+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:"

Transkript

1 +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gere$ince ilansrz yaprlan toplanttda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, girketin toplam ,00 TL sermayesine tekabril eden adet hisseden ,00 TL sermayeye kargtlrk 48' adet hissenin asaleten, ,00 TL sermayeye kargrlrk adet hissenin temsilen olmak uzere toplanttda temsil edildi!i ve herhangi bir hususa itirazth olmadlfr, b6ylece gerek kanuni ve gerekse esas sozlegmenin asgari toplantr nisablnrn mevcut oldufunun anlagrlmasr uzerine toplantt Yonetim Kurulu Bagkant Nahit KiLER tarafrndan agrlarak gundemin gorugulmesine gegilmigtir. cunoem Maooesi r.-..-,'/,, Divan Bagkanlr!rna Nahit KiLER, Oy Saymanlrgrna Umit KiLEI birli{i ile segildiler. eunorm Maooesi z Olalanustu Genel Kurul Toplantr Tutana$r'nrn imzalanmasr tgrn GUNDEM MADDESi 3 $irketimizin, 50"oo0.oo0,oo rl (ellimilyonturklirasr) olan sern L Otz9 TL (birmilyonikiyuzyirmibegbinyediylizyetmigt artrrrm taahhlidu ile, Ig kaynaklardan arttrtlan ktsmt ise, t3 tarihli bilaneosunda mevcut burunan; 523 Igtirakler Yeniden De{erleme Artrglarr hesabrndan, 5c.t46.4OLt42 TL (ellimilyonyuzkrrkaltlbin dortyuzbi rtu rkl i rasr kl rki ki ku ru g) 529 Di{er Sermaye Yedekleri hesabtndan, ,35 TL (otuzdokuzmilyonikiyuzdokuzbin ugyuzkr rkugtu rkl i rasrotuzbegku ru9) 33i Ortaklara BorElar Hesabtndan 29.4L8.485,o3 TL (yirmidokuzmilyondortyuzonsekizbin dortyuzseksen begtu rkl i rasr ugku rug) kargtlanmtg olup, toplamda 120.OoO.Ooo,O0 TL (yuzyirmilyonturklirasl)'lrk sermaye afttst ile 170.o00.oo0,00 TL'ye (yuzyetmigyonturklirasr) yukseltilmes;ine ve sirketin esas sozlegmesinin Sermaye bagllklt 6,maddesinin T.C, GumrLik ve Ticaret Bakanlr!r ig Ticaret Genel Mudurlu!u'nden rzrn yazrsrna istinaden esas sozlegme tadil metninde belirtildigi gekilde de!igtirilmesine oy birlif i ile kara igti r. GUNDEM MADDESi sayllt Turk Ticaret Kanunu gere{ince girk:et esas sozlegmesinin tadilinin T.C, Biakanlrfr ig Ticaret Genel Mudrtrttj{u'nun 20, tarih ve / saytlt izin yaztstnda belirtilen gekliyle kabul edilmesine oy birli$i ile karar verilmigtir, LE-NJXEIiNj STRKETiN UNVANI Madde 2 $irketin Ticaret Unvanr " KiLER HOLDiNG ANONjM a n r laca ktr r" 2-L2347 Tica B yerui ueriru: AMAC VE KONUSU 2.!tadde-3 MehmetA(lAR Yenne 1 $irketin amag ve konusu agaf rdaki gibidir: Gurl DURU 'r $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve yonetimine katrlarak unta aunm, finansman, organizasyon ve yonetim mesegqli toplu bir bunye igerisinde ve ekonomik d -t^ alo Sayfa 1/1 1

2 r'mo * gze kargl yattrtmlarln guvenli{ini artttrmak ve btiylece bu girketlerin sa$lrklr gekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geligmelerini ve devarnhlrklannr terninat altrna almak ve bu amaca uygun, ig ve ors ticarette stnai ve mali girigimlerde bulunmak, tek bagrna veya bagka kigi ve kuruluglarla belirli alanlarda ortaklaga yattrtmlar yapmak, igletmelerin sistemlerini djzenleyici galrimalai yapmak, $irketin yukarrda yazrlr amaglarrnr gergeklegtirmerk igin A) girketin Kurduju ve yiinetimine igtirak Etti!i girk fgletme Faaliyetleri; eya igtirake uygun gordu$u girkeilere ayni veya nakdi etlerin sermaye artlnmlarrna igtirak edebilir" Bunrarrn i satrn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye arttrlmlartnt da kabul edebilir' Butun bu saytlan ig kollarrnda bizatihi veya sermaye ve y6netimine katrldr!r sirketler vasrtaslyla ticari faaliyetlerde bulunabilir. 2- $irket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini bagkalarrna araclllk yapmamak kaydlyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunlart baska hisse senetleriyle veya hisseleri de$igtirebilir, rehin ve edebilir di$er ortaklarrn hisse seneilerini veya hisselerini rehin alabilir. 3- $irket sermaye ve yonetimine katrldr{r sermaye girketlerini, konularrnda girigecekleri yatrrrmlarra kapasiteyi artlran' kaliteyj lslah eden veya mlliyeti duguren tevsi veya yenileme yatrrrmlarryla yapabilir. ilgili on etlltler Bunlartn fizibilitelerini, finansman dergelerini inceleyerek mali imk5n oldu!u'takd-irde yukarda bunrara yazrlr usullerle sermaye igtirakinde bulunabilir. rm korrularr nt bizzat aragtrrarak bunlara ait etur ve yatrrrnr konularrnr gerekti{inde diler sermaye gruptarl o{ rud;rn do!ruya gergeklegtirebili r. vasrtasryla her tljrlu yag, kuru sebze ve meyve rlu canlr veya canstz et ve et urunleri igini yapar veya bu urunleri pazarlamak igin satrg ma$azalarr kurar. ri alrr, satar. her turlu kamu ve ozel sektor ihalelerine katrlabilir, r kurabilir, ulusal ve uluslararasr duzeyde sergiler ve rudrrdrd KdLrrdurrrr/ rrgrrr merctteroen rzrn almat( kaydt ile serbest bolgelerde fulfiy"ifuro" yurtdlgr gube irtibat burosu, temsilcilik ve acentelikler kuri:bilir, her turlu nakil v d istributorluk ve bayil ikler alabi li r, verebilir. 7- Sermaye ve/veya yonetimine katrldrlr girketlerin hukuki ve mali iglem takip veya ne elden gozumu hususunda kendi bunyesi iginde dzel burolar ihdas edebilir veya bu h kendi bunyesi dlstnda, bu konularda uzman elemanlarla srireli veya suresiz anlagl bunyesinde kurdu!u burolar veya drgarrdan anlastr!l uzman l<igiler eli ile hukuki, mar problemleri takip ettlrebilir, bu girketlerin muhasetbelerinin organizasyonunu yapabilir bu girketlerden ucret alabilir. B) Finansman tgleri; 1- $irket kendisi, kendisinin hissedarr olduiu vr3ya sermaye yonetimine katlldr{r bankalardan, dtg kredi muesseseleri, srnai ve finansal sirketierden, kendisinin hi yonetimine kattldl{r girketlerinden teminatlr veya teminatsrz krsa, orua veya uzu alrnacak kredilere kargrlrk teminailar verebilir, kefil olabilir. 2- $irket sermayelerine veya yonetimine katrldr$l 5irkertlere teminatlr vey yardlmlartnda bulunabilir. Bu girketlerin satrcrlan ve mugterilerine aetrklarr t<redile sigorta ettirebilir. 3- Ydnetim ve/veya sermayesine katrldr$r girketlerin oz kaynaklarrnl birlikte de$erlendi daha guglu gekilde girigmek igin topluluk igindeki!iirket ve kuru,luglara finansman ve kredi dl r" 4- $irket do$rudan sermayesine katrldr$r girketlr:rin eya doijrudan sermayesine katrldr(r iirkeyerin igtirak ettidi sirkeir*i'-""v.-j"]";h-;i;..;;'i;;;[ ;;'il',''.0"=,'rjn;"1]:;?:l:;'j.l"jin'"if 'o[tl il1":lffji:iilr'jl '; uguncu gahrslardan alacaklan krediler. ih Sayfa2lIl 0[ bilir, yurtigi ve alrp satabilir, turlu sorunlarrnrn t suslar ile ilgili ola alar yapabilir. Ke ve di!er, konula hizmetlgrine kargrlr n eya ecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alrglar dolayrslyla

3 ,ti rara kargrlrk gerekirse gahsi teminat, ntiter rehin, rpotek igin piyasa garuanna,vsr;.iir,,lurs,r,g, 11!a n Ja9a.t< i kram iyeti,, i kra m iyesiz, primt i, para, ;:han haklarrna sahip ner nevi tahvilleri aracrlrk :'ilir. irketle.rin vergi, ticari!ufuk ve buna benzeyen ':[T:";,1 Tli, llii;;,:ff i:*" l;*fu,i :q[fr e- organizasyonlarrnl drizenleme, bu girkeueri faaliyet raporlarrnr ve uzun vadeli "plan ve i,ve teknik probtemterin gozlimune iuij,rn., ebilir. irketrer vasrtasryra; cari kanunrar muvacehesinoe, ne Dair Kanun ve kanun uygulama ydnetmeli$i, tusut.tda hizmet verebilir. 1 ' i ;:,'li1;,r:;. uo"*j't,'j,i AX1lld:"llloill"3:: lu1'lqn ftnn,^, r..^ u, teknik birsi, kururusrara satabitir, srnar mulkivete konu olan haklart satrn alabitii ouvu'r.irurl!,ilfilx 5U?; 1a11;gnyqra' iru busl:[1l! ]:J[';:fl",,,,11 "" dr5 rirmalarru riin' antasmarair yapara asmara, biiriin,z- girket bizzat ve/veya sermaye ve yonetimine buro hizmetteri katl yapabiiir. gu maiin"i"l,i' ),_.^,_.,,,, - -l,, \sl Kuruugu ve rgtirak etti{i girketlerin galr5rma konularrr.ra d6hil mallarrn ve li;l?#';:'i^l1t1?oo"1i,l:r ithatatrnr, ihracatrnr, r:ig qir, iraooererin, yedek par(;a,ann naktini, g..r;r.'jkrun.';;ii-.r:1"!tiir,:?fi- ve dider m;?:;";,irr'"r"% i,1il i:!?l::i;,:i'iiitsi fl:'.[:,,;:i:lj it,t"'.",j,tt:yiili 1"".,^,:*?Fi# i;.;7j, iu,,,, :- gtt:! _ o,;o,l n," " " i'? Ll'. :liei ",?,'-:i#'.:: I i, : : d #1'T # :j x. *iljnt t d illx?:il::ffifi5 t""flfl,,ylt; epota m a, a yr rm a / a m ba I aj I ar, J:i:i"?,q:-sataoirii "- ;;; ;;t* ;j;;tii rtut ;, i ;:;: l='"'",sa kadar pazarraman ;l ;;:';: ffff i"bii: F) G_qyrimenkullere Tasarruf; ed l;,i"'#;1,il:t,,y:, inebili r veya ki ra laya _l:1l,l bil :l i r. Bu n-la ri;;;l; sersekresti rebir m ek isi n a I r m, devir ve fera$ menkuller bagka la rrna Sayfa 3/1 1

4 kiraya verebilir. Ayrrca kendi hissedarlan ve orta$r Outunaug tesis edebitir, irtifak ve intifal haklarla ilgili her gegit tasarrufla 2- girket amaq ve konusuyla ilgili veya temini, iira, ipotek, menkul, alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuja -"1 t'f U 43 n dodan hak ve alacaklarrnrn tahsili I ayni ve gahsi her nevi teminatlar G) Sosval FaaliveUer; r- $irket rurk Ticaret Kanununun 522'nci maddesi mustahdem uyanncar girketin ve iggileri velveya igin yardrm katrldr!r tund,klur,, girketlerin, emeklilik memur, tesis edebilir' vakrflarr,ve bunlartn yonetimini sair sosyal gayeli derul-tte orgutleri edebilir kurabilir, u" fonlar g irigebilir" ruu.rtrurnr en ivi'seriiicje verirendirecek yatrrrmrara gdil!'ffix"i[}i:; *,?:ilir:#i::n aksatmavacak flfj;,ff,!'il1,il?lt.,,ffirmevzuunu bisimde e!irim ve H) Dider ister; o- 1:,^1yl:11 fi,.t is.teri, yasatarrn musaade etrili halerde bu yasatara r' yadancl ve yerli di$er girketlerle yurtdrgrnda ve yurtiginde igbirli!inde kurabilir' lvlali mesuliyetin paylag',i-r'nu iuvunan anlagmalar yapabilir. na ordu{u sure ve orgtidr: yabancr sermayenin germesini sa!ramak igin i;ii:;:, i"ji "f [?i? i" : : Tfi t'il"il: ;:I?:.; ve yurtdrgrnda teknoloji markeue'ri 'agirax, hracatrnr yaparak ticaretini yapmak, te-k'notoli ne katrldl$r girketler adlna petrol, petrol urunleri ve petrokimya Lirunleri ylkama, oto ya!lama ve madeni ya!lar konusunda her turlu tesisleri srasyonrar dr'''r1dk, igretmt-.k gibi igrer ire igtigar edebirecektir. ithalatr. if,...r,, ;;;";.;:":,:ij""_lly^=,_u._1!,,,t rstemtennin yaprrlmasl, da!rtrm organi annrn van,t_^.,_ i,'iil1i';,'t::?'li.l,i::''1"::. f;lll't;;;;;;;;i;;il;': ;'o"i'ji,ii,",,1,1"!u""15i1 ::?""' li 1'*n?lll-:: ::::llt,?:i,: iiii::-q:yt,:::p;r."l'.i t",i.";; ;;;_";#ri.ri"i""'"'?u1.";,11,,, ril:.1?f,"::'l:lj: pazarlamasr ve nakliyesini yapmak. t on,,.,, ir" i,"i, _",],j.,^ jl:.jll*"^1.:'':y1"t', da$rtrmr, ettirebilir, imal edebirir, yurtiginden veya yurtdrsrndan satrn arabirir" 4- Yukarrda yazrrr oranrarn drgrnda girket amacrna uygun ve faydarr gordu!u di$er teklifi, genel kurulun kararr ile-girigiteoilii, I) Yasal Slnlrlama;!il\"t yukarrda sayrran tum faariyetreri ve fonksiyonrarr bagta Turk Ticaret Trirk. yasarar ve irgiri mevzuatrn izin verdi!i orgude g"ie"[r"iiirir. izne tabi sureler iginde alrnrr ve yasalara uvulur, verui uerirur MERKEZ VE SUBELER Madde 4 l^?:'j:l:"1,".ik"i:-i:l?j,?y],il, Esenyurr _iteesindedir. Adresi: Ntamrk Kemat Mahal Gazetesi'n.le Gazetesi'nde ilan itan or-ririti. e*iritir ve ay.ca C;;;"ki; ^,- - -i i,:;;:i;;lrllieilna bildirilk. Tescil ve i ;"il:;;"i;':,ii""?!3i,,," ddesi No;96 Ticaret Sicili edilmig adresinden Sayfa 4l11

5 s] llil t olmasrna radmen, yeni adresini sriresi igind 2- $irketin Sube agmasr halinde soz konusu gubeler Ticaret sicirine tescir ve Turkiye Ticaret sicir Gazetesinde Iran ettirilir. yfwi ueriru: SURESI : Madde 5 $irketin sljresi srnrrslzdrr. yerui ueriru: ;::TfXE,. HissE sener $irketi n sermayesi ^0^ tg0, 0o TL (yuzyetm i5 m i tyontu rkti rasr),di r. DU sermayenin her biri 1,00 rr_ (Uiiru.[rilsr; itibari krymetind<: 111 :gg 900 adedi (A) srubu, 25.s aoedi ia) gruou, glmak tizere 170'0oo;99?,lYu:uetmigmitvonl u.gut hisseye ayrrtmrgtrr. A grubu hisserer nama B grubu nlsseler ise hamitine yaztttdr. surruvunil-ortur.rur;;;;""l;iirtrmr agagroa gosterilmigtir. Sermaye Artrrrmrna igtirak Eden pay Sahipterinin; Adr Soyadll nextf KILER Arttnm Oncesi A Gruou payr Artrrrm Oncesi B Gruou payl Artrnm Artrrlm Y:''ti ('e Grubu) I?? Pio J4J qt? r)lr i-rl :niden "l'"";',!:,n#o't De!. 331 Artrg. Ortaklara Hs. Borglar Hesabr t\akdi Sermaye Taahhudu Artlnm Sonrasr A Grubu payr Artlrrm Sonrasr B Gruou payr Arttrlm Sonrasr Sermaye o/o,si (AGrubu) Artrnm Sonrasr Sermaye "t";ri'ia"i;b:jl Adr Soyadr: VnHif Xilen Artrrrm Oncesi A GruDu payl Artrrrm Oncesi B Grubu payi Artrnm %'si (A Artrrm Grubu) o/o,si q?e ni; (B gruouj e_r v,e <l? r^!: ekleri Hesabt i5i 8,.'i-u,"ru uorer"lifl?lded' Artrs. Hs, r\akdi Sermaye Taahhridu Artrrrm Sonrasl A Grubu payr Artrnm Sonrasr B Gruou payr Artlrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (A Grubu) Artrnm Sonrasr Sermaye v"ti'1a c",or.il Adr Soyadr: Uuir xilen f::1'r Oncesi A Grubu payr l:-,lr,r Oncesi B Grubu payr f:ll:l: R::::l ;lrmave io'si (AGrubu) li.'lt_?::":: sermaye il,;; t; ilr,, :?? Piqer Sermaye yedekteri Hesabr :?? Xj:?,flerden yenid"n o"u, nr.i,"r'. nr. 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye taihfruou 1^a^0^0_0trO adet ,00 TL adet Z.OOO.OOO,bO ri 29,0c) 4,01) ,87 TL ,45 TL ,68 TL adet 6, adet 28,0t) 4,0(l adet ,00 TL 2.00_0.000 adet Z.OOO,OOO,bO ri 28,0t) 4,0a ,87 TL ,45 TL 9.806".167,67 TL adet 6, adet 29,00 4,00 4,7.099.Ott,00 TL (i, ,00 TL 47, ,00 TL ,00 TL adet 14, ,00 TL adet 2, ,00 TL 29,00 4, ,87 TL ,45 TL :t61,68 TL Sayfa 5/1 1

6 Artlrrm Sonrasr A Grubu pavr Artrrrm Sonrasr B Grubu payr Artrnm Sonrasr Sermaye %,si (A Grubu) Artrnm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: HiKMET KiLER Artrrrm Oncesi A Grubu payr Artrrrm Oncesi B Grubu pavr Artrnm Oncesi Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm Oncesi Sermaye %,si (B gruuuj 529 Difer Sermaye yedekleri Hesabr 523 Igtiraklerden yeniden De!. Artr9. Hs, 331 Ortaklara BorElar Hesabr Nakdi Sermaye TaahhudLJ Artrrrm Sonrasr A Grubu payr Artrrrm Sonrasl B Grubu payr Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: SEVGUL KiLER Artrrrm Oncesi A Grubu pavr Artlrrm Oncesi B Grubu pavl Artrrrm Oncesi Sermaye %,si (A Grubu) Artrrrm 0ncesi Sermaye %,si (B grubuj 529 Di{er Sermaye yedekleri Hesabr 523 Igtiraklerden yeniden De!. Artrg. Hs. 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye TaahhLidU Artrrrm Sonrasr A Grubu pavr Artlrrm Sonrasr B Grubu payr Artrrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye %,si (B Grubu) Adr Soyadr: KLR insaat TICARET LTD. gti, Artrnm Oncesi A Grubu pavr Artrrrm Oncesi B Grubu pavt Artrnm 0ncesi Sermaye %,si (A Grubu) Arttnm Oncesi Sermaye %,si (B grubuj 529 Di$er Sermaye yedekleri Hesabl 523 Igtiraklerden Yeniden De!. Artr5. Hs, 331 Ortaklara Borglar Hesabr Nakdi Sermaye Taahhudu Artrrrm Sonrasr A Grubu pavr Artlrrm Sonrasr B Grubu payr Artrnm Sonrasr Sermaye %'si (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye o/o,si (B Grubu) TOPLAM Artrrrm Oncesi Pay Miktarr A Grubu Artrrrm Oncesi Pay Miktarr B Grubu Artrnm Oncesi Pay Adedi A Grubu Artrrrm Oncesi Pay Adedi B Grubu Artrrrm Oncesi Sermaye %'si (A Grubu) Artrrrm Oncesi Sermaye %'si (B Grubuj 529 Diler Sermaye yedek Hesabr 523 igtiraklerden Yeniden De{. Artrg. Hs. : 331 Ortaklara Borglar Hesabl Nakdi Sermaye Taahhudu Artrrrm Sonrasr Pay Miktarr A Grubu Artrrrm Sonrasr Pay Miktarr B Grubu Artrrrm Sonrasr Pay Adedi A grubu rtrf^ll rr l\0 l,j.? adet t adet ,00 4-, adet 21i0.000,00 TL 0,50 L96.046,72 TL ,07 TL,000,00 TL.000,00 TL I,27 TL 8511,000 adet ,00 TL 0,:i adet ,00 TL 0,50 t9b,046,72 rl 25'0.732,0r TL L53.22r,27 TL adet U50.000,00 TL 0,50 1, adet 1" TL 3,00 1.1;u6.280,30 TL r ,04 TL 9tt9.327,66 Tt_ adet ,00 TL 3, ,00 TL 7.:t00.000,00 TL s ,00 1 5,00 39.,t09.343,35 TL 50.1,+6.401,42 rl 29.4I8.485,03 Tt_ L ,20 TL ,00 Tl_ ,00 TL ,a' ti i\ Sayfa 6/1 1

7 Artlrrm Sonrasr pay Adedi B grubu Artrrrm Sonrasl Sermaye %bi (A Grubu) Artrrrm Sonrasr Sermaye "U",si (a Grubuj mnr ag 0 : : [i5,00 : 15,00 ft4sz'ft $irketin daha onceki sermayesi ,00 TL (EllimilyonTurklirasr) orup, sermayenin tamamr odenmistir. Bu durum Bolazigi Yeminli Mali Mugavirlik ve Denetim Lta. gti'nin o+.os.zor: tlrihli, ymm-1781/ 37ss/57 sayllr ozel Amaglr Yeminli Mali Mugavirlik sermaye Tespit Raporu ile tespit edilmistir. L ,20 TL'tik Nakden taahhut edi tescilinden once, ge Bu husustaki ilanlar hlit editmigtir. dederlerinin 7+ 'ri sermaye artrnmrna iligkin olalanustu Genel Kururun tescili takip, eden 24.y ig"ririno" odemesi yaprlacaktrr. ilan maddesi uyarrnca yapltr. sermayenin tamamrnr odenmedikge hamirine yazrlr hisse senedi grkarramaz. yeni Meriil HrssE srruerreniruiru orvni Madde 7 ki5ilere devir edilebilir. B YI gr,,x,, rl^^^'^- UE ANCAK 'uun' NrerrErc ucvrr de ancar eulledlllr. bunlarln dlslnd,aki kigilere krsmen vey fl:j,ji::1:,"j:y,':,t1"','.,"i:.1^.:j,^yill_rr"rerini disei'ortarrarrn oncerikre arma ya yaprlacak kendi l:?:ij:,'ji.i:r1*.1;"tili:. 7::u,.?_r-*:1,,::l,T3f igi"n "i,"oi"oo, 1"""*i,?l'ui, o,unt?",-'1;11 olarak di{er ortaklara iletecektir. Yaztlt bildirimi alan ortailarrn, bildirimin kendilerine ui l9-j.91 ]_ny,1 reerisilge yazrlr olarak on atrm hakl:rnr krrtl3n363[;3flna dair bir bitdirimo hisselerini di!er ortaklara tektif etti!i bedelin altrna Kendisine bildirimde bulunulan ort5klarrn on alrm dttrt tmtrnd. An -l'- k^l^li L:---l nlr^^l-r,- olacaktrr. Dr-J^- Birden gok --l orta!rn on alrm hakkrnr kullanmak istemesi durumund kullanacak ortaklarca hisseleri oranrnda egit olacak gekilde satrrr alrnacaktrr" etleri hamiline yazrlrdrr. isseler ),erine muvakkat ilmuhaber grkarrr. Nama yazrlr vakkat ilmuhaberler iptal edilir. bilmesi, rehin edilebilmesi ve uzerinde herhangi bir urulunun yazrlr izninin alrnmlg olmasr Sartttr. evrin pay defterine kaylt edilmesi gerekir. bulun durumu vazrlr ya 6- onalrm hakkrnr kuilanmak istemeyen ortak ya cra ortakrar, aynr 30 gunluk satrn almak igin tekrifte bulunan 3.ki9iye orta{rn hisseleiine tekrif etti{i almaslnl talep etme haklan vardrr.3. kigi bu hisserleri almaktan imtina eder i bulundu$u orta!rn hisselerini de almakt-an imtina etmig sayrlaoar. uu-tulriiino"n buna aykrn olarak yaprlmrg veya yaprlacak olan hisse devirleri g,=g"rr;. sayrlacaktrr IMAK ni5 pt tndan, 7- Kendisine bildirimoe ortaqrn hisselerine teklif bulunulan ortaklasn onaltm hakkrnr kullanmamalan edilen bedel rr kendi hiss,:lerini de avnr veya 3.kiFi t kiginin sdtrn almaslnl d i!er talep Sayfa 7/1 I

8 B- Yukartdaki htikumler sakll kalmak kaydl ile nama yazrlr hisselerin devri ciro ve teslim ile hrlktlm ifade eoer. $irket ilmtihaberlerve nama yaztlt hisse senetleri igin pay defteri tutmakla ytjkumludur. 9- $irket, hisselerinin rehin edilebilmesi veyir uzerlerine herhangi bir takyidat konulabilmesi igin bu iglemlerden once Yonetim Kurulunun yazrlr izninin alrnmasr garttrr. yonetim kurulu bu yoldaki bagvuruyu neden gostermeksizin reddedebilir ve buna kargr itiraz mllmktin oeditoir. 10- A grubu hisseler kendi iginde B grubu his:;eler hisselerini rumca satacak olan hissedar once sataca$r hiss nrsse oranrnda, agalrda agrklanan gergek deler uzi:rinde aralarrnda <endi mugtereken tespit ederler. Kendi aralarrnda bir eksper cekleri aracrllll ile bu tespit yaprlrr, Eksper konusl rraraxr bilirkigi tarafrndan segitir. Bu gekitde betirlenen eksperin I de!eri uzerinden ;;"';i; di$er hissedarlardan her biri szrhip oldufu hisse nispetinde, hisseleri devir almaz ise, satrcl hisseleri talip olan hissedara satar. Yonetim Kurulu bu devri kabul etmek zorundadrr. Bu hisselerin hrlkum saoece kendi grubu igindeki di!er hissedarlara satrgrndir gegerli olup 3.kigilere satrglarda yukaldaki hukumler gegerlidir. Her pay senedi girkete kargr bolunmez bir butunclur. haklarrnr ortak bir temsilci aracrlr!r ile kullanabilinler. sahibi sayrlrr" Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi olarak tantr. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olsa dahi, girket de Bu temsilci girket kargrslnda, sozu edilen pay senedinin farklr kigiler ise girket intifa hakkr pay sahibini pay sahibi $irket kurul iligkin tahvill ukumleri ile bu konudaki diler mevzuat hukumlerine uymak kaydr ile genel grkartabilir. $irket aynca Tu-rk parasrnr Krymetini Koruma Hakkrndaki Kanuna blilleri uyannca yururlukteki mevzuat gergevesinde Kar ve Zarara igtirakli ri, Kattlma intifa Senedi ve Finansman Bonolan ile benzer de$erli r<dlit ve menkullerin ihracrna da vetkilidir. YENi METiN tmriyaztnn r Madde 10 $irket Genel Kurulu; Yonetim Kurulunu 3 kigi olarak belirledi{i takdirde yonetim Kururu u ye le ri' nenaz 4 kigi olarak belirledili takdirde en az 3'u, 5 kigi olarak beliriedidi takdirde en az 4,iJ -t kigi ola beli takdirde en az 5'i 9 kigi olarak belirlendi$i takdirde Yonetim Kurulu Uyeleri,nin en az 'sini ( sahiplerinin oybirlif i ile belirleyece!i ) adaylar arasrndan secilecektir. grubu 1- $irketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafrndan yukarrdaki 10. madde dofrultusunda $e- gok dokuz uyeden meydana gelen bir Ybnetim Kurulu tarafrndan virutulir.,i" -r'j' ;''' 2- Yonetim Kurulu uyeleri en gok ug yrl icin sercilirler. Suresi sona eren segilebilirler. Yonetim kurulu y'bnetinr,::k >c9ilel,ilil rer. yoneum Kurutu uyeleri, uyelenf esas sozles;meyle atannrrg atannrtg olsalar cahi, dahi, g ; bulunmasl veya gundemde madde bulunmasa bile haklr bir s :bebin vartrdr hstin zaman 7lm>n nararrna^ gorevden -l'hahili-l^- Ti,-^l l-:^:r^ altnabilirler. - Tuzel kigiler yonetirn kuruluna segilebilir. ku.ru kendi adrna tescil edilmig bulunan kigiyi her an deligtirebilir, yonetim Uv*-:jE zorunlu de$ildir' Stire igerisinde yonetim kurulu uyeliklerinde erksilme oldudu ta gartlan haiz birini, gegici olarak yonetim kurulu uyeligine segip ilk g"n"i Lrrri;i se9llen uye' onaya sunuldu!u genel kurul toplarrtrsrna kadar gorev yapar ve onaylanmasl gorev suresini tamamrar. lu, kanuni Bu yolla h6linde selefinin Sayfa 8/l 1

9 l; J,iT.",l: 5::, jl. :' :f :-t _is I e ri ve i I s e m rl ri I tj z u r ile alrnrr, Yonetim Kururu Uyereri'nin,i.i"ti c"n"r Kurur tarafrndan tayin edirir, Kurutu kararrarr uvrj 11,r;iv;r;";; G;d;;irg,,; topranrr ve kararrar topiantroa';;.i; ;;ir;;;*#[ vfrui n li i,rnxeriru reusil ve i : Madde t2 Yonetim goklu!u ;:T::iTriflHi;i i"::i;i ;[ffi,ve temsir vetkisinin s n rrar vonetim 2- $irket namlna duzenlenmig olan her turlu sorumlu evrakrn tutulabllmesi ve berrgenin igin muteber bunlartn ormasr Y6netim ve bu Kurulunca suretre girketin verilmig J"i.." en az iki ve gekilreri kigi tarafrndan girket tayin edirmig unuun' oran ve imza yetkisi llagesinin Lrzerinin riitit<te irrulunm,s ormasr garttrr. yerui pleriru DENETIM Madde 13 $irketin denetimi, Turk Ticaret Kanunu ve ilgili mervzuat hukurrrlerine gore yaprlrr, Yerui rqeriru trif: 1RUL, roplanrrr-anrconevr-eniv <ireni ov vr iyet donemi sonunoan 9 gere!ince organlann ne, da!ltrlacak kar ve rar a n r "':"""ii:jl;,,$il;ft?i lir. 2- ola!anusttj Genel Kurul girket iglerinin icap ettirdi!i halrerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sozlegme'de yazrrr hllkumrere gbre topranir ve gereken kararrar arrnrr. 3- Genel Kurur, girketin idare merkezinde veya yonetim kururunun gorece!i I igerisinde bagka bir yerde trplanrr, ne Istanb 4- Gerek ola$an ve gerekse ola{anustu Genel klurul toplantrlarrnda Bakanllk Tem toplantt zabttlartnt ilgililerle birlik[e imza etm'esi sarit r.-eatanrrr< Temsilcisi,nin gryi Kurul toplanttlartnda blrnacak kararlar ve Bakanlrk iemsilcisihii,r.u'n, tagrmayan za 5- Ola$an ve Olalanustu fiaztr bulunmasl garttrr. toplantrlarda da bu nisap Genel Kurul toplantrlarrncja A grubu pi:y Ilk toplantrda bu nisap sa!tanurnuj,!i aynen aranacaktrr. sahiplerinin veya te takdirde yaprlacak i cisi'nin bulun nda y laca k flar mut r de!i cile cl.\ n ranl son ra Ri,ln m 6-ola!an ve ola$anustu Genel Kurullarda; yonetirn kururu segimine iligkin yuka.daki,hu ihracrna il.,""11;"t 11?1.':ig?l;,i1: karar verirebirmesi, ",:ljlllt:,i "{v" azartrrrnasr, eirretneuinin veya girketin mevz tasfiyesi, bagka 9irie,,"r',',"."'o'iii";:ffi,#il' kurulu tarafrndan izin verilme-mesrne vonerir< orarar< yaprran itir,ezrar hususundaki toptan satlstna karar verilehilmocr nr\, --hi^r^,;.-:-!-,,..! toptan satrsrna karar ve.rirebitmes, pt ;;;;;;;l,l?"ll;!i::#l; :ffi;::i f;;flllti::i,::,l: 1,._::*l.1:.ln iilru.,n, inrar eaeliiec:k niterikteki kararra tumunlln olumlu oy birli!i alrnmak zorunjaolr. uml r, sa K ilry In tn afln 7-. girketin yaprlacak Olalan ve Olajanustu sahip otduktan veya temsil ettikleri ni,i r.rirr" Genel Kurul Toplantrlarr,nda g i rket bir oy hakkrna s;ahiptrrrer. orta kla rrn veya vekillerinin Sayfa 9/1 1

10 =-. 9; luu sahipleri kendisi veva F( sdrtr;;e;;;:;; i;h3'".".y:r." 9- Genel Kurul tr vas' tas v' a,"il,",j,:fi If{,Iqr'',::n",:j:'l 1'*!i?:?d:"J:rif::,?,;il ndaki kisiser bir ise veya davaya air ":u,r"rir::"n, tavin edecek,eri lit;:l:l:t't sahip oldud, ovlu'irilunr"vu ye'<iriiii"serar,iyetnarururii,;:tii?i,.13?,f veki,,ffffi, };:f ;: :'i*:f: #tru:iff5liiil:fl: :lli; i' ll:rg,,.'uo suretiv,e v,,ri,ir Ancak vonetim kururunun hazr I berirredigi s"rro"',#'ilili;?,t:?? J,'""Jli: ;fljii f1iffif rrr. ffilu1iltj?j[j?uj t,rytdrltdlar agtk yaptltr. iitt,ffy,liljol:tl:ltrart, rlirk,,.li-:r,kanununun irsiii hrrklimreri ve bu ke Kurulun eur,i,u i'sil: [:1lH'i:??,;:ll::in,zsrotii)oi3 [arirrri t tokkrnod orugun'duilr '; tg Yonergesinde li:il,frlix#,:ixff belirtile" E".E"""v" r)nrn otur"t-yjp,ii."=" i "? :lt Madde l5 ;.il:lt il ;HJ:':#1""J 35 Ma<rdes :::;?," inin 4.Frkrasrna ve irsiri duzenremerere 2-Genel Kurul'un uysun orarak topranrrya salrrmasrn-ilil iil/j]:j'#il'" kurumsar inturnui ritusinde iran ;;;,;. ' yerui neli "y'i"' "q"' or rse r tr m.474 h.ikrimlerine gore yaprracaktrr. fi:;t: ;s;oezlesme radtli' Bu esas sozlegmede :ilii:l:ihtrffij.fflx#:lil#,fi:]lfll::i:,jjt;il,:::1,,;#;u[t:!i:,il_?1i",:.,,:: yerui Hnlt ffi:ft+mprrra& Genel Kurulda gorliglilen, yrlllk mali ve tablo toplantrda haztr;rr;;;;;',,:i::,:""1-r' vonetirn kurulu faaliyet raporu ire sener r tutanaqr rrirkive ri.u.ut i,.ir;:::,1;?f:t'j,ffi:l:;ffi1.:i*j;;, cunur r,,.,r t-",.ir y n,and! yelti nnli _._.,:!,,o. ruc L:LlrTlfuK ve Ticaret Bakanll$r,nu Madde 1B $irketin hesap donemi ocak aylntn birinci grrnrinden b,eglar ve Ararrk ayrnrn sonuncu gunr_i yerui nali ir. $irketin genel Kduul goren giderleri muhasebe ile muhtelif ilkelerine amoft gc iirket tlizel kigiti!i tarafrndan cjrrcnmo.i ]:T11 Qiri 5rirks1gs odenmesi veya indiri dikten,on,"gu,.ueka ar\/a\,', -zoruniuvergilerhesapc onemisonun sirket tlizel kigilili tarafrndan ooenmesi 'rrrrrdtr gllr srirket9e odenmesi veya ay ;H I 3 5: ffi ::1,'-": I I:. :r :. :i :I ;", #":." ;'.,: il I ""':i, :'ff T: Genel,Kanuni yedek Akge:,r-.Katantn %5,i Trirkicaret Kanunu,nun 519.maddes;i raoar genet kanuni yedek akge otarati;;;;,.. uyannca odenmig sermayenin i Birinci TemettLi ; 2- Genel Kurulca, %5,den az olmamak r.lzere Sayfa 10/t 1

11 Ikinci Temettu : 'ft;f51 gt0 0"4 gi6' 'i' ; r, tr-imune, bunlarrn ihrae ve iktisap tarihleri dikkate o ktu r. amant./onetim Kurulunun bu konudaki teklifi uzerine zamantntn belirlenmesi konusunda yonetim Kururunu B- Esas Sozlegme hrikumlerine uygun olarak genel'kurur tarafrndan veriren kar da$rtrm <ararr geri arrnamaz. 9- Turk Ticaret Kanunu ve ilgili diler mevzuat gergevesinde ortakrara kar payr avansr da!rtrrabirir. xlnrru oa6rrru rlnihi : Bu madde esas sozlegmemizden grkartrlmlgtrr, Bu madde esas sozlegmemizden grkartitrnrgrrr. Bu esas SozleSmede bulunmayan hususlar hakkrnda Turk Ticaret Kanunu ve ilgili di{er mevzuat hljktjmteri uyg uta ntr. Dilekler oolumunoeeltan olmadt' olalanustri Genel Kurur toprantrsr gr-indemi,nin g-orugurmesi tamamranor, igbu tutanak Divan Kurulu uveleri ite r.c'-clrmruk ve -ti.ir"i ajr.unr,giri;ji;iriiur-nnoun imza artrna arrnor. BAKANLIK TEMSiLCiSi -Sba-t oivart TUTANAK YAZMAN AHMET SAYIN.*i.,., \ -, c:t! ";.'', e\ "'r Sayfa 1 1/l I

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Bu Ana Sözleşme de ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu nun 13 Mart 1990 tarihli 90/256 Sayılı Kararı nın, 3182

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı