TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL"

Transkript

1 TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/ Sayı: BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım ekline likin Tüzüün uygulanmasını salamak amacıyla hazırlanmı olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun dier kullanım sahalarına ilikin esas ve usulleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer alan; Tanımlar: Altyapı Tesisleri: Yol, su, elektrik, kanalizasyon, doalgaz, iletiim, merkezi ısıtma ve benzeri teknik altyapı tesisleri ile çevre düzenlenmesi ileri ve bunların gerektirdii tesislerin bütünüdür. Kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ve ana sözlemeleri gereince amacı, ortaklarına konut edindirmek olan kooperatiflerdir. Kooperatif Birlii: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ve ana sözlemeleri gereince amacı ortakların konut edindirmek olan kooperatiflerin oluturduu birliklerdir. Sosyal Yardımlama Kurumu: Özel kanunlarında üyelerine konut salama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüü bulunan kurumlardır. Yapımcı: Satmak üzere en az ikiyüz (200) konut ina eden özel ve tüzel kiilerdir. Belediye: Kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut talebini ve inaatını örgütleyen belediyelerdir. Banka: Bu Yönetmelik esaslarına göre açılacak kredileri kullandıracak bankalardır. Subasman: Kredilendirmeye esas konutların ilk katının taban döemesidir. Brüt naat Alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, baımsız bir ev veya apartman dairesinin, dı duvarları dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alandır. Bu alana, müterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dahil deildir. Yeniden Deerlendirme Oranı: (Deiik: 17/01/ Sayı: R.G.) Memur maa artı oranları gözönüne alınarak darece belirlenecek orandır. Memur maalarının Ocak veya Temmuz ayları dıında baka aylarda da artırılması halinde yapılan bu artıın Yeniden Deerlendirme / Dönemleri olan 1 Ocak - 30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aralık dönemle-rine etki eden kısmı ayrıca dikkate alınır. Yeniden Deerlendirme Dönemleri: Her yılın 1 Ocak - 30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere altı aylık dönemlerdir. Yeniden Deerlendirme Metodu: Kredinin kullanma ve geri ödeme süresince kredi borcunun ve geri ödeme taksitlerinin tespiti amacıyla; Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması ilemidir. Faiz Farkı: Bu Yönetmelik uyarınca Toplu Konut Yapımcılarına açılacak kredilerin, banka kaynaklarından açılması halinde, kullandırılan kredi miktarına göre dare tarafından belirlenecek oranda Bankalara Fondan yapılacak ödemedir. Kısaltmalar: Fon : Toplu Konut Fonunu dare : Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanlıını,

2 Kredi : Bu Yönetmelik esaslarına göre Toplu Konut Yapımcılarına açılacak konut ve altyapı kredilerini, Toplu Konut Yapımcısı: Kooperatif, Kooperatif Birlii, Sosyal Yardımlama Kurumu, Yapımcı ve Belediyeleri, ifade eder. KNC KISIM Toplu Konut Yapımcılarına Açılacak Krediler BRNC BÖLÜM Genel Hükümler Genel Hükümler Madde 3 - (Deiik madde: 17/01/ R.G.) Fondan Brüt naat Alanı 150 m2'ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için Kredi açılabilir. Yazlık, dinlenme, ya da tatil amaçlı kullanılacak konut projeleri ile uygulama imar planında, ikinci konut, pansiyon, turizm ve konaklama alanı olarak onarımı projelerine, kredi açılmaz. a) Kredi Miktarının Tesbiti ve Kredi Açılacak naat Seviyeleri: Kredi açılabilmesi için gerekli inaat seviyesi ve açılacak Kredi miktarı ile Kredinin Toplu Konut Yapımcılarına, daıtım öncelikleri, Fonun finansman durumu, konut ve proje büyüklüü, inaat maliyetleri, inaatların bulunduu bölgeler ve toplu konut alanı olup olmadıı dikkate alınarak her yıl darece belirlenir ve ilan edilir. Talep edilmesi halinde darece belirlenen miktarın altında da Kredi açılabilir. b) Kredi Bavurusu: Toplu Konut Yapımcıları, Bu Yönetmelik ve darece yapılacak duyuruda belirtilecek esaslara uygun olarak darenin görevlendirdii Bankalara bavururlar. c) Kredinin Kullanma Süresi: Kredinin kullanma süresi ve süre uzatımı, Bayındırlık ve skan Bakanlıınca belirlenen çalıılmayan günler, inaat yasaı olan günler, projenin özellikleri ve genel ekonomik durum dikkate alınarak Bankaca tesbit edilir ve darenin onayına sunulur. naatların tespit edilen süre içerisinde bitirilmemesi ve süre uzatımı verilmemesi halinde, kalan kredi ödemeleri yapılmaz ve Kredi geri ödeme ilemleri balatılır. KNC BÖLÜM Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyelerin Kredi Bavuruları ve Kredilerin Kullandırılması Kredi Bavuruları ve Kullandırılması Madde 4 - Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyeler bu Yönetmeliin 3 üncü Maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslara göre Bankalara bavururlar. Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu ve Belediyeler aracılıı ile Kredi kullanacak bu kiilerin aaıdaki artları salaması zorunludur. 1) Krediler, karı koca ve reit olmayan çocuklar için aile birlii esasına göre bir defa kullandırılır. 2) Krediden yararlanabilmek için Kredi talep eden kiinin, eine veya reit olmayan çocuuna ait, tapuya kayıtlı baımsız bir konutunun bulunmaması gerekir. 3) Toplu Konut Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kendisi, ei veya reit olmayan çocukları için daha önce Toplu Konut Fonundan Kredi kullanmamı ya da kullanmamakta olması gerekir.

3 Kredi talep edenler, bu maddenin (2) ve (3) numaralı alt bendlerinde yer alan artları saladıklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadırlar. Banka, Kredi bavurularını inceler, uygun gördüklerini darenin onayına sunar. dareden onay alınmadan Kredi açılmaz. Banka, Kredisi darece onaylanan Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu veya Belediye ile açılmı ve açılabilecek Kredi tutarı üzerinden Kredi ilikisini kurarak, gerekli gördüü tür ve miktarda ipotek ve teminatlar tesis eder ve Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare Fonun finansman durumuna göre, talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Kredinin artları ve Geri Ödenmesi Madde 5 - (Deiik madde: 17/01/ R.G.) Krediye kullanma ve geri ödeme dönemi süresince Yeniden Deerlendirme Metodu uygulanır. 100 m2 ( m2 dahil) ye kadar olan konutlara açılan Krediye, kullanma ve geri ödeme dönemi boyunca Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanır. Ancak, m2 ( m2 dahil) olan konutlar için kullanma ve geri ödeme dönemi süresince uygulanacak Yeniden Deerlendirme Oranı % 10 artırılarak belirlenir. Bankaca, Kredinin kullanma süresince Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Kredi borcuna Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması suretiyle bulunan borç bakiyesi mevcut borç bakiyesine ilave edilir. Bu ilem, Kredinin kullanım süresi boyunca Kredi geri ödemelerinin baladıı tarihe kadar, her Yeniden deerlendirme Döneminde uygulanarak geri ödemelerin baladıı tarihteki borç bakiyesi bulunur. darece belirlenerek Bankalara bildirilen Yeniden Deerlendirme Oranı deiikliklerinin hesaplara intikali Bankaca yapılır. Açılan Kredilerin geri ödemelerine; % 100 seviye karılıı olan son hakediin Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu veya Belediyeye ödendii tarihten itibaren inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu, Belediye veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Kredi ödemelerini balatmak için Yapı Kullanma zin Belgesi ve ferdi tapuların alınmı olması art deildir. Kredi geri ödemesinin baladıı tarihe kadar Yapı Kullanma zin Belgesi alınmamı ise, ferdileme, kat irtifaklı arsa tapusu üzerinden yapılabilir. Ferdileme sırasında ortak/üye, kiiler veya yetkili vekilleri ile Banka arasında borçlanma sözlemesi düzenlenir. Bu sözlemeler borçluların gayri menkullerinin tapu kayıtlarının ve baımsız bölümlere ait bilgileri, Kredi borcu ve Kredi artları ile gerekli görülecek dier bilgileri içerir. Düzenlenen bu sözlemeler üzerinden gerekli ipotek tesis ve tescil ilemleri yapılır. Geri ödeme taksitleri, ait olduu her ayın ilk igünü ile, son igünü arasında Krediyi kullandıran Bankaya ödenir. Ayın son i gününden sonra yatırılan geçmi aya ait taksitlere gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı uygulanır. Bu oranın aynı maddenin son fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. (Deiik: 17/01/ R.G.) Kredinin geri ödeme süresi konut büyüklüü 100 m2 ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için 120 ay (10 yıl), m2 ( m2 dahil) konutlar için 60 ay (5 yıl)dır. (Deiik: 17/01/ R.G.) Geri ödemenin baladıı tarihte yukarıdaki esaslara göre hesaplanan Kredi borcunun konut büyüklüüne göre 120 veya 60 aya bölünmesi suretiyle geri

4 ödeme balangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her Yeniden Deerlendirme Döneminde, Yeniden Deerlendirme Oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120 veya 60 aya ulaıncaya kadar ödenir. Geri ödemenin baladıı tarihte yukarıdaki esaslara göre hesaplanan Kredi borcunun 120 aya bölünmesi suretiyle geri ödeme balangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her Yeniden Deerlendirme Döneminde, Yeniden Deerlendirme Oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120 aya ulaıncaya kadar ödenir. Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde istenen aylık ödemelerin vadelerini geçirmemek artıyla istedikleri sayıda taksiti vadesinden önce ve ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeyebilirler. Kredi borcu, borç ferdiletikten ve Kredi geri ödemeleri baladıktan sonra, geri ödemenin baladıı ay veya takip eden ay ile her yıl Ocak, ubat, Temmuz veya Austos aylarında aaıdaki yollardan biri ile vadesinden önce tamamen kapatılabilir. a) Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir seferde ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan her yıl darece belirlenerek Bankalara bildirilecek oranda indirim yapılarak borç kapatılır. b) Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir yıl içinde en fazla dört eit taksitte de ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan, her yıl darece belirlenerek Bankalara bildirilecek oranda indirim yapılır ve bu miktar yukarıdaki esaslara göre ödenir. lk taksit, yeni borçlanma sözlemesinin yapılması anında pein ödenir. Dier taksitler aralarında en az üç (3) aylık süre olmak üzere belirlenecek ödeme planına göre ödenir. Taksitlerin birisinin ödenmemesi halinde sözleme tarihindeki indirimsiz borçtan ödenen kısım düülerek ve sözleme tarihinden itibaren Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanarak borç muaccel hale getirilir. Yapımcılara Açılacak Krediler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kredi Bavuruları ve Kullandırılması Madde 6 - En az 200 (ikiyüz) konut ina eden Yapımcılar, konut Kredisi için bu Yönetmeliin 3 üncü Maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslara, Altyapı Kredileri için de bu Yönetmeliin 9 uncu maddesindeki esaslara göre Bankalara bavururlar. Banka, Kredi bavurularını inceler, uygun gördüklerini darenin onayına sunar. dareden onay alınmadan Kredi açılmaz. Banka, Kredisi darece onaylanan Yapımcılar ile açılmı ve açılabilecek Kredi tutarı üzerinden Kredi ilikisini kurarak, gerekli gördüü tür ve miktarda ipotek ve/veya teminatlar tesis eder ve Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare, Fonun finansman durumuna göre talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Kredinin artları ve Geri Ödemesi Madde 7 - Yapımcılara açılan Kredilere kullanma ve geri ödeme süresinde Yeniden Deerlendirme Metodu uygulanır. Ancak, Yeniden Deerlendirme Dönemlerindeki Cari

5 Ticari Faizler dikkate alınmak suretiyle darece belirlenecek oranda artırılan Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanır. Bankaca, Kredinin kullanma süresine Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Kredi borcuna Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması suretiyle bulunan borç bakiyesi mevcut borç bakiyesine ilave edilir. Bu ilem, Kredinin kullanım süresi boyunca Kredi geri ödemelerinin baladıı tarihe kadar, her Yeniden Deerlendirme Döneminde uygulanarak geri ödemelerin baladıı tarihteki borç bakiyesi bulunur. darece belirlenerek Bankalara bildirilen Yeniden Deerlendirme Oranı deiikliklerinin hesaplara intikali Bankaca yapılır. Açılan Kredilerin geri ödemelerine; % 100 seviye karılıı olan son hakediin Yapımcıya ödendii tarihten itibaren, inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Yapımcının veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Kredi geri ödeme balangıç tarihindeki borç bakiyesi bir yıl içinde 4 eit taksitte ödenir. lk taksit, geri ödeme balangıç tarihinde ödendikten sonra kalan taksitler aralarında üçer (3) aylık süreler olmak üzere belirlenecek ödeme planına göre ödenir. Kredi geri ödeme süresi 12 ayı geçemez. Vadesinde ödenmeyen borca gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı uygulanır. Vadenin bitiminden sonraki üç aylık dönem içinde de borcun tamamının cezası ile birlikte ödenmemesi halinde borç muaccel kılınır ve Bankaca sözleme hükümlerine göre tahsil edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Köy Konutlarının Finansmanı ve Kredilendirilmesi Köy Konutlarının Finansmanı ve Kredilendirilmesi Madde 8 - lgili mevzuata göre köy yerleme planını yaptırmı köylerdeki konutlar için bu Yönetmelikteki esaslara göre, Fondan, Kredi açılabilir. Ayrıca, darece belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde, a) Köy ve köy balısı (kom, oba, mezra, vb.) yerlemelerin bir köy oluturacak biçimde, yeni bir yerleme yerinde veya mevcut bir yerlemenin gelime alanı içerisinde toplulatırılması için, b) Yerleri kamulatırılan köy veya köy balısı yerlemelerin yeniden iskanı için, c) Mevcut köylerin iyiletirilmesi için, ilgili kurulularca ve darece hazırlanan veya hazırlatılan ve darece uygun görülen konut ve altyapı tesislerini kapsayan projelere, Fondan finansman salanabilir. Bu finansmanın kullanım esasları darece belirlenir. BENC BÖLÜM Altyapı Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması Madde 9- Toplu Konut Yapımcıları tarafından hazırlanan projeler kapsamındaki Altyapı Tesislerinin yapımı amacıyla Fondan Kredi talep edilmesi halinde, bu tesisler için Bankaca teklif edilen keif bedellerinin darece uygun görülen kısmına Kredi açılır. Aynı arazi üzerinde konut ve Altyapı Tesisleriyle bir bütün olarak uygulanacak yeni yerleim nitelii taıyan projeleri gerçekletirmek üzere kurulmu Kooperatif Birlikleri için, talep edilmesi halinde; altyapı kredisi birim Kooperatiflere açılabilir, ancak ödemeler Birlie yapılır. Bu durumda her Kooperatif Genel Kurulundan bu kredinin kendileri adına

6 balı oldukları birlik aracılıı ile kullandırılması konusunda yetki alır. Banka, altyapı kredisini açarken, her bir Kooperatifi, konut sayısını dikkate alarak payına düen hisse kadar borçlandırır. Ancak, altyapı kredisini, Birlie açılacak özel bir hesap aracılıı ile kullandırır. Altyapı kredisi bavurusunun Kooperatif Birlii tarafından yapılamaması halinde, Kooperatiflere ayrı ayrı da altyapı kredisi açılabilir. dare gerek gördüünde, altyapı kredisi için konut baına olmak üzere bir limit belirleyebilir. Keif bedelinin belirlenen limitin altında kalması halinde ise keif bedeli kadar kredi açılır. Bu krediler Bankaca, darenin onayı alınarak açılır. Banka, Toplu Konut Yapımcıları ile Kredi ilikisini kurar ve uygun gördüü tür ve miktar üzerinden ipotek ve teminatlar tesis ederek Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare, Fonun finansman durumuna göre talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Altyapı tesisleri için açılan Kredilerin geri ödemelerinde ise; Kredi borcunun her bir konuta isabet eden payı bulunur ve Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyelere açılan Kredinin geri ödenmesini 5 inci madde esaslarına göre, yapımcılara açılan Kredinin geri ödenmesi ise 7 nci madde esaslarına göre yapılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Çeitli Hükümler dare - Banka - Kredi Kullananlar Arasındaki likiler Madde 10 - Banka, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için merkeze balı yeterli sayıda ihtisas elemanı istihdam etmek zorundadır. Kredi isteklilerine ilikin her türlü proje ve Toplu Konut Yapımcısının teknik ve mali yönden deerlendirilmesi, inaatların teknik ve fen kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadıının kontrolü ve denetim hizmetleri Banka tarafından yerine getirilir. Banka, bu amaçla müavirlik hizmetlerinden de yararlanabilir. Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ilemlerle ilgili olarak verilecek her türlü hizmet, dare ile Banka arasında düzenlenecek protokolde belirlenir. Bankaya bu Yönetmelik uyarınca verecei hizmetlerin karılıı olarak dare ile Banka arasında imzalanacak protokolde belirlenecek oranda, Kredi kullananlar tarafından, komisyon ödenir. Bu Yönetmelik gerei açılan kredilerden, Kredi kullananlar, Banka ile dareye karı sorumludurlar. Banka, inaatların zamanında bitirilmesi ve kredilerin geri ödenmesinden dareye karı sorumludur ve geri dönü garantisini verir. dare, Banka ve Kredi kullanıcıları nezdinde, Kredilerin kullanma aamalarında amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıını denetleyebilir veya denetletebilir ve uygulamadaki noksanlıkların giderilmesini ister. Noksanlıkların giderilmemesi halinde dare, hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın kredi ilemlerini durdurmak veya kredinin tamamını muaccel kılmak yetkisini kullanır. Bu Yönetmelikteki koullara uymayan proje veya kiilere Kredi açıldıının tespit edilmesi halinde açılan Kredinin ödenmesi durdurulur ve o güne kadar kullanılan kısmı için, Kredinin kullanılmaya baladıı tarihten itibaren geçen süre için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır. Kredi kullanılarak edinilen konutun yine aynı artlara haiz bir bakası tarafından devir veya satın alınması halinde Kredi borcu devredilir. Aksi takdirde borç, Bankaca usulüne ve sözleme hükümlerine göre muaccel hale getirilerek tahsil edilir.

7 darenin onayı ile Bankanın kendi kaynaklarından bu Yönetmelik esaslarına göre Kredi açması halinde; Banka, dareden Faiz farkı talep edebilir. Buna ilikin esaslar dare ile Banka arasında yapılacak Protokolde belirlenir. Müavirlik veya Kontrol Tekilatının Kurulması Madde 11 - Bu Yönetmelik uyarınca Kredi kullanılan projeler için, Toplu Konut Yapımcısı tarafından aaıdaki sayılara uygun olarak gerekli mesleki ehliyete ve yeterli antiye tecrübesine sahip elemanlardan oluan müavirlik veya kontrol tekilatının kurulması zorunludur. Bu tekilatlar ilgili mevzuatla bu konuda olumu veya oluacak hükümler öncelikli olmak artıyla en az; 200 konuta kadar 1 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat teknikerinden, konut için 2 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, konut için 3 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, konut için 4 inaat mühendisi veya mimar ile 2 tesisat mühendisinden, 2001 ve daha fazla konut için 4 inaat mühendisi veya mimar ile 2 tesisat mühendisine ilave olarak her bin konut için 1 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, meydana gelir. dare çıkaracaı teblilerle, kontrollük ve gerektii takdirde müavirlik tekilatının nitelik veya nicelikleriyle ilgili esaslar belirleyebilir. (Deiik: 17/01/ R.G.) Kooperatifler Merkez Birlii veya Birlik halinde örgütlenmi Kooperatiflerde bu hizmet yukarıda belirtilen sayıda teknik eleman ile bu kurulular tarafından yerine getirilebilir. Müavirlik veya kontrol tekilatlarının kadrosu Kredi bavurusu aamasında Bankaya verilir. Banka, inaat mahallinde bu tekilatın çalııp çalımadıını izler, gerekli uyarıları yapar ve gerektiinde Kredi kullanımını durdurabilir. Ayrıca, dare ve Banka, gerek gördüünde kontrol tekilatı elemanlarının deitirilmesini isteme yetkisine de sahiptir. Sigorta Madde 12 - Bu Yönetmelik çerçevesinde Kredi açılan konutlar; a) naat süresince Bayındırlık ve skan Bakanlıı Genel artnamesi hükümleri dorultusunda Yüklenici, yoksa Toplu Konut Yapımcısı tarafından, b) naatlar bittikten sonra, bedeli Kredi borcuna ilave edilerek Kredi kullananlar tarafından karılanmak artıyla, Banka tarafından, yangına, doal afetlere ve kötü niyetli hareketlere karı, sigorta ettirilir. Sigorta, Kredi borcu bitinceye kadar her yıl yenilenir. Ayrıca, Kredi kullananlar için geri ödeme süresince Bankalar tarafından hayat sigortası yaptırılır. Teminatlar Madde 13 - a) Banka, bu Yönetmelik gerei açacaı Kredi ilemlerinde, sözleme ihlalleri ve ödememezlik halinde Kredinin tamamının faizleriyle birlikte ödeneceine ilikin bir taahhütname düzenleyerek dareye verir. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası dare Merkezine hitaben, bu Yönetmelik gereince darece istenmesi halinde taahhütnamede belirtilen miktarın hesaplarından Fon hesabına ödenmesi içeriinde bir izin emri düzenleyerek dareye ve T.C. Merkez Bankasına vermek zorundadır. b) Bu Yönetmelie göre açılacak Kredi ilemlerinde teminat ilikileri, dorudan Kredi kullananlar ile Banka arasında kurulur. Banka, teminat türlerinin seçiminde, taınmaz üzerinde birinci derece ve sırada ipotek tesisi esas olmak üzere, gerekli gördüü takdirde bakaca teminat isteminde de bulunabilir.

8 (Deiik: 23/08/ R.G.) Ancak, aynı arazi üzerinde konut ve altyapı tesisleri ile bir bütün olarak uygulanacak yeni yerleim nitelii taıyan projeleri gerçekletirmek üzere kurulmu ve Kooperatif Birlikleri veya merkez birlii halinde örgütlenmi Kooperatiflerde, tapunun bu kurululara ait olması halinde Kooperatif Birlii veya merkez birliinden alınan tahsis belgesi ile, ayrıca, arsa tapusunun kamu kurulularına ait olması halinde de yine arsa tahsis belgesi ile, arsanın tümüne veya kısımlarına ipotek konulmak suretiyle de Kredi açılabilir. Ancak, bu durumda kat irtifaklı tapuların Kredi geri ödemeleri baladıında Kredi kullanan kiiler adına devri zorunludur. Tesis olunacak ipotekle ilgili olarak Toplu Konut Yapımcısı ile Banka arasında yapılacak sözlemeye; 1) lk teminat ipoteinin, Bankaca gerekli görüldüü tarihlerde ve Bankaca istenen miktarda artırılmasına borçlu tarafından izin verildiine, 2) Artırma tarihinde taınmaz maliki kim olursa olsun, teminat miktarının artırılmasının salanacaına, 3) Teminat artırma ilemine Bankanın bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde borçlunun katılmaması halinde karılıklı teminat artırımının salanmaması sonucu, borcun tamamının muaccel kılınacaına, 4) Bankanın yazılı izni olmadan teminata konu taınmazda bu borç için tesis edilen ipotekten ayrı olarak üçüncü ahıslar lehine herhangi bir takyidat konulamayacaına, aksi halde Bankanın durumu örendii tarihten itibaren otuz (30) günlük sürede eski hale getirme isteyebileceine ve konulan takyidatın bu süre içinde kaldırılmadıı takdirde borcun tamamının muaccel olacaına ve Bankanın cebri takip hakkının doacaına, ilikin hükümlerin konulması zorunludur. DÖRDÜNCÜ KISIM Toplu Konut Uygulamaları Toplu Konut Alanlarının Tesbiti ve naata Hazır Hale Getirilmesi Madde 14- Toplu konut alanları, Belediyelerle ibirlii yapılmak suretiyle Valiliklerce belirlenir. Bu alanlar Büyükehir Belediyelerinin sınırları içerisinde en az bin (1000) konutun, dier Belediye sınırları içerisinde ise en az dörtyüz (400) konutun sıacaı büyüklükte ve yerleme yerinin nazım imar planı sınırları içinde olması zorunludur. Toplu konut alanlarının belirlenmesinde; Yerleme yerinde mevcut bir konut ihtiyacının olup olmadıı, Büyük yatırım projeleri sebebiyle ortaya çıkacak konut ihtiyacı olup olmadıı, Kentsel gelimeyi engelleyici, toplu konut yapımını zorlatırıcı ve altyapı ve üstyapı maliyetlerini artırıcı faktörlerin bulunup bulunmadıı, Verimli tarım arazisi olup olmadıı, Çevre kirlenmesi sorunu olup olmadıı veya yaratıp yaratmayacaı, Altyapısının olup olmadıı, yoksa konut inaatlarıın tamamlanması aamasına kadar gerçeklemesini salayacak önlemlerin alınıp alınmadıı, mar planında gerekli sosyal tesislerin yer alıp almadıı, yoksa; konut inaatlarının tamamlanması aamasına kadar gerçeklemesinin salayacak önlemlerin alınıp alınmadıı, konularının aratırılması ve yapılabilirlik raporuna balanması zorunludur. Bu yapılabilirlik raporu, Valinin onayına sunulur. Valinin onayı, yapılabilirlik raporu ve parsel numaralarını içeren alan sınırlarını gösterir kroki ile birlikte dareye gönderilir. Kadastro Çalımalarının Yapılması Madde 15 - Kamulatırma yapılacak toplu konut alanlarından kadastro görmemi olanların kadastrosu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüünce öncelikle yaptırılır.

9 darenin Mülkiyetindeki Toplu Konut Alanları Madde 16 - darenin uygun gördüü alanların, konut yapılmak amacıyla ve bedeli Fondan karılanmak suretiyle, dare ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüü arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak, Arsa Ofisi Genel Müdürlüü tarafından kamulatırılması salanır. Bu alanların kadastro, jeoteknik etüd, harita, imar planı, altyapıları, sosyal tesisleri ve uygulamanın gerektirdii arazi çalımaları, bedeli Fondan karılanmak suretiyle yaptırılabilir. Bu alanlar, Toplu Konut Yapımcılarına darenin uygun görecei bir usul ile konut yapmak artıyla satılabilir, tahsis edilebilir, kat karılıı verilebilir veya finansmanına katılarak ortak uygulama yapılabilir. BENC KISIM Dier Krediler ve Aratırmaların Yaptırılması Yatırım ve letme Kredisi Madde 17 - Konut inaatlarında kullanılan malzeme, yapı elemanı ve araçlar üreten sanayi kuruluları ile hızlı konut yapımı amacıyla kurulacak fabrika veya antiye için gerekli makina ve teçhizat temini maksadı ile Konut Yapımcılarından, tevik belgesi almı olanlar, Fondan kredi almak üzere Bankaca istenecek belgeler ve tevik belgesi ile Bankaya bavurabilirler. Banka, bu bavuruları teknik yönden ve kredilendirilebilirlik açısından inceler ve uygun gördüklerini ayrıntılı bir raporla dareye bildirir. dare, projeleri toplu konut üretimine katkısı, getirdii teknoloji ve saladıı ekonomi açısından inceleyerek yıllık finansman programı çerçevesinde Kredi verilip verilemeyeceini karara balar. Uygun gördüü projeleri onaylayarak Kredi açılması için Bankaya talimat verir. Banka, gerekli teminatları alarak kurulu ile Kredi sözlemesi yapar ve dareye bildirir. dare, Fonun finansman durumuna göre T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Bu kredilerin faiz ve geri ödeme süreleri darece belirlenir. Kredinin verili amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıı Bankaca izlenir. Amaç dıı kullanıldıının belirlenmsi durumunda, Krediler derhal kesilir ve kullandırılan kısım ilgili yatırımcılardan Banka usullerine ve sözleme hükümlerine göre geri alınır. Yatırımcılar, Kredinin amacına uygun olarak kullanılması ve geri ödemesinden Bankalara karı, Bankalar ise bu hususlardan dareye karı sorumludurlar ve kredinin geri ödenmesini garanti ederler. Bu sorumluluklar yapılacak sözlemelerde belirtilir. Turizm Altyapıları Madde 18 - Turizm Bakanlıının belirledii öncelikli turizm alanlarının ve turizm merkezleri ile turizm faaliyetlerinin youn olduu yerleim merkezlerinin altyapılarına, kalkınma planlarına ilikin yıllık programlarda yer alması artıyla ve Fonun finansman programının öngördüü çerçevede, Turizm Bakanlıı ile dare arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak Fondan finansman salanabilir. Turizm Bakanlıı bu finansmanın amacına uygun olarak kullandı-rılmasından sorumludur. Afet Bölgelerinde Yapılacak Konutların Finansmanı Madde 19 - Afet bölgelerinde yapılacak konutlar ile bu konutların altyapılarına ve sosyal tesislere ek finansmanın salanmasını Bayındırlık ve skan Bakanlıı, dareden isteyebilir. dare, Fonun finansman programı ve imkanları çerçevesinde bu projeleri ve ayrılabilecek tutarı belirler. Bu finansman, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına göre kullandırılır.

10 (Deiik: 22/09/ R.G.) Doal afetlere maruz kalan yöre-lerdeki konut inaatlarının kısa sürede tamamlanarak iskana açılabilmeleri için, bu yörelerdeki konutlara açılacak Kredi miktarları, Kredinin açılacaı inaat seviyeleri ve Kredinin kullandırılmasına ilikin usul ve esaslar teblile düzenlenir. Ayrıca, Yönetmeliin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereince, kredi talep edenlerin verecekleri beyan ve taahhütler Kredi geri dönü aamasına kadar yapılabilir. Sanayi Sitelerinin Finansmanı Madde 20 - Esnaf ve sanatkarların kurduu Kooperatiflerce yapılmakta olan iyerleri ile bunların altyapılarına, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile darenin uygun görmesi kouluyla Fondan Kredi salanabilir. dare, Fonun finansman programına göre ayrılabilecek Kredi miktarını, artlarını ve geri dönü esaslarını belirler. Bu Krediler, dare, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Bankalar arasında yapılacak protokol ve sözleme hükümlerine uygun olarak açılır ve kullandırılır. Bankalar Kredinin geri dönüünden dareye karı sorumludurlar ve Kredinin geri dönü garantisini verirler. Yurtdıındaki Türk Vatandaları Madde 21 - Yurtdıındaki Türk vatandalarının, konut alımı ve yapımı ama-cıyla, yurtdıındaki Yapı Tasarruf Sandıklarından Türkiyeye transfer ettirecekleri döviz tutarlarının karılıı olarak Fondan ödeme yapılabilir. Bu ödemenin esasları dare ile Bankalar arasında yapılacak protokollarla belirlenir. Aratırmaların Yaptırılması Madde 22- darece uygun görülecek kamu kuruluları veya özel kurululara, konutla ilgili olarak yapılacak plan, proje, standart ve teknolojilerin, yapı tesis gereçlerinin aratırılıp gelitirilmesi, yapı emniyeti, yapı denetimi, kalite ve kontrolü ilemleri ile enerji tasarrufu salayıcı ve çevre kirlenmesini azaltıcı ve benzeri konulardaki her türlü aratırmalar, bedeli Fondan karılanmak suretiyle yaptırılabilir. Yürürlükten Kaldırma Madde 23-30/05/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe girmi bulunan Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmelii yürürlükten kaldırılmıtır. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliin yayımlanmasından önceki mevzuata göre açılan Krediler için, bu Yönetmelikten önceki mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, açılan Kredilerin geri ödemelerine, % 100 seviye karılıı olan son hakediin ödendii tarihten itibaren inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Toplu Konut Yapımcısının veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Geri ödeme taksitleri, ait olduu her ayın ilk igünü ile son igünü arasında Krediyi kullandıran Bankaya ödenir. Ayın son i gününden sonra yatırılan geçmi aya ait taksitler için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı uygulanır. Bu oranın aynı maddenin son fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. Geçici Madde 2-15 Austos 1996 tarihinden önce inaat ruhsatı almı ve inaatına balamı olan, Dou ve Güneydou Anadolu Bölgesi Aksiyon Planı kapsamındaki illerde yeralan Kooperatiflerin inaatlarının yarım kalmaması için bir defaya mahsus olmak üzere, bu

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı