Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!"

Transkript

1 Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3393 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý RUHUMUZDA GÝZLENEN MÝLLÝYETÇÝLÝK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EKSOZ EMÝSYON VE PLAKALAR... Ali Osman Þaþkýnlar Özgün Kutalmýþ KESÝKTEN SIZAN DAMLANIN UCUNDAKÝ LURUCÝNA (2) Erdoðan Baybars Üç gün hayattan kopuk Yalçýn Okut ÇARESÝZLÝK VE TESLÝMÝYET Mehmet Levent KTÖS yetkililerine Londra dan ölüm tehditleri içeren mektup yollayan dernek UBP Londra Dayanýþma Derneði mi? Þener Elcil bu yönde ciddi þüpheleri olduðunu söyledi... KTÖS e tehdit Cezasý ölüm Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý yetkilileri Ýngiltere den gönderilen tehdit mektubunu polise teslim ederek þikayette bulundular ve ifade verdiler. Mektupta, Bütün dünyada vatan ve milletine ihanet edenlerin deðiþmeyen cezasý ölümdür. Siz bunu çoktan hakettiniz deniliyor... n Tehdit mektubunda kullanýlan dil, Þener Elcil e yönelik vatan hainliði suçlamasý içeren gazete ilanýndaki dil ile uyuþuyor... n UBP Londra Dayanýþma Derneði ni suçlayan Þener Elcil, Uzaktan gazel okumak kolaydýr. Oradan tehdit savurmak yerine gelip adadaki gerçeklerle yüzleþmeleri gerekir dedi... n Elcil, tehdit mektubu ile birlikte bir Ýngiliz yazarýnýn kitabýndan da bir sayfa gönderilmesini manidar olarak niteledi... l 3. sayfada Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar n Maðusa ya ilk kez gelen Andros Kiprianu baþkanlýðýndaki AKEL heyeti CTP ile görüþtükten sonra, araçlarýndan inmeden kapalý Maraþ ýn etrafýnda bir de tur attýlar... n Kiprianu, Ýyiniyet ifadesi olarak Maraþ ýn yasal sahiplerine açýlmasý, Maðusa limanýnýn iþlerlik kazanmasý, Kýbrýs Türk toplumunun doðrudan ticaret hakký kazanmasý sürece önemli ivme kazandýrýr dedi... n Soyer, çözüm temelinin tek egemenliðe sahip, iki kurucu devletin eþitliðine dayalý, iki bölgeli, federal bir çözüm olduðunu belirtti... n 10. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ýþgal altýndaki mahkemelerde bitmez ya bu davalar n2. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da önceki sabah birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlalden bir kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Günay Kýbrýs'ta sakin L.L. (E-32) Osman Örek Caddesi'nin kuzey kýsmýnda bulunan birinci derece askeri yasak bölgeye girerken tespit edildi. GÜZELYURT'TA ARAÇ YAKILDI Güzelyurt'ta dün sabah Abdullah Taþ'a ait araç yakýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saat sýralarýnda meydana gelen olayda, evin garajýnda park halinde bulunan HH 777 plakalý araç, yanýcý madde dökülerek ateþe verildi. ZEYTÝNLÝK VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Zeytinlik'te Egemen Mertler'e ait eve önceki gün hýrsýz girdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, evden, bir adet fotoðraf makinesi, dizüstü bilgisayar, hard disk, muhtelif ziynet eþyalarý, takýlar ve bavul çalýndý. Gazimaðusa'da ise, "Beko" isimli iþyerinden, geçtiðimiz gün, 102 ekran LED televizyon ve katý meyve sýkacaðý çalýndý. TAVURÝ BU KEZ "BAÞMÜFETTÝÞ" OLDU, 14 BÝN TL DOLANDIRDI Dolandýrýcýlýklarýyla ünlü "Tavuri" lakaplý Mustafa Serttaþ, bu kez kendini "baþmüfettiþ" diye tanýtarak bir vatandaþý yaklaþýk 14 bin TL dolandýrdý. Polis bültenine göre, Karaaðaç'ta geçtiðimiz yýl meydana gelen olayda Tavuri, kendini "Baþmüfettiþ Mustafa Cemal" olarak tanýtarak "mahkemedeki dosyasýný kapatacaðý" gerekçesiyle Ýncigül Uçar'dan yaklaþýk 14 bin TL aldý. Olayýn ortaya çýkmasýyla tutuklanan Tavuri (Mustafa Serttaþ), dünkü polis bülteninde "48 yaþýndaki M.S." olarak kapalý adýyla açýklandý. "KUZEY KIBRIS'TA ÝMARIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI" Mimarlar Odasý bugün "Kuzey Kýbrýs'ta imarýn dünü, bugünü ve yarýný" konulu panel düzenliyor. KTMMOB Konferans Salonu'nda saat 18.00'de baþlayacak panelde Yüksek Mühendis Mimar-Þehir Plancýsý Hakký Atun, Mimarlar Odasý Baþkaný Ekrem Bodamyalýzade ve Þehir Plancýlarý Odasý Baþkaný Ali Kanlý birer sunum yapacak. GÜÇ-SEN GREVE GÝDECEK Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN); Sendikal Platform'un 7 Nisan Perþembe gün gerçekleþtireceði "Meclis Önü Toplumsal Varoluþ Oturma ve Çadýr Kurma" eylemine dönük eylem programýný açýkladý. Güç-Sen Baþkaný Memduh Çeto yazýlý açýklamasýnda, Sendikal Platform tarafýndan gerçekleþtirilecek "Genel Grev" ve "Meclis Önü Toplumsal Varoluþ Oturma ve Çadýr Kurma" eylemine yönelik olarak üyelerinin talepleri doðrultusunda, Lefkoþa Bölgesi ve Ercan Havaalanýndaki Gümrük Þube Amirliklerine baðlý birimlerde 10:00-13:00 arasýnda; Gazi Maðusa, Girne ve Gemikonaðý bölgesindeki Gümrük Þube Amirliklerine baðlý birimlerde ise 09:00-12:00 saatleri arasýnda grev yapma kararý aldýklarýný belirtti. 17 ÜRETÝCÝYE 364 BÝN TL Genel Tarým Sigortasý Fonu, Brucella hastalýðý nedeniyle mart ayýnda hayvanlarý itlaf edilen üreticilere tazminat ödemelerine baþlandýðýný açýkladý. Fon Müdürü Hasan Burancan yazýlý açýklamasýnda, toplam 17 üreticiye Fon kaynaklarýndan 364 bin TL ödeme yapýldýðýný bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu savcýlýða suç duyurusu meselesi doðruya doðru yerinde bir davranýþ gibi geldi bana... Þenlikli bir iþ... Bu iþe aslýnda çoktan giriþmeliydik. Ama ne hal ise, haksýzlar haklýlardan daha cesurdurlar... Þu sözler Ýsmet Paþa'nýn mýydý, yoksa bir baþkasýnýn mý bilmem: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalý. Aslýnda derler ki "dünyada söylenmemiþ söz yoktur". Ben buna katýlýrým. Ancak bu namuslular, namussuzlar meselesini tutmadým. "Haklýlar, haksýzlar" demeði tercih ederim. Tabii ki ona da takabilirsiniz kafayý. Ben taktým bile... Kim haklý, kim haksýz? Neye göre? Kimin, kimlerin koyduðu kurallar belirler haklý ile haksýzý? Her neyse... Sizin kafanýzý bilmem ama kendi kafamý epey karýþtýrdým. Þener Elcil demiþ ki, "tavþan gibi çoðalýrlar". Cesurlar bu lafý aldý gitti. Ne var bunda? Çok çocuk sahibi olanlara hakaretmiþ. Yok yahu! Olan, bu memlekette çok çocuk doðurana "tavþan" benzetmesi yapýlmaz mý? Teþbihte hata mý olur? Ansýzýn bir takým insanlar erkekleþti. Denktaþ da fandi pik gibi en baþta... Savcýlýða suç duyurusu kampanyasý baþlattýlar. Ama kendilerinin varlýklarý bu memlekette hukuki mi, deðil mi düþündükleri yok. Burayý vatan yapmak için gelmiþ bazýlarý... Oysa durum þudur uluslararasý hukuk açýsýndan: 1974'ten sonra Türkiye askeri ile, nüfusu ile buraya vatan çalmak için geldi. Ýþin maskaralýðýna bak. Hem uluslararasý hukuka, hem Kýbrýs antlaþmasýna aykýrý olarak baþkalarýnýn vatanýný çalmaya geleceksin, hem de vatanýný, toplumunu korumaya çalýþanlarý, iþgale son vermek için mücadele edenleri, kendi iþgal sahasý içerisinde, iþgal altýndaki mahkemelerde yargýlayacan. Hem baba, hem ÝÞGAL ALTINDAKÝ MAHKEMELERDE BÝTMEZ YA BU DAVALAR stada... (Tercüme? Yok bende. Bilen bilmeyene söylesin) Bu davalardan sonra ortalýk þenlenecek. Burada Türkiye'nin iç hukukudur ya, dava açanlarýn davayý kazanmalarý halinde, iþ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne, ordan da uluslararasý mahkemeye gidebilir. Bu memleketi iþgal edenlerin, ve yaðmaya gelenlerin hali ne olacak o zaman. Büyük bir olasýlýkla savaþ suçlusu ilan edilecekler. Tabii bu durum tek taraflý kalmayacak. Mesela; Ocak meselesi da götürülecek mahkemeye. Ve provokasyon olduðu ortaya çýkarsa öldürülen 7 kiþinin hesabýný bu iþi tezgahlayanlar vermeyecek mi? 2-7 Haziran Provokasyonu da götürülecek mahkemeye... Bu konuda Denktaþ'ýn itiraflarý var. Öldürülen yüz on kiþinin hesabýný emri veren Özel Harp Dairesi, Denktaþ ve bareasý verecek. 3- Karpaz'da, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Ýþin maskaralýðýna bak. Hem uluslararasý hukuka, hem Kýbrýs antlaþmasýna aykýrý olarak baþkalarýnýn vatanýný çalmaya geleceksin, hem de vatanýný, toplumunu korumaya çalýþanlarý, iþgale son vermek için mücadele edenleri, kendi iþgal sahasý içerisinde, iþgal altýndaki mahkemelerde yargýlayacan. Anayasasý yapýlýrken, Ýsmail Tansu'nun "silah yüklü" dediði geminin Ýngilizler tarafýndan yakalanmasý meselesi da gidecek yargýya. Nasýl olur da Ýngilizler kendi silahlarýný taþýyan bir gemiyi yakalar? Vesaire, vesaire... Veya böyle bir kritik zamanda ne gerek vardý bu aleme? Geçende Dagi aradý. Birkaç kadýndan süt emmiþliðim var. Bir tanesi da Dagi'nin anasýdýr. Bunlar arasýnda Zihni'nin, Raþit'in analarý da var. Neysa... Dagi'ynan biraz Kýbrýs konuþtuk. Artýk bir beklentimiz da kalmadý. Aslýnda anlaþma olacaðýný hiç düþünmedik. Ama ne gonuþacan? Sonunda bana bir fýkra anlattý. Aklýmda kaldýðý kadarýný size da anlatayým. Adama oðlu, "be buba, ama nedir bu devlet, hükümet dedikleri" diye sorar. Babasý: "Ha bak ailemize. Ben Baþkan'ým, annen hükümet, ev iþlerimizi gören kadýn Ýþçi Sýnýfý, belekteki kardeþin gelecek." Gecenin ilerleyen saatinde bebek üzerini kirletir ve aðlar. Oðlan anasýna seslenir ana derin uykuda. Babasýna gider, babasý hizmetçi ile yatakta iþ üstünde. Sabah olunca oðlan babasýna: Anladým. Ýþçi Sýnýfýný Baþkan düzer. Hükümet uyur, gelecek boklu... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý RUHUMUZDA GÝZLENEN MÝLLÝYETÇÝLÝK 'Milliyetçi' dediðim zaman milliyetçi örgütlerimizi kastetmiyorum yalnýz. Yani Mücahitler Derneði, TMT Derneði, Genç Mücahitler, Emekli Astsubaylar, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler, Milli Konsey, Türk Platformu, Mücahit Komutanlarý ve Ulusal Halk Hareketi gibi örgütler deðil yalnýz kastettiklerim... Basýnýmýzda da yalnýz 'Yeni Volkan' gazetesi deðil... Milliyetçi çerçeve burada çok daha geniþ... Bana göre Kýbrýs'ta ayrý devlet isteyenler... Türkiye'nin 20 Temmuz askeri harekatýný 'Barýþ Harekatý' sayanlar yýldýr adanýn Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu kabul etmeyenler... Daðlardaki bayraða karþý çýkmayanlar... Maraþ'ýn bütünlüklü bir çözümün parçasý olduðunu söyleyenler... Garantörlük kýrmýzý çizgimizdir diyenler... Kýbrýs'ýn kuzeyindeki meclis ve hükümeti baðýmsýz ve siyasi irade sahibi organlar olarak görenler... Miting ve toplantýlarýnda kürsüye Türk bayraðý sarmadan konuþma yapmayanlar... TC valisine büyükelçi muamelesi yapanlar... Ýngiliz üslerine karþý çýkmayanlar... Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýný 'Rum bayraðý' sayanlar... "Ankara'yý deðil, buradaki hükümeti hedef alalým" fikrini topluma enjekte etmeye çalýþanlar... Milliyetçidirler... Çocuðumu bir Rumla evlendirmem diyenler de milliyetçidirler... Ve yukarýda sýraladýðým milliyetçi örgütlerimizden tek bir farký var onlarýn... O örgütler ne yaparlarsa açýk açýk yaparlar... Gizlemezler kendilerini... Söyleyeceklerini dobra dobra söylerler... Övünürler milliyetçilikleriyle... Ayýp bir þey saymazlar bunu... Diðer gruptakiler ise hiçbir zaman kabullenmezler milliyetçi olduklarýný... Tam tersine, onlarýn karþýsýnda bir güç olarak görürler kendilerini... Ruhlarýnda bir yýlan gibi çöreklenen milliyetçiliðin farkýnda deðiller herhalde... Oysa diðerleri ile onlarý ayýran sadece ince bir çizgi... Kýbrýs'ýn güneyinde de milliyetçi dediðim zaman milliyetçi örgütleri kastetmiyorum yalnýz... Yani 'Hrisi Avgi', 'ELAM' ve 'EOKA B' gibi örgütler deðil yalnýz kastettiðim... Bana göre onun çerçevesi de çok geniþ... Kendini önce 'Elen', sonra 'Kýbrýslý' diye tanýmlayanlar faþist darbesini yapanlarý bugüne kadar yargýlamayanlar... Baðýmsýzlýk tezine enosis imkansýz hale geldiði için sarýlanlar arasý dönemi hiç konuþmak istemeyenler... Okullarda çocuklara adanýn nasýl ikiye bölündüðünü anlatýrken, 15 Temmuz darbesinden hiç söz etmeyenler... Makarios Druþotis, Tony Angastiniodis ve Panikos Neoklus gibi Kýbrýs'taki olaylara resmi Rum tezleri dýþýnda yaklaþanlara 'vatan haini' gözüyle bakanlar... Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýk haklarýný bir daha hiç konuþmak istemeyenler ve yeni bir çözümde 1960'takinden daha fazla hak elde etme hayali peþinde koþanlar... Adada iþlenen cinayetler ve katliamlar için hala özür dilemeyenler... Rum toplu mezarlarýndan söz ederken, Türk toplu mezarlarýný aðýzlarýna bile almayanlar... Yunanistan'ý anavatan, Kýbrýs'ý ise yavruvatan sayanlar... Saldýrgan ýrkçý gruplarýn cezalandýrýlmasý için ýsrarlý talepte bulunmayanlar... Milliyetçidir... Ve týpký Kýbrýslýtürk hemcinsleri gibi onlar da kesinlikle milliyetçi görmezler kendilerini... Tam tersine, milliyetçilerin hep karþýsýnda durduklarýný sanýrlar... Ruhun derinliklerinde gizli bir içgüdüdür onlarda da milliyetçilik... Ýlk bakýþta ele vermez kendini... Eþeledikçe ortaya çýkar... Sanýrým bunca zamandýr bize egemen olan yabancýlar bizden iyi bilirler tüm bunlarý... Biz kendi kendimizi keþfedemedik, ama onlar çoktan keþfetti bizi... Ve bu en zayýf noktamýza vurdu... Yumuþak karnýmýza... Asýl sorunumuz ruhumuzda gizlenen milliyetçiliktir... Ortada hayalet gibi dolaþan deðil...

3 AFRÝKA dan mektup... PAPAZ VE ZANGOÇ Hükümet üç maymunlarý oynuyor diye mi þikayetçisiniz? Görmez... Duymaz... Ve konuþmaz deðil mi? Yok sayar yani... Sin da gulle geçsin der... Gazeteler nasýlsa birkaç gün yazdýktan sonra vazgeçer... Vazgeçmek zorunda... Her gün de ayný meseleyi yazamazlar ya... Her gün ayný meseleyi yazarlarsa tirajlarý düþer... Yerlerde sürünüyorlar zaten... Dört gazetenin dýþýnda kendi kendini besleyen yok... Baþka yerden beslenirler... Koltuk deðneði gibi promosyona tutunurlar... Çanta... Makas... Koltuk... Elde kalan ne varsa... Onun için sus... Hiç konuþma... Hesap mesap verme kimseye... Yazan yazsýn... Keyfine bak sen... Bugün hindi... Yarýn kentucky... Öbür gün bulli magarýna! * Zangoçun hikayesini bilir misiniz? Bilmeyenlere de biz anlatalým... Zangoç çalýþtýðý kilisenin ikonlarýný yürütüyordu. Milyonlar deðerindeki ikonlar bir bir kayboluyordu kiliseden. Üstelik herkes bu iþi zangoçun yaptýðýný biliyor, ama kimse sesini çýkarmýyordu. Hatta kilisenin baþ papazý bile... Çünkü papaz efendi de zangoçun karýsý ile iþi uydurmuþtu. Zangoça bu iþin hesabýný nasýl soracaðýný düþünüp duran papaz sonunda bir karara varmýþ. Zangoçu çaðýrýp demiþ ki: -Haydi gel seninle bir günah çýkaralým. -Tamam, demiþ zangoç. Geçip kurulmuþlar kilisedeki kulübelerine. Papaz baþlamýþ sormaya: -Bana doðruyu, yalnýz doðruyu söyle zangoç... Þu bizim ikonlarý sen çalýyorsun, deðil mi? Zangoç: -Duymuyorum, daha yüksek sesle sor, demiþ. Papaz daha yüksek sesle sormuþ... Zangoç yine, -Duymam, demiþ... Avazýnýn çýktýðý kadar baðýrmaya baþlamýþ papaz. Ama boþuna. -Duymam, demiþ zangoç. Duymam iþte. Sesin burada duyulmuyor. Ýnanmazsan gel bak. Sen benim yerime geç, ben senin yerine. Bir de ben sorayým. Papaz zangoçun dediðini yapmýþ. Yer deðiþtirmiþler. Bu kez zangoç baþlamýþ sormaya: -Bana doðruyu, yalnýz doðruyu söyle papaz efendi. Benim karýyla iþi uydurdun deðil mi? Papaz, -Duymam, demiþ... Daha yüksek sesle sor. Zangoç daha yüksek sesle bir daha sormuþ. -Duymam, demiþ yine papaz. Duymam. Dýþarý çýkmýþlar. Zangoç haklý bir gururla papaza dönmüþ: -Gördün mü, demiþ. Burada oturan duymaz... Hiç duymaz... * Zangoçun hikayesini nerden anýmsadýk? Çünkü zangoç gibi burada da kimse duymaz. Bir koltuk var ki, oraya kim oturursa otursun duymaz. Baðýrsan duymaz, çaðýrsan duymaz. Duymaz iþte. Zangoçla papazýn hikayesine güldünüz belki. Rivayete göre baþbakana da anlatýlmýþ bu hikaye. Peki, o ne yapmýþ? O da gülmüþ. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE GÜNEYDEN ÖDEME GECÝKTÝ Türk-Sen, Rum kesimi Sosyal Sigorta Kurumundan emekli maaþý alan vatandaþlarýn Mart ayý maaþlarýnýn "Yoklama" bildirgelerinin tasnifinde yaþanan aksaklýklar nedeniyle gününde ödenemediðini açýkladý. Mart ayý maaþlarýnýn en erken 2 güne kadar en geç de 11 Nisan Pazartesi gününe kadar ödenebileceði belirtildi. KTÖS'e tehdit mektubu polise duyuruldu n KTÖS YETKÝLÝLERÝ "ÖLÜM TEHDÝDÝ ÝÇEREN MEKTUP ALDIKLARI" KONUSUNDA POLÝSE ÞÝKAYETTE BULUNDULAR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) yetkilileri, Ýngiltere'den gönderilen ve "ölüm tehdidi içeren" bir mektubu dün polise teslim ederek þikayette bulundular ve ifade verdiler. KTÖS yöneticileri, ifade ve þikayet öncesi Lefkoþa Polis Müdürlüðü önünde düzenledikleri basýn toplantýsýnda, ölüm tehdidinin Londra'da faaliyet göstermekte olan UBP Londra Dayanýþma Derneði tarafýndan yapýldýðý yönünde ciddi þüpheleri olduðunu açýkladýlar. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu burada yaptýðý konuþmada, bu kuþkularýna kanýt olarak, mektubun Londra'dan postalanmasýný ve "mektupla ayný dili kullanan Genel Sekreter Þener Elcil'e yönelik 'vatan hainliði' suçlamasý içeren gazete ilanýný" gösterdi. Varoðlu, KTÖS ile ilerici ve devrimci örgütlerin, Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ mücadelesine yönelik eylemlerinin birçok kesimi rahtsýz ettiðini ifade ederek, bu nedenle ölüm tehditlerinin gündeme geldiðini kaydetti. Varoðlu, KTÖS'ün her zaman halkla birlikte Kýbrýs Türk toplumunun yanýnda olacaðýný ve üzerine düþeni yapacaðýný anlatarak, "kuru gürültüye pabuç býrakmayacaklarýný" söyledi. Tehdit mektubuna "öðretmenlere ders verir gibi" Kýbrýs'ta yaþananlarla ilgili bir kitaptan sayfalar eklenmesini de eleþtiren Varoðlu, "Biz bu ülkede yaþanan her þeyin þahidiyiz. Bize ders vermelerine gerek yok. Çünkü biz bizzat olaylarý yaþadýk" dedi. ELCÝL KTÖS Genel Sekretere Þener Elcil de, Türk ordusunun 1974'te bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek amacýyla ülkeye geldiðini belirterek, bu nedenle adanýn kuzeyindeki asayiþten Türk ordusunun sorumlu olduðunu savundu. Elcil, polisin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý aracýlýðýyla adadaki Türk ordusuna baðlý olduðunu belirterek, bunun gereðinin yapýlmasýný istedi. Elcil, "KTÖS'ü tehdit edenlerin adadan sývýþarak Kraliçe'nin güvencesinde Londra'da gazel okuduðu" iddiasýnda da bulunarak, "Oradan tehdit savurmak yerine gelip adadaki gerçeklerle yüzleþmeleri gerekir" ifadelerini kullandý. Mektuba, adada yaþananlarý anlatan ve bir Ýngiliz tarafýndan yazýlan kitaptan bir sayfa eklendiðini de belirterek bunu "manidar" olarak niteleyen Elcil, "Uzaktan gazel okumak kolaydýr. Unutmayalým ki adayý bölen ve toplumlarý birbirine düþüren de Ýngilizlerdir" dedi. Elcil konuþmasýnýn ardýndan kendilerine gönderildiðini belirttiði mektubu okudu. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan okunan ve medya mensuplarýna gösterilen tümü büyük harfle yazýlmýþ mektupta, "Bütün dünyada vatan ve milletine ihanet edenlerin deðiþmeyen cezasý ölümdür. Siz bunu çoktan hakkettiniz. Eðer, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþamak istemiyorsanýz, Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti'ne gidip orada komünist kardeþlerinizle yaþayýn, sana kimse mani olmayacak. Yaþý sekseni geçmiþ birçok fedailerimiz vardýr. Size hak ettiðiniz cezayý günü geldiðinde vereceklerinden hiç þüpheniz olmasýn" þeklinde ifadeler bulunuyor. MAÐUSA'DA ELEKRTÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmasý nedeniyle bugün Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Geçitkale Havalimaný, Vadili ve Turunçlu köylerinde 6 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Maðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamada, kesintinin saatleri arasýnda yapýlacaðý belirtildi. ÇAÐLAYAN BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa alçak gerilim þebekesinde bugün yapýlacak proje çalýþmalarý dolayýsýyla Çaðlayan bölgesinde elektrik kesintisi olacak. Lefkoþa Bölge Amirliðinden verilen bilgiye göre, saatleri arasýnda yer alacak çalýþmalar dolayýsýyla Çaðlayan bölgesinde Albay Karaoðlanoðlu caddesi ile Ýstanbul sokaðýnýn bir kýsmý ve civar sokaklarýn elektriði kesik olacak. HÜSEYÝN MANÝ'NÝN DURUMU ÝYÝ Geçirdiði motorsiklet kazasý sonucu Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde 27 Þubat'tan beri tedavisi devam eden Hüseyin Mani'nin saðlýk durumunun iyi olduðu ve taburcu edilebilecek duruma ulaþtýðý bildirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erkan Kaptanoðlu'nun gözetiminde sürdürülen tedavi programý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý yapýlarak, Hüseyin Mani'nin saðlýk durumu hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýna Prof. Dr. Erkan Kaptanoðlu, hastanýn babasý Erdoðan Mani ve YDÜ yönetimini temsilen de Ahmet Savaþan katýldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ben bile kendimi tanýyamadým diyor Ýstenmeyen þahýs iken elçiliðe terfi etti Oysa sayýn elçiyi burda herkes tanýyor Öyleyse nedir bu tanýyamamanýn hikmeti? Kalay TÜRKÝYE'NÝN GÜNDEMÝ: "ASMAYALIM DA BESLEYELÝM MÝ" Türkiye'de halen idamýn tartýþýlýyor olmasý ne kadar tuhaf, deðil mi? Son dönemlerde yaþanan vahþi çocuk cinayetlerinin arkasýna saklananlar, idamcý mantýklarýný aþikar ediyorlar þimdi. Çocuk cinayetlerini kullanarak toplumun vicdanýný sömürmeye ve buradan oy devþirmeye çalýþanlarýn her biri birer adet darbeci Kenan Evren'e tekabül ediyor aslýnda. Mantýk hep ayný: "Asmayalým da besleyelim mi?" Eskiden idam karþýtý protestolar yapýlýrdý Türkiye'de, þimdi idam yanlýsý kampanyalar almýþ baþýný gidiyor. Geriye doðru tamgaz gidiyor Türkiye... Yazýk... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik EKSOZ EMÝSYON VE PLAKALAR... Vatandaþlar tabela iþinden þikayetçi... Hoþ, ben telefonla Trafik Þubesi'ni arayarak plakalarla ilgili polisi ilgilendiren konularý sordum... Arayanlara da, bana söylenenleri söyledim. Ancak vatandaþlar yoðurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyorlar artýk.. Plaka yapýmýyla uðraþan þirketler köþeyi döndüler. Geçen gün izdiham yaþandý tabelacý dükkanlarýnýn önlerinde... Nasýl deðerlendirirlerse deðerlendirsinler... Ben bu vurgunda devletin de parmaðý olduðu inancýndayým. Gazetemiz "Alo Afrika" köþesine þikayette bulunan bir iþadamý, iþyerine gelen bazý vatandaþlarýn söylediklerini aktardý bizlere... "Yakýnda plakalar yeniden deðiþecek"miþ... Neden? 82 rakamý ilave edilecekmiþ de ondan... Yani KKTC Türkiye'nin 82. ili olacakmýþ... Nerden böyle bir düþünceye sahip olmuþ? Tayyip Erdoðan'ýn, "Yakýnda büyük açýlýmlarýmýz olacak" söylemlerinden... Bir müddet önce Bakanlar Kurulu oturmuþ ve egzoz emisyon maskaralýðý çýkarmýþtý... Neydi bu? Tüm araçlar egzoz emisyon testinden geçirilecek... Ýzinler verildi, iþlemler baþladý ve devlet önce payýný aldý bu iþten... Ardýndan test için izin verdiði þirketlerden KDV ve vergi talep etti... Yani payýn büyüðü devletin kasasýna gitti... Plaka deðiþim konusu da böyle olacak... Devlet TL'den TL'lere yükselen plaka ücretlerinden aslan payýný kapacak... Önümüzdeki ayýn giderleri için þimdiden iyi bir bütçe katkýsý saðlamýþ olmalýlar... Bir süre önce güneyden geçirilen mallarýn geçiþine izin vermeyen yetkililer bu plaka konusunda tersini yaptýlar. Unutmayalým ki çukulata yiyen çocuðun elinden çukulatasýný alýp çöpe atanlar, plaka imal maddelerinin KKTC'de bitmesinden sonra zora giren yapýmcýlara güneyden ithal etmeleri için göz yumdular... Çukulatayý hazmedemeyenler plaka imal maddelerini nasýl hazmettiler? Bu plakalar yýllardan beridir kullanýlýyor... Nasýl oldu da bir anda plakalarda deðiþiklik gündeme geldi? Yýllarca yasalara uygun olmayan plakalarýn kullanýlmasýna neden göz yumuldu? 240 binin üzerinde araba trafiðe çýktýðý zaman mý aklýna geldi KKTC yetkililerinin bu anomali? Ýþin perde gerisinde devletin faydalanmasý söz konusu olmasa mümkünü yok bunlar yapýlmazdý... UBP yönetimi sinekten yað çýkarmaya çalýþýyor... Elleri insanlarýmýzýn midesinde... Eksos emisyon konusu da aynýdýr... Eksoslardan çýkan gazlarýn insanlara zarar verdiði doðru... Eðer insanlarý düþünmüþ olsalardý tüm araçlar için bunu geçerli kýlarlardý. Askeri araçlar, tanklar falan muaf sayýldý... Traktörler, kombaylar da... Plakalarýn düzenlenmesi yapýlýrken askeri araçlara, devlet araçlarýna, adada bulunan TC kökenli subay ve öðrencilerin kullandýklarý araçlara da bu iþlem yapýlacak mý? Ercan'da 6 valiz dolusu kaçak sigara ele geçirildi Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurlarý Ercan Havalimaný'nda önceki gün yine kaçak mal ele geçirdi. Ýstanbul'dan gelen ve birlikte seyahat halindeki üç ayrý kiþiye ait 6 valizi kontrol amaçlý açtýrtan Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurlarý, valizlerde sigara ele geçirdi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tamamý sigara dolu olan 6 valizde 197 karton sigara bulundu. Gümrük vergisi 10 bin TL civarýnda olan Winston blue, Winston classic, Dunhill red, Dunhill blue, Creven "A", Dawidoff classic, Dawidoff gold, Dawidoff slims, Silk cut purple, Gold Leaf, Rothmans Royals, Silk cut yellow, Silk cut silver, L&M, Marlboro flip top ve Muratti marka sigaralara el koyan gümrük memurlarý, tahkikatýn derinleþtirilmesi için olayý polise intikal KTAMS ve Kamu-Sen eylem yapacak Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), 7 Nisan Perþembe günü saat 11.00'de Cumhuriyete Meclisi önünde oturma eylemi yapma kararý aldý. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýklarý ortak açýklamada, tüm halký Meclis önünde gerçekleþtirecekleri eyleme katýlmaya çaðýrdý. Yapýlan ortak açýklamaya göre 7 Nisan Perþembe günü her iki sendikanýn da örgütlü bulunduðu tüm iþyerlerinde; Lefkoþa ve Girne'de , Maðusa ve Güzelyurt'ta ise saatleri arasýnda eylem gerçekleþtirilecek. Eyleme katýlacaklar için Maðusa ve Güzelyurt'tan sabah saat 09.15'te, Girne'den ise 10.15'te otobüs kaldýrýlacak. Saat 10.30'da eski Peyak önünde kortejlerini oluþturacak iki sendika buradan Meclis'e yürüyecek. "Hükümetin eþel-mobili kaldýrdýðý; KTHY çalýþanlarýný açlýða, iþsizliðe ve bunalýma mahkûm ettiði; 2011'den itibaren kamuda iþe baþlama maaþýný brüt 1500 TL'ye indirdiði, halen çalýþanlarýn ve emeklilerin maaþlarýnýn da dondurduðu" ileri sürülen ortak açýklamada, "Anayasaya aykýrý olduðunu ettirdi. Maliye Bakaný Ersin Tatar konuyla ilgili açýklamasýnda, kayýt dýþý mallar konusunda taviz verilmeyeceðini belirterek, ilgili memurlara teþekkür etti. "Miktarý ve rakamý önemli deðildir. Kayýt dýþý olan her bir mal için asla taviz vermeden aðýr cezalar verilerek bunun deþifre edilmesine devam edilecektir" diyen Tatar, "Ercan'dan giriþ yapmakta olan kiþilerin beraberinde ele geçirilen sigaralar için olayýn hemen polise verilmesini istedim. Bu kaçakçýlýðýn arkasýnda eðer birileri varsa onlar da cezalandýrýlsýn, soruþturulsun, bilinsin istiyorum. Bu kaçakçýlýk ülkemize yapýlan bir ihanettir. Sonuna kadar kayýt dýþýlýkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerini kullandý. bildikleri halde, emeklilerin, dullarýn ve yetimlerin emekli maaþlarýndan 4 ay boyunca vergi kesmiþler ve geri iade etmemiþlerdir. Sosyal Sigortalardaki ve Ýhtiyat Sandýðý'ndaki emekçinin birikimi olan trilyonlarca lirayý kullanarak, her iki kurumu da batýrma noktasýna getirmiþlerdir. Esnafý, köylüyü, çiftçiyi, hayvancýyý, sanayiciyi, turizmciyi, narenciye üreticisini kýsacasý halkýmýzý bitirme noktasýna getirmiþlerdir" görüþüne yer verildi. "28 Ocak ve 2 Mart tarihlerinde yapýlan mitinglere katýlan on binlerce kiþinin paydasý olan kontrolsüz nüfusun halka yüklediði ekonomik sosyal ve kültürel olumsuzluklara son verilmesi; ekonomik paketin geri alýnarak, toplumsal uzlaþýyla, 'kamusal fedakârlýk' deðil 'toplumsal fedakârlýk' üzerinde çalýþýlmasý; Güvenlik Kuvvetleri, Merkez Bankasý, Sivil Savunma gibi kurumlarýn baþýnda Kýbrýslý Türklerin olmasý" gibi taleplerin, 7 Nisan'da "yeniden haykýrýlmasý için" eylemin gerçekleþtirileceði ifade edilen ortak açýklamada, "Tüm KAMU- SEN ve KTAMS üyeleri ile yukarýdaki ortak paydalarý savunan halkýmýzý 7 Nisan perþembe günü saat 11.00'da meclis önünde yapacaðýmýz oturma eylemine davet ediyoruz" denildi. BAHAR ÞENLÝÐÝ- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'nde düzenlenen "Bahar Þenliði"ne katýlarak bir konuþma yaptý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Baklanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, öðrenci, öðretmen, veli ve bölge halkýnýn katýlýmý ile gerçekleþen Bahar Þenliði, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra konuþmalar yapýldý ve etkinliklere geçildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇARESÝZLÝK VE TESLÝMÝYET Egemen Baðýþ, yeni vali, pardon büyükelçi Akça'yý Kýbrýs'a yolcu ederken ne demiþti? "Baþbakan da, Dýþiþleri Bakaný da, bütün Bakanlar Kurulu da Halil Ýbrahim Akça'nýn arkasýndadýr." (!) TC tarihinde ilk kez bir büyükelçiyi görev yerine uðurlarken sarfedildi bu sözler. Bunun tek bir nedeni vardýr. Akça'yý KKTC'de istenmeyen þahýs ilan edenlere yanýt vermek. Ankara, Akça'ya gösterilen tepkileri hiç dikkate almadýðýný bu yanýtýyla gösterdi. Halil Ý. Akça'nýn güven mektubunu sunduðu gün, kuþkusuz Derviþ Eroðlu'nun en zor günlerinden biri oldu. Halil Ý. Akça daha birkaç ay önce kendisini makamýnda ziyaret ederek, bugünkü ekonomik yýkýmýn sorumlusu olarak gördüðü Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý gerektiðini söylemiþ, Eroðlu da, buna tepki olarak, Akça'nýn görevden alýnmasýný talep etmiþti. Oysa þimdi Akça büyükelçi olarak karþýsýnda duruyor ve güven mektubunu sunuyordu kendisine! Mektubu çaresiz kabul ederken, kendi kaderine mi yansýndý, yoksa Kýbrýslýtürklerin mâkus talihine mi? Derviþ bey bu sahneyi sanýrým hayatýnýn en zor anlarýndan biri olarak hatýrlayacaktýr ileride. Güven mektubunun sunulmasý töreninde bir ilk daha yaþanmýþtý KKTC tarihinde. Ýnsana bir bu eksikti dedirten bir ilk. Aile fotoðrafý. "Ana"... Ve "manamucuk" yavrularý! Bu da nerden çýktý demeyin. Çýktý iþte. Avrupa Birliði aile fotoðrafý çektirir de... TC-KKTC çektirmez mi? Alimallah nispet olsun diye çið tavuk bile yerler! Bu arada Derviþ bey, kahvaltýlý bir basýn sohbetinde ilginç sözler söyledi. "Sana söylerim kýzým, sen anla gelinim" kabilinden, sitemkâr göndermeler, satýraralarýna sýkýþtýrarak taþý gediðine koymalar vardý bu sohbette. Ve en önemlisi, çaresizlik de vardý. Bakýn size de aktarayým o sözleri... Belki siz de bana hak vereceksiniz... En azýndan ben öyle algýladým. Kahvaltýda aðýrladýðý gazetecilere þöyle diyor Derviþ bey... "Benim ve hükümetin büyükelçiyle diyalog içinde olmasý gerekir. Bu noktada itiraz mekanizmasýný fazla çalýþtýrmanýn bir anlamý yok. Olan olmuþtur. Dolayýsýyla tepkiler yaratmak ve bunu Türkiye'ye tepki noktasýna getirmek kimseye fayda saðlamaz. Bu noktada hükümet edenlerin ve siyasi partilerin gerçeði kabul etmesi gerekir." Umarým bu sözlerin muhataplarý, Eroðlu'nun neler söylemek istediðini, satýraralarýndaki serzeniþ ve çaresizliklerini anlamýþlardýr. Ben bunlarý okuyunca, daha ne desin, dedim kendi kendime. Türkiye'ye daha fazla itiraz etmenin bir anlamý yok, diyor. "Olan olmuþtur" diyor. Bu noktada Türkiye'ye tepki koymak kimseye fayda saðlamaz, diyor. Hükümet de, siyasi partiler de bu gerçeði kabul etmelidir, diyor. "Olan olmuþtur" sözleri, olmasý hiç istenmeyen, ama yine de olan þeyler için söylenir, bir üzüntünün dile getirilmesi için. Bu sözleri ben þöyle tercüme ederim... Türkiye o ekonomik paketi bize ýsrarla dayatmasa iyi olurdu, ama ne yazýk ki olan olmuþ, paket dayatýlmýþtýr. Bu saatten sonra itiraz etmenin de kimseye faydasý yoktur. Çaresizlik ve teslimiyetin adý bu iþte. Ama bu gidiþle, bunlara eðecek boynumuz bile kalmayacak...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı