TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL

2 TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka Kalkınma Programı (DANİDA) tarafından desteklenmiştir. Kapakta kullanılan görsel: The PEN International Writers Circle-

3 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r u p a v n s a n H a k l a r ı S ö z l e m e s i v e A v r u p a v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i K a r a r l a r ı n d a v f a d e Ö z g ü r l ü, 1 ü5 I I I. B ö l ü m : D a v a A n a l i z l e r i 1 - R a s i m e!n e bn e m K o r u r F i n c a n c-bı a r ı! Y a r k a d a!, S e l ç u k K o z a! a ç, l2 ı8 3 - Ö m e r K a v i l i, Ö m e r K a v i l i, M u s t a f a E l v e r e, 3n T e m e l D e m i r e r, S a a d e t I r m a, k E m i r e E r e n K e s k i, n E d i p P o l a t, E m i r e E r e n K e s k i n, M u r a t, 4 2 B a t g i E r e n K e s k i n, K e m a l G ö k t a!, S e l a h a t t i n D e mti a!, r O d a T V, / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, / b- H ü s e y i n S o n e r Y a l ç, ı6 n1 1 3 / c- B a r ı! P e h l i v, a6 n3 1 3 / d- B a r ı! T e r k o! l, 6u / e- A h m e t!n ı k, / f- H a n e f i A v c, ı / g- N e d i m!n e n e r, / h- K a! i f K o z i n o! l, 7u / ı-!n ü k r ü D o! a n Y u r d a k u, l / i-!v k l i m A y f e r K a l, e7 l3 i 1 3 / j- A h m e t M ü m t a z!v d i l, / k- M ü y e s s e r U! u r, / l- C o! k u n M u s l u k, / m - M u h a m m e t Ç a k ı r, !v r f a n S a n c- ı S ü h a S e rta b i b o! l u, !v r f a n S a n c-!v ı s m a i l Y eg ru z, !v r f a n S a n c-!v ı s m a i l Y eg ru z, 8 6 1

4 1 7 - E r e n K e s k i n, !v H D, M a z l u m -D e r, T!v H V, K E S K, D i y a r b a k ı r T a b i p O d a s ı, D i y a r boa sk u ı, r 9 0 B a r T e m e l D e m i r e r, E r e n K e s k i n, H a l i l S a v d a, M e h m e t A t a k, A h m e t A y d e m i r, D a v u t E r k a n, F a h r i F a t, i9 h 5 T e z c a n H a l i l S a v d, a G ö k ç e O t l u, V o l k a n S e v, i9n7 ç E z g i S a r ı t, a! S ü l e y m a n T a t a, r A t i l l a Y a y, l1 a H a k a n T a h m a z,!v b r a h i m Ç e! m e c i o! l u, e Bn üt l Y ı l m a, z H a l k ı n G ü n l ü! ü G a z e t e, s1 i Ö z g ü r D ü! ü n D e r g i s, i Ö z g ü r G ü n d e m G a z e t e s i, H a l k ı n G ü n l ü! ü G a z e t e, s1 i !v r f a n A k t a, n !v s m a i l B e! i k Zç i e, y c a n B a l c ı!n i m!, e1 k M e h m e t H a t i p D i c l, e F i l i z K o ç a l i, Z i y a Ç, i 1ç 3e 0 k ç i V e y s i K e m a l S a r ı s ö z e n, a Z Çi iy ç e k ç, i F i l i z K o ç a l i, Z i y a Ç, i 1ç 3e 5 k ç i Z i y a Ç i ç e k, ç 1i S a d ı k D a! d ö! e n, A b d ü r r e z z a k G ü n, g 1ö 3r R a g ı p Z a r a k o l u, N u r M e h m e t G ü, l1e 4r R a g ı p Z a r a k o l u, N u r M e h m e t G ü, l1e 4r S e l d a B a! u s t a Ç a, l1 ı4 k Z ü l k ü f A k e l m a, Y a v u z K ı l ı ç, Ö z g ü r Y ı, l1 d4 ı8 r ı m D o! a n A r a z, S i b e l C a n, F i l i z U l u ç e l e b i, M e h t a p A d ı g ü z e l, G ö k ç e O t l u S e v i m l i, C e n a n A l t u n ç, M e r a l T a! k ı r a n,, 1A4 l9 i K u r t E m e l Y ı l d ı r ı m, E r s i n Ç e l i k, G ü n a y Ö z, a rm se lr av ne Y a v u z, S e r p i l A rss al va a! n, D ü z g ü n, S a v a! K o ç a r s l a n, H a s a n T o!!vabn r, a h i m A c a r, h Am e t D o! a n, Y a k u p K u r t a r a n, Y a! a r Ç a l ı! k a n, G ö k h a n T o p a l o! l u, F Ae dr ıa r d, O l c a y B a y r a k td ai r l, e k K ö m p e, H ü s e y i n Ö z v e r e n,!v b r a h i m Y a y l a l ı, K ü r! a t A r s l a n, G a, z e1 l 5 1 G ü z e l B a h a t t i n E r k m e n, R a i f Ö l m e z, U! u r B o z t a!, E m r a h A, d1ı5 g4 ü z e l Y o u t u b e, Y o u t u b e, Y o u t u b e, w w w. 5 p o s t a. o r g, N e z i r G ü l cn a, S e l i m S a d, a1k Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e6s9 i Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e7s0 i Y a r g ı t a y 9. C e z a D a i, r1e7s1 i Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e7s2 i F e l a t Ö z e r ( Y a r g ı t a y C e z a G e n e l K u r u l, 1K 7a 4 r a r ı ) I V. B ö l ü m : T e s p ịt l e r v e Ö n e lreir, V. B ö l ü m : D i z i, n

5 S U N Un!v n s a n H a k l a r ı O r t a k P l a t f o r m u (!v H O P ) b i l e! e n l e r i o l a n!v n s a n H a k l a r ı D e r n e! i (!v H D ), r H e l s i n k i Y u r t t a! l a D e r n e! i v e U l u s l a r a r a s ı A f Ö r g ü t ü T ü r k i y ie n!n s au n b e hs ai k l a r ı n ı n e v r e n s e lbl üi! t üi n si e, l l i! i n i v e b ö l ü nm e z l i! i n i s a v u n m a k t a d ı r l a r.!v H O P b i l e! e n l ebriir a n a ö z g ü r l ü k o l a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı k o n u s ul n a b i r s e d iö kz ke a t g ö s t e r m e k t e Bd u i r l e r. d i k k a t i n n e d e n i bio ky i u t l u d u r :!v, l kiif a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n b i l i m v e s a n a t, b a s ı n v e y a y ı n, t o p l a n t ı v e g ö s t e r i, d e r n ek, s e n d i k a, s ipyaar st i g i b i h a k v e ö z g ü r l ü k a l a n l a r ı n d a k i t e m e l i o!v l u! k itn uc ri m ab so ıy du ıt r b. iisre i n c i b o y u t t a k i ö z g ü r l ü k a l a n l a r ı y l a d a i l i! k i l i o l a r a k, i f a d e ö z g ü r l ü!s ü o r au ln al na ır nd da a n y a! a n a n k a y n a k l a n m a k t a d ı. r E t k i n l i k y a s a k l a m a l a r ı, s na ln as mü ır n a g e l e b i l e c e k d ü z e n l e m e l e r v e u y g u l a m a l a r, y ü r ü t ü l e n s o r u! t u r m a v e k o v u! t u r m a l a r, d ü! ü n c e l e r i n e d e n i y l e i n s a n l a r ı n t u t u k l a n m a l a r ı, h a p s e d i l m e l e r i bau bn il la ir r. a r a s ı n d a s a y ı l!v H O P k u r u l d u! u y ı l ı n d a n b u y a n a i f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u n d a ç a sl üı! r dm üa lr ma er kı nt eı d i r. B u k o n u d a k i ç a l ı! m a l a r b a z e n k a m p a n y a b i ç i m i n d e o l d u! u g i b i ( ), s e m p o z y u m, p a n e l g i b i t o p l a n; t ı l a r d ü z e n l e m e k b a z e n d e k i t a p y a d a r a p o r y a y ı m-!v l a mn at k e r n e t : G i r i l m e s i T e h l i k e l i v e Y a s a k t ı r ( ),!v f a d e ö z g ü r l ü! ü :!v l k e l e r v e T üy re k i( )! e k l i n d e o l a b i l m e k t e d i r. A v u k a t H ü s n ü Ö n d ü l t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n T ü r k i y e dö e z g!vü fr al dü! e ü : M e v z u a tv e Y a r g ı G ö z l e m R a p o r u!v H O P u n i f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a k i y e n i b i r ç a l ı! m a s ı d ı r. B u ç a l ı! m a i l e!v H O P, i f a d e ö z g ü r l ü! ü a l a n ı ln ad ya ık ci ı k yı as sı at l a r ı v e y a r g ı n ı n ( s a v c ı, y a r g ı ç, m a h k e m e ) i f a d e ö z g ü r l ü! ü n e y a k l a! ı m ı n ı n n e o l d u! u n u t e s p i t e t m e y e, y a r g ı p r a t i! i n i n A v r u p a!v n s a n i H a k l a r ı S ö z l e! m e s ( A!v H S ) 1 0. m a d d e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i ( A!v H M ) i ç t i h a t l a r ı k a r! ı s ı n d auk ni u u y u m d u r u m g ö s t e r m e y e ç a l ı! m a k t a d ı r. S ö z l e! v e m ea!v H M s t a n d a r t l a r ı n a u y g u n p r a t i k l e r i n s e r g i l e n m e s i i ç i n ö n e r i l e r d e b u l u n m a k s u r e t i y l e T ü r k i y e d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n ı n k o r u n m a s ı n a k a t k ı s a! l a m a y ı a m a ç l a m a k t a d ı r. T ü r k i y e n i n ç e! i t l i i l v e i l ç e l e r iunrdie ykei t CSuam vhc ı l ı k l a r ı i l e m a h k e m e l e r i n i n, h a z ı r l a d ı k l a r ı i d d i a n a m e v e v e r d i k l e r i k a r a r l a r l a A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı a ç ı s ı n d a n i f a d e ö z g ü r l ü! e rü gn e i l ey ay ke ln a! b ıu m çı na lı ı! s m a i ç i n R a p ou r h a z ı r l a y a n H ü s n ü Ö n d ü l e t e! e k k ü r e d e r i z. R a p o r u n h a z ı r l a n m a s ı nda d i a n a m e v e m a h k e m e k a r a r l a r ı n a u l a! ı l miam sk ıâ n a v e r e r e k k a t k ı d a b u l u n a n y a y ı n c ı R a g ı p Z a r a k o l u, A v. Ö z c a n K ı l ı ç, A v. L e v e n t K a n a t, g a z e t e c i K e m a l G ö k t a! t a, n, g a z e t e c i!v r f a n A k y a y ı n c ı!v r f a n S a n c ı, A v. G ü l ü z a r T u nsce enr e, m ADv o!. a n o! l u, A v. M e s u t B e! t, a!v H D D i y a r b a k ı r!n u b e s i, 3

6 E v r e n s e l G a z e t e s i, Ö z g ü r G ü n d e m G e n e l Y a y ı n Y ö n e t m e n i H ü s e y i n A y k o l, A v. Ö z t ü r k T ü r k d o! a n, A v. E r e n K e s k i n, i n s a n h a k l a r ı s a v u n u c u s u L e m a n Y u r t s e v e r, e m e k l i ö! r e t m e n M u s t a f a E l v e r e n, g a z e t e c i H a k a n T a h m a z, A v. Ö m e r K a v i l i, ö! r e tü iyme s i D r K. e r e m A l t ı p a r m a k, ö! r e tüi ym e s i D r.!n e b n e m K o r u r F i n c a n c ı, H ü r r i y e t!n e n, e rt!v H V v e A v. M u r a t D i n ç e r e, r ur n a p yo a z ı m ı n d a k i t e k n i k v e k af ti k ır li a r ı n e d e n i y l e E z g i K o m a n a, b a z ı A!v H M k a r a r l a r ı n ı ç e v i r e r e k k a t k ı d a b u l u n a n Ç a! l a E r d üo! r a en d ea r it z e!. e k k!v N S A N H A K L A R I O R T A K P L A T F O R M U 4

7 Gv Rvn B i r i n s a n h a k k ı o l a r a k i f a d e ö z g ü r l ü! ü, u l u s a l ü s t ü i n s a n h a k l a r ı b e l g e l e r i n d e y e r a l m a k t a d ı r.!v n s a n H a k l a r ı E v r e n s e l B i l d i r i s i n i n 1 9. m a dm di! e s i M, i l Bl ie rt l e! e r S i y amsei d ev ne i H a k l a r S ö z l e! m e s i n i n 1 9. m a d d e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i andidn e s1i 0. i fma d e ö z g ü r l ü! ü h adk ük zı en nı l e r.!v n s a n h a k l a r ı h u k u k u nbdia r i n s a n h a k k ı o lta ar na ık m l a n a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü ; b i l g i y e, d ü! s üe nr cb e ys e t ç e u l a! m a k, b u n l aar çı ı k l a m a k, y a y m a k, s a v u n m a k, i l e n diü! n ü n c e v e k a n a a t l e r d o l a y ı s ı y l a k ı n a n m a m a k a n l a m ı n ı t a! ı r. B ü t ü n b u n l a r ı y a l n ı z c a t e k b a! ı n a d e! i l ö r g ü t l ü b i r! e k i l d e ay da e p a öb zi gl üm re ly ü! i ü. d e i ç e r i r i f T o p l a n t ı v e g ö s t e r i y ü r ü yd ü! e r ü n ; e k, s e n d i k a v e s i y a s i p a kr ut ri m a ; ya z ı, s ö z, r e s, i m s i nm ea, k a r i k a t ü r, t i y a t r o, h e y k e l g i b i f a r k l ı y o l ly a rp la a b i dl a m e y i i ç e r i r. T ü r k i y e d e g e n e l o l a r a k i n s a n h a k l a r ı v e ö z g ü r l ü k l e r i n i n t a n ı n m a s ı, u y g u l a n m a s ı, i rk io lr mu en sm i a s ı v e g e l i! t k o n u s u n d a c i d d i s o r u n l a r y a! a n ı y o r. B i r y a n d a y e t e r s i z d e l uo l us k a ob li ar r ao k l ubm e l i r t i l m e s i g e r e k e n, l i y ı l l a r ı n b a! ı n d a n i t i b a r e n b a! l a y a n h u k u k i r e f o r m s ü r e c i ( A n a y a s a d a 2 0h0 l1 e, r i2 n0 d0 e 4 v e t a r i y a p ı l a n d e! i! i k l i k l e r ; 1 0 p a uk ye ut m i n d e 7 0 üizn e r i n d e y a s a d a y ü z l e r c e y a s a d e! i! i k l i! i, 7 0 e y a k ı n b ü t ü n ü y l e y e n i y a s a n ı n k a b u l ü ) d i! e r y a n d a r e f o r m l a r l a u y u m l u o l m a y a n u y g u l a m a l a r f oa ty o! n ı r at fü rı kn di a y e g ö r ü l e b i l i y. o r B u f o t o! r a f t ua k uh k i r e f o r m s ü r e c i n i n y a v a! l a m a s ı, d u r m a s ı v e h a t t a v e y ı l l a r ı n d a o l d u! u g i b g e r i y e g i t m e s i d e g ö z l e m l e n e b i l i y o r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü a l a n ı n d a d a o l u m l u v e o l u m s u z g e l i! m e l e r a y n ı z a m a n d i l i m l ie yr oi r n. d e y a! a n a b i l B i r y a n d a h u k u k s a l d ü z e n l e m e l e r i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n s ı n ı r l a r ı n ı b e l i r l i ö l ç ü l e r dae n dga e n i! l e t i r k e n ö t e y k o l l u k u y g u l a m a l a r ı n d a v e y a r g ı p r a t i! i n d e o l au r m s gu öz rl üu lk ü y odr. e! i! t i r i l e n y a s a l a r ı n y e t ei rissi e z l i k l e r u y g u l a m a s ı r a s ı n d a d a h a a ç ı k b i r! e k i l d e k e n d i s i n i g ö s t e r i y o r.!v n s a n ha k l a r hı u k u k u n a g ö r e i n s a n h a k l a r ı a n c a k y a s a y l a s ı n ı r l a n a b i l i r. B u b i r g e n e l i l k e / k u r a l d ı r.!v f a ö z g ü r l ü! ü d e y a s a y l a as nı an bı ir l i r. S ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i d e s ı n ı r l ı d ı r. T ü r k i y e d, ei f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n d ı r a n y a s a l a r d a a ç ı k l ı k, k e s i n l i k, n e t l i k, ö n g ö r ü l e b i l i r l i k v e h ü s t ü n l ü! ü i l k e s i n e u y g u n l u k k r i t ke ar r! l e ır li an mi a d a s o r u nol luu! l a r ı d i k k a t ç e k i y o r. G a z e t e c i ö r glüetr i, i n s a n h a k l a r ı ö r g ü t l e r i v e ç e! i t l i g i r i! i m v e p l a t f o r m l a r, d ü! ü n c e l e r i n e d e n i y l e y a r g ı l a n a n l a r l a i l g i l i a ç ı k l a m a v e r a p o r l a r y a y ı m l ı y o r l a r. B i a n e t M e d y a G ö z l e m 1R 0a 4 p o r u e g ö r e 5

8 g a z e t e c i v e d 3a! 0 ı t ı m c ı 2 0 1y 2ı l ı n a c e z a e v i n d e g i r d i. ı 2n 0d 1a 0 c ye ız la e v i n db e u l u n a n g a z e t e c i l esraiy nı siı s e 3 0 i d. 1 i S a y ı l ı!v n t e r n e t O r t a m ı n d a Y a p ı l a n Y a y ı n l a r ı n D ü z e n l e n m e s i v e B u Y a y ı n l a r Y o l ur yl la a!v! l e n e n S u ç l a M ü c a d e l e E d i l m e s i H a k k ı n d a K a n u n u y g u l a m a s ı b a k ı m ı n d a n d a d u r u m c!vi nd td ei rd ni er t. ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a i z l e m e y a p a n w w w. e n g e l l i w e b. c o m s i t e s i an ld ae n y ie sr t a t i sb ti il kg îi y e g ö r e 1 5 N i s a n i t i b a r i y l e e r i! i m e e n g e l l e n e n s i t e s a y ı s ı i b u l m u! t u r. A y n ı k o n u d a 1 1 N i e s a 2n Y2 ı lt ı a r!vi nh si an n d H a k l a r ı!v h l al e r i R a p o r u n u a ç ı k l a y a n!vh na sk l a r ı n a D e r n e! i n i n b i l d i r d i! i n e g ö r e y ı l ı n d a i n t e r n e t s i t e s i n i n e r i! i m i e n g e l l e 2 n. m i! t i r E l i n i z d e k i r a p o; r dia l k i n R a p o r u n A m a ç v e Y ö n t e m i n i n n e o l d u! u B, i r si on nc ri a B ö l ü m d e m e v z u a t t a y e r a l a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n s o r u n l u e m de ül ze er ni n h a n g i l e r i o l d u! u,!v k i n c i B ö l ü m d e A!v H M i n i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n a n a s ı l y a k l a! t ı! ı v e b a! v u r u l a r ı i n c e l e r k e n h a n g i y ö n t e m l e r i! k uk li ln a n de ı!t ı ü r v e b u n a i l i i ç t i h aatr l g e l i! t i r d i! i, Ü ç ü n c ü B öil nü cm ed le e n e n 5 6 d o s y a i l e i l g i l i d a v a a nbaa! l ilzı! l ae ı lr ti ı n d a m e v z u a t t a y e r a l a n d ü z e n l e m e l e r k a r! ı s ı n d a T ü r k i y e y a r g ı s ı n ı n ( s a v c ı v e y a r g ı ç l a r ı n ) i f a ad ke l a! ö z tg ı! ü r ı l, ü! ü n e n a s ı l y A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı n a u y u m g ö s t e r i p g ö s t e r m e d i! i, k o v u! t u r m a y a y e r o l m a d ı! ı k a re a r l a r ı, i d d i a n a m ö r n e k l e r i v e gyı a rk a r a r l a r ı n d a i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n n a s ı l d e! e r l e n d i r i l d i! i k o n u l a r ı n a y e r v e r i l i y o r. R a p o r u n s o n b ö l ü m ü o l a n D ö r d ü n c ü B ö l ü m d e i s e T e s p i t l e r v e Ö n e r i l e r b a! l ı! ı a l t ıl n d a t e s p i t l e r, y a s a d ü z e n l e m e l e r e v e y a r g ı u y g u l a m a l a r ı n a i l i! k i n ö n e r i l e r y e r a l ı y o r. 1 Emel Gülcan, 31 Ocak 2012, bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu 2 B k n z : i h d. o r g. t r 6

9 R A P O R U N A M A C I V E Y Ö N T E Mv R a p o r d a y u k a r ı d a a ç ı k l a n d ı! ı g i b i i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n d ı r a n y a s a l a rba a zv ıe l ab ru ı ny ıa n s abl a zr ıd a n m a d d e l e r i y lie l g i yl ai r g ıp r a t i k l e r i n e ( i d d i a nga em re e, k ç e l i k a r a r v e Y a r g ı t a y k a r a r l a r ı ) y e r v e r i l m e k t e d i r. A m a ç, C u m h u r i y e t S a v c ı l ı! ı v e y a r g ı p r a t i k l e r i n i n A v r u p a!v Mn as ha kn e mh ea sk i l a kr aı r a r l a r ı n a U y u m u n u b e l i r l e m e k, m a d d e l e r i n v e u y g u l a m a s ı n ı n i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ıs no dr au n l ta a! r a ı de! ı!i ıl m e k, t e s p i t l e r d e v e ö n e r i l e r d e b u l u n m a k v e bdu e stuürrektily e e di efa d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı n a k a t k ı s a! l a m a k t ı r.!v H O P R a p o r i l e y a r g ı p r a t i k l e r i n d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı k o n çu es ku mn ea y di i kv ke a ty a s a m a d d e l e r i n i n i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n t a n ı n m a s ı, k u l l a n ı l m a s ı, k o r u n m a s ı v e giem lk i! â n t vi er ri el cm e k s i n e d e! i! i kkllie r e u! r a m a s ı n a k a t k ı db au l u n m a y ı i s t e m e k t e d i r. R a p o r d a, h e r b i r d o s y a i l e i l g i l i D e! ebr öl le ün md li er rm ie n e y ev re r i l m i! t i r. R a p o r u n s o n u n d a i s e, T e s p i t l e r v e Ö n e r i l e r b ö l ü m ü y e r a l m a k t a d ı r. Ö n e r i l e r, Y a s a D e! i! i k l i! i Ö n e r in le eli rk i v e Y a r g ı y a Y ö Ö n e r i l e r o l m a k ü z e r e i k i b ö l ü m d e n o l u! m a k t a d ı r. R a p o r d a 5 6 s o r u! t u r m av e k o v u! t u r m a d o s y a s ı n ı n i d d i a n a vm e k a r a r ı i n c e l e n m i! t i r i. d d Bi ua n a m e v e k a r a r l a r d e n f a z l a k i! i h a k k ı n d a d ı r.!v d d i a n a m e v e k a r a r l a r A n k a r a,!v s t a n b u l T, u n!vc ze ml i r, v e D i y a r b a k ı r, S i i rit l l e r i V ilr ea n! e h i r, Ç e r k e z k ö y, G e b z e, B u l a nbıak z ı g iibliç e s a v c ı l ı k v e M a h k e m e l e r i n e v e Y a r g ı t a y a a i t k a r a r l a r d ı r. R a p o r d a c o! r a f i ç e! i t l i l i k k a d a r f a r k l ı y a r g ı k uö run me lk al re ırne d ady n e r v e r i l m i! t i r. CMeu zh a k e m e s i K a n u n u n u n M a d d e s i i l e ( ö z e l ) y e t k i l i s a v c ı l ı k l amr a dv de e yi ln e ( a Öy zn eı l ) G ö r e v l i A! ı r C e z a M a h k e m e l e r i, A s l i y e C e z a v e S u l h C e z a M a h k eim le ey l ae r gi ı t a y ı n i k i d a i r e s i ( 8. v e 9. C e z a D a i r e s i ) v e b i r Y a r g ı t a y C e z a G e n e l K u r u l u k ia nr ca er lı e m e y e a l ı n m ı! t ı r.!v d d i a n a m e v e k a r a r l a r ı n i n c e l e n m e s i n d e A v r u pha a!v k ln as ra ı n M a h k e m e s i s t a n d a r t l ag rö ız e t i l m i! t i r. B i ç i m v e i ç e r i k o l a r a k A!v H M k a r a r l a r ı n a u y u m k o n u s u i n c e le es ma es nı ni nı o l u! t u r m a k t a d ı r. A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i, i f a d e ö z g ü r l ü! ü i l e b a! i lv gu ir lu ila r d a b i r b ü t ü n o l a r a k a ) y a s a y l a ö n g ö r ü l m e, b ) m e! r u a m a ç, c ) d e m o k r a t i k t o p l u m d a g e r e k l i / z o r u n l u o l m a u n s u r l a r ı n a b a k a r a k v e s o m u t de ud re ur me u k as no an lu ic z a v a r m a k t a d ı r. B u R a p o r d a ; T ü r k i y e d e u l u s a l y a r g ı k u r u m l a r ı n ı n ( s a v c ı l ı k v e m a h kre lm ae dl ıe kr li an r) ı hia dz dı i a n a m e v e v e r d i k l e r i k a r a r l a r d a A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k en mı en s i n e s t a n d a r t l a r ı d e r e c e g ö z e t i l d i! i, u y g u l a n m a s ı i s t e n e n y a s a m a d d e s i y l e, m e! r u a m a ç l a v e u y g u l a n mmalsa ı iilsgt ielni e n y a p t ı r ı 7

10 d e! e r l e n d i r m e lr d e b u l u n u p b u l u n m a d ı k l a r ı ; s a v c ı v e y a r g ı ç l a r ı n i f a d e ö z g ü r l ü! ü n e n a s ı l y a k l a! t ı k l a r ı k o n u e d i l e n s ö z l e r i n i ç e r i k l e r i n e i d d i a n a m e l e r d e v e k a r a r l a r d a y e r v e r i l i p v e ri! i lsme e dni! e i v e y e r v e r i l m ö l ç ü d e v e n a s ı l y e r v e ir ni cl ed li! e ni m e k t e d i r.!v n c el e n e n d o s y a l a r d a, d a v a y a k o n u e d i l e n s ö dz a l e yr ai zn ı ly a riıçne r i k l e r i i l e b a! l a m l a r ı n ı n d i k k a t e a l ı n ı p a l ı n m a d ı! ı, t a r t ı! ı l ı p t a r t ı! ı l m a d ı! ı, i d d i a n a m e v te a rk ta ı! r a mr a l, a r d e! a be u r l e n d ivre m ea n a l i z l e r i n y e r a l ı p a l m a d ı! ı v e y e r i n d e v e y e t egr el ri e k çb ei lr e n d i r m e y e g i d i l i p g i d i l m e d i! i n e b a k ı l m ı! t ı r. R a p o r u n o d a k l a n d ı! ı k o niu n, c e l e n e n s o r u! t u rvm e a d a v a d o s y a l a r ı n d a s o n u ç l a r d a n ( zi fy a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı d o! r u l t u s u nv de a r i l m i! k a r a rellabre t t e b i r o l u m l u l u k o le! a reark l edn d i r i l m e k t e) d i r s o r u! t u r m a v e k o v u! t u r m a m a k a m l a r ı n ı n i d d i a n a m e v e k a r a r l a r ı n d a A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı n ı g ö z e t i p g ö z e t m e d i k l e r i nvaes ı l b i r y ö n t e m l e k o n u y u i n c e l e d i k l e r i vvae r dsıo knlu acd ra ı r. 8

11 BİRİNCİ BÖLÜM: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN SORUNLU YASALAR 9

12 vf A D E Ö Z G Ü R L Üo Ü A Ç I S I N D A N S O R U N L U Y A S A L A R T ü r k i y e d e i f a d e ör zl gü! ü ü a ç ı s ı n d a n s o r u n l u y a s a l a r ; b a s ı n y a ty eı ln e, v ir za yd oy n o, i n t e r n e t, s e n d i k a l a r, d e r n e k l e r, s i y a s i p a r t i l e r, e! i t i m, ö! r e t i m, s i n e m a, t i y a t r o, t o p l a n t ı vl e, gsöıs ktıeyr öi n, e toil m a! a n ü s t ü h a m e v z u a t ı g i b i g e n i! b i r a l a n a y a y 3 ıa! l ma! ı! ıt dı a r. b e l i r t i l e n y ahsea m l asr ı, k l ı k ul ya g u l a n a n h e m d e d ü z e n l e m e s i i t i b a r i y l e y a p ı s a l o l a r a k i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n t e h d i t o l u! t u r a n y a s a l a r d ı r.!v n s a n h a k l a r ı n d a n b a z ı l a r ı y a s a y a d a y as lı ı n ıor l arn akb i l i r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü d e a n c a k y a s a y l a s ı n ı r l a n a b i l e h a k l a r d a n d ı r S. ı n ı r l a m a s e b e p l e r i v e! da a r ta!v l ahr S ı n i n 1 0 / 2. m a d d e s i n d e g ö s t e r i l m i! t i r. A!v H S s ı n ı r l a m a k o n u s u n d a y a s a y l a ö n g ö r ü l e n t a b i r i n e y e r v e r m e k t e d i r. Y a s a y l a t eök n gböa! r üıln ma e d e y e t e r l i d e! i l d i r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n ad çı ır ak n, ye ar si! a li al re b i l i r, b e l i r g i n, ö n g ö r ü l e b i l i r v e h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i n e u y g u n ö z e l l i k l e r d e ı r o. l m!va fl aı d e ö z g ü r l ü! ü a ç ıssoırnud naln u y a s a l a r v e m a d d e l e r y u k a r ı d a b e l i r t i l d i!çi o k g ig bei n i! b i r a l a n ı k a p s a m a k t a d ı r. çb eu r çr ea vp eo sr i n d e 1 7 y a s açde! a ni t l i m a d d e l e r a n ı l m a k t a d ı r. B u y a s a l a r v e m a d d e l e r! ö y l e b e l i r t i l e b i l i r : 1 ) S a y ı l ı T ü r k C e z a K a n u n u ( T C K ) -!n e r e f vsea y g ı n l ı! ı R e n c i d e E t m e,!v n t i h a r a T e! v i k V e Y a r d ı m )(, M a d d e : K a m u G ö r e v l i s i n e H a k a r e t ( M a d d e : ), - H a b e r l e! m e n i n G i z l i l i! i n i!v h l a l ( M a d d e : ), -Ö z e l H a y a t ı n G i z l i l i! i ( M a d d e,: ) - K i! i s e l V e r i l e r i n K a y d e d i l m e s i ( M a d d, e : ) - S u ç u v e S u ç l u y u Ö v m e ( M a d d e : 2 1, 5 ) - H a l k ı K i n v e D ü! m a n l ı! a T a h r i k ( M a d d e 2 : 1 6 ), - H a l k ı K a n u n l a r a U y m a m a y a A l e n e n T a h r i k ( M a d d e : ), - B a s ı n Y o l u y l a K a m u B a r ı! ı n a K a r! ı!v! l e n e n S u ç l a r ( M a d d e : ), - K a n u n u n S u ç S a y d ı! ı F i i l l e r i!v! l e m e k A m a c ı y l a Ö r g ü t K u r m a k v e Ö r g ü t ü n P r o p a g a n d a s ı n ı Y a p m a k ( M a d d e : ), -!n a p k a v e T ü r k H a rf l e r i H a k k ı n d a k i K a n u n l a r a A y k ı r ı D a v r a n ı! ( M a d d e : ), - M ü s t e h c e n l i k ( M a d d e : ), - G ö r e v i K ö t ü y e K u l l a n m a ( M a d d e : 2, 5 7 ) -!v f t i r a ( M a d d e : ), - Y a l a n T a n ı k l ı k t a B u l u n m a ( M a d d e : ), - S u ç l u y u K a y ı r m a ( M a d d e : ) - S o r u! t u r m a n ı n G i z l i l i! i n i!v ha ld ad l e :( M2 8 5 ), - S o r u! t u r m a v e K o v u! t u r m a!v! l e m l e r i n d e e SGe ös r üv n t ü K a y d ı ( M a d d e : ), 3 Bakınız Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz ve Arş. Gör. Haydar Burak Gemalmaz tarafından 2003 yılı itibariyle yapılan2148 sahifelik kapsamlı çalışma Türkiye de Bilgi Edinme, Düşünce, İfade ve İletişim Mevzuatı, Düşünce Suçu (!?)na Karşı Girişim, İstanbul,2003) 10

13 - A d i l Y a r g ı l a m a y ı E t k i l e m e y e T e! e b b ü s ( M a d d e : ), - C u m h u r b a! k a n ı n a H a k a r e t ( M a d d e : 2 9, 9 ) - C u m h u r i y e t i, D e v l e t i n K u r ue m Ovr g a n l a r ı n ı A! a! ı l a m a ( M a d d e : ), - D e v l e t i n b i r l i! i n i v e ü l k e b ü t ü n l ü! ü n ü ( b Mo az dm da e k ) - T e m e l M i l l i Y a r a r l a r a K a r! ı F a a l i y e t t e B u l u n m a k!v ç i n Y a r a r S a! l a m a ( M a d d e : ), - U y g u l a m a Ö r n e k l e r i n e B a k a r a k S i l a h l ı Ö r g ü t Ü y e s i O l m a k ( M a d d e : ). - H a l k ı A s k e r l i k t e n S o! u t m a ( M a d d e :, ) -D e v l e t i n G ü v e n l i! i n e!v l i! k i n B i l g i l e r i T e m(m i an d de e t : m e3 2 7 ), -D e v l e t i n G ü v e n l i! i n e v e S i y a s a l Y a r a r l a ri! ı nk a i n!v lb i l g i l e r i A ç ı k(m la dm da e : ), -Y a s a k l a n a n B i l g i l e r i T e (M m ian d d e : ), - Y a s a k l a n a n B i l g i l e r i A ç ı k l a m a ( M a d d, e : ) T ü r k C e z a K a n u n u dn a t o p l a m 2 8 m a d d e d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü s ı n ı r l a n d ı r ı l m a k t a d ı r. 2 ) S a y ı l ı A t a t ü r k A l e y h i n e v l e n e n S u ç l a r H a k k ı n d a 1. K avn e u n 2 :. m a d d e l e r i 3 ) S a y ı lı T e r ö r lmeü c a d e l e K a n u n u : B i r b ü t ü n o l a r a k s o r u n l u b i r y a s a od le! a rear k l edna d i r i l m e k t e d i r. T e r ö r t a n ı m ı ( 1. m a d d e ), T e r ö r s u ç l u s u ( 2. m a d d e ), T e r ö r a m a c ı y l a i! l e n e n s u ç l a r ( 4. m a d d e ), c e z a l a r ı a r t ı r ı l m a s ı ( 5. m a d d e ), A ç ı k l a m a v e y a y ı n l a m a ( 6. m a d d e ), t e r ö r ö r g ü t l e r i ( 7. m a dmd ae s) ı, n ıh n ü k m ü n a ç ı k l a n g e r i b ı r a k ı l m a s ı k a r a r ı v e r i l m e m e s i, st eı çr eı nm el k a rya a pç e v i r m e v e e r t e l e m e y a s a! ı ( 1 3. m a d d e ) 4 ) S a y ı l ı R a d y o T e l e v i z y os n t ÜK u r u l u K a n u n u :Y a y ı n d i l i. m( a5 d d e ), O l a! a n ü s t ü d ö n e m l e r d e y a y ı n l a r ( 7. m a d d e ) Y a y ı n H i z m e t i!v l k e l e r i ( 8. m a d d e ). 5 ) S a y ı l ı v n t e r n e t O r t a m ı n d a Y a p ı l a n Y a y ıdnülza ernı ln e n m e s i v e B u Y a y ı n l a r Y o l u y l a v l e n e n S u ç l a r l a M ü c a d e l e E d i l m e s i H a k k ı n d a K a n!vuçn e: r i k s a! l a y ı c ı n ı n s o r u m l u l u! u ( 4. m a d d e ), e r i! i m s a! l a y ı c ı n ı n y ü k ü m l ü l ü k l e r i ( 6. mto apdld u e ) k, u l l a n ı m s a! l a y ı c ı l a r ı n ı n y ü k ü m l ü l ü k l e r i ( e7 r. i! mi am di dn e ), e n g e l l e n m es i k a r a r ı y ev e r i n e g e t i r i l m e s i ( 8. m aç de dr e i! ), i n i y a y ı n d a n ç ı k a r ı l m a s ı v e c e v a p h a k k ı ( 9. m a d d e ). 5 / a T!v B B a! k a n l ı! ı t a r a f ı n d a n!v n t e r n e t e e r i! i m i iem nkgâ en l vl e rm ed yi!e i i d d i a e d i l e n k a n * u n l a r : -F i k i r v e S a n a t E s e r l e r i K a n u n u ( e k m a d d e 4 ) -T ü t ü n v e A l k o l P i y a sda üs zı e n l e m e K u r u m u T e! k i l a t v e G ö r e v Hl ae kr ki ı n d a K a n u n ( 8. m a d d e) S a y ı l ı T ü r k T i c a r e t K a n u n u ( 5 6 v e 5 8. m a d d e l e r ) s a y ı l ı T ü r k T i c a r e t K a n u n u ( 5 4, 5 6, 5 8, 5 9, 6 0, 6 1, 6 2 m a d d e l e r ) S a y ı l ı T e r ö r l e M ü c a d e l e K a n u n. u m a( d6 d/ e 4 ) S a y ı l ı M e d e n i K a n u n ( 2 4. v e 2 5. m a d d e l e r ) S a y ı l ı H u k u k M u h a k e m e l e r i K a n u n u -3 ( m a d d e l e r ) S a y ı l ı F u t b o l v e D i! e r S p o r M ü s a b a k a l a r ı n d a B a h i s v e!n a n s O y u n l a r ı D ü z e n l e n m e s i H a k k ı n d K a n u n ( m a d d e 5 v e 6 3. m a d d e l e r ) -D i y a n e t!v! e rli B a! k a n l ı! ı K u r u l u! v e G ö r e v l e r i H a k k ı n d a K a n u n ( 6. m a d d e ) - M a r k a l a r ı n K o r u n m a s ı H a k k ı n d a K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e, K a r a r n a m e N o : ( v e 7 7. m a d d e l e r ) * h t t p : / / t 2 4. c o m. t r / y a z i / 2 5 s o-i rnu td ear n e t t-r e e s m i-f i l t-v r e -s a n s u r / , D o a n A k ı n,

14 6 ) S a y ı l ı S i y a s i P a r t i l e r K a4 n3 u. n, u 7: 8., 7 9., 8 0., 8 1., 8 2., 8 3., 8 4., 8 59., , , , 9 5., 9 6. ma d d e l e r. 7 ) S a y ı l ı K ü ç ü k l e r i M u z ı r N e r i y a t t a n K o r u m a K a Bn iu r n u b: ü t ü n o l a r a k s o r u n l u y a s a doa l a r a k d e! e r l e n d i rl m e k t e d i. r 8 ) S a y ı l ı B a s ı n K a n u n1 u 1 :., 1 9., 2 5. m, a 2d 6 d e. l e r. 9 ) S a y ı l ı Y a b a n c ı l a r ı n T ü r k i y e d e v k a m e t v e S e y a h a t l e r i H a k k ı n 1d 9 a. K a ma n du dn e :. 1 0 ) Sa y ı l ı P a s a p o r t K a n u n8 u.: m a d d e. 1 1 ) S a y ı lo ıh A L K a n u n u : 1 1. m a d d e. 1 2 )- O l a a n ü s t ü H a l B ö l g e V a l i l i i v e O l a a n ü s t ü H a l i n D e v a m ı S ü r e s i n c e A l ı n a c a k v l a v e T e d b i r l e r H a k k ı n d a K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e ( K a r a r n a m e n o : ) :1 v e 8 M. a d d e l e r. 1 3 ) S a y ı l ı T o p l a n t ı v e G ö s t e r i Y ü r ü y ü l e r i 1K 7 a. n, u n 1u 9 :., 2 3., 2 6., 2 7., 2M 8 a. d, d e 3 1., ) S a y ı l ı v l v d a r e s i K a 1n 1 u. nmu : a d d e. 1 5 ) Sa y ı l ı P o l i s V a z i fse a lvae h i y e tk a n u n u : E k m a d d e ) Sa y ı l ı A s k e r i C e z a K a n u 4n 5 u :. m a d d e 1 7 ) Sa y ı l ı C e z a v e G ü v e n l i k T e d b i r l e r i n i n v n f a z ı H a k k ı n d 6a 2. K a mn au dn : d e Y u k a r ı d a ble i r t i l e n y a s a l a r d a n b a z ı l a r ı a ç ı s ı n d a n, ö r n e! i n h a k a r e t, i f t i r a, a! ta! a hırli ak m a ii, llegp ir lo i p a g a n d a, s u ç l a r a ç ı s ı n d a n m e v c u t d ü z e n l e m e l e r i n y e t e r l i a ç ı k l ı k t a, b e l i r g i n v e ö n g ö r ü lae rb ıi nl ı i r n i t e l i k t e o l d u k l s ö y l e m e k o l a n a k l ı d e! i l d i r. 4!v f a d e Ö z g ü r l ü!ü!v l k e l ve e r T ü r k i y e k i t a b ı n d a m a k a l e s i b u l u n a n A r n a u d A m o u r o u x u n d a i s a b e t l e b a h s e t t i! i g i b i T ü r k i y e d e g a z e t e c i l e r v e y a z a r l a r k e n d i l e r i n i, C u m h u r i y e t i a! a! ı l a m a k v e, s ayva crıglı ayrı ı, y a r g ı ç l a r ı a! a! ı l a m a k, h ü k ü m e t i a! a! ı l a m a k, T ü r k a! k ia! m lı i! l aim na ik, C u m h u r b a! k a n ı n ı a! a! ı l a m a k, g ü v e n l i k g ü ç l e r i n i a! a! ı l a m a k, A t a t ü r k ü n h a t ı r a s ı n ı a! a! ı l a m a k g i b i b i r d i z i a! a! ı l a ml a i n hd üe k m ü n ü n h e d e f i h a b u l m a k t a l a r. A!v H M k a r a r l a r ı n d a n s ö z e d i l e n b ö l ü m d e d e v u r g u l a n a c a! ı g i b i t a h r i k y a a doa l ap r ao k p ang ia tn ed l e n d i r i l e n s u ç l a r l a i l g i l i d ü z e n l e m e l e r d e n e y a s a m a d d e s i! i d d e t u n s u r u n a y e r v e r m e k t e v e inde d edt e y a r g ı p r a t i! i! u n s u r u! a r t ı n ı a r a m a k t a d ı r. B u k o n u l a r d a T e r ö r l e M ü c a d e l e K a n u n u n u n 6 / 2. m a d d e s i i ç i n A!v H M i n 6 T e m m u z t a r i h l i G ö z e l Ö zvee r / T ü r k i y e, a y n ı y a s a n ı n 6 / 5. m a d d e s i i ç i n 2 0 E k i m t a r i h l i Ü r p e r v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e, a y n ı K a n u n u n 7 / 2. m a d d e s i i ç i n 8 H a z i r a n t a r i h l i G ü l v e a rdai! r learrlı e r i / T ü r k i y e k h a t ı r l a n m a l ı d ı r. 4 B a k ı n ı z, l e t i ı i m Y a y ı n l a r ı, s t a n b u l, 2 0n 0s 8 a, n s H. a k4l 9 a. r ı ( P l a t f o r m u i l e A n k a r a Ü n i v e r s i t e s i S i y a s a l B i l g i l e r F a k ü l t e s i n s a n H a k l a r ı M e r k e z i t a r a f ı n d a n 3 0 K a- s2 ı m A r a l ı k t a r i h l e r i a r a s ı n d a A n k a r a d a dn ü z e nf la ed ne e Ö z g ü r l ü ü : l k e l e r v e T ü r k i y e b a ı l ı k l ı u l u s l a r a r a s ı k o n f e r a n s t a s u n u l a n b id le dn i or li u l ıe mr a k t a d ı r ). 12

15 B a z ı m a d d e l e r a ç ı s ı n d a n i s e ö r n e! i n T C K A!v. mh M a d td ae r a f ı n d a n b e l i r s i z l i! i v e ö n g ö r ü l e b i l i r l i k u n s u r l a r ı a ç ı s ı n d a n s o r u n l u b u l u n m a k t at du! ı r. T a An le r A kaçm / T ü r k i y e k a r a r ı, d a h a ö n c e D i n k / T ü r k i y e k a r a r ı n d a b e l i r t i l e n e l e! t i r i l e r i s ü r d ü r e n v e m a d d e n i n v a r l ı! ı n ı n i f a d e ö tz tg ı! ü r ı el hü! td iü d üi z e r i n d e y a r a ç o k ç a r p ı c ı! e k i l d e o r t a y a k o y a n b i r k a r a r d ı r. B i r i n s a n h a k k ı o l a n v i c d a n i r e d d i n t a n ı n m a m a s ı v e t e r s i n e v i c d a n i r e d d i n i a ç ı k bl a sy ka ın l a r a y ö n e l t i l e n k a r! ı A!v H M B ü y ü k D a i r e s i t a r a f ı n d a n 7 T e m m u z d e v e r i l e n B a y a t y a n / E r m e n i s tta ün n kaa vr ra ur pı a b ü K o n s e y i ü y e s i ü l k e l e r a ç ı s ı n d a n b a! l a y ı c ı ö z e l l i k t a! ı m a k t a d ı r. n T ü br a! k i vy ue r ud le an r dy a p2ı 0 l a K a s ı m d e v e r i l e n E r ç e p / T ü r k i y e K a r a r ı v e 1 7 O c a k d e v e r i l e n F e t i D e m i r t a! / T ü r k i y e k a r a r l a r ı H a l k a s k e r l i k t e n s o! u t m a s u ç u o l a rla ek n en n i tve e v i c d a n i r e t ç i l e r e u y g u l a n a n T C K m a d d e n i n n e k a d a r s o r u n l u o l d u! u n u o r t a y a k o y m a k t a d ı r. T ü r k i y e h u k u k u n d a i t i r a z y o l u o l a r a k d a n i tm e l e n e n s o m u t n o r d e n e t i m i y o l u n a i n c e l e n e n d o s y a l a r d a u y g u l a n m a s ı i s t e n e n m a d d e l e r b a! l a m ı n d a! ı b a! v u r u l m a d ı g ö r ü l m e k t e d i r. K o n u y a s a y l a ö n g ö r ü l m e ub na sk uı rm u ı n d a n ö n e m t a! ı m a k t a d. ı r A n a y a s a n ı n m a d d e s i n i n nt ıa d ı! ı o l a n a k, A n a y a s a n ı n a9d0 d. e s i m d e d i k k a t e a l ı n a r a k d e! e r l e n d i r i l e b i l e c e k k e n b u y o l a g i d i l m e d i! i g ö r ü l m ü! t ü r. K a n u n l a r d a t a n ı m ı y a p ı l m! a m ım ü s t e h c e n l i k s u ç l a m a s ı a l t ı n d a l ar ro a m, öa yn k ü l e r e, d i!s ea rn a t v e e d e b i y a t ü r ü n l e ri n e b i r b a s k ı o l a r a k u y g ut lc ak n an n ı n m a d d e s i n i d e b e l i r t m e l i y i z. B a s ı n ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n c i d d i t e h d i t o l u! t u r a n s o r u! t u r m a n ı n g izl lg i li! i i T C2 ik8 l5 e. m a d d e v e a d i l y a r g ı l a m a y ı e t k i l e m e y e t e! e b b ü s s u ç u n u d ü z e n l e y e n m a d d e v e y i n e d a h a ç o k b a s ı n y a y ı n m e n s u p l a r ı n a u y g u l a n a n a n c a k ı n d o! r u d a n h a l k h a b e r a l m a h a k k ı i l e i l g i l i o l a n d e v l e t s ı r r ı, g i z l i l i k o lga in b i T CkK o3n2u 7 l. a, r l3a 2 9 i. l, g i3 l3 i 4. v e m a d d e l e r e d e d i k k a t ç e k i l m e l i d i r. l u Sy oa rs ua nl a r e l b e t t e b u d a röa rp no er k o l a r a k d e! i n i l e n lseırnl ıer l ı d e! i ld i r. Y u k a r ı d a b e l i r t i l e n y a s a l a r ı n m a d d e l e r i n d e n b a z ı l a r ı y a t a m a m e n y ü r ü r l ü k t e n k a l daı r ı l m a l ı y a d a b a z ı l y e n i d e n i n s a n h a k l a r ı h u k u k u n ua n u by ig r! e k i l d e d ü z e n l e n m e l i d iur y. l a K oinl g i l i t e s p i t ivl e r öanr peorr u n s on b ö l ü m ü o l a n öd r d ü n c ü B ö l ü m d e a ç ı k l a n m a k t a d ı r. 13

16 İKİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 14

17 A V R U P A v N S A N H A K L A R I S Ö Z L En M E Sv V E A V R U P A v N S A N H A K L A R I M A H K E M E Sv K A R A R L A R I N D A v F A D E Ö Z G Ü R L Üo Ü A v r u p a! n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i n i n ( A! H M ) k a r a r l a r ı A v r u p a! n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i n i n ( A! H m e t n i n i a ç ı k l ı! a k a v u! t u r u r v e y o r u m l a r. B u k a r a r l a r, b a! rl a ry lı ac rı d ıe r m ; s a l k a 5 h u k u k i s t a t ü l e r i e m r e d i c i h u k u k i n o r m k a t e g o r i s i n e g i r e r. M a d d e 1 0. v f a d e Ö z g ü r l ü ü 1. H e r k e s i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n a s a h i p t i r. B u h a k k a m u m a k a m l a r ı n ı n m ü d a h a l e s i o l m a k s ı z ı n v e u l u s ı n ı r l a r l a k ı s ı t l a n m a k s ı z ı n, b i r g ö r ü! e s a he ir p v oe l md a ü!, ü hn ac be l e r i e l d e e t m e v e b u n l a r ı u l a! t ı r m a ö z g ü r l ü! ü n ü d e i ç e r i r. B u m a d d e D e v l e t i n r a d y o y a y ı n c ı l ı! ı n ı, t e l e v i z y o n v e s i nz en me a i! l e t m e c i l i! i n b a! l a m a s ı n a e n g e l d e! i l d i r. 2. B u ö z g ü r l ü k l e r i k u l l a n ı r k e n ö d e v v e s o r u m l u l u k i ç i n d e h a rg e kr e kt t ei!d i ln md e sn i, u l u s a l g ü v e n l i k, ü l k e b ü t ü n l ü! ü v e y a k a m u g ü v e n l i! i, s u ç u n v e y a d ü z e n s i z l i! i n ö n l e n m e s i, g e n e l ksıa! n l ı k v e g e n e l a k o r u n m a s ı, b a! k a l a r ı n ı n! e r e f v e h a k l a r ı n ı n k o r u n m a s ı, g i z l i b i l g i l e r i n a ç ı! a v u, r uy la mr ag sı ı n ı n ö n l e n m o r g a n ı n ı n t o r i t e v e t a r a f s ı z l ı! ı n ı n k o r u n m a s ı a m a c ı y l a, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a g e r e k l i b u l u n a n v e 6 h u k u k u n ö n g ö r d ü! ü f o r m a l i t e l e r e,! a r t l a r a, y a s a k l a r a v e y a p t ı r ı m l a r a t a b i t u t u l a b i l i r. G ö r ü l d ü! ü g i b i A!v H S1 0 / 1 i l e t a n ı n a n v e t e m i n a t a l t ı n a a l ı n a n h Ba uk nl la ar r ı v, a r d ı r. -!v f a d e ö z g ü r l ü! ü, - G ö r ü! s a h i b i o l m a ö z g ü r l ü! ü, - B i l g i, h a b e r v e d ü! ü n c e y i e d i n m e ö z g ü r l ü! ü, - B i l gi v e d ü! ü n c e y i y a y m a / u l a! töızrg müa r l ü! ü o l a r a k b e l i r t e b i l i r i z.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a A!v H M, H a n d y s i d e v. B i r l e! i k K r a l l ı 7 k h adl a v agçs eeı rn ld i a o l a n! ö y l e b i r d e! e r l e n d i r m e d e b u l u n m u! t u :! f a d e ö z g ü r l ü! ü, t o p l u m u n i l e r l e m e s i v e h e r i n s a n ı n g e l i! m e s i i ç i n e s a s l ı k o! o kurlaltai rk d a n b i r i o l a n d e m t o p l u m u n a n a t e m e l l e r i n d e n b i r i n i o l u! t u r u r.! f a d e ö z g ü r l ü! ü, 1 0. m a d d e n i n s ıcne ı rlle ahrt ı e ioçlid nu! d e u, s a d e k a b u l e d i l e n v e y a z a r a r s ı z v e y a i l g i l e n m e y e d e! m e z g ö r ü l e n h a b e r v e d ü! ü n cyerlıecr a Dieçviln e tdie! n i l, a m a a 5 İfade Özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilişkin Kılavuz Monica Macovei, İnsan Hakları El kitapları, No. 2, s.5 6 Çeviren Osman Doğru, htpp//aihm.anadolu.edu.tr tarihli karar. 15

18 v e y a n ü f u s u n b i r b ö l ü m ü n ü n a l e y h i n d e o l a n, o n l a r a ç a r p ı c ı g e l e n, o n l a r ı r a h a t s ı z c eelde er n ihçaibn e r v e d ü! ü n d e u y g u l a n ıbr u. n l a r, ç o! u l c u l u! u n, h o! g ö r ü n ü n v e a ç ı k f i k i r l i l i! i n g e r e k l e r i d i r ; b u n l a r o l m a k s ı z ı n d e m t o p l u m o l m a z. B u d e m e k t i r k i, b a! k a! e y l e r b i r y a n a, b u a l a n d a g e t i r i l e n h ey r a s afk o r mv ae l i tc e z, a, k o! u l, i z l e n e n m e! r u a m a ç l a o r a n t ı l ı o l m a l ı d ı r. A!v H S 1 0 / 2. m a d d e s i n d e s a y ı l a n s ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i ; u l u s a l g ü v e n l i k, t o p r a k b ü t ü n l ) ü!, ü k a( mü u l k e b ü t ü n l ü! ü e m n i y e t i, k a m u d ü z e n i n i n s a! l a n m a s ı v e s u ç i! l e n m e s i n i n ö n l e n m e s i, s a! l ı! ı n k o r u n nm ma as sı ı,, a h l a k ı n k o r u b a! k a l a r ı n ı n! ö h r e t v e h a k l a r ı n ım n a skı o, r ug ni z l i b i l g i n i n e d i n i l e r e k a ç ı! a ç ı k m a s ı n ı n ö n l e n m e s i, y a r g ı o r g a n l a r ı n ı n o t o r i t e v e t a r a f s ı z l ı! ı n ı n d ısr. a! l a n m a s ı M a d d e 1 0 / 2 d e y e r a l a n tölle çrül e k o r u n a n m e! r u a m a ç l ad r e vilse e t ç ı k a r ı, h a l k ç ı k a r ı, t o p l u m ç ı k a r ı, y a r g ı o r g a n ı y a r a r ı, k a m u m a kl a mr -i ı d a r e y a r a r ı v e ö z e l ç ı k a r! e k l i n d e 8 b. e l i r t i l e b i l i r A!v H M, i n s a n h a k l a r ı n ı n s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı d u r u m u n d a, 1 - B u m ü d a h a l e n i n y a s a l d a y a n a! ı n a, 2 - M ü d a h a l e n i n a m a c ı n ı nm e! r u i y e t i n e ( m e! r u a m a ç ), 3 - B u m ü d a h a l e n i n d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a g e r e k nl li u / z o lr u p o l m a d ı! ı n a b a k m a k t a d. ı r Y a s a l d a y a n a k m e s e l e s i n d e A!v H M, b u s ı n ı r l a n d ı r m a n ı n ( m ü d a h a l e n i n ) 1 - Y a s a y l a y a p ı l ı p y a p ı l m a d ı! ı n a, 2 - Y a p ı l m ı! s a b u n o r m a ( k u r a l a ) e r i! m e n i n m ü m k ü n o l u p o l m a d ı! ı n a, 3 - B u n o r m u n y a s a n ı n m u h a t a b ı o l a c a k k i! i l e r a n a, ç ıs oı n ud ç l a r ı n ı n ö n g ö r ü l e b i l i r n i t e l il km ta e d ı! o lı un p a o ( a ç ı k, n e t, k e s i n ), 4 - B u n o r m u n h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i y l e u y u m l u o l u p o l m 9 ab da ı! k m ıa nk at a d ı r. A!v H M, s ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i n e d a i r d ü! ü n c e l e r i n i d e h e r k a r a r ı n a y a n s ı t m a k t a v e b a! e v ve ud re u l a r ı d a o ç e r ç d e! e r l e n d i r m e k t e d i r. 1 0 T ü r k i y e d e i f a d e ö z g ü r kl oü! n uü s u n d a A!v H M 2. D a i n r ei n v e r d i! Üi r p e r v e d i! e r l e r i / T ü r kvie y e y i n e 2. D a i r e n i n v e r d i! Gi ö z e l v e Ö z e-t r ü r k i y e 1 1 k a r a r l a r ı, h e r n e k a d aor l aörz ae k l T M K n ı n6 / 5 v e 6 / 2 m a d d e s i y l e i l g i l i d e o lrsua n usn o s i s t e m i k b o y u t u i l e o li al rg ai k l i t e m ea l ı n m a s ı g e r e k e n k a r a r l a r d ı r. A!v H M b u k a r a r l a r d a v e ö n c e s i n d e p e k ç o k k a r a r d a A!v H S n i n 1 0. m a d d e s i n i hvae tdı or sl ya at lm a rk dt a a! a! ı d a y e r a l a n t ü r d e n s o r u l a r s, oy ra mn aı kt tl a r a r a m a k t a d ı r : 8 Bkz. Türkiye de Bilgi Edinme düşünce-ifade ve iletişim mevzuatı Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Haydar Burak Gemalmaz, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim Yayınları,İstanbul, (Meşru Amaçlar konusunda, İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır kitaplarında ise Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, İHOP, İmaj Yayınevi, Ankara, (S. 102: Kamusal çıkarlar için öngörülenler, kişilik haklarını korumak için öngörülenler ve egemenliğin ve yargının tarafsızlığının korunması olarak üç başlık altında toplamaktadırlar). 9 Bkz. örneğin Okçuoğlu/Türkiye Kararı, 8 Temmuz 1999, Başvuru No.24246/ Ekim 2009 ve Son Karar Temmuz

19 - Ö z g ü r l ü! e m ü da h a l e v a r m ı d ı r? V a r s a b u m ü d a h a l e h a k l ı b i r s e b e b e d a y a n m a k t a m ı d ı r? - Y a s a y l a ö n g ö r ü l m ü! m ü d ü r? B u m ü d a h a l e y i ö n g ö r e n y a s a y a e r i! i m m ü m k ü n m ü d ü r? - S o n u ç l a r ı ö n g ö r ü l e b i l i r m i d i r? - B u y a s a l a r h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i i l e u y u m l u m u d u r? - M ü d a h a l e i ç i nm e! r u a m a ç v a r m ı d ı r? M e! r u a m a ç, k a m u g ü v e n l i! i n i n s a! l a n m a s ı, k a m u d ü z e n i n i n k o r u n m a s ı v e s u ç u n ö n l e n m e s i g i b i a m a ç l a r d ı r. A c a b a m ü d a h a l e b u n l a r ı i ç e r i y o r m u? - A c a b a b u m e! r u a m a ç l a r a u l a! m a k i ç i n y a p ı l a n m ü d a h a l e, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m dia r? g e r e k l i m i d A!v H M e g ö r e g e r e k l i s ö z c ü! ü a c i l b i r s o s y a l i h t i y a ç a n l a m ı n ı t a! ı r. sdöey ml ek d i ki l, e ryiumkiazri ın d a t e k r a rgı i b i d e o l s a,! ö y l e d e i f a d e e d i l e b i l i r : a - S ı n ı r l a m a i ç i n b i r y a s a o l a c a k, b - S ı n ı r l a m a i ç i n m e! r ub i r a m a ço l a c a k, c - D e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a s ı n ı r l a m a g e r e k l i / z o r u n l u o l a c a k. C e z a l a n d ı r m a / y a p t ı r ı m u y g u l a m a y o l u n a g i d i l e c e k s e ödn eg ö r ü l e n c e z a / y a pıtm ı rm e! r u a m a ç l a o r a n t ı l ı o l a c a k. H e m e n b e l i r t i l m e l i d i r k i, A!v H M t a r a f ı n d a n g e l i! t i r i l e n i ç t i h a t l a r a u y g u n o l a r a k u l u s a l m a h k e m e l e r, k a r a r l a r ı n d a y u k a r ı d a b e l i r t i l e n ü ç k o! u l u n ( y a s a l l ı k, m e! r u a m a ç v e d e m o k r a t i k b/ iz r o r tu on pl lu u m d a g e r e k l i o l m a ) b i r a r a d a o l m a s ı n ı g ö z e t m e k d u r u m u n d a d ı r l a r. A!v H M, Ü r p e r v e D i! e r l ek ra i r a r ı n d a A! H M, i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n d e m o k r a t i k b i r t o p l u m u n tıelma erl ı nydaapn b i r i n i o l u! t u r d u! u n u v e t o p l u m u n g e l i! i m i v e b i r e y i n k e n d i n i g e r ç e k l e! t i r m e s i noiln d u! k o! u nuu l l a r ı n d a n b i r i 1 2 h a t ı r l a t ı! r e k l i n d e d e! e r l e n d i r mb eu dl e u n m a k t a d ı r. M a h k e m e a y n ı k a r a r d a B a s ı n, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a ö n e m l i b i r r o l o y n a! mha M k, t abdiır r ç. o kka e z,! i d d e t, k a r g a! a v e y a s u ç t e h d i t l e r i n e k a r! ı k o r u m a s a! l a m a k a m a c ı y l a s ı n ı r l a r ı aa! s ım na ım n a s ı g e r e k s e d e b g ö r e v i n i n, s o r u m l u l u k v e y ü k ü m l ü ld üâ kh li el ri i n d, e b ö l ü c ü f i k id râ lh ei r lo l m a k ü z e r e k a m u ç ı k a r ı n ı i l g i l e n d i r e n b ü t ü n k o n u l a r l a lii l gbii l g i v e g ö r ü! a k t a r m a k o l d u! u n u k a y d e t m i! t i r ( ) B a s ı n ı n b u t ü r b i l g i v e g ö r ü! l e 1 a k t a r m a g ö r e v i n i n y a n ı s ı r a, t o p l u m u n d a b u b i l g i v e g ö r ü! l e r i e d i n m e h a k k ı b 3 ud le um ne mk at ke td ai dr ı. r ( ) A!v H M a y r ı c a Ü, r p e r v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e v e d a h a s o n rg a ö z ae l d ı! v e ı Ö z e r / T ü r k i y e kla ar ra ır n d, ai f a d e ö z g ü r l ü! ü i l e isl ig si tl eim i k s o r u n s a p t a m a s ı n d a b u l u n m a k t a d ı r. A n c a k d a Üv ra ps eı r n d a s okn a r a r ı n v e r i l d i! i 2 0 O c a k t a r i h i n d e n v e G ö z e l v e Ö z e r d a v a s ı n d a k a r a r ı n v e r i l d i! i 6 T e m m u z a t, a r i h i n d e n b u y a n 1 T ü r k i y e y a r g ı ssı a n k i A!v H M p i l o t k a r a r l a r v e r m e m i! v e mi! a dld e t i l m e m i! gr iu bt i n u y g u l a m a s ı n a d e v a m e t m i! t i r. S ö z g e bl i rm ai z, d a n i n c e l e y e c e! i m i z 1 0 g ieb yi l ü l t a r i h i n d e!v s t a n b u l 1 7. A! ı r C e z a M a h k e m e s i, H a l k ı n G ü n l ü! ü g a z e t e s i n i n y a y ı n l a n sa ın n a s a ey l ı k o n u l m a s ı n a v e y a y ı n l a n a c a k s a y ı s ı n ı n b i r a y 12 Paragraf Paragraf AİHS, 46. Madde, Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması başlığını taşır ve şöyledir: 1.Yüksek Sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme nin kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt ederler. 2.Mahkemenin kesinleşmiş kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi ne gönderilir. 17

20 s ü r e y l e d u r d u r u l m a s ı n a k a r a r v e r mr i! a p to ir r u m. u z u n t a m a m l a n m a a! a m a s ı n d a, 2 4 M a r t g ü n ü!v s t a n b u l Ö z e l G ö r e v l i A! ı r C e z a M a h k e m eh sâ ki i m l i! iö z g ü r G ü n d e m g a z e t e s i n i n 2 4 M a r t t a r i h l i n ü s h a s ı n ı n to p l a t ı l m a s ı n a v e y a y ı n ı n 1 a y s ü r e y l e d u r d u r u l m a s ı n a k a r(b a r u vk ea r ma i! r tv ie r. k a r akr ı sn m e n k a l d ı r ı l m a ks aı r a r ı n a d a r a p o r u m u z d a y e r v e r m e k t e y).y i za y ı n d u r d u r m a, A!v H M i n Ü r p e r v e d i! e r l e r i / T ü r k i y e k a r a r ı n d a b e l i r l e d i! i g i b i b i r t ü r s a n s ü r d ü r. A!v H S v e A!v H M iç t i h a t l a r ı s ö z k o n u s u o l d u!1u 9n 8d 2 a, t a r i halni a y a s a n ı n 9 0. dm da e s i n d e n d e s ö z e t m e k g e r e k i r. A n a y a s a, n 9ı 0 n /. 5 m a d d e s! i ö y l e d e r : D. M i l l e t l e r a r a s ı a n t l a! m a l a r ı u y g u n b u l m a M A D D E 9 0. U s u l ü n e g ö r e y ü r ü r l ü! e k o n u l m u! m i l l e t l e r a r a s ı r a n kt al na! u n m a hl üa k m ü n d e d i r. B u n l a r h a k k ı n d a A n a y a s a y a a y k ı r ı l ı k i d d i a s ı i l e A n a y a s a M a h k e m e s i n e b a! v u r u l a m a z. ( E k c-5 ü m1 l7e 0 :/ 77. m5 d. 2) U s u l ü n e g ö r e y ü r ü r l ü! e k o n u l m u! t e m e l h a k v e ö z g ü r l ü k l e r e i l i! k i n m i l l e t l e r a r a s ı a n t l a! m a l a r l k a n u n l a r ı n a y n ı k o n u d a k fl aı r h ü k ü m l e r i ç e r m e s i n e d e n i y l e ç ı k a b i l e c e k u y u! m a z l ı k l a r d a m i l l e t l e r a r a n t l a! m a h ü k ü m l e r i e s a s a l ı n ı r. H e m e n b e l i r t e l i m A!v k i H S d e t e m e l h a k v e ö z g ü r l ü k l e r e i l i! k i n m i l la en tll a! e r ma a r a ds ı r. A n a y a s a n ı n b u h ü k m ü i n s a n h a k l a r ı n ı n y a r g ı y o lu un ym la a s ı kn od ra ç o k ö n e m l i b i r o l a n a! ı s u n m a k t a d ı r. A n c a k b u m a d d e n i n u y g u l a n m a s ı n d a c i d d i s o r u n l a r ı n y a! a n d ı! ı d a b i l i n m e k t e d i r. B u ra p o r ç a l ı! m a s ı n d a 9 0. m a d d e n i n u y g u l a n d ı! ı n a d a i r b i r ö r n e! e r a s t lh ain çı bl im r a mcı! u mt hı ur r. i y e t S a v c ı l ı! ı dya a M a h k e m e n i n, u y g u l a n m a s ı i s t e n e n b i r m a d d e n i n A!v H S i l e ç e l i! i p ç e l i! m e d i! v e i n e b a k t ı! ı t a r t ı! t ı!b ı u, n u d a i d d i a n a m e v e m a h k e m e k a r a r l a r ı n a y a n sgı öt rt üı! l mı e m i! t i. r H a t t a u y g u l a n m a s ı i s t e n e n h e r h a n g i b i r m a d d e n i n A n a y a s a y a a y k ı r ı l ı! ı k o nb ui sr u nt da a r t dı! a ( m Va i c da n i r e t d a v a l a r ı n d a s a n ı k l a r v e m ü d a f i l e r i a n a y a s a y a v e A!v H S e a y k ı r ı l ı k s a v ı n d a b u l gu ön zm la ek nt ma ed mı i! r l ta ir. r) A!v H M T ü r k i y e d e y a r g ı t a r a f ı n d a n p e k d e d i k k a t e a l ı n m a y a n! i d d e t k o n u s u n d a g e ç m i! t e n b u g ü n e p e ç o k k a r a r v e r m i! t i r. B u r a d a y ırliılnedn a ivkei ö n e m l i k a r a r d a n s ö z e d e b i l i r i z. B u n l a r d a n i l k i ; R e 1 T a! d e m i r / T ü r k i y e k a r a r ı 5. d ıb ra! v u r u c u 6 E y l ü l t a r i h i n d e A! r ı d a b i r g ö s t e r i y e k a t ı l m ı! t ı r. A!v k a r a r d a! ö y l e b i r d e! e r l e n d i r m e d e b u l u n m u! M ath ukr e: m e g ö s t e r i s ı r a s ı n d a a t ı l a n e p Hh Pe G y e c, m i s i l l e m e y e s l o g a n ı n ı n t e r ö r i z m i s a v u n m a y a v a r d ı! ı n ı d ü! ü n m e k t e d i r. 1 A!v H M b u k a r a r d a n s o n r a v e r d i! i G ü l v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e 6 ki as re a rs ıo nm dut a d u r u m a n a l i z i n d e b u l u n a r a k,! k t i d a r n a m l u n u n u c u n d a d ı r, B i z d e h e s a p l a r ı n a m l u! l aer k lsion rdae r k sil o g a n l a r ı k a l ı p l a! m ı! s o l c u s l o g a on l a r aı k n i t e l e y ebr a! e kl a m ı n d a v e o l a y ı n s o m u t u n d a b i r d e! e r l e n d i r m e y e g i t m e k t e v e b u s l o g a n l a r ı n! i d d e t e ç a! r ı n i t e l i! i n d e o l m a d ı! ı s o n u c u n a v a r m a k t a d ı r Şubat 2010 tarihli bu kararın başvuru numarası38841/07 dir. 16 Başvuru no:4870/02, 8 Haziran

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

EMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI E L E K T R İ K M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I E M O Ö R G Ü T L Ü L Ü Ğ Ü N Ü N G E L İŞ T İ R İ L M E S İ Ç A L IŞ T A Y I Ü Y E Aİ D A T Ö D E N T İ L E R İ A T Ö L Y E Ç A L IŞ M A S I E M O A N

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51

o f 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE E Tel : +90 212 286 47 27 Fax m: +90 212 286 10 51 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.11.2014 y: 2014/48 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R Ekk Tc Dü Hkk Ku R G y. Ö:1

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği T ULULRR DNTİ V....Ş. K Th: 27.05.2011 y: 2011/22 Ġ R K Ü L R R O R Ku: 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ R G y. Ö: 27.05.2011 h v 27946 y R G yy 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ ; Vg vh kk, -vg vh gu, kk vg kk u ğu v vg vh

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.09.2012 y: 2012/105 Ku: Ġ R K Ü L E R Güük G Tğ y R O R Ö: kş Güük üşvğ ( N:2) Dğşk p D Tğ ( N:3) 2012/105 u kü y k. Ġg Tğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO TELEFON ADI SOYADI PLAKASI 1 0001 5418536636 ZİYA ASLAN 38VK988 2 0002 5335132549 YUSUF OCAKTAN 38ZP280 3 0003 5309606306 HASAN KILIÇ 38YN928 4 0003 5309606306 HASAN

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,63 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,40 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,64

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014 T ULULRR DENETĠ K Th: 23.12.2014 y: 2014/53 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu Ö: Vg Uu Kuu u 220. uyc, - vy v v, R O R - İş, - Çç ş, - İ v h vg, - Nky vg, - c ky kuu h v - k kç, k uu uuk. Çş kş k k gkk.

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

EBYS-2015.10.13-11.34.22.17167

EBYS-2015.10.13-11.34.22.17167 GR UP NO:13605983-2ff1-4150-8745-5be9b6ed8db2 İlan İndirme T a r ih i: 11-11-2015 Seri- Barkod Sicii Ad Soyad / Unvan Plaka T.P.C. Tutarı 1 20150820 MA11165094 CZ00813969907 109020 KLAS O TO M O TİV İNŞAATTURİZM

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K İ R K Ü L E R R O R Th: 02.01.2014 y: 2014/01 Ku: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K y Ö: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K Bk, üü u, kü çck v cp uygu ÖTV v ku vg u üü

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9 2015-9 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 97 114 117 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 97 114 117 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 99 117 119 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD Doi: 10.18795/ma.60558 Research Article Murat KÜÇÜKUĞURLU Prof. Dr. Prof. Dr. E zu u T n Ün v, Ed b y F ü, T h Bö ü ü, E zu u -Tü y Erzurum Technical University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.EĞİTİM KK ÜNV KNK K YÜKKOK 0-0 KDK Y H DÖN D OG.Ğ GY OGĞ GY OGĞ KK KK KONK KNOOJ KONK KNOOJ 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0 09.0 09.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7 2015-7 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 93 110 112 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 93 110 112 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 95 112 114 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI

KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI 1 ABDİ AY 38AY228 2 ABDULKADİR ÇALIŞKAN 38SV118 3 ABDULKADİR ÇALIŞKAN 38ZT812 4 ABDULKADİR ÇEVİK 38KA866 5 ABDURRAHMAN ÖZSOY 38H1360 6 ADEM KOBAT 38ZZ118 7 ADEM

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5 2015-5 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 89 105 107 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 89 105 107 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 91 107 110 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ SR NO SR NO epebaşı Nafiye Hüseyin üçükoğlu Halk ğitimi Merkezi ve.s.o. Müdürlüğünün 2013-2014 eğitim öğretim yılı ücretli öğretici ve usta öğretici olmak için başvuranlardan aynı şartları taşıyan ihtiyaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi İÇİNDEKİLER 01 Hakkımızda 16 SS Paslanmaz Serisi 02 Genel Temizlik Serisi 17 HT 5 C Sıcak Su Serisi 0 00 00 Bar Serisi Hidrolik Tahrikli Serisi 0 500 0 Bar Serisi 19 Basınç Ayar Valfi 09 750 00 Bar Serisi

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı