ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GOOOOOOL sayfada Dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun'un casino izni vermek için rüþvet aldýðý þeklindeki beyanlarýndan dolayý savcýlýk tarafýndan hakkýnda ceza davasý açýlan Seyhan Yýldýrým mahkemede aklandý... BERAAT 4 yýl süren davada mahkeme kararý Yargýç Gökhan Asafoðlu tarafýndan dün okundu. Yargýç, savcýlýðýn iddialarýný kanýtlayamadýðý kanaatine vardý ve Seyhan Yýldýrým'ýn beraatine karar verdi... Seyhan Yýldýrým, 2007 yýlýnda gerekli þartlara sahip olmadýðý halde 4 yýldýzlý Pia Bella Hotel'e kumarhane izni veren Maliye Bakaný Ahmet Uzun'u 200 bin Euro rüþvet almakla suçlamýþ ve bunun üzerine savcýlýk tarafýndan "amme fesatçýlýðý" yapmakla itham edilerek aleyhine ceza davasý açýlmýþtý... Kendisine getirilen davadan sonra polis Seyhan Yýldýrým'ýn tüm bilgisayarlarýna el koymuþtu... Uðradýðý maðduriyetten dolayý Yýldýrým Baþsavcý Aþkan Ýlgen, Baþsavcý Yardýmcýsý Ergül Kýzýlokgil ve Tahkikat Subayý Kaan Saraçoðlu'na tazminat davasý açmaya hazýrlanýyor... (Mahkeme kararýný elde ettikten sonra ileriki günlerde ayrýntýlý haberimizi yayýnlayacaðýz). Ahmet Benli'nin itirazýna takýlan "Þah Aþevi" açýlmadan kapandý Bir gencimizin hayatý iþte böyle karardý Gönyeli'de açýlacak olan lokantanýn önünde de arkasýnda da park yeri olmasýna raðmen Benli izin vermemekte diretti... Ahmet Benli'nin kararýna Gönyeli Belediyesi'nde izin kurulu baþkaný Ýbrahim Þahali de karþý çýktý... Lokanta açmak için bankadan kredi alan ve tüm hazýrlýklarýný tamamlayan Mehmet Þah pek çok iþsiz gencimiz gibi memleketi terketmeye hazýrlanýyor. "Þah Aþevi" tabelasýný da beraberinde götürerek evinin duvarýna asacak sayfada Afrika dan Mektup ta Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÞERÝATA DOÐRU... Ali Osman VUSLAT Dolgun Dalgýçoðlu ÝSTEDÝÐÝNÝZ KADAR BÖNÜRÜN Mehmet Levent Cumhurbaþkan adaylarý TV'de Özgün Kutalmýþ LAF SOKUÞTURMAK TEPKÝ DEÐÝLDÝR Erdoðan Baybars FÝFA MEMNUN FÝFA Baþkaný Blatter: Futbol bir kez daha insanlarý birleþtirdi sayfada

2 GÖNYELÝ'DE 63 YAÞINDAKÝ MEHMET EKER HAYATINI KAYBETTÝ Gönyeli'de ikametgahýnda aniden rahatsýzlanan Mehmet Eker (E-63) kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, dün saat sýralarýnda yaþamýný yitiren Eker'in ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. ÞERÝFE ARSHAD'IN ÖLÜM SEBEBÝ "KALP YETMEZLÝÐÝ" Önceki gün hayatýný kaybeden Þerife Arshad'ýn (K-61) cesedi üzerinde yapýlan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliði" olduðu tespit edildi. 24 BÝN 300 DOLARLA YURT DIÞINA ÇIKMAK ÝSTEDÝ Ercan Hava Limaný'nda, tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla para olan 24 bin 300 ABD Dolarý nakit parayý yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çýkýþ yapmak isteyen Þ.S.D.(E-57) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. LEFKE'DE ARAÇ YANGINI Lefke'de, Martin Gansinger'e ait ER 673 plakalý aracýn motor kýsmýnda muhtemelen elektrik kontaðýndan meydana gelen yangýnda, söz konusu aracýn motor kýsmý, sað ön tekerlek, ön tampon ve iç ön göðsü tamamen yandý, aracýn ön camý ise ýsýdan dolayý patladý. Önceki akþam saat sýralarýnda meydana gelen yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Teknecik Trafo Merkezi'nde yapýlacak bakým çalýþmasýndan dolayý bugün bazý Girne bölgesinde bazý yerlere saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti, Esentepe, Karaaðaç, Bahçeli, Küçük Erenköy, Tatlýsu'nun bir bölümü, Deðirmenlik taþ ocaklarý, Alevkayasý ile çevresindeki Askeri Birlik, Çatalköy'ün bir bölümü, Arapköy ve Acapulco Hotel 'de yapýlacak. "I. UYUÞTURUCU ÝLE MÜCADELE ÇALIÞTAYI" 7-8 NÝSAN TARÝHLERÝNDE Baþbakanlýk Uyuþturucuyla Mücadele Komisyonu, 7-8 Nisan tarihlerinde "I. Uyuþturucu Ýle Mücadele Çalýþtayý" düzenleyecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak Çalýþtayýn açýlýþý Salý günü saat 09.00'da yapýlacak. Açýlýþ seremonisinin ardýndan KKTC ve Türkiye'den ilgili kurum kuruluþ yetkilileri, parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri konuþacak ve komitelerin çalýþmalarýna geçilecek. LÝMASOL MC DONALD'S'TA SÝLAHLI SOYGUN Limasol'da bulunan Mc Donalds'ýn, önceki sabaha karþý sýralarýnda, restoranýn kapanmasýndan hemen önce, yüzü maskeli bir þahýs tarafýndan silah tehdidiyle soyulduðu haber verildi. Soygun sýrasýnda restorandan 30 bin Euro çalýndýðýný yazan Fileleftheros, soyguncunun çalýþanlarý korkutmak için havaya bir el ateþ ettiðini de kaydetti. Vatandaþ daha verimli bir hizmet bekliyor Araç Kayýt Dairesi ana-baba günü ( Mustafa ERKAN)- Lefkoþa'da hizmet veren Maliye Bakanlýðý Gelir ve Vergi Dairesi'ne baðlý Araç Kayýt ve Ruhsatlandýrma Þubesi, izdiham yaþadý. Bir süre önce Araç Kayýt ve Ruhsatlandýrma Dairesi'ndeki grev sonrasý, Salý günü yani dün yeniden hizmet vermeye baþlayýnca vatandaþlarýn akýnýna uðrayan dairede vezne kuyruklarý dairenin giriþ kapýsýna kadar ulaþtý. Vergi ve harçlarýný ödemek için daireye giden kalabalýk insan topluluðu uzun süre beklemek zorunda kaldý. Araç Kayýt ve Ruhsatlandýrma veznelerinde büyük yoðunluk yaþandý. Yaþanan izdiham nedeniyle Saat 09,00'da sýra numarasý alan kiþi, ancak saat 12.00'de ödemesini yapabildi. Aðýr çalýþan sistem, vatandaþ ile ön kýsýmda çalýþan memuru zaman zaman karþý karþýya getirdi. Ödemeler için kaynak sýkýntýsýný gerekçe gösteren yetkililer, devlet dairelerinin kurulmuþ aðýr ve hantal sistemini görmezlikten geliyor. Özellikle devlet kasalarýna topladýðý vergi ve harçlarla büyük bir katký koyan Vergi Dairesi'nin hantal bir þekilde çalýþmasý olumsuzluk yaratýyor. FIFA Baþkaný Blatter'dan Açýklama FIFA Baþkaný Joseph Sepp Blatter, "futbol Kýbrýs'taki insanlarý bir kez daha birleþtirdi" dedi. FIFA Baþkaný Joseph Sepp Blatter Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun KOP'a üyelik baþvurusu ile ilgili twitter hesabýndan bir açýklama yaptý. Blatter, yapýlan giriþimle ilgili desteðini ifade ettiði tweet'inde "Harika haber... Uzun ayrýlýktan sonra adada futbol KOP þemsiyesi altýnda birleþmeye hazýr. Futbol bir kez daha insanlarý birleþtirdi dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GOOOOOOL... Yaygara baþladý... Vatan elden gidiyor yaygarasý... Ama eski çamlar bardak olduðu için eskisi gibi hükmü yok... Geçti o günler... Rumdan alýþveriþ yaptý diye tutar pataklardýn vatandaþý... Aðzýndan Rumca bir söz çýktý diye iki þilin ceza keserdin... Doðrularý yazan gazetecileri öldürürdün... Hain diye bellediklerini torbaya koyar, mezarlýða götürür, bir aðaca baðlar ve tekme yumruk döverdin... Vaktiyle bunlarý yaptýrdýðýn emir kullarý þimdi piþmanlýk içinde... Ellerim kýrýlaydý da yapmasaydým... Ellerim kýrýlaydý da tetiði çekmeseydim diyenler var... Þimdi onlar da sana karþý... Onlar da kahkahalarla gülüyorlar bu yaygaralarýna... Vatan elden gidiyormuþ... Hangi vatan? Vatan mý býraktýlar bize? Yaðma ve ganimetin sefasýný sürenlerin vataný mý bizim vatanýmýz? Daðlarýmýzý oyanlarýn... Girne'yi bir taþ yýðýný haline getirenlerin... Ne kadar pýnarýmýz varsa hepsini kurutanlarýn... Esnafýmýzýn, üreticimizin canýna okuyanlarýn... Kapýsýna kilit vurulan esnaf dükkanlarýnýn yerine casino ve kerhane açanlarýn... Sahte koçanlarla krallýklarýný ilan edenlerin... Kocaman bir bayrakla pisliklerini örttükleri yer mi bizim vatanýmýz? Gayle ki ne gayle... Düðmeye basýlmýþ... Ve harekete geçirilmiþ ihanet çetesi! Hasan Sertoðlu önde, biz arkada... Kasideler düzüyorlar kahraman Kýbrýs Türküne! Göz yummasýn! Ýninden fýrlasýn! Ýhanet çetelerinin hakkýndan gelsin! Öyle mi efendim? Alarm zillerini çaldýn mý Ahmedim? Gafil eller Batý Trakya Türklerinin durumuna mý getiriyor bizi? Duaya mý baþladýn? "Tanrý Türkü korusun" mu diyorsun? E, maþallah artýk camimiz, minaremiz bol... Boþuna mý yaptýk? Sen korusun dediysen korur herhalde... Ve Rum idaresine girmek için düðmeye basanlara gününü gösterir mutlaka... Hasan yandý demek! Hasan'ýn iþi zor! Söyle, kaynar kazanlarda kaynatsýnlar onu... Týrnaklarýný söksünler... Günde yüz kýrbaç... Ta ki ezberlesin ve haykýrsýn: "Kýbrýs Türktür Türk kalacak"... Bize gelince... Nazým Hikmet nasýl devam ettiyse vatan hainliðine, biz de öyle devam ediyoruz iþte... Senin sýký sýkýya sarýldýðýn þovenizmin belkemiði bu adada kýrýlana kadar... Top sizde deðil artýk, bizde... Ýstersen sen geç kaleye... Serdar ya da... Þut atalým... Kýrk yýldýr ayaðýmýz deðmedi bu topa... Merak etme ama... Þut atmayý unutmadýk... Önder abimiz daha geçen gün çekti... Bir Serdar'a... Bir Eroðlu'na... Kutsokumnis'i de Blatter'i de kara listeye alýn... Ve Hasan'ýn arkasýnda olduðunu düþündüðünüz kim varsa... Kimler kimler var kimbilir... Ýster misiniz, bir de bu iþin altýndan sizin anavatanýnýz çýksýn?.. Tayyip bu... Hiç belli olmaz! Ýsterse seni de satar, beni de satar! Koskoca Türkiye'yi sattý da, Kýbrýs'ý neden satmasýn? Yeter ki tamam olsun fiyat! Zararý yok... Üzülme... Bugüne kadar ona çektiðin þükranlarý sen de haram edersin o zaman! Biz evet dedik, onlar hayýr dedi devri geçti Ahmedim... Þimdi yeni bir plak... Masada deðil bu kez... Sahada... Görüþmeciye gerek yok sanýrým... Þimdi bize golcü bir santrfor lazým!

3 AFRÝKA dan mektup... Ahmet Benli'nin itirazýna takýlan "Þah Aþevi" açýlmadan kapandý Bir gencimizin hayatý iþte böyle karardý existence Elvan Levent Þah Aþevi nin önünde ve arkasýnda geniþ park yeri olduðu halde Benli izin vermedi Pýrýl pýrýl bir gencimiz... Mehmet Þah... Babasý Taner Þah gibi bir keman ustasý... Pek çok gencimiz gibi, bu dayý düzeninde bir dayýsý olmadýðý için iþsiz... 6 yýl Kültür Dairesi'ne tek kuruþ almadan hizmet vermiþ, uluslararasý festivallerde bizi temsil etmiþ... Ama yine de devlet kapýsýnda bir iþ vermemiþler... Sonunda ikamet ettiði Gönyeli'de bir lokanta açmaya karar vermiþ... Gitmiþ, dükkaný da kiralamýþ, Þehircilik Dairesi'nden gerekli izni almýþ bin liralýk bir de esnaf kredisi almýþ bankadan ve donatmaya baþlamýþ lokantasýný... GÜNEYDE ERMENÝ SOYKIRIMI'NI TANIMAYANLARA CEZA Rum Meclisi Hukuk Komitesi'nin önceki gün Ermeni soykýrýmýný tanýmayanlarýn cezalandýrýlmasýný öngören yasa tasarýsýný oy birliðiyle onayladýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, ilgili yasa tasarýsýnýn Perþembe gününden beri Meclis Genel Kurulu'nun önünde bulunduðunu, ancak Meclis'teki partilerin perde gerisindeki faaliyetlerinin ardýndan, komiteye geri gönderildiðini yazdý. Komitede, ýrkçý eylemlerle yabancý fobisini körükleyecek eylemlerin cezalandýrýlmasý konusunda yapýlan deðiþikliðin ardýndan, yasa tasarýsýnýn onaylandýðýný kaydedildi. Habere göre, söz konusu yasa tasarýsýna, Ermeni soykýrýmý ile diðer ýrkçý/yabancý fobisini körükleyici eylemlerin cezalandýrýlmasý için, Meclis'e sunulan önerilerin oy birliðiyle onaylanmasý þartý da kondu. Taner Þah oðlu Mehmet Þah ile Masa, tabak, çatal, kaþýk, býçak... Ne gerekliyse satýn almýþ hepsini de... Adýný da koymuþ, tabelasýný hazýrlamýþ: "Þah Aþevi"... Ne var ki tam açmaya hazýrlandýðý sýrada hiç ummadýðý bir taþ koymuþlar önüne... Kim koymuþ? Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli... Mehmet Þah'ýn geçtiðimiz yýlýn Aralýk baþýnda izin için yaptýðý baþvuruya bir türlü olumlu yanýt gelmemiþ... Ahmet Benli'nin inadý tutmuþ... "Vermem" demiþ... Bir park sorununa takýlmýþ Benli... Ve sýrf bu nedenle diretmiþ... Oysa lokantanýn önünde de, arkasýnda da kendine ait park yeri var... Bol Mehmet Þah Halkýn istemediði seçilemez AKINCI: "HALKIN GÖNLÜNDE KÝM VARSA, TÜRKÝYE'NÝN DE GÖNLÜNDE O OLMALI" Türkiye hükümetinin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde herhangi bir adayý iþaret edeceðini düþünmediðini kaydeden Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, "Geçmiþte Türkiye'nin istemediði kiþi seçilemez denirdi; þimdi bunun tam tersidir. Artýk, 'halkýn istemediði seçilemez' noktasýna ulaþtýk" diye konuþtu. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, "Kýbrýs Türk halkýnýn iradesinin temsilcisi olacaðým. Her konuda bakacaðým bir tek yer vardýr, o da iradesiyle beni görevlendiren halktýr. Bu Türkiye ile saðlýklý istiþareyi engellemez. Kýbrýs Türk halkýnýn, iradesi ve onun yansýmasý benim için en önde gelen gerekliliktir" diye konuþtu. Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Akýncý önceki gün bir televizyon tarafýndan hem de... Ama Benli alt katta lokantanýn bulunduðu tüm binanýn park yerinin lokantaya ait olmasýný þart koþuyor, mal sahibi ise haklý olarak buna razý olmuyor... Diðer kiracýlarýn hakkýný yememek için... Benli'nin bu tutumuna Gönyeli Belediyesi'ndeki izin kurulu baþkaný Ýbrahim Þahali þiddetli tepki gösterdi, "Bu insanlarýn herþeyleri tamam, neden bu izni vermiyoruz" diye sert biçimde tartýþtý Benli ile... Ne var ki Benli nor dedi, peynir demedi... Geçtiðimiz gün biz de arayýp sorduk Benli'ye, bu izni neden vermiyorsun diye... Hatta hiç park yeri olmayan restoran ve cafe'leri hatýrlattýk ona... "Eskiden yanlýþ uygulamalar yapýldýysa, ayný yanlýþlarý sürdüremeyiz" dedi... Mehmet Þah kime baþvurduysa, bu konuda kimden destek istediyse kar etmedi... Ahmet Benli geri adým atmadý... Böylelikle bu gencimizin hayatýný kararttý. Mehmet satýn aldýðý ne varsa, çatal, býçak, kaþýk, hepsini teyzesinin evine taþýdý... Memleketi terketmeye hazýrlanýyor... Nereye mi? Nereye olursa... "Ben bir underground'da da keman çalar ve hayatýmý kazanýrým" diyor... Giderken "Þah Aþevi" tabelasýný da beraber götürecek yanýnda... Duvarýna asacak... Ona baktýkça Kýbrýs'ý hatýrlayacak... programýnda sorularý yanýtladý, Cumhurbaþkanlýðýyla vizyonuyla ilgili açýklamalarda bulundu. Programýn baþýnda adaylýðý ve seçimle ilgili görüþüne yönelik soruyu cevaplayan Akýncý, halktan aldýðý mesajla aday olduðunu yineleyerek, "farklý siyasal kesimlerden insanlarýmýzýn yaptýðý çaðrýya, adaylýkla karþýlýk verdiðim için memnuniyetlerini gizlemiyorlar ve desteklerini veriyorlar. Bu nedenle geçmiþte 'seçim son gün kazanýlýr' diye bir anlayýþ vardý ama bu kez öyle olmayacak, görüyorum ki halk sorularýna aradýðý cevabýný buldu ve 19 Nisaný bekliyor" dedi. "GERÇEK ANKET HALKIN GÖZLERÝNDE" Akýncý, bazý adaylarýn iddialarýnýn aksine seçimin iki turlu olacaðýný düþündüðünü de kaydederek, gerçek anketin halkýn gözünde olduðunu ve birinci turu da ikinci turu da önde tamamlayacaðýna inandýðýný kaydetti. VAHÝM ÝLÝÞKÝ SENDROMU 'Evrodo' sözcüðü de hayatýmýza girmiþ oldu böylelikle. Artýk tepesi atan "Piç miyiz be biz", diye soruyor. Bu çirkefliðin içinde vatandaþ bir gül görmüþ gibi sarýldý Hasan Sertoðlu'nun açýklamalarýna. Haksýz mý? Nisan'daki seçimin sonucunu bekliyorum yine de. Bakýn Fransa'da üç yýl önce büyük bir hüsranla koltuðunu Hollande'ye býrakan Sarkozy'nin þimdilerde yerel seçimleri kazanacaðý kimin aklýna gelirdi, deðil mi? Ama kazandý iþte. Kimsenin beklemediði bir zaferle üstelik. Böylelikle gözünü yeniden üç yýl önce indiði koltuða dikti. Oldukça da umutlu üstelik. Fransa'da deðiþimin devam ettiðini ve bunu hiçbir þeyin deðiþtiremeyeceðini söylüyor. Hangi deðiþimin? Þimdi Fransýzlar üç yýl önce uzaklaþtýklarý noktaya geri mi döndüler yoksa? Ve bu geriye dönüþ 'deðiþim' anlamýna mý geliyor? Vah canýna Bu büyük 'deðiþim'leri biz de çok gördük buralarda. UBP, CTP, UBP, CTP Hepsinin de ayný yolu yürüdükleri ve dolayýsýyla farklý bir yere varmayacaklarýný anlamak uzun sürmedi. Ancak gelin görün ki, 'hayal kýrýklýðý' denilen þey ilginç bir etki yaratýyor vatandaþýn hafýzasýnda. Bir tür unutkanlýk Veya geçici bir hafýza kaybý Þöyle ki, ne zaman yaptýðý seçimden piþman olsa, dönüp, piþman olduðu seçimden önce piþman olduðu þeyi seçiyor yine. 'Bir daha asla' dediði þeye garip yeni bir umutla sarýlýyor her defasýnda. Geçenlerde bir arkadaþým, çevresinde gözlemlediði kadýn-erkek birlikteliklerinden yola çýkarak, bu duruma 'Vahim iliþki sendromu' adýný verdi. Ayrýlýp barýþan ve sonra ayný nedenlerden ötürü yenide ayrýlan çiftler, kendisine bu sosyal-politik durumu tanýmlamasýnda ilham kaynaðý olmuþlar. Yine de Kýbrýs'ta parti aþkýnýn diðer bütün aþklardan önde geldiði fikrinde ýsrar ediyor ve kendisine "Seni seviyorum", diyenlere "Beni partini sevdiðin kadar sev", þeklinde karþýlýk veriyor. Kulaða fazlasýyla çocukça ve naif geldiðini mi düþünüyorsunuz? Elbette. Her seçimin altýnda aþk deðil ekonomik nedenler yatardý, deðil mi? Fransýzlar Hollande ile aradýklarý refahý bulamamýþlar Ýþsizlik oraný olduðu yerde duruyor Mevcut yönetimin baþa gelirken vadettiði reformlar gerçekleþmemiþ Dahasý, bütün bunlara bir de Fransa'da hayatý adeta öncesi ve sonrasýna bölen terör saldýrýlarý da eklenince, Fransýz seçmenin gözü karardý anlaþýlan. Sadece saða kaymakla kalmadý, yönetimini elinde tuttuðu 25 bölgeyi birden kaybeden Hollande'yi de adeta cezalandýrdý. Yunanistan'a bakýn Þimdi halk orada da seçimden önce Syriza'nýn vadettiði reformlarý bekliyor. Avrupa'nýn dayatmalarýna karþý hükümetten kesin bir duruþ ümit ediyor Zaten Syriza'nýn seçimi kazanmasýndaki en büyük etkenin Yunan ekonomisinin içinde bulunduðu çýkmaz olduðundan kimsenin kuþkusu yok. Ancak görünüþe bakýlýrsa, SyrizaAvupa'ya karþý baþýndan beri takýndýðý sert tavrýný yumuþatma yoluna gidip uzlaþma arayacak. Muhtemelen bunu baþka bir çýkýþ olmadýðý için yapacak. Ama muhalefetten aradýðý desteði bulamadý. Þimdi, tek umudu, halkýn desteði Ne de olsa orada hafýzalar halâ taze, 'vahim iliþki sendromu' için Atina'da vakit erken henüz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ÞERÝATA DOÐRU... Söyle be "ana" susma, piç miyik be biz söyle Rum sporcuya evet bize hayýr diyorsun Biz de KOP'un kapýsýný çalýnca böyle Kýçýný yerden yere kaldýrýp vuruyorsun Ali OSMAN Periyodik Bir arkadaþýmýzýn Dubai'ye gittiðini geçen gün yazmýþtým. Döndükten sonra kýsa bir birlikteliðimiz oldu. Bir kahve içimi kadar. Dubai'yi övdü önce... Ardýndan da "Yabancýlar olmasa ki çalýþan kesimdir onlar, Dubai kokar", dedi... Peçeli kadýnlarýn gittiði bir restorantta, aðýzlarýna götürecekleri her lokma, içecekleri her yudum su için peçelerini kaldýrýp nasýl yemek yediklerini anlattý. Bir de hiçbir yerleri görünmeyen kadýnlarýn havuz kenarýnda nasýl güneþlendiklerini dinledim ondan... Biz burada henüz görmedik bunlarý... Ancak potur mudur, þalvar mýdýr, elbiseleriyle denize giren kadýnlarý çok gördük ve bu bile bizim ilk zamanlar tuhafýmýza gitmiþti. Þimdi de var ama kanýksadýk diye umursamýyoruz. Türkiye'de olan herþeyin burada da olacaðýný söyleyen TC'li bakan boþuna söylemedi. Dayakla deðil belki, zorla da deðil... Bizi bir þekilde entegre edeceklerine inanýyorlar. Okullarýmýz yýkýlýyor, ama trilyonlar harcanarak her köye, her mahalleye camiler yapýlýyor... Saðlýk sistemi bitti, ölenler, sakatlananlar için kaderdir deniliyor... Hastalýklarýn tedavisi Allah'a ve dualara býrakýldý gibi... Türkiye'de belli bölgelerde kadýnlarla erkeklerin ayný yerde seyahat etmeleri, iki sevgilinin yanyana oturmasý, okullarda kýzlarla erkek çocuklarýnýn birlikte eðitim görmesine suç olarak bakýlýyor. Tayyip- AKP iktidarý kararlý... Türkiye'de yaþamý öyle veya böyle þeriata göre düzenleyecekler... Hele önümüzdeki Haziran ayýnda gerçekleþecek olan seçimlerden sonra baþkanlýk sistemi geçirilirse deðiþim gerçekleþecek... Birçok okul zaten imam hatiplere çevrildi. Okullarýn yönetimlerine, müdürlüklerine de ilahiyat fakültesi mezunlarý atandý. Milli günler denilen günlerde veya çeþitli etkinliklerde oynanan halk oyunlarý için de fetva verildi. "Halk oyunlarý örf ve adetlerimize karþýdýr" denildi. O nedenle kýzlar ve erkeklerin baþta halay olmak üzere birlikte oynadýklarý halk oyunlarýna da engel konmaya çalýþýlýyor. Gazeteciler hala hapse atýlýyor, karikatüristler, yazarlar, çizerler, sanatçýlar yargýlanýyor cezalandýrýlýyor. Türkiye halký kulluða doðru itiliyor... Tabii yapýlanlar bu kadar deðil, her konuda her eylemde þeriata yol açýlýyor. Ordu, polis, yargý, yürütme... Herþey þeriatçýlarýn ellerinde... Kýbrýs'ýn kuzeyi için deðiþiklik Türkiye'deki geliþmelere baðlý olarak gerçekleþecek... Engelleyebilir miyiz? Engelleriz... Biz Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlarýyýz ve bölünmüþ ülkemizin kuzeyi de cumhuriyetin bir parçasýdýr diyerek ayaða kalkarsak baþarma þansýmýz mümkündür. Yurtseverlik, demokratlýk, sosyalistlik, adýný her ne koyarsanýz koyun... Buradaki iþgale karþý çýkmaya ve ona karþý mücadeleye indirgenmiþtir artýk. Kalay 168 mg uyuþturucuya hapis cezasý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 2014 yýlý Ocak ayý içerisinde adýný bilmediði bir kiþiden 168 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde alan ve 2014 yýlý Nisan ayýna kadar konu uyuþturucu maddeyi evinde tasarruf eden sanýk Hüsnü Ozan Kendi ile evinde misafir olarak bulunan sanýk Melisa Keloðlu dün Maðusa Aðý Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanan sanýk Kendi 9 ay hapis cezasýna mahkum edilirken, "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davasýndan yargýlanan sanýk Keloðlu 2 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 50 TL karþýlýðýnda 168 mg uyuþturucu almýþtý Sanýk Hüsnü Ozan Kendi, 2014 yýlý Ocak ayý içerisinde adýný bilmediði bir kiþiden 50 TL karþýlýðýnda 168 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde almýþtý yýlý Nisan ayý içerisinde polis sanýk Kendi'nin tasarrufunda sahte para olduðu yönünde ihbar almýþ ve sanýk Kendi'nin evine gitmiþti. Ayni gün sanýk Kendi'nin evinde misafir olarak bulunan sanýk Melisa Keloðlu, polisin geldiðini görünce masa üzerinde gazete kaðýdýna sarýlý uyuþturucu maddeyi alarak cüzdanýna saklamýþtý. Evde arama yapan polis ekipleri kanunsuz bir þeye rastlamazken, sanýk Keloðlu'nun cüzdanýnda konu uyuþturucu maddeyi bulmuþtu. Sanýk Kendi, þartlý tahliyeden yararlandý Sanýk Hüsnü Ozan Kendi'nin benzeri sabýkasý bulunuyor. Sanýk Kendi, 27 Þubat 2010 tarihinde "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçundan yargýlanarak 12 ya hapis cezasýna mahkum edilmiþ ancak 31 Aðustos 2010 tarihinde ise þartlý tahliyeden yararlanarak serbest kalmýþtý. Güzeler Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, sanýk Hüsnü Ozan Kendi ile Melisa Keloðlu'nu 2 gram hintkeneviri ithaline 40 gün hapis (Kamalý Haber)- Türkiye'den ülkemize 23 Þubat tarihinde çalýþmak için gelen ve Ercan Havaalanýnda bavullarýný beklediði esnada narkotik detektör köpeði tarafýndan tespit edilerek tasarrufunda uyuþturucu bulunan sanýk Feyzullah Eren aleyhine getirilen "kanunsuz uyuþturucu madde ithal ve tasarruf" suçundan dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan suçlu bulunup 40 gün hapse mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan mahkeme heyetinin oy birliði ile vermiþ olduðu kararý Yargýç Alev Ulunay açýkladý. Kararda sanýk Feyzullah Eren'in aleyhine ve lehine olan olgularý deðerlendirdiklerini söyleyen Ulunay sanýðýn ülkemize çalýþmak için geldiðini ve tasarrufunda bulunan uyuþturucu maddenin az miktarda ve en az zararlýsý olan hintkeneviri türü uyuþturucu olduðunu belirtti. Yargýç sanýðýn 24 yaþýnda genç suçlu statüsünde olduðunu ve piþman olduðunu 17 gram bonzaiye 10 ay hapis (Kamalý Haber)- Lefkoþa'da aldýðý 7 paket centetik cannabionit türü uyuþturucu maddeyi Girne'ye satmak için götüren ve alýnan ihbar üzerine 27 Aralýk tarihinde suçüstü tutuklanan O.D (17) isimli geç sanýk aleyhine getirilen kanunsuz uyuþturucu madde alma ve tasarruf suçlarýndan dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan suçlu bulunup mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan mahkeme heyetinin oy birliði ile vermiþ olduðu kararý Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý okudu. Esendaðlý sanýðýn lehine ve aleyhine olan hususlarý deðerlendirdiklerini sanýðýn çocuk yaþta anne - baba sevgisinden yoksun sokaklarda büyüdüðü, kötü arkadaþ çevresi edindiðini bu arkadaþ çevresinin ise kendisini kötü emelleri için kullandýðý yönündeki beyanlarý deðerlendirdiklerini ve bu durumu sanýk lehine hafifletici neden olarak dikkate aldýklarýný beyan etti. Esendaðlý sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun çok ciddi olduðunu ismini KIBRIS'IN DÖRT YANI SU DEÐÝL, ÇELÝÞKÝ Kýbrýs'ýn dört yaný suyla çevrili deðil, Kýbrýs'ýn dört yaný çeliþkiyle çevrilidir, Kanal T'de dört cumhurbaþkaný adayýný izlerken bunu düþünmemek mümkün deðildi. Her biri kendi çeliþkisini örterken, diðerininkini deþifre ediyordu. Saldýrý büyük oranda Mustafa Akýncý'ya yönelikti. Kudret Özersay da, Sibel Siber de, Mustafa Onurer de daha çok Akýncý'ya yükleniyordu. Özersay'ýn Akýncý'ya yaþ üzerinden sataþmasý ve gençliðine sýðýnmasý çok komikti doðrusu. Çünkü Akýncý gayet dinamik görünüyordu aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Uyuþturucu madde alma ve tasarruf etme suçlarýnýn 18 yýla kadar hapis cezasý öngörülen ciddi ve vahim suçlar olduðunu anýmsatan Güzeler, kimsenin gayrý yasal olarak baþkalarýndan uyuþturucu temin etmesi, tasarruf etmesi ve bu þekilde toplumu ve gençliði zehirlemesinin hiçbir haklý nedeni ve izahatý olamayacaðýný belirtti. Uyuþturucu ile ilgili suçlarýn bütün toplumun moralini, saðlýðýný ve yaþam tarzýný tehdit eder hale geldiðine dikkatleri çeken Güzeler, uyuþturucunun ülkemizi tehdit etmekle beraber, tüm dünyayý da tehdit eder hale geldiðinin altýný çizdi. Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucunun en aðýr uyuþturucu türlerinden bir olduðunu dile getiren Güzeler, konu uyuþturucu maddenin beyin ve sinir sistemine etki ettiðini ve ciddi hasarlara sebebiyet verdiðini ifade etti. Güzeler, sanýk Hüsnü Ozan Kendi'nin konu suçlarýn iþlenmesinde daha fazla rol aldýðýný ve benzeri sabýkasý olduðunu belirterek, sanýk Kendi'yi 9 ay hapis cezasýna, sanýk Melisa Keloðlu'nu ise 2 ay hapis cezasýna mahkum etti. ifade etti. Suçlu bulup mahkûm ettikleri sanýðý aleyhine getirilen davalardan 40 gün süre ile cezaevine göndermeyi uygun bulduklarýný açýkladý. bilmediði bir þahýstan aldýðý 17 gram 730 miligram aðýrlýðýndan 7 paket centetik cannabionid türü uyuþturucu maddeyi kullanýmý için deðil satmak için aldýðýný bu durumulehine aðýrlaþtýrýcý unsur olarak deðerlendirdiklerini söyledi. Kýdemli Yargýç Esendaðlý suçlu bulup mahkûm ettikleri sanýðý aleyhine getirilen davalardan 10 ay hapis cezasý ile cezalandýrmayý uygun bulduklarýný söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝSTEDÝÐÝNÝZ KADAR BÖNÜRÜN Þu Sertoðlu var ya Sertoðlu... Hasan caným... Bizim Hasan'ýmýz... Futbolumuzun... Bütün sporcularýmýzýn Hasan'ý... Bizim Hasan'ýmýz... Onurumuz... Sesimiz... Vicdanýmýz... Yüreðimiz... Özlemimiz... Bir cebinden 20 Serdar!.. Diðerinden 30 Eroðlu çýkarýr!.. Birini silkelese 50 Özgürgün!.. Diðerini silkelese 80 Bora dökülür!.. Ýliþkilerini askýya alacakmýþ Serdar bey... Ne demek bu? Size artýk metelik yok demek. Tam "ana"sýnýn yavrusu! "Anasý" da öyle tehdit etti bizi yýllarca. Bizi de, yurdumuzu da donumuza kadar sömürdüðü... Tüm üretim damarlarýmýzý týkadýðý... Ve bize bir verip on aldýðý halde... "Parayý keserim" dedi! Serdar da öyle diyor þimdi KTFF'na... "Ýliþkilerimizi askýya alýyoruz..." Yani... Artýk size para yok! Malûm ya... Verdikleri üç-beþ kuruþla Kýbrýslýtürk futbolunu, öylesine geliþtirip ileri bir noktaya taþýdýlar ki, dünya bizi, bizim sporcularýmýzý konuþuyor!!! Bütün uluslararasý spor müsabakalarýna katýlýyor, baþarýdan baþarýya koþarak, bayraðýmýzla, marþýmýzla skor kürsülerine çýkýyoruz!!! Ama artýk yaðma yok! Madem ki KOP'un altýna yatýyor, pardon giriyormuþuz... Keseceklermiþ parayý! Kes Serdarým, kes kahraman mücahidim kes!.. Birbuçuk olsun! Yanýnda yoðurt, turþu, pilâv da istemez! Bu koroyu iyi tanýrsýnýz... Vatan millet sakarya korosu! "Rumculara", "vatan hainleri"ne ölüm korosu! "Et-týrnak, ana-yavru" korosu! Artýk iyice cýlýzlaþýp cýrtlaklaþan sesleriyle bir aðýzdan baþladýlar iþte... Serdar, "Ýliþkilerimizi askýya alýyoruz... Artýk size zýrnýk yok" diyor! Eroðlu "KTFF KOP'un altýna giremez" diyor! Özgürgün "Bu giriþim Kýbrýs Türk futboluna hizmet etmez" diyor! TMT Mücahitler Derneði "Federasyon Baþkanýný bir kez daha akl-ý selime davet ediyor ve bu yanlýþ giriþimlerinden vazgeçmesini bekliyoruz" diyor! Repertuar bu kadarla bitmez. Ama üç aþaðý beþ yukarý hepsi ayný... Nayýr, nolamaz tamtamlarý!.. Onlar bu tamtamlarý çaladursun... Kýbrýs Türk futboluna dünyanýn kapýsýný aralamakta kararlý olan KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu, üç sözcükle yanýt veriyor hepsine... "Ýstediðiniz kadar bönürün!" Ve "iliþkilerimizi askýya alacaðýz" diye tehdit sallayanlara son bir söz... Çok kalmadý Nisan'da göreceksiniz... Bu halkýn sizinle ve sizin gibilerle iliþkilerini nasýl askýya alacaðýný!..

5 1 Nisan 2015 Çarþamba 5 MÝÞ-MIÞLAR * Baþbakan Yorgancýoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Denktaþ'ýn açýklamalarýný kýnamýþ. - Hepsi bu mu yani "Nedir be Serdar yaptýðýn ama " demekle bitiyor mu iþ? Bu mu anlayýþýnýz Yazýk * Sertoðlu "Piç miyik?" diye sormuþ. - Öyle diyorlar Ama aldýrmayýn Dünya piçleþti zaten. 3* Sarayönü'nde yapýlan eylemde davul zurna çalýnmýþ. Bir de ayýlarý olsa da oynatsalar, seyredin artýk cümbüþü. * KIB-TEK için denetim ve soruþturma talep edilmiþ. - Gerek yok Merak etmeyin KIB-TEK emin ellerdedir Çýkan dumana bakmayýn Ateþten deðil, bacadandýr. * TDP Milletvekili Zeki Çeler, Vietnam'da düzenlenen Genç Parlamenterler Platformu'na katýlmýþ. - Genç siyasilerimizin dünyaya açýlmasý, ta Vietnam'a gitmesi ne kadar güzel ve anlamlý. Ýnþallah tez zamanda, genç futbolcularýmýz da dünyaya açýlacak, Nijerya, Çin, Meksika, Hollanda ile maç yapacak. * Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý "Gerçek anket halkýn gözlerindedir" demiþ. - Ama en gerçeði sandýkta! * Eroðlu "KOP'un altýna girmek bir þey kazandýrmaz" demiþ. - Üstte olmak gibisi yok tabii Ama nasýl çýkabiliriz ki bu halde. * Dýþiþleri Bakaný Nami, "5 yýlda tek bir ilerleme yok" demiþ. - Hesap hatasý yapýyor Geride kalan 35 yýlý unuttu anlaþýlan. Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Biliyorum sizi asla kandýrmazlar ama siz yine de dikkatli olun. Bugün Nisan birrrr! LAF SOKUÞTURMAK TEPKÝ DEÐÝLDÝR Bu yýl, bol yaðmur oldu. Yaðmur deðil, bereket yaðdý. Allah versin. Çiftçinin yüzü yine gülecek. (Bilirsiniz yaðmur yaðmadýðýnda da kuraklýk parasý alýrlar) 2014 ilginç bir yýldý daha ilginç olacak gibi. Bu yýl, en az yaðmur kadar, hata belki daha fazla "tepki" yaðdý. Öðrenciden... Öðretmenden Ýþçiden, memurdan Narenciyeciden Sanayiciden, turizmciden Velhasýl her kesimden tepki yaðdý. Ama ne yazýktýr ki, tepkicilerin yüzü, çiftçiler kadar gülmedi. Hatta hiç gülmedi. Neden? Çünkü eylem yok, birliktelik yok. Herkes kendi kýçýný kurtarmak için tepki gösteriyor. Örnek meydanda Elektrik faturalarýndaki "maktu ücret" ile halk soyuluyormuþ! Caný yanan bir vatandaþ, faturasýný, facebook'ta yayýnlayýnca yüzlerce 'beðendi'ci çýktý. Herkes "Ha ha, bizimki de öyledir, bizi da soyuyorlar" dedi. Tamam da, bir "týk" ile iþ bitmiyor. "Eylem" þart... Ama öyle "laf" sokuþturmakla, tiyatro oynamakla olmaz eylem... Ses getireceksin. Ses... Hadi bakalým açýn aðzýnýzý da "Anasýný.." diye baþlayýn!.. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Lütfen ama Þimdi bir de "Piç miyiz deðil miyiz" tartýþmasýna girmeyelim Kavga çok büyüyecek.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu VUSLAT (Ýstanbul)- Kavuþmaktýr sevgiliye Birleþmektir ayrýlýktan sonra Ara sýra Facebook'tan yayýnlanýyor bizim fotoðraflarýmýz Arkadaþlar, benim gibi, birçok Baflý gibi, kopamadýlar Baf sevdasýndan. Çünkü Baf'tan ayrý kalmak zordur. Gurbet gibidir oradan uzakta her yer. Omorfo, Maraþ veya Girne Lefke, Maðusa ve Karpaz Baf'ta olmadýktan sonra neresi olursa olsun uzaktýr. Her gün gidemedikten Sabah Baf'ta doðan güneþle uyanmadýktan Ne bileyim Baf'ta öten bir horozu duymadýktan sonra Ne fark eder ki? Ha Lefkoþa, ha Londra, ha Ýstanbul Atina, Roma veya Ýzmir Bir Baflý için Baf'ýn dýþýnda kalýnan her yer gurbettir. Ve Baflý Baf'a gitmekte zorlanýrsa, Baf'ý geçmiþi ile geleceðe taþýmak ister Her an onu yaþamak ister. Ve arkadaþlar sýrf bu duygular adýna nereden bulurlarsa Baf'a ait her þeyi, o sihirli sistemde yani Facebook'ta paylaþýyorlar. Baf fotolarý. Bazen bir ficadýr denize dair Bazen bir kuþ Bazen bir harnýptýr, bazen dere kenarý Çoðu zaman Baf Limanýdýr kalesi ile birlikte Bazen de nostaljilerimizi taþýyan Pelikan Restorant Bir de Mutallo'muz var ki Vikla'sý, Loraga'sý, Yeroþibu'suyla Baf'týr her þeyleri Ve oraya geri dönüþedir tüm çabalarý. Çünkü orasý bizimdir de. Týpký Kýzýlbaþ, Küçükkaymaklý, Gönyeli gibidir. Uzaktakiler oraya özlemlerini dile getirerek, canlý tutarak bir adým daha vuslata yaklaþacaklarýný bilirler. Paylaþýlan fotoðraflar arasýnda düðün fotoðraflarý da var, ölüm de Ve en acýlarý 1960 Cumhuriyeti parçalamaya ant içmiþlerin iþledikleri bilinçli cinayete kurban gidenlerin fotoðraflarýdýr. TFF, TC'ye, KKTC'ye ve karþý çýkan her kesime inat KOP'a dâhil olmaya karar verdi ve müracaatýný yaptý ya. O fotoðraflar geldi aklýma Oraya takýldým, kaldým. KOP týpký Baf gibi bizimdir ama Baf gibi de uzaktaydý KTFF'nun KOP'a yani kendi yerine gitmesi kadar doðal ne olabilir? Öyleyse Baf'a hasret duyanlara müjdeler olsun. Bu belki de geriye dönüþün bir iþaretidir. Haydi KTFF'nden sonra gerçek yerine gitmesi gerekenler Ne duruyoruz? Destek verelim. Sonuna kadar arkasýnda duralým Çünkü Baf'a hasretin sona ermesine belki de bir iþarettir bu. Vuslata bir adým mý kaldý ne KTÖS'ten Seroðlu'na destek KTÖS: "AMBARGO TÜCCARLARI VE SAHTE ÇÖZÜMCÜLERLE BÝR YERE VARILAMAZ SERTOÐLU VE EKÝBÝNÝN YANINDAYIZ" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Kýbrýs Türk toplumunu dünyadan soyutlayarak, uluslararasý hukukun dýþýna çýkarmak ve Kuzey Kýbrýs'ý Türkiye'nin kolonisi yapmak için yýllardan beri uðraþ veren iþbirlikçi ayrýlýkçý çevreler olduðunu ileri sürerek, bu çevrelerin Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) Kýbrýs Futbol Organizasyonuna (KOP) katýlýmý için yaptýðý resmi baþvuruyu bahane ederek, Federasyon Baþkaný Hasan Sertoðlu'na acýmasýzca saldýrarak gerçek yüzlerini ortaya koyduklarýný savundu. Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada "Kýbrýs Türk toplumunu dikenli teller, duvarlar, askeri kontrol noktalarý arkasýndan toplayýp adeta Hüdaoðlu: KTFF'nin giriþimlerine tam destek veriyoruz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Suphi Hüdaoðlu, "Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) KOP üyelik sürecini resmen baþlatmasýný olumlu bulduklarýný" kaydetti ve "KTFF'nin giriþimlerine tam destek veriyoruz" dedi. Yazýlý açýklama yapan Hüdaoðlu, KTFF'nin FÝFA, UEFA ve KOP'a gönderdiði mektupla tarihi bir adým atýldýðýna dikkat çekerek, ülke gençliði ve sporunun önünün açýlmasý adýna baþlatýlan bu sürecin destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Atýlan adýmla birlikte artýk yeni bir dönemin baþladýðýný belirten Hüdaoðlu, KTFF'nin FÝFA tarafýndan kabul gören statüsünün resmiyet altýna alýnmasýnýn önemine dikkat çekti. KTFF'nin baþlattýðý adýmýn KOP'taki haklarýn geri alýnmasý olduðunu, KTFF'nin tüm yetkilerinin KOP tarafýndan tanýnacaðýný, ortak olunan bir kurumun altýna girmenin ise söz konusu olmadýðýný belirten Hüdaoðlu, 'siyasi eþitlikten taviz veriliyor' söylemlerinin ise doðru olmadýðýný, üzerinde anlaþmaya varýlan geçici düzenlemenin de bunu içermediðini kaydetti. KORKMAZHAN: SEYÝRCÝ OLMAKTAN ÇIKIP, OYUNCU OLACAÐIZ Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun yanýnda olduklarýný belirterek, Kýbrýs'ta futbolun yeniden birleþmesi yönünde atýlan cesur adýmlarý desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Zürih'te imzalanan anlaþma ile atýlan tarihi adýmýn, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu ve Kulüpler Birliði tarafýndan kararlý bir þekilde ileriye taþýnmasýný selamladýklarýný vurgulayarak, KOP bir mandýra düzeninde yaþatanlarýn paniðinin bu yaðma düzeninin bitecek olmasýndan kaynaklandýðýný" iddia etti. Elcil, toplumu ambargoizolasyon yalaný ile kandýrýp, çözümden kaçan sahte milliyetçiler ve aile yakýnlarýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu almak için ise herkesten önce davrandýklarýný da öne sürdü. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu ve ekibine saldýranlarý "ambargo tüccarlarý" ve "sahte çözümcüler" olarak niteleyen Elcil, bu kiþilerle bir yere varýlamayacaðýný ifade ederek, uluslararasý hukuk içine girme konusunda Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarý talep etmekten baþka yol olmadýðýný savundu. Elcil, Sertoðlu ile ekibinin yanýnda olduklarýný bildirdi. Hüdaoðlu, KTFF'nin KOP sürecini baþlatmasýnýn hemen ardýndan, yýllardýr ülkedeki çözümsüzlüðün savunucusu olan, Kýbrýs Türk halký ile ülke gençliðinin dýþa açýlýmýný engellemeye ve uluslararasý hukuk dýþýnda tutmaya çalýþan kiþi ve kurumlarýn kendilerini yeniden deþifre ettiklerini de savundu. Kulüpler Birliði'nin oybirliði ile aldýðý kararýn Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ tarafýndan yok sayýlmasýnýn ve 'iliþkileri askýya aldým' denmesinin kabul edilemez olduðunu söyleyen Hüdaoðlu, "Halka raðmen, topluma raðmen politika yapýlamaz. Sn. Serdar Denktaþ'ýn bu tavrý tüm kulüplere saygýsýzlýktýr ve kararýný yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi. Kýbrýs Türk gençliðinin ve sporcusunun önünü açmak için atýlan adýmlar karþýsýnda malum çevrelerin 'memleketi satýyorlar' hamasetine baþvurduklarýný belirten Hüdaoðlu, aslýnda yýllardýr memleketi parsel parsel satanlarýn ortada olduðunu ileri sürdü. Hüdaoðlu, "Bilindik çevreler nasýl ki çözüm sürecinin ilerlemesini istemiyorlar, ayný þekilde ülke sporu ile gençliðin dýþa açýlýmýnýn da önünü týkamaya çalýþýyorlar" dedi. üyeliði ile Kýbrýs Türk futbolunun ambargolardan kurtularak dünya futbolunun parçasý olacaðýný ve seyirci olmaktan çýkýp, oyuncu olunacaðýný savundu. "Bundan böyle Türkiye ve uluslararasý futbol takýmlarýnýn Kýbrýs Rum takýmlarýyla her düzeyde karþýlaþma yaparken Kýbrýslý Türk futbolunun buna seyirci kalmasý son bulacaktýr" diyen Korkmazhan, süreci tehdit ve baskýyla berhava etmeye çalýþan þoven kesimleri protesto ederek, bu çevrelerin toplumun yakasýndan artýk düþmesini istedi. Tunalý: Kimse hamaset yapmasýn Sosyal Demokrat Parti (SDP) Baþkaný Tözün Tunalý, ülkede faaliyet gösteren tüm federasyonlarý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'na (KTFF) destek vermeye çaðýrdý. Tunalý, KTFF'nin önündeki kapýnýn açýlmasýyla diðer federasyonlarýn da önünün açýlacaðýna inanç belirterek, "Kimse gençlerimizin üzerinden hamaset politikalarý yapmasýn" dedi. Tunalý yaptýðý yazýlý açýklamada, KTFF'nin attýðý adýmý deðerlendirdi. Aylardýr konun bilinmesine raðmen ilgili bakanlýðýn "çözüm bulmaktan uzak" olduðunu savunan Tunalý, çözümün uluslararasý alanlarda aranmasý yerine teslimiyetçi giriþimlerde bulunmanýn tercih edildiðini ileri sürdü. TDP, Taçoy'dan Ercan'ýn projesini talep etti Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ercan Havaalaný'nýn ihale gereði yapýlacak yeni terminal binasýnýn ve pistinin temel atma töreninin 12 Þubat'ta gerçekleþtiðini, ancak temel atýlmasýna ve inþaat için yasal gereklilik olmasýna raðmen, söz konusu proje için Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði'ne baðlý Mimarlar Odasý'ndan vize alýnmadýðýný savundu. TDP Çevre, Þehircilik ve Ulaþtýrma Komitesi Baþkaný Ercan Hoþkara konuyla ilgili açýklamasýnda, proje ile ilgili saðlýklý deðerlendirme yapabilmek adýna projeye ulaþmaya çalýþtýklarýný, bu amaçla yaklaþýk 2 hafta önce Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'a mektup gönderdiklerini, ancak yanýt alamadýklarýný bildirdi. Hoþkara, konu ile ilgili saðlýklý deðerlendirme yapabilmek için, yeni terminal binasý ve pistin vaziyet planýný da içeren projenin bir kopyasýný talep etti. GÜNLÜK Babasýnýn kýzý konuþtu: "KADINA DAHA AZ MÝRAS NORMAL" Brüksel'de AKP'nin Siyaset Akademisinde konuþan Kadýn ve Demokrasi Derneði (KADEM) Baþkan Yardýmcýsý Sümeyye Erdoðan, kadýnlarýn daha az miras almasýnýn normalolduðunu savundu. Sümeyye Erdoðan KADEM olarak "feminizm hareketlerinden" sýk sýk eleþtiri aldýklarýný ancak kendilerinin cinsiyet eþitliðini deðil, cinsiyet adaletini savunduklarýný belirtti. Erdoðan konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ne yazýk ki bazý ataerkil yorumlar nedeniyle Ýslam toplumlarýnda bazý adaletsiz uygulamalar yerleþik hale gelmiþ. Bu da feministler için bir din yorumu olarak kabullenilmiþ. Oysa bunlar çarpýtýlmýþ anlayýþlardýr ve Ýslam'da itaat cinsiyete deðil prensiplere dayalýdýr." Sümeyye Erdoðan kadýnlarýn daha az miras almasýnýn ise "normal" olduðunu belirtirken bu durumu "Evi geçindirmek kadýnlara deðil, erkeklere verilmiþ bir þey. Dolayýsýyla onlarýn daha çok miras almasý daha adil oluyor" þeklinde açýkladý.akp ile birlikte Türkiye'nin Ortadoðu'da nesne olmaktan çýkarak özne olduðunu idda eden Erdoðan, babasýnýn söylemlerini kullanarak þaþýrtmadý. VERGÝ KUYRUÐU Araç Kayýt Dairesi'ndeki grevin kaldýrýlmasýndan sonra, daire önünde uzun kuyruklar oluþtu ve adeta izdiham yaþandý... Toplumumuz ne kadar saðduyulu... Vergisini hiç geciktirmeden ödemek için nelere katlanýyor... AHMET BENLÝ Oto parka sahip olmayan ne çok cafe, lokanta, restoran ve iþyerimiz var. Ama Ahmet Benli Gönyeli'de bir yurttaþýmýza, park yok diye izin vermemiþ... Akraba çocuðu olsaydý böyle olmazdý deðil mi? AYIP DEÐÝL MÝ? Cumhurbaþkaný adaylarýmýzdan dördü Kanal T'deki programa konuk oldu geçtiðimiz gece... Mustafa Akýncý, Sibel Siber, Kudret Özersay, Mustafa Onurer... Eroðlu'na da çaðrý yapýldýðý halde katýlmadý... Arif Salih Kýrdað ile Mustafa Ulaþ dýþlandý... Ayýp deðil mi? NEDEN KAÇMAK ÝSTEDÝ? Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? Týrnak... "Nedir ihanet ve kimdir ihanet eden, artýk bu sorularýn yanýtýný kendilerinde aramaya baþlamalýdýr siyaset. 'Vatan, millet, bayrak' nutuklarýyla olmuyor bu iþ. Olmuyor... Siz burada 'vatan, millet, bayrak' diye helak oladurun, hani nerede bayraðýnýz, nerede? Býrakýn dünyanýn diðer ülkelerini bir tarafa, Türkiye'deki muhtelif spor oyunlarýnda Kýbrýs adasýný temsilen dalgalanan bayraðýn üzerinde, hani nerede ayýnýz, yýldýzýnýz?" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Þimdi eðri oturalým ama doðru konuþalým. Sayýn Serdar Denktaþ çýktý bu kabul edilmez diyerek parayý da kestim yanlýþýna düþtü. Önceleri kestiði para kimin parasý diye sormak gerek. Sen sporcu gençliðin parasý olan bu parayý nasýl kesersin diye birilerinin ona hatýrlatmasý gerek." Taner ULUTAÞ (Detay) "Tek gerçek, kendi özü ile iþleyen ve resmi siyasetle baðlarý iyi olan futbolun, kaçýnýlmaz týkanma sonucu bir arayýþa girdi. Bu arayýþta ilk karþýsýna zamanýnda birlikte yürüdükleri yapý gelmeye baþladý. Olayý en azýndan salt spor olarak alsak dahi, doðru adýmlarýn vereceði dersler çoktur." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný SERDAR DENKTAÞ FÝFA'ya gönderdiði mektuptan sonra Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ile iliþkilerini askýya alacaðýný açýklayan Serdar Denktaþ günün konusu oldu. Serdar'ýn hamaset dolu çýkýþý Kýbrýs'ta çözümü ve barýþý özleyenler tarafýndan þiddetli bir tepkiyle karþýlandý. Kendileriyle görüþtüðümüz vatandaþlar, "Serdar'ýn babasýndan farklý bir tutum içinde olmasýný beklerdik, bu tavrý ile içimizdeki umutlarý büsbütün söndürdü" dediler. Ýliþkileri askýya alýp almama konusunda Serdar'ýn ne kadar ileriye gidebileceði merak ediliyor...

7 1 Nisan 2015 Çarþamba 7 Güncel Erol Atabek GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BÝR DEVÝR SONA ERÝYOR! Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun KOP'a üyelik için baþvurusu gündeme birinci sýradan girdi.. KTFF'nin Genel Kurulu kararý Baþkan Sertoðlu tarafýndan açýklandý.. Bir devrin sona erdiðini söyledi Baþkan Sertoðlu.. Bu karar doðrultusunda da KOP'a üyelik için baþvuru yapýldý. Partiler, siyasiler ikiye bölündü! Kimi KOP'un altýna gireceðiz derken kimileri de bunun spor ambargolarýnýn sona ereceðini savunuyor. Kimin haklý olduðunu önümüzdeki günlerde yaþanacak geliþmelerle göreceðiz.. Ancak, özellikle Bakan Denktaþ'ýn itirazý ya da itiraz tarzý daha çok tartýþýlacaða benziyor.. Denktaþ, yaptýðý açýklama ve bakanlýðý adýna aldýðý karar kendi siyasi geleceðinin de kaderini belirleyecek. Gerçekten oldukça ciddi ve geleceðini çok fazla ilgilendirecek bir karar aldý. Futbol kulüplerine gönderdiði yazýda bu karara karþý olduðunu ve bu kararlarýndan vaz geçmelerini istedi Ýstedi de bu isteðe kimler ya da kaç kulüp baþkaný evet diyecek! Baþbakan ve CTP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn açýklamalarýna tepki koydu. Ana Muhalefet Partisi Baþkaný da bu giriþime karþý çýktý! Bunlar haberlerden de bildiðimiz þeyler! Peki þimdi ne olacak! Önce KOP ardýndan FÝFA düþünüp taþýnacak ve kararlarýný açýklayacaklar.. Bizim tarafta neler mi olacak? Herþeyden önce Serdar Denktaþ, oldukça riskli bir tutum içerisinde! "TO BE OR NOT TO BE" Eðer, aldýðý karar futbol kulüp baþkanlarýnýn - genel kurulda aldýklarý karara raðmen- çoðunluðu tarafýndan onay alýrsa Denktaþ Bey, paçayý kurtarýr! Ama, tersi olursa.. Yani kulüp baþkanlarý "bizim genel kurulda aldýðýmýz bir karar var ve onun arkasýndayýz" derlerse.. Ýþte o zaman 50 yýllýk "Denktaþ" ismi tarihe karýþýr! Ya da bir baþka alternatif var ki o da DP'yi kapatacak ya da baþkanlýðýndan istifa edip kendisi gibi düþünen UBP'nin þemsiyesi altýna girecek. Tabii UBP kabul eder mi bilinmez ama "HAYIR" derse "DENKTAÞ" ismi siyasetten silinip gider! Denktaþ'ýn bu çýkýþýna Türkiye'den destek var kuþkusuz.. Ama son zamanlarda Kýbrýs Türk Halký'nýn Türkiye'nin iþaret ettiklerine itibar etmedikleri de bir gerçek. Yani, Denktaþ geleceði ile oynuyor! Sertoðlu'nun dediði gibi "bir devir kapanýyor" Bu devir "DENKTAÞ" devrinin, isminin sona ermesi de olabilir! Geliþmeler, Kýbrýs Türk halkýnýn þu andaki eðilimi bunu gösteriyor. Dektaþ Bey'in hükümetteki varlýðý bir sonraki seçime kadar devam edebilir. Çünkü sert çýkýþlarýyla(!) Yorgancýoðlu, bunu sürdürebilir ama "Hadi sende iþine, barra" diyemez. Bunu söyleyemeyeceði için de Denktaþ, sayýsý belli olmayan bakanlýklarýna devam edebilir. Ama ilk seçimde "DENKTAÞ" siyaset sahnesinden silinen isim olur. Neden bu riski alma gereðini duydu bilinmez ama ola ki kazançlý çýkarsa geleceðin "DENKTAÞ"ý olur.. Kaybederse biter. Bir atasözü aklýma geldi.. "Ýki testi çarpýþtýðýnda bir kýrýlýrsa diðeri de çatlar" Sonuçta gerçekten bir devir kapanacak! 1-7 NÝSAN KANSER HAFTASI Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 5 Nisan Pazar günü Esentepe'de "Kansere Karþý Eðlence Yürüyüþü" düzenlenecek. Yürüyüþle ilgili Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nde dün basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Bilimsel Danýþmaný Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar ve "Kansere Karþý Eðlence Yürüyüþü Komitesi" Direktörü Art Watson konuþma yaptý. KOCAÝSMAÝL Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail toplantýda yaptýðý konuþmada "Kansere karþý güzel geliþmeler yaþansa da Ulusal Kanser Kontrol Planý olmadýðý için ne yazýk ki ayný noktada sayýyoruz" diye konuþtu. Türkiye'de ve dünyada ulusal kanser planlarý hazýrlandýðýný ve bunun kanserle mücadele için önemli olduðunu anlatan Kocaismail, böyle bir planýn en kýsa sürede KKTC'de de hayata geçmesini ve konunun Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirilmesini talep etti. ÇAÐLAR Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Bilimsel Danýþmaný Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar toplantýda yaptýðý konuþmada tüm dünyada olduðu gibi ülke için de önemli bir halk saðlýðý sorunu olan kanser hastalýðýyla mücadelede Ulusal Kanser Kontrol Planý'nýn önemine deðindi. Kanser hastalýðýyla ilgili istatistiki verilere de deðinen Çaðlar, "Günümüz kanser verilerine baktýðýmýz zaman, kanser hastalýðýna karþý artýk evrensel ve bilimsel doðrular ýþýðýnda daha sistemli ve daha organize bir mücadeleye ihtiyaç duyulduðu muhakkaktýr" dedi. ART WATSON "Kansere Karþý Eðlence Yürüyüþü" Komitesi Direktörü Art Watson ise toplantýda yaptýðý konuþmada yürüyüþle ilgili bilgi verdi ve Komite çalýþmalarýný anlattý. Watson Esentepe Eðlence Yürüyüþü'nün 5 yýl önce George Rooper adýnda bir Ýngiliz kanser hastasýnýn Dernekten gördüðü ilgiden etkilenerek sunulan hizmetlerin devam edebilmesi için baþlatýldýðýný kaydetti. EMEKLÝLERE YOKLAMA BÝLDÝRGELERÝ KONUSUNDA UYARI Maliye Bakanlýðýna baðlý Hazine ve Muhasebe Dairesi, emeklilerin yoklama bildirgelerinin 3 Mart tarihi itibarýyla gönderildiðini, çeþitli nedenlerle yoklama bildirgelerini belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaþlarýnýn tedbir olarak Nisan ayýnda ilgili banka hesaplarýna yatýrýlmayacaðýný açýkladý. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Emeklilik Þubesi'nden emekli maaþý alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dulluk ve yetim maaþý alanlara her yýl hayatta olup olmadýklarýný kontrol etmek amacýyla, yurt içi ve yurt dýþýnda yaþayan emeklilerin adreslerine postalanan yoklama bildirgelerin bu yýl da 3 Mart 2015 tarihi itibariyle yine posta kanalýyla gönderildi. Yoklama bildirgelerinin, üzerinde belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Þubesi'ne gönderilmesi gerektiði belirtilen açýklamada, yoklama bildirgeleri Kredi kartý akdi faiz oranlarýnda yeni düzenleme KKTC Merkez Bankasý, kredi kartlarý azami aylýk akdi faiz oranlarýnda yeni düzenlemeye gitti. Buna göre, TL iþlemlerinde azami aylýk akdi faiz oraný yüzde1.90, döviz iþlemlerinde ise 1.33 oldu. Ocak ayý baþýnda uygulamaya giren oranlara göre yeni düzenleme ile TL iþlemlerinde 6, döviz iþlemlerinde ise 1 puan indirime gidildi. Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San yaptýðý yazýlý açýklamada, 58/2014 sayýlý Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Yasasý'nýn 12. maddesi ile kredi kartlarý azami aylýk akdi ve azami aylýk gecikme faiz oranlarýnýn hesaplanmasý görev ve yetkisinin Merkez Bankasý'na verildiðini hatýrlattý. San, söz konusu oranlarýn KKTC'de ilk kez 2 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak uygulamaya girdiðini kaydetti. adreslerine ulaþmayanlarýn ve sayfasýndan bu belgeyi temin edebilecekleri kaydedildi. 85 yaþ ve üzeri emekli kamu görevlilerine evlerinde hizmet vermek amacýyla yoklama bildirgelerinin adreslerine gönderilmediði belirtilen açýklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi personeli tarafýndan bu yýl da emeklilerin evlerinde ziyaret edilecekleri kaydedildi. TL'DE 1.90; DÖVÝZDE 1.33 San, yasa gereði en geç üç ayda bir yeniden belirlenmesi gereken yeni dönem kredi kartlarý azami aylýk akdi faiz oranlarýnýn Türk Lirasý iþlemlerinde yüzde 1,90, döviz iþlemlerinde yüzde 1,33 olduðunu açýkladý. San, azami aylýk gecikme faiz oranlarýnýn ise yasa gereðe belirlenen oranlarýn yüzde 0,5 üzerinde uygulanacaðýný kaydetti. Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, söz konusu oranlarýn yenisi kamuoyuna ilan edilinceye kadar geçerliliðini koruduðunu, yasada tanýmlandýðý gibi tüketici kredileri aðýrlýklý ortalama faiz oranlarý üzerinden hesaplanýp ilan edildiðini ve bu oranlarýn, bankalarca kredi kartý iþlemlerinde uygulanabilecek üst sýnýr olduðunu ifade etti. ALO AFRÝKA HATTI SERTOÐLU MORAL KAYNAÐI OLDU... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan okurumuz, 31 Mart 2015 tarihli gazetemizi okuduðunu ve duyduðu sevinci bizim ve kamuoyu ile paylaþmak istediðini söyledi. Ýsmi yanýmýzda saklý bayan okurumuz þunlarý söyledi "Uzun zamandýr sizi ziyarete gelemedim. Ama gönlüm hep sizinle. Bugün gazetenizde attýðýnýz manþetten bir kere daha gurur duydum. Ýþte benim gazetem dedim. Ben her gün Afrika'yý alýp mandraya gidiyorum. Oðlum hayvancýlýk yapýyor, ben de ona yardým ediyorum. Bugün gazeteyi aldým, Futbol Federasyonu Baþkaný Sertoðlu'nun söylediklerini okudum. Vallahi içim yað baðladý! Vatan millet Sakarya bitti artýk dediniz. Ýnþallah tam biter de rahat ederiz artýk bunun içinde. Ýliðimizi senelerdir eme eme kuruttular. Serdar Denktaþ ile Derviþ Eroðlu karþý çýkmýþlar. Denktaþ'tan sonra onlar kaldýydý zaten, Denktaþ'ýn mirasýný yürüten. Onlarý da bu seçimde baþýmýzdan attýk mý iþ tamam gibidir. En azýndan bir þey yaparken daha mantýklý oluruz. Hayatýmýzý vatan, millet, Sakarya üstüne kurdulardý. Hepsini olmasa da Sertoðlu bir parçasýndan sanýrým bizi kurtardý. Memlekette bu ekonomik zorluklar içinde bile bu haber beni biraz rahatlattý. Yüzümüzü biraz güldürdü. Sövüp sayanlar olduðunu da geçen gün okumuþtum. Varsýnlar sövsünler. Dilin kemiði yoktur ya Ben aslýnda Hasan Sertoðlu'ndan ne isterdim bilir misiniz? O karþý çýkanlara, bizi adam yerine koymayanlara 'piç miyik' falan deyeceðine hassiktir deseydi keþke. Tam da Kýbrýslýya yakýþan buydu Ama gene de bunlarý da söylemek bir cesaret iþidir yýlýnda baþýnýza gelenleri çok iyi biliyorum. O zaman ben de devlette çalýþan birisiydim. Sendikamýzýn çaðrýsýyla mitinglere katýlmýþtým. Hatta Devlet Hastanesindeki bazý görevlerimi de ihmal etmemek için izin almýþtým çalýþtýðým günlerde... Baþkaldýran sizlerdiniz. Biz destek verdik ama ceremesini maddi ve manevi olarak sizler çektiniz. Ne oldu? Bu topluma bir ýþýklýk yol açtýnýz. O günlerden bugünlere gelene kadar engelleyenler daha fazla geçit açýlmasýný engellediler. Þimdi öyle bir dönemeçteyiz ki moraller sýfýr, kimsenin kimseye BÝZÝM DUVAR merhaba diyecek takati yok. Yüzler gülmüyor. Ýþte AKIL NE Sertoðlu'nun bu çýkýþý bizi madden YAÞT AÞTADIR, ADIR, olmasa da manen rahatlattý. En NE DE azýndan beni rahatlattý. Sizi de, BAÞT AÞTA onu da seviyorum." Bizim Mandra Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, 15 yaþýndaki lise öðrencisi kýza tecavüz eden iki sanýða 5'er yýl hapislik cezasý vermesi, halk tarafýndan büyük takdirle karþýlanýr. Vatandaþlar, tecavüz suçlarýna verilecek cezalarýn, týpký bu kararda olduðu gibi caydýrýcý olacak kadar aðýr olmasý gerektiðini vurgularken, sokaktaki adam, "Memleketi bu pislikten ve pisliklerden temizlemek için verilecek cezalar ne kadar aðýr olursa, o kadar iþe yarayabilir" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 1 Nisan 2015 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Cumhurbaþkan adaylarý TV'de Dört Cumhurbaþkan adayý önceki gece yerel bir kanalda halkýn karþýsýna çýkýp, seçilmeleri halinde nasýl bir cumhurbaþkaný olacaklarýný ve vizyonlarýný anlattýlar. CTP adayý Sibel Siber istemediði için iki aday, Mustafa Ulaþ ve Arif S. Kýrdað bu programa çýkarýlmadýlar. Halbuki TV yapýmcýsý ilk açýklamasýnda tüm adaylarýn katýlacaðýný duyurmuþtu. Sibel Siber'in vetosunu aþamayaýnca o 2 aday programdan çýkarýldý. Eroðlu zaten katýlmayacaktý. Gerçi katýlsa da birþey fark etmeyecekti. Çünkü kýrk yýllýk Yanni Kâni olamayacaðýna göre, bildik Eroðlu, bildik söylemlerini tekrarlamaktan öte yeni birþeyler söylemeyecekti. Programa katýlan adaylar içerisinde, adeta diken üstünde oturan, ürkek ve tedirgin görünen CTP adayý Sibel Siber, adeta program biran önce bitse de gitsek havasýndaydý. Nitekim, gece yarýsýna doðru programcýya programýn ne zaman biteceðini sordu. Geç olduðu için adaylara sorulmasý plânlanan son 5 dakikalýk sorunun sorulmasýný ve kendisinin son soruyu yanýtladýktan sonra ayrýlacaðýný söyledi. Reklâm arasýnda varýlan uzlaþý ile Siber ikna olarak programa devam edebildi. Siber her sorudan sonra sýra kendisine gelinceye kadar sol yanýna koyduðu Iped veya akýllý telefonuna sürekli bakarak birþeyler okudu. Acaba soru sorulduktan sonra kendisine atýlan mesajla nasýl bir cevap vermesi mi öðütleniyordu? Tüm program boyunca Sibel Haným bu þekilde devam etti. Sorulara hep kaçamak ve zülfü yâre dokunmayacak cevaplar verdi. Bu yüzden ne demek istediði pek anlaþýlamadý. Bu arada bazý gerçekleri de saptýrarak, ilk kendisi söylemiþ gibi davranmaya çalýþýnca, Mustafa Akýncý'dan gereken cevabý anýnda ve susturucu þekilde aldý. Bilhassa Sayýn Akýncý'nýn kendisine yönelttiði sorularý hep saldýrý veya sataþma olarak görmesi, Akýncý karþýsýndaki acizliðini ve yetersizliðini ortaya koydu. Bana göre Siber çok adaylý yapýlan bu ilk toplantýda çok yetersiz kaldý. Topluma lider olamayacak kapasitede olduðunu adeta haykýrdý. Sosyalist Parti'nin adayý Mustafa Onurer kliþeleþmiþ ve kalýplaþmýþ söylemlerin dýþýna çýkamadý. Kýbrýs ve dünya gerçekleriyle baðdaþmayan tamamen ütopik (hayali) söylemlerde bulundu. Halbuki Kýbrýs Türkünün istediði, Kýbrýs gerçeklerine göre hem Kýbrýs sorununa, hem de Kýbrýs Türkünün iç sorunlarýna yönelik çözüm yollarýnýn ne olduðunun açýklanmasýydý. Baðýmsýz aday Kudret Özersay ise genç yaþýna raðmen fikren çok yaþlý ve gerilerde kalmýþtý. Birçok söylemi veya önerisi bana Denktaþ'ý hatýrlattý. O da Kýbrýs'taki rejim ve Türkiye ile daha evvelki cumhurbaþkanlarý gibi ahenk içinde emir veren ve emir alan konumda çalýþmak istediðini gözler önüne serdi. Bilhassa görüþmeci olarak karþý unsura empati duymadan nasýl görüþmecilik yapmýþsa, ayni þekilde toplum liderliði de yapmak istemektedir. Özersay bana Talat'ý hatýrlattý. O da Talat gibi "Türkiye bana otur dedi, oturdum. Kalk derse kalkarým" havasýndaydý. Diðer baðýmsýz aday Mustafa Akýncý, bana göre önceki geceki tartýþmalarda ayaðý yere saðlam basan tek adaydý. Konuþmasýnda tereddüt yoktu. Birilerini kýzdýrýr veya gücendiririm endiþesi de yoktu. Kendine son derece güvenen, konulara tamamen hakim ve vakýftý. Akýncý'yý tanýyanlar, seçim ve oy uðruna inançlarýndan ödün vermediðini ve vermeyeceðini önceki gece bir defa daha gördüler. Tam bir lider edasý ile Kýbrýslý Türklerin çýkarlarýný herþeyin üstünde tutacak görüntüdeydi. Esen rüzgârýn yönüne doðru kamýþ gibi eðilmeyeceðini gösterdi. Diðer adaylar içerisinde omurgasý saðlam tek kiþiydi. Sorularý evelemeden gevelemeden cevaplayarak, hesap verebileceði tek merciin kendisini oraya getiren halkýn olduðunu görmeyen gözlere ve duymayan kulaklara haykýrdý. Kýbrýs Türkü Mustafa Akýncý'nýn aday olmasý ile ilk defa bir seçime alternatifsiz girmeyecektir. Alternatif ve çare Mustafa Akýncý'dýr. Mustafa Akýncý'nýn þahsýnda, kazanan taraf Kýbrýs Türkü olacaktýr. CAS çalýþanlarýna Denktaþ'tan destek Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, CAS çalýþanlarý ile toplu iþ sözleþmesi çalýþmasýnýn baþlamasý talimatý verdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Hava-Sen üyesi, Ercan Havalimaný'nda yer hizmeti veren Cyprus Airport Services (CAS) þirketi çalýþanlarýndan bir grup, Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Denktaþ ile görüþtü. Baþbakan Yardýmcýlýðý bahçesinde öðle RUM BASININDAN KOP'A KATILIM DEÐERLENDÝRMESÝ "ZÜRÝH ANLAÞMASI YALNIZCA FUTBOLLA ÝLGÝLÝ" Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) Kýbrýs Rum Futbol Federasyonu'na (KOP) katýlým süreci konusunda, Zürih'te 2013 yýlýnýn Kasým ayýnda imzalanan anlaþmanýn yalnýzca futbolla ilgili olduðu ve Kýbrýs sorunu konusunda emsal teþkil etmeyeceði yönünde deðerlendirmeler yapýlýyor. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun, KTFF'nin KOP'a katýlýmýyla ilgili dün düzenlediði basýn toplantýsý, Rum basýnýnda geniþ yer bulurken, bu konuda çeþitli yorumlar yapýldý. Simerini gazetesi "Kýbrýslý Türkler KOP'a Katýlýma Doðru Ýlerliyor" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, KTFF'nin, mektupla, FIFA ve UEFA tüzüklerine uyum saðlayabilmek için düzenlemeye gitme kararý konusunda bilgilendirme yaptýðýný ve KKTC'de, bu konuda yoðun tepkiler bulunduðunu yazdý. Gazete, Zürih Anlaþmasý'na göre KOP'un, UEFA ve FIFA üyesi olarak, Kýbrýs'taki futbolun denetimi ve yönetimiyle ilgili yetkili makam olduðunu; bunun yaný sýra Kýbrýs'taki uluslararasý futbol faaliyetleriyle ilgili sorumluluðu da üstlendiðini kaydetti. Zürih Anlaþmasý'nýn, Kýbrýs sorunu kapsamýnda emsal teþkil edecek bir yönü bulunmadýðýna ve bunun, yalnýzca futbolla ilgili bir anlaþma olduðuna vurgu yapan gazete, anlaþmanýn, Kýbrýs sorunu çözülene dek geçerli olacak geçici bir anlaþma olduðuna iþaret etti. saatlerinde biraraya gelen heyet, sýkýntý ve taleplerini Baþbakan Yardýmcýsý Denktaþ'a yineleyerek, eylem gerekçelerinin eski haklarýný kazanmak olduðunu, bunun yaný sýra iþ ve gelecek garantisi ile ilgili olduðunu, alanda verilen hizmeti aksatma gibi bir niyetlerinin olmadýðýný, zannedildiði üzere "bizi de devlete alýn" gibi taleplerinin de bulunmadýðýný, yalnýzca toplu iþ sözleþmesi imzalamak istediklerini belirttiler. Gazete, anlaþmada bir önemli parametre daha bulunduðunu belirterek, KOP Yönetim Kurulu'nun, anlaþma uyarýnca Kýbrýs Türk futboluyla ilgili karar üretecek bir komite kuracaðýný ve bu kararlarýn, KOP Yönetim Kurulu'nda onaylanmadan yürürlüðe konamayacaðýný da kaydetti. Haberde, KTFF'nin KOP'un üyesi olmasý halinde, KOP'un Genel Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nda temsiliyet hakký kazanacaðý, ancak bu temsiliyetin, hangi yöntem ve hangi sýnýrlarla kullanýlacaðý konusunun müzakere edileceði belirtildi. "DAHA YOLU VAR BASÝT BÝR SÜREÇ DEÐÝL. ÝHTÝYATLI OLMALIYIZ" Alithia gazetesi ise "Daha Yolu Var!" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, KTFF'nin her ne kadar FIFA ile UEFA'ya mektup göndermiþ ve kendi tüzüðünde, UEFA ile FIFA tüzüklerine uyum saðlamak adýna çalýþma yapacaðýný belirtmiþ olsa da, KOP'a katýlým sürecinin basit bir süreç olmayacaðýný yazdý. Haber, diðer gazetelerde de þu baþlýklarla yansýtýldý: Fileleftheros gazetesi: "KOP'a Katýlým Süreci Baþladý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu KOP'a, FIFA'ya ve UEFA'ya Mektup Yolladý" Haravgi gazetesi: "KTFF KOP'a Üyelik Yolunda Baþkan Hasan Sertoðlu Mektup Göndererek FIFA'yý Bilgilendirdi." Rum teknik üniversite rektörü tutuklandý Rum "Teknoloji Üniversitesi" (TEPAK) Rektörü Elpida Keranvu, üniversitede bazý okutmanlarýn terfi süreçlerinde yolsuzluk yaptýðý gerekçesiyle dün tutuklandý. Alithia ve diðer gazeteler, geçtiðimiz Ekim ayýnda patlak veren ve söz konusu üniversitede terfi etmesi gereken bazý okutmanlarýn yerine, terfi listesinde oynama yaparak baþka okutmanlarýn terfi ettirildiði iddialarýný inceleyen Rum polisinin, üniversite rektörü Keravnu'yu dün evinde tutuklayarak sorguya aldýðýn yazdý. Hakkýnda sekiz ayrý suçlama bulunan Keravnu'nun mahkemeye sevkine yapýlan soruþturma sonrasýnda karar verilecek. PÝLE'DE ARKEOLOJÝK KAZILARDA KÜTÜPHANE TESPÝT EDÝLDÝ Pile bölgesinde kazý yapan arkeologlarýn adanýn belki de en eski kütüphanesini tespit ettikleri haber verildi. Kalýntýnýn M.Ö 13'üncü yüzyýldan kalma bir kütüphaneden ibaret olduðunu yazan Fileleftheros, kütüphanenin, bakýr dönemindeki en büyük yerleþim yerlerinden birinde tespit edildiðini belirtti. Bu yerin, Pile'ye beþ kilometre mesafedeki "Kokkinogremos" mevkiindeki bir Kýbrýs-Minos (Girit) yerleþiminden ibaret olduðunu izah eden gazete, bahse konu yerleþim yerinin, Ýngilizlerin bölgedeki atýþ alanýnýn sýnýrlarýnda olduðunu ekledi. Ýnsan kaçakçýlýðý yapan çete yaþlý insanlarýn kimliklerini ele geçirip kullanmýþ Güney Kýbrýs'ta tespit edilen insan kaçakçýlýðý çetesinin, özellikle yaþlý insanlarýn kimliklerini ele geçirerek bunlarý yasa dýþý faaliyetlerinde kullandýðý belirlendi. Haravgi gazetesi, Hindistan'dan insan kaçakçýlýðý yapan ve bazý üyelerinin tespit edildiði çetenin, baþta yaþlý insanlar olmak üzere birçok kiþinin kimliklerini bir þekilde ele geçirerek kimlik sahiplerini iþveren olarak gösterdiðini, ardýndan da Hindistan'dan iþçi getirilmesini saðladýðýný yazdý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir DESTEKLÝ ADAY "Bazý" CTP'li dostlarýmý anlýyorum... Geçtiðimiz akþam Sibel Siber'in "destekli" performansýnýn bile ne kadar yetersiz olduðunu anladýlar... Yanlýþ anlaþýlmasýn, ben Sibel Haným'ý beklediðimden daha iyi buldum... Ancak diðer üç adayýn yanýna dahi yaklaþamadý... Üstelik diðer adaylar sadece kendi fikirleri ile oradaydýlar... Fakat Sibel Haným'ýn kendine, ayný zaman da partisinin de Sibel Haným'a güveni olmadýðý için "Ipad" desteði aldý... Muhtemelen oradan gelen "destekler"le "fikir"lerini ortaya koydu... Hatta bir ara "Ipad" yardýmý ile Akýncý'ya bile sataþtý!.. Ancak cevabý alýnca "anladým, bilmiyordum, sanýrým bir gazete yazmýþtý" dedi... Akýncý'nýn hükümet ile ilgili sorusuna ise, "bunu bana deðil hükümete sorunuz" diye cevap verdi... Fakat tüm gece meclis baþkaný ve baþbakanlýk dönemlerinden yaptýðý icraatlarýn önemine deðindi... Yani olumlu adýmlarý kendine mal etti, olumsuz adýmlarý ise Özkan Yorgancýoðlu'nun boynuna astý... Ve bir anlamda "ben olsam bu olumsuzluklar da yaþanmazdý" demeye getirdi... Aslýnda bu yazýyý kaleme almayacaktým ama o "bazý" kiþiler dediklerimin manipülasyon çýlgýnlýklarýna sessiz kalamazdým... Yoksa Sibel Haným'ýn düþtüðü durum beni de üzmüþtür... Bir insanýn temsil ettiði kesimin düþüncelerini anlatamamasý kadar kötü bir þey olmasa gerek!.. Dün akþam Mustafa Onurer, Mustafa Akýncý ve kýsmen Kudret Özersay suya, sabuna dokundular... Fakat Sibel Haným "Ipad" destekli olmasýna raðmen "sýkýntýlý" konulara girmedi... Örneðin 3 aday da net olarak "geçici 10. madde"nin kalkmasý gerektiðini vurguladý... Ancak Sibel Haným "geçici 10. madde"nin içerisinde yer almayan ve toplumun %62.8'i tarafýndan reddedilen anayasa deðiþiklik paketine övgüler yaðdýrdý... Ve toplum tarafýndan reddedilmesine raðmen bunu bir baþarý öyküsü olarak anlattý... Ali Çaðman olayýna da tek deðinen aday Mustafa Akýncý oldu... Ýlginç olan bir baþka detay ise, Kudret Özersay'ýn tekli olarak katýldýðý programlarda sürekli tekrarladýðý bir söylemi katýldýðý ilk programda tersten söylemesiydi... Sayýn Özersay daha önce "ara bölgede Rumlara karþý kurumlarýmýzýn varlýðý noktasýnda gösterdiðimiz dik duruþu Ankara'ya karþý da göstermeliyiz" diyordu... Geçtiðimiz akþam ise tam ters bir þekilde "Ankara'ya karþý kurumlarýmýzýn varlýðý noktasýnda gösterdiðimiz dik duruþu ara bölgede Rumlara karþý da göstermemiz gerekiyor" dedi... Doðrusu þu anda Sayýn Özersay'a göre kime karþý "dik duruþ" sergilediðimizi ve bunu örnek alarak hangi tarafa ayný þekilde davranmamýz gerektiðini ben anlamadým!.. Evet, "ikisine karþý da dik duralým" diyor ama þu anda hangisini örnek almamýz gerektiði konusunda sanýrým karar veremiyor... Ya da ortamýna göre davranýyor... Gecenin en çok konuþulan ismi Sayýn Akýncý oldu... Kritik anlarda diðer adaylara ince mesajlar göndererek hep kendisinin konuþulmasýný saðladý... Kendin emin tavrý, oturuþu ve gülüþüyle diðer adaylarýn sinir sistemi ile oynadý... Ki zaman zaman uyguladýðý bu akýl oyunlarý yüzünden diðer adaylar anlamsýz ve desteksiz saldýrýya geçtiler... Ama bu saldýrýlarýn sonunda bizler hep Akýncý'nýn kahkahasý ile biten tartýþmalarý duyduk... Mustafa Onurer program boyunca "tehlikeli" sorular sordu... Birçok kiþinin "kýrmýzý çizgi" dedikleri sorulardan... Tek cevap Akýncý'dan geldi... Diðer iki aday ya sorulaný anlamadýlar ya da anlamamazlýktan gelerek suya, sabuna dokunmadýlar... Gecenin flaþ hareketi ise Sibel Haným'dan geldi... Sibel Haným "program ne saat bitecek, geç oldu" diye sordu, Dilek Haným, "siz isterseniz kaçýnýz, biz diðer adaylarla devam ederiz" dedi... Fakat "program sürdüðü sürece kalýrýz" diyen diðer adaylar bunun etik olmayacaðýný söyleyerek Sibel Haným'a göre program süresini ayarlama inceliðini gösterdi... Peki, Sibel Haným programý neden bitmeden terk etmek istedi? Kimisi "Ipad'in þarjý bitti" diyor, kimisi ise "sürekli ayný þeyleri tekrarlýyor, artýk söyleyecek sözü kalmadýðý için merkezden geri çekil" çaðrýsý geldiðini iddia ediyor... Tabii bunlar iddia... Kim bilir belki de uykusu gelmiþtir!.. Sonuçta ben "þu kazandý", "bu kaybetti" demeyeceðim... Aksine 4 adayýn da yürekli davrandýklarý için kazandýklarýný, korkaklýk yapýp toplumundan kaçan diðer adayýn ise kaybettiðini düþünüyorum...

9 1 Nisan 2015 Çarþamba Tünel ALINTI YAZIK 77 MÝLYONLUK ÜLKEYE Devlet içinde 'devlet' bahsi tamammýþ!bütçe sorunu varmýþ demek ki ona da yüzde yüz zam yaptýlar, yetmedi ne kadar olduðunu bilmediðimiz baþka bir fon daha yarattýlar, tamam oldu!þu patýrtýlý günlerde bu fonlarýn hangi iþler için kullanýlacaðý karmaþa içeriyor ama çok iþe yarayacaðý kesin! Art niyetli olmayalým, belki kültür sanat iþlerine filan para aktarýr!neden olmasýn, mesela 'Ýstanbul'da sanatçýlara, halka haksýzlýk ettim, onarýn þu yedi yýldýr kapatýp çürümeye terk ettiðim Atatürk Kültür Merkezi'nionarýn ve teslim edin gerçek sahiplerine' diye kýzabilir!olmadý kütüphanelere, müzelere, sergi salonlarýna, antik kentlere filan el atar!niye, daha kýymetli alanlara mý katký sunacak mesela seçime, Yemen savaþýna, Suriye kuþatmasýna filan mý?ýyi de yazýk deðil mi 77 milyonluk ülkeye? Orhan AYDIN (sol) DÝPNOT Ankara Sanayi Odasý'nýn hesaplamasýna göre, elektrik kesintisi nedeniyle 1 saatte Türkiye'nin yaþadýðý üretim kaybý yaklaþýk 100 milyon dolar. ARÞÝV TARÝH 8 MART 2014 CTP-DP koalisyon döneminde yapýlan yeni atamalarla en çok dikkati çeken TAK Müdürlüðü'ne yapýlan atama oldu. Solcu müdürün yerine, saðcý müdür. Solcuyu UBP, saðcýyý CTP atadý... Gözden kaçmayanlar... KÜL KEDÝSÝ MÝ, POLYANNA MI? Kanal T'de dört cumhurbaþkaný adayý Dilek Kýrýcý'nýn konuðu oldu. Mustafa Akýncý, Kudret Özersay, Sibel Siber ve Mustafa Onurer'in katýldýðý programa Derviþ bey lütfedip katýlmadý. Sibel hanýmýn bir ara "geç oldu" diyerek, programdan ayrýlmak istemesini bir okurumuz "Kendimi Kül Kedisi masalýnýn içinde hissettim" diye yorumladý. Oysa Sibel hanýmýn açýklamalarý daha ziyade Polyanna'yý andýrýyordu: "Hep birlikte yüzümüz gülecek, kazanacaðýz. Baþaramayacaðýmýz hiçbir þey yoktur." ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Güzelyurt bölgesindeki iki üniversite benim imzamla kuruldu, yeni narenciye iþleme tesisi benim baþbakanlýðým döneminde yapýldý." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Emine Erdoðan Marie Antoinette'yi hatýrlatýyor: Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler "Dil düþüncenin evidir" buyurmuþ sultanlardan biri. O yüzden malum sarayla da tescillendiði üzere Erdoðan hanedanýnýn sultanlarý dememiz de yerindedir. Ama bu sultanlar bildiðiniz sultanlardan deðil. Bu sultanlar çaðýmýzýn gereklerini yerine getirir, her tür "moda"yý takip ederler. Hem de analý kýzlý Önce kýzýndan baþlayalým. Malum kadýn meselesi önemli. Kadýn meselesinden binlerce insanýn sokaklara bir anda dökülebileceði de artýk tescilli, fýtrat fermanýnýn, kadýný aþaðýlayan türlü türlü çýkýþýn prim yaptýrmadýðý da belli, o halde ne yapmak lazým? Konuya biraz daha yakýndan eðilmek lazým... Hazýr KADEM'de de baþkan yardýmcýsýyken Sümeyye Haným bu iþ için biçilmiþ kaftan. Öyle ya kolay mý Brüksel'lere gidip AKP'nin Siyaset Akademi'sinde "Dünyada Müslüman algýsý ve eþitlik mücadelesi" konulu ders vermek. Babacýðýnýn yaptýðý gibi düstursuzca deðil, daha üstruplu bir þekilde kadýn meselesinde bir çift laf etmek lazým. Durumdan vazife çýkartan hanýmefendi tam da bunu KARÝKATÜR / yapmaya çalýþmýþ. Baktýlar fýtrat mýtrat tutmuyor cinsiyet eþitliði deðil de adaleti diyelim buyurmuþ. Hem eþitlik dersek pozitif ayrýmcýlýk talep edemeyiz diye de çoook önemli bir tiyo vermiþ. Ama ne yazýk ki süsleyip püsleyince de yaldýzýn altýnda yatan ana fikir pek deðiþememiþ. Sümeyye Haným da eþitlik kavramýný aynen babasý gibi, elmalarla armutlarý toplamaya çalýþma çabasýndan ibaret sanývermiþ Efendim bu kadar mý? Yok maalesef deðil. "Cinsiyet adaletsizliði" nedeniyle Ýslam'ýn eleþtirilmesinin doðru olmadýðýný, bazý ataerkil yorumlar nedeniyle Ýslam toplumlarýnda bazý adaletsiz uygulamalarýn yerleþik hale geldiðini söylemiþ. Ýyi de etmiþ. Ama bir de sözünü ettiði yorumlarýn Kuran'daki surelere kadar etkili olduðunu da söyleyiverseymiþ iyiymiþ. Ha bir de mirasta kadýn erkek eþtisizliðini oldukça özgün bir þekilde yorumlayývermiþ. Ýslam evi geçindirme görevini erkeðe verdiðine göre mirastan daha çok payý erkeðin almasý da gayet yerindeymiþ. Bütün bunlar olurken anacaðýzý da organik hayat ile ilgili brifing vermekle meþgülmuþ. Maliyeti ve masraflarý konusunda rivayetin muhtelif olduðu ama bir çýtanýn "Saray" isminden de anlaþýlacaðý üzere sabit olduðu mekanda, "Cumhurbaþkanlýðý Sarayý"nda ne kadar mütevazi ve sade bir yaþam sürdüklerini, doðal beslenmeye ve tedaviye ne kadar önem verdiklerini anlataduruyormuþ Temiz su kaynaklarý elinden alýnýp pet þiþelenmiþ suya mahkum edilen; griple mücadele ediyoruz denilerek bütün kümes hayvanlarý itlaf edildiði için bugün tavuk, yumurta diye yediði þeyin aslýnda ne olduðunu bilmeyen; tarým bitirilmiþ olduðu için meyve sebze diye ne idüðü belirsiz gýdalarla beslenen; hatta bütün bu garabetleri bile bulamayan çok olduðu için þükrederek yaþayan halkýmýza, dalga geçercesine doðal yaþamý koruma dersi veren Emine Erdoðan bu satýrlarýn yazarýna nedense Marie Antoinette'yi hatýrlatmýþ: Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler (Gonca Eren ilerihaber.org/analý kýzlý) Musa Kart TÜRKÝYE'NÝN GÖNLÜ TCBaþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, cumhurbaþkanlýðý seçimi için "Gönlümüzde biri olsa da kimseyi iþaret etmeyeceðiz" demiþti. Bu büyük lütuftu. Bu yüzden herkes bu cümleyi öptü alnýna koydu ve "Türkiye seçimlere müdahale etmeyecek" þeklinde yorumladý. Oysa "Gönlümüzde biri olsa da" demek, "gönlümüzde biri vardýr" demektir. Üstelik Arýnç'ýn "özgül aðýrlýðý" olsa da Padiþah Tayyip daha aðzýný açmadý. SÝZ SOKAKTASINIZ AMA SOKAK SÝZDE DEÐÝL "Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanabilmek adýna bütün güçlerimizle sokaða indik. Bu seçimi kazanacaðýz ve bu kaleyi alacaðýz." Kutlay ERK (CTP-BG Genel Sekreteri)

10 10 1 Nisan 2015 Çarþamba Ali Kiþmir Bazý adaylar "al gülüm, ver gülüm"e alýþtýðý için tartýþmanýn ne demek olduðunu unutmuþ... Suya sabuna dokunmadan kazasýz belasýz bir program olsun derdindeler... E be kardeþim tartýþmayýp sadece beðendiðiniz sorulara cevap verecekseniz, o zaman çoklu programa neden katýlýyorsunuz? Ya da programa katýlmadýðý için Eroðlu'na neden kýzýyorsunuz? Ahmet Ersöz Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri adaya geldiðinde, bizim KTFF'yi ziyaret etmez, kahve içmez, önünden geçmez,selam vermez vs... TC futbol takýmlarý Atina üzerinden uçarak Rum kesimine gider maçýný oynar, Rum sporcular Türkiye'nin çeþitli illerinde defalarca Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýyla, onlarý sözde tanýmayanlarýn da önünden geçerek giderler. TC menþeli ürünler Rum tarafýnda bazý alýþveriþ merkezlerinde çatýr çatýr satýlýr. Yani uzatmayalým. Onlar iþi piþirmiþ, her türlü ticari sportif faaliyet tamam. Biz çýkýp da KOP'a baþvuruyoruz deyince hepimiz vatan haini oluyoruz. Ýlgili bakanlýk iliþkileri askýya almýþ futbol federasyonuyla. Zaten 1974'ten bu yana askýdayýz be ahbap. Askýdan kurtulamadýk ki hiç. Sorun da burda. Halen askýdayýz. Askýda olaný askýya almak nasýl bir þey onu pek anlamadým. (a.e. Hüseyin Emir 1-Türkiye menþeli bazý ürünler Rum tarafýnda daha ucuzdur. 2-Yanýlmýyorsam son yapýlan FB-AEL maçýna direk uçulmuþtu. 3-Necati Þaþmaz'a tanýtým için 1milyon TL harcayacaklarýna 3-5 milyon verip iki Avrupa takýmýný kampa çaðýrsalar daha güzel tanýtým olur ama hiçbir politikacýnýn tanýnmýþlýk iþine gelmez çünkü hammahumma düzeni elden gidecek. Ahmet Ersöz TC takýmlarý ile takýmlarýmýz maç yapamaz. Oyuncularýmýz BAL ligine haklý olarak çekip gider. Uluslararasý arenada olmak, dünyalý olmak isterik. Baþka bir þey deðil. Ürünlerin ucuz veya pahalý olmasý deðil sonuçta ticari münasebette bulunmalarý. Veya uluslararasý alanda spor müsabakasý yapmalarý. Çözüm ne olabilir? Hüseyin Emir Bu kafa ve mentaliteyle gidersek 40 sene daha hiçbir müsabaka yapamayýz. Hasan Sertoðlu bir yol açtý. Ýnþallah ülke sporuna ve sporcusuna hayýrlý olur ve bu ülke gençliðinin önü açýlýr. 15 yaþýndaki çocuklarý ambargo altýndasýnýz deyip geri gönderen zihniyetle burdaki ayni zihniyette olanlarla bu iþler yürümez. KTFF inþallah yeterli bütçeyi bulup yabancý takýmlarla organizasyon yapabilirse ki bunlarýn yapýlmamasý için çok engellemeler yapýlacaktýr, bunu diðer federasyonlar da takip edecektir. Zehra Topcu Kemik Daha çok gözümüzün içine bakýp bizimle alay edecek TC... Gözümüze soka soka Kýbrýs bayraðýný çekecekler.. Cvp: Uluslararasý presedür diyecekler.. Bizim de en uzun bakanlýklar ismine sahip olan bakanýmýz da KTFD küsecek... Hadi orda... Ýþiniz gücünüz maskaralýk.. Halký koca bir mandýraya dýktýlar kendileri de çoban oldular.. Ha aský dedinde o aský deðil... Korkuluk buðdaylarý kargalar yemesine diye:))) Bu arada Rum tarafýnda satýlan TC menþeli ürünlerin tüm antlaþmalarý Ýzmir'de Prenses Otel'de yapýldý... Bilmeyen varsa bir þey daha ilave edeyim kuzey sahil þeridindeki denize sýfýr arazilerin Yahudilere satýþlarý da Ýzmir Prenses Otel'de yapýldý:))) Yani kýsaca yes be annem...:))) Kazým Denizci- Alayköy Sanayi'de iki parsel yan yana satýþta Biri Þerife Ünverdi, diðeri Ahmet Kaþif'in oðlu adýna... Yatýrým yapmak isteyenler arazi bulamýyor ve bu isimlere giderek arazi satýn alýyor. Ama arazi devletin. Zeki Çeler MECLÝS BAÞKANI BAÞSAVCILIÐA NE GÜN BAÞVURDU? Sindim galdým ama buraya kadarmýþ! TV programýna katýlan Meclis Baþkanýmýz ve Cmh baþkaný adayý Sn Siber Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan GSB ofisi ile ilgili Baþsavcýlýða görüþ baþvurusunda bulunduðunu iletmiþ ve Baþsavcýlýðýn bu anlaþma geçerli deðildir yanýtýný aldýðýný duyuruyor. Allah aþkýna 3 Temmuz'dan beri bunu durmadan söyledik, anlattýk, þahsen size gelip "meclis by pass edilir sayýn baskan, birþeyler yapmamýz lazým" dedim. "Çýk kürsüye anlat napayým, dinlemezler beni" deycen! Sonra resmiyete döküp imzamla makamýnýza mektup dilekçe verecem! Baþbakanlýðý ve Bakanlar Kýbrýs Sosyal Hayat- 3 Nisan 2008, Lokmacý kapýsýnýn açýlýþý Kurulu'nu uyarasýnýz diye! (Tarih dilekçede yazýyor). Ve þimdi çýkýpp geçen hafta, yani dilekçeyi aldýðýnýz tarihten 3 hafta sonra Baþsavcýlýkdan görüþ isteyceksiniz, ve bunu reklam edeceksiniz! Sorry ama suya sabuna dokunmadýnýz, baktýnýz gördünüz halkta, derneklerde, STÖ'lerde büyük tepki var hemen müdahale ettim olacak. Peki 3 Temmuz'dan beri n'aptýnýz? Not: Bunu seçimlere yönelik saldýrý diye algýlayanlarýnýz olacak eminim, fakat bu meclisin içinde neler yaþadýðýmýzý ve gerçekte olaylarýn nasýl geliþtiðini bilmeniz gerekir. Kimse kusura bakmasýn!!! Ayhan Salih Korel Ölülerden korksaydým mezarlýktan geçmezdim... Kimsiniz be yüreðiniz varsa ve korkusuzsanýz gizli numaradan arayýp da tehdit etmeyin... Açýk numaradan arayýn... Sabah uyuyorum. Telefonum çalýyor ve hiç yapmadýðým þeydir, gizli numaralara cevap vermek. Uyku sersemi cevap verdim.. Telefondaki kaba bir ses... ''Ne oldu be topal i... gittin Afrika gazetesine bizi þikayet ettin da ne oldu. Seni kaale bile almadýlar. Gelsin Akýncý kurtarsýn seni þimdi.. Bittin sen bitireceyik seni be i...'' dedi ve kapattý.. Tekrar yattým uyudum. Böyle þeylere karným tok. Kürümüyle gelseniz ne yazar breee gendi gelenler. Sizi kaale almadýðým için polise bile gitmem.. Çünkü bildiðim birþey var.. Havlayan köpek ýsýrmaz.. hoþttttttttt. Günsel Djemal Elüstün þiirim gelsin hemen þimdi diyorum þimdi Othello kalesinden uçup gelse bir karga okusa þiirler gemiler duvarlara demirlese çýksa içinden Ofelya Leonardo da Vinci yeniden boyasa fýrçasýyla Kýbrýs tariihini Othello dönse Fas'a Venedikliler topcu tabyasýna býraktýklarý St Mark'ýn kanatlý aslanýný alýp gitse Baba Aslan'ýn çalýnan yavrusu bulunsa Ben hiç kolumda sepetimle ne tünele, ne Ýzmir polisine yemek götürmesem babama oynasa hafta sonu Orhan abinin Lozan Palace sinemasýnda yarým þiline siyah beyaz bir film analarýmýz güler yüzlü yenilese urbalarýmýzý yüzümüze kapanmayan kapýlarda baþýmýzda masmavi gökyüzü dönüp çocukluðuma yine otursam Baykal'da. TMT/EOKA siz de gidin eþþeoðlu eþþekler. Ahmet Özsoy Futbol sadece futbol deðildir. Futbol bir hak arama aracý deðildir. Futbol siyasi bir oyun da deðildir. Futbol ayrýca müzakere masasý aracý da deðildir. Sporda din dil ýrk ayýrýmý yoktur. Spor birleþtiricidir, Spor barýþtýr, Spor kardeþliktir, Spor centilmenliktir. Futbolda en büyük kavgalar en yakýn örneði ile Türkiye Ligi'nde yaþanmýþtýr. Futbolun doðasýnda mücadele ve buna baðlý olarak kazanmak, kaybetmek vardýr. Sinir vardýr, ruh vardýr, irade olmalýdýr, kontrol olmalýdýr. Her ne kazanýmlar yitirilecekse yitirilsin, Her ne kavgalar çýkacaksa çýksýn, Kýbrýs'ta futbolun birleþmesi umudu ile, Kardeþçe ve insan gibi deðer verilerek spor yapmak temennisi ile.. Bumin Bezmen NÝHAYET 5 YIL SONRA ÖZÜR! Evet sevgili dostlar Hasan Sertoglu 5 yýl aradan sonra Lefke'den özür diledi. Bugün sabahleyin Serhat ÝNCÝRLÝ'nin programýna konuk olan Sertoðlu, o günlerde Lefke Kulübünün KOP'la görüþmesine karþý olduðunu, bunu kesin hatýrladýðýný ama hainlik konusunda bir açýklama yapýp yapmadýðýný hatýrlamadýðýný söyleyerek, gene de öyle bir açýklama yapýp yapmadýðýný hatýrlamadýðý halde "Lefke camiasýndan özür dilerim" dedi. Ben eminim söylediklerini çok iyi hatýrlýyordur ama en azýndan camiamýzdan özür dilemesi ile bu konudaki açýklamalarýný da geri almýþ demektir. Biz de bu hainlik konusunu camia olarak Sertoðlu'nun özürü neticesinde artýk kapattýðýmýzý, taraftar ve camiamýz sevenlerine saygý ile duyururuz.

11 1 Nisan 2015 Çarþamba 11

12 12 KÜLTÜR - SANAT 1 Nisan 2015 Çarþamba Günün Manisi Emine Hür Yüceldim döne döne Oddan korkmaz pervane Ulusalcýlýk dursun Ýnsanlýk çýksýn öne Kitap Dünyasý Labirent: Ölüm Emri James Dashner PEGASUS YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "En büyük yanlýþlýk, yanlýþlýk diye bir þey tanýmamaktýr." Carlyle TADIMLIK Ufalmýþ ufalabildiðince yok olmaya doðru gidiyor yaðmurlarýn içine yuvarlanan kederi yaðmurlarýn bu gece bütün lâmbalarý yakmalý þenliðin yüz akýnda çekilsin gönderlerine seviþmenin bayraklarý Oktay Rifat "Bir geceden alýntýlar" adlý þiirinden KURÞUN ASKERÝN UTANCI BÜYÜK BEÐENÝ TOPLADI Çatalköy Belediyesi 5.Beþparmaklar Tiyatro Festivali'nde 30 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn "Kurþun Askerin Utancý" adlý çocuk oyunu beldemiz ve belde dýþýndaki okullardan katýlan birçok öðrenci tarafýndan büyük bir beðeni ile izlendi. Haluk Iþýk'ýn yazdýðý Nergül Tuncay'ýn yönetmenliðini yaptýðý çocuk oyununun konusu ise þöyle; Savaþý sever misiniz? Desem eminim cevabýnýz hiç tartýþmasýz hayýr olacaktýr. Ne yazýk insan oðlu neredeyse kendini bildi bileli birbiriyle sonu olmayan bir savaþ içerisinde. Oysa barýþ içinde mutlu ve huzurlu yaþamak tüm insanlýðýn hak ettiði bir yaþam biçimidir. Ýþte oyunun da temel konusu savaþ ve barýþtýr. Savaþ meraklýsý olan Kral Pinoke'nin gözünü hýrs bürümüþtür, bunlardan habersiz olan "Kurþun Asker" de istemeden kendini bu olaylarýn tam ortasýnda buluyor. Sevgi ve barýþ her zaman olduðu gibi kurtarýcý bir güç olarak Kurþun Asker'in yardýmýna koþuyor. Serüven bu 4 ana rol üzerinden süregelmektedir. Þu an çok yakýnýmýzda da savaþýn olmasý, bu oyunu oynamamýzdaki en önemli nedenlerin baþýnda geliyor. Günün sonunda Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý ekibine Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik çiçek ve plaket takdim etti. "19. Yapý Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" adaylarý açýklandý Bu yýl, 19. kez verilen Yapý Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin aday listesi açýklandý. Four Seasons Otel'de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Yapý Kredi Sanat Danýþmaný Haldun Dormen, heyecanlý olduðunu söyleyerek, "19 yýlda birçok þey geldi baþýmýza. Biz hep büyük bir keyifle, inatla iþi götürmeye çalýþtýk. Çok eleþtiriler geldi. Bizi kýracak þeyler oldu ama biz yine devam ediyoruz" diye konuþtu. Yapý Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Ýcra Kurulu Baþkaný Salih Baþaða da bir kez daha etkinliði düzenliyor olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirerek, "Yapý Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Ýstanbul'da sahnelenen oyunlar arasýndan öne çýkan kiþisel becerileri ve diðer teatral nüanslarý, verdiði ödüllerle görünür kýlan bir etkinliktir" dedi. Yapý Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinin jüri baþkaný Merih Tangün de bu sezon Ýstanbul'da 200'ün üzerinde oyun sergilendiðine iþaret ederek, ödüllerin adaylarýný açýkladý. ADAYLAR Ödüllere aday gösterilenler, þu þekilde: Yýlýn En Baþarýlý Yönetmeni adaylarý: Muharrem O zcan (Dolu Du s u n Bos Konus ), Alexandar Popovski (Bir Yaz Gecesi Ru yasý), Alexandar Popovski (I mparatorluk Kuranlar Yahut S u mu rz), Yýldýrým Fikret Uragˆ (Sýrc a Hayvan Koleksiyonu), Berfin Zenderliogˆlu (Cambazýn Cenazesi) Yýlýn En Baþarýlý Kadýn Oyuncusu adaylarý: Gizem Erdem (Ýki Kis ilik Yaz), Hasibe Eren (Dolu Du s u n Bos Konus ), Selen O ztu rk (Bakarsýn Bulutlar Gider), Melisa So zen (Kalp Du gˆu mu ), Aslý Yýlmaz (Tesir) Yýlýn En Baþarýlý Erkek Oyuncusu adaylarý: Fatih Al (Dolu Du s u n Bos Konus ), Salih Bademci (Tesir), Bedir Bedir (I stenmeyen), Rýza Kocaogˆlu (Ormanlardan Hemen O nceki Gece), Tugˆrul Tu lek (I ki Kis ilik Yaz) Yardýmcý Rolde Yýlýn En Baþarýlý Erkek Oyuncusu adaylarý: Arda Aydýn (Bir Yaz Gecesi Rüyasý), Bedir Bedir (U st Kattaki Tero rist), Cem Zeynel Kýlýc (Pas a Pas a Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Pas a), Murat Okay (Dolu Du s u n Bos Konus ), Yavuz S eker (Bir Yaz Gecesi Ru yasý) Yardýmcý Rolde Yýlýn En Baþarýlý Kadýn Oyuncusu adaylarý: Aybanu Aykut (Pas a Pas a Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Pas a), Banu C ic ek Barutc ugil (U st Kattaki Tero rist), Tomris I ncer (Kral (Soytarým) Lear), Yes im Koc ak (C u ru k Temel), Ays ecan Tatari (Sýrc a Hayvan Koleksiyonu) Yýlýn En Baþarýlý Sahne Tasarýmý adaylarý: Barýs Dinc el (Hayvan C iftligˆi), Jesse Gagliardi, Simone Mannino (Kalp Du gˆu mu ), Sven Jonke (Bir Yaz Gecesi Ru yasý), Cem Yýlmazer (C u ru k Temel)- (Sýrc a Hayvan Koleksiyonu) Yýlýn En Baþarýlý Giysi Tasarýmý adaylarý: Ays egu l Alev (Hamlet Makinesi), Candan Seda Balaban (Kral (Soytarým) Lear), Hale Eren (Kerbela), Sadýk Kýzýlaðaç (Hayvan Çiftliði), Jelena Prokovic (Bir Yaz Gecesi Rüyasý) Yýlýn En Baþarýlý Sahne Müziði adaylarý: Merih As kýn (Hak), C agˆrý Beklen (Dolu Du s u n Bos Konus ), Tahsin I ncirci (Kerbela), Orhan Enes Kuzu (Pas a Pas a Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Pas a), Mete Sakpýnar (Bir Delinin Hatýra Defteri) Yýlýn En Baþarýlý Iþýk Tasarýmý adaylarý: Yu ksel Aymaz (Kral (Soytarým) Lear), Yakup C artýk (Hamlet Makinesi)- (Hayvan C iftligˆi), Cem Yýlmazer (Sýrc a Hayvan Koleksiyonu), Kemal Yigˆitcan (Ormanlardan Hemen O nceki Gece) Yýlýn En Baþarýlý Genç Kuþak Sanatçýsý Adaylar: Sercan Gülbahar (11' E 11), Ýbrahim Hallaçoðlu (Cambazýn Cenazesi), Gu nes Sayýn (Tesir), Edip Tepeli (Sýrc a Hayvan Koleksiyonu), Seda Tu rkmen (Cambazýn Cenazesi) Yýlýn En Baþarýlý Prodüksiyonu adaylarý: Bakýrköy Belediye Tiyatrolarý (Hayvan Çiftliði), Dot (Ýki Kiþilik Yaz), ÝBB Þehir Tiyatrolarý (Bir Yaz Gecesi Rüyasý), ÝBB Þehir Tiyatrolarý (Sýrça Hayvan Koleksiyonu), Oyun Atölyesi (Dolu Düþün Boþ Konuþ) - Ödül töreni 27 Nisan'da Gecede ayrýca, "Muhsin Ertuðrul Özel Ödülü"ne Zeliha Berksoy, "Cevat Fehmi Baþkut Özel Ödülü"ne Firuze Engin, "Yapý Kredi Özel Ödülü"ne ise Þahika Tekand'ýn layýk görüldüðü açýklandý. Ödül töreni, 27 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

13 1 Nisan 2015 Çarþamba 13

14 14 1 Nisan 2015 Çarþamba DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:28/2 Kermiya Lemar Yolu (Creditwest Bankasý Karþýsý) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... BULMACA Soldan Saða: 1-Birini aldatarak parasýný veya malýný elinden almak. 2-Bir düþünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. Düz yakalý, önü ilikli bir tür ceket. 3-Güvenliði saðlamakla görevli kimselerin bulunduðu konut. Futbolda topun kaleye sokulmasýyla kazanýlan sayý. 4-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Kuzu sesi. 5-Hayvan yuvasý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. Eti yenecek hayvanlarý kesen veya dükkanýnda perakende olarak satan kimse. 6-Alaylý bir dille kusurlarýný söylemek. Harf okunuþu. 7-Evin bölmelerinden her biri. Cacýk'ýn Kýbrýslýcasý. 8-Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi. 9-Tiyatro, sinema, konser salonu gibi yerlerde gündüz gösterisi. Görü görmneyen, kör. 10-Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Kesilmiþ hayvanýn ciðer, iþkembe gibi iç organlarýyla baþ ve ayaklarý. 11-Bir gýda maddesi. Özel gezinti teknesi. Ölümlü, gelip geçici. Dünkü bulmacanýn çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Seslerin, sözlerin, vurgularýn hakkýný vererek söyleme biçimi. Neon'un kýsaltmasý. 2-Göçebelerin konak yeri. Piþmanlýk. 3-Girne'nin doðusunda bir plaj. Gözlem. 4-Ters okunuþu "Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý". Binek hayvaný. 5-Hastalýk sonrasý, saðlýklý duruma geçme dönemi. Hristiyanlarýn peygamberi. 6-Kemiklerin toparlak ucu. Gök varlýklarýnýn bütünü, evren. 7-Suya batmýþ veya üzerine su dökülmüþ olan. Ýlave. 8-Bir nota. Bir peynir türü. Baðýþlama. 9-Maðusa Türk Gücü'nün kýsa yazýlýþý. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Baba, cet. 10-Bitki özlerinden veya yaðlarýndan elde edilen hoþ koku. Belli bir iþte, belli bir konuda bilgi, görüþ ve becerisi çok olan kimse. 11-Deðerinden çok aþaðý bir fiyata alýnan veya alýnabilecek olan þey. Gelecek. Eylemciler konuþtu: Taleplerimiz kabul edilmezse savcýyý cezalandýracaðýz 'Önce polislerin isimlerinin açýklanmasýný, sonra Taksim'de yargýlanmalarýný istiyoruz' Berkin Elvan soruþturmasýný yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ý Çaðlayan Adliyesi'ndeki odasýnda rehin olan eylemciler, Med Nuçe kanalýna yaptýðý açýklamada, "Son dakikalara geldik artýk, biz söyleyeceðimizi söyledik, artýk ne yapacaklarý onlara kalmýþ. Ýlk olarak isimlerin açýklanmasýný istiyoruz, daha sonra suçlularýn Taksim gibi bir yerde halk mahkemesinde yargýlanmasý gerek. Taleplerimiz kabul edilmezse savcýyý cezalandýracaðýz, teslim olmayacaðýz, gerekirse þehit düþeriz" dedi. Avukat devreye girdi Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan soruþturmasýný yürüten savcý Mehmet Selim Kiraz'ý rehin alýnan DHKC üyeleri ile yürütülen pazarlýklarda bir avukatýn da devreye girdiði belirtildi. Halkýn Hukuk Bürosu, Twitter hesabýndan Avukat Þükriye Erden'in savcýyý rehin alanlarýn talebi üzerine Baþsavcý ile görüþtüðünü aktardý.ayný zamanda Çaðdaþ Hukukçular Derneði mensubu olan Erden, baþsavcý ile Baba Sami Elvan: Savcý serbest býrakýlmalý, kan kanla yýkanmaz Gezi direniþi sýrasýnda polisin attýðý gaz fiþeðiyle yaþamýný yitiren Berkin Elvan soruþturmasýna bakan savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn DHKC tarafýndan odasýnda rehin alýnmasýný Berkin'in babasý Sami Elvan 'kan kanla yýkanmaz' diye yorumladý. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün, Berkin'in babasý Sami Elvan ile telefonda DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ görüþtükten sonra taleplerini savcýyý rehin alan DHKC üyelerine geri iletti. DHKC üyeleri ise Erlvan'ý vuran polislerin adýnýn açýklanmasý halinde savcýyý serbest býrakcaklarýný söyledi. Özel harekat timlerinin sevk edildiði Adliye binasýnda ise Olaðanüstü hal sürüyor. 'Adliyeye elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik' Ýstanbul Adalet Sarayý'nda Savcý Mehmet Selim Kiraz'ý rehin alanlar, bir televizyon kanalýna, "Elimizi kolumuzu sallayarak adliyeye girdik" dedi. ÝMC TV editörlerinden Candan Yýldýz, telefonla savcýyý rehin alan kiþilere ulaþtý. Silahýn içeri nasýl sokulduðunu soran Yýldýz'a verilen cevap "Elimizi kolumuzu sallayarak girdik" oldu. Yýldýz, silah seslerinin kaynaðýný sorduðu kiþilerin kendisine "Savcýyý rehin alýrken kapýyý kapattýk. Özel güvenlik kapýyý zorladý. Biz de kapýyý daha fazla zorlamasýnlar, daha fazla ilerlemesinler diye bir iki el ateþ ettik" cevabýný verdiðini aktardý. ÝMC TV editörü, konuþtuðu kiþinin sesinde bir kararlýlýk hissettiðini belirtti ve "Þu andaki taleplerinin müzakere edilebilirliðine dair umutsuzluk hissine kapýldým" dedi. görüþtüðünü yazdý. Aygün, Sami Elvan'ýn "Oðlum öldü ama baþka biri ölmesin. Savcý serbest býrakýlmalý. Kan kanla yýkanmaz" dediðini aktardý. Berkin Elvan hesabýndan da açýklama yapan Sami Elvan, "Ben Sami Elvan! Kimsenin burnunun dahi kanamasýný istemiyorum. Sadece adalet istedim bugüne kadar ve sadece adil bir yargýlama istiyorum" diye yazdý Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015"in seçici kurulu belirlendi YARIÞMAYA BAÞVURULAR 'IN 1 MAYIS'A KADAR YAPILMASI GEREKÝYOR Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðýna baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nýn seçici kurulu Aþýk Mene, Gönen Atakol ve Ruzen Atakan'la oluþturuldu. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, seçmeleri 12 Mayýs'ta Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek yarýþmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakýnlarý dýþýnda, 1 Ocak 1980 ve 31 Aralýk 1999 tarihleri içerisinde doðan tüm ressam ve resim sanatýna ilgi duyan KKTC vatandaþlarý katýlabilecek. Yarýþmaya katýlmak için baþvurularýn 1 Mayýs Pazartesi gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi'ne 1 yapýlmasý gerekiyor. Yarýþma Þartnamesi Kültür Dairesi'nin adresli web adresiyle Twitter ve KKTC Kültür Dairesi adresiyle de Facebook'tan temin edilebilir. Þartname ayrýca, Kültür Dairesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nden, ya da adresine e- posta gönderilerek temin edilebilir. Katýlým detaylarý þartnamede belirtilen yarýþmaya, sergilemeye hazýr ve sanatçýsý tarafýndan imzalanmýþ olarak verilecek eserlerin, "alýndý belgesi" karþýlýðýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katýlýmcýnýn adý, soyadý, doðum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaralarý ile adresi, eserin ismi, tekniði, ölçüleri ve TL olarak fiyatýnýn belirtileceði bir etiket yapýþtýrýlmasý gerektiði belirtildi. 11 Mayýs 2015 tarihine kadar kabul edilecek baþvurular esnasýnda, yarýþmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiþ fotoðraflarý ile katýlýmcýnýn tarih ve olay esasýna dayanan yarým A4 sayfasýný geçmeyecek kýsa özgeçmiþinin kaydedildiði CD eþliðinde teslim edilecek. 7.'si gerçekleþtirilecek yarýþma, anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenleniyor. Ýlgilenenler yarýþmaya en az üç en çok beþ eserle katýlabilir. Son iki yýl içerisinde üretilmiþ, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ve sergilenmemiþ eserler yarýþmaya kabul edilecek. Yarýþmaya eser verecek sanatçýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest. Önümüzdeki günlerde Yarýþma Seçici Kurulu'nun saptayacaðý yöntemle deðerlendirilecek eserlerin, baþarý ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçýnýn yarýþmada en az 2 eserinin sergileme almýþ olmasý þartý aranýyor. Yarýþmada bu yýl ilk kez "Umut Vadeden Genç Sanatçý" ödülü de verilecek. Bu ödülün verilmesinde, sanatçýnýn en az iki eserinin sergilenmesi þartý aranmayacak. Ödüllerin tümünü veya bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbest olan seçici kurul, yarýþmada sergilenmeye deðer bulacaðý eserler içerisinden üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn baþarý ödülü verilecek. Baþarý ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 1,500 TL'lik para ödülü ile plaket, seçici kurulun teþvik amacýyla bu yýl ilk kez belirleyeceði umut vadeden genç sanatçýya da sadece plaket verilecek. Ödüller Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2015 Sergisi'nin 2 Haziran 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek açýlýþýnda verilecek ve sergi 12 Haziran' a kadar gezilebilecek. GAÜ Tiyatro Günleri'nde çocuklar için oyun: "Çok Soðuk" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköðretimde 30. yýlýný kutladýðý Akademik yýlý nedeniyle düzenlediði sanat etkinliklerine çocuklar için yazýlmýþ tiyatro oyunlarýný da ekledi. 29 Mart'a kadar devam edecek tiyatro günlerinde çocuklar için yazýlmýþ birbirinden güzel oyunlar sahnelenecek. Girne Amerikan Üniversitesi ile Teknogold iþbirliðinde gerçekleþen 2. Tiyatro Günleri kapsamýnda dün sahnelenen "Çok Soðuk" adlý oyun büyük beðeni topladý. Tiyatro Bereze'nin baþarýyla sahnelediði oyun, saat 10:00 ve 12:00'de olmak üzere 2 seans halinde sahnelendi. Oyun sonunda beðenilerini ifade eden çocuklar, çok güzel vakit geçirdiklerini, bir sonraki oyunu da izlemek için sabýrsýzlandýklarýný söylediler. Erkan Uyanýksoy ve Elif Temuçin'in birlikte yazýp oynadýðý, Torkild Lindebjerg'in yönettiði 6 yaþ üstü çocuklara yönelik 40 dakikalýk oyun, beþ yýldýr baþarýyla sahneleniyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nin 800 kiþi kapasiteli Spectrum salonunda 30 Mart'a kadar devem edecek 2. Tiyatro Günleri'ne 27 Mart günü çocuk oyunu "Yamuk Yemek" ile devam edilecek.

17

18

19 1 Nisan 2015 Çarþamba 19 KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI'NDAN 40. OLAÐAN GENEL KURULA - DAVET - Sendikamýzýn 40. Olaðan Genel Kurulu Cumartesi günü saat 10.00'da Lefkoþa Hidden Garden'da yapýlacaktýr. Tüzük gereði, Genel Kurulda toplantý yeter sayýsý olmadýðý takdirde Genel Kurul 11 Nisan 2015 Cumartesi günü ayný yer ve ayný saatte yapýlacaktýr. Bu toplantýda gerçekleþecek katýlým nisap aranmaksýzýn Genel Kurulun yapýlmasý için yeterli sayýlacaktýr. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý na maddi ve manevi destek Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bugün Kýbrýs Türk Engelliler Spor Federasyonu'nu ziyaret ederek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Eurolig'de yarýþacak olan Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'na maddi ve manevi destek belirtti, baþarý diledi. Ziyarette, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk Engelliler Spor Federasyonu Baþkaný Sedat Hacýmehmet ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca birer konuþma yaptý. YÖK'ün KKTC'ye ayýrdýðý kontenjanlar açýklandý Türkiye Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) Öðretim Yýlý için KKTC'ye ayýrdýðý lisans, ön lisans ve özel yetenek seviyesindeki kontenjanlar açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler'in yaptýðý açýklamaya göre, bakanlýðýn, öðretim yýlýnda KKTC'nin ihtiyaç alanlarý ile ilgili YÖK'e yaptýðý kontenjan talepleri, YÖK Genel Kurulu'nda incelenerek karara baðlandý. Öztürkler, YÖK'ün bu inceleme sonrasýnda, KKTC ve çift uyruklular dahil KKTC liselerinden mezun öðrenciler için lisans düzeyinde 84 alanda 177 kontenjan, ön lisans düzeyinde 32 alanda 55 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 27 alanda 50 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 58 alanda 72 kontenjan ve doktora düzeyinde 41 alanda toplam 51 kontenjan ayrýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný belirtti. KKTC'nin kontenjan alanlarý ve üniversitelerinin ÖSYM kýlavuzunda yer alacaðýný belirten Öztürkler, üniversitelerin bünyesinde yaþanacak deðiþikliklerden dolayý SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: YÖK kontenjanlarýnda birtakým deðiþikliklere gidebileceðini de ifade etti. Kontenjanlar belirlenirken Devlet Planlama Örgütü ile Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ortak çalýþma yapýp, ülkenin ihtiyaç alanlarý dikkate alýnýp kontenjan taleplerinin yapýldýðýný ifade eden Öztürkler, önümüzdeki yýlýn ihtiyaç fazlasý alanlarýnýn Mayýs ayýnda Bakanlar Kuruluna sunulduktan sonra resmi olarak açýklanacaðýný dile getirdi. Öztürkler, tüm öðrencilere LYS sýnavlarýnda ve yerleþecekleri alanlarda baþarýlar diledi. ARIYORUM Profesyonel bakýcýyým. Yatýlý bakýcýlýk iþi arýyorum TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum GENEL KURUL GÜNDEMÝ: 1. Açýlýþ Konuþmasý 2. Yoklama ve Saygý Duruþu 3. Baþkanlýk Divaný'nýn Oluþturulmasý 4. Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Açýlýþ Konuþmasý 5. Konuklarýn Konuþmalarý 6. Raporlarýn Okunmasý, Genel Görüþme, Aklama. a) Çalýþma Raporu b) Mali Rapor Sendika Bütçesinin Tartýþýlmasý ve Onayý 8. Karar Tasarýlarýnýn Tartýþýlmasý ve Onayý 9. Tüzük deðiþikliði önerileri 10. Yetkili Kurullarýn Seçimi a) 30 Kiþilik Yönetim Kurulu Seçimi b) 5 Kiþilik Haysiyet Divanýnýn Seçimi 11. Kapanýþ TARÝH : 4 NÝSAN Cumartesi / (11 Nisan 2015 Cumartesi) YER : HÝDDEN GARDEN (Fuar Alaný Yaný) - LEFKOÞA SAAT : ÖNEMLÝ NOT: KTÖS Tüzüðü'nün ilgili maddesi (Madde XI-fýkra 1/a) uyarýnca "Genel Kurul çaðrýsý ile birlikte sendika organlarýna adaylýk baþvurularý kabul edilir. Baþvurular, Genel Kurul'un baþlama saatinden 72 saat öncesine ( mesai bitimine) kadar bireysel veya topluca yapýlabilir." Tüm üyelerimize bu önemli kuralý hatýrlatýr, gereken hassasiyetin gösterilmesini ve Genel Kurul öncesi aidat sorunu olan üyelerimizin Üye Listelerini inceleyip eksik aidatlarýný tamamlamalarýný rica ederiz. MÜNHAL Part-time çalýþacak bayan eleman aranmaktadýr. Evin yanýnda bulunan lojmanda ücretsiz kalma imkâný bulunmaktadýr. Marmara bölgesi, Lefkoþa Not: Ehliyetli tercihimizdir. Þener Elcil KTÖS Genel Sekreteri YARDIMCI BAYAN ARANIYOR Lefkoþa Yeniþehir bölgesinde saatleri arasýnda ev iþlerine yardýmcý olabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: KANATÇI HAYDAR (GÝRNE) ELEMAN ARANIYOR Ýþletmemizde çalýþacak salon servisi elemanlarý, paketçiler, temizlik elemanlarý ve ýzgara ustalarý alýnacaktýr. Adres: Mete Adanýr Cad. Karþýyaka Sok. No:2, Girne Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: Eleman aranýyor Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay ve bayan eleman aranýyor Tel:

20 Kalavaç Rallisi Ýptal Köy muhtarýnýn ralliyi sakýncalý gördüðünü ve kendilerine geç bildirildiði için Kalavaç Rallisi'ni iptal ettiklerini belirten Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu Baþkaný Hasan Macila, "Sezonun ikinci yarýþýný ralliyi spor olarak kabul eden baþka bir mekanda düzenleyeceðiz" dedi. Ocak þampiyonluðu kutlayacak Türk Ocaðý þampiyonluk kutlamalarý için büyük bir program hazýrlanýyor. 20 Temmuz Stadý'na stant ve müzik sistemi kurulacak. Karþýlaþmaya gelen herkese TOL bayrak, þapka ve tiþörtleri hediye edilecek K-Pet Süper Ligi'nde þampiyonluðunu 22'inci haftada ilan eden Türk Ocaðý þampiyonluðu 5 Nisan 2015, Pazar günü oynanacak karþýlaþma sonrasý kutlamak için Hakemlerden Sertoðlu'na tam destek Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmetb Özbilgehan imzasý ile yapýlan açýklama þöyle: Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði olarak, K.T.F.Federasyonumuzun baþlatmýþ olduðu yeni sürece "Tam Destek" veriyoruz. Kýbrýs Türk Halký'nýn sportif açýdan dünya ile buluþmasý ve seyirci deðil, bir aktör, bir taraf olmasý bizler için son derece önemlidir. Sporun, siyasi arenadan ayrý olmasý gerekliliði FIFA'nýn tüzüðünde bulunmaktadýr. Futbol kendi yasal mevzuatý içerisinde; idari mekanizmasýný tüzükler ve oyun kurallarý çerçevesinde oluþturmuþtur. Futbol yerelde disiplin ve tahkim, uluslararasý alanda ise uyuþma komisyonlarý ve spor hazýrlýklarýný tamamlamak üzere. TOL'da þampiyonluk kutlamalarý için büyük bir program hazýrlanýyor. 20 Temmuz Stadý'na stant ve müzik sistemi kurulacak. Karþýlaþmaya gelen herkese TOL bayrak, þapka ve tiþörtleri hediye edilecek. Karþýlaþma sonrasýnda, K- Pet 1'inci Ligi Þampiyonluk Kupasý'nýn KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu tarafýndan verilmesinin ardýndan, ayni seremonide tüm TOL futbolcularýna TOL Kulüp Baþkaný Fahri Atýnör tarafýndan madalya takýlacak. Programda Türkiye'den ünlü bir ses sanatçýsý getirme çalýþmalarý henüz devam ediyor tahkim mahkemesi ile sorunlarýný çözmektedir. Bundan dolayýdýr ki Türkiye Devlet Politikasý Güney Kýbrýs'ý tanýmamasýna raðmen sportif müsabakalarýnýn oynanmasýna fýrsat vermektedir. Uluslararasý iliþkileri düzenlemek için diplomatik müzakereler diplomatlar tarafýndan yapýlýrken, futboldaki müzakereler ise ilgili federasyonlar tarafýndan yapýlmaktadýr. Sporun toplumsal birlikteliði artýrýp güçlendirdiði inancýndayýz. Ayný inanç Kýbrýs Türk Halký'nýn yüreklerinde de vardýr. Var olan toplum olma bilincimizin çýð gibi dqaha da büyümesi bu aþamada kaçýnýlmazdýr. Kurumlarýmýza sahip çýkýlmasý halkýmýz için son derece önemlidir. Bunun içinde irade Galibiyet Gerekir K-Pet Süper Ligi Þampiyonu olduklarýný ancak, þampiyonluðu henüz kutlamadýklarýný ve Gençlik Gücü ile yapacaklarý karþýlaþma sonrasý kutlayacaklarýný belirten Türk Ocaðý Limasol Teknik Direktörü Hasan Topaloðlu, "Gençlik Gücü'nün durumu ortadadýr. Ancak þampiyonluðu gönlümüzde kutlayabilmek istiyoruz. Bunun için de Gençlik Gücü karþýlaþmasýnda galibiyet gerekir. Elde edeceðimiz galibiyetle, þampiyonluk kutlamalarýmýz daha da anlamlý olacaktýr" þeklinde konuþtu. gerekmektedir. Halkýmýzýn sesine kulak veren baþkan Sertoðlu ve ekibini yürekli davranýþlarýndan dolayý kutluyoruz. Kýbrýs Türk Futbolu'nun içinde bulunduðu çýkmaz, maalesef sürdürülebilir bir yapý deðildir. Siyasilerimizin de sürdürülebilir bir yapýnýn oluþmasýna katký koymalarýný bekliyoruz. Hiç kimsenin haklarýmýzýn elde edilmesi konusunda durduk yere olanak tanýyacaðýna da inanmamaktayýz. Haklarýmýzýn elde edilmesi için de çalýþanlarý yürekten selamlýyoruz. Ýnanýyoruz ki yeni vizyon ve misyon, sportif açýdan ve toplumsal bütünlük içerisinde bizleri güzel günlere taþýyacaktýr". Spor Yazarlarý Derneði Hasan Sertoðlu'na tam destek verdi "Serdar Denktaþ'ýn giriþimi yanlýþ" Spor Yazarlarý Derneði Yönetiim Kurulu'nun yapmýþ olduðu açýklama þöyle: "Kýbrýs Türk futbolunun içinde bulunduðu açmaza Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun çözüm getirmek maksadýyla FIFA nezdinde devam ettirdiði sürece tam destek veriyoruz. Sýkýntýlarý her geçen gün artan futbol dünyamýzýn uluslararasý hukuk kurallarý çerçevesinde dünyayla buluþmasý için FIFA Kurallarý ýþýðýnda izleyeceði yol açýktýr. Bundan hareketle Hasan Sertoðlu baþkanlýðýndaki KTFF yönetimi, FIFA ve UEFA baþkanlarýnýn da bulunduðu Zürih'te, KOP ile imzaladýðý geçici anlaþmanýn hayata geçirilmesi için somut adýmlar atmaktadýr. Kuruluþunda aktif rol aldýðýmýz KOP'taki hak ve sorumluluklarýmýzý yeniden alma yönünde çýkýlan bu yola, sportif pencereden bakýlmalýdýr. Kýbrýs konusundaki görüþmelere emsal teþkil etmeyecek bu düzenlemedeki adýmlarýn, futbol camiasý kadar, halkýn da giderek artan desteðiyle sürdürüleceðini umuyoruz Süreci hamasi nutuklarla, temeli olmayan suçlamalarla engellemeye çalýþanlar sonuca ulaþamayacaktýr. Bu hukuksal gerçekler ortada dururken Spor Bakaný Serdar Denktaþ'ýn Futbol Federasyonu ile iliþkilerini askýya alma giriþimini yanlýþ buluyoruz. Koalisyon ortaðý ile görüþmeden yapýlan bu açýklama aslýnda devletin spor politikasýnýn ne konumda olduðunu gösteren bir durumdur. FIFA nezdinde ilerleyen sürecin sporcularýmýza haklarý olan uluslararasý arenada yer bulma þansýný getirmesini dileriz" Þampiyonlar Ligi'ne katýlan takýmlara servet UEFA, sezonlarý arasýnda Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katýlacak takýmlara ödenecek para miktarlarýný açýkladý. Þampiyonlar Ligi'ni kazanacak takým grup maçlarýnýn hepsini kazandýðý düþünülürse toplamda 52 milyon Euro kazanabilecek. Þampiyonlar Ligi gruplarýna katýlan takým 12 milyon Euro alacak. Gruplardaki her galibiyet için UEFA, 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin Euro ödeyecek. Ýkinci tura çýkan takýmlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarý finalistlerlere ise 7 milyon Euro daha ödenecek. Þampiyonlar Ligi'ni kazanan takýmýn kasasýna 15, 2. olan takýmýn kasasýna ise 10.5 milyon Euro girecek. Süper Kupayý kazanan takým 4 milyon Euro, diðer finalist ise 3 milyon Euro alacak. Þampiyonlar Ligi'ni kazanacak takým grup maçlarýnýn hepsini kazandýðý takdirde toplamda en az 52 milyon Euro kazanabilecek. UEFA bu paralara ek olarak, 482,9 milyon Euro'luk pazarlama payý daha daðýtacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4843 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4843 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Biz piç miyik?" diye soruyor Hasan Sertoðlu... Piç ya. Ýngiliz piçi... Gavur piçi! Demedikleri mi kaldý? Ýþgalciden kurtulmak mesele deðil gardaþ... Asýl mesele kurtarandan kurtulmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı