11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

2 .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda E P mg kadar bir potansiyel enerjisi vard r. Bu enerjinin bir k sm LM aras nda sürtünmeye arcan rken geriye kalan k sm da M noktas nda kinetik enerjidir. E top (K) W LM + E k (M) mg f s. LM + mv m..5 kmg. LM + mv 4. m 3 kg F 8 N 5,4.. LM +.(6) 5 4. LM + 8 LM 8 m m g.sin8 N fiekil I m g.sin3 N x k m 4 kg 3 fiekil II F N k x. Sürtünmesiz düzeneklerde areket ederek ayn yükseklikteki N düzeyine ç kan özdefl K ve L cisimlerinin bu yükseklikteki potansiyel enerjileri eflittir. Bu nedenle özdefl yaylar n K ve L cisimlerine verdikleri enerjiler eflittir. E pk E pl 3. k.x k.x x x Cisim P noktas nda durdu una göre, noktas nda saip oldu u kinetik enerji, sürtünme kuvvetinin yapt ifle eflittir. Buna göre, fiekil I deki m kütleli cismin a rl ndan dolay ipte oluflturdu u gerilme kuvvet F m g. sin 8 N; fiekil II deki m kütleli cismin a rl nda dolay ipte oluflturdu u gerilme kuvveti ise; F m g. sin 3 N dur. Buradan; F k.x 8 k.x k 8 x F k.x k.x k x Bu de erleri; E E k.x k.x k.x k.x enerji ba nt s nda yerine yazarsak;

3 x.x x.x x x x x v v / m m yer v v fiekildeki makaral sistemde m kütleli cisim ka- dar yer de ifltirdi inde m kütleli cisim kadar yer de ifltirir. Bu nedenle v v ise, v v olur. E E E E m v m v mv m4v 8 5. m x cm 8 cm 6 cm 7. raba a ivmesiyle zland nda e ik düzlem üzerindeki cisme fiekil I deki kuvvetler etki eder. m kg kütleli cisim; e ik düzlem üzerinde cm afla indi inde, cisim düfleyde 6 cm yol al r. Bu areketle cismin kaybetti i potansiyel enerji, yayda depolanan enerji ile sürtünmeye arcanan enerjinin toplam na eflittir. Bu nedenle; E P W s + E yay mg W s + kx..6. W s +.4 (,) 6 W s +. W s 4J yatay tepki (ma) m4 kg mg.sin a5 m/s Tepki kuvvetinin bileflenleri fiekil II deki gibidir. Cisme etki eden sürtünme kuvveti; f s mg.cos fiekil I N 6. 4 N 6 N fiekil II 3 N f s k N f s k.n k.(3 ) f s,5 () N dur. Bu cisim ayr ca fiekil II de gösterildi i gibi afla yönde (4 + 6) 4 N luk bir kuvvetin etkisindedir. Net kuvvet ise; F net 4 3 N dur. Net kuvvetin yapt ifl yayda potansiyel enerji olarak depolan r.

4 4 W net E yay F net.x.k.x f s m.a k.m.g m.a,5. a a 5m/s 3.x.3.x x 5 m Bu ivmeyi veren kuvvet yay taraf ndan sa land na göre; Yayda depolanan potansiyel enerji; E p.k.x E p.3.( 5 ) E p 6 J F kx m toplam.a. x 5.5 x 5 8 m Yayda depolanan enerji; E.k.x E P 3 m m 3 P noktas n n yerden yüksekli i m ise, 3 lik aç - dan dolay R noktas n n yerden yüksekli i m olur. Cisim R noktas nda iken toplam enerjini, sürtünme ve di er yay taraf ndan paylafl l r. Buradan; mg top + k x W s + k x..+..() W s +. 3 (,) 4 + W s + 6 W s 4 J R m m yer. E 5 6 J 3at at at z x x Cismin yapt areketin z-zaman grafi i flekildeki gibi olur. Cismin yapt yer de ifltirmeler flekilde gösterilen x ve x dir. x üçgenin alan ndan x de yamu un alan ndan x at. t at 3at + at x.t 5 at t t zaman 9. a f s m m m tepki (m a) I. ve II. zaman aral nda cisme uygulanan kuvvetler F ma dan; F ma ma S k flt r lm fl yay-kütle sistemi (m + m ), serbest b rak ld nda kütleler a ivmesi ile ok yönünde zlan r. m kütleli cisme etki eden tepki kuvveti, onu kayd rmaya çal fl rken sürtünme kuvveti de tepki kuvvetine karfl koyarak dengeyi sa lar. Buradan; F ma ma Yap lan ifllerin oran,

5 5 W W F.x F.x W W 4 5 ma. at ma. 5 at. Cismin düfley do rultuda yer de ifltirmesi toplam 4 m dir. Buna göre, yer çekimi kuvvetinin yapt ifl; W yer mg W yer, J. x 5 m v? L 3. m kütleli cisim L noktas ndan geçerken, K noktas nda saip oldu u potansiyel enerji, öteleme ve dönme kinetik enerjisine dönüflecektir. Buna göre; K v 9 m P yer E P (K) E k (L) mg mv +. Ιω Cismin K noktas ndaki toplam enerjisi kinetik enerji olup; E k (K) mv E k (K)..4 4 J kadard r. Cismin areketi esnas nda bu enerjinin; W s f s. x kadar sürtünmeye karfl arcan r. fiekil incelenirse, nin karfl s ndaki LP uzunlu u 9 m ise, KL, yani x uzunlu u 5 m olur. Buradan; W s f s. x W s kmg.cos. x W s,5...,8. 5 W s J L noktas ndaki toplam enerjisi ise, 4 8 J dur. Bu enerjinin bir k sm kinetik, bir k sm da potansiyel enerjidir. L noktas ndaki z; E L(top) mg + mv v v v m / s 7m mv +. 5 mr. v 4. m kütleli cisim yüksekli inden serbest b rak l p tablaya çarpt nda yükseklik potansiyel enerjisi yay enerjisine dönüflür. Buradan yay sabiti; mg( + ) kx 3 mg k( ) 3mg k 4 3mg k 4 k mg mg a rl ndaki cisim yukar dan afla ya do ru yay s k flt r rken yaydaki tepki kuvveti de cismi yukar do ru iter. rl k kuvveti ile yaydaki tepki kuvveti birbirine eflit oldu unda net kuvvet s - f r olur. Bu andan itibaren de art k cismin z azalmaya bafllar. Yay x kadar s k flt nda net kuvvetin s f r oldu unu düflünelim. r 7 v + v 5 7 7v v m / s

6 6 F net F yay mg k. x mg yazabiliriz. k n n de erini yerine yazarsak; k(x 3 ) k x 9 kadar potansiyel enerji aktar lm flt r. Toplam enerjiden geriye kalan k s m ise bu konumda kinetik enerjidir. mg.x mg x x Yay kadar s k flt nda cismin z v kinetik 3 enerisi E k olsun. E k kx k x 9 k 8x 9 5. Kuvvet-yol grafiklerinin alt ndaki alan yap lan ifli, dolay s yla kinetik enerjideki de iflimi verir. Grafi- in alan, J B noktas ndaki kg kütleli cismin saip oldu u kinetik enerjinin tümü, yaya aktar laca ndan;.m.v + W B.k.x x x m k 8x 9 fiimdi () nuramal ba nt ile buldu umuz k de erini () numaral ba nt da yerine yazal m.. mv x mv... (). 8x 9 mv v 3 v 7. Üç cisim birbirine ba l oldu undan ayn zla areket ederler. 3m kütleli cisim kadar afla yönde areket etti inde m kütleli cisim de kadar yukar ç kar. Sistemin potansiyel enerjisindeki de- iflme, sistemde kinetik enerjiye dönüflür. 6. E k kinetik enerjisiyle areket eden ci- mv sim, bu enerjinsinin tümünü yaya aktararak yay n x kadar s k flmas n sa l yor. Böylece yayda depolanan yay potarsiyel enerjisi, Bu iki enerjinin eflitli inden; mv kx Yay kadar s k flm fl durumda iken yaya; k mv x... () x 3 E P kx olur. ΔE p ΔE k 3mg mg mv + 5mv + 3mv g 5v v g 5

7 7. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) Test in Çözümleri. Cismin noktas nda saip oldu u toplam enerji; E mv k ( ) E k ( )..( ) J olur. Cisim L noktas nda iki çeflit enerjiye saiptir. EkL () mv E kl ()..( 4 ) 6 J E P(L) mg J E top (L) 76 J olur. ve L noktalar aras ndaki 76 4 J luk fark sürtünmeye arcanm flt r. Yan t B dir 3. Cismin K ve L noktalar ndaki toplam enerjileri aras ndaki fark, gidiflte sürtünmeye karfl yap lan ifl kadard r. Buradan, E top(k) E top(l) + W s mv mg + W s m. 9 m.. + W s W s 45 m W s 35m Sürtünme nedeniyle kaybolan enerji 35m, L noktas ndaki potansiyel enerji m oldu undan; Ws 35m EP m Ws 7 EP Yan t D dir 4. 37,4 m I,5 m,3 m, m II. Sürtünmesiz bir ortamda kadar yükseklikte duran bir cismin saip oldu u enerji potansiyel enerjidir. Cisim serbest b rak l p yere ulafl nca tüm potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüflür. Buradan; EP Ek mg Y mv Y & v g sürtünmesiz ortamda kütlenin önemli olmad sonucu E er sürtünme varsa m nin sürtünmeden kaybedece i enerji daa büyük olur, böylece v < v olurdu. Cisim I konumunda iken toplam enerjisi mg kadard r. Bu cisim serbest b rak l p II noktas na düflünce, I konumundaki enerjinin bir k sm yay enerjisine bir k sm da kinetik enerjiye dönüflür. Buradan, mg kx + mv..,3. 4. (,) +.. v 6., + v 4 v v > v olmas n n tek nedeni K cisminin arekete bafllarken bir ilk z n n olmas d r. v m/s Yan t B dir Yan t B dir

8 8 5. Bafllang çta sistemin toplam enerjisi, cisimlerin potansiyel enerjilerinin toplam na eflittir. 7. E sistem mg + 3mg 7mg Sistem serbest b rak l nca K ve L cisimlerinin em ivmeleri em de zlar eflit olur. ncak L nin kütlesi K n n kütlesinin 3 kat oldu undan, E k(l) 3E k(k) olur. L cismi yere çarp nca, K cismi bulundu u yerden yükselerek yerden 3 yukar da olur. Son durum için enerjinin korunumunu yazarak, E P(K) + E k(k) + E k(l) E toplam mg3 + mv + 3mv 7 mg mv 4 mg v g Yan t E dir 6. Cismin K noktas nda mg kadar potansiyel, mv kadar da kinetik enerjisi vard r. Cisim L noktas na yine mv kinetik enerjisi ile vard na göre, aradaki mg fark kadar sürtünmeye karfl ifl yap lm flt r. Buradan; W s mg f s. KL.. 3 f s. 6 6 f s N Cismin L noktas nda saip oldu u kinetik enerji, L den sonra sürtünme kuvvetine karfl yap lan iflte arcan r. Cismin L den sonra ald yol x olmak üzere; Ws mv fs. x... x 4 & x 4 m/s L x? Yan t C dir x x 3 yatay K Cisim e ik düzlem üzerinde x kadar yol al rsa, ayn x anda kadar da yükselmifl olur. Cismin K noktas nda saip oldu u enerji, kinetik enerjidir. Hareket es- nas nda bu enerjinin bir k sm sürtünmeye karfl arcanacak, bir k sm da potansiyel enerjiye dönüflecektir. Ek EP+ Ws mv mg x + f. x s x x 36 x+ x & x 3 m Yan t D dir 8. Tablan n üstüne b rak lan cismin a rl mg N dur. Buna karfl l k yay cm, m s k flm flt r. Buradan yay sabiti; F kx k., k N/m yn yay 4 cm,4 m s k flt r l p serbest b - rak l rsa, yay enerjisi yükseklik potansiyel enerjisine dönüflecektir. kx mg..(, 4 ).. & 8,4 m 4 cm Yan t D dir

9 9 9. m kütleli cisim, L noktas ndan v z ile at l nca, kadar daa yükseliyor. O âlde, mg mv v g...( ) W m g + m g l 3 W mg + 4mg l W mgl + 6mgl 7mgl Yan t D dir yaz labilir. Bu cisim P noktas ndan sonra kendili inden geri dönmüfltür. Yani, yaz labilir. K noktas ndaki cismin saip oldu u (mg) potansiyel enerjiden baflka, bir de v z ndan dolay kinetik enerjisi vard r. () ile gösterilen v de erini yerine yazarsak; Buradan,. mg mv v 4g mg + mv mv g v v + g v g + & v 6g v v v v L L L 3 L Yan t E dir 3 Kütlesi 4m olan çubu un a rl k merkezi l kadar, kütlesi m olan çubu un a rl k merkezi de l/ kadar yükselmifltir. Yer çekimine karfl yap lan ifl; a rl k merkezinin yükselme miktar ile do ru orant l d r. Buradan;. m kütlesinin bindi i makara areketli makarad r. Bu makarada kuvvet kazanc oldu undan yoldan kay p da dir. Yani F kuvvetinin uyguland ipi metre çekersek m kütleli cisim metre yükselir. m kütlesi yolunu alarak yere düflerken E m.g. 4mg kadar potansiyel enerji kaybeder. Bu esnada m kütleli cisim de kadar yükselerek mg potansiyel enerjisini kazan r. 4mg E ise olur. Yan t E dir. Hareketli makaradan dolay m kütleli cisim kadar afla inirse, m kütleli cisim kadar yükselir. Bu durumda sistemin potansiyel enerjisi ( mg mg ) kadar azal r. m kütleli cismin ald yol m kütleli cismin ald yolun kat oldu undan, m in z, m nin z n n kat d r (v v ). Potansiyel enerjideki azalma, iki cismin kinetik enerjilerinin toplam na eflittir. mg mg mv + mv mg sabit makara F E mg 4 m(v ) + mv g 4v + v areketli makara m. 5v v m/s Yan t B dir

10 3. Hareketli makaradaki kuvvet kazanc, ç kr ktaki kuvvet kazanc da dir. Sistemin toplam kuvvet kazanc, dolay s yla yoldan kay p miktar. 4 tür. Bu nedenle m kütleli cisim kadar afla inerse, m kütleli cisim kadar yukar ç kar. Buna göre m cisminin kay- 4 betti i potansiyel enerji mg kadar, m nin kazand potansiyel enerji mg mg olur. 4 m kütleli cismin z, m kütleli cismin z n n 4 kat oldu undan ve potansiyel enerjideki azalma kinetik enerjilerdeki art fla eflit olaca ndan; mg mg mg E k + E k mv + mv kadard r. radaki fark ise bu noktadaki kinetik enerjisidir. K ve L noktalar ndaki kinetik enerjilerin oran ; 5. 9x 7x EpK ( ) kx k( ) k( ) 6 6 7x E k( ) K 6 EL kx v 7 6 v y v x v Yan t D dir mg m.6v + mv B v x v yaz labilir. m cisminin kinetik enerjisi; 4. E k mv oldu undan, E k mg 8 m x 4 E k E p k x K Yan t D dir L 3 4 x E p E k k x v y v m/s Yatay do rultuda v z yla at lan cismin areket süresince yatay z de iflmez (v x v ). v x v v. cos.,8 6 m/s Bu z cismin noktas ndaki at fl z na eflittir. Cismin noktas ndaki mekanik enerjisi, yere çarpt andaki kinetik enerjisine eflit olaca ndan; E k () + E p () E k (B) mv E ( ) mv x + p m( 6) + E ( ) m( ) p Yay n s k flm fl durumdaki bütün enerjisi potansiyel enerjisi olup de eri kx dir. Kütle yay sistemi serbest b rak ld nda L noktas nda bütün enerjisi kinetik enerjiye dönüflür. Bu enerjinin de eri de kx dir. K noktas nda enerjinin bir k sm potansiyel bir k sm kinetiktir. K noktas ndaki potansiyel enerji; 3x 9x EpK ( ) k( ) k( ) 4 6 E p () m 8m 7m J noktas ndaki kinetik enerji ise; E k () mv x m.(6) E k () 8m J Buradan; Ep( ) 7 m Ek( ) 8 m 9 6 Yan t E dir

11 6. Δt v v günefl Δt Kepler'e göre; Her gezegen flekilde gösterildi i gibi odaklar ndan birinde Günefl in bulundu u elips yörüngede areket eder. Δt zaman nda taranan alan, yine Δt zamanda taranan alan na eflittir. O âlde, gezegen Günefl e yaklaflt nda yörünge z artar (v > v ). Kütlesi M olan Günefl ile, kütlesi m olan Dünya aras nda; GMm Ep r ba nt s ile verilen bir potansiyel enerji vard r. Ba- nt n n önündeki ( ) iflareti, kütleler aras ndaki uzakl k azald kça kütle çekim potansiyel enerjinin azalaca n gösterir. Buna göre I ve II do ru, III ise yanl flt r. Yan t C dir

12 . Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) Test 4 ün Çözümleri 3. Yayda depolanan potansiyel enerji, yay serbest b - rak ld nda cisimde kinetik enerjiye dönüflür.. m kütleli cisim dan B ye do ru v z yla ilerlerken yaln zca kinetik enerjiye saiptir. Sürtünmeler önemsiz oldu una göre, cisim ayn z ve ayn kinetik enerjiyle geri döner. Bu nedenle v z n n büyüklü ü yaln zca v in büyüklü üne ba l d r. E yay.m.v 4..v v m / s v m/s 3a 53 B x 4a. v y v x v v x 6 m/s fiekildeki taral üçgende nin karfl s ndaki kenar 3a ise 53 nin karfl s ndaki kenar 4a olur. Bir baflka ifadeyle, cismin düfleyde ald yol 3a iken yatayda ald yol x 4a d r. ve x de erlerinin oran ndan; Pisagor ba nt s kullan ld nda v m/s lik - z n bileflenleri v x 6 m/s, v y m/s kizkenar dik üçgene dikkat edilirse x oldu u görülür. x v x. t v y. t + g. t 6. t. t + 5. t 4 t s 5 Buldu umuz t de erini x ba nt s nda yerine yazarak; x v x. t 4 x 6.,8 m 5 x,8 m oldu undan, noktas ndaki potansiyel enerjinin bu noktadaki kinetik enerjiye oran ; E p() E k() x mg mv 45 g. v E p().,8 8 E k() 6 5 v y m/s B v m/s x.g.t v.t 3a 4a 5.t. t gt 5.(3) 45 m 4. Enerjinin korunumundan; ve B t kaçlar ndan ç kan s v lar n yere varma süreleri ΔE P ΔE K m g.9 m.g.49 t 3s 9 49 v v v v 3 7.m.v.m.v t 45, t 5 olur.

13 3 x x v.t v.t x x x x E yay E k kx mv. 4...v v m / s Cisim B noktas na düflerken biri yatay (v x ), öteki düfley (v y ) olmak üzere iki çeflit za saiptir. v x v m/s dir. yüksekli i 45 m oldu una göre cismin B noktalar aras ndaki uçufl süresi; 5..g.t v x v m 53 K V y max L 45 5.t t 3s olur. Buradan v y gt 3 m/s oldu undan; x menzil Cismin K noktas ndan at lma z ; v B v x + v y E k mv v B m/s 5..v v 5 m / s dir. v y v sin53 4 m / s v y nin 4 m/s olmas cismin uçufl süresinin 4 s olmas demektir. 4 s sonra cisim maksimum yükseklikteki noktas ndan geçer. noktas nda sadece yatay z oldu undan cismin 4 s sonraki z yani v x 3 m/s dir. E k (B) mv. ( 3 ) B E k (B) 65 J 7. Günefl in çevresinde ve Günefl'ten r kadar uzakl kta eliptik bir yörüngede dolanan bir gezegen, em kinetik, em de potansiyel enerjiye saiptir. Böyle bir gezegenin toplam enerjisi; E toplam E k + E p mv G. M M r 6. k4 N/m m kg ba nt s ile verilir. Gezegenin Günefl e yaklafl p v uzaklaflmas ile v çizgisel z de iflir. Buna ba l olarak da kinetik enerjisi de iflir. Yine gezegenin 45 m Günefl e yaklafl p uzaklaflmas ile r uzakl de iflti- inden potansiyel enerjisi de iflir. ncak toplam enerji de iflmez. v x v X B v y v B Yayda depolanan potansiyel enerji cisme kinetik enerji olarak aktar l r. 8. m ve m kütleli cisimler yerden yüksekli inde iken em kinetik em de potansiyel enerjileri vard r. Bu cisimler yere ayn zlarla çarpt klar nda tüm enerjileri kinetik enerjiye dönüflür.

14 4 m kütleli cisim için; m g + m v m v m kütleli cisim için; () ve () numaral denklemlerin sa taraflar n eflit oldu undan sol taraflar n da eflitlersek; v v g + v v... () m g + m v m v g + v v... () g + v g + v olup oranlar dir.. x kadar s k flt r lan yayda depolanan yay potansiyel enerjsi; E P kx dir. Serbest b rak ld nda bu enerji cisimde kinetik enerjiye dönüflür. kx mv v kx m x. k m ile bulunan v de eri d v. t de yerine konulur. yn yay x kadar s k flt r l p önüne ayn cisim konuldu unda; k.(x) mv k.4x mv v x k m Dikkat edilirse v v O âlde ikinci durumunda cisim yatayda d yolunu al r. 9. Cismin K dan L ye uçufl süresi; 5t 45 5t t 3 s dir. Cisim K dan L ye yatay at fl areketi yaparak geldi inden; x v. t 3 v. 3 v m/s kg kütleli cisim K noktas na; E k.m.v.. E k J luk enerji ile varm flt r. Bu cisim B aras nda N luk kuvvetle itilirken yap lan ifl; w F. B w. J dur. K noktas ndaki kinetik enerji J ise aradaki fark ( ) olan J kadar sürtünmeye arcanm flt r.. Bir cisim, bir gezegenin yüzeyinde durgun âlde olabilir. Böyle bir cismin kinetik enerjisi s f rd r. Kütlesi m olan bu cismin saip oldu u enerji, cisim ile M kütleli gezegen aras ndaki genel çekim potansiyel enerjidir. R gezegenin yar çap olmak üzere bu cismin toplam enerjisi E toplam E p G Mm dir. R Bu cisim gezegenin yüzeyinden E k G Mm kadarl k kinetik enerji ile f rlat l rsa gezegenden kurtu- R lur. Bir cisim bir gezegenin çevresinde ve gezegenin merkezinden r kadar uzakl ktaki bir yörüngede dolan yor olabilir. Bu durumda cismin em potansiyel em de kinetik enerjisi vard r. Cismin toplam enerjisi;

15 5 E toplam E k + E p E toplam mv GMm R E toplam G Mm R GMm R olmaktad r. Yörüngesinden kopar larak sonsuza gitmesi için bu cisme verilmesi gereken kinetik enerji; E kinetik E kurtulma G Mm R E kurtulma G Mm R+ R 4R ( ) GMm GMm R 3. Çemberin K noktas nda saip oldu u dönme ve öteleme kinetik enerjilerin toplam L noktas nda potansiyel enerjiye dönüflür. mv + K Ιω mg K mv + v K mr K mg r v K g v K., 4 m / s. m kütleli cismin noktas nda saip oldu u potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüflür. Böylece cisim v z n kazanarak K noktas ndan yatay at fl yapar. E P E K mg mv v g Enerji ba nt lar n n er iki taraf nda bulunan m ler sadeleflti i için z etkilemez. lk durumda cisim yüksekli ine konulurken ikinci durumda 4 yüksekli ine konuluyor. kinci durumda cismin kazanaca z; v g. 4 g v olur. Yatayda al nan yol; x v. t x ise x v. t x 4. Silindir bir tam devir yapt nda πr kadar yol al rken πr kadar da ip boflalmas olur. Bu durumda m kütleli cisim 4πr kadar yol al r. Silindirin öteleme z v ise dönme z da v olur. m kütleli cismin ayn sürede ald yol, silindirin ald yolun iki kat oldu undan z v olur. m g m v + m v + Ιω mg m(v) + mv +. mr. v g 5 v + v g 4 v v 4 g v g 4 r

16 6 5. K v t v.sinα v α L v.cosα t max L cisminin ç kt maksimum yükseklik; (v y ) g (v. sin α) g L cisminin yüksekli ine ç kmas için geçen süre ile K cisminin kadar inip noktas na varmas için geçen süre ayn d r. t (v. sin α) g K cismi bu sürede düfleyde; g.(v. sin α ) g (v. sin α) g kadar yol al r. O âlde yüksekli i; + (v. sin α) + (v. sin α) g g (v. sin α) g (v. sin α) g (v. sin α) g

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Fizik Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 1 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 2 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu 3 Fizik - 1 - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2

KUVVET VE HAREKET ÜN TE: 2 ÜN TE: KUVVET VE HAREKET SARMAL YAYLARI TANIYALIM 6. s n fta kuvvet ölçen araçlar olan dinamometrelerin içinde çelikten yap lm fl yaylar oldu unu ö renmifltiniz. Bu çelik yaylar, esneklik özellikleri ile

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S . ÜN TE. KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR?. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S 4. TÜM VARLIKLARI HER ZAMAN ETK LEYEN KUVVET Bir cismin bulundu u noktaya

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri i.) Newton un 2. yasası F = m a. ii.) İş-Enerji Yöntemi. iii.) İmpuls-momentum yöntemi

Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri i.) Newton un 2. yasası F = m a. ii.) İş-Enerji Yöntemi. iii.) İmpuls-momentum yöntemi Giriş Kinetik: Parçacığın hareketi ve parçacığın hareketini yaratan kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Kabaca bir formül ile ifade edilir. F = m a 1 Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n

TEST Uydunun bu hareketini. 1. K noktas Dünya n n içinde kald ndan, 2. Duruyor gözlemlendi ine göre, uydunun ve Dünya n n ENE ÇE E EE ANUNAI TEST -. noktas n n içinde kald ndan d. π.. noktas n n d fl nda kald ndan.. olu. ( ) çeki ivesinin sa k s n ile çap p bölesek eflitlik bozulaz. d. π... π.. d d... olu. ve taaf taafa oanlan

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii BA A EER E - fiekil-i fiekil-ii difllisi fiekil - II deki konuma yönünde devi yapaak gelebili Bu duumda difllisi yönünde döne f f ve kasnakla n n ya çapla eflit oldu undan kasna- tu atasa, de tu ata,,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

Fizik 101: Ders 11 Ajanda

Fizik 101: Ders 11 Ajanda Fizik 101: Ders 11 Ajanda Korunumlu kuvvetler & potansiyel enerji toplam mekanik enerjinin korunumu Örnek: sarkaç Korunumsuz kuvvetler sürtünme Genel İş/enerji teoremi Örnek problemler Korunumlu Kuvvetler:

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı