TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL

2 TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka Kalkınma Programı (DANİDA) tarafından desteklenmiştir. Kapakta kullanılan görsel: The PEN International Writers Circle-

3 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r u p a v n s a n H a k l a r ı S ö z l e m e s i v e A v r u p a v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i K a r a r l a r ı n d a v f a d e Ö z g ü r l ü, 1 ü5 I I I. B ö l ü m : D a v a A n a l i z l e r i 1 - R a s i m e!n e bn e m K o r u r F i n c a n c-bı a r ı! Y a r k a d a!, S e l ç u k K o z a! a ç, l2 ı8 3 - Ö m e r K a v i l i, Ö m e r K a v i l i, M u s t a f a E l v e r e, 3n T e m e l D e m i r e r, S a a d e t I r m a, k E m i r e E r e n K e s k i, n E d i p P o l a t, E m i r e E r e n K e s k i n, M u r a t, 4 2 B a t g i E r e n K e s k i n, K e m a l G ö k t a!, S e l a h a t t i n D e mti a!, r O d a T V, / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, / b- H ü s e y i n S o n e r Y a l ç, ı6 n1 1 3 / c- B a r ı! P e h l i v, a6 n3 1 3 / d- B a r ı! T e r k o! l, 6u / e- A h m e t!n ı k, / f- H a n e f i A v c, ı / g- N e d i m!n e n e r, / h- K a! i f K o z i n o! l, 7u / ı-!n ü k r ü D o! a n Y u r d a k u, l / i-!v k l i m A y f e r K a l, e7 l3 i 1 3 / j- A h m e t M ü m t a z!v d i l, / k- M ü y e s s e r U! u r, / l- C o! k u n M u s l u k, / m - M u h a m m e t Ç a k ı r, !v r f a n S a n c- ı S ü h a S e rta b i b o! l u, !v r f a n S a n c-!v ı s m a i l Y eg ru z, !v r f a n S a n c-!v ı s m a i l Y eg ru z, 8 6 1

4 1 7 - E r e n K e s k i n, !v H D, M a z l u m -D e r, T!v H V, K E S K, D i y a r b a k ı r T a b i p O d a s ı, D i y a r boa sk u ı, r 9 0 B a r T e m e l D e m i r e r, E r e n K e s k i n, H a l i l S a v d a, M e h m e t A t a k, A h m e t A y d e m i r, D a v u t E r k a n, F a h r i F a t, i9 h 5 T e z c a n H a l i l S a v d, a G ö k ç e O t l u, V o l k a n S e v, i9n7 ç E z g i S a r ı t, a! S ü l e y m a n T a t a, r A t i l l a Y a y, l1 a H a k a n T a h m a z,!v b r a h i m Ç e! m e c i o! l u, e Bn üt l Y ı l m a, z H a l k ı n G ü n l ü! ü G a z e t e, s1 i Ö z g ü r D ü! ü n D e r g i s, i Ö z g ü r G ü n d e m G a z e t e s i, H a l k ı n G ü n l ü! ü G a z e t e, s1 i !v r f a n A k t a, n !v s m a i l B e! i k Zç i e, y c a n B a l c ı!n i m!, e1 k M e h m e t H a t i p D i c l, e F i l i z K o ç a l i, Z i y a Ç, i 1ç 3e 0 k ç i V e y s i K e m a l S a r ı s ö z e n, a Z Çi iy ç e k ç, i F i l i z K o ç a l i, Z i y a Ç, i 1ç 3e 5 k ç i Z i y a Ç i ç e k, ç 1i S a d ı k D a! d ö! e n, A b d ü r r e z z a k G ü n, g 1ö 3r R a g ı p Z a r a k o l u, N u r M e h m e t G ü, l1e 4r R a g ı p Z a r a k o l u, N u r M e h m e t G ü, l1e 4r S e l d a B a! u s t a Ç a, l1 ı4 k Z ü l k ü f A k e l m a, Y a v u z K ı l ı ç, Ö z g ü r Y ı, l1 d4 ı8 r ı m D o! a n A r a z, S i b e l C a n, F i l i z U l u ç e l e b i, M e h t a p A d ı g ü z e l, G ö k ç e O t l u S e v i m l i, C e n a n A l t u n ç, M e r a l T a! k ı r a n,, 1A4 l9 i K u r t E m e l Y ı l d ı r ı m, E r s i n Ç e l i k, G ü n a y Ö z, a rm se lr av ne Y a v u z, S e r p i l A rss al va a! n, D ü z g ü n, S a v a! K o ç a r s l a n, H a s a n T o!!vabn r, a h i m A c a r, h Am e t D o! a n, Y a k u p K u r t a r a n, Y a! a r Ç a l ı! k a n, G ö k h a n T o p a l o! l u, F Ae dr ıa r d, O l c a y B a y r a k td ai r l, e k K ö m p e, H ü s e y i n Ö z v e r e n,!v b r a h i m Y a y l a l ı, K ü r! a t A r s l a n, G a, z e1 l 5 1 G ü z e l B a h a t t i n E r k m e n, R a i f Ö l m e z, U! u r B o z t a!, E m r a h A, d1ı5 g4 ü z e l Y o u t u b e, Y o u t u b e, Y o u t u b e, w w w. 5 p o s t a. o r g, N e z i r G ü l cn a, S e l i m S a d, a1k Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e6s9 i Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e7s0 i Y a r g ı t a y 9. C e z a D a i, r1e7s1 i Y a r g ı t a y 8. C e z a D a i, r1e7s2 i F e l a t Ö z e r ( Y a r g ı t a y C e z a G e n e l K u r u l, 1K 7a 4 r a r ı ) I V. B ö l ü m : T e s p ịt l e r v e Ö n e lreir, V. B ö l ü m : D i z i, n

5 S U N Un!v n s a n H a k l a r ı O r t a k P l a t f o r m u (!v H O P ) b i l e! e n l e r i o l a n!v n s a n H a k l a r ı D e r n e! i (!v H D ), r H e l s i n k i Y u r t t a! l a D e r n e! i v e U l u s l a r a r a s ı A f Ö r g ü t ü T ü r k i y ie n!n s au n b e hs ai k l a r ı n ı n e v r e n s e lbl üi! t üi n si e, l l i! i n i v e b ö l ü nm e z l i! i n i s a v u n m a k t a d ı r l a r.!v H O P b i l e! e n l ebriir a n a ö z g ü r l ü k o l a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı k o n u s ul n a b i r s e d iö kz ke a t g ö s t e r m e k t e Bd u i r l e r. d i k k a t i n n e d e n i bio ky i u t l u d u r :!v, l kiif a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n b i l i m v e s a n a t, b a s ı n v e y a y ı n, t o p l a n t ı v e g ö s t e r i, d e r n ek, s e n d i k a, s ipyaar st i g i b i h a k v e ö z g ü r l ü k a l a n l a r ı n d a k i t e m e l i o!v l u! k itn uc ri m ab so ıy du ıt r b. iisre i n c i b o y u t t a k i ö z g ü r l ü k a l a n l a r ı y l a d a i l i! k i l i o l a r a k, i f a d e ö z g ü r l ü!s ü o r au ln al na ır nd da a n y a! a n a n k a y n a k l a n m a k t a d ı. r E t k i n l i k y a s a k l a m a l a r ı, s na ln as mü ır n a g e l e b i l e c e k d ü z e n l e m e l e r v e u y g u l a m a l a r, y ü r ü t ü l e n s o r u! t u r m a v e k o v u! t u r m a l a r, d ü! ü n c e l e r i n e d e n i y l e i n s a n l a r ı n t u t u k l a n m a l a r ı, h a p s e d i l m e l e r i bau bn il la ir r. a r a s ı n d a s a y ı l!v H O P k u r u l d u! u y ı l ı n d a n b u y a n a i f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u n d a ç a sl üı! r dm üa lr ma er kı nt eı d i r. B u k o n u d a k i ç a l ı! m a l a r b a z e n k a m p a n y a b i ç i m i n d e o l d u! u g i b i ( ), s e m p o z y u m, p a n e l g i b i t o p l a n; t ı l a r d ü z e n l e m e k b a z e n d e k i t a p y a d a r a p o r y a y ı m-!v l a mn at k e r n e t : G i r i l m e s i T e h l i k e l i v e Y a s a k t ı r ( ),!v f a d e ö z g ü r l ü! ü :!v l k e l e r v e T üy re k i( )! e k l i n d e o l a b i l m e k t e d i r. A v u k a t H ü s n ü Ö n d ü l t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n T ü r k i y e dö e z g!vü fr al dü! e ü : M e v z u a tv e Y a r g ı G ö z l e m R a p o r u!v H O P u n i f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a k i y e n i b i r ç a l ı! m a s ı d ı r. B u ç a l ı! m a i l e!v H O P, i f a d e ö z g ü r l ü! ü a l a n ı ln ad ya ık ci ı k yı as sı at l a r ı v e y a r g ı n ı n ( s a v c ı, y a r g ı ç, m a h k e m e ) i f a d e ö z g ü r l ü! ü n e y a k l a! ı m ı n ı n n e o l d u! u n u t e s p i t e t m e y e, y a r g ı p r a t i! i n i n A v r u p a!v n s a n i H a k l a r ı S ö z l e! m e s ( A!v H S ) 1 0. m a d d e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i ( A!v H M ) i ç t i h a t l a r ı k a r! ı s ı n d auk ni u u y u m d u r u m g ö s t e r m e y e ç a l ı! m a k t a d ı r. S ö z l e! v e m ea!v H M s t a n d a r t l a r ı n a u y g u n p r a t i k l e r i n s e r g i l e n m e s i i ç i n ö n e r i l e r d e b u l u n m a k s u r e t i y l e T ü r k i y e d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n ı n k o r u n m a s ı n a k a t k ı s a! l a m a y ı a m a ç l a m a k t a d ı r. T ü r k i y e n i n ç e! i t l i i l v e i l ç e l e r iunrdie ykei t CSuam vhc ı l ı k l a r ı i l e m a h k e m e l e r i n i n, h a z ı r l a d ı k l a r ı i d d i a n a m e v e v e r d i k l e r i k a r a r l a r l a A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı a ç ı s ı n d a n i f a d e ö z g ü r l ü! e rü gn e i l ey ay ke ln a! b ıu m çı na lı ı! s m a i ç i n R a p ou r h a z ı r l a y a n H ü s n ü Ö n d ü l e t e! e k k ü r e d e r i z. R a p o r u n h a z ı r l a n m a s ı nda d i a n a m e v e m a h k e m e k a r a r l a r ı n a u l a! ı l miam sk ıâ n a v e r e r e k k a t k ı d a b u l u n a n y a y ı n c ı R a g ı p Z a r a k o l u, A v. Ö z c a n K ı l ı ç, A v. L e v e n t K a n a t, g a z e t e c i K e m a l G ö k t a! t a, n, g a z e t e c i!v r f a n A k y a y ı n c ı!v r f a n S a n c ı, A v. G ü l ü z a r T u nsce enr e, m ADv o!. a n o! l u, A v. M e s u t B e! t, a!v H D D i y a r b a k ı r!n u b e s i, 3

6 E v r e n s e l G a z e t e s i, Ö z g ü r G ü n d e m G e n e l Y a y ı n Y ö n e t m e n i H ü s e y i n A y k o l, A v. Ö z t ü r k T ü r k d o! a n, A v. E r e n K e s k i n, i n s a n h a k l a r ı s a v u n u c u s u L e m a n Y u r t s e v e r, e m e k l i ö! r e t m e n M u s t a f a E l v e r e n, g a z e t e c i H a k a n T a h m a z, A v. Ö m e r K a v i l i, ö! r e tü iyme s i D r K. e r e m A l t ı p a r m a k, ö! r e tüi ym e s i D r.!n e b n e m K o r u r F i n c a n c ı, H ü r r i y e t!n e n, e rt!v H V v e A v. M u r a t D i n ç e r e, r ur n a p yo a z ı m ı n d a k i t e k n i k v e k af ti k ır li a r ı n e d e n i y l e E z g i K o m a n a, b a z ı A!v H M k a r a r l a r ı n ı ç e v i r e r e k k a t k ı d a b u l u n a n Ç a! l a E r d üo! r a en d ea r it z e!. e k k!v N S A N H A K L A R I O R T A K P L A T F O R M U 4

7 Gv Rvn B i r i n s a n h a k k ı o l a r a k i f a d e ö z g ü r l ü! ü, u l u s a l ü s t ü i n s a n h a k l a r ı b e l g e l e r i n d e y e r a l m a k t a d ı r.!v n s a n H a k l a r ı E v r e n s e l B i l d i r i s i n i n 1 9. m a dm di! e s i M, i l Bl ie rt l e! e r S i y amsei d ev ne i H a k l a r S ö z l e! m e s i n i n 1 9. m a d d e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i andidn e s1i 0. i fma d e ö z g ü r l ü! ü h adk ük zı en nı l e r.!v n s a n h a k l a r ı h u k u k u nbdia r i n s a n h a k k ı o lta ar na ık m l a n a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü ; b i l g i y e, d ü! s üe nr cb e ys e t ç e u l a! m a k, b u n l aar çı ı k l a m a k, y a y m a k, s a v u n m a k, i l e n diü! n ü n c e v e k a n a a t l e r d o l a y ı s ı y l a k ı n a n m a m a k a n l a m ı n ı t a! ı r. B ü t ü n b u n l a r ı y a l n ı z c a t e k b a! ı n a d e! i l ö r g ü t l ü b i r! e k i l d e ay da e p a öb zi gl üm re ly ü! i ü. d e i ç e r i r i f T o p l a n t ı v e g ö s t e r i y ü r ü yd ü! e r ü n ; e k, s e n d i k a v e s i y a s i p a kr ut ri m a ; ya z ı, s ö z, r e s, i m s i nm ea, k a r i k a t ü r, t i y a t r o, h e y k e l g i b i f a r k l ı y o l ly a rp la a b i dl a m e y i i ç e r i r. T ü r k i y e d e g e n e l o l a r a k i n s a n h a k l a r ı v e ö z g ü r l ü k l e r i n i n t a n ı n m a s ı, u y g u l a n m a s ı, i rk io lr mu en sm i a s ı v e g e l i! t k o n u s u n d a c i d d i s o r u n l a r y a! a n ı y o r. B i r y a n d a y e t e r s i z d e l uo l us k a ob li ar r ao k l ubm e l i r t i l m e s i g e r e k e n, l i y ı l l a r ı n b a! ı n d a n i t i b a r e n b a! l a y a n h u k u k i r e f o r m s ü r e c i ( A n a y a s a d a 2 0h0 l1 e, r i2 n0 d0 e 4 v e t a r i y a p ı l a n d e! i! i k l i k l e r ; 1 0 p a uk ye ut m i n d e 7 0 üizn e r i n d e y a s a d a y ü z l e r c e y a s a d e! i! i k l i! i, 7 0 e y a k ı n b ü t ü n ü y l e y e n i y a s a n ı n k a b u l ü ) d i! e r y a n d a r e f o r m l a r l a u y u m l u o l m a y a n u y g u l a m a l a r f oa ty o! n ı r at fü rı kn di a y e g ö r ü l e b i l i y. o r B u f o t o! r a f t ua k uh k i r e f o r m s ü r e c i n i n y a v a! l a m a s ı, d u r m a s ı v e h a t t a v e y ı l l a r ı n d a o l d u! u g i b g e r i y e g i t m e s i d e g ö z l e m l e n e b i l i y o r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü a l a n ı n d a d a o l u m l u v e o l u m s u z g e l i! m e l e r a y n ı z a m a n d i l i m l ie yr oi r n. d e y a! a n a b i l B i r y a n d a h u k u k s a l d ü z e n l e m e l e r i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n s ı n ı r l a r ı n ı b e l i r l i ö l ç ü l e r dae n dga e n i! l e t i r k e n ö t e y k o l l u k u y g u l a m a l a r ı n d a v e y a r g ı p r a t i! i n d e o l au r m s gu öz rl üu lk ü y odr. e! i! t i r i l e n y a s a l a r ı n y e t ei rissi e z l i k l e r u y g u l a m a s ı r a s ı n d a d a h a a ç ı k b i r! e k i l d e k e n d i s i n i g ö s t e r i y o r.!v n s a n ha k l a r hı u k u k u n a g ö r e i n s a n h a k l a r ı a n c a k y a s a y l a s ı n ı r l a n a b i l i r. B u b i r g e n e l i l k e / k u r a l d ı r.!v f a ö z g ü r l ü! ü d e y a s a y l a as nı an bı ir l i r. S ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i d e s ı n ı r l ı d ı r. T ü r k i y e d, ei f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n d ı r a n y a s a l a r d a a ç ı k l ı k, k e s i n l i k, n e t l i k, ö n g ö r ü l e b i l i r l i k v e h ü s t ü n l ü! ü i l k e s i n e u y g u n l u k k r i t ke ar r! l e ır li an mi a d a s o r u nol luu! l a r ı d i k k a t ç e k i y o r. G a z e t e c i ö r glüetr i, i n s a n h a k l a r ı ö r g ü t l e r i v e ç e! i t l i g i r i! i m v e p l a t f o r m l a r, d ü! ü n c e l e r i n e d e n i y l e y a r g ı l a n a n l a r l a i l g i l i a ç ı k l a m a v e r a p o r l a r y a y ı m l ı y o r l a r. B i a n e t M e d y a G ö z l e m 1R 0a 4 p o r u e g ö r e 5

8 g a z e t e c i v e d 3a! 0 ı t ı m c ı 2 0 1y 2ı l ı n a c e z a e v i n d e g i r d i. ı 2n 0d 1a 0 c ye ız la e v i n db e u l u n a n g a z e t e c i l esraiy nı siı s e 3 0 i d. 1 i S a y ı l ı!v n t e r n e t O r t a m ı n d a Y a p ı l a n Y a y ı n l a r ı n D ü z e n l e n m e s i v e B u Y a y ı n l a r Y o l ur yl la a!v! l e n e n S u ç l a M ü c a d e l e E d i l m e s i H a k k ı n d a K a n u n u y g u l a m a s ı b a k ı m ı n d a n d a d u r u m c!vi nd td ei rd ni er t. ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a i z l e m e y a p a n w w w. e n g e l l i w e b. c o m s i t e s i an ld ae n y ie sr t a t i sb ti il kg îi y e g ö r e 1 5 N i s a n i t i b a r i y l e e r i! i m e e n g e l l e n e n s i t e s a y ı s ı i b u l m u! t u r. A y n ı k o n u d a 1 1 N i e s a 2n Y2 ı lt ı a r!vi nh si an n d H a k l a r ı!v h l al e r i R a p o r u n u a ç ı k l a y a n!vh na sk l a r ı n a D e r n e! i n i n b i l d i r d i! i n e g ö r e y ı l ı n d a i n t e r n e t s i t e s i n i n e r i! i m i e n g e l l e 2 n. m i! t i r E l i n i z d e k i r a p o; r dia l k i n R a p o r u n A m a ç v e Y ö n t e m i n i n n e o l d u! u B, i r si on nc ri a B ö l ü m d e m e v z u a t t a y e r a l a n i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n s o r u n l u e m de ül ze er ni n h a n g i l e r i o l d u! u,!v k i n c i B ö l ü m d e A!v H M i n i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n a n a s ı l y a k l a! t ı! ı v e b a! v u r u l a r ı i n c e l e r k e n h a n g i y ö n t e m l e r i! k uk li ln a n de ı!t ı ü r v e b u n a i l i i ç t i h aatr l g e l i! t i r d i! i, Ü ç ü n c ü B öil nü cm ed le e n e n 5 6 d o s y a i l e i l g i l i d a v a a nbaa! l ilzı! l ae ı lr ti ı n d a m e v z u a t t a y e r a l a n d ü z e n l e m e l e r k a r! ı s ı n d a T ü r k i y e y a r g ı s ı n ı n ( s a v c ı v e y a r g ı ç l a r ı n ) i f a ad ke l a! ö z tg ı! ü r ı l, ü! ü n e n a s ı l y A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı n a u y u m g ö s t e r i p g ö s t e r m e d i! i, k o v u! t u r m a y a y e r o l m a d ı! ı k a re a r l a r ı, i d d i a n a m ö r n e k l e r i v e gyı a rk a r a r l a r ı n d a i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n n a s ı l d e! e r l e n d i r i l d i! i k o n u l a r ı n a y e r v e r i l i y o r. R a p o r u n s o n b ö l ü m ü o l a n D ö r d ü n c ü B ö l ü m d e i s e T e s p i t l e r v e Ö n e r i l e r b a! l ı! ı a l t ıl n d a t e s p i t l e r, y a s a d ü z e n l e m e l e r e v e y a r g ı u y g u l a m a l a r ı n a i l i! k i n ö n e r i l e r y e r a l ı y o r. 1 Emel Gülcan, 31 Ocak 2012, bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu 2 B k n z : i h d. o r g. t r 6

9 R A P O R U N A M A C I V E Y Ö N T E Mv R a p o r d a y u k a r ı d a a ç ı k l a n d ı! ı g i b i i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n d ı r a n y a s a l a rba a zv ıe l ab ru ı ny ıa n s abl a zr ıd a n m a d d e l e r i y lie l g i yl ai r g ıp r a t i k l e r i n e ( i d d i a nga em re e, k ç e l i k a r a r v e Y a r g ı t a y k a r a r l a r ı ) y e r v e r i l m e k t e d i r. A m a ç, C u m h u r i y e t S a v c ı l ı! ı v e y a r g ı p r a t i k l e r i n i n A v r u p a!v Mn as ha kn e mh ea sk i l a kr aı r a r l a r ı n a U y u m u n u b e l i r l e m e k, m a d d e l e r i n v e u y g u l a m a s ı n ı n i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ıs no dr au n l ta a! r a ı de! ı!i ıl m e k, t e s p i t l e r d e v e ö n e r i l e r d e b u l u n m a k v e bdu e stuürrektily e e di efa d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı n a k a t k ı s a! l a m a k t ı r.!v H O P R a p o r i l e y a r g ı p r a t i k l e r i n d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı k o n çu es ku mn ea y di i kv ke a ty a s a m a d d e l e r i n i n i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n t a n ı n m a s ı, k u l l a n ı l m a s ı, k o r u n m a s ı v e giem lk i! â n t vi er ri el cm e k s i n e d e! i! i kkllie r e u! r a m a s ı n a k a t k ı db au l u n m a y ı i s t e m e k t e d i r. R a p o r d a, h e r b i r d o s y a i l e i l g i l i D e! ebr öl le ün md li er rm ie n e y ev re r i l m i! t i r. R a p o r u n s o n u n d a i s e, T e s p i t l e r v e Ö n e r i l e r b ö l ü m ü y e r a l m a k t a d ı r. Ö n e r i l e r, Y a s a D e! i! i k l i! i Ö n e r in le eli rk i v e Y a r g ı y a Y ö Ö n e r i l e r o l m a k ü z e r e i k i b ö l ü m d e n o l u! m a k t a d ı r. R a p o r d a 5 6 s o r u! t u r m av e k o v u! t u r m a d o s y a s ı n ı n i d d i a n a vm e k a r a r ı i n c e l e n m i! t i r i. d d Bi ua n a m e v e k a r a r l a r d e n f a z l a k i! i h a k k ı n d a d ı r.!v d d i a n a m e v e k a r a r l a r A n k a r a,!v s t a n b u l T, u n!vc ze ml i r, v e D i y a r b a k ı r, S i i rit l l e r i V ilr ea n! e h i r, Ç e r k e z k ö y, G e b z e, B u l a nbıak z ı g iibliç e s a v c ı l ı k v e M a h k e m e l e r i n e v e Y a r g ı t a y a a i t k a r a r l a r d ı r. R a p o r d a c o! r a f i ç e! i t l i l i k k a d a r f a r k l ı y a r g ı k uö run me lk al re ırne d ady n e r v e r i l m i! t i r. CMeu zh a k e m e s i K a n u n u n u n M a d d e s i i l e ( ö z e l ) y e t k i l i s a v c ı l ı k l amr a dv de e yi ln e ( a Öy zn eı l ) G ö r e v l i A! ı r C e z a M a h k e m e l e r i, A s l i y e C e z a v e S u l h C e z a M a h k eim le ey l ae r gi ı t a y ı n i k i d a i r e s i ( 8. v e 9. C e z a D a i r e s i ) v e b i r Y a r g ı t a y C e z a G e n e l K u r u l u k ia nr ca er lı e m e y e a l ı n m ı! t ı r.!v d d i a n a m e v e k a r a r l a r ı n i n c e l e n m e s i n d e A v r u pha a!v k ln as ra ı n M a h k e m e s i s t a n d a r t l ag rö ız e t i l m i! t i r. B i ç i m v e i ç e r i k o l a r a k A!v H M k a r a r l a r ı n a u y u m k o n u s u i n c e le es ma es nı ni nı o l u! t u r m a k t a d ı r. A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i, i f a d e ö z g ü r l ü! ü i l e b a! i lv gu ir lu ila r d a b i r b ü t ü n o l a r a k a ) y a s a y l a ö n g ö r ü l m e, b ) m e! r u a m a ç, c ) d e m o k r a t i k t o p l u m d a g e r e k l i / z o r u n l u o l m a u n s u r l a r ı n a b a k a r a k v e s o m u t de ud re ur me u k as no an lu ic z a v a r m a k t a d ı r. B u R a p o r d a ; T ü r k i y e d e u l u s a l y a r g ı k u r u m l a r ı n ı n ( s a v c ı l ı k v e m a h kre lm ae dl ıe kr li an r) ı hia dz dı i a n a m e v e v e r d i k l e r i k a r a r l a r d a A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i v e A v r u p a!v n s a n H a k l a r ı M a h k en mı en s i n e s t a n d a r t l a r ı d e r e c e g ö z e t i l d i! i, u y g u l a n m a s ı i s t e n e n y a s a m a d d e s i y l e, m e! r u a m a ç l a v e u y g u l a n mmalsa ı iilsgt ielni e n y a p t ı r ı 7

10 d e! e r l e n d i r m e lr d e b u l u n u p b u l u n m a d ı k l a r ı ; s a v c ı v e y a r g ı ç l a r ı n i f a d e ö z g ü r l ü! ü n e n a s ı l y a k l a! t ı k l a r ı k o n u e d i l e n s ö z l e r i n i ç e r i k l e r i n e i d d i a n a m e l e r d e v e k a r a r l a r d a y e r v e r i l i p v e ri! i lsme e dni! e i v e y e r v e r i l m ö l ç ü d e v e n a s ı l y e r v e ir ni cl ed li! e ni m e k t e d i r.!v n c el e n e n d o s y a l a r d a, d a v a y a k o n u e d i l e n s ö dz a l e yr ai zn ı ly a riıçne r i k l e r i i l e b a! l a m l a r ı n ı n d i k k a t e a l ı n ı p a l ı n m a d ı! ı, t a r t ı! ı l ı p t a r t ı! ı l m a d ı! ı, i d d i a n a m e v te a rk ta ı! r a mr a l, a r d e! a be u r l e n d ivre m ea n a l i z l e r i n y e r a l ı p a l m a d ı! ı v e y e r i n d e v e y e t egr el ri e k çb ei lr e n d i r m e y e g i d i l i p g i d i l m e d i! i n e b a k ı l m ı! t ı r. R a p o r u n o d a k l a n d ı! ı k o niu n, c e l e n e n s o r u! t u rvm e a d a v a d o s y a l a r ı n d a s o n u ç l a r d a n ( zi fy a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n k o r u n m a s ı d o! r u l t u s u nv de a r i l m i! k a r a rellabre t t e b i r o l u m l u l u k o le! a reark l edn d i r i l m e k t e) d i r s o r u! t u r m a v e k o v u! t u r m a m a k a m l a r ı n ı n i d d i a n a m e v e k a r a r l a r ı n d a A!v H S v e A!v H M i ç t i h a t l a r ı n ı g ö z e t i p g ö z e t m e d i k l e r i nvaes ı l b i r y ö n t e m l e k o n u y u i n c e l e d i k l e r i vvae r dsıo knlu acd ra ı r. 8

11 BİRİNCİ BÖLÜM: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN SORUNLU YASALAR 9

12 vf A D E Ö Z G Ü R L Üo Ü A Ç I S I N D A N S O R U N L U Y A S A L A R T ü r k i y e d e i f a d e ör zl gü! ü ü a ç ı s ı n d a n s o r u n l u y a s a l a r ; b a s ı n y a ty eı ln e, v ir za yd oy n o, i n t e r n e t, s e n d i k a l a r, d e r n e k l e r, s i y a s i p a r t i l e r, e! i t i m, ö! r e t i m, s i n e m a, t i y a t r o, t o p l a n t ı vl e, gsöıs ktıeyr öi n, e toil m a! a n ü s t ü h a m e v z u a t ı g i b i g e n i! b i r a l a n a y a y 3 ıa! l ma! ı! ıt dı a r. b e l i r t i l e n y ahsea m l asr ı, k l ı k ul ya g u l a n a n h e m d e d ü z e n l e m e s i i t i b a r i y l e y a p ı s a l o l a r a k i f a d e ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n t e h d i t o l u! t u r a n y a s a l a r d ı r.!v n s a n h a k l a r ı n d a n b a z ı l a r ı y a s a y a d a y as lı ı n ıor l arn akb i l i r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü d e a n c a k y a s a y l a s ı n ı r l a n a b i l e h a k l a r d a n d ı r S. ı n ı r l a m a s e b e p l e r i v e! da a r ta!v l ahr S ı n i n 1 0 / 2. m a d d e s i n d e g ö s t e r i l m i! t i r. A!v H S s ı n ı r l a m a k o n u s u n d a y a s a y l a ö n g ö r ü l e n t a b i r i n e y e r v e r m e k t e d i r. Y a s a y l a t eök n gböa! r üıln ma e d e y e t e r l i d e! i l d i r.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü s ı n ı r l a n ad çı ır ak n, ye ar si! a li al re b i l i r, b e l i r g i n, ö n g ö r ü l e b i l i r v e h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i n e u y g u n ö z e l l i k l e r d e ı r o. l m!va fl aı d e ö z g ü r l ü! ü a ç ıssoırnud naln u y a s a l a r v e m a d d e l e r y u k a r ı d a b e l i r t i l d i!çi o k g ig bei n i! b i r a l a n ı k a p s a m a k t a d ı r. çb eu r çr ea vp eo sr i n d e 1 7 y a s açde! a ni t l i m a d d e l e r a n ı l m a k t a d ı r. B u y a s a l a r v e m a d d e l e r! ö y l e b e l i r t i l e b i l i r : 1 ) S a y ı l ı T ü r k C e z a K a n u n u ( T C K ) -!n e r e f vsea y g ı n l ı! ı R e n c i d e E t m e,!v n t i h a r a T e! v i k V e Y a r d ı m )(, M a d d e : K a m u G ö r e v l i s i n e H a k a r e t ( M a d d e : ), - H a b e r l e! m e n i n G i z l i l i! i n i!v h l a l ( M a d d e : ), -Ö z e l H a y a t ı n G i z l i l i! i ( M a d d e,: ) - K i! i s e l V e r i l e r i n K a y d e d i l m e s i ( M a d d, e : ) - S u ç u v e S u ç l u y u Ö v m e ( M a d d e : 2 1, 5 ) - H a l k ı K i n v e D ü! m a n l ı! a T a h r i k ( M a d d e 2 : 1 6 ), - H a l k ı K a n u n l a r a U y m a m a y a A l e n e n T a h r i k ( M a d d e : ), - B a s ı n Y o l u y l a K a m u B a r ı! ı n a K a r! ı!v! l e n e n S u ç l a r ( M a d d e : ), - K a n u n u n S u ç S a y d ı! ı F i i l l e r i!v! l e m e k A m a c ı y l a Ö r g ü t K u r m a k v e Ö r g ü t ü n P r o p a g a n d a s ı n ı Y a p m a k ( M a d d e : ), -!n a p k a v e T ü r k H a rf l e r i H a k k ı n d a k i K a n u n l a r a A y k ı r ı D a v r a n ı! ( M a d d e : ), - M ü s t e h c e n l i k ( M a d d e : ), - G ö r e v i K ö t ü y e K u l l a n m a ( M a d d e : 2, 5 7 ) -!v f t i r a ( M a d d e : ), - Y a l a n T a n ı k l ı k t a B u l u n m a ( M a d d e : ), - S u ç l u y u K a y ı r m a ( M a d d e : ) - S o r u! t u r m a n ı n G i z l i l i! i n i!v ha ld ad l e :( M2 8 5 ), - S o r u! t u r m a v e K o v u! t u r m a!v! l e m l e r i n d e e SGe ös r üv n t ü K a y d ı ( M a d d e : ), 3 Bakınız Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz ve Arş. Gör. Haydar Burak Gemalmaz tarafından 2003 yılı itibariyle yapılan2148 sahifelik kapsamlı çalışma Türkiye de Bilgi Edinme, Düşünce, İfade ve İletişim Mevzuatı, Düşünce Suçu (!?)na Karşı Girişim, İstanbul,2003) 10

13 - A d i l Y a r g ı l a m a y ı E t k i l e m e y e T e! e b b ü s ( M a d d e : ), - C u m h u r b a! k a n ı n a H a k a r e t ( M a d d e : 2 9, 9 ) - C u m h u r i y e t i, D e v l e t i n K u r ue m Ovr g a n l a r ı n ı A! a! ı l a m a ( M a d d e : ), - D e v l e t i n b i r l i! i n i v e ü l k e b ü t ü n l ü! ü n ü ( b Mo az dm da e k ) - T e m e l M i l l i Y a r a r l a r a K a r! ı F a a l i y e t t e B u l u n m a k!v ç i n Y a r a r S a! l a m a ( M a d d e : ), - U y g u l a m a Ö r n e k l e r i n e B a k a r a k S i l a h l ı Ö r g ü t Ü y e s i O l m a k ( M a d d e : ). - H a l k ı A s k e r l i k t e n S o! u t m a ( M a d d e :, ) -D e v l e t i n G ü v e n l i! i n e!v l i! k i n B i l g i l e r i T e m(m i an d de e t : m e3 2 7 ), -D e v l e t i n G ü v e n l i! i n e v e S i y a s a l Y a r a r l a ri! ı nk a i n!v lb i l g i l e r i A ç ı k(m la dm da e : ), -Y a s a k l a n a n B i l g i l e r i T e (M m ian d d e : ), - Y a s a k l a n a n B i l g i l e r i A ç ı k l a m a ( M a d d, e : ) T ü r k C e z a K a n u n u dn a t o p l a m 2 8 m a d d e d e i f a d e ö z g ü r l ü! ü s ı n ı r l a n d ı r ı l m a k t a d ı r. 2 ) S a y ı l ı A t a t ü r k A l e y h i n e v l e n e n S u ç l a r H a k k ı n d a 1. K avn e u n 2 :. m a d d e l e r i 3 ) S a y ı lı T e r ö r lmeü c a d e l e K a n u n u : B i r b ü t ü n o l a r a k s o r u n l u b i r y a s a od le! a rear k l edna d i r i l m e k t e d i r. T e r ö r t a n ı m ı ( 1. m a d d e ), T e r ö r s u ç l u s u ( 2. m a d d e ), T e r ö r a m a c ı y l a i! l e n e n s u ç l a r ( 4. m a d d e ), c e z a l a r ı a r t ı r ı l m a s ı ( 5. m a d d e ), A ç ı k l a m a v e y a y ı n l a m a ( 6. m a d d e ), t e r ö r ö r g ü t l e r i ( 7. m a dmd ae s) ı, n ıh n ü k m ü n a ç ı k l a n g e r i b ı r a k ı l m a s ı k a r a r ı v e r i l m e m e s i, st eı çr eı nm el k a rya a pç e v i r m e v e e r t e l e m e y a s a! ı ( 1 3. m a d d e ) 4 ) S a y ı l ı R a d y o T e l e v i z y os n t ÜK u r u l u K a n u n u :Y a y ı n d i l i. m( a5 d d e ), O l a! a n ü s t ü d ö n e m l e r d e y a y ı n l a r ( 7. m a d d e ) Y a y ı n H i z m e t i!v l k e l e r i ( 8. m a d d e ). 5 ) S a y ı l ı v n t e r n e t O r t a m ı n d a Y a p ı l a n Y a y ıdnülza ernı ln e n m e s i v e B u Y a y ı n l a r Y o l u y l a v l e n e n S u ç l a r l a M ü c a d e l e E d i l m e s i H a k k ı n d a K a n!vuçn e: r i k s a! l a y ı c ı n ı n s o r u m l u l u! u ( 4. m a d d e ), e r i! i m s a! l a y ı c ı n ı n y ü k ü m l ü l ü k l e r i ( 6. mto apdld u e ) k, u l l a n ı m s a! l a y ı c ı l a r ı n ı n y ü k ü m l ü l ü k l e r i ( e7 r. i! mi am di dn e ), e n g e l l e n m es i k a r a r ı y ev e r i n e g e t i r i l m e s i ( 8. m aç de dr e i! ), i n i y a y ı n d a n ç ı k a r ı l m a s ı v e c e v a p h a k k ı ( 9. m a d d e ). 5 / a T!v B B a! k a n l ı! ı t a r a f ı n d a n!v n t e r n e t e e r i! i m i iem nkgâ en l vl e rm ed yi!e i i d d i a e d i l e n k a n * u n l a r : -F i k i r v e S a n a t E s e r l e r i K a n u n u ( e k m a d d e 4 ) -T ü t ü n v e A l k o l P i y a sda üs zı e n l e m e K u r u m u T e! k i l a t v e G ö r e v Hl ae kr ki ı n d a K a n u n ( 8. m a d d e) S a y ı l ı T ü r k T i c a r e t K a n u n u ( 5 6 v e 5 8. m a d d e l e r ) s a y ı l ı T ü r k T i c a r e t K a n u n u ( 5 4, 5 6, 5 8, 5 9, 6 0, 6 1, 6 2 m a d d e l e r ) S a y ı l ı T e r ö r l e M ü c a d e l e K a n u n. u m a( d6 d/ e 4 ) S a y ı l ı M e d e n i K a n u n ( 2 4. v e 2 5. m a d d e l e r ) S a y ı l ı H u k u k M u h a k e m e l e r i K a n u n u -3 ( m a d d e l e r ) S a y ı l ı F u t b o l v e D i! e r S p o r M ü s a b a k a l a r ı n d a B a h i s v e!n a n s O y u n l a r ı D ü z e n l e n m e s i H a k k ı n d K a n u n ( m a d d e 5 v e 6 3. m a d d e l e r ) -D i y a n e t!v! e rli B a! k a n l ı! ı K u r u l u! v e G ö r e v l e r i H a k k ı n d a K a n u n ( 6. m a d d e ) - M a r k a l a r ı n K o r u n m a s ı H a k k ı n d a K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e, K a r a r n a m e N o : ( v e 7 7. m a d d e l e r ) * h t t p : / / t 2 4. c o m. t r / y a z i / 2 5 s o-i rnu td ear n e t t-r e e s m i-f i l t-v r e -s a n s u r / , D o a n A k ı n,

14 6 ) S a y ı l ı S i y a s i P a r t i l e r K a4 n3 u. n, u 7: 8., 7 9., 8 0., 8 1., 8 2., 8 3., 8 4., 8 59., , , , 9 5., 9 6. ma d d e l e r. 7 ) S a y ı l ı K ü ç ü k l e r i M u z ı r N e r i y a t t a n K o r u m a K a Bn iu r n u b: ü t ü n o l a r a k s o r u n l u y a s a doa l a r a k d e! e r l e n d i rl m e k t e d i. r 8 ) S a y ı l ı B a s ı n K a n u n1 u 1 :., 1 9., 2 5. m, a 2d 6 d e. l e r. 9 ) S a y ı l ı Y a b a n c ı l a r ı n T ü r k i y e d e v k a m e t v e S e y a h a t l e r i H a k k ı n 1d 9 a. K a ma n du dn e :. 1 0 ) Sa y ı l ı P a s a p o r t K a n u n8 u.: m a d d e. 1 1 ) S a y ı lo ıh A L K a n u n u : 1 1. m a d d e. 1 2 )- O l a a n ü s t ü H a l B ö l g e V a l i l i i v e O l a a n ü s t ü H a l i n D e v a m ı S ü r e s i n c e A l ı n a c a k v l a v e T e d b i r l e r H a k k ı n d a K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e ( K a r a r n a m e n o : ) :1 v e 8 M. a d d e l e r. 1 3 ) S a y ı l ı T o p l a n t ı v e G ö s t e r i Y ü r ü y ü l e r i 1K 7 a. n, u n 1u 9 :., 2 3., 2 6., 2 7., 2M 8 a. d, d e 3 1., ) S a y ı l ı v l v d a r e s i K a 1n 1 u. nmu : a d d e. 1 5 ) Sa y ı l ı P o l i s V a z i fse a lvae h i y e tk a n u n u : E k m a d d e ) Sa y ı l ı A s k e r i C e z a K a n u 4n 5 u :. m a d d e 1 7 ) Sa y ı l ı C e z a v e G ü v e n l i k T e d b i r l e r i n i n v n f a z ı H a k k ı n d 6a 2. K a mn au dn : d e Y u k a r ı d a ble i r t i l e n y a s a l a r d a n b a z ı l a r ı a ç ı s ı n d a n, ö r n e! i n h a k a r e t, i f t i r a, a! ta! a hırli ak m a ii, llegp ir lo i p a g a n d a, s u ç l a r a ç ı s ı n d a n m e v c u t d ü z e n l e m e l e r i n y e t e r l i a ç ı k l ı k t a, b e l i r g i n v e ö n g ö r ü lae rb ıi nl ı i r n i t e l i k t e o l d u k l s ö y l e m e k o l a n a k l ı d e! i l d i r. 4!v f a d e Ö z g ü r l ü!ü!v l k e l ve e r T ü r k i y e k i t a b ı n d a m a k a l e s i b u l u n a n A r n a u d A m o u r o u x u n d a i s a b e t l e b a h s e t t i! i g i b i T ü r k i y e d e g a z e t e c i l e r v e y a z a r l a r k e n d i l e r i n i, C u m h u r i y e t i a! a! ı l a m a k v e, s ayva crıglı ayrı ı, y a r g ı ç l a r ı a! a! ı l a m a k, h ü k ü m e t i a! a! ı l a m a k, T ü r k a! k ia! m lı i! l aim na ik, C u m h u r b a! k a n ı n ı a! a! ı l a m a k, g ü v e n l i k g ü ç l e r i n i a! a! ı l a m a k, A t a t ü r k ü n h a t ı r a s ı n ı a! a! ı l a m a k g i b i b i r d i z i a! a! ı l a ml a i n hd üe k m ü n ü n h e d e f i h a b u l m a k t a l a r. A!v H M k a r a r l a r ı n d a n s ö z e d i l e n b ö l ü m d e d e v u r g u l a n a c a! ı g i b i t a h r i k y a a doa l ap r ao k p ang ia tn ed l e n d i r i l e n s u ç l a r l a i l g i l i d ü z e n l e m e l e r d e n e y a s a m a d d e s i! i d d e t u n s u r u n a y e r v e r m e k t e v e inde d edt e y a r g ı p r a t i! i! u n s u r u! a r t ı n ı a r a m a k t a d ı r. B u k o n u l a r d a T e r ö r l e M ü c a d e l e K a n u n u n u n 6 / 2. m a d d e s i i ç i n A!v H M i n 6 T e m m u z t a r i h l i G ö z e l Ö zvee r / T ü r k i y e, a y n ı y a s a n ı n 6 / 5. m a d d e s i i ç i n 2 0 E k i m t a r i h l i Ü r p e r v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e, a y n ı K a n u n u n 7 / 2. m a d d e s i i ç i n 8 H a z i r a n t a r i h l i G ü l v e a rdai! r learrlı e r i / T ü r k i y e k h a t ı r l a n m a l ı d ı r. 4 B a k ı n ı z, l e t i ı i m Y a y ı n l a r ı, s t a n b u l, 2 0n 0s 8 a, n s H. a k4l 9 a. r ı ( P l a t f o r m u i l e A n k a r a Ü n i v e r s i t e s i S i y a s a l B i l g i l e r F a k ü l t e s i n s a n H a k l a r ı M e r k e z i t a r a f ı n d a n 3 0 K a- s2 ı m A r a l ı k t a r i h l e r i a r a s ı n d a A n k a r a d a dn ü z e nf la ed ne e Ö z g ü r l ü ü : l k e l e r v e T ü r k i y e b a ı l ı k l ı u l u s l a r a r a s ı k o n f e r a n s t a s u n u l a n b id le dn i or li u l ıe mr a k t a d ı r ). 12

15 B a z ı m a d d e l e r a ç ı s ı n d a n i s e ö r n e! i n T C K A!v. mh M a d td ae r a f ı n d a n b e l i r s i z l i! i v e ö n g ö r ü l e b i l i r l i k u n s u r l a r ı a ç ı s ı n d a n s o r u n l u b u l u n m a k t at du! ı r. T a An le r A kaçm / T ü r k i y e k a r a r ı, d a h a ö n c e D i n k / T ü r k i y e k a r a r ı n d a b e l i r t i l e n e l e! t i r i l e r i s ü r d ü r e n v e m a d d e n i n v a r l ı! ı n ı n i f a d e ö tz tg ı! ü r ı el hü! td iü d üi z e r i n d e y a r a ç o k ç a r p ı c ı! e k i l d e o r t a y a k o y a n b i r k a r a r d ı r. B i r i n s a n h a k k ı o l a n v i c d a n i r e d d i n t a n ı n m a m a s ı v e t e r s i n e v i c d a n i r e d d i n i a ç ı k bl a sy ka ın l a r a y ö n e l t i l e n k a r! ı A!v H M B ü y ü k D a i r e s i t a r a f ı n d a n 7 T e m m u z d e v e r i l e n B a y a t y a n / E r m e n i s tta ün n kaa vr ra ur pı a b ü K o n s e y i ü y e s i ü l k e l e r a ç ı s ı n d a n b a! l a y ı c ı ö z e l l i k t a! ı m a k t a d ı r. n T ü br a! k i vy ue r ud le an r dy a p2ı 0 l a K a s ı m d e v e r i l e n E r ç e p / T ü r k i y e K a r a r ı v e 1 7 O c a k d e v e r i l e n F e t i D e m i r t a! / T ü r k i y e k a r a r l a r ı H a l k a s k e r l i k t e n s o! u t m a s u ç u o l a rla ek n en n i tve e v i c d a n i r e t ç i l e r e u y g u l a n a n T C K m a d d e n i n n e k a d a r s o r u n l u o l d u! u n u o r t a y a k o y m a k t a d ı r. T ü r k i y e h u k u k u n d a i t i r a z y o l u o l a r a k d a n i tm e l e n e n s o m u t n o r d e n e t i m i y o l u n a i n c e l e n e n d o s y a l a r d a u y g u l a n m a s ı i s t e n e n m a d d e l e r b a! l a m ı n d a! ı b a! v u r u l m a d ı g ö r ü l m e k t e d i r. K o n u y a s a y l a ö n g ö r ü l m e ub na sk uı rm u ı n d a n ö n e m t a! ı m a k t a d. ı r A n a y a s a n ı n m a d d e s i n i n nt ıa d ı! ı o l a n a k, A n a y a s a n ı n a9d0 d. e s i m d e d i k k a t e a l ı n a r a k d e! e r l e n d i r i l e b i l e c e k k e n b u y o l a g i d i l m e d i! i g ö r ü l m ü! t ü r. K a n u n l a r d a t a n ı m ı y a p ı l m! a m ım ü s t e h c e n l i k s u ç l a m a s ı a l t ı n d a l ar ro a m, öa yn k ü l e r e, d i!s ea rn a t v e e d e b i y a t ü r ü n l e ri n e b i r b a s k ı o l a r a k u y g ut lc ak n an n ı n m a d d e s i n i d e b e l i r t m e l i y i z. B a s ı n ö z g ü r l ü! ü a ç ı s ı n d a n c i d d i t e h d i t o l u! t u r a n s o r u! t u r m a n ı n g izl lg i li! i i T C2 ik8 l5 e. m a d d e v e a d i l y a r g ı l a m a y ı e t k i l e m e y e t e! e b b ü s s u ç u n u d ü z e n l e y e n m a d d e v e y i n e d a h a ç o k b a s ı n y a y ı n m e n s u p l a r ı n a u y g u l a n a n a n c a k ı n d o! r u d a n h a l k h a b e r a l m a h a k k ı i l e i l g i l i o l a n d e v l e t s ı r r ı, g i z l i l i k o lga in b i T CkK o3n2u 7 l. a, r l3a 2 9 i. l, g i3 l3 i 4. v e m a d d e l e r e d e d i k k a t ç e k i l m e l i d i r. l u Sy oa rs ua nl a r e l b e t t e b u d a röa rp no er k o l a r a k d e! i n i l e n lseırnl ıer l ı d e! i ld i r. Y u k a r ı d a b e l i r t i l e n y a s a l a r ı n m a d d e l e r i n d e n b a z ı l a r ı y a t a m a m e n y ü r ü r l ü k t e n k a l daı r ı l m a l ı y a d a b a z ı l y e n i d e n i n s a n h a k l a r ı h u k u k u n ua n u by ig r! e k i l d e d ü z e n l e n m e l i d iur y. l a K oinl g i l i t e s p i t ivl e r öanr peorr u n s on b ö l ü m ü o l a n öd r d ü n c ü B ö l ü m d e a ç ı k l a n m a k t a d ı r. 13

16 İKİNCİ BÖLÜM: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 14

17 A V R U P A v N S A N H A K L A R I S Ö Z L En M E Sv V E A V R U P A v N S A N H A K L A R I M A H K E M E Sv K A R A R L A R I N D A v F A D E Ö Z G Ü R L Üo Ü A v r u p a! n s a n H a k l a r ı M a h k e m e s i n i n ( A! H M ) k a r a r l a r ı A v r u p a! n s a n H a k l a r ı S ö z l e! m e s i n i n ( A! H m e t n i n i a ç ı k l ı! a k a v u! t u r u r v e y o r u m l a r. B u k a r a r l a r, b a! rl a ry lı ac rı d ıe r m ; s a l k a 5 h u k u k i s t a t ü l e r i e m r e d i c i h u k u k i n o r m k a t e g o r i s i n e g i r e r. M a d d e 1 0. v f a d e Ö z g ü r l ü ü 1. H e r k e s i f a d e ö z g ü r l ü! ü h a k k ı n a s a h i p t i r. B u h a k k a m u m a k a m l a r ı n ı n m ü d a h a l e s i o l m a k s ı z ı n v e u l u s ı n ı r l a r l a k ı s ı t l a n m a k s ı z ı n, b i r g ö r ü! e s a he ir p v oe l md a ü!, ü hn ac be l e r i e l d e e t m e v e b u n l a r ı u l a! t ı r m a ö z g ü r l ü! ü n ü d e i ç e r i r. B u m a d d e D e v l e t i n r a d y o y a y ı n c ı l ı! ı n ı, t e l e v i z y o n v e s i nz en me a i! l e t m e c i l i! i n b a! l a m a s ı n a e n g e l d e! i l d i r. 2. B u ö z g ü r l ü k l e r i k u l l a n ı r k e n ö d e v v e s o r u m l u l u k i ç i n d e h a rg e kr e kt t ei!d i ln md e sn i, u l u s a l g ü v e n l i k, ü l k e b ü t ü n l ü! ü v e y a k a m u g ü v e n l i! i, s u ç u n v e y a d ü z e n s i z l i! i n ö n l e n m e s i, g e n e l ksıa! n l ı k v e g e n e l a k o r u n m a s ı, b a! k a l a r ı n ı n! e r e f v e h a k l a r ı n ı n k o r u n m a s ı, g i z l i b i l g i l e r i n a ç ı! a v u, r uy la mr ag sı ı n ı n ö n l e n m o r g a n ı n ı n t o r i t e v e t a r a f s ı z l ı! ı n ı n k o r u n m a s ı a m a c ı y l a, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a g e r e k l i b u l u n a n v e 6 h u k u k u n ö n g ö r d ü! ü f o r m a l i t e l e r e,! a r t l a r a, y a s a k l a r a v e y a p t ı r ı m l a r a t a b i t u t u l a b i l i r. G ö r ü l d ü! ü g i b i A!v H S1 0 / 1 i l e t a n ı n a n v e t e m i n a t a l t ı n a a l ı n a n h Ba uk nl la ar r ı v, a r d ı r. -!v f a d e ö z g ü r l ü! ü, - G ö r ü! s a h i b i o l m a ö z g ü r l ü! ü, - B i l g i, h a b e r v e d ü! ü n c e y i e d i n m e ö z g ü r l ü! ü, - B i l gi v e d ü! ü n c e y i y a y m a / u l a! töızrg müa r l ü! ü o l a r a k b e l i r t e b i l i r i z.!v f a d e ö z g ü r l ü! ü k o n u s u n d a A!v H M, H a n d y s i d e v. B i r l e! i k K r a l l ı 7 k h adl a v agçs eeı rn ld i a o l a n! ö y l e b i r d e! e r l e n d i r m e d e b u l u n m u! t u :! f a d e ö z g ü r l ü! ü, t o p l u m u n i l e r l e m e s i v e h e r i n s a n ı n g e l i! m e s i i ç i n e s a s l ı k o! o kurlaltai rk d a n b i r i o l a n d e m t o p l u m u n a n a t e m e l l e r i n d e n b i r i n i o l u! t u r u r.! f a d e ö z g ü r l ü! ü, 1 0. m a d d e n i n s ıcne ı rlle ahrt ı e ioçlid nu! d e u, s a d e k a b u l e d i l e n v e y a z a r a r s ı z v e y a i l g i l e n m e y e d e! m e z g ö r ü l e n h a b e r v e d ü! ü n cyerlıecr a Dieçviln e tdie! n i l, a m a a 5 İfade Özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilişkin Kılavuz Monica Macovei, İnsan Hakları El kitapları, No. 2, s.5 6 Çeviren Osman Doğru, htpp//aihm.anadolu.edu.tr tarihli karar. 15

18 v e y a n ü f u s u n b i r b ö l ü m ü n ü n a l e y h i n d e o l a n, o n l a r a ç a r p ı c ı g e l e n, o n l a r ı r a h a t s ı z c eelde er n ihçaibn e r v e d ü! ü n d e u y g u l a n ıbr u. n l a r, ç o! u l c u l u! u n, h o! g ö r ü n ü n v e a ç ı k f i k i r l i l i! i n g e r e k l e r i d i r ; b u n l a r o l m a k s ı z ı n d e m t o p l u m o l m a z. B u d e m e k t i r k i, b a! k a! e y l e r b i r y a n a, b u a l a n d a g e t i r i l e n h ey r a s afk o r mv ae l i tc e z, a, k o! u l, i z l e n e n m e! r u a m a ç l a o r a n t ı l ı o l m a l ı d ı r. A!v H S 1 0 / 2. m a d d e s i n d e s a y ı l a n s ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i ; u l u s a l g ü v e n l i k, t o p r a k b ü t ü n l ) ü!, ü k a( mü u l k e b ü t ü n l ü! ü e m n i y e t i, k a m u d ü z e n i n i n s a! l a n m a s ı v e s u ç i! l e n m e s i n i n ö n l e n m e s i, s a! l ı! ı n k o r u n nm ma as sı ı,, a h l a k ı n k o r u b a! k a l a r ı n ı n! ö h r e t v e h a k l a r ı n ım n a skı o, r ug ni z l i b i l g i n i n e d i n i l e r e k a ç ı! a ç ı k m a s ı n ı n ö n l e n m e s i, y a r g ı o r g a n l a r ı n ı n o t o r i t e v e t a r a f s ı z l ı! ı n ı n d ısr. a! l a n m a s ı M a d d e 1 0 / 2 d e y e r a l a n tölle çrül e k o r u n a n m e! r u a m a ç l ad r e vilse e t ç ı k a r ı, h a l k ç ı k a r ı, t o p l u m ç ı k a r ı, y a r g ı o r g a n ı y a r a r ı, k a m u m a kl a mr -i ı d a r e y a r a r ı v e ö z e l ç ı k a r! e k l i n d e 8 b. e l i r t i l e b i l i r A!v H M, i n s a n h a k l a r ı n ı n s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı d u r u m u n d a, 1 - B u m ü d a h a l e n i n y a s a l d a y a n a! ı n a, 2 - M ü d a h a l e n i n a m a c ı n ı nm e! r u i y e t i n e ( m e! r u a m a ç ), 3 - B u m ü d a h a l e n i n d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a g e r e k nl li u / z o lr u p o l m a d ı! ı n a b a k m a k t a d. ı r Y a s a l d a y a n a k m e s e l e s i n d e A!v H M, b u s ı n ı r l a n d ı r m a n ı n ( m ü d a h a l e n i n ) 1 - Y a s a y l a y a p ı l ı p y a p ı l m a d ı! ı n a, 2 - Y a p ı l m ı! s a b u n o r m a ( k u r a l a ) e r i! m e n i n m ü m k ü n o l u p o l m a d ı! ı n a, 3 - B u n o r m u n y a s a n ı n m u h a t a b ı o l a c a k k i! i l e r a n a, ç ıs oı n ud ç l a r ı n ı n ö n g ö r ü l e b i l i r n i t e l il km ta e d ı! o lı un p a o ( a ç ı k, n e t, k e s i n ), 4 - B u n o r m u n h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i y l e u y u m l u o l u p o l m 9 ab da ı! k m ıa nk at a d ı r. A!v H M, s ı n ı r l a m a ö l ç ü t l e r i n e d a i r d ü! ü n c e l e r i n i d e h e r k a r a r ı n a y a n s ı t m a k t a v e b a! e v ve ud re u l a r ı d a o ç e r ç d e! e r l e n d i r m e k t e d i r. 1 0 T ü r k i y e d e i f a d e ö z g ü r kl oü! n uü s u n d a A!v H M 2. D a i n r ei n v e r d i! Üi r p e r v e d i! e r l e r i / T ü r kvie y e y i n e 2. D a i r e n i n v e r d i! Gi ö z e l v e Ö z e-t r ü r k i y e 1 1 k a r a r l a r ı, h e r n e k a d aor l aörz ae k l T M K n ı n6 / 5 v e 6 / 2 m a d d e s i y l e i l g i l i d e o lrsua n usn o s i s t e m i k b o y u t u i l e o li al rg ai k l i t e m ea l ı n m a s ı g e r e k e n k a r a r l a r d ı r. A!v H M b u k a r a r l a r d a v e ö n c e s i n d e p e k ç o k k a r a r d a A!v H S n i n 1 0. m a d d e s i n i hvae tdı or sl ya at lm a rk dt a a! a! ı d a y e r a l a n t ü r d e n s o r u l a r s, oy ra mn aı kt tl a r a r a m a k t a d ı r : 8 Bkz. Türkiye de Bilgi Edinme düşünce-ifade ve iletişim mevzuatı Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Haydar Burak Gemalmaz, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim Yayınları,İstanbul, (Meşru Amaçlar konusunda, İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır kitaplarında ise Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, İHOP, İmaj Yayınevi, Ankara, (S. 102: Kamusal çıkarlar için öngörülenler, kişilik haklarını korumak için öngörülenler ve egemenliğin ve yargının tarafsızlığının korunması olarak üç başlık altında toplamaktadırlar). 9 Bkz. örneğin Okçuoğlu/Türkiye Kararı, 8 Temmuz 1999, Başvuru No.24246/ Ekim 2009 ve Son Karar Temmuz

19 - Ö z g ü r l ü! e m ü da h a l e v a r m ı d ı r? V a r s a b u m ü d a h a l e h a k l ı b i r s e b e b e d a y a n m a k t a m ı d ı r? - Y a s a y l a ö n g ö r ü l m ü! m ü d ü r? B u m ü d a h a l e y i ö n g ö r e n y a s a y a e r i! i m m ü m k ü n m ü d ü r? - S o n u ç l a r ı ö n g ö r ü l e b i l i r m i d i r? - B u y a s a l a r h u k u k u n ü s t ü n l ü! ü i l k e s i i l e u y u m l u m u d u r? - M ü d a h a l e i ç i nm e! r u a m a ç v a r m ı d ı r? M e! r u a m a ç, k a m u g ü v e n l i! i n i n s a! l a n m a s ı, k a m u d ü z e n i n i n k o r u n m a s ı v e s u ç u n ö n l e n m e s i g i b i a m a ç l a r d ı r. A c a b a m ü d a h a l e b u n l a r ı i ç e r i y o r m u? - A c a b a b u m e! r u a m a ç l a r a u l a! m a k i ç i n y a p ı l a n m ü d a h a l e, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m dia r? g e r e k l i m i d A!v H M e g ö r e g e r e k l i s ö z c ü! ü a c i l b i r s o s y a l i h t i y a ç a n l a m ı n ı t a! ı r. sdöey ml ek d i ki l, e ryiumkiazri ın d a t e k r a rgı i b i d e o l s a,! ö y l e d e i f a d e e d i l e b i l i r : a - S ı n ı r l a m a i ç i n b i r y a s a o l a c a k, b - S ı n ı r l a m a i ç i n m e! r ub i r a m a ço l a c a k, c - D e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a s ı n ı r l a m a g e r e k l i / z o r u n l u o l a c a k. C e z a l a n d ı r m a / y a p t ı r ı m u y g u l a m a y o l u n a g i d i l e c e k s e ödn eg ö r ü l e n c e z a / y a pıtm ı rm e! r u a m a ç l a o r a n t ı l ı o l a c a k. H e m e n b e l i r t i l m e l i d i r k i, A!v H M t a r a f ı n d a n g e l i! t i r i l e n i ç t i h a t l a r a u y g u n o l a r a k u l u s a l m a h k e m e l e r, k a r a r l a r ı n d a y u k a r ı d a b e l i r t i l e n ü ç k o! u l u n ( y a s a l l ı k, m e! r u a m a ç v e d e m o k r a t i k b/ iz r o r tu on pl lu u m d a g e r e k l i o l m a ) b i r a r a d a o l m a s ı n ı g ö z e t m e k d u r u m u n d a d ı r l a r. A!v H M, Ü r p e r v e D i! e r l ek ra i r a r ı n d a A! H M, i f a d e ö z g ü r l ü! ü n ü n d e m o k r a t i k b i r t o p l u m u n tıelma erl ı nydaapn b i r i n i o l u! t u r d u! u n u v e t o p l u m u n g e l i! i m i v e b i r e y i n k e n d i n i g e r ç e k l e! t i r m e s i noiln d u! k o! u nuu l l a r ı n d a n b i r i 1 2 h a t ı r l a t ı! r e k l i n d e d e! e r l e n d i r mb eu dl e u n m a k t a d ı r. M a h k e m e a y n ı k a r a r d a B a s ı n, d e m o k r a t i k b i r t o p l u m d a ö n e m l i b i r r o l o y n a! mha M k, t abdiır r ç. o kka e z,! i d d e t, k a r g a! a v e y a s u ç t e h d i t l e r i n e k a r! ı k o r u m a s a! l a m a k a m a c ı y l a s ı n ı r l a r ı aa! s ım na ım n a s ı g e r e k s e d e b g ö r e v i n i n, s o r u m l u l u k v e y ü k ü m l ü ld üâ kh li el ri i n d, e b ö l ü c ü f i k id râ lh ei r lo l m a k ü z e r e k a m u ç ı k a r ı n ı i l g i l e n d i r e n b ü t ü n k o n u l a r l a lii l gbii l g i v e g ö r ü! a k t a r m a k o l d u! u n u k a y d e t m i! t i r ( ) B a s ı n ı n b u t ü r b i l g i v e g ö r ü! l e 1 a k t a r m a g ö r e v i n i n y a n ı s ı r a, t o p l u m u n d a b u b i l g i v e g ö r ü! l e r i e d i n m e h a k k ı b 3 ud le um ne mk at ke td ai dr ı. r ( ) A!v H M a y r ı c a Ü, r p e r v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e v e d a h a s o n rg a ö z ae l d ı! v e ı Ö z e r / T ü r k i y e kla ar ra ır n d, ai f a d e ö z g ü r l ü! ü i l e isl ig si tl eim i k s o r u n s a p t a m a s ı n d a b u l u n m a k t a d ı r. A n c a k d a Üv ra ps eı r n d a s okn a r a r ı n v e r i l d i! i 2 0 O c a k t a r i h i n d e n v e G ö z e l v e Ö z e r d a v a s ı n d a k a r a r ı n v e r i l d i! i 6 T e m m u z a t, a r i h i n d e n b u y a n 1 T ü r k i y e y a r g ı ssı a n k i A!v H M p i l o t k a r a r l a r v e r m e m i! v e mi! a dld e t i l m e m i! gr iu bt i n u y g u l a m a s ı n a d e v a m e t m i! t i r. S ö z g e bl i rm ai z, d a n i n c e l e y e c e! i m i z 1 0 g ieb yi l ü l t a r i h i n d e!v s t a n b u l 1 7. A! ı r C e z a M a h k e m e s i, H a l k ı n G ü n l ü! ü g a z e t e s i n i n y a y ı n l a n sa ın n a s a ey l ı k o n u l m a s ı n a v e y a y ı n l a n a c a k s a y ı s ı n ı n b i r a y 12 Paragraf Paragraf AİHS, 46. Madde, Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması başlığını taşır ve şöyledir: 1.Yüksek Sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme nin kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt ederler. 2.Mahkemenin kesinleşmiş kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi ne gönderilir. 17

20 s ü r e y l e d u r d u r u l m a s ı n a k a r a r v e r mr i! a p to ir r u m. u z u n t a m a m l a n m a a! a m a s ı n d a, 2 4 M a r t g ü n ü!v s t a n b u l Ö z e l G ö r e v l i A! ı r C e z a M a h k e m eh sâ ki i m l i! iö z g ü r G ü n d e m g a z e t e s i n i n 2 4 M a r t t a r i h l i n ü s h a s ı n ı n to p l a t ı l m a s ı n a v e y a y ı n ı n 1 a y s ü r e y l e d u r d u r u l m a s ı n a k a r(b a r u vk ea r ma i! r tv ie r. k a r akr ı sn m e n k a l d ı r ı l m a ks aı r a r ı n a d a r a p o r u m u z d a y e r v e r m e k t e y).y i za y ı n d u r d u r m a, A!v H M i n Ü r p e r v e d i! e r l e r i / T ü r k i y e k a r a r ı n d a b e l i r l e d i! i g i b i b i r t ü r s a n s ü r d ü r. A!v H S v e A!v H M iç t i h a t l a r ı s ö z k o n u s u o l d u!1u 9n 8d 2 a, t a r i halni a y a s a n ı n 9 0. dm da e s i n d e n d e s ö z e t m e k g e r e k i r. A n a y a s a, n 9ı 0 n /. 5 m a d d e s! i ö y l e d e r : D. M i l l e t l e r a r a s ı a n t l a! m a l a r ı u y g u n b u l m a M A D D E 9 0. U s u l ü n e g ö r e y ü r ü r l ü! e k o n u l m u! m i l l e t l e r a r a s ı r a n kt al na! u n m a hl üa k m ü n d e d i r. B u n l a r h a k k ı n d a A n a y a s a y a a y k ı r ı l ı k i d d i a s ı i l e A n a y a s a M a h k e m e s i n e b a! v u r u l a m a z. ( E k c-5 ü m1 l7e 0 :/ 77. m5 d. 2) U s u l ü n e g ö r e y ü r ü r l ü! e k o n u l m u! t e m e l h a k v e ö z g ü r l ü k l e r e i l i! k i n m i l l e t l e r a r a s ı a n t l a! m a l a r l k a n u n l a r ı n a y n ı k o n u d a k fl aı r h ü k ü m l e r i ç e r m e s i n e d e n i y l e ç ı k a b i l e c e k u y u! m a z l ı k l a r d a m i l l e t l e r a r a n t l a! m a h ü k ü m l e r i e s a s a l ı n ı r. H e m e n b e l i r t e l i m A!v k i H S d e t e m e l h a k v e ö z g ü r l ü k l e r e i l i! k i n m i l la en tll a! e r ma a r a ds ı r. A n a y a s a n ı n b u h ü k m ü i n s a n h a k l a r ı n ı n y a r g ı y o lu un ym la a s ı kn od ra ç o k ö n e m l i b i r o l a n a! ı s u n m a k t a d ı r. A n c a k b u m a d d e n i n u y g u l a n m a s ı n d a c i d d i s o r u n l a r ı n y a! a n d ı! ı d a b i l i n m e k t e d i r. B u ra p o r ç a l ı! m a s ı n d a 9 0. m a d d e n i n u y g u l a n d ı! ı n a d a i r b i r ö r n e! e r a s t lh ain çı bl im r a mcı! u mt hı ur r. i y e t S a v c ı l ı! ı dya a M a h k e m e n i n, u y g u l a n m a s ı i s t e n e n b i r m a d d e n i n A!v H S i l e ç e l i! i p ç e l i! m e d i! v e i n e b a k t ı! ı t a r t ı! t ı!b ı u, n u d a i d d i a n a m e v e m a h k e m e k a r a r l a r ı n a y a n sgı öt rt üı! l mı e m i! t i. r H a t t a u y g u l a n m a s ı i s t e n e n h e r h a n g i b i r m a d d e n i n A n a y a s a y a a y k ı r ı l ı! ı k o nb ui sr u nt da a r t dı! a ( m Va i c da n i r e t d a v a l a r ı n d a s a n ı k l a r v e m ü d a f i l e r i a n a y a s a y a v e A!v H S e a y k ı r ı l ı k s a v ı n d a b u l gu ön zm la ek nt ma ed mı i! r l ta ir. r) A!v H M T ü r k i y e d e y a r g ı t a r a f ı n d a n p e k d e d i k k a t e a l ı n m a y a n! i d d e t k o n u s u n d a g e ç m i! t e n b u g ü n e p e ç o k k a r a r v e r m i! t i r. B u r a d a y ırliılnedn a ivkei ö n e m l i k a r a r d a n s ö z e d e b i l i r i z. B u n l a r d a n i l k i ; R e 1 T a! d e m i r / T ü r k i y e k a r a r ı 5. d ıb ra! v u r u c u 6 E y l ü l t a r i h i n d e A! r ı d a b i r g ö s t e r i y e k a t ı l m ı! t ı r. A!v k a r a r d a! ö y l e b i r d e! e r l e n d i r m e d e b u l u n m u! M ath ukr e: m e g ö s t e r i s ı r a s ı n d a a t ı l a n e p Hh Pe G y e c, m i s i l l e m e y e s l o g a n ı n ı n t e r ö r i z m i s a v u n m a y a v a r d ı! ı n ı d ü! ü n m e k t e d i r. 1 A!v H M b u k a r a r d a n s o n r a v e r d i! i G ü l v e D i! e r l e r i / T ü r k i y e 6 ki as re a rs ıo nm dut a d u r u m a n a l i z i n d e b u l u n a r a k,! k t i d a r n a m l u n u n u c u n d a d ı r, B i z d e h e s a p l a r ı n a m l u! l aer k lsion rdae r k sil o g a n l a r ı k a l ı p l a! m ı! s o l c u s l o g a on l a r aı k n i t e l e y ebr a! e kl a m ı n d a v e o l a y ı n s o m u t u n d a b i r d e! e r l e n d i r m e y e g i t m e k t e v e b u s l o g a n l a r ı n! i d d e t e ç a! r ı n i t e l i! i n d e o l m a d ı! ı s o n u c u n a v a r m a k t a d ı r Şubat 2010 tarihli bu kararın başvuru numarası38841/07 dir. 16 Başvuru no:4870/02, 8 Haziran

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \ $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1

QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1 QI@ TURKIYE BAROLAR BIRLI G*e 1 XVI. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞ I 13-14-15MAYIS ANTALYA ( 43) t- AT İLA SAY- 'e_f olu ş

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014

Bugünün Günde mi. Kuş Bakı şı Pi yasal ar. 3 Şubat 2014 Geç en haf t a gel i ş mekt e ol an ül kel eri n mer kez bankal arı ndan gel en açı kl a mal arı n y at ı rı mcıl arı n endi şel eri ni gi der emedi ği gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D. ni n 10 yı llık

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 1 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar.3-4 Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar..5-11 Standart Dosya Planı Konu Grupları.12 Standart Dosya Planı..13-57 Konu

Detaylı

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD.

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD. MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL NE DEVREDĐLEN GENEL SIRA 1 ADANA 254010302080001 ADANA AGM ŞUBE 01 TK 074 KAMYON DODGE 1997 GENEL BÜTÇE 2 ADANA 254010302080004 3 ADANA 254010302080005 4

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı