TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL"

Transkript

1 TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/ Sayı: BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım ekline likin Tüzüün uygulanmasını salamak amacıyla hazırlanmı olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun dier kullanım sahalarına ilikin esas ve usulleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer alan; Tanımlar: Altyapı Tesisleri: Yol, su, elektrik, kanalizasyon, doalgaz, iletiim, merkezi ısıtma ve benzeri teknik altyapı tesisleri ile çevre düzenlenmesi ileri ve bunların gerektirdii tesislerin bütünüdür. Kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ve ana sözlemeleri gereince amacı, ortaklarına konut edindirmek olan kooperatiflerdir. Kooperatif Birlii: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ve ana sözlemeleri gereince amacı ortakların konut edindirmek olan kooperatiflerin oluturduu birliklerdir. Sosyal Yardımlama Kurumu: Özel kanunlarında üyelerine konut salama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüü bulunan kurumlardır. Yapımcı: Satmak üzere en az ikiyüz (200) konut ina eden özel ve tüzel kiilerdir. Belediye: Kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut talebini ve inaatını örgütleyen belediyelerdir. Banka: Bu Yönetmelik esaslarına göre açılacak kredileri kullandıracak bankalardır. Subasman: Kredilendirmeye esas konutların ilk katının taban döemesidir. Brüt naat Alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, baımsız bir ev veya apartman dairesinin, dı duvarları dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alandır. Bu alana, müterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dahil deildir. Yeniden Deerlendirme Oranı: (Deiik: 17/01/ Sayı: R.G.) Memur maa artı oranları gözönüne alınarak darece belirlenecek orandır. Memur maalarının Ocak veya Temmuz ayları dıında baka aylarda da artırılması halinde yapılan bu artıın Yeniden Deerlendirme / Dönemleri olan 1 Ocak - 30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aralık dönemle-rine etki eden kısmı ayrıca dikkate alınır. Yeniden Deerlendirme Dönemleri: Her yılın 1 Ocak - 30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere altı aylık dönemlerdir. Yeniden Deerlendirme Metodu: Kredinin kullanma ve geri ödeme süresince kredi borcunun ve geri ödeme taksitlerinin tespiti amacıyla; Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması ilemidir. Faiz Farkı: Bu Yönetmelik uyarınca Toplu Konut Yapımcılarına açılacak kredilerin, banka kaynaklarından açılması halinde, kullandırılan kredi miktarına göre dare tarafından belirlenecek oranda Bankalara Fondan yapılacak ödemedir. Kısaltmalar: Fon : Toplu Konut Fonunu dare : Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanlıını,

2 Kredi : Bu Yönetmelik esaslarına göre Toplu Konut Yapımcılarına açılacak konut ve altyapı kredilerini, Toplu Konut Yapımcısı: Kooperatif, Kooperatif Birlii, Sosyal Yardımlama Kurumu, Yapımcı ve Belediyeleri, ifade eder. KNC KISIM Toplu Konut Yapımcılarına Açılacak Krediler BRNC BÖLÜM Genel Hükümler Genel Hükümler Madde 3 - (Deiik madde: 17/01/ R.G.) Fondan Brüt naat Alanı 150 m2'ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için Kredi açılabilir. Yazlık, dinlenme, ya da tatil amaçlı kullanılacak konut projeleri ile uygulama imar planında, ikinci konut, pansiyon, turizm ve konaklama alanı olarak onarımı projelerine, kredi açılmaz. a) Kredi Miktarının Tesbiti ve Kredi Açılacak naat Seviyeleri: Kredi açılabilmesi için gerekli inaat seviyesi ve açılacak Kredi miktarı ile Kredinin Toplu Konut Yapımcılarına, daıtım öncelikleri, Fonun finansman durumu, konut ve proje büyüklüü, inaat maliyetleri, inaatların bulunduu bölgeler ve toplu konut alanı olup olmadıı dikkate alınarak her yıl darece belirlenir ve ilan edilir. Talep edilmesi halinde darece belirlenen miktarın altında da Kredi açılabilir. b) Kredi Bavurusu: Toplu Konut Yapımcıları, Bu Yönetmelik ve darece yapılacak duyuruda belirtilecek esaslara uygun olarak darenin görevlendirdii Bankalara bavururlar. c) Kredinin Kullanma Süresi: Kredinin kullanma süresi ve süre uzatımı, Bayındırlık ve skan Bakanlıınca belirlenen çalıılmayan günler, inaat yasaı olan günler, projenin özellikleri ve genel ekonomik durum dikkate alınarak Bankaca tesbit edilir ve darenin onayına sunulur. naatların tespit edilen süre içerisinde bitirilmemesi ve süre uzatımı verilmemesi halinde, kalan kredi ödemeleri yapılmaz ve Kredi geri ödeme ilemleri balatılır. KNC BÖLÜM Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyelerin Kredi Bavuruları ve Kredilerin Kullandırılması Kredi Bavuruları ve Kullandırılması Madde 4 - Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyeler bu Yönetmeliin 3 üncü Maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslara göre Bankalara bavururlar. Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu ve Belediyeler aracılıı ile Kredi kullanacak bu kiilerin aaıdaki artları salaması zorunludur. 1) Krediler, karı koca ve reit olmayan çocuklar için aile birlii esasına göre bir defa kullandırılır. 2) Krediden yararlanabilmek için Kredi talep eden kiinin, eine veya reit olmayan çocuuna ait, tapuya kayıtlı baımsız bir konutunun bulunmaması gerekir. 3) Toplu Konut Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kendisi, ei veya reit olmayan çocukları için daha önce Toplu Konut Fonundan Kredi kullanmamı ya da kullanmamakta olması gerekir.

3 Kredi talep edenler, bu maddenin (2) ve (3) numaralı alt bendlerinde yer alan artları saladıklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadırlar. Banka, Kredi bavurularını inceler, uygun gördüklerini darenin onayına sunar. dareden onay alınmadan Kredi açılmaz. Banka, Kredisi darece onaylanan Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu veya Belediye ile açılmı ve açılabilecek Kredi tutarı üzerinden Kredi ilikisini kurarak, gerekli gördüü tür ve miktarda ipotek ve teminatlar tesis eder ve Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare Fonun finansman durumuna göre, talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Kredinin artları ve Geri Ödenmesi Madde 5 - (Deiik madde: 17/01/ R.G.) Krediye kullanma ve geri ödeme dönemi süresince Yeniden Deerlendirme Metodu uygulanır. 100 m2 ( m2 dahil) ye kadar olan konutlara açılan Krediye, kullanma ve geri ödeme dönemi boyunca Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanır. Ancak, m2 ( m2 dahil) olan konutlar için kullanma ve geri ödeme dönemi süresince uygulanacak Yeniden Deerlendirme Oranı % 10 artırılarak belirlenir. Bankaca, Kredinin kullanma süresince Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Kredi borcuna Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması suretiyle bulunan borç bakiyesi mevcut borç bakiyesine ilave edilir. Bu ilem, Kredinin kullanım süresi boyunca Kredi geri ödemelerinin baladıı tarihe kadar, her Yeniden deerlendirme Döneminde uygulanarak geri ödemelerin baladıı tarihteki borç bakiyesi bulunur. darece belirlenerek Bankalara bildirilen Yeniden Deerlendirme Oranı deiikliklerinin hesaplara intikali Bankaca yapılır. Açılan Kredilerin geri ödemelerine; % 100 seviye karılıı olan son hakediin Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu veya Belediyeye ödendii tarihten itibaren inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Kooperatif, Sosyal Yardımlama Kurumu, Belediye veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Kredi ödemelerini balatmak için Yapı Kullanma zin Belgesi ve ferdi tapuların alınmı olması art deildir. Kredi geri ödemesinin baladıı tarihe kadar Yapı Kullanma zin Belgesi alınmamı ise, ferdileme, kat irtifaklı arsa tapusu üzerinden yapılabilir. Ferdileme sırasında ortak/üye, kiiler veya yetkili vekilleri ile Banka arasında borçlanma sözlemesi düzenlenir. Bu sözlemeler borçluların gayri menkullerinin tapu kayıtlarının ve baımsız bölümlere ait bilgileri, Kredi borcu ve Kredi artları ile gerekli görülecek dier bilgileri içerir. Düzenlenen bu sözlemeler üzerinden gerekli ipotek tesis ve tescil ilemleri yapılır. Geri ödeme taksitleri, ait olduu her ayın ilk igünü ile, son igünü arasında Krediyi kullandıran Bankaya ödenir. Ayın son i gününden sonra yatırılan geçmi aya ait taksitlere gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı uygulanır. Bu oranın aynı maddenin son fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. (Deiik: 17/01/ R.G.) Kredinin geri ödeme süresi konut büyüklüü 100 m2 ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için 120 ay (10 yıl), m2 ( m2 dahil) konutlar için 60 ay (5 yıl)dır. (Deiik: 17/01/ R.G.) Geri ödemenin baladıı tarihte yukarıdaki esaslara göre hesaplanan Kredi borcunun konut büyüklüüne göre 120 veya 60 aya bölünmesi suretiyle geri

4 ödeme balangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her Yeniden Deerlendirme Döneminde, Yeniden Deerlendirme Oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120 veya 60 aya ulaıncaya kadar ödenir. Geri ödemenin baladıı tarihte yukarıdaki esaslara göre hesaplanan Kredi borcunun 120 aya bölünmesi suretiyle geri ödeme balangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her Yeniden Deerlendirme Döneminde, Yeniden Deerlendirme Oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120 aya ulaıncaya kadar ödenir. Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde istenen aylık ödemelerin vadelerini geçirmemek artıyla istedikleri sayıda taksiti vadesinden önce ve ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeyebilirler. Kredi borcu, borç ferdiletikten ve Kredi geri ödemeleri baladıktan sonra, geri ödemenin baladıı ay veya takip eden ay ile her yıl Ocak, ubat, Temmuz veya Austos aylarında aaıdaki yollardan biri ile vadesinden önce tamamen kapatılabilir. a) Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir seferde ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan her yıl darece belirlenerek Bankalara bildirilecek oranda indirim yapılarak borç kapatılır. b) Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir yıl içinde en fazla dört eit taksitte de ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan, her yıl darece belirlenerek Bankalara bildirilecek oranda indirim yapılır ve bu miktar yukarıdaki esaslara göre ödenir. lk taksit, yeni borçlanma sözlemesinin yapılması anında pein ödenir. Dier taksitler aralarında en az üç (3) aylık süre olmak üzere belirlenecek ödeme planına göre ödenir. Taksitlerin birisinin ödenmemesi halinde sözleme tarihindeki indirimsiz borçtan ödenen kısım düülerek ve sözleme tarihinden itibaren Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanarak borç muaccel hale getirilir. Yapımcılara Açılacak Krediler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kredi Bavuruları ve Kullandırılması Madde 6 - En az 200 (ikiyüz) konut ina eden Yapımcılar, konut Kredisi için bu Yönetmeliin 3 üncü Maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslara, Altyapı Kredileri için de bu Yönetmeliin 9 uncu maddesindeki esaslara göre Bankalara bavururlar. Banka, Kredi bavurularını inceler, uygun gördüklerini darenin onayına sunar. dareden onay alınmadan Kredi açılmaz. Banka, Kredisi darece onaylanan Yapımcılar ile açılmı ve açılabilecek Kredi tutarı üzerinden Kredi ilikisini kurarak, gerekli gördüü tür ve miktarda ipotek ve/veya teminatlar tesis eder ve Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare, Fonun finansman durumuna göre talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Kredinin artları ve Geri Ödemesi Madde 7 - Yapımcılara açılan Kredilere kullanma ve geri ödeme süresinde Yeniden Deerlendirme Metodu uygulanır. Ancak, Yeniden Deerlendirme Dönemlerindeki Cari

5 Ticari Faizler dikkate alınmak suretiyle darece belirlenecek oranda artırılan Yeniden Deerlendirme Oranı uygulanır. Bankaca, Kredinin kullanma süresine Yeniden Deerlendirme Dönemlerinde, Kredi borcuna Yeniden Deerlendirme Oranının uygulanması suretiyle bulunan borç bakiyesi mevcut borç bakiyesine ilave edilir. Bu ilem, Kredinin kullanım süresi boyunca Kredi geri ödemelerinin baladıı tarihe kadar, her Yeniden Deerlendirme Döneminde uygulanarak geri ödemelerin baladıı tarihteki borç bakiyesi bulunur. darece belirlenerek Bankalara bildirilen Yeniden Deerlendirme Oranı deiikliklerinin hesaplara intikali Bankaca yapılır. Açılan Kredilerin geri ödemelerine; % 100 seviye karılıı olan son hakediin Yapımcıya ödendii tarihten itibaren, inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Yapımcının veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Kredi geri ödeme balangıç tarihindeki borç bakiyesi bir yıl içinde 4 eit taksitte ödenir. lk taksit, geri ödeme balangıç tarihinde ödendikten sonra kalan taksitler aralarında üçer (3) aylık süreler olmak üzere belirlenecek ödeme planına göre ödenir. Kredi geri ödeme süresi 12 ayı geçemez. Vadesinde ödenmeyen borca gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı uygulanır. Vadenin bitiminden sonraki üç aylık dönem içinde de borcun tamamının cezası ile birlikte ödenmemesi halinde borç muaccel kılınır ve Bankaca sözleme hükümlerine göre tahsil edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Köy Konutlarının Finansmanı ve Kredilendirilmesi Köy Konutlarının Finansmanı ve Kredilendirilmesi Madde 8 - lgili mevzuata göre köy yerleme planını yaptırmı köylerdeki konutlar için bu Yönetmelikteki esaslara göre, Fondan, Kredi açılabilir. Ayrıca, darece belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde, a) Köy ve köy balısı (kom, oba, mezra, vb.) yerlemelerin bir köy oluturacak biçimde, yeni bir yerleme yerinde veya mevcut bir yerlemenin gelime alanı içerisinde toplulatırılması için, b) Yerleri kamulatırılan köy veya köy balısı yerlemelerin yeniden iskanı için, c) Mevcut köylerin iyiletirilmesi için, ilgili kurulularca ve darece hazırlanan veya hazırlatılan ve darece uygun görülen konut ve altyapı tesislerini kapsayan projelere, Fondan finansman salanabilir. Bu finansmanın kullanım esasları darece belirlenir. BENC BÖLÜM Altyapı Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması Madde 9- Toplu Konut Yapımcıları tarafından hazırlanan projeler kapsamındaki Altyapı Tesislerinin yapımı amacıyla Fondan Kredi talep edilmesi halinde, bu tesisler için Bankaca teklif edilen keif bedellerinin darece uygun görülen kısmına Kredi açılır. Aynı arazi üzerinde konut ve Altyapı Tesisleriyle bir bütün olarak uygulanacak yeni yerleim nitelii taıyan projeleri gerçekletirmek üzere kurulmu Kooperatif Birlikleri için, talep edilmesi halinde; altyapı kredisi birim Kooperatiflere açılabilir, ancak ödemeler Birlie yapılır. Bu durumda her Kooperatif Genel Kurulundan bu kredinin kendileri adına

6 balı oldukları birlik aracılıı ile kullandırılması konusunda yetki alır. Banka, altyapı kredisini açarken, her bir Kooperatifi, konut sayısını dikkate alarak payına düen hisse kadar borçlandırır. Ancak, altyapı kredisini, Birlie açılacak özel bir hesap aracılıı ile kullandırır. Altyapı kredisi bavurusunun Kooperatif Birlii tarafından yapılamaması halinde, Kooperatiflere ayrı ayrı da altyapı kredisi açılabilir. dare gerek gördüünde, altyapı kredisi için konut baına olmak üzere bir limit belirleyebilir. Keif bedelinin belirlenen limitin altında kalması halinde ise keif bedeli kadar kredi açılır. Bu krediler Bankaca, darenin onayı alınarak açılır. Banka, Toplu Konut Yapımcıları ile Kredi ilikisini kurar ve uygun gördüü tür ve miktar üzerinden ipotek ve teminatlar tesis ederek Krediyi açar. Banka, Kredinin hakedi karılıı olan kısmının Fondan Bankaya aktarılmasını dareden talep eder. dare, Fonun finansman durumuna göre talep edilen miktarların ilgili Bankaya aktarılması için T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Altyapı tesisleri için açılan Kredilerin geri ödemelerinde ise; Kredi borcunun her bir konuta isabet eden payı bulunur ve Kooperatifler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve Belediyelere açılan Kredinin geri ödenmesini 5 inci madde esaslarına göre, yapımcılara açılan Kredinin geri ödenmesi ise 7 nci madde esaslarına göre yapılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Çeitli Hükümler dare - Banka - Kredi Kullananlar Arasındaki likiler Madde 10 - Banka, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için merkeze balı yeterli sayıda ihtisas elemanı istihdam etmek zorundadır. Kredi isteklilerine ilikin her türlü proje ve Toplu Konut Yapımcısının teknik ve mali yönden deerlendirilmesi, inaatların teknik ve fen kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadıının kontrolü ve denetim hizmetleri Banka tarafından yerine getirilir. Banka, bu amaçla müavirlik hizmetlerinden de yararlanabilir. Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ilemlerle ilgili olarak verilecek her türlü hizmet, dare ile Banka arasında düzenlenecek protokolde belirlenir. Bankaya bu Yönetmelik uyarınca verecei hizmetlerin karılıı olarak dare ile Banka arasında imzalanacak protokolde belirlenecek oranda, Kredi kullananlar tarafından, komisyon ödenir. Bu Yönetmelik gerei açılan kredilerden, Kredi kullananlar, Banka ile dareye karı sorumludurlar. Banka, inaatların zamanında bitirilmesi ve kredilerin geri ödenmesinden dareye karı sorumludur ve geri dönü garantisini verir. dare, Banka ve Kredi kullanıcıları nezdinde, Kredilerin kullanma aamalarında amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıını denetleyebilir veya denetletebilir ve uygulamadaki noksanlıkların giderilmesini ister. Noksanlıkların giderilmemesi halinde dare, hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın kredi ilemlerini durdurmak veya kredinin tamamını muaccel kılmak yetkisini kullanır. Bu Yönetmelikteki koullara uymayan proje veya kiilere Kredi açıldıının tespit edilmesi halinde açılan Kredinin ödenmesi durdurulur ve o güne kadar kullanılan kısmı için, Kredinin kullanılmaya baladıı tarihten itibaren geçen süre için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır. Kredi kullanılarak edinilen konutun yine aynı artlara haiz bir bakası tarafından devir veya satın alınması halinde Kredi borcu devredilir. Aksi takdirde borç, Bankaca usulüne ve sözleme hükümlerine göre muaccel hale getirilerek tahsil edilir.

7 darenin onayı ile Bankanın kendi kaynaklarından bu Yönetmelik esaslarına göre Kredi açması halinde; Banka, dareden Faiz farkı talep edebilir. Buna ilikin esaslar dare ile Banka arasında yapılacak Protokolde belirlenir. Müavirlik veya Kontrol Tekilatının Kurulması Madde 11 - Bu Yönetmelik uyarınca Kredi kullanılan projeler için, Toplu Konut Yapımcısı tarafından aaıdaki sayılara uygun olarak gerekli mesleki ehliyete ve yeterli antiye tecrübesine sahip elemanlardan oluan müavirlik veya kontrol tekilatının kurulması zorunludur. Bu tekilatlar ilgili mevzuatla bu konuda olumu veya oluacak hükümler öncelikli olmak artıyla en az; 200 konuta kadar 1 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat teknikerinden, konut için 2 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, konut için 3 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, konut için 4 inaat mühendisi veya mimar ile 2 tesisat mühendisinden, 2001 ve daha fazla konut için 4 inaat mühendisi veya mimar ile 2 tesisat mühendisine ilave olarak her bin konut için 1 inaat mühendisi veya mimar ile 1 tesisat mühendisinden, meydana gelir. dare çıkaracaı teblilerle, kontrollük ve gerektii takdirde müavirlik tekilatının nitelik veya nicelikleriyle ilgili esaslar belirleyebilir. (Deiik: 17/01/ R.G.) Kooperatifler Merkez Birlii veya Birlik halinde örgütlenmi Kooperatiflerde bu hizmet yukarıda belirtilen sayıda teknik eleman ile bu kurulular tarafından yerine getirilebilir. Müavirlik veya kontrol tekilatlarının kadrosu Kredi bavurusu aamasında Bankaya verilir. Banka, inaat mahallinde bu tekilatın çalııp çalımadıını izler, gerekli uyarıları yapar ve gerektiinde Kredi kullanımını durdurabilir. Ayrıca, dare ve Banka, gerek gördüünde kontrol tekilatı elemanlarının deitirilmesini isteme yetkisine de sahiptir. Sigorta Madde 12 - Bu Yönetmelik çerçevesinde Kredi açılan konutlar; a) naat süresince Bayındırlık ve skan Bakanlıı Genel artnamesi hükümleri dorultusunda Yüklenici, yoksa Toplu Konut Yapımcısı tarafından, b) naatlar bittikten sonra, bedeli Kredi borcuna ilave edilerek Kredi kullananlar tarafından karılanmak artıyla, Banka tarafından, yangına, doal afetlere ve kötü niyetli hareketlere karı, sigorta ettirilir. Sigorta, Kredi borcu bitinceye kadar her yıl yenilenir. Ayrıca, Kredi kullananlar için geri ödeme süresince Bankalar tarafından hayat sigortası yaptırılır. Teminatlar Madde 13 - a) Banka, bu Yönetmelik gerei açacaı Kredi ilemlerinde, sözleme ihlalleri ve ödememezlik halinde Kredinin tamamının faizleriyle birlikte ödeneceine ilikin bir taahhütname düzenleyerek dareye verir. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası dare Merkezine hitaben, bu Yönetmelik gereince darece istenmesi halinde taahhütnamede belirtilen miktarın hesaplarından Fon hesabına ödenmesi içeriinde bir izin emri düzenleyerek dareye ve T.C. Merkez Bankasına vermek zorundadır. b) Bu Yönetmelie göre açılacak Kredi ilemlerinde teminat ilikileri, dorudan Kredi kullananlar ile Banka arasında kurulur. Banka, teminat türlerinin seçiminde, taınmaz üzerinde birinci derece ve sırada ipotek tesisi esas olmak üzere, gerekli gördüü takdirde bakaca teminat isteminde de bulunabilir.

8 (Deiik: 23/08/ R.G.) Ancak, aynı arazi üzerinde konut ve altyapı tesisleri ile bir bütün olarak uygulanacak yeni yerleim nitelii taıyan projeleri gerçekletirmek üzere kurulmu ve Kooperatif Birlikleri veya merkez birlii halinde örgütlenmi Kooperatiflerde, tapunun bu kurululara ait olması halinde Kooperatif Birlii veya merkez birliinden alınan tahsis belgesi ile, ayrıca, arsa tapusunun kamu kurulularına ait olması halinde de yine arsa tahsis belgesi ile, arsanın tümüne veya kısımlarına ipotek konulmak suretiyle de Kredi açılabilir. Ancak, bu durumda kat irtifaklı tapuların Kredi geri ödemeleri baladıında Kredi kullanan kiiler adına devri zorunludur. Tesis olunacak ipotekle ilgili olarak Toplu Konut Yapımcısı ile Banka arasında yapılacak sözlemeye; 1) lk teminat ipoteinin, Bankaca gerekli görüldüü tarihlerde ve Bankaca istenen miktarda artırılmasına borçlu tarafından izin verildiine, 2) Artırma tarihinde taınmaz maliki kim olursa olsun, teminat miktarının artırılmasının salanacaına, 3) Teminat artırma ilemine Bankanın bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde borçlunun katılmaması halinde karılıklı teminat artırımının salanmaması sonucu, borcun tamamının muaccel kılınacaına, 4) Bankanın yazılı izni olmadan teminata konu taınmazda bu borç için tesis edilen ipotekten ayrı olarak üçüncü ahıslar lehine herhangi bir takyidat konulamayacaına, aksi halde Bankanın durumu örendii tarihten itibaren otuz (30) günlük sürede eski hale getirme isteyebileceine ve konulan takyidatın bu süre içinde kaldırılmadıı takdirde borcun tamamının muaccel olacaına ve Bankanın cebri takip hakkının doacaına, ilikin hükümlerin konulması zorunludur. DÖRDÜNCÜ KISIM Toplu Konut Uygulamaları Toplu Konut Alanlarının Tesbiti ve naata Hazır Hale Getirilmesi Madde 14- Toplu konut alanları, Belediyelerle ibirlii yapılmak suretiyle Valiliklerce belirlenir. Bu alanlar Büyükehir Belediyelerinin sınırları içerisinde en az bin (1000) konutun, dier Belediye sınırları içerisinde ise en az dörtyüz (400) konutun sıacaı büyüklükte ve yerleme yerinin nazım imar planı sınırları içinde olması zorunludur. Toplu konut alanlarının belirlenmesinde; Yerleme yerinde mevcut bir konut ihtiyacının olup olmadıı, Büyük yatırım projeleri sebebiyle ortaya çıkacak konut ihtiyacı olup olmadıı, Kentsel gelimeyi engelleyici, toplu konut yapımını zorlatırıcı ve altyapı ve üstyapı maliyetlerini artırıcı faktörlerin bulunup bulunmadıı, Verimli tarım arazisi olup olmadıı, Çevre kirlenmesi sorunu olup olmadıı veya yaratıp yaratmayacaı, Altyapısının olup olmadıı, yoksa konut inaatlarıın tamamlanması aamasına kadar gerçeklemesini salayacak önlemlerin alınıp alınmadıı, mar planında gerekli sosyal tesislerin yer alıp almadıı, yoksa; konut inaatlarının tamamlanması aamasına kadar gerçeklemesinin salayacak önlemlerin alınıp alınmadıı, konularının aratırılması ve yapılabilirlik raporuna balanması zorunludur. Bu yapılabilirlik raporu, Valinin onayına sunulur. Valinin onayı, yapılabilirlik raporu ve parsel numaralarını içeren alan sınırlarını gösterir kroki ile birlikte dareye gönderilir. Kadastro Çalımalarının Yapılması Madde 15 - Kamulatırma yapılacak toplu konut alanlarından kadastro görmemi olanların kadastrosu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüünce öncelikle yaptırılır.

9 darenin Mülkiyetindeki Toplu Konut Alanları Madde 16 - darenin uygun gördüü alanların, konut yapılmak amacıyla ve bedeli Fondan karılanmak suretiyle, dare ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüü arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak, Arsa Ofisi Genel Müdürlüü tarafından kamulatırılması salanır. Bu alanların kadastro, jeoteknik etüd, harita, imar planı, altyapıları, sosyal tesisleri ve uygulamanın gerektirdii arazi çalımaları, bedeli Fondan karılanmak suretiyle yaptırılabilir. Bu alanlar, Toplu Konut Yapımcılarına darenin uygun görecei bir usul ile konut yapmak artıyla satılabilir, tahsis edilebilir, kat karılıı verilebilir veya finansmanına katılarak ortak uygulama yapılabilir. BENC KISIM Dier Krediler ve Aratırmaların Yaptırılması Yatırım ve letme Kredisi Madde 17 - Konut inaatlarında kullanılan malzeme, yapı elemanı ve araçlar üreten sanayi kuruluları ile hızlı konut yapımı amacıyla kurulacak fabrika veya antiye için gerekli makina ve teçhizat temini maksadı ile Konut Yapımcılarından, tevik belgesi almı olanlar, Fondan kredi almak üzere Bankaca istenecek belgeler ve tevik belgesi ile Bankaya bavurabilirler. Banka, bu bavuruları teknik yönden ve kredilendirilebilirlik açısından inceler ve uygun gördüklerini ayrıntılı bir raporla dareye bildirir. dare, projeleri toplu konut üretimine katkısı, getirdii teknoloji ve saladıı ekonomi açısından inceleyerek yıllık finansman programı çerçevesinde Kredi verilip verilemeyeceini karara balar. Uygun gördüü projeleri onaylayarak Kredi açılması için Bankaya talimat verir. Banka, gerekli teminatları alarak kurulu ile Kredi sözlemesi yapar ve dareye bildirir. dare, Fonun finansman durumuna göre T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatını verir. Bu kredilerin faiz ve geri ödeme süreleri darece belirlenir. Kredinin verili amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıı Bankaca izlenir. Amaç dıı kullanıldıının belirlenmsi durumunda, Krediler derhal kesilir ve kullandırılan kısım ilgili yatırımcılardan Banka usullerine ve sözleme hükümlerine göre geri alınır. Yatırımcılar, Kredinin amacına uygun olarak kullanılması ve geri ödemesinden Bankalara karı, Bankalar ise bu hususlardan dareye karı sorumludurlar ve kredinin geri ödenmesini garanti ederler. Bu sorumluluklar yapılacak sözlemelerde belirtilir. Turizm Altyapıları Madde 18 - Turizm Bakanlıının belirledii öncelikli turizm alanlarının ve turizm merkezleri ile turizm faaliyetlerinin youn olduu yerleim merkezlerinin altyapılarına, kalkınma planlarına ilikin yıllık programlarda yer alması artıyla ve Fonun finansman programının öngördüü çerçevede, Turizm Bakanlıı ile dare arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak Fondan finansman salanabilir. Turizm Bakanlıı bu finansmanın amacına uygun olarak kullandı-rılmasından sorumludur. Afet Bölgelerinde Yapılacak Konutların Finansmanı Madde 19 - Afet bölgelerinde yapılacak konutlar ile bu konutların altyapılarına ve sosyal tesislere ek finansmanın salanmasını Bayındırlık ve skan Bakanlıı, dareden isteyebilir. dare, Fonun finansman programı ve imkanları çerçevesinde bu projeleri ve ayrılabilecek tutarı belirler. Bu finansman, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına göre kullandırılır.

10 (Deiik: 22/09/ R.G.) Doal afetlere maruz kalan yöre-lerdeki konut inaatlarının kısa sürede tamamlanarak iskana açılabilmeleri için, bu yörelerdeki konutlara açılacak Kredi miktarları, Kredinin açılacaı inaat seviyeleri ve Kredinin kullandırılmasına ilikin usul ve esaslar teblile düzenlenir. Ayrıca, Yönetmeliin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereince, kredi talep edenlerin verecekleri beyan ve taahhütler Kredi geri dönü aamasına kadar yapılabilir. Sanayi Sitelerinin Finansmanı Madde 20 - Esnaf ve sanatkarların kurduu Kooperatiflerce yapılmakta olan iyerleri ile bunların altyapılarına, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ile darenin uygun görmesi kouluyla Fondan Kredi salanabilir. dare, Fonun finansman programına göre ayrılabilecek Kredi miktarını, artlarını ve geri dönü esaslarını belirler. Bu Krediler, dare, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Bankalar arasında yapılacak protokol ve sözleme hükümlerine uygun olarak açılır ve kullandırılır. Bankalar Kredinin geri dönüünden dareye karı sorumludurlar ve Kredinin geri dönü garantisini verirler. Yurtdıındaki Türk Vatandaları Madde 21 - Yurtdıındaki Türk vatandalarının, konut alımı ve yapımı ama-cıyla, yurtdıındaki Yapı Tasarruf Sandıklarından Türkiyeye transfer ettirecekleri döviz tutarlarının karılıı olarak Fondan ödeme yapılabilir. Bu ödemenin esasları dare ile Bankalar arasında yapılacak protokollarla belirlenir. Aratırmaların Yaptırılması Madde 22- darece uygun görülecek kamu kuruluları veya özel kurululara, konutla ilgili olarak yapılacak plan, proje, standart ve teknolojilerin, yapı tesis gereçlerinin aratırılıp gelitirilmesi, yapı emniyeti, yapı denetimi, kalite ve kontrolü ilemleri ile enerji tasarrufu salayıcı ve çevre kirlenmesini azaltıcı ve benzeri konulardaki her türlü aratırmalar, bedeli Fondan karılanmak suretiyle yaptırılabilir. Yürürlükten Kaldırma Madde 23-30/05/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe girmi bulunan Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmelii yürürlükten kaldırılmıtır. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliin yayımlanmasından önceki mevzuata göre açılan Krediler için, bu Yönetmelikten önceki mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, açılan Kredilerin geri ödemelerine, % 100 seviye karılıı olan son hakediin ödendii tarihten itibaren inaat süresi bitmemi olsa dahi üç (3) ay sonraki ayın ilk igünü itibariyle balanır. Toplu Konut Yapımcısının veya Bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde inaatlar % 100 seviyesine ulamadan da açılan Kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme ilemi balatılır. Geri ödeme taksitleri, ait olduu her ayın ilk igünü ile son igünü arasında Krediyi kullandıran Bankaya ödenir. Ayın son i gününden sonra yatırılan geçmi aya ait taksitler için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yeralan gecikme zammı oranı uygulanır. Bu oranın aynı maddenin son fıkrasına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile deitirilmesi halinde, belirlenen yeni oran uygulanır. Geçici Madde 2-15 Austos 1996 tarihinden önce inaat ruhsatı almı ve inaatına balamı olan, Dou ve Güneydou Anadolu Bölgesi Aksiyon Planı kapsamındaki illerde yeralan Kooperatiflerin inaatlarının yarım kalmaması için bir defaya mahsus olmak üzere, bu

11 maddeye göre düzenlenecek tebliin yayımı tarihinden itibaren iki (2) ay içinde Bankaya bavurmaları halinde, brüt inaat alanı 150 m2'ye kadar olan konutlarının 100 m2'lik kısımları için Fondan kredi açılır. Ancak 100 m2'nin üzerindeki kısmın maliyeti Kooperatifler tarafından karılanır. Kredilerin açılması ve kullandırılmasına ilikin esas ve usuller teblile düzenlenir. Düzenleme ve Duyurular Madde 24 - dare, bu Yönetmeliin uygulanmasına ilikin düzenlemeleri yapar ve ilan eder. Yürürlük Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Babakanlık Toplu Konut daresi Bakanı yürütür.

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR HARCAMA KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİGİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR Uzm.İlknur ÖZAYDIN ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİNANS DAİRE BAŞKANLIĞI Mevzuat

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

FİNANSMAN VE KREDİ İŞLEMLERİ

FİNANSMAN VE KREDİ İŞLEMLERİ FİNANSMAN VE KREDİ İŞLEMLERİ Ahmet DEMİRCAN Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Finansman Dairesi Başkan V. 05 Kasım 2012 - Antalya Yol Haritamız - Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir,

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4007 TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No :2002/3888 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2/3/1984 No :2985 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÖNETMELİK Sayı : 28912 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL AMAÇ: Madde 1- Mesleki denetim uygulamasının amaçları unlardır; 1.1- Teknik hizmet kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Eylül 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28410 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Taraflar Madde 1- Bu protokol İnönü Bulvarı No: 36/ANKARA adresinde mukim EKONOMİ BAKANLIĞI ile... adresinde mukim...

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN 7523 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 4123 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 292 konutluk Mersin-Toroslar Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 7020 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI DİĞER ALACAKLAR 31/3/2017 TARIHINDEN ÖNCE BU KANUNUN YAYIMI TARIHI ITIBARIYLA ÖDENMEMIŞ BULUNAN *** 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE ILGILI DIĞER

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİ İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

YÖNETMELİK. c) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 13 Eylül 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28410 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını,

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını, Karar Sayısı : 2012/3803 Ekli 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere S ağlanacak FaizDesteğine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. )

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. ) Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 6.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam SERBEST BÖLGELER KANUNU - 3218 (15.6.1985 t. 18785 s. R.G. ) MADDE 1 Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı