Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler"

Transkript

1 ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2 Doç.Dr., 6 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, 3 Prof.Dr., Nükleer Týp Anabilim Dalý, 4 Doç.Dr., Psikiyatri Anabilim Dalý, 5 Prof.Dr., Ýç Hastalýklarý/Endokrinoloji Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Amaç: Yaþlýlarda depresif belirtiler ve biliþsel bozukluklarý etkileyebilecek yaþ, cinsiyet, eðitim, sosyal güvence, kronik hastalýk etkenleri ile tiroid hormonlarý, vitamin B12, folik asit gibi hormonal ve esansiyel etkenleri bir arada deðerlendirerek depresif belirtiler ve biliþsel bozukluklar için risk etkenlerini saptamaktýr. Yöntem: Ankara da iki huzurevinde yaþayan 191 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmada demografik bilgi anketi, Eðitimsizler Ýçin Standardize Mini Mental Test (SMMT-E), Yaþlýlar Ýçin Depresyon Ölçeði (YDÖ) kullanýldý. Venöz kan örneklerinden ST 3, ST 4, TSH, Vitamin B 12 ve Folik Asit çalýþýldý. Depresif belirtiler ve biliþsel bozukluðu etkileyebilecek etkenler lojistik regresyon ile deðerlendirildi. Bulgular: Araþtýrmaya katýlanlarýn yaþ ortalamasý 76.5±8.3 tür, %60.7 si kadýn, %39.3 ü erkektir. Yaþlýlarýn %48.2 sinde depresif belirtiler, %50.8 inde biliþsel bozukluk vardýr. Depresif belirti olasýlýðý, fiziksel kronik hastalýðý olanlarda olmayanlara göre 3.75; sosyal güvencesi olmayanlarda olanlara göre 3.84; son bir ayda yaþamý olumsuz etkileyen olay yaþayanlarda yaþamayanlara göre 9.77; biliþsel bozukluðu olanlarda olmayanlara göre 3.01 kat fazladýr. Huzurevinde geçirilen süre 1 yýldan fazla olanlarda 0.4 kat azdýr Biliþsel bozukluk riski, 75 yaþ ve üzerinde olanlarda 6.30; ilkokul mezunu olmayanlarda 6.80; depresyonu olanlarda 3.23 kat fazladýr. Sonuç: Yaþlýlara verilecek saðlýk hizmetlerin planlanmasýnda belirlenen risk etkenleri dikkate alýnmalýdýr. Anahtar Sözcükler: Yaþlý, depresyon, biliþsel bozukluk, tiroid, vitamin B 12, folik asit. ( SUMMARY Factors Influencing Depressive Symptoms and Cognitive Disorders Among Elderly Objectives: The objective is to determine the risk factors for depressive symptoms and cognitive disorders among elderly evaluating essential and hormonal factors such as age, gender, educational status, health insurance, chronic disease and thyroid hormones, vitamin B12, folic acid. Method: 191 elderly living in two nursing homes in Ankara were included into the study. The demographic information questionnaire, Mini Mental State Examination test for Illiterate (MMSE) and Geriatric Depression Scale (GDS) were used for the data collection. Serum TSH, FT3, FT4 levels, vitamin B12 and folic acid levels in venous blood samples were investigated Factors which could influence depressive symptoms and cognitive disorder were evaluated with multivariate logistic regression analysis. Results: The mean age of the subjects was 76.5±8.3; 60.3% of them were female and 39.7% were male. 48.2% of the subjects had depressive symptoms and 50.8% had cognitive disorder. The depressive symptom risk was 3.75 times higher in those who had any chronic disease; 3.84 times in those who had not health insurance; 9.77 times for those who had any life event fluenced negatively his/her life; 3.01times for those with cognitive disorder. There was 0.4 times decreased risk for the subjects living in nursing home more than a year. Cognitive disorder risk was 6.30 times higher for 75 and over age group; 6.80 times higher for those who were illiterate or not completed the primary school and 3.23 times in those with depression. Conclusion: It is required to take into consideration the determined risk factors to plan the elderly health services. Key Words: Elderly, depression, cognitive impairment, thyroid, vitamin B 12, folic acid. Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Ýlhan MN, Maral I, Kitapçý M, Aslan S, Çakýr M, Bumin MA. GÝRÝÞ Günümüzde 65 yaþ ve üzeri nüfus yaþlý olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Yaþlýlýk doðal bir süreç olmakla birlikte farklý tanýmlanabilmektedir; sosyal anlamda yaþlýlýk insanýn baðýmsýz durumdan baðýmlý duruma geçmesi olarak tanýmlanýrken, hukuk ve çalýþma yaþamý yönünden verimliliðin azaldýðý ve emekli olunduðu dönemdir (Bilir 1997). Yirminci yüzyýlýn sonunda dünyada yaþlýlarda yaþam beklentisi artmýþ ve doðum hýzlarý azalmýþtýr. Bu durum 65 yaþ üzeri kiþilerin toplam nüfus içindeki oranýný arttýrmýþtýr (Barker 1998). Günümüzde dünya nüfusunun 385 milyonu 65 yaþ üzerindedir. Geliþmiþ ülkelerde 65 yaþ üzeri nüfus artýþý %2 ye düþerken, geliþmekte olan ülkelerde %3 sýklýkta artmaktadýr. Öte yandan geliþmekte olan ülkelerde en fazla artan yaþ grubu 65 yaþ ve üzeridir (Ebrahim 2002). Saðlýklý ve uzun süreli yaþlýlýk dönemi beklentileri, günümüzde giderek daha fazla gerçekleþmeye baþlamýþtýr. Bugün konu sadece insanlarýn daha uzun süreli yaþamalarý deðildir. Saðlýklý yaþam beklentisi, yaþ ilerledikçe daha yaygýn görülen kronik özürlülüklerin etkisi altýndadýr. Bunlarýn arasýnda kardiyovasküler hastalýklar ve felç gibi dolaþým sistemi hastalýklarý, kanserler, artrit ve osteoporoz gibi kas-iskelet sistemi hastalýklarý, demans ve depresyon gibi nörolojik ve ruhsal rahatsýzlýklar, görme ve iþitme kaybý gibi dejeneratif durumlar ve kronik týkayýcý akciðer hastalýklarý yer almaktadýr (Abrams ve ark. 1995, WHO 1998). Bir yandan doðurganlýðýn azalmasý, öte yandan kronik hastalýklarýn erken taný ve tedavi olanaklarýnýn artmasý ve sonuç olarak yaþam süresinin uzamasýnýn etkisiyle Türkiye de 2003 yýlýnda %9.8 sýklýkta olan yaþlý nüfusun, 30 yýl içerisinde 2-3 kat artacaðý öngörülmektedir (Akdemir 2000, Baskýn 2000, Koç ve ark. 2004) yýlýnda yaklaþýk 9 milyon olan ruhsal bozukluðu olan yaþlý sayýsýnýn, 2050 yýlýnda 20 milyon kiþi olacaðý öngörülmektedir (Jarvik ve ark. 2000). Ruhsal bozukluklardan depresyon, yaþamýn her döneminde olduðu gibi yaþlýlýk döneminde de sýk görülmesi, taný ve tedavi olanaðýnýn bulunmasý nedeniyle önemli bir halk saðlýðý sorunudur (Kurtoðlu ve Rezaki 1999). Depresyon prevalansý tüm yaþ gruplarýnda %5-8 arasýnda deðiþmektedir (Gottfries ve ark. 1996). Yaþlýlýk döneminde görülen ruhsal sorunlar arasýnda depresyon birinci sýradadýr (Müller-Spahn ve ark. 1994, Bekaroðlu 1996, Jarvik ve ark. 2000). Ýngiltere ve Amerika da yapýlan araþtýrmalarda 65 yaþ ve üzeri kiþilerde depresyon prevalansý %15 kadardýr (Copeland ve ark. 1987, Liwingston ve ark. 1990, Lovestone ve ark. 1997, MacDonald ve ark. 1997). Huzurevlerinde kalan yaþlýlarda ise depresyon prevalansý %30-44 olarak belirlenmiþtir (Katz ve ark. 1990, MacDonald ve ark. 1997). Türkiye de yaþlýlarýn % inin depresif hastalýðý olduðu bildirilmektedir (Bekaroðlu 1996, Sütoluk ve ark. 2004, Diþçigil ve ark. 2006, Altýntaþ ve ark. 2006). Biliþsel bozukluklar da yaþla artan sorunlardýr. 65 yaþ üzerinde demans sýklýðý Japonya da %6.1, Kuzey Avrupa Ülkelerinde % , ABD de %15 olarak bildirilmektedir (Komahashi ve ark. 1994, Banazak ve ark. 1996). Türkiye de konuyla ilgili yapýlan çalýþmalarda huzurevlerinde yaþayanlarda biliþsel bozukluðun prevalansýnýn % ile olduðu belirlenmiþtir (Kurtoðlu ve Rezaki 1999, Özer Ergün ve ark. 2003, Çuhadar ve ark. 2006). Gerek depresif rahatsýzlýklar, gerekse biliþsel bozukluklar ile hipotiroidizm ve vitamin B 12 ile folik asit eksikliklerinin iliþkisi birçok çalýþmada gösterilmiþtir (Hutto 1997, Gottfries ve ark. 1997, Jarvik ve ark. 2000, Wang ve ark. 2001, Ersoy ve ark. 2001, Koç ve ark. 2004). Bu çalýþma, daha önce yayýnlanan huzurevinde ve evinde yaþayan yaþlýlarýn depresyon yaygýnlýðý ve risk etkenleri konulu çalýþmanýn (Maral ve ark. 2001) devamý niteliðindedir. Çalýþmaya huzurevinde yaþayanlar için depresyon ve biliþsel bozukluðu etkileyebilecek hormonal ve esansiyel etkenler de eklenerek (tiroid hormonlarý, vitamin B 12, folik asit deðerlendirmesini de içeren) risk etkenlerinin belirlenmesi amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Araþtýrma Ankara Seyranbaðlarý ve Ümitköy Huzurevlerinde yapýlmýþtýr. Araþtýrma yapýlmadan önce Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü nden yazýlý izin alýnmýþtýr. Bu huzurevlerinde yaþayan toplam 178

3 Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler kiþi sayýsý 302 dir. Bu kiþilerden %8.3 ü araþtýrma anýnda huzurevinde deðildi (izinli), %9.3 ü araþtýrmaya katýlmayý, %6.9 u kan vermeyi kabul etmedi. %9.9 u aðýr biliþsel bozukluðu olduðundan, %2.3 ü konuþma ya da iþitme özürlü olduðundan araþtýrmaya alýnmadý. Araþtýrmada huzurevlerinde yaþayan 302 kiþiden 191 ine ulaþýldý. Araþtýrmaya katýlma oraný %63.3 dür. Araþtýrmada tanýmlayýcý bilgileri içeren 18 sorudan oluþan bir anket, 20 soru/basamaktan oluþan Eðitimsizler Ýçin Standardize Mini Mental Test (SMMT-E), 30 sorudan oluþan Yaþlýlar Ýçin Depresyon Ölçeðinden (GDS) oluþan 3 anket uygulanmýþtýr. Araþtýrmaya katýlanlardan venöz kan örnekleri alýnarak, laboratuvar iþlemleri Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Nükleer Týp Anabilim Dalý nda gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan kitlerin prospektüslerinde yer alan deðerlere göre serum ST 3, ST 4 ve TSH deðerleri düþük/normal/yüksek olarak; serum Vitamin B 12 ve Folik Asit deðerleri ise düþük/normal-yüksek olarak deðerlendirilmiþtir. Vitamin B 12 düzeyi incelenenlerin hiçbirinde yüksek bulunmadýðýndan, folik asit düzeyi ise incelenenlerin %8.3 ünde yüksek bulunduðundan deðerlendirmeleri iki grup halinde yapýlmýþtýr. SMMT-E de biliþsel bozukluk için kesme puaný 24 olarak kabul edildiðinde ölçeðin duyarlýlýðýnýn 0.83, özgüllüðünün 0.48 olduðu daha önce hesaplanmýþtýr (Folstein ve ark. 1975, Ganguli ve ark. 1995, Ertan ve ark. 1996). Aðýr kognitif bozukluðu olanlarýn kan alýnmasý için vereceði izinlerin etik olmayacaðý düþünülerek bu kiþiler incelemeye alýnmadý. Yaþlýlar, orta ve hafif biliþsel bozukluðu olanlar (10-23 puan) ve biliþsel bozukluðu olmayanlar (24-30 puan) olmak üzere iki grupta toplandý. Ýkinci olarak SMMT-E den 10 ve üzerinde puan alanlara tanýmlayýcý bilgileri içeren anket uygulanmýþtýr. Üçüncü olarak Yaþlýlar Ýçin Depresyon Ölçeði (YDÖ) uygulanmýþtýr. YDÖ, depresyon için son bir haftalýk süreyi deðerlendiren ve 30 sorudan oluþan bir tarama anketidir (Hamilton 1960, Zung 1965, Yesavage ve ark. 1983, Brink ve ark. 1982, Saðduyu 1997). YDÖ de depresyon için kesme puaný 14 olarak kabul edildiðinde ölçeðin duyarlýlýðýnýn 0.90, özgüllüðünün 0.94 olduðu daha önce hesaplanmýþtýr (Saðduyu 1997). Bu çalýþmada da kesme puaný 14 olarak kabul edilmiþtir puan alanlar depresif belirtisi yok, 14 ve üzerinde puan alanlar ise depresif belirtisi var olarak deðerlendirilmiþtir. Elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik paket programýna aktarýlarak deðerlendirilmiþtir. Depresif belirtiler ve biliþsel bozukluk varlýðýný etkileyebilecek etkenler çoklu analiz yöntemlerinden lojistik regresyon ile deðerlendirilmiþ ve risk etkenleri için odds ratio hesaplanmýþtýr. BULGULAR Araþtýrmada Seyranbaðlarý ve Ümitköy huzurevlerinde yaþayan 191 yaþlý incelenmiþtir. Ýncelenenlerin yaþ ortalamasý 76.5±8.3 dür. %45.0 i (86 kiþi) yaþ grubunda, %55.0 i (105 kiþi) 75 ve üzeri yaþ grubundadýr. Ýncelenenlerin %39.3 ü erkek, %60.7 si kadýndýr. %13.6 sý evli, %86.4 ü bekar/hiç evlenmemiþ, dul, ya da boþanmýþtýr. %42.9 u ilkokul mezunu deðil, %57.1 i en az ilkokul mezunudur. %34.6 sýnýn sosyal güvencesi yoktur. %69.6 sýnýn kronik bir hastalýðý vardýr. %20.4 ü son bir ay içinde hayatlarýný olumsuz yönde etkileyebilecek bir olay (kayýp, kiþisel olay, barýnma sorunlarý) ile karþýlaþmýþlardýr. Ýncelenenlerin huzurevinde kaldýklarý sürenin ortalamasý 27.8±27.2 aydýr. %42.5 i bir yýldan daha az, %57.5 i bir yýldan daha fazla süredir huzurevinde yaþamaktadýrlar. TSH düzeyi incelenenlerin %25.4 ünde düþük, %70.5 inde normal, %4.1 sinde yüksek; serbest T 3 düzeyi incelenenlerin %14.7 sinde düþük, %79.1 inde normal, %6.2 sinde yüksek; serbest T 4 düzeyi incelenenlerin %4.2 sinde düþük, %94.8 inde normal, %1.0 inde yüksek olarak belirlenmiþtir. Vitamin B 12 düzeyi incelenenlerin %7.0 sinde düþük, %93.0 ünde normal; folik asit düzeyi incelenenlerin %23.2 sinde düþük, %76.8 inde normal olarak belirlenmiþtir. Ýncelenenlerin %48.2 sinde (92 kiþi) depresif belirtiler vardýr. Lojistik regresyon analizi ile yapýlan deðerlendirme sonucunda depresif belirti riskinin, fiziksel kronik hastalýðý olanlarda 3.75 kez (%95 CI ); sosyal güvencesi olmayanlarda 3.84 kez (%95 CI ); son bir ayda yaþamý olumsuz etkileyen olay yaþayanlarda 9.77 kez (%95 CI

4 Ýlhan MN, Maral I, Kitapçý M, Aslan S, Çakýr M, Bumin MA. Tablo 1. Huzurevindeki yaþlýlarýn depresif belirti durumlarýný etkileyen etkenlerin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi Constant = Beta OR %95 CI P Yaþ Grubu ve üzeri ns Cinsiyet Erkek 1.00 Kadýn ns Medeni Durum Bekar-Dul 1.00 Evli ns Eðitim En Az Ýlkokul Mezunu 1.00 Ýlkokul Mezunu Deðil ns Fiziksel Kronik Hastalýk Yok 1.00 Var Sosyal Güvence Var 1.00 Yok Son Bir Ayda Yaþamý Olumsuz Etkileyen Olay Yok 1.00 Var Huzurevinde Geçirilen Süre 1 Yýldan Az Yýldan Fazla Biliþsel Bozukluk Yok 1.00 Var Serbest T3 Hormonu Normal/Yüksek 1.00 Düþük ns Serbest T4 Hormonu Normal/Yüksek 1.00 Düþük ns TSH Hormonu Normal/Düþük 1.00 Yüksek ns Vitamin B12 Normal 1.00 Düþük ns Folik Asit Normal 1.00 Düþük ns OR: Odds Ratio CI: Confidence Interval (Güven Aralýðý), ns: Non-Significant (Ýstatistiksel Fark Yok) 33.60); biliþsel bozukluðu olanlarda 3.01 kez (%95 CI ) daha fazla olduðu saptanmýþtýr. Huzurevinde geçirilen süre 1 yýldan fazla olanlarda ise depresyon riski 0.4 kez daha azdýr (%95 CI ) (Tablo 1). Ýncelenenlerin %50.8 inin (97 kiþi) SMMT-E puaný 180

5 Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Tablo 2. Huzurevindeki yaþlýlarýn biliþsel durumlarýný etkileyen etkenlerin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi Constant = 2.39 Beta OR %95 CI P Yaþ Grubu ve üzeri Cinsiyet Erkek 1.00 Kadýn ns Medeni Durum Evli 1.00 Bekar-Dul ns Eðitim En Az Ýlkokul Mezunu 1.00 Ýlkokul Mezunu Deðil Fiziksel Kronik Hastalýk Var 1.00 Yok ns Sosyal Güvence Var 1.00 Yok ns Son Bir Ayda Yaþamý Olumsuz Etkileyen Olay Var 1.00 Yok ns Huzurevinde Geçirilen n Süre 1 Yýldan Az 1.00 Bir Yýldan Fazla ns Depresif Belirtiler Yok 1.00 Var Serbest T3 Hormonu Normal/Yüksek 1.00 Düþük ns Serbest T4 Hormonu Normal/Yüksek 1.00 Düþük ns TSH Hormonu Normal/Düþük 1.00 Yüksek ns Vitamin B12 Normal 1.00 Düþük ns Folik Asit Normal 1.00 Düþük ns OR: Odds Ratio CI: Confidence Interval (Güven Aralýðý), ns: Non-Significant (Ýstatistiksel Fark Yok) 10 ile 23 arasýnda olup, bu grup biliþsel bozukluðu olanlar olarak belirlenmiþtir. Lojistik regresyon analizi ile yapýlan deðerlendirme sonucunda biliþsel bozukluk riskinin, 75 yaþ ve üzerinde olanlarda yaþlarýnda olanlara göre 6.30 kez (%95 CI ); ilkokul mezunu olmayanlarda en az ilkokul 181

6 Ýlhan MN, Maral I, Kitapçý M, Aslan S, Çakýr M, Bumin MA. mezunu olanlarda göre 6.80 kez (%95 CI ); depresyonu olanlarda olmayanlara göre 3.23 kez (%95 CI ) daha fazla olduðu saptanmýþtýr (Tablo 2). TARTIÞMA VE SONUÇ Biliþsel bozukluk, kronik fiziksel hastalýk varlýðý, sosyal güvence eksikliði, eðitim düzeyi düþüklüðü ve stres gibi koþullarýn depresyona zemin hazýrladýðý ya da risk etkeni olduðu bir çok çalýþmada gösterilmiþtir (Abrams ve ark. 1995, Kaplan 1995, Liang ve ark. 1996, Bekaroðlu 1996, Gottfries ve ark. 1997, Lovestone ve ark. 1997, MacDonald 1997, Roberts ve ark. 1997, Saðduyu 1997, Kaya 1999, Ersoy ve ark. 2001, Tezel ve ark. 2004, Diþçigil ve ark. 2005, Kulaksýzoðlu ve ark. 2005, Çifçili ve ark. 2006). Araþtýrmamýzla benzer þekilde yaþ, eðitim düzeyi düþüklüðü ve depresyon varlýðýnýn biliþsel bozukluða zemin hazýrladýðý ya da risk etkeni olduðu bir çok çalýþmada gösterilmiþtir (Murrel ve ark. 1983, Robertson ve ark. 1989, Worral 1991, Stoudemire ve ark. 1993, Seneca araþtýrmacýlarý 1996, Frierson 1997, Kurtoðlu ve Rezaki 1999, Esengen ve ark. 2000, Çuhadar ve ark. 2003). Araþtýrmamýzda tiroit hormonlarý, vitamin B 12, folat depresif belirtiler ve biliþsel bozukluk için risk etkeni olarak belirlenmemiþtir. Plazma tiroid hormon düzeyleri, vitamin B 12 ve folat düzeylerinin depresyon veya biliþsel bozuklukla iliþkili olmadýðýný bildiren çalýþmalar bulunmaktadýr (Abrams ve ark. 1995, Orrel ve ark. 1995). Öte yandan vitamin B 12 ve folat eksikliðinin depresyon ve biliþsel bozuklukla iliþkili olduðunu bildiren çalýþmalar da bulunmaktadýr (Orrell ve ark. 1995, Tiememier ve ark. 2002, Eussen ve ark. 2002). Bu çalýþmada gerek depresif belirtiler, gerek biliþsel bozukluktaki risk etkenleri multivariable lojistik regresyon analizi ile incelenmiþ ve analizin gereði pek çok etken ayný anda incelenebilmiþtir. Sonuçta, çoklu analiz yapýldýðýndan dolayý, diðer bazý çalýþmalarda tekli analizler ile risk olarak belirlenen etkenler, risk etkeni olarak belirlenmemiþ olabilir. Araþtýrma bu alanda yapýlacak çalýþmalar için, öncü çalýþma olarak deðerlendirilebilir. Yaþlýlarda daha geniþ kohort gruplarý belirlenip, tiroit hormonlarý, vitamin B 12, folik asit düzeyleri bakýlarak yapýlacak izlem çalýþmalarýyla araþtýrýlan risk etkenleri belirlenebilir. Çalýþmamýzda depresif belirtiler için fiziksel kronik hastalýðý olmak, sosyal güvencesi olmamak, son bir ayda yaþamý olumsuz etkileyen olay yaþamak ve biliþsel bozukluðu olmak risk etkeni olarak belirlenmiþtir. Huzurevinde geçirilen süre 1 yýldan fazla olanlarda ise depresif belirti riski azalmaktadýr. Biliþsel bozukluk için, 75 yaþ ve üzerinde olmak, en az ilkokul mezunu olmamak ve depresif belirtisi olmak risk etkeni olarak belirlenmiþtir. Huzurevlerinde hizmet planlanmasý ve sunumunda yaþlýlarýn bu sorunlarýnýn dikkate alýnarak; saðlýk ve sosyal hizmetlerin bu sorunlarýn önlenmesi, erken tanýsý ve tedavisi ile rehabilite edilmesi üzerinde yoðunlaþtýrýlmasý; gerek biyolojik deðerler, gerekse ruhsal etmenler gibi pek çok risk etkeninin ayný anda deðerlendirilmesi önerilmektedir. Araþtýrmada kullanýlan ölçeklerin tarama amaçlý kullanýlan, kesin taný koymayan ölçekler olmasý bu araþtýrmanýn kýsýtlýlýðý olarak deðerlendirilebilir. Yazýþma adresi: Dr. Mustafa N. Ýlhan, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Beþevler, Ankara, Abrams WB, Beers MH, Berkow R (1995) The Merck Manual of Geriatrics, 2. Baský, N.J.USA, Merck & Co Inc., s Akdemir N (2000) Yaþlýlarýmýzýn bakým sorunlarý ivedilikle çözümlenmelidir. Türk Geriatri Dergisi, 3(4):169. Altýntaþ H, Attila S, Sevencan F ve ark. (2006) Ankara da bir yaþlý bakýmevinde yaþayan yaþlýlarda depresyon belirtilerinin taranmasý. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(5): Banazak DA (1996) Late life depression in primary care. J Gen Intern Med, 11(3): KAYNAKLAR Barker WH (1998) Prevention of disability in older persons. Maxcy-Rosenau-Last Public Health & Preventive Medicine, 14th ed., RB Wallace (Ed), NewYork, Appleton & Lange, s Baskýn S (2000) Yaþlýlýk. Geriatri 2000, YG Kutsal, S Bal (Ed), Ankara, Ankara Tabip Odasý, s Bekaroglu M (1996) Yaþlýlýkta depresyon. Depresyon, M Bekaroðlu (Ed), Trabzon, Karadeniz Ruh Saðlýðý Derneði, s:

7 Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Bilir N (1997) Bulaþýcý olmayan hastalýklarýn kontrolü ve yaþlýlýk sorunlarý. Halk Saðlýðý Temel Bilgiler, M Bertan, Ç.Güler (Ed), Güneþ Kitabevi, s: Brink TL, Yesavage JA, Rose TL (1982) Screening test for geriatric depression. Clin Geron, 1(1): Copeland JR, Dewey ME, Wood N ve ark. (1987) The range of mental illness among the elderly in community prevalence in liverpool using the gms-agecat package. Br J Psychiatry, 150: Çifçili S, Yazgan Ç, Ünalan P (2006) Bir huzurevinde depresyon taramasý sonuçlarý. Türk Geriatri, 9(3): Çuhadar D, Sertbaþ G, Tutkun H (2006) Huzurevinde yaþayan yaþlýlarýn biliþsel iþlev ve günlük yaþam etkinliði düzeyleri arasýndaki iliþki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(4): Diþçigil G, Gemalmaz A, Baþak O ve ark. (2005) Birinci basamakta Geriatrik yaþ grubunda depresyon. Türk Geriatri Dergisi, 8(3): Ebrahým S (2002) Health of elderly people. Oxford Textbook of Public Health, 3. Cilt, R Detels R, J McEwen, T Beaglehole, H Tanaka (Ed), New York, Oxford University Press, s Ersoy F, Boratav C, Edirne T (2001) Yaþlýlarda görülen depresif hastalýklar. STED, 10(5): Ertan T, Eker E, Þar V (1996) Geriatrik depresyon ölçeði ile kendini deðerlendirme depresyon ölçeðinin 60 yaþ üzeri türk popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik incelemesi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitapçýðý, Ankara, s.139. Esengen Þ, Seçkin Ü, Borman P ve ark. (2000) Huzurevinde yaþayan bir grup yaþlýda fonksiyonel-kognitif deðerlendirme ve ilaç kullanýmý. Türk Geriatri Dergisi, 3(1):6-10. Eussen SJ, Ferry M, Hininger I ve ark.. (2002) Five year changes in mental health and associations with vitamin B12/folate status of elderly Europeans. J Nutr Health Aging, 6(1): Folsteýn MF, Folsteýn S, Mchugh PR (1975) Mini mental state a practical method for grading the cognitive state of patient for the clinician. J Psychiatric Res, 12: Frierson RL (1997) Dementia, delirium and other cognitive disorders. Psychiatry, A Tasman, J Key, JA Liebarman (Ed), USA, W.B. Saunders Company, s Ganguli M, Ratclýff G (1995) A hindi version of the mmse: the development for cognitive screening ýnstrument for a largerly ýlliterate rural elderly population in ýndia. Int J Of Geriat Psych, 10: Gottfrýes CG, Carlsson I (1997) Depression in later life, Lundbeck, Denmark, s.67. Hamilton M (1960) A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 23: Hutto BR (1997) Folate and cobalamin in psychiatric illness. Compr Psychiatry, 38(6): Jarvik LF, Small GW, Henderson AS ve ark. (2000) Geriatric Psychiatry: Overview, Assessment, Psychiatric Disorders of Late Life. Comprehensive Textbook of Psychiatry, Volume 2, 7th ed, BJ Sadock, VA Sadock (Ed), Lippincott Williams & Wilkins, USA, s Kaplan Ý (1995) Yarý kýrsal alanda bir saðlýk ocaðýna baþvuran hastalarda ruhsal bozukluklarýn yetiyitimi ile iliþkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 6(3): Katz IR, Lecher E, Kleban M ve ark. (1990) Clinical features of depression in a nursing home. Int Psychogeriatr, 19: Kaya B (1999) Yaþlýlýk ve depresyon-i taný ve deðerlendirme. Geriatri, 2(2): Koç Ý, Hancýoðlu A (2004) Hanehalký nüfusu ve konut özellikleri. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 2003, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, s Komahashý T, Ohmorý K, Nakano T (1994) Epidemiological survey of dementia and depression among the aged living in community in japan. Jpn J Psychiatry Neurol, 48(3): Kulaksizoglu IB, Gurvit H, Polat A ve ark. (2005) Unrecognized depression in community-dwelling elderly persons in Istanbul. Int Psychogeriatr. 17(2): Kurtoðlu DT, Rezaki SM (1999) Huzurevindeki yaþlýlarda depresyon, biliþsel bozukluk ve yeti yitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(3): Liang J, Borawski-Clark E, Liu X ve ark. (1996) Transitions in cognitive status among the aged in Japan. Soc Sci Med, 43(3): Liwingston G, Hawkýns A, Graham N ve ark. (1990) Prevalence rates of dementia, depression and activity limitation among elderly residents in inner london. Psychol Med, 20: Lovestone S, Howard R (1997) Depression in elderly people (Rev ed.). London, Martin Dunitz Ltd, s.:80. MacDonald AJD (1997) ABC of mental health: mental health in old age. BMJ, 315(16): Maral I, Aslan S, Ýlhan MN ve ark. (2001) Depresyon Yaygýnlýðý ve Risk Etkenleri: Huzurevi ve Evde Yaþayan Yaþlýlarda Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(4): Murrell SA, Himmelfarb S, Wright K (1983) Prevalence of depression and its correlates in older adults. Am J Epidemiol, 117(2): Müller-Spahn F, Hock C (1994) Clinical presentation of depression in the elderly. Gerontology, 40(suppl.1): Orrell M, Bebbýngton P (1995) Life events and senile dementia. Br J Psychiatry, 166(5): Özer Ergün ÜG, Bozdemir N, Uðuz Þ. ve ark. Adana huzurevinde yaþayan yaþlýlar ile aile hekimliði polikliniðine baþvuran yaþlýlarýn medikososyal özelliklerinin deðerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 6(3): Robertson D, Rockwood K, Stolee P (1989) The prevalance of cognitive impairment in an elderly canadian population. Acta Psychiatr Scand, 80(4): Roberts RE, Kaplan GA, Shema SJ (1997) Does growing old increase the risk for depression? Am J Psychiatry, 36(Pt3): Saðduyu A (1997) Yaþlýlar için depresyon ölçeði: hamilton depresyon ölçeði ile karþýlaþtýrmalý güvenilirlik ve geçerlilik çalýþmasý. Türk Psikiyatri Dergisi, 8(1):

8 Ýlhan MN, Maral I, Kitapçý M, Aslan S, Çakýr M, Bumin MA. Seneca Investigators (1996) Mental health: minimental state examination and geriatric depression score of elderly europeans in the seneca study of Eur J Clin Nutr, 50(Suppl.2): Stoudemire A, Hill CD, Morris R (1993) Long-term affective and cognitive outcome in depressed older adults. Am J Psychiatry, 150(6): Sütoluk Z, Demirhindi H, Savaþ N ve ark. (2004) Adana huzurevlerinde kalan yaþlýlarda depresyon sýklýðý ve nedenleri. Türk Geriatri Dergisi, 7(3): Tezel CG Ýçaðasioðlu A, Karabulut A ve ark.. (2004) Geriatri hastalarýnda biliþsel düzey, depresyon, fonksiyonel kapasite deðerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 7(4): Tiememier H, Van Tuijil HR, Hofman A ve ark. (2002) Vitamin B12, folate, and homocystein in depression: The Rotterdam Study. Am J Psychiatry, 159(12): Wang HX, Wahlýn A, Basun H ve ark. (2001) Vitamin B12 and folate in relation to the development of alzheimer s disease. Neurology, 56(9): WHO (1998) Life in the 21st century:a vision for all. The World Health Report 1998, Geneve, s Worrall G (1991) Cognitive impairment in the elderly. Can Med Assoc J, 145(3): Yesavage JA, Brýnk TL, Rose TL (1983) Development and validation of geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiat Res, 17(1): Zung WWK (1965) A self rating depression scale. Arch Gen Psychiatry, 12:

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(4):251-259 Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Dr. Iş l MARAL *, Dr. Selçuk ASLAN **, Dr. Mustafa N.

Detaylı

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon

Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Kronik Fiziksel Hastalıklı Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon F.N. Hem. Derg (2014) Cilt 22 - Sayı 2: 69-75 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Disability and Depression among The Elderly People with Chronic

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

HUZUREVĠNDE VE EVDE YAġAYAN YAġLILARDA DEPRESYON YAYGINLIĞININ KARġILAġTIRILMASI

HUZUREVĠNDE VE EVDE YAġAYAN YAġLILARDA DEPRESYON YAYGINLIĞININ KARġILAġTIRILMASI HUZUREVĠNDE VE EVDE YAġAYAN YAġLILARDA DEPRESYON YAYGINLIĞININ KARġILAġTIRILMASI Gökçe DEMİR 1 Ayla ÜNSAL 2 Gülşah GÜROL ARSLAN 3 Ayden ÇOBAN 4 ÖZET Bu çalışmada, huzurevinde ve kendi evlerinde yaşayan

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri*

Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri* Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri* Pembe Keskinoğlu 1, Metin Pıçakçıefe 1, Hatice Giray 1, Nurcan Bilgiç 2, Reyhan Uçku 1, Zeliha Tunca 3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Halk Sağlığı

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek CİNGİL* Said BODUR** Kabul Tarihi:25/06/2007 ÖZET Çalışma Karaman da yaşayan 65 yaş

Detaylı

Demans, eriþkin merkezi sinir sisteminde (MSS),

Demans, eriþkin merkezi sinir sisteminde (MSS), Elazýð Ýli Abdullahpaþa Bölgesinde Demans Prevalansý ve Demans Alt Gruplarý Yrd. Doç. Dr. Serpil BULUT*, Dr. Ýsmail EKÝCÝ*, Yrd. Doç. Dr. Aytaç POLAT**, Yrd. Doç. Dr. M. Said BERÝLGEN*, Dr. Murat GÖNEN*,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Association between cognitive status and activities of daily living, life quality and some demographic variables in older than 65

Association between cognitive status and activities of daily living, life quality and some demographic variables in older than 65 1 Diker ve ark. 79 Altmış beş yaş üzerindeki kişilerde bilişsel durumun günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kalitesi ve demografik değişkenlerle ilişkisi: Bir alan çalışması Jale DİKER, 2 Nilay ETİLER, 3

Detaylı

Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 18 ORJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Investigation of the Relationship Between Disability

Detaylı

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði ARAÞTIRMA Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði Okan Taycan 1, Engin Eker 2 1 Uz.Dr., Muþ Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Muþ, 2 Prof.Dr., Ýstanbul

Detaylı

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2005; Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 92-97 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER I.Irem BUDAKOGLU*, Işıl MARAL*, Behçet COŞAR**, Aydan BİRİ***, M.Ali BUMİN* * Gazi Universitesi,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2012; 13(2) : 25-29 Araþtýrma BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ 1 Selda YÖRÜK ÖZET GÝRÝÞ: Bu çalýþmanýn

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Bahar Sempozyumu Psikiyatrik Epidemiyoloji Sempozyumu

Bahar Sempozyumu Psikiyatrik Epidemiyoloji Sempozyumu Türkiye de yaşlı nüfusta psikiyatrik bozukluklar epidemiyolojisi Prof. Dr. İsmet KIRPINAR Atatürk Üniversitesi /ERZURUM Bahar 1 Yaşam koşullarında ve tıbbi bakım düzeylerindeki hızlı ilerlemeler sonucu,

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):399-404 Yaşlılarda Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Signs of Depression in the Elderly Relationship Between Depression

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi 139 ARAÞTIRMA Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Ahmet Selçuk Kýlýnç*, Binali Çatak**, Okan Badýllýoðlu***, Sevinç Sütlü*, Özgür Dikme****, Osman Aydýn****,

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Toplumu oluþturan yaþlý nüfusun artmasý. Bakýmevlerinde Yaþlý Bakýmý ve Psikolojik Deðerlendirme

Toplumu oluþturan yaþlý nüfusun artmasý. Bakýmevlerinde Yaþlý Bakýmý ve Psikolojik Deðerlendirme Bakýmevlerinde Yaþlý Bakýmý ve Psikolojik Deðerlendirme Doç. Dr. Haldun SOYGÜR* "onlara ün mü gelir, bazý bir ses mi duyarlar yumuþak bir kedere ufalýr bakýþlarý idam mahkumlarýdýr aslýnda ihtiyarlar ölüme

Detaylı

Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki

Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki 76 Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon... Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki Nihayet

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI. Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER***

60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI. Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER*** 60 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERDE DEPRESYON YAYGINLIĞI Semra KOCATAŞ* Güngör GÜLER** Nuran GÜLER*** ÖZET Bu araştırma, Çayboyu Mahallesi nde yaşayan yaşlı bireylerdeki depresyon yaygınlığını belirlemek amacıyla

Detaylı

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI Hakan ALTINTAŞ*, Sema ATTİLA*, Funda SEVENCAN*, Seray AKÇALAR**, Yusuf SEVİM**, Özgür Saygın

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki Orijinal Çalışma 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki Elçin Balcı a, Vesile Şenol b, Ertuğrul Eşel c, Osman Günay d, Ferhan Elmalı e Özet Amaç: Ülkemizde yaşlı

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Samsun Alanlı Köyünde Yaşayan Yaşlılarda Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Depresif Belirti Yaşama Sıklığı Arasındaki İlişki

Samsun Alanlı Köyünde Yaşayan Yaşlılarda Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Depresif Belirti Yaşama Sıklığı Arasındaki İlişki Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8 (2):139-146 Samsun Alanlı Köyünde Yaşayan Yaşlılarda Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Depresif Belirti Yaşama Sıklığı Arasındaki İlişki [Relationship

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi ARAŞTIRMA YAZISI Halk Sağlığı Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin

Detaylı

Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi

Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi Orijinal Araştırma / Original Investigation DOI: 10.4274/tod.69875 69 Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi The Effect of Sociodemographic Characteristics

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi *

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Dr. Banu CANGÖZ*, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER** zellikle geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde Öson 25-30 yýl

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET ABSTRACT

BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Bahar 2002 Sayı 7 HUZUREVĐNDE KALAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELĐRTĐLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ ÖZET Melek KEKOVALI * Hülya BAYBEK ** Mursayettin EKSEN ** Bahar ASLANER *** Çalışma,

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı

Alzheimer hastalığı olan ve olmayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması

Alzheimer hastalığı olan ve olmayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal 2010(1):34-43 Alzheimer hastalığı olan ve olmayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması NEVĐN KUZU

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.24392 Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler Prevalence of Urinary Incontinence and

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı