"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý"

Transkript

1 "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo olan þizotipi þizofreniye genetik yatkýnlýkla iliþkilidir. Þizofreni ve þizotipal kiþilik bozukluðunun patofizyolojisi ve genetik etiyolojisi ile ilgili çalýþmalarda þizotipi derecesinin standart yöntemlerle ölçülmesi önem taþýmaktadýr. Bunun için þizofreni ile ilgili büyük örneklemli saha çalýþmalarýnda uygulanmasý kolay olan "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" alt-ölçeðinin Türkçe formunun deðerlendiriciler arasý güvenilirliðinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Þizofrenik hastalar ve þizofrenlerin birinci derece akrabalarýndan oluþan bir örneklemde (N=42) ölçeðin görüþmeciler arasý güvenilirliði sýnanmýþtýr. Ölçeðin on bir maddesi için elde edilen kappa deðerlerinin arasýnda deðiþtiði saptanmýþ ve toplam puan için elde edilen grup içi korelasyon katsayýsýnýn 0.98 olduðu bulunmuþtur. Bu bulgulara göre "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" alt-ölçeðinin Türkçe formunun deðerlendiriciler arasý güvenilirliðinin kabul edilebilir düzeyde yüksek olduðu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Þizotipi, þizotipal kiþilik bozukluðu, þizotipal kiþilik özellikleri alt-ölçeði, güvenilirlik. SUMMARY * Uz. Dr., **Dr., *** Doç. Dr., **** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ANKARA "Schizotypal Personality Characteristics" Subscale: Inter-rater Reliability Study The unexpressed genetic liability to schizophrenia namely schizotypy is a moderate clinical entity without the full manifestations of schizophrenia. It has common pathophysiological features with schizophrenia. The degree of schizotypy has to be evaluated by standard measures in the studies examining the electrophysiological and neuropsychological features and genetic background of schizophrenia and schizotypal personality disorder. The diagnostic instrument Comprehensive Assessment of Symptoms and History includes Schizotypal Personality Characteristics Subscale which provides evaluation of the schizotypal features by eleven items in a short interview. In this study we aimed to examine the inter-rater reliability of the Turkish version of this subscale. Patients with schizophrenia and first degree relatives of schizophrenic patients (N=42) were rated by two experienced psychiatrists in joint interviews to assess schizotypy scores. Inter-rater reliability was found to be 0.98 for the total score and it ranged from 0.72 to 1.00 (κ values) for each item. These findings demonstrate that the Turkish version of Schizotypal Personality Characteristics Subscale is a reliable instrument in schizophrenic patients and the first degree relatives. Key Words: Schizotypy, schizotypal personality disorder, schizotypal personality characteristics subscale, reliability. GÝRÝÞ Psikiyatride þizotipi kavramý deðiþkenlikler göstermekle birlikte, bütün tanýmlamalarda ortak olan nokta, bu kavramýn þizofreniyle genetik baðý olan bir duruma iþaret etmesidir. Þizofreniye yatkýnlýðý olan pek çok kiþinin yaþam boyu açýk psikotik belirti göstermemesi ve çoðunun þizotipal kiþilik bozukluðu (ÞKB) tanýsý koyduracak belirti ya da bulgularýnýn olmamasý nedeniyle, olasý gizli yatkýnlýðý ortaya çýkar- 141

2 ÖZER S, ULUSOY S, KABAKÇI E, ULUÞAHÝN A. mak için daha ince deðerlendirme yöntemleri aranmýþtýr. Þizofrenik bireylerin akrabalarýnda bu gizli yatkýnlýðýn psikolojik iþaretleri anlaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ýlk kez 1953 yýlýnda Sandor Rado þizotipi terimini, þizofreninin psikotik olmayan fenotipik biçimi olarak tanýmlamýþtýr. Tuhaf davranýþ ve düþünceler, çabuk sinirlenme, sosyal izolasyon, þüphecilik, büyüsel düþünce gibi özellikler belirlenmiþ ve þizotipinin bu özellikleri kapsadýðý öne sürülmüþtür (Kendler 1985). Meehl (1962) ise þizofreniye genetik yatkýnlýðýn olduðu durumlarý þizotaksi olarak tanýmlamýþtýr. Þizotaksi, daha hafif bir fenotip olan þizotipi ya da daha þiddetlisi olan þizofreni ile sonuçlanabilir. Çevresel koruyucu ya da risk faktörlerinin varlýðý, fenotipin ne olacaðýný belirler. Þizotipi psikiyatrik taný sistemlerine 1980'de DSM-III'le Þizotipal Kiþilik Bozukluðu (ÞKB) biçiminde girmiþ (APB 1980), ancak þizotaksi psikiyatrik tanýmlarda yer almamýþtýr. Þizotaksi, þizofreniye yatkýnlýk kavramýný tanýmlamak için bu alanda çalýþan araþtýrmacýlarýn kullandýðý bir terim olarak kalmýþtýr ve son yýllardaki çalýþmalarda yeniden þekillendirilmiþtir (Faraone ve ark. 2001). Bu kavramýn temelleri, geçerliliði, þizotipi ile iliþkisi ya da tedavisinin gerekli olup olmadýðý halen tartýþmalýdýr (Tsuang ve ark. 2002). Özet olarak bugün kullanýlan tanýmýyla þizotipi, þizofreni spektrumunda bulunan, þizofreniye göre daha az þiddetli bir klinik tablodur. Þizotipal özellikleri olan kiþilerde þizofreni ortaya çýkma olasýlýðý nispeten daha yüksektir. Ancak belirtileri hiçbir zaman þizofreni tanýsý konacak þiddete eriþmeyen þizotipal kiþiler ya da hastalýk öncesi dönemde þizotipal özellikler göstermemiþ þizofreni hastalarý bulunduðu için þizotipiyi ayrý bir klinik durum olarak ele almak gerekmektedir. Þizotipinin baðýmsýz olarak kalýtýlabilen farklý boyutlarý olduðu düþünülmektedir (Cannon ve ark. 2001, Moldin 1994) Son birkaç yýl içinde yapýlan az sayýda çalýþmada birbirinden görece baðýmsýz þizotipi boyutlarý gösterilmiþtir, ancak boyutlarýn sayýsý ve içerikleri çalýþmadan çalýþmaya deðiþmektedir (Vollema ve ark. 2002, Vollema ve Hoijtink, 2000). Örneðin, þizotipal belirtiler için þizofreniye benzer þekilde üç faktör modelini (pozitif, negatif ve nörokognitif bozukluk) öneren araþtýrmacýlar vardýr (Nuechterlein ve ark. 2002, Rossi ve Daneluzzo, 2002). Tsuang ve arkadaþlarý (2002) ise þizofreniyle iliþkili þizotipi kavramýnýn en doðru þekilde, negatif belirtiler ve nörokognitif bozukluk birlikteliði ile tanýmlanabileceðini vurgulamaktadýrlar. Farklý boyutlarýn farklý nörobiyolojik temellere dayandýðý ve þizofreni ile genetik iliþkileri bakýmýndan da birbirinden ayýrdedilebileceði öne sürülmektedir. Negatif þizotipal özelliklerin þizofreni ile genetik iliþkisi olan bozukluklar spektrumunda incelenmesi gerektiðini (Torgerson ve ark. 2002), ya da yalnýzca pozitif boyutun þizofreniye genetik yatkýnlýðý yansýttýðýný öne süren görüþler vardýr (Vollema ve ark. 2002). Þizofrenik hastalarýn birinci derece yakýnlarýnda þizotipal kiþilik özellikleri normal kontrollere göre daha sýk görülmektedir. ÞKB'nin normal toplumda yaþam boyu yaygýnlýðý %3 iken, þizofrenik hastalarýn birinci derece yakýnlarýnda %15 oranýnda görüldüðü saptanmýþtýr (Tsuang ve ark. 1999). Pek çok diðer çalýþmada da þizofrenik hastalarýn akrabalarýnda, þizotipal özellikler tutarlý olarak yüksek oranlarda bulunmuþtur (Kety ve ark. 1994, Kendler ve ark. 1995). Tsuang ve arkadaþlarý (1999) akrabalarda yüksek oranda görülen þizotipal özelliklerin, þizofreniye biyolojik-genetik yatkýnlýðý yansýttýðýný öne sürmektedirler. Þizofrenik hastalarda olduðu gibi (Saykin ve ark. 1991), yakýnlarýnda da nörokognitif bozukluk bulgularý olduðu (Cannon ve ark. 1994) bu bozukluklarýn þizotipal özelliklere eþlik ettiði bilinmektedir (Arango ve ark. 1999, Nuechterlein ve ark. 2002). Elektrofizyolojik çalýþmalar da þizofrenide, ÞKB'de ve þizofreni hastalarýnýn akrabalarýnda ortak bozukluklar bulunduðunu göstermektedir (Cadenhhead ve ark. 2000). Bu nedenle þizofrenik hastalarýn akrabalarýnýn ve þizotipal özellikleri olan kiþilerin deðerlendirildiði çalýþmalar, þizofreni ve ÞKB'nin patofizyolojisinin anlaþýlmasýna katkýda bulunabilir. Þizofreni ve ÞKB'nin patofizyolojisi ve genetik etiyolojisi ile ilgili çalýþmalarda þizotipi derecesinin standart yöntemlerle ölçülmesi önem taþýmaktadýr. Þizotipal kiþilik özelliklerini deðerlendiren çeþitli ölçekler vardýr. Ancak bunlarýn þizofreni ile ilgili büyük örneklemli saha çalýþmalarýnda kullanýlmalarý çeþitli nedenlerle güçtür. Öncelikle klinik dýþý popülasyonlarda þizotipiyi deðerlendiren 'Fiziksel ve Sosyal Anhedoni Ölçeði', 'Algýda Sapmalar Ölçeði', 'Büyüsel Düþünce Ölçeði', 'Þizofrenizm Ölçeði', 'Þizotipal Kiþilik Anketi' gibi pek çok kendini bildirim ölçeði geliþtirilmiþtir (Chapman ve ark , Eckblad ve Chapman 1983, Venables ve ark. 1990, Raine 1991). Bu ölçekler þizotipinin farklý boyutlarý ile ilgili ayrýntýlý bilgi saðlamakla birlikte, okur yazar 142

3 "ÞÝZOTÝPAL KÝÞÝLÝK ÖZELLÝKLERÝ" ALT ÖLÇEÐÝ: DEÐERLENDÝRÝCÝLER ARASI GÜVENÝLÝRLÝK ÇALIÞMASI olmayan birey ya da hastalarda kullanýlabilmesi olasý deðildir (Eckblad ve Chapman 1983, Chapman ve ark. 1976). Þizofreni spektrum bozukluklarý ile ilgili biyolojik ve genetik çalýþmalarda kullanýlmasýnýn uygun olduðu öne sürülen Þizotipal Kiþilik Ölçeði (Schedule for Schizotypal Personalities/SSP) on alt ölçekten oluþmaktadýr (Baron ve ark. 1981). Her bir maddede þizotipiyle ilgili tüm özelliklerin þiddet derecelendirmesine de olanak tanýyan bu ölçek için oldukça uzun bir görüþme süresi gerekmektedir. Bu çalýþmada þizotipi düzeyinin oldukça kýsa bir sürede, 11 madde ile var/yok þeklinde deðerlendirilebilmesini saðlayan CASH ("Comprehensive Assessment of symptoms and history") / Þizotipal Kiþilik Özellikleri (Andreasen ve ark. 1992) alt ölçeðinin Türkçe formunun deðerlendiriciler arasý güvenilirliðinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Denekler: Çalýþmaya alýnan 42 denek, Araþtýrma Taný Ölçütlerine (Research Diagnostic Criteria/RDC) göre þizofreni tanýsý alan hastalar (n=10) ve þizofrenik hastalarýn birinci derece yakýnlarýndan (n=32) oluþmaktadýr. Deneklerle ilgili sosyodemografik bilgiler Tablo 1 de özetlenmiþtir. Tüm örneklemin %23.8'i (n=10) remisyonda olan kronik þizofreni hastalarý, %52.4'ü (n=22) þizofrenlerin ebeveynleri, %19.0'u (n=8) þizofrenlerin kardeþleri, %4.8'i (n=2) ise þizofrenlerin çocuklarýdýr. Deneklerin sözel bilgilendirilmiþ onaylarý alýnmýþtýr. Araçlar: "The Comprehensive Assessment of Symptoms and History" (CASH): Þizofreni ve duygudurum bozukluklarý spektrumu ile ilgili araþtýrmalarda kullanýlmak üzere Andreasen ve arkadaþlarý (1992) tarafýndan geliþtirilmiþ olan bu araç, taný ve psikopatolojiyi deðerlendirmek için kullanýlmaktadýr. Üç bölümden oluþmaktadýr; sýrasý ile þimdiki durum, geçmiþ öykü ve yaþam boyu öykü. Üçüncü bölüm, hastalýk öncesi veya ara dönem kiþilik özellikleri ile ilgili ayrýntýlý bir alt bölüm içermektedir. Þizotipal özellikleri deðerlendirmek için hastalara ya da hasta yakýnlarýna, "Hastalýk Öncesi veya Ara Dönem Kiþilik" ("Premorbid or Intermorbid Personality") baþlýklý bölümün altýnda yer alan, "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" ("Schizotypal Personality Characteristics") alt baþlýðýndaki maddeler Tablo 1. Deneklerin sosyodemografik özellikleri Yaþ (ort: 47.21±15.17) Cinsiyet Kadýn 26 (%61.9) Erkek 16 (%38.1) Medeni Durum Evli 8 (%19) Bekar 26 (%62) Dul/ayrý yaþayan 8 (%19) Eðitim Durumu Üniversite 5 (%11.9) Lise 17 (%40.5) Ortaokul 4 (%9.5) Ýlkokul ve altý 16 (%38.1) sorulmaktadýr. Sorular þizotipi ölçeklerinin faktör yapýsýnýn incelendiði çalýþmalarda (Vollema ve Hoijtink 2000) saptanan pozitif, negatif ve dezorganizasyon boyutlarý ile ilgili bilgi saðlamaktadýr. On bir madde Tablo 2'de verilmiþtir. Her maddenin altýnda ilgili özelliði deðerlendirmek için kullanýlabilecek örnek sorular bulunmaktadýr. Var (1), yok (0) ya da bilinmiyor (9) þeklinde deðerlendirilen her madde, hastalýk öncesi (premorbid), prodrom ya da ara dönem ("intermorbid/residual") için ayrý ayrý sorulabilir. Sýrasý ile her bir dönemin hasta için uygulanabilirliði deðerlendirilir. Hastalýk öncesi dönem, sanrý ya da varsaný gibi pozitif belirtilerin ya da affektif belirtilerin baþlangýcýndan bir yýldan öncesine iþaret eder. Hiçbir zaman belirgin psikotik ya da affektif belirtisi olmamýþ kiþilerin deðerlendirilmesi için de kullanýlabilir. Bu durumda geçen yýl içinde þizotipal belirtilerin olup olmadýðý sorgulanýr. Prodrom psikotik nöbet ya da affektif hastalýðýn baþlamasýndan önceki 1 yýl içinde ilgili özelliklerin var olup olmadýðýna iþaret eder. Ara dönem ise psikotik nöbet veya affektif sendrom dönemlerinden sonrasý ya da bunlarýn arasýný belirtir. Ölçeðin uygulanmasý için yaklaþýk 15 dakika süre gerekmektedir. Þizotipal Kiþilik Özellikleri alt ölçeði yazarlar tarafýndan birbirinden baðýmsýz olarak Türkçe'ye çevrilmiþ ve yapýlan çeviriler karþýlaþtýrýlarak son versiyon oluþturulmuþtur. Ölçeðin Türkçe versiyonunun kullanýlmasý ve güvenilirlik çalýþmasý ile ilgili olarak yazardan (NC Andreasen) izin alýnmýþtýr. Duygulaným Bozukluklarý ve Þizofreni Ölçeði-Yaþam 143

4 ÖZER S, ULUSOY S, KABAKÇI E, ULUÞAHÝN A. Tablo 2. "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði maddeleri 1. Büyüsel düþünce ve tuhaf inançlar 2. Alýnma fikirleri 3. Þüphecilik, paranoid fikirler 4. Olaðandýþý algýsal yaþantýlar, tekrarlayan yanýlsamalar, depersonalizasyon, derealizasyon 5. Aþýrý sosyal anksiyete, gerçek ya da zannedilen eleþtirilere aþýrý hassasiyet 6. Tuhaf konuþma 7. Sosyal izolasyon 8. Yüz yüze etkileþimde yetersiz iliþki 9. Belirgin tuhaf davranýþ 10. Rol iþlevlerinde bozulma 11. Kiþisel temizlik ve bakýmda bozulma Boyu Versiyonu (The Shedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Life time version / SADS-L): Endicott ve Spitzer tarafýndan Araþtýrma Taný Ölçütleri'ne (Research Diagnostic Criteria/RDS) uygun taný koymak amacýyla geliþtirilen yarý yapýlandýrýlmýþ bir görüþme çizelgesidir (Endicott ve Spitzer 1978). Ölçeðin Türkçe çevirisinin, geçerlik ve güvenilirlik çalýþmalarý yapýlmýþtýr (Uluþahin ve ark. 2000, Saka ve ark. 1998). SADS-L þu anda bir hastalýk dönemi varsa bunu kaydetmeyi saðladýðý gibi, esas olarak son bir yýldan ya da son hastalýk döneminden önceki psikiyatrik geçmiþe (kiþisel özgeçmiþ, ilk ve en þiddetli psikiyatrik hastalýk dönemi ile ilgili bilgi, tedaviler, hastaneye yatýþlar ve tüm RDC tanýlarý ile ilgili veri) odaklanýr. "Þizotipal Özellikler"i deðerlendiren bir alt bölümü vardýr. Ýþlem: Poliklinikte izlenen þizofrenik hastalar, ilk görüþmeyi yapan doktorlarý tarafýndan araþtýrmacýlara yönlendirilmiþtir. Hastalara SADS-L verilerek þizofreni tanýsý netleþtirilmiþ, hasta yakýnlarýna da ayný iþlem uygulanarak yaþam boyu psikiyatrik bozukluklar dýþlanmýþtýr. CASH / "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" alt bölümünün 11 maddesi her denek için deneyimli iki psikiyatrist (SÖ, SU) tarafýndan ayný görüþme içerisinde ve birbirinden baðýmsýz olarak deðerlendirilmiþtir. Hastalar için ara dönem ve hastalýk öncesi dönem, hiç psikotik ya da affektif hastalýk nöbeti olmayan hasta yakýnlarý için de hastalýk öncesi dönem (geçen yýl) deðerlendirilmiþtir. Ýstatistiksel Analiz: Güvenilirliðin deðerlendirilmesi amacý ile her bir madde için deðerlendiriciler arasý uyuþma saptanmýþtýr. Bunun için kappa istatistik yöntemi kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel analizler SPSS for Windows (10.0) yazýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir. BULGULAR Þizofrenik deneklerin hastalýk süreleri ortalamasý 15.9±10.97 yýldýr (aralýk 4-40 yýl). Hasta yakýnlarý için, ölçeðin "hastalýk öncesi dönem" kolonunda kodlanmasý önerilen geçen yýlýn deðerlendirilmesi ile elde edilen puanlar güvenilirlik analizinde kullanýlmýþtýr. Ancak þizofrenik deneklerde hastalýk süresinin uzunluðu nedeniyle hatýrlama sorunlarý olabileceði için, "hastalýk öncesi dönem" deðil "ara dönem" deðerlendirmeleri ile elde edilen puanlarýn analizlere katýlmasý tercih edilmiþtir. Buna göre þizotipi toplam puanlarý ortalamalarý þöyledir: I. görüþmeci için 2.29±2.08 (aralýk 0-8) II. görüþmeci için 2.29±2.1 (aralýk 0-8) Her bir madde için deðerlendiriciler arasý uyuþma, ikili verilerin deðerlendirmesinde kullanýlmasý önerilen kappa (κ) deðerleri hesaplanmasý yöntemi ile yapýlmýþtýr (Cohen 1960). Toplam puan için ise sýnýf içi korelasyon katsayýsý hesaplanmýþtýr. Her bir madde için elde edilen kappa deðerleri ve toplam puan için elde edilen sýnýf içi korelasyon katsayýsý Tablo 3'de verilmiþtir. TARTIÞMA Þizotipiyi ölçen çeþitli araçlar vardýr. Ancak bunlarýn þizofreni ile ilgili büyük ölçekli saha çalýþmalarýnda kullanýlmalarý, uzun bir görüþme süresi almalarý ya da kendini bildirim ölçeði olmalarý gibi nedenlerle güçtür. Bu çalýþmada özellikle klinik dýþý örneklemlerde, büyük aile çalýþmalarýnda þizotipal özelliklerin oldukça kýsa bir sürede saptanmasý ve derecelendirilmesini saðlayabilecek olan CASH / "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" alt ölçeðinin þizofreni hastalarý ve birinci derece yakýnlarýnda deðerlendiriciler arasý güvenilirliðinin kabul edilebilir düzeyde yüksek olduðu sonucuna varýlmýþtýr. On bir madde için görüþmeciler arasý uyuþma katsayýlarýnýn arasýnda olduðu, grup içi korelasyon katsayýsýnýn da toplam puan için 0.98 gibi oldukça yüksek bir deðerde 144

5 "ÞÝZOTÝPAL KÝÞÝLÝK ÖZELLÝKLERÝ" ALT ÖLÇEÐÝ: DEÐERLENDÝRÝCÝLER ARASI GÜVENÝLÝRLÝK ÇALIÞMASI Tablo 3. Maddeler ve toplam puan için görüþmeciler arasý uyuþma katsayýlarý Ölçek maddeleri Kappa deðerleri ve grup içi uyuþma (ICC*) düzeyi 1. Büyüsel düþünce Alýnma fikirleri Þüphecilik/paranoid fikirler Olaðandýþý algýsal yaþantýlar Aþýrý sosyal anksiyete Tuhaf konuþma Sosyal izolasyon Yetersiz iliþki Tuhaf davranýþ Rol iþlevlerinde bozulma Kiþisel temizlik ve bakým Toplam puan *ICC: Sýnýf içi korelasyon katsayýsý (ICC) olduðu saptanmýþtýr. Orijinal güvenilirlik çalýþmasýnda (Andreasen ve ark.1992) bu deðerler, hastalýk öncesi dönem için , ara dönem için arasýndadýr; ara dönem deðerlendirmesinde acayip davranýþ (0.00), rol iþlevlerinde bozulma (0.17) gibi, uyuþma katsayýlarýnýn çok düþük olduðu maddeler vardýr. Orijinal güvenilirlik çalýþmasýnda örneklem, þizofreni ve affektif spektrumdan hastalar ile ayrýca az sayýda psikotik ya da affektif hastalýðý olmayan diðer psikiyatrik hastalarý içermektedir. Psikiyatrik hastalýðý olmayan bireyler dahil edilmemiþtir. Oysa bu çalýþmada örneklem, RDC'ye göre þizofreni tanýsý konan hastalarla birlikte, þizofrenik hastalarýn birinci derece akrabalarýndan oluþturulmuþtur. Bu yaklaþýmýn dayandýðý temel, þizotipal özelliklerin, bu popülasyonda saptanma olasýlýðýnýn yüksek olmasýdýr. Ayný yaklaþýmla þizofreni spektrum bozukluklarý ile ilgili biyolojik ve genetik çalýþmalarda kullanýlmasý önerilen diðer ölçeklerin güvenilirlik çalýþmalarýnda da birinci derece yakýnlarý kapsayan örneklemlerin kullanýldýðý görülmektedir (Baron ve ark. 1981). Bu çalýþmada birinci derece akrabalarýn (%76.2) oraný, hastalara (%23.8) göre daha fazladýr ve toplam puan ortalamalarý her iki görüþmeci için de düþüktür. Özellikle hasta olmayan bireyler de çoðu maddenin 0 (yok) olarak kodlandýðý görülmektedir. Bu nedenle genel olarak tüm maddeler için uyuþma düzeyinin daha yüksek olduðu yorumu yapýlabilir. Bu çalýþmada güvenilirliði sýnanan ölçeðin, aile çalýþmalarýnda tarama aracý olarak kullanýlmasý planlandýðý için örneklem öncelikle hasta ve yakýnlarýndan oluþturulmuþtur. Ancak Türkçe versiyon için güvenilirlik ve geçerlik çalýþmasý orijinal çalýþmaya benzer þekilde farklý taný gruplarýný içeren bir örneklemde sürdürülmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliði (1980) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3. Baský, American Psychiatric Press, Washington DC. Andreasen NC, Flaum, Arndt S (1992) The comprehensive assessment of symptoms and history (CASH) an instrument for assessing diagnosis and psychopathology. Arch Gen Psychiatry, 49: Arango C, Bartko JJ, Gold JM ve ark. (1999) Prediction of neuropsychological performance by neurological signs in schizophrenia. Am J Psychiatry, 156: Baron M, Asnis L, Gruen R (1981) The schedule for schizotypal personalities (SSP): a diagnostic interview for schizotypal features. Psychiatry Res, 4: Cadenhead KS, Swerdlow NR, Shafer KM ve ark. (2000) Modulation of the startle response and startle laterality in relatives of schizophrenic patients and schizotypal personality disordered subjects: evidence of inhibitory deficits. Am J Psychiatry, 157: Cannon TD, Zorrilla LE, Shatsel D ve ark. (1994) Neuropsychological functioning in siblings discordant for KAYNAKLAR schizophrenia and healthy volunteers. Arch Gen Psychiatry, 51: Cannon TD, Gasperoni TL, van Erp TG ve ark. (2001) Quantitative neural indicators of liability to schizophrenia: implications for molecular genetic studies. Am J Med Genet, 105: Chapman LJ, Chapman JP, Raulin ML (1976) Scale for physical and social anhedonia. J Abnorm Psychol, 85: Chapman LJ, Chapman JP, Raulin ML (1978) Body image aberration in schizophrenia. J Abnorm Psychol, 87: Cohen J (1960) A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Measurement, 20: Eckblad M, Chapman LJ (1983) Magical ideation as an indicator of schizotypy. J Consult Clin Psychol, 51: Endicott J, Spitzer LR (1978) A Diagnostic interview: the schedule for affective disorders and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 35: Faraone SV, Green AI, Seidman LJ ve ark. (2001) Schizotaxia: clinical implications and new directions for research. Schizophr Bull, 27:

6 ÖZER S, ULUSOY S, KABAKÇI E, ULUÞAHÝN A. Kendler KS (1985) Diagnostic approaches to schizotypal personality disorder: a historical perspective. Schizophr Bull, 11: Kendler KS, McQuire M, Gruenberg AM ve ark. (1995) Schizotypal symptoms and signs in Roscommon family study: their factor structure and familial relationship with psychotic and affective disorders. Arch Gen Psychiatry, 52: Kety SS, Wender PH, Jacobsen B ve ark. (1994) Mental illness in the biological and adoptive relatives of schizophrenic adoptees: replication of the Copenhagen study in the rest of Denmark. Arch Gen Psychiatry, 51: Meehl PE (1962) Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. Am Psychol, 17: Moldin SO (1994) Indicators of liability to schizophrenia: perspectives from genetic epidemiology. Schizophr Bull, 20: Nuechterlein KH, Asarnow RF, Subotnik KL ve ark. (2002) The structure of schizotypy: relationships between neurocognitive and personality disorder features in relatives of schizophrenic patients in the UCLA family study. Schizophr Res, 54: Raine A (1991) The SPQ: a scale for the assesment of schizotypal personality based on DSM-III-R criteria. Schizophr Bull, 17: Rossi A, Daneluzzo E (2002) Schizotypal dimensions in normals and schizophrenic patients: a comparison with other clinical samples. Schizophr Res, 54: Saykin AJ, Gur RC, Gur RE ve ark. (1991) Neuropsychological functions in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 48: Torgerson S, Edvardsen J, Oien PA ve ark. (2002) Schizotypal personality disorder inside and outside the schizophrenia spectrum. Schizophr Res, 54: Tsuang MT, Stone WS, Tarbox SI ve ark. (2002) An integration of schizophrenia with schizotypy: identification of schizotaxia and implications for research on treatment and prevention, Schizophr Res, 54: Tsuang MT, Stone WS, Faraone SV (1999) Schizophrenia: a review of genetic studies. Harv Rev Psychiatry, 7: Uluþahin A, Kara S, Batur S ve ark. (2000) Duygulaným bozukluklarý ve þizofreni çizelgesi (Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý). Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8: Venables PH, Wilkins S, Mitchell DA ve ark. (1990) A scale for the measurement of schizotypy. Personality and Individual Differences, 11: Vollema MG, Hoijtink H (2000) The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: an analysis using multidimensional Rasch-models. Schizophr Bull, 26: Vollema MG, Sitskoorn MM, Appels MCM ve ark. (2002) Does the schizotypal personality questionnaire reflect the biological-genetic vulnerability to schizophrenia. Schizophr Res, 54: Saka MC, Uluþahin A, Batur S ve ark. (1998) Duygulaným bozukluklarý ve þizofreni çizelgesi Türkçe formu güvenirlik çalýþmasý. Türk Psikiyatri Dergisi, 9: VII. Bahar Sempozyumu Nisan 2004 Pine Beach Resort Otel, Belek - Antalya Organizasyon: Flap Tour Cinnah Cad. No: Çankaya - ANKARA Tel: (Pbx) Faks: TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ 146

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý

Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý Halis Ulaþ 1, Köksal Alptekin 2, Deniz Özbay 3, Berna Binnur Akdede 4, Emre Çakýr 3, Mevhibe Tümüklü 6, Selçuk Þimþek

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler

Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler 256 Bipolar duygudurum bozukluğu olanların akrabalarında şizotipal özellikler Bipolar duygudurum bozukluğu tanısı konan bireylerin etkilenmemiş birinci derece akrabalarındaki şizotipal özellikler Murat

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu AÜTF Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi AÜ BAUM

Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu AÜTF Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi AÜ BAUM Psikoz Sürecinin Kilometre Taşları Şizotaksi Şizotipal Kişilik Bozukluğu UPK, İzmir, 06.10.2010 Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu AÜTF Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi AÜ BAUM Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Araflt rmalar/researches M. Emül, M. Dalk ran, fi. Turan, R. Yavuz, A. Duran, M. U ur

Araflt rmalar/researches M. Emül, M. Dalk ran, fi. Turan, R. Yavuz, A. Duran, M. U ur Araflt rmalar/researches M. Emül, M. Dalk ran, fi. Turan, R. Yavuz, A. Duran, M. U ur için %9 ve çocuklar için %13 oldu u bildirilmifltir (1). fiizofreni yüksek oranda genetik etkileflim alt nda olmas

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Cloninger'in Mizaç ve Karakter Boyutlarý ile Kiþilik Bozukluklarý Arasýndaki Ýliþki

Cloninger'in Mizaç ve Karakter Boyutlarý ile Kiþilik Bozukluklarý Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Cloninger'in Mizaç ve Karakter Boyutlarý ile Kiþilik Bozukluklarý Arasýndaki Ýliþki Haluk Arkar 1 1 Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ýzmir ÖZET Amaç: Bu çalýþma, Svrakic ve arkadaþlarý

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Þizofrenide Nörofizyolojik ve Nörokognitif Genetik Belirleyicilerin (Endofenotip) Yeri

Þizofrenide Nörofizyolojik ve Nörokognitif Genetik Belirleyicilerin (Endofenotip) Yeri Þizofrenide Nörofizyolojik ve Nörokognitif Genetik Belirleyicilerin (Endofenotip) Yeri Halis Ulaþ 1, Serhat Taþlýca 2, Köksal Alptekin 3 1 Uz.Dr., 3 Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Derleme / Review ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Nilay KAHRAMAN, 1* K. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU 2 1 Uzm.Dr., Malkara Devlet Hastanesi, Malkara/Tekirdağ 2 Prof.Dr., Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Özet Þizofreni, kiþinin düþünce, algýlama, duygulaným ve davranýþlarýný önemli derecede etkileyerek iþ, sosyal ve özel yaþamýnda

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Yüzyýlýn baþlarýnda E. Bleuler ve Kraepelin

Yüzyýlýn baþlarýnda E. Bleuler ve Kraepelin Þizofrenide Gidiþ ve Sonuç Prof. Dr. A. Kemal GÖÐÜÞ* * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ANKARA Yüzyýlýn baþlarýnda E. Bleuler ve Kraepelin tarafýndan tanýmlanmasýndan bu yana

Detaylı

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA ARAÞTIRMA Bender - Geþtalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-II'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çaðýrma Puanlamalarý Ýçin Yargýcýlar Arasý Güvenirliðin Deðerlendirilmesi* Inter-rater Reliability of

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

Bir týbbi durumun ayýrýcý tanýsýnýn iyi yapýlabilmesi,

Bir týbbi durumun ayýrýcý tanýsýnýn iyi yapýlabilmesi, Þizofrenide Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Can CÝMÝLLÝ* Bir týbbi durumun ayýrýcý tanýsýnýn iyi yapýlabilmesi, taný ölçütlerinin iyi belirlenmiþ olmasýna baðlýdýr. Oysa bu yazýnýn konusu olan þizofreninin ne olduðuna

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý

Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Beck Biliþsel Ýçgörü Ölçeði Türkçe Formunun Þizofrenik Hastalar Ýçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalýþmasý Selçuk Aslan 1, Hakan Türkçapar 2, Esra Güney 3, Nurdan Eren 3, Yasemin Akkoca 3, Mustafa

Detaylı

Þizofreninin Genetiði

Þizofreninin Genetiði Þizofreninin Genetiði Ýbrahim ATEÞ*, Ercan ABAY** ÖZET Þizofreni ailesel kümelenme göseteren bir hastalýktýr. Aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarý þizofreni giriþiminde kalýtsal genetik etkenlerin önemli

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur?

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? DERLEME Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? Manolya Çalýþýr 1 1 Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Sýnýrda (borderline) kiþilik bozukluðunun

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar

Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar Vedat ÞAR* ÖZET Dissosiyatif kimlik bozukluðu dissosiyatif bozukluklarýn en aðýr ve kronik olanýdýr. Bir zamanlar sanýldýðýnýn aksine, DSM-IV taný

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI

ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI ÇOCUK VE GENÇLER ÝÇÝN KLÝNÝSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU ÖLÇEÐÝ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLÝK GÜVENÝRLÝK ÇALIÞMASI Iþýk KARAKAYA*, Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, A. Tamer AKER***,

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Þizofreni Tedavisinde Biliþsel-Davranýþçý Yaklaþýmlar

Þizofreni Tedavisinde Biliþsel-Davranýþçý Yaklaþýmlar Þizofreni Tedavisinde Biliþsel-Davranýþçý Yaklaþýmlar Mehmet Z. SUNGUR*, Özlem YALNIZ** ÖZET Psikopatolojinin temelinde, düþüncenin yapýsý ve içeriðinde bozukluk olduðu bilinmesine karþýn, biliþsel-davranýþçý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði ARAÞTIRMA Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði Zehra Atlý 1, Mehmet Eskin 2, Çiðdem Dereboy 2 1 Uz.Psk., Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði,

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

Þizofreni ailesel kümelenme gösteren bir

Þizofreni ailesel kümelenme gösteren bir Þizofreninin Genetiði Dr. Ender TANER* Þizofreni ailesel kümelenme gösteren bir hastalýktýr. Aile çalýþmalarý genetik katkýyý desteklemektedir. Þizofreniden etkilenen ailelerde hastalanma riski belirlenmiþ;

Detaylı

Þizofreni, bilgi iþleme (information processing)

Þizofreni, bilgi iþleme (information processing) Þizofrenideki Biliþsel Süreçlerin Deðerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler: Bellek ve Dikkatin Ölçülmesi Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ* #, Uz. Psk. Hatice KAFADAR* # Þizofreni, bilgi iþleme (information processing)

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði ARAÞTIRMA Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði Reliability and Validity of Individualized Risk Assessment Form

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði Nurcihan Kiriþ 1, Sirel Karakaþ 2 1 Uz. Psk., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Þizofreni týptaki tüm yeni geliþmelere karþýn

Þizofreni týptaki tüm yeni geliþmelere karþýn Þizofreni Epidemiyolojisi Uz. Dr. A. Giray ARIHAN* Þizofreni týptaki tüm yeni geliþmelere karþýn halen sýklýðý, yaygýnlýðý, etiyolojisi taný ve tedavisi konusunda belirsizliðini koruyan bir hastalýk ya

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý ARAÞTIRMA Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý Adaptation Study of Conners-Wells Self-Report Scale Revised Short Form to Turkish Adolescents Sema Kaner 1, Þener

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalar için Etkileþimsel Gözlem Ölçeði: Güvenirlik, Geçerlik ve Faktör Yapýsýný Ýnceleyen Bir Çalýþma

Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalar için Etkileþimsel Gözlem Ölçeði: Güvenirlik, Geçerlik ve Faktör Yapýsýný Ýnceleyen Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalar için Etkileþimsel Gözlem Ölçeði: Güvenirlik, Geçerlik ve Faktör Yapýsýný Ýnceleyen Bir Çalýþma Þenay Mýsýrlý 1, Emre Bora 2, Kadriye Gültekin 1, Sevinç Elçi

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Bilimsel Devrimler ve Yeni Kraepelincilik

Bilimsel Devrimler ve Yeni Kraepelincilik OLGU SUNUMU Bilimsel Devrimler ve Yeni Kraepelincilik Scientific Revolutions and the Neo-Kraepelinian Movement Soli Sorias 1 1 Prof.Dr., Serbest Psikiyatrist, Ýzmir ÖZET Thomas Kuhn'un bilimsel devrimler

Detaylı

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði ARAÞTIRMA Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði Okan Taycan 1, Engin Eker 2 1 Uz.Dr., Muþ Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Muþ, 2 Prof.Dr., Ýstanbul

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip ARAÞTIRMA Ýntihar Giriþimlerinin Ýncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up Ali Emre Þevik 1, Halil Özcan 2, Emin Uysal 3 1 Uz.Dr., Medicar Hastanesi,

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Demans hastalýðýna baðlý biliþsel veya

Demans hastalýðýna baðlý biliþsel veya Demansýn Psikolojik Deðerlendirmesi Prof. Dr. Birsen CEYHUN* Demans hastalýðýna baðlý biliþsel veya davranýþsal sorunlarý olan yaþlý hastalarý diðer nörolojik durumlardan veya bir psikiyatrik bozukluktan

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Eþ hastalanma bir kiþide farklý bozukluklarýn

Eþ hastalanma bir kiþide farklý bozukluklarýn Þizofreni ve Madde Kullaným Bozukluklarý Doç. Dr. Hakan COÞKUNOL* Eþ hastalanma bir kiþide farklý bozukluklarýn belirli bir zaman diliminde bir arada görülme si olarak tanýmlanýr. Bu kavram için yaygýn

Detaylı

Cinsel Benlik Þemasý Ölçeði'nin Üniversite Örnekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalýþmasý

Cinsel Benlik Þemasý Ölçeði'nin Üniversite Örnekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Cinsel Benlik Þemasý Ölçeði'nin Üniversite Örnekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalýþmasý A Validity and Reliability Study of the Sexual Self-Schema Scale Among Undergraduate Students Gözde

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý

Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnýn Cinsel Yaþama Ýliþkin Öznel Düþüncelerinin Cinsiyetler Arasý Karþýlaþtýrmasý Gender Differences in Subjective Thoughts of Schizophrenia Patients About Their Sexuality Basri

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı