5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2"

Transkript

1 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir ABC üçgeninden, = = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna arasna gelen fln ile sistemde yans- yan fln arasndaki x açsnn de eri, x= x = 80 eflitli inden bulunur. x = verildi inden, = 80 3 = 80 = 60 o olur. cisminin aynalardaki görüntü says, n = = = 5 60 olur. 6. flk kayna ndan çkan fln flekildeki gibi yansyarak fln üzerinden geçece inden, fln flk kayna ndan gelmifltir. Di er flnlar denendi inde, hiçbirinin flk kayna ndan gelmedi i gözlenir. ESE AA ve gözlemcilerinden aynann uçlarna flnlar gönderdi imizde, yansyan flnlar arasndaki ortak bölgeyi her iki gözlemci görür. 3., ve Z flk kaynaklarndan flekilde gösterilen flnlar gönderildi inde, bu flnlar noktasndan geçer. gözlemcisi,, ve noktalarn gözlemcisi, ve noktalarn görebilir. ve gözlemcilerinin ortak gördü ü nokta noktas olur. Bu durumda, flekilde gös- terildi i gibi, Z > = olur. Z 7. Z x=5br CEVA E 4. Aynadaki görüntüsü kendisine eflit olan en büyük üç basamakl say 888, en küçük iki basamakl say 88 dir. Bu iki say arasndaki fark, = 800 olur. gözünden aynann uçlarna flnlar gönderdi imizde, gözün görüfl alan flekildeki gibi olur. cismi bir bölmeyi saniyede geçti ine göre, 5 bölmeyi 5. = 0 s de alaca ndan, gözlemci cismi 0 saniye görür. 339

2 8. 40 o. 0 o 00 o 40 o 40 o 4br 4br 9. fiekilde gösterildi i gibi gelen flnla, yansyan fln arasndaki aç 00 o olur. elen flnla, yansyan fln arasndaki açnn 40 o olmas için flnn flekildeki yönde 40 o dönmesi, aynann ise 0 o dönmesi gerekir. CEVA A Z. noktasndaki gözlemciden aynann uçlarna flnlar gönderdi imizde, 4br lik düfley uzunluk görür. özlemci aynaya paralel br yukar hareket etti inde, gözlemcinin gördü ü düfley uzunluk yine 4 br olur. Bu durumda göz, aynaya paralel hareket etti inde, gözlemcinin görüfl alannn büyüklü ü de iflmez.. yarg do rudur.. özün aynaya olan dik uzakl azalrsa görüfl alan artar.. yarg yanlfltr.. Aynay,5 br afla kaydrd mzda gözlemcinin gördü- ü düfley uzaklk de iflmez.. yarg yanlfltr. CEVA A cismin, ve Z aynalarndaki görüntüleri flekildeki gibidir. 0. ESE AA flk kayna ndan gelen flnlar. aynada yansdktan sonra - nin tümünü aydnlatr. flk kayna ndan gelen flnlar ve. aynada - nin tamamn aydnlatamaz.. flekilde gelme açs yaklaflk 37 o dir. elme ve yansma açlarnn toplam yaklaflak 74 o dir. elme ve yansma açlarnn toplam 90 o oldu unda, aynadan yansyan fln, noktasndan geçebilir. CEVA A noktasndan düzlem aynaya bakan bir gözlemci cisminin görüntüsünü noktasnda görüyorsa, noktasndan bakan gözlemci de ayn noktada görmek zorundadr.. flk kayna ndan aynasna gönderilen fln, aynadan yans- dktan sonra aynasna dik gelip fln olarak yansr. flk kayna ndan aynasna 3 gelen fln, yansdktan sonra fln olarak yansr. flk kayna ndan gelen fln, do rudan aynasna veya aynasndan geldikten sonra aynasndan yansyan fln 3 olarak yansyamaz. 4. Ayna noktas etrafnda 45 o döndürüldü ünde, cisminin aynadaki görüntüsü, ayna noktas etrafnda 45 o döndürüldü ünde, cisminin aynadaki görüntüsü olur. arasndaki uzaklk 3v br olur. 3br 3vbr 3br 340

3 DÜZE AAA TEST -. fln ve aynalarnda yansdklarnda;. 4. n = n = 3 olur.. s m mavi sar s m m ilk üç görüntü s göz aynasnda oluflan ilk görüntü sar,. görüntü mavi ve 3. görüntü mavidir. CEVA A CEVA A 5.. öz, ve noktalarnn görüntülerini hem hem de aynasnda görebilir. ve, ve oldu undan kesiflim ve dir. ESE AA 6. fln sistemi noktasndan terk eder. tavan Z T düzlem ayna taban düzlem ayna - T aral n aydnlatr. CEVA E yönünde 50 döndürülmüfltür. 45 = = 70 = olur. = = 00 =

4 8. cismi aynann görüfl alannn dflnda oldu u için görüntüsünü göremez. nin görüntüsünden dolay nin görüntüsü yü göremez. cisminden dolay nin görüntüsü yü göremez. alnz nin görüntüsü yü görür.. nü cisminden dolay göremez. nü görüntüsünden dolay göremez. nü görüfl alan dflnda oldu u için göremez. alnz cismini görür. CEVA A 9. ve yi göremez.. V görüntünün yere göre hz = V ay V cisim Vgörüntünün yere göre hz = ( V) V = 5V ESE AA x x gör x gör Vt. = 5Vt. = 5xolur noktasndan bakan göz; aynasnda, aynasnda, toplam 3 tane görüntü görür. Ayna 0 devri 0 s de yaparsa Ayna devri s de yapar. cisminin görüntüsünün de oluflmas için ayna 90 dönmelidir. Ayna 360 yi s de dönerse Ayna 90 yi 3 s de döner. CEVA E 34

5 DÜZE AAA TEST cisim V 4br cisminin aynalarda oluflan ilk üç görüntüsü flekildeki gibidir. gözlemcisi aynasnda = tane, gözlemcisi ise aynasnda = tane görüntü görebilir. = = olur.. noktasndan aynasna flekilde gösterilen flnlar gönderildi inde, yansyan flnlar aynasndan da yansdktan sonra flekildeki, gözlemcisinin, aynada gördü ü bölge flekildeki gibidir. örme süresi cismin görüfl alan içindeki yola ba l oldu undan t = 4t olur. Bu durumda, t t = 4t 3t ayna = 8 3 olur. CEVA E ve noktalarn görebilir. 3. 3m/s (-x) (+x) m/s ESE AA 5. Cisim noktasna kondu- unda ve aynalarnda görüntüsü oluflur. Fakat Z aynasnda görüntüsü oluflmaz. n = olur. noktasnda her üç aynada da gö- rüntüsü oluflur. n = 3 olur. örüntünün yere göre hz, Vgörüntünün yere göre hz =. V ayna V cisim noktasnda ve Z aynalarnda görüntüsü oluflur. Z aynasnda görüntüsü oluflmaz. n = Bu durumda, n > n = n olur. =.3 ( ) = 8 m/s olur. CEVA E cisim V,5br 3 ayna gözlemcisinin aynada gördü ü bölge flekildeki gibidir. örme süresi cismin görüfl alan içindeki yola ba l oldu undan t =,5 t olur. nolu noktaya saydam olmayan cismi konuldu unda bu cisimden dolay nin görüntüsü, cisminin görüntüsünden dolay nin görüntüsü görülemez. cismi aynann görüfl alan dflndadr. 343

6 7. flnnn aynadan yansmadan bölgesinden çkabilmesi için flnn aynaya paralel olarak gitmesi gerekir. Bu durumda flnnn 30, aynann (+) yönde 5 dönmesi gerekir bölgesi ( ) (+) 0. vektörünün düzlem aynadaki görüntüsü vektörüdür. örüntünün cisme göre hznn büyüklü ü, V ba = V V bat kuzey güney do u br = V + ( V ) br = 3v V br br olur. V ba 3br 3br 8. V x V y. V x V=5m/s V y V hznn V x ve V y hzlar, V x = V.cos37 = 5.0,8 = m/s V y = V.sin37 = 5.0,6 = 9 m/s olur. ESE AA r r r Cismin V y hz ile görüntüsünün V y hz birbirlerine paralel oldu undan bu hzlar birbirlerini duruyor görür. V x ve V x hzlar ayn do rultuda ve zt yönde olduklarndan cisme göre görüntüsünün hz V ba = + = 4 m/s olur. Aynalar arasndaki görüntü says, n = 360 eflitli inden bulundu undan açs küçültüldü ünde görüntü says artar.. yarg do rudur. Cisim aynaya yaklaflt nda görüntüsü de aynaya yaklaflaca ndan aç azaltld ndan görüntülerin aynaya olan uzaklklar azalr.. yarg do rudur. noktasnn görüntüsü r yarçapl çember üzerinde olaca ndan. yarg yanlfltr. 9.. özlemci saydam olmayan cisimden dolay, saydam olmayan cismin görüntüsünden dolay noktasn göremez. özlemci yalnzca noktasn görebilir. aynann görüfl alannn dflndadr. Z fiekilde flnlarn izledikleri yollar incelenirse, Z > > olur. CEVA A 344

7 DÜZE AAA TEST aynasndaki görüntülerinin bileflkesi, = 3v3 br aynasndaki görüntülerinin bileflkesi, = 3v3 br bulunur. ve oranlanacak olursa, Ayna flekildeki yönde 5 o dönerse, yansyan fln ayn yönde 30 o döner. Bu durumda, gelen flnla yansyan fln arasndaki aç 30 o olur. flnnn, gelme açs = yansma açs = 5 o olmufl olur. 3 3 = = olur. 3 3 gelen fln 90 o yansyan fln 60 o 60 o 60 o gelen fln 45 o 3. 3 yansyan fln 30 o Ayna flekilde gösterilen yönde 45 o dönerse, yansyan fln ayn yönde 90 o döner. ansyan fln 90 o çevirdi imizde, gelen fln geçerek, gelen flnla yansyan fln arasndaki aç 30 o olur. Bu durumda, gelme açs = yansma açs = 5 o olmufl olur. Ayna 5 o veya 45 o çevrildi inde gelme açs her iki durumda da 5 o olur. ESE AA fln ve aynalarnda toplam 5 defa yansdktan sonra sistemi terk eder. aynasnda n = 5, aynasnda ise n = 0 defa yansr.. A =3br A =3br n n 5 = = 0 60 o B =3br B =3br B =3br 60 o A =3br A ve B vektörlerinin ve düzlem aynalarndaki görüntüleri flekildeki gibi olur. 60 o 4. Çocu un aynada kendisini tamamen görebilmesi için aynann boyunun çocu un boyunun en az yars kadar olmas gerekir. Çocu un boyu 30 cm oldu una göre, 30 aynann boyunun = 65 cm olmaldr. Aynann alt ucunun yerden yüksekli i ise, gözünün yerden olan yüksekli inin yars, 0 = 60 cm olmaldr. CEVA E 345

8 5. Z. ol : = 80.γ = = = 0 o olur. nn ( ) çkmas flnlarn uzantlarnn aynalarn arkasnda kesiflti i anlamna gelir. Bu durumda = 0 o olur. Sistemden yalnzca fln çkamaz. CEVA A 8. Z β β o Ι S T V 3 Ι Ι flk kayna nn aynadaki görüntüsü flekildeki gibi olur. flk kayna ndan aynaya gelip yansyan tüm flnlarn uzants noktasndan geçmek zorundadr.. ve. ifadeler yanlfl,. ifade do rudur. ESE AA flnnn kendi üzerinden geri dönebilmesi için, Z aynas- na flnn dik olarak gelmesi gerekir. açs, = = 80 = 53 o bulunur. β açs ise, β = 80 β + 43 = 80 β = 37 o bulunur. flnn aynasna gelme açs, = = 53 o olur duvar A 30 o o o 00 o. ol : üçgeninden açs, = = 80 = 50 o olur. üçgeninden açs, = = 80 = 0 o olur. B H noktasndan aynann uçlarna flnlar gönderdi imizde göz, ayna aracl ile duvarda H kadarlk ksm görsün. CDE ile ABE üçgenlerinin benzerli inden, h H = l l + l + 3l h H = l 5l h H = 5 bulunur. 3l l D l C h E CEVA A 346

9 0.. 3cm 3cm cisim A B C D 5cm 4cm 37 o 37 o 5cm 8 o 4cm 45o 37 o 3cm m 3cm 5cm cisminin aynada ilk durumundaki görüntüsü olur. Ayna 45 o döndürüldü ünde görüntüsü 90 o dönerek konuma gelir. görüntüsünün ya olan uzakl ile görüntüsünün ya olan uzaklklar eflit ve 5 cm dir. Cismin, görüntüsündeki yer de ifltirme, Δr = Δx + Δy Δr = + (4+3) Δr = + 49 Δr 4cm = 50 Δr = c50 cm olur. Cismin görüntüsünün düfley yer cm de ifltirmesi ise, Δr Δy = = 7 cm olur. 3cm ESE AA ve noktalarndan aynann uçlarna flnlar gönderdi- imizde gözlemcilerin görüfl alanlar flekildeki gibi olur. Cisim t saniyede bölme yer de ifltirdi inden, gözlemcisi cismi B - D arasnda t = t = 9t, gözlemcisi cismi A C arasnda t = t = 5t süresince görebilir. t ve t oranlanacak olursa, t t = 9t 5t = 9 5 bulunur. CEVA E.. cisminin aynadaki görüntüsü flekil- deki noktasdr. Aynann bir ucu noktasna getirildi- inde ile görüntüsü arasndaki uzak- lk azalr.. ifade do rudur.. Ayna noktasna getirildi inde görüntü ( ) yöne kayar. ile görüntüsü arasndaki uzaklk azalr.. ifade yanlfltr... ve. ifadelerde görüldü ü gibi aynann hareketi ile arasndaki uzakl de ifltirmektedir.. ifade yanlfltr. CEVA A 347

10 DÜZE AAA TEST ( ) (+) Ayna düfley konumda veya yönünde hareket ettirildi- inde, gözlemcinin gördü ü alann büyüklü ü de iflmez. ve ifadeleri do rudur. Ayna 3 yönünde hareket ettirildi inde, görüfl alan artar.. ifade yanlfltr. flnnn kendi üzerinden yansyabilmesi için flnn ( ) yönde 50 o dönmesi gerekir. flnnn ( ) yönde 50 o dönebilmesi için aynann ( ) yönde 75 o dönmesi gerekir özlemciden aynann uçlarna flnlar gönderildi inde, görüfl alan flekildeki gibidir. Cismin tamam gözün görüfl alan içinde oldu undan, cismin alan ile görüntüsünün alan eflittir. Bu durumda cismin alann bulmak demek görüntüsünün alann bulmak demektir. Cismin aynadaki görüntüsünü çizmeye gerek yoktur. A cis = A gör = a + c. h = 3 +. = 5 br olur. ESE AA 3 noktasna saydam olmayan cisim konuldu unda, saydam olmayan cisimden dolay cisminin görüntüsü görülmez. Saydam olmayan cismin görüntüsünden dolay ise, cisminin görüntüsü görülmez. CEVA A fln aynasnda n = 4, aynasnda ise n = 5 defa yansyarak sistemi terk eder. 6.. açs küçültüldü ünde, fln ve yansyan fln aynasna yaklaflaca ndan, görüntü says azalr. Ι. ifade yanlfltr. l. l uzunlu u artrld nda, flnn aynalar arasndaki yansma says artar.. ifade do rudur. d. Aynalar arasndaki d uzakl azaltld nda, flnn yansma says artar.. ifade do rudur. CEVA E 348

11 7. 0. cisminin görüntüsü nü, saydam olmayan cismin görüntüsünden dolay göremez. cismi gözün görüfl alan- nn dflnda kald ndan cisminin görüntüsü noktas- n göremez. cisminin aynasndaki görüntüsü, aynasndaki görüntüsü ise dir. ve görüntüleri arasndaki uzaklk, = = 4v br olur. CEVA E noktasndan aynasna flekilde gösterilen flnlar gönderildi inde, yansyan flnlar aynasndan da yansdktan sonra flekildeki tüm noktalar görebilir. CEVA E ESE AA fiekildeki noktasal flk kayna ndan aynalara gelifli güzel flekilde flnlar gönderilip, yansma kanunlarna göre yanstld nda, aynalardan yansyan flnlar saydam olmayan cismin ❶, ❸ ve ❹ bölgelerini aydnlatabilir. ❷ bölgesi flk kayna ndan veya yansyan flnlardan aydnlanamayaca ndan, karanlk gözlenir. 9. y. kuzey do u S T perde x yatay özlemci kuzeye veya do uya do ru hareket ederse noktasnn görüntüsünü göremez. özlemci batya hareket edince noktasnn görüntüsünü görebilir. özlemci noktasndan aynasna bakt nda, perdenin T bölümünü görebilir. Ayna. konuma getirildi inde noktasndan aynaya bakan gözlemci perdede - S aral - n görebilir. 349

12 DÜZE AAA TEST - 6. ve flk kaynaklarndan noktasna, 3 flk kayna ndan noktasna flnlar gönderildi inde, = 3 > oldu u görülür Cismin aynalarn kesim noktas olan ya olan uzakl görüntülerinin ya olan uzakl na kesinlikle eflittir. fiekilde görüldü ü gibi, Z ve nin noktasna olan uzakl, cismin ya Z T r r r r cisim olan uzakl na eflittir. ve T çember üzerinde olmad ndan, ve T noktalarnda cis-. min görüntüsü oluflmaz. Ι 30 CEVA E Ι Ι fiekildeki dörtgenden, = = 360 = 30 o bulunur. fln 30 o döndü ünde, fln olarak yansr. Ayna kesikli ok yönünde 65 o döndürüldü ünde, bu durum gözlenebilir. ESE AA 6. noktasndan her iki aynaya flnlar gönderildi inde gözlemci 3. ABCD cisminden önce A D her iki aynann görüfl aynasna, sonra da bu oluflan görüntüden aynasna flnlar gönderildi- inde cismin görüntüsü flekildeki gibi olur. A D B C B C alan içindedir. örüfl alan içinde olmas kendi görüntüsünü görmesi demektir. noktasndan ayna- B C nn uçlarna flnlar gönderildi inden, gözlemci her iki aynann A D görüfl alan içinde ol- CEVA A du undan, aynalarda 4. fiekilde noktasndan aynasna flekilde gösterilen flnlar gönderildi- inde, aynasnda S maksimum alan gözlenir. Bu durumda, aynasna bakan gözlemci aynas aracl ile, ve noktalarn görebilir, ve S noktalarn göremez. CEVA A kendi görüntüsünü görür. noktasndan aynalarn uçlarna flnlar gönderildi inde kendisi aynasnn görüfl alannn dflnda oldu undan, kendi görüntüsünü aynasnda göremez. aynasnn görüfl alan içinde oldu undan kendi görüntüsünü aynasnda görebilir. ve noktalarndan bakan gözlemciler her iki aynada da oluflan görüntülerini görebilir. 350

13 7. Önce gözün aynasndaki görüntüsü alnr. noktasndan çizilen flnlar aynasnn AB ksm- n içermekte, BC ksm ise dflarda kal- A maktadr. nün aynasndaki görüntüsü B alndktan sonra noktasndan C aynasnn AB ksm- na flnlar gönderilir. Bu flnlar arasndaki bölge görüfl alan içinde olur. 0.Ayna konumunda iken, cisminin görüntüsü noktasnda oluflur. Ayna 45 o çevrildi inde görüntüsü noktasnda oluflur. konumunda cisminin görüntü- sü noktasnda, konumunda ise noktasnda S olur. Bu durumda, noktasnn görüntüsü den ye gelir. noktasndan yalnz aynasna bakan bir gözlemci, aynas yardmyla noktasn görebilir. yi göremez. Çünkü gözün aynasndaki görüntüsü 8. engel oluflturur fln yansma kanunlarna göre yanstld nda, fln ile Z den yansyan fln arasndaki aç 40 olur Z ESE AA S T U V Z fiekildeki noktadan aynasna bakan gözlemci arasn görebilir. Ayn noktadan aynasna bakan gözlemci duvarn V ksmn görebilir. CEVA E. noktasndaki gözlemci saydam olmayan cisimden dolay, cisminin görüntüsünü göremez. cismi, gözlemcisinin görüfl alan içinde olmad ndan görülmez. Bu durumda, ve noktalarnn görüntüleri olan ve noktalarn görebilir. noktasndaki gözlemci cisminin görüntüsü den dolay, cisminin görüntüsünü göremez. cismi nin görüfl alan içinde olmad ndan, noktasndaki gözlemci nin görüntüsü olan noktasn göremez. Bu durumda, gözlemcisi, ve gözlemcisi, ve noktalarn görebilir. Her iki gözlemci de noktasn görebilir. ayna özlemci noktasna geldi inde duvarnn tamamn görebilir. 35

14 DÜZE AAA TEST o 30 o 3m 30 o 3m noktasndan aynaya bakan gözlemci saydam olmayan cisim ve görüntüsünden dolay ve noktalarnn görüntülerini göremez. Ayna 8 saniyede 3 saniyede 360 o dönerse, döner.. 8 = = 60 o. T Z cisim fiekilde cismin aynalarda oluflan görüntüleri gösterilmifltir. örüldü ü gibi noktasnda cismin görüntüsü oluflmaz. ESE AA 30 o 60 o Ayna 60 o döndü üne göre görüntüsü 0 o döner. açsnn ölçüsü 60 o dir. Cismin görüntüsünün yer de ifltirmesi uzunlu udur. açs 90 o ve karflsndaki kenar = 6 m dir. 30, 60, 90 üçgeninden 90 o nin karfls 6 m ise 60 o nin karfls uzunlu u ise, 6 3 = = 3v3 m olur. örüntüsünün yer de ifltirmesi 3v3 m olur. CEVA E Duvar 0 o 70 o 70 o ayna A 0 o 0 o Ι D B. özlemci aynaya paralel olarak hareket etti inde aynada gördü ü düfley uzaklk de iflmez.. yarg yanlfltr.. ve noktalarndan aynann uçlarna flnlar gönderildi inde gözlemcinin aynada gördü ü alan azalr.. yarg yanlfltr.. arasnda aynada gördü ü alan artmfltr.. yarg do rudur. C 70 o. ol : flnnn ve aynalarnda yansmalar flekildeki gibidir. ABC üçgeninden, = = 80 = 70 = 35 o bulunur. 35

15 ABD üçgeninden, = = = 80 = 5 o bulunur.. ol : fiekilde genifl aç verilmifltir. Buna göre, gelen fln ve yansyan flnlarn uzantlar aynann arkasnda kesiflirler. Bu durumda, x = = = = 5 o bulunur. 8. d özlemci çocu u noktasndan itibaren görmeye bafllar tam gölge cisim flk kayna nn düzlem aynadaki görüntüsü flekildeki gibi olur. flk kayna ndan perdeye do rudan flklar gönderdi imizde, bu flnlar flekildeki flnlar arasn aydnlatr. flk kayna ndan saydam olmayan cismin uçlarna flnlar gönderdi imizde, saydam olmayan cisimden dolay tam gölge oluflur. Bu bölge flk kayna ndan flk alamaz. Bundan dolay, yar gölgeden bahsedilemez. CEVA A ESE AA fiekildeki dörtgenden, = = 360 = 0 o olur. flnn aynaya gelme açs, bulunur. 70 o = = 0 = 55o 70 o 60 o 60 o 7. Ι Ι fiekildeki dörtgenden, = = 360 = 40 o olur. flnn aynaya gelme açs, noktasal flk kayna ndan çkan fln ve düzlem ay- Ι 3 = = 40 = 70o bulunur. ve taraf tarafa oranlanrsa, nalarndan yansdktan sonra 3 fln olarak yansyabilir. Fakat ve flnlar aynasndan do rudan veya önce sonra ten yansyarak gelemez. bulunur. = = 4 CEVA A 353

16 0.. mavi. mavi 4d d d d d d 4d Cismin aynasndaki. mavi görüntüsü ile, aynasndaki. mavi görüntüsü arasndaki uzaklk, x = 4d + d + d + d + d + d + 4d = 6d bulunur.. 4 cisminin düzlem aynasndaki görüntüsü, görüntüsünün aynasndaki görüntüsü noktasndadr. özlemci cisminin görüntüsünü ❸ noktasnda görür. 5 3 ESE AA. Dijital olarak yazlan :5 in. aynadaki görüntüsünü 5:0 olarak,. aynadaki görüntüsünü ise 0:5 olarak okunur. 354

17 DÜZE AAA TEST - 8. göz A Ι B ΙΙ C özün. aynada görüntüsü alndktan sonra. aynann uçlarna flnlar gönderilir. Bu durumda. ayna yardmyla. aynaya bakan gözlemci. aynada AB arasn göremez. Daha sonra nün. aynada görüntüsü alnarak noktasndan. aynann BC arasna flnlar gönderilir. Bu durumda gözlemci. ayna yardmyla. aynaya bakt nda y öz ve cismi br yukar kaydrld nda cisminden dolay, ve cisimlerinin görüntüleri olan ve noktalar- n göremez. ve noktalarn görebilir. lk durumda,, ve kinci durumda, ve noktalarnn görüntülerini görebilir. Her iki durumda ise, noktasnn görüntüsünü görebilir.,, ve saydam olmayan cisimlerin hepsini görebilir. CEVA E 4.. noktasndan bakan gözlemci görüntülerden 3 tanesini görür.. ESE AA cisminin yalnzca aynasnda görüntüsü oluflur. cismi aynasnn arkasnda oldu undan, görüntüsü oluflmaz. cisminin aynalarda oluflan görüntü says n = olur. cisminden çkan nolu fln aynasndan yansdktan sonra aynasna ulaflp buradan da yansyabilir. Bu durumda, cisminin görüntüsünün görüntüsünden bahsedebiliriz. cisminin ve aynalarnda oluflan görüntü say- s n = 3 olur. özlenen olsayd n = olurdu. n ve n taraf tarafa oranlanacak olursa, n n = 3 bulunur. CEVA A 3. y lk durumda saydam olmayan cisimden dolay, cisminin görüntüsü olan noktasn göremez., ve noktalarn görebilir. fln olarak yansd ndan açlar kullanld nda aynann yatayla yapt aç 35 o olur. 355

18 60 0 fiekildeki dörtgenden, β β 7. cisminin aynasnda görüntüsü oluflur. cisminden ç- kan flnlar aynasna geldikten sonra bu flnlar aynasna gelemez. Bu durumda cisminin aynasnda tane görüntüsü oluflur. CEVA A = = 360 = 60 o bulunur. β açs, β + = 80 β + 60 = 80 β = 0 β = 60 o olur. Aynann yatayla yapt aç, + β + 90 = = 80 = 30 o bulunur. Aynalarn durumu flekildeki gibi olur. Aynalar arasndaki a açs, a = 80 a = 5 o olur. b açs ise, 35 b a b = 80 5 = 65 o 30 bulunur. Aynalarn parlak yüzeyleri arasndaki aç 65 olmufl olur. ESE AA 8. 8m/s 37 0m/s 53 cisminin yatay ve düfley bileflenleri 6 m/s ve 8 m/s olur. cisminin aynadaki görüntüsü flekildeki gibi olur. ye göre görüntüsünün hz, Vba = V V = V + ( V ) = m/s olur. 8m/s 6m/s 6m/s 6. A B C A B C A B C ABC cisminin aynasndaki. görüntüsü dir. ABC cisminin aynasndaki görüntüsü A B C olur. A B C aynas için cisim düflünüldü ünde, bunun aynasndaki görüntüsü A B C, yani olur. Bu durumda cisminin aynasndaki iki görüntüsü ve olur. 9. cisminin aynalarda oluflan görüntüleri aynalara göre simetrik oldu undan, cismin görüntülerinin kesim noktas ayn noktada ve aralarndaki aç, 4 =4.0=80 o olur. 356

19 0. cisminin görüntüsü iken, ayna açs kadar döndürüldü ünde, görüntü kadar döner. fiekil- den, + = 90 3 = 90 = 30 o olur. Ayna fiekil- deki durumda iken, açs kadar dönerek fiekil- teki durum gözlenmifltir. Bu durumda görüntü =. 30 = 60 o dönerek noktasndan noktasna gelir. 30 o 30 o 30 o 30 o 30 o 30 o 30 o fiekil - Ι fiekil - ΙΙ fiekil - ΙΙΙ U T S 3.fiekildeki noktalardan ve aynalarna flnlar gönderilerek, görüfl alanlar bulu- nur. oktalar görüfl alan içinde ise aynada kendi görüntüsünü görebilir. noktasnda : de kendini görebilir. de kendini göremez. noktasnda : de kendini görebilir. de kendini görebilir. noktasnda : de kendini göremez. de kendini görebilir. noktasnda : de kendini görebilir. de kendini göremez.. ESE AA flnnn aynalarda izledi i yol flekilde gösterilmifltir. fln yüzeye dik gelip kendi üzerinden geri dönerek toplam 3 defa yansma yapmfltr. CEVA E. Ι engel fiekilde görüldü ü gibi flk kayna ndan aynaya gelen flnlar duvar aydnlatamaz. Bu durumda duvarda yar gölge oluflmaz. Duvarda - aras tam gölge olaca ndan,. yarg do ru,. yarg yanlfltr. - aras do rudan kaynaktan flk alabilece inden,. yarg do rudur. 357

20 DÜZE AAA TEST Z Ι T ΙΙ S özlemci, saydam olmayan cisimden dolay, cisminin görüntüsü olan noktasn göremez. noktas gözün görüfl alan içinde olmad ndan, cisminin görüntüsü olan noktasn da göremez. flk kayna ndan aynasna gelen flnlar yansdktan sonra aynasna gelir. Buradan yansyan flnlar ise, duvarda - S arasn aydnlatr.. 5. Ι fln ve aynalarndan yansdktan sonra flekilde gösterildi i gibi noktasndan geçer. CEVA A ESE AA x y 50cm fiekilde ve aynalar arasndaki cismin aynalarda oluflan n. görüntüleri arasndaki uzaklk, n.(.(x+y)) ifadesinden bulunur. x + y = 50 cm, n = oldu una göre, d =. (. 50) = 00 cm = m olur. 3. ayna perde 6. Z T ( ) (+) özün ayna aracl ile görebildi i bölge flekilde gösterildi i gibidir. öz sabit olmak flartyla, ayna (+) veya ( ) yönde dik olarak hareket etti inden, gözün görüfl alan de iflmez.. ve. yarglar yanlfltr. öz perdenin tamamn ancak görebiliyorsa, aynann boyu, perdenin boyunun yarsdr.. yarg do rudur. Z ve görüntüsü paralel olduklarndan, birbirlerini duruyor görür. Z ve Z ayn do rultuda ve zt yönde hareket ettiklerinden, birbirlerini maksimum hzla görür. CEVA E 358

21 7. 9. d duvar 40 d 40 x β B β γ A C 8. fiekildeki dörtgenden, = = 360 = 90 o β + = 80 β + 90 = 80 β = 45 o ABC üçgeninden, = = 80 = 95 o bulunur. γ açs ise γ = = 85 o olur. Aynann x ekseni ile yapt aç x = 90 γ = = 5 o bulunur. CEVA A ESE AA lk durumda ayna aracl ile duvarda gördü ü uzunluk d = 8 br olur. özlemci br yukar hareket edip, aynaya bakt nda gördü ü uzunluk d = 6 br olur. d d = 8 6 8d = 6d d = 3 4 d olur. den bakan yi göremez. 0. den bakan ve yi göremez. den bakan gözlemcinin görüfl alan flekildeki gibidir. den bakan gözlemci, gözlemcisini göremez. den bakan gözlemcinin görüfl alan flekildeki gibidir. den bakan gözlemci, gözlemcisini göremez. Bu durumda, ile birbirlerini düzlem aynada göremezler. Di er flklarn hepsi incelendi inde birbirlerini düzlem aynada görebilirler. Cisim flekildeki gibi cismi olursa. aynadaki görüntüsü olabilir. cisminin. aynadaki görüntüsü 3 numaral vektör olur. 359

22 . x fln yansma kanunlarna göre yanstld nda, + = 90 3 = 90 = 30 olur. fiekildeki taral üçgenden x = 80 x + 5 = 80 x = 80 x = 30 olur. CEVA A. V a V y ayna V y ESE AA V a. üzücünün ve görüntünün yatay hzlar birbirine eflit oldu undan, birbirlerinin yatay hzlarn sfr görür.. yarg do rudur.. erdeki gözlemci görüntünün yatay hzn V a olarak görür.. yarg do rudur.. üzücüye göre görüntünün hz, Vba = V gör V yüz V a = V + ( V ) gör yüz = V y V y V y oldu undan. yarg do rudur. V a CEVA E 360

DÜZLEM AYNALAR. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ DÜZLEM AYNALAR

DÜZLEM AYNALAR. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ DÜZLEM AYNALAR DÜZE AAAR DÜZE AAAR ATRAAR ÇÖZÜÜ a) 40 0 ekil- 0 40 40 ansma kanunlarna göre, ve flnlar aynalarda yansd nda, tüm flnlar kendi üzerinden geri döner 70 0 60 60 0 0 0 flk kayna ndan çkan flnlarn izledikleri

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ODE SORU - DEİ SORUAR ÇÖZÜERİ 4 4 5 fl n n aynalarda yans ma say lar n n oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 fl k fl nlar ve düzlem aynalar ndan yans d

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. fl k fl nlar yans - malar sonucu kendi üzerinden geri döner. I 1 I 3. fiekilde görüldü ü gibi, I 1. ve I 3

KÜRESEL AYNALAR. fl k fl nlar yans - malar sonucu kendi üzerinden geri döner. I 1 I 3. fiekilde görüldü ü gibi, I 1. ve I 3 .. ÜRESE AYNAAR OE SORU E SORUARN ÇÖZÜER... iekilde örüldü ü ibi, ve lk lnlar yansmalar sonuu kendi üzerinden eri döner. iekilde örüldü ü ibi, ve lk lnlar yans- malar sonuu kendi üzerinden eri döner..

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M IVI BINCI TET - 1 1. 4... vnn a rl na iyelim. abn tabanna etkiyen sv basnç kuvveti, tabanan fiekil-i ve fiekil-ii eki ibi çklan ik kesik çiziler arasnaki erçek ya a sanal svnn a rl na eflittir. fiekil-i

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DÜZE R DE SRU - DEİ SRUR ÇÖZÜERİ 4 4 5 şnn larda yansma saylarnn oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 şk şnlar ve larndan yansdktan sonra noktasndan geçer 5 şn yan s dk

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DÜZLEM AYNALAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER DÜZLEM AYNALAR TEST ÇÖZÜER DÜZE R Şeklde görüldüğü gb, ya gönderlen,, 3 şk şnlarndan ve dan yansdktan sonra noktasndan geçer 3 3 5 B şkl csmnden çkan ve önce sndan sonra da sndan brer kez yansyan şnlarn snda oluşturduklar

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir.

Düzlem Aynalar. Test 1 in Çözümleri. Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan K ve M ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. 29 Düzlem Aynalar 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. A N N Şekilde görüldüğü gibi düzlem aynadan yansıyan e ışınları A noktasal ışık kaynağından gelmektedir. anıt D dir. N e N ışınları şekillerdeki yolları izleyerek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR 1 10. SINIF ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OTİ 2. onu IŞIĞIN ANSIMASI VE DÜZEM ANAAR ETİNİ ve TEST ÇÖZÜMERİ 2 Ünite 4 Optik 4. Ünite 2. onu (ansıma) A nın Çözümleri 5. II 1. (2) I

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR ÜN TE I PR ZMALAR 1. PR ZMAT K YÜZEY VE TANIMLAR 2. PR ZMA a. Tan m b. Prizman n Özelikleri 3. D K PR ZMA a. Tan m b. Dik Prizman n Özelikleri 4. E K PR ZMA a. Tan m b. E ik Prizman n Özelikleri 5. DÜZGÜN

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI FİZİK 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI FİZİK 1 SORU BANKASI ANKARA YÜSEÖĞRETİM URUMAR SNAV İZİ 1 SORU BANAS ANARA İÇİNDEİER izik Bilimine Giriş... 1 Manyetik Alan... 155 Madde ve Özellikleri... 9 şk ve Gölge... 163 Svlarn aldrma uvveti...31 Düzlem Ayna... 171 Basnç ve

Detaylı

MERCEKLER. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ MERCEKLER. K fl n n n uzant s asal ekseni kesti inden, D c. = 30 cm al narak, D g. bulunur.

MERCEKLER. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ MERCEKLER. K fl n n n uzant s asal ekseni kesti inden, D c. = 30 cm al narak, D g. bulunur. MERCEER MERCEER AiTRMAARN ÇÖZÜMÜ. a). a) 60 0 0 0 l n n n uzant s i kesti inden, D 0 al narak, D D + D 60 0 + D D 60 + 0 D (+) ç kt ndan l n k r ld ktan sonra, kendisi i keser. D 0 D 0 olur. D 0 l n n

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSNS YRLTRM SINVI GOMTR TST SORU KTPÇII 9 HZRN 00. bir üçgen 80 = m() = m() m() = 80 m() = Yukardaki verilere göre kaç derecedir? ) 40 ) 45 ) 50 ) 60 ) 75. bir üçgen m() = 90 = 9 cm = 4 cm Yukardaki ekilde

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET ÜN TE II HAREKET 1. Bir Do ru Üzerinde Konum ve Yer De ifltirme 2. Düzgün Hareket 3. Ortalama H z ve Anî H z 4. Ortalama vme ve Anî vme 5. Sabit vmeli Hareket ÖZET Ö REND KLER M Z PEK fit REL M DE ERLEND

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S . ÜN TE. KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR?. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S 4. TÜM VARLIKLARI HER ZAMAN ETK LEYEN KUVVET Bir cismin bulundu u noktaya

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve GMTR erginin bu sa s na Uza Geometri ve o runun nalitik ncelemesi konular na çözümlü sorular er almakta r. u konua, ÖSS e ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik ollar, sorular m

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2 Fonksionlar f : R R, f() = a Fonksionunun Grafi i f : R R, f() = log a Fonksionunun Grafi i a > için f() = a üstel fonksionunun grafi i andaki gibidir. = a a > için f() = log a fonksionunun grafi i andaki

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A SU DAGAARI. Dalgalar enerji tafl rlar. Giriflim ve k r n m özellikleri gösterirler. Tüm dalgalar n yay lmas için maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Örne in elektromanyetik dalgalar bofllukta yay l rlar.

Detaylı

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON EETET DÜS TEST - y 3 x magnetk ak Φ z S enz kanununa göre: Tel çerçeve +x yönünde çeklrse, tel çerçevede den ye do ru ndksyon - S kutuplar karfl l kl olarak brbrne yaklaflt r l rsa, m knat slar aras ndak

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı