ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ"

Transkript

1 ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin deðerlendirilmesi ülkemizde henüz sayýca yetersiz olan ergen birimlerinin ileriye dönük yapýlanmalarýna katkýda bulunacaktýr. Bu çalýþmanýn amacý Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne baþvuran ergenlerin sosyodemografik özelliklerini, baþvuru yakýnmalarýný, psikiyatrik taný daðýlýmlarýný, tedavilerini ve izlem sürelerini incelemektir. Yöntem: yýllarýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne ilk kez baþvuran yaþýndaki 755 ergenin dosyalarý geriye dönük olarak deðerlendirilmiþtir. Sonuçlar: Kliniðe baþvuran erkeklerin kýzlara oranla daha fazla olduðu ve erkeklerin yaþ ortalamalarýnýn daha düþük olduðu görülmüþtür. En sýk görülen tanýlar yýkýcý davraným bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý ve duygudurum bozukluklarýdýr. Ergenlerin 496'sýnýn (%65,7) farmakoterapi, 36'sýnýn bireysel psikoterapi (%4,8) aldýðý görülmüþtür. Ýzlemlerine gereksinim duyulan ergenlerin 512'si (%77,8) altý aydan daha kýsa süreli, 146'sý (%22,2) altý aydan uzun süreli izlenmiþtir. Tartýþma: Ergenlerin yakýnma ve tanýlarý alan yazýn ýþýðýnda tartýþýlmýþtýr. Ergenlerin yaklaþýk %13'ünün ergenlik dönemine özgü normal geliþimsel özellikler gösterdiði belirlenmiþ, %5'i de belirli bir psikiyatrik taný koyulmadan izlenmiþtir. Bu veriler ergenlik dönemindeki sorunlarýn yalnýzca taný kriterleri ile tanýmlanamayabileceðini göstermektedir. Anahtar sözcükler: Ergen, psikiyatrik bozukluk, poliklinik SUMMARY: CLINICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT ADMISSIONS TO THE CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY OUTPATÝENT CLINIC Objective: Assesment of clinical characteristics of adolescents who had been admitted to the child and adolescent psychiatry outpatient clinics may contribute to the construction of adolescent departments that are few in our country. The aim of this study was to evaluate the sociodemographical characteristics, complaints, psychiatric diagnoses, scheduled treatments and follow-up periods of adolescents who had been admitted to the child and adolescent psychiatry outpatient clinics. Method: Chart reviews of aged 755 adolescents who had been admitted to Hacettepe University Child and Adolescent Psychiatry Department for the first time between 2004 and 2005 were examined retrospectively. Results: The number of boys was more than girls and their mean age was lower than girls. The most common psychiatric diagnoses were disruptive behavior disorders, anxiety disorders and mood disorders. The treatments were pharmacotherapy in 496 adolescents (65,7%) and individual psychotherapy in 36 (4,8%) adolescents. In 512 (77,8%) adolescents the follow-up period was shorter than six months, whereas in 146 (22,2%) adolescents it was longer than six months. Discussion: Complaints and psychiatric diagnoses of adolescents were discussed in comparison to the findings in the literature. 13% of adolescents were identified as showing normal developmental characteristics of adolescence, and %5 of adolescents were followed without a special psychiatric diagnosis. These findings show that problems of the adolescence period may not be determined by diagnostic criteria only. Key words: Adolescent, psychiatric disorder, outpatients clinic GÝRÝÞ *Öðr. Gör. Dr., Hacettepe Üniv. Týp Fak. Çocuk Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ankara 5 Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtýðý psikososyal ve cinsel olgunlaþma dönemi olmasýndan dolayý ruhsal geliþim süreci içinde önemli bir dönemdir. Erik Erickson ergenlik döneminin çocukluk dönemlerinde özdeþleþilen tasarýmlarýn, rollerin ve deðerlerin bireþimiyle yeni ve daha geniþ kapsamlý bir kimlik yapýlanmasýyla sona erdiðini vurgulamaktadýr (Erikson 1965). Volkan (1999) ise kimlik süreçlerinin en erken çocukluk dönemlerinde baþladýðýný, kendilik tasarýmlarýnýn bütünleþmesiyle çocukta oluþan çekirdek kimliðin ödipal ve latans dönemde geliþerek ergenlik döneminde kristalize olduðunu belirtmiþtir. Ergenlik döneminde kimlik oluþum süreciyle birlikte biliþsel geliþimin hýzlanmasý, dürtüsel gereksinimlerde ve duygu yoðunluðunda artma, preödipal ve ödipal çatýþmalarýn yeniden alevlenmesi, meslek seçimi, karþý cinsle kurulan iliþkiler, anne babadan ayrýlma-bireyselleþme sürecinin yaþantýlanmasý gibi nedenlerle ergenler bu döneme özgül zorluklar ve çatýþmalar yaþamaktadýr. **Prof. Dr., Hacettepe Üniv. Týp Fak. Çocuk Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ankara Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi : 15 (1) 2008

2 AKDEMÝR VE ÇUHADAROÐLU ÇETÝN Dolayýsýyla ergenlik döneminde normal geliþimsel özellikler ile patolojik durumlarýn birbirinden ayrýlmasý zor olabilmekte, normal geliþimin bir parçasý olan kimlik krizinin uygun çözümlenemeyiþi ile de kimlik karmaþasý geliþebilmektedir (Erikson 1965). Normal geliþimsel süreçlerin yarattýðý zorluklar dýþýnda, ergenlik döneminde, çocuklukta görülen psikopatolojilerin büyük bir çoðunluðunun da süreklilik gösterdiði bilinmektedir çocuðun anne baba, öðretmen ve kendilerinin doldurduklarý ölçeklerle 8, 12 ve 15 yaþlarýnda deðerlendirildikleri bir çalýþmada, 8 yaþýndaki psikiyatrik belirtilerin þiddetinin 15 yaþýndaki psikiyatrik belirtileri yordadýðý görülmüþtür (Kumpulainen ve ark. 2000). 800 çocuðun 3 ve 12 yaþlarýnda deðerlendirildiði bir baþka çalýþmada, 3 yaþýndaki içe atým davranýþlarýnýn kýzlarda daha sonraki içe atým davranýþlarýný yordadýðý, agresif ve yýkýcý davranýþlarýn hem kýzlarda hem de erkeklerde daha sonraki dýþa atým ve içe vurum davranýþlarýný yordadýðý, agresif davranýþlarýn ve içe çekilmenin süreklilik gösterdiði bulunmuþtur (Pihlokoski ve ark. 2006). Eriþkinlerle yapýlan klinik ve epidemiyolojik çalýþmalarda da eriþkin dönemde görülen psikiyatrik bozukluklarýn birçoðunun eriþkin dönemden önce baþladýðý gösterilmektedir. Yeni Zelanda'da 1970'lerde doðanlarýn izlendiði bir çalýþmada, 26 yaþýnda psikiyatrik tanýsý olan bireylerin yarýsýnýn 15 yaþýnda, dörtte üçünün de 18 yaþýnda iken psikiyatrik tanýlarýnýn olduðu ve çoðu olguda çocukluk ve eriþkin dönemdeki tanýlarýn devamlýlýk gösterdiði bildirilmiþtir (Kim-Cohen ve ark. 2003). Sosyal fobi, panik bozukluðu, madde kötüye kullanýmý, major depresyon ve yeme bozukluklarýnýn baþlangýcý ergenlik döneminde olmaktadýr (Costello ve ark. 2006). Özkýyým düþüncesi, planý ve giriþimlerinin baþlangýcýnýn da geç ergenlik ve yirmili yaþlarýn baþlarýnda en üst düzeye ulaþtýðý bildirilmektedir (Kessler ve ark. 1999). Tüm bu süreçlerden dolayý ergenlik döneminde normal ruhsal geliþimin ve psikopatolojilerin deðerlendirilmesi ve uygun ele alýnmasý önem kazanmaktadýr. Ülkemizde çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerine baþvuran ergenlerin yaþadýklarý geliþimsel zorluklarýn ve bu dönemdeki psikiyatrik bozukluklarýn iyi bilinmesi bu birimlerin ileriye dönük yapýlanmalarýna da katkýda bulunacaktýr. Bu çalýþmanýn amacý Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne iki yýl içerisinde ilk kez baþvuran ergenlerin sosyodemografik özelliklerini, baþvuru yakýnmalarýný, psikiyatrik taný daðýlýmlarýný, almýþ olduklarý tedavileri ve izlem süreçlerini incelemektir. YÖNTEM Örneklem Bu çalýþmada yýllarýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi (HÜTF) Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne ilk kez baþvuran yaþýndaki ergenlerin dosyalarý incelenmiþtir. Çalýþmada 755 ergenin dosyasý geriye dönük olarak deðerlendirilmiþtir. Veri Toplama Araçlarý Çalýþmada ergenlerin psikiyatrik bilgilerini içeren bölüm dosyalarý kullanýlmýþtýr. Hastalarýn sosyodemografik bilgileri, týbbi durumlarý, baþvuru yakýnmalarý, aldýklarý psikiyatrik tanýlar, uygulanan tedavi yöntemleri, izlem süreleri, ailelerinde psikiyatrik hastalýk öyküsü gibi veriler kaydedilmiþtir. Ýþlem yýllarýnda HÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne ilk kez baþvuran 776 ergenin dosyasý incelenmiþ, dosyalarýnda çalýþma verileri tam olan 755 (%97,3) ergen araþtýrmaya alýnmýþtýr. Hastalarýn deðerlendirme ve izlem sýrasýnda almýþ olduklarý psikiyatrik tanýlar geçerli sayýlmýþ; tanýsý açýk þekilde belirtilmeyen hastalarda yakýnma, izlem ve tedavi süreçleri göz önünde bulundurularak DSM-IV (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994) taný ölçütlerine göre psikiyatrik tanýlar belirlenmiþtir. Verilerin Deðerlendirilmesi Verilerin analizi Sosyal Bilimler Ýçin Ýstatistik Paket Programý (Statistical Package for Social Sciences 11.0) kullanýlarak yapýlmýþtýr. Ölçümle belirtilen verilerin deðerlendirilmesinde t testi, sayýmla belirtilen verilerin deðerlendirilmesinde ki kare testi kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel analizlerde en düþük anlamlýlýk düzeyi 0.05 kabul edilmiþtir. Karþýlaþtýrma yapýlmadan kullanýlan veriler yüzde (%) olarak verilmiþtir. 6

3 Ergenlerin klinik özellikleri Tablo 1: Sosyodemografik Özellikler Cinsiyet s % Erkek ,2 Kız ,8 Yaş ortalaması Erkek 13,9 ± 1,6 Kız 14,4 ± 1,6 Yaşanılan şehir Ankara ,5 Ankara dışı ,5 Aile yapısı Çekirdek ,2 Geniş 70 9,3 Parçalanmış 77 10,2 Belirlenmemiş 70 9,3 Kardeş Var ,3 Yok 81 10,7 Baba Yaş ortalaması 44,0 ± 5,77 Eğitim durumu İlkokul ,2 Ortaokul 80 10,6 Lise ,3 Yüksekokul-fakülte ,9 Meslek Memur ,1 İşçi 67 8,9 Serbest ,6 Diğer 53 7,0 İşsiz 18 2,4 Anne Yaş ortalaması 40,2 ± 5,4 Eğitim durumu Okur yazar değil 22 2,9 İlkokul ,0 Ortaokul 89 11,8 Lise ,1 Yüksekokul-fakülte ,2 Meslek Ev hanımı ,4 Çalışıyor-emekli ,6 7

4 AKDEMÝR VE ÇUHADAROÐLU ÇETÝN BULGULAR Sosyodemografik Özellikler yýllarýnda HÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne ilk kez baþvuran ergenlerin 409'u (%54,2) erkek, 346'sý (%45,8) kýzdýr. Baþvuran hastalarýn cinsiyetleri arasýndaki farklýlýk istatistiksel olarak anlamlýdýr (x2=5,257; p=0,02). Erkeklerin yaþ ortalamasý 13,9 ± 1,7 kýzlarýn yaþ ortalamasý 14,4 ± 1,7 bulunmuþtur. Erkek ve kýzlarýn yaþ ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk bulunmaktadýr (F=0,693; p=0,000). Hastalarýn büyük bir çoðunluðu Ankara'da yaþamaktadýr (s=555, %73,5). Ergenlerin 538'i (%71,2) çekirdek aile, 70'i (%9,3) geniþ aile, 77'si (%10,2) parçalanmýþ aileden gelmektedir, 70 (%9,3) ergenin aile yapýsýnýn dosyada belirtilmediði görülmüþtür (Tablo 1). Hastalarýn Baþvuru Yakýnmalarý ve Aldýklarý Tanýlar Hastalarýn baþvuru yakýnmalarý psikiyatri polikliniðine baþvurmalarýna neden olan en önemli sorun göz önüne alýnarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Erkeklerde en sýk baþvuru yakýnmalarý dikkat eksikliði ve/veya hareketlilik, okul baþarýsýzlýðý, sinirlilik, bedensel yakýnmalar, konuþma bozukluðu; kýzlarda en sýk baþvuru yakýnmalarý bedensel yakýnmalar, sinirlilik, okul baþarýsýzlýðý ve intihar giriþimidir (Tablo 2). Tablo 2: Hastalarýn Baþvuru Yakýnmalarý Erkek (s=409) Kız (s=346) Yakınma Yakýnma s s %% Yakýnma Yakınma s % % Dikkat eksikliği, hareketlilik 83 20,3 Bedensel yakınmalar Okul başarısızlığı 42 10,3 Sinirlilik 37 10,7 Sinirlilik 32 7,8 Okul başarısızlığı 27 7,8 Bedensel yakınmalar 29 7,1 İntihar girişimi 22 6,4 Konuşma bozukluğu 23 4,6 Dikkat eksikliği, hareketlilik 18 5,2 Ders çalışamama 17 4,2 İnsan ilişkilerinde sorun 17 4,9 İnsan ilişkilerinde sorun 16 3,9 Mutsuzluk 14 4,1 Takıntılar 15 3,7 Takıntılar 11 3,2 İstemsiz hareketler 12 2,9 İstemsiz hareketler 8 2,3 Saldırganlık 11 2,7 Korkular 8 2,3 Uyku sorunu 11 2,7 Ağlama 7 2,0 Kural koyulamaması 10 2,4 Ders çalışamama 6 1,7 Öğrenme güçlüğü 9 2,2 Uyku sorunu 6 1,7 Korkular 7 1,7 Yemek yememe 6 1,7 Okula gitmeme 7 1,7 Öğrenme güçlüğü 6 1,7 Yalan söyleme 6 1,5 Kendine zarar verme 6 1,7 Gece işemesi 6 1,5 Sıkıntı hissi 6 1,7 Diğer 74 18,1 Diğer 89 25,8 8

5 Ergenlerin klinik özellikleri Tablo 3: En Sýk Görülen Yakýnmalarda En Sýk Konulan Tanýlar Yakýnma Yakınma (s) Dikkat eksikliği ve/veya hareketlilik (101) Bedensel yakınmalar (81) Sinirlilik (69) Okul başarısızlığı (69) İntihar girişimi (48) Tanýlar Tanılar (s) Yıkıcı davranım bozuklukları (70), mental retardasyon (11), anksiyete bozukluğu ya da duygudurum bozukluğu (5) Somatizasyon bozukluğu (39), anksiyete bozukluğu (23), duygudurum bozukluğu (10) Yıkıcı davranım bozuklukları (20), duygudurum bozukluğu (11), anksiyete bozukluğu (9) Yıkıcı davranım bozuklukları (24), duygudurum bozukluğu (13), mental retardasyon (12) Duygudurum bozukluğu (15), kimlik bocalaması (9), yıkıcı davranım bozuklukları (5) Dikkat eksikliði ve/veya hareketlilik yakýnmasý ile baþvuran 101 ergenin 11'i (10 erkek, 1 kýz) taný almamýþ, çoðu yýkýcý davraným bozukluklarý (58 erkek, 12 kýz) ve mental retardasyon (8 erkek, 3 kýz) tanýsý almýþtýr. Bedensel yakýnmalar ile baþvuran 81 ergenin 11'i (6 erkek, 5 kýz) taný almamýþ, 39'u (24 kýz, 15 erkek) somatizasyon bozukluðu, 23'ü (8 erkek, 15 kýz) anksiyete bozukluðu tanýsý almýþtýr. Sinirlilik yakýnmasý ile gelen 69 ergenin 11'i (4 erkek, 7 kýz) taný almamýþ, 20'si (10 erkek, 10 kýz) yýkýcý davraným bozukluklarý, 11'i (4 erkek, 7 kýz) duygudurum bozukluðu, 9'u (3 erkek, 6 kýz) anksiyete bozukluðu tanýsý almýþtýr. Okul baþarýsýzlýðý yakýnmasý olan 69 ergenin 8'i (7 erkek, 1 kýz) taný almamýþ, 24'ü (14 erkek, 10 kýz) yýkýcý davraným bozukluklarý, 13'ü (8 erkek, 5 kýz) duygudurum bozukluðu, 12'si (8 erkek, 4 kýz) mental retardasyon tanýsý ile izlenmiþtir. Ýntihar giriþimi ile gelen 48 ergenin 13'ü (1 erkek, 12 kýz) taný almamýþ, 15'i (3 erkek, 12 kýz) duygudurum bozukluðu, 5'i (3 erkek, 2 kýz) yýkýcý davraným bozukluklarý, 9 kýz hasta kimlik bocalamasý tanýsý almýþtýr (Tablo 3). Hastalarýn aldýklarý tanýlara bakýldýðýnda, en sýk görülen tanýlar sýrasýyla erkeklerde yýkýcý davraným bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý, mental retardasyon, duygudurum bozukluklarý ve dýþa atým bozukluklarý; kýzlarda duygudurum bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý, yýkýcý davraným bozukluklarý, mental retardasyon ve somatoform bozukluklar olmuþtur (Tablo 4). Yýkýcý davraným bozukluklarýndan dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðý (DEHB) erkeklerde 103 (%25,2) kýzlarda 36 (%10,4), davraným bozukluðu erkeklerde 33 (%8,1) kýzlarda 9 (%2,6) kiþide görülmüþtür. Duygudurum bozukluklarýndan major depresyon erkeklerde 42 (%10,3) kýzlarda 65 (%18,8) kiþide bulunurken, bipolar duygudurum bozukluðu erkeklerde görülmemiþ, kýzlarda 3 (%0,9) kiþi bu taný ile izlenmiþtir. Konversiyon bozukluðu erkeklerde 10 (%2,4) kýzlarda 23 (%6,6), enürezis nokturna erkeklerde 18 (%4,4) kýzlarda 6 (%1,7) kiþide görülmüþtür. 39 hasta (%5,2) belirli bir psikiyatrik taný koyulmadan izlenmiþtir. Erkeklerden 50 (%12,2) kýzlardan 47 (%13,6) ergenin normal geliþimsel özellikler gösterdiði düþünülmüþ ve izlenmelerine gereksinim duyulmamýþtýr. Erkek hastalarýn 61'i (% 14,9) kýz hastalarýn 47'si (%13,6) birden fazla psikiyatrik taný ile izlenmiþtir. Diðer psikiyatrik tanýlarla en sýk birliktelik gösteren tanýlar DEHB ve major depresyon olmuþtur. DEHB 47 (%33,8); major depresyon 36 (%33,6) ergende diðer psikiyatrik hastalýklarla birliktelik göstermiþtir. DEHB'ye en sýk davraným bozukluðu (s=8, %5,7) ya da mental retardasyon (s=8, %5,7); major depresyona en sýk konversiyon bozukluðu (s=9, %8,4) ya da kimlik bocalamasý (s=7, %6,5) eþlik etmektedir. 9

6 AKDEMÝR VE ÇUHADAROÐLU ÇETÝN Tablo 4: En Sýk Görülen Psikiyatrik Tanýlar Erkek (s=409) Kız (s=346) Taný Tanı s s % Taný Tanı s % Yıkıcı davranım bozuklukları ,2 Duygudurum bozuklukları 69 19,9 Anksiyete bozuklukları 48 11,7 Anksiyete bozuklukları 68 19,6 Mental retardasyon 48 11,7 Yıkıcı davranım bozuklukları 46 13,3 Duygudurum bozuklukları 33 8,1 Mental retardasyon 30 8,7 Dışa atım bozuklukları 24 5,9 Somatoform bozukluklar 30 8,7 İletişim bozuklukları 22 5,4 Kimlik bocalaması 26 7,5 Tik bozuklukları 17 4,1 Uyum bozukluğu 10 2,9 Somatoform bozukluklar 16 3,9 Yeme bozuklukları 7 2,0 Uyku bozukluğu 11 2,7 Dışa atım bozuklukları 6 1,7 Kimlik bocalaması 8 1,9 İletişim bozuklukları 5 1,4 Şizofreni ve diğer 7 1,7 Tik bozuklukları 3 0,9 psikotik bozukluklar Diğer 43 10,5 Diğer 34 9,8 Tanı almayan 50 12,2 Tanı almayan 47 13,6 Tedavi Yöntemi ve Ýzlem Süresi Ýzlem süreçlerinde aldýklarý tedavilere bakýldýðýnda, ergenlerin 496'sýnýn (%65,7) farmakoterapi, 36'sýnýn bireysel psikoterapi (%4,8) aldýðý görülmüþtür. 234 (%31) ergende ailelerin ergene karþý olan tutumlarýyla çalýþýlmýþ ve önerilerde bulunulmuþtur. Ergenlerin 28'i (%3,7) özel eðitim kurumlarýna yönlendirilmiþtir. Ýzlemlerine gereksinim duyulan ergenlerin 512'si (%77,8) altý aydan daha kýsa süreli, 146'sý (22,2) altý aydan uzun süreli izlenmiþtir. TARTIÞMA yýllarýnda HÜTF çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne ilk kez baþvuran ergenler arasýnda erkeklerin daha fazla olduðu ve erkeklerin yaþ ortalamalarýnýn daha düþük olduðu görülmüþtür. Ýsviçre'de arasýndaki 70 yýlda bir çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne baþvuran hastanýn verilerinin incelendiði bir çalýþmada, baþvurularýn 8-9 yaþlarýnda ve ergenlik döneminde arttýðý, erkeklerin kýzlara oranla her zaman benzer þekilde olmak üzere ortalama iki kat daha fazla baþvuruda bulunduðu bildirilmektedir (Steinhausen 1997). Aslýnda çocuklukta baþlayan psikiyatrik bozukluklarýn çoðunun erkeklerde, çoðu ergenlik dönemi bozukluklarýnýn ise kýzlarda daha fazla görüldüðü bilinmektedir (Rutter ve ark. 2003). Ancak bu çalýþmada erkek ergenlerin hem daha fazla hem de daha küçük yaþta olmasý, erkeklerin en yüksek oranda yýkýcý davraným bozukluklarý tanýlarý ile izlenmeleri ve bu taný grubuna dahil olan psikiyatrik hastalýklarýn ergenin çevresi tarafýndan daha kolay ve erken dönemde fark edilir olmasý ile iliþkili olabilir. Ergenlerin baþvuru yakýnmalarýna bakýldýðýnda, erkeklerde hareketlilik, dikkat eksikliði ve konuþma bozukluðu, kýzlarda bedensel yakýnmalar ve intihar giriþiminin daha sýk olduðu; 10

7 Ergenlerin klinik özellikleri okul baþarýsýzlýðý ve sinirlilik gibi yakýnmalarýn ise her iki cinsiyette de yüksek oranda görüldüðü anlaþýlmaktadýr. Özellikle DEHB olmak üzere yýkýcý davraným bozukluklarý tanýlarý ile izlenen ergenlerin dikkat eksikliði, hareketlilik, sinirlilik ve okul baþarýsýzlýðý yakýnmalarý ile baþvurduklarý görülmektedir. Major depresyon tanýsý alanlarýn da sýklýkla sinirlilik, okul baþarýsýzlýðý ve intihar giriþimi yakýnmalarý bulunmaktadýr. Ülkemizde yapýlan bir çalýþmada dikkatsizlik yakýnmasý ile baþvuran erkek ergenlerin daha çok DEHB, kýzlarýn ise major depresyon ya da anksiyete bozukluðu tanýlarý aldýðý bildirilmiþtir (Öner ve ark. 2002). Ýzlem çalýþmalarýnda çocukluðunda DEHB tanýsý almýþ ergen ve genç eriþkinlerin akademik baþarýlarýnýn düþük olduðu, eðitim sürelerinin kýsaldýðý ve çoðunun yüksek okul ve fakülte eðitimi alamadýðý gösterilmiþtir (Mannuzza ve ark. 1993, Mannuzza ve ark. 1997). Tüm bu veriler dikkat eksikliði ve/veya okul baþarýsýzlýðý ile baþvuran ergenlerde öncelikle DEHB ve major depresyon tanýlarýnýn akla gelmesi gerektiðini vurgulamaktadýr. Bu çalýþmada intihar giriþimi nedeniyle gelen ergenlerin çoðunun major depresyon ya da kimlik bocalamasý tanýlarý ile izlendiði bulunmuþtur. Yazýnda depresif bozukluðu olan ergenlerde kendine zarar verme davranýþlarý, intihar düþüncesi ve giriþiminin arttýðý bildirilmektedir (Demir ve ark. 1999, Erdoðan ve ark. 2002, Pelkonen ve Marttunen 2005). Ýntihar giriþimi ile psikiyatri kliniklerine baþvuran ergenlerde de duygudurum bozukluklarý ve özellikle major depresyon görülmektedir (Ercan ve ark. 2000, Pelkonen ve ark. 1997, Þener ve Þenol 1996). Veriler intihar giriþimi ile getirilen ergenlerde major depresyon varlýðýný ve major depresyonu olan ergenlerde de intihar düþüncesi ve giriþiminin mutlaka sorgulanmasý gerektiðini göstermektedir. Ergenlerde kimlik bocalamasý ve intihar giriþimi arasýndaki iliþkiyi inceleyen araþtýrma bulunmamakla birlikte, kimlik bocalamasý olan bireylerde sosyal ve psiþik iþlevselliðin bozulduðu bildirilmektedir (Çuhadaroðlu 1999, Türkbay ve ark. 2005). Anksiyete bozukluðu tanýsý ile izlenen ergenler daha çok sinirlilik ve bedensel yakýnmalar nedeniyle getirilmektedir. En sýk görülen bedensel yakýnma ise baþ aðrýsýdýr. Ülkemizde yapýlan çalýþmalarda gerilim tipi baþ aðrýsý olan çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarý ve major depresyonun görüldüðü belirtilmektedir (Erermiþ ve ark. 2001, Teber ve ark. 2006). Çocuk ve ergenlerde bedensel yakýnmalar ve psikopatoloji arasýndaki iliþkiyi araþtýran bir çalýþmada, bedensel yakýnmalarýn kýzlarda anksiyete ve major depresyon ile erkeklerde karþý olma karþý gelme ve DEHB ile iliþkili olduðu gösterilmiþtir (Egger ve ark. 1999). Bu çalýþmada bedensel yakýnma ile baþvuran ergenlerin birinde yýkýcý davraným bozukluklarý tanýsý koyulmuþ, anksiyete bozukluðu tanýsý almayan ergenlerin çoðu somatizasyon bozukluðu tanýsý ile izlenmiþtir. Bu çalýþmada kliniðe baþvuran erkek ergenlerin en sýk DEHB olmak üzere yýkýcý davraným bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý ve mental retardasyon; kýz ergenlerin ise major depresyon ya da anksiyete bozukluðu tanýlarý aldýðý görülmektedir. Ayrýca dýþa atým bozukluklarý, iletiþim bozukluklarý ve tik bozukluklarý erkeklerde; somatoform bozukluklar, kimlik bocalamasý, uyum bozukluðu ve yeme bozukluklarý kýzlarda daha fazla bulunmuþtur. Ýstanbul Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý bölümüne iki yýl içinde baþvuran ergen hastalarýn deðerlendirildiði bir çalýþmada erkeklerde en sýk sýrasýyla yýkýcý davraným bozukluklarý, mental retardasyon, dýþa atým bozukluklarý ve anksiyete bozukluklarý; kýzlarda da anksiyete bozukluklarý, duygudurum bozukluklarý, mental retardasyon ve somatoform bozukluklar görülmüþtür (Görker ve ark. 2004). Baþvuran ergenlerin yaklaþýk %15'inde birden fazla psikiyatrik taný bir arada bulunmaktadýr. Diðer psikiyatrik hastalýklarla sýklýkla birliktelik gösteren DEHB'ye en sýk davraným bozukluðu ya da mental retardasyon; major depresyona ise konversiyon bozukluðu ya da kimlik bocalamasý eþlik etmektedir. Araþtýrmalarda çocuk ve ergenlerde DEHB'ye sýklýkla yýkýcý davraným bozukluklarý, duygudurum bozukluklarý, anksiyete bozukluklarý ve madde kullaným bozukluklarýnýn eþlik ettiði bildirilmektedir (Aysev ve Öner 2001, Biederman 2005, Erman ve ark. 1999, Kunwar ve ark. 2007). Özellikle bu çalýþmada olduðu gibi ergenlik dönemine kadar tedavi edilmemiþ DEHB olgularýnda depresyon, anksiyete ve sosyal içe çekilmenin arttýðý gösterilmiþtir (Öncü ve ark. 2004). Klinik ve epi- 11

8 AKDEMÝR VE ÇUHADAROÐLU ÇETÝN demiyolojik araþtýrmalarda depresyonu olan çocuk ve ergenlerin %40-70'inde depresyona eþlik eden bir psikiyatrik hastalýk bulunduðu, bunlarýn da sýklýkla anksiyete bozukluklarý, distimik bozukluk, alkol-madde kullanýmý ve yýkýcý davraným bozukluklarý olduðu bulunmuþtur (Birmaher ve ark. 1996, Lewinsohn ve ark. 1998, Weller ve ark. 2002). Konversiyon bozukluðu olan çocuk ve ergenlerde (Kozlowska ve ark. 2007, Pehlivantürk ve Ünal 2000) ya da kimlik bocalamasý olan ergenlerde (Çuhadaroðlu 1999) major depresyon sýk görülmektedir. Ancak bu çalýþmada DEHB tanýsý ile izlenen ergenlerde duygudurum, anksiyete ve madde kullaným bozukluklarýnýn; major depresyon tanýsý ile izlenen ergenlerde de anksiyete, madde kullaným ve yýkýcý davraným bozukluklarýnýn diðer araþtýrmalarda bildirilenlerden düþük oranda görülmesi, eþlik eden durumlara klinik olarak taný koymanýn zor olabileceðini ve gerektiðinde klinik deðerlendirmenin yanýnda yapýlandýrýlmýþ ölçeklerin de kullanýlmasýnýn uygun olacaðýný düþündürmektedir. Baþvuran ergenlerin yaklaþýk %13'ü hiçbir psikiyatrik taný almamýþ ve izlenmelerine gereksinim duyulmamýþ; %5'i de belirli bir psikiyatrik taný koyulmadan izlenmiþtir. Bu veriler ergenlik döneminde psikiyatri kliniklerine baþvuran bireylerin bir bölümünün bu döneme özgül normal geliþim özellikleri nedeniyle getirildiklerini ve ergenlik dönemindeki sorunlarýn taný kriterleri ile tanýmlanamayabileceðini göstermektedir. Tedavi ile ilgili sonuçlar ergenlik dönemindeki sorunlarýn ele alýnmasýnda psikofarmakoloji ve bireysel psikoterapinin yanýnda ergenin ailesi ile çalýþmanýn gerekliliðini vurgulamaktadýr. Kliniðe baþvuran ve izlenmelerine gereksinim duyulan ergenlerin büyük bir çoðunluðunun 6 aydan daha kýsa süreli izlenmiþ olmasý, ergenleri izlem sürecinde tutmanýn zorluðunu iþaret eden bir bulgudur. Çalýþmanýn geriye dönük olmasý, bu nedenle verilerin deðerlendirilmesinde yalnýzca dosya bilgilerinin kullanýlmasý ve hastalarýn dosyalarýnda almýþ olduklarý psikiyatrik tanýlarýn açýk olarak belirtilmediði durumlarda geriye dönük olarak DSM-IV taný ölçütleri kullanýlarak taný sýnýflandýrmasý yapýlmasý bu çalýþmanýn en büyük kýsýtlýlýðýdýr. Ancak yine de bu çalýþmanýn sonuçlarý ülkemizde üniversite hastanelerindeki çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerine baþvuran ergen hastalarýn sosyodemografik ve klinik özelliklerini anlamamýz ve çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerinin ileriye dönük yapýlanmasý açýsýndan önemli olabilir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerinde ergenlerin izlem sürelerinin kýsa olmasý, bu döneme özgü kimlik geliþim süreciyle iliþkili olarak ergenlerin baðýmsýzlýk ve büyüme gereksinimleriyle birlikte çocuklara özgü birimlere gelmek istememeleriyle açýklanabilir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi birimlerinde ergenlerde görülen psikopatolojilerin yanýnda bu döneme özgül normal geliþimsel zorluklarýn ayrý bir ergen birimi içerisinde ayrýntýlý olarak deðerlendirilmesi ve ele alýnmasý uygun olacaktýr. Ayrýca ergenlerin izlem sürelerinin kýsa olmasýnýn diðer nedenleri de araþtýrýlmalýdýr. KAYNAKLAR Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý, dördüncü baský (DSM-IV) (Çev.ed.: E Köroðlu) Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, Aysev A, Öner P (2001) Çocuklukta dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu tanýsý almýþ olgularýn ergen görünümleri: kesitsel bir çalýþma. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 8: Biederman J (2005) Attention-deficit/hyperactivity disorder: a selective overview. Biol Psychiatry 57: Birmaher B, Ryan ND, Williamson DE ve ark. (1996) Childhood and adolescent depression:a review of the past 10 years. Part I. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 35: Costello EJ, Foley DL, Angold A (2006) 10-year research update review: the epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders: II. Developmental epidemiology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 45:8-25. Çuhadaroðlu F (1999) Identity confusion and depression in groups of adolescents having psychiatric and physical symptoms. Turk J Pediatr 41:73-9. Demir T, Eralp Demir D, Kayaalp ML ve ark. (1999) Ergenlerde depresif bozukluklarýn yaygýnlýðý ve depresif bozukluðu olan ergenlerin özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 6:3-11. Egger HL, Costello EJ, Erkanlý A ve ark. (1999) Somatic complaints and psychopathology in children and adolescents: stomachaches, musculoskeletal pains, and headaches. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 38:

9 Ergenlerin klinik özellikleri Ercan ES, Varan A, Aydýn C (2000) Ýntihar giriþiminde bulunan ergenlerde sosyodemografik, psikiyatrik ve ailesel özelliklerin araþtýrýlmasý. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 7: Erdoðan Ý, Tamar M, Erdoðan E (2002) Major depresif bozukluk tanýlý çocuk ve ergenlerde belirti daðýlýmýnýn karþýlaþtýrýlmasý. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 9: Erermiþ S, Büküþoðlu N, Tütüncüoðlu S ve ark. (2001) Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn psikososyal açýdan deðerlendirilmesi. Ege Týp Dergisi 40: Erikson EH (1965). Childhood and Society. WW Norton, New York. Erman Ö, Turgay A, Öncü B ve ark. (1999) Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu olan çocuk ve gençlerde komorbidite: Yaþ ve cinsiyet farklýlýklarý. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 6: Görker I, Korkmazlar Ü, Durukan M ve ark. (2004) Çocuk ve ergen psikiyatri kliniðine baþvuran ergenlerde belirti ve taný daðýlýmý. Klinik Psikiyatri 7: Kessler RC, Borges G, Walters EE (1999) Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 56: Kim-Cohen J, Caspi A, Moffitt T ve ark. (2003) Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder: developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Arch Gen Psychiatry 60: Kozlowska K, Nunn KP, Rose D ve ark. (2007) Conversion disorder in Australian pediatric practice. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46: Kumpulainen K, Rasanen E, Henttonen I ve ark. (2000) The persistence of psychiatric deviance from the age of 8 to the age of 15 years. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 35:5-11. Kunwar A, Dewan M, Faraone SV (2007) Treating common psychiatric disorders associated with attentiondeficit/hyperactivity disorder. Expert Opin Pharmacother 8: Lewinsohn PM, Rohde P, Seeley JR (1998) Major depressive disorder in older adolescents: prevalence, risk factors, and clinical implications. Clin Psychol Rev 18: Mannuzza S, Klein RG, Bessler A ve ark. (1993) Adult outcome of hyperactive boys. Educational achievement, occupational rank, and psychiatric status. Arch Gen Psychiatry 50: Öncü B, Öner Ö, Öner P ve ark. (2004) Symptoms defined by parents' and teachers' ratings in attentiondeficit hyperactivity disorder: changes with age. Can J Psychiatry 49: Öner Ö, Öncü B, Saðduyu G ve ark. (2002) Dikkatsizlik yakýnmasý ile baþvuran ergenlerin aldýðý tanýlar. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 9: Pehlivantürk B, Ünal F (2000) Conversion disorder in children and adolescents: clinical features and comorbidity with depressive and anxiety disorders. Turk J Pediatr 42: Pelkonen M, Marttunen M (2005) Adolescent outpatients with depressive disorders:clinical characteristics and treatment received. Nord J Psychiatry 59: Pelkonen M, Marttunen M, Pulkkinen E ve ark. (1997) Characteristics of out-patient adolescents with suicidal tendencies. Acta Psychiatr Scand 95: Pihlakoski L, Sourander A, Aromaa M ve ark. (2006) The continuity of psychopathology from early childhood to preadolescence: a prospective cohort study of 3-12-year-old children. Eur Child Adolesc Psychiatry 15: Rutter M, Caspi A, Moffitt T (2003) Using sex differences in psychopathology to study causal mechanisms: unifying issues and research strategies. J Child Psychol Psychiatry 44: Steinhausen HC (1997) Child and adolescent psychiatric disorders in a public service over seventy years. Eur Child Adolesc Psychiatry 6:42-8. Þener Þ, Þenol S (1996) Ýntihar giriþimi nedeniyle baþvuran ergenlerin deðerlendirilmesi ve kýsa süreli izlemi. 3P Dergisi 4: Teber S, Yýlmaz S, Bilgiç A ve ark. (2006) Migren ve gerilim tipi baþ aðrýsý tanýsý alan çocuk ve ergenlerde emosyonel problemler. Çocuk Dergisi 6: Türkbay T, Özcan C, Doruk A ve ark. (2005) Ergenlerdeki kimlik bocalamasý üzerine cinsiyetin etkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 12: Volkan V (1999) Kan baðý. Etnik Gururdan Etnik Teröre. Baðlam Yayýnlarý, Ýstanbul. Weller EB, Weller RA, Rowan AB ve ark. (2002) Depressive disorders in children and adolescents. Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook içinde, Lewis M (ed), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, s: Mannuzza S, Klein RG, Bessler A ve ark. (1997) Educational and occupational outcome of hyperactive boys grown up. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 36:

10 10.ÝZMÝR PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ GÜNLERÝ Tarih: EYLÜL 2008 Konu: YAKIN ÝLÝÞKÝLER SUNUMLAR * Öznellikler arasý yaklaþým - Ayhan Eðrilmez * Yakýn Ýliþkiye bir örnek olarak terapi süreci- Nur Engindeniz * Kültürlerarasý psikoterapilerde kolektif aktarým süreçleri - Yesim Erim * Erotik aktarýmýn vaatleri ve tehlikeleri - Norbert Hartkamp * Türkiye'de aile olmak - Çaðan Irmak * Freud ve Ferenczi: Çok yakýn bir 'analiz'iliþkisi- Fatih Karaman * Narsisistik ve libidinal süreçlerin kateksisin düzenlenmesi üzerinden kesiþmesi - Rainer Krause * Yazýnda Ýliþkiler - Celal Odað ÇALIÞMA GRUPLARI * Nesne Ýliþkileri Kuramýnýn Psikoterapiye kazanýmlarý. Olgu örnekleriyle - Celal Odað * Grup terapilerinin kuramsal temelleri: Bion, Foulkes, Heigl-Ewers - Yesim Erim * Tanýyý koyduktan sonra terapötik çalýþmaya nasýl devam etmeli? - Norbert Hartkam * Psikanalatik süreç, nasýl öðrenilir, nasýl dentlenir? - Rainer Krause *Kültürlerarasý Psikoterapiler - Fabregat Krause GENEL BÝLGÝLER-GENERAL INFORMATION Kongre Merkezi Odað Psikanaliz ve Psikoterapi Eðitim Merkezi 63 Sokak No:3 Buca-Ýzmir-Türkiye Tel.+90(232)

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı ARAŞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı Işık Görker 1, Ümran Korkmazlar 2, Melek Durukan 3, Arzu Aydoğdu 4 1 Uz. Dr. 2 Prof. Dr. 3 Sos. Hizm. Uzm. 4 Kl.

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(3): 118-122 SELÇUK TIP DERGİSİ Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları Diagnosis of Patients Referring to a Child and Adolescent

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (The Assessment of Patients at the Child Psychiatry Outpatient Clinic) Osman Abalı *, SHU Melek

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Makale Article Sakarya Medical Journal 140 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.25744 Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri ARAÞTIRMA Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri Seher Akbaþ 1, Koray Karabekiroðlu 1, Ozan Pazvantoðlu 2, Ömer

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Sempozyum ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ 2012 Yılında KTÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Yakınmalarında 1996 ve 2004 Yıllarındakilere Göre Değişimler ve Konulan Tanıların Değerlendirilmesi

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði ARAÞTIRMA Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması 48 Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Ahmet Hamdi ALPASLAN 1, Uğur KOÇAK 2, Cansu ÇOBANOĞLU 3, Yasemin GÖRÜCÜ 3 1 Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri farklı ruhsal. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı

Çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri farklı ruhsal. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:113-120 DOI: 10.5350/DAJPN2011240204 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı Araştırmalar / Researches

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:100-108 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları Araştırmalar / Researches Evrim Aktepe 1,

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi ARAÞTIRMA Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Elif AKIN a, Meral BERKEM 2 Elazığ Ruh Sağlığı

Detaylı

Kısa Araştırmalar / Brief Reports. Cem Gökçen 1, Bilge Burçak Annagür 2

Kısa Araştırmalar / Brief Reports. Cem Gökçen 1, Bilge Burçak Annagür 2 Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:258-62 DOI: 10.5350/DAJPN2012250309 Yurt Dışında Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Şikayetlerinin

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Kriz Dergisi 0 (): 448 ÇOCUKLUKTA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLGULARIN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Ayla Aysev*, Pınar Öner** ÖZET Amaç: Çocukluğunda

Detaylı

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini Dönem 1 Dersleri: Konu: Çocuk, Anne ve Aile Amaç: Bu dersin sonunda Dönem I öğrencilerinin aile yapısı, çocukluk çağı psikolojik gelişim süreci ve anne-çocuk ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimi üzerindeki

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Çocuk ve ergen depresyonu ile ilgili araþtýrmalar iki

Çocuk ve ergen depresyonu ile ilgili araþtýrmalar iki Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Doç. Dr. Müge TAMAR*, Dr. Burcu ÖZBARAN* Çocuk ve ergen depresyonu ile ilgili araþtýrmalar iki önemli özelliði ortaya koymaktadýr. Bunlardan birincisi ergenlikte depresyon

Detaylı

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný

Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný ARAÞTIRMA Kalple Ýliþkili Olmayan Göðüs Aðrýsý Olan Hastalarda Psikiyatrik Eþtaný Medine Yazýcý Güleç 1, Çiçek Hocaoðlu 2, Ýsmet Durmuþ 3 1 Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi, Ýstanbul,

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 11 ÇG 1 Yeme Bozukluklarýnda Grup Psikoterapisi Uygulamalarý Grup deneyimi : Zerrin Oðlaðu Amaç: Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Yeme Bozukluklarý Programý

Detaylı

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 36-41 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.15509 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeyleri

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi

Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi Marmara Medical Journal 214; 27: 27-31 DOI: 1.5472/MMJ.213.3119.1 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE davranışının nedenlerinin incelenmesi Evaluation of the children and adolescents refusing to attend

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ Arzu AYDIN*, Serap TEKÝNSAV SÜTCÜ** ÖZET Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Ergenler için Sosyal Kaygý Ölçeði'nin (ESKÖ) Türk ergenler

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

DEHB VE SUÇ. Bana bulaşmak istemezsin.ben de otoriteye karşı saygı eksikliği varmış! Prof. Dr. Bengi SEMERCİ

DEHB VE SUÇ. Bana bulaşmak istemezsin.ben de otoriteye karşı saygı eksikliği varmış! Prof. Dr. Bengi SEMERCİ Bana bulaşmak istemezsin.ben de otoriteye karşı saygı eksikliği varmış! Prof. Dr. Bengi SEMERCİ AÇIKLAMA 2011-2012 Araştırmacı: YOK Danışman: Lily, Johnson Konuşmacı: Lily, Johnson En çok tartışılmaya

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler

Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler ARAÞTIRMA Malatya Ýlinde 2005 Yýlýnda Ýntihar Giriþiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler Socio-Demographic Characteristics of Suicidal Individuals Hayriye Dilek Yalvaç 1, Burhanettin

Detaylı

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi #

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Feryal ÇAM ÇELÝKEL*, Ömer SAATÇÝOÐLU** ÖZET * Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ

SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ SUÇA KARIŞMIŞ ERGENLERİN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SERİSİ Özlem ŞİRELİ*, Çağatay UĞUR**, Hülya YAYLALI***, Nagihan SADAY DUMAN**, Betül GÜL**, Merve GÜNAY**, Hilal Tuğba KILIÇ**, C. Kağan GÜRKAN****,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUK PSİKİYATRİSİ - 1 Ders No : 0130040084 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı