TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA

2 iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında ülkemiz için yeni sayılabilecek Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşmacı Tanıma algoritmalarının geliştirilmesi için Türkçe veri tabanı örneklemi yapılmıştır. Gelecekte oluşturulacak bir Türkçe veri tabanının oluşturulmasına yön verebileceği düşünülmüştür. Bundan sonra bu konu üzerinde yapılacak çalışmalara yardımcı olmasını dilerim. Yüksek Lisans eğitimime başlamama aracı olan değerli eğitmenim Prof.Dr.Tülin SÖYLEMEZOĞLU na ve dilbilimini bana sevdiren, bu tezi oluşturmamda bana yardımcı olan değerli eğitmenim ve danışmanım Prof.Dr.İclâl ERGENÇ e ve beni her konuda destekleyen sevgili eşim Dilek e sonsuz teşekkür ederim.

3 iv İ Ç İ N D E K İ L E R Kabul ve Onay Önsöz İçindekiler Şekiller Çizelgeler ii iii iv vii viii 1. GİRİŞ Tezin konusu ve amacı Tezin önemi Çeşitli Üniversiteler ve Kuruluşlar Tarafından Oluşturulan Veri Tabanı Toplama Teknikleri ve Kullanım Yerleri ATIS Veri Tabanı BRAMSHILL Veri Tabanı HCRC Map Task Veri Tabanı KING Veri Tabanı MACROPHONE Veri Tabanı OGI SPELLED ve SPOKEN Veri Tabanı PHONEBOOK Veri Tabanı DARPA RESOURCE MANAGEMENT (RM1) Veri Tabanı ROAD RALLY Veri Tabanı SWITCHBOARD Veri Tabanı SPIDRE Veri Tabanı SWITCHBOARD EXCERPTS Veri Tabanı TI46 Veri Tabanı TIDIGITS Veri Tabanı 14

4 v TIMIT VE NTIMIT Veri Tabanı YOHO Veri Tabanı POLYPHONE Veri Tabanı ve Standartları Veri Tabanı Toplama Tekniği KONUŞMA ve SES ÖZELLİKLERİ Seslerin Oluşumu Konuşma Dilinin Özellikleri Türkçenin Ses Özellikleri Türkçede Sesler VERİ ÇÖZÜMLEME Okutulacak ve Spontan Olarak Söyletilecek Verilerin oluşturulması UYGULAMA Türkçe-POLYPHONE Veri Tabanı Örnekleminin Oluşturulması Konuşmacıların Demografik Dağılımı Konuşmacılardan Kaydedilecek Materyalin Seçimi Kağıttan Okunacak Materyal Konuşmacı Kodu Sayı Dizileri Telefon Numarası Ard Arda Ayrık Rakam Dizisi Reel Sayılar Tarih Saat Yer (Şehir) Adı Uygulama Sözcüğü Harf Harf Söylenen Sözcük 64

5 vi Uygulama Sözcüğü Geçen Tümce Ayrık Sözcük Fonetik Açıdan Zengin Tümce Sözcük Yakalama Amaçlı Sözce Spontan Söylenecek Materyal BULGULAR SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Hukuki İnceleme Veri Tabanı Örneklemini Oluşturan Seslerin İncelenmesi 77 ÖZET 78 SUMMARY 79 KAYNAKLAR 80

6 vii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Oluşturulacak veri tabanının kullanım alanları. 3 Şekil 2.1 Konuşmanın sinir sistemiyle olan ilişkisi 21 Şekil 2.2 Ses yolunun şematik gösterimi 22 Şekil 2.3 Ses yolu tüp modeli 23 Şekil 2.4 Kaynak filtre modeli 24 Şekil 2.5 Gırtlağın yandan kesiti 27 Şekil 2.4 "i" ve "a" Seslerinin çıkartılmasında ses yolunun 28 aldığı şekil Şekil 2.5 Ünlü dörtgeni 38 Şekil 4.1 Şehiriçi kayıt sırasında kullanılan hatların 49 durumunu gösteren diyagram. Şekil 4.2 Şehirlerarası kayıt sırasında kullanılan hatların 50 durumunu gösteren diyagram. Şekil 6.1 Aynı kişiye ait bir hafta arayla alınmış seslerin 78 karşılaştırılması Şekil 6.2 Aynı tümceyi kullanan farklı konuşmacıların, 79 seslerinin karşılaştırılması Şekil 6.3 Konuşmacının sesini perdeleyerek 81 (farklı bir sesi taklit ederek) kaydedilmiş sesinin özgün konuşmasıyla karşılaştırılması

7 viii Ç İZ E L G E L ER D İZ İN İ Çizelge 3.1 POLYPHONE standardına göre oluşturulan 38 veri tabanlarının toplam sözce sayısı Çizelge 3.2 POLYPHONE veri tabanında kağıttan okunan 40 materyalin dökümü Çizelge 3.3 POLYPHONE veri tabanlarında spontan olarak 41 söyletilen Mataryalin dökümü Çizelge 4.1 Veri örneklerinin toplandığı yer ve kayıt şekillerini 47 gösteriri çizelge Çizelge 4.2 Ses örneği alınan deneklerin, cinsiyet, yaş eğitim 54 düzeyi ve büyüdükleri yerleri (lehçe kriteri için) gösterir çizelge Çizelge 4.3 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 57 kağıttan okutulan sözcüklerin dökümü Çizelge 4.4 Türkçe-POLYPHONE veri tabanı örnekleminde 64 spontan olarak söyletilecek sözcelerin dökümü Çizelge 5.1 Değişik diller için toplanan ses örnekleri ile 66 yapılan örneklemin karşılaştırılması Çizelge 5.2 POLYPHONE standardına göre oluşturulan veri 68 tabanları ile Türkçe veri tabanı örnekleminin karşılaştırılması

8 1 1. GİRİŞ 1.1. Te z i n K o nu s u ve Ö ne mi A dl i bi l i m al a nı nd a, i ns a n s e si yol uy l a i şl e ne n s uçl a r ı n o r ta y a ç ı ka r tıl a bi l m esi i çi n so n y ıl l ar d a i l e rl e y e n t e k no l oj i yl e bi rl i k te bi l i ms el m e t o tl a r k ul l a nı l m a y a b a şl a nm ı ş tı r. D üny a d a ki b u g el i ş m el e r T ür ki ye y e d e y a ns ı m ı ş v e bi r ç o k bi l i m ad am ı s es ta nı m a v e s e s o na y l am a gi bi s e s i şl e m e k o nus und a ç a l ış m a ya b a şl a mı ş tı r. F a k at b u ar a ş tı r m al a r ı n b üy ük ç o ğ unl uğ u y a b a nc ı di l d e ha zı rl a nm ı ş v eri ta b a nl a rı üze r i nd e y a p ıl ma k ta dı r. S o n y ı l l a r da s uç a r a ş t ır m a b i l i mi, k o nuş m a kayıtl a r ı bi l i m sel ol a ra k i nc el e nm e y e ba şl am ı ş v e b u al a nd a yo ğ un a r a ş tı r m al a r y ap ıl a r a k b a zı ti ca ri ür ünl e r pi y a s ay a s ür ül m üş t ür. Ül k e mi zd e b u al a nd a ç al ı ş m al a r o l m a s ı na r a ğm e n m e v c ut bi r T ür k ç e v eri ta b a nı ol ma m a sı nd a n d ol a yı ol uş t ur ul a n s i st e ml e ri n T ür k ç e s es ta nı m a al g o ri t m al a r ı nd a p e rf o r ma ns l a r ı nı n ne k a d a r i yi y a d a k ö t ü ol d uğ u k o nus u nd a s a ğl ıkl ı bi r t e spi t y a p ıl m a sı m üm k ü n o l am a m ış t ı r. Bi r si s t emi n p e r fo r m a ns ı nı a r t tı r m ak i çi n ol uş t ur ul a c a k k o nuş m a c ı ta nı ma al go ri tm a s ı d e ği şi k ci ns i y e t, l e hç e v e ya ş g r upl ar ı nd a n t o pl a na n s e sl e rl e

9 2 e ği ti l m el i di r. B u ne d e nl e k o nuş m a v e ko nuş m a c ı ta nı m a k o nul a r ı nd a a r aş t ır m a ya p ıl a bi l m e si i çi n y et e ri nc e ze ng i n b i r k o nuş m a v e ri tab a nı na s a hi p ol unm al ı d ır ( D e mi r e kl e r v e ar k., ). B u k o nun u n ö ne m i, s e s a r a ş tı r m al a r ı nd a ö nc ü l ük e d e n ül k el e r de l i y ıl l a r ı n b a şl a rı nd a f a r k edi l mi ş v e b a şl a r ı nd a b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e çe şi tl i b a t ı di l l e ri i çi n f a r kl ı a m a çl ar a yö ne l i k bi r ço k ve ri ta b anı o r ta y a ç ı k ar ıl mı ş tı r. Ol uş t ur ul a c a k b ö yl e bi r v eri ta b a nı yl a a ş ağ ı d a Ş e ki l 1. 1 d e a ç ıkl a nd ı ğ ı gi bi b i r ç o k al a nd a k ul l a nıl abi l ec e k ti r. T ür k i y e T ür k ç e si i çi n s ta nd a r t k on uş m a v e ri ta b a nı he n ü z m e v c ut ol m am a s ı ne d e ni yl e T ür k ç e k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a ko nul a r ı nd a ar a ş t ır m a y a pa n he r k e s k e nd i v eri si ni k e ndi t o pl a m akta v e b u i şl em bi r s ta nd a r d a o t ur t ul ma d ı ğı nd a n d ol a y ı ç o k v a ki t k a y bı na ne d e n o l m a k ta d ı r. B unu n s o nuc u o l a ra k a y nı al g o ri t m al a r üze r i nd e çal ış a n v e i ki fa r kl ı v e ri tab a nı nd a g el i şti ri l e n b e nze r s i s te ml e r bi r bi rl eri yl e k a r ş ıl a ş tı r ıl a m a ma k ta, ha ng i si ni n d a ha ba ş a rıl ı ol d uğ u s o nuç l a r a b ak a r ak a nl a şıl a ma ma k ta d ır. B üt ün b u nl a r a e k ol ar a k, b ö yl e bi r ve ri ta b a nı nı n b ul unm a m a s ı T ür k ç e k o nus und a a r a ş t ır m a y a pa nl ar ın y a b a nc ı di l l e r i çi n ha zı r l a nm ı ş ol a n v e ri ta b a nl a r ı na b a ğl ı k al ar a k ç al ı şm al ar ı na ne d e n o l m a k tad ı r.

10 3 Bitmiş Uygulamalar Geliştirme Ses Etkileşimli telefon arama merkezleri Ses arşivlemesinde düzeltme ve dosyalamada güvenli ses servisleri Uygulama Alanları Teknoloji ve Araştırma Uygulama, veri tabanları üzerinde değerlendirme Yazılım geliştirmede Teknolojinin desteği Kısa tümceler üzerinde tanıma Kelime yakalama Güçlü konuşma analizi - Anlaşılır modeller - Çoklu bölüm - Konuşma zenginleştirme - Denetimsiz eşitleme Konuşmacı tanıma Uzun tümce üzerinde tanıma HMMs ve Hybrid Sistemler Güçlü Konuşma Modelli Konuya dayalı ses dizini Güçlü Karar - Güvenirliliğin ölçümü - Varsayım testi - Çoklu-eğilim - Model uyarlama - Çeşitli sesletim - Dil modeli - Konuşmacı karakterleri - Alışılmış parolalar Ş e k i l Ol uş t ur ul ac a k v eri ta b a nı nı n k ul l a nı m al a nl ar ı Ç e ş i tl i Ü n i ve r si t e le r ve K u r u lu ş l a r Ta r a fı n d an O l u ş tu r u la n Ver i Ta b a nı To p l a ma Te k n i k l er i ve K u l l an ı m Ye r l e r i B u b öl üm d e P e nns yl v a ni a Ü ni v e r si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş ol a n L C D ( Ling ui s ti c D a ta C o ns o rti um )

11 4 ta r a f ı nd a n ol uş t ur ul a n ç e şi tl i di l l e re ai t ve ri ta b a nı t o pl a ma t ek ni kl e ri v e P O LYP H O N E s ta nd a r tl a r ı i nc el e ne c ek ti r. S o n y ı l l a r da bi l gi s a ya rl a k o nuş m a v e k o nuş m a c ı ta nı m a, o p ti k k a r a kt e r ta nı m a, s e s s e nt e zi, do ğ al di l i şl e me gi bi uy g ul am a al a nl a rı na gi tti kç e a r ta n bi r i l gi m e v c ut t ur. Ö t e y a nd a n, g e ni ş i ns a n k i tl el e ri ta r af ı nd a n k ul l a nıl a n b üt ün d i l l e ri n ço k k arm a ş ı k v e ze ng i n y a p ıl a r ol d uğ und a n d ol a y ı y uk a r ıd a s ö zü e di l e n se s uy g ul a m al ar ı n b a ş a r ıl ı s o nuç v e re bi l m esi i çi n bi l gi s ay a r al g o ri t m al a r ı ç o k b üy ük m i k ta rla r d a ve ri i l e e ği t m e k g e r e k me k t edi r ( Be r ns t ei n e t al., ). B u ne d e nl e, ç e şi tl i d üny a di l l e ri i çi n v e ri tab a nl a rı ol uş t ur m a k v e ol uş t ur ul a n v e ri ta b a nı nı d a ğı tm a k i çi n 6 0 ı n üs t ü nd e ü ni v e rsi te ve şi r k eti n üy e ol d uğ u b i r k o ns o r si y um k ur ul m uş t ur. Li ng ui s ti c Da ta Co ns o r ti um ( L D C ) a dı yl a a nı l a n b u k o ns o r si y um P e nns y l v a ni a Ü ni v er si t e si b üny e s i nd e k ur ul m uş o l up b a ş ta İ ng i l i zc e ol m a k üze r e İ s pa ny ol c a, F r a ns ı zc a, Fl a m a nc a, Al m a nc a, Ja p o nc a v e Çi nc e gi bi ç eşi tl i d üny a d i l l e ri i l e i l gi l i ve ri ta ba nı ol uş t ur m a v e da ğ ı tm a fa al i y e tl e ri nd e b ul unm a k ta d ı r. Ç al ı ş ma y a ış ı k t ut m a s ı aç ı s ı nda n ö nc e l i kl e L C D ta r a f ı nd a n d a ğı t ım ı y a p ıl a n k o nuş m a v e ri ta ba nı t e k ni kl e ri i nc el e ne r e k a ş a ğı d a k o nuş m a v e ri ta b a nl ar ı yl a i l gi l i bi l gi l e r v e ri lmi ş ti r. A nl a t ıl a n v e ri ta b a nl ar ı nı n ta m a m ı na y a kı n s e s v e ri l e ri ni eği t me v e t e s t gr upl a r ı ol m ak üze r e i ki ye a y r ıl a ra k a y nı ve ri ta b a nı üze r i nd e ç al ış a n a r a ş tı rm a c ıl ar ı n el d e e t ti kl eri

12 5 s o nuç l a r ı bi r bi ri yl e k a r şıl a şt ı rıl m a ol a na ğ ı s a ğl am ı ş ol a c a kt ı r ATI S Ve r i Ta b a n ı AT I S ( Ai r Tra v el I nf o r m a ti o n Syste m ) ha v a d ol a ş ı mı bi l gi si s t eml e ri v eri ta b a nı, ö zel bi r b a ğl aml a s ı nı rl a nm ı ş ol a n d o ğ al ko nuş m a l ar ı i çe ri r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). B u v eri ta b a nı i l e k o nuş m a c ı y a b a ğı ml ı ko nuş m a ta nı m a a m a çl ar ı i çi n d üş ün ül m üş t ür. S ö zü e d i l e n ö ze l b a ğl a m ha v a y ol c ul uğ u bi l gi sis t e mi yl e i l gi l i di r. Uç a k y ol c ul uğ u i l e i l gi l i bi l gi s o r ma k, r e ze r v a s y o n y ap t ır m a k gi bi a m a çl a r a y ö nel i k t üm c el eri n y e r al d ığ ı ve ri ta b a nı 1 0 ko nuş m a c ı d a n 1 6 k H z ö r ne kl e m e hı zı nd a, 1 6 bi t e ni c e ml e ne r e k y a k ı n k o nuş m a i l e S e nn he i s e r H M D4 1 4 v e Crown PCC m od el i ki f a r kl ı mi k r of o nl a t o pl a nm ı ş tı r. AT IS v eri tab a nı t es t v e e ği ti m si s t eml eri ol a r a k bi l i ne n AT S 0, ATI S 2 v e ATI S 3 ol a r ak g el i şti ri l mi ş ti r B R AM S H I L L Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı nd a he r b i r k o nuş m a c ı d a n al ı na n s ta nd a r t b a zı t e s t c üml el eri ve s er b e st ko nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( P ol i c e Sta ff Col l eg e, ). K a r şıl ı kl ı k o nuş m a

13 6 bi çi mi nd e g er ç e kl e şti ri l e n s e r b e st k o nuş m a l a rd a, he r bi r k o nuş m a c ı çi fti ne, üze r i nd e k on uş a c a kl a rı fo t o ğr a fl a r v e ri l mi ş ve he r bi r çi ft te y e r al a n k o nuş m a c ı l a r d a n k a y d e di l e n s esl e r a yr ı a y rı k ütük l e r hal i nd e o rg a ni ze e di l mi ş ti r. B u k üt ük l e r e e k ol a ra k k o nuş m a c ı nı n ci ns i y e t, y aş, b o y, ki l o, d o ğ um y e ri gi bi ö zel l i kl e r ü ze r i nd e k o nuş t uğ u f o t o ğ r a f ı n ko d u, t üm c el eri n ç e vi ri y a zı m ı v e di y al o g ol uş t ur a n i ki nci k o nuş m a c ı nı n k i ml i ği d e ay r ı k üt ük l e r ha l i nd e v eri l mi şti r. İ ngi l i z İ ng i l i zc e si ne y ö ne l i k b u v e ri ta ba nı nd a s e sl er 1 0 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r H C R C Ma p Ta s k Ve r i Ta b a n ı ta ne di y al og d a n ol uş a n b u v e ri tab a nı ç e şi tl i ha r i tal a r üze ri nd e ol uş t ur ul a n di y al o gl a rı i çe r m ek t e di r ( H um a n C o m m uni c a ti o ns R e s ear c h C e nt e r, ). Yü z y üze y a p ıl a n v e y a y üz y üze y a p ıl m a y a n di y al o gl ar a e k ol a r a k S GM L ( Sta nd a r t G e ne r al ize d M a r k up La ng ua g e ) f o r m at ı nd a y ap ıl mı ş ç e vi ri y a zı ml a r, ha ri tal a r v e ve ri ta b a nı nı k ul l a na c a k ki şi l e re yö ne l i k b a zı y ar d ı mc ı p r o g r aml a r d a 8 di s k t e n ( CD - R OM ) ol uş a n v e ri ta b a nı na d a hi l di r. Ve ri ta b a nı nd a s e sl e r çi ft ka na l ol ar a k 20 k H z d e ö r ne kl e nmi ş v e 1 6 bi t e ni c e ml e nmi ş ti r.

14 K I N G Ve r i Ta b an ı Ta m a m ı e r ke k ol a n 2 6 N e w J e rs e y ve 2 6 S a n Di eg o k ö k e nl i k o nuş m a c ı d a n t o pl a nan K I N G v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı ta nı m a ar a ş tı r m al ar ı i çi n g el i ş ti ri l mi ş ti r ( I T T., ). He r bi r k o nuş m a c ı i l e a yr ı ka y ı t s e a ns ı y a p ıl mı ş ve a y nı k o nuş m a he m g e ni ş he m d e da r b a ntl ı ol a r a k ka y d edi l mi ş ti r. D ar b ant l ı k ay ı t ta, k o nuş m a s ta nd a r t bi r t el ef o n a pa r at ı nd an g e çi ri l e r e k y er el bi r s a nt r al a, o r a d a n d a uza k bi r s ant r a l a y ol l a nm ı ş, so nr a yi ne y e r el s a nt r al a g e ti ri l er e k g e ri dö ne n a na l o g si ny al d e n k a y ıt y a pıl m ış t ı r. G e ni ş b a ntl ı k ay ı t i s e yi ne a y nı k o nuş m a nı n s e s si z bi r o da d a t el e f o n a hi ze si ne ta k ıl a n k al i t el i bi r mi k r of o nd a n e l d e e di l mi ş hal i di r. He r i ki ka y ıt d a 8 kh z ö r ne kl e m e hı zı nd a 1 6 bi t d o ğr us al ni c e ml e m e k ul l a nıl a ra k y a pıl m ış t ı r. He r bi r s ea ns ta k o nuş m a c ı y a üze r i nd e k o nuş a c a ğ ı bi r ko nu v e ri l mi ş ve he r bi r s e a ns ta y a kl a ş ık 30 s a ni y el i k s e s v e ri si al ı nm ı ş t ır M AC R O P H O N E Ve r i Ta b a n ı y ıl ı nd a ta m aml a na n v e y akl a ş ık A m e ri k al ı d a n al ı na n s ö zc e yi ka psa y a n bi r v e ri ta ba nı d ı r (SRI I nt e r na ti o nal, ). Veri ta ba nı T 1 t el e f o n k a na l l a r ı nd a n 8 kh z 8 - bi t u-l a w ol a ra k k a y d edi l mi ş ti r. H e r bi r d e ne k t e n, 4 5 a d e t k a ğ ıt tan o k u na n s o r uy a y a nı t, 3 4 a de t k a ğ ıt ta n o k una n s ö zc ü k v e 11 a d e t s po nta n s o r u/ y a nı t v er m e si i s t e nmi ş ti r. D e ne k l e r e d e m og r a fi k

15 8 bi l gi l e r, ş e hi r i si ml eri, ç al ı ş t ığ ı y e r gi bi ba zı bi l gi l er s o r ul m uş / o k ut ul m uş t ur O G I S PE L L ED ve S P O KE N Ve r i Ta b a n ı Tel e f o n üze ri nd e n o t o m a ti k s o ru s o r up k o m ut v e r e n ( p r o m pti ng ) v e k a yı t y a pa n bi r si s t e m ta r af ı nd a n k a y d e di l e n b u v e ri ta b a nı nd a d e n f a zl a k o nuş m a b ul unm a k ta d ı r ( O re g o n Gr a d ua t e I ns ti t ut e, ( ). K o nuş m a c ı l a r a a dl ar ı, ne r ed en a r a d ı kl ar ı, ne r e d e b üy üd ük l e ri, v e ev e t \ ha y ır ti pind e c e v a p v e r ec e kl e ri b a zı s o r ul a r so r ul m uş t ur. Ay r ıca a dl ar ı ve s oy a dl ar ı ha r f, ha r f s ö yl e m el e ri ( s pel l i ng ), si s t em ta ra f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı sö zc ük l e ri t e k ra rl a m al a rı v e yi ne si s t em ta r a f ı nd a n s ö yl e ne n b a zı s özc ük l e ri aç ı kl a m al a r ı i s t e nmi ş ti r. Or e g o n G r ad ua t e I ns ti t ut e d e ( O G I) y a pıl a n b u k a y ı tl ar d a he r bi r so r u y a d a e m r e ( p r om p t ) v e ri l e n y a nı t a y r ı bi r k üt ük ha l i nd e o r g a ni ze e di l mi ş v e k o nuş m a c ı nı n c i nsi y eti, k o nuş m a nı n k al i te si v e k o nuş m a nı n za m a n - ç a k ı ş m al ı o r ta g ra fi k ç e vri y a zı m ( ti m e al i g ne d or t ho g r a p hi c t ra ns c ri p ti o n ) d a v e ri ta b a nı nd a v e ri l mi şti r.

16 P H O N E BO O K Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a si s te ml er i ni n ö ne mi ni ko r uy a c a ğı v a r s a yı m ı nd a n ha r e k e tl e t el e f o n üze r i nd e n k a y d e di l e n b üy ük b i r ay r ı k s ö zc ük v e ri taba nı d ı r ( Pi t e rl l i, e t al., ). Ay rı k sö zc ük ta nı m a si s t eml e ri ni n d e va ml ı k o nuş m a v e ri l e ri yl e e ği ti l m esi ni n a y r ı k s ö zc ükl e rl e e ği ti l m e si ne g ör e d a h a k ö t ü s on uç l a r v e r me si b u v e ri ta b a nı nı n o l uş t ur ul m a s ı i çi n bi r b a şk a yö nl e ndi rm e k a y na ğ ı ol m uş t ur. Ayr ı c a, s ö zcük s i st e ml e ri ni n ( word s p o t ti ng s y st e m s) e ği ti mi nde d e k ul l a nıl abi l i r. P ho ne b o o k ta y e r al a n s ö zc ük l e r A m e ri ka n İ ng i l i zc esi ni n b üt ü n s e s bi ri ml e ri ni ( p ho ne m e ) m üm k ü n o l d uğ u k a d ar f a zl a b a ğl am d a ka ps a ya c a k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. Topl a m 2 3 sa a tl i k s e s k ay d ı i çe r e n b u ve ri ta b a nı a y r ıc a ç e şi tl i k o nuş m a c ı v e t el e f o n ha t k a ra k t eri sti kl e ri ni d e y a ns ı t m a k tad ı r. Ve ri tab a nı nd a s ö zc ük s eçi l er e k bi r ha v uz ol uş t ur ul m uş v e he r bi ri d e mo g r afi k a ç ıd a n A B D nüf us u nu i y i t e m si l et ti ği d üş ün ül e n, o r tal a ma 11.7 y e ti şki n k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n s e sl e ndi ri l mi ş ti r. Ve ri ta b a nı nd a t o pl a m s ö zc ük y er al m ı şt ı r. Se sl er s a y ı s al ol ar a k d o ğr ud a n bi r T 1 tel e f o n ha t t ı nd a n 8 k H z ö r ne k l e ne r e k 8 bi t m u -l a w s a y ı s al f or m a tı n d a k a y d e di l mi ş ti r.

17 D a r pa R es o u rc e Ma n a g e me n t (RM 1 ) Ver i Ta b a n ı D e ni zci l i kl e ( N av al R e so ur c e M a na g e m e nt ) i l gi l i t üm c e l e ri n y e r al d ı ğı b u v e ri ta b a nı k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m sı z v e k o nuş m a c ı y a b ağ ıml ı k o nuş m a ta nı m a y a y ö ne l i k ol ar a k ha zı r l a nm ı ş t ı r ( De f e ns e A d v a nc e d R e s e a rc h P r oj e c t A g e nc y, ). K o nuş m a c ı da n b a ğ ı m sı z k o nuş m a ta nı m a böl üm ü nd e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n bi r ka ç t üm c e b ul unm a k ta d ı r. K o nuş m a c ı y a b ağ ı ml ı ko nuş m a ta nı m a a r aş t ı rm al ar ı nd a k ul l a nıl ma s ı pl a nl a na n b öl üm ün ü i s e 1 2 k o nuş m a c ı nı n he r bi ri nd e n al ı na n t üm c e ol uş t ur m ak ta d ır. K o nuş m a c ı l a r t üm c el e ri y a zıl ı m e ti nd e n o k um uş t ur. K a y ı tl a r ç o k d üş ük a r ka pl a n g ür ül t üs ü ol a n bi r o r ta m d a S e nn he i s e r S N 4 14 mi k r of o n i l e y a p ıl m ı ş v e s e s 2 0 k H z d e ö r ne kl e ne r e k 16 bi t e ni c eml e nmi ş ti r. D a ha s o nr a a ş a ğı - ö r ne kl e m e ( down-s a m pl i ng ) y ol uyl a 1 6 k H z d e d üş ür ül e n s e s v e ri l eri, he r b i r t üm c e ay r ı bi r k üt ük o l uş t ur a c a k bi çi m d e o rg ani ze e di l mi ş ti r. T üm c e u zu nl uk l a rı ya kl aş ı k ol a ra k 3-5 sa ni y e a r a s ı nd a d ı r R O AD R AL LY Ve r i Ta b a n ı B u v e ri ta b a nı, d o ğ al k o nuş m a i çi nd e s ö zc ük y a kal a m a a r a ş tı r m al a r ı d üş ü nül e r e k ha zı r l a nm ı şt ı r ( N a ti o na l I ns t i t ut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). Ko nuş m a l ar i ki ki şi ni n bi r r al l i pl a nl a ma s ı ko nus u e t r a f ı nd a d ö nm e k t e di r. Ay r ı o dal a ra ot ur t ul a n i ki ki şi y e bi re r y ol

18 11 ha r i tas ı v e ri l mi ş, b el i rl i p ua nl a m a k ri t e rl e ri ne g ö r e ( ö r ne ği n d a ğ yol l ar ı y a d a i kinc i l y ol l a r ı n o t oy ol l a r a g ö r e d a ha y ük s e k p ua n g e ti r m e si gi bi ) ha ri tad a i ş a r etl e ne n i ki no k ta a ra s ı nd a bi rbi rl eri yl e ko n uş a r a k bi r g üze r g a h b e l i rl e m el e ri i s t e nmi ş ti r. B u v e ri ta b a nı i ki b öl üm d e n o l uş m ak ta d ır. St o ne he ng e a d ı v e ri l e n b öl üm d e di y al og u ol uş t ur a n i ki ko nuş m a c ı nı n he r b i ri ni n s e si mi k r of o nl a al ı nı p 30 0 H z H z b a nt g e ni şl i ği nd e bi r P C M F I R s üzg e ci nd e n g e çi ri l e r ek s t er e o bi r t ey p ci ha zı nı n i ki ka na l ı na a y r ı a yrı k a y d edi l mi ş ti r. Da ha s o nr a s e s ol m a y a n b öl üml er a y ı kl a na r a k k o nuş m a c ı b a ş ı na o r tal a m a 3 d a ki k a s üre n s e s k üt ük l e ri el d e e di l mi ş ti r. B u b öl üm d e 9 6 k o nuş m a c ı b ul unm a k ta d ı r. Ve ri 2 8 tab a nı nı n W a t erl o o a dı v e ri l e n i ki nci böl üm d e i s e b e nze ri ka y ı tl a r d o ğ r ud a n t el e f o n ha tl a r ı üze r i nd e n y a p ıl mı ş tı r. B u b öl üm d e bi ri nci b öl üm d e ki l e r d e n f ar kl ı 5 6 k o nuş m a c ı y e r al m a kta d ır. S e s v e ri l eri 1 0 kh z ö r ne k l e m e hı zı v e 1 6 bi t ni c e ml e m e k ul l a nı l a r a k k üt ük l e r hal i nd e d üze nl e nm i şti r. S ö zc ük y a k al a m a ç al ı şm al ar ı nd a k ul l a nıl m a k üze r e, ö ne ml i bi r b öl üm ü ha r i tad a ki y e r i si ml eri nd e n ol uş a n 2 0 s ö zc ük s e çi l mi ş v e e r bi r s e s k üt üğ ü nd e b u nl a rı n g e ç ti ği y e rl e r i ş a r etl e nmi ş ti r. S ö zc üğ ü n b a şl ang ı ç no k ta s ı v e ö r ne k s a y ı sı ci nsi nd e n uz u nl uğ u n un y e r al dı ğ ı b u k üt ükl e r s es k üt ük l e ri i l e bi rl i kt e ve ri ta b a nı nı ol uş t ur m a k ta d ır.

19 S W I TC H B O AR D Ve r i Ta b a nı A r al ar ı nd a k o nuş m a v e k o nu ş m a c ı ta nı m a nı n d a b ul und uğ u ç e ş i tl i se s a ra ş t ırm al a rı nd a k ul l a nı l m a k ü ze r e ol uş t ur a n SW IT C HB O AR D ; t el e f o n h a tl ar ı ü ze r i nd e n, ta m am e n bi l gi s a y ar d e ne ti mi nd e ot o m a ti k ol a r a k t o pl a nm ı ş bi r v e ri ta b a nıd ı r ( Te xa s I ns t r um e nts, ). He r bi ri 6 da ki ka sür e n di y ol o ğ u n b ul und uğ u SW IT C H BO A R D ç ok büy ük b i r ve ri ta ba nı d ı r. To pl a m 24 0 s a atl i k se s i ç er en b u v e ri ta ba nı nd a A m e ri ka n İ ng i l i zc e si ni n b üt ün a na l e hç el e ri ne s a hi p d e n f a zl a k o nuş m a c ı nı n 3 m i l y o nd a n f a zl a sö zc üğ ü b ul unm a k ta d ı r. S e sl e r T 1 t el ef on ha t t ı nd a n d o ğ r ud a n s a y ı s al ol a r ak 8 k H z v e 8 bi t m u -l aw k odl a nm ı ş bi çi mi nd e t o pl a nm ı ş t ır S P I D R E Ve ri Ta banı SW IT C HB O A R D ve ri ta b a nı nı n ç o k b üy ük ol ma s ı y üz ü nd e n, b ur a d a y e r al a n k on uş m a l a r ı n bi r b öl üm ü s e çi l e r e k, ö ze l l i kl e k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul am al ar ı nd a k ul l a nıl ma k üze r e S P I D R E a d ı v e ri l e n y e ni bi r v e ri ta b a nı ha zı r l a nm ı ş tı r ( Te xa s I ns tr um e nts, ). K a nal k a r a kt e ri s ti ği ni n k o nuş m a c ı ta nı m a d a ki ö ne mi üze r i ne SW IT C HB O A R D i çi nd e n e n a z üç a y r ı t el e f o n a pa r a tı k ul l a na n 4 5 ko nuş m a c ı, k o nuş m a c ı ta nı m a uy g ul a m al a r ı i çi n he d e f ki tl e ol a ra k se çi l mi şti r.

20 S W I TC H B O AR D E X C E R P TS Ver i Ta b a n ı SW IT C HB O A R D v e ri ta b a nı nd a n k r e di k a r tı k o nus u nd a k i di y al ogl ar s e çi l e r ek, s ö zc ük y ak al a m a uy g ul a m al a r ı na y ö ne l i k ol a n b u v e ri ta b a nı ol uş t ur ul m uş t ur ( Te xa s I ns t r um e nts, ). E ği tm e a m ac ı yl a k ul l a nı l m a k üze r e 3 5 di y al og i ç e r m ek t e di r. D a ha s o nr a te s t a m a cı na y ö ne l i k 1 0 di y al o g d a ha e kl e nm esi pl a nl a nm a k tad ı r TI 4 6 Ve r i Ta b an ı Ay r ı k s ö zc ük ta nı m a ç al ı ş mal a rı i çi n ta s a r ıml a na n b u v e ri ta ba nı nd a, y a r ı s ı er k e k ya rı s ı k a dı n o l ma k üze r e t o pl a m 1 6 ko nuş m a c ı d a n a l ı na n 4 6 a y r ı k s ö zc ük b ul unm a k ta d ı r ( N a ti o nal I ns ti tut e o f Sta nd a r t a nd Te c hno l o g y, ). S ö zc ük l er 0-9 a ra s ı r ak a ml a r, A -Z a r a s ı ha r fl e ri n t ek t e k s e sl e ndi ri l mi ş hal i YE S, N O v e b unl a r a e k ol a r ak E NT E R, STO P v e E R A SE gi bi 8 e mi r s ö zc üğ üd ür. H e r bi r s ö zc üğ ü n he r b i r ko nuş m a c ı d a n 2 6 a yr ı ka y d ı al ı nm ı şt ı r. S esl e r Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n, a k us ti k i zol as y o nu o l a n b i r k abi nd e, El e ct r o - Voi c e RE- 1 6 c ar di oi d s di na mi k mi k r of o nl a t o pl a nm ı şt ı r. K a y ı tl a r ı n k o nuş m a c ı nı n ne f e s s e sl e ri nd e n e t ki l e nm e m e si a m a cı yl a mi kr o f o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n ta m ö nüne d e ğ i l bi ra z y a nı na y e rl e ş ti ri l mi ş ti r.

21 TI D I G I TS Ve r i Ta b a n ı A r d a rd a g el e n r a k a ml a r ı n ( c o nne c t e d di gi ts ) k o nuş m a c ı d a n b a ğ ı m s ı z ta nı na b i l m e si am a c ı na y ö nel i k b u v e ri ta ba nı t o pl a m k o nuş m a c ı d a n Te xa s I ns t r um e nts ta r a f ı nd a n t o pl a na n r a k a m di zi l e ri nd e n ol uş m a k ta d ır ( L eo na r d v e D o d di gt o n, ). K o nuş m a c ı l a r ı n 111 i e rk e k, 11 4 ü k a d ı n 10 1 i i s e ç o c uk t ur. L e hç e d e d e ng el i bi r d a ğ ıl ım i çi n A B D 2 1 b öl g e ye a y r ıl m ı ş ve si y a hl a rd a da hi l e di l i nc e 2 2 g r up ta d e ng e l i bi r l e hç e d a ğ ıl ı m ı sa ğl a nm a y a ç al ı ş ıl m ı şt ı r. H e r bir k o nuş m a c ı d a n, a y rı k ol ar a k s ö yl e nmi ş 2 2 r a k am v e he r bi ri fa r kl ı ol m ak üze r e 11 er ta ne i ki l i, üçl ü, d ö rtl ü, b e şl i v e ye di l i r a k am gr ub u ( a r d a r d a s ö yl e nmi ş r a k am ) al ı nm ı ş t ır. Se sl er a k us ti k i zol a s y o nl u Tr a co us ti c s RE244-B i si ml i bi r ka bi nd e El ec t r o Voi ce RE- 16 c a r di oi d s mi kr o f o nl a al ı nm ı ş ve mi k r of o n k o nuş m a c ı nı n a ğ zı nı n 2-4 i nç uza ğ ı na y e r l e ş ti ri l mi ş ti r. 2 0 k H z ö r ne k l e m e hı zı yl a t o pl a na n v e ri l er k H z'e i ndi ri l e r ek bi r LP C a nal i z - se nt e z s i s t emi ne uy g ul a nm ı ş ve di nl e yi ci l e r ta ra f ı nd a n s a de ce s e nt e zl e ne n s e s di nl e ne r e k k o nuş m a c ı nı n k e n di si ne v e ri l e n r a k am di zi si ni s öyl e yi p s ö yl e m e di ği ne k a r a r ve ri l mi şti r. K o nuş m a c ı ha ta l ar ı nı n b i r b öl üm ü d ü ze nl e nm i ş, d üze l ti l em e y e nl e r v e ri ta ba nı nd a n ç ı k a r t ıl m ı şt ı r.

22 TI M I T ve N TI M I T Ve r i Ta b a n ı B u v e r i ta b a nı a k us ti k -f o ne ti k çal ı ş m al a rı v e k o nuş m a ta nı m a ç al ı ş m al a r ı nı d e s te kl em ek üze r e ha zı r l a nm ı ş tı r ( N a ti o na l I ns ti t ut e of Sta nd a r t and Te c hno l o gy, ). Ve ri ta b a nı, A B D ni n 8 ta ne l e hç e g r ub un u t e m si l e d e n k o nuş m a c ı nı n he r b i ri nd e n al ı na n 1 0 t üm c e, y a ni t o pl a m t üm c e i ç er m e kt e di r. T üm c el e r üç gr ub a a y r ıl m ı ş tı r. Bi ri nci g r ub a, l e hç e fa r kl ar ı nı ö ne çı k a ra c a k bi çi md e s eçi l mi ş 2 t üm c e b ul unm a k ta d ır v e b u i ki t üm c e k o nuş m a c ı nı n he r bi ri tar a f ı nd a n o k unm uş t ur. İ ki nci g r up ta, g e ni ş bi r i ki l i s e s ( di p ho ne ) k a ps a m ı s a ğl a y ac a k bi çi md e s e çi l e n ( p ho ne ti c al l y c o m pa c t) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. H e r bi r k o nuş m a c ı b u gr up ta n 5 t üm c e o k um uş v e he r bi r t üm c e de 7 d eği şi k k o nuş m a c ı ta r a f ı nd a n o k unm uş t ur. Ü ç ünc ü g r up ta i s e f o ne ti k a ç ı d a n ç e şi tl i l i k a r z e d e n ( p ho ne t i c al l y- di ve r s e) t üm c e b ul unm a k ta d ı r. Çe şi tl i me ti nl e r d e n d e rl e ne n b u t üm c e l e r t üm c e ti pi v e f o ne ti k b ağl a m a ç ı sı nd a n ze ng i n ol a c a k v e ç o k s ay ı d a al ofo n i çe r e ce k bi çi m d e s e çi l mi ş ti r. He r k o nuş m a c ı b u g r up ta n üç ta ne o k um uş, he r b i r t üm c e i s e y al nı z bi r k o nuş m a c ı ta r a fı nd a n o k unm uş t ur. S e s k üt ük l e ri yl e bi rl i k t e t üm c e ni n o r t o gr a fi k, s ö zc ük b a zı nd a v e ses b a zı nd a ç e vi ri y a zı m ı d a a yr ı k üt ükl e r ha l i nd e v e ri lmi ş ti r. S ö zc ük b a zı nd a i ş a r etl e me i l e he r bi r s ö zc üğ ün ö r ne k s ay ı s ı ci nsi nd e n b a şl a ng ı ç v e bi ti ş no k t al ar ı v e ri l mi şti r. F o ne ti k i ş a r etl e me d e i se a y nı i şl e m t üm c e d e ki b üt ün s e s l er i çi n y a p ıl mı ş, ek ol ar a k t üm c e ni n b a ş v e so nu nd a k i se s i ç e r me y e n b öl gel er h i l e i ş a r e tl e nmi ş ti r

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı