Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme"

Transkript

1 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pınar ERGÜN*, Duyşen ORAN*, Yurdanur ERDOĞAN*, Çiğdem BİBER*, Atalay ÇAĞLAR** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ** Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Pulmoner tromboemboli (PTE) sık görülen, ölüm riski taşıyan ancak tanısı güç bir klinik tablodur. Günümüzde noninvaziv tanı yöntemlerindeki önemli gelişmelere rağmen tanıda kullanılan algoritmalarda halen en önemli başlangıç noktasını klinik değerlendirme oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizden çıkış tanısı PTE olan toplam 35 olgu retrospektif olarak klinik olasılıklarına [(yüksek, n= 23, %66), (orta, n= 7, %20), (düşük, n= 5, %14)] göre üç gruba ayrıldı. Plazma D-dimer (n= 22, %62), V/Q sintigrafisi (n= 26, %74), alt ekstremite Doppler ultrasonografi (USG) (n= 26, %74), bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi (n= 20, %57) yapıldı ve klinik olasılık ile olan uyumu incelendi. Plazma D-dimeri incelendiği tüm olgularda yüksek bulundu. Klinik olasılıklara göre D-dimer testi sonuçları incelendiğinde ise yüksek klinik olasılığı olan 12 (%54.5) olguda, orta klinik olasılığı olan 4 (%66.7) ve düşük olan 6 (%85.7) olguda yüksek plazma D-dimer düzeyleri bulundu. Ventilasyon/perfüzyon (V/Q) sintigrafisi; klinik olasılığı yüksek olan 7 (%31.8), orta olan 3 (%50.0) ve düşük olan 1 (%14.3) olguda yüksek olasılıklı olarak saptandı. Alt ekstremite Doppler USG uygulanan 26 olgudan 12 (%46) sinde derin ven trombozu (DVT) saptanmıştı. DVT saptanan bu 12 olgudan 3 (%11.5) ünün PTE için klinik olasılığı düşük, 3 (%11.5) ünün orta ve 6 (%23.1) sının ise yüksek bulundu. BT anjiyografi yapılan 20 olgudan 17 (%85) sinde PTE saptandı. BT anjiyografi ile PTE saptanan olguların klinik olasılıkları ise sırasıyla 12 (%89.9) olguda yüksek, 2 (11.7) olguda orta ve 1 (%2.8) olguda düşük bulundu. Bizim çalışmamızın sonucu; klinik değerlendirmenin noninvaziv tanı yöntemleriyle birlikte yol gösterici olduğu düşüncesini desteklemektedir. ANAHTAR KELİMELER: Pulmoner emboli, klinik olasılık, V/Q sintigrafisi, Doppler USG, D-dimer, BT anjiyografi SUMMARY CLINICAL PROBABILITY AND NONINVASIVE METHODS IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM Pulmonary thromboembolism is a fairly common and potentially fatal disease that is difficult to diagnose. In recent years, although major advances in the diagnosis and management of pulmonary embolism have been made, mainly in the development of new, noninvasive strategies for diagnosis, the estimation of the clinical probability still keeps its place as a first step in diagnostic algorithms. 8

2 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme In this study, 35 patients who were diagnosed as having pulmonary thromboembolism (PTE) in our clinic, were analyzed retrospectively and grouped into three according to their clinical probabilities (high clinical probability; n: 23, 66%), (intermediate clinical probability; n: 7, 20%), (low clinical probability; n: 5, 14%). The correspondence of clinical probability with other available diagnostic tests; D-dimer (n: 22, 66%), V/Q scintigraphy (n: 26, 74%), lower limb Doppler USG (n: 26, 74%) and CT angiography (n: 20, 57%) were assessed. Plasma D-dimer level was found increased in all cases that it had been studied. When D-dimer test results were analyzed in accordance with the clinical probabilities, they were found increased in 12 (54.5%) cases with high clinical probability, in 4 (66.7%) cases with intermediate clinical probability, and in 6 (85.7%) cases with low clinical probability. V/Q scintigraphy was reported as high probability in 7 (31.8%) cases with high clinical probability, in 3 (50.0%) cases with intermediate clinical probability and in 1 (14.3%) case with low clinical probability. Among the 26 cases lower limb Doppler USG could have been done, deep vein thrombosis was detected in 12 (46%) patients. Among these 12 patients, 6 (23.1%) had high clinical probability for PTE, and 3 (11.5%) had intermediate clinical probability and 3 (11.5%) had lower clinical probability. Among 20 patient, PTE was detected by CT angiography in 17. The distribution according to clinical probability of them were 12 (89.9%) high, 2 (13.5%) intermediate and 1 (6.6%) low respectively. With these results our study supports the thought that clinical probability estimation when used in addition to non-invasive diagnostic methods is highly suggestive of pulmonary embolism. KEY WORDS: Pulmonary embolism, clinical probability, V/Q scintigraphy, Doppler USG, D-dimer, CT angiography GİRİŞ Venöz tromboemboli (VTE); venöz trombozis ve pulmoner emboli (PE) den oluşan, her gün sayısız ölümden sorumlu bir hastalıktır. Semptom ve klinik bulguların sadece bu hastalığa özgü olmaması tanı güçlüklerine neden olmaktadır. Bu nedenledir ki optimal tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır (1,2). Pulmoner anjiyografi halen tanıda altın standarttır. Yüksek maliyeti, nadir fakat önemli komplikasyonları ve her merkezde uygulanamaması, PE şüphesinde bütün hastalarda rutin kullanımını sınırlamaktadır (2,3). Pulmoner anjiyografi; klinik kuşkusu devam eden, noninvaziv testlerin tedaviye başlama kararı verilmesinde yetersiz kaldığı olgularda kullanılmalıdır (3). PE şüphesinde anjiyografiye olan ihtiyacı azaltmak için plazma D-dimer testi, alt ekstremite Doppler ultrasonografi (USG) si, V/Q sintigrafisi ve BT anjiyografi gibi noninvaziv yöntemlerin kullanıldığı algoritmalarda halen en önemli başlangıç noktasını klinik değerlendirme oluşturmaktadır (4). PIOPED çalışmasında yüksek klinik olasılığı olan olguların %68 inde, düşük klinik olasılığı olan olgulardan ise sadece %9 unda V/Q sintigrafisi ile PE saptanmıştır. Ventilasyon sintigrafisi yapılmaksızın sadece perfüzyon sintigrafisinin PE deki tanı değerinin araştırıldığı PISAPED çalışmasında ise klinik olasılığı PE ile uyumlu olmayan olguların sadece %9 unda PE tanısı konurken, klinik olasılığı PE ile çok uyumlu olan olguların %91 i PE tanısı almıştır (5,6). Bu çalışmanın amacı; kliniğimizde PE tanısı alan olgularda retrospektif olarak tanıda kullanılan yöntemlerin, klinik olasılıkla uyumunun incelenmesidir. GEREÇ ve YÖNTEM Ocak 1999-Ağustos 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak PTE tanısı alan 35 olgu klinik olasılıkları ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemler olan plazma D-dimer düzeyi, alt ekstremite Doppler USG si, V/Q sintigrafisi ve BT anjiyografi yöntemlerinin sonuçlarına göre retrospektif olarak değerlendirildi. Olgulardaki klinik olasılıklar (yüksek, orta, düşük); semptom ve bulgular; pulmoner tromboemboli (PTE) ile ilişkili majör risk faktörleri, konvansiyonel radyolojik incelemeler ve kan gazı sonuçlarına göre saptandı (7). Buna göre; Yüksek klinik olasılık: Risk faktörünün olması. Başka bir nedene bağlanamayan PE ile uyumlu radyolojik bulgular, kan gazı anormallikleri. Orta klinik olasılık: Ne yüksek ne de düşük olasılık kriterlerine uymayan olgular. Düşük klinik olasılık: PTE için risk faktörü yok. Başka hastalık ile de açıklanabilen dispne, takipne veya plöretik göğüs ağrısı varlığı. 9

3 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Başka hastalık ile de açıklanabilen radyolojik bulguların veya kan gazı anormalliklerinin varlığı. Kliniğimizde pulmoner emboli tanısı alan olgularda retrospektif olarak tanıda kullanılan yöntemlerin klinik olasılıkla uyumu incelendi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programında yapıldı. SONUÇLAR Olguların 19 u kadın, 16 sı erkekti. Yaş ortalaması 52.9 ± 16.4 (20-79) yıl idi. Olgularda saptanan semptom, fizik muayene bulguları ve risk faktörleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Kan gazı incelemesi yapılan 22 olgunun değerlendirilmesi sonucu 21 (%95.5) inde hipoksemi ve hipokapni saptanırken 1 (%4.5) olguda hipoksemi ve hiperkapni saptandı. Pulmoner emboli ile uyumlu elektrokardiyografi (EKG) bulgusu 35 olgudan 24 (%68.5) ünde tespit edildi. Transtorasik ekokardiyografi (EKO) yapılan 18 olgunun 8 (%44) inde sağ yüklenme bulguları saptandı. Olgularda karşılaşılan radyolojik bulgular Tablo 2 de özetlenmiştir. Olgular klinik olasılıklarına göre üç gruba ayrıldılar. Yirmiüç (%66) olgu yüksek klinik olasılık, 7 (%20) olgu orta ve 5 (%14) olguda düşük klinik olasılık saptandı. Düşük klinik olasılığı olan olguların özellikleri ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemlerin sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Tanıya ulaşmak için 35 olgunun 22 (%62.9) sinde plazma D-dimer düzeyi incelenmiş ve tümünde de yüksek bulunmuştu. Tablo 2. Olgulardaki radyolojik bulgular. Radyolojik görüntü n (%) Hiler dolgunluk 25 (71.4) Efüzyon 24 (68.6) İnfiltrasyon 20 (57.1) KTO indeks artışı 13 (37.1) * Bir olguda birden fazla özellik bulunabilir. ** KTO: Kardiyotorasik indeks. Olguların klinik olasılıklarına göre plazma D-dimer sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. V/Q sintigrafisi 26 olguya uygulanmış, 5 (%19) inde düşük, 10 (%38) unda orta ve 11 (%42) inde yüksek PTE olasılığı saptanmıştı. Klinik olasılıklarına göre V/Q sintigrafisi sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Kliniğimizden çıkış tanısı PTE olan toplam 35 olgudan 26 (%74) sına alt ekstremite Doppler USG incelemesi yapılmış, bunlardan 12 (%34.3) sinde derin ven trombozu (DVT) saptanmıştı. Olguların PTE klinik olasılığına göre Doppler USG sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. BT anjiyografi 20 olguya yapılmış, 17 (%85) sinde PTE gösterilirken 3 (%15) ünde gösterilememiştir. Klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 1. Olgulardaki semptom, fizik muayene bulgusu, risk faktörleri. FM Risk Semptom n (%) bulgusu n (%) faktörleri n (%) Nefes darlığı 30 (85.7) Lokalize solunum 24 (68.6) Yaş > 40 ileri yaş 14 (40) sesi azalması Plöretik göğüs ağrısı 23 (65.7) İnspiryum sonu 18 (51.4) Alt ekstremite 9 (25) ral problemleri Öksürük 20 (57.1) Takipne 16 (45.7) İmmobilite 8 (22) Hemoptizi 18 (51.4) Taşikardi 10 (28.6) Majör abdominal 7 (20) pelvik cerrahi Bacakta kızarıklık 8 (22.9) S2 de artma 8 (22.9) Trombotik hematolojik 6 (16) şişlik hastalık Senkop 2 (5.7) Homans pozitifliği 5 (14.3) Kardiyopulmoner 5 (14) hastalık Ateş 1 (2.9) Obstetrik 4 (11) Frotman 1 (2.9) Malignite 1 (2) Risk yok 5 (14) FM: Fizik muayene. 10

4 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Tablo 3. Düşük klinik olasılıklı olguların özellikleri ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemler. Olgular Semptom ve bulgular Yardımcı tanı yöntemleri Noninvaziv yöntem sonuçları 1. Plöretik tipte göğüs ağrısı PA akciğer grafisinde: Sağ D- dimer: 800 Hemoptizi diyafragma yüksek, sağ kostodiyaf- V/Q sintigrafisi: Yüksek Sağ hemitoraks bazalinde ragmatik sinüs (KDS) künt olasılık solunum sesi alınamıyor AKG: Hipoksemi, hipokapni EKG: Normal 2. Nefes darlığı, ateş PA akciğer grafisi: Sağ hiler D-dimer: 750 Sağ hemitoraks bazalinde dolgunluk, sağ alt zonda lineer V/Q sintigrafisi: Orta olasılık inspiratuar ral atelektazi, nonhomojen infiltratif BT anjiyografi: Sağ pulmoner arter görünüm distalinde trombüs AKG: Hipoksemi, hipokapni EKG: D2, D3, avf de ST çökmesi, T negatifliği 3. Plöretik tipte göğüs ağrısı PA: Sağ KDS izlenemiyor, D-dimer: 541 Hemoptizi sağ hiler dolgunluk V/Q sintigrafisi: Düşük olasılık Sağ hemitoraks bazalinde BT anjiyografi: Sağ posterobazal solunum sesi azalmış arterde trombüs Doppler USG: Sol yüzeyel, femoral ve popliteal vende akut-subakut trombüs 4. Nefes darlığı, öksürük PA akciğer grafisi: Sol hiler Doppler USG: Bilateral yaygın Hemoptizi, plöretik genişleme kronik trombüs ve bu zeminde tipte göğüs ağrısı EKG: Normal yetmezlik AKG: Hipoksemi, hipokarbi BT anjiyografi: Sol ventrikül içinde hipodens alan, sol ana pulmoner arter periferinde trombüsle uyumlu görünüm 5. Plöretik göğüs ağrısı, PA akciğer grafisi: Sağ hiler D-dimer: 757 Nefes darlığı, bilinç kaybı genişleme, KTO kalp lehine artmış Doppler USG: Sol safen vende EKG: Normal trombüs Hipoksemi, hipokarbi BT anjiyografi: Sağ pulmoner arter EKO: Sağ yüklenme bulguları, inen dalı segmenter dallarından PAP: 40 mmhg birinde trombüsle uyumlu görünüm. KTO: Kardiyotorasik oran. TARTIŞMA Venöz tromboembolizm acil olarak tanı konup tedavi edilmediğinde mortalite oranları %30 lara ulaşmaktadır (8). Klinik şüphenin olduğu olgularda PTE prevalansı ise %10-40 arasında değişmektedir (9). PTE ye neden olan majör risk faktörlerinin başında DVT gelmektedir. Üç ay içinde uygulanan cerrahi, immobilizasyon, travma, gebelik, oral kontraseptif kullanımı, önceden PTE ve/veya DVT geçirilmesi, koagülasyon inhibisyon ve fibrinolitik sistem protein anormallikleri önemli predispozan faktörlerdir. Bir veya daha fazla risk faktörü bir olguda bulunabilirken, %20-40 oranında risk faktörü bulunmayabilir (10,11). 11

5 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Tablo 4. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre D-dimer düzeyleri. D-dimer n (%) Klinik olasılık Yüksek Düşük Bakılmamış Düşük 6 (85.7) - 1 (14.3) Orta 4 (66.7) - 2 (33.3) Yüksek 12 (54.5) - 10 (45.5) Tablo 5. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre V/Q sintigrafisi sonuçları. V/Q sintigrafisi n (%) Klinik olasılık Düşük Orta Yüksek Yapılmamış Toplam Düşük 2 (28.6) 1 (14.3) 1 (14.3) 3 (42.9) 7 (100) Orta - 1 (16.7) 3 (50.0) 2 (33.3) 6 (100) Yüksek 3 (13.6) 8 (36.4) 7 (31.8) 4 (18.2) 22 (100) Tablo 6. Olguların klinik olasılıklarına göre Doppler USG sonuçları. Doppler USG n (%) Klinik olasılık Pozitif Negatif Toplam Düşük 3 (11.5) 2 (7.7) 5 (19.2) Orta 3 (11.5) 2 (7.7) 5 (19.2) Yüksek 6 (23.1) 10 (38.5) 16 (61.5) Tablo 7. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları. BT anjiyografi n (%) Klinik olasılık Emboli var Emboli yok Düşük 1 (6.6) - Orta 2 (13.5) 1 (50) Yüksek 12 (89.9) 1 (50) Toplam 15 (100) 2 (100) PE olgularında dispne, takipne, taşikardi, göğüs ağrısı gibi sık rastlanan semptomların ve fizik muayene bulgularının sadece bu hastalığa özgü olmadığı bilinmektedir (12). Akciğer grafisinde en sık fokal infiltrat, segmenter-subsegmenter kollaps, diyafragma yüksekliği ve plevral efüzyon ya da bunların kombinasyonlarından biri görülür (13-15). PE de EKG de en sık nonspesifik ST-T dalga değişiklikleri olur. S 1 Q 3 T 3 paterni masif emboliler dışında sık görülmez. Arter kan gazı incelemelerinde hipoksemi ve hipokarbi PTE yi destekleyen bulgulardır (1). PE tanısında ana hedef; noninvaziv yöntemlerin klinik olasılıkla kombine şekilde kullanılarak invaziv bir tanı yöntemi olan pulmoner anjiyografiye gereksinimin azaltılmasıdır. Bizim olgularımızda PE semptom ve FM bulguları, risk faktörlerinin dağılımı açısından incelendiğinde klasik bilgilerle uyumlu olduğu gözlendi. 12

6 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Klinik olasılık; PE bulgu ve semptomlarının ya ampirik olarak kombinasyonu ya da skorlama sistemi ile yapılmaktadır. Wells ve arkadaşları PE şüphesi olan olgularda VTE için risk faktörleri, klinik bulgu ve semptomların kombinasyonu ile ampirik klinik olasılık saptanmasının noninvaziv yöntemlerin kullanımında yol gösterici olabildiği gibi invaziv tanı yöntemlerine olan ihtiyacı da azaltacağını ileri sürmüşlerdir (16). Wicki ve arkadaşları ise 1090 hastanın verilerine dayanarak geliştirdikleri klinik skorlama sistemi ile olguların basit ve standardize bir yöntemle değerlendirilebileceğini savunmuşlardır (4). Bizim çalışmamızda 35 olgu; Hyers in önerdiği; risk faktörleri, semptom ve bulgular, PA akciğer grafisi ve kan gazı incelemelerinin kullanıldığı ampirik yönteme göre üç gruba (yüksek, orta, düşük klinik olasılık) ayrıldılar (7). Kliniğimizde PE tanısı ile tedavi edilen bu olgulardan 23 (%66) ü yüksek, 7 (%20) si orta ve 5 (%14) i ise düşük klinik olasılıklı gruba girdiler. Olgularımızda PE tanısında noninvaziv yöntemler olan plazma D-dimer düzeyi, V/Q sintigrafisi, alt ekstremite Doppler USG ve BT anjiyografi yöntemlerinden yararlanılmıştı. Bu yöntemlerin klinik olasılık ile uyumu incelendi. Plazma D-dimeri spesifik bir fibrin yıkım ürünüdür. PE veya DVT şüpheli hastalarda özellikle ELISA yöntemi kullanıldığında serum düzeyi < 500 ng/ml bulunursa, VTE yi %90-95 oranında ekarte edebilmektedir (17). D-dimer düzeyi cerrahi, renal patoloji, sistemik lupus eritematozis (SLE), malignite veya sepsis gibi birçok durumda > 500 ng/ml bulunabildiğinden, pozitifliği VTE için tanı koydurucu değildir (9). Düşük klinik olasılığı olan olgularda plazma D-dimer testi %99.0 negatif bulunurken yüksek klinik olasılıklı olgularda %64.3 oranında negatif bulunabilmektedir (18). Bizim çalışmamızda D-dimer düzeyi bakılan toplam 22 olguda da yüksek değerler bulunmuş, klinik olasılığı yüksek olan toplam 22 olgunun sadece 12 (%54) sinde düzey incelmiş ve yüksek olarak saptanmıştır. V/Q sintigrafisi bazı yetersizliklerine rağmen, PE tanısında kullanılan ana incelemedir. V/Q si normal olan hastada PE tanısı ekarte edilir. V/Q sintigrafisine klinik skorlama da eklendiğinde doğru tanı şansı daha da artmaktadır. Yüksek sintigrafik ve klinik olasılık bulunan hastalarda pulmoner anjiyografi ile %96 oranında PE saptanırken, düşük sintigrafik ve klinik olasılığı olanlarda bu oran %4 ü geçmemektedir (5). Bu çalışmada hem V/Q sintigrafisi hem de klinik olasılığı yüksek olan 7 (%63.6) olgu olup, sadece 1 (%9.1) olguda klinik olasılık düşük iken V/Q de yüksek olasılıklı PE raporlanmıştı. Bu olguda D-dimer düzeyinin 800 ng/ml gibi yüksek bir değerde olması da dikkate alınarak PE tanısı ile antikoagülan tedavi başlanmıştı. Venöz tromboembolizmde; DVT en belirgin risk faktörü olmakla birlikte, PTE gelişen olguların %50 den fazlasında DVT nin semptom ve bulgularına rastlanmaz (19). DVT tanısında altın standart invaziv bir yöntem olan venografi olsa da Doppler USG halen en sık ve güvenle kullanılan noninvaziv yöntemlerden biridir. Semptomatik olgularda; proksimal bacak DVT de sensitivitesi %97, bütün venler için ise %94 olarak bulunmuştur (16,19). Baldır DVT de Doppler USG nin tanı değerinin araştırıldığı bir çalışmada ise sensitivitesinin düşük olduğu saptanmıştır (20). Bizim olgularımızın %74 ünde Doppler USG incelemesi yapılmış ve bunlardan %46 sında DVT saptanmıştı. BT anjiyografinin PE şüphesi olan olgularda; pulmoner anjiyografi altın standart kabul edildiğinde, santral PE de (2-4. pulmoner arter dallanmasına kadar) sensitivitesi %100, spesifisitesi ise %96 bulunmuştur. V/Q sintigrafisinin tanısal olmadığı, alt ekstremite Doppler USG incelemesinin negatif olduğu olgularda pulmoner anjiyografiye gerek kalmaksızın güvenle kullanılabileceğini savunan görüşler vardır (8). Segment düzeyinin periferindeki tıkanmalarda yöntem duyarsızdır. Ancak PE ye ait parankimal konsolidasyonları saptamada ve ayırıcı tanıda diğer parankimal patolojilerin ekarte edilmesindeki üstünlüğünden dolayı günümüzde sıkça kullanılmaktadır (21). PE tanısıyla retrospektif olarak incelediğimiz 35 olgudan 20 sine BT anjiyografi yapılmış ve 17 sinde PE varlığı saptanmıştı. Klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları incelendiğinde, klinik olasılığı yüksek olan 12 olguda BT anjiyografi ile PE saptanırken düşük klinik olasılıklı dört olguda kesin PE tanısı BT anjiyografi ile konmuştu. 13

7 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Sonuç olarak; incelemeye alınan her bir yöntemin klinik olasılıkla uyumu ayrı bir prospektif çalışmaya ihtiyaç gösterse de klinik değerlendirmenin noninvaziv tanı yöntemleri ile birlikte yol gösterici olduğu düşüncesine katılıyoruz. KAYNAKLAR 1. Arseven O. Pulmoner tromboembolide klinik ve laboratuar bulguları, tanı yaklaşımı. In: Metintaş M, ed. Pulmoner tromboemboli. Eskişehir: Metin Ofset Matbaacılık, 2001; Arseven O. Akut pulmoner embolizm. In: Türktaş H, Ekim N, eds. Göğüs hastalıkları acilleri. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2000: Johnson MS. Current strategies for the diagnosis of pulmonary embolus. J Vas Interv Radiol 2002;13: Wicki J, Perneger TV, Junod AF. Assessing clinical probability of pulmonary embolism in the emergancy ward. Arch Intern Med 2001;161: PIOPED Investigators. Value of the ventilation-perfusion scan in acute pulmonary embolism: Results of the Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED). JAMA 1990;263: Miniati M, Pistolesi C, Marini G, et al. Value of perfusion lung scan in the diagnosis of pulmonary embolism: Results of the Prospective Investigative Study of Acute Pulmonary Embolism Diagnosis (PISA-PED). Am J Respir Crit Care Med 1996;154: Hyers T. Diagnosis of pulmonary embolism. Thorax 1995;50: Paterson DI, Schwartzman K. Strategies incorporating spiral CT for the diagnosis of acute pulmonary embolism. Chest 2001;119: Lennox AF, Nicolaides AN. Rapid D-dimer testing as an adjunct to clinical findings in excluding pulmonary embolism. Thorax 1998;53: Kolsuz M. Venöz trombüs ve tromboemboli risk faktörleri. In: Metintaş M, ed. Pulmoner tromboemboli. Eskişehir: Metin Ofset Matbaacılık, 2001; Atikcan Ş, Atalay F, Turgut D, et al. Pulmoner tromboemboli: 42 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2002;13: Palla A, Petruzzelli S, Donnamari V, et al. The role of suspicion in the diagnosis of pulmonary embolism. Chest 1995;107: Elliott CG, Goldhaber SZ. Chest radiographs in acute pulmonary embolism. Chest 2000;118: Abbot GF. Evaluation of pulmonary emboli: Current concepts. Medicine and Health 1999;82: Dursun BA, Fırat Güven S, Saka D, et al. Klinik pratikte pulmoner tromboemboliye yaklaşım. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001;49: Wells PS, Anderson DR, Ginsberg J. Assesment of deep vein thrombosis or pulmonary embolism by the combined use of clinical model and noninvasive diagnostic tests. Semin Thromb Hemost 2000;26: Perrier A, Bounameoux H, Morabia A, et al. Diagnosis of pulmonary embolism by a decision analysis- based strategy including clinical probability, D-dimer levels, and ultrasonography: A mamagemnt study. Arch Intern Med 1996;156: Ginsberg JS, Wells PS, Kearon C, et al. A rapid whole blood assay for D-dimer markedly simplifies diagnosis of pulmonary embolism. Ann Intern Med 1998;129; Anderson DR, Wells PS. Improvements in the diagnotic approach for patients with suspected deep vein thrombosis or pulmonary embolism. Thrombosis and Haemostasis 1999;82: Kearon C, Jolian MM, Newman TE, et al. Noninvasive diagnosis of deep venous thrombosis. Ann Intern Med 1998;128: Remy Jordin M, Remy J, Deschildre F. Diagnosis of pulmonary embolism in the spiral CT: Comparison with pulmonary angiography and scintigraphy. Radiology 1996;200: Yazışma Adresi Pınar ERGÜN Karapınar Mahallesi 46. Sokak Özdoğukent Sitesi 15 A/B Blok No: 3 Dikmen/ANKARA 14

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Nurdan KÖKTÜRK, Nalan DEMİR, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Numan EKİM Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Şükran ATİKCAN, Figen ATALAY, Dilek TURGUT, Ebru ÜNSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT * * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom Doç. Dr. Onur POLAT Venöz tromboemboli Venöz tromboemboli (VTE) öldürebilir olduğu gibi önlenebilir bir hastalıktır. VTE başlığı altında ilk karşımıza çıkan derin ven trombozudur. DVT önemli bir hastalık

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Son Güncellenme

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM Gülistan KARADENİZ 1 Melih

Detaylı

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, İpek TEVETOĞLU, Benan ÇAĞLAYAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Levent Cem MUTLU, Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOL L OLGULARIMIZIN DE ERLEND R LMES

PULMONER TROMBOEMBOL L OLGULARIMIZIN DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIII, Say 2, 2009 KL N K ARAfiTIRMA PULMONER TROMBOEMBOL L OLGULARIMIZIN DE ERLEND R LMES EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM Esin YENTÜRK Dilek

Detaylı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Sunum Planı Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Dr. Cenk BABAYĠĞĠT M.K.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 2 Klinik kuşku!!! Pulmoner tromboembolizmde tanıya giden yol, klinik kuşku ile

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları

Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları Neşe DURSUNOĞLU 1, Sevin BAŞER 1, Dursun DURSUNOĞLU 2, Aylin MORAY 1, Göksel KITER 1, Sibel ÖZKURT 1, Fatma EVYAPAN

Detaylı

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon. ÖZET Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Pulmoner tromboemboli (PTE) önemli

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli Aç s ndan Klinik Kuflku Düzeyi Yüksek Olgularda nvazif Olmayan Yöntemlere Dayal Algoritman n Tan sal De eri

Pulmoner Tromboemboli Aç s ndan Klinik Kuflku Düzeyi Yüksek Olgularda nvazif Olmayan Yöntemlere Dayal Algoritman n Tan sal De eri ARAfiTIRMA Pulmoner Tromboemboli Aç s ndan Klinik Kuflku Düzeyi Yüksek Olgularda nvazif Olmayan Yöntemlere Dayal Algoritman n Tan sal De eri Ferda Öner 1, Zeynep Topu 1, Gökhan Çelik 1, Özlem Gürkan 1,

Detaylı

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 3, 2004 KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM Ahmet Emin

Detaylı

Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı?

Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı? Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı? A. KARADAŞ*, E.S. UÇAN**, A. KARGI***, Ü. AÇIKEL****, H. DURAK***** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi * İç Hastalıkları Anabilim Dalı **Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu

Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20151021035825 Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu Gülçin Güngör Olçum 1, Sami Akbaş 1, Sema Basat 1 ÖZET: Pulmoner tromboemboli ile 27 olgu Amaç: Pulmoner Emboli

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar PULMONER EMBOLİZM Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar Derin ven trombozu Pulmoner embolizm Bacak Post-trombotik Şok Non- rezolüsyon İskemisi sendrom Nüks Rekürren tromboembolizm Mortalite

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Elif ŞEN 1, Fatma ARSLAN 1, Serpil ELADAĞ YURT 1, Neslihan TARAKÇI 1, Akın

Detaylı

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D.

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Pulmoner arter veya dallarının trombüs veya emboli ile tıkanmasına pulmoner tromboemboli (PTE)

Detaylı

TANI YAKLAŞIMI. 1. Acil Polikliniğe Ayaktan Başvuran Pulmoner Tromboembolizm Kuşkulu Stabil Hastalarda Tanı

TANI YAKLAŞIMI. 1. Acil Polikliniğe Ayaktan Başvuran Pulmoner Tromboembolizm Kuşkulu Stabil Hastalarda Tanı PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU - 2015 TANI YAKLAŞIMI 16 Pulmoner tromboembolizm (PTE) kuşkusu ile başlanan antikoagülan tedavinin yüksek kanama riski taşıması, tanının en kısa sürede

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 1, 20 PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ RETROSPECTIVE EVALUATION OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASES Coşkun DOĞAN, Sevda Şener

Detaylı

Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler

Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Kaynaklar BMJ 2013. Clinical Review.

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri doi 10.5578/tt.8562 Geliş Tarihi/Received: 08.03.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri Ahmet İLVAN 1 Mehmet ÇELİKDEMİR

Detaylı

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi JCEI / Şen ve Abakay. Pulmoner tromboembolide tanı ve tedavi 2013; 4 (3): 405-410 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0315 DERLEME / REVIEW ARTICLE Pulmoner

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Ahmet ÖZTÜRK**, Hüseyin AKAN**, Tarık BAŞOĞLU***, Fatma DORU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM VENÖZ TROMBOEMBOLİZM Dr. Orhan Arseven İstanbul Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Pulmoner embolizm(pe), kardiyovasküler hastalık nedenli ölüm nedenleri içinde koroner arter hastalığı ve inmeden

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri Zeynep AYTEMUR SOLAK*, Canan GÜNDÜZ TELLİ**, Ceyda KABAROĞLU***, Berrin DOĞAN*, Ülkü BAYINDIR*, Dilek ERDENER*** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin

Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin Venöz tromboembolism (VTE) venlerde gelişen trombüslerle, bunlardan kopan parçaların pulmoner arter ve onun vasküler dallarında yarattığı tıkanıklık ve kan akımındaki

Detaylı

} İnsidans ve Epidemiyoloji. } Risk Faktörleri. } Fizyopatoloji. } Tanı Kriterleri. } Tanı Yöntemleri. } 3746 hasta Medikal/Cerrahi yoğun bakım

} İnsidans ve Epidemiyoloji. } Risk Faktörleri. } Fizyopatoloji. } Tanı Kriterleri. } Tanı Yöntemleri. } 3746 hasta Medikal/Cerrahi yoğun bakım İnsidans ve Epidemiyoloji Risk Faktörleri Prof. Dr Ali Aydın Altunkan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Yoğun Bakım Bilim Dalı Fizyopatoloji Tanı Kriterleri Tanı Yöntemleri

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Olgu Sunumu Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Çağdaş CAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil

Detaylı

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım Derleme Review 1 Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım Diagnostic Aproach to Pulmonary Embolism Dr. Mükremin ER Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara ÖZET Pulmoner

Detaylı

Venöz Tromboembolizm. İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2010; 17:

Venöz Tromboembolizm. İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2010; 17: İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2010; 17: 117-129 Venöz Tromboembolizm Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolaşımda oluşan tüm patolojik trombozların genel adıdır. En sık olarak alt ekstremite derin venlerinde

Detaylı

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Yoğun bakım hastalarında venöz

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ

SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ DR. ERCÜMENT SARITABAK UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi Dr. Gülfer Okumuş İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Ventilasyon/Perfüzyon

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Pulmoner Arter Trombozlarında Klinik ve Radyolojik Tanı #

Pulmoner Arter Trombozlarında Klinik ve Radyolojik Tanı # Pulmoner Arter Trombozlarında Klinik ve Radyolojik Tanı # Levent KART*, F. Sema OYMAK*, İbrahim KARAHAN**, Şükrü ÜNAL***, Ramazan DEMİR*, Mustafa ÖZESMİ* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ ÖNTANILI HASTALARDA PULMONER EMBOLİ ŞİDDET SKORUNUN VE ALVEOLO- ARTERİYEL GRADİENTİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı Sema CANBAKAN*, Emel AKINCI*, Nermin ÇAPAN*, Meral GÜLHAN*, Arzu ERTÜRK*, Yeliz DADALI** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 11 Eylül 2009 Volume 10 Supplement 11 September

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0395 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Derin ven trombozu sonrası asemptomatik pulmoner emboli tanısında

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri

Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri ARAfiTIRMA Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri Tülin Sevim 1, Güliz Ataç 1, Gökay Güngör 1, Tülay Törün 1, Emine Aksoy 1, Aylin Öngel 1, Salih Güran 2, Kemal Tahao lu 1 1 SSK

Detaylı

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011 Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ 20/12/2011 Pulmoner arter veya bir dalının trombüs, hava, yağ, tümör, amnion vs. nedenli obstrüksiyonudur Popliteal, common ve süperfisiyal femoral; pelvik,

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:151-156 Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler Macit Ar yürek 1, Meltem Gülsün Akp nar 2, Bar fl Türkbey 3 1 Prof. Dr., Hacettepe

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu #

Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu # Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu # Nazire UÇAR, A. Berna DURSUN, Sibel ALPAR, Tuba KARAKAYA, Bahar

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm Altay ŞAHİN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Venöz tromboembolizm (VTE), venlerde gelişen trombüsler ve bunlardan kopan parçaların

Detaylı

Pulmoner Tomboembolide Radyonüklid Görüntülemenin Yeri

Pulmoner Tomboembolide Radyonüklid Görüntülemenin Yeri DERLEME / Review Toraks Dergisi 2007; 8(1): 41-46 Pulmoner Tomboembolide Radyonüklid Görüntülemenin Yeri Pınar Özgen Kıratlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Tarihçe Pulmoner hipertansiyonla ilgili ilk tanımlamalar 19. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış Kronik akciğer hastalıklarında pulmoner

Detaylı

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml )

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml ) OLGU 37 yaşında erkek hasta Şikayeti:huzursuzluk,endişe,çarpıntı,ölüm korkusu,nefes alıp verirken tıkanma hissi Anamnez:son 6 aydır bu şikayetlerle çeşitli hastanelere tekrarlayan başvuruları olmuş.kardiyoloji

Detaylı

Aslı: TTD 20. Yıllık Kongre programı katıldığımız ilk profesyonel. ve bilimsel kongre olmasının yanı sıra büyük ve içten bir ailenin

Aslı: TTD 20. Yıllık Kongre programı katıldığımız ilk profesyonel. ve bilimsel kongre olmasının yanı sıra büyük ve içten bir ailenin Gençlerin Gözünden Akciğer Hastalıkları Gençlerimize 20. Yıllık Kongre izlenimlerini sorduk Deniz: Katıldığım ilk Göğüs Hastalıkları kongresi olan TTD. 20 Yıllık Kongresinde farklı kliniklerden hekimleri

Detaylı

Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki

Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.33958 Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki Relationship

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 3, 2015 PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ EVALUATION OF NON- INVASIVE PARAMETERS IN PULMONARY EMBOLISM Yasemin

Detaylı

Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu

Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu JCEI / 2014; 5 (4): 557-562 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması

Detaylı