TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA

2 iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında ülkemiz için yeni sayılabilecek Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşmacı Tanıma algoritmalarının geliştirilmesi için Türkçe veri tabanı örneklemi yapılmıştır. Gelecekte oluşturulacak bir Türkçe veri tabanının oluşturulmasına yön verebileceği düşünülmüştür. Bundan sonra bu konu üzerinde yapılacak çalışmalara yardımcı olmasını dilerim. Yüksek Lisans eğitimime başlamama aracı olan değerli eğitmenim Prof.Dr.Tülin SÖYLEMEZOĞLU na ve dilbilimini bana sevdiren, bu tezi oluşturmamda bana yardımcı olan değerli eğitmenim ve danışmanım Prof.Dr.İclâl ERGENÇ e ve beni her konuda destekleyen sevgili eşim Dilek e sonsuz teşekkür ederim.

3 iv İ Ç İ N D E K İ L E R Kabul ve Onay Önsöz İçindekiler Şekiller Çizelgeler ii iii iv vii viii 1. GİRİŞ Tezin konusu ve amacı Tezin önemi Çeşitli Üniversiteler ve Kuruluşlar Tarafından Oluşturulan Veri Tabanı Toplama Teknikleri ve Kullanım Yerleri ATIS Veri Tabanı BRAMSHILL Veri Tabanı HCRC Map Task Veri Tabanı KING Veri Tabanı MACROPHONE Veri Tabanı OGI SPELLED ve SPOKEN Veri Tabanı PHONEBOOK Veri Tabanı DARPA RESOURCE MANAGEMENT (RM1) Veri Tabanı ROAD RALLY Veri Tabanı SWITCHBOARD Veri Tabanı SPIDRE Veri Tabanı SWITCHBOARD EXCERPTS Veri Tabanı TI46 Veri Tabanı TIDIGITS Veri Tabanı 14

4 v TIMIT VE NTIMIT Veri Tabanı YOHO Veri Tabanı POLYPHONE Veri Tabanı ve Standartları Veri Tabanı Toplama Tekniği KONUŞMA ve SES ÖZELLİKLERİ Seslerin Oluşumu Konuşma Dilinin Özellikleri Türkçenin Ses Özellikleri Türkçede Sesler VERİ ÇÖZÜMLEME Okutulacak ve Spontan Olarak Söyletilecek Verilerin oluşturulması UYGULAMA Türkçe-POLYPHONE Veri Tabanı Örnekleminin Oluşturulması Konuşmacıların Demografik Dağılımı Konuşmacılardan Kaydedilecek Materyalin Seçimi Kağıttan Okunacak Materyal Konuşmacı Kodu Sayı Dizileri Telefon Numarası Ard Arda Ayrık Rakam Dizisi Reel Sayılar Tarih Saat Yer (Şehir) Adı Uygulama Sözcüğü Harf Harf Söylenen Sözcük 64

5 vi Uygulama Sözcüğü Geçen Tümce Ayrık Sözcük Fonetik Açıdan Zengin Tümce Sözcük Yakalama Amaçlı Sözce Spontan Söylenecek Materyal BULGULAR SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Hukuki İnceleme Veri Tabanı Örneklemini Oluşturan Seslerin İncelenmesi 77 ÖZET 78 SUMMARY 79 KAYNAKLAR 80

6 vii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Oluşturulacak veri tabanının kullanım alanları. 3 Şekil 2.1 Konuşmanın sinir sistemiyle olan ilişkisi 21 Şekil 2.2 Ses yolunun şematik gösterimi 22 Şekil 2.3 Ses yolu tüp modeli 23 Şekil 2.4 Kaynak filtre modeli 24 Şekil 2.5 Gırtlağın yandan kesiti 27 Şekil 2.4 "i" ve "a" Seslerinin çıkartılmasında ses yolunun 28 aldığı şekil Şekil 2.5 Ünlü dörtgeni 38 Şekil 4.1 Şehiriçi kayıt sırasında kullanılan hatların 49 durumunu gösteren diyagram. Şekil 4.2 Şehirlerarası kayıt sırasında kullanılan hatların 50 durumunu gösteren diyagram. Şekil 6.1 Aynı kişiye ait bir hafta arayla alınmış seslerin 78 karşılaştırılması Şekil 6.2 Aynı tümceyi kullanan farklı konuşmacıların, 79 seslerinin karşılaştırılması Şekil 6.3 Konuşmacının sesini perdeleyerek 81 (farklı bir sesi taklit ederek) kaydedilmiş sesinin özgün konuşmasıyla karşılaştırılması

7 viii Ç İZ E L G E L ER D İZ İN İ Çizelge 3.1 POLYPHONE standardına göre oluşturulan 38 veri tabanlarının toplam sözce sayısı Çizelge 3.2 POLYPHONE veri tabanında kağıttan okunan 40 materyalin dökümü Çizelge 3.3 POLYPHONE veri tabanlarında spontan olarak 41 söyletilen Mataryalin dökümü Çizelge 4.1 Veri örneklerinin toplandığı yer ve kayıt şekillerini 47 gösteriri çizelge Çizelge 4.2 Ses örneği alınan deneklerin, cinsiyet, yaş eğitim 54 düzeyi ve büyüdükleri yerleri (lehçe kriteri için) gösterir çizelge Çizelge 4.3 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 57 kağıttan okutulan sözcüklerin dökümü Çizelge 4.4 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 64 spontan olarak söyletilecek sözcelerin dökümü Çizelge 5.1 Değişik diller için toplanan ses örnekleri ile 66 yapılan örneklemin karşılaştırılması Çizelge 5.2 POLYPHONE standardına göre oluşturulan veri 68 tabanları ile Türkçe veri tabanı örnekleminin karşılaştırılması

8 1 1. GİRİŞ 1.1. Te z i n K o nu s u ve Ö ne mi A dl i bi l i m al a nı nd a, i ns a n s e si yol uy l a i şl e ne n s uçl a r ı n o r ta y a ç ı ka r tıl a bi l m esi i çi n so n y ıl l ar d a i l e rl e y e n t e k no l oj i yl e bi rl i k te bi l i ms el m e t o tl a r k ul l a nı l m a y a b a şl a nm ı ş tı r. D üny a d a ki b u g el i ş m el e r T ür ki ye y e d e y a ns ı m ı ş v e bi r ç o k bi l i m ad am ı s es ta nı m a v e s e s o na y l am a gi bi s e s i şl e m e k o nus und a ç a l ış m a ya b a şl a mı ş tı r. F a k at b u ar a ş tı r m al a r ı n b üy ük ç o ğ unl uğ u y a b a nc ı di l d e ha zı rl a nm ı ş v eri ta b a nl a rı üze r i nd e y a p ıl ma k ta dı r. S o n y ı l l a r da s uç a r a ş t ır m a b i l i mi, k o nuş m a kayıtl a r ı bi l i m sel ol a ra k i nc el e nm e y e ba şl am ı ş v e b u al a nd a yo ğ un a r a ş tı r m al a r y ap ıl a r a k b a zı ti ca ri ür ünl e r pi y a s ay a s ür ül m üş t ür. Ül k e mi zd e b u al a nd a ç al ı ş m al a r o l m a s ı na r a ğm e n m e v c ut bi r T ür k ç e v eri ta b a nı ol ma m a sı nd a n d ol a yı ol uş t ur ul a n s i st e ml e ri n T ür k ç e s es ta nı m a al g o ri t m al a r ı nd a p e rf o r ma ns l a r ı nı n ne k a d a r i yi y a d a k ö t ü ol d uğ u k o nus u nd a s a ğl ıkl ı bi r t e spi t y a p ıl m a sı m üm k ü n o l am a m ış t ı r. Bi r si s t emi n p e r fo r m a ns ı nı a r t tı r m ak i çi n ol uş t ur ul a c a k k o nuş m a c ı ta nı ma al go ri tm a s ı d e ği şi k ci ns i y e t, l e hç e v e ya ş g r upl ar ı nd a n t o pl a na n s e sl e rl e

9 2 e ği ti l m el i di r. B u ne d e nl e k o nuş m a v e ko nuş m a c ı ta nı m a k o nul a r ı nd a a r aş t ır m a ya p ıl a bi l m e si i çi n y et e ri nc e ze ng i n b i r k o nuş m a v e ri tab a nı na s a hi p ol unm al ı d ır ( D e mi r e kl e r v e ar k., ). B u k o nun u n ö ne m i, s e s a r a ş tı r m al a r ı nd a ö nc ü l ük e d e n ül k el e r de l i y ıl l a r ı n b a şl a rı nd a f a r k edi l mi ş v e b a şl a r ı nd a b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e çe şi tl i b a t ı di l l e ri i çi n f a r kl ı a m a çl ar a yö ne l i k bi r ço k ve ri ta b anı o r ta y a ç ı k ar ıl mı ş tı r. Ol uş t ur ul a c a k b ö yl e bi r v eri ta b a nı yl a a ş ağ ı d a Ş e ki l 1. 1 d e a ç ıkl a nd ı ğ ı gi bi b i r ç o k al a nd a k ul l a nıl abi l ec e k ti r. T ür k i y e T ür k ç e si i çi n s ta nd a r t k on uş m a v e ri ta b a nı he n ü z m e v c ut ol m am a s ı ne d e ni yl e T ür k ç e k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a ko nul a r ı nd a ar a ş t ır m a y a pa n he r k e s k e nd i v eri si ni k e ndi t o pl a m akta v e b u i şl em bi r s ta nd a r d a o t ur t ul ma d ı ğı nd a n d ol a y ı ç o k v a ki t k a y bı na ne d e n o l m a k ta d ı r. B unu n s o nuc u o l a ra k a y nı al g o ri t m al a r üze r i nd e çal ış a n v e i ki fa r kl ı v e ri tab a nı nd a g el i şti ri l e n b e nze r s i s te ml e r bi r bi rl eri yl e k a r ş ıl a ş tı r ıl a m a ma k ta, ha ng i si ni n d a ha ba ş a rıl ı ol d uğ u s o nuç l a r a b ak a r ak a nl a şıl a ma ma k ta d ır. B üt ün b u nl a r a e k ol ar a k, b ö yl e bi r ve ri ta b a nı nı n b ul unm a m a s ı T ür k ç e k o nus und a a r a ş t ır m a y a pa nl ar ın y a b a nc ı di l l e r i çi n ha zı r l a nm ı ş ol a n v e ri ta b a nl a r ı na b a ğl ı k al ar a k ç al ı şm al ar ı na ne d e n o l m a k tad ı r.

10 3 Bitmiş Uygulamalar Geliştirme Ses Etkileşimli telefon arama merkezleri Ses arşivlemesinde düzeltme ve dosyalamada güvenli ses servisleri Uygulama Alanları Teknoloji ve Araştırma Uygulama, veri tabanları üzerinde değerlendirme Yazılım geliştirmede Teknolojinin desteği Kısa tümceler üzerinde tanıma Kelime yakalama Güçlü konuşma analizi - Anlaşılır modeller - Çoklu bölüm - Konuşma zenginleştirme - Denetimsiz eşitleme Konuşmacı tanıma Uzun tümce üzerinde tanıma HMMs ve Hybrid Sistemler Güçlü Konuşma Modelli Konuya dayalı ses dizini Güçlü Karar - Güvenirliliğin ölçümü - Varsayım testi - Çoklu-eğilim - Model uyarlama - Çeşitli sesletim - Dil modeli - Konuşmacı karakterleri - Alışılmış parolalar Ş e k i l Ol uş t ur ul ac a k v eri ta b a nı nı n k ul l a nı m al a nl ar ı Ç e ş i tl i Ü n i ve r si t e le r ve K u r u lu ş l a r Ta r a fı n d an O l u ş tu r u la n Ver i Ta b a nı To p l a ma Te k n i k l er i ve K u l l an ı m Ye r l e r i B u b öl üm d e P e nns yl v a ni a Ü ni v e r si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş ol a n L C D ( Ling ui s ti c D a ta C o ns o rti um )

11 4 ta r a f ı nd a n ol uş t ur ul a n ç e şi tl i di l l e re ai t ve ri ta b a nı t o pl a ma t ek ni kl e ri v e P O LYP H O N E s ta nd a r tl a r ı i nc el e ne c ek ti r. S o n y ı l l a r da bi l gi s a ya rl a k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a, o p ti k k a r a kt e r ta nı m a, s e s s e nt e zi, do ğ al di l i şl e me gi bi uy g ul am a al a nl a rı na gi tti kç e a r ta n bi r i l gi m e v c ut t ur. Ö t e y a nd a n, g e ni ş i ns a n k i tl el e ri ta r af ı nd a n k ul l a nıl a n b üt ün d i l l e ri n ço k k arm a ş ı k v e ze ng i n y a p ıl a r ol d uğ und a n d ol a y ı y uk a r ıd a s ö zü e di l e n se s uy g ul a m al ar ı n b a ş a r ıl ı s o nuç v e re bi l m esi i çi n bi l gi s ay a r al g o ri t m al a r ı ç o k b üy ük m i k ta rla r d a ve ri i l e e ği t m e k g e r e k me k t edi r ( Be r ns t ei n e t al., ). B u ne d e nl e, ç e şi tl i d üny a di l l e ri i çi n v e ri tab a nl a rı ol uş t ur m a k v e ol uş t ur ul a n v e ri ta b a nı nı d a ğı tm a k i çi n 6 0 ı n üs t ü nd e ü ni v e rsi te ve şi r k eti n üy e ol d uğ u b i r k o ns o r si y um k ur ul m uş t ur. Li ng ui s ti c Da ta Co ns o r ti um ( L D C ) a dı yl a a nı l a n b u k o ns o r si y um P e nns y l v a ni a Ü ni v er si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş o l up b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e İ s pa ny ol c a, F r a ns ı zc a, Fl a m a nc a, Al m a nc a, Ja p o nc a v e Çi nc e gi bi ç eşi tl i d üny a d i l l e ri i l e i l gi l i ve ri ta ba nı ol uş t ur m a v e da ğ ı tm a fa al i y e tl e ri nd e b ul unm a k ta d ı r. Ç al ı ş ma y a ış ı k t ut m a s ı aç ı s ı nda n ö nc e l i kl e L C D ta r a f ı nd a n d a ğı t ım ı y a p ıl a n k o nuş m a v e ri ta ba nı t e k ni kl e ri i nc el e ne r e k a ş a ğı d a k o nuş m a v e ri ta b a nl ar ı yl a i l gi l i bi l gi l e r v e ri lmi ş ti r. A nl a t ıl a n v e ri ta b a nl ar ı nı n ta m a m ı na y a kı n s e s v e ri l e ri ni eği t me v e t e s t gr upl a r ı ol m ak üze r e i ki ye a y r ıl a ra k a y nı ve ri ta b a nı üze r i nd e ç al ış a n a r a ş tı rm a c ıl ar ı n el d e e t ti kl eri

12 5 s o nuç l a r ı bi r bi ri yl e k a r şıl a şt ı rıl m a ol a na ğ ı s a ğl am ı ş ol a c a kt ı r ATI S Ve r i Ta b a n ı AT I S ( Ai r Tra v el I nf o r m a ti o n Syste m ) ha v a d ol a ş ı mı bi l gi si s t eml e ri v eri ta b a nı, ö zel bi r b a ğl aml a s ı nı rl a nm ı ş ol a n d o ğ al ko nuş m a l ar ı i çe ri r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). B u v eri ta b a nı i l e k o nuş m a c ı y a b a ğı ml ı ko nuş m a ta nı m a a m a çl ar ı i çi n d üş ün ül m üş t ür. S ö zü e d i l e n ö ze l b a ğl a m ha v a y ol c ul uğ u bi l gi sis t e mi yl e i l gi l i di r. Uç a k y ol c ul uğ u i l e i l gi l i bi l gi s o r ma k, r e ze r v a s y o n y ap t ır m a k gi bi a m a çl a r a y ö nel i k t üm c el eri n y e r al d ığ ı ve ri ta b a nı 1 0 ko nuş m a c ı d a n 1 6 k H z ö r ne kl e m e hı zı nd a, 1 6 bi t e ni c e ml e ne r e k y a k ı n k o nuş m a i l e S e nn he i s e r H M D4 1 4 v e Crown PCC m od el i ki f a r kl ı mi k r of o nl a t o pl a nm ı ş tı r. AT IS v eri tab a nı t es t v e e ği ti m si s t eml eri ol a r a k bi l i ne n AT S 0, ATI S 2 v e ATI S 3 ol a r ak g el i şti ri l mi ş ti r B R AM S H I L L Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı nd a he r b i r k o nuş m a c ı d a n al ı na n s ta nd a r t b a zı t e s t c üml el eri ve s er b e st ko nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( P ol i c e Sta ff Col l eg e, ). K a r şıl ı kl ı k o nuş m a

13 6 bi çi mi nd e g er ç e kl e şti ri l e n s e r b e st k o nuş m a l a rd a, he r bi r k o nuş m a c ı çi fti ne, üze r i nd e k on uş a c a kl a rı fo t o ğr a fl a r v e ri l mi ş ve he r bi r çi ft te y e r al a n k o nuş m a c ı l a r d a n k a y d e di l e n s esl e r a yr ı a y rı k ütük l e r hal i nd e o rg a ni ze e di l mi ş ti r. B u k üt ük l e r e e k ol a ra k k o nuş m a c ı nı n ci ns i y e t, y aş, b o y, ki l o, d o ğ um y e ri gi bi ö zel l i kl e r ü ze r i nd e k o nuş t uğ u f o t o ğ r a f ı n ko d u, t üm c el eri n ç e vi ri y a zı m ı v e di y al o g ol uş t ur a n i ki nci k o nuş m a c ı nı n k i ml i ği d e ay r ı k üt ük l e r ha l i nd e v eri l mi şti r. İ ngi l i z İ ng i l i zc e si ne y ö ne l i k b u v e ri ta ba nı nd a s e sl er 1 0 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r H C R C Ma p Ta s k Ve r i Ta b a n ı ta ne di y al og d a n ol uş a n b u v e ri tab a nı ç e şi tl i ha r i tal a r üze ri nd e ol uş t ur ul a n di y al o gl a rı i çe r m ek t e di r ( H um a n C o m m uni c a ti o ns R e s ear c h C e nt e r, ). Yü z y üze y a p ıl a n v e y a y üz y üze y a p ıl m a y a n di y al o gl ar a e k ol a r a k S GM L ( Sta nd a r t G e ne r al ize d M a r k up La ng ua g e ) f o r m at ı nd a y ap ıl mı ş ç e vi ri y a zı ml a r, ha ri tal a r v e ve ri ta b a nı nı k ul l a na c a k ki şi l e re yö ne l i k b a zı y ar d ı mc ı p r o g r aml a r d a 8 di s k t e n ( CD - R OM ) ol uş a n v e ri ta b a nı na d a hi l di r. Ve ri ta b a nı nd a s e sl e r çi ft ka na l ol ar a k 20 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r.

14 K I N G Ve r i Ta b an ı Ta m a m ı e r ke k ol a n 2 6 N e w J e rs e y ve 2 6 S a n Di eg o k ö k e nl i k o nuş m a c ı d a n t o pl a nan K I N G v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı ta nı m a ar a ş tı r m al ar ı i çi n g el i ş ti ri l mi ş ti r ( I T T., ). He r bi r k o nuş m a c ı i l e a yr ı ka y ı t s e a ns ı y a p ıl mı ş ve a y nı k o nuş m a he m g e ni ş he m d e da r b a ntl ı ol a r a k ka y d edi l mi ş ti r. D ar b ant l ı k ay ı t ta, k o nuş m a s ta nd a r t bi r t el ef o n a pa r at ı nd an g e çi ri l e r e k y er el bi r s a nt r al a, o r a d a n d a uza k bi r s ant r a l a y ol l a nm ı ş, so nr a yi ne y e r el s a nt r al a g e ti ri l er e k g e ri dö ne n a na l o g si ny al d e n k a y ıt y a pıl m ış t ı r. G e ni ş b a ntl ı k ay ı t i s e yi ne a y nı k o nuş m a nı n s e s si z bi r o da d a t el e f o n a hi ze si ne ta k ıl a n k al i t el i bi r mi k r of o nd a n e l d e e di l mi ş hal i di r. He r i ki ka y ıt d a 8 kh z ö r ne kl e m e hı zı nd a 1 6 bi t d o ğr us al ni c e ml e m e k ul l a nıl a ra k y a pıl m ış t ı r. He r bi r s ea ns ta k o nuş m a c ı y a üze r i nd e k o nuş a c a ğ ı bi r ko nu v e ri l mi ş ve he r bi r s e a ns ta y a kl a ş ık 30 s a ni y el i k s e s v e ri si al ı nm ı ş t ır M AC R O P H O N E Ve r i Ta b a n ı y ıl ı nd a ta m aml a na n v e y akl a ş ık A m e ri k al ı d a n al ı na n s ö zc e yi ka psa y a n bi r v e ri ta ba nı d ı r (SRI I nt e r na ti o nal, ). Veri ta ba nı T 1 t el e f o n k a na l l a r ı nd a n 8 kh z 8 - bi t u-l a w ol a ra k k a y d edi l mi ş ti r. H e r bi r d e ne k t e n, 4 5 a d e t k a ğ ıt tan o k u na n s o r uy a y a nı t, 3 4 a de t k a ğ ıt ta n o k una n s ö zc ü k v e 11 a d e t s po nta n s o r u/ y a nı t v er m e si i s t e nmi ş ti r. D e ne k l e r e d e m og r a fi k

15 8 bi l gi l e r, ş e hi r i si ml eri, ç al ı ş t ığ ı y e r gi bi ba zı bi l gi l er s o r ul m uş / o k ut ul m uş t ur O G I S PE L L ED ve S P O KE N Ve r i Ta b a n ı Tel e f o n üze ri nd e n o t o m a ti k s o ru s o r up k o m ut v e r e n ( p r o m pti ng ) v e k a yı t y a pa n bi r si s t e m ta r af ı nd a n k a y d e di l e n b u v e ri ta b a nı nd a d e n f a zl a k o nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( O re g o n Gr a d ua t e I ns ti t ut e, ( ). K o nuş m a c ı l a r a a dl ar ı, ne r ed en a r a d ı kl ar ı, ne r e d e b üy üd ük l e ri, v e ev e t \ ha y ır ti pind e c e v a p v e r ec e kl e ri b a zı s o r ul a r so r ul m uş t ur. Ay r ıca a dl ar ı ve s oy a dl ar ı ha r f, ha r f s ö yl e m el e ri ( s pel l i ng ), si s t em ta ra f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı sö zc ük l e ri t e k ra rl a m al a rı v e yi ne si s t em ta r a f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı s özc ük l e ri aç ı kl a m al a r ı i s t e nmi ş ti r. Or e g o n G r ad ua t e I ns ti t ut e d e ( O G I) y a pıl a n b u k a y ı tl ar d a he r bi r so r u y a d a e m r e ( p r om p t ) v e ri l e n y a nı t a y r ı bi r k üt ük ha l i nd e o r g a ni ze e di l mi ş v e k o nuş m a c ı nı n c i nsi y eti, k o nuş m a nı n k al i te si v e k o nuş m a nı n za m a n - ç a k ı ş m al ı o r ta g ra fi k ç e vri y a zı m ( ti m e al i g ne d or t ho g r a p hi c t ra ns c ri p ti o n ) d a v e ri ta b a nı nd a v e ri l mi şti r.

16 P H O N E BO O K Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a si s te ml er i ni n ö ne mi ni ko r uy a c a ğı v a r s a yı m ı nd a n ha r e k e tl e t el e f o n üze r i nd e n k a y d e di l e n b üy ük b i r ay r ı k s ö zc ük v e ri taba nı d ı r ( Pi t e rl l i, e t al., ). Ay rı k sö zc ük ta nı m a si s t eml e ri ni n d e va ml ı k o nuş m a v e ri l e ri yl e e ği ti l m esi ni n a y r ı k s ö zc ükl e rl e e ği ti l m e si ne g ör e d a h a k ö t ü s on uç l a r v e r me si b u v e ri ta b a nı nı n o l uş t ur ul m a s ı i çi n bi r b a şk a yö nl e ndi rm e k a y na ğ ı ol m uş t ur. Ayr ı c a, s ö zcük s i st e ml e ri ni n ( word s p o t ti ng s y st e m s) e ği ti mi nde d e k ul l a nıl abi l i r. P ho ne b o o k ta y e r al a n s ö zc ük l e r A m e ri ka n İ ng i l i zc esi ni n b üt ü n s e s bi ri ml e ri ni ( p ho ne m e ) m üm k ü n o l d uğ u k a d ar f a zl a b a ğl am d a ka ps a ya c a k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. Topl a m 2 3 sa a tl i k s e s k ay d ı i çe r e n b u ve ri ta b a nı a y r ıc a ç e şi tl i k o nuş m a c ı v e t el e f o n ha t k a ra k t eri sti kl e ri ni d e y a ns ı t m a k tad ı r. Ve ri tab a nı nd a s ö zc ük s eçi l er e k bi r ha v uz ol uş t ur ul m uş v e he r bi ri d e mo g r afi k a ç ıd a n A B D nüf us u nu i y i t e m si l et ti ği d üş ün ül e n, o r tal a ma 11.7 y e ti şki n k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n s e sl e ndi ri l mi ş ti r. Ve ri ta b a nı nd a t o pl a m s ö zc ük y er al m ı şt ı r. Se sl er s a y ı s al ol ar a k d o ğr ud a n bi r T 1 tel e f o n ha t t ı nd a n 8 k H z ö r ne k l e ne r e k 8 bi t m u -l a w s a y ı s al f or m a tı n d a k a y d e di l mi ş ti r.

17 D a r pa R es o u rc e Ma n a g e me n t (RM 1 ) Ver i Ta b a n ı D e ni zci l i kl e ( N av al R e so ur c e M a na g e m e nt ) i l gi l i t üm c e l e ri n y e r al d ı ğı b u v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m sı z v e k o nuş m a c ı y a b ağ ıml ı k o nuş m a ta nı m a y a y ö ne l i k ol ar a k ha zı r l a nm ı ş t ı r ( De f e ns e A d v a nc e d R e s e a rc h P r oj e c t A g e nc y, ). K o nuş m a c ı da n b a ğ ı m sı z k o nuş m a ta nı m a böl üm ü nd e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n bi r ka ç t üm c e b ul unm a k ta d ı r. K o nuş m a c ı y a b ağ ı ml ı ko nuş m a ta nı m a a r aş t ı rm al ar ı nd a k ul l a nıl ma s ı pl a nl a na n b öl üm ün ü i s e 1 2 k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n t üm c e ol uş t ur m ak ta d ır. K o nuş m a c ı l a r t üm c el e ri y a zıl ı m e ti nd e n o k um uş t ur. K a y ı tl a r ç o k d üş ük a r ka pl a n g ür ül t üs ü ol a n bi r o r ta m d a S e nn he i s e r S N 4 14 mi k r of o n i l e y a p ıl m ı ş v e s e s 2 0 k H z d e ö r ne kl e ne r e k 16 bi t e ni c eml e nmi ş ti r. D a ha s o nr a a ş a ğı - ö r ne kl e m e ( down-s a m pl i ng ) y ol uyl a 1 6 k H z d e d üş ür ül e n s e s v e ri l eri, he r b i r t üm c e ay r ı bi r k üt ük o l uş t ur a c a k bi çi m d e o rg ani ze e di l mi ş ti r. T üm c e u zu nl uk l a rı ya kl aş ı k ol a ra k 3-5 sa ni y e a r a s ı nd a d ı r R O AD R AL LY Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı, d o ğ al k o nuş m a i çi nd e s ö zc ük y a kal a m a a r a ş tı r m al a r ı d üş ü nül e r e k ha zı r l a nm ı şt ı r ( N a ti o na l I ns t i t ut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). Ko nuş m a l ar i ki ki şi ni n bi r r al l i pl a nl a ma s ı ko nus u e t r a f ı nd a d ö nm e k t e di r. Ay r ı o dal a ra ot ur t ul a n i ki ki şi y e bi re r y ol

18 11 ha r i tas ı v e ri l mi ş, b el i rl i p ua nl a m a k ri t e rl e ri ne g ö r e ( ö r ne ği n d a ğ yol l ar ı y a d a i kinc i l y ol l a r ı n o t oy ol l a r a g ö r e d a ha y ük s e k p ua n g e ti r m e si gi bi ) ha ri tad a i ş a r etl e ne n i ki no k ta a ra s ı nd a bi rbi rl eri yl e ko n uş a r a k bi r g üze r g a h b e l i rl e m el e ri i s t e nmi ş ti r. B u v e ri ta b a nı i ki b öl üm d e n o l uş m ak ta d ır. St o ne he ng e a d ı v e ri l e n b öl üm d e di y al og u ol uş t ur a n i ki ko nuş m a c ı nı n he r b i ri ni n s e si mi k r of o nl a al ı nı p 30 0 H z H z b a nt g e ni şl i ği nd e bi r P C M F I R s üzg e ci nd e n g e çi ri l e r ek s t er e o bi r t ey p ci ha zı nı n i ki ka na l ı na a y r ı a yrı k a y d edi l mi ş ti r. Da ha s o nr a s e s ol m a y a n b öl üml er a y ı kl a na r a k k o nuş m a c ı b a ş ı na o r tal a m a 3 d a ki k a s üre n s e s k üt ük l e ri el d e e di l mi ş ti r. B u b öl üm d e 9 6 k o nuş m a c ı b ul unm a k ta d ı r. Ve ri 2 8 tab a nı nı n W a t erl o o a dı v e ri l e n i ki nci böl üm d e i s e b e nze ri ka y ı tl a r d o ğ r ud a n t el e f o n ha tl a r ı üze r i nd e n y a p ıl mı ş tı r. B u b öl üm d e bi ri nci b öl üm d e ki l e r d e n f ar kl ı 5 6 k o nuş m a c ı y e r al m a kta d ır. S e s v e ri l eri 1 0 kh z ö r ne k l e m e hı zı v e 1 6 bi t ni c e ml e m e k ul l a nı l a r a k k üt ük l e r hal i nd e d üze nl e nm i şti r. S ö zc ük y a k al a m a ç al ı şm al ar ı nd a k ul l a nıl m a k üze r e, ö ne ml i bi r b öl üm ü ha r i tad a ki y e r i si ml eri nd e n ol uş a n 2 0 s ö zc ük s e çi l mi ş v e e r bi r s e s k üt üğ ü nd e b u nl a rı n g e ç ti ği y e rl e r i ş a r etl e nmi ş ti r. S ö zc üğ ü n b a şl ang ı ç no k ta s ı v e ö r ne k s a y ı sı ci nsi nd e n uz u nl uğ u n un y e r al dı ğ ı b u k üt ükl e r s es k üt ük l e ri i l e bi rl i kt e ve ri ta b a nı nı ol uş t ur m a k ta d ır.

19 S W I TC H B O AR D Ve r i Ta b a nı A r al ar ı nd a k o nuş m a v e k o nu ş m a c ı ta nı m a nı n d a b ul und uğ u ç e ş i tl i se s a ra ş t ırm al a rı nd a k ul l a nı l m a k ü ze r e ol uş t ur a n SW IT C HB O AR D ; t el e f o n h a tl ar ı ü ze r i nd e n, ta m am e n bi l gi s a y ar d e ne ti mi nd e ot o m a ti k ol a r a k t o pl a nm ı ş bi r v e ri ta b a nıd ı r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). He r bi ri 6 da ki ka sür e n di y ol o ğ u n b ul und uğ u SW IT C H BO A R D ç ok büy ük b i r ve ri ta ba nı d ı r. To pl a m 24 0 s a atl i k se s i ç er en b u v e ri ta ba nı nd a A m e ri ka n İ ng i l i zc e si ni n b üt ün a na l e hç el e ri ne s a hi p d e n f a zl a k o nuş m a c ı nı n 3 m i l y o nd a n f a zl a sö zc üğ ü b ul unm a k ta d ı r. S e sl e r T 1 t el ef on ha t t ı nd a n d o ğ r ud a n s a y ı s al ol a r ak 8 k H z v e 8 bi t m u -l aw k odl a nm ı ş bi çi mi nd e t o pl a nm ı ş t ır S P I D R E Ve ri Ta banı SW IT C HB O A R D ve ri ta b a nı nı n ç o k b üy ük ol ma s ı y üz ü nd e n, b ur a d a y e r al a n k on uş m a l a r ı n bi r b öl üm ü s e çi l e r e k, ö ze l l i kl e k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul am al ar ı nd a k ul l a nıl ma k üze r e S P I D R E a d ı v e ri l e n y e ni bi r v e ri ta b a nı ha zı r l a nm ı ş tı r ( Te xa s I ns tr um e nts, ). K a nal k a r a kt e ri s ti ği ni n k o nuş m a c ı ta nı m a d a ki ö ne mi üze r i ne SW IT C HB O A R D i çi nd e n e n a z üç a y r ı t el e f o n a pa r a tı k ul l a na n 4 5 ko nuş m a c ı, k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul a m al a r ı i çi n he d e f ki tl e ol a ra k se çi l mi şti r.

20 S W I TC H B O AR D E X C E R P TS Ver i Ta b a n ı SW IT C HB O A R D v e ri ta b a nı nd a n k r e di k a r tı k o nus u nd a k i di y al ogl ar s e çi l e r ek, s ö zc ük y ak al a m a uy g ul a m al a r ı na y ö ne l i k ol a n b u v e ri ta b a nı ol uş t ur ul m uş t ur ( Te xa s I ns t r um e nts, ). E ği tm e a m ac ı yl a k ul l a nı l m a k üze r e 3 5 di y al og i ç e r m ek t e di r. D a ha s o nr a te s t a m a cı na y ö ne l i k 1 0 di y al o g d a ha e kl e nm esi pl a nl a nm a k tad ı r TI 4 6 Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a ç al ı ş mal a rı i çi n ta s a r ıml a na n b u v e ri ta ba nı nd a, y a r ı s ı er k e k ya rı s ı k a dı n o l ma k üze r e t o pl a m 1 6 ko nuş m a c ı d a n a l ı na n 4 6 a y r ı k s ö zc ük b ul unm a k ta d ı r ( N a ti o nal I ns ti tut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). S ö zc ük l er 0-9 a ra s ı r ak a ml a r, A -Z a r a s ı ha r fl e ri n t ek t e k s e sl e ndi ri l mi ş hal i YE S, N O v e b unl a r a e k ol a r ak E NT E R, STO P v e E R A SE gi bi 8 e mi r s ö zc üğ üd ür. H e r bi r s ö zc üğ ü n he r b i r ko nuş m a c ı d a n 2 6 a yr ı ka y d ı al ı nm ı şt ı r. S esl e r Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n, a k us ti k i zol as y o nu o l a n b i r k abi nd e, El e ct r o - Voi c e RE- 1 6 c ar di oi d s di na mi k mi k r of o nl a t o pl a nm ı şt ı r. K a y ı tl a r ı n k o nuş m a c ı nı n ne f e s s e sl e ri nd e n e t ki l e nm e m e si a m a cı yl a mi kr o f o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n ta m ö nüne d e ğ i l bi ra z y a nı na y e rl e ş ti ri l mi ş ti r.

21 TI D I G I TS Ve r i Ta b a n ı A r d a rd a g el e n r a k a ml a r ı n ( c o nne c t e d di gi ts ) k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m s ı z ta nı na b i l m e si am a c ı na y ö nel i k b u v e ri ta ba nı t o pl a m k o nuş m a c ı d a n Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n t o pl a na n r a k a m di zi l e ri nd e n ol uş m a k ta d ır ( L eo na r d v e D o d di gt o n, ). K o nuş m a c ı l a r ı n 111 i e rk e k, 11 4 ü k a d ı n 10 1 i i s e ç o c uk t ur. L e hç e d e d e ng el i bi r d a ğ ıl ım i çi n A B D 2 1 b öl g e ye a y r ıl m ı ş ve si y a hl a rd a da hi l e di l i nc e 2 2 g r up ta d e ng e l i bi r l e hç e d a ğ ıl ı m ı sa ğl a nm a y a ç al ı ş ıl m ı şt ı r. H e r bir k o nuş m a c ı d a n, a y rı k ol ar a k s ö yl e nmi ş 2 2 r a k am v e he r bi ri fa r kl ı ol m ak üze r e 11 er ta ne i ki l i, üçl ü, d ö rtl ü, b e şl i v e ye di l i r a k am gr ub u ( a r d a r d a s ö yl e nmi ş r a k am ) al ı nm ı ş t ır. Se sl er a k us ti k i zol a s y o nl u Tr a co us ti c s RE244-B i si ml i bi r ka bi nd e El ec t r o Voi ce RE- 16 c a r di oi d s mi kr o f o nl a al ı nm ı ş ve mi k r of o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n 2-4 i nç uza ğ ı na y e r l e ş ti ri l mi ş ti r. 2 0 k H z ö r ne k l e m e hı zı yl a t o pl a na n v e ri l er k H z'e i ndi ri l e r ek bi r LP C a nal i z - se nt e z s i s t emi ne uy g ul a nm ı ş ve di nl e yi ci l e r ta ra f ı nd a n s a de ce s e nt e zl e ne n s e s di nl e ne r e k k o nuş m a c ı nı n k e n di si ne v e ri l e n r a k am di zi si ni s öyl e yi p s ö yl e m e di ği ne k a r a r ve ri l mi şti r. K o nuş m a c ı ha ta l ar ı nı n b i r b öl üm ü d ü ze nl e nm i ş, d üze l ti l em e y e nl e r v e ri ta ba nı nd a n ç ı k a r t ıl m ı şt ı r.

22 TI M I T ve N TI M I T Ve r i Ta b a n ı B u v e r i ta b a nı a k us ti k -f o ne ti k çal ı ş m al a rı v e k o nuş m a ta nı m a ç al ı ş m al a r ı nı d e s te kl em ek üze r e ha zı r l a nm ı ş tı r ( N a ti o na l I ns ti t ut e of Sta nd a r t and Te c hno l o gy, ). Ve ri ta b a nı, A B D ni n 8 ta ne l e hç e g r ub un u t e m si l e d e n k o nuş m a c ı nı n he r b i ri nd e n al ı na n 1 0 t üm c e, y a ni t o pl a m t üm c e i ç er m e kt e di r. T üm c el e r üç gr ub a a y r ıl m ı ş tı r. Bi ri nci g r ub a, l e hç e fa r kl ar ı nı ö ne çı k a ra c a k bi çi md e s eçi l mi ş 2 t üm c e b ul unm a k ta d ır v e b u i ki t üm c e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri tar a f ı nd a n o k unm uş t ur. İ ki nci g r up ta, g e ni ş bi r i ki l i s e s ( di p ho ne ) k a ps a m ı s a ğl a y ac a k bi çi md e s e çi l e n ( p ho ne ti c al l y c o m pa c t) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. H e r bi r k o nuş m a c ı b u gr up ta n 5 t üm c e o k um uş v e he r bi r t üm c e de 7 d eği şi k k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n o k unm uş t ur. Ü ç ünc ü g r up ta i s e f o ne ti k a ç ı d a n ç e şi tl i l i k a r z e d e n ( p ho ne t i c al l y- di ve r s e) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. Çe şi tl i me ti nl e r d e n d e rl e ne n b u t üm c e l e r t üm c e ti pi v e f o ne ti k b ağl a m a ç ı sı nd a n ze ng i n ol a c a k v e ç o k s ay ı d a al ofo n i çe r e ce k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. He r k o nuş m a c ı b u g r up ta n üç ta ne o k um uş, he r b i r t üm c e i s e y al nı z bi r k o nuş m a c ı ta r a fı nd a n o k unm uş t ur. S e s k üt ük l e ri yl e bi rl i k t e t üm c e ni n o r t o gr a fi k, s ö zc ük b a zı nd a v e ses b a zı nd a ç e vi ri y a zı m ı d a a yr ı k üt ükl e r ha l i nd e v e ri lmi ş ti r. S ö zc ük b a zı nd a i ş a r etl e me i l e he r bi r s ö zc üğ ün ö r ne k s ay ı s ı ci nsi nd e n b a şl a ng ı ç v e bi ti ş no k t al ar ı v e ri l mi şti r. F o ne ti k i ş a r etl e me d e i se a y nı i şl e m t üm c e d e ki b üt ün s e s l er i çi n y a p ıl mı ş, ek ol ar a k t üm c e ni n b a ş v e so nu nd a k i se s i ç e r me y e n b öl gel er h i l e i ş a r e tl e nmi ş ti r

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Isopanel Sandviç Panel

Isopanel Sandviç Panel Isopanel Sandviç Panel G i riģ Ö ze lli kleri Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 1 Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 2 Ma h y al ar D etaylar G ĠRĠġ A term it Isopanel S andviç P a nel, E t ipi ( D IN standard ı na

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 6. Ayak 13-14 MAYIS 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n z yon o o I 1.2. Of I C, m l O h n y n po

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 1.Ayak 07-08 OCAK 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700, m n ku

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 5. Ayak 22-23 NĠSAN 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD Doi: 10.18795/ma.60558 Research Article Murat KÜÇÜKUĞURLU Prof. Dr. Prof. Dr. E zu u T n Ün v, Ed b y F ü, T h Bö ü ü, E zu u -Tü y Erzurum Technical University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 www.vakifgyo.com.tr ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Saygıdeğer Hissedarlarımız, Kuruluşundan bu döneme gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün güvenilir, karlı ve istikrarlı Şirketi

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

KAYIP ZAMANIN İZİNDE

KAYIP ZAMANIN İZİNDE KAYIP ZAMANIN İZİNDE Mar cel Pro ust 10 Tem muz 1871 de Au teu il de doğ du. B üt ü n y aş am ın ı e tk il ey ec e k a st ı m k r i zl er in i n i lk in i 1881 de geçirdi. 1890 da Hukuk Fakültesi ne ve

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı