SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI"

Transkript

1

2 TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ö retim Üyesi Mart / 2007 stanbul

3 Yay n Ad : Avrupa Birli i Uyum Sürecinde Türkiye de Enerji ve Çevre Politikalar Editörler : Tanay S dk Uyar,.Timur Akçal Yay na Haz rlayan :.Timur Akçal Kapak Tasar m : Rahmi Yücel Yaflayan ISBN : Genel Bask : Mart 2007, 1000 Adet Yay mlayan : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi letiflim : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Büyükdere Caddesi Emek flhan No: 68 Kat:3 Mecidiyeköy-fiiflli/ stanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Bask : Yap m Tan t m Bas m Yay n Ltd. fiti., stanbul Kaynak gösterilerek yap lacak k sa al nt lar d fl nda, yay mc n n yaz l izni olmadan hiçbir yolla ço alt lamaz.

4 Önsöz Bu kitab n özünü teflkil eden konferans izlerken ve kitab yay ma haz rlarken sab rs zd k. Bunun nedeni ülkemizde ve dünyada enerji tercihlerinin küresel felaketler ve savafllarla olan iliflkisi, fazla muhalefet görmeden geçirilen nükleer ve termik güç santrallerinden enerji al m garantisi kanunlar ve konunun yeterince toplumda taraflarca tart fl lmam fl olmas yd. Odam z n yap lmayan ama yap lmas n n zorunlu oldu unu düflündü ü tart flman n yararlanabilece i konu ile ilgili temel bilgileri hem üyelerimize hem de topluma sunmay hedefledik. Kitab n yazar Marmara Üniversitesi nden Tanay S dk Uyar yüksek lisans e itimini nükleer mühendislik alan nda ve doktoras n makine mühendisli i alan nda Türkiye linyitlerinin yeni teknolojilerde de erlendirmesi konusunda yapm fl bir ö retim üyesi olarak bize fosil ve nükleer enerji kullan m n n yeryüzünde neden terk edilmek zorunda oldu unu kan tlar yla birlikte aç kl yor. Tanay S dk Uyar, konferansta bu sorunlar s ralamakla kalm yor ve ülkemiz vatandafllar n n gelecek nesillere ipotek koymamas için enerjinin etkin kullan m n ve do al cevrede enerji üretim teknolojilerinin çözüm oldu unu bir yenilenebilir enerji ve enerji planlama uzman olarak aç kl yor. Enerjinin etkin kullan m ile desteklenen günefl, rüzgar, jeotermal, biokütle ve nehir tipi hidrolik güç santralleri ile Türkiye nin tüm elektrik ve s l enerji gereksinimini karfl layabilece ini ve Türkiye nin petrol ve nükleer savafllarda taraf olmas na gerek olmad n ortaya koyuyor. Yönetim kurulumuz ülkemizin enerji gelece i konusunda yap lan tart flmalara farkl bir çözüm sistemi öneren bu söyleflinin okunmas, toplumda enerji sorunlar ile ilgilenen di er birey ve kurulufl temsilci ve üyeleriyle tart fl lmas umuduyla yay nlamay kararlaflt rm flt r. HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu 3

5 AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ö retim Üyesi 5 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesinde gerçeklefltirilen konferans n metnidir. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Büyükdere Caddesi Emek flhan No: 68 Kat:3 Mecidiyeköy-fiiflli/ stanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta:

6 AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Elektrik mühendisi olarak mezun olduktan sonra Bo aziçi Üniversitesi'nde Nükleer Mühendislikte yüksek lisans tezimi Türkiye'nin Döneminde Nükleer Enerji Stratejisi Ne Olsun? konusunda tamamlad m ve tez yöneticim Endüstri Mühendisli i bölüm baflkan idi. O tarihlerde EMO stanbul fiubesinde Oda Müdürü olarak çal flt mdan ülke için neyin iyi oldu unu belirleme kayg s yla bu tez konusu daha cazip gelmiflti de nükleer yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Ancak 1978 y l ndan bafllayarak Amerika'da nükleer santral ihaleleri iptal edilmeye baflland. Dolay s yla, benim mezun oldu um gün mesle im eskimiflti. O tarihlerde, petrol kriziyle karfl laflan endüstrileflmifl ülkeler gibi, enerjinin etkin kullan m ve yenilenebilir enerji teknolojilerine önem veren TÜB TAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araflt rma Enstitüsünde (MBEAE) çal flmaya bafllad m. Enerji planlamas üzerine tezini tamamlam fl bir elektrik mühendisi ve nükleer yüksek mühendisi olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde çal flmam önerisini kabul etmedim. O tarihlerde MBEAE de dünya ülkelerinin, endüstrileflmifl ülkelerin petrol krizinden sonra yöneldi i öncelikle enerjinin etkin kullan m ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda Prof. Dr. Eralp Özil in yönetiminde bir proje bafllat lm flt. Bu proje kapsam nda ülkemizin tüm önemli sanayi kentlerinde yaklafl k 300 fabrikada enerjinin etkin kullan m konusunda anketler yapt k. Sanayi tesislerimizde enerjinin gereksiz yere sarf edildi ini gördük. Sanayi kurulufllar nda kullan m gerekli olan düflük s cakl ktaki proses s s n n önemli bir k sm n günefl enerjisinden do rudan sa lamak mümkün. Örne in bir ka t fabrikas nda, ka t hamurunu silindirin üstünde kurutmak için gereken 130 derece s cakl ktaki buhar her sabah do an, her yere eflit olarak ulaflan günefl enerjisinden üretip verebilecek teknoloji dünyada mevcut. MBEAE de bu çal flmalara kat l rken bir yandan Türkiye de rüzgârdan elektrik üretimi projesi çal flmas n bafllatt m, bir yandan da linyit kömüründen kömür-su kar fl mlar elde edip, onlar yeni kömür teknolojisi dedi imiz bas nçl kaplara besleyecek bir doktora çal flmas na bafllad m. Doktoram Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünde 1990 y l nda tamamlad m. O tarihlerde ise Birleflmifl Milletler Çevre Program ve Dünya Meteoroloji Örgütü kararlar ve iflbirli i ile atmosferde iklim de iflikli ine yol açan sera gazlar ve buna neden olan baflta kömür olmak üzere fosil yak tlar n kullan m na s n rlama getirilmesi konuflulmaya baflland. Birleflmifl Milletler Rio Konferans 'nda ise klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi imzaya aç ld. Böylece ben bir kez daha mesle i gelecek için ümit vermeyen biri konumuna geldim. Anlatt m e itim sürecim nedeniyle kömür ve nükleer enerji konusunda söylediklerim, kendi mesle imle ilgili genel do rular kapsamaktad r. Kendi mesle imle ilgili do rular saklarsam, bu ülkenin yurttafllar n n vergileriyle okumufl, kamuda çal flan bir insan olarak, kendi insanlar m kand r p, savunmas z b rak yorum anlam na gelir. 5

7 Asl nda her farkl enerji türü için mevcut do rular o enerji türü ile geçimini temin edenlerin öncelikle ulaflmas gereken bilgilerdir. Kömür ile ilgili gerçeklere en çok Maden Mühendisleri Odas 'n n; do algaz ile ilgili ya sat n al ya öde esasl 500 milyar dolarl k do algaz anlaflmalar n n yol açaca zararlar n bilinmesine en çok Makine Mühendisleri Odas 'n n gereksinimi bulunmaktad r. Enerjinin Etkin Kullan m Yasas daha az do algaz ve elektrik kullan m na yol açsa da ilgili meslek odalar taraf ndan savunulmal ve TBMM'den ifllevine uygun olarak ç kar lmas için çal fl lmal d r. Bu yaklafl m ö retim üyelerinin, meslek odalar n n kamu sorumlulu unun bir gere i olarak gerçeklefltirilmelidir. Yap lmas gereken farkl meslek odalar yöneticilerinin veya uzmanlar n n bir araya gelerek ikna ve mutabakat baz nda TMMOB nin ortak görüfllerini oluflturmas ve hayata geçirmesidir. Atmosferin içindeki yaflam hacminin tek enerji kayna olarak günefl Atmosfer içinde yaflam n sürekli olmas n sa layan tek kaynak, her sabah do an günefltir. Günefl fl nlar n n atmosferin içine tafl d s n n bir k sm, bir battaniye halinde dünyay saran sera gazlar n n etkisiyle, atmosferin içinde tutuluyor. Henüz kömür, do algaz ve petrolün atmosfer içinde yak lmas n n oluflturdu u karbondioksit ve di er sera gazlar ndan söz etmiyorum. Örne in, do al yang nlardan ve canl lar n yaflam boyu atmosfere verdi i karbondioksit, pirinç tarlalar ndan ç kan metan benzeri do al süreçler bu battaniyeyi oluflturuyor. Binlerce y ld r bu denge kurulmufl. Ayni denge içinde güneflin verdi i enerjinin yard m ve karbondioksitin kullan m fotosentezle bitkilere, organik canl lara hayat 6

8 vermektedir. Bunlar n yeralt nda hapsolmas yla fosil yak tlar oluflmaktad r. Fosil yak tlar n da ana kayna, günefl enerjisi ve fotosentez yoluyla hayat bulan ormanlar ve di er canl lard r. Yanarda lar n alt nda kal yor, depremde yerin alt na hapsoluyor, milyonlarca y lda fosillefliyor. Kömür, do algaz ve petrol ortak olarak karbon ve hidrojen içermektedir. Ancak karbon/hidrojen oranlar farkl oldu u için kat, s v veya gaz olarak bulunmaktad r. Seralarda, atmosfer s cakl -5 C iken sera uygun tasar mlanm fl ise, seran n içinde yüksek s cakl klara ulafl labilir. Ayn etki atmosferin içinde görülür. Günefl fl nlar atmosferin içine k sa dalga boyunda girer, yeryüzünden yans d ktan sonra enerjilerinin bir k smi atmosferin içinde tutulur. Hepimizin, 6 milyar kiflinin yaflad, 12 kilometre kal nl nda bir atmosferin d fl nda - 60 C olan s cakl k atmosferin içinde, ortalama 16 C'ye yükselir, Bunu sadece günefl sa lar; bunda ne petrol, ne nükleer, ne de kömürün katk s yoktur. nsanlar n vücut s cakl olan 36,5 C nedeniyle ortam s cakl n n 16 C'nin üstüne ç kar lma ihtiyac vard r. Günümüzde bu teferruat k sm için, kömür, petrol, do algaz, nükleer kullan lmaktad r. Günefl yeryüzünü sürekli s tmaktad r. Ekvatora dikey gelen radyasyon ile s nan ve yükselen havan n yerini, kutuplardan ekvator bölgelerine do ru akan so uk hava almaktad r. Hareket halindeki hava kütlelerinin kinetik enerjisine rüzgâr enerjisi diyoruz. Hava kütlelerinin hareketlenmesi ekvatorla kutuplar aras nda, k talarla okyanuslar aras nda veya sahillerde karayla deniz aras nda gerçekleflir. Daha h zl s nan karalar n üzerindeki havan n yükselmesi sonucu oluflan bofllu a daha so uk bölgeden akan hava rüzgar oluflturmaktad r. Kal nl 12 kilometre olan atmosferin içinde insanlar dahil tüm canl lar hep beraber topra n üstünde atmosferin iki metrelik k sm nda yafl yoruz. Do arken kimseye Nereye do mak istersiniz? diye sorulmuyor. Bir yere do uyoruz; yani birisi Diyarbak r a do uyor, öbürü Gaziantep e do uyor, öbürü Samsun a do uyor, öbürü Londra ya do uyor. Di er canl lardan farkl olarak, bizlerin, insanlar n, farkl yerlere do an, farkl görünümleri olanlara, düflmanca davranmamam z gerekir. Do ada durum biraz daha farkl. Do ada yaflayan her canl, ne zaman yutulacak veya avlanacak diye sürekli tedirgin veya kimi avlay p yutaca n planl yor, do an n dengesi itibar yla, biri gelip, di er canl y yok ediyor; daha çevik olan neslini sürdürüyor, öbürü yok olup gidiyor. Do an n içinde böyle bir yaflam var. Hayvanlar seviyoruz; ama ortada bir de böyle bir gerçek var. nsanlar n biraz daha farkl olmas laz m. Yani farkl yere do mufl insanlar n bir arada yaflamay bilmesi laz m. Bu tür bir arada yaflama kültürünü gelifltirememifl insanlar n hayvanlardan fark yok. Hayvanlar kötülük olsun diye de il do al koflullar nedeniyle aç kal nca yakalad klar n öldürüp yiyorlar. Günümüzde rekabetçi felsefeler ve neo-liberal politikalarla kaba kuvvet ve paran n egemen oldu u bir düzen ve iflleyifl, insanlararas iliflkilere tafl nmaya çal fl l yor. Oysa insanlar birlikte oturup, beraber de erlendirip bu atmosferin içinde, çok k r lgan olan atmosferin içinde bir arada insanca bir yaflam planlamay becerebilmelidir. Oksijeni ve do al kaynaklar belli olan ve giderek nüfusun artt bir atmosferin içinde beraber yaflama kültürü gelifltirilmez ise sonuçta çat flmadan 7

9 ç kar olan ve geçimini bundan temin eden bir zümre ortaya ç kmaktad r. stanbul'da özel otolara dayal ulafl m k flk rtt n z zaman, bak yorsunuz, 10 milyon araba sat l yor, o kadar lastik sat l yor, yak t tüketiliyor, kanser hastal klar yay l yor ve kanser tedavisi için hastane gerekiyor, ilaç ve tahlil cihaz ithal ediliyor. Bunun yerine Taksim den fiiflli'ye metroyla üç dakikada gelmek mümkün. Aksi takdirde oturup çözümler üretmek derken, çözümsüzlükten medet umanlar ço al yor. nad na oturup, birlikte konuflup, insani özelliklerimizi kullan p, ormanda zaten var olan özellikleri insan yaflam na tafl mamam z laz m. Atmosferin k s tlar nedeniyle do aya uyumlu olmayan insan etkinlikleri bir yere kadar sürdürülebilmekte, do an n kendisini yenilemesine izin verilmedi i zaman do aya uyumlu olmayan etkinliklerin bedelini insanlar, canlar ndan olarak ödemektedir. nsan etkinliklerinin do aya uyumlu olarak sürdürülmesi bir lütuf de il; bizim, insanlar n, atmosferin içinde varl n sürdürebilmesi için bir zorunluluk olarak de erlendirilmelidir. Fosil yak tlar n yeralt nda bulundu u binlerce y ld r kurulmufl dengeye ve atmosferin içindeki yaflam hacmine insan etkinlikleri müdahale etmeye bafllam flt r. Atmosfer içinde yaflam dengesi petrol, do algaz ve kömür, yeralt nda rezerv olarak dururken kurulmufltur. Artan dünya nüfusunun gerek duydu u enerjiyi sa lamak amac yla atmosfer içinde fosil yak tlar kullan larak elektrik üretildi inde, her kilovat saat elektrik bafl na atmosfere kömür için bir kilogram, petrol için 650 gram ve do algaz için 450 gram karbondioksit sal nmaktad r. Atmosferi saran battaniye fosil yak tlar n kullan m sonucu giderek kal nlaflmakta ve atmosferde tutulan s miktar artmakta ve atmosfer d fl na transfer olmas gereken bir miktar s atmosferin içinde tutulmaktad r. E er a açlar kesiyorsan z, atmosferden karbondioksiti alan bir canl y yok ediyorsunuz. Dolay s yla, battaniye kal nlafl yor. Halbuki a açlar, bizlerin verdi i karbondioksiti geri alacak bir mekanizma. Onlar da yafl yor. Bitkilerin yapraklar n n büyüyor olmas, karbondioksit dengesine olumlu etki ediyor. Son yüzy lda bu nedenle atmosferin ortalama s cakl C artm flt r. Bunun do al sonucu olarak da deniz seviyeleri 25 cm yükselmifl ve sel felaketleri artm flt r. Bunlar n hepsi atmosferin içinde yaflamam z için elveriflli koflullar oluflturan bir mekanizman n, battaniye kal nlaflt kça, bizi tehdit eder hale gelmesi sonucudur. Neden tehdit ediyor? Hemen adapte olabilsek, adapte olam yoruz. Salg n hastal klar bafll yor, flok s dalgalar geliyor ve flok s dalgalar na al flk n olmayanlar m z telef olup gidiyor. Kas rga vb olaylar daha s k olarak yaflanmaya baflland. Daha fazla miktarda su atmosferde dolafl ma girdi. Bu battaniyenin kal nlaflmas, atmosferin içindeki buzul kütlelerini çözmeye bafll yor. Kutuplardaki buzullar kopmaya bafll yor. Son bin y lda, 1850 ye gelene kadar sabit olan karbondioksit miktar, son 150 y lda 280 ppmv den 380 e ç k yor. Bu h zla giderse, bu de erin en az 500 e, en fazla da 1000 e ulaflmas bekleniyor. Birleflmifl Milletlerin çabalar ile bu oran ppmv da tutulmaya çal fl l yor BM klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi ve 1997 Kyoto Protokolü benzeri anlaflmalar bu yönde at lmaya çal fl lan ad mlard r. 8

10 Son 150 y lda C artan atmosferin ortalama s cakl n n; e er kömür, do algaz, petrol kullan m ayni h zda sürerse, önümüzdeki yüzy lda 1-5 C artmas, deniz seviyelerinin de 1 metre yükselmesi bekleniyor. Buzlar eriyince daha fazla su dolafl ma giriyor, ya mur ya d nda daha fazla ya mur ya yor, s nd zaman daha fazla su buharlafl yor. Da larda akan su, etraf nda ne varsa götürebiliyor. Bu, salg n hastal klara da neden oluyor. Göç yapan kufllar, varmalar gereken yerden önce dönmeye bafll yorlar. Zamans z dönüfl, telef olmalar na neden oluyor. Bir önceki y lda haf zas nda olan bilgiye göre davran yorlar. Kufl gribi de bunlardan kaynaklanm fl olabilir. Montreal deki son klim De iflikli i Taraflar Toplant s 'nda, iklim de iflikli inin bafllad ifade edildi. Yeni duruma uyum için Dünya Sa l k Örgütü bir aç klama yapt ve belli bir para ay rd. Durum bu ve bu durumun tespit edilmesi için ada devletleri 1979 y l ndan itibaren Birleflmifl Milletlere baflvurdular de IPCC (Hükümetler aras klim De iflikli i Paneli) Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleflmifl Milletler Çevre Program taraf ndan bir bilim adamlar ekibi olarak kuruluyor. Yaklafl k iki bin bilim adam bir araya geliyor. IPCC den beklenen iklim de iflikli inin gerçek olup olmad na aç kl k getirilmesi; Nedir bu iklim de iflikli i? Do ru mu, de il mi, bir bak n. diyorlar y l nda ilk de erlendirme raporlar n haz rl yorlar. Onun üzerine, Birleflmifl Milletler, 1992 de klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi'ni imzaya açt. klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi, dünya ülkelerine böyle bir tehlike var; gelin, birlikte oturup bir de erlendirme yapal m ça r s. Yani size baflta söyledi im ortak insanî özellikleri kullanmaya ça r ; Rio Konferans n n bunu nas l elbirli iyle önleyebiliriz in ça r s de imzaya aç lan sözleflmeyi 1994 e gelene kadar yeterli say da ülke imzalad. Türkiye imzalamad tabii. Biz, kalk nmas gereken ülkeyiz, milli kaynaklar m z kullanaca z. Biz fakiriz; onlar çok kirlettiler, biz kirletmedik, bizim daha kirletme hakk m z var gerekçeleri ile ortak de erlendirme toplant lar na kat lmad. Zaman n çevre bakan da Kyoto ya gitti, dönüflte, Biz fakiriz, zenginleflene kadar, Rio ymufl, Kyoto ymufl, onlarla ilgilenmeyece iz diye aç klamalar yapt. IPCC, 1995 te ikinci raporunu haz rlad de Kyoto Protokolü imzaya aç ld. Bir araya gelen ülkeler de erlendirmeler yapt lar ve bir dizi karar aç klad lar. O tart flmalara kat lmayan ülkelerin ç karlar n gözetmeyen kararlar ald lar. Bizim yapmam z gereken, bu toplant lara kat l p, terk edilmesi önerilen kömür, do algaz, petrol santrallerinin Kyoto Protokolü'nün yapt r mlar ndan habersiz olan bizim gibi ülkelere transferinin önlenmesini talep etmekti. Endüstrileflmifl ülkeler kendileri emisyonlar n azalt rken, daha yüksek emisyonlu olan teknolojilerini, onu tehdit görmeyen ülkelere aktar yorlar. Bu ise, küreselleflmenin sald r s için elveriflli koflullar oluflturmaktad r. Enerjinin etkin kullan m ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m n parlamento kararlar ile zorunlu hale getiren endüstrileflmifl ülkeler, kendi pazarlar nda standart d fl olan ürünleri ihracat kredileriyle, tahkimle ve hazine garantisiyle, bizim gibi ülkelere aktarmaktad r. hracat kredileri aynen dükkanlarda sat lamayan mallar pazarlamak için aç lan krediler ve kredi kartlar gibidir. Taksitlere bölünerek paras al nan ve 9

11 sanki ucuzmufl gibi gösterilen ve de ihtiyac m z oldu una ikna edildi imiz, kendi çöplerini pazarlamak için tasar mlanm fl ve uygulamaya konmufltur. Örne in, 1970 lerde sveç te yurttafllar referandumda nükleer santrale hay r dediler, onun üzerine bize nükleer santral kredisi aç ld. Daha sonra sveç'te yurttafllar evet deyince krediyi iptal ettiler. Kredi olmay nca pahal oldu u için endüstrileflmifl ülkelerin müflteri olmad bir çöp teknolojinin ülkemize pazarlanmas önlenmifl oldu y l ndan itibaren tüm dünya ülkeleri oturup, Atmosferin yaflam dengesinin bozulmas na karfl nas l önlemler alaca z? diye konuflurken biz, 70 milyon insan olarak bu tart flmalarda temsil edilmedik ve d flar da kald k. Amerika dahil tüm dünya ülke temsilcilerinin bulundu u birlikte de erlendirme toplant lar na biz kat lmad k. Biz, birlikte de erlendirmek istemiyoruz, bizi ilgilendiren bu konuda bildi iniz gibi karar al n dedik. Ülkelerin sera gaz indirim taahhütlerini içeren Kyoto Protokolü, 1997 y l nda Üçüncü Taraflar Konferans 'nda (COP3) imzaya aç ld. IPCC, 2001 de üçüncü raporunu haz rlad de yap lan Johannesburg Zirvesi (COP8), Kyoto Protokolü'nün hayata geçmesi için yo un çabalar n harcand bir toplant oldu. Kyoto Protokolü, taraf ülkelerden 2012 y l na kadar kömür, do algaz, petrolden kaynaklanan sera gaz emisyonlar n 1990 seviyelerine göre yüzde 8, yüzde 7, yüzde 6 azaltaca taahhüdünü al yor. Norveç gibi a rl kla hidrolik kullananlara da yüzde 10 artt rma hakk veriliyor. Taraflar Konferanslar 'nda (COP) kararlaflt r l p, mutabakata var lan nokta bu. Buna göre adil, uzmanlar n tamam diyebilece i bir çerçeve oluflturuldu. Bugüne kadar oluflan emisyondan en çok Avrupa Birli i ülkeleri ve ABD sorumlu oldu undan, en yüksek indirim onlar için öngörüldü. Kyoto Protokolü, Rusya n n onaylamas yla 55 ülke ve emisyonlar n yüzde 55 inden sorumlu ülkelerin onaylamas flart sa lanarak yürürlü e girdi. Avustralya, Amerika henüz imzalamasa da, tüm önlemlerini alarak ülkelerini karbonsuzlaflt rmak için çaba sarf etmektedirler. Amerika, 1980 den itibaren 15 bin tane rüzgâr santrali kurdu. Çözümü öncelikle enerjinin etkin kullan m nda gördü.. Petrol krizinden sonra endüstrileflmifl ülkeler hemen enerjinin etkin kullan m na geçtiler; yani buzdolaplar, televizyonlar, ekmek k zartma makineleri ve benzeri 4-10 misli daha az enerji tüketen ürünleri gelifltirdiler. lk tepkileri bu oldu. Daha az enerji tüketip, petrol ve di er fosil yak tlara daha az ba ml olmay zaten planl yorlar ve yürütüyorlar. Bu arada, ABD 1 milyon tane çat y günefl piliyle kaplamaya karar verdi ve biyodizelin yüzde 8 ini bitkilerden üretiyor. Fotosentez ile üretilen tüm bitki art klar ve biyokütleyi de erlendiriyorlar. Amerika, Avustralya, Kanada, bu önlemleri al p, zaten teknolojilerini gelifltirdiler; ama gelifltirdikleri her yeni teknolojiyle, daha az enerji tüketen her ampulle beraber, kendi ülkelerinde standart d fl olan, art k pazar de eri bulunmayan ürünleri baflka ülkelere aktarmaya bafllad lar. Bunlar için ihracat kredileri verip, verirken de tahkim anlaflmas n zorunlu k l p, sorun ç kt nda tüm yurttafllara bedeli paylaflt rmak için hazine garantisini de flart 10

12 kofltular. Küreselleflmenin böylesine planl bir sald r s kars s nda, küreselleflmeye karfl mücadele, esas itibariyla hepimizin kendi uzmanl k alanlar nda, mahallemize, soka m za, kentimize gelen sald r y alg lay p, onu geri püskürtmemizle baflar ya ulaflacakt r. Aradabir biraraya gelip küreselleflmeye karfl oldu unu söylemek ve toplant ya kat lanlar n say s n n ne kadar çok oldu u ile övünmek yeterli olamamaktad r. Aksine küreselleflmeye karfl mücadele ediyormufl gibi görünmeye yard mc olmaktad r. Bu da küreselleflmenin sald r s n planlayanlar n ve bundan geçimini temin edenlerin ekme ine ya sürmektedir. E er bir ülkenin dükkanlar nda akkor flamanl ampuller sat l yorsa ve hâlâ insanlar 10 misli fazla elektrik enerjisi tüketen 30 y l öncenin ampulünü kullan yorsa, sizin kentinizde bu yap l yorsa, o zaman, siz, küreselleflmeye karfl mücadele etmiyorsunuz demektir. Ülkemiz Avrupa ya en verimli buzdolaplar n üretip ihraç ederken; ülkemizde küreselleflme karfl tlar, ekolojistler, demokratik kitle örgütü yöneticileri Gümrük Birli i Anlaflmas 'yla, Avrupa'n n ve di er endüstrileflmifl ülkelerin standart d fl, art k kullanmad buzdolaplar n n ülkemize ithaline dur demelidir. Enerji Bakanl, bas ndan ö rendi imize göre, 28 tane kömür santralinin lisans n verip ihalesini yap yor. Sugözü termik santralinde Kolombiya dan gelen kömür kullan l yor. Bugün baz meslek odalar ve Enerji Bakanl sözleflmifl gibi büyük hidrolik santralleri ve linyit yakan termik santralleri kural m diyorlar. Bence yanl fl yap yorlar. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmad klar ve küresel geliflmelerden habersiz olduklar kan s nday m. ABD ve Avustralya n n Kyoto Protokolü'nü imzalamamas n n temel nedeni çöp teknolojilerini aktard klar mevcut pazarlar n kaybetmek istememeleridir. Geçti imiz 30 y l boyunca kulland klar kömürün, nükleerin, petrolün ortaya ç kmaya bafllayan toplumsal maliyetlerini kendi yurttafllar na ödettirmek istemediklerinden, bu yükler bizim gibi ülkelere transfer edilene kadar, protokolün uygulanmas n geciktirmek istiyorlar. Ama kendileri, Kyoto Protokolü'nün er geç imzalanaca n bildikleri için, atmosferin içinde baflka türlü bir yaflam olamayaca için, gelecek y llarda karbon vergisi ödememek için tüm önlemlerini al yorlar. Bir milyon çat y günefl piliyle kapl yorlar. Ülkemizde baz kesimler Amerika da imzalam yor, biz de imzalamayal m, flu kömür santrallerini AB'ye girmeden hemen kural m deyip, ihalelerini yap yorlar, ihracat kredileri uluslararas tahkim kapsam nda al nd ndan santral çal flt r lmasa da paras ödeniyor. Mobil fuel oil santralleri gibi zorunlu olarak veya AB müzakere sürecinde temel kirleticiler olarak termik santrallerin kapat lmas gündeme gelince, bu santrallerin yat r m maliyeti karfl lanacak ve üretilmesine izin verilmeyen elektrik enerjisinin bedeli sa lanan al m garantisi nedeniyle sanki üretilmifl gibi yat r mc lara ödenecek. Benzer durumun yafland do algaz sektöründe yap lan uzun vadeli ya sat n al ya öde anlaflmalar nedeniyle 500 milyar dolarl k almad m z do algaz n paras n ödemek zorunda kal yoruz. Rusya 2004 y l nda Kyoto Protokolü'nü onaylad için, ihraç etti i tüm do algaz kaynaktan vergilendirebilecek. Kyoto Protokolü'nü 11

13 imzalad m, karbon vergisini almak zorunday m diyecek. fiu anda do algaz n birim fiyat 260 dolar olmufl, biz ödeyemiyoruz. Karbon vergisi nedeniyle birim tüketim bafl na 40 dolar daha eklenecek; çünkü devralm fl z. Bu güne kadar gelmifl geçmifl hükümetlerin hepsi, toplam 67 milyar metreküplük do algaz anlaflmas yapm fllar. Bununla hep övündüler; Ziya Aktafl ndan Recai Kutan na kadar, Cumhur Ersümer inden Zeki Ça an na kadar, hepsi daha çok do algaz anlaflmas yapmakla övündüler. Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli i ülkeleri,fosil yak tlara olan ba ml l azaltmak için önlemler al rken, ülkemiz 1990 dan 2003 y l na gelene kadar do algaz al m anlaflmalar, kömür devir anlaflmalar ve petrol boru hatt anlaflmalar gerçeklefltirdi den itibaren tüm dünya karbonsuzlaflmaya bafllarken, biz karbonlulaflmaya bafllad k aras, ne kadar kömür, do algaz, petrol anlaflmas varsa yapt k, onlar n kendilerinden uzaklaflt rmaya çal flt klar karbon vergisi yükünü, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n üzerine ald k. Endüstrileflmifl ülkeler karbonsuzlafl p enerjinin etkin kullan m na geçerken biz, enerjinin etkin kullan m n bir tarafa b rak p, Nas l olsa baflka ülkelerden ucuza al yoruz deyip, araflt rma-gelifltirmeyi de b rakt k. Amerikan Enerji Bakanl, y ll k çal flma program na, baflka ülkelere serbest ticaretin önündeki engellerin temizlenmesi diye madde koymufltur. Nedir bu serbest ticaretin önündeki engellerin temizlenmesi; Tahkim anlaflmas n n geçirilmesi, Dan fltay' n yetkili olmas n n önlenmesi. Bu nedenlerle Enerji Bakanl 'nda avukatlar görevlendirildi ve sonunda uluslararas tahkim kabul edildi. Biz, onlara karfl ç kmaktan öte bir fley yapmad k. Meslek odalar m z yerinde müracaatlar ile yasalar iptal ettiriyor; ama konu yurttafllara yeterince anlat lamad. Bir ülkeye bu kadar kötülük yap lamamal ve yapanlar seçimlerde oy alamamal. Bugün 10 sene öncesinden farkl olarak, Anadolu'nun her yerinde e er birileri ç k p, Niye rüzgar kullanm yoruz? diyorsa, bu, hem meslek odalar m z n, hem çevre kurulufllar m z n, hem ö retim üyesi olarak bizlerin baflar s, bunu topluma anlat r hale geldik, anlatt k. fiu anda, yurttafllar, Niye enerjiyi etkin kullanm yoruz? diye soruyor. Bunun sürdürülmesi ve bilginin yayg nlaflt r lmas gerekiyor. Bizim sadece karfl ç kt m z söylememiz hiçbir fley ifade etmiyor. Karar verici veya konuflturdu u yapay uzmanlar, Kardeflim, ben karfl ç km yorum ve do ru buluyorum diyor. Ben, enerji uzman y m diyor; bilgileri alm fl bir yerden, okuyor orada. Kardeflim, mesle in ne? diyorlar, Gazeteciyim diyor. Öbürü, Ben, bu iflin uzman y m, bunlar anlam yor, bunlar fanatik insanlard r diyor. Baflka bir durum var; bilmedi iniz bir konuyu biliyormufl gibi yapmak. Kâ ttan okudu unuz zaman, bu iflin savunusunu yapam yorsunuz; aksine, yapt n z iflle, kötü iflin yap lmas na yard mc oluyorsunuz. Nükleere karfl y m, kömürü savunuyorum dedi iniz zaman, yurttafl birazc k biliyor kömürün ne oldu unu, sizin nükleer konusunda söylediklerinize de inanm yor. E itim-sen Sinop fiubesi nin öncülü ünde daha önce Ankara'da, stanbul'da, neada da yapt m z gibi enerji konusunda bilgilendirme ve beraber de erlendirme 12

14 toplant s n yak nda Sinop ta yapaca z. Bir sa l k uzman arkadafl m z, Prof. Dr. Ali Osman Karababa zmir'den, Türkiye Çevre Platformu dönem sekreteri Oktay Demirkan skenderun dan kat lacak. Yaklafl k dört saat, yurttafllarla bilgilendirme ve beraber de erlendirme toplant s yapaca z. Bunu yapt n z zaman, yurttaflla beraber konuflup do ru bilgileri paylaflt n z zaman, yurttafl konuyu içsellefltirdi i zaman, zaten bir daha kimse giremiyor oraya; ama yanl fl bilgilendirme yapt n z zaman da herkes rahatl kla girebiliyor. Do ru bilgilerle donat lm fl yurttafllar, e er bir de birbirleriyle etkileflim içinde iseler onlar yanl fl yönlendirmek mümkün olamamaktad r. Do ru bilgileri yayg nlaflt rd m zda, yurttafl oy verece i siyasi partiyi seçerken de, belediye baflkan n seçerken de bu bilgileri kullanabilmeli. Sadece karfl oldu umuzu söyleyerek ifllevimizi yerine getirmifl, görevimizi yapm fl olam yoruz. Bir defa onu bilmemiz laz m. Yurttafllar n birbiriyle etkileflim içinde olmas da gerekiyor. Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Çerçeve Sözleflmesi'ni Türkiye, 2003 e kadar imzalamad. Konu 2003 te TBMM nin ilgili komisyonlar nda konuflulurken, Hocam, bir anlat n, nedir? diye beni ça rd lar. Muhalefet milletvekillerinin, Böyle bir fley imzalarsak, kömürlerimizi kullanamay z benzeri tereddütleri varm fl. Onlara anlatt m: Bununla alakas yoktur; bu, birlikte konuflma anlaflmas d r. E er kat lmazsan z, bizim hakk m zdaki kararlar biz olmadan al rlar. Ayr ca da, bu olsa da, olmasa da, karbonsuzlaflma, ülke ekonomisinin bir ihtiyac d r. Avrupa Birli ine girsek de, girmesek de, bizim rüzgâr m z, güneflimiz, jeotermalimiz, biyokütlemiz, Avrupa'ya göre iki misli fazla. Çok daha az bir bedelle yenilenebilir enerji kullan m na geçebilecekken, yanl fl olan yapmaya ve do ru olan önlemeye çal fl yoruz. Enerjinin Etkin Kullan m Yasas bir y ld r ç km yor. Enerjinin Etkin Kullan m Yasas kimin ifli; bizim iflimiz, yani meslek odalar n n ifli. Do algazda da elektrikte de daha az enerji kullanmak gerekir yasas n kimin savunmas laz m? Akkor filamanl ampulleri de ifltirmek için, tasarruf ampulü üreten bir tesis kurdu unuzda, bu tesis 7,5 milyon YTL. ye mal oluyor. Bu tesiste üretti iniz ampulleri yurttafllara ücretsiz da tt n zda, 4.5 milyar YTL lik bir kömür santralinin yap m ndan kurtuluyorsunuz. Bu kadar net bir çözüm. Halen dükkanlarda verimsiz ampuller her yerde sat l yor. Bunlar pazardan kim toplayacak? Her kullan lan ampul, her yurttafla dört kere daha fazla elektrik faturas getiriyor. Yurttafllar ne kadar çok elektrik tüketirse, santral pazarlay c lar o kadar çok santral yapmaktan söz ediyorlar. Her y l 3 milyar dolarl k santral yat r m laz m diyorlar. Halbuki en az 2 milyar dolarl k tasarruf imkân var. Kabul ettirilmeye çal fl lan senaryo, daha çok enerji tüketimi olacak, daha çok santral anlaflmas yapacaklar, daha çok kömür kullanaca z, daha çok kanser olaca z, daha çok kanser ilac alaca z, daha çok tedavi gerekecek; yani tasar m bunun üzerine kurulmufl. Bizim bir yerden müdahale etmemiz gerekiyorsa, nereden müdahale edece iz? Kendimiz için iyi olan planlayaca z ve kendimiz için iyi olan planlad m z zaman da kötülüklerin ülkemizde dolaflmas n engelleyece iz. 13

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı