Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri"

Transkript

1 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

2

3 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi

4 T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Aralýk 2008 ISBN: Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne aittir. Bu yayýn Avrupa Birliði desteði ile oluþturulmuþtur. Hiç bir þekilde Avrupa Birliði nin görüþlerini yansýtmamaktadýr.

5 Önsöz Þiddet, insan varlýðýna yönelik en önemli tehlikedir. Kadýna yönelik þiddet ise dünyanýn her yerinde yaygýn, büyük ölçüde meþru, sosyo-ekonomik statü, ýrk ve din gibi faktörlerden baðýmsýz olarak çok eski zamanlardan beri mevcuttur. Her kadýn, cinsiyeti sebebiyle þiddete uðrama açýsýndan özel risk grubundadýr. Þiddet ne biçimde olursa olsun kadýnlarýn hayatýna korku ve güvensizliði sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarýný engellemektedir. Kadýnlar þiddet olaylarýna, iþyerinde, sokakta, okulda ve ne yazýk ki en korunduklarý yer diye düþünülen aile içinde maruz kalmaktadýrlar. Aile içi þiddet, yaygýnlýðý tam olarak bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet, özellikle aile içi þiddet yeni bir olgu olmamasýna raðmen, bir sorun olarak algýlanmasý ve önlenmesine dair çalýþmalar baþlatýlmasý 1970 li yýllardan sonra gündeme gelebilmiþtir. Kadýna yönelik aile içi þiddet, uzun yýllar boyunca mahremiyet gerektiren özel bir mesele olarak görülerek sessizce katlanýldýðý için insan haklarý kuruluþlarýnýn ve hukuk düzeninin ilgisini çekmesi oldukça yakýn zamana denk düþmektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetin önlenmesi amacýyla 1998 yýlýnda yürürlüðe giren 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun da kadýna yönelik aile içi þiddet ilk kez hukuki bir metinde tanýmlanmýþtýr. Söz konusu Kanun da, uygulamadaki aksaklýklarýn giderilmesi amacýyla 2007 yýlýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele konusunda ülkemizde özellikle son yýllarda çok önemli çalýþmalar yürütülmektedir. Bu alanda kaydedilen en önemli geliþmelerden biri de, kadýna yönelik þiddetle mücadeleyi bir devlet politikasý haline getiren 2006/17 sayýlý Çocuk

6 ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþbakanlýk Genelgesi dir. Söz konusu Genelge ile bu alanda yürütülen çalýþmalarýn koordinasyon görevi Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne verilmiþtir. Bunun yaný sýra Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan, 2005 yýlý Türkiye-Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Ýþbirliði Programý kapsamýnda yýllarý arasýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi yürütülmüþtür. Bu projenin bileþenlerinden biri olan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ile ilgili çalýþmalar, Avrupa Komisyonu nun mali katkýsý ve Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu nun teknik desteði ile gerçekleþtirilmiþtir. Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde, þiddete uðrayan veya bu tehlike altýndaki kadýnlara hizmet sunan kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve medya temsilcileri ile baþta avukatlar, hakimler ve savcýlar, olmak üzere çeþitli meslek gruplarýna dönük hizmet içi eðitimler verilmiþtir. Bu amaçla yasa uygulayýcýlarýnýn yararlanabileceði þekilde, Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri kitabý hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþmanýn ilk bölümünde iç hukukta aile içi þiddetle ilgili yasal düzenlemeler irdelenirken, özellikle 4320 sayýlý Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun la, uygulamaya iliþkin farklý yaklaþýmlar incelenmiþ; ikinci bölümde uluslararasý düzenlemeler ve iç hukuka etkisi ele alýnmýþtýr. Üçüncü bölümde ise Ankara daki aile mahkemelerinin bazýlarýnýn ile tarihleri arasýnda aile içi þiddete iliþkin kararlarýndan farklý özelliklere sahip olanlarý alýnmýþtýr. Kararlar yorumsuz olarak sunulurken; uygulamada yararlý olacaðý düþünülerek örnek karar ve örnek olay çalýþmalarýna da yer verilmiþtir. Ekler bölümü ise kadýna yönelik aile içi þiddetle ilgili gereksinim duyulabilecek yasal düzenlemelerden oluþmaktadýr. Kitabýn, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlarýn 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un koruma önlemlerinden daha çok yararlanmalarýnda uygulayýcýlara ýþýk tutacaðýna inanýyorum. Esengül Civelek Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü

7 ÝÇÝNDEKÝLER 5 Ýçindekiler 1. Bölüm: Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler Giriþ 1. Anayasa da Aile Ýçi Þiddet 2. Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet 2.1 Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek Önlemler 2.2 Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde Alýnabilecek Önlemler Sayýlý Kanun ile Medeni Kanun Arasýndaki Ýliþki 3. Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet 4. Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet 5. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun 5.1 Taným ve Amaç 5.2 Korunma Kararýný Kimler Ýsteyebilir 5.3 Karar Kime Karþý Verilir 5.4 Kanunun Uygulanma Aþamalarý 5.5 Koruma Kararýnda Verilebilecek Tedbirler 5.6 Tedbir Nafakasý 5.7 Koruma Kararýna Ýtiraz ve Duruþma Yapýlmasý 5.8 Koruma Kararýnýn Uygulanmasý 5.9 Koruma Kararýna Aykýrý Hareketin Yaptýrýmý 5.10 Uygulamadaki Farklý Yaklaþýmlar 6. Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanun un Uygulanmasý Olanaðý 6.1 Medeni Kanun da Aile Kavramý 6.2 Tartýþýlan Kararlar 6.3 Eleþtiriler ve Yanýtlarý 6.4 Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Kararlarýnda Aile Kavramý ve Karþýlaþtýrmalý Hukuk Açýsýndan Yakýn Yaþam Arkadaþlýðý 6.5 Hakimin Etik Sorumluluðu Açýsýndan Bir Deneme 7. Diðer Mevzuat 7.1 TBMM Araþtýrma Komisyonu Raporu /17 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi 7.3 Adalet Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgeleri 7.4 Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik

8 6 2. Bölüm: Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Uluslararasý Düzenlemeler 1. Birleþmiþ Milletler Belgeleri 1.1 Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) 1.2 Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesine Ýliþkin Ek Ýhtiyari Protokol 1.3 Kadýnlara Yönelik Þiddetin Tasfiyesine Ýliþkin Bildirge 1.4 Pekin Eylem Platformu 1.5 Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme 2. Avrupa Konseyi Belgeleri 3. Uluslararasý Düzenlemelerin Ýç Hukuka Etkisi Ulusal Eylem Planý Avrupa Komisyonu Türkiye Ýçin Ýlerleme Raporu nda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Avrupa Komisyonu Türkiye Ýçin Ýlerleme Raporu nda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele 3.4 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: Bölüm: Mahkeme Kararlarý ve Örnek Olay Çalýþmasý Mahkemelerce Verilen Koruma Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi 1 Koruma Kararlarýndan Farklý Örnekler 2 Örnek Karar 3 Uygulama Çalýþmasý 4. Bölüm: Sonuç ve Öneriler KAYNAKÇA EKLER

9 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ BÖLÜM 1 1

10 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ BÖLÜM 1 1 Anayasa da Aile Ýçi Þiddet Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanun un Uygulanmasý Olanaðý Diðer Mevzuat

11 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 9 Yalnýzca bir tek özellik davranýþlarýn iyi ya da kötü olarak sýnýflandýrýlmasýný saðlar: Eðer dünyadaki sevgiyi artýrýyorsa iyidir. Eðer insanlarý birbirinden ayýrýyorsa ve aralarýnda düþmanlýk oluþmasýna neden oluyorsa kötüdür. Lev Tolstoy Giriþ Kadýna karþý eþ þiddetinin sorun olarak algýlanmasý oldukça yenidir. Buna karþýn insanýn toplumsallaþmasýnýn ve aile içindeki egemenlik iliþkisinin uzantýsý olarak çok eski bir geçmiþi vardýr. Örneðin Roma Hukuku nda klasik dönem boyunca aile babasý, suç iþleyen aile bireylerini yargýlama ve cezalandýrma hakkýna sahipti. Suçlu bulduðu bireyleri dövebilir, hapsedebilir, hatta öldürebilirdi. Aile babalarýnýn aile bireylerini satmak, kiralamak, ailede yeni doðmuþ çocuklarý öldürmek haklarý vardý. (Karadeniz, 1986, s.160). Zamanla bu hak giderek azalmýþ olmakla birlikte, ataerkil iliþkiler çaðdaþ dünyada da kadýn aleyhine olan eþitsizlik ve kadýna karþý þiddetin en önemli nedeni olmayý sürdürmektedir. Günümüzde bireylerin þiddetten korunmasý, yani can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, devletin yerine getirmesi gereken en temel görevlerden biridir. Devletler kanunlarý, yargý organlarý, güvenlik güçleri, vb. aracýlýðýyla bu konuda gereken önlemleri almaktadýr. Ancak uygarlýðýn geldiði aþama sonucunda genel nitelikteki çabalarýn yetersizliði anlaþýldýkça, özel düzenlemeler yapýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Nitekim ayný çatý altýnda yoðun iliþkiler kurarak bir arada yaþayan kadýn ve çocuklarýn, aile içi þiddetten genel düzenlemelerle korunamadýðý, süreç içinde görülmüþtür. Þiddete uðrayanýn þiddeti tam olarak kavrayamamasý, akla uygun hale dönüþtürerek olaðan görmesi, þiddete tepki göstermenin þiddeti artýracaðýna iliþkin inancý ve utanmasý yanýnda, onu koruyacak toplumsal mekanizmalarýn yokluðu ya da yetersizliði, ailesinin sahip çýkmayýþý, geleneksel algýlayýþlar, ekonomik kaygýlar gibi nedenler de bunda etkilidir. Ancak yakýn zamanda özellikle kadýn hareketinin çabalarý sonucu aile içi þiddetin çok önemli bir bölümünü oluþturan kadýna yönelik þiddetin önlenmesi dünya ölçeðinde özel ve önemli bir sorun olarak algýlanmýþtýr. Kuþkusuz Reemstma nýn da vurguladýðý üzere þiddetin önlenmesi için öncelikle, Yapýlmasý gereken, sýnýr çizmekten, yani þiddeti amacýna bakarak

12 10 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ deðerlendirmekten vazgeçmek ve hiçbir þekilde olumlanamayacak þiddet biçimleri kataloðunu mümkün olduðunca geniþletebilmektir (Reemstma, 1998, s.14). Nitekim kadýn hareketleri ve sivil toplum örgütlerinin en büyük baþarýsý, þiddetin kaçýnýlmaz olmadýðýnýn benimsenmesinin ve bu konudaki duyarlýlýk ve farkýndalýk bilincinin geliþtirilmesinin saðlanmasýdýr. Bu anlamda aþaðýda anlatýlan bir olay sonrasýndaki gösterdikleri yoðun tepkiyle Latin Amerikalý kadýnlar oldukça etkili olmuþlardýr: 25 Kasým 1960 ta Dominik Cumhuriyeti nde Trujillo Diktatörlüðü döneminde Sosyal Deðiþim Hareketi üyesi Mirabel Kardeþler olarak bilinen üç kadýn, arabalarýndan zorla indirilerek önce tecavüz edilip katledilirler. Latin Amerikalý ve Karayipli kadýnlar bu vahþet karþýsýnda günlerce tepkilerini sürdürür ve þiddete, cinsel tacize karþý savaþýmýn simgesi olarak bu günün yaygýnlaþmasýný saðlarlar. Bu olaydan sonra 25 Kasým, Kadýnlara Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Dayanýþma Günü olarak benimsenir (TMMOB Bülteni, 2008). Mirabel kardeþlerin siyasi nedenlerle tecavüz edilip öldürülmelerinden 35 yýl sonra, 1995 yýlýnda Dördüncü Dünya Konferansý nda kabul edilen kadýna yönelik þiddetin önlenmesine yönelik Pekin Eylem Platformu nun önerileri, Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu 189 ülke tarafýndan kabul edilmiþtir (Kocacýk, 2004, s. 43). Bu öneriler doðrultusunda ve Anayasa nýn 41. maddesindeki, Devlet, ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. þeklindeki hükmün de etkisiyle ülkemizde 14 Ocak 1998 tarihinde 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun çýkarýlmýþtýr. Kanunun görüþülmesi sýrasýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda, aile içi þiddetin önemli bir toplumsal sorun olduðu, þiddet kurbanlarýnýn da genellikle kadýnlar ve çocuklar olduðu vurgulanmýþtýr (TBMM Genel Kurul Tutanaðý, 1997). Ailenin Korunmasýna Dair Kanun la devlet, aile içi þiddetin varlýðýný kabul etmiþ ve önlenmesi için yükümlülükler üstlenmiþtir. Baþka deyiþle o tarihten itibaren kamu, genel hükümlerden ayrý olarak aile içi þiddetin kaynaðýnda önlenmesi için tavýr almýþtýr. Bugün bu kararlýlýk TBMM nin tarihli ve 853 sayýlý kararýyla oluþturulan Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadýnlara ve Çocuklara Yönelik Þiddetin Sebeplerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan TBMM

13 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 11 Araþtýrma Komisyonu Kararý ndaki öneriler ve 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi içeriði doðrultusunda artarak devam etmektedir tarihinde 5636 sayýlý Kanun ile Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý Kanun da deðiþikliklere gidilmiþ, süreç içinde yasa ve uygulama, akademik çevrelerin de ilgisini çekmiþtir. Ancak, bazýlarýnýn aile içi þiddet olgusunun salt medeni hukuk iliþkisi olarak algýladýðý görülmüþtür. Oysa temyiz denetiminin yokluðu, uygulamada, daha çok sayýda kadýna yönelik þiddeti önlemeye yarayacak kararlarýn da filizlenmesine olanak vermiþtir. Aslýnda toplumsal bir olgu olan ve uygarca bir arada yaþama olanaðýný tehdit eden aile içi þiddetin salt medeni hukuk kapsamýnda çözülemeyecek denli karmaþýk olduðunu gören kanun koyucu, 4320 sayýlý Kanun da hukuki, cezai, hatta idari boyutlarý olan karma bir düzenleme yapmýþtýr. Toplumsal þiddetin önemli bir bölümünü oluþturan kadýna karþý þiddetin önlenmesinde, çýkarýlýþ amacýna da uygun olarak, -boþanmýþ ya da yakýn yaþam arkadaþlýðý sürdüren ve bundan kurtulmak isteyen kadýnýn- kanundan azami ölçüde yararlanma olanaðýnýn olup olmadýðý, konunun hukuki niteliði yanýnda sosyolojik, etik ve felsefi açýdan da ele alýnarak tartýþýlmalýdýr. Bu çalýþmada öncelikle, Anayasa, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluþ ve Görevlerine Ýliþkin Kanun ve 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun daki aile içi þiddete iliþkin hukuki düzenlemeler irdelenecektir. 1. Anayasa da Aile Ýçi Þiddet Aile içi þiddetin - bunu kadýna yönelik þiddet olarak da okumak olanaklýdýr- temelinde sanýldýðý gibi kadýnýn fiziksel olarak zayýflýðý deðil, ekonomik ve toplumsal anlamda güçsüzlüðü vardýr. Aile içi þiddetin genellikle maðduru olan ve korunmasý gereken kadýna yönelik þiddet, genel olarak toplumlarýn erkek egemen yapýsýndan kaynaklanmaktadýr. Erkeðin ataerkil geleneklerden kaynaklanan aile içindeki üstün konumu, þiddeti besleyen önemli etkenlerdendir. Oysa Anayasa nýn 5, 10, 12, 17, 19 ve 41. maddeleri, her türlü ayrýmcýlýðý reddeden ve eþitliði düzenleyen maddelerdir. Ayrýmcýlýðýn reddi ve eþitliðin saðlanmasý, ayný zamanda aile içinde kadýna yönelik þiddeti ortaya çýkaran etkenlerin de kaldýrýlmasý anlamýna gelir. Öte yandan, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun daki tedbirlerin kanýt aranmaksýzýn ve savunma alýnmadan verildiði gözetildiðinde, Kanun un savunma hakkýný

14 12 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ düzenleyen Anayasa ve uluslararasý hukuk normlarýna aykýrýlýðý akla gelebilir. Her ne kadar gerekçesinde Anayasa nýn 41. maddesine gönderme yapýlmýþsa da 10. maddenin 2. fýkrasýndaki düzenleme de Kanun a bu anlamda ayrýca anayasal destek saðlayabilecek önemdedir. Çünkü Kanun Önünde Eþitlik baþlýklý 10. maddeye tarihinde eklenen ikinci fýkra, pozitif ayrýmcýlýða doðru atýlan önemli bir adýmdýr: Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Buna karþýn eþit pozisyon ve güçte olmayanlarýn kanun önünde eþit olmalarýnýn rekabet ortamýnda bir yararý olmayacaðý açýktýr. Öyleyse, Kadýnlarýn istihdam, siyaset, eðitim gibi çeþitli alanlarda karþýlaþtýðý engellerin aþýlmasý ve toplumsal geliþme için pozitif ayrýmcýlýk benimsenmelidir (Ýba, 2008, s. 97). Nitekim, 4320 sayýlý Kanun da deðiþiklik yapýlmadan önce, kusurlu eþe uygulanan yaptýrýmlarýn diðer aile bireylerine uygulanmamasýnýn Anayasa nýn 10. maddesine aykýrýlýðý itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiþtir. Mahkeme kararda, Aile birliðinin korunmasý ve devamý yönünden eþlerle diðer aile bireylerinin görev ve sorumluluklarý ayný olmadýðýndan bunlar arasýnda eþitlik karþýlaþtýrmasý yapýlamaz. (Anayasa Mahkemesi nin tarih ve , Sayýlý Kararý) diyerek, itirazý reddetmiþtir. Anayasa nýn þiddeti doðrudan ya da dolaylý olarak yasaklayan düzenlemeleri þöyledir: Devletin Temel Amaç ve Görevleri baþlýklý Anayasa nýn 5. maddesine göre, devlet, kiþilerin ve toplumun huzur ve mutluluðunu saðlamak için temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrmak ve maddi manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaya çalýþmakla görevlidir. Herkes, kiþiliðine baðlý, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir diyen 12. madde ise, en temel hak olan þiddete uðramadan yaþama hakkýný güvenceye almaktadýr. 17. maddenin 3. fýkrasý açýkça þiddeti yasaklamaktadýr: Kimseye iþkence ve eziyet yapýlamaz; kimse insan haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Yine kiþi hürriyeti ve güvenliði baþlýklý 19. madde, Herkes, kiþi hürriyeti ve güvenliðine sahiptir. biçimindeki düzenlemesiyle, kiþi olarak kadýnýn özgürlüðünü güvenceye alýr.

15 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 13 Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý Kanun un çýkarýlýþýnýn uluslararasý dayanaðý, 1995 yýlýnda Dördüncü Dünya Konferansý nda kabul edilen kadýna yönelik þiddetin önlenmesine yönelik Pekin Eylem Platformu nun önerileri iken, ulusal ölçekteki dayanaðý ise gerekçesinde de belirtildiði üzere Anayasa nýn 41. maddesidir: Devlet, ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. 41. maddeye tarihinde þu fýkra eklenmiþtir: Aile Türk toplumunun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr. Buradaki eþitliðin kanunlar önündeki eþitlik olarak algýlanmasý doðru olur. Nitekim bu düzenlemeden sonra çýkarýlan Medeni Kanun da, önceki kanunda var olan, Erkek evin reisidir. biçimindeki düzenlemeye yer verilmemiþtir. 41. maddedeki bu ekleme eskiye göre oldukça ileridir. Ancak kadýnla erkek arasýndaki eþitsizliðin kadýn aleyhine çok derin ekonomik, toplumsal ve siyasi temelleri olduðundan 10. maddeye pozitif ayrýmcýlýk açýk biçimde eklenmelidir. 2. Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Medeni Kanun un 1926 yýlýnda kabulü, Türk kadýnýnýn toplumsal ve yasal statüsünün tümüyle deðiþip çaðdaþlaþmasý yolunda izlenen politikanýn doruðunu oluþturur. Bu kanun ile kadýn, açýkça kiþi, yani hukuk süjesi kimliðini kazanmýþ, bu kimliði ile haklar ve yükümlülükler bakýmýndan (evli kadýn dýþýnda) 1 erkeðe eþit kýlýnmýþtýr. Artýk çocuk yaþta evlenmeler, çok eþlilik yasaklanýyor, resmi nikâh sayesinde kadýn, evlenme iradesini devletin resmi görevlisi önünde ve tanýklar huzurunda açýklayarak eþini özgürce seçme özgürlüðüne kavuþuyor, eþit koþullarda boþanma ve çocuklarý üzerinde velayet hakkýna sahip oluyordu. Kýsacasý ilk kez bir Ýslam ülkesinde kadýnýn yasal statüsü, hak ve yükümlülükleri, taþýnýr - taþýnmaz mal edinmesi, yetkileri, miras haklarý bakýmýndan erkekle eþit konuma getiriliyordu (Ülker, 1998, s. 14) tarihinde yürürlüðe giren 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu ise, 1926 tarihli kanundan da öte aile hukukunda kadýn erkek eþitliðini yasa önünde saðlamýþtýr. Örneðin, kadýn soyadýný, kocasýnýnkinden önce gelmek üzere kullanma hakkýna sahiptir (m.187). Diðer yandan, konutu yýlýnda yürürlüðe giren Medeni Kanun a göre kadýn, kocanýn soyadýný kullanmak ve çalýþmak için kocanýn iznini almak zorundaydý.

16 14 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ seçme hakký eþlere birlikte tanýnmýþtýr (m.187). Eþler, evlilik birliðini birlikte temsil ederler (m.188). Eþler çocuklarýn velayetini birlikte kullanýrlar (m.336). Uygulamada yine kadýn lehine olan bir düzenleme de boþanmadan sonra açýlacak nafaka davalarýnda nafaka alacaklýsýnýn yerleþim yerinin yetkili kýlýnmasýdýr (m.177). Ekonomik anlamdaki en önemli düzenleme ise, edinilmiþ mal rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul edilmesidir (m.202). Böylece kadýnýn ev iþlerindeki emeði deðerlendirilmiþ ve boþanma halinde eþlerin birlikteyken edindikleri kiþisel olmayan mallarýnýn yarýsý üzerinde kadýnýn hak sahibi olmasý saðlanmýþtýr. Ancak mal rejimi kurallarýnýn, kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren edinilen mallarý kapsayacak biçimde düzenlenmesi, mevcut evliliklerde edinilmiþ olan mallarý dýþarýda býrakmasý, haklý olarak eleþtirilmiþtir (Kongar, 2008, s. 3). Bunlarýn ötesinde Medeni Kanun da hakime geniþ yetkiler tanýnmýþtýr. Bu yetkilerin aile içi þiddet halinde de uygulanmasý olanaklýdýr. Örneðin 4320 sayýlý Kanun da 5636 sayýlý Kanun la yapýlan deðiþikliklerde 1. maddeye son fýkra olarak eklenen, kusurlu eþin veya diðer aile bireyinin, bir saðlýk kuruluþuna muayene veya tedavi için gönderilmesi, koþullarý varsa, Medeni Kanun la da olanaklý olup bununla ilgili 432. madde þu þekildedir: Akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, alkol veya uyuþturucu madde baðýmlýlýðý, aðýr tehlike arz eden bulaþýcý hastalýk veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluþturan her ergin kiþi, kiþisel korunmasýnýn baþka þekilde saðlanamamasý halinde, tedavisi, eðitimi veya ýslahý için elveriþli bir kuruma yerleþtirilir veya alýkonabilir. Görevlerini yaparken bu sebeplerden birinin varlýðýný öðrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamýna bildirmek zorundadýr. Bu konuda kiþinin çevresine getirdiði külfet de göz önünde tutulur. Ýlgili kiþi durumu elverir elvermez kurumdan çýkarýlýr. Buradaki þiddet uygulama fiilinin TMK. m.432 anlamýnda serserilik olarak nitelendirileceði dile getirilmiþtir (Erdem, 2007, s. 66). Türk Medeni Kanunu nda düzenlenen bu yetkiler kanunun sistematiðine göre, evlilik birliði sürerken ve birlikte yaþamaya ara verilmesi biçiminde ikiye ayrýlabilir.

17 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek Önlemler Türk Medeni Kanunu uyarýnca eþler, evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Evlilik birliðini korumaya yönelik bu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu nun 195. maddesinde yer almýþtýr. Buna göre: Evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, eþler ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eþleri yükümlülükleri konusunda uyarýr; onlarý uzlaþtýrmaya çalýþýr ve eþlerin ortak rýzasý ile uzman kiþilerin yardýmýný isteyebilir. Hakim gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen tedbirleri alýr. Bu önlemlerin kanunda yazýlý tedbirlerle sýnýrlý kalmasý, evlilik birliðinin korunmasýnýn kamu düzeniyle ilgili olduðu belirtilerek eleþtirilmektedir. Bu konuda, Medeni Kanun unun 195. maddesinin Hakim, gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alýr. yerine, Hakim, gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alýr. þeklinde düzenlenmesi gerektiði önerilmektedir (Baktýr, 2003, s. 94). Eþler birlikte yaþarken, eþlerden birinin istemi üzerine hakimin, ailenin geçimi için her birinin yapacaðý parasal katkýyý belirleyeceði hususu da 196. maddede yer almýþtýr. Ailenin ekonomik varlýðýnýn veya evlilik birliðinden doðan mali bir yükümlülüðün yerine getirilmesi amacýyla, eþlerden birinin istemi üzerine diðer eþin mal varlýðýyla ilgili tasarruf yetkisinin kýsýtlanmasý da 197. ve 198. maddeler kapsamýnda hakimden istenebilir. Görüldüðü üzere tüm bu istekler için eþlerin birlikte veya ayrý ayrý baþvurularý gereklidir. Üçüncü bir kiþi veya makamýn buna yetkisi yoktur. 2.2 Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde Alýnabilecek Önlemler Medeni Kanun da yetersiz de olsa eþ þiddetine deðinilmektedir. Örneðin 197. maddede, Eþlerden biri, ortak hayat sebebiyle kiþiliði, ekonomik güvenliði veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düþtüðü sürece ayrý yaþama hakkýna sahiptir. denilmektedir.

18 16 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ Burada da þiddete uðrayan eþin baþvurusu gereklidir. Ancak tedbirin içeriði ve yaptýrýmý belirlenmediði için koruma yetersiz kalmaktadýr maddenin sonraki fýkralarýna göre de haklý bir sebebe dayalý olarak birlikte yaþamaya ara verilmesi halinde, yine eþlerden birinin istemi üzerine hakim eþlerden birinin diðerine yapacaðý parasal katkýyý belirler. Eþlerin konut ve ev eþyasýndan yararlanma ve mallarýnýn yönetimine iliþkin önlemleri alýr, çocuklarla ana-babasý arasýndaki iliþkiyi düzenler ve borçlulara ait önlemleri de alýr. Bu önlemler ekonomik þiddet halinde yararlý olmaktadýr (Ek 6: Ekonomik þiddetin boþanma nedeni olduðuna dair karar örneði) Sayýlý Kanun ile Medeni Kanun Arasýnda Ýliþki Türk Medeni Kanunu nun 195. ve sonraki maddelerinde yer alan evlilik birliðini korumaya yönelik düzenlemeler, ayný zamanda eþlerin kiþilik haklarýný da korumaktadýr. Ancak aile içi þiddet durumunda da uygulanabilecek olan bu önlemler, yukarýda vurgulandýðý üzere nitelikleri gereði þiddeti önlemede yetersiz kalmaktadýr. Üstelik bu önlemlerin alýnmasý bazý hallerde uzun bir yargýlamayý gerektirdiðinden aile içi þiddeti önleme konusunda doðrudan etkili olamamaktadýr. Bu nedenle aile içi þiddete kýsa zamanda ve etkin bir biçimde son verilmesi için, tarih ve 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun kabul edilmiþtir. Öte yandan evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerin kiþilik deðerlerini koruyucu yönü dikkate alýndýðýnda, bu önlemlerin aile içi þiddet durumunda da uygulama alaný bulacaðý açýktýr. Çünkü aile içi þiddet söz konusu olduðunda, eþlerin birbirlerinin kiþilik deðerlerine saygýlý olma yükümlülüðü ihlal edilmiþ olmaktadýr. Sonuç olarak 4320 sayýlý Kanun la saðlanan hukuki korumalarýn, Medeni Kanun da yer alan evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerden öncelikli olmasý gerekmektedir. Medeni Kanun da sýnýrlý sayýda bulunan ve ancak istek halinde alýnabilecek olan bu önlemlerin uygulama alanlarý aile içi þiddetle sýnýrlý deðildir. Buna karþýn 4320 sayýlý Kanun da ise uygulama alaný, hem talep edenler açýsýndan hem de uygulanabilecek kiþiler açýsýndan eþlerle sýnýrlý olmadýðý gibi alýnabilecek önlemler de kýsýtlý deðildir. Bir diðer farklý yan da süreye iliþkindir sayýlý Kanun da önlem süresi altý ayý geçemezken, Medeni Kanun da süre kýsýtlamasý yoktur (Kahveci, 2007, s ).

19 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet Türkiye de uygulamasý yeni olan aile mahkemelerinin batý toplumlarýnda biraz daha uzun bir geçmiþi vardýr. Örneðin Almanya da 1977 yýlýnda kurulmuþtur. Sulh mahkemelerinin bir bölümü olarak kurulmalarýna karþýn, temyiz denetimi, en yüksek eyalet mahkemesi ya da federal yargýtaya tabidir: Bunun gerekçesi de aile hukuku ile ilgili davalarýn önemi ve bu alandaki sorunlarýn en yüksek düzeydeki hakimler tarafýndan aydýnlatýlmasý isteði olarak belirtilmiþtir (Baktýr, 2003, s. 31). Aile mahkemeleri, aile içi þiddeti önlemek ve baþta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun un da gerektirdiði, eþitliðe dayalý aile modelini oluþturmak ve güçlendirmek için uzman mahkemeler olmalarý bakýmýndan önemlidir. Týpký Medeni Kanun gibi Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da aile içi þiddetin önlenmesi için yargýca önemli yetkiler tanýmýþtýr tarih ve 4787 sayýlý Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun un 6. maddesinin 1. (a) bendine göre, aile mahkemesi hakimi, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere görev alanýna giren konularda ve yetiþkinler hakkýnda evlilik birliðinden doðan yükümlülükleri konusunda eþleri uyararak gerektiðinde uzlaþtýrýr. Bu kanunun 7. maddesi uyarýnca aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve iþlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karþýlýklý sevgi, saygý ve hoþgörünün korunmasý bakýmýndan eþlerin ve çocuklarýn karþý karþýya olduklarý sorunlarý tespit ederek bunlarýn sulh yoluyla çözümünü, gerektiðinde uzmanlardan da yararlanarak teþvik eder. Kanun un 5. maddesine göre uzmanlar psikolog, pedagog ve sosyal çalýþmacýdýr; atamalarý Adalet Bakanlýðýnca yapýlýr. Bunlarýn bir nedenle atanmamýþ olmasý halinde ya da hakim tarafýndan gerek görüldüðünde, bunlardan baþka uzmanlardan da yararlanýlacaktýr. Eðer re sen dýþarýdan bir uzman atanmýþ ve taraflar takdir edilen ücreti karþýlamamýþlarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 415. maddesi uyarýnca gider, hazineden karþýlanacaktýr. Bu bedel ileride haksýz çýkacak olan taraftan Kanun nýn 417. maddesi uyarýnca alýnacaktýr. Kanun da, mahkemede çalýþtýrýlan uzmanlara iliþkin düzenlemeler ve görevleri çok genel olarak yer almýþtýr. Karardan sonra mahkemeler dosyadan el çektiðinden, hakim karar aþamasýnda olduðu

20 18 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ gibi verilen kararlarýn takibini uzmanlardan isteyememektedir. Bu durum yasal düzenleme gerektirmektedir. 4. Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Aile içi þiddet, birçok halde suç oluþturduðu için sonuçlarý itibarýyla ceza hukukunu da ilgilendirmektedir. Nitekim yeni Türk Ceza Kanunu nda kadýna yönelik þiddete iliþkin suçlar geliþtirilmiþ, örneðin tecavüzün eþe karþý yapýlmasý da suç sayýlmýþtýr. Ayný biçimde kadýn örgütlerinin çabalarýyla töre cinayetlerinin cezayý indirici deðil, aðýrlaþtýrýcý neden sayýlmasý saðlanmýþtýr. 38. maddeye göre, töre saikiyle adam öldürme suçu, ceza ehliyeti dahi olmayan çocuklarca, üstsoy - altsoy iliþkisinden kaynaklanan nüfuz kullanýmýyla azmettirilme suretiyle iþlenebildiðinden, azmettirene verilecek ceza artýrýlacaktýr. Þiddetin en uç noktasý olan namus ve töre cinayetleri Türk Ceza Kanunu nda yapýlan son deðiþikliklerle, kasten öldürme kapsamýna alýnmýþ ve daha önce bu maddelerde bulunan ceza indirimleri kaldýrýlmýþtýr. Ancak töre cinayetleri, namus cinayetleri tanýmýný içermediði için namus cinayetlerinde indirim uygulanmasýnýn hâlâ söz konusu olduðu belirtilmektedir (Dölek ve Özdemir, 2005, s. 8). Yeni Türk Ceza Kanunu nun 82. maddesinin (i) fýkrasýnda, töre saikiyle kasten öldürme suçunun cezasý, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýdýr. Ayný maddenin (d) bendine göre, kasten adam öldürme suçu, eþe karþý iþlenmiþse verilecek ceza aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýdýr. Kasten yaralama suçu eþe karþý iþlenmiþse 86. maddeye göre ceza artmaktadýr. TCK 99. madde ve devamý maddelerde çocuk düþürtme, düþürme veya kýsýrlaþtýrma halinde verilecek cezalar düzenlenmiþtir. Bunun dýþýnda, evlilik içi cinsel saldýrý suçu eþe karþý iþlenmiþse eskiden suç oluþturmamaktaydý (eski TCK. Md. 478). Ancak, anüs yoluyla eþler arasý rýza dýþý cinsel iliþki eylemi aile bireylerine karþý kötü muamele suçunu oluþturuyordu (Yargýtay Kararlar Dergisi, , s ). Dönemin Yargýtay 4. Ceza Dairesi Baþkaný -þimdi onursal baþkanlardan- Sami Selçuk un maddi ya da manevi zorla iþlenen olaðan (vaginal) ya da ters iliþkinin, zorla ýrza geçme suçunu oluþturacaðý yönündeki ýsrarlý görüþleri diðer üyeler tarafýndan kabul görmemiþtir (Býçak, 1998, s. 144). Ancak Yeni TCK 102/2 maddesi ile, cinsel saldýrý fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulmasý suretiyle eþe karþý iþlenmesi halinde, maðdur eþin þikâyeti ile soruþturma ve kovuþturma

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ulusal ve Uluslararasý Yasal Düzenlemeler Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu HAZIRLAYANLAR Sultan KARATAÞ Ülker ÞENER Nur OTARAN Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan Birleþmiþ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

YARDIMCI PERSONEL ÝÇÝN ÝSTÝNAF EL KÝTABI

YARDIMCI PERSONEL ÝÇÝN ÝSTÝNAF EL KÝTABI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NDE ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞUNUN DESTEKLENMESÝ AB EÞLEÞTÝRME PROJESÝ TR 0401.02 PROJE ORTAKLARI TÜRKÝYE ADALET BAKANLIÐI HOLLANDA YARGI KONSEYÝ ÝSVEÇ ULUSAL MAHKEMELER ÝDARESÝ

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Hazýrlayan Dr. Sarp Üner T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri HAZIRLAYANLAR EDÝTÖR Prof. Dr. Ayþe Akýn YAZARLAR (Alfabetik Sýrayla) Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ Dr. Meral Demirören Dr. Serap Þener Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Hazýrlayanlar Prof. Dr. Fidan Korkut-Owen Prof. Dr. Dean W. Owen T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı