+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:"

Transkript

1 +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gere$ince ilansrz yaprlan toplanttda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, girketin toplam ,00 TL sermayesine tekabril eden adet hisseden ,00 TL sermayeye kargtlrk 48' adet hissenin asaleten, ,00 TL sermayeye kargrlrk adet hissenin temsilen olmak uzere toplanttda temsil edildi!i ve herhangi bir hususa itirazth olmadlfr, b6ylece gerek kanuni ve gerekse esas sozlegmenin asgari toplantr nisablnrn mevcut oldufunun anlagrlmasr uzerine toplantt Yonetim Kurulu Bagkant Nahit KiLER tarafrndan agrlarak gundemin gorugulmesine gegilmigtir. cunoem Maooesi r.-..-,'/,, Divan Bagkanlr!rna Nahit KiLER, Oy Saymanlrgrna Umit KiLEI birli{i ile segildiler. eunorm Maooesi z Olalanustu Genel Kurul Toplantr Tutana$r'nrn imzalanmasr tgrn GUNDEM MADDESi 3 $irketimizin, 50"oo0.oo0,oo rl (ellimilyonturklirasr) olan sern L Otz9 TL (birmilyonikiyuzyirmibegbinyediylizyetmigt artrrrm taahhlidu ile, Ig kaynaklardan arttrtlan ktsmt ise, t3 tarihli bilaneosunda mevcut burunan; 523 Igtirakler Yeniden De{erleme Artrglarr hesabrndan, 5c.t46.4OLt42 TL (ellimilyonyuzkrrkaltlbin dortyuzbi rtu rkl i rasr kl rki ki ku ru g) 529 Di{er Sermaye Yedekleri hesabtndan, ,35 TL (otuzdokuzmilyonikiyuzdokuzbin ugyuzkr rkugtu rkl i rasrotuzbegku ru9) 33i Ortaklara BorElar Hesabtndan 29.4L8.485,o3 TL (yirmidokuzmilyondortyuzonsekizbin dortyuzseksen begtu rkl i rasr ugku rug) kargtlanmtg olup, toplamda 120.OoO.Ooo,O0 TL (yuzyirmilyonturklirasl)'lrk sermaye afttst ile 170.o00.oo0,00 TL'ye (yuzyetmigyonturklirasr) yukseltilmes;ine ve sirketin esas sozlegmesinin Sermaye bagllklt 6,maddesinin T.C, GumrLik ve Ticaret Bakanlr!r ig Ticaret Genel Mudurlu!u'nden rzrn yazrsrna istinaden esas sozlegme tadil metninde belirtildigi gekilde de!igtirilmesine oy birlif i ile kara igti r. GUNDEM MADDESi sayllt Turk Ticaret Kanunu gere{ince girk:et esas sozlegmesinin tadilinin T.C, Biakanlrfr ig Ticaret Genel Mudrtrttj{u'nun 20, tarih ve / saytlt izin yaztstnda belirtilen gekliyle kabul edilmesine oy birli$i ile karar verilmigtir, LE-NJXEIiNj STRKETiN UNVANI Madde 2 $irketin Ticaret Unvanr " KiLER HOLDiNG ANONjM a n r laca ktr r" 2-L2347 Tica B yerui ueriru: AMAC VE KONUSU 2.!tadde-3 MehmetA(lAR Yenne 1 $irketin amag ve konusu agaf rdaki gibidir: Gurl DURU 'r $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve yonetimine katrlarak unta aunm, finansman, organizasyon ve yonetim mesegqli toplu bir bunye igerisinde ve ekonomik d -t^ alo Sayfa 1/1 1

2 r'mo * gze kargl yattrtmlarln guvenli{ini artttrmak ve btiylece bu girketlerin sa$lrklr gekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geligmelerini ve devarnhlrklannr terninat altrna almak ve bu amaca uygun, ig ve ors ticarette stnai ve mali girigimlerde bulunmak, tek bagrna veya bagka kigi ve kuruluglarla belirli alanlarda ortaklaga yattrtmlar yapmak, igletmelerin sistemlerini djzenleyici galrimalai yapmak, $irketin yukarrda yazrlr amaglarrnr gergeklegtirmerk igin A) girketin Kurduju ve yiinetimine igtirak Etti!i girk fgletme Faaliyetleri; eya igtirake uygun gordu$u girkeilere ayni veya nakdi etlerin sermaye artlnmlarrna igtirak edebilir" Bunrarrn i satrn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye arttrlmlartnt da kabul edebilir' Butun bu saytlan ig kollarrnda bizatihi veya sermaye ve y6netimine katrldr!r sirketler vasrtaslyla ticari faaliyetlerde bulunabilir. 2- $irket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini bagkalarrna araclllk yapmamak kaydlyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunlart baska hisse senetleriyle veya hisseleri de$igtirebilir, rehin ve edebilir di$er ortaklarrn hisse seneilerini veya hisselerini rehin alabilir. 3- $irket sermaye ve yonetimine katrldr{r sermaye girketlerini, konularrnda girigecekleri yatrrrmlarra kapasiteyi artlran' kaliteyj lslah eden veya mlliyeti duguren tevsi veya yenileme yatrrrmlarryla yapabilir. ilgili on etlltler Bunlartn fizibilitelerini, finansman dergelerini inceleyerek mali imk5n oldu!u'takd-irde yukarda bunrara yazrlr usullerle sermaye igtirakinde bulunabilir. rm korrularr nt bizzat aragtrrarak bunlara ait etur ve yatrrrnr konularrnr gerekti{inde diler sermaye gruptarl o{ rud;rn do!ruya gergeklegtirebili r. vasrtasryla her tljrlu yag, kuru sebze ve meyve rlu canlr veya canstz et ve et urunleri igini yapar veya bu urunleri pazarlamak igin satrg ma$azalarr kurar. ri alrr, satar. her turlu kamu ve ozel sektor ihalelerine katrlabilir, r kurabilir, ulusal ve uluslararasr duzeyde sergiler ve rudrrdrd KdLrrdurrrr/ rrgrrr merctteroen rzrn almat( kaydt ile serbest bolgelerde fulfiy"ifuro" yurtdlgr gube irtibat burosu, temsilcilik ve acentelikler kuri:bilir, her turlu nakil v d istributorluk ve bayil ikler alabi li r, verebilir. 7- Sermaye ve/veya yonetimine katrldrlr girketlerin hukuki ve mali iglem takip veya ne elden gozumu hususunda kendi bunyesi iginde dzel burolar ihdas edebilir veya bu h kendi bunyesi dlstnda, bu konularda uzman elemanlarla srireli veya suresiz anlagl bunyesinde kurdu!u burolar veya drgarrdan anlastr!l uzman l<igiler eli ile hukuki, mar problemleri takip ettlrebilir, bu girketlerin muhasetbelerinin organizasyonunu yapabilir bu girketlerden ucret alabilir. B) Finansman tgleri; 1- $irket kendisi, kendisinin hissedarr olduiu vr3ya sermaye yonetimine katlldr{r bankalardan, dtg kredi muesseseleri, srnai ve finansal sirketierden, kendisinin hi yonetimine kattldl{r girketlerinden teminatlr veya teminatsrz krsa, orua veya uzu alrnacak kredilere kargrlrk teminailar verebilir, kefil olabilir. 2- $irket sermayelerine veya yonetimine katrldr$l 5irkertlere teminatlr vey yardlmlartnda bulunabilir. Bu girketlerin satrcrlan ve mugterilerine aetrklarr t<redile sigorta ettirebilir. 3- Ydnetim ve/veya sermayesine katrldr$r girketlerin oz kaynaklarrnl birlikte de$erlendi daha guglu gekilde girigmek igin topluluk igindeki!iirket ve kuru,luglara finansman ve kredi dl r" 4- $irket do$rudan sermayesine katrldr$r girketlr:rin eya doijrudan sermayesine katrldr(r iirkeyerin igtirak ettidi sirkeir*i'-""v.-j"]";h-;i;..;;'i;;;[ ;;'il',''.0"=,'rjn;"1]:;?:l:;'j.l"jin'"if 'o[tl il1":lffji:iilr'jl '; uguncu gahrslardan alacaklan krediler. ih Sayfa2lIl 0[ bilir, yurtigi ve alrp satabilir, turlu sorunlarrnrn t suslar ile ilgili ola alar yapabilir. Ke ve di!er, konula hizmetlgrine kargrlr n eya ecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alrglar dolayrslyla

3 ,ti rara kargrlrk gerekirse gahsi teminat, ntiter rehin, rpotek igin piyasa garuanna,vsr;.iir,,lurs,r,g, 11!a n Ja9a.t< i kram iyeti,, i kra m iyesiz, primt i, para, ;:han haklarrna sahip ner nevi tahvilleri aracrlrk :'ilir. irketle.rin vergi, ticari!ufuk ve buna benzeyen ':[T:";,1 Tli, llii;;,:ff i:*" l;*fu,i :q[fr e- organizasyonlarrnl drizenleme, bu girkeueri faaliyet raporlarrnr ve uzun vadeli "plan ve i,ve teknik probtemterin gozlimune iuij,rn., ebilir. irketrer vasrtasryra; cari kanunrar muvacehesinoe, ne Dair Kanun ve kanun uygulama ydnetmeli$i, tusut.tda hizmet verebilir. 1 ' i ;:,'li1;,r:;. uo"*j't,'j,i AX1lld:"llloill"3:: lu1'lqn ftnn,^, r..^ u, teknik birsi, kururusrara satabitir, srnar mulkivete konu olan haklart satrn alabitii ouvu'r.irurl!,ilfilx 5U?; 1a11;gnyqra' iru busl:[1l! ]:J[';:fl",,,,11 "" dr5 rirmalarru riin' antasmarair yapara asmara, biiriin,z- girket bizzat ve/veya sermaye ve yonetimine buro hizmetteri katl yapabiiir. gu maiin"i"l,i' ),_.^,_.,,,, - -l,, \sl Kuruugu ve rgtirak etti{i girketlerin galr5rma konularrr.ra d6hil mallarrn ve li;l?#';:'i^l1t1?oo"1i,l:r ithatatrnr, ihracatrnr, r:ig qir, iraooererin, yedek par(;a,ann naktini, g..r;r.'jkrun.';;ii-.r:1"!tiir,:?fi- ve dider m;?:;";,irr'"r"% i,1il i:!?l::i;,:i'iiitsi fl:'.[:,,;:i:lj it,t"'.",j,tt:yiili 1"".,^,:*?Fi# i;.;7j, iu,,,, :- gtt:! _ o,;o,l n," " " i'? Ll'. :liei ",?,'-:i#'.:: I i, : : d #1'T # :j x. *iljnt t d illx?:il::ffifi5 t""flfl,,ylt; epota m a, a yr rm a / a m ba I aj I ar, J:i:i"?,q:-sataoirii "- ;;; ;;t* ;j;;tii rtut ;, i ;:;: l='"'",sa kadar pazarraman ;l ;;:';: ffff i"bii: F) G_qyrimenkullere Tasarruf; ed l;,i"'#;1,il:t,,y:, inebili r veya ki ra laya _l:1l,l bil :l i r. Bu n-la ri;;;l; sersekresti rebir m ek isi n a I r m, devir ve fera$ menkuller bagka la rrna Sayfa 3/1 1

4 kiraya verebilir. Ayrrca kendi hissedarlan ve orta$r Outunaug tesis edebitir, irtifak ve intifal haklarla ilgili her gegit tasarrufla 2- girket amaq ve konusuyla ilgili veya temini, iira, ipotek, menkul, alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuja -"1 t'f U 43 n dodan hak ve alacaklarrnrn tahsili I ayni ve gahsi her nevi teminatlar G) Sosval FaaliveUer; r- $irket rurk Ticaret Kanununun 522'nci maddesi mustahdem uyanncar girketin ve iggileri velveya igin yardrm katrldr!r tund,klur,, girketlerin, emeklilik memur, tesis edebilir' vakrflarr,ve bunlartn yonetimini sair sosyal gayeli derul-tte orgutleri edebilir kurabilir, u" fonlar g irigebilir" ruu.rtrurnr en ivi'seriiicje verirendirecek yatrrrmrara gdil!'ffix"i[}i:; *,?:ilir:#i::n aksatmavacak flfj;,ff,!'il1,il?lt.,,ffirmevzuunu bisimde e!irim ve H) Dider ister; o- 1:,^1yl:11 fi,.t is.teri, yasatarrn musaade etrili halerde bu yasatara r' yadancl ve yerli di$er girketlerle yurtdrgrnda ve yurtiginde igbirli!inde kurabilir' lvlali mesuliyetin paylag',i-r'nu iuvunan anlagmalar yapabilir. na ordu{u sure ve orgtidr: yabancr sermayenin germesini sa!ramak igin i;ii:;:, i"ji "f [?i? i" : : Tfi t'il"il: ;:I?:.; ve yurtdrgrnda teknoloji markeue'ri 'agirax, hracatrnr yaparak ticaretini yapmak, te-k'notoli ne katrldl$r girketler adlna petrol, petrol urunleri ve petrokimya Lirunleri ylkama, oto ya!lama ve madeni ya!lar konusunda her turlu tesisleri srasyonrar dr'''r1dk, igretmt-.k gibi igrer ire igtigar edebirecektir. ithalatr. if,...r,, ;;;";.;:":,:ij""_lly^=,_u._1!,,,t rstemtennin yaprrlmasl, da!rtrm organi annrn van,t_^.,_ i,'iil1i';,'t::?'li.l,i::''1"::. f;lll't;;;;;;;;i;;il;': ;'o"i'ji,ii,",,1,1"!u""15i1 ::?""' li 1'*n?lll-:: ::::llt,?:i,: iiii::-q:yt,:::p;r."l'.i t",i.";; ;;;_";#ri.ri"i""'"'?u1.";,11,,, ril:.1?f,"::'l:lj: pazarlamasr ve nakliyesini yapmak. t on,,.,, ir" i,"i, _",],j.,^ jl:.jll*"^1.:'':y1"t', da$rtrmr, ettirebilir, imal edebirir, yurtiginden veya yurtdrsrndan satrn arabirir" 4- Yukarrda yazrrr oranrarn drgrnda girket amacrna uygun ve faydarr gordu!u di$er teklifi, genel kurulun kararr ile-girigiteoilii, I) Yasal Slnlrlama;!il\"t yukarrda sayrran tum faariyetreri ve fonksiyonrarr bagta Turk Ticaret Trirk. yasarar ve irgiri mevzuatrn izin verdi!i orgude g"ie"[r"iiirir. izne tabi sureler iginde alrnrr ve yasalara uvulur, verui uerirur MERKEZ VE SUBELER Madde 4 l^?:'j:l:"1,".ik"i:-i:l?j,?y],il, Esenyurr _iteesindedir. Adresi: Ntamrk Kemat Mahal Gazetesi'n.le Gazetesi'nde ilan itan or-ririti. e*iritir ve ay.ca C;;;"ki; ^,- - -i i,:;;:i;;lrllieilna bildirilk. Tescil ve i ;"il:;;"i;':,ii""?!3i,,," ddesi No;96 Ticaret Sicili edilmig adresinden Sayfa 4l11

5 s] llil t olmasrna radmen, yeni adresini sriresi igind 2- $irketin Sube agmasr halinde soz konusu gubeler Ticaret sicirine tescir ve Turkiye Ticaret sicir Gazetesinde Iran ettirilir. yfwi ueriru: SURESI : Madde 5 $irketin sljresi srnrrslzdrr. yerui ueriru: ;::TfXE,. HissE sener $irketi n sermayesi ^0^ tg0, 0o TL (yuzyetm i5 m i tyontu rkti rasr),di r. DU sermayenin her biri 1,00 rr_ (Uiiru.[rilsr; itibari krymetind<: 111 :gg 900 adedi (A) srubu, 25.s aoedi ia) gruou, glmak tizere 170'0oo;99?,lYu:uetmigmitvonl u.gut hisseye ayrrtmrgtrr. A grubu hisserer nama B grubu nlsseler ise hamitine yaztttdr. surruvunil-ortur.rur;;;;""l;iirtrmr agagroa gosterilmigtir. Sermaye Artrrrmrna igtirak Eden pay Sahipterinin; Adr Soyadll nextf KILER Arttnm Oncesi A Gruou payr Artrrrm Oncesi B Gruou payl Artrnm Artrrlm Y:''ti ('e Grubu) I?? Pio J4J qt? r)lr i-rl :niden "l'"";',!:,n#o't De!. 331 Artrg. Ortaklara Hs. Borglar Hesabr t\akdi Sermaye Taahhudu Artlnm Sonrasr A Grubu payr Artlrrm Sonrasr B Gruou payr Arttrlm Sonrasr Sermaye o/o,si (AGrubu) Artrnm Sonrasr Sermaye "t";ri'ia"i;b:jl Adr Soyadr: VnHif Xilen Artrrrm Oncesi A GruDu payl Artrrrm Oncesi B Grubu payi Artrnm %'si (A Artrrm Grubu) o/o,si q?e ni; (B gruouj e_r v,e <l? r^!: ekleri Hesabt i5i 8,.'i-u,"ru uorer"lifl?lded' Artrs. Hs, r\akdi Sermaye Taahhridu Artrrrm Sonrasl A Grubu payr Artrnm Sonrasr B Gruou payr Artlrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (A Grubu) Artrnm Sonrasr Sermaye v"ti'1a c",or.il Adr Soyadr: Uuir xilen f::1'r Oncesi A Grubu payr l:-,lr,r Oncesi B Grubu payr f:ll:l: R::::l ;lrmave io'si (AGrubu) li.'lt_?::":: sermaye il,;; t; ilr,, :?? Piqer Sermaye yedekteri Hesabr :?? Xj:?,flerden yenid"n o"u, nr.i,"r'. nr. 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye taihfruou 1^a^0^0_0trO adet ,00 TL adet Z.OOO.OOO,bO ri 29,0c) 4,01) ,87 TL ,45 TL ,68 TL adet 6, adet 28,0t) 4,0(l adet ,00 TL 2.00_0.000 adet Z.OOO,OOO,bO ri 28,0t) 4,0a ,87 TL ,45 TL 9.806".167,67 TL adet 6, adet 29,00 4,00 4,7.099.Ott,00 TL (i, ,00 TL 47, ,00 TL ,00 TL adet 14, ,00 TL adet 2, ,00 TL 29,00 4, ,87 TL ,45 TL :t61,68 TL Sayfa 5/1 1

6 Artlrrm Sonrasr A Grubu pavr Artrrrm Sonrasr B Grubu payr Artrnm Sonrasr Sermaye %,si (A Grubu) Artrnm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: HiKMET KiLER Artrrrm Oncesi A Grubu payr Artrrrm Oncesi B Grubu pavr Artrnm Oncesi Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm Oncesi Sermaye %,si (B gruuuj 529 Difer Sermaye yedekleri Hesabr 523 Igtiraklerden yeniden De!. Artr9. Hs, 331 Ortaklara BorElar Hesabr Nakdi Sermaye TaahhudLJ Artrrrm Sonrasr A Grubu payr Artrrrm Sonrasl B Grubu payr Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: SEVGUL KiLER Artrrrm Oncesi A Grubu pavr Artlrrm Oncesi B Grubu pavl Artrrrm Oncesi Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm 0ncesi Sermaye %,si (B grubuj 529 Di{er Sermaye yedekleri Hesabr 523 Igtiraklerden yeniden De!. Artrg. Hs. 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye TaahhLidU Artrrrm Sonrasr A Grubu pavr Artlrrm Sonrasr B Grubu payr Artrrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: KLR insaat TICARET LTD. gti, Artrnm Oncesi A Grubu pavr Artrrrm Oncesi B Grubu pavt Artrnm 0ncesi Sermaye %,si (A Grubu) Arttnm Oncesi Sermaye %,si (B grubuj 529 Di$er Sermaye yedekleri Hesabl 523 Igtiraklerden Yeniden De!. Artr5. Hs, 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye Taahhudu Artrrrm Sonrasr A Grubu pavr Artlrrm Sonrasr B Grubu payr Artrnm Sonrasr Sermaye %'si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (B Grubu) TOPLAM Artrrrm Oncesi Pay Miktarr A Grubu Artrrrm Oncesi Pay Miktarr B Grubu Artrnm Oncesi Pay Adedi A Grubu Artrrrm Oncesi Pay Adedi B Grubu Artrrrm Oncesi Sermaye %'si (A Grubu) Artrrrm Oncesi Sermaye %'si (B Grubuj 529 Diler Sermaye yedek Hesabr 523 igtiraklerden Yeniden De{. Artrg. Hs. : 331 Ortaklara Borglar Hesabl Nakdi Sermaye Taahhudu Artrrrm Sonrasr Pay Miktarr A Grubu Artrrrm Sonrasr Pay Miktarr B Grubu Artrrrm Sonrasr Pay Adedi A grubu rtrf^ll rr l\0 l,j.? adet t adet ,00 4-, adet 21i0.000,00 TL 0,50 L96.046,72 TL ,07 TL,000,00 TL.000,00 TL I,27 TL 8511,000 adet ,00 TL 0,:i adet ,00 TL 0,50 t9b,046,72 rl 25'0.732,0r TL L53.22r,27 TL adet U50.000,00 TL 0,50 1, adet 1" TL 3,00 1.1;u6.280,30 TL r ,04 TL 9tt9.327,66 Tt_ adet ,00 TL 3, ,00 TL 7.:t00.000,00 TL s ,00 1 5,00 39.,t09.343,35 TL 50.1,+6.401,42 rl 29.4I8.485,03 Tt_ L ,20 TL ,00 Tl_ ,00 TL ,a' ti i\ Sayfa 6/1 1

7 Artlrrm Sonrasr pay Adedi B grubu Artrrrm Sonrasl Sermaye %bi (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye "U",si (a Grubuj mnr ag 0 : : [i5,00 : 15,00 ft4sz'ft $irketin daha onceki sermayesi ,00 TL (EllimilyonTurklirasr) orup, sermayenin tamamr odenmistir. Bu durum Bolazigi Yeminli Mali Mugavirlik ve Denetim Lta. gti'nin o+.os.zor: tlrihli, ymm-1781/ 37ss/57 sayllr ozel Amaglr Yeminli Mali Mugavirlik sermaye Tespit Raporu ile tespit edilmistir. L ,20 TL'tik Nakden taahhut edi tescilinden once, ge Bu husustaki ilanlar hlit editmigtir. dederlerinin 7+ 'ri sermaye artrnmrna iligkin olalanustu Genel Kururun tescili takip, eden 24.y ig"ririno" odemesi yaprlacaktrr. ilan maddesi uyarrnca yapltr. sermayenin tamamrnr odenmedikge hamirine yazrlr hisse senedi grkarramaz. yeni Meriil HrssE srruerreniruiru orvni Madde 7 ki5ilere devir edilebilir. B YI gr,,x,, rl^^^'^- UE ANCAK 'uun' NrerrErc ucvrr de ancar eulledlllr. bunlarln dlslnd,aki kigilere krsmen vey fl:j,ji::1:,"j:y,':,t1"','.,"i:.1^.:j,^yill_rr"rerini disei'ortarrarrn oncerikre arma ya yaprlacak kendi l:?:ij:,'ji.i:r1*.1;"tili:. 7::u,.?_r-*:1,,::l,T3f igi"n "i,"oi"oo, 1"""*i,?l'ui, o,unt?",-'1;11 olarak di{er ortaklara iletecektir. Yaztlt bildirimi alan ortailarrn, bildirimin kendilerine ui l9-j.91 ]_ny,1 reerisilge yazrlr olarak on atrm hakl:rnr krrtl3n363[;3flna dair bir bitdirimo hisselerini di!er ortaklara tektif etti!i bedelin altrna Kendisine bildirimde bulunulan ort5klarrn on alrm dttrt tmtrnd. An -l'- k^l^li L:---l nlr^^l-r,- olacaktrr. Dr-J^- Birden gok --l orta!rn on alrm hakkrnr kullanmak istemesi durumund kullanacak ortaklarca hisseleri oranrnda egit olacak gekilde satrrr alrnacaktrr" etleri hamiline yazrlrdrr. isseler ),erine muvakkat ilmuhaber grkarrr. Nama yazrlr vakkat ilmuhaberler iptal edilir. bilmesi, rehin edilebilmesi ve uzerinde herhangi bir urulunun yazrlr izninin alrnmlg olmasr Sartttr. evrin pay defterine kaylt edilmesi gerekir. bulun durumu vazrlr ya 6- onalrm hakkrnr kuilanmak istemeyen ortak ya cra ortakrar, aynr 30 gunluk satrn almak igin tekrifte bulunan 3.ki9iye orta{rn hisseleiine tekrif etti{i almaslnl talep etme haklan vardrr.3. kigi bu hisserleri almaktan imtina eder i bulundu$u orta!rn hisselerini de almakt-an imtina etmig sayrlaoar. uu-tulriiino"n buna aykrn olarak yaprlmrg veya yaprlacak olan hisse devirleri g,=g"rr;. sayrlacaktrr IMAK ni5 pt tndan, 7- Kendisine bildirimoe ortaqrn hisselerine teklif bulunulan ortaklasn onaltm hakkrnr kullanmamalan edilen bedel rr kendi hiss,:lerini de avnr veya 3.kiFi t kiginin sdtrn almaslnl d i!er talep Sayfa 7/1 I

8 B- Yukartdaki htikumler sakll kalmak kaydl ile nama yazrlr hisselerin devri ciro ve teslim ile hrlktlm ifade eoer. $irket ilmtihaberlerve nama yaztlt hisse senetleri igin pay defteri tutmakla ytjkumludur. 9- $irket, hisselerinin rehin edilebilmesi veyir uzerlerine herhangi bir takyidat konulabilmesi igin bu iglemlerden once Yonetim Kurulunun yazrlr izninin alrnmasr garttrr. yonetim kurulu bu yoldaki bagvuruyu neden gostermeksizin reddedebilir ve buna kargr itiraz mllmktin oeditoir. 10- A grubu hisseler kendi iginde B grubu his:;eler hisselerini rumca satacak olan hissedar once sataca$r hiss nrsse oranrnda, agalrda agrklanan gergek deler uzi:rinde aralarrnda <endi mugtereken tespit ederler. Kendi aralarrnda bir eksper cekleri aracrllll ile bu tespit yaprlrr, Eksper konusl rraraxr bilirkigi tarafrndan segitir. Bu gekitde betirlenen eksperin I de!eri uzerinden ;;"';i; di$er hissedarlardan her biri szrhip oldufu hisse nispetinde, hisseleri devir almaz ise, satrcl hisseleri talip olan hissedara satar. Yonetim Kurulu bu devri kabul etmek zorundadrr. Bu hisselerin hrlkum saoece kendi grubu igindeki di!er hissedarlara satrgrndir gegerli olup 3.kigilere satrglarda yukaldaki hukumler gegerlidir. Her pay senedi girkete kargr bolunmez bir butunclur. haklarrnr ortak bir temsilci aracrlr!r ile kullanabilinler. sahibi sayrlrr" Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi olarak tantr. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olsa dahi, girket de Bu temsilci girket kargrslnda, sozu edilen pay senedinin farklr kigiler ise girket intifa hakkr pay sahibini pay sahibi $irket kurul iligkin tahvill ukumleri ile bu konudaki diler mevzuat hukumlerine uymak kaydr ile genel grkartabilir. $irket aynca Tu-rk parasrnr Krymetini Koruma Hakkrndaki Kanuna blilleri uyannca yururlukteki mevzuat gergevesinde Kar ve Zarara igtirakli ri, Kattlma intifa Senedi ve Finansman Bonolan ile benzer de$erli r<dlit ve menkullerin ihracrna da vetkilidir. YENi METiN tmriyaztnn r Madde 10 $irket Genel Kurulu; Yonetim Kurulunu 3 kigi olarak belirledi{i takdirde yonetim Kururu u ye le ri' nenaz 4 kigi olarak belirledili takdirde en az 3'u, 5 kigi olarak beliriedidi takdirde en az 4,iJ -t kigi ola beli takdirde en az 5'i 9 kigi olarak belirlendi$i takdirde Yonetim Kurulu Uyeleri,nin en az 'sini ( sahiplerinin oybirlif i ile belirleyece!i ) adaylar arasrndan secilecektir. grubu 1- $irketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafrndan yukarrdaki 10. madde dofrultusunda $e- gok dokuz uyeden meydana gelen bir Ybnetim Kurulu tarafrndan virutulir.,i" -r'j' ;''' 2- Yonetim Kurulu uyeleri en gok ug yrl icin sercilirler. Suresi sona eren segilebilirler. Yonetim kurulu y'bnetinr,::k >c9ilel,ilil rer. yoneum Kurutu uyeleri, uyelenf esas sozles;meyle atannrrg atannrtg olsalar cahi, dahi, g ; bulunmasl veya gundemde madde bulunmasa bile haklr bir s :bebin vartrdr hstin zaman 7lm>n nararrna^ gorevden -l'hahili-l^- Ti,-^l l-:^:r^ altnabilirler. - Tuzel kigiler yonetirn kuruluna segilebilir. ku.ru kendi adrna tescil edilmig bulunan kigiyi her an deligtirebilir, yonetim Uv*-:jE zorunlu de$ildir' Stire igerisinde yonetim kurulu uyeliklerinde erksilme oldudu ta gartlan haiz birini, gegici olarak yonetim kurulu uyeligine segip ilk g"n"i Lrrri;i se9llen uye' onaya sunuldu!u genel kurul toplarrtrsrna kadar gorev yapar ve onaylanmasl gorev suresini tamamrar. lu, kanuni Bu yolla h6linde selefinin Sayfa 8/l 1

9 l; J,iT.",l: 5::, jl. :' :f :-t _is I e ri ve i I s e m rl ri I tj z u r ile alrnrr, Yonetim Kururu Uyereri'nin,i.i"ti c"n"r Kurur tarafrndan tayin edirir, Kurutu kararrarr uvrj 11,r;iv;r;";; G;d;;irg,,; topranrr ve kararrar topiantroa';;.i; ;;ir;;;*#[ vfrui n li i,rnxeriru reusil ve i : Madde t2 Yonetim goklu!u ;:T::iTriflHi;i i"::i;i ;[ffi,ve temsir vetkisinin s n rrar vonetim 2- $irket namlna duzenlenmig olan her turlu sorumlu evrakrn tutulabllmesi ve berrgenin igin muteber bunlartn ormasr Y6netim ve bu Kurulunca suretre girketin verilmig J"i.." en az iki ve gekilreri kigi tarafrndan girket tayin edirmig unuun' oran ve imza yetkisi llagesinin Lrzerinin riitit<te irrulunm,s ormasr garttrr. yerui pleriru DENETIM Madde 13 $irketin denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili mervzuat hukurrrlerine gore yaprlrr, Yerui rqeriru trif: 1RUL, roplanrrr-anrconevr-eniv <ireni ov vr iyet donemi sonunoan 9 gere!ince organlann ne, da!ltrlacak kar ve rar a n r "':"""ii:jl;,,$il;ft?i lir. 2- ola!anusttj Genel Kurul girket iglerinin icap ettirdi!i halrerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sozlegme'de yazrrr hllkumrere gbre topranir ve gereken kararrar arrnrr. 3- Genel Kurur, girketin idare merkezinde veya yonetim kururunun gorece!i I igerisinde bagka bir yerde trplanrr, ne Istanb 4- Gerek ola$an ve gerekse ola{anustu Genel klurul toplantrlarrnda Bakanllk Tem toplantt zabttlartnt ilgililerle birlik[e imza etm'esi sarit r.-eatanrrr< Temsilcisi,nin gryi Kurul toplanttlartnda blrnacak kararlar ve Bakanlrk iemsilcisihii,r.u'n, tagrmayan za 5- Ola$an ve Olalanustu fiaztr bulunmasl garttrr. toplantrlarda da bu nisap Genel Kurul toplantrlarrncja A grubu pi:y Ilk toplantrda bu nisap sa!tanurnuj,!i aynen aranacaktrr. sahiplerinin veya te takdirde yaprlacak i cisi'nin bulun nda y laca k flar mut r de!i cile cl.\ n ranl son ra Ri,ln m 6-ola!an ve ola$anustu Genel Kurullarda; yonetirn kururu segimine iligkin yuka.daki,hu ihracrna il.,""11;"t 11?1.':ig?l;,i1: karar verirebirmesi, ",:ljlllt:,i "{v" azartrrrnasr, eirretneuinin veya girketin mevz tasfiyesi, bagka 9irie,,"r',',"."'o'iii";:ffi,#il' kurulu tarafrndan izin verilme-mesrne vonerir< orarar< yaprran itir,ezrar hususundaki toptan satlstna karar verilehilmocr nr\, --hi^r^,;.-:-!-,,..! toptan satrsrna karar ve.rirebitmes, pt ;;;;;;;l,l?"ll;!i::#l; :ffi;::i f;;flllti::i,::,l: 1,._::*l.1:.ln iilru.,n, inrar eaeliiec:k niterikteki kararra tumunlln olumlu oy birli!i alrnmak zorunjaolr. uml r, sa K ilry In tn afln 7-. girketin yaprlacak Olalan ve Olajanustu sahip otduktan veya temsil ettikleri ni,i r.rirr" Genel Kurul Toplantrlarr,nda g i rket bir oy hakkrna s;ahiptrrrer. orta kla rrn veya vekillerinin Sayfa 9/1 1

10 =-. 9; luu sahipleri kendisi veva F( sdrtr;;e;;;:;; i;h3'".".y:r." 9- Genel Kurul tr vas' tas v' a,"il,",j,:fi If{,Iqr'',::n",:j:'l 1'*!i?:?d:"J:rif::,?,;il ndaki kisiser bir ise veya davaya air ":u,r"rir::"n, tavin edecek,eri lit;:l:l:t't sahip oldud, ovlu'irilunr"vu ye'<iriiii"serar,iyetnarururii,;:tii?i,.13?,f veki,,ffffi, };:f ;: :'i*:f: #tru:iff5liiil:fl: :lli; i' ll:rg,,.'uo suretiv,e v,,ri,ir Ancak vonetim kururunun hazr I berirredigi s"rro"',#'ilili;?,t:?? J,'""Jli: ;fljii f1iffif rrr. ffilu1iltj?j[j?uj t,rytdrltdlar agtk yaptltr. iitt,ffy,liljol:tl:ltrart, rlirk,,.li-:r,kanununun irsiii hrrklimreri ve bu ke Kurulun eur,i,u i'sil: [:1lH'i:??,;:ll::in,zsrotii)oi3 [arirrri t tokkrnod orugun'duilr '; tg Yonergesinde li:il,frlix#,:ixff belirtile" E".E"""v" r)nrn otur"t-yjp,ii."=" i "? :lt Madde l5 ;.il:lt il ;HJ:':#1""J 35 Ma<rdes :::;?," inin 4.Frkrasrna ve irsiri duzenremerere 2-Genel Kurul'un uysun orarak topranrrya salrrmasrn-ilil iil/j]:j'#il'" kurumsar inturnui ritusinde iran ;;;,;. ' yerui neli "y'i"' "q"' or rse r tr m.474 h.ikrimlerine gore yaprracaktrr. fi:;t: ;s;oezlesme radtli' Bu esas sozlegmede :ilii:l:ihtrffij.fflx#:lil#,fi:]lfll::i:,jjt;il,:::1,,;#;u[t:!i:,il_?1i",:.,,:: yerui Hnlt ffi:ft+mprrra& Genel Kurulda gorliglilen, yrlllk mali ve tablo toplantrda haztr;rr;;;;;',,:i::,:""1-r' vonetirn kurulu faaliyet raporu ire sener r tutanaqr rrirkive ri.u.ut i,.ir;:::,1;?f:t'j,ffi:l:;ffi1.:i*j;;, cunur r,,.,r t-",.ir y n,and! yelti nnli _._.,:!,,o. ruc L:LlrTlfuK ve Ticaret Bakanll$r,nu Madde 1B $irketin hesap donemi ocak aylntn birinci grrnrinden b,eglar ve Ararrk ayrnrn sonuncu gunr_i yerui nali ir. $irketin genel Kduul goren giderleri muhasebe ile muhtelif ilkelerine amoft gc iirket tlizel kigiti!i tarafrndan cjrrcnmo.i ]:T11 Qiri 5rirks1gs odenmesi veya indiri dikten,on,"gu,.ueka ar\/a\,', -zoruniuvergilerhesapc onemisonun sirket tlizel kigilili tarafrndan ooenmesi 'rrrrrdtr gllr srirket9e odenmesi veya ay ;H I 3 5: ffi ::1,'-": I I:. :r :. :i :I ;", #":." ;'.,: il I ""':i, :'ff T: Genel,Kanuni yedek Akge:,r-.Katantn %5,i Trirkicaret Kanunu,nun 519.maddes;i raoar genet kanuni yedek akge otarati;;;;,.. uyannca odenmig sermayenin i Birinci TemettLi ; 2- Genel Kurulca, %5,den az olmamak r.lzere Sayfa 10/t 1

11 Ikinci Temettu : 'ft;f51 gt0 0"4 gi6' 'i' ; r, tr-imune, bunlarrn ihrae ve iktisap tarihleri dikkate o ktu r. amant./onetim Kurulunun bu konudaki teklifi uzerine zamantntn belirlenmesi konusunda yonetim Kururunu B- Esas Sozlegme hrikumlerine uygun olarak genel'kurur tarafrndan veriren kar da$rtrm <ararr geri arrnamaz. 9- Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diler mevzuat gergevesinde ortakrara kar payr avansr da!rtrrabirir. xlnrru oa6rrru rlnihi : Bu madde esas sozlegmemizden grkartrlmlgtrr, Bu madde esas sozlegmemizden grkartitrnrgrrr. Bu esas SozleSmede bulunmayan hususlar hakkrnda Turk Ticaret Kanunu ve ilgili di{er mevzuat hljktjmteri uyg uta ntr. Dilekler oolumunoeeltan olmadt' olalanustri Genel Kurur toprantrsr gr-indemi,nin g-orugurmesi tamamranor, igbu tutanak Divan Kurulu uveleri ite r.c'-clrmruk ve -ti.ir"i ajr.unr,giri;ji;iriiur-nnoun imza artrna arrnor. BAKANLIK TEMSiLCiSi -Sba-t oivart TUTANAK YAZMAN AHMET SAYIN.*i.,., \ -, c:t! ";.'', e\ "'r Sayfa 1 1/l I

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui esri sexli AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu agagrdaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-l 10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar.

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar. ANKARA MAGAZACTLTK SANAYi ve r]gller ANONiM girkeri Y6NETiM KURULU KARARI Hzs 3 27 KARAR KONUSU /-\(^ '! 2013 / r:.) ;,1il'#UtiPll^rouir KILER, vahir KILER' BURAK G.NCE' HAKAN BARAN : $irket Merkezi :

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 191192/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan AZİM PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ AZİM TUĞLA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ)

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Kuruluş Madde.1 CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Bu Esas Sözleşmede unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8 Aralık 2003 tarihli,

Detaylı

TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1 Bu ana sözleşmeyi imzalamış ve aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 393743/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ M.V.KOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 315149/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NO:245

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız.

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. Özel Durum Açıklaması Tarih : 12 Nisan 2012 Konu : Ana Sözleşme Tadili İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. İlgi açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2012 tarihli kararı ile, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicili Numarası: Derince/419 Ticaret Unvanı: KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi N0:43 Derince/Kocaeli Ticari ikametgahı ile sicil numarası

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Kanun gereği üyeliği askıya alınmıştır! Karar Tarihi: 30/01/2015 Sicil No 403739/0 Firmanın dosyasında TAKYİDAT bulunmaktadır! Ünvan GOLDAŞ MAĞAZACILIK

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 513068/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ASSAN DEMİR VE SAC SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL PROFİL SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 394292/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan SOYAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NO.38 MECİDİYEKÖY Şube Adresi

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 88416/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan OTOMAT SANAYİ ALÜMİNYUM PROFİL VE MAKİNA İMALATI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi ATATÜRK

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Yunus Varlık Yönetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda ticaret unvanları, ad ve soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı