TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA

2 iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında ülkemiz için yeni sayılabilecek Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşmacı Tanıma algoritmalarının geliştirilmesi için Türkçe veri tabanı örneklemi yapılmıştır. Gelecekte oluşturulacak bir Türkçe veri tabanının oluşturulmasına yön verebileceği düşünülmüştür. Bundan sonra bu konu üzerinde yapılacak çalışmalara yardımcı olmasını dilerim. Yüksek Lisans eğitimime başlamama aracı olan değerli eğitmenim Prof.Dr.Tülin SÖYLEMEZOĞLU na ve dilbilimini bana sevdiren, bu tezi oluşturmamda bana yardımcı olan değerli eğitmenim ve danışmanım Prof.Dr.İclâl ERGENÇ e ve beni her konuda destekleyen sevgili eşim Dilek e sonsuz teşekkür ederim.

3 iv İ Ç İ N D E K İ L E R Kabul ve Onay Önsöz İçindekiler Şekiller Çizelgeler ii iii iv vii viii 1. GİRİŞ Tezin konusu ve amacı Tezin önemi Çeşitli Üniversiteler ve Kuruluşlar Tarafından Oluşturulan Veri Tabanı Toplama Teknikleri ve Kullanım Yerleri ATIS Veri Tabanı BRAMSHILL Veri Tabanı HCRC Map Task Veri Tabanı KING Veri Tabanı MACROPHONE Veri Tabanı OGI SPELLED ve SPOKEN Veri Tabanı PHONEBOOK Veri Tabanı DARPA RESOURCE MANAGEMENT (RM1) Veri Tabanı ROAD RALLY Veri Tabanı SWITCHBOARD Veri Tabanı SPIDRE Veri Tabanı SWITCHBOARD EXCERPTS Veri Tabanı TI46 Veri Tabanı TIDIGITS Veri Tabanı 14

4 v TIMIT VE NTIMIT Veri Tabanı YOHO Veri Tabanı POLYPHONE Veri Tabanı ve Standartları Veri Tabanı Toplama Tekniği KONUŞMA ve SES ÖZELLİKLERİ Seslerin Oluşumu Konuşma Dilinin Özellikleri Türkçenin Ses Özellikleri Türkçede Sesler VERİ ÇÖZÜMLEME Okutulacak ve Spontan Olarak Söyletilecek Verilerin oluşturulması UYGULAMA Türkçe-POLYPHONE Veri Tabanı Örnekleminin Oluşturulması Konuşmacıların Demografik Dağılımı Konuşmacılardan Kaydedilecek Materyalin Seçimi Kağıttan Okunacak Materyal Konuşmacı Kodu Sayı Dizileri Telefon Numarası Ard Arda Ayrık Rakam Dizisi Reel Sayılar Tarih Saat Yer (Şehir) Adı Uygulama Sözcüğü Harf Harf Söylenen Sözcük 64

5 vi Uygulama Sözcüğü Geçen Tümce Ayrık Sözcük Fonetik Açıdan Zengin Tümce Sözcük Yakalama Amaçlı Sözce Spontan Söylenecek Materyal BULGULAR SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Hukuki İnceleme Veri Tabanı Örneklemini Oluşturan Seslerin İncelenmesi 77 ÖZET 78 SUMMARY 79 KAYNAKLAR 80

6 vii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Oluşturulacak veri tabanının kullanım alanları. 3 Şekil 2.1 Konuşmanın sinir sistemiyle olan ilişkisi 21 Şekil 2.2 Ses yolunun şematik gösterimi 22 Şekil 2.3 Ses yolu tüp modeli 23 Şekil 2.4 Kaynak filtre modeli 24 Şekil 2.5 Gırtlağın yandan kesiti 27 Şekil 2.4 "i" ve "a" Seslerinin çıkartılmasında ses yolunun 28 aldığı şekil Şekil 2.5 Ünlü dörtgeni 38 Şekil 4.1 Şehiriçi kayıt sırasında kullanılan hatların 49 durumunu gösteren diyagram. Şekil 4.2 Şehirlerarası kayıt sırasında kullanılan hatların 50 durumunu gösteren diyagram. Şekil 6.1 Aynı kişiye ait bir hafta arayla alınmış seslerin 78 karşılaştırılması Şekil 6.2 Aynı tümceyi kullanan farklı konuşmacıların, 79 seslerinin karşılaştırılması Şekil 6.3 Konuşmacının sesini perdeleyerek 81 (farklı bir sesi taklit ederek) kaydedilmiş sesinin özgün konuşmasıyla karşılaştırılması

7 viii Ç İZ E L G E L ER D İZ İN İ Çizelge 3.1 POLYPHONE standardına göre oluşturulan 38 veri tabanlarının toplam sözce sayısı Çizelge 3.2 POLYPHONE veri tabanında kağıttan okunan 40 materyalin dökümü Çizelge 3.3 POLYPHONE veri tabanlarında spontan olarak 41 söyletilen Mataryalin dökümü Çizelge 4.1 Veri örneklerinin toplandığı yer ve kayıt şekillerini 47 gösteriri çizelge Çizelge 4.2 Ses örneği alınan deneklerin, cinsiyet, yaş eğitim 54 düzeyi ve büyüdükleri yerleri (lehçe kriteri için) gösterir çizelge Çizelge 4.3 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 57 kağıttan okutulan sözcüklerin dökümü Çizelge 4.4 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 64 spontan olarak söyletilecek sözcelerin dökümü Çizelge 5.1 Değişik diller için toplanan ses örnekleri ile 66 yapılan örneklemin karşılaştırılması Çizelge 5.2 POLYPHONE standardına göre oluşturulan veri 68 tabanları ile Türkçe veri tabanı örnekleminin karşılaştırılması

8 1 1. GİRİŞ 1.1. Te z i n K o nu s u ve Ö ne mi A dl i bi l i m al a nı nd a, i ns a n s e si yol uy l a i şl e ne n s uçl a r ı n o r ta y a ç ı ka r tıl a bi l m esi i çi n so n y ıl l ar d a i l e rl e y e n t e k no l oj i yl e bi rl i k te bi l i ms el m e t o tl a r k ul l a nı l m a y a b a şl a nm ı ş tı r. D üny a d a ki b u g el i ş m el e r T ür ki ye y e d e y a ns ı m ı ş v e bi r ç o k bi l i m ad am ı s es ta nı m a v e s e s o na y l am a gi bi s e s i şl e m e k o nus und a ç a l ış m a ya b a şl a mı ş tı r. F a k at b u ar a ş tı r m al a r ı n b üy ük ç o ğ unl uğ u y a b a nc ı di l d e ha zı rl a nm ı ş v eri ta b a nl a rı üze r i nd e y a p ıl ma k ta dı r. S o n y ı l l a r da s uç a r a ş t ır m a b i l i mi, k o nuş m a kayıtl a r ı bi l i m sel ol a ra k i nc el e nm e y e ba şl am ı ş v e b u al a nd a yo ğ un a r a ş tı r m al a r y ap ıl a r a k b a zı ti ca ri ür ünl e r pi y a s ay a s ür ül m üş t ür. Ül k e mi zd e b u al a nd a ç al ı ş m al a r o l m a s ı na r a ğm e n m e v c ut bi r T ür k ç e v eri ta b a nı ol ma m a sı nd a n d ol a yı ol uş t ur ul a n s i st e ml e ri n T ür k ç e s es ta nı m a al g o ri t m al a r ı nd a p e rf o r ma ns l a r ı nı n ne k a d a r i yi y a d a k ö t ü ol d uğ u k o nus u nd a s a ğl ıkl ı bi r t e spi t y a p ıl m a sı m üm k ü n o l am a m ış t ı r. Bi r si s t emi n p e r fo r m a ns ı nı a r t tı r m ak i çi n ol uş t ur ul a c a k k o nuş m a c ı ta nı ma al go ri tm a s ı d e ği şi k ci ns i y e t, l e hç e v e ya ş g r upl ar ı nd a n t o pl a na n s e sl e rl e

9 2 e ği ti l m el i di r. B u ne d e nl e k o nuş m a v e ko nuş m a c ı ta nı m a k o nul a r ı nd a a r aş t ır m a ya p ıl a bi l m e si i çi n y et e ri nc e ze ng i n b i r k o nuş m a v e ri tab a nı na s a hi p ol unm al ı d ır ( D e mi r e kl e r v e ar k., ). B u k o nun u n ö ne m i, s e s a r a ş tı r m al a r ı nd a ö nc ü l ük e d e n ül k el e r de l i y ıl l a r ı n b a şl a rı nd a f a r k edi l mi ş v e b a şl a r ı nd a b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e çe şi tl i b a t ı di l l e ri i çi n f a r kl ı a m a çl ar a yö ne l i k bi r ço k ve ri ta b anı o r ta y a ç ı k ar ıl mı ş tı r. Ol uş t ur ul a c a k b ö yl e bi r v eri ta b a nı yl a a ş ağ ı d a Ş e ki l 1. 1 d e a ç ıkl a nd ı ğ ı gi bi b i r ç o k al a nd a k ul l a nıl abi l ec e k ti r. T ür k i y e T ür k ç e si i çi n s ta nd a r t k on uş m a v e ri ta b a nı he n ü z m e v c ut ol m am a s ı ne d e ni yl e T ür k ç e k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a ko nul a r ı nd a ar a ş t ır m a y a pa n he r k e s k e nd i v eri si ni k e ndi t o pl a m akta v e b u i şl em bi r s ta nd a r d a o t ur t ul ma d ı ğı nd a n d ol a y ı ç o k v a ki t k a y bı na ne d e n o l m a k ta d ı r. B unu n s o nuc u o l a ra k a y nı al g o ri t m al a r üze r i nd e çal ış a n v e i ki fa r kl ı v e ri tab a nı nd a g el i şti ri l e n b e nze r s i s te ml e r bi r bi rl eri yl e k a r ş ıl a ş tı r ıl a m a ma k ta, ha ng i si ni n d a ha ba ş a rıl ı ol d uğ u s o nuç l a r a b ak a r ak a nl a şıl a ma ma k ta d ır. B üt ün b u nl a r a e k ol ar a k, b ö yl e bi r ve ri ta b a nı nı n b ul unm a m a s ı T ür k ç e k o nus und a a r a ş t ır m a y a pa nl ar ın y a b a nc ı di l l e r i çi n ha zı r l a nm ı ş ol a n v e ri ta b a nl a r ı na b a ğl ı k al ar a k ç al ı şm al ar ı na ne d e n o l m a k tad ı r.

10 3 Bitmiş Uygulamalar Geliştirme Ses Etkileşimli telefon arama merkezleri Ses arşivlemesinde düzeltme ve dosyalamada güvenli ses servisleri Uygulama Alanları Teknoloji ve Araştırma Uygulama, veri tabanları üzerinde değerlendirme Yazılım geliştirmede Teknolojinin desteği Kısa tümceler üzerinde tanıma Kelime yakalama Güçlü konuşma analizi - Anlaşılır modeller - Çoklu bölüm - Konuşma zenginleştirme - Denetimsiz eşitleme Konuşmacı tanıma Uzun tümce üzerinde tanıma HMMs ve Hybrid Sistemler Güçlü Konuşma Modelli Konuya dayalı ses dizini Güçlü Karar - Güvenirliliğin ölçümü - Varsayım testi - Çoklu-eğilim - Model uyarlama - Çeşitli sesletim - Dil modeli - Konuşmacı karakterleri - Alışılmış parolalar Ş e k i l Ol uş t ur ul ac a k v eri ta b a nı nı n k ul l a nı m al a nl ar ı Ç e ş i tl i Ü n i ve r si t e le r ve K u r u lu ş l a r Ta r a fı n d an O l u ş tu r u la n Ver i Ta b a nı To p l a ma Te k n i k l er i ve K u l l an ı m Ye r l e r i B u b öl üm d e P e nns yl v a ni a Ü ni v e r si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş ol a n L C D ( Ling ui s ti c D a ta C o ns o rti um )

11 4 ta r a f ı nd a n ol uş t ur ul a n ç e şi tl i di l l e re ai t ve ri ta b a nı t o pl a ma t ek ni kl e ri v e P O LYP H O N E s ta nd a r tl a r ı i nc el e ne c ek ti r. S o n y ı l l a r da bi l gi s a ya rl a k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a, o p ti k k a r a kt e r ta nı m a, s e s s e nt e zi, do ğ al di l i şl e me gi bi uy g ul am a al a nl a rı na gi tti kç e a r ta n bi r i l gi m e v c ut t ur. Ö t e y a nd a n, g e ni ş i ns a n k i tl el e ri ta r af ı nd a n k ul l a nıl a n b üt ün d i l l e ri n ço k k arm a ş ı k v e ze ng i n y a p ıl a r ol d uğ und a n d ol a y ı y uk a r ıd a s ö zü e di l e n se s uy g ul a m al ar ı n b a ş a r ıl ı s o nuç v e re bi l m esi i çi n bi l gi s ay a r al g o ri t m al a r ı ç o k b üy ük m i k ta rla r d a ve ri i l e e ği t m e k g e r e k me k t edi r ( Be r ns t ei n e t al., ). B u ne d e nl e, ç e şi tl i d üny a di l l e ri i çi n v e ri tab a nl a rı ol uş t ur m a k v e ol uş t ur ul a n v e ri ta b a nı nı d a ğı tm a k i çi n 6 0 ı n üs t ü nd e ü ni v e rsi te ve şi r k eti n üy e ol d uğ u b i r k o ns o r si y um k ur ul m uş t ur. Li ng ui s ti c Da ta Co ns o r ti um ( L D C ) a dı yl a a nı l a n b u k o ns o r si y um P e nns y l v a ni a Ü ni v er si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş o l up b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e İ s pa ny ol c a, F r a ns ı zc a, Fl a m a nc a, Al m a nc a, Ja p o nc a v e Çi nc e gi bi ç eşi tl i d üny a d i l l e ri i l e i l gi l i ve ri ta ba nı ol uş t ur m a v e da ğ ı tm a fa al i y e tl e ri nd e b ul unm a k ta d ı r. Ç al ı ş ma y a ış ı k t ut m a s ı aç ı s ı nda n ö nc e l i kl e L C D ta r a f ı nd a n d a ğı t ım ı y a p ıl a n k o nuş m a v e ri ta ba nı t e k ni kl e ri i nc el e ne r e k a ş a ğı d a k o nuş m a v e ri ta b a nl ar ı yl a i l gi l i bi l gi l e r v e ri lmi ş ti r. A nl a t ıl a n v e ri ta b a nl ar ı nı n ta m a m ı na y a kı n s e s v e ri l e ri ni eği t me v e t e s t gr upl a r ı ol m ak üze r e i ki ye a y r ıl a ra k a y nı ve ri ta b a nı üze r i nd e ç al ış a n a r a ş tı rm a c ıl ar ı n el d e e t ti kl eri

12 5 s o nuç l a r ı bi r bi ri yl e k a r şıl a şt ı rıl m a ol a na ğ ı s a ğl am ı ş ol a c a kt ı r ATI S Ve r i Ta b a n ı AT I S ( Ai r Tra v el I nf o r m a ti o n Syste m ) ha v a d ol a ş ı mı bi l gi si s t eml e ri v eri ta b a nı, ö zel bi r b a ğl aml a s ı nı rl a nm ı ş ol a n d o ğ al ko nuş m a l ar ı i çe ri r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). B u v eri ta b a nı i l e k o nuş m a c ı y a b a ğı ml ı ko nuş m a ta nı m a a m a çl ar ı i çi n d üş ün ül m üş t ür. S ö zü e d i l e n ö ze l b a ğl a m ha v a y ol c ul uğ u bi l gi sis t e mi yl e i l gi l i di r. Uç a k y ol c ul uğ u i l e i l gi l i bi l gi s o r ma k, r e ze r v a s y o n y ap t ır m a k gi bi a m a çl a r a y ö nel i k t üm c el eri n y e r al d ığ ı ve ri ta b a nı 1 0 ko nuş m a c ı d a n 1 6 k H z ö r ne kl e m e hı zı nd a, 1 6 bi t e ni c e ml e ne r e k y a k ı n k o nuş m a i l e S e nn he i s e r H M D4 1 4 v e Crown PCC m od el i ki f a r kl ı mi k r of o nl a t o pl a nm ı ş tı r. AT IS v eri tab a nı t es t v e e ği ti m si s t eml eri ol a r a k bi l i ne n AT S 0, ATI S 2 v e ATI S 3 ol a r ak g el i şti ri l mi ş ti r B R AM S H I L L Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı nd a he r b i r k o nuş m a c ı d a n al ı na n s ta nd a r t b a zı t e s t c üml el eri ve s er b e st ko nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( P ol i c e Sta ff Col l eg e, ). K a r şıl ı kl ı k o nuş m a

13 6 bi çi mi nd e g er ç e kl e şti ri l e n s e r b e st k o nuş m a l a rd a, he r bi r k o nuş m a c ı çi fti ne, üze r i nd e k on uş a c a kl a rı fo t o ğr a fl a r v e ri l mi ş ve he r bi r çi ft te y e r al a n k o nuş m a c ı l a r d a n k a y d e di l e n s esl e r a yr ı a y rı k ütük l e r hal i nd e o rg a ni ze e di l mi ş ti r. B u k üt ük l e r e e k ol a ra k k o nuş m a c ı nı n ci ns i y e t, y aş, b o y, ki l o, d o ğ um y e ri gi bi ö zel l i kl e r ü ze r i nd e k o nuş t uğ u f o t o ğ r a f ı n ko d u, t üm c el eri n ç e vi ri y a zı m ı v e di y al o g ol uş t ur a n i ki nci k o nuş m a c ı nı n k i ml i ği d e ay r ı k üt ük l e r ha l i nd e v eri l mi şti r. İ ngi l i z İ ng i l i zc e si ne y ö ne l i k b u v e ri ta ba nı nd a s e sl er 1 0 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r H C R C Ma p Ta s k Ve r i Ta b a n ı ta ne di y al og d a n ol uş a n b u v e ri tab a nı ç e şi tl i ha r i tal a r üze ri nd e ol uş t ur ul a n di y al o gl a rı i çe r m ek t e di r ( H um a n C o m m uni c a ti o ns R e s ear c h C e nt e r, ). Yü z y üze y a p ıl a n v e y a y üz y üze y a p ıl m a y a n di y al o gl ar a e k ol a r a k S GM L ( Sta nd a r t G e ne r al ize d M a r k up La ng ua g e ) f o r m at ı nd a y ap ıl mı ş ç e vi ri y a zı ml a r, ha ri tal a r v e ve ri ta b a nı nı k ul l a na c a k ki şi l e re yö ne l i k b a zı y ar d ı mc ı p r o g r aml a r d a 8 di s k t e n ( CD - R OM ) ol uş a n v e ri ta b a nı na d a hi l di r. Ve ri ta b a nı nd a s e sl e r çi ft ka na l ol ar a k 20 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r.

14 K I N G Ve r i Ta b an ı Ta m a m ı e r ke k ol a n 2 6 N e w J e rs e y ve 2 6 S a n Di eg o k ö k e nl i k o nuş m a c ı d a n t o pl a nan K I N G v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı ta nı m a ar a ş tı r m al ar ı i çi n g el i ş ti ri l mi ş ti r ( I T T., ). He r bi r k o nuş m a c ı i l e a yr ı ka y ı t s e a ns ı y a p ıl mı ş ve a y nı k o nuş m a he m g e ni ş he m d e da r b a ntl ı ol a r a k ka y d edi l mi ş ti r. D ar b ant l ı k ay ı t ta, k o nuş m a s ta nd a r t bi r t el ef o n a pa r at ı nd an g e çi ri l e r e k y er el bi r s a nt r al a, o r a d a n d a uza k bi r s ant r a l a y ol l a nm ı ş, so nr a yi ne y e r el s a nt r al a g e ti ri l er e k g e ri dö ne n a na l o g si ny al d e n k a y ıt y a pıl m ış t ı r. G e ni ş b a ntl ı k ay ı t i s e yi ne a y nı k o nuş m a nı n s e s si z bi r o da d a t el e f o n a hi ze si ne ta k ıl a n k al i t el i bi r mi k r of o nd a n e l d e e di l mi ş hal i di r. He r i ki ka y ıt d a 8 kh z ö r ne kl e m e hı zı nd a 1 6 bi t d o ğr us al ni c e ml e m e k ul l a nıl a ra k y a pıl m ış t ı r. He r bi r s ea ns ta k o nuş m a c ı y a üze r i nd e k o nuş a c a ğ ı bi r ko nu v e ri l mi ş ve he r bi r s e a ns ta y a kl a ş ık 30 s a ni y el i k s e s v e ri si al ı nm ı ş t ır M AC R O P H O N E Ve r i Ta b a n ı y ıl ı nd a ta m aml a na n v e y akl a ş ık A m e ri k al ı d a n al ı na n s ö zc e yi ka psa y a n bi r v e ri ta ba nı d ı r (SRI I nt e r na ti o nal, ). Veri ta ba nı T 1 t el e f o n k a na l l a r ı nd a n 8 kh z 8 - bi t u-l a w ol a ra k k a y d edi l mi ş ti r. H e r bi r d e ne k t e n, 4 5 a d e t k a ğ ıt tan o k u na n s o r uy a y a nı t, 3 4 a de t k a ğ ıt ta n o k una n s ö zc ü k v e 11 a d e t s po nta n s o r u/ y a nı t v er m e si i s t e nmi ş ti r. D e ne k l e r e d e m og r a fi k

15 8 bi l gi l e r, ş e hi r i si ml eri, ç al ı ş t ığ ı y e r gi bi ba zı bi l gi l er s o r ul m uş / o k ut ul m uş t ur O G I S PE L L ED ve S P O KE N Ve r i Ta b a n ı Tel e f o n üze ri nd e n o t o m a ti k s o ru s o r up k o m ut v e r e n ( p r o m pti ng ) v e k a yı t y a pa n bi r si s t e m ta r af ı nd a n k a y d e di l e n b u v e ri ta b a nı nd a d e n f a zl a k o nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( O re g o n Gr a d ua t e I ns ti t ut e, ( ). K o nuş m a c ı l a r a a dl ar ı, ne r ed en a r a d ı kl ar ı, ne r e d e b üy üd ük l e ri, v e ev e t \ ha y ır ti pind e c e v a p v e r ec e kl e ri b a zı s o r ul a r so r ul m uş t ur. Ay r ıca a dl ar ı ve s oy a dl ar ı ha r f, ha r f s ö yl e m el e ri ( s pel l i ng ), si s t em ta ra f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı sö zc ük l e ri t e k ra rl a m al a rı v e yi ne si s t em ta r a f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı s özc ük l e ri aç ı kl a m al a r ı i s t e nmi ş ti r. Or e g o n G r ad ua t e I ns ti t ut e d e ( O G I) y a pıl a n b u k a y ı tl ar d a he r bi r so r u y a d a e m r e ( p r om p t ) v e ri l e n y a nı t a y r ı bi r k üt ük ha l i nd e o r g a ni ze e di l mi ş v e k o nuş m a c ı nı n c i nsi y eti, k o nuş m a nı n k al i te si v e k o nuş m a nı n za m a n - ç a k ı ş m al ı o r ta g ra fi k ç e vri y a zı m ( ti m e al i g ne d or t ho g r a p hi c t ra ns c ri p ti o n ) d a v e ri ta b a nı nd a v e ri l mi şti r.

16 P H O N E BO O K Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a si s te ml er i ni n ö ne mi ni ko r uy a c a ğı v a r s a yı m ı nd a n ha r e k e tl e t el e f o n üze r i nd e n k a y d e di l e n b üy ük b i r ay r ı k s ö zc ük v e ri taba nı d ı r ( Pi t e rl l i, e t al., ). Ay rı k sö zc ük ta nı m a si s t eml e ri ni n d e va ml ı k o nuş m a v e ri l e ri yl e e ği ti l m esi ni n a y r ı k s ö zc ükl e rl e e ği ti l m e si ne g ör e d a h a k ö t ü s on uç l a r v e r me si b u v e ri ta b a nı nı n o l uş t ur ul m a s ı i çi n bi r b a şk a yö nl e ndi rm e k a y na ğ ı ol m uş t ur. Ayr ı c a, s ö zcük s i st e ml e ri ni n ( word s p o t ti ng s y st e m s) e ği ti mi nde d e k ul l a nıl abi l i r. P ho ne b o o k ta y e r al a n s ö zc ük l e r A m e ri ka n İ ng i l i zc esi ni n b üt ü n s e s bi ri ml e ri ni ( p ho ne m e ) m üm k ü n o l d uğ u k a d ar f a zl a b a ğl am d a ka ps a ya c a k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. Topl a m 2 3 sa a tl i k s e s k ay d ı i çe r e n b u ve ri ta b a nı a y r ıc a ç e şi tl i k o nuş m a c ı v e t el e f o n ha t k a ra k t eri sti kl e ri ni d e y a ns ı t m a k tad ı r. Ve ri tab a nı nd a s ö zc ük s eçi l er e k bi r ha v uz ol uş t ur ul m uş v e he r bi ri d e mo g r afi k a ç ıd a n A B D nüf us u nu i y i t e m si l et ti ği d üş ün ül e n, o r tal a ma 11.7 y e ti şki n k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n s e sl e ndi ri l mi ş ti r. Ve ri ta b a nı nd a t o pl a m s ö zc ük y er al m ı şt ı r. Se sl er s a y ı s al ol ar a k d o ğr ud a n bi r T 1 tel e f o n ha t t ı nd a n 8 k H z ö r ne k l e ne r e k 8 bi t m u -l a w s a y ı s al f or m a tı n d a k a y d e di l mi ş ti r.

17 D a r pa R es o u rc e Ma n a g e me n t (RM 1 ) Ver i Ta b a n ı D e ni zci l i kl e ( N av al R e so ur c e M a na g e m e nt ) i l gi l i t üm c e l e ri n y e r al d ı ğı b u v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m sı z v e k o nuş m a c ı y a b ağ ıml ı k o nuş m a ta nı m a y a y ö ne l i k ol ar a k ha zı r l a nm ı ş t ı r ( De f e ns e A d v a nc e d R e s e a rc h P r oj e c t A g e nc y, ). K o nuş m a c ı da n b a ğ ı m sı z k o nuş m a ta nı m a böl üm ü nd e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n bi r ka ç t üm c e b ul unm a k ta d ı r. K o nuş m a c ı y a b ağ ı ml ı ko nuş m a ta nı m a a r aş t ı rm al ar ı nd a k ul l a nıl ma s ı pl a nl a na n b öl üm ün ü i s e 1 2 k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n t üm c e ol uş t ur m ak ta d ır. K o nuş m a c ı l a r t üm c el e ri y a zıl ı m e ti nd e n o k um uş t ur. K a y ı tl a r ç o k d üş ük a r ka pl a n g ür ül t üs ü ol a n bi r o r ta m d a S e nn he i s e r S N 4 14 mi k r of o n i l e y a p ıl m ı ş v e s e s 2 0 k H z d e ö r ne kl e ne r e k 16 bi t e ni c eml e nmi ş ti r. D a ha s o nr a a ş a ğı - ö r ne kl e m e ( down-s a m pl i ng ) y ol uyl a 1 6 k H z d e d üş ür ül e n s e s v e ri l eri, he r b i r t üm c e ay r ı bi r k üt ük o l uş t ur a c a k bi çi m d e o rg ani ze e di l mi ş ti r. T üm c e u zu nl uk l a rı ya kl aş ı k ol a ra k 3-5 sa ni y e a r a s ı nd a d ı r R O AD R AL LY Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı, d o ğ al k o nuş m a i çi nd e s ö zc ük y a kal a m a a r a ş tı r m al a r ı d üş ü nül e r e k ha zı r l a nm ı şt ı r ( N a ti o na l I ns t i t ut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). Ko nuş m a l ar i ki ki şi ni n bi r r al l i pl a nl a ma s ı ko nus u e t r a f ı nd a d ö nm e k t e di r. Ay r ı o dal a ra ot ur t ul a n i ki ki şi y e bi re r y ol

18 11 ha r i tas ı v e ri l mi ş, b el i rl i p ua nl a m a k ri t e rl e ri ne g ö r e ( ö r ne ği n d a ğ yol l ar ı y a d a i kinc i l y ol l a r ı n o t oy ol l a r a g ö r e d a ha y ük s e k p ua n g e ti r m e si gi bi ) ha ri tad a i ş a r etl e ne n i ki no k ta a ra s ı nd a bi rbi rl eri yl e ko n uş a r a k bi r g üze r g a h b e l i rl e m el e ri i s t e nmi ş ti r. B u v e ri ta b a nı i ki b öl üm d e n o l uş m ak ta d ır. St o ne he ng e a d ı v e ri l e n b öl üm d e di y al og u ol uş t ur a n i ki ko nuş m a c ı nı n he r b i ri ni n s e si mi k r of o nl a al ı nı p 30 0 H z H z b a nt g e ni şl i ği nd e bi r P C M F I R s üzg e ci nd e n g e çi ri l e r ek s t er e o bi r t ey p ci ha zı nı n i ki ka na l ı na a y r ı a yrı k a y d edi l mi ş ti r. Da ha s o nr a s e s ol m a y a n b öl üml er a y ı kl a na r a k k o nuş m a c ı b a ş ı na o r tal a m a 3 d a ki k a s üre n s e s k üt ük l e ri el d e e di l mi ş ti r. B u b öl üm d e 9 6 k o nuş m a c ı b ul unm a k ta d ı r. Ve ri 2 8 tab a nı nı n W a t erl o o a dı v e ri l e n i ki nci böl üm d e i s e b e nze ri ka y ı tl a r d o ğ r ud a n t el e f o n ha tl a r ı üze r i nd e n y a p ıl mı ş tı r. B u b öl üm d e bi ri nci b öl üm d e ki l e r d e n f ar kl ı 5 6 k o nuş m a c ı y e r al m a kta d ır. S e s v e ri l eri 1 0 kh z ö r ne k l e m e hı zı v e 1 6 bi t ni c e ml e m e k ul l a nı l a r a k k üt ük l e r hal i nd e d üze nl e nm i şti r. S ö zc ük y a k al a m a ç al ı şm al ar ı nd a k ul l a nıl m a k üze r e, ö ne ml i bi r b öl üm ü ha r i tad a ki y e r i si ml eri nd e n ol uş a n 2 0 s ö zc ük s e çi l mi ş v e e r bi r s e s k üt üğ ü nd e b u nl a rı n g e ç ti ği y e rl e r i ş a r etl e nmi ş ti r. S ö zc üğ ü n b a şl ang ı ç no k ta s ı v e ö r ne k s a y ı sı ci nsi nd e n uz u nl uğ u n un y e r al dı ğ ı b u k üt ükl e r s es k üt ük l e ri i l e bi rl i kt e ve ri ta b a nı nı ol uş t ur m a k ta d ır.

19 S W I TC H B O AR D Ve r i Ta b a nı A r al ar ı nd a k o nuş m a v e k o nu ş m a c ı ta nı m a nı n d a b ul und uğ u ç e ş i tl i se s a ra ş t ırm al a rı nd a k ul l a nı l m a k ü ze r e ol uş t ur a n SW IT C HB O AR D ; t el e f o n h a tl ar ı ü ze r i nd e n, ta m am e n bi l gi s a y ar d e ne ti mi nd e ot o m a ti k ol a r a k t o pl a nm ı ş bi r v e ri ta b a nıd ı r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). He r bi ri 6 da ki ka sür e n di y ol o ğ u n b ul und uğ u SW IT C H BO A R D ç ok büy ük b i r ve ri ta ba nı d ı r. To pl a m 24 0 s a atl i k se s i ç er en b u v e ri ta ba nı nd a A m e ri ka n İ ng i l i zc e si ni n b üt ün a na l e hç el e ri ne s a hi p d e n f a zl a k o nuş m a c ı nı n 3 m i l y o nd a n f a zl a sö zc üğ ü b ul unm a k ta d ı r. S e sl e r T 1 t el ef on ha t t ı nd a n d o ğ r ud a n s a y ı s al ol a r ak 8 k H z v e 8 bi t m u -l aw k odl a nm ı ş bi çi mi nd e t o pl a nm ı ş t ır S P I D R E Ve ri Ta banı SW IT C HB O A R D ve ri ta b a nı nı n ç o k b üy ük ol ma s ı y üz ü nd e n, b ur a d a y e r al a n k on uş m a l a r ı n bi r b öl üm ü s e çi l e r e k, ö ze l l i kl e k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul am al ar ı nd a k ul l a nıl ma k üze r e S P I D R E a d ı v e ri l e n y e ni bi r v e ri ta b a nı ha zı r l a nm ı ş tı r ( Te xa s I ns tr um e nts, ). K a nal k a r a kt e ri s ti ği ni n k o nuş m a c ı ta nı m a d a ki ö ne mi üze r i ne SW IT C HB O A R D i çi nd e n e n a z üç a y r ı t el e f o n a pa r a tı k ul l a na n 4 5 ko nuş m a c ı, k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul a m al a r ı i çi n he d e f ki tl e ol a ra k se çi l mi şti r.

20 S W I TC H B O AR D E X C E R P TS Ver i Ta b a n ı SW IT C HB O A R D v e ri ta b a nı nd a n k r e di k a r tı k o nus u nd a k i di y al ogl ar s e çi l e r ek, s ö zc ük y ak al a m a uy g ul a m al a r ı na y ö ne l i k ol a n b u v e ri ta b a nı ol uş t ur ul m uş t ur ( Te xa s I ns t r um e nts, ). E ği tm e a m ac ı yl a k ul l a nı l m a k üze r e 3 5 di y al og i ç e r m ek t e di r. D a ha s o nr a te s t a m a cı na y ö ne l i k 1 0 di y al o g d a ha e kl e nm esi pl a nl a nm a k tad ı r TI 4 6 Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a ç al ı ş mal a rı i çi n ta s a r ıml a na n b u v e ri ta ba nı nd a, y a r ı s ı er k e k ya rı s ı k a dı n o l ma k üze r e t o pl a m 1 6 ko nuş m a c ı d a n a l ı na n 4 6 a y r ı k s ö zc ük b ul unm a k ta d ı r ( N a ti o nal I ns ti tut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). S ö zc ük l er 0-9 a ra s ı r ak a ml a r, A -Z a r a s ı ha r fl e ri n t ek t e k s e sl e ndi ri l mi ş hal i YE S, N O v e b unl a r a e k ol a r ak E NT E R, STO P v e E R A SE gi bi 8 e mi r s ö zc üğ üd ür. H e r bi r s ö zc üğ ü n he r b i r ko nuş m a c ı d a n 2 6 a yr ı ka y d ı al ı nm ı şt ı r. S esl e r Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n, a k us ti k i zol as y o nu o l a n b i r k abi nd e, El e ct r o - Voi c e RE- 1 6 c ar di oi d s di na mi k mi k r of o nl a t o pl a nm ı şt ı r. K a y ı tl a r ı n k o nuş m a c ı nı n ne f e s s e sl e ri nd e n e t ki l e nm e m e si a m a cı yl a mi kr o f o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n ta m ö nüne d e ğ i l bi ra z y a nı na y e rl e ş ti ri l mi ş ti r.

21 TI D I G I TS Ve r i Ta b a n ı A r d a rd a g el e n r a k a ml a r ı n ( c o nne c t e d di gi ts ) k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m s ı z ta nı na b i l m e si am a c ı na y ö nel i k b u v e ri ta ba nı t o pl a m k o nuş m a c ı d a n Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n t o pl a na n r a k a m di zi l e ri nd e n ol uş m a k ta d ır ( L eo na r d v e D o d di gt o n, ). K o nuş m a c ı l a r ı n 111 i e rk e k, 11 4 ü k a d ı n 10 1 i i s e ç o c uk t ur. L e hç e d e d e ng el i bi r d a ğ ıl ım i çi n A B D 2 1 b öl g e ye a y r ıl m ı ş ve si y a hl a rd a da hi l e di l i nc e 2 2 g r up ta d e ng e l i bi r l e hç e d a ğ ıl ı m ı sa ğl a nm a y a ç al ı ş ıl m ı şt ı r. H e r bir k o nuş m a c ı d a n, a y rı k ol ar a k s ö yl e nmi ş 2 2 r a k am v e he r bi ri fa r kl ı ol m ak üze r e 11 er ta ne i ki l i, üçl ü, d ö rtl ü, b e şl i v e ye di l i r a k am gr ub u ( a r d a r d a s ö yl e nmi ş r a k am ) al ı nm ı ş t ır. Se sl er a k us ti k i zol a s y o nl u Tr a co us ti c s RE244-B i si ml i bi r ka bi nd e El ec t r o Voi ce RE- 16 c a r di oi d s mi kr o f o nl a al ı nm ı ş ve mi k r of o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n 2-4 i nç uza ğ ı na y e r l e ş ti ri l mi ş ti r. 2 0 k H z ö r ne k l e m e hı zı yl a t o pl a na n v e ri l er k H z'e i ndi ri l e r ek bi r LP C a nal i z - se nt e z s i s t emi ne uy g ul a nm ı ş ve di nl e yi ci l e r ta ra f ı nd a n s a de ce s e nt e zl e ne n s e s di nl e ne r e k k o nuş m a c ı nı n k e n di si ne v e ri l e n r a k am di zi si ni s öyl e yi p s ö yl e m e di ği ne k a r a r ve ri l mi şti r. K o nuş m a c ı ha ta l ar ı nı n b i r b öl üm ü d ü ze nl e nm i ş, d üze l ti l em e y e nl e r v e ri ta ba nı nd a n ç ı k a r t ıl m ı şt ı r.

22 TI M I T ve N TI M I T Ve r i Ta b a n ı B u v e r i ta b a nı a k us ti k -f o ne ti k çal ı ş m al a rı v e k o nuş m a ta nı m a ç al ı ş m al a r ı nı d e s te kl em ek üze r e ha zı r l a nm ı ş tı r ( N a ti o na l I ns ti t ut e of Sta nd a r t and Te c hno l o gy, ). Ve ri ta b a nı, A B D ni n 8 ta ne l e hç e g r ub un u t e m si l e d e n k o nuş m a c ı nı n he r b i ri nd e n al ı na n 1 0 t üm c e, y a ni t o pl a m t üm c e i ç er m e kt e di r. T üm c el e r üç gr ub a a y r ıl m ı ş tı r. Bi ri nci g r ub a, l e hç e fa r kl ar ı nı ö ne çı k a ra c a k bi çi md e s eçi l mi ş 2 t üm c e b ul unm a k ta d ır v e b u i ki t üm c e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri tar a f ı nd a n o k unm uş t ur. İ ki nci g r up ta, g e ni ş bi r i ki l i s e s ( di p ho ne ) k a ps a m ı s a ğl a y ac a k bi çi md e s e çi l e n ( p ho ne ti c al l y c o m pa c t) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. H e r bi r k o nuş m a c ı b u gr up ta n 5 t üm c e o k um uş v e he r bi r t üm c e de 7 d eği şi k k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n o k unm uş t ur. Ü ç ünc ü g r up ta i s e f o ne ti k a ç ı d a n ç e şi tl i l i k a r z e d e n ( p ho ne t i c al l y- di ve r s e) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. Çe şi tl i me ti nl e r d e n d e rl e ne n b u t üm c e l e r t üm c e ti pi v e f o ne ti k b ağl a m a ç ı sı nd a n ze ng i n ol a c a k v e ç o k s ay ı d a al ofo n i çe r e ce k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. He r k o nuş m a c ı b u g r up ta n üç ta ne o k um uş, he r b i r t üm c e i s e y al nı z bi r k o nuş m a c ı ta r a fı nd a n o k unm uş t ur. S e s k üt ük l e ri yl e bi rl i k t e t üm c e ni n o r t o gr a fi k, s ö zc ük b a zı nd a v e ses b a zı nd a ç e vi ri y a zı m ı d a a yr ı k üt ükl e r ha l i nd e v e ri lmi ş ti r. S ö zc ük b a zı nd a i ş a r etl e me i l e he r bi r s ö zc üğ ün ö r ne k s ay ı s ı ci nsi nd e n b a şl a ng ı ç v e bi ti ş no k t al ar ı v e ri l mi şti r. F o ne ti k i ş a r etl e me d e i se a y nı i şl e m t üm c e d e ki b üt ün s e s l er i çi n y a p ıl mı ş, ek ol ar a k t üm c e ni n b a ş v e so nu nd a k i se s i ç e r me y e n b öl gel er h i l e i ş a r e tl e nmi ş ti r

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Isopanel Sandviç Panel

Isopanel Sandviç Panel Isopanel Sandviç Panel G i riģ Ö ze lli kleri Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 1 Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 2 Ma h y al ar D etaylar G ĠRĠġ A term it Isopanel S andviç P a nel, E t ipi ( D IN standard ı na

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 www.vakifgyo.com.tr ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Saygıdeğer Hissedarlarımız, Kuruluşundan bu döneme gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün güvenilir, karlı ve istikrarlı Şirketi

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD Doi: 10.18795/ma.60558 Research Article Murat KÜÇÜKUĞURLU Prof. Dr. Prof. Dr. E zu u T n Ün v, Ed b y F ü, T h Bö ü ü, E zu u -Tü y Erzurum Technical University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti

Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti Araştırma, derleme Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti AK Parti İstanbul Milletvekili ve İşaret Yayınları'nın sahibi Dr. İsmet Uçma, Muhammed Esed'in Kur'an Mesajı isimli tefsirinin Türkiye'deki

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

AĞIR İŞ MAKİNASI, RADYAL VE : MİTAS (ÇEK CUMHURİYETİ) BEKO LODER LASTİKLERİ MAİTECH (TÜRKİYE)

AĞIR İŞ MAKİNASI, RADYAL VE : MİTAS (ÇEK CUMHURİYETİ) BEKO LODER LASTİKLERİ MAİTECH (TÜRKİYE) FORKLİFT HAVALI LASTİKLERİ FORKLİFT DOLGU LASTİKLERİ : MİTAS (ÇEK CUMHURİYETİ) SUPERKING (HİNDİSTAN) ÖZKA (TÜRKİYE) CONTINENTAL (ALMANYA) : BEAUTRAK (KORE) IRC (HİNDİSTAN) İTALMATİC (İTALYA) CONTINENTAL

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 2. Yasama Yılı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 120 nci Birleşim 14 Haziran 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Behçet Necatigil Burhan Uygur

Behçet Necatigil Burhan Uygur İKİ BAŞINA YÜRÜMEK Behçet Necatigil (16 Ni san 1916-13 Ara lık 1979, doğ. ve ölm. İs tan bul) İs tan bul Yük sek Öğ ret men Oku lu nu bi tir di (1940), Kars Li se si nde baş la dı ğı ede bi yat öğ ret

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı