünya ülkesinin yakýndan takip ettiði, rol model ülke olma Osmancýk'ta "Bir Vefa-Bir Gelenek Programý" yapýlacak Salim Örgel'i anma gecesi 11 Haziran da Çorumlu Halk Ozaný Salim Örgel'in þiir dili, þiirleri ve hayatýnýn anlatýlacaðý gecede pek çok sanatçý da yer alýyor. Aþýk Gülabi'nin seslendirdiði ''Kalem Seni Parça Parça Kýrarým'' adlý türkünün söz yazarý olan Salim Örgel ölümün 23 yýlýnda 11 Haziran 2013 Salý günü saat 20.30'da Devlet Tiyatrosunda anýsýna yapýlacak programla anýlacak. Þahin Örgel'in hazýrladýðý sunularýný yine Þahin Örgel ve Emine Arslan Örgel'in yaptýðý gecede Hitit Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Mehmet Demiryürek'in konuþmanýn ardýndan Salim Örgel'in þiirleri seslendirilirken, geceye Sürmelican, Yeter ve Sadi Döner, Mürþit Has, Eyüp Çaðlar, Emrah Þahin'den oluþan Grup Deyiþ türkülerle renk katacaklar. Salim Örgel'i anma gecesi halka ücretsiz olarak gerçekleþtiriliyor. Hafýz Mustafa Efe, 2010 dünya birincisi Hafýz Ali Tel, 2008 dünya birincisi Hafýz Fatih Kaya, Sefa Taþkesenlioðlu ve Aziz Hardal Osmancýk'ta Kur'an Ziyafeti sunacak. Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen program 7 Haziran Cuma günü saat 20.45'de Sahil Park'ta gerçekleþtirilecek. Osmancýk Belediyesi gelenek ve vefalarý sürdüren programý kapsamýnda 8 Haziran Cumartesi günü ise yolunda önemli mesafe kat etmiþtir" dedi. Kafkas, "Türkiye son 10 yýlda çok büyük geliþmeler gösterdi. Kýsýtlý insan kaynaklarýna raðmen saðlýkta bir devrim gerçekleþtirdi. Halkýn Saðlýk Hizmetlerinden memnuniyeti %78-80 arasýndadýr. Geliþmiþ ülkelerde saðlýk harcamasý kiþi baþý 4500 Dolar iken biz de 970 Dolardýr. Almanya'nýn ki bunun yaklaþýk 4 katý civarýndadýr. Yine bu süreçte son 10 yýlda yeni yatak yaptýk ve önümüzdeki 4 yýlda bunu yataða çýkarmayý hedefliyoruz. Alman yatýrýmcýlarý ülkemize yatýrým yapmaya bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Konuk Baþbakan Erwin Sellering ise "Türkiye Cumhuriyeti olarak son 10 yýlda göstermiþ olduðunuz büyük geliþmeyi takdirle izliyoruz. Bizde Almanya'ya yeni katýlan bir eyalet olarak yenilenebilir enerji ve saðlýk alanýnda Almanya'nýn bir numaralý eyaleti olmak istiyoruz. Bu nedenle saðlýk alanýnda sizin bu 10 yýl da göstermiþ olduðunuz baþarýlý çalýþmalardan dolayý tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz" ifadelerin kullandý. Sellering, Türkiye'nin ekonomisini son yýllarda düzelttiðini ve birçok ülke için ekonomik üs olduðunu dile getirerek, "Biz de Türkiye ile ekonomik iþbirliðine girerek ticaret hacmimizi artýrmalýyýz" dedi. Haber Servisi öðle namazýndan önce Büyük Cami'de merhum belediye baþkanlarý, belediye meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarý için mevlidi þerif okutacak. Cumartesi günü gerçekleþtirilecek programda bir vefa örneði sergilenerek merhum belediye baþkanlarý, belediye meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarýnýn yakýnlarý ile bir araya gelinecek. Haber Servisi Sýnav Dergisi Dershanelerinden SBS öncesi moral etkinliði Çorum Sýnav Dergisi Dershaneleri, öðretmen ve öðrencileri SBS öncesi kahvaltýda bir araya geldiler. SBS Koordinatörü Hayrullah Layýk sýnava girecek öðrencilere 'Sýnav Kaygýsý ve Üstesinden Gelmenin Yollarý' baþlýk bir sunum yaptý. Layýk, önemli bir eþik öncesinde bulunduklarýný ancak sýnavýn her þey olmadýðýný belirtti. Baþarýlý bir yýlýn meyvelerini cumartesi günü toplayacaklarýný kaydeden Layýk, Çorum Sýnav Dergisi Dershaneleri yönetimi adýna da SBS'ye girecek bütün öðrencilere baþarýlar diledi. Haber Servisi HABER 7 Sayý : 2013/178 Esas ÇORUM 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dava konusu; Merzifon - Çorum Devlet Yolu Çorum Ýli Merkez Ýlçesi, Kadýkýrý Köyü 958 parselde kayýtlý Davalý, NAZLI CEYLAN 'a ait taþýnmazýn 734,06 m2'lik kýsmý yol inþaat ve emniyet sahasý tesis etmek maksadýyla davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle,kamulaþtýrmayý yapan idarece 07/05/2013 tarihinde mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescili davasý açýlmýþ olup, duruþmasý mahkememiz duruþma salonunda yapýlacaktýr Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10/4 maddesi gereðince ilan olunur. *Bu evrak elektronik ortamda e-imza ile imzalanmýþ olup ayrýca Hakim tarafýndan imzalanmamaktadýr. Basýn: 531 Resmi ilanlar de Sayý : 2013/185 Esas ÇORUM 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dava konusu; Merzifon - Çorum Devlet Yolu Çorum Ýli Merkez Ýlçesi, Kadýkýrý Köyü Davalý, NEZAHAT DAYI ve arkadaþlarýna ait; 1015 parselde kayýtlý taþýnmazýn 254,19 m2'lik kýsmý, 1013 nolu parselde kayýtlý 205,77 m2 'lik kýsmý ve 1035 parsel noda kayýtlý 209,25 m2'lik kýsmýnýn yol inþaat ve emniyet sahasý tesis etmek maksadýyla davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle, kamulaþtýrmayý yapan idarece 07/05/2013 tarihinde mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýnidare adýna tescili davasý açýlmýþ olup, duruþmasý mahkememiz duruþma salonunda yapýlacaktýr.4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10/4 maddesi gereðince ilan olunur. ''Bu evrak elektronik ortamda e-imza ile imzalanmýþ olup ayrýca Hakim tarafýndan imzalanmamaktadýr. Basýn: 539 Resmi ilanlar de Palabýyýklý kadýnlara KKKA eðitimi Türk Eðitim Sen camiasýnýn acý günü Türk Eðitim Sen Boðazkale Ýlçe Temsilcisi Erdoðan Tütüncü vefat etti. Uzun bir süredir Ankara Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi'nde tedavisi devam eden Erdoðan Tütüncü vefat etti. Tütüncünün cenazesi bugün Cuma namazýna müteakiben Boðazkale'de defnedilecek. Palabýyýk Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði, kadýnlara özel eðitim programý düzenledi. Dernek yönetiminin aldýðý karar gereði her ayýn ilk Perþembe günü dernek lokalinde kadýnlara yönelik eðitim çalýþmasý düzenlenecek. Bu ayki eðitim semineri de bugün Yavruturna Mahallesi 1. Mürsel Sokak'ta bulunan dernek lokalinde gerçekleþtirildi. Eðitim programýnýn konusu ise "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý ve Kene" olarak belirlendi. Eðitim programýna konuþmacý olarak katýlan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray, Müdürlük görevlileri Mustafa Tekkeþin ve Ýsmail Çalar tarafýndan kenelerin sebep olduðu ve yaz aylarýnda yoðun þekilde görülebilen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý (KKKA) hakkýnda bilgiler verildi. Palabýyýk Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Özgür Ispanak'ýn da katýldýðý eðitim programýna köylü bayanlar ilgi gösterdi. Dernek Baþkaný Ali Özgür Ispanak, her ayýn ilk Perþembe günü dernek lokalinde bayanlara yönelik eðitim programlarý düzenleneceðini, bayanlarýn alanýnda uzman konuþmacýlar tarafýndan baþta saðlýk olmak üzere çeþitli konularda bilgilendirileceðini açýkladý. Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Aile ve Toplum Saðlýðý Merkezi ile Çorum Özel Hastanesi'nin desteði ile saðlýk konusunda eðitim programlarý düzenleyeceklerini bildiren Ali Özgür Ispanak, "her toplantýda, bir sonraki toplantýnýn konusu belirlenecek. Bayanlarýmýz, bilgi almak istedikleri konularý kendileri belirleyecek. Her ayýn ilk Salý günü de Palabýyýk Köyü'nde bayanlara yönelik eðitim programý düzenleyeceðiz" dedi. Seminerde KKKA'nýn bulaþma yollarý, risk gruplarý, belirtileri, tedavisi ve dikkat edilecek hususlar hakkýnda aydýnlatýcý bilgiler aktarýldý. Hüseyin Moray, KKKA'nýn kenedeki mikroplarýn sebep olduðu bir hastalýk olduðunu, genellikle insanlara kene tutunmasý ve kenelerin çýplak elle toplanmasý veya ezilmesi ile bulaþtýðýný anlatarak, "Virüsü taþýyan hayvanlarýn kanlarýna vücut sývýlarýna veya dokularýna temas etmekle de bulaþabilir. Hastalýk, hayvanlarda belirti göstermediðinden, hayvanlarýnýz saðlýklý görünse bile hastalýðý bulaþtýrabilir" dedi. Vatandaþlara bazý uyarýlarda bulunan Moray, "Hastalýða yakalanan kiþilerin kan ve vücut sývýlarýna çýplak elle dokunmayýn. Tarla, bað, bahçe ve piknik alanlarýna giderken açýk renkli ve mümkün olduðunca kapalý giysiler giyin, oturacaðýnýz yere açýk renkli örtü serin. Keneler uçmaz, zýplamaz, yerden týrmanarak çýkar. Pantolon paçalarýný çorap içine sokun, mümkünse çizme giyin. Tarla, bað, bahçe ve piknik alanlarýndan dönüþte kendi vücudunuzda ve çocuklarýnýzýn vücudunda (kulak arkasý, koltuk altlarý, kasýklar, diz arkasý dahil) kene olup olmadýðýný kontrol edin" þeklinde bilgiler verdi. Kenelerin kesinlikle elle öldürülmemesini, patlatýlmamasýný isteyen Dr. Moray, "vücudunuzdaki keneyi çýplak elle dokunmadan en kýsa sürede çýkartýn veya en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurarak çýkarttýrýn. Kenelerin üstüne sigara basmayýn, kolonya dökmeyin" dedi. Moray, vücuda kene tutunmasýndan sonra 3-14 günlük süre içerisinde halsizlik, iþtahsýzlýk, ateþ, kas aðrýsý, baþ aðrýsý, bulantý, kusma veya ishal görülebileceðini, bu gibi durumlarda vakit geçirilmeden saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini anlattý. Seminer sýrasýnda katýlýmcýlarýn sorularýna da yanýt verildi.

8 YAÞAM Uzman bulundurmayan güzellik Merkezleri, kâbusunuz olmasýn! 8 Peþin Para Nasrettin Hoca tarlada uðraþýrken birden alacaklýsý gelmiþ."nasrettin Hoca, paramý ne zaman ödeyeceksin." demiþ.nasrettin Hoca'da"þu görüðün bölgeden devamlý koyunlar geçer. oraya bir tel örgü takýcam,takýlan koyun yünlerini de satýp sana borcumu ödeyeceðim."demiþ. Adam da haklý olarak gülmüþ.nasrettin Hoca buna karþýlýk adama "Ne oldu köftehor.peþin parayý görünce gülersin demii!" demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ev hanýmý Kýymet Kaya, yüzündeki güneþ lekeleri sebebiyle Bakýrköy de bir güzellik merkezine gitti.doktor olduðunu söyleyen iþletme sahibi, yüzündeki lekeleri yok edeceðini ve daha güzel bir yüze kavuþacaðýný söyledi. Kaya ya liposuction yöntemi uygulandý. Bu iþlemden sonra Kaya nýn yüzü korkunç bir hal aldý. Yüzü morardý ve irinlenmeye baþladý. Yaþadýklarý 39 yaþýndaki Kaya nýn psikolojisini bozdu. Verilmiþ sadakam varmýþ, ölmediðim için þükrediyorum Allah a. Saðlýklý bir yüzüm varken ne hallere geldim. diyen Kaya, iþletme sahibinin sahte belgelerle doktor olduðuna inandýrdýðýný söylüyor. Kaya, yüzünün düzelmesi için þimdi baþka bir doktor tarafýndan tedavi görüyor. Yaþadýklarý sebebiyle güzellik merkezine dava açan Kaya, Þimdi etrafýmdaki herkesi bu tür yerlere karþý uyarýyorum. ifadelerini kullanýyor. Bir baþka maðdur hukuk öðrencisi Sibel Y. ise lazer tedavisinin iþe yaramadýðýný, aksine vücudunda çeþitli yan etkiler oluþtuðunu belirtiyor. Tedavi ücretini peþin veren öðrenci, þimdi hukuki yollardan ödediði parayý geri almaya çalýþýyor. Tüketici derneklerine de bu konuyla ilgili çok sayýda þikâyet ulaþýyor. Uzmanlar, Gittiðiniz merkezlerde uzman doktorlarýn çalýþtýðýna ve cihazlarýn uzman kontrolünde kullanýldýðýna emin olun! uyarýsýnda bulunuyor.ticaret Odasý na 3 bine yakýn, Kuaförler Odasý na 5 bin ve Ýstanbul Güzellik Uzmanlarý Odasý na 600 adet kayýtlý güzellik merkezi var. Bu rakamlarýn dýþýnda kayýt dýþý birçok iþletme de mevcut. Güzellik merkezlerindeki bu artýþ ve denetimsizlik, istismarlarý da beraberinde getiriyor. Güzellik merkezlerine gelen kadýnlarýn zayýflama, cilt problemi, epilasyon gibi sorunlarý için kullanýlan cihazlar ve yanlýþ tedaviler, çeþitli saðlýk problemlerine yol açabiliyor. Mevcut yasalara göre hastane ve poliklinikler dýþýnda cerrahi müdahale uygulamasý yasak. Saç ekiminden cerrahi müdahaleye kadar birçok operasyonu yapan bu tip merkezler, tüketici ve müþterilerini maðdur ediyor. Güzellik salonlarýnda kullanýlan lazer uygulamalý cihazlarýn da bir doktor tarafýndan kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak birçok iþletme buna uymuyor. Bu sebeple merkezlerde saðlýk problemi yaþayanlar soluðu hastane ve týp merkezlerinde alýyor. Bu merkezlere baþvuranlarýn yapýlacak iþlem, uzmanlar ve kullanýlacak cihazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi almasý konusunda uyaran Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Servet Terziler, Muayenehanede saç ekimi yaptýrmanýn yasak olduðunu bilmeden yaptýranlar, merdivenaltý birçok yerde cerrahi iþlem yaptýrýp birçok sorun yaþayan insanlarla karþýlaþýyoruz. Bir iþlemi maliyetinden daha düþük fiyatlara yaptýrdýklarýnda, telafi için daha fazla ödemek durumunda kalabiliyorlar. Lazer epilasyon yapma yetkisi olmayan yerlerde epilasyon yaptýrýp, yanýklarla merkezlerimize gelen birçok maðdurla karþýlaþýyoruz. þeklinde konuþuyor.doktor eksikliði istismara yol açýyor.bu alanda doktor sayýsý eksikliðine dikkat çeken Tüm Saðlýk Kuruluþlarý Derneði Baþkaný Opr. Dr. Hicabi Gökdereli, Güzellik alanýnda ticari amaç güdülen iþletmelerde istismar nedeninin bir sebebi de doktor sayýsý ve saðlýk personeli sayýsýnýn yetersiz olmasý. Bu iþlerle ilgili branþ sayýlarýnýn artýrýlarak kurumlarda, yeterli doktor sayýsýyla tedavilerin doðru fiziki þartlarda yapýlmasý saðlanmalý. Bu eksiklikten yararlananlar istismarlara yol açabiliyor. Merdivenaltý dediðimiz kaçak yerler meydana çýkýyor. diyor. Mayadan helâl jelatin üretildi Gýda sektöründe en fazla kullanýlan katký maddelerinden jelatin, genellikle yurtdýþýndan alýnýyor. aðýrlýklý olarak domuzdan üretiliyor. ifadelerini le ithalat yoluyla geliyor. Dýþarýdan gelen jelatin, E441 koduyla bilinen bu madde, domuz, balýk ve kullanýyor. Mayadan elde ettikleri jelatinin sýðýrdan elde edilebiliyor.ancak, hangi hayvandan kalitesinin yüksek ve ticari öneme sahip olduðunu üretildiði bilinmeyen jelatinler tüketiciyi tedirgin vurgulayan biyolog, Jelatin, baþta gýda olmak ediyor. Bu soruna çözüm getirmek isteyen üzere ilaç ve kozmetik sanayisinde yaygýn kullanýlan, yapýsý bozulmuþ bir proteindir. Gýda ürün- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi Meliha Merve lerinde E441 koduyla yer alýyor. Hayvansal kaynaklý bir protein Hýz, protein üretiminde kullanýlan olmasýndan dolayý genellikle domuz, sýðýr ve balýk mayadan hayvansal olmayan helâl jelatin gibi hayvanlarýn kemik üretti. Hayvan kaynaklý genlerin gýda kimyasal yöntemler kul- ve bað dokularýndan, alerjisi, midede lanýlarak üretiliyor. þiþkinlik, ekþime ve Müslümanlarýn hassasiyetini göz önüne bazý enfeksiyonlara sebep olabileceðine alarak böyle bir proje dikkat çeken Hýz, geliþtirdik. Gýda firmalarýndan gelecek tale- gýda firmalarýnýn talep etmesi halinde plere göre seri üretime seri üretime geçilebilir. diye geçilebileceðini konuþuyor. Jelatin üretiminde kullanýlan hayvan söyledi. Çanakkale Onsekiz kaynaklý genlerin gýda Mart Üniversitesi alerjisi, midede þiþkinlik, (ÇOMÜ) Biyoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi ekþime ve bazý enfeksiyon hastalýklarýna sebep Meliha Merve Hýz, domuz, sýðýr gibi hayvanlarýn olabileceðine dikkat çeken Hýz, þöyle konuþuyor: kollajen dokusundan üretilen jelatini pichia pastoris mayasýndan üretti. Protein üretiminde algýladýðý için alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Vücut, kendisine ait olmayan bir madde olarak önemli bir yere sahip bu mayayý kullanarak hayvansal olmayan jelatin üreten Hýz, gýda sek- menþei itibarýyla jelatine karþý büyük bir hassasiyet Bununla birlikte Müslüman bir ülkede yaþýyoruz, törünün büyük bir açýðýný kapatacaðýný söylüyor. var. Domuzdan elde edilen ürünleri kullanmak Doktora öðrencisi Hýz, Jelatin, ülkemize genellik- istemiyoruz. 22:35 Bir Yastýkta Avukat bir kadýn, düðün salonu sahibi bir eþ ve ayný zamanda ev sahipleri de olan kayýnpeder ve kayýnvalide... Elbette, ailenin neþesi üç çocuk... Bir de onlarýn arkadaþlarý, kayýnbiraderi ve komþularý derken Bir Yastýkta kocayan Ahsen ve Kartal'ýn kalabalýk hayatý çýkýyor ortaya. Ahsen boþanma avukatlýðýnda uzmanlaþýrken, Kartal Bir Yastýkta kocamak isteyenleri evlendiriyor. 20:00 Tatar Ramazan Tatar Ramazan, babasýna yapýlan haksýzlýðýn cezasýný kendi elleriyle kestiði gün hapse girer. Baþka bir þehre sürgün edilir. Uðruna ölümlere gideceði Süreyya sýný memleketi Ovacýk ta býrakýr. Tek rüyasý, içinde onun ve çocuklarýnýn olduðu bir yuva iken, soðuk demir parmaklýklarýn ardýnda bir baþýnadýr artýk... Süreyya için de Ramazan'sýz dünya bir mahpus yeridir. Bu kâbusun ortasýnda tek bir umut fidaný yeþerir Süreyya nýn yüreðinde... Ýçinde atan bir minik kalp daha olduðunu öðrenir. Karnýnda Ramazan ýn çocuðu büyümektedir gün be gün... Bunu duyan babasý, urganý atar önüne... 20:00 Her Þey Yolunda Merkez Polis Meslek Yüksek Okulunun yeni dönem kayýtlarý baþlar ve yurdun dört bir yanýndan gelen gençler polis olmak için okula baþvuru yaparlar. Baþvurularý sýrasýnda onlarý bekleyen bir de sürpriz vardýr. Ýkinci sýnýf öðrencileri, gelenek olduðu üzere, yeni gelen polis okulu öðrencilerine þakalar hazýrlamýþtýr. Sami Yavuz isimli yeni bir müdür yardýmcýsý okula tayin olur. Okula müdür olmak isteyen makam sevdalýsý Vakýf, kendine rakip olarak gördüðü bu yeni müdürden hiç hoþlanmaz. Sami Yavuz, polis okulunun müdürlüðünü yapan Serap Haným ile devre arkadaþýdýr ve akademiden aralarýnda yarým kalan bir þeyler vardýr. T ü t ü n Amerikan Yerlileri (Kýzýlderililer) Avrupalýlar kýtaya gelmeden önce tütün kullanmaktaydýlar. Ýlk Avrupalý yerleþimciler tütün içmeyi kýzýlderililerden öðrenerek tütünü daha sonra gittikçe popüler olacaðý Avrupa'ya taþýdýlar. Amerikan Yerlileri arasýnda tütün eðlence amacýyla deðil ayinlerinde ve ancak deneyimli þamanlarýnca dini gerekçelerle kullanmalarýna karþýn Avrupalýlar tütünü eðlence ve vakit geçirme amacýyla yaygýnlaþtýrdýlar. Tütün ayný zamanda Amerikanýn güneyinin hýzla sömürgeleþtirilmesine de yol açmýþtýr. Ýlk sömürge yayýlýmýnýn ardýnda tütün üretimini arttýrma isteði de bulunmaktaydý. Avrupalýlar Amerika'ya getirdikleri zenci kölelerle açtýklarý alanlarda tütün ekimi yapmaya baþladýlar. Tütün 1500 yýllarýnda Antillerden Ýspanyol gemicileri vasýtasýyla Ýspanya'ya ve oradan Avrupa'ya yayýlmýþtýr. Anadolu'ya ise Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda (1605) Venedikli tüccarlar tarafýndan sokulmuþ ve kullanýlýþý kýsa bir zamanda yayýlmýþtýr. Tütün bitkisi, kurutulmuþ yapraklarýn yakýlmasý ile ortaya çýkan dumanýn içe çekilmesi veya tozlarýnýn enfiye halinde buruna çekilmesi veya özel iþlem görmüþ yapraklarýnýn çiðnenmesi suretiyle kullanýlýr. Tütün içme adeti, tütünün vataný olan Amerika da baþlamýþtýr. Yerliler dini törenlerinde kokulu bitkilerle birlikte tütün yapraklarýný tütsü olarak kullanmýþlardýr. Dumaný teneffüs eden yerliler zamanla bu bitkinin keyif verici etkisini fark etmiþler ve adi kamýþ ve bambudan yapýlmýþ Y þeklinde bir borunun çatal kýsmýný burunlarýna sokarak veya aðýzdan üfleyerek dumaný içe çekmeye baþlamýþlardýr. Böylece piponun en eski þekli ortaya çýkmýþtýr. Kristof Kolomb un Amerika yý keþfine kadar Avrupa nýn tütünden ve tütün içme adetinden haberi olmamýþtýr. Kolomb ve arkadaþlarý, kýrmýzý derili insanlarýn kuru bir otu mýsýr koçanýna sararak içtiklerini, aðýz ve burunlarýndan duman çýkardýklarýný ve yerlilerin buna tabaco veya tombac adýný verdiklerini hayretle görmüþlerdir. Tütün içme adeti, Amerika yý keþfeden Portekiz li ve Ýspanyol gemicilerin önce kendilerinin alýþmasý ve daha sonra yanlarýnda diðer þehirlere götürmeleri sonucunda yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. ACI SOSLU SIÐIR BONFÝLE Malzemeler Her Biri Yaklaþýk 150 gr.lýk 4 Dilim Sýðýr Filetosu 2 Diþ Sarmýsak 100 gr Yeþil Zeytin 1/2 Acý Kýrmýzý Biber 100 gr Çok Küçük Doðranmýþ Domates 1/2 Su Bardaðý Kýrmýzý Þarap Zeytinyaðý Tuz Yemeðin Tarifi 4 çorba kaþýðý zeytinyaðýnda sarmýsaðý öldürün, eti ekleyip, harlý Büyük eylemler hiçbir zaman rast lantýnýn ve talihin eseri deðildir; her zaman ter tip iþidir. Napolyon ateþ üstünde iki taraflarý da altýn sarýsý renk alýncaya kadar kýzartýn. Sonra etleri çýkarýn. Ayný yaða irice kýyýlmýþ zeytinleri, domatesi ve ufalanmýþ acý kýrmýzý biberi koyun. Harlý ateþte 2 dk kadar piþirin. Þarabý katýp buharlaþmasýný bekleyin. Eti yeniden tavaya koyun, zeytinlerin tuzunu göz önüne alarak biraz tuzlayýn ve bir dakika kadar piþirin. Filetolarý sýcak servis tabaðýna koyun. Üzerine bir miktar piþme suyundan ilave edin ve hemen servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Tatar Razamaz 23:20 Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Sahte Kabadayý 21:00 Haberler 22:00 Ortadirek Þaban Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Böyle Bitmesin 22:35 Bir Yastýkta Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Evlilik Okulu 21:50 Yabancý Sinema 23:50 Ekip 1

9 Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir.ýsra-1 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HÝCAP 'Hicap' sözlükte, bir þeyi örtmek veya bir þeye engel olmak demektir ki, tesettüre yakýn bir anlamý vardýr. 'Hicab' isim olarak, örten, gizleyen, saklayan, görülmeye engel olan þey demektir. Tasavvufçulara göre 'Hicap' 'bu oluþ alemindeki suretlerin, Hakk'ýn tecellisinin kabulüne engel olacak derecede kalpte yer tutmasýdýr. Bunu yýrtýp geçmedikçe insana Hakk'ýn tecellisi kolayca olmaz. 'Tesettür' kavram olarak, kadýn ve erkek müslümanlarýn, avret yerlerini örtmelerini ifade eder. Kur'an-ý Kerim'de örtünmeyi emreden ayetlere 'Hicab ayetleri' denir. Tesettür, birçok Ýslâmi kaynakta 'Hicab' olarak geçmektedir. Ancak Türkçe'de 'tesettür' kelimesi daha yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Avret Ne Demektir? Avret, Ýslâm'a göre insanlarýn örtmeleri, giyinmeleri veya dinen yabancý sayýlan kimselere göstermemeleri gereken organlarýna verilen addýr. "Tesettür" ise, avret yerlerini örtme, gizleme, saklama ve koruma konusundaki Ýslâmi prensiptir. Kur'an, örtünmesi gereken yerlere çirkin yerler deyip, bunlarý örtecek elbisenin Allah (c.c.) tarafýndan verildiðini açýklýyor: "Ey Âdemoðullarý, biz sizin için çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandýracak bir giysi indirdik (var ettik). Takva ile kuþanýp-donanmak ise, bu daha hayýrlýdýr. Bu, Allah'ýn ayetlerindendir. Umulur ki düþünüp öðüt alýrlar." Ýmam Buharî nin Ýmtihaný Ýmam Buharî rh.a., Baðdat a geliþlerinden birinde çetin bir hadis imtihaný geçirmiþtir. Þöyle ki: Henüz genç yaþlarýnda iken Baðdat a geldiði zamanlarda meclisler tertip ederek isteklilere hadis yazdýrýyordu. Bu meclislere bazan on bini aþkýn dinleyici katýlýyordu. Bir kere Baðdatlýlardan bazý ileri gelen alimler, Buharî nin ilmini ve zekâsýný denemek için aralarýnda anlaþarak yüz hadis seçerler. Sonra da bu hadislerden her birinin metnini bir baþkasýna ve onun senedini (râvi zincirini) diðerine ekleyerek birbirleriyle karýþtýrýrlar. Senet ve metinleri yer deðiþtirerek birbirine karýþtýrdýklarý yüz hadisi, onar onar on kiþiye daðýtýrlar. Hepsine de bunlarý hadis meclisinde Ýmam Buharî ye sormalarýný tenbih ederler. Hadis meclisi toplanýp Buharî derse baþlayacaðý sýrada, bu on kiþiden biri kalkarak kendisine verilen karýþýk hadisleri teker teker sormaya baþlar. Buharî, kendisine sunulan bu hadislerin hepsine tek tek Bunu bilmiyorum diye cevap verir. Sonra ikincisi kalkar, elindeki karýþýk on hadisi ayrý ayrý sorar. Buharî her biri için Bilmiyorum bunu der. Böylece on kiþi, onardan senet ve metni birbirine karýþtýrýlmýþ yüz hadisi ona sorarlar. Buharî hepsi için birer birer bilmiyorum deyip geçer. Buharî nin ne yaptýðýný fark eden alimler, iþaret diliyle birbirlerine Adam durumu anlamýþ! derler. Durumu farketmeyenler ise, onun cevaptan aciz kaldýðýný zannederler. Sorular bittikten sonra Ýmam Buharî ilk adama dönerek: Senin sorduðun ilk hadisin aslý þöyledir, ikincisi þöyle, üçüncüsü þöyle, dördüncüsü diyerek sonuna kadar hadisleri doðru senetleriyle açýklar. Böylece on kiþinin sorduðu toplam yüz farklý ve karýþýk rivayetin hepsinin doðrusunu tek tek aktarýverir.- HABER FETHULLAH GÜLEN Dua, Rabb'imize karþý yapýlan çok sýrlý, gizli ve kudsî bir ubudiyettir. Evet, o, en hâlis bir kulluk tavrýdýr. Dua, insanýn ihlâs ve samimiyetle Rabb'isine yönelip O'ndan bir þeyler dilemesi hâlidir. Kur'ân-ý Kerim, "Kullarým Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakýným. Bana dua edenin duasýna icabet ederim." (Bakara, 2/186), "Bana dua edin ki size icabet edeyim." (Mü'min, 40/60), "Duanýz olmazsa Allah indinde ne ifade edersiniz ki!" (Furkan, 25/77) gibi âyet-i kerimelerle duanýn ehemmiyetini dile getirmektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ümmetine dua etmeleri mevzuunda sýk sýk tavsiyelerde bulunur ve kendisi de hayatý boyunca yaptýðý mübarek dualarla, ondan hiç dûr olmaz. Bu kadar tahþidatla anlatýlan dua, mü'minin hayatýnda çok önemli bir yere sahiptir. Dua ile Rabb'ine ellerini kaldýran bir kul, âdeta O'na þöyle demektedir: Esbap bütün bütün sukût edebilir. Tabiattaki hâdiselerin hiçbir tesiri olmayabilir.. ve kimse bana el uzatýp, dertlerime derman olmayabilir. Ben her zaman sesimi duyan, soluklarýmý iþiten ve bana þah damarýndan daha yakýn olduðunu ihtarla bana yakýnlýðýný hatýrlatan, sonra da duama icabet edeceðini vaad eden ve vaad ettiði þeyleri yapmaya gücü yeten, söz verip de ne yapayým gücüm yetmedi demeyen, O Yüceler Yücesi Zât'a ellerimi kaldýrdým ve O'na dua ediyorum." Kul, duasýyla, görmese bile, âsârýyla gördüðü Allah'a O'na hitap edecek kadar bir kurbet hissiyle yönelir. Biz, güneþe uzak olduðumuz gibi O'ndan da uzak olabiliriz. Ancak O, týpký güneþ gibi rahmetinin þualarýyla her zaman baþýmýzý okþamakta, her hâlimize nigehbân bulunmakta ve Kendisine açýlan elleri boþ çevirmemektedir. Evet O, kuluna kendi anne ve babasýndan daha þefkatlidir. Allah Resûlü, bu hakikati etrafýndaki sahabilerine þöyle bir tabloyu göstererek anlatmaktadýr: 1-Ýnsan, yaptýðý duada, âsârýyla gördüðü Cenab-ý Hakk'a hitap edecek kadar bir kurbet hissiyle O'na yönelir. 2-Dua ederken, Cenâb-ý Hakk'ýn kabul edeceðine gönülden inanarak ve ciddî bir itminan içinde dua edilmelidir. 3-Bizler kul olarak Rabbimiz'e öyle yalvararak duada bulunmalýyýz ki, bu yalvarýþlar Rabbin rahmetini ihtizaza getirsin. Bir savaþ sonrasý esirler arasýnda çocuðunu arayan bir kadýn, çocuðunu bulmak için saða sola koþuþturup durmaktadýr; koþturup durmakta ve kendi çocuðu diye bazý çocuklarý alýp baðrýna basmaktadýr. Kendi çocuðu olmadýðýný görünce onu da býrakýp aramasýný sürdürmektedir. Arayan bulur fehvâsýnca nihayet o da çocuðunu bulur, onu baðrýna basar ve koklamaya durur. Ýþte o esnada Allah Resûlü, sahabilerine bu tabloyu gösterir ve "Þu anneyi görüyor musunuz? O, baðrýna bastýðý bu çocuðunu hiç Cehennem'e atar mý?" der. Ashab cevaben, "Atmaz yâ Resûlallah." derler. Bunun üzerine Allah Resûlü de, "Allah kullarýna karþý o anneden daha merhametlidir." buyurur. Cumanýz Mübarek Olsun... "Allah'ýn her biri noksansýz ve tam bulunan kelimelerine O'nun gadabýndan, îkabýndan, kullarýnýn þerrinden, þeytanlarýn hücûmlarýndan ve benim yanýma gelmelerinden sýðýnýrým." Amin ESMAÜL HÜSNA ZUL-CELALÝ VEL-ÝKRAM "Yücelik ve ikram sahibi" anlamýna gelen bu ismi celili Kur'aný kerimde iki defa geçer. "Yer üzerindeki her þey fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbin yüzü bakidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsýnýz. (Rahman 26,27,28) Bu ismi celilin ikiside Rahman suresinde 27'nci ve 78'nci ayetlerde geçer. Er-Rahman suresinde Rabbimiz bizi yarattýðýný, Kur'an-ý öðrettiðini, bize konuþmayý öðrettiðini, adalet terazisi olarak kitaplar gönderdiðini, karada, denizlerde ve havada nimetler verdiðini, imanla gidenlere cennet nimetleri vereceðini bildirir. Hastalýðýmýzda yüzümüze gülen doktorun, hemþirenin adýný öðrenip dostlarýmýza anlatýrýz. Zor zamanda çok basit bir yardýmda bulunaný unutmayýz. Bize can veren, ten veren, gönül veren, göz veren Rabbin yüceliðini ve ikramýný unutmayalým. Bizde ona imanla yücelelim. Ýkramýmýz insanlara, hayvanlara, ormanlara ulaþsýn. Ciðer sahibi canlýlara yapýlan ikramlar Cennette çiçeðe dönüþür. DUA DUA ÝKLÝMÝNE GÝRERKEN... Dua nasýl yapýlýr? "Rabb'imize nasýl dua edilir?" meselesine gelince, özetle þunlarý söyleyebiliriz: Dua ederken, evvelâ Cenâb-ý Hakk'ýn kabul edeceðine gönülden inanarak ve ciddî bir itminan içinde dua edilmelidir. "Olsa da olur, olmasa da olur" veya "Falan þeyi bana verir misin yâ Rabbi?" þeklinde dua edilmemelidir. Çünkü Allah'ýn hazinesi çok geniþtir ve O'nun her þeye gücü yeter. Ýsterse bir an ve bir lahzada gedayý sultan eder. Onun için dua ederken himmetler âlî tutulmalý ve O'ndan yüce þeyler talep edilmelidir. Meselâ, Allah'tan Cennet yerine Firdevs istenmelidir. Ýþte bu þekilde dua etmeyi bize Allah Resûlü öðretmektedir. Sâniyen, biz, istediðimiz þeyleri yerine getirir diye Allah'ýn kudret ve kuvvetini kabul ediyoruz. Yine biz, "Cennet gibi bir âlemi hazýrlamasýna O'nun gücü yeter." diyor ve O'ndan Cennet'i istiyoruz. Bu, sadece dua etmek ve birine hâlimizi arz etmek deðildir, bu, derin bir arzuhâl ve bu arzuhâl içinde Cenâb-ý Hakk'ýn bütün evsâf-ý kemaliyesi ve esmâ-i hüsnâsýyla ifade edilmesi demektir. Ýþte böyle bir dua, hâlis bir ubûdiyettir ve kat'iyen reddedilmez. Ayrýca dua ederken insan gevþek durmamalý, özenerek dua etmelidir. Hani camilerin önünde dilencilik yapan insanlar vardýr; onlar, bazen öyle içli laflar ederler, öyle gönülden isterler ki, insan mutlaka onlara bir þey verme zaruretini hisseder. Ýþte bizler de kul olarak Rabb'imize öyle yalvarmalýyýz ki, bu yalvarýþlar Rabb'in rahmetini ihtizaza getirsin. Bazý insanlar, yapmýþ olduklarý bu içli yalvarýþlarla kurtulmuþlardýr. Meselâ, birisi aþkla coþunca, "Yâ Rabbi! Kendimi biliyorum. Ben bu amelimle Cennet'e zor girerim ama Sen lütfedersen olur. Beni Cehennem'e de koysan, Sana öyle tutkunum ki, ben oradakilere de hep Seni anlatýrým!" Bir baþka Hak âþýðý ise þöyle der: "Yâ Rabbi! Ben Sana baktým, bir de kendime baktým. Bana günahlar yakýþmýyor ama Sana af öyle yakýþýyor ki!" Evet, bu tür yürekten ifadeler rahmeti ihtizaza getirir ve Cenâb-ý Hak da Kendine yakýþaný yaparak, bu dualarý onlarýn affýna vesile kýlar. Duada böyle hâlis bir ubûdiyet ruhundan ötürüdür ki, insanlar, hiçbir zaman duadan dûr olmamalýdýrlar. Allah mutlaka insanlarýn sesini duyar ama onlar, bazen yanlýþ þeyler isterler, Allah da o istedikleri þeyi vermeyip haklarýnda daha hayýrlý olaný lütfeder. Bediüzzaman'ýn ifadesiyle kul, bir erkek evlâdý ister, Allah ona Hz. Meryem gibi onun için daha hayýrlý olacak bir kýz evlâdý verir. Edeb anlayýþýmýz Bugün çok yaygýn olan bazý tavýr ve hareketler vardýr ki, dinde bunlar mezmum sayýlmýþ, sevimli bulunmamýþ ve yerilmiþtir. Hatta Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelü't-tehâyâ) bunlardan bazýlarýný zikrederek, ellerini kalçaya koyma ve kollarý arkaya atýp elleri sýrtta birleþtirme gibi hareketleri kibir alameti saymýþtýr. Bir bacaðý diðeri üzerine atmak, bir ayaðý öbürünün üstüne koymak da bir kibir iþareti olarak kabul edilmiþtir. Ayak ayak üstüne atarak oturmak, bizim geleneðimizde ve terbiye sistemimizde hiç yoktur. Baþkalarýnýn yanýnda yatmak, uzun oturmak, ayaklarýný uzatmak, bacak bacak üstüne atmak bizim kültürümüze uygun olmadýðý gibi birine karþý yüzdeki ekþime, bakýþtaki sertlik, lüzumsuz el kol hareketleri yapmak ve dudak bükmek de bizim edep anlayýþýmýza çok terstir. Bir mü'min bu tür davranýþlarla asla baþkalarýný hafife almamalý ve o manaya gelebilecek her hareketten sakýnmalýdýr. Bazýlarý, biraz dinlenmek için ayak ayak üstüne atýyor olabilirler ama Hak dostlarý gece yatarken bile öyle yapmamaya çalýþýrlar. Bazen unutarak bir ayaklarýný diðeri üzerine azýcýk koyacak olsalar, hemen toparlanýr, "Estaðfirullah Ya Rabbi, Sen görüyorken benim böyle yapmam ayýptýr." der ve kendilerine çekidüzen verirler. Fakat o tür hareketler, bazý insanlarda tabiat haline gelmiþse, onlar da bir büyük tarafýndan ikaz edilmeli; doðrudan söylemek onlarý rencide edecekse, umumun içinde ve umuma hitap edilerek dolaylý yoldan onlarýn da nasiplenmesi saðlanmalý. Hâsýlý, biz nasýl bir edebin çocuklarýysak, nasýl bir edep ortamýnda ve nasýl bir edep kültürüyle neþ'et etmiþsek onu canlandýrmalý ve ona göre yaþamalýyýz. Bizim kendimize ait kültür kaynaklarýmýz vardýr. O kaynaklara baðlý olarak geliþip olgunlaþmýþ olan edep anlayýþýmýz da Allah'ý hoþnut edecek, Peygamberimiz'i sevindirecek ve insanlar arasýnda da rahatsýzlýða sebebiyet vermeyecek þekilde düz çizgili bir kültürdür ve saf bir edep telakkisidir. Biz, bir edep toplumunun ve saðlam bir kültürün çocuklarýyýz. Öyleyse, tavýr ve davranýþlarýmýz bu özümüzü yansýtacak keyfiyette olmalýdýr. 9 Her kim mescide cemaatle namaz kýlmak için gelirse, her geliþi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazýrlar. Buhari, Ezan 1/161 SAHABE HAYATI HZ. BÝLAL-Ý HABEÞÝ (r.anh) Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. Ýslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâl-î Habeþî, aslen Habeþ'lidir. Anasýnýn adý Hamâme, babasýnýn adý Rebah, künyesi Abdullah'týr. Bilâl, Ýslâm'ýn ilk teblið yýllarýnda Ümeyye b. Halef'in kölesiydi. Ýslâm'ýn ortaya çýktýðý yýllarda bir çok kimse, soy ve soplarýnýn yüksekliðine, þirk toplumu içindeki nüfuzlarýna bakarak kavim ve kabîle taassubuna düþmüþ, Ýslâm'a cephe almýþ ve sapýklýkta kalmýþlardý. Bilâl b. Rebah gibi kimseler de zayýf ve acizliklerine raðmen hak davete uyup þirkten kurtulmuþlardý. Ýþte Bilâl b. Rebah (r.a.) Ýslâm davetine ilk icabet edenlerden biriydi. Ümeyye b. Halef, kölesi Bilâl'in müslüman olduðunu anladýktan sonra, onu Ýslâm'dan çevirmek için yapmadýðý eziyet ve iþkence kalmamýþtý. Ümeyye, öðlen vakti güneþinin bir yanardað kesildiði anda, Bilâl'i alýr, kýzgýn kumlarýn üzerine yatýrýr, sýrtýna kocaman bir taþ koyar ve þöyle derdi: "Muhammed'e küfret; Lat ve Uzza'ya iman et. Yoksa onlara iman edinceye kadar böylece kalacaksýn." Bilâl'in kýzgýn kumlar üzerinde sýrtý yanar, göðsü yanar, nefesi týkanýr, bu müthiþ iþkence altýnda saatlerce kývranýrdý. Fakat dudaklarýnda daima þu sözler dökülürdü: "Allahu Ahad, Allahu Ahad", Onun bu durumu, müþrikleri bile hayrete düþürürdü (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 232). O, geçim için, makam ve mevki için baþka ilâhlara sýðýnmazdý. O biliyordu ki hüküm Allah'a aittir, rýzýk Allah'a aittir. Öldürmek ve yaþatmak Allah'ýn elindedir. Geçici dünyanýn çýkarlarý için put ve taðutlarý tasdik etmek ve bu arada imandan bir cüz de Allah'a ayýrmak iman için yeterli deðildir. Tam ve kâmil anlamda hükmün, öldürmek ve diriltmenin Allah'a ait olduðunu rýzýk verenin yalnýz Allah olduðunu, Allah'ý bütün sýfatlarýyla tanýyýp ona göre iman etmedikçe ve bu uðurda gelecek sýkýntý ve ezalara katlanmadýkça imanda kemâle ulaþmanýn mümkün olmadýðýný biliyordu. Bilâl, rýzýk ve ölüm korkusu taþýmýyordu. Yalnýz Allah'tan korkuyor ve yalnýz ondan ümid ediyordu. Ýþkence altýnda kývranan Bilâl (r.a.)'a rastgelen Varaka b. Nevfel, "Vallahi ey Bilâl, Allah birdir, Allah birdir. " der, sonra da müþriklere dönerek: "Siz onu bu yüzden öldürürseniz, biz onu, kendimize örnek alýrýz." derdi (Ýbnü'l-Esir, el-kâmil Fi't- Târih, II, 66). Bilâl'in efendileri olan Mekkeli müþrikler onu, çoluk çocuðun oyuncaðý yapmýþlardý, ona iþkence edenlerden biri de Ebu Cehil'di. Ama Bilâl'e yapýlan iþkenceler sýrasýnda gösterdiði sabýr ve tahammül hepsini þaþkýna çevirirdi. Nasýl oluyor da bu derece aðýr iþkencelere katlanabiliyordu. Ümeyye b. Halef'in Bilâl'e yaptýðý iþkencelere çok üzülen Hz. Ebû Bekir (r.a.) ona bu iþkenceden vazgeçmesini söylemiþ o da; "Onun ahlâkýný bozan sensin, onu bizden uzaklaþtýran senden baþkasý deðildir" demiþti. Bunun üzerine Ebû Bekir es-sýddîk (r.a.) ona þu cevabý vermiþti: "Benim yanýmda senin þu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var. Hem de senin dinindendir. Ýstersen onu al ve bunu bana ver." Ümeyye bu teklifi kabul edip öteki köleyi aldý ve Hz. Bilâl'i Hz. Ebû Bekir'e verdi. Baþka bir rivayette Hz. Ebu Bekir'in onu yedi ukiyeye satýn alýp azat ettiði kaydedilir. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 232). Bilâl'i Resulullah'ýn yanýna götürüp azat etmiþ ve Bilâl iþkenceden kurtulmuþtu. Elbette bu Allah'ýn bir takdiridir. Bilâl Hz. Ebû Bekir'e bu sebeple borçlu deðildir. Ýki mümin de görevlerini yapmýþlar. Allah da onlara ecrini vermiþtir. Hz. Ömer þöyle der: "Efendimiz Ebu Bekir, yine efendimiz Bilâl'i azad etti. "(Ýbnü'l-Esîr, Üsdü'l- Gabe, I, 209). Bilâl daha sonra diðer ashab ile birlikte Medine'ye hicret etti. Orada Sa'd b. Hayseme'ye misafir oldu. Ensar ile Muhacirler arasýnda kardeþlik oluþturulunca Bilâl'e de Abdullah b. Abdurrahman el- Has'amî kardeþ ilân edildiler. Bu kardeþlik köklü bir þekilde sürüp gitti. Öyle ki Bilâl, Hz. Ömer devrinde Þam'da bulunduðu sýrada maaþ olarak divandan ona ayrýlan hissesinden kardeþine de bir hisse veriyordu. (Ýbn Sa'd, Tabakat, III, 234). Bilâl, Resulullah (s.a.s.)'in müezzini olarak tanýnmaktadýr. Ve sýk sýk ezaný Bilâl'e okuttururdu. Hatta sabah ezanýndaki " " (Namaz uykudan hayýrlýdýr) ibaresini Bilâl ezana eklemiþ Resulullah "Bilâl, bu ne güzel söz!" diye onu tasvip etmiþti. (Avnu'l-Ma'bud, Serh Ebû Dâvud, III,185; Ýbn Mâce, Ezan, 1, 3,). Hz. Bilâl, Resulullah'ýn bütün gazalarýna katýldý. Bedir gazasýnda Hz. Bilâl, Mekke'de kendisine her türlü eza ve iþkenceyi reva gören Ümeyye'yi görmüþ ve þöyle baðýrmýþtý: "Ýþte küfrün baþý!.." Bunun üzerine dikkatleri ona çevrilmiþ ve müslümanlar derhal onun ve oðlunun etrafýný sararak ikisini de öldürmüþlerdi. Resul-u Ekrem Mekke'nin fethi ardýndan Kâbe'ye girerken has müezzini Hz. Bilâl'i yanlarýnda bulundurmuþlardý. Ýbn Ömer, bu vakayý þöyle nakleder ve der ki: "Resul-u Ekrem, Mekke'nin fethi gününde, Mekke'nin yüksek tarafýndan bir deve üzerinde geldi. Üsame b. Zeyd, Bilâl ve Osman b. Talha da yanlarýndaydýlar. Resul-u Ekrem Kâbe içinde uzun bir müddet kaldýlar, sonra çýktýlar. Arkasýnda müminler içeri girmek için birbiriyle yarýþ etti. Ýlk giren bendim. Bilâl, kapýnýn arkasýndaydý. Bilâl'e Resulullah'ýn nerede namaz kýldýklarýný sordum, yerini gösterdi. Ne var ki Bilâl'e, Allah Resulunun kaç rekat namaz kýldýklarýný sormayý unuttum." (Buhârî, Megâzî, 49).

10 HABER 10 Salim Uslu TBMM'den Çorumlular'a teþekkür etti 5 gölet yeri için sondaj ve arazi çalýþmasý yapýldý Ýl Merkezi ve ilçelere baðlý 5 köyde gölet yeri için jeoteknik amaçlý sondaj ve arazi deneyi çalýþmalarý yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan Alaca'nýn Gerdekkaya köyü, Kadýderesi köyü, Mecitözü Þýhlar Mahallesi, Merkez Taþpýnar köyü ve Merkez Feruz köyüne yapýlmasý düþünülen göletlerinin yerleri için jeoteknik amaçlý sondaj ve arazi deneyi çalýþmalarýný gerçekleþtirdi. Gölet projesi tamamlandýðýnda 5 köyde tarýmsal sulama problemlerinin çözülmesi ve ürün çeþitliliðinin artýrýlmasý planlanýyor. 5 Kasým 2012 tarihinde baþlayan çalýþmalar kapsamýnda 14 Mayýs 2013 tarihine kadar toplam 35 adet olmak üzere 521 metre temel sondaj çalýþmasý, lugeon deneyi, sýzma deneyi, SPT deneyi, 521 metre çelik boru indirilmesi, kuyu baþý betonlarý atýlmasý, bütün kuyulardan alýnan karot numunelerinin alýnmasý, bütün sahalardaki geçirimsiz kil, filtre malzemesi, rip-rap malzeme sahalarýnýn tespiti ve laboratuarda indeks, fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesi yapýldý. Gölet yeri sondaj çalýþmalarý sonucunda hazýrlanan bu mühendislik jeolojisi raporlarýna göre olumlu çýkan gölet yerleri için proje çalýþmalarýna baþlanacaðý kaydedildi. Haber Servisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda AK Parti Grubu adýna yaptýðý konuþmasýnda Çorumlulara teþekkür etti. Uslu TBMM Genel Kuruluda yaptýðý konuþmaya "Ýki gündür Mecliste yoðun bir biçimde konuþtuðumuz ama dokuz gündür de Türkiye'nin gündeminde birinci sýrada yer alan Gezi Parký olaylarýný tartýþýyoruz" diyerek baþladý. "Elbette, tartýþmanýn bir zararý yok. Bu tartýþmadan herkesin kendisine göre önemli dersler çýkartmasý gerekiyor. Nitekim bu konuda partimiz ve Hükûmetimiz üzerine düþen deðerlendirmeleri yapmýþ ve sorumlu bir siyaset anlayýþýyla gereken dersleri çýkartmýþtýr. Elbette, burada eylemlere katýlanlarý "Niçin katýldýnýz?" diye yargýlamak, ayýplamak mümkün olmadýðý gibi þiddeti övmek de söz konusu olmamalýdýr. Bu konuda herkesin duyarlý ve sorumlu davranmasý gerektiðini düþünüyorum" diyen Uslu, "Þüphesiz, demokratik toplumlarda, geliþmiþ, modern toplumlarda sorun çözme yöntemi olarak tepkiyi ifade etmek, sokakta tepkiyi dile getirmek mümkün olduðu gibi ayný zamanda, sorunun parçasý olmak yerine çözümün tarafý olmak ve teklif geliþtirmek de önemlidir. Bu konuda elbette öncelikle diyalog kanallarýnýn, iletiþim kanallarýnýn açýk olmasý gerekir ve taraflarýn, söyleyecek sözü olanlarýn bu noktada tekliflerini, sözlerini dile getirmeleri demokratik terbiyeye ve demokratik olgunluða da uygun bir davranýþtýr. Nitekim Sayýn Cumhurbaþkanýmýz baþta olmak üzere Sayýn Baþbakanýmýz ve Sayýn Baþbakan Vekilimiz bazý çaðrýlarda bulunmuþtur ve bu çaðrýlarýn toplumda doðru anlaþýldýðýný düþünüyorum. Nitekim bu çaðrýlar toplumda karþýlýk bulmuþtur ve ilk önce Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, Baþbakanýmýzýn ve Baþbakan Vekilimizin yaptýðý sükûnet çaðrýlarýna, itidal çaðrýlarýna ilk cevap da Çorum'dan, benim seçim bölgemden gelmiþtir. Doðrusu, böyle bir cevabýn Çorum'dan gelmiþ olmasý benim adýma hem gurur vericidir, hem övünç kaynaðýdýr hem de Çorum halkýnýn demokrasiyi ne kadar çok içine sindirdiði, Çorum halkýnýn geçmiþte yaþanmýþ acýlardan ne kadar çok olgunlaþtýðý ve önemli dersler çýkardýðý konusunda cemile örneði bir davranýþ ortaya koymuþlardýr. Þu bildiri bugün yayýnlanmýþtýr. Atatürkçü Düþünce Derneðinde Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Sayýn Cengiz Atlas, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Sayýn Uður Demirel, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Sayýn Nurettin Aksoy ve bazý gruplar bir araya gelmiþler ve þu açýklamayý yapmýþlardýr: Son bir haftadýr devam eden eylemlerde halkýn sokaða döküldüðünü ifade ederek "Biz eylemleri organize etmedik. Kitle içerisine sýzan provokatörlere, kötü amaç içerisinde olan kiþilere müsaade etmemek için eylemlere dâhil olduk. Asýl amaçlarý Çorum'u karýþtýrmak olan kiþi ve gruplara asla müsaade edilmemelidir." Devamla diyorlar ki: "BDP'liler ile Akil Ýnsanlarýn Çorum'a geliþi ve 1 Mayýs kutlamalarý da Çorum halký, idarecileri ve güvenlik güçlerinin saðduyulu tutumlarý sonucunda olgunlukla sonuçlandýrýlmýþtýr. Toplumsal tepkilerimizi dillendirirken radikal gruplarýn provokasyonlarýna karþý uyanýk ve tedbirli olalým. Geçmiþte tahriklerin yol açtýðý elim hadiseleri hiçbir zaman hatýrdan çýkarmayalým. Eylemlere katýlan vatandaþlarýmýz yasal sýnýrlar çerçevesinde demokratik tepkilerini serbestçe ortaya koymalý ancak bu eylemleri bazý karanlýk odaklarýn ülkeyi ve þehrimizi kaosa sürükleyebilecek bazý gruplarýn emelleri doðrultusunda yönlendirmeye çalýþabilecekleri akýldan çýkarýlmamalýdýr." Ben buradan, bu yüce Meclis çatýsýndan bu sorumlu ve soðukkanlý davranýþý, bu duyarlýlýðý gösteren Çorumlu hemþehrilerimi tebrik ediyorum ve alkýþlýyorum. Deðerli Baþkan, deðerli milletvekilleri; ayný þekilde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Ticaret Borsasý, Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum Hitit Gazeteciler Derneði de benzer açýklamalar yaparak itidal çaðrýsý yapmýþtýr. Bu yüce Meclis bu çaðrýlarýn gerisinde kalmamalý ve þiddete prim vermek yerine barýþý, barýþçýl eylemleri, barýþý sürekli kýlmayý ve barýþýn tarafý olmayý saðlamak konusunda topluma çaðrýlar yaparak toplumun sükûnetini temin etmelidir. Söyleyecek sözü olan, iddiasý olan, önerisi olan, projesi olan, teklifi olan varsa bunlarýn konuþulabileceði mekânlar, demokratik platformlar, mekanizmalar vardýr. Burada da bunlarýn deðerlendirilmesi gerekmektedir. Aslýnda, bu bildiri bir olgunluðun, acýlarýn olgunlaþtýrdýðý bir toplumun ortaya koyduðu bir iradedir. Bu iradeyi selamladýðýmý az önce ifade ettim. Çünkü bu irade bilmektedir ki 1980 yýlýnda Çorum'da vuku bulan olaylarda öðleden önce kurþunla hayatýný kaybeden Alevi kardeþimiz de öðleden sonra kurþunla hayatýný kaybeden Sünni kardeþimiz de ayný silahtan çýkan kurþunlara hedef olmuþtur. Dolayýsýyla, bu karanlýk hâlâ aydýnlatýlmamýþtýr. Asýl, bu günleri yorumlayabilmek için, bugünlerde olan olaylarý doðru anlayabilmek için geçmiþte yaþanan olaylarýn açýða çýkartýlmasý, karanlýklarýn aydýnlatýlmasý son derece önem arz etmektedir. Bu vesileyle ben yüce Meclisi saygýyla selamlarken Çorum halkýnýn bu örnek davranýþýný, bu cemile örneði davranýþýný da buradan selamlýyor ve hemþehrilerime, yüce Meclise saygýlarýmý sunuyorum" dedi. ÇORUMSÝAD'dan örnek dýþ ticaret uygulamasý Çorum Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneðinin (ÇORUMSÝAD) "Dýþ Ticaret Alým- Satým Takibi" konusunda baþlattýðý çalýþmalarýn sonuna gelindi. Konu hakkýnda bilgi veren ÇO- RUMSÝAD Baþkaný Erkan Dalyan, "Konu ile ilgili üyelerimize mail yolu ile bir form gönderilmiþ ve faaliyet gösterdikleri iþ alanýnda ilgilendikleri bölümleri iþaretleyerek bizlere tekrar mail yoluyla ulaþtýrmalarý istenmiþtir. Daha sonrasý tamamen bizim iþimiz olup üyemizin ilgilendiði alanlarda yurt dýþýndan ürün alýmý veya satýmý konusunda talepleri takip ederek üyelerimizi sýcaðý sýcaðýna mail ve telefon yolu ile bilgilendireceðiz. Eðer üyemiz gelen maildeki konu ile ilgileniyorsa detaylý bilgi konusunda ve daha önce ihracat veya ithalat ile ilgili bir deneyimi yok ise yapýlacak iþlemler noktasýnda da üyelerimize yardýmcý olunacaktýr. Bildiðiniz üzere birçok kurumsal firma sýrf bu konularýn takibi için bir birim oluþturmakta ve personel çalýþtýrmaktadýr. Deðerli üyelerimiz için bu çalýþmayý tamamen ücretsiz yapmamýzdaki amaç sanayici ve iþadamý derneði olarak onlarýn ticari faaliyetlerindeki baþarýlarýný arttýrabilmektir" dedi. Haber Servisi Karakaþlar Otomotiv ikinci elde de iddialý Fiat'ýn Çorum'da ana bayiliðini yapan ve ayný zaman da ikinci el otoeksper bayiliðini de bünyesinde bulunduran Karakaþlar Otomotiv, ikinci elde yeni bir yapýlanmaya gitti. Otoeksper Ýkinci El Satýþ Müdürlüðüne Ekrem Durmuþ, Ýkinci El Satýþ Þefliðine Arslan Kiril getirilirken, ikinci el bölümünde yeni bir yapýlanmayla müþterilere hizmet verilmeye baþlandý. Ýskilip Kavþaðýnda bulunan showroom yanýnda her markadan aracý bünyesinde bulunduran Karakaþlar Otomotiv, müþterilerine ikinci elde de büyük imkanlar saðlýyor. Karakaþlar Otomotiv marka ayrýmý yapmadan vatandaþlara hizmet sunmaya devam ediyor. Çorum'da FIAT ana bayiliðini yapan ve ayný zamanda da ikinci el Otoeksper bayiliðini de bünyesinde bulunduran Karakaþlar Otomotiv, ikinci el piyasasýnda liderlik koltuðunu elden býrakmýyor. Ýskilip Kavþaðý'nda bulunan shovvroom yanýnda her marka aracýn satýþa sunan Karakaþlar, müþterilerine ikinci elde de büyük fýrsatlar sunuyor. "ÝKÝNCÝ ELDE ÖNCÜYÜZ" Otoeksper Ýkinci El Satýþ Müdürü Ekrem Durmuþ, Word, Bonus, Axess kredi kartlarýna maksimum 12 ay taksit seçeneði sunduðunu belirtirken, Fiat Finans, Koç Fiat Kredi ayrýcalýðýyla 8 yaþýna kadar 2. el araçlarda, araç bedelinin % 70'ine kadar kredi kullanýlabileceðini ve % 0.79 gibi dýþarýdaki hiçbir finansta olmayan çok cazip faiz oranlarýnýn olduðunu söyledi. Yaz aylarýný gelmesiyle birlikte ikinci el araçlara olan talebin arttýðýný belirten Durmuþ, müþterilerin ihtiyaçlarýna uygun her marka aracýn farklý çeþitleri ve uygun fiyatlarýyla satýþa sunulduðunu söyledi. Karakaþlar olarak ikinci el piyasasýnda lider durumunda olduklarýný söyleyen Durmuþ, 150 adet araçla Çorum'da ikinci elde öncü olduklarýnýn altýný çizerken, 2000 TL'den baþlayýp, TL'ye kadar yükselen geniþ ürün yelpazesine sahip, farklý donaným seviyelerindeki model araçlarýn çeþitli renkleriyle ve özellikleriyle müþterilerin beðenisine sunulduðunu kaydetti. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv Ýkinci El Satýþ Þefi Arslan Kiril, ikinci el araçlarýn yine ikinci el araçlarla takas ettiklerini aktardý. Her markadan onlarca ticari, otomobil ve minibüs tarzý araçlarýn bulunduðunu belirten Kiril, büyük bir pazar payýna sahip olduklarýný söyledi. Bunun yanýnda vade, takas gibi imkanlarla da vatandaþlardan çok büyük talep gördüklerini, bu talepler sayesinde de her geçen gün þirketleriyle birlikte ikinci el bölümünün de büyüdüðünü anlatan Kiril, bunun en önemli sebebinin güven olduðunu belirterek, günümüzdeki ikinci el satýþlarýnda karþýlaþýlan problemlere yer verdi. Karakaþlar Otomotiv Ýkinci El Satýþ Þefi Arslan Kiril, "Özellikle internetten veya þahýs aracýlýðýyla almayý düþündüðünüz aracýn daha önceki durumu hakkýnda güvenilir bilgiye sahip olamayabilirsiniz. Aracýn ciddi bir kaza geçirmiþ olmasý ya da mekanik arýzasý olmasý gibi teknik risklerden, aracýn çalýntý olmasý, vergi borcu bulunmasý, hacizli veya rehinli Olmasý, özellikle son yýllarda internet üzerinden alým satýmýn yaygýnlaþmasýyla artan yolsuzluklar, aracýn belirtildiði gibi olmamasý ve en önemlisi hukuki risklerden dolayý ciddi problemlerle karþýlaþmamanýz için ve bu gibi sorunlarýn önüne geçebilmek için, Otoeksper'i tercih etmenizi tavsiye ediyoruz" dedi. Ýkinci El Satýþ Müdürü Ekrem Durmuþ, ikinci el araçlarýn özelliklerinin incelenmesi ve modellerin daha yakýndan görülmesi için tüm müþterileri Ýskilip Kavþaðýnda bulunan showroom yanýndaki ikinci el satýþ bölümüne davet etti. Kubilay Kaan YÜCEL Azýk Süt HACCP belgesi aldý Çorum'un önde gelen süt iþleme þirketi Azýk Süt imalathanesindeki kalitesini, hijyen ve sanitasyon konusundaki hassasiyetini HACCP sistemini kurarak ve sistemi iþletime alarak gösterdi.þirketin yeni yatýrýmlar yaparak büyümesi, hedefleri doðrultusunda ilerlemesi kapsamýnda da alýnan belgeler sahip olunan standartlarý yükseltti.firma teknik danýþmanlýk hizmetini ise Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýndan aldý.kamu Danýþmanlýk & Eðitim Proje ve Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Uzun bir süreç içerisinde gerçekleþtirilen sistem þirketin tesisleþme ve büyüme öncesi kalite adýmlarýný oluþturmaktadýr.kamu Danýþmanlýk firmasý olarak memleketimizin tek süt ürünleri markasý olan Azýk Süt'ün büyümesi, geliþmesi kalitesinin yükseltilmesi noktasýnda ticari boyutun yanýnda Çorum için artý bir katma deðer oluþturduðundan ayrý bir öneme sahiptir. Memleketimizde üretimi yapýlan her ürün ve hizmetin Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasý olarak bizleri ziyadesi ile mutlu edip gurur vermektedir" dedi. Haber Servisi

11 SPOR 11 C GRUBUNDA SON DURUM ASGD ORTA KUÞAK'TA SON PUAN DURUMU C grubunda Iþýk Otomotiv ve Ýþkur arasýnda liderlik yarýþý averajla devam ederken bu grupta Anitta Otel ile Iþýk Otomotiv arasýndaki karþýlaþma bu grubun ikinci takýmýný belirleyecek derecede bir maç olacak. Anitta Otel bu maçý kazanmak ve son maçýna kadar zirve inadýný sürdürmek isteyecek. Grubun lideri konumundaki Iþýk Otomotiv için Anitta Otel ve Ýþkur ile oynayacaðý karþýlaþma gruptaki yerini tayin edecek. Oynadýðý 3 maçýn 2'sini kaybeden Çatalhavuz takýmý iseýþkur'u yenerek zirve yarýþýnda iddiasýný sonuna kadar devam ettirmek istiyor.abdalata Köyü takýmý ise oynadýðý 3 karþýlaþmayýda kaybederek grubun erken iddiasýný kaybeden takýmý oldu. Öte yandan Ýþkur ile Iþýk Otomotiv arasýnda oynanacak olan karþýlaþma sonucu þimdiden en çok merak edilen karþýlaþmalar arasýnagirdi. C grubunda oynanan maçlar: 1. Maçlar: Ýþkur-Abdalata Köyü: 7-0, Iþýk Otomotiv- Çatalhavuz: Maçlar: Ýþkur-Anitta Otel: 4-2, Çatalhavuz-Abdalata Köyü: Maçlar: Çatalhavuz-Anitta Otel: 0-2, Iþýk Otomotiv-Abdalata Köyü: 5-1 Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) tarafýndan 18.'si düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda gruplarda 3. Karþýlaþmalar oynandý. Karþýlaþmalarý sonunda gruplarda iddialý takýmlar rakiplerine oranla bir adým öne çýkarken, gruplarýn son maçlarýna gelinirken gruplarda ilk ikiye girme mücadelesi de artmaya baþladý. Gruplarda þekillenen son puan durumlarý aþaðýdaki gibi olurken; A grubunda 4. Maçlar öncesinde Ayka Enerji ile Boy Yem puan puana grup mücadelesini devam ettirirken, Göktuð Mobilya, Dekorum Mobilya ve Güleryüz Restauran yarýþtan kopmuþ görüntü sergiliyorlar. Grupta Saraç Sigorta Niþantaþý-Boy Yem ve Ayka Enerji-Boy Yem arasýndaki karþýlaþmalarý ilk ikiyi belirleyecek maçlar olarak göze çarpýyor. A grubunda oynanan maçlar: 1. Maçlar: Saraçoðlu Sigorta Niþantaþý-Güleryüz Restaurant: 7-1, Boy Yem-Göktuð Mobilya: 4-1, Ayka Enerji-Dekorum Mobilya: Maçlar: Saraç Sigorta Niþantaþý-Dekorum Mobilya: 1-1, Güleryüz Restaurant-Boy Yem: 2-2, Göktuð Mobilya-Ayka Enerji: Maçlar: Saraç Sigorta Niþantaþý-Ayka Enerji: 2-2, Boy Yem-Dekorum Mobilya: 2-1, Göktuð Mobilya-Güleryüz Restaurant: 2-1 Spor servisi D GRUBUNDA SON DURUM D grubunda ise 2 maçýný da 4'er gollü galibiyetlerle kazanan Örnek Tur grup liderliðine yerleþirken, Özgür Çelik Kapý takýmý ilk iki için rakiplerine oranla birazda þanslý gözükse de Ayanoðlu Emlak'ta son maçýný kazanarak ilk iki için en önemli rakibi Özgür Çelik Kapý'nýn puan kaybetmesini bekleyecek. Grubun en kritik maçý Örnek Tur ile Özgür Çelik Kapý arasýnda oynanacak karþýlaþma olacak. Bu grupta Pizza Pizzaspor ve Ulusoy B GRUBUNDA SON DURUM B grubunda Çorum Barosu 3 maçta 3 galibiyetle grubun liderliðini üstlenirken, Çorum Sürürücü Kursu lideri amansýz takibini sürdürüyor. Bu grupta Cezaevi ve KalehisarKöyü'de ilk iki için varlýklarýný hissettiriyor. B grubu gruplar içinde zirve için en çok mücadelenin olduðu grup olarak dikkat çekti. Türk Telekom ve Balaban Makine grubun puansýz takýmlarý olarak mücadelelerine devam ediyor. Grupta zirveyi belirleyecek maçlar Çorum Sürücü-Cezaevi, Çorum Barosu-Kalehisar Köyü ve Çorum Sürücü Kursu-Kalehisar Köyü arasýnda oynanacak maçlar olacak. B grubunda oynanan maçlar: 1. Maçlar: Kalehisar Köyü-Türk Telekom: 3-1, Çorum Sürücü Kursu-Balana Makine: 8-0,Çorum Barosu-Cezaevi: Maçlar: Kalehisar Köyü-Balaban Makine: 4-1, Çorum Barosu-Çorum Sürücü Kursu: 2-1, Cezaevi-Türk Telekom: Maçlar: Çorum Sürücü Kursu-Türk Telekom: 2-1,Cezaevi-Kalehisar Köyü: 2-1, Çorum Barosu-Balaban Makine: 10-0 Çorumlu futbolcumuz Tuncay Kýlýç'ýn 75. Dakikada oyuna girdiði U16 Milli Takýmýmýz, Azerbaycan'da düzenlenen Caspian Cup Turnuvasý finalinde ev sahibi ekibi 4-1 maðlup ederek þampiyon oldu. Bayýl Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Milli Takýmýmýzýn gollerini 22, 39 ve 68. dakikalarda Enes Ünal ve 31. dakikada Doðuþ Can Ýncedere kaydederken, Azerbaycan'ýn tek golü ise 37. dakikada Benhur Kama attý. Öte yandan, günün diðer maçýnda Gürcistan'ý penaltýlarda 5-3 yenen Japonya turnuvayý üçüncü sýrada tamamladý. U16 Millilerimiz, turnuvadaki oynadýðý grup maçlarýnda Ürdün'ü 4-0, Özbekistan'ý 3-0 yenerek yarý finale yükselmiþ, yarý finalde ise Japonya'yý 1-0 maðlup ederek finale çýkmýþtý. Hakan Tecimer: "Güzel bir turnuva oldu"azerbaycan Futbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen Caspian Cup Turnuvasý'nda þampiyon olan U16 Milli Takýmýmýzýn teknik direktörü Hakan Tecimer, final maçý sonrasýnda açýklamalar yaptý. CaspianCup'un güzel bir turnuva olduðunu ifade eden Tecimer, "Genç futbolcularýn geliþimi bakýmýndan böylesi organizasyonlar büyük önem taþýyor. Final maçýyla ilgili konuþursak, Azerbaycan da baþarýlý bir oyun sergiledi ancak kaçýrdýklarý penaltý sonrasý bizim takýmýmýz daha Dað Tesisleri mücadeleleri ile son maça kadar grup mücadelesine renk katacak görüntüsündeler. D grubundan oynanan maçlar: 1. Maçlar: Örnek Tur-Pizza Pizzaspor: 4-2, Ayanoðlu Emlak-Özgür Çelik Kapý: Maçlar: Ayanoðlu Emlak-Pizza Pizzaspor: 4-3, Özgür Çelik Kapý-Ulusoy Dað Tesisleri: Maçlar: Örnek Tur-Ayanoðlu Emlak: 4-1, Pizza Pizzaspor-Ulusoy Dað Tesisleri(Ertelendi) Tuncay karþýlaþmanýn 75. Dakikasýnda oyuna girdi U16 Millilerimiz þampiyon oldu iyi oynamaya baþladý. Gollerimiz de bu aþamadan sonra geldi" diye konuþtu.türkiye: 1. Tarýk Çetin (12. Übeyd Adýyaman 79 ), 2. Savaþ Polat (13. Mehmet Zeki Çelik 75), 3. Bahadýr Çiloðlu, 4. Furkan Emre Ünver (14. Mücahit Çakýr 79), 5. Ertuðrul Ersoy, 6. Birhan Vatansever (11. Tuncay Kýlýç 75), 7. Sabit Hakan Yýlmaz (18. Tahsin Çakmak 69), 8. Emirhan Aydoðan, 10. Enes Ünal (k), 15. Muhammed Samet Karakoç, 17. Doðuþ Can Ýncedere (16. Ýbrahim Baþpýnar 75) Spor servisi Çamlýdere Þekerspor Erol'u istiyor Geçtiðimiz sezon mücadele ettiði 2. Lig'den düþen Çamlýdere Þekerspor'un, Çorumspor'un sað kanat oyuncusu Erol'u istediði öðrenildi. Sezon baþýnda yaþanýlan lisans krizi nedeniyle ligin 2. Yarýsýnda forma þansý giyen tecrübeli futbolcuyla Çamlýdere Þekerspor yönetiminin yakýndan ilgilendiði ve transferin bitmesi noktasýnda uðraþ verdiði ifade edildi. Çamlýdere Þekerspor'un kadrosuna katmak istediði Erol'a bir dönem forma giydiði Sandýklýspor'dan da teklif geldiði gelen bilgiler arasýna. Erol, Çorum Belediyespor'un da transfer listesinde yer alan futbolcular arasýnda bulunuyor.

12 Orta Kuþak maçlarýnda deðiþiklikler 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda ertelenen Pizza Pizzaspor ile Ulusoy Dað Tesisleri arasýndaki maç 13 Haziran perþembe günü oynanacak. Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre Pizza Pizzaspor ile Ulusoy Dað Tesisleri arasýndaki maç 13 Haziran perþembe günü 2 nolu sahada saat 17.00'de baþlayacak.bu maçýn perþembe gününe alýnmasý nedeniyle ayný gün oynanacak iki maçýn saatleri yarým saat ileri alýndý. Buna göre Göktuð Mobilya- Dekorum Mobilya maçý saat 18.30'da Boyyem ile Saraç Sigorta Niþantaþý maçý ise saat 20.00'de baþlayacak. BESYO'nun organizatörlüðünde devam edilen çalýþtayýn açýlýþýnda birbiri adýna potlar kýrýldý Çalýþtay'a protokolde yaþanan sýkýntýlar gölge düþürdü Çorum Valiliði ve BESYO tarafýndan organize edilen "Amatör, Profesyonel ve Okul Sporlarý Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Öneriler" konu baþlýklý çalýþtay protokolde yaþanan sýkýntýlarý ile dikkat çekti. Çalýþtayýn ilk gününde organizasyonda sýkýntýlar türlü þekillerde katýlýmcýlarýn dikkatini çekerken en büyük sýkýntý panelistlere verilen plaket töreninde yaþandý. BELEDÝYE BAÞKAN VEKÝLÝ ZEKÝ GÜL KONUÞMA YAPMADI Protokolde ilk sýkýntý Belediye baþkan Vekili olarak çalýþtaya davet edilen Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün konuþma yapmamasý protokolde yaþanan sýkýntýlarýn ilk sinyalini verdi. Çalýþtayýn baþlamasýna start verildiði protokol konuþmalarýnda Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ilk konuþmayý yaparken protokol konuþmasýnýn Vali Sabri Baþköy'ün konuþmasý ile tamamlandý. Belediye Baþkan Vekili olarak salonda bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün konuþma yapmamasý dikkatlerden kaçmadý. Edinilen bilgilere göre Gül'e konuþma yapmasý için isteksizce teklifte bulunulduðu bu teklifi de Baþkan yardýmcýsý Zeki Gül'ün kabul etmediði öðrenildi. ZEKÝ GÜL'Ü, ALKAN ZOR DURDURDU, EÐER'E GECÝKMELÝ TEÞEKKÜR Plaket töreninde bir pot daha kýrýldý. Vali Sabri Baþköy'ün öðleden sonra oturuma katýlmayacaðý bilgisi üzerine plaket töreniçalýþtayýn sabah yapýlan oturumuna alýndý. Plaket töreni sýrasýnda ödül vermek üzere sadece Vali Sabri Baþköy ve Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan'ýn davet edilmesi ve Belediye Baþkaný Vekili olarak bulunan Zeki Gül'ün plaket törenine davet edilmemesi üzerine Belediye Baþkan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül'ü son anda hatýladýlar yardýmcýsý Zeki Gül'ün salonu terketmek üzere hamlesini farkeden Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan rica ederek Zeki Gül'ün salonu terketmesini Çalýþtay 2. Gününü tamamladý 2020 Olimpiyatlarý öncesinde ilimizde yapýlan 'Amatör, Profesyonel ve Okul Sporlarý Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu 'Çorum'dan 2020'ye Spor Çalýþtayý' yapýlan paneller ve oturumlar ile dün ikinci gününü tamamladý. Çorum Valiliði ve Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen çalýþtay dünmoderatörlüðünü Prof. Dr. Yavuz Taþkýran'ýn yaptýðý 'Modern Beden Eðitiminde Güncel Geliþmeler' konu baþlýðý altýndaki günün ilk oturumunda panelistler sýrasýyla Prof. Dr. Hatice Çamlýyer "Beden Eðitimi Öðretmenlerinin Nitelikleri", Prof. Dr. Fehmi Tuncel " Üniversite Öncesi Eðitim Sisteminin Beden Eðitimi ve Spor öðretmenine yansýmalarý", Prof. Dr. Cengiz Arslan "Okul Spor Uygulamalarýnda Yetenekli Öðrencilerin Yönlendirme Sorunlarý", Doç. Dr. Hürmüz Koç "Sporcu Yetiþtirilmesinde Beden Eðitimi Öðretmenin Rolü" konularýnda konuþmalar yapýldý. Günün ilk programýnda yer alan bir diðer panale bu kez Prof. Dr. Fehmi Tuncel moderatörlüðünde "Yetenek Seçiminden Baþlayan Olimpik Sporcu Geliþtirme Süreci" baþlýðý altýnda Prof. Dr. Kadir Gökdemir " Türk Sporunda Antrenörlük Eðitiminde Yeni Yaklaþýmlar, Pro. Dr. Yavuz Taþkýran "Olipik Sporcu Yetiþtirmede Antrenör Eðitimi Yaklaþým", Doç. Dr. Semiyha Dolaþýr Tuncel "Spor Eðitiminde Etik ve Deðer Eðitiminin Önemi" baþlýklý konular hakkýnda katýlýmcýlara konuþmalar yaptýlar.çalýþtayýn öðleden sonraki ikinci oturumunda Moderatör Prof. Dr. Gzanfer Doðu "Spor Yönetimi ve Organizasyonu" Moderatör Prof. Dr. Hatice çamlýyer "Beden Eðitimi Öðretmenlerinin Karþýlaþtýklarý Engeller ve Çözüm Önerileri", Prof. Dr. Cengiz Arslan "Antrenör Eðitimi ve Antrenörlerin Sorunlarý", Moderatör Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil "Olimpik Sporcu Yetiþtirme Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri" hakkýnda yaptýklarý konuþmalar ve deðerlendirmeler ile tamamlandý. Çalýþtay son gününde bugün oturum saat 9.00'da baþlayacak. Oturuma BESYO Okul Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner moderatörlük yapacak. Prof. Dr. Sami Mengütay "Çocuk Geliþim Sürecinde Beden Eðitimi ve Spor" konulu bir konuþma yapacak. " Çalýþtay bugün deðerlendirme kurulu üyeleri Prof Dr. Gazanfer Doðu, Prof. Dr. Hatice Çamlýyer, Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil ve Prof. Dr. Cengiz Arslan tarafýndan çalýþtay alt grup raporlarýnýn sunumu ve genel deðerlendirmesi ile sona erecek. Adnan Yalçýn önledi. Öte yandan organizasyonda katkýsý bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e de gecikmeli olarak teþekkür edilmesi organizasyonun güzelliðini gölge düþürdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'in kýzgýn halinin toplantý sona erene kadar devem ettiði görüldü. ÝLDEN KONUÞMACI OLARAK KÝMSE DAVET EDÝLMEDÝ Ýsmi 'Çorum'dan 2020'ye Spor Çalýþtayý' olan bir organizasyonda Çorum'u temsil etmesi için hiç kimsenin konuþmacý olarak davet edilmemesiorganizasyon eksikliði olarak yorumlandý. Ýlimiz spor camiasýndan hiçbir konuþmacýnýn olmamasý farklý yorumlarýda beraberinde getirirken, ilin en çok sporcu sayýsýna sahip olan Çorum Belediyespor'dan bir yetkilinin Çorum Sporunun sýkýntýlarýný anlatmasý beklenirken organizatörlerin bu eksikliði de fark etmemesi yadýrgandý. Adnan Yalçýn Kupa için maçlar erkene alýndý 2. Küme U 19 liginde Ýskilip'de yarýn oynanacak iki maçtan sonra kupa verileceði için maçlarýn baþlama saatleri erkene alýndý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, cumartesi günü saat 15.00'de Ýskilip sahasýnda oynanmasý gereken Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor maçýnýn saat 13.00, 17.00'de baþlamasý gereken Ýskilip Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki maç ise saat de baþlayacak.ayan, bu deðiþikliðe maçlarýn ardýndan kupa töreni düzenleneceðini Çorum'dan gidecek takýmlarýn geç kalmamasý için saatleri iki saat öne aldýklarýný söyledi. Spor servisi Sefa, Dünya Kupasý'na sýký hazýrlanýyor U20 Milliler çift antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürdü Türkiye'nin ev sahipliðinde düzenlenecek 2013 FIFA U20 Dünya Kupasý'na hazýrlanan U20 Milli Takýmýmýz, bugün gerçekleþtirdiði çift antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürdü. Sezonu Giresunspor'da kiralýk olarak geçiren Sefa Akýn Baþýbüyük Dünya Kupasý'nda Çorum'un adýný duyurmak için çalýþmalarýný çok sýký þekilde sürdürüyor. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasý Tesisleri'ndeki kampýn ikinci gününün ilk antrenmaný yaklaþýk 1 saat sürdü. Spor salonunda gerçekleþtirilen antrenmanda kuvvet çalýþmalarý yapýldý. Yaklaþýk 1 saat 45 dakika süren günün ikinci çalýþmasý ise ýsýnma hareketleri ile baþladý. Deðiþken tempolu koþu ve dar alanda teknik taktik çalýþmalarla devam eden antrenman, soðuma egzersizleri ile sona erdi. Her iki antrenman da tam kadro gerçekleþtirilirken, Milli Takýmýmýz yarýn saat 17:30'da yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürecek. Antrenmanýn ilk 30 dakikasý basýn mensuplarý tarafýndan izlenebilecek. Spor servisi Spor'da gelecek baþarýlar okul ve kulüp yolundan geçer Çorum Hitit üniversitesinin ev sahipliðinde dün otel Anitta da yapýlan Çorum'dan 2020 'ye Amatör, profesyonel ve okul spor uygulamalarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri çalýþtayý dün açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. 7 Hazirana kadar sürecek olan çalýþtay Sportmence sonunda görüþ ve öneriler bir dosya halinde toplanarak genç sporcularýn nasýl baþarýlý olacaklarý bir rapor halinde toplanacak. Çalýþtaya Vali Sabri Baþköy, Rektör Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin il ve ilçe beden eðitimi öðretmenleri katýldý. Moderatör Prof. Dr. Gazanfer Doðu, konuþmacýlar Dünya ve olimpiyat þampiyonu güreþçi Mahmut Demir, Dünya ve Olimpiyat þampiyonluðuna giden yol, yazýlý görsel medyada spor'u Samanyolu Spor Müdürü Mehmet Þeyho, Üniversite sporlarý federasyonu faaliyet ve etkinlikleri Prof Dr. Kemal Tamer, Doç Dr. Atilla Pulur, Erdoðan Çelebi, Okul Sporlarýnda Federasyon Baþkaný Ayhan Pala, spor bilimlerinde ölçme ve deðerlendirme Prof. Dr. Arslan Kalkavan, Zaman ve yönetiminde yeni yaklaþýmlar adlý konuþmalar ve sunumlarý gerçekleþtiren isimler oldular. Aslýnda yapýlan çalýþtaya Milli Eðitim Bakaný ve Spor Bakaný Suat Kýlýç da katýlsaydý daha anlam ifade edecekti. Ancak iþleri nedeni ile katýlamadýlar. Türkiye geçmiþte büyük þampiyonlar çýkartýrken son zamanlarda bu þampiyonlar neden kürsülerde yer almýyor sorularýna ise, okul sporlarý, beden eðitimi öðretmenleri ve yetersiz spor tesislerinin oluþmamasýndan kaynaklandýðý ifade edildi. Bir ilköðretim okulunda beden eðitim dersinin ilk dört yýlýnda olmadýðý ve beden eðitimi öðretmenlerine yeterince çalýþma ortamý oluþmamasý, okul spor salonlarýnýn bulunmamasý gibi etkenlerden dolayý okul sporlarýnda yeterince baþarýlý öðrencilerin yada öðrenci sporcularýn çýkmadýðý ifade edildi. Mahmut Demir'in konuþmasýnda ilginç birkaç cümle 'Spor Týr'ý ile spor kalkýnmaz. Çin'den sporcu ithal edilmez, Ýstiklal Marþý'ný protokol dýþýnda söyletemezsiniz. Ancak þampiyon sporcu olarak kürsüye çýktýðýnýzda söyletirsiniz o duygu hiçbir þey ile ifade edilemez' oldu Okul sporlarý federasyon baþkaný Ayhan Pala eðitim öðretimde beden eðitimi öðretmenlerinin fiziki þartlarý okul salonlarýnýn çoðaltýlmasý, beden eðitimi derslerinin uygulamalý yapýlmasý gibi etkenler baþarýlý sporcularýn çýkmamasýnda büyük faktörlerin baþýnda geldiðini vurguladý. Pala ayrýca Türkiye belirli bölgelere ayrýlarak, bölgenin sporcu potansiyeline göre spor branþlarýnýn oluþmasý adýna baþarýlý sporcularý çýkartacaðýný ifade etti. Baþarýlý sporcular çýkartýlmasý gerekiyor ise bunun en alt tabaný olan okullardan baþlamasý gerekiyor. Bu anlamda okullarýn beden eðitimi öðretmenlerine gerekli koþullarýn saðlanmasý, okullarýn spor ihtiyaçlarý acilen çözüme kavuþturulmasý baþarýlý sporcularýn çýkmasý adýna öncelik bekleyen sebeplerdir. Beden eðitimi öðretmenlerine gerekli destekler verilerek öðrencilerin baþarýlarý sporcu olma adýn hangi branþda daha baþarýlý olacaklarýný okullarýn beden eðitimi öðretmenleri, kulüp antrenörleri ve ailenin belirlemesi önem arz etmektedir. Çorum da yapýlan çalýþtay'ýn Ülke sporuna katký vereceðini ümit ediyorum. Çalýþtay'ýn açýlýþýnda ise, konuþmalar 15'er dakikalýk periyotlar ile konuþmacýlar katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Hitit Üniversitesi rektörü konuþmalar yapýlýrken salondan ayrýldý. Belediye adýna çalýþtaya katýlan Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'in isimleri anons edilmedi. Rektör Alkanmesaj ile oturumu yöneten Moderatör'e mesaj ile Haþim Eðer'e teþekkür anonsu yaptýrdý. Plaket takdim töreninde ise, yine belediye baþkanýný temsil eden baþkan yardýmcýsý Zeki Gül'ün ismi anons edilmedi. Rektör son bir hamle ile Zeki Gül'ü plaket törenine davet etti. Zeki Gül çalýþtay da hem Belediyespor'u hem de Çorum belediyespor'u temsil ederken, açýlýþ konuþmasýnda mikrofon verilmedi. Görüþleri alýnmadý. Çalýþtay bugün yapýlacak olan son toplantýlar ile sona erecek.

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı