Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme"

Transkript

1 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pınar ERGÜN*, Duyşen ORAN*, Yurdanur ERDOĞAN*, Çiğdem BİBER*, Atalay ÇAĞLAR** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ** Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Pulmoner tromboemboli (PTE) sık görülen, ölüm riski taşıyan ancak tanısı güç bir klinik tablodur. Günümüzde noninvaziv tanı yöntemlerindeki önemli gelişmelere rağmen tanıda kullanılan algoritmalarda halen en önemli başlangıç noktasını klinik değerlendirme oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizden çıkış tanısı PTE olan toplam 35 olgu retrospektif olarak klinik olasılıklarına [(yüksek, n= 23, %66), (orta, n= 7, %20), (düşük, n= 5, %14)] göre üç gruba ayrıldı. Plazma D-dimer (n= 22, %62), V/Q sintigrafisi (n= 26, %74), alt ekstremite Doppler ultrasonografi (USG) (n= 26, %74), bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi (n= 20, %57) yapıldı ve klinik olasılık ile olan uyumu incelendi. Plazma D-dimeri incelendiği tüm olgularda yüksek bulundu. Klinik olasılıklara göre D-dimer testi sonuçları incelendiğinde ise yüksek klinik olasılığı olan 12 (%54.5) olguda, orta klinik olasılığı olan 4 (%66.7) ve düşük olan 6 (%85.7) olguda yüksek plazma D-dimer düzeyleri bulundu. Ventilasyon/perfüzyon (V/Q) sintigrafisi; klinik olasılığı yüksek olan 7 (%31.8), orta olan 3 (%50.0) ve düşük olan 1 (%14.3) olguda yüksek olasılıklı olarak saptandı. Alt ekstremite Doppler USG uygulanan 26 olgudan 12 (%46) sinde derin ven trombozu (DVT) saptanmıştı. DVT saptanan bu 12 olgudan 3 (%11.5) ünün PTE için klinik olasılığı düşük, 3 (%11.5) ünün orta ve 6 (%23.1) sının ise yüksek bulundu. BT anjiyografi yapılan 20 olgudan 17 (%85) sinde PTE saptandı. BT anjiyografi ile PTE saptanan olguların klinik olasılıkları ise sırasıyla 12 (%89.9) olguda yüksek, 2 (11.7) olguda orta ve 1 (%2.8) olguda düşük bulundu. Bizim çalışmamızın sonucu; klinik değerlendirmenin noninvaziv tanı yöntemleriyle birlikte yol gösterici olduğu düşüncesini desteklemektedir. ANAHTAR KELİMELER: Pulmoner emboli, klinik olasılık, V/Q sintigrafisi, Doppler USG, D-dimer, BT anjiyografi SUMMARY CLINICAL PROBABILITY AND NONINVASIVE METHODS IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM Pulmonary thromboembolism is a fairly common and potentially fatal disease that is difficult to diagnose. In recent years, although major advances in the diagnosis and management of pulmonary embolism have been made, mainly in the development of new, noninvasive strategies for diagnosis, the estimation of the clinical probability still keeps its place as a first step in diagnostic algorithms. 8

2 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme In this study, 35 patients who were diagnosed as having pulmonary thromboembolism (PTE) in our clinic, were analyzed retrospectively and grouped into three according to their clinical probabilities (high clinical probability; n: 23, 66%), (intermediate clinical probability; n: 7, 20%), (low clinical probability; n: 5, 14%). The correspondence of clinical probability with other available diagnostic tests; D-dimer (n: 22, 66%), V/Q scintigraphy (n: 26, 74%), lower limb Doppler USG (n: 26, 74%) and CT angiography (n: 20, 57%) were assessed. Plasma D-dimer level was found increased in all cases that it had been studied. When D-dimer test results were analyzed in accordance with the clinical probabilities, they were found increased in 12 (54.5%) cases with high clinical probability, in 4 (66.7%) cases with intermediate clinical probability, and in 6 (85.7%) cases with low clinical probability. V/Q scintigraphy was reported as high probability in 7 (31.8%) cases with high clinical probability, in 3 (50.0%) cases with intermediate clinical probability and in 1 (14.3%) case with low clinical probability. Among the 26 cases lower limb Doppler USG could have been done, deep vein thrombosis was detected in 12 (46%) patients. Among these 12 patients, 6 (23.1%) had high clinical probability for PTE, and 3 (11.5%) had intermediate clinical probability and 3 (11.5%) had lower clinical probability. Among 20 patient, PTE was detected by CT angiography in 17. The distribution according to clinical probability of them were 12 (89.9%) high, 2 (13.5%) intermediate and 1 (6.6%) low respectively. With these results our study supports the thought that clinical probability estimation when used in addition to non-invasive diagnostic methods is highly suggestive of pulmonary embolism. KEY WORDS: Pulmonary embolism, clinical probability, V/Q scintigraphy, Doppler USG, D-dimer, CT angiography GİRİŞ Venöz tromboemboli (VTE); venöz trombozis ve pulmoner emboli (PE) den oluşan, her gün sayısız ölümden sorumlu bir hastalıktır. Semptom ve klinik bulguların sadece bu hastalığa özgü olmaması tanı güçlüklerine neden olmaktadır. Bu nedenledir ki optimal tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır (1,2). Pulmoner anjiyografi halen tanıda altın standarttır. Yüksek maliyeti, nadir fakat önemli komplikasyonları ve her merkezde uygulanamaması, PE şüphesinde bütün hastalarda rutin kullanımını sınırlamaktadır (2,3). Pulmoner anjiyografi; klinik kuşkusu devam eden, noninvaziv testlerin tedaviye başlama kararı verilmesinde yetersiz kaldığı olgularda kullanılmalıdır (3). PE şüphesinde anjiyografiye olan ihtiyacı azaltmak için plazma D-dimer testi, alt ekstremite Doppler ultrasonografi (USG) si, V/Q sintigrafisi ve BT anjiyografi gibi noninvaziv yöntemlerin kullanıldığı algoritmalarda halen en önemli başlangıç noktasını klinik değerlendirme oluşturmaktadır (4). PIOPED çalışmasında yüksek klinik olasılığı olan olguların %68 inde, düşük klinik olasılığı olan olgulardan ise sadece %9 unda V/Q sintigrafisi ile PE saptanmıştır. Ventilasyon sintigrafisi yapılmaksızın sadece perfüzyon sintigrafisinin PE deki tanı değerinin araştırıldığı PISAPED çalışmasında ise klinik olasılığı PE ile uyumlu olmayan olguların sadece %9 unda PE tanısı konurken, klinik olasılığı PE ile çok uyumlu olan olguların %91 i PE tanısı almıştır (5,6). Bu çalışmanın amacı; kliniğimizde PE tanısı alan olgularda retrospektif olarak tanıda kullanılan yöntemlerin, klinik olasılıkla uyumunun incelenmesidir. GEREÇ ve YÖNTEM Ocak 1999-Ağustos 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak PTE tanısı alan 35 olgu klinik olasılıkları ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemler olan plazma D-dimer düzeyi, alt ekstremite Doppler USG si, V/Q sintigrafisi ve BT anjiyografi yöntemlerinin sonuçlarına göre retrospektif olarak değerlendirildi. Olgulardaki klinik olasılıklar (yüksek, orta, düşük); semptom ve bulgular; pulmoner tromboemboli (PTE) ile ilişkili majör risk faktörleri, konvansiyonel radyolojik incelemeler ve kan gazı sonuçlarına göre saptandı (7). Buna göre; Yüksek klinik olasılık: Risk faktörünün olması. Başka bir nedene bağlanamayan PE ile uyumlu radyolojik bulgular, kan gazı anormallikleri. Orta klinik olasılık: Ne yüksek ne de düşük olasılık kriterlerine uymayan olgular. Düşük klinik olasılık: PTE için risk faktörü yok. Başka hastalık ile de açıklanabilen dispne, takipne veya plöretik göğüs ağrısı varlığı. 9

3 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Başka hastalık ile de açıklanabilen radyolojik bulguların veya kan gazı anormalliklerinin varlığı. Kliniğimizde pulmoner emboli tanısı alan olgularda retrospektif olarak tanıda kullanılan yöntemlerin klinik olasılıkla uyumu incelendi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programında yapıldı. SONUÇLAR Olguların 19 u kadın, 16 sı erkekti. Yaş ortalaması 52.9 ± 16.4 (20-79) yıl idi. Olgularda saptanan semptom, fizik muayene bulguları ve risk faktörleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Kan gazı incelemesi yapılan 22 olgunun değerlendirilmesi sonucu 21 (%95.5) inde hipoksemi ve hipokapni saptanırken 1 (%4.5) olguda hipoksemi ve hiperkapni saptandı. Pulmoner emboli ile uyumlu elektrokardiyografi (EKG) bulgusu 35 olgudan 24 (%68.5) ünde tespit edildi. Transtorasik ekokardiyografi (EKO) yapılan 18 olgunun 8 (%44) inde sağ yüklenme bulguları saptandı. Olgularda karşılaşılan radyolojik bulgular Tablo 2 de özetlenmiştir. Olgular klinik olasılıklarına göre üç gruba ayrıldılar. Yirmiüç (%66) olgu yüksek klinik olasılık, 7 (%20) olgu orta ve 5 (%14) olguda düşük klinik olasılık saptandı. Düşük klinik olasılığı olan olguların özellikleri ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemlerin sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Tanıya ulaşmak için 35 olgunun 22 (%62.9) sinde plazma D-dimer düzeyi incelenmiş ve tümünde de yüksek bulunmuştu. Tablo 2. Olgulardaki radyolojik bulgular. Radyolojik görüntü n (%) Hiler dolgunluk 25 (71.4) Efüzyon 24 (68.6) İnfiltrasyon 20 (57.1) KTO indeks artışı 13 (37.1) * Bir olguda birden fazla özellik bulunabilir. ** KTO: Kardiyotorasik indeks. Olguların klinik olasılıklarına göre plazma D-dimer sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. V/Q sintigrafisi 26 olguya uygulanmış, 5 (%19) inde düşük, 10 (%38) unda orta ve 11 (%42) inde yüksek PTE olasılığı saptanmıştı. Klinik olasılıklarına göre V/Q sintigrafisi sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Kliniğimizden çıkış tanısı PTE olan toplam 35 olgudan 26 (%74) sına alt ekstremite Doppler USG incelemesi yapılmış, bunlardan 12 (%34.3) sinde derin ven trombozu (DVT) saptanmıştı. Olguların PTE klinik olasılığına göre Doppler USG sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. BT anjiyografi 20 olguya yapılmış, 17 (%85) sinde PTE gösterilirken 3 (%15) ünde gösterilememiştir. Klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 1. Olgulardaki semptom, fizik muayene bulgusu, risk faktörleri. FM Risk Semptom n (%) bulgusu n (%) faktörleri n (%) Nefes darlığı 30 (85.7) Lokalize solunum 24 (68.6) Yaş > 40 ileri yaş 14 (40) sesi azalması Plöretik göğüs ağrısı 23 (65.7) İnspiryum sonu 18 (51.4) Alt ekstremite 9 (25) ral problemleri Öksürük 20 (57.1) Takipne 16 (45.7) İmmobilite 8 (22) Hemoptizi 18 (51.4) Taşikardi 10 (28.6) Majör abdominal 7 (20) pelvik cerrahi Bacakta kızarıklık 8 (22.9) S2 de artma 8 (22.9) Trombotik hematolojik 6 (16) şişlik hastalık Senkop 2 (5.7) Homans pozitifliği 5 (14.3) Kardiyopulmoner 5 (14) hastalık Ateş 1 (2.9) Obstetrik 4 (11) Frotman 1 (2.9) Malignite 1 (2) Risk yok 5 (14) FM: Fizik muayene. 10

4 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Tablo 3. Düşük klinik olasılıklı olguların özellikleri ve tanıda kullanılan noninvaziv yöntemler. Olgular Semptom ve bulgular Yardımcı tanı yöntemleri Noninvaziv yöntem sonuçları 1. Plöretik tipte göğüs ağrısı PA akciğer grafisinde: Sağ D- dimer: 800 Hemoptizi diyafragma yüksek, sağ kostodiyaf- V/Q sintigrafisi: Yüksek Sağ hemitoraks bazalinde ragmatik sinüs (KDS) künt olasılık solunum sesi alınamıyor AKG: Hipoksemi, hipokapni EKG: Normal 2. Nefes darlığı, ateş PA akciğer grafisi: Sağ hiler D-dimer: 750 Sağ hemitoraks bazalinde dolgunluk, sağ alt zonda lineer V/Q sintigrafisi: Orta olasılık inspiratuar ral atelektazi, nonhomojen infiltratif BT anjiyografi: Sağ pulmoner arter görünüm distalinde trombüs AKG: Hipoksemi, hipokapni EKG: D2, D3, avf de ST çökmesi, T negatifliği 3. Plöretik tipte göğüs ağrısı PA: Sağ KDS izlenemiyor, D-dimer: 541 Hemoptizi sağ hiler dolgunluk V/Q sintigrafisi: Düşük olasılık Sağ hemitoraks bazalinde BT anjiyografi: Sağ posterobazal solunum sesi azalmış arterde trombüs Doppler USG: Sol yüzeyel, femoral ve popliteal vende akut-subakut trombüs 4. Nefes darlığı, öksürük PA akciğer grafisi: Sol hiler Doppler USG: Bilateral yaygın Hemoptizi, plöretik genişleme kronik trombüs ve bu zeminde tipte göğüs ağrısı EKG: Normal yetmezlik AKG: Hipoksemi, hipokarbi BT anjiyografi: Sol ventrikül içinde hipodens alan, sol ana pulmoner arter periferinde trombüsle uyumlu görünüm 5. Plöretik göğüs ağrısı, PA akciğer grafisi: Sağ hiler D-dimer: 757 Nefes darlığı, bilinç kaybı genişleme, KTO kalp lehine artmış Doppler USG: Sol safen vende EKG: Normal trombüs Hipoksemi, hipokarbi BT anjiyografi: Sağ pulmoner arter EKO: Sağ yüklenme bulguları, inen dalı segmenter dallarından PAP: 40 mmhg birinde trombüsle uyumlu görünüm. KTO: Kardiyotorasik oran. TARTIŞMA Venöz tromboembolizm acil olarak tanı konup tedavi edilmediğinde mortalite oranları %30 lara ulaşmaktadır (8). Klinik şüphenin olduğu olgularda PTE prevalansı ise %10-40 arasında değişmektedir (9). PTE ye neden olan majör risk faktörlerinin başında DVT gelmektedir. Üç ay içinde uygulanan cerrahi, immobilizasyon, travma, gebelik, oral kontraseptif kullanımı, önceden PTE ve/veya DVT geçirilmesi, koagülasyon inhibisyon ve fibrinolitik sistem protein anormallikleri önemli predispozan faktörlerdir. Bir veya daha fazla risk faktörü bir olguda bulunabilirken, %20-40 oranında risk faktörü bulunmayabilir (10,11). 11

5 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Tablo 4. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre D-dimer düzeyleri. D-dimer n (%) Klinik olasılık Yüksek Düşük Bakılmamış Düşük 6 (85.7) - 1 (14.3) Orta 4 (66.7) - 2 (33.3) Yüksek 12 (54.5) - 10 (45.5) Tablo 5. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre V/Q sintigrafisi sonuçları. V/Q sintigrafisi n (%) Klinik olasılık Düşük Orta Yüksek Yapılmamış Toplam Düşük 2 (28.6) 1 (14.3) 1 (14.3) 3 (42.9) 7 (100) Orta - 1 (16.7) 3 (50.0) 2 (33.3) 6 (100) Yüksek 3 (13.6) 8 (36.4) 7 (31.8) 4 (18.2) 22 (100) Tablo 6. Olguların klinik olasılıklarına göre Doppler USG sonuçları. Doppler USG n (%) Klinik olasılık Pozitif Negatif Toplam Düşük 3 (11.5) 2 (7.7) 5 (19.2) Orta 3 (11.5) 2 (7.7) 5 (19.2) Yüksek 6 (23.1) 10 (38.5) 16 (61.5) Tablo 7. Olguların PTE klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları. BT anjiyografi n (%) Klinik olasılık Emboli var Emboli yok Düşük 1 (6.6) - Orta 2 (13.5) 1 (50) Yüksek 12 (89.9) 1 (50) Toplam 15 (100) 2 (100) PE olgularında dispne, takipne, taşikardi, göğüs ağrısı gibi sık rastlanan semptomların ve fizik muayene bulgularının sadece bu hastalığa özgü olmadığı bilinmektedir (12). Akciğer grafisinde en sık fokal infiltrat, segmenter-subsegmenter kollaps, diyafragma yüksekliği ve plevral efüzyon ya da bunların kombinasyonlarından biri görülür (13-15). PE de EKG de en sık nonspesifik ST-T dalga değişiklikleri olur. S 1 Q 3 T 3 paterni masif emboliler dışında sık görülmez. Arter kan gazı incelemelerinde hipoksemi ve hipokarbi PTE yi destekleyen bulgulardır (1). PE tanısında ana hedef; noninvaziv yöntemlerin klinik olasılıkla kombine şekilde kullanılarak invaziv bir tanı yöntemi olan pulmoner anjiyografiye gereksinimin azaltılmasıdır. Bizim olgularımızda PE semptom ve FM bulguları, risk faktörlerinin dağılımı açısından incelendiğinde klasik bilgilerle uyumlu olduğu gözlendi. 12

6 Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Klinik olasılık; PE bulgu ve semptomlarının ya ampirik olarak kombinasyonu ya da skorlama sistemi ile yapılmaktadır. Wells ve arkadaşları PE şüphesi olan olgularda VTE için risk faktörleri, klinik bulgu ve semptomların kombinasyonu ile ampirik klinik olasılık saptanmasının noninvaziv yöntemlerin kullanımında yol gösterici olabildiği gibi invaziv tanı yöntemlerine olan ihtiyacı da azaltacağını ileri sürmüşlerdir (16). Wicki ve arkadaşları ise 1090 hastanın verilerine dayanarak geliştirdikleri klinik skorlama sistemi ile olguların basit ve standardize bir yöntemle değerlendirilebileceğini savunmuşlardır (4). Bizim çalışmamızda 35 olgu; Hyers in önerdiği; risk faktörleri, semptom ve bulgular, PA akciğer grafisi ve kan gazı incelemelerinin kullanıldığı ampirik yönteme göre üç gruba (yüksek, orta, düşük klinik olasılık) ayrıldılar (7). Kliniğimizde PE tanısı ile tedavi edilen bu olgulardan 23 (%66) ü yüksek, 7 (%20) si orta ve 5 (%14) i ise düşük klinik olasılıklı gruba girdiler. Olgularımızda PE tanısında noninvaziv yöntemler olan plazma D-dimer düzeyi, V/Q sintigrafisi, alt ekstremite Doppler USG ve BT anjiyografi yöntemlerinden yararlanılmıştı. Bu yöntemlerin klinik olasılık ile uyumu incelendi. Plazma D-dimeri spesifik bir fibrin yıkım ürünüdür. PE veya DVT şüpheli hastalarda özellikle ELISA yöntemi kullanıldığında serum düzeyi < 500 ng/ml bulunursa, VTE yi %90-95 oranında ekarte edebilmektedir (17). D-dimer düzeyi cerrahi, renal patoloji, sistemik lupus eritematozis (SLE), malignite veya sepsis gibi birçok durumda > 500 ng/ml bulunabildiğinden, pozitifliği VTE için tanı koydurucu değildir (9). Düşük klinik olasılığı olan olgularda plazma D-dimer testi %99.0 negatif bulunurken yüksek klinik olasılıklı olgularda %64.3 oranında negatif bulunabilmektedir (18). Bizim çalışmamızda D-dimer düzeyi bakılan toplam 22 olguda da yüksek değerler bulunmuş, klinik olasılığı yüksek olan toplam 22 olgunun sadece 12 (%54) sinde düzey incelmiş ve yüksek olarak saptanmıştır. V/Q sintigrafisi bazı yetersizliklerine rağmen, PE tanısında kullanılan ana incelemedir. V/Q si normal olan hastada PE tanısı ekarte edilir. V/Q sintigrafisine klinik skorlama da eklendiğinde doğru tanı şansı daha da artmaktadır. Yüksek sintigrafik ve klinik olasılık bulunan hastalarda pulmoner anjiyografi ile %96 oranında PE saptanırken, düşük sintigrafik ve klinik olasılığı olanlarda bu oran %4 ü geçmemektedir (5). Bu çalışmada hem V/Q sintigrafisi hem de klinik olasılığı yüksek olan 7 (%63.6) olgu olup, sadece 1 (%9.1) olguda klinik olasılık düşük iken V/Q de yüksek olasılıklı PE raporlanmıştı. Bu olguda D-dimer düzeyinin 800 ng/ml gibi yüksek bir değerde olması da dikkate alınarak PE tanısı ile antikoagülan tedavi başlanmıştı. Venöz tromboembolizmde; DVT en belirgin risk faktörü olmakla birlikte, PTE gelişen olguların %50 den fazlasında DVT nin semptom ve bulgularına rastlanmaz (19). DVT tanısında altın standart invaziv bir yöntem olan venografi olsa da Doppler USG halen en sık ve güvenle kullanılan noninvaziv yöntemlerden biridir. Semptomatik olgularda; proksimal bacak DVT de sensitivitesi %97, bütün venler için ise %94 olarak bulunmuştur (16,19). Baldır DVT de Doppler USG nin tanı değerinin araştırıldığı bir çalışmada ise sensitivitesinin düşük olduğu saptanmıştır (20). Bizim olgularımızın %74 ünde Doppler USG incelemesi yapılmış ve bunlardan %46 sında DVT saptanmıştı. BT anjiyografinin PE şüphesi olan olgularda; pulmoner anjiyografi altın standart kabul edildiğinde, santral PE de (2-4. pulmoner arter dallanmasına kadar) sensitivitesi %100, spesifisitesi ise %96 bulunmuştur. V/Q sintigrafisinin tanısal olmadığı, alt ekstremite Doppler USG incelemesinin negatif olduğu olgularda pulmoner anjiyografiye gerek kalmaksızın güvenle kullanılabileceğini savunan görüşler vardır (8). Segment düzeyinin periferindeki tıkanmalarda yöntem duyarsızdır. Ancak PE ye ait parankimal konsolidasyonları saptamada ve ayırıcı tanıda diğer parankimal patolojilerin ekarte edilmesindeki üstünlüğünden dolayı günümüzde sıkça kullanılmaktadır (21). PE tanısıyla retrospektif olarak incelediğimiz 35 olgudan 20 sine BT anjiyografi yapılmış ve 17 sinde PE varlığı saptanmıştı. Klinik olasılıklarına göre BT anjiyografi sonuçları incelendiğinde, klinik olasılığı yüksek olan 12 olguda BT anjiyografi ile PE saptanırken düşük klinik olasılıklı dört olguda kesin PE tanısı BT anjiyografi ile konmuştu. 13

7 Ergün P, Oran D, Erdoğan Y, Biber Ç, Çağlar A. Sonuç olarak; incelemeye alınan her bir yöntemin klinik olasılıkla uyumu ayrı bir prospektif çalışmaya ihtiyaç gösterse de klinik değerlendirmenin noninvaziv tanı yöntemleri ile birlikte yol gösterici olduğu düşüncesine katılıyoruz. KAYNAKLAR 1. Arseven O. Pulmoner tromboembolide klinik ve laboratuar bulguları, tanı yaklaşımı. In: Metintaş M, ed. Pulmoner tromboemboli. Eskişehir: Metin Ofset Matbaacılık, 2001; Arseven O. Akut pulmoner embolizm. In: Türktaş H, Ekim N, eds. Göğüs hastalıkları acilleri. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2000: Johnson MS. Current strategies for the diagnosis of pulmonary embolus. J Vas Interv Radiol 2002;13: Wicki J, Perneger TV, Junod AF. Assessing clinical probability of pulmonary embolism in the emergancy ward. Arch Intern Med 2001;161: PIOPED Investigators. Value of the ventilation-perfusion scan in acute pulmonary embolism: Results of the Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED). JAMA 1990;263: Miniati M, Pistolesi C, Marini G, et al. Value of perfusion lung scan in the diagnosis of pulmonary embolism: Results of the Prospective Investigative Study of Acute Pulmonary Embolism Diagnosis (PISA-PED). Am J Respir Crit Care Med 1996;154: Hyers T. Diagnosis of pulmonary embolism. Thorax 1995;50: Paterson DI, Schwartzman K. Strategies incorporating spiral CT for the diagnosis of acute pulmonary embolism. Chest 2001;119: Lennox AF, Nicolaides AN. Rapid D-dimer testing as an adjunct to clinical findings in excluding pulmonary embolism. Thorax 1998;53: Kolsuz M. Venöz trombüs ve tromboemboli risk faktörleri. In: Metintaş M, ed. Pulmoner tromboemboli. Eskişehir: Metin Ofset Matbaacılık, 2001; Atikcan Ş, Atalay F, Turgut D, et al. Pulmoner tromboemboli: 42 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2002;13: Palla A, Petruzzelli S, Donnamari V, et al. The role of suspicion in the diagnosis of pulmonary embolism. Chest 1995;107: Elliott CG, Goldhaber SZ. Chest radiographs in acute pulmonary embolism. Chest 2000;118: Abbot GF. Evaluation of pulmonary emboli: Current concepts. Medicine and Health 1999;82: Dursun BA, Fırat Güven S, Saka D, et al. Klinik pratikte pulmoner tromboemboliye yaklaşım. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001;49: Wells PS, Anderson DR, Ginsberg J. Assesment of deep vein thrombosis or pulmonary embolism by the combined use of clinical model and noninvasive diagnostic tests. Semin Thromb Hemost 2000;26: Perrier A, Bounameoux H, Morabia A, et al. Diagnosis of pulmonary embolism by a decision analysis- based strategy including clinical probability, D-dimer levels, and ultrasonography: A mamagemnt study. Arch Intern Med 1996;156: Ginsberg JS, Wells PS, Kearon C, et al. A rapid whole blood assay for D-dimer markedly simplifies diagnosis of pulmonary embolism. Ann Intern Med 1998;129; Anderson DR, Wells PS. Improvements in the diagnotic approach for patients with suspected deep vein thrombosis or pulmonary embolism. Thrombosis and Haemostasis 1999;82: Kearon C, Jolian MM, Newman TE, et al. Noninvasive diagnosis of deep venous thrombosis. Ann Intern Med 1998;128: Remy Jordin M, Remy J, Deschildre F. Diagnosis of pulmonary embolism in the spiral CT: Comparison with pulmonary angiography and scintigraphy. Radiology 1996;200: Yazışma Adresi Pınar ERGÜN Karapınar Mahallesi 46. Sokak Özdoğukent Sitesi 15 A/B Blok No: 3 Dikmen/ANKARA 14

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Nurdan KÖKTÜRK, Nalan DEMİR, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Numan EKİM Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT * * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, İpek TEVETOĞLU, Benan ÇAĞLAYAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM Gülistan KARADENİZ 1 Melih

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Levent Cem MUTLU, Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu

Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20151021035825 Pulmoner Tromboemboli ile 27 Olgu Gülçin Güngör Olçum 1, Sami Akbaş 1, Sema Basat 1 ÖZET: Pulmoner tromboemboli ile 27 olgu Amaç: Pulmoner Emboli

Detaylı

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D.

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Pulmoner arter veya dallarının trombüs veya emboli ile tıkanmasına pulmoner tromboemboli (PTE)

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Elif ŞEN 1, Fatma ARSLAN 1, Serpil ELADAĞ YURT 1, Neslihan TARAKÇI 1, Akın

Detaylı

TANI YAKLAŞIMI. 1. Acil Polikliniğe Ayaktan Başvuran Pulmoner Tromboembolizm Kuşkulu Stabil Hastalarda Tanı

TANI YAKLAŞIMI. 1. Acil Polikliniğe Ayaktan Başvuran Pulmoner Tromboembolizm Kuşkulu Stabil Hastalarda Tanı PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU - 2015 TANI YAKLAŞIMI 16 Pulmoner tromboembolizm (PTE) kuşkusu ile başlanan antikoagülan tedavinin yüksek kanama riski taşıması, tanının en kısa sürede

Detaylı

PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 1, 20 PULMONER TROMBO-EMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ RETROSPECTIVE EVALUATION OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASES Coşkun DOĞAN, Sevda Şener

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri doi 10.5578/tt.8562 Geliş Tarihi/Received: 08.03.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri Ahmet İLVAN 1 Mehmet ÇELİKDEMİR

Detaylı

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Ahmet ÖZTÜRK**, Hüseyin AKAN**, Tarık BAŞOĞLU***, Fatma DORU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM VENÖZ TROMBOEMBOLİZM Dr. Orhan Arseven İstanbul Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Pulmoner embolizm(pe), kardiyovasküler hastalık nedenli ölüm nedenleri içinde koroner arter hastalığı ve inmeden

Detaylı

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi JCEI / Şen ve Abakay. Pulmoner tromboembolide tanı ve tedavi 2013; 4 (3): 405-410 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0315 DERLEME / REVIEW ARTICLE Pulmoner

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer Testinin Yeri Zeynep AYTEMUR SOLAK*, Canan GÜNDÜZ TELLİ**, Ceyda KABAROĞLU***, Berrin DOĞAN*, Ülkü BAYINDIR*, Dilek ERDENER*** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin

Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin Venöz Tromboembolism Prof. Dr. Altay Şahin Venöz tromboembolism (VTE) venlerde gelişen trombüslerle, bunlardan kopan parçaların pulmoner arter ve onun vasküler dallarında yarattığı tıkanıklık ve kan akımındaki

Detaylı

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Olgu Sunumu Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Çağdaş CAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil

Detaylı

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım

Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım Derleme Review 1 Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım Diagnostic Aproach to Pulmonary Embolism Dr. Mükremin ER Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara ÖZET Pulmoner

Detaylı

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Yoğun bakım hastalarında venöz

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi Dr. Gülfer Okumuş İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Ventilasyon/Perfüzyon

Detaylı

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011 Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ 20/12/2011 Pulmoner arter veya bir dalının trombüs, hava, yağ, tümör, amnion vs. nedenli obstrüksiyonudur Popliteal, common ve süperfisiyal femoral; pelvik,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ

SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI SERUM NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN DÜZEYLERİNİN PULMONER TROMBOEMBOLİDE TANISAL DEĞERİ DR. ERCÜMENT SARITABAK UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 11 Eylül 2009 Volume 10 Supplement 11 September

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0395 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Derin ven trombozu sonrası asemptomatik pulmoner emboli tanısında

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmelerinde Pulmoner Tromboemboli Oranı Sema CANBAKAN*, Emel AKINCI*, Nermin ÇAPAN*, Meral GÜLHAN*, Arzu ERTÜRK*, Yeliz DADALI** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Detaylı

Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri

Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri ARAfiTIRMA Pulmoner Emboli Tan s nda Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri Tülin Sevim 1, Güliz Ataç 1, Gökay Güngör 1, Tülay Törün 1, Emine Aksoy 1, Aylin Öngel 1, Salih Güran 2, Kemal Tahao lu 1 1 SSK

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Pulmoner Hipertansiyon Tarihçe Tanı ve Sınıflama Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Tarihçe Pulmoner hipertansiyonla ilgili ilk tanımlamalar 19. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış Kronik akciğer hastalıklarında pulmoner

Detaylı

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml )

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml ) OLGU 37 yaşında erkek hasta Şikayeti:huzursuzluk,endişe,çarpıntı,ölüm korkusu,nefes alıp verirken tıkanma hissi Anamnez:son 6 aydır bu şikayetlerle çeşitli hastanelere tekrarlayan başvuruları olmuş.kardiyoloji

Detaylı

Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu

Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması ile yüksek D-dimer seviyesinin kombinasyonu JCEI / 2014; 5 (4): 557-562 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Pulmoner emboli tanısında Wells klinik skorlaması

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu #

Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu # Protein C, Protein S Eksikliği, Aktive Protein C Rezistansı ve Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pulmoner Tromboemboli Olgusu # Nazire UÇAR, A. Berna DURSUN, Sibel ALPAR, Tuba KARAKAYA, Bahar

Detaylı

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ ÖNTANILI HASTALARDA PULMONER EMBOLİ ŞİDDET SKORUNUN VE ALVEOLO- ARTERİYEL GRADİENTİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler

Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:151-156 Pulmoner tromboemboli (PTE) tan s nda görüntüleme yöntemleri ve son geliflmeler Macit Ar yürek 1, Meltem Gülsün Akp nar 2, Bar fl Türkbey 3 1 Prof. Dr., Hacettepe

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm Altay ŞAHİN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Venöz tromboembolizm (VTE), venlerde gelişen trombüsler ve bunlardan kopan parçaların

Detaylı

Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki

Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.33958 Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki Relationship

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 3, 2015 PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ EVALUATION OF NON- INVASIVE PARAMETERS IN PULMONARY EMBOLISM Yasemin

Detaylı

Pulmoner Tromboembolİ. Dr. Sabri Demircan

Pulmoner Tromboembolİ. Dr. Sabri Demircan Pulmoner Tromboembolİ Dr. Sabri Demircan Pulmoner Tromboemboli Tanım Pıh$ veya pıh$ların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa ulaşması. DVT gelişen hastaların % 10 unda pulmoner emboli gelişir.

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi

Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Pulmoner Tromboembolizm Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Çetin ATASOY*, Suat FİTOZ*, Numan NUMANOĞLU** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Turan ACICAN*, Mutlu GÜLBAY* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

Gebelik ve Tromboemboliler. Dr. Rıfat Özacar

Gebelik ve Tromboemboliler. Dr. Rıfat Özacar Gebelik ve Tromboemboliler Dr. Rıfat Özacar Tanım Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun (DVT) bir komplikasyonudur. Çoğunlukla bacak derin venlerinde meydana gelen trombüslerden

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi H. Gül ÖNGEN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL Venous Thromboembolism Prophylaxis in

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Venöz Tromboembolizm. Türk Toraks Derne i Okulu. Prof. Dr. Orhan ARSEVEN

Venöz Tromboembolizm. Türk Toraks Derne i Okulu. Prof. Dr. Orhan ARSEVEN Venöz Tromboembolizm Prof. Dr. Orhan ARSEVEN stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL e-mail: oarseven@istanbul.edu.tr Pulmoner embolizm (PE), kardiyovasküler

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Herediter trombofili sebebiyle rekürren pulmoner embolizm (olgu sunumu) Ahmet Selim YURDAKUL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Aslıhan ÇAKALOĞLU, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Pulmoner arterin herhangi bir oluşumla tıkanmasıdır.

PULMONER EMBOLİ. Pulmoner arterin herhangi bir oluşumla tıkanmasıdır. PULMONER EMBOLİ Pulmoner arterin herhangi bir oluşumla tıkanmasıdır. PULMONER EMBOLİ TROMBOTİK NONTROMBOTİK NONTROMBOTİK PULMONER EMBOLİZM Yağ embolisi Amniotik Sıvı embolisi Tümör embolisi Gestasyonal

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D.

PULMONER EMBOLİ. Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D. PULMONER EMBOLİ Dr. Özlem BİLİR RTEÜ Acil Tıp A.D. HEMODİNAMİK DURUM ÖLÜM SAKATLIK EK HASTALIKLAR AMAÇ; Pulmoner damar yatağındaki fiziksel tıkanıklığın giderilerek yeniden kan akımının sağlanması ile

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. F.Oztuna, S.Ozsu, M.Topbaş, Y.Bülbül, PKoşucu, T.Ozlü, "Meteorological parameters and seasonal variations in pulmonary thromboembolism", Am J

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur.

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Pulmoner Emboli Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Tanı, risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedavi ile ilgili birçok kapsamlı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen halen tanı

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ

PULMONER EMBOLİDE VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ PULMONER EMBOLİDE VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ VENTILATION-PERFUSION SCINTIGRAPHY IN PULMONARY EMBOLISM EDİTÖR Salih Sinan Gültekin Nisan 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-19-8 Eser Editör

Detaylı

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi. Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Febril nötropenik hastada tanı ve risk değerlendirmesi Doç Dr Mükremin UYSAL Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Giriş Nötropeni genellikle malign bir hastalık tedavisi sırasında kemoterapinin

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Brunicardi FC, et al. 2010. Schwartz s Principles of Surgery, 9th Ed. USA, The McGraw Hill. Townsend CM, et al. 2008. Sabiston Textbook of Surgery, 18. Baskı. Philadelphia,

Detaylı

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION KLİNİK SORUNLAR CLINICAL PROBLEMS Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları The Results of Streptokinase Therapy in Acute

Detaylı