SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand"

Transkript

1 SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand

2 Bu say m zda Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic computing kisi bir potada eridi Bas n lan Kurumu nda Linux Free asl nda özgür demek Linux çu üniversiteliler aç k oturumda Biz haz r z... Peki ya siz?.. Kusursuz hizmete al fl k olanlar için X-Architecture xseries ile yeniden Haberler Çözüm, Destek, stihdam... Haber Linux bu say dan itibaren yeni bir boyutla ve daha zengin içerikle karfl n za ç k yor. IBM olarak özgür yaz l m dünyas na verdi imiz deste i, kurumsal pazarlarla beraber, Linux kullan c taban na da indirebilmek, ilk ve en önemli baflvuru kayna olmak en büyük dile imiz. Bu nedenle sayfa say m z iki kat na ç kararak IBM içi ve d fl aç k kaynak kodlu yaz l m dünyas ndan en güncel bilgileri sizlerle paylaflmak istedik. Son say m zda IBM Türk stanbul Ofisi nde aç lan Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi nden bahsetmifltik. Merkez yürütmekte oldu u seminer ve e itim programlar yla 4 ay gibi k sa bir sürede yaklafl k beflyüz kifliye ulaflt. E itimlerimiz y l boyunca devam edecek. Linux Merkezi haziran ay nda bafllayacak Linux Baflar Ödüleri-III yar flmas na da evsahipli i yapacak. Tüm dünyada kamu kurumlar, devlet ve/veya bakanl klar çap nda Linux iflletim sistemine dayal bir çal flma biçimini seçmeye devam etmekteler. Bu ivmenin ülkemizdeki yans malar n görmeyi arzuluyoruz. Bu yüzden yedinci say m z kamuya özel bir içerikle kurgulad k. Yaz l m teknolojileri son y llarda geçmiflten gelen al flkanl klar m z n temelden de iflece i bir sürece girdi. Kaynak kodu aç k olmayan iflletim sistemlerinde üreticilerin sa lad oranda esnekli e ve hareket kaabiliyetine sahipken, ihtiyaçlar n za göre flekillendirebilece iniz aç k kaynak kodlu iflletim sistemlerinde gerekli de ifliklikleri yapma özgürlü üne sahipsiniz. Üstelik bahsetti imiz kapal kodlu iflletim sistemlerinin baz lar n n Linux a tafl nmalar, altyap lar nedeniyle zannedilenden de h zl gereçekleflmektdir. Bu özgürlü ü kuruluflunuz bünyesinde oluflturaca n z yaz l mc /gelifltirici kadrosu arac l yla kullanabilece iniz gibi bu amaçla oluflmufl profesyonel, kurumsal yap lardan da destek alabilecek ve belki de bu tip oluflumlara neden olabileceksiniz. Linux la ilgili geliflmeleri paylaflmaya devam edece imiz gelecek say m zda görüflmek dile iyle. YÖNET M mtiyaz Sahibi : IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü TASARIM ve UYGULAMA Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212) :

3 kurumsal IBM in ilk Linux tabanl Blade Süper Kümeleme Çözümleri On y l aflk n bir süredir kümeleme çözümlerinde lider olan IBM, küçük ve orta ölçekli kurulufllar n ihtiyaçlar na cevap verecek, kabul edilebilir fiyatlarla özellikle üniversiteler ve araflt rma merkezlerinin ihtiyaçlar na cevap verebilecek Linux tabanl anahtar teslim kümeleme çözümlerini kurumlar n ihtiyaçlar na sundu. IBM Deep Computing departman baflkan yard mc s David Turek, "Müflterilerimize, petrol araflt rmalar ndan dijital animasyonlara kadar yüksek bilgisayar gücü gerektiren her alanda gerekli kümeleri kurabilmeleri için çözümler sa l yoruz" diyor ve "Bütün segmentlerdeki müflteriler, en güçlü sistemlere ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere, kendi özel sistemlerini kurmakla u raflmak istemiyorlar. IBM Cluster 1350 müflterilerimize k sa bir süre içinde kurulabilen güvenli bir çözüm imkan sa l yor" diye ekliyor. IBM'in bu yeni çözümü müflteriye önceden konfigüre edilmifl, denenmifl ve paketlenmifl anahtar teslim süper bilgisayar kümeleri sunmay hedefliyor. Yap olarak her bir küme, uygulamalar koflan sunucular, kümenin koordinasyonundan sorumlu bir yönetim sunucusu ve bunlar n aras ndaki ba lant lar oluflturan a dan oluflmakta. "Bütün bilgisayar elemanlar, switchler ve yönetim sunucusu, rackler içinde yerlefltirilmifl halde" diyen Turek sistemlerin birçok de iflik yaz l m bilefleni ile test edilip, fabrikadan ç kmadan önce her kümenin de iflik roller ve yükler alt nda çal flt r ld n belirtiyor. Sat n al nan konfigürasyona göre kullan lan sunucular n de iflti i yap içinde, IBM'in eserver Blade Center HS20-7U'luk 14 Blade bar nd rabilecek kapasitede rack- monitör, klavye, konsol switch, a switchi ve güç da t m ünitesiyle gerekli bütün bileflenleri içermekte. Küme dahilindeki sunucular ise Intel Xeon ya da AMD 64bit Opteron ifllemcilerle donat labiliyor. Uygulama sunucular IBM eserver xseries 345 yönetim sunucusu ile Ethernet üzerinden sanal bir a la (VLAN) koordine edilmekte. Her kümeleme konfigürasyonu ayn zamanda ayr 1 Gigabit Ethernet VLAN' n da bu amaç için kullanabilmekte. Arizona'da yeralan TGen araflt rma enstitüsü 512 noktadan oluflan IBM eserver 1350 kümeleme çözümü üzerinde Linux sistemlerle bilimsel araflt rmalar yapmakta. "IBM'in önceden denenmifl Linux kümeleme sistemleri, kanser ve di er karmafl k genetik hastal klar konusunda araflt rmalar m z için ideal bir ortam sa lad " diyen TGen baflkan Dr. Jeffrey Trent "Bu süper bilgisayar n gücü ile birçok araflt rma projesinin sahip olmad bir flekilde daha önce araflt r lamayan konulara e ilebilece iz. IBM ile çal flmak bize çok daha h zl ve etkin bir flekilde kompleks biomedikal problemlerimizi çözme üzerine yo unlaflma imkan verdi" dedi. Blade Center HS20 1

4 kurumsal Dünyan n tercihi özgürlük ve aç kl k 1991 y l nda Linus Torvalds taraf ndan yaz lan çekirdek ile bafllayan Linux bugün dünyan n en h zla yay lan iflletim sistemidir. Linux un baflar s n n ard nda, isteyen her programc n n kernel a kodu gelifltirecek katk yapabilmesine izin vermesi ve buna yönelik yapt ça r yatar. Tüm dünya Linux un gelifltirme laboratuvar, bütün yaz l m gelifltiriciler ise onun test edicileridir. flte bu yüzden Linux sürekli olarak iyilefltirilmekte ve gelifltirilmektedir. Linux un kaynak kodu özgürce kullan labildi i için çeflitli firmalar farkl Linux da t mlar gelifltirmifl bulunuyorlar. Da t m n en temel bileflenini Linux kernel i oluflturur, geri kalan ise çeflitli uygulamalar, servisler ve yard mc yaz l mlardan oluflur. Her da t m n kendi özel yap s ve avantajlar vard r. Linux iflletim sistemi, olgunlaflt kça kurumsal sunucular n yan s ra istemci, yani PC platformu için de art k ciddi bir alternatif haline gelmifl bulunuyor. Linux, sunucu dünyas na sundu u, performans, güvenilirlik ve esneklik özelliklerini art k PC kullan c lar na da yayg n olarak sunuyor. Linux iflletim sistemi, güçlü nternet uygulamalar için art k ilk akla gelen sunucu platformudur. Kurumsal Web sunucular, FTP, Gopher ve genifl alan bilgi sunucular için en ideal seçim yine Linux olmaktad r. Linux, modern bilgi teknolojileri dünyas n n temel alanlar olarak ifade edilen, istemci, ifl uygulamalar, middleware, veri depolama, altyap ve iflletim sistemi alanlar n n tamam nda etkin rol alabilen, bunlar n gereksinimlerini eksiksiz olarak karfl layabilen yegane iflletim sistemidir. Linux dört temel bileflenden oluflur: >Kernel Programlar n ve disk ve yaz c gibi donan mlar n yönetimini sa lar. >Kabuk (shell) Kullan c dan komutlar al r ve bu komutlar kernel a gönderir. Bu ifllemi standart bir kullan c arabirimi arac l yla gerçeklefltirir. >Dosya yap s Dosyalar dizinler içinde organize edilir. Her bir dizin çeflitli dosyalar içeren bir dizi alt dizinden oluflur. PC iflletim sistemindeki dosya yap s ile ayn yap ya sahiptir. >Yard mc yaz l mlar (Utilities) Farkl ifllemler için gereken bir dizi yard mc yaz l m iflletim sistemi ile birlikte çal fl r. Linux, UNIX in bir dizi avantaj n yap s nda bar nd r r. Bu özellikler sayesinde, farkl donan m ortamlar nda çok farkl avantajlar n ön plana ç kar r. PC lerdeki geleneksel BIOS sistemine gerek göstermedi i için donan m do rudan iflletim sisteminden kontrol edilir, bu sayede boot-up süresi üç saniye gibi PC dünyas n n hayal bile edemeyece i kadar k sad r. UNIX gibi bir dizi çok kullan c l k ve çok görevlilik fonksiyonlar na sahiptir, bu sayede sunucu ayn anda çok say da ifli efl zamanl olarak yerine getirebilir. Kullan c lar n kullan m politikalar n belirlemek konusunda da son derece esnektir. Linux, uygulama gelifltirme konusunda da son derece güçlü bir dizi gelifltirme arac na sahiptir. Bu araçlar sayesinde endüstri standard uygulamalar gelifltirilir. Gelifltirme araçlar seti GNU C Compiler içerir. Linux un yap s, programc lara donan m ve network katmanlar na eriflim imkan verir. Böylece programc lar, standart uygulama programlama arabirimi ile donan m katman n n avantajlar na sahip uygulamalar gelifltirme olana na kavuflurlar. Linus TORVALDS Linux un Yarat c s 2

5 kurumsal IBM DeveloperWorks: IBM'in gelifltiriciler için teknik kaynak sa ladı ı bu site, alanındaki en zengin ve en kapsamlı bilgi kayna ıdır. Site, IBM Yazılım Gelifltirme Platformunun bütün avantajlarını barındırır. Gelifltiriciler, yazılım araçlarından kaynak kodlarına, e itim dokümanlarından ürün gelifltirme bilgilerine kadar benzersiz bir dizi bilgiyi burada bulabilirler. IBM'in yazılım markaları (DB2, Lotus, Rational, Tivoli, WebSphere) üzerinde uygulama gelifltirmek isteyen gelifltiriciler, gelifltirme süreçlerini çok kolaylafltıran ve hızlandıran her türlü aracı ve kayna ı buradan elde edebilirler. DeveloperWorks, Linux gelifltiricileri için dünyadaki en zengin iki kaynaktan birisi olma özelli ine sahiptir. Software Evaluation Kit -SEK On-demand yazılımlarınızı ve web servislerinizi Linux'da hazırlamaya ve hayata geçirmeye hazır mısınız? Bu durumda DB2 evrensel veritabanına, WebSphere Uygulama Sunucusuna, WebSphere Studio Site Developer, Lotus Domino ve Tivoli Access Manager 'ın yer aldı ı ücretsiz DVD'lere ihtiyacınız var. Bu DVD, iki DVD'den oluflan ve adresinden ücretsiz edinebilece iniz DVD Software Evaluation Kit'in bir parçası. Kullanabilmek için neler gerekiyor DVD sürücüsü bulunan Windows ya da Linux kurulu x86 bir sisteme ihtiyacınız var. DVD setini tam anlamıyla kullanabilmek için en az 1-GHz ifllemci, 512 RAM, ve 10 GB sabit disk alanı öneriliyor. Bu dvd'de yer alan gelifltirme araçları "Linux on Xseries" ve Intel tabanlı gelifltirme için tasarlanmıfl. E er platform tercihiniz iseries, pseries, veya zseries ise bu durumda Linux on POWER (iseries and pseries - ya da Linux on zseries (http://www-106.ibm.com/developerworks/offers/linuxspeed-start/download-z.html?s_tact=104ahw16&s_cmp=lnxss) kaynaklarından yararlanmalısınız. IBM'in Linux üzerinde gelifltirme yapanlarla ilgili deste i bu kadarla da bitmiyor. IBM'in SEK'sını kullanarak yazdı ınız Linux uygulamanız hakkında IBM'e yazdı ınız takdirde bir t-shirt ya da developer works kitaplı ından bir kitap almakta kullanabilece iniz $10 ile ödüllendirilebilirsiniz. DVD'lerde neler var lki Linux (DVD1) ikincisi de Windows (DVD2) platformları için uygulamalar içeren DVD'lerde flunlar bulunuyor: Model Rational Rose and PurifyPlus for Windows Build WebSphere Studio Site Developer V5.1 or WebSphere SDK for Web services V5.1 Deploy WebSphere Application Server V5.0.2 Access DB2 Universal Database, PDE V8.1.3 Secure Tivoli Access Manager V4.1 Collaborate Lotus Domino Server V

6 kurumsal IBM'den yeni eserver i5 sunucu serisi IBM, eserver iseries sunucu ailesini bafltan afla ya yeniledi. eserver i5 adl yeni sunucu ailesi, POWER5 ifllemciler, yeni iflletim sistemi i5/os ve Virtualization Engine Technology ile donat ld. Yeni seri öncelikle küçük ve orta boy iflletmelere (KOBI) hitap ediyor. Dünyan n en yayg n kullan lan sunucu ailesi olan IBM eserver iseries bundan böyle hep beflinci vitesle gidecek. IBM, merakla beklenen yeni POWER5 ifllemcileriyle donatt ilk ürün dizisi olan yeni eserver i5 sistemlerini küçük ve orta boy iflletmelere yönelik olarak pazara sundu. Gelecek kuflak eserver i5 serisinde Virtualization Engine Technology gibi yeni teknolojiler bulunuyor. Çok yüksek ifllemci gücü ile bir dizi yeni teknolojiyi çok uygun maliyet koflullar nda kullan c lara sunan IBM'in yeni kuflak eserver i5 sunucu serisi, i5/os, Windows, Linux ve AIX 5L iflletim sistemlerini çal flt rabiliyor. Bir dizi yeni teknoloji ile servis seçeneklerini bir arada sunan IBM Virtualization Engine Technology, kullan c lara bilgi teknolojisi altyap lar n basitlefltirme ve optimize etme imkan veriyor. Mant ksal bölümleme (logical partitioning) ve sanal depolama gibi büyük sunucu ortamlar ndaki teknolojiler de yeni teknoloji sayesinde küçük ve orta boy iflletmelerin kullan m na sunuluyor. IBM eserver i5 serisi, önceki iseries'e göre %40 daha iyi fiyat/performans oran sa lamas n n yan s ra, bellek, disk ve sunucu bileflen maliyetleri aç s ndan UNIX sistemleriyle karfl laflt r labilir öneriler de yap yor. ki y lda 500 milyon dolarl k Ar-Ge harcamas sonucunda gelifltirilen yeni eserver i5 sunucularla, KOB 'lere yüksek bilgi ifllem gücünün çok uygun koflullarda sa lanmas hedefleniyor. iseries Genel Müdürü Al Zollar, yeni ürünlerle ilgili olarak, "Müflterilerimizi on-demand dünyas na tafl yacak bir platform" de erlendirmesini yapt. Yeni ifllemci, yeni OS, yeni teknoloji IBM'in yeni sunucu serisi eserver i5'in yenilikleri flunlar: Bir önceki POWER4 ifllemcilere göre iki misli performans sa layan yeni kuflak 64-bit ifllemci ailesi POWER5. OS/400'ün yeni kufla olan entegre iflletim sistemi i5/os. Sistem kaynaklar n n optimum kullan lmas n sa layan Virtualization Engine Technology. KOB 'ler için son derece uygun maliyetler. i5/os, AIX 5L, Linux iflletim sistemlerini çal flt rabilme özelli i. 27

7 Merkezden Haberler IBM Türk Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi May s - Haziran Takvimi 20 May s 2004 Perflembe 19:00 21:00 WSAD ile Web Servisleri gelifltirme örne i / IBM Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul Yaklafl k dört ay önce Linux dünyas na merhaba diyen ve alan nda Türkiye de bir ilk olan IBM Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi olarak, gerek herkesin kat l m na aç k olarak düzenledi imiz seminerler ve Linux e itimlerinin ilgiyle takip edilmesi, gerekse Linux üzerinde uygulama gelifltiren firmalara, ö rencilere, topluluklara ve Linux merakl lar na sundu umuz olanaklar n kullan lmaya bafllanmas geçen dört ay n bizler için en önemli getirileri. IBM Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi olarak, Çözüm Ortaklar m z, Linux Kullan c lar Derne i (LKD) ve Bilgi Üniversitesi Open Source Enterprise Center (OSEC) iflbirli i ile düzenledi imiz sürekli seminerler ve Linux e itimleri ile bafllad m z bilgi paylafl m süreci önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Merkez, Linux üzerinde uygulama gelifltirenler kadar mevcut IT altyap lar n Linux sistemlere çevirmek isteyen kurumlar için de ideal flartlara sahip. Linux sistemlere geçmeyi düflünen kurumlar / firmalar planlama aflamas ndan bafllay p kendi ortamlar na kurulumlar n yapana kadar olan tüm aflamalar Merkez imizde test edebilir, gelifltirebilirler. Merkez de üzerinde çeflitli Linux da t mlar n n (Redhat, SuSE, Slackware, Debian) bulundu u istemci makinalar, üzerinde yine Linux da t mlar yüklü olan IBM xseries 335 model sunucular ve FastT 600 Storage ve masaüstü bilgisayarlardan oluflan donan mlar bulunmaktad r. lerleyen zamanlarda bu donan mlara yenileri eklenecektir. Linux platformu üzerinde uygulama gelifltiren firmalar, üniversiteler ve ba ms z gelifltirciler uygulamalar n n testlerini çeflitli da t mlar üzerinde gerçeklefltirebilirler. Uygulamalar n Linux Kümeleme (Cluster) ortam nda test edebilirler. Her türlü Linux a uygulamas gelifltirilebilir/test edilebilir. E-posta sunucusu, web sunucusu, dosya sunucusu vb. her kurum için gereken olmazsa olmaz uygulamalardan ileri güvenlik duvar ve LDAP sunucu tabanl özel uygulamalara kadar genifl bir yelpazede her türlü uygulama ve program gerçek ortamda gelifltirilip, test edilebilir. IBM Linux ve Serbest Yaz l m Merkez inde sundu umuz imkanlar ile Linux topluluklar n n ve Linux üzerinde uygulama gelifltiren insanlar n/firmalar n en önemli ihtiyaçlar ndan birini bir nebze olsun giderebildi imizi görmek bizler için çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu deste imiz artarak sürecektir. Bol Linux lu günler Erhan Ekici IBM Linux ve Serbest Yaz l m Merkezi - E itmen 26 May s 2004 Çarflamba 19:00 21:00 Samba + FTP + SSH E itmen : Ka an Coflkun Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul 27 May s 2004 Perflembe 19:00 21:00 Gömülü Sistemler için bir Linux Da t m Gelifltirme Linux Kullan c lar Derne i Murat Demirten Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul 3 Haziran 2004 Perflembe 19:00 21:00 WSAD ile JSF (Java Server Faces) uygulama gelifltirme örne i / IBM Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul 10 Haziran 2004 Perflembe 19:00 21:00 Koha Kütüphane Otomasyon Sistemi Linux Kullan c lar Derne i Zeki Çelikbafl ) Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul 24 Haziran 2004 Perflembe 19:00 21:00 PostgreSQL Veritaban Sunucusu Linux Kullan c lar Derne i Devrim Gündüz Yer : IBM Türk Limited fiti. Büyükdere Caddesi YKB Plaza B Blok Levent / stanbul 21

8 Röportaj Chris Stephenson ile, Özgür Yazılım... Bilgi Üniversitesi Open Source Enterprise Center (OSEC) danıflmanı Chris Stephenson ile, Özgür Yazılım, Türkiye'deki biliflim dünyası ve üniversite konularında bir röportaj yaptık. Haberlinux - OSEC fikri ilk aflamada nasıl aklınıza geldi? OSEC'in temel faliyet alanları ve verdi i hizmetler nelerdir? Bence üniversiteler sadece fikir üretmemeli, aynı zamanda toplumda aktif bir yer almalı. Bilgisayar alanında mesela bu bazen "hadi endüstriye bir kaç proje yapalım da Üniversite için biraz para kazanalım" fleklinde yorumlanır. OSEC'de biz bundan çok çok daha fazlasını hedefliyoruz. Biz bir parçası oldu umuz toplumun tamamına yardımcı olmak istiyoruz. OSEC'in hedefi, Türkiye'de Özgür Yazılım ve Açık Kod projelerinin geliflimine yardımcı olmak ve bu tür çözümlerin yayılmasını sa lamaktır. Bu, sokaktaki insana yarar sa layabilecek potansiyele sahip bir amaç. Bilgisayar sistemlerimizin çok daha iyi, çok daha düflük maliyetli ve çok daha demokratik bir flekilde kullanılabilir olmasından bahsediyoruz. Bilgisayar sistemleri insanların hizmetinde olmalı, bunun tersi de il. Bunu yapmanın da çeflitli yolları var. E itim: Özgür ve Açık Kod'lu yazılımlar konusunda çeflitli kurslarımız var. Kurslarımız var derken bir tek ders bile verilmemifl "katalog kurslarımız" var demiyorum. Düzenli olarak ö renciler yetifltirdi imiz çeflitli kurslarımızı var. Bunlar içerik açısından özenle hazırlanmıfl, maddi açıdan da oldukça uygun kurslar. Yine de yaptıklarımız bize yeterli gelmiyor. Çeflitli vesilelerle halka açık kurslar düzenliyoruz. (IBM'in Serbest Yazılım Merkezi'nin programı kapsamında sekiz haftalık bir e itim düzenledik örnek olarak) Bu kurslarda gördü ümüz ilgi ücretli olarak kurslarımıza gelenlerden çok daha fazla. Bireyler bu tür e itim için kaynak ayırmakta zorlanıyorlar, biz de buna alternatif olarak iki yöntem gelifltirdik: Bunlardan biri çok daha ucuza sa ladı ımız e-e itim sistemi (aynı e itim materyalini nternet üstünden ö rencilerimize sa lamak ve e itimin interaktif kısmını IRC ve ICQ gibi araçlara taflımak gibi). kinci bir çözümümüz ise çalıflanlarının e itimi için yatırım yapacak kurumlar ve flirketler ile ba lantı kurmak. Projeler: Açık Kodlu ERP/MIS projesinin Türkçelefltirilmesi ve gelifltirilmesi konusunda çalıflıyoruz. Bu yazılımın Türkiye'deki KOB 'lere çok yararı olaca ını düflünüyoruz. KOB 'lerin üretken ve etkin bir flekilde bilgisayar kullanır hale getirilmesi çok önemli. KOB 'ler Türkiye'de önemli bir istihdam kayna ı. Bu ve bunun gibi baflka projelerin gelifliminde etkin olarak rol alıyoruz. E itim alanında Özgür Yazılımlar: Açıkcası bu alanda hala iflin baflındayız. Özgür Yazılım özellikle okullar için çok yararlı. Do u'da bazı pilot bölgelerde ö retmenleri Özgür Yazılım konusunda e itmeye bafllıyoruz. Umarız bu türden yeni projeler için öncü olur. Toplumu bilinçlendirmek ve tartıflmalara zemin oluflturmak: Bu sene flubat ayının sonunda Özgür Yazılım ve Açık Kaynaklı Yazılımlar konulu etkinli imizin ikincisini gerçeklefltirdik. Bu sefer oldukça genifl bir toplulu un dikkatini çektik ve diyebilirim ki bu etkinlik "ses getirdi". Bunlara ek olarak daha birçok düflüncemiz, projemiz bulunmakta, fakat bunlardan önce hedefledi imiz alanlarda pratik baflarılar elde etmemiz gerekmekte. HL - Türkiye'nin GNU/Linux dünyasındaki yeri sizce nedir? Böyle bir geliflme ülkemizdeki bilgisayar okur yazarlı ını nasıl etkileyecek sizce? GNU/Linux konusunda çalıflmaya hevesli olanlar açısından bakıldı ında iyi bir durumdayız. LKD'nin ve di er grupların mensupları fantastik bir ifl çıkartıyorlar. Birçok önemli program ve Linux da ıtımının güncellenmesi gerçeklefltirilmifl durumda. Dahası e itim ve farkındalık konusunda da çok yol katedilmifl durumda. E er gerçek dünya flartlarına uyumdan bahsetmemiz gerekirse, durum o kadar iyi de il. Fakat Özgür Yazılımların kullanımı konusunda çok güzel örnekler oldu unu da görmek lazım. Merkez Bankası Bilgi fllem bölümü çok güzel ifller çıkartıyor, bunlar bütün kamu kurumlarına örnek teflkil edebilecek ifller. Kapalı kodlu ticari yazılımlara alternatifler oldu unun farkında olmak gerekiyor. Özgür / Açık Kaynak Kodlu yazılımların mevcut sistemlere uyumlu hale getirilmesinin daha fazla çaba gerekti i kabul edilmesi gereken bir gerçek. E er daha çok bu tip sistemler kullanırsak bilgisayar okur yazarlı ı açısından çok daha fazla yol katedece imiz de bir gerçek. HL - Bilgi Üniversitesi olarak bir Bilgisayar Yarıflması düzenlediniz ve bu yarıflmada özellikle lise ö rencilerini hedeflediniz. Bu do rultuda yarıflma ile amaçladı ınız, kazanç olarak görmek istedi iniz fleyleri biraz anlatır mısınız? Bilgisayar Bilimleri'nin sadece "iyi bir meslek" de il e lenceli, ilginç ve meydan okumalara açık bir u rafl oldu unu göstermek istedik. " yi meslek" Visual Basic ile yazılmıfl ve çok da iyi çalıflmayan programlar yazmakla ilgili bir fley biraz. fiirketler biliflim alanında zor ifller yapacakları zaman Bilgisayar Bilimcileri de il matematik mühendisleri arıyorlar. Biz bunu de ifltirmek istiyoruz. 4

9 Röportaj Sınavımız yaratıcı ve meydan okuyucuydu, "sıkıcı" bilgisayar programlama ile pek ilgisi yoktu. Umudumuz hayal gücü kuvvetli, yetenekli genç beyinlere ulaflmak ve onları Bilgi'ye ça ırmak. Aralarından birinin burs kazanaca ını da unutmamak gerek. HL - Sizce Özgür Yazılım projelerini sürdürülebilir projeler halinde uygulanmaları ve kazanç getirebilmeleri için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? nsanlara istedikleri hizmeti verirken bu ifl için ortaya koydu unuz emekle orantılı bir ücret talep etmeniz lazım. Ve bunu yaparken de toplumdan aldı ınızdan daha fazlasını topluma vermeniz lazım. Bu çok önemli bir konu ve biz hala bunu gerekti i gibi yapmayı ö reniyoruz. HL - Eski bir IBM çalıflanı oldu unuzu, hatta bir ödülünüz oldu unu biliyoruz. Bize biraz o günlerden bahseder misiniz? 17 yaflında Üniversite'ye girmeye hak kazandı ım için flanslıydım. Duygusal ya da entellektüel açıdan Cambridge Üniversitesi'nden tam olarak yararlanabilecek kadar olgun oldu umu düflünmüyordum. Bu yüzden bunu bir yıl erteledim ve kendime bir ifl aramaya baflladım. 60 kadar flirkete baflvurdum, en ilginç teklif IBM'den geldi. IBM'de ilk 16 bitlik mini bilgisayarlardan IBM 1130 kullanacaktım. Daha sonra bir proje ortaya çıktı ve 1130'un ifllemcisini bankalar için gerçek zamanlı iletiflim amaçlı kullanılması gündeme geldi. Hursley arafltırma merkezine geçtim ve baflka kimse bu proje ile ilgilenmedi i için burada çalıflmaya baflladım ve bugün flletim Sistemi Çekirde i (kernel) olarak tanımlanabilecek bir program yazmaya baflladım. Yaklaflık 3kilobyte idi fakat kesme istemlerini ve planlı iflleri gerçeklefltirebiliyordu. Dahası çatallanma (forking) bile yapıyordu. Çok e lenceliydi, böyle bir fleyi sıfırdan ve tamamen cahil bir flekilde, hiçkimsenin yardımını almadan yapmak çok e iticiydi. Kesmelerle ilgili bir problemi çözebilmek için mühendislerin bilgisayarın komut setine yeni bir komut koymalarını bile sa lamıfltım. Daha sonra ö rendim ki o problemin çok basit yazılımsal bir çözümü varmıfl. Eh ne de olsa "cehalet de bir nimettir" Bu ifl için iki aylık maaflıma karflılık gelen bir "özel katkı ödülü" almıfltım ki 100 pounda karflılık geliyordu. IBM'e bana sa ladıkları bu imkan için çok müteflekkirdim. Tabi ayrıca benim (bir yöneticinin tabiriyle) "hipi görüntüme" tahammül ettikleri için de. O zamanlarda IBM'de koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve "Ç ÇEKL KRAVAT" ve kulaklarınıza kadar inen saçlar "marjinal" kabul ediliyordu. HL - Türkiye'de birçok anlamda ilk olan "Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri"ni gerçeklefltirdiniz. Sizce amacına ulafltı mı? Önümüzdeki yılllarda nasıl sürprizler bekleyebiliriz? Bu sene geçen seneden daha iyiydi, gelecek sene de bu seneden daha iyi olacak bence. Amacımız %100 Özgür Yazılımlar kullanan bir Türkiye oldu undan buna eriflemedik tabi (daha). Sürprizlere gelince, e er söyleseydim sürpriz olmazdı! HL - OSEC olarak gelecek planlarınız neler? Baflladı ımız ifllerde baflarılı olmak ve ardından yeni bir fleyler daha yapmak. HL - Sorularımız cevapladı ınız ve dahası tecrübelerinizle bizi aydınlattı ınız için çok teflekkür ederiz. Chris Stephenson Bilgi Üniversitesi Open Source Enterprise Center danıflmanı 5

10 Kamu Uzaktan e itimde baflar Teknoloji, özellikle Internet teknolojileri son hızla geliflmeye devam ediyor. E itim sektörü de bu durumdan nasibini alıyor. Bundan 40 yıl kadar önce tüm dünyada uzaktan e itim mektupla yapılırken artık bilgisayarımızın baflından kalkmadan e itimimizi alabiliyoruz. Bu geliflmeler karflısında çok yakın bir zamanda gerçekleflecekleri tahmin etmek pek de zor de il. Zaman ve mekan zorluklarını kaldıran ve herkese eflit e itim olana ı sa layan uzaktan e itim modelleri büyük e itim kurumları tarafından daha çok tercih edilmeye bafllayacak, devlet ve yerel yönetimler tarafından öncelikli hale gelecek. Bu konuda önemli bir örnek yakın bir tarihte IBM tarafından Linux altyapısı kullanılarak Sao Paulo'da gerçeklefltirildi. Sao Paulo Latin Amerika'nın en geliflmifl bölgesi. Çok genifl bir alana yayılmıfl olan Sao Paulo Brezilya nüfusunun da 22% sini içermekte. Sao Paulo'nun e itimden sorumlu eyalet sekreterli i bu genifl eyalette halka açık e itimler vermekle yükümlü. Bu e itimler ilk e itimden profesyonel geliflime kadar uzun bir süreci kapsıyor. Sekreterli in sorumlulu unda 645 belediyeye yayılmıfl 5910 okul, 6 milyon ö renci ve 200,000 ö retmen bulunuyor. AMAÇ Brezilya'daki ö retmelerin, ö retmenli e devam edebilmeleri için 2006 yılına kadar ünivesite mezunu olmufl olmalarını öngören 1996 tarihli bir kanun çok hızlı bir biçimde üniversiteye gitmek için yeterli alt yapıları olmayan bu ö retmenlere bir e itim modeli oluflturulması zorunlulu unu do urdu. Sao Paulo eyalet sekreterli i bu durumu çözüme kavuflturmak için üç ulusal ünversite ile masaya oturdu. Amaç ö retmenleri belirtilen tarihe kadar ö retmenli e devam edebilmeleri için gerekli yeterlili e ulafltıracak bir uzaktan e itim sistemi kurulmasıydı. ÇÖZÜM Vanzolini derne i ile yapılan anlaflmayla IBM WebSphere Edge Server V.2.0'ın üzerinde kofltu u Linux altyapısı üzerinde çalıflan IBM Lotus LearningSpace IBM Lotus Notes and DominoTM IBM Lotus Domino Document Manager (Domino.Doc ) IBM Lotus Instant Messaging (Sametime ) IBM Lotus Team Workplace (QuickPlace ) araçlarıyla gerçeklefltirilen, uzaktan e itim a ı ile eyaletin 34 sanat e itim kurumunda oluflturulmufl merkezlerde verilen e itimler. SONUÇ Linux altyapısı ve IBM araçları ile kurulan bu uzaktan e itim a ı ile 18 aylık e itimi baflarıyla tamamlayan 7000 ö retmen kanunların gerektirdi i e itim düzeyine kavuflmufl oldu. 6

11 Kamu Viper'la IBM Suçluların Peflinde: Polisiye filmlerden bildi imiz, flüphelilerin tanıkların önünde sıraya dizilip teflhis edilmesi artık tarihe karıflıyor. West Yorkshire Polis Departmanı National Video Identity Parade Electronically Recorded (VIPER) projesi ile birkaç hafta gibi sürelerde hazırlanan ve oldukça masraflı olan, dahası sonuçları tartıflmaya açık flüpheli sıralama yöntemini bir kenara bırakıyor. IBM Total Solutions Center ve IBM ifl orta ı Sagitta'nın deste i ile söz konusu prosesin tamamen dijitallefltirilmesi projesi gerçeklefltirilmifltir. Sözkonusu ifllem, kısa bir video kaydı alınan flüphelinin videoları çekilmifl 10,000'in üstünde gönüllünün klipleri ile karflılafltırılması ve veritabanından sekiz ile on adayın seçilmesinden olufluyor. Bu videolar, görüntü sahibinin bilgileriyle birlikte Ulusal Viper bürosuna gönderiliyorlar ve burada görüntü uzmanları tarafından flüpheli geçifli için editlenmelerinin ardından konu ile ilgili polis memuruna iletiyorlar. Bu ifllem yaklaflık bir saat içinde hazır hale geliyor - ki bu sürenin kısalı ı, olayla ilgili hafızası tazeyken tanıktan maksimum verim alınabilmesi için çok önem tafl yor. Dahası bu tür bir dijital flüpheli sıralaması yaklaflık $250'a malolurken, klasik yöntem vaka baflına $1,200-$2000 gibi ücretlere malolmaktaydı. Çözüm: Sagitta ve IBM Bu sistemin oluflturulması için 1.4 TB depolama alanıyla desteklenmifl, IBM Genel Paralel Dosya Sistemi ile yönetilen bir Linux kümeleme sistemi oluflturulmufltur. Sistemin Linux temellerine oturması genifl video dosyalarına kolay eriflim için oldu u kadar West Yorkshire Polis Teflkilatı'nın kullanmakta oldu u mevcut Linux altyapısına uygunluk açısından da önem taflımaktadır. Tabi Linux'un getirdi i düflük maliyet/kazanç oranı da bir baflka önemli etken. Güvenlik açısından baflarılı yüksek eriflilebilirli e sahip iki IBM TotalStorage FAStT500 Storage Server'lar iki IBM Storage Area Network (SAN) ve bir IBM LTO Ultrium teyp kütüphanesi bu yapının donanım tarafını oluflturmaktadır. Bütün bu sistem de Tivoli Storage Manager tarafından desteklenmektedir. Son olarak video klipleri editlemek için ise 28 IBM IntelliStation kullanılmaktadır. Sonuç: Nisan 2002'den bu yana 800 kifli bu sistemleri kullanmak için e itildi ve 18,000'in üstünde VIPER flüpheli sıralaması gerçeklefltirildi. Klasik yöntemlerle karflılafltırıldı ında bu rakamın önemi daha da ortaya çıkıyor. Buna ek olarak sadece ilk yıl yaklaflık $11 Milyon tasarruf ile VIPER ne kadar do ru bir proje oldu unu ortaya koymufltur. Sıradaki: Sistemin yöneticisi olan Tony King'e göre bu sadece bir bafllangıç noktası. Bir sonraki aflama video teknolojisini di er tanımlama sistemleri ile (yüz/iris tanımlama ve parmak izi sistemleri ile) iliflkilendirmek ve böylece dört dörtlük bir sistem sunmak. 7

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı