Bunlarý biliyor musunuz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bunlarý biliyor musunuz?"

Transkript

1 Þimdi biliyor sunuz! Bunlarý biliyor musunuz? Camira Fabrics Ltd, The Watermill, Wheatley Park, Mirfield, West Yorkshire, UK, Wf14 8HE T +44 (0) Sales: UK (01924) , Int F +44 (0) Türkiye Mümessili : Þeritçioðlu Sanayi ve Ticaret Bomonti, Güvenç Sokak No.31 Þiþli-Ýstanbul Tel : Faks : E-Posta : Web :

2 Bunlarý biliyor muydunuz?...iyi kullanýlmamýþ kumaþ yýpranýr ve çirkin görünebilir ama dikkatlice seçilmiþ kumaþ iyi görünür ve yýllarca kullanýlabilir. Bunlarý biliyor muydunuz?...çoðu zaman; yünlü olmayan kumaþlar daha uzun dayanýr, sadece polyester gibi insan yapýmý olanlarýn performansý daha yüksektir Bunlarý biliyor muydunuz? polyester tüketimi yünden otuz kat daha fazladýr, ancak gün gelip petrol tükendiðinde son ve her zaman gülen yün olacaktýr. Bu aydýnlatýcý küçük el kitabý, birkaç tane daha "Bunlarý biliyor muydunuz" içerir. El kitabýný okuduktan sonra ofis ve kontrakt mobilyada kumaþ seçimi ve kullanýmý hakkýnda daha bir sürü þey öðreneceksiniz. Tabii ki önyargýlýyýzdýr, ama günün sonunda, gördüðünüzün sadece kumaþ deðil, dokunduðunuz, hissettiðiniz ve belkide günde 8 saat üzerinde oturduðunuz bir malzeme olduðunu göreceksiniz. Bir sandalye olsaydýnýz ne giymek isterdiniz? Tabii ki klas bir renk ancak, polyester bir standart tarzý mý yoksa usta bir tasarýmcýnýn özel dikim yünlü tarzýný mý seçerdiniz? Renklerin ötesinde, kumaþ kompozisyonu eninde sonunda her þey demektir. Ýþte bu sebeple kumaþ seçiminizde sizlere yardýmcý olabilmek için kumaþ renk kartelalarýnýn sað üst kýsmýnda özellikle bu teknik özellikleri belirtiyoruz.

3 Polyester li yýllardan beri üretilen insan yapýmý sentetik bir malzemedir. Petrolden üretilmekte olduðu halde, bu denli bizim için yakýt ve enerjide kýymetli olan bir materyali neden tekstilde kullanýyoruz? Sorun þu ki; bu materyalin kullanýmý, zararlý atýklarý azaltacaðýna yýlda 30 milyon tona yükseltmektedir. En yaygýn türü olan PET dir ki, cansýz ve emici olmayan ancak hýzlý bir þekilde kirlenebilen temelde plastik olan bir materialdir....ilk bakýþta Yenilenemez Petrol tabanlý Parçalanamaz Emici olmayan Kirlenmeye eðilimli Donuk ve düzleþtirilebilir Ucuz olarak algýlanýr Daha az esner Döþemede sýnýrlamalar getirir En basit ofis koltuk kumaþýdýr Oturma grubu için tavsiye edilemez

4 Yün... Doðaldýr, yenilenebilir ve milyonlarca yýldýr kullanýlmaktadýr. Petrol bazlý sentetik kumaþlar tükendikten sonra bile kullanýlacaktýr. Ancak bu sadece çevre ile ilgili olmayýp, kendine has birçok özelliði olan bu yüksek performanslý lifler, asla insan yapýmý liflerle karþýlaþtýrýlamaz. Bu materyelin görünümünü uzun süre korumasýný saðlayan kaplama gibi mikroskobik zýrhý vardýr. Düzleþme ve aþýnmayý önleyen doðal kývrýmlarý vardýr. Zengin kývrým ve esnekliði ile zor hatlý mobilyalarýn döþemesinde bile mükemmel uyum gösterir. Doðal bir hücre yapýsýna sahip bu material, nemi emip ve buharlaþtýran, nefes alabilen lif özelliði ile kullanýcýya kendini iyi hissettirir. Yüksek nem ve azot içeriði sayesinde yüksek ýsýya dayanýklýdýr. Tutuþturulmasý zordur buna karþý alevli ve þiddetli bir yangýn durumunda, erimez, damlamaz ve hatta toksik duman oluþturmaz....ilk bakýþta Hýzla yenilenebilir Yetiþtirilebilir, insan yapýmý deðildir Tamamen biyolojik olarak parçalanabilir Düþük enerjili ayak izi Düþük CO2 etkisi Görünüþünü korur Doðasý gereði toprak gizleme Toz ve kir tutmaz Streç ve kurtarma Nefes alabilen Yalýtým Kendini iyi hissettiren Yanmaya karþý dayanýklýlýk Yanma sýrasýnda damlama yapmaz Düþük zehirli duman oluþumu Düþük alev yayýlýmý Kendi kendini söndüren

5 Bunlarý biliyor muydunuz?...ortalama bir posttan yaklaþýk 4 kg lif elde edilir ki bu da 10 metre kumaþa tekabül eder ; bu miktarda kumaþda uzun bir kanape veya 15 adet sandalyeyi kaplamaya yeterlidir. Bu Galler Prensliði tarafýndan desteklenen 5 yýllýk bir uluslararasý kampanyadýr. Galler Prensi, yünü dünya çapýnda yeni bir yaþam tarzý seçimi yapmayý, bizleri doðal ortama geri döndürebilmeyi ve yünü yüksek performanslý, yüksek dayanýklýlýk özelliklerine sahip doðal moda tekstili olarak Kabul ettirmeyi hedeflemektedir.

6 Akýllýca seçin Koltuk tipi - Son kullaným alaný - Renk seçimi - Logolardan faydalanýn = Bölücü panel Uygulama Rehberinden faydalanýn Saðduyunuzu kullanýn! = Çalýþma koltuðu (Operatör, müdür,vb) = Oturma grubu (Bekleme-lobby) Genelde proje spesifikasyonlarý ve satýnalým iþleminde maliyet, renk ve tasarýmýn önüne geçer. O an için bu seçim þekli doðrudur ancak seçilecek kumaþýn döþeneceði mobilya uzun süreli kullanýlacaksa, uzun vadede daha çok dayanacak kumaþý seçip maliyeti düþürmek için en baþýndan biraz daha fazla harcama yapmaya deðecektir. Öncelikle kullanýlacak mobilya modelini ve ne amaçla ve nerede kullanýlacaðý hakkýnda dikkatlice düþünün. Yün, hem çalýþma koltuklarý, hem de oturma gruplarýnda eþit derecede kullanýma uygundur ve hatalarý, kiri saklayabilir. Sentetikler ise bu konuda daha az baþarýlýdýr ve kývrýmlý bir oturma grubunda çekme,bollaþma ve potlaþma olasýlýðý çok daha fazladýr. Daha da düþündürücü yaný ise, yünlü bir döþemeye nazaran çok daha düzenli olarak temizlik ve bakýma ihtiyacý olduðudur. Emicilikleri yoktur, bu sebeple herhangi bir kir kumaþ yüzeyine kalýr ve temizlenmezse çirkin bir görüntü oluþturabilir. Bu Kumaþ Uygulama Rehberi, sizi hangi kumaþýn hangi mobilya türüne uygun olduðunu ve son kullaným alanlarýný belirtecek þekilde yönlendirmektedir. Uygulama Rehberi Adrenalin Plus Advantage Aquarius Blazer I & II Blazer Check Chateau Plus Craggan Plus Denim Plus E-Leather Plus Illusion InterVene Plus Main Line Plus Nexus Nuna Plus Oxygen Phoneix Smarty Plus Sting Plus Stripes 1&2 Plus Urban Plus Velvetine Plus Vintage Virtual Plus Xtreme Plus 24/7+ Aþaðýda belirtilen bilgiler öneri amaçlýdýr. Nihayi karar üretici tarafýndan belirlenir. Çalýþma Koltuðu Oturma Grubu Oditoryum Koltuðu (Ýç) Üniversite (Yurt hariç) Üniversite (Yurt dahil) +FR * +FR * +FR * +FR * +FR * +FR * +FR * +FR * * +FR * +FR * * * +FR +FR * * * * = Tavsiye edilen = +FR Ek yanmayý geciktiricilik apresi ile tavsiye edilen = Koltuk tipi ve döþeme þekline baðlý olarak olabilir. Daha çok temizlik iþlemi gerektirebilir * Sadece üniversite ortamýnda çalýþma koltuðu için tavsiye edilir

7 Kaplanan Kumaþ Kumaþlar aþýnana kadar hem modasý hem de kiþilerin zevkleri deðiþir. Bu sebeple Martindale tur sayýlarýna çok ta fazla takýlmamak gerekir Daha az yoðunlukta kullanýlan mekanlardaki döþemelerde tur, daha yoðun kullanýmdaki mekanlardaki döþemelerde ise tur aþýnmaya karþý dayanýklýlýk özelliði aranmalýdýr. Her zaman da bu kadar yüksek deðerlere ihtiyaç duyulmaz turu karþýlayabilen ve 20 yýl sonra bile iyi görünümünü kaybetmeyen yünlü kumaþlarýn yanýnda tur dayanýklý, ama 2 yýlda eskimiþ görünen polyester tabanlý kumaþlar mevcuttur. Bu kumaþlarýn eski görünmesinin sebebi gerçekten yýpranmýþ olmalarý deðil, kullaným sebebiyle matlaþmýþ ve kirlenmiþ olmalarýdýr. Kumaþ Bakýmý Þunu kabul edelim ki, ofis mobilyalarýndaki kumaþlar hiç temizlenmezler. Temizlenebilirler ama bizler yapmayýz. Bu yüzden hem renk, hem de kompozisyonunu göze alarak bir kumaþ seçimini yapmak mantýklý olacaktýr. Bu sayede günlük yoðun ortamýmýzda gerçekleþebilecek her türlü aksiliklerin gizlenmesi mümkün olacaktýr. Umarýz ki, yünlü kumaþlarýn sentetik kumaþlara oranla daha kullanýþlý ve uzun vadeli olduðu mesajýný almýþsýnýzdýr.ancak hala bazý önerilerimiz olacak: Toz ve kiri temizlemek için düzenli olarak elektrikli süpürge ile vakum temzilik uygulayýn Her türlü damlama, dökülme ve lekeleri taze iken hýzla silin Kirlenmeye lekelenmeye eðilimli alanlarda bir leke çýkarýcý belirleyin. Optimum bakým ve mükemmel bir görünümün korunmasý için, mobilyalarýnýzý (ve hatta halýlarýnýzý) belirli aralýklarla derin profesyonel temizliðini yaptýrýnýz. Son kullaným alaný için renk seçimi hakkýnda dikkatlice düþünmenizi öneririz; koyu veya kýrçýllý renkler kirleri gizleyebileceði gibi açýk tonlar yüzeyi kirli ve lekeli gösterecektir. Yünlü Kumaþlarýn Temizliði Düzenli vakumlamanýn yaný sýra, yünlü kumaþlar döþeme þampuaný kullanýlarak da temizlenebilir. Daha derin bir temizlik için kuru temizleme yapýlmasý en iyisidir zira ýslaklýk, kumaþýn çekmesine ve görünümünün bozulmasýna sebebiyet verebilir. Yünlü döþemelerde ASLA çamaþýr suyu, amonyak, alkali veya güçlü asitler kullanmayýnýz. Sentetik Kumaþlarýn Temizliði Sentetik kumaþlarý temizlemede, elektrikli süpürge ile düzenli vakum uygulamasý dökülenleri toplamada ve oluþan lekeleri silmek için, lekelerin kumaþa nüfuz etmeden temizlenmesinde en hýzlý yöntemdir. Sentetik kumaþlar asal polimer olduklarý için, liflere zarar verme veya renk solmasý korkusu olmadan nemli bezle silinebilirler. Ýnatçý lekeler, döþeme þampuaný ile temizlenebilir.

8 Bunlarý biliyor muydunuz?...bu resim ne yapýlmamasý gerektiðini gösteriyor... koltuk þekli ve kullaným amacýna göre yanlýþ renk ve kompozisyon seçimi. özet kontrol listesi yýl garanti yýl garanti 24 saat kullanýmda Bunlarý biliyor muydunuz?...kumaþlarýmýz için 5 yýl yýpranmama garantisi veriyoruz. 24/7 serisi ise 24 saat kullaným için dahi 10 yýl garantili. Bu da günlük 8 saat normal kullanýma göre 30 yýla karþýlýk gelmekte. Bunlarý biliyor muydunuz? polyester toz ve kiri çeker ki bunlar da kumaþ yüzeyinde kalýr. Fotoðrafta da görülebildiði üzere bu lekeler temizlenebilir, ama pratikte bu temizleme iþlemi yapýlmaz. Bu sebeple yünlü kumaþlar çok daha iyi görünüme sahiptir. 1.Bana güzel renk seç. Ama mantýklý ol! 2.Kullaným yeri? Son kullaným amacý. 3.Ne tip üründe kullanýlacak? Koltuk þekli 4.Ýyi giyin! Yün seçin.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

1. Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma?

1. Niçin Çýplak Ayaklý Araþtýrma? 1. El kitabýnýn amaçlarý Bu el kitabý; iþçilerin Ýþ güvenliði sorunlarýný tanýmalarýna, Sorunlarý, iþçi merkezli bir bakýþ açýsýyla çözmelerine, Çýplak Ayaklý Araþtýrma yöntemlerini kullanmalarýna, Çýplak

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı