Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!"

Transkript

1 Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3393 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý RUHUMUZDA GÝZLENEN MÝLLÝYETÇÝLÝK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EKSOZ EMÝSYON VE PLAKALAR... Ali Osman Þaþkýnlar Özgün Kutalmýþ KESÝKTEN SIZAN DAMLANIN UCUNDAKÝ LURUCÝNA (2) Erdoðan Baybars Üç gün hayattan kopuk Yalçýn Okut ÇARESÝZLÝK VE TESLÝMÝYET Mehmet Levent KTÖS yetkililerine Londra dan ölüm tehditleri içeren mektup yollayan dernek UBP Londra Dayanýþma Derneði mi? Þener Elcil bu yönde ciddi þüpheleri olduðunu söyledi... KTÖS e tehdit Cezasý ölüm Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý yetkilileri Ýngiltere den gönderilen tehdit mektubunu polise teslim ederek þikayette bulundular ve ifade verdiler. Mektupta, Bütün dünyada vatan ve milletine ihanet edenlerin deðiþmeyen cezasý ölümdür. Siz bunu çoktan hakettiniz deniliyor... n Tehdit mektubunda kullanýlan dil, Þener Elcil e yönelik vatan hainliði suçlamasý içeren gazete ilanýndaki dil ile uyuþuyor... n UBP Londra Dayanýþma Derneði ni suçlayan Þener Elcil, Uzaktan gazel okumak kolaydýr. Oradan tehdit savurmak yerine gelip adadaki gerçeklerle yüzleþmeleri gerekir dedi... n Elcil, tehdit mektubu ile birlikte bir Ýngiliz yazarýnýn kitabýndan da bir sayfa gönderilmesini manidar olarak niteledi... l 3. sayfada Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar n Maðusa ya ilk kez gelen Andros Kiprianu baþkanlýðýndaki AKEL heyeti CTP ile görüþtükten sonra, araçlarýndan inmeden kapalý Maraþ ýn etrafýnda bir de tur attýlar... n Kiprianu, Ýyiniyet ifadesi olarak Maraþ ýn yasal sahiplerine açýlmasý, Maðusa limanýnýn iþlerlik kazanmasý, Kýbrýs Türk toplumunun doðrudan ticaret hakký kazanmasý sürece önemli ivme kazandýrýr dedi... n Soyer, çözüm temelinin tek egemenliðe sahip, iki kurucu devletin eþitliðine dayalý, iki bölgeli, federal bir çözüm olduðunu belirtti... n 10. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ýþgal altýndaki mahkemelerde bitmez ya bu davalar n2. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da önceki sabah birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlalden bir kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Günay Kýbrýs'ta sakin L.L. (E-32) Osman Örek Caddesi'nin kuzey kýsmýnda bulunan birinci derece askeri yasak bölgeye girerken tespit edildi. GÜZELYURT'TA ARAÇ YAKILDI Güzelyurt'ta dün sabah Abdullah Taþ'a ait araç yakýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saat sýralarýnda meydana gelen olayda, evin garajýnda park halinde bulunan HH 777 plakalý araç, yanýcý madde dökülerek ateþe verildi. ZEYTÝNLÝK VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Zeytinlik'te Egemen Mertler'e ait eve önceki gün hýrsýz girdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, evden, bir adet fotoðraf makinesi, dizüstü bilgisayar, hard disk, muhtelif ziynet eþyalarý, takýlar ve bavul çalýndý. Gazimaðusa'da ise, "Beko" isimli iþyerinden, geçtiðimiz gün, 102 ekran LED televizyon ve katý meyve sýkacaðý çalýndý. TAVURÝ BU KEZ "BAÞMÜFETTÝÞ" OLDU, 14 BÝN TL DOLANDIRDI Dolandýrýcýlýklarýyla ünlü "Tavuri" lakaplý Mustafa Serttaþ, bu kez kendini "baþmüfettiþ" diye tanýtarak bir vatandaþý yaklaþýk 14 bin TL dolandýrdý. Polis bültenine göre, Karaaðaç'ta geçtiðimiz yýl meydana gelen olayda Tavuri, kendini "Baþmüfettiþ Mustafa Cemal" olarak tanýtarak "mahkemedeki dosyasýný kapatacaðý" gerekçesiyle Ýncigül Uçar'dan yaklaþýk 14 bin TL aldý. Olayýn ortaya çýkmasýyla tutuklanan Tavuri (Mustafa Serttaþ), dünkü polis bülteninde "48 yaþýndaki M.S." olarak kapalý adýyla açýklandý. "KUZEY KIBRIS'TA ÝMARIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI" Mimarlar Odasý bugün "Kuzey Kýbrýs'ta imarýn dünü, bugünü ve yarýný" konulu panel düzenliyor. KTMMOB Konferans Salonu'nda saat 18.00'de baþlayacak panelde Yüksek Mühendis Mimar-Þehir Plancýsý Hakký Atun, Mimarlar Odasý Baþkaný Ekrem Bodamyalýzade ve Þehir Plancýlarý Odasý Baþkaný Ali Kanlý birer sunum yapacak. GÜÇ-SEN GREVE GÝDECEK Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN); Sendikal Platform'un 7 Nisan Perþembe gün gerçekleþtireceði "Meclis Önü Toplumsal Varoluþ Oturma ve Çadýr Kurma" eylemine dönük eylem programýný açýkladý. Güç-Sen Baþkaný Memduh Çeto yazýlý açýklamasýnda, Sendikal Platform tarafýndan gerçekleþtirilecek "Genel Grev" ve "Meclis Önü Toplumsal Varoluþ Oturma ve Çadýr Kurma" eylemine yönelik olarak üyelerinin talepleri doðrultusunda, Lefkoþa Bölgesi ve Ercan Havaalanýndaki Gümrük Þube Amirliklerine baðlý birimlerde 10:00-13:00 arasýnda; Gazi Maðusa, Girne ve Gemikonaðý bölgesindeki Gümrük Þube Amirliklerine baðlý birimlerde ise 09:00-12:00 saatleri arasýnda grev yapma kararý aldýklarýný belirtti. 17 ÜRETÝCÝYE 364 BÝN TL Genel Tarým Sigortasý Fonu, Brucella hastalýðý nedeniyle mart ayýnda hayvanlarý itlaf edilen üreticilere tazminat ödemelerine baþlandýðýný açýkladý. Fon Müdürü Hasan Burancan yazýlý açýklamasýnda, toplam 17 üreticiye Fon kaynaklarýndan 364 bin TL ödeme yapýldýðýný bildirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu savcýlýða suç duyurusu meselesi doðruya doðru yerinde bir davranýþ gibi geldi bana... Þenlikli bir iþ... Bu iþe aslýnda çoktan giriþmeliydik. Ama ne hal ise, haksýzlar haklýlardan daha cesurdurlar... Þu sözler Ýsmet Paþa'nýn mýydý, yoksa bir baþkasýnýn mý bilmem: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalý. Aslýnda derler ki "dünyada söylenmemiþ söz yoktur". Ben buna katýlýrým. Ancak bu namuslular, namussuzlar meselesini tutmadým. "Haklýlar, haksýzlar" demeði tercih ederim. Tabii ki ona da takabilirsiniz kafayý. Ben taktým bile... Kim haklý, kim haksýz? Neye göre? Kimin, kimlerin koyduðu kurallar belirler haklý ile haksýzý? Her neyse... Sizin kafanýzý bilmem ama kendi kafamý epey karýþtýrdým. Þener Elcil demiþ ki, "tavþan gibi çoðalýrlar". Cesurlar bu lafý aldý gitti. Ne var bunda? Çok çocuk sahibi olanlara hakaretmiþ. Yok yahu! Olan, bu memlekette çok çocuk doðurana "tavþan" benzetmesi yapýlmaz mý? Teþbihte hata mý olur? Ansýzýn bir takým insanlar erkekleþti. Denktaþ da fandi pik gibi en baþta... Savcýlýða suç duyurusu kampanyasý baþlattýlar. Ama kendilerinin varlýklarý bu memlekette hukuki mi, deðil mi düþündükleri yok. Burayý vatan yapmak için gelmiþ bazýlarý... Oysa durum þudur uluslararasý hukuk açýsýndan: 1974'ten sonra Türkiye askeri ile, nüfusu ile buraya vatan çalmak için geldi. Ýþin maskaralýðýna bak. Hem uluslararasý hukuka, hem Kýbrýs antlaþmasýna aykýrý olarak baþkalarýnýn vatanýný çalmaya geleceksin, hem de vatanýný, toplumunu korumaya çalýþanlarý, iþgale son vermek için mücadele edenleri, kendi iþgal sahasý içerisinde, iþgal altýndaki mahkemelerde yargýlayacan. Hem baba, hem ÝÞGAL ALTINDAKÝ MAHKEMELERDE BÝTMEZ YA BU DAVALAR stada... (Tercüme? Yok bende. Bilen bilmeyene söylesin) Bu davalardan sonra ortalýk þenlenecek. Burada Türkiye'nin iç hukukudur ya, dava açanlarýn davayý kazanmalarý halinde, iþ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne, ordan da uluslararasý mahkemeye gidebilir. Bu memleketi iþgal edenlerin, ve yaðmaya gelenlerin hali ne olacak o zaman. Büyük bir olasýlýkla savaþ suçlusu ilan edilecekler. Tabii bu durum tek taraflý kalmayacak. Mesela; Ocak meselesi da götürülecek mahkemeye. Ve provokasyon olduðu ortaya çýkarsa öldürülen 7 kiþinin hesabýný bu iþi tezgahlayanlar vermeyecek mi? 2-7 Haziran Provokasyonu da götürülecek mahkemeye... Bu konuda Denktaþ'ýn itiraflarý var. Öldürülen yüz on kiþinin hesabýný emri veren Özel Harp Dairesi, Denktaþ ve bareasý verecek. 3- Karpaz'da, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Ýþin maskaralýðýna bak. Hem uluslararasý hukuka, hem Kýbrýs antlaþmasýna aykýrý olarak baþkalarýnýn vatanýný çalmaya geleceksin, hem de vatanýný, toplumunu korumaya çalýþanlarý, iþgale son vermek için mücadele edenleri, kendi iþgal sahasý içerisinde, iþgal altýndaki mahkemelerde yargýlayacan. Anayasasý yapýlýrken, Ýsmail Tansu'nun "silah yüklü" dediði geminin Ýngilizler tarafýndan yakalanmasý meselesi da gidecek yargýya. Nasýl olur da Ýngilizler kendi silahlarýný taþýyan bir gemiyi yakalar? Vesaire, vesaire... Veya böyle bir kritik zamanda ne gerek vardý bu aleme? Geçende Dagi aradý. Birkaç kadýndan süt emmiþliðim var. Bir tanesi da Dagi'nin anasýdýr. Bunlar arasýnda Zihni'nin, Raþit'in analarý da var. Neysa... Dagi'ynan biraz Kýbrýs konuþtuk. Artýk bir beklentimiz da kalmadý. Aslýnda anlaþma olacaðýný hiç düþünmedik. Ama ne gonuþacan? Sonunda bana bir fýkra anlattý. Aklýmda kaldýðý kadarýný size da anlatayým. Adama oðlu, "be buba, ama nedir bu devlet, hükümet dedikleri" diye sorar. Babasý: "Ha bak ailemize. Ben Baþkan'ým, annen hükümet, ev iþlerimizi gören kadýn Ýþçi Sýnýfý, belekteki kardeþin gelecek." Gecenin ilerleyen saatinde bebek üzerini kirletir ve aðlar. Oðlan anasýna seslenir ana derin uykuda. Babasýna gider, babasý hizmetçi ile yatakta iþ üstünde. Sabah olunca oðlan babasýna: Anladým. Ýþçi Sýnýfýný Baþkan düzer. Hükümet uyur, gelecek boklu... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý RUHUMUZDA GÝZLENEN MÝLLÝYETÇÝLÝK 'Milliyetçi' dediðim zaman milliyetçi örgütlerimizi kastetmiyorum yalnýz. Yani Mücahitler Derneði, TMT Derneði, Genç Mücahitler, Emekli Astsubaylar, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler, Milli Konsey, Türk Platformu, Mücahit Komutanlarý ve Ulusal Halk Hareketi gibi örgütler deðil yalnýz kastettiklerim... Basýnýmýzda da yalnýz 'Yeni Volkan' gazetesi deðil... Milliyetçi çerçeve burada çok daha geniþ... Bana göre Kýbrýs'ta ayrý devlet isteyenler... Türkiye'nin 20 Temmuz askeri harekatýný 'Barýþ Harekatý' sayanlar yýldýr adanýn Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu kabul etmeyenler... Daðlardaki bayraða karþý çýkmayanlar... Maraþ'ýn bütünlüklü bir çözümün parçasý olduðunu söyleyenler... Garantörlük kýrmýzý çizgimizdir diyenler... Kýbrýs'ýn kuzeyindeki meclis ve hükümeti baðýmsýz ve siyasi irade sahibi organlar olarak görenler... Miting ve toplantýlarýnda kürsüye Türk bayraðý sarmadan konuþma yapmayanlar... TC valisine büyükelçi muamelesi yapanlar... Ýngiliz üslerine karþý çýkmayanlar... Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýný 'Rum bayraðý' sayanlar... "Ankara'yý deðil, buradaki hükümeti hedef alalým" fikrini topluma enjekte etmeye çalýþanlar... Milliyetçidirler... Çocuðumu bir Rumla evlendirmem diyenler de milliyetçidirler... Ve yukarýda sýraladýðým milliyetçi örgütlerimizden tek bir farký var onlarýn... O örgütler ne yaparlarsa açýk açýk yaparlar... Gizlemezler kendilerini... Söyleyeceklerini dobra dobra söylerler... Övünürler milliyetçilikleriyle... Ayýp bir þey saymazlar bunu... Diðer gruptakiler ise hiçbir zaman kabullenmezler milliyetçi olduklarýný... Tam tersine, onlarýn karþýsýnda bir güç olarak görürler kendilerini... Ruhlarýnda bir yýlan gibi çöreklenen milliyetçiliðin farkýnda deðiller herhalde... Oysa diðerleri ile onlarý ayýran sadece ince bir çizgi... Kýbrýs'ýn güneyinde de milliyetçi dediðim zaman milliyetçi örgütleri kastetmiyorum yalnýz... Yani 'Hrisi Avgi', 'ELAM' ve 'EOKA B' gibi örgütler deðil yalnýz kastettiðim... Bana göre onun çerçevesi de çok geniþ... Kendini önce 'Elen', sonra 'Kýbrýslý' diye tanýmlayanlar faþist darbesini yapanlarý bugüne kadar yargýlamayanlar... Baðýmsýzlýk tezine enosis imkansýz hale geldiði için sarýlanlar arasý dönemi hiç konuþmak istemeyenler... Okullarda çocuklara adanýn nasýl ikiye bölündüðünü anlatýrken, 15 Temmuz darbesinden hiç söz etmeyenler... Makarios Druþotis, Tony Angastiniodis ve Panikos Neoklus gibi Kýbrýs'taki olaylara resmi Rum tezleri dýþýnda yaklaþanlara 'vatan haini' gözüyle bakanlar... Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýk haklarýný bir daha hiç konuþmak istemeyenler ve yeni bir çözümde 1960'takinden daha fazla hak elde etme hayali peþinde koþanlar... Adada iþlenen cinayetler ve katliamlar için hala özür dilemeyenler... Rum toplu mezarlarýndan söz ederken, Türk toplu mezarlarýný aðýzlarýna bile almayanlar... Yunanistan'ý anavatan, Kýbrýs'ý ise yavruvatan sayanlar... Saldýrgan ýrkçý gruplarýn cezalandýrýlmasý için ýsrarlý talepte bulunmayanlar... Milliyetçidir... Ve týpký Kýbrýslýtürk hemcinsleri gibi onlar da kesinlikle milliyetçi görmezler kendilerini... Tam tersine, milliyetçilerin hep karþýsýnda durduklarýný sanýrlar... Ruhun derinliklerinde gizli bir içgüdüdür onlarda da milliyetçilik... Ýlk bakýþta ele vermez kendini... Eþeledikçe ortaya çýkar... Sanýrým bunca zamandýr bize egemen olan yabancýlar bizden iyi bilirler tüm bunlarý... Biz kendi kendimizi keþfedemedik, ama onlar çoktan keþfetti bizi... Ve bu en zayýf noktamýza vurdu... Yumuþak karnýmýza... Asýl sorunumuz ruhumuzda gizlenen milliyetçiliktir... Ortada hayalet gibi dolaþan deðil...

3 AFRÝKA dan mektup... PAPAZ VE ZANGOÇ Hükümet üç maymunlarý oynuyor diye mi þikayetçisiniz? Görmez... Duymaz... Ve konuþmaz deðil mi? Yok sayar yani... Sin da gulle geçsin der... Gazeteler nasýlsa birkaç gün yazdýktan sonra vazgeçer... Vazgeçmek zorunda... Her gün de ayný meseleyi yazamazlar ya... Her gün ayný meseleyi yazarlarsa tirajlarý düþer... Yerlerde sürünüyorlar zaten... Dört gazetenin dýþýnda kendi kendini besleyen yok... Baþka yerden beslenirler... Koltuk deðneði gibi promosyona tutunurlar... Çanta... Makas... Koltuk... Elde kalan ne varsa... Onun için sus... Hiç konuþma... Hesap mesap verme kimseye... Yazan yazsýn... Keyfine bak sen... Bugün hindi... Yarýn kentucky... Öbür gün bulli magarýna! * Zangoçun hikayesini bilir misiniz? Bilmeyenlere de biz anlatalým... Zangoç çalýþtýðý kilisenin ikonlarýný yürütüyordu. Milyonlar deðerindeki ikonlar bir bir kayboluyordu kiliseden. Üstelik herkes bu iþi zangoçun yaptýðýný biliyor, ama kimse sesini çýkarmýyordu. Hatta kilisenin baþ papazý bile... Çünkü papaz efendi de zangoçun karýsý ile iþi uydurmuþtu. Zangoça bu iþin hesabýný nasýl soracaðýný düþünüp duran papaz sonunda bir karara varmýþ. Zangoçu çaðýrýp demiþ ki: -Haydi gel seninle bir günah çýkaralým. -Tamam, demiþ zangoç. Geçip kurulmuþlar kilisedeki kulübelerine. Papaz baþlamýþ sormaya: -Bana doðruyu, yalnýz doðruyu söyle zangoç... Þu bizim ikonlarý sen çalýyorsun, deðil mi? Zangoç: -Duymuyorum, daha yüksek sesle sor, demiþ. Papaz daha yüksek sesle sormuþ... Zangoç yine, -Duymam, demiþ... Avazýnýn çýktýðý kadar baðýrmaya baþlamýþ papaz. Ama boþuna. -Duymam, demiþ zangoç. Duymam iþte. Sesin burada duyulmuyor. Ýnanmazsan gel bak. Sen benim yerime geç, ben senin yerine. Bir de ben sorayým. Papaz zangoçun dediðini yapmýþ. Yer deðiþtirmiþler. Bu kez zangoç baþlamýþ sormaya: -Bana doðruyu, yalnýz doðruyu söyle papaz efendi. Benim karýyla iþi uydurdun deðil mi? Papaz, -Duymam, demiþ... Daha yüksek sesle sor. Zangoç daha yüksek sesle bir daha sormuþ. -Duymam, demiþ yine papaz. Duymam. Dýþarý çýkmýþlar. Zangoç haklý bir gururla papaza dönmüþ: -Gördün mü, demiþ. Burada oturan duymaz... Hiç duymaz... * Zangoçun hikayesini nerden anýmsadýk? Çünkü zangoç gibi burada da kimse duymaz. Bir koltuk var ki, oraya kim oturursa otursun duymaz. Baðýrsan duymaz, çaðýrsan duymaz. Duymaz iþte. Zangoçla papazýn hikayesine güldünüz belki. Rivayete göre baþbakana da anlatýlmýþ bu hikaye. Peki, o ne yapmýþ? O da gülmüþ. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE GÜNEYDEN ÖDEME GECÝKTÝ Türk-Sen, Rum kesimi Sosyal Sigorta Kurumundan emekli maaþý alan vatandaþlarýn Mart ayý maaþlarýnýn "Yoklama" bildirgelerinin tasnifinde yaþanan aksaklýklar nedeniyle gününde ödenemediðini açýkladý. Mart ayý maaþlarýnýn en erken 2 güne kadar en geç de 11 Nisan Pazartesi gününe kadar ödenebileceði belirtildi. KTÖS'e tehdit mektubu polise duyuruldu n KTÖS YETKÝLÝLERÝ "ÖLÜM TEHDÝDÝ ÝÇEREN MEKTUP ALDIKLARI" KONUSUNDA POLÝSE ÞÝKAYETTE BULUNDULAR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) yetkilileri, Ýngiltere'den gönderilen ve "ölüm tehdidi içeren" bir mektubu dün polise teslim ederek þikayette bulundular ve ifade verdiler. KTÖS yöneticileri, ifade ve þikayet öncesi Lefkoþa Polis Müdürlüðü önünde düzenledikleri basýn toplantýsýnda, ölüm tehdidinin Londra'da faaliyet göstermekte olan UBP Londra Dayanýþma Derneði tarafýndan yapýldýðý yönünde ciddi þüpheleri olduðunu açýkladýlar. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu burada yaptýðý konuþmada, bu kuþkularýna kanýt olarak, mektubun Londra'dan postalanmasýný ve "mektupla ayný dili kullanan Genel Sekreter Þener Elcil'e yönelik 'vatan hainliði' suçlamasý içeren gazete ilanýný" gösterdi. Varoðlu, KTÖS ile ilerici ve devrimci örgütlerin, Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ mücadelesine yönelik eylemlerinin birçok kesimi rahtsýz ettiðini ifade ederek, bu nedenle ölüm tehditlerinin gündeme geldiðini kaydetti. Varoðlu, KTÖS'ün her zaman halkla birlikte Kýbrýs Türk toplumunun yanýnda olacaðýný ve üzerine düþeni yapacaðýný anlatarak, "kuru gürültüye pabuç býrakmayacaklarýný" söyledi. Tehdit mektubuna "öðretmenlere ders verir gibi" Kýbrýs'ta yaþananlarla ilgili bir kitaptan sayfalar eklenmesini de eleþtiren Varoðlu, "Biz bu ülkede yaþanan her þeyin þahidiyiz. Bize ders vermelerine gerek yok. Çünkü biz bizzat olaylarý yaþadýk" dedi. ELCÝL KTÖS Genel Sekretere Þener Elcil de, Türk ordusunun 1974'te bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek amacýyla ülkeye geldiðini belirterek, bu nedenle adanýn kuzeyindeki asayiþten Türk ordusunun sorumlu olduðunu savundu. Elcil, polisin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý aracýlýðýyla adadaki Türk ordusuna baðlý olduðunu belirterek, bunun gereðinin yapýlmasýný istedi. Elcil, "KTÖS'ü tehdit edenlerin adadan sývýþarak Kraliçe'nin güvencesinde Londra'da gazel okuduðu" iddiasýnda da bulunarak, "Oradan tehdit savurmak yerine gelip adadaki gerçeklerle yüzleþmeleri gerekir" ifadelerini kullandý. Mektuba, adada yaþananlarý anlatan ve bir Ýngiliz tarafýndan yazýlan kitaptan bir sayfa eklendiðini de belirterek bunu "manidar" olarak niteleyen Elcil, "Uzaktan gazel okumak kolaydýr. Unutmayalým ki adayý bölen ve toplumlarý birbirine düþüren de Ýngilizlerdir" dedi. Elcil konuþmasýnýn ardýndan kendilerine gönderildiðini belirttiði mektubu okudu. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan okunan ve medya mensuplarýna gösterilen tümü büyük harfle yazýlmýþ mektupta, "Bütün dünyada vatan ve milletine ihanet edenlerin deðiþmeyen cezasý ölümdür. Siz bunu çoktan hakkettiniz. Eðer, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþamak istemiyorsanýz, Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti'ne gidip orada komünist kardeþlerinizle yaþayýn, sana kimse mani olmayacak. Yaþý sekseni geçmiþ birçok fedailerimiz vardýr. Size hak ettiðiniz cezayý günü geldiðinde vereceklerinden hiç þüpheniz olmasýn" þeklinde ifadeler bulunuyor. MAÐUSA'DA ELEKRTÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmasý nedeniyle bugün Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Geçitkale Havalimaný, Vadili ve Turunçlu köylerinde 6 saat elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Maðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamada, kesintinin saatleri arasýnda yapýlacaðý belirtildi. ÇAÐLAYAN BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa alçak gerilim þebekesinde bugün yapýlacak proje çalýþmalarý dolayýsýyla Çaðlayan bölgesinde elektrik kesintisi olacak. Lefkoþa Bölge Amirliðinden verilen bilgiye göre, saatleri arasýnda yer alacak çalýþmalar dolayýsýyla Çaðlayan bölgesinde Albay Karaoðlanoðlu caddesi ile Ýstanbul sokaðýnýn bir kýsmý ve civar sokaklarýn elektriði kesik olacak. HÜSEYÝN MANÝ'NÝN DURUMU ÝYÝ Geçirdiði motorsiklet kazasý sonucu Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde 27 Þubat'tan beri tedavisi devam eden Hüseyin Mani'nin saðlýk durumunun iyi olduðu ve taburcu edilebilecek duruma ulaþtýðý bildirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erkan Kaptanoðlu'nun gözetiminde sürdürülen tedavi programý ile ilgili bilgilendirme toplantýsý yapýlarak, Hüseyin Mani'nin saðlýk durumu hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýna Prof. Dr. Erkan Kaptanoðlu, hastanýn babasý Erdoðan Mani ve YDÜ yönetimini temsilen de Ahmet Savaþan katýldý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ben bile kendimi tanýyamadým diyor Ýstenmeyen þahýs iken elçiliðe terfi etti Oysa sayýn elçiyi burda herkes tanýyor Öyleyse nedir bu tanýyamamanýn hikmeti? Kalay TÜRKÝYE'NÝN GÜNDEMÝ: "ASMAYALIM DA BESLEYELÝM MÝ" Türkiye'de halen idamýn tartýþýlýyor olmasý ne kadar tuhaf, deðil mi? Son dönemlerde yaþanan vahþi çocuk cinayetlerinin arkasýna saklananlar, idamcý mantýklarýný aþikar ediyorlar þimdi. Çocuk cinayetlerini kullanarak toplumun vicdanýný sömürmeye ve buradan oy devþirmeye çalýþanlarýn her biri birer adet darbeci Kenan Evren'e tekabül ediyor aslýnda. Mantýk hep ayný: "Asmayalým da besleyelim mi?" Eskiden idam karþýtý protestolar yapýlýrdý Türkiye'de, þimdi idam yanlýsý kampanyalar almýþ baþýný gidiyor. Geriye doðru tamgaz gidiyor Türkiye... Yazýk... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik EKSOZ EMÝSYON VE PLAKALAR... Vatandaþlar tabela iþinden þikayetçi... Hoþ, ben telefonla Trafik Þubesi'ni arayarak plakalarla ilgili polisi ilgilendiren konularý sordum... Arayanlara da, bana söylenenleri söyledim. Ancak vatandaþlar yoðurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyorlar artýk.. Plaka yapýmýyla uðraþan þirketler köþeyi döndüler. Geçen gün izdiham yaþandý tabelacý dükkanlarýnýn önlerinde... Nasýl deðerlendirirlerse deðerlendirsinler... Ben bu vurgunda devletin de parmaðý olduðu inancýndayým. Gazetemiz "Alo Afrika" köþesine þikayette bulunan bir iþadamý, iþyerine gelen bazý vatandaþlarýn söylediklerini aktardý bizlere... "Yakýnda plakalar yeniden deðiþecek"miþ... Neden? 82 rakamý ilave edilecekmiþ de ondan... Yani KKTC Türkiye'nin 82. ili olacakmýþ... Nerden böyle bir düþünceye sahip olmuþ? Tayyip Erdoðan'ýn, "Yakýnda büyük açýlýmlarýmýz olacak" söylemlerinden... Bir müddet önce Bakanlar Kurulu oturmuþ ve egzoz emisyon maskaralýðý çýkarmýþtý... Neydi bu? Tüm araçlar egzoz emisyon testinden geçirilecek... Ýzinler verildi, iþlemler baþladý ve devlet önce payýný aldý bu iþten... Ardýndan test için izin verdiði þirketlerden KDV ve vergi talep etti... Yani payýn büyüðü devletin kasasýna gitti... Plaka deðiþim konusu da böyle olacak... Devlet TL'den TL'lere yükselen plaka ücretlerinden aslan payýný kapacak... Önümüzdeki ayýn giderleri için þimdiden iyi bir bütçe katkýsý saðlamýþ olmalýlar... Bir süre önce güneyden geçirilen mallarýn geçiþine izin vermeyen yetkililer bu plaka konusunda tersini yaptýlar. Unutmayalým ki çukulata yiyen çocuðun elinden çukulatasýný alýp çöpe atanlar, plaka imal maddelerinin KKTC'de bitmesinden sonra zora giren yapýmcýlara güneyden ithal etmeleri için göz yumdular... Çukulatayý hazmedemeyenler plaka imal maddelerini nasýl hazmettiler? Bu plakalar yýllardan beridir kullanýlýyor... Nasýl oldu da bir anda plakalarda deðiþiklik gündeme geldi? Yýllarca yasalara uygun olmayan plakalarýn kullanýlmasýna neden göz yumuldu? 240 binin üzerinde araba trafiðe çýktýðý zaman mý aklýna geldi KKTC yetkililerinin bu anomali? Ýþin perde gerisinde devletin faydalanmasý söz konusu olmasa mümkünü yok bunlar yapýlmazdý... UBP yönetimi sinekten yað çýkarmaya çalýþýyor... Elleri insanlarýmýzýn midesinde... Eksos emisyon konusu da aynýdýr... Eksoslardan çýkan gazlarýn insanlara zarar verdiði doðru... Eðer insanlarý düþünmüþ olsalardý tüm araçlar için bunu geçerli kýlarlardý. Askeri araçlar, tanklar falan muaf sayýldý... Traktörler, kombaylar da... Plakalarýn düzenlenmesi yapýlýrken askeri araçlara, devlet araçlarýna, adada bulunan TC kökenli subay ve öðrencilerin kullandýklarý araçlara da bu iþlem yapýlacak mý? Ercan'da 6 valiz dolusu kaçak sigara ele geçirildi Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurlarý Ercan Havalimaný'nda önceki gün yine kaçak mal ele geçirdi. Ýstanbul'dan gelen ve birlikte seyahat halindeki üç ayrý kiþiye ait 6 valizi kontrol amaçlý açtýrtan Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurlarý, valizlerde sigara ele geçirdi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tamamý sigara dolu olan 6 valizde 197 karton sigara bulundu. Gümrük vergisi 10 bin TL civarýnda olan Winston blue, Winston classic, Dunhill red, Dunhill blue, Creven "A", Dawidoff classic, Dawidoff gold, Dawidoff slims, Silk cut purple, Gold Leaf, Rothmans Royals, Silk cut yellow, Silk cut silver, L&M, Marlboro flip top ve Muratti marka sigaralara el koyan gümrük memurlarý, tahkikatýn derinleþtirilmesi için olayý polise intikal KTAMS ve Kamu-Sen eylem yapacak Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), 7 Nisan Perþembe günü saat 11.00'de Cumhuriyete Meclisi önünde oturma eylemi yapma kararý aldý. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýklarý ortak açýklamada, tüm halký Meclis önünde gerçekleþtirecekleri eyleme katýlmaya çaðýrdý. Yapýlan ortak açýklamaya göre 7 Nisan Perþembe günü her iki sendikanýn da örgütlü bulunduðu tüm iþyerlerinde; Lefkoþa ve Girne'de , Maðusa ve Güzelyurt'ta ise saatleri arasýnda eylem gerçekleþtirilecek. Eyleme katýlacaklar için Maðusa ve Güzelyurt'tan sabah saat 09.15'te, Girne'den ise 10.15'te otobüs kaldýrýlacak. Saat 10.30'da eski Peyak önünde kortejlerini oluþturacak iki sendika buradan Meclis'e yürüyecek. "Hükümetin eþel-mobili kaldýrdýðý; KTHY çalýþanlarýný açlýða, iþsizliðe ve bunalýma mahkûm ettiði; 2011'den itibaren kamuda iþe baþlama maaþýný brüt 1500 TL'ye indirdiði, halen çalýþanlarýn ve emeklilerin maaþlarýnýn da dondurduðu" ileri sürülen ortak açýklamada, "Anayasaya aykýrý olduðunu ettirdi. Maliye Bakaný Ersin Tatar konuyla ilgili açýklamasýnda, kayýt dýþý mallar konusunda taviz verilmeyeceðini belirterek, ilgili memurlara teþekkür etti. "Miktarý ve rakamý önemli deðildir. Kayýt dýþý olan her bir mal için asla taviz vermeden aðýr cezalar verilerek bunun deþifre edilmesine devam edilecektir" diyen Tatar, "Ercan'dan giriþ yapmakta olan kiþilerin beraberinde ele geçirilen sigaralar için olayýn hemen polise verilmesini istedim. Bu kaçakçýlýðýn arkasýnda eðer birileri varsa onlar da cezalandýrýlsýn, soruþturulsun, bilinsin istiyorum. Bu kaçakçýlýk ülkemize yapýlan bir ihanettir. Sonuna kadar kayýt dýþýlýkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerini kullandý. bildikleri halde, emeklilerin, dullarýn ve yetimlerin emekli maaþlarýndan 4 ay boyunca vergi kesmiþler ve geri iade etmemiþlerdir. Sosyal Sigortalardaki ve Ýhtiyat Sandýðý'ndaki emekçinin birikimi olan trilyonlarca lirayý kullanarak, her iki kurumu da batýrma noktasýna getirmiþlerdir. Esnafý, köylüyü, çiftçiyi, hayvancýyý, sanayiciyi, turizmciyi, narenciye üreticisini kýsacasý halkýmýzý bitirme noktasýna getirmiþlerdir" görüþüne yer verildi. "28 Ocak ve 2 Mart tarihlerinde yapýlan mitinglere katýlan on binlerce kiþinin paydasý olan kontrolsüz nüfusun halka yüklediði ekonomik sosyal ve kültürel olumsuzluklara son verilmesi; ekonomik paketin geri alýnarak, toplumsal uzlaþýyla, 'kamusal fedakârlýk' deðil 'toplumsal fedakârlýk' üzerinde çalýþýlmasý; Güvenlik Kuvvetleri, Merkez Bankasý, Sivil Savunma gibi kurumlarýn baþýnda Kýbrýslý Türklerin olmasý" gibi taleplerin, 7 Nisan'da "yeniden haykýrýlmasý için" eylemin gerçekleþtirileceði ifade edilen ortak açýklamada, "Tüm KAMU- SEN ve KTAMS üyeleri ile yukarýdaki ortak paydalarý savunan halkýmýzý 7 Nisan perþembe günü saat 11.00'da meclis önünde yapacaðýmýz oturma eylemine davet ediyoruz" denildi. BAHAR ÞENLÝÐÝ- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'nde düzenlenen "Bahar Þenliði"ne katýlarak bir konuþma yaptý. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Baklanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, öðrenci, öðretmen, veli ve bölge halkýnýn katýlýmý ile gerçekleþen Bahar Þenliði, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra konuþmalar yapýldý ve etkinliklere geçildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇARESÝZLÝK VE TESLÝMÝYET Egemen Baðýþ, yeni vali, pardon büyükelçi Akça'yý Kýbrýs'a yolcu ederken ne demiþti? "Baþbakan da, Dýþiþleri Bakaný da, bütün Bakanlar Kurulu da Halil Ýbrahim Akça'nýn arkasýndadýr." (!) TC tarihinde ilk kez bir büyükelçiyi görev yerine uðurlarken sarfedildi bu sözler. Bunun tek bir nedeni vardýr. Akça'yý KKTC'de istenmeyen þahýs ilan edenlere yanýt vermek. Ankara, Akça'ya gösterilen tepkileri hiç dikkate almadýðýný bu yanýtýyla gösterdi. Halil Ý. Akça'nýn güven mektubunu sunduðu gün, kuþkusuz Derviþ Eroðlu'nun en zor günlerinden biri oldu. Halil Ý. Akça daha birkaç ay önce kendisini makamýnda ziyaret ederek, bugünkü ekonomik yýkýmýn sorumlusu olarak gördüðü Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý gerektiðini söylemiþ, Eroðlu da, buna tepki olarak, Akça'nýn görevden alýnmasýný talep etmiþti. Oysa þimdi Akça büyükelçi olarak karþýsýnda duruyor ve güven mektubunu sunuyordu kendisine! Mektubu çaresiz kabul ederken, kendi kaderine mi yansýndý, yoksa Kýbrýslýtürklerin mâkus talihine mi? Derviþ bey bu sahneyi sanýrým hayatýnýn en zor anlarýndan biri olarak hatýrlayacaktýr ileride. Güven mektubunun sunulmasý töreninde bir ilk daha yaþanmýþtý KKTC tarihinde. Ýnsana bir bu eksikti dedirten bir ilk. Aile fotoðrafý. "Ana"... Ve "manamucuk" yavrularý! Bu da nerden çýktý demeyin. Çýktý iþte. Avrupa Birliði aile fotoðrafý çektirir de... TC-KKTC çektirmez mi? Alimallah nispet olsun diye çið tavuk bile yerler! Bu arada Derviþ bey, kahvaltýlý bir basýn sohbetinde ilginç sözler söyledi. "Sana söylerim kýzým, sen anla gelinim" kabilinden, sitemkâr göndermeler, satýraralarýna sýkýþtýrarak taþý gediðine koymalar vardý bu sohbette. Ve en önemlisi, çaresizlik de vardý. Bakýn size de aktarayým o sözleri... Belki siz de bana hak vereceksiniz... En azýndan ben öyle algýladým. Kahvaltýda aðýrladýðý gazetecilere þöyle diyor Derviþ bey... "Benim ve hükümetin büyükelçiyle diyalog içinde olmasý gerekir. Bu noktada itiraz mekanizmasýný fazla çalýþtýrmanýn bir anlamý yok. Olan olmuþtur. Dolayýsýyla tepkiler yaratmak ve bunu Türkiye'ye tepki noktasýna getirmek kimseye fayda saðlamaz. Bu noktada hükümet edenlerin ve siyasi partilerin gerçeði kabul etmesi gerekir." Umarým bu sözlerin muhataplarý, Eroðlu'nun neler söylemek istediðini, satýraralarýndaki serzeniþ ve çaresizliklerini anlamýþlardýr. Ben bunlarý okuyunca, daha ne desin, dedim kendi kendime. Türkiye'ye daha fazla itiraz etmenin bir anlamý yok, diyor. "Olan olmuþtur" diyor. Bu noktada Türkiye'ye tepki koymak kimseye fayda saðlamaz, diyor. Hükümet de, siyasi partiler de bu gerçeði kabul etmelidir, diyor. "Olan olmuþtur" sözleri, olmasý hiç istenmeyen, ama yine de olan þeyler için söylenir, bir üzüntünün dile getirilmesi için. Bu sözleri ben þöyle tercüme ederim... Türkiye o ekonomik paketi bize ýsrarla dayatmasa iyi olurdu, ama ne yazýk ki olan olmuþ, paket dayatýlmýþtýr. Bu saatten sonra itiraz etmenin de kimseye faydasý yoktur. Çaresizlik ve teslimiyetin adý bu iþte. Ama bu gidiþle, bunlara eðecek boynumuz bile kalmayacak...

5 6 Nisan 2011 Çarþamba 5 Evden çýkarken havaya bakmadýk! Bakmaya gerek yoktu! Her taraf, kapkara bulutlarla kapalýydý ve yaðmur yaðýyordu. "Böyle havalarda, evde oturmak, koltuða kývrýlýp televizyon karþýsýnda tembellik etmek en güzeli " diye düþünenlerden deðilim. Yatan aslaný deðil, gezen tilkiyi severim. Genellikle "Eser yaðar ama gidilir" derim ve bunu uygularým. Siz Kýbrýs'ý kaç bölgeye ayýrýrsýnýz bilmem. Ben kendimce 4 bölgeye ayýrýrým. 1. Karpaz. 2. Lefkoþa-Maðusa yolunun güneyi. 3. Güzelyurt ve ötesi. 4. Kuzey sahili. Hemen hemen hiç uðramadýðým bölgedir Maðusa-Lefkoþa yolunun güneyi. Yiðitler'de "Gafgarýt Festivali" olduðunu öðrenince, bunu fýrsat bildim. Maðusa'dan çýktým, ver elini Yiðitler. Güvercinlik, Çayönü, Köprülü, Türkmenköy ve Akdoðan Bu bölgenin yýl öncesini bilirim Taþ üstüne taþ koymadýlar dersem hakýzlýk etmiþ olurum. Belki birkaç taþ koydular. Onlar da belli zaten. Sývasýz ve boyasýz duruyorlar! Yapýlan edilen hepsi bu Tam köy! Her taraf bakýmsýz, düzensiz ve daðýnýk 30 yýl önce nasýlsa, aþaðý yukarý yine ayný Aralarda 3-5 yeni ev yapmýþlar tabii. Ama onlar da çamurlar ve otlar arasýnda heba olup gitmiþ. Anladým ki; bu nedenle geçmiyormuþum bu bölgeye Neyi görmeye geleceðim ki! Vadili Sonra Paþaköy Bu kadar periþanlýk olamaz yahu Üstüne bir de kasis doldurmuþlar yollarý Her adýmda kasis, her adýmda kasis Yoðurt alsan, gidene kadar ayran olur! Lefkoþa'ya otobüslerle gidip gelen memurlar, öðrenciler nasýl katlanýyor bu iþkenceye anlayamadým. Akdoðan'ýn içinden sola sapýyorsun, doðru Yiðitler'desin. Yol güzel Manzara güzel Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Þimdi de plaka sorunu yaþanýyor Nasýl iþler yapýyoruz be Arabalarýmýzý bile kimlik bunalýmýna soktuk sonunda! KESÝKTEN SIZAN DAMLANIN UCUNDAKÝ LURUCÝNA (2) Gidiyoruz gitmesine de içimizde bir kuþku! Doðru mu gidiyoruz! Gerçekten var mý böyle bir festival! Hiçbir iz-iþaret-belirti yok Yiðitler'e giriyoruz hala bir yönlendirme göremedik. Bravo Büyükkonuk'a. Yönlendirmeleri mükemmel. Elinle koymuþ gibi buluyorsun! Tamam Biz de kaybolmadýk Biz de yolu bulduk Ama hiç deðilse köyün giriþine bir afiþ, bir tabela koysalardý, gelecek misafiri düþündüklerini, yaptýklarý iþi önemsediklerini düþünecektik! Küçük ama önemli ayrýntýlar bunlar. Ýþin püf noktasý bu, geriye kalan hikaye! Gafgarýt ve Yiðitler Hiç uyumlu deðil. Keþke Arçoz ve Gafgarýt deselerdi Festival bildiðiniz gibi..! Kadýnlar kendi el emekleri, becerileri ile badem macunu, pilavuna, zeytinli, hellimli türü þeyler yapmýþlar, onlarý sattýlar Çocuklar folklor oynadý, büyükler konuþma yaptý. Siyasilerden Soyer'i, Adem'i, Taçoy'u, Töre'yi gördüm. Kalabalýk arasýnda dolaþýp seçmenleri ile bire bir sohbet ettiler, gönül almaya çalýþtýlar. Deðiþik bir gün iþte! Alan küçük Uzun süre kalmaya müsait deðil. "Hadi bize eyvallah" deyip çýktýk yola. Haa, bu arada güne adýný veren birkaç tane de gafgarýt gördük tabii. Yiðitler'den tekrar Akdoðan'a dönüp, Vadili'ye saptým. Sonra Paþaköy ve Gaziköy Niyetim Ercan'dan anayol çýkmak, sonrasý allahkerim. Ercan'a yaklaþtýðým sýrada bir baktým Akýncýlar tabelasý. Hiç düþünmedim. Hemen saptým. Ýþte bu yüzden Lurucina'dayým þimdi. Yarýn: Lurucina'ya nasýl gidilir ve AFRÝKA okuyan çoban! *Akça "Kýbrýs halkýna gerçekten sempati ve sevgi duyan bir insaným" demiþ. - Niye araya mesafe koyuyor böyle? Biz daha samimi olmak, "Etle týrnak gibiyiz, ana ve yavruyuz" gibi sözler duymak istiyoruz. * Meclis Çalýþanlarý Sendikasý Baþkaný Kutret "salonda yalnýz bir milletvekili kalýyor" diye dert yanmýþ. - O da, o salona biraz kafa dinlemek ve biraz þekerleme yapmak için giriyordur herhalde. * Töre ve Saner, hükümetten atýlýyormuþ. - Hiç sanmam Her fýrsatta ve her konuyu "et ve týrnak" olayýna baðlama becerisi gösterenlerin bu hükümetteki yeri saðlamdýr mutlaka! * BM Genel Sekreteri Moon, taraflara baskýya hazýrlanýyormuþ. - Bence yanlýþ bir deðerlendirmedir bu. Baský maský yok Aský var. Görüþmeleri askýya alacak, gerisini Allah'a býrakacak. *Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Akça'nýn atanmasýndan memnun olduklarýný açýklamýþ - Sütçü kardeþler niye böyle bir açýklama yapmak gereðini duydular pek anlayamadým doðrusu. Bu açýklama ile sucularý töhmet altýnda býraktýlar

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÜTÜN MESELE DOKUNUN TUTMASI... (Ýstanbul)- "Doku tutmazsa bu iþ yatar" diyorlar. Yýllarca birlikte yürüdük. Yürüdükçe yakýnlýðýmýz arttý. Yakýnlýðýmýz arttýkça dert arkadaþý olduk. Ve daha sonra her sýkýþtýðýmda ona koþtum. Geçen yýl aradý, -Galiba karaciðerimin deðiþmesi lazým, dedi. -Ne demek o? -Demem o ki Biliyorsun hem þeker hastasýyým, hem de karaciðerimden dolayý yýllardýr alkol alamýyorum. Çünkü karaciðerimde siroz baþlangýcý var. Bu yüzden sýk sýk doktor kontrolüne giderim. Bu sefer karaciðerimde yetmezlik baþlamýþ sanýrým kanser de var deðiþmesi gerekir. -Tamam da bu organ bakkalda bulunmaz ki.. -Doðru onun için tüm aileye haber saldým, kiminki uyarsa ondan bir parça alýp bana koyacaklar Çok üzülmüþtüm ilk haberini aldýðýmda. Aylarca sürdü doku araþtýrmalarý. Tam, "hiç kimseninki uymadý" demiþlerdi ki eþinin yeðeninin dokusu uygun çýktý. O saaten sonra hazýrlýklar baþladý. Her ikisi de ameliyattan önce hastaneye yatýrýldý. Ýkisinin de belli tedavilerine baþlandý. Derken ameliyat günü geldi çattý. Buraya kadar sorun yoktu, sonra karanlýk günler baþladý. Yaklaþýk bir hafta ne konuþabildim arkadaþýmla, ne de görebildim. Çok kritik günlerdi o günler. Enfeksiyon en büyük tehlikeydi. Kapmasý halinde yapýlan tüm iþler heba olacaktý. Ve baþka doku bulma imkâný da yoktu artýk. Dolayýsýyla sýkýyönetim gibi bir döneme girdiler, herkes gibi ben de bu duruma razý oldum. Yaklaþýk iki ay sonra ilk evine ziyarete gittiðimde burnumu, aðzýmý kapatmak zorunda kalmýþtým enfeksiyona karþý. Bugün durumu iyi, iþine gidiyor, araba kullanýyor ama þeker, tansiyon ve birkaç ývýr zývýr hastalýðý için yýllardýr kullandýðý ilaçlarýna dokuyu reddetmesin diye ilaçlar ilave oldu. Dikkat edin doku transferi yapýldýktan sonra bile yýllarca dokunun reddedilmemesi için ömür boyu ilaç kullanýlmalý. Gazetelerin haberlerinde, festival, tiyatro, þiir dinletisi, ekonominin yükselmesi, benzin fiyatlarýnýn daha da düþmesi, çevrenin temizlenmesi, ormanlarýn yakýnda orman vasfýna yeniden kavuþacaðý gibi beklediðimiz bir sürü iyi haber varken her gün canýmýzýn sýkýldýðý, üzüldüðümüz cinayetler ve trafik kazalarýndan ölüm haberleri okuyoruz. Elbette ki eskiden bu kadar araba yoktu ki bu kadar çok kaza olsun diyebilirsiniz. Ancak gerçek o kadar basit deðil. Gerçek þu; doku uymadý Adamýn genlerinde saðdan gitmek var. Adamýn genlerinde tarla için orman yakmak var. Adamýn genlerinde kan davasý var. Muhtemelen bu genler birkaç yýlýn hatýrasý deðil. Belki de beþ yüz yýlda oluþan deðiþimi birkaç on yýlda deðiþtirmek imkânsýz Doktorlar, "Doku tutmazsa bu iþ yatar, doku tutsa da yýllarca idame ettirmek için tedavi gerekir " diyorlar. Bizde "yaparým inþallah olur" düþüncesi hâkim Ama olmadý, sanýrým olmayacak da. Ülke genelinde kanser taramasý Saðlýk Bakanlýðý'nýn, Kanser Haftasý nedeniyle Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle ülke genelini kapsayan geleneksel kanser tarama kampanyasý dün baþladý. Lefke'den Dipkarpaz'a kadar ülkenin tümünü kapsayan ve 29 Nisan 2011 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada, kadýnlara Pap Smear, erkeklere de PSA tetkiki yapýlacak. Kampanyada, özellikle üreme çaðýna gelmiþ kadýnlar için rahim aðzý kanseri ve erkeklerde prostat kanserinin erken teþhisinin önemine dikkat çekilecek ve toplumda kansere karþý farkýndalýk yaratýlmaya çalýþýlacak. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Hatice Faydalý ve Kanser Hastalarýna YDÜ Hastanesi'nde de kanser taramasý Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD) iþbirliðinde Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde genel kanser taramasý yapýlacak. Prostat ve Rahim Aðzý kanserlerine yönelik tarama Saðlýk Bakanlýðý-KHYD iþbirliðinde birçok merkezde dün baþlarken, genel kanser taramasý da dün YDÜ Hastanesi'nde baþlatýldý. Her iki tarama da 1 ay boyunca mesai saatlerinde yapýlacak. 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak olan tarama kampanyasýnýn tanýtýmý amacýyla bugün YDÜ Hastanesinde, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail ile Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen basýn toplantýsý düzenledi. Mehmetçik'te grev askýya alýndý Büro Banka Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (Büro-Ýþ), Mehmetçik Belediyesi'ndeki grevi askýya aldýðýný açýkladý. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön yazýlý açýklamasýnda, dün Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý denetiminde yapýlan Mehmetçik Belediyesi Meclis toplantýsýna gözlemci olarak katýldýklarýný belirtti. Toplantýda, Yerel Yönetimler Müdürü Meriç Taydemir'in sorularýný yanýtladýklarýný kaydeden YASA DIÞI ÝLAÇ KULLANIMIYLA ÝLGÝLÝ SEMÝNER Kýbrýs sorununa çözüm müzakereleri çerçevesinde oluþturulan Suç ve Suçlara Ýliþkin Teknik Komite tarafýndan "Yasa Dýþý Ýlaçlar: Sorun, Endiþeler ve Önlemeye Vurgu Yaparak Ýlerisi Ýçin Yön Belirlemek" konulu bir seminer düzenledi. Ara bölgedeki Ledra Palas Otel'de yer alan ve sunumu ile yönetmenliðini Barýþ Gücü (UNFICYP) Kýdemli Polis Danýþmaný John Farrelly'nin yaptýðý seminerde, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, Komitenin Kýbrýslý Rum Takým Lideri Prof Andros Kapardis, Kýbrýslý Türk Takým Lideri Hakký Önen birer açýlýþ konuþmasý yaptý. SINAV TARÝHLERÝ BELÝRLENDÝ n YAZ DÖNEMÝ DIÞTAN BÝTÝRME SINAVLARI ORTA EÐÝTÝMDE 2-24 MAYIS, ÝLKOKULLARDA ÝSE 9 MAYIS'TA YAPILACAK Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðýl ortaöðretim kurumlarýndan öðretim yýlý yaz dönemi dýþtan bitirme sýnavlarýnýn 2-24 Mayýs tarihleri arasýnda, ilkokullarda ise 9 Mayýs'ta yapýlacaðý bildirildi. Genel Ortaöðretim Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, sýnavlara kayýtlar ise Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. Yazýlý açýklamada, sýnava katýlacaklarýn kayýt yaptýrýrken sýnav programýný da baþvurduklarý dýþtan bitirme sýnav merkezlerinden Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, konu hakkýnda kamuoyuna bilgi vermek amacýyla dün bir basýn toplantýsý düzenledi. Hatice Faydalý taramalarýn mesai saatleri içinde 29 Nisan'a kadar þu merkezlerde yapýlacaðýný söyledi: "Lefkoþa Kentsel Saðlýk Merkezi, Güzelyurt Saðlýk Merkezi, Geçitkale Saðlýk Merkezi, Ýnönü Saðlýk Merkezi, Serdarlý Saðlýk Merkezi, Akdoðan Saðlýk Merkezi, Maraþ Saðlýk Merkezi, Ýskele Saðlýk Merkezi ve Yeni Erenköy Saðlýk Merkezli, Lapta Saðlýk Merkezi, Lefke Saðlýk Merkezi, Deðirmenlik Saðlýk Merkezi, Mehmetçik Saðlýk Merkezi, Dipkarpaz Saðlýk Merkezi, Esentepe Saðlýk Merkezi ile Girne Dr. Akçiçek, Gazimaðusa ve Cengiz Topel Hastanesi." TETKÝLERÝN TÜMÜ 170 TL YDÜ Hastanesi ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðinde yapýlacak Genel Kanser Taramasý konusunda da bilgi veren Erkmen, kadýn ve erkek olmak üzere iki grupta yapýlacak taramanýn kadýnlar için; akciðer grafisi, 40 yaþ altý Ultrasonografi (USG), 40 yaþ üstü mammagrafi, üst ve alt batýn Ultrasonografi, smear ve patolojisi, gaitada gizli kan, tam idrar tahlili ve tam kan sayýmý, sedimentasyon (ESR) ile dahili muayeneyi kapsadýðýný söyledi. Erkekler için ise genel tarama; akciðer grafisi, üst ve alt batýn Ultrasonografi, gaitada gizli kan, tam idrar tahlili ve tam kan sayýmý, total ve serbest prostat (PSA), sedimentasyon ile dahili muayeneyi içeriyor.tüm bu tetkiklerin tümünün 170 TL'ye yapýlabileceði belirtildi. Akyön, þunlarý kaydetti: "Toplantýda Mehmetçik Belediyesi bütçesi onaylandý ancak kararlarýn bazýlarýna Mehmetçik Belediye Baþkaný red oyu kullandý. Sendikamýz, Belediye Baþkaný'nýn aldýðý red kararlarýný göz önünde bulundurarak 28 Mart'tan itibaren devam eden grevi yarýn itibarý ile askýya almýþtýr. Yapýlacak görüþmeler neticesinde herhangi bir sorun çýkarsa Mehmetçik Belediyesi'nde yeniden greve gidilecektir." alabileceði ifade edildi. Açýklamada, dýþtan bitirme sýnav merkezleri þöyle sýralandý: "Ýlkokul dýþtan bitirme sýnavý merkezi Lefkoþa Atatürk ilkokulu; ortaokul dýþtan bitirme merkezi Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu; lise dýþtan bitirme sýnav merkezi Lefkoþa Türk Lisesi; endüstri meslek lisesi dýþtan bitirme sýnav merkezi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi; meslek lisesi dýþtan bitirme sýnav merkezi Atatürk Meslek Lisesi; ticaret lisesi dýþtan bitirme sýnav merkezi Haydarpaþa Ticaret Lisesi." GÜNLÜK CHE'YÝ ÖLDÜREN ABD, ÝNTERNETÝ DE ÖLDÜRÜR ÝCABINDA ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton'ýn teknoloji danýþmaný, internetin politikayý nasýl etkilediðini deðerlendirdiði makalede, "internetin, 21. yüzyýlýn Che Guevara'sý" olduðuna dikkat çekti. "NATO Review" dergisinde yayýmlanan ve Clinton'ýn danýþmaný Alec Ross tarafýndan kaleme alýnan "Sosyal Medya: Neden, Sonuç ve Yanýt" (Social media: cause, effect and response) adlý makalede, Ortadoðu ve Kuzey Afrika'daki muhalif hareketlerin geliþiminde internetin rolü masaya yatýrýldý. Ross, internetin ulus ötesi bir altyapý olarak dünyada ekonomik ve politik koþullarý deðiþtirdiðini, ancak, büyük rol oynamakla birlikte, Ortadoðu'da "devrime teknolojinin neden olmadýðýný" belirtiyor. Muhalif hareketleri, "genç iþsizler, iktidarý elinde tutan ailelere duyulan tepki, yüksek gýda fiyatlarýnýn" doðurduðunu yazan Ross, olaylar hakkýnda kesin sonuçlara varmak için henüz erken olduðunu kaydetti. Makalede, "21. yüzyýlýn Che Guevara'sýnýn internet olduðu" kaydedildi. Che Guevara'yý öldüren ABD, kendisine zarar vereceðini anladýðý anda interneti de öldürebilir icabýnda SIRADA Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! LONDRA'DAN GAZEL "KTÖS'ü tehdit edenler adadan sývýþarak Kraliçe'nin güvencesinde Londra'da gazel okuyorlar..." Þener Elcil'in bu sözü de tarihimize geçecek cinsten... VALÝZ Ercan'da 6 valiz dolusu kaçak sigara ele geçirilmiþ... 6 valizde 197 karton... Demek saklamaya bile gerek duymuyorlar. Valizle geliyorlar... Öyle alýþtýlar anlaþýlan... Kimbilir kaç valiz geçti bugüne kadar buradan... BAÞKA GÝRNE YOK Bir 'inisiyatif' daha oluþturulmuþ iþte. "Baþka Girne Yok" Ýnisiyatifi... Yok tabii... Ya baþka Lefkoþa, baþka Maðusa ve baþka Omorfo ya da baþka Karpaz var mý? Sahi, geçtiðimiz yýllarda da "Baþka Karpaz yok" demiþtik galiba... Ama baki kalan hoþ bir sada olmuþtu yalnýz o da... Týrnak... "Geceleri önü arabalarla dolu casinolar, hafta sonlarý boþ yer bulmakta güçlük çekilen bar ve eðlence yerleri, on binlerce dolarlar ödenerek ülkemize getirilen sanatçýlar, hafta sonu magazin programlarýndan anlaþýlan, iþlerin hiç de o kadar kesat olmadýðýdýr." Vedat YORUCU (Yenidüzen) "Tasvip edersiniz veya etmezsiniz, sizden farklý düþünenlere, fikirleri ne kadar uç, kendileri ne kadar azýnlýkta olursa olsun bu sýfatlarý yakýþtýrmak yanlýþtýr. Hatta onlarý bayaðý insanlara hedef göstermek çok büyük bir hatadýr." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Oturup kalkýp, 'izolasyon ve ambargo'ya verip veriþtirmek kolay... 'Þu rezil dünyanýn yaptýðý haksýzlýk Kýbrýs Türki'ne reva mý? Nerde insan haklarý, nerde adalet?' diye ortalýðý velveleye vermek de... Kendi yurttaþlarýný 'benimkiler ve diðerleri' diye ikiye ayýrmak mý adil, söylesenize? 'Yurttaþ'ýn ne manaya geldiðini öðrenememiþ hiç." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Meteoroloji, yaðmurlarýn süreceði uyarýsýnda bulunurken, keþke bize nasýl temkinli olabileceðimizi, ne yapmamýz gerektiðini de söyleseydi. Evlerimizin, iþyerlerimizin önüne kum torbalarý mý dizelim?" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný MEHMET BAYRAMOÐLU Þener Elcil hakkýnda KKTC Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunan UBP Londra Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Bayramoðlu bir haber baþlýðý yüzünden kýyameti kopardý ve bize de, Yenidüzen gazetesine de saldýrdý. Ne yapmýþýz... "Þener Elcil'den özür dilediler" yazmýþýz... Doðrusu bu deðilmiþ... Elcil'den özür dilememiþler, sadece bazý yanlýþ linkler sunmuþlar savcýlýða... Özür bunun için... Peki anladýk, düzeltelim, ama o küfürler ne öyle? "Bre ahmaklar", "bre geri zekalýlar", "bre ahlaksýzlar", "bre g.tünden haber çýkaranlar"... Bu ne yahu? Sen aklýný mý kaçýrdýn Bayramoðlu?.. Hele dur, kendine gel biraz... Bir nefes al... Ayný üslupla mý yanýt verelim þimdi sana biz de yani? Yakýþýr mý bize? Ahlaksýzla ahlaksýz mý olalým? Hadi baþka kapýya... Bozma aðzýmýzý!..

7 6 Nisan 2011 Çarþamba DOSTÇA Gülten Oygur Ardost Kostas Miþaulis ve Derviþ Ali Kavazoðlu AKEL'de tanýþtýlar. 1958'de arkadaþlarý vurulup öldürüldükten sonra Kavazoðlu, Hristoforos Conis'in evine taþýnýnca aralarýndaki baðlar çok güçlendi. Demokrasi mücadelelerinde onlar yoldaþ ve çok iyi iki mücadele arkadaþý oldular Conis ailesinin evine ilk yerleþtiði zaman Hristoforos Conis ve eþi Galododi Conis, çalýþtýðý için Kavazoðlu genelde gündüzleri evde yalnýz idi. Hristoforos Conis'in kardeþi okuldan sonra eve gidip ona arkadaþlýk ederdi. Ayni dönemde Hristoforos Conis'in babasýnýn da oðlunu ziyarete geldiði bir gün evlerinde olan yabancýnýn kim olduðunu oðluna sorar. Oðlu evdeki yabancýnýn bir Kýbrýslýtürk yoldaþlarý olduðunu ve yardýma ihtiyacý olduðu için evlerini onlarla paylaþtýðýný söyler. Hristoforos Conis'in babasý bu durumu içerlese de o gece iki odalý evlerinde Derviþ Ali Kavazoðlu ile ayný odayý paylaþmak zorunda kalýr. O gece ikisi de uyumaz ve sabaha kadar sohbet ederler. Sabah baba Conis, herkes uyanýnca oðlunun yanýna gider ve ona "benim 9 tane çocuðum var oðlum, ama artýk çocuklarým 10 tane" der. Derviþ Ali Kavazoðlu'nun da bir evladý olduðunu vurgular. Evdeki kapalýlýk 1960'a kadar sürdü. 1960'tan sonra daha rahat bir dönem baþladý. 1961'de Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan Cumhuriyet Gazetesi'ni çýkarmadan Kavazoðlu ile baðlantý kurdu. Kavazoðlu o gazetede köþe yazarý oldu. Ýlerici bir gazete olan Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün oluþumunda yer alan Derviþ Ali Kavazoðlu'nun gazetede isimsiz olarak köþe yazýlarý da çýkmaktaydý. Açýlan ilerici bir pencere olan bu gazetenin kapatýlmasý ve arkadaþlarýnýn öldürülmesine çok içerledi. Kavazoðlu ancak 1963 olaylarýndan sonra televizyon programlarýna çýkmak zorunda kaldý. Ýki toplumun barýþ içerisinde yaþayabilmesi için halkýna sesini duyurabilmesinin yöntemi olarak ne gerekiyorsa yaptý. Haravgi gazetesinde tercümanlýk yaptý. Bu mücadeleye katký veren bir yöntem olduðu için köyleri gezdi, oralarda köylü halkla konuþup onlarýn bilinçlenmesini saðladý. Þimdi mezarýnýn bulunduðu yer olan Dali köyündeki Türk çocuklarýna eðitimlerinde yardýmcý olabilmesi için Türk öðretmen getirmek istedi. 1964'te Kýbrýs'tan temsilci olarak Moskova'daki Gençlik Formu'na katýldý. Orada tanýþtýðý Rum temsilci ile samimi oldu. Bu genç arkadaþý solcu olmamasýna raðmen Kavazoðlu'na mücadelesinde yardýmcý olmaktan çekinmedi. Burada onun olumlu kiþiliðinin mücadelesine daha da yardýmcý olduðunu 46 yýl geçti... Derviþ Kavazoðlu nu anarken-2 söyleyebiliriz. Türk gazeteleri O'nu "Rumcu" diye suçluyordu. Gerçek olmayan bu suçlamanýn tam tersine Derviþ Ali Kavazoðlu gerçek bir Kýbrýslýtürk idi. Mücadelesi Kýbrýslýtürkler içindi. Bunu her seferinde dile getirmekten de hiç çekinmemiþtir. Moskova'da gerçekleþen Gençlik Formu'na katýlanlar arasýnda o dönemde Baþpiskopos Makarios'a yakýnlýðý ile bilinen Urania Kokkinu isimli bayan temsilci de vardý. Derviþ Ali Kavazoðlu, Gençlik Formu sonrasý Kýbrýs'a döndükten sonra Urania Kokkinu'nun onunla görüþme talebini kabul eder. Bu görüþme Urania Kokkinu'nun evinde gerçekleþir. Kavazoðlu, bu görüþmeye arkadaþý Hristoforos Conis ile birlikte gider. Bu görüþmede Urania Kokkinu ona "Sen çok iyi bir adamsýn. Kýbrýs'ýn güneyinde yaþýyorsun, gel seni Hristiyan yapalým, ismini de Aleko olarak deðiþtirelim" der. Derviþ Ali Kavazoðlu bir süre düþünür ve Urania Kokkinu'ya "Bunu gerçekleþtirirsem sizler toplumunuza bir kiþi daha kazandýrmýþ olacaksýnýz. Bundan baþka da kazancýnýz olmayacaktýr. Bir kiþi daha, hepsi bu. Bu düþünce ile siz bir Rum kazanýp bir Türk kaybedeceksiniz. Bu da sizleri Türklerden daha da uzaklaþtýracaktýr. Ben Kýbrýslýtürküm. Dünyaya Kýbrýslýtürk olarak geldim. Kýbrýslýtürk olarak yaþýyorum ve öyle öleceðim" der. Kavazoðlu'nun burada vurgulamak istediði Kýbrýslý olmak esasý idi. Özetle vurgulanan Kýbrýslýtürkü ve Kýbrýslýrumu ile Kýbrýs'ýn bir bütün olduðu esasýydý. Yaptýðý bu faaliyetler emperyalizmin iþbirlikçilerinin hoþuna gitmedi. O dönemde kendisinin Conis ailesi ile yaþadýðý artýk biliniyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra iki tarafýn yeraltý örgütleri Derviþ Ali Kavazoðlu'nu hedef olarak seçmiþlerdi. Çünkü yeraltý örgütleri onu planlarýna engel teþkil eden birisi olarak görüyorlardý. Bu da yeraltý örgütlerinin kendisini hedef olarak görmesine sebep oluyordu. Derviþ Ali Kavazoðlu'nun Türk toplumu içerisinde etkisi ve bir saygýnlýðý vardý. Kiþi olarak onu tanýyan herkeste olumlu bir etki býrakýyordu. Herkes onu seviyor ona saygý duyuyordu. Herkes tarafýndan seviliyor olmasý bir raslantý deðildi elbette. Bunun sebebi onun kiþiliðinin olumlu ve belirgin özelliklerinden kaynaklanmaktaydý. Kostas Miþauilis ve Derviþ Ali Kavazoðlu AKEL'de tanýþtýlar. 1958'de arkadaþlarý vurulup öldürüldükten sonra Kavazoðlu, Hristoforos Conis'in evine taþýnýnca aralarýndaki baðlar çok güçlendi. Demokrasi mücadelelerinde onlar yoldaþ ve çok iyi iki mücadele arkadaþý oldular. Kavazoðlu'nun AKEL'in Gençlik Örgütü olan EDON Geçlik Örgütü'nün Trodos'ta düzenlediði bir etkinlikte konuþmacý olarak söz almasýndan kýsa bir süre sonra, iki toplum birbirine düþtü. Tek vatan olma hayali gölgelenmiþti artýk. Yýl 1965'e gelindiði zaman da, Derviþ Ali Kavazoðlu'nun pek çok Kýbrýslýtürk ile temasý vardý. Kýbrýslýtürklere yardým etmeye devam ediyordu. Ne yazýk ki bunlar arasýndan, onu öldürenler de çýkacaktý. Bir gün birileri onunla temasa geçer ve arabalarýna seyrüsefer ruhsatý çýkarabilmek için ondan yardým ister. Kavazoðlu'na düzenlenen suikastten bir hafta önceki Çarþamba günü Larnaka'ya gitmek ister. Derviþ Ali Kavazoðlu'nu Larnaka'ya 8 yýllýk kader birliði yaptýðý arkadaþý Hristoforos Conis götürür. Buluþma noktasýna gelindiði zaman burada beklemeleri gerektiðini, çünkü seyrüsefer ruhsatýný vereceði insanlarýn oraya geleceðini belirtir. (Devamý yarýn) 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÜÇ DAMLA YAÐMURDAN YOL ÇÖKTÜ... Yaðan yaðmurlar nedeniyle çöken yol için mahalle sakinleri kime baþvurdularsa yanýt alamadýlar... "Geçen gün yaðan yaðmurlardan dolayý Küçük Kaymaklý'daki Rüstemaða yolu çöktü. Arabalar çukura düþüyorlar. Belediyeyi aradýk ne gelen ne giden. Nasýl bir iþtir bu... Üç damla yaðmur yaðdý ne hallere geldik... Onu býrakýn binlerce insanýn çalýþtýðý belediyeyi aradýk ve cevap dahi alamadýk. Neden bu telefon hattýný kurdular öyleyse? Yapamayacaklarý iþi neden üstlenirler ve bizi de kandýrýrlar. Biz kimseden hiçbir kurumdan görevleri dýþýnda iþ yapmalarýný görev yapmalarýný istemiyoruz. Görevlerini yapsýnlar sadece... Kazý iþleri gene baþladý. Bakalým neler gelecek bu yaz da baþýmýza. Oysa seçimlerden önce dökülmüþtü asfaltlar..." ÇUKULATA GEÇEMEZ TABELA GEÇEBÝLÝR... Telefonla gazetemizi arayan bir iþadamý vatandaþýmýz araç plakalarý nedeniyle yaþanan izdihamdan bahsetti. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Geçen gün nasýl oldu bilemem... Bir tabelacýnýn önünden geçiyordum ki bir de ne göreyim... Araçlar insanlar yýðýn halinde. Zor geçtim aralarýndan. Tabelacýda ne var acaba diyerek ben de arabamý park edip yanlarýna gittim. Meðer tabela yaptýrýyorlarmýþ. Bakanlar Kurulu tabelalarýn deðiþtirilmesini istemiþ... Onlar da deðiþtiriyorlarmýþ. Daha sonra iþyerime gittim. Dükkana gelenler bu tabela iþinden bahsediyorlardý. Kimisi yakýnda 82. vilayet olacaðý için plakalara 82 rakamýný da koyacaklarýný söylüyor ve bunun da altý ay sonra gerçekleþeceðini vurguluyorlardý. Dükkana gelen bir müþteri plaka yapan maddenin tükendiðini ve tabelacýlarýn plaka yapabilmek için güneyden bu maddeyi alýp geldiklerini söyledi. Tüm bu söylentilere dayanamadým ve anlayamadým, daha düne kadar çocuklarýn ellerinden çukulatalarýný barikatta alanlar nasýl oluyor da tabelalarýn yapýmýnda kullanýlan maddenin geçmesine izin veriyorlar dedim... Müþterim, 'Anlamamak olur mu? Bu iþten devlet de anlaþýlan o ki iyi bir mamma yer... Payý olmasa gözlerini kapar mý?' Ona katýlmamak mümkün deðil. Düþünün çukulatalarý çocuðun elinden alanlar plaka yapýmý için kullanýlan maddelerin geçirilmesine ses çýkarmadýlar... " KIRMIZI CTP Tuzla'dan arayan Hüseyin isimli bir vatandaþlýmýz CTP'nin ihabetini dile getridi... "Ben Ýskele Tuzla'dan arýyorum. Adým Hüseyin... CTP'nin Þener Elcil'in arkasýna düþtüðünü ve seçtirmemek için UBP ile iþbirliði yaptýðýný gazetelerden okuyoruz. Ben kýrmýzý CTP'li birisiyim. Yeter artýk bu topluma yaptýklarý ihanet... Birkaç yer kaldý ki bizi temsil ediyor, onlarý da yok etmeye uðraþýyorlar... Partimiz bitti tükendi. Bu kadar ihanet olur mu?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÇARKEDEN "FERDÝ" MURADINA EREMEDÝ Bizim Mandra Meclis Çalýþanlarý Sendikasý'nýn, meclis genel kurulunun zaman zaman salonda kalan 1 milletvekili ile yapýldýðýný açýklamasý, halk arasýnda büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Vatandaþlar, "biliyorduk ama bu kadarýný da beklemiyorduk" diye tepkilerini dile getirirken, Meclis Çalýþanlarý Sendikasý Baþkaný Remzi Kutret, "21 yýldýr buradayým, meclis genel kurulunun bir gün bile zamanýnda toplandýðýný görmedim" diyerek acý gerçeði dile getirir.

8 8 6 Nisan 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Þaþkýnlar KKTC'de yýðýnla çözüm bekleyen sorun varken, Küçük'ün küçük hükümeti araba plâkalarý ile ve kimin bakan olacaðý ve kimin bakanlýktan gideceði ile vakit öldürüyor. Zaten durmuþ olan devlet çarký, gidecek ve gelecek bakanlar ile müdür ve müsteþarlara kilitlenmiþ durumdadýr. UBP'liler bile hükümetin çalýþamamasýndan þikâyetçidirler. Geçen seneki selden zarar gören ve bir köþede atýl vaziyette ve içindeki nükleer çekirdeði aktif durumda olan ve bir sýzýntý halinde Lefkoþa'da binlerce kiþiyi etkileyecek Cobalt-60 cihazýný bile tamir etmekten ve cihazý gözetim altýnda tutmaktan aciz Küçük Hükümeti gözünü vatandaþýn araç plâkasýna dikti. 1974'de geçirilen, ancak hiçbir denetim yapýlmadýðý için bugüne kadar uygulanmayan yasayý tozlu rafýndan indirerek uygulamaya koymak için polise emir veriyor. Plâkasýndaki harf numaradan 1.3 santim uzakta deðil diye hiçbir sürücü kaza yapmaz. Ancak yasal limitlerin çok üzerinde yük taþýyýp yollarý bozan kamyonlar kazaya sebeb olabilmektedirler. Buna raðmen iþgüzar bazý polisler yollarý kesip vatandaþa bu yüzden ceza kesmekle görev yaptýklarýný sanýyorlar. Halbuki hergün onlarca trafik kazasý olmaktadýr. Kimi trafik kazalarý yollarýn bozukluðundan direksiyon hakimiyetinin kaybolmasýndan, süratten, alkolden, dikkatsiz sürüþten, kurallara uyulmamasýndan, yanlýþ yapýlan yollardan (Güzelyurt yolu gibi), yetersiz trafik iþaretlerinden, aþýrý yüklemeden ve yetersiz aydýnlatmadan meydana gelmektedir. Asli görevi gerekli denetimleri yapýp yukarýda sýraladýðým nedenlerle kazaya sebebiyet verecek sürücüleri yakalamak olan polis, dostlar iþ baþýnda görsün diye, þehir içlerinin en iþlek caddelerinde emniyet kemeri ve cep telefonu kontrolu yapýyorlar. Þimdi de 1974'de geçirilen plâka yasasýný bahane ederek kendilerine yeni bir iþ daha buldular. KKTC'de 235 bin kayýtlý araç vardýr. Bunlarýn tekinin bile plâkasý standarda uymamaktadýr. Polis ve içiþleri bakanlýðý yasaya uygun plâka yapmayan plâkacýlarý kovuþturacaðýna vatandaþý kovuþturmaktadýr. Bu arada fýrsattan istifade eden bazý plâka yapýmcýlarý düne kadar 30 lira çiftini yaptýklarý plâka fiyatlarýný 45 liraya çýkardýlar. Üstelik birçoðu aldýðý paraya karþýlýk fiþ de kesmiyormuþ. Tüm araçlarýn plâkalarýnýn hükümetin istediði standarda gelmesi için, pahalýlýk altýnda inleyen bu halkýn cebinden 9 milyon çýkmasý demektir. Bizimkisi gibi ekonomik kriz yaþanan bir ülkede piyasadan 9 milyon liranýn çekilmesi demek, piyasanýn 9 milyonluk daha daralmasý demektir. Üstelik plâka yapýmýnda kullanýlan hammadeler yurt dýþýndan geldiði için, 9 milyonun enaz 7 milyonunun ithalât yolu ile yurt dýþýna çýkmasý demektir. Þaþkýnlarý oynayan Küçük Hükümeti bu gerçeðin bile farkýnda deðildir. C.baþkanlýðý, yerel yönetimler ve parti baþkanlýðý seçimleri için yýllar boþuna heba edildi. Toplumsal iç ve iþ barýþý bozuldu. Toplum, vatanseverler ve hainler diye ikiye bölündü. Tüm bunlara raðmen hükümetçilik yaptýðýný sanan Küçük, halâ daha sözde baþbakanlýk koltuðunda oturup, iþlerin iyiye gittiðini iddia edebilmektedir. Düne kadar kavgalý olduklarý Akça, þimdi inadýna büyükelçi olarak atanýnca, bir kurtarýcý olarak topluma lanse edilmeye çalýþýlýyor. Küçük Hükümetinin Ýçiþleri Bakaný Kâmil nihayet dün açýklama yaparak polisin ceza kesmemesini istedi. Tabiiki polis Müdürlüðü kendisini dinlerse. Polis içiþleri bakanlýðýný dinlemez ve ceza yazmaya devam ederse, benim vatandaþlardan ricam, kimsenin cezasýný ödememesi ve mahkemeye gitmesidir. Görelim bakalým polis bir anda 100 bin dava dosyasýný nasýl hazýrlayacak ve bu dosyalara hangi mahkeme bakacaktýr? MEZARLIÐA VE KORULUÐA FÝDAN Serdarlý Saðlýk ve Kültür Derneði (SER-SAD) kendi adýna oluþturulan koruluða ve köy mezarlýðýna fidan dikti. Dernek Baþkaný Vijdan Karagözlü'nün verdiði bilgiye göre saðlýklý ve kültürel hayatýn yanýnda doðaya katkýda bulunmak amacý ile daha yeþil bir çevre yaratmak için gerçekleþtirilen fidan dikimi çerçevesindek 100 fidanýn Serdarlý kabristanlýðýna, 200 fidan ise köyde oluþturulan SER-SAD Koruluðu'na dikildi. Etkinliðe dernek üyeleri yanýnda duyarlý vatandaþlarýn da katýldýðý bildirildi. AB'YE UYUM ÇALIÞMALARI YASA HAZIRLANDI Baþbakan Ýrsen Küçük, Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez'in çalýþmalarýyla ilgili bilgi aldý. Müsteþarý Ömer Köseoðlu ile birlikte ziyaret ettiði Merkezin Sorumlusu Erhan Erçin ve personeliyle bir araya gelen Küçük, görüþmenin baþýnda basýna yaptýðý açýklamada, AB'yle uyum çalýþmalarýný yürüten Merkezin Baþbakanlýða baðlý önemli birimlerden biri olduðuna iþaret ederek, yaptýklarý çalýþmalar ve hazýrlanan yasalarla ilgili bilgi almak üzere ziyarete geldiðini söyledi. Son zamanlarda bu birime yeni elemanlar katarak güçlendirdiklerini anýmsatan Küçük, "Amacýmýz Avrupa Birliliði'yle olan iliþkilerimiz ve çalýþmalarýmýzýn en yüksek düzeye çýkarýlmasýdýr" dedi. Personelin özellikle uyum yasalarý konusundaki çalýþmalarýndan övgüyle söz eden Küçük, bu çerçevede þu ana kadar yasa hazýrlandýðýný, bunlarýn bir kýsmýnýn Meclise sevk edildiðini, bir kýsmýnýn da Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bulunduðunu belirtti. "20 kadar hazýr yasamýz Bakanlar Kurulu'nun görüþüne gelmiþtir. Bakanlar Kurulu'nda DÜNYA ALERJÝ HAFTASI HER 4 KÝÞÝDEN 1'Ý ALERJÝK HASTA Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTBB) Üyesi Dr. Hüseyin Köksoy yaþam kalitesindeki bozulmaya baðlý olarak alerjik hastalýklarýn özellikle çocuklarda daha belirgin olduðunu belirtti. Köksoy ayrýca ülkede her dört kiþiden birinin alerjiden etkilendiðini ifade etti Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerji Uzmaný Dr. Hüseyin Köksoy 4-10 Nisan "Dünya Alerji Haftasý" nedeniyle KTBB adýna yaptýðý yazýlý açýklamada "Alerjik hastalýklar hem genetik, hem de çevresel faktörlerin ortaklaþa etkileþimiyle oluþmaktadýr. Görülme sýklýðýndaki artýþýn modern yaþamýn getirdiði yeni alýþkanlýk ve tutumlarla ilgili olduðuna inanýlmaktadýr. Çocuklar alerjik hastalýklardan en fazla etkilenen yaþ grubudur, çünkü yaþam kalitesindeki bozulma eriþkinlere göre çok daha fazla olmaktadýr" dedi. KKTC'de alerjik hastalýðýn giderek arttýðýný ifade eden Köksoy, "Veriler toplumlarda yaklaþýk her görüþüldükten sonra yasalaþmasý için Meclisimize sevk edilecektir" diyen Baþbakan, bu arada birimin yeni yasa çalýþmalarýnýn da devam edeceðini söyledi. AB'YLE ÝLÝÞKÝLER Baþbakan Küçük, KKTC'nin AB çalýþmalarýna verdiði önem doðrultusunda hükümetin de AB'yle iliþkileri ön plana çýkardýðýna iþaret ederek, ziyaretlerine gelen AB Büyükelçileriyle görüþmelerinde, özellikle uyum çalýþmalarýnýn desteklenmesi ve süre içerisinde uzman taleplerini de AB'nin anýnda gerçekleþtirmekte olduðunu kaydetti. Lefkoþa Ýmar Planý konusundaki çalýþmalara da deðinen Küçük, gelinen son aþamada AB'den uzman taleplerinin gerçekleþtiði ve þehircilik birimiyle birlikte AB uzmanlarýnýn çalýþmalarýnýn sürdürüldüðünü anlattý. Baþbakan Küçük, Lefkoþa Ýmar Planý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan diðer yerleþim birimlerinin de ayný þekilde þehircilik çalýþmalarýnýn devam edeceðini de ekledi. 4 kiþiden 1'inin alerjik hastalýklardan etkilendiðini göstermektedir" dedi. Kuzey Kýbrýs'ta 2010 yýlýnda yapýlan anket çalýþmasý sonuçlarýna atýfta bulunan Köksoy, 7-8 yaþ grubunda astým tanýsý alma oraný yüzde 19.3, egzama tanýsý alma oraný yüzde 4.2, alerjik nezle tanýsý alma oraný yüzde 11.8; yaþ grubunda ise; astým tanýsý alma oraný yüzde 15.4, egzama tanýsý alma oraný yüzde 18.2, alerjik nezle tanýsý alma oraný yüzde 10.2 olarak saptandýðýný belirtti. Alerjik hastalýklar denildiðinde astým, alerjik rinit (saman nezlesi, alerjik nezle), ürtiker (kurdeþen), anafilaksi (alerjik þok), atopik dermatit (alerjik egzama) ve besin, ilaç, böcek alerjileri gibi hastalýklarý kapsadýðýný ifade eden Köksoy, alerjik hastalýklarýn çoðunlukla uzun süreli takip gerektirdiði ve yinelemeler gösterdiðini, tedavisinin de alerjinden kaçýnma, ilaç kullanýmý, alerji aþýlarý ve eðitim olmak üzere 4 temel prensibe dayandýðýný anlattý. MEVLEVÝ ZÝYARETÝ - Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçesi'nden bir heyet Mevlevi'yi ziyaret ederek köy sakinlerinin sorunlarýný dinledi. Parti Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre CTP-BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, Kadýn Örgütü Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Zühre Civa, Güzelyurt Milletvekili Fatma Ekenoðlu, Güzelyurt Belediyesi CTP'li üyesi Naciye Candan ve kadýn Örgütü ilçe yöneticilerinin katýldýðý ziyarette, Mevlevi köyünün kadýn muhtarý Güler Sayalan ile de görüþüldü. Kalem Yalçýn Okut Üç gün hayattan kopuk Geçtiðimiz hata sonu ve hafta baþý üç gün hayattan kopuk kaldým; ne gazete, ne radyo, ne televizyon O nedenle, þimdi ne yazayým diye düþünüyorum. Aslýnda, sýrf beni hayata daha çok baðlamak için tecrit etmiþlerdi... Ne sigara, ne içki, hatta ne de tuz Lâfý daha çok mistikleþtirmeyip durumu özetleyim: Geçtiðimiz Pazar günü, yazýmý yazýp erkenden gönderdimdi, ama rahat deðildim. Zaman zaman göðsümün sol tarafýnda, kalp çevresinde hafif bir aðrý, bazan bir boþluk, bazan hafif bir çimdik gibi ne olduðunu açýklayamadýðým bir rahatsýzlýk hissediyordum. 'Acaba?' endiþesi öteden beri içime yerleþmiþti. Acaba ben de kalp krizi mi geçiriyorum/geçireceðim?... E, artýk yaþ kemale erdi ya, ve de þu kuduz sigara ile içkiyi de -tam da onlarý üreten çok uluslu þirketlerin istedikleri gibi- mebzul miktarda tüketiyoruz ya; doðal ki, o risk grubuna dahilizdir. Bu yüzeden, bizim kuþaktan, daha önce kalp krizi geçirmiþ olan birkaç arkadaþý aradým. 'Nasýl gelmiþti, belirtileri neydi' dedim. Aytekin arkadaþým (Musa), "Sýrtýnda aðrý var mý?" dedi. Yoktu "Sol kolunda þiddetli iðne batar gibi aðrýlar var mý?" dedi. Yoktu Aytekin: "Sen yine de dikkatli ol, tuzlu yeme ve sigarayý kes, içkiyi de azalt" dedi ve ilave etti, "Ýstersen gelip seni hastaneye götüreyim." 'Yok' dedim, 'Acý patlýcaný kýraðý çalmaz, merak etme!.. Hem, hafta sonu, bu saatte kimi bulacaðýz hastanede ' Bu konuþmamýz, Cumartesi akþamý geç saatlerde idi. Pazar gün, þikâyetlerim devam ediyordu ve yukarýda belirttiðim gibi, yazýyý enken gönderip Girne Hastanesi'ne gittim. Hafta sonu; ne numara var, ne e kuyruk Doðru Acil Servis'e Biraz sonra genç bir Hemþiraným, koridordaki bekleme noktasýnda beni gördü ve: "Buyurun" dedi, "Sizin neyiniz var?" Þu, þu diye özetledim. "Þurdan geçin, Acil'e gelin" dedi. Acil odasýna girdim. "Ceketinizi çýkarýn ve uzanýn " Öyle de yaptým; ilk kez emirlere itaat ediyordum Ee, hayat memat meselesi Hemen, elektro cihazýnýn uçlarýný göðsüme, el ve ayak bileklerime baðladýlar ve elektromu çektiler, tansiyonumu ölçtüler, þeker ve diðer tetkikler için bir ünite de kan aldýlar. O arada nöbetçi doktor gelmiþti. Hemþiranýmlardan biri elektro þeridini doktora gösterdi ve durumu özetledi. Tanýmadýðým nöbetçi doktor elektro þeridine baktýktan sonra, kibar bir dille, "Ýsterseniz bu akþam burada kalýn" dedi. Sonradan adýnýn Özcan Bey olduðunu öðrendiðim nöbetçi doktorun sadece dili kibar deðildi; ayný zamanda vücut dili de dostça idi. Ve böylece, Girne Akçiçek Hatanesi'ndeki üç günlük misafirliðim baþlamýþ oldu. Nemelazým, Girne'deki hastaneyi belli bir düzeye getirmiþler. Günde iki kez temizlik yapýlýyor; hatta kahvaltý ve yemek servislerinden sonra boþlarý toplamayý da katarsak bu 5'e-6'ya çýkýyor Sadece, mekanik temizlik de deðil, baþta hekimler ve hemþiranýmlar olmak üzere bütün personel canla baþla çalýþýyor. Yerimiz doldu, yanýn devam etmek üzere

9 6 Nisan 2011 Çarþamba Tünel ALINTI ERDOÐAN'IN CAHÝL CESARETÝNÝ AÞAN TAVRI Japonya'daki felaketin nerelere varacaðý belli deðilken, "kazmayý vuruyoruz, 20 milyar dolarlýk nükleer santral yatýrýmý baþlýyor" muþtusunu vermek, cahil cesaretini aþan bir tavýrdýr. Çok büyük bir kibrin dýþavurumudur. Demokratik rejimlerde siyasal sorumlular kendileri gibi düþünmeyenleri aptal yerine koyup avutmazlar, cahil yerine koyup azarlarlar. Hele ortada dünyanýn paylaþtýðý haklý bir büyük endiþe varsa, bu endiþeyi taþýyanlarla alay eder gibi gaz tüpü patlamasý örneði vermezler. "Büyüklerin her þeyi bildiðine" inanmamýzý isteyen, bu olmayýnca saldýrganlaþan, düz mantýk oyunuyla iþi demagojiye vuran bu tavýr karþýsýnda insan, "Neden bu telaþ?" diye sormadan duramýyor. Evet, neden bu telaþ, bu hiddet, bu celal? Nükleer enerji konusunda halkoylamasýna gidilmesi fikri ortaya atýlýr ve halk bu fikri benimser diye mi endiþeleniyor "büyüklerimiz"? Hani bizde ileri demokrasi vardý? Ahmet ÝNSEL (Radikal) DÝPNOT Kaddafi Uluslararasý Ýnsan Haklarý Ödülü'nü alanlar arasýnda Fidel Castro ve Nelson Mandela da var... EY KIBRIS TÜRKÜ ÝLK HEDEFÝN HAÝNLERÝ DURDURMAKTIR ARÞÝV TARÝH 3 MART 2010 Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Lefkoþa'daki sel baskýnýna, 2004'teki CTP-DP hükümeti döneminde alýnan bir Bakanlar Kurulu kararýnýn neden olduðunu açýkladý. Gözden kaçmayanlar... YERLEÞÝKLERÝN GÖNLÜNE SU SERPE SERPE Oh oh ne güzel... Çukurovalýlar Dayanýþma Derneði Silihtar'dan çýkarken, Hataylýlar Kültür Dayanýþma Derneði giriyor. Biri gidiyor, biri geliyor maþallah. KKTC Cumhurbaþkaný'nýn birincil görevi, KKTC sýnýrlarý dahilinde yaþayan "yerleþikler"in gönüllerine su serpmektir ne de olsa... "KKTC vatandaþý olan herkesin vatanýnýn burasý olduðunu", müzakerelerde vatan bilinen topraklarda huzur içinde yaþanabilecek bir anlaþma arayýþý içinde olduklarýný söyleyip duruyor Derviþ bey. Yerleþiklerin gönüllerine serpe serpe kendi yurtlarýnda azýnlýk olan Kýbrýslýtürklerin gönlüne serpecek su kalmýyor böylece... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Uzun yýllardan beri müzakereler devam ediyor ama müzakere masasýnda hep kaçan Rum tarafý olmuþtur." Derviþ EROÐLU VÝRGÜL... GEL ÇUKUROVALIM, GEL HATAYLIM Çukurovalýlar geleneklerini koruyormuþ, Hataylýlar kültürlerini koruyormuþ ve bu çok ama çok çok güzel bir þeymiþ. Ýyi güzel de, bu arada Kýbrýslýtürklerin gelenekleri kültürleri alýþkanlýklarý bu karambolde kaybolup gidiyormuþ, kimin umurunda? Siyasilerimiz Türkiye'den akýp duran nüfusun karþýsýnda esas duruþa geçecekler neredeyse... Gel Çukuruvalým, gel Hataylým, ne kadar çok gelirsen, o kadar iyidir... Gel, gel gel... Ki, müzakere masasýný tekmelemek için senin varlýðýna ihtiyacýmýz vardýr... "Bakalým Atatürk ilkelerine baðlý halkýmýz, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldýrarak Rum'a yamalanmak peþinde koþanlara 'dur' demesini bilecek mi?" Rauf RAÝF DENKTAÞ Tayyip Erdoðan, AB, ABD veya Ýsrail in politikalarýný ahlak terazisinde tartmakta tereddüt etmiyor; sürekli ortaya attýðý tema, bu güçlerin ikiyüzlülüðü. Batý nýn Ýran a nükleer programýndan vazgeçmesi yönünde yaptýðý baskýya dair, Küresel nükleer silahsýzlanmanýn bayraktarlýðýný yapanlar, önce kendi ülkelerinden baþlamalý demiþti. Erdoðan ýn seçici bir öfkesi var. Kaddafi Libya yý ev ev temizlemekten bahsettiðinde, dikkat çekici bir suskunluk sergiledi. Fakat 2009 da Sudan Devlet Baþkaný Ömer Beþir i, Bir Müslüman soykýrým yapamaz sözleriyle savunmuþtu. (Bunu bir de Ermenilere söylesin.) Erdoðan, NATO nun Libya ya müdahalesini saçma diye 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... niteledi. Fakat NATO harekâtý baþlayýp Kaddafi nin devrilmesi muhtemel hale gelince, sessizce iþbirliði yaptý. Erdoðan ýn Müslümanlarýn lideri pozlarý, Suriye de Devlet Baþkaný Beþþar Esad ýn kendi halkýna karþý giriþtiði katliamla bir kez daha sýnavdan geçiyor. Erdoðan, Esad a kol kanat gerdi, ancak diktatörden ekonomik reformlar istemeyi de ihmal etmedi. Erdoðan, bölgeyi sarsan protestolarla Türkiye nin demokratik modeli arasýnda bað kuruyor. Geçenlerde Brüksel de AB Baþmüzakerecisi Egemen Baðýþ a hükümetinin Esad a karþý sergilediði kayýtsýzlýðý sordum. Ortadoðu halklarýnýn Türkiye ye bakarak ülkenin AB yolunda yaptýðýna benzer reformlar yapmasý gerektiðini KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Erdoðan'ýn 'Müslümanlarýn lideri' pozlarý sýnavdan geçiyor" söyledi. Ardýndan meseleyi tersyüz edip Türkiye yi kurban yerine koydu: Ortadoðu ve Kuzey Afrika da modernleþmeyi teþvik eden AB ülkelerinin, bu taleplerin ilham kaynaðý olan Türkiye ye dürüst davranmadýklarýna tanýk oluyoruz. Yani Ýslam dünyasýndaki durgunluðun sorumlusu, Türkiye nin AB üyeliðini AKP nin saptýðý rahatsýz edici doðrultuyu görmezden gelmeyerek yavaþlatan Avrupa. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler e göre Türkiye, basýn özgürlüðü konusunda 178 ülke arasýnda 138 inci sýrada. 70 gazeteci cezaevinde, yüzlercesi yargýlanýyor. Yüzlerce Kürt siyasetçi parmaklýklar ardýnda. Yüzlerce akademisyen, eylemci ve iþadamý Ergenekon davasý çerçevesinde yýllardýr tutuklu. Gerçi Türkiye, AKP den önce de bir demokrasi harikasý sayýlmazdý. 10 yýl önce Þam ýn PKK ya desteði, iki ülkeyi savaþýn eþiðine getirmiþti. Bu husumet, Esad rejiminin Türkiye nin vaktiyle Batý ya dönük yüzünden duyduðu endiþeden ileri geliyordu. AKP nin iktidara gelmesiyle, iliþkiler iyileþti te Türkiye nin Irak iþgalinde ABD yle iþbirliðini reddetmesi, Ankara yý Esad ýn gözünde büyüttü da iki ülke, ilk ortak askeri tatbikatlarýný tamamlayýp, sýnýrlarýný yeniden açtý. Fakat bu yakýnlaþma, Suriye de bir liberalleþmeye yol açmadý. Bölgesel güç olma iddiasýndaki bir ülkeden, lekesiz ahlaki ilkelere dayalý bir dýþ politika yürütmesi beklenemez. ABD nin Bahreyn, Yemen ve Suudi Arabistan daki baskýlarý görmezden gelirken Libya ya müdahalesi, bunun bir ifadesi. Ancak Türkiye nin son yýllarda dünya sahnesinde yaþadýðý nahoþ dönüþüm göz önüne alýndýðýnda, insan Türk dýþ politikasýyla ilgili temel sorunlarýn pratiklerinden çok AKP nin ilkelerinden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný sormadan edemiyor. (JAMES KIRCHICK/ Ha aretz/ The New Republic dergisinin editörü/ 1 Nisan 2011)

10 10 6 Nisan 2011 Çarþamba Uyanýþ Leyla KIRALP NE GARANTÖRLÜÐÜNÜ NE DE SENÝ!.. Her insanýn ancak, onu dünyaya getirenlerin vatandaþlýðýný alma þansý ve hakký vardýr. Dünyadaki diðer insanlar gibi biz Kýbrýslýtürkler de, bizi dünyaya getirenlerin ve doðduðumuz ülkenin vatandaþlýðýný alma hakkýna ve þansýna sahip olduk. Bu þans ve hak, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðýdýr. Ve bu vatandaþlýk hakký, doðduðumuz günden ölüme kadar devam edecek olan bir haktýr. Cebimizde Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði, elimizde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý olmasa bile, bu vatandaþlýk bizim özümüzde ve içimizdedir Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasýna göre, Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üç garantör ülkesidir. Bu üç garantör ülkenin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ve Kýbrýs Cumhuriyeti halkýna neler yaptýklarý da ortadadýr. Yunanistan, 15 Temmuz 1974'te cuntasýyla Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yýkmak için darbe gerçekleþtirdi. Türkiye bu darbenin olumsuz koþullarýný düzeltecek gerekçesiyle 20 Temmuz ve 14 Aðustos 1974'te Kýbrýs'ta bir savaþ gerçekleþtirdi. Her iki garantörün gerçekleþtirdiði askeri harekatta binlerce Kýbrýslý öldürüldü, binlerce Kýbrýslý ortadan kaybedildi ki 37 sene geçmesine raðmen kemikleri bile bulunamadý, binlerce Kýbrýslý ise evinden yerinden göç ettirildi... Kýbrýs Kuzey ve Güney diye ikiye bölündü... Kuzeye Türk tarafý, Güneye ise Rum tarafý denildi... Güney, maðdur taraf olmasýna raðmen, yaralarýný sarabildi ve bir standartlar birliði olan Avrupalýlar Birliði'ne katýlabildi. Kuzeyde ise devlet üstüne devlet kuruldu... Birini kurdular beðenmediler, sonra diðerini kurdular... Ve bugün 15 Kasým 1983'te kurduklarý bu devlette, insanlar meydanlara döküldü... Türkiye, 1974'te diðer garantörün bozduðu anayasal düzeni düzeltmeye gelmiþti! Öyle diyordu o günkü "Karaoðlan" lakaplý Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit. Daha sonra bu söylemler deðiþti ve o günden bugüne kadar kaç tane hükümet geldi geçti ise, Kýbrýs'ýn insanýnýn deðil, topraðýnýn önemli olduðunu söylediler ve söylemeye de devam etmektedirler. Hem Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü olarak Kýbrýs'a müdahale etti, hem de garantörü olduðu bir cumhuriyetin topraklarýna devlet kuruldu. Ve kurdurduðun bu devlette topraðýný Kýbrýstürklerine gelmiþ geçmiþ TC hükümetleri ve de komutanlarý hakaret üstüne hakaret edip durdular. 1974'te Kýbrýslýrumlarýn geride býraktýðý zenginliði, ganimeti, hem Türkiye'ye taþýdýlar, hem de kalanýný Kýbrýs'ýn kuzeyine yerleþtirdikleri Türkiyelilere bol keseden daðýttýlar... Onca zenginlik bol keseden savrulup gitti... Herþey bitince gönderdiði paranýn miktarýný azaltmaya baþladý Ankara. Kýbrýslýtürklerin yaþantýsýný Türkiye halkýnýn yaþantýsý ile mukayese ederek Kýbrýslýtürkleri de kendi yaþam seviyesine çekmeye baþladý azar azar... Halbuki Kýbrýslýtürklerin yaþantýsýný mukayese edecekse, Güneydeki Kýbrýslýrumlarýn yaþam seviyesiyle mukayese etmesi gerekirdi. Kuzeyin yollarýný, Güneydeki yollarla mukayese etmesi gerekirdi. Sosyal ve ekonomik durumunu doðup büyüdüðümüz ülkenin zengin olan kýsmý ile mukayese edip Kýbrýslýtürklerin de yaþamj seviyesini Güneye göre ayarlamasý gerekirdi. Ama bunu yapmadý Ankara. Yaptýðý tek þey sürekli Kýbrýslýtürkleri aþaðýlamak ve hakaret etmek. Siyasi parti temsilcilerini bu hakaretleri yaðmur sanýp "çok þükür" demeleri ise, Kýbrýslýtürklere bir baþka türlü hakarettir. Hani bardaðý taþýran son damladýr diyorlar ya, iþte böyle bir þey. Bardak doldu ve taþtý 28 Ocak'ta ve 2 Mart'ta... Ankara ülkemizi de, irademizi de 1974'te elimizden aldý. Bunu da Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasasýnýn ona verdiði garantörlük yetkisiyle yaptý. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü olmaktan rahatsýzlýk duymuyor ama Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olan Kýbrýslýtürklerden rahatsýzlýk duyuyor. Niçin? "Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz" dediðimiz için. "Kendi ülkemizin efendisi olmak istiyoruz" dediðimiz için. Ne sloganlar atýlmýþtý meydanlarda? Ne paketini, ne paraný, ne seni... Ben birþey daha ilave edeyim mi? Ne garantörlüðünü ne de seni... Akel heyeti, CTP ile Maðusa'yý gezdi Güney Kýbrýs'taki iktidarýn büyük ortaðý, komünist AKEL partisinden bir heyet, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimaðusa Ýlçe Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Sekreter Andros Kiprianu baþkanlýðýndaki AKEL heyeti, bölgede tarihi yerleri de gezdi. AKEL heyeti, CTP Gazimaðusa Ýlçe Merkezi'nde Genel Baþkan Ferdi Sabit Soyer tarafýndan karþýlandý. Ýki parti lideri ziyareti takip eden Türk ve Rum basýn mensuplarýna açýklama yaptýktan sonra heyetleriyle birlikte bir süre görüþtüler. Görüþmenin ardýndan CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Gazimaðusa'ya ilk kez gelen Kiprianu'ya Namýk Kemal Meydaný, Othello Kalesi ve Lala Mustafa Paþa Camii gibi tarihi mekanlarý gezdirdi. Gezinin ardýndan heyetler St. Mark Cafe'de öðle yemeði yedi. Yemeðin ardýndan CTP heyetine veda eden Kiprianu ve heyeti araçlarýndan inmeden kapalý Maraþ'ýn etrafýnda tur attýktan sonra sýralarýnda Gazimaðusa'dan ayrýldý. Kipiranu'ya partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Venizelos Zanettos, Alekos Hristo, Melia Avraam ve Nikos Yuanni eþlik ederken; CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer'e de Gazimaðusa milletvekilleri Sonay Adem ile Teberrüken Uluçay, Dýþiliþkiler Sekreteri Erkut Þahali ile Ýlçe Baþkaný Ali Gulle eþlik etti. KÝPRÝANU AKEL Genel Sekterei Andros Kiprianu CTP Gazimaðusa Ýlçe Merkezi'nde yaptýðý açýklamada, CTP ile görüþmelerinin her zaman yararlý olduðunu ve çözüm sürecinin ileriye götürülesine iliþkin katkýlarýn ele alýndýðýný ifade etti. Kiprianu, Kýbrýs'ta zor dönemden geçildiðini, AKEL ve CTP'nin çözüm isteyen iki siyasal güç olduðunu kaydetti. Maðusa'yý ziyaretlerinin sembolik bir önemi bulunduðunu söyleyen Kiprianu, Maðusa'nýn 1978 yýlýndan bu yana hep gündeme gelen bir konu olduðunu, bu konuda birtakým adýmlarýn atýlabileceði inancýnda olduklarýný söyledi. AKEL'in Maðusa'yla ilgili tezlerinin bilindiðini kaydeden Kiprianu, "Ýyi niyet ifadesi olarak Maraþ'ýn yasal sahiplerine açýlmasý, Maðusa Limaný'nýn iþlerlik kazanmasý, Kýbrýs Türk toplumunun doðrudan ticaret hakký kazanmasý sürece önemli ivme kazandýrýr" dedi. Ekonomik anlamda küresel kriz yaþandýðýný ve Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn krizin kurbaný olduðunu kaydeden Kiprianu, Kýbrýs sorununun çözümünün her iki topluma da ekonomik katký saðlayacaðýný söyledi. Kiprianu, Kýbrýslýlarýn tümünün yaþam standardýný yükseltecek çözüm ve iþbirliðini arzuladýklarýný da ekledi. SOYER CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer de açýklamasýnda, Kýbrýs sorununun çözümünün Türkler ve Rumlar için hayati bir konu olduðunu ifade etti. Kýbrýs üzerinde çeþitli ülkelerin farklý çýkarlarý bulunduðunu söyleyen Soyer, " Kýbrýs, Türklerin ve Rumlarýn ortak vatanýdýr, anavatanýdýr. Dolayýsýyla bizim çýkarlarýmýz kendimize, memleketimize dairdir. Çözüm, Rumlarla Türklerin demokratik varlýklarýný doðrudan geliþtirmeleriyle ilgili bir durumdur. Biz, kendimizi Kýbrýs sorununun çözümüne konsantre etmek zorundayýz" dedi. "Yarým elmanýn Kuzey'de de Güney'de de karýn doyurmayacaðýný", adanýn birleþtirilmesi gerektiðini söyleyen Soyer, çözümün temelinin de 23 Mayýs ve 1 Temmuz anlaþmalarý olduðunu, bunun da tek egemenliðe sahip, iki kurucu devletin eþitliðine dayalý, iki bölgeli, siyasi eþitliðe dayalý federal bir çözüm olduðunu kaydetti. Kýbrýs sorununun çözümünde AKEL ile ana prensiplerde çok yakýn olduklarýný bir takým farklýlýklarýn da bulunduðunu kaydeden Soyer, farklýlýklarýn da aþýlamayacak sorunlar olmadýðýný belirtti. Soyer, Kýbrýs konusunun çözümü konusunda müzakereleri yürüten iki liderin de desteklenip teþvik edilmesi gerektiðini kaydetti. GÜNEYDEN... OMÝRU'YA GÖRE ÇÖZÜMÜN TEMEL TAÞI GÝRNE EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, "Zamana dayanabilmesi için Kýbrýs sorununa bulunacak herhangi bir çözümün temel taþý, Girne ve Girnelilerin insan haklarýnýn ve temel özgürlüklerinin tam olarak tesis edilmesidir" iddiasýnda bulundu. Simerini "Omiru: Çözümün Temel Taþý Girne'dir" baþlýklý haberinde, Omiru'nun sözde "Girne Belediyesi"nin Baþkaný ve EDEK'in "Girne milletvekilleri" adaylarý ile görüþmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada söylediklerine yer verdi. PERÝSTERONA ÝLKOKULU'NU HRÝSTOFYAS AÇTI Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, yeni bir okulun her zaman gelecekle ilgili, "yarýsý iþgal altýnda bulunan vatanda" yaþayan çocuklar için yeni bir umut kaynaðý teþkil ettiðini savundu ve çocuklara günümüz þartlarýndaki karmaþýk þartlara ayak uydurmalarý çaðrýsý yaptý. Haravgi gazetesinin haberine göre, Peristerona Ýlkokulu'nun dünkü açýlýþýnda konuþma yapan Hristofyas, birincil kaygýlarýnýn, çocuklarýna refah ve yaratýcýlýk koþullarý altýnda özgür ve yeniden birleþmiþ bir vatan vermek olduðunu söyledi. Öðrencilerin desteklenmesi için 12 milyon Euro'luk ödenek saðlandýðýný ifade eden Hristofyas, Peristerona okulu için yaklaþýk 3 milyon Euro harcandýðýný ve tam donanýmlý bir ilkokul inþa edildiðini belirtti. ÇATAPATLARIN KAYNAÐININ KKTC OLDUÐU ÝDDÝASINA DEVAM Güney Kýbrýs'taki çatapatlarýn kaynaðýnýn KKTC'den geldiði iddiasý Güney Kýbrýs'ýn gündemini meþgul etmeye devam ediyor. Fileleftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýk altýnda aktardýðý haberinde, KKTC'nin çatapat geleneðinin sürdürülmesine yüzde 90 katký koyduðunu ve Güney Kýbrýs'a Türk menþeli binlerce çatapat gönderdiðini iddia etti. Gazete, Rum polisinin bugüne kadar 16 bin 293 adet çatapat ele geçirdiðini ve bu çatapatlarýn yüzde 90'ýnýn Türk menþeli olduðunu öne sürdü. Haberde, çatapatlarýn özellikle karma köy olan Pile üzerinden getirildiði savunuldu. Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Limasol'da ikamet eden 49 yaþýndaki bir þahsýn, tasarrufunda 6 bin 481 çatapat bulundurduðu gerekçesiyle dün Rum polisi tarafýndan tutuklandýðýný yazdý. Söz konusu þahsýn çatapatlarý KKTC'den temin ettiðinin iddia edildiði haberde, þahsýn bugün Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edileceði kaydedildi. KIBRISLI RUMLAR PARTÝLERE VE SÝYASÝLERE GÜVENMÝYOR Kýbrýslý Rumlarýn siyasi partilere ve siyasilere büyük ölçüde güven duymadýklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Siyasilere Tehlike Çanlarý" baþlýðýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, "RAI Consultants" þirketi tarafýndan gazete ve Mega televizyonu için, Güney Kýbrýs genelinde 18 yaþ ve üstü 1007 kiþiyle telefon görüþmeleri yapmak suretiyle Mart tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen anketin sonuçlarýna yer verdi. Kýbrýslý Rumlarýn partilere güvenmedikleri belirtilen haberde, Rumlarýn; hükümet ile muhalefetin icraatlarýyla da hem fikir olmadýklarý ifade edildi. Gazete, ankete dayanarak, Rum hükümetinin; Kýbrýs sorunu ve ekonomi gibi iç yönetim konularýndaki icraatlarý hakkýnda da büyük bir hoþnutsuzluk var olduðunu belirtti. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ GENEL SEÇÝMLERÝ 22 Mayýs'ta Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek milletvekilliði genel seçimleri yaklaþýrken, seçimlerde oy kullanacak olanlarýn sayýsý da netleþmeye baþladý. 22 Mayýs'taki seçimlerde yurt dýþýndaki 5 þehirde seçim merkezi kurulacaðýný yazan Fileleftheros, yurt dýþýndaki Rumlarýn; Atina, Selanik, Patra, Londra ve Manchester'da oy kullanabileceklerini bildirdi.

11 6 Nisan 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... AGÝT, Medya Özgürlüðü Temsilcisi Dunja Mijatovic, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nu hapisteki gazetecilerle ilgili uyardý: "Sadece yasal reform yetmez,mahkemelerin yasalarý yorumlama biçimleri de deðiþmelidir" Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Medya Özgürlüðü Temsilcisi Dunja Mijatovic, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na bir mektup göndererek, Türkiye'de medyayla ilgili mevzuatýn deðiþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Mijatovic, "Türkiye'de 57 gazeteci hapiste bulunuyor. Gazeteci tutuklamalarýna neden olabilecek dava sayýsýnýn 700 ile 1000 arasýnda olduðu tahmin ediliyor" dedi. Mijatovic þöyle konuþtu:"güvenlik konularýnda da olsa, tarafsýz haberciliðin yetkili makamlarca korunmasý çok önemlidir. Türkiye, 2010 AGÝT Zirvesi'nde söz konusu deðerleri koruma gerekliliðini teyit etmiþtir." AGÝT, hapisteki gazetecilerin durumuna dair temel sorunlarý þu baþlýklar altýnda topladý: - Mahkemeler uzun süreli hapis cezalarýna hükmediyor. Bir gazeteci için talep edilen hapis cezasý üç bin yýla kadar uzayabiliyor. Hakkýnda 150 dava açýlmýþ gazeteci var. - Gazeteciler dava açýlmadan üç yýl hapiste tutulabiliyorlar. Bu, uzun tutukluluða yýldýrma yöntemi olarak baþvurulduðu endiþelerine neden oluyor. - Sadece yasal reforma deðil, mahkemelerin yasalarý yorumlama biçimlerinde de deðiþikliðe ihtiyaç var. - Duyarlý konularda yayýn yapan yayýn organlarýna yetkililerce "yasadýþý örgütün yayýn organý" olarak bakýlýyor. Terörle ilgili meseleler ve hükümet karþýtý faaliyetlerle ilgili yazmak bunlara destek olarak görülüyor. - Gazeteciler F Tipi Cezaevlerinde, en aðýr suçlardan yargýlananlarla birlikte tutuluyorlar. (bianet.org) Ogün Samast: Suçlu ben deðilim, Hrant Dink'i vatan haini gibi gösteren manþetlerdir Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine iliþkin davanýn sanýðý Ogün Samast, Gülhane'de bulunan Çocuk Mahkemeleri'ne getirildi. "ÞÝMDÝ O MANÞETLERÝ ATANLAR DÜÞÜNSÜN" Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýrken suç tarihinde 17 yaþýnda olduðu gerekçesiyle Çocuk Mahkemesi'nde yargýlanan Samast, mahkeme heyetine verdiði mektupta, "Ben suçlu deðilim. Suçlu, Dink'i vatan haini gibi gösteren manþetlerdir. Ben gözümdeki çöpü çýkardým, þimdi o manþetleri atanlar düþünsün. Bugün olsa Hrant Dink'le oturur konuþurdum." dedi. YARGI SÜRECÝNDE YAPILAN ÝLK CÝDDÝ AÇIKLAMA Dink ailesi avukatlarýndan Bahri Bayram Belen, Ogün Samast'ýn mektubunu þöyle deðerlendirdi: "Bu yargý sürecinde yapýlan ilk ciddi açýklama. Samast, kendisini cinayet için ikna edenlerin varlýðýný ilk kez söylüyor. Bu açýklamalar savunmamýzý doðruluyor." Samast'ýn, Dink'i öldürmekten 24 yýl, ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''ruhsatsýz silah taþýmak''tan da 18 yýl hapsi isteniyor. "OGÜN'Ü GÖRDÜM ATEÞ EDEN KÝÞÝYDÝ" Tanýk Emsale Çakmakçý, "Vitrinlere bakarken 3 kiþi gördüm. Üzerimde yüklü miktarda para vardý. O üç kiþiyi hýrsýz zannettim. 3 el silah sesi duydum. Ateþ eden kiþiyi gördüm. Korktuðum için bir maðazaya girdim. Orada bana sakinleþmem için su ve kahve ikram ettiler. Maðazadan çýktýðýmda kalabalýðý gördüm" diye konuþtu. Samast'ý fotoðraflarýndan teþhis eden Çakmakçý, "Ogün'ü gördüm. Ateþ eden kiþiydi" dedi. "CÝNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE SAMAST'I GÖRDÜM'' Mehmet Öz olaydan 4 gün önce Hrant Dink'i Bakýrköy'de gördüðünü, kendisiyle çarpýþtýklarýný söyledi. Yere düþtüðünü ifade eden Öz, "Hrant Dink yerden kalkmam için bana yardým etti. Sonra bir kafede oturduk. Bana kola ikram etti. Kendisi de çay içti. Sohbet ettik. Yarým saat kadar oturduk. O sýrada karþýda bir direðin önünde birinin bize baktýðýný fark ettim. Ogün Samast'ý bekleyen kiþi. Dört gün sonra da cinayet haberini duydum." (bianet.org/etha) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Mezarlýða girmesine izin verilmeyen ELAM'dan tepki Rumlarýn aþýrý milliyetçi örgütlerinden "Ulusal Halk Cephesi" (ELAM), EOKA'nýn silahlý tedhiþe baþlamasýnýn yýldönümü dolayýsýyla 1 Nisan'da düzenlenen anma etkinliklerinde, Rum Merkezi Cezaevi avlusunda bulunan EOKA'cý mezarlarýna girmelerine izin verilmemesi ve bazý üyelerinin Rum lider Hristofyas'a küfür nedeniyle tutuklanmasý olaylarýný yorumladý. Simerini gazetesine göre, dün basýn toplantýsý düzenleyen ELAM kurucu üyesi ve mezarlýktaki (ELAM) etkinliðini düzenlemekten sorumlu olan Hristodulos Nikolaidis, Rum Baþkanlýðýndan gelen direktifle Cezaevi avlusuna giriþlerine izin verilmediðini ileri sürdü. Mezarlýk dýþýnda Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a sözlü saldýrýda bulunduklarý gerekçesiyle tutuklanan ELAM üyelerine de deðinen Nikolaidis; ELAM üyelerinin Hristofyas'a küfür etmek ve yasadýþý toplanmakla suçlandýðýna dikkat çekerek, ELAM üyelerinin yasadýþý olarak alýkoyulduðunu çünkü üyelerin polisin izniyle alanda toplandýðýný ifade etti. Nikolaidis; slogan atanlarýn isimlerini vermedikleri için kendileri hakkýnda tutukluluk emrinin çýkarýldýðýný ekledi. Öte yandan habere göre ELAM'ýn avukatý Lukis Lukaidis; Rum Baþsavcý, Adalet Bakaný ve Polis Genel Müdürüne mektup gönderdi. Mektupta ELAM'ýn 3 üyesinin alýkoyulmasýnýn temel hedefinin; siyasi inançlarý ve Baþkanlýðýn öfkesinden dolayý kabul görülemez yasadýþý cezalandýrma yapýlmasý olduðunu söyleyen Lukaidis, müvekkillerine yönelik kabul edilemez davranýþýn düzeltilmesi ve yasadýþýlýklar karþýsýnda tazminat ödenmesini istedi. ELAM Basýn Sözcüsü Aristidu Marinos da, "Kendimizi Helen Milliyetçileri olarak tanýmýyoruz. Kýbrýs sorununun istila ve iþgal sorunu olduðunu düþünüyoruz, iki eþit toplum sorunu deðil... Biz, Kýbrýslý Türkleri toplum olarak deðil azýnlýk olarak görüyoruz" dedi. PAPADOPULOS'UN NAAÞININ ÇALINMASIYLA ÝLGÝLÝ DAVA SONUÇLANDI Rum Yönetimi Eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un naaþýnýn 11 Aralýk 2009'da mezarýndan çalýnmasý olayýyla ilgili dava dün sonuçlandý. Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Aðýr Ceza Mahkemesi, naaþýn çalýnmasý olayýnýn baþ faili olan müebbet hapislik "Al Capone" lakaplý Andonis Prokopiu Kitas'ýn, naaþý fidye talep etmek için deðil, yardým almak ve hapisten çýkmak için çaldýðýna kanaat getirdi. Habere göre, Rum Aðýr Ceza Mahkemesi, 56 sayfalýk kararýnda, Andonis Prokopiu Kitas'ý, kardeþi Mamas Kitas'ý ve Hint uyruklu Sarbjit Singh'i, suça yönelik komplo, mezarlýða yasadýþý girme ve mahkeme kararý olmaksýzýn mezardan naaþ çýkarma olmak üzere 3 suçtan yargýladý. Gazete, Kitas kardeþler ile Singh'in, 6 aydan 18 aya kadar hapis cezasýyla cezalandýrýlacaklarýný ve avukatlarýnýn, 18 Nisan'da, faillerin alacaklarý cezalarýn hafifletilmesi için savunma yapacaklarýný yazdý. ERCAN'I KAPSAYAN OPERASYONEL ÇÖZÜM ÝFADESÝ RUM TARAFINI KIZDIRDI 19 Nisan'da gerçekleþtirilmesi beklenen Türkiye ile Katýlým Konseyi (toplantýsý) öncesinde Ýngiltere'nin hazýrladýðý AB ortak tutum taslaðýnýn Ercan Devlet Hava Limaný'nýn operasyonel iþleyiþi ile "flört ettiði" haber verildi. Fileleftheros "'Timbu' (Ercan) Ýle Ýngiliz Flörtü Fileleftheros '27'lerin Türkiye Ýle Katýlým Konseyi Ýle Ýlgili Taslaðýný Açýklýyor Londra: Uluslar Arasý Hukuka Hayýr" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Ýngiltere tarafýndan, "diþiyle týrnaðýyla dayatmaya çalýþtýðý taslaðý ele geçirdiðini" yazdý. Gazete Türkiye ve Rum hava trafik kontrol merkezleri arasýndaki iletiþimsizliðin hava trafik güvenliðini ciddi þekilde tehlikeye soktuðuna dikkat çekilen taslakta yer alan 'operasyonel çözüm' ifadesinin; Rum-Türk ve Ercan hava trafik kontrol merkezleri arasýnda iletiþimi tarif ettiðini yazdý. Türkiye'nin halen, uçuþ kontrol merkezinin Kýbrýs karþýsýndaki Mersin'e ve kuzey yönüne doðru olan bölümünü Ercan'a devrettiðini de vurgulayan gazete, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn sert tepkiyle karþýladýðý bu taslaðýn deðiþtirilmesini talep ettiðini kaydetti. Gazete Rum yönetiminin, "operasyonel çözüm" ifadesinde Güvenlik Konseyi kararlarý ve/veya uluslar arasý hukukun da dikkate alýnmasýný talep ettiðini, ancak talebinin Ýngiltere'ye tosladýðýný yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Ýngiltere þimdilik ne Güvenlik Konseyi kararlarýna ne de uluslar arasý hukuka atýfta bulunulmasýný kabul etmiyor. Londra'nýn takýndýðý tavýr maksadýnýn; uluslar arasý hukuku ve Güvenlik Konseyi kararlarýný göz ardý ederek Ankara'yý tatmin etmek ve yasadýþý Timbu (Ercan) hava limanýnýn 'operasyonel' iþleyiþini saðlamak olduðu anlaþýlýyor. Macaristan dönem baþkanlýðý tarafýndan masaya konulan taslak, Türkiye'nin yerine getirilmemiþ yükümlülüklerine atýfta bulunmakla birlikte Kýbrýs Cumhuriyeti açýsýndan çok daha olumlu olan 21 Eylül 2005 tarihli karþý-açýklamaya doðrudan yer vermekten kaçýnýlýyor. Mübarek ailesinin güney Kýbrýs'taki mal valýðý... Mýsýr eski Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'in ailesinin mal varlýðýnýn araþtýrmasý yapýldýðýnda, Güney Kýbrýs'ta bazý verilerin elde edildiði bildirildi. Politis gazetesi "Mübarek'in Gizli Mal Varlýðý Kýbrýs'ta... Mýsýr Eski Liderinin Ailesinin Mülkiyet Verilerine Ýliþkin Araþtýrma Sahneye Kýbrýs'ý Çýkarýyor" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde; Mýsýr yetkili makamlarý, Mübarek'in ailesinin mal varlýðýnýn bulunduðu ülkelerin listesini hazýrladýðýnda, listede Güney Kýbrýs'ýn dikkat çektiðini yazdý. "Al Ahram" adlý haber aðýnýn, Mübarek'in ailesinin mal varlýðýna iliþkin verilerini yayýmlamaya baþladýðýný kaydeden gazete, "Al Ahram"ýn internet sitesindeki bilgilerine dayanarak, Mübarek'in iki oðlu Gamal ve Ala'nýn Londra ve Limasol'da özel yatýrým þirketlerini yönetmekte olduðunu aktardý. Gamal Mübarek 90'larýn ortasýnda Londra'da "Bank of America"daki yüksek mevkili konumunu terk ettiðinde, "Medinvest Associates" þirketini kurarak, müteþebbis gücünü Mýsýr'ýn en büyük yatýrým bankasý olan "EFG Hermes" ile birleþtirdiðini kaydeden gazete; bugün Gamal Mübarek ve Ala Mübarek'in, Limasol merkezli olan ve "Medinvest"in hisselerinin yüzde 35'ini elinde tutan "Bullion" özel sermaye ortaklýðý þirketini yönetmekte olduðunu yazdý. Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmayýn Güney Kýbrýs'taki lise ve teknik okullardan, Girne kökenli yaklaþýk 400 Rum öðrencinin katýlýmýyla, dün, Eðlence'de, "Girneli Gençler, Ýkinci Kuþak Göçmenler, Kimlik ve Beklentiler Paneli" düzenlendi. Simerini gazetesi, haberinde, Girne kökenli Rum öðrenciler arasýndaki baðlarý güçlendirmeyi hedefleyen panelde, Rum Akademisyen Kostas Mavridis'in yapmýþ olduðu konuþmayý öne çýkardý. Habere göre Mavridis, þöyle konuþtu: "Birisi iþgal bölgelerindeki komisyona (Taþýnmaz Mal Komisyonu), sahip olduðu taþýnmazýn tapusunu verdiði zaman, hukuki açýdan tapu ve dolayýsýyla da babalarýmýzýn ve dedelerimizin diþiyle ve týrnaðýyla size verdiði toprak Türkiye'ye devrediliyor. Bu nedenle, eve gittiðiniz zaman babanýza ve annenize tapularý görmek istediðinizi söyleyin ve kimse iþgal bölgelerindeki komisyona gitmesin deyin. Eðer size paraya ihtiyaçlarý olduðu için, sizin eðitiminiz için taþýnmazý komisyona satacaklarýný söylerlerse, onlara aklýnýzla Girne için eðitim görme yöntemleri bulacaðýnýzý ve böyle kirli paralarý istemediðinizi söyleyin. Onlara ayrýca, bu taþýnmazlarý sizin adýnýza devretmesini isteyin ve taþýnmazla ilgili ne yapacaðýnýza siz karar verin."

12 12 6 Nisan 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gamze gamze saçlarýn Elmalý yanaklarýn Gonyaðma meze olsun O kiraz dudaklarýn Ýhaneti Gördüm Erdal Sarýzeybek POZÝTÝF YAYINLARI "En eski ve en kýsa kelimeler olan 'Evet' ve 'Hayýr' konuþurken en çok düþünülerek harcanmasý gereken kelimelerdir." Phytagoras birileri gider birileri gelir aðrý dökülür gecenin çaydanlýðýndan ey yaz ikindileri boyunca sulanan balkonlar kapristen uzak sardunya yapacak birþey yok, içelim köpürsün mahur, çýldýrsýn suzidilâra Faize Özdemirciler "Psikanalizin yollarýnda" adlý þiirinden AJANDA 6 Nisan Çarþamba Yeþil Çizgi Film Festivali Sidestreets in bu yýl ikincisini düzenlediði ve Kýbrýslýrum yönetmen Panicos Hrisantou nun küratörlüðünü üstlendiði Yeþil Çizgi Film Festivali bu akþam gösterilecek Çoðunluk (Türkiye 2010) filmiyle son buluyor. Film, Ýngilizce altyazýlý olup saat 19:30 da Sidestreets te gösterilecektir. Bilet ücreti: 5 TL/3 Euro. sinema þölenininin bu son filmini kaçýrmamanýzý öneririz/ Tel: Nisan Perþembe Zumba Dans/Fitness Kursu Her Salý ve Perþembe günleri, 20:00-21:00 saatleri arasýnda Yalýn Guest House da gerçekleþecek olan Zunba dans/fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 TL, 4 dersin ücreti ise 100 TL dir. Daha fazla bilgiye (Isabelle) ve (Handan) numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz. 8 Nisan Cuma Amethyst Konseri Vokalde Türkan Sentip, gitarda Gültekin Çizgen, klavyede Çaðýl Sentip, bass gitarda Umut Zeytin, Davul ve vokalde Cem Mec i dinleyebileceðiniz Amethyst grubunun programýný epik ve semfonik müzik severlerin kaçýrmamasýný öneririz/ Lefkoþa, Sinema Nostalji Bar, 21:00-23:30. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22:30. 9 Nisan Cumartesi Duman Konseri Türkiye deki en özgün rock gruplarýndan biri olan Duman ýn Lefkoþa da vereceði konser biletleri 21 Mart tan itibaren satýþa sunulacak olup, bilet fiyatlarýnýn erken satýþ fiyatý 40 TL, normal ön satýþ 50 TL, kapýda 70 TL, VIP 120 TL olacak. Fikri Karayel ve Sancýlý Ýnek grubunun da yer alacaðý konserle ilgili daha fazla bilgi için adresine yazabilirsiniz/ Lefkoþa, Zet Karting, 21:00-01:30. Tiyatro Oyunu: Ermiþliðin Ezgisi Sami Erdal Alhun un yazmýþ olduðu Ermiþliðin Ezgisi isimli tiyatro oyunu Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan Nisan ayý boyunca her Salý ve Cumartesi akþamý sahnelenecek. Kýbrýslý þair Aydýn Adamoðlu nun þiirlerinin de yer aldýðý oyunun biletleri 5 TL olup, Baraka Kültür Merkezi nden, Khora Kitap Cafe den veya oyun günleri giriþten temin edilebilir/ Lefkoþa, Arabahmet Kültür Evi, 20:00. 8 Mayýs Pazar Deep Purple Konseri Efsanevi rock grubu Deep Purple ýn Limasol daki Tsireio Stadyumu nda vereceði konserin bilet fiyatlarý 40, 50 ve 80 Euro olarak belirlendi. Bilet satýþ noktalarý Güney Lefkoþa da: Megaland, Acapela Music Store, T.G.I. Fridays, Oktagono Kiosk ve Mix FM/ 19:00-24:00. "MASAL GÜNLERÝ" DEVAM EDÝYOR 47. Kütüphane Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Dairesi Müdürlüðü ve Devlet Tiyatrolarý iþbirliðiyle organize edilen masal günleri Güzelyurt Halk Kütüphanesi'nden sonra Lefkoþa'da da büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyitoðlu'nun verdiði bilgiye göre Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte, "minikler tiyatro oyuncusu Güneþ Kozal ile masal dünyasýnýn büyülü atmosferinde doyasýya gezinme fýrsatý yakaladýlar". Dünya klasiklerinden "Bremen Mýzýkacýlarý" YUSUF NALKESEN ANISINA "VEDA BUSESÝ"... Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu 2011 yýlýnýn ilk konserini 7 Nisan Perþembe akþamý saat 20:00'de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Hall'da gerçekleþtirecek. Þef Ýhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun konseri Merhum bestekar Yusuf Nalkesen anýsýna "Veda Busesi" adýyla sunulacak. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Þef Ýhsan Gürel, 14'ncü yýllarýnda 40'ncý konserlerini vermenin gururunu yaþadýklarýný belirtti. Son 4 yýldýr konserlerini bir konsept çerçevesinde þekillendirmeye dikkat ettiklerini, daha önce "Yeþilçam Þarkýlarý", "Kadýn Besteciler", sevgililer gününe özel "Sevgi Faslý" ve "Biraz masalýný dinleyip sohbet eden çocuklar Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale önderliðinde resim çalýþmalarý da yaptýlar, masal dinlediler, okudular ve evlerinde de okumak üzere masal kitaplarýný ödünç alýp bir sonraki etkinlikte buluþmak üzere sözleþtiler. Masal günlerinin Lefkoþa ayaðý yine Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de yapýlacak ve bir saat sürecek. Anlatýmlarýn tarihleri 16 Nisan, 30 Nisan, 14 Mayýs, 28 Mayýs, 11 Haziran olarak açýklandý ve tüm çocuklarýn davetli olduðu belirtildi. Sazdan Biraz Sözden" konserleriyle izleyici karþýsýna çýktýklarýný anýmsatan Gürel, bu konseri de Yusuf Nalkesen anýsýna yapmak istediklerini bu nedenle de konsere onun en sevilen þarkýlarýndan biri olan "Veda Busesi" adýný verdiklerini söyledi. Konser iki bölümden oluþacak. Ýlk bölümde çeþitli bestekarlarýn eserleri topluluk solistleri ve koro tarafýndan seslendirilirken, ikinci bölüm tamamen Yusuf Nalkesen eserlerinden oluþacak. Konserde; 8 bestekar, 7 makam, 21 þarký, 6 solo, 3 düet yer alacak. Ayrýca konsere, Türkiye'den konuk olarak katýlacak olan Ayþen Birgör'ün yorumundan "Veda Busesi", "Gözlerin Doðuyor Gecelerime" ve Yusuf Nalkesen'in diðer eserleri seslendirilecek. ODA ORKESTRASI KONSERÝ BU AKÞAM AKM'DE.. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan düzenlenen 2. Lefkoþa Müzik Günleri kapsamýnda bu akþam saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Oda Orkestrasý Konseri verilecek. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Konuk Þef Oskay Hoca'nýn yöneteceði Lefkoþa Belediye Oda Orkestrasý, Charls Gound, J. Haydn, A.Vivaldi ve Tanju Hoca gibi bestecilerden örnekler sunacak.konserden elde edilecek gelir, Ortopedik Özürlüler ve Rehabilitasyon Merkezi'ne baðýþlanacak. GÝRNE'DEKÝ "JAZZ HAFTASI" YAÐIÞLAR NEDENÝYLE ERTELENDÝ Girne'de düzenlenecek olan "Adil Iþýk Jazz Week", ülkeyi etkisi altýna alan yoðun yaðýþlar nedeniyle haftaya ertelendi. Girne Adil Iþýk maðazasý önünde Nisan tarihler arasýnda yer alacak jazz müzik konserleri halka açýk ve ücretsiz olacak. Konserler 13N isan Çarþamba günü 18.00'de baþlayacak, 16 Nisan Cumartesi de kapanýþ konseriyle son bulacak. Konserlerde Jazz, Funk ve Latin þarkýlarý yorumlanacak. FODER FOTOÐRAF SERGÝSÝ BUGÜN AÇILIYOR Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER)'in fotoðraf sergisi, bugün, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ tarafýndan açýlýyor. FODER'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak serginin açýlýþý, saat 19.30'da yapýlacak. Sergiye 31 fotoðrafçý, 142 eserleriyle katýlacak. Sergi 12 Nisan tarihine kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Ýntikam Yolu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Siyah Kuðu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çalgý Çengi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kolpaçino: Bomba ( Cuma-Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kolpaçino: Bomba ( ) Maðusa Maðusa Galeria Gölgeler Ve Suretler ( Zoraki Kral ( Cuma-Cumartesi 23.15) 1. salon Kolpaçino: Bomba ( ) 2. salon

13 6 Nisan 2011 Çarþamba 13

14 14 6 Nisan 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Endiþelenmek, kaygýlanmak, herhangi bir sebeple acelecilik göstermek. 2-Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yýl süresince düzenli esen birtakým rüzgarlar. Bir dað sýrasýnýn yamaçlarýndan her biri. 3-Argoda "Ses tonu, söz, davranýþ gibi yollarla biriyle, bir þeyle eðlenme, alay". Ýskan, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. 4-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Neon'un kýsaltmasý. 5-Ýþaret, alâmet. Duyuru. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 6-Taþýtlarýn ön bölümünde bulunan, uzaðý aydýnlatan güçlü ýþýk verici. Gözü görmeyen, kör. 7- Çoðunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakýmýndan bir tür baðýmsýzlýðý olan büyük il. Üzerine yapý yapýlmak için ayrýlmýþ yer. 8- Onarým, onarma. Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuþ çörek. 9-Birçok kimsenin toplanýp el birliðiyle bir kiþinin veya bir topluluðun iþini görmesi ve böylece iþlerin sýra ile bitirilmesi. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 10-Yabancý. Eski dilde "Adlar, isimler". En kýsa zaman. 11-Engel. Güçlü bir plastik patlayýcý. Ýhlas Haber Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Dereboyu Tel: Saðlýk Eczanesi: Ýstanbul Sok. No:51/B Mücahitler Sitesi Karþýsý Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bölümlemek, sýnýflamak, düzgün duruma getirmek (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bir tür halk türküsü. Harf okunuþu. 3-Türkiye Cumhuriyeti'nin para birimi. Çin, Vietnam ve Malezya'da yetiþen deðerli bir bitki. 4-En yüksek, en çok, maksimum. Eski dilde "Parça". 5-Biçimciliðe aþýrý önem veren, formaliteci. 6-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. 7-Amerikyum'un kýsaltmasý. Çocuðu olan kadýn. Mahalle, bölge. 8-Baþarmýþ, ele geçirmiþ. Eski dilde "Mavi". 9-Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Ayrý türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. 10-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Bir renk. 11-Ters okunuþu "Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü". Bir cins iri at. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Cehennem Silahý 4 Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 YÖN : RICHARD DONNER OYN : MEL GIBSON, DANNY GLOVER, JET LI, RENE RUSSO, JOE Kahramanlarýmýz Roger Murtaugh ve Martin Riggs'in birbirinin zýttý iki karakterdir. Aile babasý, kurallara aykýrý davranmaktan, kendini riske sokacak þeyler yapmaktan uzak duran ve dede olmaya hazýrlanan Murtaugh ve kendi hayatýný hiç önemsemeyen, çýlgýnlýk derecesinde kararlýlýkla kovalamacalar yapan ve baba olmaya hazýrlanan Riggs... Murtaugh ve Riggs, bir yandan birbirleriyle didiþip uðraþýrken diðer yandan da þehirdeki seri cinayetlerden sorumlu olan göçmen kaçakçýlýk ve sahtecilik çetesiyle mücadele etmektedir. Çetenin lideri ise savaþ sanatlarýnda uzman bir Asyalý olan Wah Sig Ku'dur (Jet Li). Riggs hayatýný tehlikeye atarak çete liderini alt etmeye çalýþýrken, Lorna Cole ile yaþadýðý romantizmde devam etmektedir. Üstelik Lorna hamiledir. Riggs'in hayatý bu haberle alt üst olurken Martaugh'un özel yaþamý da çalkantýlýdýr. Kýzý Rianne (Traci Wolfe) hamiledir ve çocuðun babasýnýn kimliðini açýklamamaktadýr. Riggs ve Murtaugh, özel yaþamlarýndaki sorunlarla uðraþýrken, Wah Sig Ku'nun cinayetleri devam etmektedir. Bu arada Riggs ve Murtaugh'la çalýþabilmek için fýrsat kollayan eski hýrsýz Leo Getz'in varlýðý da iþleri iyice karmaþýk bir hale sokar. Aksiyon, gerilim, duygusallýk, romantizm ve mizah öðelerini birarada baþarýyla kullanan "Lethal Weapon 4", defalarca keyifle izlenecek bir yapým. Otobanda Takip Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / Saat: 20:40 Türü: Aksiyon Yönetmen: Eric Chambers Oyuncular: Layla Alexander, Marquita Terry Ýki genç kadýn ülkeyi gezmek için boydan boya kat ederken psikopat bir otoban polisinin terörüne maruz kalýrlar. Amansýz kovalamaca Amerikan güneybatý eyaletlerinde devam eder. Hayatta kalmanýn tek çaresi onlarý avlamak isteyeni alt etmekten geçmektedir. Dante Yanardaðý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:15 Yönetmen: ROGER DONALDSON Oyuncular: PIERCE BROSNAN, LINDA HAMILTON, JAMIE RENEE SMITH, JEREMY FOLEY, ELIZABETH HOFFMAN Yanardað konusunda uzman olan Harry Dalton, araþtýrma yapmak için bir kasabaya gider. Uzun zamandan beri uyumakta olan yanardað tehlike sinyalleri verir. Ancak kasabalýlar Dalton'un büyük patlamanýn yaklaþtýðýna dair uyarýlarýna kulak asmazlar. Arn: Tapýnak Þövalyeleri Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal adý: ARN - THE KNIGHT TEMPLAR Yönetmen: PETER FLINTH Oyuncular: JOAKIM NÄTTERQVIST, SOFIA HELIN, STELLAN SKARSGÅRD, SIMON CALLOW Yapým Yýlý: 2007 Ýsveç sinemasýnýn en masraflý projesi karþýnýzda. Ýsveçli yazar Jan Guillou'nun yazdýðý Knight Templar Arn Magnusson üçlemesinden uyarlanan Arn - The Knight Templar, üçlemenin ilk iki bölümüne odaklanýrken, bir yýl sonra çekilen devam filmi üçüncü bölümü kotarýyor. Hikaye, 12. yüzyýlda yaþayan Arn Magnusson adlý kahramanýn tapýnak þövalyesi olma yolunda yaþadýðý maceralara odaklanýyor. Magnusson, bu süreçte ülkesinin yaþadýðý birçok tarihi olaya da tanýklýk ediyor. Arn - The Knight Templar, özellikle epik film meraklýlarýný ekran baþýna toplayacak, görkemli bir yapým. KONGO'DA ÖLÜ SAYISI 32'YE YÜKSELDÝ Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) baþkenti Kinþasa'da bir BM uçaðýnýn havaalanýna inmeye çalýþýrken düþmesi sonucu ölenlerin sayýsý 32'ye yükseldi. BM'den yapýlan açýklamada, uçakta bulunan 33 kiþiden sadece birinin kurtulduðu ifade edildi. ABD, SAVAÞ UÇAKLARINI VE TOMAHAWK FÜZELERÝNÝ GERÝ ÇEKTÝ ABD silahlý kuvvetlerinin, Libya'ya karþý giriþilen uluslararasý operasyondan savaþ uçaklarýný ve Tomahawk füzelerini geri çektiði bildirildi. ABD Savunma Bakanlýðýndan (Pentagon) yapýlan açýklamada, Pazar günü ve dün ABD uçaklarýnýn sadece iki hava saldýrýsý yaptýðý, ayný süre zarfýnda, ABD güçlerinin hiç Tomahawk füzesi saldýrýsýnda bulunmadýðý belirtildi. BANGLADEÞ'TE TROPÝK FIRTINA: 13 ÖLÜ Bangladeþ'te çýkan tropik fýrtýnada 13 kiþinin öldüðü, yaklaþýk 100 kiþinin yaralandýðý bildirildi. 150 milyon nüfuslu ülkenin baþkenti Dakka'da yayýmlanan Prothom Alo gazetesi ve özel televizyon kanalý Desh TV, dün gece çýkan fýrtýnada çoðu kerpiçten yapýlan evlerin yýkýldýðýný ve binlerce kiþinin evsiz kaldýðýný duyurdular. FÝLÝSTÝNLÝLER, AB'YÝ PROTESTO ETTÝ Filistinli insan haklarý örgütleri, BM Ýnsan Haklarý Konseyi'nin, Ýsrail'in 27 Aralýk Ocak 2009 tarihleri arasýnda Gazze'ye saldýrýlarýnda öldürülen Filistinlilerin haklarýnýn aranmasýný öngören kararýyla ilgili geçen hafta yapýlan oylamada çekimser oy kullanan AB'yi kýnadý. 100 kadar Filistinli AB'yi protesto ederek, azze'deki AB Komisyonu temsilciliðine protesto mektubu iletti. TÜRKÝYE AÝHM'DE YÝNE MAHKUM Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), mahkum olan bir kitap yayýncýsýnýn yaptýðý þikayet baþvurusunda Türkiye'yi suçlu buldu. Yayýnevi sahibi Fatih Taþ'ýn, 2008 yýlýnda yaptýðý baþvuruyu inceleyen AÝHM, ''Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin ifade özgürlüðüyle ilgili 10., adil yargýlanma hakkýyla ilgili 6. ve etkili bir iç hukuk yoluna baþvurma hakkýyla ilgili 13. maddesini ihlal ettiðine'' hükmetti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 6 Nisan 2011 Çarþamba 15

16 16 6 Nisan 2011 Çarþamba

17 6 Nisan 2011 Çarþamba 17

18 18 6 Nisan 2011 Çarþamba

19 6 Nisan 2011 Çarþamba BKP'DEN 7 NÝSAN EYLEMÝNE DESTEK Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, 7 Nisan'da Meclis önünde düzenlenecek eyleme destek vereceklerini açýkladý. Yaptýðý yazýlý açýklamada, BKP üyeleri ve sempatizanlarýnýn 7 Nisan Perþembe günü saat 09:30'da BKP Genel Merkezi'nde toplanarak oluþturacaklarý kortej ile Sendikal Platform'un kortejine katýlacaðýný ve Meclis önüne doðru yürüyüþe geçeceðini ifade eden Ýzcan, "Ülkesini seven ve çocuklarýna yaþayabilecekleri bir ülke býrakmak isteyen tüm Kýbrýslý Türkler, özgürlük ve barýþ için bir araya gelerek güçlerini birleþtirmeli, 7 Nisan'da Meclis önünde toplanarak mücadeleyi sokakta büyütmelidir" dedi. "Mücadelemiz iþbirlikçi UBP hükümetini devirmekle sýnýrlý deðildir. Mücadelemizin esas hedefi, Ankara hükümetleri tarafýndan gasp edilen Kýbrýslý "BAÞKA GÝRNE YOK" ÝNÝSÝYATÝFÝ OLUÞTURULDU Girne'ye "gökdelen" yapýlmasýna karþý "Baþka Girne Yok" inisiyatifi oluþturulduðu bildirildi. Ýnisiyatif adýna açýklama yapan Orhan Tolun, "Baþka Girne Yok" inisiyatifinin kendisi dýþýnda, Sabri Abit, Ahmet Ozkaram, Ahmet Gürol Ersun, Mustafa Cemal, Mehmet Harmancý tarafýndan oluþturulduðunu, 28 sivil toplum örgütünün de inisiyatife destek verdiðini belirtti. Tolun açýklamasýnda, "Kuzey Kýbrýs'ýn incisi, turizmin lokomotifi" diye nitelediði Girne'ye gökdelen inþa edilmesinin bu kente "tecavüz" EL-SEN'DEN ELCÝL'E DESTEK: HUKUK DAÝRESÝ CÝDDÝYE ALMAMALI Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) Baþkaný Tuluð Kalyoncu, "Hukuk Dairesi'nin, KTÖS Genel Sekreteri hakkýndaki suçlamalarý ciddiye almasýnýn kabul edilemez olduðunu" savundu. Kalyoncu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Hukuk Dairesi'nin hükümetin avukatý olmadýðýný kaydederek, "Hukuk Dairesi, KKTC'nin çaðdaþ, sosyal, demokratik hukukunun korunmasý ile görevlidir" dedi. Kalyoncu, "Fikir ve ifade özgürlüðü, örgütlenme özgürlüðü, örgütler kanalý ile hak arama özgürlüðü sadece KKTC Anayasasý'nýn deðil, çaðdaþ hukuk deðerlerinin güvencesi altýndadýr" ifadesini kullandý. Kimlik kartýnýn sahibi aranýyor Metehan kapýsý otoparkýnda numaralý ve Mürüde Veysi adýna bir Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði bulunmuþtur. Adý geçen kimlik sahibinin gazetemize müracaatý rica olunur. Afrika Türklerin siyasi iradesini geri alarak kendi kendimizi yönetmek, nüfus aktarýmýna ve asimilasyon politikalarýna son vermek ve Kýbrýslý Türkleri yok oluþa sürükleyen ayrýlýkçý rejimi ortadan kaldýrarak, ülkemizi yeniden birleþtirecek federal birleþik Kýbrýs'a en erken zamanda ulaþmaktýr" diyen Ýzcan, CTP, TDP ve DP'yi, "AKP'ye þirin gözükmek için Sendikal Platform'un 7 Nisan'da Meclis önünde gerçekleþtireceði eyleme katýlmama kararý almakla" suçladý. Söz konusu partileri bu karardan vazgeçmeye ve Meclisten çekilerek sine-i millete dönmeye çaðýran BKP Genel Sekreteri Ýzcan, "Gerçekleþtirilen yýðýnsal mitinglerin ardýndan iþbirlikçi UBP hükümeti meþruluðunu kaybetmiþtir. Meclis'in de meþruluðu kalmamýþtýr" iddiasýnda bulundu. anlamýna geldiðini ileri sürüdü. Açýklamada, "Dünya mirasýnýn en güzel eserlerinden olan Girne'ye böylesi bir saldýrý, Kýbrýs Türklerine ve gelecek nesillere yapýlabilecek en büyük kötülüktür" ifadesi kullanýlarak, "Prestij binalarý adý altýnda Girne'nin esas prestiji olan Girne Kalesi, St. Hillarion Kalesi ve Bellapais Manastýr'ý dururken buralarýn güzelliðini mahvedecek, bu güzel kültür miraslarýný zedeleyecek yaklaþýmlar kabul edilemezdir" denildi. TAKIM ARKADAÞLARI ARANIYOR Fast Food Restoran Alanýnda Çalýþabilecek tecrübeli, genç, dinamik ve esnek çalýþma saatlerine uyabilen, diksiyonu düzgün bay veya bayan personel alýnacaktýr. Baþvurularýn Þahsen yapýlmasý Rica Olunur. Baþvuru Adresi: Pizza Pizza Restoraný, Önder Alýþveriþ Merkezi, 2. Kat. Tel: , SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy anayolunda (nar bahçesi yaný) 17 dönüm tarla. Tel: Gazimaðusa Kültür ve Kongre Merkezi Yakýn Çevre Düzenlemesi (su deposu ve asfalt yol) Ýhalesine ait iþlerin yaptýrýlmasý için teklif kabul edilmektedir. Gazimaðusa Kültür ve Kongre Merkezi Yakýn Çevre Düzenlemesi (su deposu ve asfalt yol) Ýhalesine ait iþlerin yaptýrýlmasý için (malzeme + iþçilik) teklif kabul edilmektedir. 1. Ýhale belgeleri DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az %5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmaz. Teminat olarak asgari 28/07/2011 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 29/04/2011 tarihinde Cuma günü saat 10:00 a kadar üzerinde Gazimaðusa Kültür ve Kongre Merkezi Yakýn Çevre Düzenlemesi (su deposu ve asfalt yol) Ýhalesi (Ýhale No:3274) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg I Reshat Mete FADIL (full name), single, of 9 Ahmet Aksu Sokak Karaoðlanoðlu- GÝRNE (full address), intend to marry Pervin Yýlmaz (full name of fiancee), single of Karaoðlanoðlu Caddesi, Zümrüt Sokak, Hüray Apt No:4 D:6 Bahçelievler ÝSTANBUL (fiancee s full address), at Ataköy-ÝSTANBUL (name and address of place where marriage is to be solemnised) on 02/07/2011 (date of proposed marriage). Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Mehmet Akif Avenue no.:29 Nicosia Tel: , ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor Tel: KAYIP KÝMLÝK TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mecit Demir KAYIP DÝPLOMA Maðusa Türk Maarif Koleji'nden aldýðým lise diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Seha Karamanoðlu KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Cengiz Zekioðlu ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 068/2011 Alayköy Organize Sanayi Bölgesi yollarýnýn asfaltlanmasý için teklif kabul edilir. (Bu ihaleye Encümene kayýtlý 1., 2., 3. sýnýf teknik iþleri müteahhitleri katýlabilir) NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7- Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 20 Nisan, 2011 Çarþamba günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 500.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Sanayi Dairesi Müdürlüðü nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANM IÞTIR

20 Denizli'ye ceza geldi Serdarlý-Denizli 3.Lig Play Off Final karþýlaþmasýnda ve müsabaka bitiminden sonra Denizli taraftarlarýnýn maç boyunca hakemlere ve KTFF'na aðýr hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmeleri, maç oynanýrken ve maç sonrasý topluca sahaya girip olay çýkartmalarýndan dolayý sahasýnýn 3 resmi maç kapatýlmasýna ve 2 asgari ücret para cezasý verilmesine karar verildi. Küçük Kaymaklý kupaya veda etti n Urcan Vangöl Federasyon Kupasý yarý final maçýnda Kaymaklý ve Lefke karþýlaþtý. Normal süresi golsüz tamamlanan karþýlaþma uzatmalara gitti. Uzatmalarda Lefke maçý 2-1 kazanarak adýný finale yazdýrdý n Yarý finalin diðer karþýlaþmasý bu akþam Atatürk Stadý'nda saat 19.00'da Çetinkaya ile Serdarlý arasýnda oynanacak Yer: Atatürk Stadý Hakemler: Ecvet Kanatlý, Ali Özer, Timur Ercan Bodi K.Kaymaklý: Ali, Nazým, Çaðan, Çaðrý, Hüseyin, Yasin Kurt, Jamil, Kayhan(Dk. 98 Coþkun), Yasin Kansu (Dk.62 Ajah), Hamis (Dk. 77 Bayram), Mustafa Yaþýnses. Lefke: Mehmet, Aykut, Arif Solkanat, Arif, Aziz (Dk.65 Salih Oyal), Cahit (Dk.59 Azmi), Bwele, Uluç, Salih Say, Koffi, Kasým (Dk. 108 Fýrat). Goller: Dk. 111 Nazým (penaltýdan) (Kaymaklý), Dk. 93 Kasým, Dk. 103 Koffi (Lefke) Lefkoþa Atatürk Stadý'nda oynanan Urcan Vangöl Federasyon Kupasý yarý final ilk maçýnda Küçük Kaymaklý ile Lefke karþý karþýya geldi. Maçýn ilk tehlikeli ataðý Lefke'den geldi. 4.dakikada Koffi'nin Çaðan'dan kurtularak þutunda top direðin yanýndan auta çýktý. 9.dakikada Mustafa'nýn soldan ortasýnda Lefke, Forest'i eledi Yasin Kurt rakibinden kurtuldu. Ceza sahasý içinde müsait durumda Yasin'in þutunda top kaleyi tutmadý. 35.dakikada maçýn en net pozisyonunu yakaladý Kaymaklý. Yasin'in þýk çalýmý sonrasý herkes þut vuracak beklerken top geriden gelen Hamis'in önüne attý. Hamis iyi kontrol ettiði topla kaleci ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda kaleci Mehmet gole izin vermedi. 67.dakikada Koffi'den aldýðý topla iki Kaymaklý futbolcusundan sýyrýlan Kasým plase vurdu. Defansa çarpan top direk dibinden kornere gitti. Kornerden sonuç alýnamadý dakikada Mustafa soldan ortaladý, Kayhan kafasý ile vurdu. Top köþeden kornere gitti. Karþýlaþmanýn normal süresi golsüz eþitlikle sona erdi. 15'er dakikalýk çift devreli uzatma bölümüne geçildi. 93.dakikada Arif ceza sahasý üzerinde kaptýðý topu saðýndaki Kasým'a verdi. Kasým kontrol ettikten sonra boþ durumda vurdu ve topu filelere gönderdi: dakikada Lefke takýmý savunmadan çýkarken gönderdiði uzun topu Koffi aldý. Çaðrý'dan kurtulduðu anda Koffi'nin vuruþu uzak direk dibinden aðlara gitti: dakikada Kaymaklý'dan Mustafa soldan ortaladý. Defansýn vuramadýðý top yere düþerken Salih Say'ýn eline vurdu. Ecvet Kanatlý penaltý kararý verdi. Penaltýyý kullanan Nazým Aktunç skoru 2-1 yapan golü attý. Bu dakikadan sonra oyun Lefke yarý sahasýnda oynandý. Kaymaklý'nýn baskýsý golü getirmedi ve Lefke rakibini uzatma bölümlerinde bulduðu gollerle 2-1 yenerek adýný finale yazdýrmayý baþardý. Liseli atletler finallerde buluþuyor Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ders yýlý faaliyet takvimi çerçevesinde gerçekleþtirilen Liseli Gençler Atletizm Finalleri bugün baþlýyor. Lefkoþa Atatürk Stadý Tartan Pisti'nde iki gün boyunca devam edecek olan yarýþmalar saat 12.00'de baþlayacak Mart tarihlerinde gerçekleþtirilen eleme yarýþmalarýnda Kurtuluþ Lisesi hem kýzlarda hem de erkeklerde birinci sýrayý almýþtý. Yarýþmalar sonunda kýzlarda ve erkeklerde þampiyon olacak okullar ükemizi Türkiye Liseli Gençler Atletizm Finallerinde temsil edecek. Basketbolda antrenörlere yönelik seminer düzenleniyor n Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu iþbirliðinde "Ulusal Antrenör Geliþim Semineri" Nisan 2011 tarihlerinde düzenleniyor Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu iþbirliðinde Nisan 2011 tarihlerinde "Ulusal Antrenör Geliþim Semineri" Lefkoþa'da düzenleniyor. Bu yýl yapýlacak olan seminere Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Eðitim Kurulu Baþkaný Necati Güler de katýlacaktýr. Ýki gün sürecek olan seminerde, ilk gün teorik konular iþlenirken, ikinci gün ise iki bölüm halinde uygulamalý olarak gerçekleþecektir. Seminerin ilk günündeki teorik kýsým Necati Güler tarafýndan, ikinci gün yapýlacak olan uygulamalar ise Galatasaray Cafe Crown takýmýnýn eski antrenörlerinden Murat Özyer ve Türk Telekom takýmýnýn eski antrenörlerinden Cem Akdað tarafýndan yürütülecektir. Basketbol Federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, seminere herhangi bir kategoride antrenörlük belgesine sahip tüm antrenörlerin katýlabilecekleri belirildi. Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil düzenlenecek olan seminerle ilgili olarak yaptýðý açýklamada Türkiye Basketbol Federasyonu ile iþbirliðinin artarak sürdüðünü ifade ederek, gerek hakem, gerekse antrenör seminerlerine büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Çalýþmalarýn bundan sonra da devam edeceðini belirten Donangil, Türkiye Basketbol Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel ve yönetimine teþekkürlerini iletti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3753 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÖTÜMSERÝM, O HALDE VARIM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3753 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÖTÜMSERÝM, O HALDE VARIM! Ejder Aslanbaba'nýn 122 bin 894 TL elektrik borcu var... 2 Haziran 2008'den sonra hiçbir ödeme yapmamýþ bugüne kadar... Hem ejderhayý, hem de aslaný beslemek kolay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3368 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAKKE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3368 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAKKE. Uzmanlýk hizmetlerini üst düzeye çýkaran poliste dedektör köpekler patlayýcýlarý kýsa sürede tespit ediyorlarmýþ. Bizim Kuki'yi de özel kurslara gönderme zamaný geldi artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı