Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***"

Transkript

1 Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other Factors on Depression in Women Aged Years in a Health Center District in Izmir Metropolitan Area Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Öz Amaç: Ýzmir'de bir saðlýk ocaðý bölgesinde yaþayan yaþ arasýndaki kadýnlarda depresyon prevalansýný ve menopoz durumunun ve diðer etmenlerin depresyon üzerindeki etkilerini saptamaktýr. Yöntem: Toplum tabanlý, kesitsel ve analitik olan bu çalýþma yaþ grubundaki kadýnlarda yapýlmýþtýr. Depresyon görülme sýklýðý %20.0 öngörülerek, %5.0 sapma ve %95 güven aralýðýnda en az örnek 190 kadýn olarak hesaplanmýþ ve kadýnlar saðlýk ocaðý kayýtlarýndan basit rastgele örnekleme ile seçilmiþtir. Kadýnlardaki depresyonu belirlemek için Beck Depresyon Ölçeði kullanýlmýþtýr. Demografik, ekonomik özellikler, kadýnýn öz ve soygeçmiþ özellikleri baðýmsýz deðiþkenleri oluþturmuþtur. Ýstatistiksel çözümleme ki-kare testi, Fisher's exact test, t-testi ve lojistik regresyon analiziyle yapýlmýþ, p<0.05 anlamlý kabul edilmiþtir. Bulgular: Yüz kýrk beþ (%76.3) kadýn postmenopozal, 36 (%18.9) kadýn perimenopozal, dokuz (%4.7) kadýn premenopozal dönemdeydi. Kadýnlarda depresyon prevalansý %10.5 bulundu. Ki-kare testine göre depresyon sýklýðý yüksek eðitimli, perimenopozal dönemdeki, ailesinde þiddet uygulanan ve psikiyatrik hastalýðý bulunan kadýnlarda daha yüksek saptandý. Lojistik regresyon analizinde yalnýzca sevgi nesnesi yitiminin depresyonu anlamlý olarak artýrdýðý görüldü (Olasýlýklar oraný: 4.04, %95 Güven Aralýðý: ). Sonuç: Elli-54 yaþ kadýnlarda depresyon öngörülenden düþük sýklýkta (%10.5) saptandý. Depresyon perimenopozal dönemde daha yüksek, ancak istatistiksel olarak anlamlý deðildi. Sevgi nesnesi yitimi depresyonu artýrmaktadýr. Anahtar Sözcükler: Menopoz durumu, depresyon prevalansý, Beck Depresyon Ölçeði. Giriþ Menopoz, kadýnlarda çeþitli fiziksel ve psikosomatik deðiþikliklerin sýkça görüldüðü bir dönemdir. Bu dönemde vazomotor belirtilerden duygudurum bozukluklarýna, cinsel iþlev deðiþikliklerinden osteoporoza kadar farklý sistem belirtileri görülür (1-2). Menopozun depresyon görülme sýklýðýný artýrdýðý, bu dönemde gözlenen östrojen Abstract Objective: The aim of this study is to investigate depression prevalence and the effects of menopausal status and other factors on depression in women aged years who live in a health center district in Izmir. Method: This community-based, crosssectional and analytic study was carried out among women aged years. Minimum sample population was calculated as 190 women, according to 20.0% predicted depression prevalence, with 5.0% deviation and 95.0% confidence interval; and the women were selected from health center records by the simple random sampling method. Beck Depression Inventory was used to determine depression in women. Demographic and economic characteristics, personal and familial chacteristics were established as independent variables. For statistical analysis, chi-square test, Fisher's exact test, t-test and logistic regression analysis were used, and p<0.05 was accepted to be statistically significant. Findings: 145 women (76.3%) were in postmenopausal, 36 (18.9%) were in perimenopausal, and 9 (4.7%) were in premenopausal period. Depression prevalence in women was found as 10.5%. According to the chi-square test, depression rate is higher in women who are highly-educated, who are in perimenopausal period, who encounter domestic violence and who have a family member with psychiatric illness. According to logistic regression analysis however, it was determined that only loss of object of love significantly increased the prevalance of depression (Odds ratio:4.04, 95% confidence interval: ). Conclusion: The prevalence of depression (10.5%) in women aged years is lower than estimated prevalence. Depression prevalence is higher in perimenopausal period, but this is not statistically significant. Loss of object of love increases depression prevalance. Key Words: Menopausal status, depression prevalence, Beck Depression Inventory. çekilmesinin, nörotransmitter deðiþiminin yol açtýðý serebral kan akýmý deðiþikliðinin ya da gece terlemesi, ateþ basmasý gibi vazomotor belirtilerin depresyona neden olduðu ileri *Arþ. Gör.; Dokuz Eylül Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ýzmir **Ýnt.; Dokuz Eylül Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ýzmir ***Yrd. Doç. Dokuz Eylül Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ýzmir 2006 cilt 15 sayý 2 31

2 sürülmüþtür (3-4). Klinik çalýþmalarla toplum tabanlý çalýþmalar arasýnda menopozdepresyon birlikteliðinde literatürde çeliþkili sonuçlar göze çarpmaktadýr. Toplum tabanlý bazý çalýþmalarda depresyon sýklýðýnýn daha çok perimenopozal dönemde arttýðý, klinik çalýþmalarýn toplumdaki gerçek depresyon prevalansýný yansýtmadýðý belirtilmektedir (5,6,7). Avis (8) ve Pearlstein (9), doðal menopoz durumunda depresyon sýklýðýnýn artmadýðýný, depresyon belirtilerinin menopoza geçiþ bulgularýný taklit ettiðini belirtmektedir. Bazý araþtýrmacýlar da menopozal geçiþe baðlý fizyolojik deðiþikliklerden çok, stres yüklü yaþam tarzýnýn depresyonla birlikteliðini öne çýkarmaktadýr (10). Kýrk-55 yaþ grubu kadýnlarda depresyon prevalansý, batý toplumlarýnda daha fazla olmak üzere, %10-30 arasýnda deðiþmektedir (11,12). Düþük sosyoekonomik durum, düþük eðitim düzeyi, dul, boþanmýþ ya da ayrýlmýþ olma, çok çocuk sahibi olma, geç premenopozal yaþ ve sigara içme menopoz dönemindeki kadýnlarda depresyon için risk etmenleri arasýnda gösterilmiþtir (12,13,14). Görülme sýklýðýnýn yüksek oluþu, aðýr iþ gücü yitimine neden olmasý, saðaltýlabilir bir hastalýk olmasýna karþýn saðaltým olanaklarýnýn yetersiz kalmasý gibi nedenlerle depresyon önemli ve yaygýn bir halk saðlýðý sorunudur. Çalýþmanýn amacý; Ýzmir Ýli Fahrettin Altay Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde yaþayan yaþ kadýnlarda depresyon sýklýðýný saptamak, menopoza geçiþ döneminin ve diðer etmenlerin etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler Araþtýrma bölgesi olan Fahrettin Altay Saðlýk Ocaðý Bölgesi, Ýzmir Ýli metropolünde, gecekondu yerleþim yeri olmayan ve üniversiteye devam eden öðrenci nüfusunu da barýndýran nüfuslu bir bölgedir. Amaca yönelik kesitsel analitik bir çalýþma yapýlmýþtýr. Temmuz-Aðustos 2005 te araþtýrma yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini saðlýk ocaðý bölgesinde yaþayan yaþ arasý 837 kadýn oluþturmaktadýr. Örnek büyüklüðü; Epi Info 2002 programý ile depresyon görülme sýklýðý %20.0 öngörülerek, %5.0 sapma ve %95 güven aralýðýnda en az 190 kadýn olarak hesaplanmýþtýr. Kadýnlar, Saðlýk Ocaðý ev halký tespit fiþlerinden ebe bölgelerine göre tabakalandýrýlarak her ebe bölgesinden basit rastgele örnekleme ile seçilmiþ ve %10 oranýnda da yedek kiþi alýnmýþtýr. Deðiþkenler: Baðýmlý deðiþken: Depresyon varlýðý baðýmlý deðiþkendir. Depresyon varlýðýný belirlemede "Beck Depresyon Ölçeði" kullanýlmýþtýr. Beck Depresyon Ölçeði'nin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenilirlik çalýþmasý yapýlmýþ, kesme puaný (eþik deðer) 17 olarak saptanmýþtýr (15). Bu ölçekte bireyin kendini deðerlendirmesi için toplam 21 madde bulunmakta ve her madde 0-3 arasýnda puanlanmaktadýr (toplam 63 puan). Baðýmsýz deðiþkenler aþaðýdakilerden oluþmaktadýr: Demografik-ekonomik deðiþkenler: Bu deðiþkenleri yaþ, öðrenim durumu, aile yapýsý, gelir durumu, çocuk varlýðý ve sayýsý oluþturmaktadýr. Evde engelli ya da yaþlý varlýðý ve bu kiþinin durumu: Engelli yaþlý varlýðý, (varsa) bu kiþilerin kronik hastalýk ve yeti yitimi varlýðý sorulmuþtur. Kendisinin kronik hastalýk-yeti yitimi: var ya da yok olarak alýnmýþtýr. Sevgi nesnesi yitimi: Birinci derece yakýnlarýn (eþ, çocuk, anne, baba, kardeþ) yitimleri sorulmuþtur. Eþinin alkol kullanýmý: Haftada 14 standart içkinin üzerinde (bir tek raký = bir bira =bir kadeh þarap= bir standart içki) içenler alkol kullanýyor olarak tanýmlanmýþtýr. Aile içi fiziksel þiddet varlýðý: Kadýnýn kendisine uygulanan fiziksel þiddet varlýðý. Adet durumu: Düzenli, düzensiz, adetten kesilmiþ olarak gruplandýrýlmýþtýr. Hormon replasman tedavisi kullanýmý: Menopoza yönelik hormon ilacý kullanýmý sorulmuþtur. Birinci derece akrabalarda taný almýþ psikiyatrik hastalýk varlýðý. Veriler adresleri belirlenen kadýnlarýn evlerine gidilerek, oluþturulan anketle, yüz yüze görüþülerek toplanmýþtýr. Veri çözümlemesinde SPSS 11.0 paket programý kullanýlarak, daðýlýmlar deðerlendirilmiþ, tek deðiþkenli çözümlemede Ki-kare, Fisher's exact test, t-testi, çok deðiþkenli 2006 cilt 15 sayý 2 32

3 çözümlemelerde lojistik regresyon analizi kullanýlmýþ, p<0.05 anlamlýlýk sýnýrý olarak belirlenmiþtir. Bulgular Bu araþtýrmaya Fahrettin Altay Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde yaþayan, yaþ arasýndaki kadýnlardan seçilen, 190'ý asil, 19'u yedek olmak üzere toplam 209 kiþi dahil edilmiþ, 190 (%91.0) kiþiye ulaþýlmýþtýr. Kadýnlarla ilgili bazý sosyodemografik özellikler Tablo 1'de gösterilmektedir. Kadýnlarýn yaþ diliminde her bir yýla göre daðýlýmý benzer sýklýktadýr ve sýrasýyla; %18.4, %18.9, %22.6, %21.1 ve %18.9 olarak daðýlmýþtýr. Tablo 1. Kadýnlarýn demografik, ekonomik, öz ve soy geçmiþ özelliklerine göre daðýlýmý Sayý Yüzde Medeni durum Evli Bekar, eþi ölmüþ, boþanmýþ, ayrý yaþýyor Öðrenim durumu Ýlkokul ve altý Ortaokul Lise, üniversite-yüksekokul Çalýþma durumu Çalýþmýyor Emekli Çalýþýyor Aile tipi Çekirdek Geniþ Parçalanmýþ Ailelerinin aylýk kiþi baþý gelir durumu YTL YTL ve üzeri YTL Yaþayan çocuk durumu Yok üzeri Evde engelli- yaþlý varlýðý (var) Baktýðý kiþide kronik hastalýðýyeti yitim varlýðý (var) Sevgi nesnesi yitimi (var) Eþinin alkol kullanmasý Aile içi þiddet (var) Kadýnda kronik hastalýk (var) Akrabada psikiyatrik hastalýk (var) Son bir yýl içinde depresyon tanýsý alma (var) Adet düzeni Düzenli Düzensiz Kesilmiþ Hormon replasman tedavisi (var) Depresyon (var) Toplam Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn %79.5'i evli olup, %53.6'sýnýn öðrenimi lise ve üzerindeydi. Kadýnlarýn %14.7'si çalýþmaktaydý, yalnýzca %37.4'ünün aylýk kiþi baþý geliri asgari ücretin üzerindeydi. Yüzde 72.6'sý çekirdek aile içerisinde yaþamakta, %64.2'sinin bir-iki çocuðu bulunmaktaydý. Kadýnlarýn %51.1'i kendine ait herhangi bir gelirinin olmadýðýný bildirdi. Yirmi sekiz kadýn (%14.7) bakmakla yükümlü olduðu bir engelli ya da yaþlý ile birlikte yaþýyordu. Bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin tümünün en az bir kronik hastalýðý ve/ya da yeti yitimi vardý. Yüzde 12.6'sýnýn sevgi nesnesi yitimi, kadýnlarýn %20'sinde (psikiyatrik hastalýk dýþý herhangi bir kronik hastalýk ya da yeti yitimi bulunmaktaydý. Beþ (%2.6) kadýnýn eþi haftada 14 standart içkinin üzerinde alkol kullanýyordu. Altý kiþi (%3.2) aile içi þiddete maruz kalmýþtý. Yüz kýrk beþ kadýn (%76.3) adetten kesilmiþti (postmenopozal dönemde idi), 36'sý (%18.9) düzensiz (perimenopozal dönemde idi), dokuzu (%4.7) düzenli adet görmekte idi (premenopozal dönemde idi), %5.3'ü hormon tedavisi görüyordu. Yirmi kadýnda (%10.5) depresyon saptandý. Kadýnlarýn demografik ve ekonomik özelliklerine göre depresyon varlýðý Tablo 2'de gösterilmiþtir. Araþtýrmaya katýlan kadýnlardan 50 yaþ grubunda olanlarýn (%17.1), bekar-dul-ayrý yaþayanlarýn (%15.4), üniversite-yüksekokul mezunu olanlarýn (%26.9), geliri 200 YTL altýnda olanlarýn (%19.1), þu anda herhangi bir iþi olanlarýn (%15.4) ve parçalanmýþ ailede yaþayanlarýn (%22.2) depresyon sýklýðý daha yüksek olmakla birlikte, yalnýzca öðrenim durumunun depresyon sýklýðýný anlamlý olarak artýrdýðý saptanmýþtýr. Üniversite mezunu olanlarda depresyon varlýðý anlamlý olarak daha yüksektir. Adet düzensizliði olan kadýnlarýn evde bakmakla yükümlü olunan engelli ya da yaþlýsý bulunanlarýn, sevgi nesnesi yitimi olanlarýn, eþi alkol kullananlarýn, aile içi þiddete uðrayanlarýn ve birinci derece akrabalarýnda psikiyatrik hastalýðý olanlarýn depresyon sýklýðý daha yüksek bulunmuþ, ancak yalnýzca ailede þiddet varlýðý ve sevgi nesnesi yitim varlýðýnýn depresyon sýklýðý anlamlý olarak artýrdýðý belirlenmiþtir (Tablo 3) cilt 15 sayý 2 33

4 Tablo 2. Kadýnlarýn demografik ve ekonomik özelliklerine göre depresyon varlýðý Özellik Depresyon var Ki-Kare p Sayý Yüzde Yaþ grubu 50 yaþ , 52, 53, 54 yaþ Medeni durum Bekar, ayrý,dul Evli Öðrenim durumu Lise ve altý Üniversite Gelir durumu YTL YTL ve üzeri Ýþ durumu Düzenli- düzensiz-esnaf-iþveren Ýþsiz -emekli-iþ arýyor Aile yapýsý Geniþ-çekirdek Parçalanmýþ Tablo 3. Kadýnlarda bazý risk faktörlerine göre depresyon varlýðý Özellik Depresyon var Ki-Kare p Sayý Yüzde Menstrüel siklus durumu Düzensiz Kesilmiþ-düzenli Evde engelli yada yaþlý varlýðý Var Yok Sevgi nesnesi yitim varlýðý Var Yok Eþin alkol kullaným durumu Var * 0.430* Yok * Ailede þiddet Var * Yok Akrabada psikiyatrik hastalýk Var Yok *Fisher's exact test 2006 cilt 15 sayý 2 34

5 Tablo 4. Lojistik regresyon analiz sonucuna göre depresyon varlýðýný etkileyen özellikler Risk faktörü (referans grup) p OR %95 GA Kiþi baþý gelir (200 YTL ve üzeri) Sevgi nesnesi yitimi (yok) Menstrüel siklus (düzenli-kesilmiþ) Akrabada psikiyatrik hastalýk (yok) Ailede þiddet (yok) Kadýnýn öðrenimi (lise ve altý) Sabit Son bir yýl içinde depresyon tanýsý alan ve antidepresan ilaç kullanan kadýnlarýn %71.4'ünde, ilaç almayan kadýnlarýn ise %8.2'sinde depresyon vardý. Son bir yýl içinde depresyon tanýsý varlýðý þu andaki depresyon sýklýðýný anlamlý olarak artýrmaktaydý (p= ). Tek deðiþkenli analiz sonuçlarýnda depresyon varlýðýný anlamlý olarak artýran özellikler ve anlamlýlýk sýnýrýnda olan (p=0.051) gruplandýrýlmýþ gelir deðiþkeninin dahil edildiði lojistik regresyon analiz sonucuna göre, yalnýzca sevgi nesnesi yitiminin depresyon sýklýðýný anlamlý olarak etkilediði bulunmuþtur (p=0.022, olasýlýklar oraný (OR) = 4.041). Kadýnlarýn menstrüel siklus durumu ile depresyon arasýnda anlamlý iliþki saptanmamýþtýr (Tablo 4). Tartýþma Bu araþtýrmada yaþ grubu kadýnlarda %10.5 olarak saptanan depresyon prevalansý, toplumda kadýnlarda beklenen depresyon sýklýðýndan daha düþük bulunmuþtur. Bunun nedeninin depresyon tanýmlanmasýnda kullanýlan Beck Depresyon Ölçeði'nin kesim noktasýna baðlý olabileceði düþünülmüþtür. Beck Depresyon Ölçeði'nin kesim noktasý olarak belirlenen 17 puaný, üniversite öðrencilerini kapsayan bir çalýþmanýn sonuçlarýndan elde edilmiþtir. Çalýþmaya alýnan yaþ grubu kadýnlar içerisinde perimenopozal kadýnlarýn %22.9'unda, premenopozal ve postmenopozal kadýnlarýn %7.7'sinde depresyon bulunmaktadýr. Tek deðiþkenli analiz sonuçlarýna göre adet düzensizliðinin (perimenopozal dönemdeki) kadýnlarda depresyon oranýný anlamlý olarak artýrmasýna karþýn, çok deðiþkenli analizde perimenopozal dönemin depresyon sýklýðýný etkilemediði saptanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarda menopoz durumu ile depresyon prevalansý arasýnda çeliþkili sonuçlar saptanmýþtýr. Miller ve ark. (16) postmenopozal kadýnlarda depresyonun daha az görüldüðünü, ancak artan yaþla birlikte ortaya çýkan saðlýk sorunlarýnýn depresyon belirtilerini artýrdýðýný saptamýþtýr. Christensen'e (17) göre de yaþla depresyon arasýnda ters iliþki bulunmaktadýr. Benzer çalýþmalarda da depresyonun daha çok perimenopozal dönemde arttýðý ve postmenopozal dönemde ise azaldýðý belirtilmektedir. Özellikle perimenopozal dönemin uzamasýnýn depresyon oranýný arttýrdýðý ileri sürülmektedir ( ). Buna karþýlýk toplum tabanlý yapýlan bazý çalýþmalarda bu çalýþmada olduðu gibi perimenopozal dönemin depresyonu artýrmadýðý, klimakterik yakýnmalarýn depresyon belirtilerini taklit ettiði saptanmýþtýr ( ). Toplum tabanlý çalýþmalarla klinik çalýþmalar arasýndaki farklýlýk, depresyonu belirlemede standart ölçümlerin kullanýlmamasýna ve farklý menopoz dönemlerinin araþtýrýlmasýna baðlanýlabilir. Klinik araþtýrmalar yakýnmalarý nedeniyle baþvuran menopozdaki kadýnlarda yapýldýðýndan saptanan depresyon prevalansý toplum genelinden daha yüksek olmaktadýr. Freeman ve ark. (23) hormonal deðiþimin, menopoza geçiþ döneminde depresif belirtilerin artmasýna neden olabileceðini bildirmektedir. Coope (24) ise menopozda depresyonun hormonal deðiþikliklerle ilgisinin bulunmadýðýný belirtmektedir. Bu çalýþmada da bu iliþki gözlenmemiþtir. Ayrýca araþtýrmamýzda hormon kullananlarla kullanmayanlar arasýnda depresyon sýklýðý yönünden anlamlý farklýlýk bulunmamýþtýr. Bezircioðlu ve ark. (25) yaptýðý çalýþmada da hormonal tedavi ile depresyon sýklýðý arasýnda bir iliþki saptanmamýþtýr. Bu araþtýrmada üniversite mezunu olan kadýnlarda lise ve altý eðitimli kadýnlara göre daha fazla depresyon saptanmýþtýr (%26.9'a karþý %7.9). Çalýþma koþullarýnýn getirdiði stres yükünün depresyonu artýrýcý etki gösterdiði söylenebilir. Daha düþük gelirli 2006 cilt 15 sayý 2 35

6 ailelerde de depresyon daha fazla saptanmýþ, anlamlý fark yaratmamýþtýr (%19.1'e karþý %7.7). Aile içi þiddete uðrayan kadýnlarýn %50'sinde, diðerlerinin %9.2'sinde depresyon vardýr. Ancak ileri analiz sonuçlarýnda gelir ve öðrenim durumunun, aile içi þiddete maruz kalmanýn ve birinci derece akrabada psikiyatrik hastalýk varlýðýnýn depresyon sýklýðýný artýrmadýðý bulunmuþtur. Harlow ve ark. (12) sosyo-ekonomik ve eðitim durumu düþük menopozdaki kadýnlarda depresyonun daha fazla görüldüðünü saptamýþtýr. Ailesinde ya da geçmiþinde depresyon belirtileri olanlarda, dul ya da boþanmýþ olanlarda ve çok çocuklu olanlarda depresyon sýklýðýnýn arttýðý belirtilmektedir (13,14,26). Çalýþmamýzda ailede depresyon bulunanlarda depresyon daha yüksek saptansa da iliþki anlamlý bulunmamýþtýr. Buna karþýlýk sevgi nesnesi yitimi olan kadýnlarda depresyon varlýðý anlamlý olarak fazladýr (p=0.022). Depresyon için risk faktörü olduðu bildirilen evde engelli ya da yaþlý varlýðý, bakmakla yükümlü olunan kronik hastalýk yeti yitimi olan kiþi varlýðý, kiþinin kendisinde kronik hastalýk yeti yitimi varlýðý, aile yapýsý, kiþinin kendi gelirinin olmamasý gibi deðiþkenler bu araþtýrmada depresyon varlýðýný etkilememiþtir. Ancak örnek büyüklüðü hesaplanýrken; prevalans %20.0 öngörülmüþtür. Oysaki saptanan prevalans %10.5'tir. Depresyonu olan kadýn sayýsý tahmin edilenden düþük olduðu için, yukarýda belirtilen riskler ve depresyon arasýnda bir iliþki bulunamadýðý düþünülmektedir. Son bir yýl içinde depresyon tanýsý ve tedavisi alan kadýnlarýn %71.4'ünde, almayan kadýnlarýn %8.2'sinde depresyon saptanmýþtýr. Önceki depresyon tanýsý son bir yýlý içerdiði ve bu kadýnlarýn þu anda depresyon tanýsý alanlarla ayný olgular olabileceði düþünüldüðü için, ileri analiz modeline son bir yýl içinde depresyon varlýðý deðiþkeni alýnmamýþtýr. Literatürde daha önce duygudurum bozukluðu olan kadýnlarýn üreme yaþamýyla iliþkili ya da iliþkisiz menopoz döneminde depresyon yönünden risk altýnda olabileceði belirtilmektedir (9). Duygudurum bozukluklarýnda ruhsal, toplumsal ve biyolojik etkenlerin yeri küçümsenmemelidir. Önemli ekonomik sorunlar, aile bunalýmlarý, iþ yaþamýnda çatýþmalar, emeklilik, iþ yitimi, sevgi nesnesi yitimi ve beden saðlýðýnýn bozulmasý, benliði örseleyen onur kýrýcý durumlarla karþýlaþmak gibi psikososyal olaylar duygudurum bozukluklarýnýn ortaya çýkmasýnda ve süregenleþmesinde büyük rol oynarlar. Menopozdaki duygudurum deðiþikliklerinin vazomotor belirtiler ya da diðer fiziksel belirtilere ikincil olduðu savunulmaktadýr (3,4,27). Ýngiltere'de yapýlan bir çalýþmada depresyonun nedeni olarak iþsizlik, aileden birisinin ölümü ve bir iliþkinin bozulmasý gibi sosyal etmenler belirtilmiþ, depresyonlu hastanýn damgalanma endiþesi ile doktora baþvurmaya çekindiði ve antidepresan ilaçlarýn baðýmlýlýk yaptýðýný düþündüðü saptanmýþtýr (28). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak, bu çalýþmada yaþ grubu kadýnlarda depresyon prevalansý düþük bulunmuþtur. Birinci basamaktaki saðlýk çalýþanlarýnýn toplum taramalarýnda geçerlilik ve güvenirliði kanýtlanmýþ ölçeklerle depresyona taný koymasýnýn, hem depresyonun hem de diðer hastalýklarýn yükünün azaltýlmasýnda önemli olduðu düþünülmektedir. Beck Depresyon Ölçeði'nin geçerlilik güvenilirlik çalýþmasý yapýlmýþ olmasýna karþýn, ileri yaþlarý da kapsayan kesim noktasý belirleme çalýþmasý yapýlmalýdýr. Ayrýca bu tarama testinin geçerlilik-güvenilirlik çalýþmasýnýn toplumdan seçilen geniþ örneklerde ve belirli baðýmsýz deðiþkenleri de temsil edecek þekilde planlanýp yeniden yapýlmasý önerilmektedir. Sevgi nesnesi yitimi olan kadýnlar menopoza giriþ gibi sýkýntýlý süreçlerde depresyon açýsýndan izlenmelidir. Menopoza giriþ depresyon için bir risk olarak saptanmasa da, bu dönemde genel beden saðlýðý ve psikolojik yönden kadýnlarýn desteklenmesi gerektiði düþünülmüþtür. Ýletiþim: Dr. Pembe Keskinoðlu E-posta: 2006 cilt 15 sayý 2 36

7 Kaynaklar 1- Kiþniþçi H, Gökþin E, Durukan T ve ark. (1996) Temel Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Bilgisi. Ankara, Güneþ Kitabevi, s Studd J, Watson N, Henderson A. Symptoms and metabolic sequel of the menopause. In: Drife J, Studd JWW (eds). HRT and osteoporosis. Springer, London, 1990, p Juang KD, Wang SJ, Lu SR, Lee SJ, Fuhl JL. Hot flashes are associated with psychological symptoms of anxiety and depression in peri-and post-but not premenopousal women. Maturitas 2005;52: Joffe H, Hall JE, Soares CN, et al. Vasomotor symptoms are associated with depression in perimenopausal women seeking primary care. Menopause 2002;9: Hunter M, Battersby R, Whitehead M. Relationship between psychological symptoms, somatic complaints, and menopausal status. Maturitas 1986;8: Burt VK, Altshuler LL, Rasgon N. Depressive symptoms in the menopause: prevalence, assessment, and guidelines for treatment. Harv Rev Psychiatry 1998;6: de Novaes Soares C, Cohen LS. The perimenopause, depressive disorders, and hormonal variability. Sao Paulo Med J 2001;119: Avis NE, Brambilla D, McKinlay SM, Vass K. A longitudinal analysis of the association between menopause and depression. Results from the Massachusetts Women's Health Study. Ann Epidemiol 1994;4: Pearlstein T, Rosen K, Stone AB. Mood disorders and menopause. Endocrinol Metab Clin North Am 1997;26: Woods NF, Mitchell ES. Pathway to depressed mood for midlife women observations from the Seattle Midlife Women's Health Study. Res Nurs Health 1997;20: Wojnar M, Drod W, Araszkiewicz A et al. Assesssment and prevalence of depression in women years of age visity gynecological clinics in Poland: screening for depression among midlife gynecologic patients. Arch Women Ment Health 2003;6: Harlow BL, Cohen LS, Otto MW, Spiegelman D, Cramer DW. Prevalence and Predictor of Depressive Symptoms in Older Premenopausal Women. The Harward Study of Moods and Cycles. Arch Gen Psychiatry 1999;56: Lee YW. Depression in postmenopausal women. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2003;33: Schmidt PJ, Roca CA, Bloch M, Rubinow DR. The perimenopause and affective disorders. Semin Reprod Endocrinol 1997;15: Hisli N. Beck Depresyon Envanteri nin üniversite öðrencileri için geçerliði güvenirliði. Psikoloji Dergisi 1989; 7: Miller AM, Sorokin O, Wilbur J, Chandler PJ. Demographic characteristics, menopausal status, and depression in midlife immigrant women. Women's Health Issues 2004;14: Christensen H, Jorm AF, MacKinnon AJ, Korten AE, et al. Age differences in depression and anxiety symptoms: a structural equation modelling analysis of data from a general population sample. Psychological Medicine 1999;29: Wilbur A, Miller A, Montgomery M, Chandler P. Sociodemographic characteristics, biological factors, and symptoms reporting in midlife women. Menopause 1998;5: Takamatsu K, Kasuga M, Makita K, Nozowa J. Evaluation of depressive conditions among Japanese patients at a clinic menopause. J Obstet Gynaecol Res 2004;30: Bromberger JT, Meyer PM, Kravita HM et al. Psychologic distress and natural menopause: a multiethic community study. Am J Public Health 2001;91: Bush M, Zonderman AM, Costa PT. Menopausal transition and psychological distress in a nationally representative sample. Is menopause associated with psychological distress? J Aging Health 1994;6: Matthews KA, Wing RR, Kuller LH, Meilahn EN et al. Influences of natural menopause on psychological characteristics and symptoms of middle-aged healthy women. J Consul Clin Psychol 1990;58: Freeman EW, Sammel MD, Rinaudo PJ, Sheng L. Premenstrual syndrom as a predictor of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2004;103: Coope J. Hormonal and non-hormonal interventions for menopausal symptoms. Maturitas 1996;23: Bezircioðlu Ý, Gülseren L, Öniþ A, Kýndýroðlu N. Menopoz Öncesi ve Sonrasý Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yeti Yitimi. Turk Psikiyatri Derg. 2004; 15: Coryell W, Endicott J, Keller M. Major depression in a nonclinical sample: demographic and clinical risk factors for first onset. Arch Gen Psychiatry 1992;49: Bosworth HB, Bastian LA, Kuchibhatla MN et al. Depressive symptoms, menopausal status, and climacteric symptoms in women at midlife. Psychosom Med 2001;63: Priest RG, Vize C, Roberts A, Roberts M, Tylee A. Lay people's attitudes to treatment of depression: results of opinion poll for Defeat Depression Campaign just before its launch. BMJ 1996;313: cilt 15 sayý 2 37

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Hormon Profilinin Depresif Belirtiler ile İlişkisi

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Hormon Profilinin Depresif Belirtiler ile İlişkisi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:171-176 DOI: 10.5350/DAJPN2013260207 Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Hormon Profilinin Depresif Belirtiler ile İlişkisi Kısa Araştırma

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser****

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser**** Manisa Ýli nde Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde Saðlýkta Eþitsizlikler* The Inequalities In Health In Manisa In A Health Center District Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr.

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Menopozda Semptom Örüntüsünün Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Sosyal Destek ile Ýliþkisinin Ýncelenmesi

Menopozda Semptom Örüntüsünün Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Sosyal Destek ile Ýliþkisinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Menopozda Semptom Örüntüsünün Anksiyete, Depresyon Düzeyleri ve Sosyal Destek ile Ýliþkisinin Ýncelenmesi Tunay Karlýdere 1, Aytekin Özþahin 2 1 Yrd.Doç.Dr., 2 Prof.Dr., GATA Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207 Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Gebelerdeki Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Sýklýðý ve Taný Yöntemlerinin Ýrdelenmesi* Prevalence of Urinary Tract Infection among Pregnant Women in Uzundere Health

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler Prevalence of Urinary Incontinence and

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Filiz Karadað 3, Osman Özdel 3, Tarkan Amuk

Detaylı

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2012; 13(2) : 25-29 Araþtýrma BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ 1 Selda YÖRÜK ÖZET GÝRÝÞ: Bu çalýþmanýn

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

türk tabipleri birliði

türk tabipleri birliði Kivimäki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimäki H, Jussi Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees, BMJ 2002 Oct 19;325(7369):857.

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Burhanettin Kaya 1 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ DSÖ ve Dünya Bankasý nýn raporlarýna göre toplumda

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

HORMON PROFİLİ İLE PERİMENOPOZAL SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ THE ASSOCIATION OF PERIMENOPAUSAL SYMPTOMS AND HORMONAL PROFILE

HORMON PROFİLİ İLE PERİMENOPOZAL SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ THE ASSOCIATION OF PERIMENOPAUSAL SYMPTOMS AND HORMONAL PROFILE İst Tıp Fak Derg 2010; 73:4 J Ist Faculty Med 2010; 73:4 www.itfdergisi.com ARAŞTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES HORMON PROFİLİ İLE PERİMENOPOZAL SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ THE ASSOCIATION OF PERIMENOPAUSAL

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

Ýnme Sonrasý Depresyon

Ýnme Sonrasý Depresyon DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki

Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullaným Bozukluðu ve Ailesel Madde Kullanýmý Arasýndaki Ýliþki Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi #

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Feryal ÇAM ÇELÝKEL*, Ömer SAATÇÝOÐLU** ÖZET * Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2005; Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 92-97 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER I.Irem BUDAKOGLU*, Işıl MARAL*, Behçet COŞAR**, Aydan BİRİ***, M.Ali BUMİN* * Gazi Universitesi,

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

ARAŞTIRMA. Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi *

ARAŞTIRMA. Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi * ARAŞTIRMA 2008: 22 (6): 343-349 http://www.fusabil.org Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi * Ayden ÇOBAN 1 Sevgi NEHİR

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı