ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K"

Transkript

1 Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: / Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 11 Eylül Sayı: BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, Toplu Konut daresi Bakanlıınca tespit edilen yerleim yerlerinde düzenli ve kontrollü kentlemeyi salamak üzere; konut yapımına uygun arazi ve arsaların seçimi ve temini, arsa gelitirmeyi kolaylatıracak ve hızlandıracak yöntemlerin belirlenmesi, doal ve çevresel deerlerin korunarak sürdürülebilir bir kentsel gelimenin salanması ve arsa arzını artırarak fiyatların düürülmesi için altyapılı arsa üretimi ve üretilen altyapılı arsaların tahsis yoluyla satıına ilikin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Toplu Konut daresi Bakanlıının altyapılı arsa sunumu amacıyla arazi ve arsa temini, altyapılı arsa üretimi ile altyapılı arsaların tahsis yoluyla satıına ilikin i ve ilemleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüe konulan Toplu Konut daresi Kaynaklarının Kullanım ekline likin Yönetmeliin 24 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte adı geçen; dare: Toplu Konut daresi Bakanlıını, ta Amiri: Toplu Konut daresi Bakanını, Yapımcılar: Satmak üzere konut üreten özel veya tüzel kiileri, Hak Sahibi: Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesini imzalayan gerçek veya tüzel kiileri, Alıcı: Altyapılı Arsa tahsis talebinde bulunan, tahsis artlarına uygun gerçek veya tüzel kiileri, Banka: Tahsis yoluyla arsa satılarında satılara aracılık edecek ve bankacılık hizmetlerini yürütecek kuruluu, 1

2 Kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu, ana sözlemeleri gereince, amacı ortaklarına konut edindirmek olan yapı kooperatiflerini, Kooperatif Birlii: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu, ana sözlemeleri gereince, amacı ortaklarına konut edindirmek olan yapı kooperatiflerinin oluturduu birlii, Kooperatifler Merkez Birlii: Kooperatif Birliklerinin oluturduu üst kuruluu, Sosyal Yardımlama Kurumu: Özel kanunlarında üyelerine konut salama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüü bulunan kurumları, Arazi: mar planları yapılmamı tescilli veya tescilsiz alanları, Arsa: mar planları ile parsel ölçeinde yapılanma artları belirlenmi alanları, Altyapılı Arsa: Parsel ölçeinde yapılanma artları belirlenmi olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar ve parselasyon planları yapılarak tapuya tescil edilmi, genel teknik altyapısı tamamlanmı tahsis ve satıa hazır alanı, Yerleme Yeri: Nüfus büyüklükleri, en son genel nüfus sayımı verilerine göre (otuzbin)'i aan yerleim birimleri ile nüfusu ne olursa olsun il merkezlerini, Tahsis: Mülkiyeti dareye ait arsaların konut yapılması amacıyla bu Yönetmelikte açıklanan koulların salanması kaydıyla devredilmesini, Tahsis Bedeli: Mülkiyeti dareye ait arsaların, konut yapılması amacıyla bu Yönetmelikte açıklanan koulların salanması kaydıyla devredilirken darece uygun görülen satı bedelini, Müteri Finansmanına Dayalı Yapım Modeli: Müteriden alınan peinat ve aylık nakit akı programına göre inaat programı ve yüklenici hakedi ödemelerinin ödenmesi gerçeine göre hazırlanan bir finansman modelini; ayrıca konut alanında yapılması düünülen sosyal donatıların maliyetleri yine konut alıcıları tarafından karılanacak olan maliyetler içinde düünülecek ve bu nedenlede finans modelinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulacaını, Genel Teknik Altyapı : Ada ve parsel sınırları dıındaki elektrik, su, kanalizasyon, üst kaplaması hariç yol, telefon servisleri ve benzeri teknik hizmetlerin bütününü, Sosyal Donatı: Tahsis yapılan arsaların yer aldıı Toplu Konut Bölgesi içinde yaayan nüfusun sosyal hayatının devamını salamak için, onaylı imar planı ve kararları dorultusunda gerekli olan; okul, salık ve spor tesisleri, kütüphane, kre, sinema, tiyatro, konferans salonu, karakol, postahane, ibadethane, ticaret ve hizmet tesisleri ve benzeri sosyal tesisler ile çocuk parkları, rekreasyon alanları, kent mobilyaları, benzeri çevre düzenlemesi ilerinin bütününü, 2

3 Brüt naat Alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, baımsız bir ev ya da apartman dairesinin, dı duvarlarının dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan, müterek duvarların ve balkonların yarısı ile ünite içinde kalan baca ve aydınlıkların dahil olmadıı toplam alanı, Taksit Artı Oranı: Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen bir önceki altı aylık Memur Maa Artı Oranı ve Devlet statistik Enstitüsü tarafından Türkiye geneli için belirlenen Toptan Eya Fiyat Endeksi (TEFE)'nden düük olanını, fade eder. KNC BÖLÜM Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu Madde 5- Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu, biri Bakan olmak üzere dierlerinin uygulama konusu iin uzmanları olması kaydıyla ilgili Bakan Yardımcısının teklifi ve ta Amirinin onayı ile en az 5 kiiden oluur. Ön Yapılabilirlik Raporlarının Hazırlanması ve Arazi - Arsa Seçimi Madde 6- Öncelikli arsa üretimi yapılacak yerleme yerleri ve bu alanlarda yapılacak üretimin takvimi dare tarafından tespit edilir. darece belirlenen öncelikli yerlemelerde arsa üretilecek arazilerin tespiti, bu arazilerin Ön Yapılabilirlik Raporlarının hazırlanması ve Altyapılı Arsa olarak gelitirilmesi ile ilgili hizmetler dare tarafından yapılır veya yaptırılır. dare tarafından belirlenmi Öncelikli Yerlemeler Listesine göre, darenin elinde bulunan arsa ve arazi envanteri taranarak ve gerektiinde yerinde ve ilgili kaynaklarda aratırma yapılarak, yerleme yerleri içinde ve yakın çevresinde yer alan, öncelikle tescil harici araziler ile Hazine ve kamu kurum ve kuruluları mülkiyetinde bulunan yerler olmak üzere, Altyapılı Arsa üretimine uygun araziler tesbit edilir. Deerlendirmeye tabi tutulan Altyapılı Arsa uygulaması yapılacak alanın, büyükehir belediyesi sınırları içinde yer alıyor ise en az 1000, dier belediye sınırları içinde ise en az 400 konutun sıacaı büyüklükte olması zorunludur. Alan, belediye ve mücavir alan sınırları dıında ise ve imar planları bulunmuyorsa 20 hektardan küçük olamaz. Alanın planlama sınırları ve belediye veya mücavir alan sınırları içine alınıp alınamayacaı konusu aratırılır ve hangi idari sınırlar içinde yer aldıı belirlenir. Uygulama yapılacak yerdeki konut açıı, göç, nüfus hareketi, topografik yapı, mülkiyet dokusu ve benzeri sebeplerle yukarıda belirtilen 3

4 büyüklüklerin altına inilmesine Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu karar verir. Bulunan her arazi ve arsa için var ise, yerleme yerini içine alan Ülke Planları, Bölge Planları, Çevre Düzeni Planları, mar Planları, Ülkesel Yatırım Kararları göz önüne alınarak bir Ön Yapılabilirlik Raporu hazırlanır. Bu çalımalar dare tarafından yapılır veya ihtiyaç duyulduunda, dıardan hizmet alınmak suretiyle yaptırılır. Ön Yapılabilirlik Raporunun içinde alanın fiziksel özellikleri, mülkiyet bilgileri, yakın civarının Teknik Altyapı ve Sosyal Donatı özellikleri, planlama verileri, maliyete ve talebe ilikin ön bilgiler, çevresel deerler ve gerekli görülen dier konular hakkında detaylı bilgiler yer alır. Arsa ve arazilere ilikin bilgi ve deerlendirmeleri içeren Ön Yapılabilirlik Raporları, sektörel plan hedefleri de göz önüne alınarak arsa üretim alanlarının sınırları belirlenmek üzere, ta Amirinin onayına sunulur. Arsa üretim alanlarının sınırlarının darece belirlenmesinden sonra arsa ve arazi temini ile ilgili çalımalar darece balatılır. Bu Yönetmeliin yürürlük tarihinden önce balatılmı Altyapılı Arsa üretimi projeleri bu madde hükümlerine tabi deildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Altyapılı Arsa Üretimi Arsa ve Arazi Temini Madde 7- dare; a) Öncelikle Hazineden; tescilli araziler ile, tescil dıı alanların kadastrosu yapılarak Hazine adına tescilinden sonra devir, satın alma veya trampa, b) Dier kamu kurum ve kurulularından devir, satınalma veya trampa, c) Özel kii ve kurululardan satın alma, anlama, trampa, yoluyla bedelli, bedelsiz, pein veya vadeli olarak arazi ve arsa edinebilir. Ayrıca, Arsa Ofisi Genel Müdürlüü aracılıı ile kamulatırma yapılmak suretiyle de arazi ve arsa temin edilebilir. Altyapılı Arsa Üretimi çin Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetler Madde 8- dare, Altyapılı Arsa olarak gelitirmek üzere elde ettii arazi ve arsalar için gerekli olan; a) Haritacılık ileri, b) Planlama ileri, c) Jeoteknik etüd yapılması, d) Çevresel Etki Deerlendirme raporu hazırlanması, e) Genel Teknik Altyapı projelerinin hazırlanması, 4

5 f) Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması, g) Genel Teknik Altyapının inaa ettirilmesi, hizmetlerini kendi imkanları ile yapabilecei gibi bu uygulamaları 4734 sayılı hale Kanununa tabi olarak dıarıdan hizmet alım suretiyle de yaptırabilir. Altyapılı Arsa Deerinin Belirlenmesi ve Tahsis Kararının Alınması Madde 9- dare tarafından Altyapılı Arsa olarak gelitirilmi alanlardan tahsis kapsamına alınacak olanların belirlenmesi amacıyla bu arsaların "Güncelletirilmi Maliyet Bedelleri" ve "Piyasa Bedelleri" tespit edilir. Altyapılı Arsanın güncelletirilmi maliyet bedeli; arazi veya arsa için yapılmı darenin kayıtlarında görünen tüm harcamalar, darece yapılması taahhüt edilen genel altyapı ile ilgili harcamalar ve KDV hariç her türlü vergi, resim harç ve dier tüm harcamalar toplamının sarf yılı ve ayları itibariyle, Toptan Eya Fiyat Endeksi (TEFE) oranıyla güncelletirilmesi suretiyle bulunacak miktara %5 genel gider payı eklenmek suretiyle hesaplanır. Güncelletirilmi birim m2 maliyeti ise hesaplanan bu bedelin, Altyapılı Arsanın toplam m2'sine bölünmesi suretiyle bulunur. Piyasa bedelleri; darece tespit edilir veya ettirilir. Altyapılı Arsaların tahsis yoluyla satı kapsamına alınıp alınamayacaı hususu, imar planındaki özellikleri ve dier hususlar da dikkate alınarak, Piyasa Bedelleri ve Güncelletirilmi Maliyet Bedelleri karılatırılmak suretiyle Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu tarafından belirlenir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüü aracılıı ile elde edilecek arazi veya arsaların tahsisinde ekspertiz kuruluu tarafından belirlenen Piyasa Bedelleri dikkate alınmaksızın Güncelletirilmi Maliyet Bedelleri esas alınır. Tahsis bedeli, güncelletirilmi maliyet bedellerinin altında olamaz. Tahsis yoluyla satıına karar verilen Altyapılı Arsalar, sınırları ile bir plan üzerinde tanımlanır ve arsaların tapu ve imar durumu ile ilgili bilgiler, öneri tahsis bedelleri ve tahsis artları ile birlikte listelenir. Bu listeler, Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu tarafından deerlendirilerek ta Amirinin oluruna sunulur. Arsalar ve bedelleri ile tahsis artlarına ilikin listeler ta Amirince onaylanarak kesinleir. Tahsis bedellerinin dare tarafından kesinletirildii tarih ile tahsis yoluyla satı ilanının verildii tarih arasında 6 aydan fazla bir süre var ise; tahsis bedelleri o dönemi kapsayan Taksit Artı Oranı ile güncelletirilir. 5

6 Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonunca satıına karar verilen arsa ve araziler ise, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde dorudan satıa çıkarılır. dare gerektiinde, ürettii Altyapılı Arsalar üzerinde; müteri finansmanına dayalı yapım modelini veya hasılat paylaımı, kat karılıı, finansmana katılarak ortak uygulama ve benzeri yapım modellerini kullanmak suretiyle konut, sosyal donatı ve altyapı ina ederek toplu konut uygulamaları yapabilir veya satabilir. Arazi veya Altyapılı Arsa üzerinde, önceden ilan edilen veya yarıma sonucunda tesbit edilen plan ve projeye uygun olarak uygulama yapılacak olması ve en geç 4 (dört) yıl içinde uygulamanın tamamlanabilecei konusunda darece kabul edilebilecek bir fizibilite raporunun sunulması halinde, Arazi veya Altyapılı Arsa bedeli, arsanın tahsis ve teslim ileminin yapılmasından itibaren 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 10 yıl içinde aylık taksitler halinde tahsil edilir. Ancak ödemesiz dönem içerisinde Arazi ve Altyapılı Arsa bedeli her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Taksit Artı Oranında güncelletirilir. Ödemesiz dönem sonunda güncelletirilen bedel kalan ödeme süresine bölünerek taksit miktarı belirlenir. Borç bakiyesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Taksit Artı Oranında artırılır, borç bakiyesinin kalan borç ödeme süresine bölünmesi suretiyle yeni taksit miktarı belirlenir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde inaatların tamamlanmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Hak Sahiplerinin talep etmesi ve dare'nin uygun görmesi artıyla bu süre en fazla 1 yıl uzatılabilir. Yukarıdaki esaslara uyulmadıı takdirde 19 uncu madde hükümlerine göre ilem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı lemleri Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satıı Madde 10- dare, Altyapılı Arsalarını yürürlükteki ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde dorudan satabilecei gibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre; a) Kooperatiflere, Kooperatif Birliklerine ve Kooperatifler Merkez Birliklerine, b) Sosyal Yardımlama Kurumlarına, c) Belediyelere, d) Kendi konutunu yapan fertlere, e) Yapımcılara, tahsis yoluyla satabilir. 6

7 Altyapılı Arsa Tahsis artları Madde 11- Altyapılı Arsa tahsisinde, talep edenlerden, herhangi bir yerleim yerinde baımsız konutu veya müstakil arsası olmayanlara öncelik verilir. Altyapılı Arsa tahsisinden yararlanacak olan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri, Belediyeler ve Sosyal Yardımlama Kurumlarının; a) Brüt naat Alanı 150 m2'yi geçmeyen konutlar ile tahsis yapılan alanda yer alan, onaylı imar plan kararları dorultusunda gerekli sosyal donatı yapılarını (eitim, salık, karakol, PTT ve buna benzer tesisleri) yapmayı/yaptırmayı ve ilgili kamu kurum ve kurulularına devretmeyi taahhüt etmesi, b) Yetkili kurullarından Altyapılı Arsa alma ve hak tesisi konusunda yetki almı olmaları, c) Tahsisi talep edilen Altyapılı Arsa üzerine yapılabilecek konut sayısı kadar ortaı veya üyesi olması, gerekmektedir. Fertlerin ve Yapımcıların ise; Brüt naat Alanı 150 m2'yi geçmeyen konutlar ile tahsis yapılan alanda yer alan, onaylı imar plan kararları dorultusunda gerekli sosyal donatı yapılarını (eitim, salık, karakol, PTT ve buna benzer tesisleri) yapmayı/yaptırmayı ve ilgili kamu kurum ve kurulularına devretmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. lan ve Bavuru Madde 12- dare, tahsis yoluyla satıa hazır hale gelen Altyapılı Arsaların tapu bilgilerini, mevcut durumunu, Altyapılı Arsa tahsis bedelini ve istenilirse tahsis teminatını, tahsis artlarını, bavuruda istenecek belgeleri ve gerekli gördüü dier hususları belirterek, Resmi Gazete'de ve Türkiye baskısı yapan en az bir günlük gazetede ilan eder. lan tarihi ile bavuru tarihi arasında en az 30 gün olmalıdır. Altyapılı Arsa tahsisi için bavurular, arsa talebinde bulunan Alıcılar tarafından, ilanda belirtilen tarihler arasında ve gösterilen Bankaya, tahsis teminatının yatırıldıını gösteren belge, ilanda istenen dier belgelerle birlikte ibraz edilmek ve örnei darece düzenlenmi Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesi imzalanmak suretiyle yapılır. Tahsis yoluyla Altyapılı Arsa satıında; Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri, Belediyeler, Sosyal Yardımlama Kurumları ve fertlere öncelik verilir. Anılan Alıcılardan talep gelmemesi halinde sözkonusu arsaların Yapımcılara tahsis yoluyla satıı gerçekletirilir. Aynı Altyapılı Arsa için birden fazla Yapımcının talepte bulunması halinde, bu arsaların tahsis yoluyla satıı için açık artırma yapılır. 7

8 Tahsis Teminatı Madde 13- Altyapılı Arsa tahsisi için yapılan bavurularda, tahsis bedelinin %5'i oranında; nakit veya banka teminat mektubu veya Devlet tahvili veya Hazine bonosu tahsis teminatı olarak alınır. Peinatın yatırılıp sözlemenin imzalanmasını takiben tahsis teminatları iade edilir. Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesinde belirtilen süre içinde peinatın yatırılarak sözlemenin imzalanmaması durumunda ise tahsis teminatı dareye irad kaydedilir. Tahsis yoluyla satıa sunulan Altyapılı Arsaların tamamı için yeterli talebin olumaması halinde dare tahsis yoluyla satıtan vazgeçebilir. Bu durumda tahsis teminatının tamamı, bavuru süresinin biti tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, dare tarafından iade edilir. Ödeme artları Madde 14- Altyapılı Arsanın bedeli, bu Yönetmeliin 9 uncu maddesine göre belirlenen bedeldir. Altyapılı arsalar oluacak talebe göre darece pein veya taksitli olarak tahsis edilebilir. Pein bedelle yapılan tahsislerde, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinin imzalanmasından önce idarece belirlenen tahsis bedelinin tamamı yatırılır. Tahsis bedelinin vadeli olması halinde; Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesi, idarece belirlenen peinat yatırıldıktan sonra imzalanır. Taksit ödemeleri Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinin imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren balar, peinat sonrası borç bakiyesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Taksit Artı Oranında artırılır, borç bakiyesi nin kalan borç ödeme süresine bölünmesi suretiyle yeni taksit miktarı belirlenir. Tahsis bedeline isabet eden KDV pein olarak, dönem artılarına isabet eden KDV ise, dönemin ilk taksidi ile birlikte tahsis edilir. Tüm bu hususlar Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinde düzenlenir. Tahsis ve Teslim Madde 15- darece verilecek ilanda belirtilen süre içinde tek istekli çıkması halinde bu Alıcı arsa tahsisine hak kazanır. Birden çok istekli çıkması halinde, noter huzurunda Yapımcılar hariç dier istekliler arasında yapılacak kura çekimi ile öncelik sıralaması belirlenir ve ilk sırada yer alan Alıcı, arsa tahsisine hak kazanır. Tahsis yoluyla satı ilemi, peinatın yatırılması ve Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinin imzalanması ile kesinlik kazanır. Alıcı kii ve kurulular Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesinde belirtilen süre içinde sözlemeyi imzaya gelmedikleri 8

9 takdirde, tahsis haklarını kaybederler. Bu durumda, sıradaki istekliye tahsis yapılır. dare adına satılara aracılık edecek Banka ile Hak Sahibi arasında Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinin imzalanmasını takiben arsa, darece belirlenen teslim gününde bir teslim tutanaı ile Hak Sahibine teslim edilir. dare tahsis edilemeyen parseller için satı kararı alabilir. Yapım Süreci Madde 16- Hak Sahipleri, Genel Teknik Altyapısı tamamlanarak tahsis edilen arsalarda, Altyapılı Arsanın teslim tarihinden itibaren, en geç 6 yıl içinde, konutlar ile tahsis yapılan alanda yer alan, onaylı imar plan kararları dorultusunda gerekli sosyal donatı yapılarının (eitim, salık, karakol, PTT ve buna benzer tesisleri) inaatlarını tamamlayarak yapı kullanma izinlerini almakla yükümlüdürler. Bu süre içinde inaatların tamamlanmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Hak Sahiplerinin talep etmesi ve dare'nin uygun görmesi artıyla bu süre en fazla 2 yıl uzatılabilir. Hak Sahipleri, tahsis edilecek parseller üzerinde yapılacak binalara ilikin projelerde ve inaatlarda, dare tarafından verilmi imar planlarında ve kentsel tasarım planlarında tanımlanan, yapılamanın nitelik ve niceliklerine ilikin artlara uymakla yükümlüdür. dare, arsa tahsisi ilemlerinin bu Yönetmelikteki koullara uygunluunu, tüm yapı ve tesislerin ruhsat ve ekleri ile termin programına uygun olarak inaa edilip edilmediini kontrol ve denetlemeye, projelerin her aamasında yetkili olacaktır. dare bu yetkisini isterse müavir firmalar marifetiylede kullanabilecektir. Tescil Madde 17- dare, mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan Altyapılı Arsaların mülkiyetini bu Yönetmelik uyarınca tahsis ettii kii ve kuruluların Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinden doan yükümlülüklerini verilen süreler içinde yerine getirmelerini ve taınmazdan tahsis amaçlarına uygun yararlanmalarını salamak için, gerekli gördüü takdirde, taınmaz üzerinde Türk Medeni Kanununda gösterilen hakları birlikte veya ayrı ayrı tesis ederek, Hak Sahiplerine devreder. Mülkiyetin devri aamasında, Alıcıların tahsis artlarını süresi içinde yerine getirmelerini salamak ve satı bedelinden doacak alacaklarını teminata balamak üzere, gerekli görüldüü takdirde, Tapuda dare lehine tesis edilecek haklar, taraflarca düzenlenecek Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinde belirtilir. 9

10 Devir Madde 18- Hak Sahipleri, tahsis yoluyla satın aldıkları Altyapılı Arsaları, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinin imza tarihinden itibaren 3 yıl içinde, 3 üncü ahıs ve kurululara devir ve temlik edemezler. Hak Sahibi, devir yasaını kapsayan bu süre içerisinde taınmazı dareye iade edebilir. Bu takdirde dare, Hak Sahibinin o tarihe kadar yapmı olduu ödemeleri faizsiz olarak iade eder. Üç yılın sonunda Altyapılı Arsanın devredilmesi halinde, devir alan 3 üncü ahıs ya da kurulu, devredenin sahip olduu Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesinde yer alan hak ve yükümlülükleri de devralır. Devir alan ahıs ya da kuruluun bu Yönetmeliin 11 inci maddesinde hüküm altına alınan tahsis artlarını taıması gerekmektedir. Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesine Aykırılık Halleri Madde 19- Altyapılı Arsa tahsis edilmi Hak Sahiplerinin; a) Altyapılı Arsa tahsis talebi ile ilgili belge ve bilgilerinin doru olmadıının anlaılması, b) Tahsis edilen Altyapılı Arsalar üzerinde bu Yönetmeliin 16 ncı maddesine istinaden Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesine konulan süre içinde konutlar ile tahsis yapılan alanda yer alan, onaylı imar plan kararları dorultusunda gerekli sosyal donatı yapılarının (eitim, salık, karakol, PTT ve buna benzer tesisleri) inaatlarını bitirmemeleri, c) Altyapılı Arsa bedelinin taksit ödemelerinde, bir yıl içinde iki kez temerrüde dümeleri, d) Altyapılı Arsayı imar planına, tahsis amacına ve imar mevzuatına aykırı kullanmaları, e) naatlarında mar Planı ve Kentsel Tasarım Projelerine uymamaları, f) Bu Yönetmeliin 17 nci maddesi uyarınca davet edilmeleri halinde, Türk Medeni Kanununda gösterilen hakların dare lehine tesisi için gereken ilemleri yapmaktan imtina etmeleri, g) Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesi, bu Yönetmeliin dier hükümleri ve yasalardan doan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, hallerinde, tahsis edilen Altyapılı Arsanın bu Yönetmeliin 9 uncu maddesi uyarınca ekspertiz kuruluu aracılıı ile tespit edilmi piyasa deerine, tespit tarihinden tahsil tarihine kadar, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avans kredilerine uyguladıı reeskont faiz oranlarının artan oranlarda uygulanması suretiyle hesaplanacak faizli miktara dier masraflar eklenmek suretiyle bulunacak toplam miktar, Alıcıdan def'aten tahsil edilir. 10

11 Bu miktar, Alıcı tarafından derhal ve def'aten ödenmedii takdirde, darece yasal yollardan tahsil edilir. Alıcının Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satı Sözlemesi uyarınca ödemi olduu taksitlerin toplamı, yukarıda belirtilen usule göre hesaplanacak toplam alacak miktarından düülür. Yürürlükten Kaldırma Madde 20-13/06/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satıına likin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıtır. Yürürlük Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut daresi Bakanı yürütür. 11

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4007 TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No :2002/3888 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2/3/1984 No :2985 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 Resmi Gazete

Detaylı

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Page 1 of 8 22 Eylül 2007 CUMARTES Resmî Gazete Sayı : 26651 Salık Bakanlıından: TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliin amacı 30/6/2007 tarihli ve 25568

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı