T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 153/6 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun unvanı :Türksat Uydu HaberleĢme Kablo TV ve ĠĢletme A.ġ. Merkezi : Ankara Ġlgili Bakanlık : UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Esas sermayesi : TL ÖdenmiĢ sermayesi : TL ÖdenmemiĢ sermayesi : - KARAR ORGANI (Yönetim Kurulu) (*)(**) Karar KuruluĢtaki Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı görevi veya BaĢlama BitiĢ unvanı mesleği tarihi tarihi 1- BaĢkan Özkan DALBAY Genel Müdür " Ensar GÜL " Devam ediyor 2- Üye Hasan NAĠBOĞLU UDH MüĢavir " Yusuf Suat Hasçiçek Öğretim Üyesi Devam ediyor 3- Üye Ömer SERTBAġ UDH DanıĢman " Feridun BĠLGĠN UDH MüsteĢar Devam ediyor 4- Üye Süleyman KARAMAN TCDD Genel Müdürü " Mustafa HELVACI Öğretim Üyesi Devam ediyor 5- Üye Oral ERDOĞAN Öğretim Üyesi " Metin YENER BaĢbakanlık Genel Müdür Devam ediyor 6- Üye Ercan BAYAZITLI Öğretim Üyesi " Mustafa VARANK BaĢbakanlık BaĢ müģavir Devam ediyor 7- Üye Davut NURĠLER BaĢbakanlık MüĢaviri " ġenol KAZANCI BaĢbakanlık BaĢ müģavir Devam ediyor 8- Üye Hasan ALBAYRAK BaĢbakanlık MüĢaviri " Maksut SERĠM BaĢbakanlık BaĢdanıĢman Devam ediyor (*) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tamamı Hazine MüsteĢarlığı'nı temsil etmektedir. (**) tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu nda (6102 sayılı TTK gereği) Denetim Kurulu kaldırılmıģ, mevcut Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu na atanmıģtır. Böylelikle Yönetim Kurulu üye sayısı 8 e çıkartılmıģtır.

4 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I. Toplu BakıĢ 1 Toplu bilgiler tablosu VII II. Ġdari Bünye 2 Dava ve icra takipleri tablosu 6 II. Ġdari Bünye 3 Personel durumu tablosu 7 II. Ġdari Bünye 4 Personele yapılan harcamalar tablosu 11 II. Ġdari Bünye 5 Aylık ortalama ücret tablosu 14 II. Ġdari Bünye 6 Sosyal giderler tablosu 17 III. Mali Bünye 7 Mali durum tablosu 19 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 25 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Finansman tablosu 27 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 Giderler tablosu 28 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Yetki limitleri tablosu 32 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Mal alımları tablosu 33 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Hizmet alımları tablosu 34 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 14 Stoklar tablosu 37 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 Sunulan hizmetler tablosu 83 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 Üretim giderleri tablosu 99 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Kablo hizmetleri abone sayıları tablosu 105 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 Net satıģlar tablosu 107 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Kablo TV tarifeleri tablosu 109 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Ġnternet tarifeleri tablosu 109 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 21 Sigorta türü tablosu 110 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 22 SatıĢ sonuçları tablosu 112 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 23 Mali göstergeler tablosu 113 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 24 Bağlı ortaklıklar tablosu 115 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 25 Bağlı ortaklıklar verileri tablosu 117 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 26 Bağlı ortaklıklar kar zarar durumu tablosu 118 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 27 ĠĢtirakler tablosu 119 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 28 Yatırım programı tablosu 123 V. Bilanço 29 Aktif tablosu 137 V. Bilanço 30 Bankalar mevduatı tablosu 138 V. Bilanço 31 Ticari alacaklar tablosu 139 V. Bilanço 32 Alıcılar tablosu 139 V. Bilanço 33 Maddi duran varlıklar tablosu 143 V. Bilanço 34 BirikmiĢ amortismanlar tablosu 144 V. Bilanço 35 Pasif tablosu 145 V. Bilanço 36 Ticari borçlar tablosu 146 V. Bilanço 37 Satıcılar tablosu 146 VI. Gelir Tablosu 38 Gelir tablosu 151

5 Kısaltmalar BSS BTK CATV COMSAT DBS DTVS EDYS EURASIASAT EUTELSAT FSS GNSS GPS HDTV HYM IBS IDR INMARSAT INTELSAT INTERSPUTNIK IPTV KOSGEB MÜBĠS OECD STB TAKBĠS VSAT Yayın Uydu Hizmetleri Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Topluluk Antenli Televizyon Uydu HaberleĢme Doğrudan Yayın Uydusu Ekonomi Bakanlığı DıĢ Ticaret Veri Sistemi Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Avrasya HaberleĢme Uyduları Avrupa Ülkeleri HaberleĢme Uyduları Organizasyonu Sabit Uydu Hizmeti Küresel Seyir Uydu Hizmeti Küresel Konumlama Hizmeti Yüksek Tanımlı Televizyon Hizmet Yönetim Merkezi Uydular Üzerinden Uluslar arası ĠĢ Hizmetleri INTELSAT Veri Hızı Uluslararası Deniz HaberleĢme Uyduları Organizasyonu Uluslararası HaberleĢme Uyduları Organizasyonu Sosyalist Devletler HaberleĢme Uyduları Organizasyonu Internet Protokollu Televizyon Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BĢk. Bayındırlık Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Set Üstü Cihazı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemleri Küçük Antenli Uydu Terminali

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I- TOPLU BAKIġ... I A-Uydu haberleģme, kablo TV ve biliģim hizmetlerinin Dünya ekonomisindeki yeri... I B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve geliģimi... III C-Öneriler... IX II- ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- TeĢkilat... 3 C- Personel durumu... 7 III- MALĠ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV- ĠġLETME ÇALIġMALARI A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik iģleri E- Üretim ve Maliyetler Telekomünikasyon hizmetleri üretimi Hizmet üretim maliyeti F- Pazarlama G- Sigorta ĠĢleri H- ĠĢletme Sonuçları I- Bağlı ortaklık ve iģtirakler J- Kalkınma planı ve yıllık programlar Yatırımlar Yıllık programlarda yer alan projelere iliģkin hukuki ve kurumsal düzenlemeler 136 V- BĠLANÇO Aktif Pasif VI GELĠR TABLOSU VII- EKLER

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A-Uydu haberleģme, kablo-tv ve biliģim hizmetlerinin dünya ekonomisindeki yeri Yeryüzündeki iki istasyon arasındaki haberleģmede kullanılmak üzere dünya yörüngesine uydu yerleģtirme fikri yıllar önce çeģitli bilim adamları tarafından dile getirilmiģ olmakla birlikte, bu konudaki en somut öneri 1945 yılında Wireless World adlı dergide yayımlanan Extraterrestrial Relays adlı makalesinde Arthur C. Clark tarafından yapılmıģ, bu yöndeki ilk giriģim ise Sovyetler Birliği tarafından baģlatılmıģtır. Üzerinde iki radyo vericisi bulunan Sputnik-1 uydusu tarihinde uzaya gönderilmiģ, bunu ABD tarafından tarihinde uzaya gönderilen Explorer-1 uydusu izlemiģtir. Daha sonra yapılan çeģitli denemelerle bu teknolojinin araģtırma ve stratejik amaçların yanında ticari haberleģme için de kullanılabileceği kanıtlanmıģ ve ülkeler arası iģbirliğiyle uygulamaya konulan INTELSAT ve INTERSPUTNIK projeleri küresel telekomünikasyon Ģebekesinin geliģtirilmesine katkı sağlayan ilk uydu haberleģme projeleri olmuģtur. ABD öncülüğünde baģlatılan giriģim sonucu BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından alınan 1721 sayılı karar doğrultusunda tarihinde ülkeler arasında imzalanan anlaģma ile oluģturulan INTELSAT organizasyonu toplam 240 telefon kanalı kapasiteli Early Bird/Erkenci adlı uydusunu tarihinde uzaya göndermiģtir. Bu uydunun hizmete verilmesiyle o tarihe kadar Avrupa ile Amerika arasında kullanılmakta olan toplam kanal kapasitesine eģit bir ilave kapasite artıģı sağlanmıģ, 1969 yılında uzaya gönderilen INTELSAT-III serisi uydularla da küresel kapsama sağlanarak, uydu haberleģmesi karasal sistemlerle sağlanan haberleģmeye alternatif hale gelmiģtir. Sovyetler Birliği nin öncülüğünde Kasım 1971 tarihinde kurulan INTERSPUTNIK organizasyonu ise uzaya gönderdiği Molniya ile Raduga serisi uydularla bu organizasyona üye ülkeler arasında uluslararası haberleģmeyi baģlatmıģtır. Sabit istasyonlar arasında haberleģme sağlamak üzere uzaya gönderilen uydulardan baģarılı sonuçlar alınması üzerine bu teknolojinin mobil hizmetler için de kullanılabileceği öngörülerek, ABD tarafından 1976 yılında uzaya gönderilen MARISAT uydusu ile baģlayan bu hizmet, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından baģlatılan bir giriģimle INTELSAT benzeri bir organizasyon olan INMARSAT ın 1979 yılında kurulmasından sonra daha da yaygınlaģmaya baģlamıģtır. Uyduların en yaygın kullanım alanlarından biri radyo ve televizyon programlarının iletimi ve yayınlanmasıdır. Günümüzün en yaygın kitle iletiģim araçlarından biri olan televizyon 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren günlük yaģama girmeye baģlamıģ, televizyon yayıncılığının en fazla geliģtiği ülke ise A.B.D. olmuģtur yılında sürekli yayınlara baģlanılmıģ, coğrafi engeller nedeniyle yayınların ulaģmadığı bölgeler için bulunan çözüm ise CATV olarak adlandırılan ilk kablo-tv Ģebekesini oluģturmuģtur.

10 II Sayıştay Televizyon yayınlarının analog teknolojiyle yapıldığı dönemde karasal sistemlerle iletilen yayın sayısının yetersiz olmasına karģılık, kablo-tv Ģebekeleri ile daha fazla sayıda yayın iletilebilmesi bu hizmetin geliģmesinde en önemli etken olmuģtur. Sayısal teknoloji sayesinde kanal sayısının artması, ses hizmetinin ve yüksek hızlı Ġnternet eriģiminin sağlanmasıyla kablo-tv Ģebekelerinin önemi daha da artmıģ ve sabit telefon Ģebekesine önemli bir rakip haline gelmiģtir. Günümüzde en yaygın kablo-tv Ģebekelerinin Belçika, Kanada, Hollanda, Ġsviçre ve ABD de olduğu ve hanelerin tamamına yakınının Ģebekeye bağlandığı, en yüksek kapasite kullanım oranının ise %97,4 ile Belçika da olduğu, buna karģılık Türkiye, Ġngiltere, Ġspanya, Portekiz gibi ülkelerde ise kapasite kullanım oranının %50 nin altında olduğu görülmektedir. Kablo-TV hizmetine alternatif olarak geliģtirilen IPTV hizmeti ise son yıllarda önemli artıģ göstermektedir. Dünyada 2012 yılsonu itibariyle 65 milyonun üzerinde IPTV abonesinin bulunduğu, 2017 yılında ise bu sayının 100 milyonu geçeceği öngörülmektedir. OECD tarafından 4 ġubat 2014 tarihinde yayımlanan Connected Television raporunda göre en yüksek hane bağlantı oranının Slovenya, Fransa ve Ġzlanda da olduğu belirtilmekte olup, Türkiye de bu hizmetten faydalanan hane sayısının 2013 yıl sonu itibariyle olduğu BTK raporlarında yer almaktadır. Dolayısıyla, söz konusu hizmet ülkede henüz istenilen oranda geliģmemiģtir yılında uzaya gönderilen ve Amerika kıtasını kapsayan Satcom-I uydusu kullanılarak ticari anlamda televizyon yayınlarının dağıtımına baģlanılmasının ardından 1980 li yılların sonlarından itibaren uydu üzerinden yapılan televizyon yayıncılığında yeni bir döneme geçilmiģ, DBS olarak adlandırılan ve 11,7-12,7 GHz frekans bandında (Ku) çalıģan yüksek yayın güçlü uydular aracılığı ile yapılmaya baģlanan televizyon yayınları küçük çaplı antenler ile kolaylıkla alınabilir hale gelmiģtir lı yılların baģından itibaren de sayısal yayınlara baģlanılması ile çok sayıdaki radyo ve televizyon kanalı oldukça ekonomik olarak iletilebilir hale gelmiģtir yılında dünyada söz konusu hizmete abone olanların sayısının 200 milyon adede ulaģtığı bilinmektedir. Son yıllarda Ka frekans bandının (26,5-40 GHz) kullanılması ise uydu haberleģme hizmetinin daha da yaygınlaģmasını ve uygun ekonomik çözümler bulunmasını sağlayacak önemli bir geliģme olmuģtur. Yüksek tanımlı (HD) televizyon yayınlarının gerek uydu üzerinden, gerekse kablo-tv Ģebekeleri üzerinden yapılan yayıncılıkta önemli bir itici güce sahip olduğu değerlendirilmektedir. Ürünleri yaģamın her alanında kullanılan uydu endüstrisi telekomünikasyon ve uzay endüstrilerinin ortak bir alanını oluģturmaktadır. Toplam pazar büyüklüğü 5 trilyon ABD Doları olan dünya telekomünikasyon endüstrisi ile toplam büyüklüğü 320 milyar dolar olan uzay endüstrisinin kesiģme alanı olarak tanımlanabilen uydu endüstrisinin günümüzdeki pazar büyüklüğünün 195 milyar Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Telekomünikasyon pazarındaki yıllık büyümenin %7 oranında, uzay endüstrisindeki yıllık büyümenin ise %5 oranında olduğu, buna karģılık uydu endüstrisindeki büyümenin %3 olduğu, 2013 yıl sonu itibariyle yörüngedeki toplam uydu sayısının yaklaģık adet olduğu, bunların %40 ının ticari haberleģme,

11 III %13 ünün ise resmi haberleģme amacıyla uzaya gönderildiği, bu endüstriden elde edilen gelirin ise 195,2 milyar ABD Dolarına ulaģtığı öngörülmektedir 1. Uydu haberleģmesinde yaģanan bu geliģmelerle birlikte fiber optik ve mikroiģlemci teknolojilerinde ortaya çıkan geliģmeler sadece iletiģim alanında büyük ilerlemeler sağlamakla kalmamıģ, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olan bilginin üretilmesi, toplanıp biriktirilmesi ve eriģimini de kolaylaģtırmıģ, bu geliģme toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarında önemli değiģikliklere yol açarak, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna geçiģ sürecinin baģlamasına yol açmıģtır. Ġlk olarak 1980 li yıllarda söz edilmeye baģlanılan bu süreçte geliģmiģlik düzeyinin belirlenmesinde ülkelerdeki telefon, televizyon ve kiģisel bilgisayar kullanım yoğunlukları esas alınırken, Ġnternetin iletiģime yeni bir boyut getirerek bilgiye eriģimi kolaylaģtırması farklı ölçütlerin ortaya çıkmasına yol açmıģ; sayısal dönüģüm olarak adlandırılan süreçte bireylerin, giriģimlerin, kamu kurumlarının ve sosyal yapıların ortaya çıkan yeni düzene uyumluluğundan söz edilmeye baģlanmıģtır. Bu çerçevede, hemen tüm ülkeler, gerek bilgi toplumunun sunduğu fırsatlardan yararlanmak gerekse bilgi toplumuyla birlikte ortaya çıkan risklerden kaçınabilmek amacıyla ekonomik ve sosyal politikalarını gözden geçirmekte ve bilgi toplumuna yönelik bütünlüklü ve yerine göre tematik politika ve stratejilerini belirlemektedirler. Türkiye de de 1990 lı yıllardan itibaren sürdürülen çalıģmalarla Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı TUENA (1999), e-türkiye GiriĢimi Eylem Planı (2000), e-dönüģüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ( ), 2005 Eylem Planı ile Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ( ) hazırlanıģ, TUENA ve e-türkiye GiriĢimi Eylem Planı uygulanma imkânı bulamazken diğerlerinin uygulanmasından olumlu sonuçlar alınabilmiģtir. Son olarak uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ( ) nın baģarı oranı %64,1 olarak belirlenmiģ olup, arasında uygulanacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarının da sürdürüldüğü bilinmektedir 2. B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi Ülke olarak INTELSAT organizasyonuna 1968 yılında dahil olunmuģ, tarih ve 6/10174 sayılı Kararname ile de uydu haberleģme organizasyonuna iģtirak etme, yer istasyonu kurma ve iģletme görevleri PTT ĠĢletme Genel Müdürlüğü ne verilmiģtir. Ġlk aģamada komģu ülkelerde kurulan istasyonlardan faydalanılmasına karģılık, ABD nin COMSAT Ģirketi ile tarihinde imzalanan sözleģme gereğince uydu yer istasyonunun kurulacağı Ankara- GölbaĢı ındaki arazinin seçimi yapılmıģ ve Atlas Okyanusu üzerindeki INTELSAT- IVA uydusu ile çalıģmak üzere kurulan AKA-1 istasyonu tarihinde hizmete verilmiģtir. INTELSAT organizasyonundan sonra Avrupa ülkeleri arasında haberleģme ihtiyacının karģılanması için 1977 yılında kurulan EUTELSAT organizasyonuna da üye olunmuģ ve söz konusu organizasyonun F-2 uydusu ile çalıģacak yer istasyonu tarihinde hizmete verilmiģtir. Bu istasyonun hizmete verilmesiyle birlikte 1 State of the Satellite Industry Report, Mayıs 2014 (www.sia.org) 2 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak), Sayfa: 9-12.

12 IV Sayıştay iki ayrı uydu sisteminden faydalanılmaya baģlanılmıģ ve ülkenin yurtdıģı haberleģme ihtiyaçları komģu ülkelere bağımlı kalmaksızın önemli ölçüde karģılanır hale gelmiģtir. Ankara-GölbaĢı ında kurularak 1988 yılında hizmete verilen üçüncü yer istasyonu (AKA-3) ise Uzak Doğu ülkeleri ile haberleģmede kullanılmak üzere Hint Okyanusu üstündeki INTELSAT uydusu üzerinden çalıģan yer istasyonudur. INTELSAT ve EUTELSAT organizasyonları dıģında üye olunan diğer bir organizasyon da INMARSAT organizasyonudur. Türkiye söz konusu organizasyona tarihinde kabul edilen 3529 sayılı Kanunla onaylanan ĠĢletme AnlaĢması kapsamında katılmıģ olmasına karģılık bu hizmeti sağlayacak yer istasyonlarının kurulmasına iliģkin çalıģmalara daha önce baģlanılmıģtır. Ankara-GölbaĢı ndaki Uydu HaberleĢme Merkezinde kurulan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu bölgesinde bulunan uydularla çalıģmak üzere Standart-A hizmeti veren ATA-1 ve ATA-2 istasyonları tarihinde hizmete verilmiģ, sadece teleks hizmetini kapsayan Standart-C donanımı ise 1993 yılında temin edilmiģtir. O dönemde ülkede radyo ve televizyon yayıncılığında tekel durumunda olan TRT nin yayınlarının yurt içindeki vericilere daha uygun Ģartlarda iletimi için PTT ile TRT arasında tarihinde bir protokol imzalanarak yürürlüğe konulmuģtur. Ayrıca, A.B.D. nin AFRTS uydu yayınlarının dağıtımı projesi de gerçekleģtirilmiģtir. Uydu sistemlerinin televizyon yayıncılığında daha geniģ kapsamlı kullanılması ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3517 sayılı Radyo ve Televizyon Verici Ġstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve ĠĢletilmesi ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleģmiģtir. Bu kanun ile vericilerin iģletmesini üstlenen PTT ĠĢletme Genel Müdürlüğü yayın kapsama alanının geniģletilmesi ve ilave televizyon programlarının yeni kurulacak vericilere iletilmesi için uydu sistemlerinden geniģ ölçüde faydalanmaya baģlamıģtır. Bu geliģmelere paralel olarak milli haberleģme uydularının teminine yönelik Türksat projesi gündeme gelmiģ, bu amaçla baģlatılan proje kapsamında tarihinde Türksat-1A uydusunu uzaya taģıyan füzede meydana gelen arıza nedeni ile baģarı sağlanamamıģ, tarihinde uzaya gönderilen ve 42 Doğu konumuna yerleģtirilen Türksat-1B uydusu ise tarihinde hizmete verilmiģtir. Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya olmak üzere 3 kapsama alanına sahip olan uydu tarihinden itibaren salınımlı yörüngeye girmiģ, tarihinde de hizmet dıģı bırakılmıģtır Aynı proje kapsamında tarihinde uzaya gönderilen ve tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen Türksat-1C uydusu yaklaģık 12 yıl süre ile 42 D pozisyonunda hizmette kaldıktan sonra Türksat-3A uydusunun aynı pozisyonda çalıģması söz konusu olduğundan 32 D pozisyonuna gönderilmiģ, tarihi itibariyle bulunduğu konumdan alınmıģ ve hizmetine son verilmiģtir. Türksat uyduları esas olarak televizyon yayınlarının iletimi ile uzak mesafe telefon ve data haberleģmesi sağlamak üzere projelendirilmiģtir. Bu uyduların ilk hizmete verildiği dönemde karasal sistemlerle transmisyon imkanı sağlamada güçlük çekilen merkezlerin haberleģme ihtiyaçlarının giderilmesi, Orta Asya Türk

13 V Cumhuriyetlerinin Türkiye üzerinden yurtdıģına bağlantısının sağlanması ve TRT nin televizyon yayınlarının dağıtımı için kullanılmaya baģlanmıģ, özel radyo ve televizyon yayınlarına izin veren tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınlar Hakkında Kanun ile yapılan düzenleme sonrasında uyduların kullanım oranı daha da artmıģtır. Bu geliģmeler sonrasında yurtiçi ve yurtdıģındaki Ģirketler tarafından uydu kullanımına olan talebin artma eğiliminde olduğu görülerek, Türk Telekom un uydu iģletmeciliğini devam ettirebilmesi için Bakanlar Kurulu nun tarih ve 95/7526 sayılı kararı ile yurtdıģında kurulacak 20 milyon dolar sermayeli Ģirkete Türk Telekom un %51 oranında ortak olmasına izin verilmiģtir. ġirketin AnlaĢma Zaptı tarihinde, Ana Statüsü de tarihinde imzalanarak EURASIASAT S.A.M. Ģirketi kurulmuģtur. Bu Ģirket tarafından 1998 yılında yapımına baģlanan ve tarihinde uzaya gönderilen Türksat-2A uydusu ise tarihinde hizmete verilmiģtir. Uydu haberleģme hizmetleri 1968 yılından 1995 yılına kadar PTT ĠĢletme Genel Müdürlüğü, daha sonra da Türk Telekom bünyesinde yürütülmüģ, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu değiģtiren tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı yasa ile kurulan Türksat A.ġ. ne devredilmesi öngörülmüģtür. Türksat A.ġ. nin ticaret siciline tescili tarihinde gerçekleģmiģ ve tarihi itibariyle faaliyete geçmiģtir. Ġki kuruluģ arasındaki devir iģlemi ise tarihinde imzalanan protokola göre gerçekleģtirilmiģtir. Uydu iģletmeciliğindeki sorumluluğun Türksat A.ġ ye geçmesinden sonra baģlatılan en önemli proje ise 2007 yılı sonu itibariyle kullanım ömrü tamamlanması öngörülen Türksat 1C uydunun yerini almak üzere yeni bir uydunun imali ve uzaya gönderilmesi amacıyla baģlatılan Türksat 3A uydusu projesi olmuģtur tarihinde uzaya gönderilen ve tarihi itibariyle servise hazır hale getirilen Türksat 3A uydusu 12 adedi 36 Mhz, 12 adedi de 72 Mhz olmak üzere toplam 24 adet transponderi bulunmakta olup, kullanılabilir toplam band geniģliği 1296 Mhz tir. Bu band geniģliği, yerini aldığı Türksat-1C uydusunun band geniģliğinin iki katıdır. ġirket tarafından baģlatılan proje kapsamında 2014 yılında hizmete verilmesi planlanan Türksat-4A ve Türksat-4B uydularıyla halen kapsanamayan bazı alanların da kapsaması sağlanacak ve yeni hizmetler de verilebilecektir. Türksat A.ġ. nin hizmet alanı ile ilgili 2005 yılında yapılan diğer bir yasal düzenleme de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıģtır. Söz konusu yasal düzenlemede kablo-tv hizmetinin altyapısı ile birlikte Türk Telekom dan alınarak Türksat A.ġ. ye devredilmesi öngörülmüģ olup, iki ġirket arasında tarihinde imzalanan protokol ile tarihinde devir iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. ġirketin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan diğer bir düzenleme ise e-devlet Kapısı nın kurulup, iģletilmesi ile ilgilidir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu

14 VI Sayıştay Kararında, UlaĢtırma Bakanlığı nın e-devlet kapısı teknik altyapısının kurulumu ve iģletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını Türksat aracılığı ile yürütülmesi esası getirilmiģ ve tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan iģ ve iģlemler ile, bu amaca tahsis edilmiģ olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, bütün hak ve sorumlulukların 2 ay içinde Türksat a devredilmesi öngörülmüģtür. Bu düzenlemeye uygun olarak gerekli iģlemler tamamlanmıģ, ancak projenin sürdürülmesi konusunda karģılaģılan sorunlar nedeniyle sistemin hizmete verilmesi ancak 2008 yılı sonunda mümkün olabilmiģtir yıl sonu itibariyle 122 kamu kurum ve kuruluģuna ait 889 adet elektronik hizmetin verilebildiği e-devlet Kapısı kullanıcı sayısının 16,5 milyon kiģiyi aģtığı görülmekte olup, AB tarafından 2013 yılında yayımlanan e-devlet Kıyaslama Raporunda Türkiye, e-devlet hizmetleri kullanımı üzerinde önemli etkisi olduğu öngörülen e-devlet hizmetleri olgunluk göstergesi ve kullanıcı odaklı hizmet sunumu için geliģtirilen çevrimiçi hizmetlerin sunumunda kullanım kolaylığı göstergesi açısından AB27+ ortalamasının üzerinde yer almıģtır tarih ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle görevleri yeniden tanımlanan ve sermayesinin tamamı Hazine ye ait ülkedeki tek telekomünikasyon iģletmecisi durumunda olan ġirket, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/14697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni uyduların teminiyle de yetkilendirilmiģtir. Türksat A.ġ. nin son 5 yıla ait toplu bilgileri aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir.

15 VII Tablo-1: Toplu Bilgiler tablosu Toplu bilgiler Son ArtıĢ Ölçü Ġki yıl veya Farkı AzalıĢ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,6 Yabancı kaynaklar Bin TL ,0 Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,7 Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanı Bin TL ,8 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ( ) (23,6) Yatırımların gerçekleģme oranı (nakdi) % 37,2 42,6 36,8 84,5 60,2 (24,3) (28,8) Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ĠĢtirakler temettü gelirleri Bin TL ,4 Tüm alım tutarı Bin TL (22.137) (13,6) Tüm üretim maliyeti Bin TL ,1 Toplam transponder kapasitesi MHz Uydu kapasite kullanım oranı % Kablo-TV Ģebeke kapasitesi Adet ,8 Kablo-TV abonesi Adet (68.657) (5,5) Net satıģ tutarı Bin TL ,6 Stoklar Bin TL (13.437) (25,8) ĠĢçi (Ortalama) KiĢi ,4 Geçici iģçi (Ortalama) KiĢi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ,4 ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL ,6 Dönem kârına iliģkin vergi ve diğ. yasal yük. Bin TL ,5 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,7 GSYĠH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (81,9) GSYĠH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (48,0) GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 2,3 2,2 0,7 8,3 6,6 (1,7) (20,5) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 7,6 6,4 12,0 12,0 12,0 - - Ekonomik kârlılık % 7,9 6,3 11,6 14,9 19,0 4,1 27,5 Zararlılık % Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (14.343) (11,4) Dönem kârı veya zararı Bin TL ,4 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,8

16 VIII Sayıştay Uydu iģletmeciliği yapmak üzere kurulan ve bu konulardaki sorumluluğu Türk Telekom A.ġ. den devralan ġirket, daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle ülkedeki kablo-tv Ģebekesinin ve e-devlet Kapısının iģletilmesi sorumluluklarını da üstlenmiģ, esas itibariyle birbirlerinden farklı üç alanda hizmet sunmakla görevlendirilmiģtir. Türksat uydularıyla yer istasyonlarının iģletmesinde önemli bir sorun yaģamayan ġirket, sahibi olduğu uydularda kapasite kullanım oranlarında önemli artıģlar sağlamıģ, Türksat-3A uydusunu hizmete vermiģ, Türksat-4A ve Türksat-4B uydularını hizmete verme çalıģmalarını son aģamaya getirmiģ, çözülememiģ çeģitli sorunlarıyla birlikte üstlendiği kablo-tv Ģebekesinden sayısal yayıncılık ve Ġnternet hizmeti sunmaya baģlamıģ, e-devlet Kapısı hizmetini baģlatıp önemli ölçüde geliģtirmiģ ve çeģitli kamu kurum ve kuruluģları için biliģim projeleri gerçekleģtirmiģtir. Benimsediği Türksat Uydu Planı ve Stratejisinde bölgesel bir hizmet sağlayıcısı olmaktan çıkıp filosundaki uyduların sayısını artırarak küresel bir uydu iģletmecisi haline gelmeyi hedeflediği de görülmekte olup, geleceğe yönelik hedef belirlenmesi önemli bir geliģme olmakla birlikte, ulaģılacak düzeyin, mevcut olanaklar ve yeteneklere göre belirlenmesinin strateji geliģtirmenin temel Ģartı olduğunun da göz önüne alınması gerekmektedir. Nitekim, uluslararası alanda daha fazla etkinlik sağlamak için yurt dıģında kurulan Eurasiasat Ģirketi beklenen faydayı sağlamadığı gibi kaynak tüketen bir giriģim niteliğine dönüģmüģtür. Diğer taraftan, uydu haberleģme sektöründe en önemli gelirin uydular üzerinden sağlanan katma değerli hizmetlerle sayısal platform iģletmeciliğinden elde edilmekte olup, sadece kapasite kiralamalarından elde edilen gelirler ise görece çok daha azdır. Ayrıca ülkedeki radyo ve televizyon yayıncılığı alanında oldukça önemli değiģiklikler getiren son yasal düzenleme yakın vadede ġirketin gelirlerini doğrudan etkileyebilecek bir ortam yaratacak olup, bu duruma karģı hazırlıklı olunması uygun olacaktır. Ülke adına kayıtlı olup da henüz kullanılmayan uydu konumlarının değerlendirilmesi son yapılan yasal değiģiklikle UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı nın yetkisine verildiğinden, bu hususta yetkisini aģan uygulamalardan kaçınması, Türksat uydularına ait frekansları kullanan Türk Telekom aleyhine açılan davanın takibi önem arz etmektedir. ġirket tarafından benimsenen stratejide milli uyduların yerli üretimine yönelik hedefler de bulunmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere Türksat-3A uydusunun üretimine katılım sağlanarak bilgi birikiminin elde edilmeye çalıģılmıģ, benzeri bir çalıģma Türksat-4 serisi uyduların üretiminde de sürdürülerek bu konuda önemli ölçüde bilgi birikimi sağlanmıģtır. Sağlanan bu bilgi birikiminden yerli uyduların üretilmesine yönelik çalıģmalarda faydalanılmasına yönelik iģbirliklerinin geliģtirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, ġirket tarafından sürdürülen AR-GE çalıģmalarından elde edilen sonuçların ġirket in varlıklarını artıracak Ģekilde değerlendirilmesi de gerekmektedir. Ülkedeki kablo TV Ģebekesinin iģletilmesinden de sorumlu olan ġirket, 1988 yılında Ankara da baģlatılan, ancak aradan geçen 20 yıldan fazla sürede çeģitli

17 IX sebeplerle istenilen oranda geliģtirilemeyen bu hizmete yönelik birikmiģ sorunları da çözmek durumunda kalmıģtır. ġebekenin sayısal televizyon yayınlarını iletebilecek ve yüksek hızda Ġnternet eriģimini sağlayabilecek Ģekilde yenilenmesi çalıģmalarını önemli ölçüde tamamlayan ġirketin, kapasite kullanım oranının artırılması ve benzeri hizmetleri sunan operatörlerle rekabet edilebilmesi için sunulan içeriklerin seçimi ve hizmetin tanıtılması konusuna daha fazla özen göstermesi, iģ ortağı firma çalıģanlarına müģteri iliģkilerine yönelik yeterli eğitimin verilmesi, yeni taleplerin karģılanması ve abone arızalarının giderilmesi hususunda hizmet standartlarını belirlemesi uygun olacaktır. Bunun yanı sıra, kablo-tv ve kablo Ġnternet hizmetlerinin benzeri hizmetlerle rekabet edebilmesi, hizmet sunulan alanların geniģletilmesine ve yeni yerleģim alanlarında da bu hizmetin verilmesine bağlı olup, ġirket in bu konuda önemli darboğazları bulunmaktadır. Ülkedeki yeraltı telefon Ģebeke kablolarının içinden geçtiği altyapının kullanım hakkının tamamen Türk Telekom a verilmiģ olmasından ve çok yüksek kullanım bedelleri uygulanmasından kaynaklanan bu sorun uzun süredir gündemde olmasına rağmen çözülememiģtir. Konuyla ilgili son düzenlemeleri de dikkate alarak yasal yollara baģvurulması uygun olacaktır. Kamu kurum ve kuruluģlarının biliģim hizmetlerini 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu nun 67 nci maddesi gereğince doğrudan sağlama yetkisine sahip olan ġirketin mümkün olduğu oranda dıģarıdan hizmet satın almaksızın kendi imkanlarıyla yürütebileceği iģlerde doğrudan sorumluluk üstlenmesi, kuruluģlar adına mal alımı veya yapım iģi olarak tanımlanabilecek yükümlülükleri de içeren iģlerde sadece hizmet sağlamakla yetinmesi kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir. C-Öneriler: Türksat Uydu HaberleĢme Kablo TV ve ĠĢletme A.ġ. nin 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1-ġirkete personel alımlarında, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin personel alımlarının ĠĢ-Kur internet sitesinde ve Türksat A.ġ. nin uygun göreceği iletiģim araçları ile kamuoyuna duyurulması hükmü gereğince adil ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılmasının sağlanması (Sayfa: 8-9), 2-ġirkette Yönetim Personeli olarak A ve B grubu imza yetkisine sahip Genel Müdür Yardımcıları, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, Hukuk MüĢaviri, Direktörler ve MüfettiĢler ile ġirketin taģra teģkilatı yönetimini üstlenen Ġl Müdürlerinin, iģçi-iģveren iliģkilerinin dengelenmesi açısından toplu sözleģme kapsamı dıģında tutulması (Sayfa: 9-10), 3-ġirketin 2009 yılına iliģkin denetim raporunda, Türksat A.ġ. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile bazı personelin ücretleri konusunda;

18 X Sayıştay -Yönetim ve Denetim Kuruluna atanan kiģilere, 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile Ġlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine aykırı olarak ödemede bulunulması, - Genel Müdür Yardımcıları, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, MüfettiĢ ve bazı birim direktörleri ile il müdürlerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine atfen çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarının üzerinde ücret ödenmesi, hususunda UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Denetim Hizmetleri BaĢkanlığınca hazırlanan tarih ve 7/2 sayılı Ġnceleme Raporu doğrultusunda iģlem yapılması (Sayfa: 12-16), 4- ġirket in sevk ve idaresinde birimler arası koordinasyon ve kontrol gücünün sağlanması, bilgi teknolojileri sektöründe en önemli kaynak olan iģgücü israfının önlenmesini teminen; ġirket faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülmesi ve yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet veya yapım iģlerinin satın alınması iģlemlerinin; ihtisaslaģmıģ, tedarik faaliyetlerine iliģkin veri düzeni ve ihale sürecinde ihtiyaç sahibi teknik ünitelere gerekli desteği sağlayacak bir satınalma direktörlüğü oluģturulmak suretiyle yürütülmesi (Sayfa:31), 5-ġirket tarafından sağlama zorunluluğu olmadığı halde Ağustos 2007 de dıģa bağımlı görüntü temini ile baģlanılan coğrafi bilgi teknolojileri hizmetlerinde 2012 yılı hariç sürekli zarar edildiği dikkate alınarak, söz konusu hizmetin mevcut koģullar altında sürdürülüp sürdürülmemesi konusunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi (Sayfa: 48-49), 6-Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarıyla ilgili hakların kullanılması, yönetimi ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğu 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığına verildiğinden; -Ülke adına kayıtlı olup, henüz uydu yerleģtirilmemiģ pozisyonların elde tutulması amacıyla 2013 yılında ġirket tarafından yapılan masrafın konuya iliģkin uygunluk onayı veren makamdan talep edilmesi, -Benzeri uygulamanın devamına karar verilmesi halinde, söz konusu pozisyonların ġirketin maddi olmayan duran varlıkları arasına alınmasını sağlamak üzere 406 sayılı Kanun un Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre gerekli Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için giriģimlerde bulunulması (Sayfa: 51-53), 7-TÜBĠTAK tarafından uygulamaya konulan Kamu Kurumları AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG 1007) çerçevesinde baģlatılması öngörülen yerli uydu üretiminde Türksat-3A ve Türksat-4A/4B uydularının tasarım, montaj, entegrasyon ve test süreçlerine katılan personelin elde ettiği bilgi birikiminden faydalanılmayı esas alacak Ģekilde ilgili taraflarla uygun iģbirliklerinin geliģtirilmesi (Sayfa: 63-64), 8-Türksat-3USAT Projesi gibi baģarı ile sonuçlandırıldığı belirtilen Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen bulguların patent, telif hakkı ve benzeri kıymetler olarak

19 XI değerlendirilip maliyet esaslı olarak ġirket varlıklarına kaydedilmesinin sağlanması (Sayfa: 67), 9-Türksat-4A/4B uydularının hizmete girmesiyle meydana gelecek kapasite artıģı ve Ka frekans bandının sağladığı olanaklardan faydalanılarak, sunulmakta olan VSAT hizmetlerinin daha da geliģtirilmesi ve benzeri hizmetleri sunan diğer iģletmecilere karģı pazardaki üstünlüğün yeniden sağlanabilmesi için uygulama geliģtirilmesi (Sayfa: 72-73), 10-Ülkede benzeri hizmetleri sunan diğer iģletmeciler yıllarında abone sayılarını artırırken ġirketin abone kaybına uğraması ve farklı hizmetler için öngörülen hedeflere ulaģamaması nedeniyle; -Kablo TV Ģebekesinden sunulan hizmetlere yönelik hedeflerin ġirket performansının değerlendirilmesine esas olacak Ģekilde gözden geçirilmesi, -Bu hizmete iliģkin beklenti ve tehdit değerlendirmelerinde öne çıkartıldığı üzere fiyatların daha da düģürülüp sunulan hizmetlerdeki hız ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalıģmaların sürdürülmesi, -Kapasite kullanım oranının arttırılması amacıyla aboneliklerde hane eriģimi yerine bina eriģimini esas alan uygulamaların geliģtirilmesi ve hizmetin ancak sınırlı alanlarda verilebildiği dikkate alınarak kullanıcıların uzun süre durağanlığını gerektiren tarifelerden kaçınılması, -Kablo-TV yayınlarının kentler çevresinde sürekli geliģmekte olan toplu konut alanlarına iletilmesinde Türksat 4A/4B uyduları ile sağlanan ilave kapasiteden faydalanılması hususunun değerlendirilmesi (Sayfa: 88-89), 11-Kablo-TV Ģebekesinden sunulan hizmetlerin geliģtirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlardan kapasite kullanım oranını arttıracak sonuçlar henüz elde edilemediğinden, bu kapsamda temin edilen yazılım ve donanımın kullanıcılar nezdindeki etkisinin araģtırılıp, iģletilmesinden kaynaklanabilecek sorunların çözümüne yönelik önlem alınması (Sayfa: ), 12- Türksat-4 serisi uyduların temini için sürdürülmekte olan projede; -Hedeflenen kapsama alanlarıyla optimizasyon çalıģmaları neticesinde ulaģılan kapsama alanları arasındaki farklılıkların sözleģme bedellerine uygun Ģekilde yansıtılması, -Performans farklılıkları nedeniyle sözleģme bedelinden yapılacak indirimlerde somut kriterlerin esas alınması, -Gecikmeden yaģanan kayıpların en aza indirilmesi için çalıģmaların sürdürülmesi ve ġirketin kontrolü dıģındaki etkenlerden kaynaklanabilecek gecikmeler dikkate alınarak kullanıcılara zamana bağlı taahhütlerde bulunulmaktan kaçınılması, -Üretim aģamalarını kapsayarak yörüngede teslim edilmesine kadar olan süre zarfında dıģarıdan alınmakta olan danıģmanlık hizmeti yerine, uydu tasarım, üretim ve iģletmesi konusunda oldukça yeterli bilgi birikimine sahip oldukları bilinen ġirket elemanlarından faydalanılması (Sayfa: ),

20 XII Sayıştay 13-Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde listelenen (Ek:14) diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1-SayıĢtay tarafından düzenlenen Türksat Uydu HaberleĢme Kablo TV ĠĢletme A.ġ Yılı Raporu (3) numaralı önerisindeki BiliĢim Hizmet Alımı konusu ile ilgili olarak istenen soruģturmanın, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Denetim Hizmetleri BaĢkanlığınca biran önce neticelendirilmesi (Sayfa: 36-37), 2-Ülkede önemli geliģme gösteren denizcilik ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karģılanması yanında, ilgili kamu kurum ve kuruluģlarının can ve mal emniyetine yönelik uluslararası yükümlülüklerden kaynaklanan uydu haberleģmesiyle ilgili sorumluluklarını 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu nun Ek 33 üncü maddesinde belirtilen zorunluluğa uygun olarak yerine getirilebilmeleri için mobil uydu haberleģmesi konusunda uygun projelerin geliģtirilmesi (Sayfa: 42-46), sayılı Telgraf Kanunu nun Ek 33 üncü maddesi gereğince kurulan ġirket e yine aynı madde ile devredilen frekans tahsisleri arasında yer alan Mhz bandındaki frekansların Türk Telekom tarafından kullanılmaya devam edilmesi ve bu kullanımın mevzuatta yer almayan gerekçelere dayandırılması nedeniyle tarihinde Ankara 13.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2013/81 esas numarası ile açılan dava sürecinin takip edilmesi (Sayfa: 59) 4-UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde belirlenecek genel esaslara göre ġirketin uygulamakta olduğu Uydu Planı ve Stratejisi nin gözden geçirilip ġirketin mevcut imkanlarıyla uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaģmada yeterli ve sürekli finansman desteğinin sağlanıp amaca yönelik kullanımının Hazine MüsteĢarlığı nca ġirket Genel Kurulu nda pay sahipliğine dayanan hak ve yetkilerle yönetilip denetlenmesinin sağlanması (Sayfa: 67-69), sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Verici Tesis ve ĠĢletim ġirketi ile Mültipleks ĠĢletmecileri Hakkında Yönetmelik ile getirilen koģullar nedeniyle karasal vericiler üzerinden yapılacak sayısal televizyon yayınları için uydu kapasitesi kiralama yetkisi kalmayacak olan özel televizyon kuruluģları ile daha önceden imzalanmıģ olan sözleģmelerin durumu dikkate alınarak mültipleks iģletmeciliği konusunun ġirket tarafından değerlendirilmesi (Sayfa: 74-76), sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ile Sabit ve Mobil HaberleĢme Altyapısı Veya ġebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin TaĢınmazlardan Geçirilmesine Dair Yönetmelik gereğince, Türk Telekom un kullanımına bırakılan yeraltı tesislerinden ücretsiz yararlanma amacıyla açılan dava sonunda verilecek karar saklı kalmak kaydıyla; Türk Telekom un kullanımında olan yeraltı tesislerinin önemli bir bölümü kamuya ait taģınmazlar üzerine 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu nun tarih ve 5809 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 12 nci maddesi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Sayıştay Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIġTAY BAġKANLIIĞII ZONGULDAK ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı