Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler

2 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi

3 T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Aralýk 2008 Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne aittir. Bu yayýn Avrupa Birliði desteði ile oluþturulmuþtur. Hiç bir þekilde Avrupa Birliði nin görüþlerini yansýtmamaktadýr.

4 Önsöz Kadýnlara yönelik aile içi þiddet, temel insan haklarý ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadýnlar ve erkekler arasýndaki eþit olmayan güç iliþkilerinin bir sonucu olarak ortaya çýkan önemli bir sorundur. Aile içi þiddet özel alanda meydana geldiði için çoðu zaman gizli tutulmakta, bu nedenle boyutlarýnýn tespiti son derece güç olmaktadýr. Oysa son yýllarda uzun süreli çabalarýn sonucunda þiddete maruz kalan kadýnlara sunulan hizmetlerin niteliðinin deðiþmesi için gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu düzenlemelerin baþýnda Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ailenin Korunmasýna Dair Kanun da yapýlan deðiþiklikler ile 2006/17 Sayýlý Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþbakanlýk Genelgesi ve 2007/8 tarihli Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi gelmektedir. Uygulamanýn geliþtirilmesi için T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM) tarafýndan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: hazýrlanmýþtýr. Kadýna yönelik aile içi þiddet; saðlýk hizmetleri, kolluk kuvvetleri, adalet hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi pek çok hizmet alanýnýn ortak çabalarýyla önlenebilecek bir sorundur. KSGM tarafýndan Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonunun teknik, Avrupa Birliðinin mali katkýlarýyla yürütülen Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi kapsamýnda, þiddete maruz kalan veya risk altýndaki kadýnlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi ve hizmet sunan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan polis memurlarý, avukatlar, hakimler, savcýlar, sosyal çalýþmacýlar, saðlýk personeli gibi çeþitli meslek gruplarýna, medya ve sivil toplum kuruluþu çalýþanlarýna hizmet içi eðitim paketleri hazýrlanmasý amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda tüm meslek gruplarý için Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Temel Eðitim baþlýðý altýnda 1) Toplumsal Cinsiyet Eþitliði, 2) Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet, 3) Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler, 4) Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler ve 5) Þiddete Maruz Kalan ve Þiddet Uygulayanlarla Ýletiþim ve Görüþme

5 konularýnýn yer aldýðý bir eðitim paketi ile þiddete maruz kalanlara hizmet sunanlarýn kendi meslek gruplarýna yönelik, mesleki sorumluluklarýný içeren eðitim dokümanlarý geliþtirilmiþtir. Sýnýf içi uygulamalarýn etkililiðini saðlamak üzere her bir doküman için Eðitici Rehberi ve eðiticiler için yetiþkin eðitimi yaklaþýmlarýný ve tekniklerini anlatan Yetiþkin Eðitimi Kýlavuzu hazýrlanmýþtýr. Elinizdeki dokümanýn hazýrlanabilmesi için Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde 2007 yýlý Haziran ve Temmuz aylarýnda proje illerinden Ankara, Ýstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Þanlýurfa da eðitim ihtiyaç analizi çalýþmalarý yürütülmüþ; söz konusu meslek gruplarýnýn temsilcileriyle derinlemesine görüþmeler, grup çalýþmalarý yapýlmýþ ve sonuçlar bu dokümana yansýtýlmýþtýr. Ayrýca, dokümanýn hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda ve deneme eðitimlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin, meslek kuruluþlarýnýn ve akademisyenlerin görüþlerinin alýnmasýna ve katkýlarýnýn saðlanmasýna özen gösterilmiþtir. Elinizdeki Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler dokümaný, Aile Mahkemesi Hakimi Eray Karýnca tarafýndan, yasa uygulayýcýlara yönelik olarak hazýrlanan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukusal Durum ve Uygulama Örnekleri kitabýnýn diðer meslek gruplarý için yalýnlaþtýrýlmýþ ve kýsaltýlmýþ halidir. Proje kapsamýnda hazýrlanan bu dokümanlar, eðitim uygulamalarý sýrasýnda, kolaylaþtýrýcý ve katýlýmcý olarak, zamanlarýný ve enerjilerini ayýracak olan meslek elemanlarýnýn katkýlarýyla geliþecektir. Çalýþmaya katkýda bulunan tüm kiþilere, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerine teþekkür ederim. Bu dokümanýn kadýnlarýn insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, toplumsal yaþamda konumlarýnýn güçlendirilmesi, eþit hak, fýrsat ve imkanlardan yararlanmalarý amacýna katký saðlamasý dileðiyle. Esengül Civelek Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü

6 ÝÇÝNDEKÝLER 5 Ýçindekiler Giriþ 1. BÖLÜM: Hukuki Durum ve Kavramlar, Ýç Hukuktaki Düzenlemeler 1 Hukuki Durum ve Kavramlar 2. Ulusal Hukuktaki Düzenlemeler 3. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun 4. Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar 5. Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanun un Uygulanmasý Olanaðý 6. Diðer Mevzuat Örnek Karar BÖLÜM: Uluslararasý Hukukta Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi 1. Birleþmiþ Milletler Belgeleri 2. Avrupa Konseyi Belgeleri 3. Uluslararasý Düzenlemelerin Ýç Hukuka Etkisi Sonuç ve Öneriler 51 Kaynakça 52

7 6 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER Giriþ Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet, mülkiyetin erkek egemen yapýsý deðiþmediði için günümüz toplumlarýnda da aynen devam etmektedir. Türkiye de þiddetin terbiye biçimi olarak algýlanmasý, aile içinde ve kamusal yaþamda meþru görülmesi þiddetin yeniden üretilmesine ve gizlenmesine yol açmaktadýr. Araþtýrmalara göre kadýnlarýn %47 si þiddet nedeniyle fiziksel zarar görmekte ve bunlarýn sadece dörtte biri hastane, doktor ya da bir saðlýk kurumuna baþvurmaktadýr. Yaralanma olaylarýnda genellikle özel tedavi uygulanmakta ve yaþanan þiddet gizlenmektedir (Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 2000, s.27). kurbanlarýnýn genellikle kadýnlar ve çocuklar olduðu vurgulanmýþtýr (TBMM Genel Kurul Tutanaðý, 13 Aðustos 1997). Aile içi þiddetin en aza indirilmesi, tekrarýnýn önlenmesi, yaptýrýmsýz kalmamasý için yapýlacak þey, þiddetin kaçýnýlmaz olmadýðýnýn benimsenmesinin saðlanmasý, bu konudaki duyarlýlýk ve farkýndalýk bilincinin geliþtirilmesidir. Yapýlmasý gereken sýnýr çizmekten, yani þiddeti amacýna bakarak deðerlendirmekten vazgeçmek ve hiçbir þekilde olumlanamayacak þiddet biçimleri kataloðunu mümkün olduðunca geniþletebilmektir (Reemtsma, 1998, s.14) sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un görüþülmesi sýrasýnda da Meclis Genel Kurulu nda, aile içi þiddetin önemli bir toplumsal sorun olduðu ve þiddet Þiddetin kaynaðýnda, yani toplumun en küçük yapý taþý olan aile içinde önlenmesi, hakkýmýz olan daha uygar ve demokratik bir toplumda yaþamamýzýn önkoþuludur.

8 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 7 Hukuki Durum ve Kavramlar, Ýç Hukuktaki Düzenlemeler 1. Hukuki Durum ve Kavramlar Ýç hukuk ve uluslararasý hukukta kadýna yönelik aile içindeki þiddetin önlenmesine iliþkin metinleri irdelemeye geçmeden önce bazý kavramlarý açýklamak yararlý olacaktýr. Kadýnýn aile içi þiddetten korunmasý konusunda yasal düzenlemelerde sýkça geçen bu kavramlar, yasal düzenlemelerin doðru yorumlanmasý yanýnda amaca uygun ve etkili biçimde uygulanmasý açýsýndan da önemlidir. Bu kavramlarýn baþlýcalarý, þiddet, aile ve aile içi þiddet olarak sýralanabilir. 1.1 Þiddet ve Þiddet Biçimleri Þiddet, insanýn maddi ve manevi varlýðýna zarar veren her türlü davranýþtýr. Kaba dayak atmaktan, duygusal eziyete ve parasýz býrakmaya kadar çeþitli yönleri olduðu için hukukun olduðu kadar, diðer sosyal bilimlerin de ilgi alanýndadýr ve ceza yasalarý veya özel yasalardaki yaptýrýmlarla yasaklanmýþtýr. Aile içi þiddet günümüzde ceza kanunlarýndaki düzenlemelerin yanýnda bazý özel kanunlarla da yaptýrýma baðlanmýþtýr. Çünkü aile içindeki þiddet, þiddetin en çok rastlandýðý yerlerden birinin aile olmasýna karþýn, kavram olarak zihinlerde tam olarak yer etmediði için yeteri kadar bilinmemektedir. Hatta kadýna yönelik þiddet toplumumuzda kanýksanmýþ olup kültürümüzün bir parçasý haline gelmiþ ve atasözlerimize de yansýmýþtýr: Kadýnýn sýrtýndan sopayý, karnýndan sýpayý eksik etmeyeceksin. Kýzýný dövmeyen, dizini döver. Bunlardan sadece iki tanesidir. Aile içi þiddeti tanýmlamadan önce þiddet türlerini genel olarak bilmek yararlý olacaktýr. Buna göre aile içi þiddet; fiziksel þiddet, cinsel þiddet, duygusal (psikolojik, sözel) þiddet ve ekonomik þiddet olarak dört baþlýkta incelenebilir. Fiziksel Þiddet Þiddetin en çok bilinen çeþididir. Yumruk, tokat, tekme ya da sopa ve benzeri herhangi bir araç kullanarak kaba dayak atmaktan, vücutta sigara söndürmeye ve

9 8 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER öldürmeye dek uzanan çok geniþ bir kapsama alaný vardýr. Öldürme eylemi Türk Ceza Kanunu nda suç olarak düzenlenmiþtir. Kasten öldürmenin yanýnda dayak ve kötü muamele sonucu ölüme neden olmak ve ayný biçimde uygulanan þiddet nedeniyle kiþinin intihar etmesine sebep olmak da suçtur. Ülkemizde çok rastlanan aile içi þiddet türlerinden biri de namus cinayetleridir. Kadýn ya da genç kýzýn ailesinin isteði dýþýnda duygusal iliþkiye girmesi, kötü yola düþmesi, gayrimeþru çocuk doðurmasý -ki bebeðin babasý genellikle yakýn akrabalardan biri olabilmektedir.- gibi bahanelerle kadýnlar, kardeþleri, babalarý, eþleri hatta eski eþleri tarafýndan öldürülebilmektedir. Eski Ceza Kanunu uygulamasýnda faillere bu durumlarda tahrik hükümleri uygulanarak cezalarýndan yarý oranýnda indirim yapýlabilmekteyken, Yeni Ceza Kanunu nda bu indirim kaldýrýlmýþtýr. Artýk namus cinayetleri, hukuksal korumadan yararlandýrýlmamaktadýr. birine karþý kötü muamelede bulunan kimse hapisle cezalandýrýlýr. Örneðin aç býrakmak, soðukta dýþarýya atmak bu kapsamdadýr. Aile hukukundan kaynaklanan bakým, eðitim veya destek olma yükümlülüðünü yerine getirmeyen kiþi de þikayet üzerine cezalandýrýlýr. Yükümlülüðün kapsamýnýn Türk Medeni Kanunu uyarýnca belirlenmesi gereklidir. Terbiye ve eðitim yetkisinin kötüye kullanýlmasý da suçtur. Cinsel Þiddet En yalýn biçimiyle cinsel þiddet, eylemi gerçekleþtiren ister koca ister baþkasý olsun, kadýnýn isteði dýþýnda veya istemediði biçimlerde cinsel iliþkiye zorlanmasýdýr. Bunun dýþýnda yine kadýna istemi dýþýnda yöneltilen her türlü cinsel amaçlý sözlü veya fiziksel eylem de cinsel þiddettir. Evlilik içi tecavüz yanýnda, ensest iliþki de çok rastlanan aile içi cinsel þiddet türüdür. Ensest, nikâhýn yasak olduðu yakýn akrabalar arasýndaki cinsel iliþki anlamýna gelir. Örneðin, öz ana babalarla çocuklar veya kardeþler arasýndaki cinsel iliþki ensest olarak kabul edilir. Öldürmenin dýþýnda, bedensel bütünlüðe, saðlýða saldýrý olarak tanýmlanan etkili eylemler de Ceza Kanunu açýsýndan suçtur. Ayný konutta birlikte yaþadýðý kiþilerden Evliliðin erkeklere, eþi üzerinde cinsel alanda mutlak anlamda kullaným hakkýna sahip olduðu yolundaki geleneksel anlayýþ Yeni Ceza Kanunu ile terk edilmiþtir. Kesin

10 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 9 olarak belirtelim ki evlilik, eþlere diðer eþ üzerinde onun istemi dýþýnda veya onun istemediði yöntemle cinsel iliþki kurma hakkýný vermez. Böyle bir eyleme teþebbüs dahi suçtur. Erkeðin eþi üzerindeki her türlü kullaným hakkýnýn olduðuna iliþkin erkek hem sever, hem de döver þeklinde dile getirilen inanýþ yanlýþtýr. Sevginin sevilene zarar vermesi biçiminde gerçekleþen hastalýklý yaklaþým kabul edilemez. Bu yüzden gazetelerde aþk cinayeti baþlýðýyla verilen, içeriðinde Aþkýna karþýlýk vermeyen kadýný öldürdü ya da yüzüne kezzap döktü. biçiminde sürdürülen mantýk terk edilmelidir. Sözel / Duygusal / Psikolojik Þiddet Hakaret ya da tehdit biçiminde kendini gösteren duygusal ya da psikolojik þiddet, bazen fiziksel þiddetle birlikte, çoklukla baðýmsýz olarak gerçekleþen ve en çok rastlanan aile içi þiddet türüdür. Hakaret ve sövme, bir kiþinin namus, þeref ve haysiyetine saldýrýdýr ve ceza kanunlarýnda suç olarak yer almýþtýr. Ancak, kendine karþý þiddet kullanýlmasýndan dolayý hakaret ve sövme söz konusu ise bu eylem suç oluþturmaz. Örneðin kendisine sarkýntýlýk eden kiþiye yapýlan hakaret bu kapsamdadýr. Tehdit ise maðduru, belli karar ve hareketlere zorlamak amacýyla yapýlýr. Tehdidin suç oluþturmasý için korkutarak sonuç almasý, zarar vermesi zorunlu deðildir. Maðdurda etkili olmasý yeterlidir. Maddi ve manevi olabileceði gibi maðdurun yakýnlarýna da yöneltilmiþ olabilir. Yaygýn olarak görülen bir diðer aile içi psikolojik þiddet biçimi de özgürlükten yoksun býrakmadýr, karý koca ve çocuklar arasýnda iþlenmesi hali cezanýn artýrýlma nedenidir. Ekonomik Þiddet Çaðdaþ toplumlarda boþanmalarda ekonomik nedenler önemli bir yer tutarken, aile içi þiddette de ekonomik þiddet, giderek artma eðilimi içindedir. Artýk mahkeme kararlarýnda da ekonomik þiddetin boþanma veya koruma kararlarýna gerekçe oluþturduðu örneklere rastlanmaktadýr. Bu anlamda ekonomik þiddet, Bireylerin çalýþmalarýný ve gelir saðlamalarýný engellemek, çalýþmaya zorlamak, kiþisel kazançlarýna veya mal varlýklarýna el koymak, bunlarý yönetmelerine engel olmak, þeklinde ortaya çýkan davranýþlar olarak tanýmlanmaktadýr (Erdem, 2007, s.56)

11 10 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER 1.2 Aile Türk Medeni Kanunu (TMK) nun 134. maddesi ve devamýnda evlenmenin þekil þartlarý düzenlenmiþtir. Buna göre: Evlenme, yetkili evlendirme memuru önünde yapýlmamýþsa, evlenme yoktur (Öztan, 2002, s.389) Buna karþýn TMK net bir aile tanýmý vermemekte, ele alýnan konuya göre aile iliþkisini dar ya da geniþ olarak belirlemekte ve resmi evlilikle sýnýrlamamaktadýr. Bunu, ailenin süreç içindeki deðiþimini sezen kanun koyucunun uzak görüþlülüðü olarak da deðerlendirmek olanaklýdýr. Öðretide de: aile sanki yaþayan bir canlýdýr ve kavram zaman ile zemine göre deðiþiklik göstermektedir denilmiþtir (Koçhisarlýoðlu, 2007, s.57). Medeni Kanun, Evlilik Hukuku kýsmýnda aileyi eþler olarak algýlarken, velayete iliþkin düzenlemelerinde ailenin ana baba ve çocuklardan oluþtuðunu kabul etmiþtir. Buna karþýn Ev Düzeni baþlýðý altýndaki 367. maddesinde, aile kavramýný çok geniþ olarak belirlemiþtir. Buradaki tanýma göre ana baba ve çocuklar dýþýnda, onlarla kan baðýyla veya evlilik baðýyla baðlý olan akrabalar yanýnda, iþçi, bahçývan, hizmetçi gibi kiþiler, bir sözleþme iliþkisi içinde bunlarla bir arada yaþýyorlarsa aile kavramý içindedir. Öyleyse aile kavramý, incelenen somut olaya göre gerektiðinde hakim tarafýndan somutlaþtýrýlmalýdýr. Ýsviçre Medeni Hukukçularýndan yapýlan alýntýlarda da aile ve aile yararý kavramýnýn belirsizliði ve tanýmlanmasýndaki güçlükler gözetilerek: Bu kavramýn yorumunda hakimlerin serbestisi hemen hemen tamdýr, hemen hemen diyoruz, zira onlarýn kararlarýný gerekçelendirme ödevleri vardýr ve bu ödevleri aracýlýðýyla bir sýnýr ortaya çýkmaktadýr, denilmektedir (Koçhisarlýoðlu, 2007, s. 62). 1.3 Aile Ýçi Þiddet Aile içi þiddet, ailede bir bireyin diðerine karþý þiddet uygulamasý halinde söz konusu olur. Aile bireylerinin yaralanmasýna, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baský altýna alýnmasýna yol açan fiziki veya herhangi bir þekildeki hareket, davranýþ veya eylemler bütünüdür (Sümer, 1998, s.131) sayýlý Kanun un gerekçesinde de benzer biçimde, aile içinde bir bireyin diðer bir bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü davranýþlarý olarak tanýmlanmýþtýr. Yukarýda deðinildiði üzere, öldürmekten, yaralamaya, sakatlamaya, tecavüze, ensest iliþkiye, parasýz býrakmaya, çalýþmayý engellemeye, aþaðýlamaya kadar çok çeþidi

12 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 11 vardýr. Aile içi þiddette, toplumsal cinsiyet rol kalýplarý önemli bir yer tutmaktadýr. Geleneksel kültürde, erkek çocuklarýnýn aktif ve saldýrgan olmasý desteklenirken; kýz çocuklarýnýn edilgen olmalarý ve itaat etmeleri istenmektedir. Erkeklere gösterilen hoþgörü, kadýnlardan esirgenmektedir. Bu anlayýþ içinde büyüyen kýz çocuðu evlenince de yaþadýðý eþ þiddetine karþý kendini savunamamakta, katlanmak zorunda kalmaktadýr. Ancak Türkiye, imzaladýðý uluslararasý belgeler ve iç hukukundaki düzenlemeler doðrultusunda kadýna karþý ayrýmcýlýðýn ve þiddetin önlenmesine iliþkin epey yol almýþtýr. 2. Ulusal Hukuktaki Düzenlemeler Özel hukuk sistemlerinin temelini oluþturan Roma Hukuku nda klasik dönem boyunca aile babasý, suç iþleyen aile bireylerini yargýlama ve cezalandýrma hakkýna sahipti. Suçlu bulduðu bireyleri dövebilir, hapsedebilir ve hatta öldürebilirdi. Aile babalarýnýn aile bireylerini satmak, kiralamak, ailede yeni doðmuþ çocuklarý öldürmek haklarý vardý (Karadeniz, 1986, s.160). Günümüz toplumunda ise aile hukuku iliþkileri, diðer hukuki iliþkilerden çok daha önemlidir. Bu itibarladýr ki devlet, aile hukuku alanýna diðer hukuk alanlarýndan çok daha fazla karýþmak zorundadýr. Gerçekten devlet; aile iliþkilerinin gerek meydana gelmesinde, gerek devamýnda ve sona ermesinde geniþ çapta karýþma (müdahale) ve denetleme görev ve yetkisiyle donatýlmýþ bulunmaktadýr (Akýntürk, 2002, s.14). Ancak, aile iliþkilerine devletin karýþmasý, bu iliþkilerin aile bireyleri ile devlet arasýnda kurulmasý anlamýna gelmez; iliþkiler tamamen eþit durumda olan aile bireyleri arasýndadýr. Devlet bu iliþkilere salt kamu yararý ve kamu düzeni düþüncesiyle ve sadece denetlemek açýsýndan karýþmaktadýr (Aktýntürk, 2002, s.15). Bunun önemli istisnasý ilerde ayrýntýlarýyla deðineceðimiz 4320 sayýlý Ailenin Korunmasý Hakkýndaki Kanun dur. Bu Kanun ile devlet, aile içi þiddetin önlenmesi konusunda taraf olduðunu açýkça göstermiþtir. Kanun nýn gerekçesinde bildirildiði üzere bu Kanun un amacý, þiddet maðduru olan kadýn ve çocuklarý korumaktýr. Bu Kanun dan baþka, baþta Anayasa olmak üzere bazý temel yasalarda da kadýn ve çocuklarý koruyan düzenlemeler bulunmaktadýr.

13 12 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER 2.1 Anayasa Ulusal hukukta Anayasa temel metindir. Kanunlarýn Anayasa ya uygun olmasý gerekir. Aksi durumda o kanun maddesinin, uygulama aþamasýnda mahkemeler aracýlýðýyla ya da doðrudan Cumhurbaþkaný ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan siyasi partiler tarafýndan iptali istenebilir. Aile içi þiddetin temelinde, kadýnýn ekonomik anlamda güçsüzlüðü vardýr ve erkeðin yasalardan ve ataerkil geleneklerden kaynaklanan aile içindeki üstün konumu, bu þiddeti besleyen en önemli etkendir. Konumuz olan aile içi þiddetin önlenmesi açýsýndan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý nýn 5, 10, 12, 17, 19 ve 41 nci maddeleri, her türlü ayrýmcýlýðý reddeder ve eþitliði düzenler. Ayrýmcýlýðýn reddi ve eþitliðin saðlanmasý, ayný zamanda aile içinde kadýna yönelik þiddeti ortaya çýkaran etkenlerin de kaldýrýlmasý anlamýna gelir. Anayasa nýn Devletin Temel Amaç ve Görevleri baþlýklý 5. maddesine göre devlet; kiþilerin ve toplumun huzur ve mutluluðunu saðlamak için temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrmak ve maddi manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaya çalýþmakla görevlidir. Kanun önünde eþitlik baþlýklý 10. maddeye, tarihinde eklenen ikinci fýkra, pozitif ayrýmcýlýða doðru atýlan önemli bir adýmdýr: Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Buna karþýn eþit pozisyon ve güçte olmayanlarýn yasa önünde eþit olmalarýnýn rekabet ortamýnda bir yararý olmayacaðý açýktýr. Öyleyse, Kadýnlarýn istihdam, siyaset, eðitim gibi çeþitli alanlarda karþýlaþtýðý engellerin aþýlmasý ve toplumsal geliþme için pozitif ayrýmcýlýk benimsenmelidir (Ýba, 2008, s97). Herkes, kiþiliðine baðlý, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. diyen 12. madde ise, en temel hak olan þiddete uðramadan yaþama hakkýný güvenceye almaktadýr. 17. maddenin 3. fýkrasý, þiddeti yasaklamaktadýr: Kimseye iþkence ve eziyet yapýlamaz; kimse insan haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Yine kiþi hürriyeti ve güvenliði baþlýklý 19. madde, Herkes, kiþi hürriyeti ve

14 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 13 güvenliðine sahiptir biçimindeki düzenlemesiyle, kiþi olarak kadýnýn özgürlüðünü güvenceye alýr. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý Kanun un çýkarýlýþýnýn uluslararasý dayanaðý, Pekin Eylem Platformu nun önerileri iken, ulusal ölçekteki dayanaðý ise gerekçesinde de belirtildiði üzere Anayasa nýn 41. maddesidir: Devlet, ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. 41. maddeye tarihinde þu fýkra eklenmiþtir: Aile Türk toplumunun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr. Buradaki eþitliðin kanunlar önündeki eþitlik olarak algýlanmasý doðrudur. Nitekim bu düzenlemeden sonra çýkarýlan Medeni Kanun da, önceki kanunda var olan, Erkek evin reisidir. biçimindeki düzenlemeye yer verilmemiþtir. 2.2 Türk Ceza Kanunu Yeni Türk Ceza Kanunu nda kadýna yönelik þiddete iliþkin suçlar geliþtirilmiþ, örneðin tecavüzün eþe karþý yapýlmasý da suç sayýlmýþ; töre cinayetlerinin cezayý indirici deðil, aðýrlaþtýrýcý neden sayýlmasý saðlanmýþ; namus ve töre cinayetleri kasten öldürme kapsamýna alýnmýþ ve ceza indirimleri kaldýrýlmýþtýr. Kasten öldürme suçu, eþe karþý iþlenmiþse verilecek ceza, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýdýr. Kasten yaralama suçu eþe karþý iþlenmiþse 86. maddeye göre ceza artmaktadýr. Bunun dýþýnda, evlilik içi cinsel saldýrý suçu eþe karþý iþlenmiþse eskiden suç oluþturmamaktaydý. Ancak yeni TCK nýn 102/2 maddesine göre, Cinsel saldýrý fiili vücuda organ veya sair bir cisim sokulmasý suretiyle eþe karþý iþlenirse, maðdur eþin þikâyeti ile soruþturma ve kovuþturma yapýlabilecektir. Öngörülen ceza, 7 yýldan 12 yýla kadar hapistir. Bu suç üçüncü derece dâhil kan veya kayýn hýsýmlýðý iliþkisi içinde bulunan bir kiþiye karþý iþlenirse, verilen cezalar yarý oranýnda artýrýlmaktadýr. Ýþlenmekte olan ve iþlenmiþ bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi, TCK nýn 278. maddesinde düzenlenmiþtir. Bu maddeye göre suçun oluþabilmesi için henüz icra edilmekte olan bir suçun varlýðý gereklidir. Bir kimsenin kaçýrýlarak belli bir yerde tutulduðunun bilinmesine

15 14 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER karþýn, yetkililerin durumdan bilgilendirilmemesi, iþlenmekte olan suçun bildirilmemesine örnektir. Kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle veya görevlerini yaparken bir suçun oluþtuðunu öðrendikleri halde bunu yetkili organlara bildirmemeleri, TCK maddedeki suçu oluþturur. Bu suçun oluþmasý için "bildirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüðü görevle baðlantýlý olmasý gerekir. Ýþlenen suçun görevle baðlantýlý olmamasý durumunda, ihbara iliþkin genel kurallar geçerlidir. Ayrýca görevlerinin özelliði gereði, mesleklerini yaparlarken, tabip, diþ tabibi, eczacý, ebe, hemþire ve saðlýk hizmeti veren diðer kiþilerin öðrendikleri suçu bildirme yükümlülükleri TCK 280. maddede düzenlenmiþtir. Bu yükümlülük madde metninde sayýlanlarla sýnýrlý deðildir. Örneðin bir týbbi tahlil labaratuvarýnda çalýþanlar için de bu yükümlülük vardýr. Ayrýca Ceza Muhakemeleri Kanunu nun 100. maddesine göre de kasten öldürme, cinsel saldýrý, çocuklarýn cinsel istismarý suçlarýnýn iþlendiði yönünde kuvvetli þüphe sebeplerinin varlýðý halinde tutuklama sebebi var sayýlabilecektir. 2.3 Türk Medeni Kanunu 1926 tarihli Medeni Kanun la çocuk yaþta evlenmeler, çok eþlilik yasaklanmýþ, resmi nikâh sayesinde kadýn, evlenme iradesini Devletin resmi görevlisi önünde ve tanýklar huzurunda açýklayarak eþini özgürce seçme özgürlüðüne kavuþmuþ, eþit koþullarda boþanma ve çocuklarý üzerinde velayet hakkýna sahip olmuþtur tarihinde yürürlüðe giren 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu ise beklendiði ve olmasý gerektiði gibi aile hukukunda kadýn erkek eþitliðini, önceki yasadan daha ileri bir düzeyde saðlamýþtýr. Yeni Medeni Kanun daki kadýn erkek eþitliðini pekiþtiren bu düzenlemelerden bazýlarý þunlardýr: Kadýn soyadýný, kocasýnýnkinden önce gelmek üzere kullanma hakkýna sahiptir (m.187). Konutu seçme hakký eþlere birlikte tanýnmýþtýr (m.187). Eþler, evlilik birliðini birlikte temsil ederler (m.188). Eþler çocuklarýn velayetini birlikte kullanýrlar (m.336). Uygulamada yine kadýn lehine olan bir düzenleme de boþanmadan sonra açýlacak nafaka davalarýnda nafaka alacaklýsýnýn yerleþim yerinin yetkili kýlýnmasýdýr (m.177).

16 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 15 Ekonomik anlamdaki en önemli düzenleme ise, edinilmiþ mal rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul edilmesidir (m.202). Böylece kadýnýn ev iþlerindeki emeði deðerlendirilmiþ ve boþanma halinde eþlerin birlikteyken edindikleri kiþisel olmayan mallarýnýn yarýsý üzerinde kadýnýn hak sahibi olmasý saðlanmýþtýr. Türk Medeni Kanunu nda ayrýmcýlýðýn ve aile içi þiddetin önlenmesi amacýyla yapýlan bu düzenlemeler, evlilik birliði sürerken ve birlikte yaþamaya ara verilmesi biçiminde ikiye ayrýlabilir A. Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek Önlemler Türk Medeni Kanunu uyarýnca eþler, evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Evlilik birliðini korumaya yönelik bu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu nun 195. maddesinde yer almýþtýr. Buna göre: Evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, eþler ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eþleri yükümlülükleri konusunda uyarýr; onlarý uzlaþtýrmaya çalýþýr ve eþlerin ortak rýzasý ile uzman kiþilerin yardýmýný isteyebilir. Hakim gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine Kanun da öngörülen tedbirleri alýr. Eþler birlikte yaþarken, eþlerden birinin istemi üzerine hakimin, ailenin geçimi için her birinin yapacaðý parasal katkýyý belirleyeceði hususu da 196. maddede yer almýþtýr. Ailenin ekonomik varlýðýnýn veya evlilik birliðinden doðan mali bir yükümlülüðün yerine getirilmesi amacýyla, eþlerden birinin istemi üzerine diðer eþin mal varlýðýyla ilgili tasarruf yetkisinin kýsýtlanmasý da 197. ve 198. maddeler kapsamýnda hakimden istenebilir. B. Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde Alýnabilecek Önlemler Medeni Kanun da yetersiz de olsa eþ þiddetine deðinilmektedir. Örneðin 197. maddede, Eþlerden biri, ortak hayat sebebiyle kiþiliði, ekonomik güvenliði veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düþtüðü sürece ayrý yaþama hakkýna sahiptir denilmektedir.

17 16 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER Burada da þiddete uðrayan eþin baþvurusu gereklidir. Ancak tedbirin içeriði ve yaptýrýmý belirlenmediði için koruma yetersiz kalmaktadýr maddenin sonraki fýkralarýna göre de haklý bir sebebe dayalý olarak birlikte yaþamaya ara verilmesi halinde, yine eþlerden birinin istemi üzerine hakim eþlerden birinin diðerine yapacaðý parasal katkýyý belirler; eþlerin konut ve ev eþyasýndan yararlanma ve mallarýnýn yönetimine iliþkin önlemleri alýr; çocuklarla ana-babasý arasýndaki iliþkiyi düzenler ve borçlulara ait önlemleri alýr. Bu önlemler ekonomik þiddet halinde yararlý olmaktadýr. 2.4 Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun Ülkemizde tarih ve 4787 sayýlý Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun ile aile mahkemeleri kurulmuþtur. Bu mahkemeler aile içi þiddeti önlemek ve baþta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun un gerektirdiði, eþitliðe dayalý aile modelini oluþturmak ve güçlendirmek için uzman mahkemeler olmalarý bakýmýndan önemlidir. Týpký Medeni Kanun gibi Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da aile içi þiddetin önlenmesi için yargýca önemli yetkiler tanýmýþtýr. Öte yandan, evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerin kiþilik deðerlerini koruyucu yönü dikkate alýndýðýnda, bu önlemlerin aile içi þiddet durumunda da uygulama alaný bulacaðý açýktýr. Çünkü aile içi þiddet durumunda da, eþlerin birbirlerinin kiþilik deðerlerine saygýlý olma yükümlülüðü ihlal edilmiþ olmaktadýr. Aile içi þiddet durumunda, 4320 sayýlý Kanun la saðlanan hukuki korumalarýn, Medeni Kanun da yer alan evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerden öncelikle yararlandýrýlmasý gerekmektedir. Örneðin, Kanun un 6. maddesinin 1. (a) bendine göre, aile mahkemesi hakimi, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere görev alanýna giren konularda ve yetiþkinler hakkýnda evlilik birliðinden doðan yükümlülükleri konusunda eþleri uyararak gerektiðinde uzlaþtýrýr. 7. madde uyarýnca aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve iþlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karþýlýklý sevgi, saygý ve hoþgörünün korunmasý bakýmýndan eþlerin ve çocuklarýn

18 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 17 karþý karþýya olduklarý sorunlarý tespit ederek bunlarýn sulh yoluyla çözümünü, gerektiðinde uzmanlardan da yararlanarak teþvik eder. Kanun un 5. maddesine göre ise bu uzmanlar psikolog, pedagog ve sosyal çalýþmacýdýr; atamalarý Adalet Bakanlýðý nca yapýlýr. Bu kiþilerin bir nedenle atanmamýþ olmasý halinde ya da hakim tarafýndan gerek görüldüðünde, baþka uzmanlardan da yararlanýlacaktýr. iddiasýnýn ciddiye alýnmayacaðý korkusunu taþýmasý ya da saldýrganýn cezalandýrýlmayacaðýndan ve þiddetin bu yüzden tekrarlanacaðýndan çekinmesidir. Bunda polis merkezi, saðlýk, savunma ve yargý mensuplarýnýn kendi toplumsal deðerleri nedeniyle ya da Kanun u henüz yeterince bilmemeleri nedeniyle Kanun u gerektiði gibi uygulamamalarýnýn da etkisi vardýr (Karýnca, 2007a, s129). 3. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun Kýsaca koruma emri olarak tanýmlanan 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun 14 Ocak 1998 tarihinde çýkarýlmýþtýr. Þiddete uðrama olasýlýðý olan kiþiler, en yakýn aile mahkemesine baþvurarak Ailenin Korunmasýna Dair Kanun uyarýnca bir koruma emri alabilirler. Aile mahkemesi baþvurunun hemen ardýndan maðdur, saldýrgan ya da tanýk dinlemeye gerek duymadan koruma emrini hemen vermek zorundadýr. Aile içi þiddete uðrayanlarýn korunmasý amacýyla kabul edilen bu Kanun dan bilgi sahibi olanlarýn ve yararlananlarýn oraný, aile içi þiddete uðrayan kadýnlarýn sayýsýna göre hâlâ çok düþüktür. Bunun nedeni, þiddete uðrayan kadýnýn ekonomik güçsüzlüðü nedeniyle cesaretinin olmayýþý ve 3.1 Koruma Kanunu nun Amacý Kanun un genel gerekçesine göre amacý, aile içi þiddetten maðdur olan kadýný koruyucu yasal tedbirlerin alýnmasýný ve ailenin korunmasýný saðlamak ve aile içerisinde gerçekleþen þiddetin yol açtýðý ve açacaðý zararlarýn toplum bünyesinde derin ve kalýcý izler býrakmasýna engel olmaktýr. Bu amaç, 5636 sayýlý Kanun la yapýlan deðiþiklik sýrasýnda gerekçede, 4320 sayýlý Kanun un temel amacý aile içinde þiddeti uygulayan bireyi, ortak yaþam alanýndan uzaklaþtýrarak ve diðer bir takým tedbirleri uygulamaya koyarak aile içi þiddeti önlemektir, biçiminde açýklanmýþtýr. 3.2 Koruma Kararýný Kimler Ýsteyebilir Kanun da koruma önlemlerinden yararlanabilecek kiþiler açýkça sayýlmýþtýr.

19 18 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER Buna göre: 1. Eþlerden biri, 2. Çocuklar, 3. Ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerinden biri, 4. Cumhuriyet baþsavcýlýðý, 5. Yasal olarak ayrý yaþama hakký olan veya evli olmalarýna raðmen fiilen ayrý yaþayan aile bireylerinden biri aile içi þiddetin maðduru olarak ya da onun adýna korunma kararý isteyebilir. Ancak asýl sorun aile kapsamýna kimlerin gireceði ve ailenin diðer bireylerinin kimler olduðuna iliþkindir. Bu konuda Kanun da düzenleme olmadýðý için öncelik Türk Medeni Kanunu ndadýr. Yukarýdakilere ek olarak korunma isteyebilecek kiþiler ise þunlardýr: 6. Eþlerin üst soylarý, 7. Eþlerin ortak olmayan çocuklarý, 8. Eþlerin vesayeti altýnda olan ve ev içinde birlikte yaþayan kiþiler, 9. Eþlerden birinin vesayeti altýnda olmakla birlikte devamlý surette aile ile birlikte yaþayan ve eþlerin korumasý altýnda olan kimseler, 10. Eþlerin üst soylarý veya ayrý çocuklarý olmamakla birlikte, ahlaki vazifenin ifasý amacýyla devamlý surette ailenin korumasý altýnda yaþayan uzak hýsýmlar (Erdem, 2007, s.53-54). Öte yandan Kanun da yer almamasýna karþýn, boþanmýþ ya da aile gibi bir arada yaþayan, ancak resmi nikah kýyýlmamýþ olan bireyler de bu Kanun kapsamýnda korunmaktadýr. Buna iliþkin mahkemelerden verilen kararlar mevcuttur. Öyleyse, Kanun dan yararlanabileceklerin sayýsýnýn sýnýrlanmasý yerine, aile içindeki iliþkinin niteliði deðerlendirilerek inisiyatifin hakime býrakýlmasý, amaca daha uygun olacaktýr. 3.3 Karar Kime Karþý Verilir 4320 sayýlý Kanun un ilk halindeki, kusurlu eþ ifadesi nedeniyle korunma kararý yalnýz eþe karþý istenebiliyordu. Oysa günlük yaþamda aile içi þiddetin eþ dýþýnda kayýnvalide, kayýnpeder, kayýnbirader, eniþte, görümce, yenge gibi kiþiler tarafýndan gerçekleþtirildiði de görülmektedir. Bu nedenle 5636 sayýlý Kanun la yapýlan deðiþiklikle, kusurlu eþ ifadesinin yanýna veya diðer aile bireyi olarak ekleme yapýlmýþtýr. Böylece Kanun daki önlemlerin kusurlu eþin yaný sýra þiddet uygulayan diðer aile bireyleri hakkýnda da uygulanmasýna olanak tanýnmýþtýr.

20 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 19 Korunma kararýný isteyebilecek kiþilerin ayný zamanda aleyhlerine karar verilmesi olanaklýdýr. 3.4 Kanun un Uygulanma Aþamalarý Polis Merkezine Baþvuru Polis merkezinde her durumda maðdurun þikayetinin kayda geçirilmesi saðlanmalýdýr. Öte yandan, aile içi þiddet olaylarýnda polis merkezlerinde asýl olan maðdur odaklý bir yaklaþýmýn benimsenmesidir. Polis merkezinde ya da olay yerinde maðdur ve þüpheli asla ayný ortamda bulundurulmamalýdýr. Maðdurun þikayetleri hýzla, bir kerede ve onun anlattýðý ayrýntýlara önem verilerek saptanmalý, bu yapýlýrken gereksiz ayrýntýlardan kaçýnýlmalý ve kiþiliði örselenmemelidir. Olanaklýysa bu iþlemler kadýn polis aracýlýðýyla yapýlmalýdýr (Özvarýþ ve diðerleri, 2008). Aile içi þiddet, kimi zaman cinsel içerikli Maðdur konuþabilecek durumdaysa, kendisi ve zanlý hakkýnda isim, adres, telefon numarasý, zanlýnýn kullandýðý araçlar, zanlýnýn olay yerinde halen bulunup bulunmadýðý ve mevcut deðilse, zanlýnýn betimlenmesi ve eþkaline iliþkin bilgi alýnarak gerekliyse takviye ekip gönderilmesi saðlanmalýdýr. Eðer ihbar telefonla yapýlmýþsa, görevli memur olay yerine varýncaya kadar maðdur telefonda tutularak yukarýdaki bilgiler alýnmalýdýr. Görevli memur, maðdurun tehlikede olup olmadýðýný veya acil týbbi yardýma ihtiyacý olup olmadýðýný belirlemek, varsa gerekli hizmeti saðlamak ve ihtiyaç varsa ambulans temin etmekle yükümlüdür. Cinsel saldýrý maðduru, delillerin kaybolmamasý amacýyla yýkanmamasý ve kýyafetlerini deðiþtirmemesi için uyarýlmalýdýr. de olabileceðinden, baþvuruyu yapan kadýn ve çocukla empatik iliþki kurulmasý, mahremiyetine saygý gösterilmesi, gizliliðe önem verilmesi, maðdura karþý sakin ve sabýrlý davranýlmasý önemlidir. Maðdura da istemi halinde avukat görevlendirilmesini isteme hakký olduðu anlatýlmalý ve (CMK.m.234) ifade tutanaðýnýn bir örneði verilmelidir.

21 20 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER Polis merkezine yapýlan baþvuru üzerine yaralanma veya korunma ve sýðýnma gerektiren bir durum varsa, polis bunlarý saptayarak durum hakkýnda derhal Cumhuriyet savcýlýðýný bilgilendirmekle yükümlüdür. bir zarar söz konusuysa yýkanýlmamalý, giysiler deðiþtirilmemeli ve bu tür izler silinip kaybolmadan en geç 24 saat içerisinde polis merkezine ya da Cumhuriyet savcýlýðýna þikâyetçi olunup rapor alýnmalýdýr. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na (SHÇEK) Bildirim SHÇEK uzmanlarýnýn özellikle tehlikenin yoðun olarak hissedildiði durumlarda devreye girmesi, maðdurun can güvenliði açýsýndan son derece önemlidir. Bu nedenle polis merkezlerinde Cumhuriyet savcýlýðý yanýnda ikinci olarak bilgilendirilecek birim SHÇEK tir. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn 2007/8 sayýlý Genelgesi ile SHÇEK in aile içi þiddet halleri için 7 gün 24 saat iliþki kurulabilecek bir personel görevlendirilmesi emredilmiþtir. Adli Týbba Sevk Bedende herhangi bir yara bere izi var ise polis merkezinden adli týbba sevk isteminde bulunulmalý ve vücutta meydana gelen zarar doktor tarafýndan raporla tespit edilmelidir. Kanýtlarýn kaybolmamasý açýsýndan gerektiðinde tecavüz ve benzeri Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna Baþvuru Polis merkezi yerine doðrudan Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baþvurmak da olanaklýdýr. Ancak þikâyet dilekçesinde þiddetin kim tarafýndan kime yöneltildiði, þiddetin ne olduðu, ad ve adresler ile ne zaman yapýldýðý ve devam edip etmediði, silah ve benzeri araç kullanýlýp kullanýlmadýðý belirtilmelidir. Cumhuriyet baþsavcýlýðý, eylemin baþka bir suçu oluþturmasý halinde dahi, o suç için yapýlacak araþtýrmayla zaman yitirmeden, evraký ayýrarak en kýsa zamanda aile mahkemesine ulaþtýrmalýdýr. Þüphelinin ifadesinin alýnamamasý gibi çeþitli nedenlerle evrak bekletilmemeli, aile içi þiddetin acele niteliði gereði evrak hemen ayný gün aile mahkemesine ulaþtýrýlmalýdýr.

22 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 21 Doðrudan Aile Mahkemesine Baþvuru Polis merkezi ya da savcýlýða baþvurmaksýzýn doðrudan nöbetçi aile mahkemesine baþvurulabilir. Bu baþvuruda yetki kurallarý iþlemez. Yani o anda bulunulan yerdeki aile mahkemesine baþvurmak olanaklýdýr. Boþanma davasý açýlmýþsa o davaya bakan mahkemeden de koruma kararý istenebilir. Boþanma davasý var iken örneðin coðrafi olarak farklý yerde olunmasý nedeniyle korunma isteminde bulunulmuþsa, 4320 sayýlý Kanun kapsamýndaki istemin önem ve aceleliði yanýnda her ikisi de ayrý cinsten istemler olduðundan birleþtirme kararý verilmemesi gerekir. Aksi tutum baþvuruyu yapan kadýnýn, dosya boþanma davasýna bakan hakim önüne gidinceye deðin þiddet görme tehlikesinin devamýna göz yummak olur ki Kanun un korumak istediði deðerle baðdaþmaz. Öte yandan tüm baþvurularda þiddet belgelenmek zorunda deðildir; ancak belge varsa eklenmesinde yarar vardýr. Baþvuru üzerine harç alýnmaz, duruþma yapýlmaksýzýn karar verilir. 3.5 Koruma Kararýnda Verilebilecek Tedbirler Kanun da eþine ya da çocuklarýna yönelik þiddet uygulayan kiþiye karþý alýnacak önlemlerin tamamýnýn mý yoksa bazýlarýnýn mý uygulanacaðýný hakim takdir edecektir. Koþullar gerektiriyorsa kusurlu eþ veya diðer aile bireyi hakkýnda Kanun da belirtilenler dýþýnda da tedbirler uygulanabilir. Örneðin, þiddet uygulayan kiþinin psikolojik kontrol altýna alýnmasý, alkol tedavisi yapýlmasý veya küçük çocuklarýn yurtlara veya daha emniyetli akraba yanýna gönderilmesi gibi tedbirlere karar verebilir (Ekþioðlu, 2002, s.123). Bunun dýþýnda oturulan ev kusurlu eþe ait ise bu eþ tarafýndan satýlmasý ihtimali varsa evin satýlmasýný önleyici önlemleri de alabilir. Kanun da yer alan tedbirler þu baþlýklarda toplanmýþtýr: Kusurlu eþe: 1- Diðer eþe veya çocuklara veya ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerine karþý þiddete veya korkuya yönelik davranýþlarda bulunmamasý, 2- Müþterek evden uzaklaþtýrýlarak bu evin diðer eþe ve varsa çocuklara tahsisi ile diðer eþ ve çocuklarýn oturmakta olduðu eve veya iþyerlerine yaklaþmamasý, 3- Diðer eþin çocuklarýn veya ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerinin eþyalarýna zarar vermemesi, 4- Diðer eþin, çocuklarý veya ayný çatý altýnda yaþayan aile bireylerini iletiþim vasýtalarýyla rahatsýz etmemesi,

23 22 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER 5- Varsa silah vb. araçlarýný zabýtaya teslim etmesi, 6- Alkollü veya uyuþturucu herhangi bir madde kullanýlmýþ olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmamasý, 7- Bir saðlýk kuruluþuna muayene veya tedavi için baþvurmasý ihtar olunur. Þiddete veya Korkuya Yönelik Davranýþlarda Bulunmama Bu uyarý ile faile, diðer eþe veya çocuklara veya ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerine karþý þiddete veya korkuya yönelik davranýþlarda bulunulmamasý ihtar edilir. Hemen her baþvuruda öncelikle bu uyarý yapýlmalýdýr sayýlý Kanun un çýkarýlýþ felsefesine en uygun yaptýrýmdýr. Öyleyse, kabul edilen her baþvuru sonrasý verilen kararda bu tedbire hükmedilmeli, diðer tedbirler amaca uygunluk kriterine göre eklenmelidir. Konuttan Uzaklaþtýrma Bu önlem, ortak olarak yaþanýlan evden, þiddet uygulayan aile bireyinin uzaklaþtýrýlarak bu evin diðer eþe ve varsa çocuklara tahsisi ile diðer eþ ve çocuklarýn oturmakta olduðu eve veya iþyerlerine yaklaþmamasýna iliþkindir. Konutun kime ait olduðu, konut kira ise sözleþmede kimin taraf olduðu tedbirin uygulanmasýnda etkili olmayacaktýr. Aile konutu yanýnda yazlýk veya dað evi için de bu tedbir verilebilir. Diðer tedbirlerle sonuç alýnabilecek olaylarda bu tedbirin kullanýlmamasý Kanun un amacýna uygun olur. Ancak, maðdur açýsýndan, taraflarýn bir arada olmasý þiddet uygulanmasý tehlikesini içinde barýndýrýyorsa, öncelikli olan güven içinde yaþama hakký olduðu için bu tedbirin hýzla uygulanmasýnda tereddüt edilmemeli, gerekiyorsa itiraz üzerine gözden geçirilerek, diðer tedbirlerin yeterli olup olmayacaðý deðerlendirilmelidir. Bu tedbirle psikolojik þiddetten de korunma söz konusudur. Maðdurun izlenerek, önüne çýkýlarak korkutulmasýnýn da önüne geçilmiþ olunmaktadýr. Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un Uygulanmasýna Dair Yönetmelik in 8. maddesinin 2. fýkrasý uyarýnca, bu tedbirin uygulanmasý, kusurlu eþ veya þiddet uygulayan diðer aile bireyinin, uzaklaþtýrýldýðý konutun kira, elektrik, su, telefon, doðalgaz ve benzeri giderlerini karþýlamaya devam etmesine engel deðildir. Hakim uzaklaþtýrýlan kiþinin bu tür yükümlülüklerinin devamýna karar verebilir.

24 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 23 Eþyalara Zarar Vermeme Bu uyarý, diðer eþin, çocuklarýn veya ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireylerinin eþyalarýna zarar verilmemesini içerir. Zarar verme amaçlý alma, satma, devretme gibi iþlemler de bu kapsamdadýr. Kiþilerin özel eþyalarý yanýnda mülkiyeti kusurlu kiþiye ait olmakla birlikte ortak kullanýma ait eþyalarý da kapsar. Ancak, kiþiye ait olmakla birlikte ortak kullanýma býrakýlmýþ olan eþyalar için gerçek niyet araþtýrýlmalý, yarar zarar hesabý özellikle itiraz aþamasýnda hakim tarafýndan yapýlmalýdýr. Ýletiþim Araçlarýyla Rahatsýz Etmeme Bu uyarýda amaç, diðer eþin, çocuklarýn veya ayný çatý altýnda yaþayan aile bireylerinin iletiþim araçlarýyla rahatsýz edilmemesidir. Ýletiþim aracýnýn cinsi ve özelliði önemli deðildir. Birisiyle haber göndermek de bu uyarýya aykýrýlýk oluþturur. Ancak her arama karara aykýrýlýk oluþturmaz. Yani bir babanýn çocuðunun doðum gününü kutlamak için ya da ekonomik bir soruna iliþkin olarak hane halkýný telefonla aramasý veya herhangi bir yolla haber göndermesi karara aykýrýlýk oluþturmaz. Burada korunmak istenen deðer, maðdurun korkudan uzaklaþtýrýlarak tinsel varlýðýnýn korunmasý ve bu süre içinde korkusuz yaþayarak mevcut yaralarýný onarmasý, yani korkutulmasýnýn önlenmesidir. Silah ve Benzeri Araçlarý Kolluða Teslim Etme Þiddet uygulayanýn daha önce silahla þiddet uygulayýp uygulamamasýnýn bir önemi yoktur. Kanun un uygulanmasýna iliþkin Yönetmelik in 11. maddesi uyarýnca, silâh veya benzeri araçlarýn teslimi tedbiri; hakim tarafýndan, aile içi þiddete maruz kalan aile bireylerinden birisinin korunmasý amacýyla kusurlu eþe veya þiddet uygulayan diðer aile bireyine ait olan silah veya benzeri araçlarýn genel kolluk kuvvetlerine teslimi ve tedbir süresinin sonuna kadar adlî emanete alýnmasý amacýyla hükmedilen tedbirdir. Þiddetin önlenmesi için karar derhal uygulanmalý, þiddet uygulayan aile bireyine silahýný teslim etmesi için süre tanýnmamalýdýr. Ortak Konutta Sarhoþluk veya Uyuþturucu Kullanýmý Bu uyarý, sarhoþluk veya uyuþturucu madde kullanýmýnýn þiddeti tetiklediði yolundaki kabule dayanmaktadýr. Bu uyarýya aykýrýlýk için bu maddeleri kullanmýþ olarak ya da sarhoþ biçimde konuta veya iþyerine gelinmiþ olunmasý ya da orada kullanýlmasý yeterlidir. Ayrýca þiddet uygulanmýþ olmasý aranmaz. Ancak,

25 24 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER kiþinin belli bir süre bile olsa alkol kullanmasý yasaklanamaz. Bir Saðlýk Kuruluþuna Muayene veya Tedavi Ýçin Baþvurma Kanun a sonradan eklenen bu tedbir ile þiddet uygulayan bireyin herhangi bir rahatsýzlýðýnýn bulunup bulunmadýðý hususunun tespiti ve tedavisi ile uyguladýðý veya uygulayacaðý þiddetin ortadan kaldýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Yönetmelik in 13. maddesinin 2. ve 3. fýkralarýnda uygulamanýn nasýl olacaðý düzenlenmiþtir: Hakim, muayene ve tedavinin saðlanmasý için þiddet uygulayan kiþilerin illerde il saðlýk müdürlüðüne, ilçelerde saðlýk grup baþkanlýðýna baþvurmasýný kararýnda belirtir. 3.6 Tedbir Nafakasý Tedbir nafakasýna en çok kusurlu eþin ortak konuttan uzaklaþtýrýlmasý halinde gereksinme duyulmaktadýr. Hakim, maðdurlarýn yaþam düzeylerini göz önünde bulundurarak tedbir nafakasýna hükmedecektir. Bu emredici bir düzenlemedir. Uygulamada göz ardý edilmemelidir. Kuþkusuz Medeni Kanun uyarýnca nafaka baðlanmýþsa, ayný kiþiye bu yasa uyarýnca yeniden nafaka baðlanmaz. Ýstekte bulunulurken nafaka takdiri için gerekli veri ve belgeler dilekçeye eklenmelidir. Baþvuruda harç alýnmamaktadýr; bunun yaný sýra 5636 sayýlý Kanun ile getirilen önemli bir deðiþiklik, kararlarýn infazý için icraya konulmasý aþamasýnda da harç alýnmayacaðýnýn düzenlenmesidir. Deðiþiklik Kanun un amaç ve ruhuna uygundur. Bu kiþiler il saðlýk müdürlükleri ruh saðlýðý þubelerince veya saðlýk grup baþkanlýklarýnca resmî veya kendi istekleri üzerine özel saðlýk kurumlarýna sevk edilir. Ýlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediði ve yapýlan iþlemin sonucu il saðlýk müdürlüðü veya saðlýk grup baþkanlýðý tarafýndan Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirilir. 3.7 Koruma Kararýna Ýtiraz ve Duruþmanýn Yapýlmasý Kanun da itiraz ve temyizin yapýlabilirliði ya da yapýlamazlýðýna ve süresine iliþkin olarak bir düzenleme yer almamaktadýr. Kanun da yer almadýðý ve nihai karar da olmadýðý için koruma kararý temyiz edilemez. Ancak Anayasa nýn 41. maddesi uyarýnca hakkýnda yapýlan kamusal

26 HUKUKSAL DURUM VE KAVRAMLAR, ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 25 iþlemlere karþýn, kiþilerin baþvuru olanaðýnýn bulunmasý zorunluluktur. Hiçbir itiraz, süresiz olamayacaðý için de Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMUK) 108/2 deki 10 günlük sürenin kýyasen uygulanmasý olanaklýdýr. Yani koruma kararýný öðrenen, þiddet uygulayan eþ, kararý öðrenmesinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilir. Öte yandan, itiraz kararýn uygulanmasýný durdurmaz. Ýtiraz üzerine mahkeme taraflara duruþma gününü bildiren bir davetiye göndererek bildirdiði tarihte duruþma yapar. Artýk taraflar iddia ve savunmalarýný her türlü delille kanýtlayabilirler (Karýnca, 2007b, s. 119). Ýstenmeyen olaylarýn meydana gelmemesi ve maðdurun tekrar travma yaþamasýný önlemek için duruþma süresince gerekli önlemler alýnmalýdýr. Hakim itirazý kabul edebilir, bu durumda koruma kararýnda itiraz edilen tedbirler kalkar. Hakimin itirazý reddi halinde ise tedbirler devam eder ve bu karar kesindir. 3.8 Koruma Kararýnýn Uygulanmasý Koruma kararý ile verilmiþ olan tedbirleri uygulayacak birim polis merkezidir. Polis merkezi, kararda var ise þiddet uygulayanýn evden uzaklaþtýrýlmasýný saðlar; varsa silahýný alýr. Ancak bunu yaparken kiþiye, özel eþyalarýný almasý için gerekli fýrsat ve zaman tanýnmalýdýr. Bu bildirimin bir tutanakla saptanmasýnda, tedbirlere aykýrý davranýldýðýnda yaptýrým uygulanabilmesi için yarar vardýr. Kararýn uygulanmasý için bir örneði Cumhuriyet baþsavcýlýðýna ulaþtýrýlýr. Cumhuriyet baþsavcýlýðý kayýtlarýna iþlediði kararý, uygulanmasý için ilgili mahalli karakola gönderir ve uygulamayý karakol aracýlýðýyla izler. Mahkemelerin kararý isteyen tarafa elden vererek doðrudan ilgili emniyet birimine gönderdiði de görülmektedir, ancak izlenebilmesi açýsýndan ayný zamanda Cumhuriyet baþsavcýlýðýna da bir örneði gönderilmelidir. Kanun da açýkça yazmamasýna karþýn koruma kararýnýn uygulanabilmesi için kararýn bir örneði polis merkezi tarafýndan aile içi þiddet uygulayan eþe de bildirilmelidir. Ýlgili kolluk gücü tarafýndan koruma kararýna uyulmadýðýnýn saptanmasý veya öðrenilmesi sonucunda, maðdurun þikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmaksýzýn kendiliðinden soruþturma yapýlarak evrak Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilir. Baþka bir kiþinin ihbarý da iþlem yapýlmasýna yeterlidir.

27 26 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER Cumhuriyet savcýsý, evrakla birlikte getirilen koruma kararýna aykýrý davranan kiþiyi sorguya çektikten sonra kamu davasý açar. 3.9 Koruma Kararýna Aykýrý Hareketin Yaptýrýmý Koruma kararýna aykýrýlýk suçunun yaptýrýmý üç aydan altý aya kadar hapistir. Koruma kararýnýn usulüne uygun biçimde teblið edilmesi yaptýrým uygulanmasý açýsýndan önemlidir. Bu suçun yargýlamasý öncelikli iþlerden sayýlmalý ve yasal zorunluluklar söz konusu deðil ise ilk celsede bitirilmelidir. Eðer koruma kararýna aykýrý hareket, ayný zamanda baþka bir suçu oluþturuyorsa, sanýk o suçtan ayrýca yargýlanacaktýr. 4. Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Þiddetin En Az Bir Kere Gerçekleþmesi Kanun un gerekçesinde açýkça belirtildiði üzere, þiddetin gerçekleþme olasýlýðýnýn bulunmasý tedbir kararýnýn verilmesi için yeterlidir. Aksi düþünce maðdura, hele bir kere þiddete uðra da öyle gel demek olur ki yasanýn çýkarýlýþ amacý ve korumak istediði hukuki yarar ile de baðdaþmaz. Ancak özellikle evden uzaklaþtýrma önleminin uygulanmasý durumunda titiz davranýlmalý, tehlikenin ciddi olup olmadýðýna, en azýndan itiraz aþamasýnda bakýlmalýdýr. Hakimin Baþvuru Aramaksýzýn Koruma Kararý Vermesi Görülmekte olan bir boþanma davasý sýrasýnda, taraflardan birinin þiddete uðrama tehlikesi içinde bulunduðunu ve bir türlü korunma isteminde bulunulmadýðýný gören hakimin, gerek Medeni Kanun uyarýnca, gerek 4320 sayýlý Kanun uyarýnca gerekli tedbirlere hükmedebileceðini kabul etmek aile hukukunun dinamik yapýsýna ve Kanun un özüne uygun düþer. Buna karþýn maðdurun þikayetinden kendi özgür iradesiyle vazgeçmesi halinde tedbirlerin kaldýrýlmasý, yine kararýn þiddeti önleme amacý yanýnda, aile birliðini koruma yolundaki niteliðine de uygun olacaktýr. Koruma Kararý Verilmesi Ýçin Duruþma Yapýlmasý ve Delil Toplanmasý Korunma için aile içi þiddetin belgelendirilmesinin istenmesi Kanun un amacý ve kapsamýna uygun deðildir. Kanun un 1. maddesinin gerekçesinde de belirtildiði üzere, baþvurunun hemen ardýndan tanýk ya da karþý tarafý dinlemeye gerek olmadan tedbirlere karar verilebileceðinden, duruþma yapýlmaksýzýn ve delil toplanmaksýzýn koruma kararlarýna hükmetmek

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu HAZIRLAYANLAR Sultan KARATAÞ Ülker ÞENER Nur OTARAN Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan Birleþmiþ

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Hazýrlayanlar Prof. Dr. Fidan Korkut-Owen Prof. Dr. Dean W. Owen T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Hazýrlayan Dr. Sarp Üner T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri HAZIRLAYANLAR EDÝTÖR Prof. Dr. Ayþe Akýn YAZARLAR (Alfabetik Sýrayla) Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ Dr. Meral Demirören Dr. Serap Þener Dr.

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı