Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri"

Transkript

1 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

2

3 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi

4 T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Aralýk 2008 ISBN: Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne aittir. Bu yayýn Avrupa Birliði desteði ile oluþturulmuþtur. Hiç bir þekilde Avrupa Birliði nin görüþlerini yansýtmamaktadýr.

5 Önsöz Þiddet, insan varlýðýna yönelik en önemli tehlikedir. Kadýna yönelik þiddet ise dünyanýn her yerinde yaygýn, büyük ölçüde meþru, sosyo-ekonomik statü, ýrk ve din gibi faktörlerden baðýmsýz olarak çok eski zamanlardan beri mevcuttur. Her kadýn, cinsiyeti sebebiyle þiddete uðrama açýsýndan özel risk grubundadýr. Þiddet ne biçimde olursa olsun kadýnlarýn hayatýna korku ve güvensizliði sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarýný engellemektedir. Kadýnlar þiddet olaylarýna, iþyerinde, sokakta, okulda ve ne yazýk ki en korunduklarý yer diye düþünülen aile içinde maruz kalmaktadýrlar. Aile içi þiddet, yaygýnlýðý tam olarak bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet, özellikle aile içi þiddet yeni bir olgu olmamasýna raðmen, bir sorun olarak algýlanmasý ve önlenmesine dair çalýþmalar baþlatýlmasý 1970 li yýllardan sonra gündeme gelebilmiþtir. Kadýna yönelik aile içi þiddet, uzun yýllar boyunca mahremiyet gerektiren özel bir mesele olarak görülerek sessizce katlanýldýðý için insan haklarý kuruluþlarýnýn ve hukuk düzeninin ilgisini çekmesi oldukça yakýn zamana denk düþmektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetin önlenmesi amacýyla 1998 yýlýnda yürürlüðe giren 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun da kadýna yönelik aile içi þiddet ilk kez hukuki bir metinde tanýmlanmýþtýr. Söz konusu Kanun da, uygulamadaki aksaklýklarýn giderilmesi amacýyla 2007 yýlýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele konusunda ülkemizde özellikle son yýllarda çok önemli çalýþmalar yürütülmektedir. Bu alanda kaydedilen en önemli geliþmelerden biri de, kadýna yönelik þiddetle mücadeleyi bir devlet politikasý haline getiren 2006/17 sayýlý Çocuk

6 ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþbakanlýk Genelgesi dir. Söz konusu Genelge ile bu alanda yürütülen çalýþmalarýn koordinasyon görevi Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne verilmiþtir. Bunun yaný sýra Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan, 2005 yýlý Türkiye-Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Ýþbirliði Programý kapsamýnda yýllarý arasýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi yürütülmüþtür. Bu projenin bileþenlerinden biri olan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ile ilgili çalýþmalar, Avrupa Komisyonu nun mali katkýsý ve Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu nun teknik desteði ile gerçekleþtirilmiþtir. Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde, þiddete uðrayan veya bu tehlike altýndaki kadýnlara hizmet sunan kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve medya temsilcileri ile baþta avukatlar, hakimler ve savcýlar, olmak üzere çeþitli meslek gruplarýna dönük hizmet içi eðitimler verilmiþtir. Bu amaçla yasa uygulayýcýlarýnýn yararlanabileceði þekilde, Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri kitabý hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþmanýn ilk bölümünde iç hukukta aile içi þiddetle ilgili yasal düzenlemeler irdelenirken, özellikle 4320 sayýlý Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun la, uygulamaya iliþkin farklý yaklaþýmlar incelenmiþ; ikinci bölümde uluslararasý düzenlemeler ve iç hukuka etkisi ele alýnmýþtýr. Üçüncü bölümde ise Ankara daki aile mahkemelerinin bazýlarýnýn ile tarihleri arasýnda aile içi þiddete iliþkin kararlarýndan farklý özelliklere sahip olanlarý alýnmýþtýr. Kararlar yorumsuz olarak sunulurken; uygulamada yararlý olacaðý düþünülerek örnek karar ve örnek olay çalýþmalarýna da yer verilmiþtir. Ekler bölümü ise kadýna yönelik aile içi þiddetle ilgili gereksinim duyulabilecek yasal düzenlemelerden oluþmaktadýr. Kitabýn, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlarýn 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un koruma önlemlerinden daha çok yararlanmalarýnda uygulayýcýlara ýþýk tutacaðýna inanýyorum. Esengül Civelek Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü

7 ÝÇÝNDEKÝLER 5 Ýçindekiler 1. Bölüm: Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler Giriþ 1. Anayasa da Aile Ýçi Þiddet 2. Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet 2.1 Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek Önlemler 2.2 Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde Alýnabilecek Önlemler Sayýlý Kanun ile Medeni Kanun Arasýndaki Ýliþki 3. Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet 4. Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet 5. Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun 5.1 Taným ve Amaç 5.2 Korunma Kararýný Kimler Ýsteyebilir 5.3 Karar Kime Karþý Verilir 5.4 Kanunun Uygulanma Aþamalarý 5.5 Koruma Kararýnda Verilebilecek Tedbirler 5.6 Tedbir Nafakasý 5.7 Koruma Kararýna Ýtiraz ve Duruþma Yapýlmasý 5.8 Koruma Kararýnýn Uygulanmasý 5.9 Koruma Kararýna Aykýrý Hareketin Yaptýrýmý 5.10 Uygulamadaki Farklý Yaklaþýmlar 6. Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanun un Uygulanmasý Olanaðý 6.1 Medeni Kanun da Aile Kavramý 6.2 Tartýþýlan Kararlar 6.3 Eleþtiriler ve Yanýtlarý 6.4 Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Kararlarýnda Aile Kavramý ve Karþýlaþtýrmalý Hukuk Açýsýndan Yakýn Yaþam Arkadaþlýðý 6.5 Hakimin Etik Sorumluluðu Açýsýndan Bir Deneme 7. Diðer Mevzuat 7.1 TBMM Araþtýrma Komisyonu Raporu /17 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi 7.3 Adalet Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgeleri 7.4 Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik

8 6 2. Bölüm: Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Uluslararasý Düzenlemeler 1. Birleþmiþ Milletler Belgeleri 1.1 Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) 1.2 Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Sözleþmesine Ýliþkin Ek Ýhtiyari Protokol 1.3 Kadýnlara Yönelik Þiddetin Tasfiyesine Ýliþkin Bildirge 1.4 Pekin Eylem Platformu 1.5 Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme 2. Avrupa Konseyi Belgeleri 3. Uluslararasý Düzenlemelerin Ýç Hukuka Etkisi Ulusal Eylem Planý Avrupa Komisyonu Türkiye Ýçin Ýlerleme Raporu nda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Avrupa Komisyonu Türkiye Ýçin Ýlerleme Raporu nda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele 3.4 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: Bölüm: Mahkeme Kararlarý ve Örnek Olay Çalýþmasý Mahkemelerce Verilen Koruma Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi 1 Koruma Kararlarýndan Farklý Örnekler 2 Örnek Karar 3 Uygulama Çalýþmasý 4. Bölüm: Sonuç ve Öneriler KAYNAKÇA EKLER

9 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ BÖLÜM 1 1

10 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Ýç Hukuktaki Düzenlemeler KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ BÖLÜM 1 1 Anayasa da Aile Ýçi Þiddet Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Ailenin Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanun Boþanma Halinde veya Yakýn Yaþam Arkadaþlýklarýnda 4320 Sayýlý Kanun un Uygulanmasý Olanaðý Diðer Mevzuat

11 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 9 Yalnýzca bir tek özellik davranýþlarýn iyi ya da kötü olarak sýnýflandýrýlmasýný saðlar: Eðer dünyadaki sevgiyi artýrýyorsa iyidir. Eðer insanlarý birbirinden ayýrýyorsa ve aralarýnda düþmanlýk oluþmasýna neden oluyorsa kötüdür. Lev Tolstoy Giriþ Kadýna karþý eþ þiddetinin sorun olarak algýlanmasý oldukça yenidir. Buna karþýn insanýn toplumsallaþmasýnýn ve aile içindeki egemenlik iliþkisinin uzantýsý olarak çok eski bir geçmiþi vardýr. Örneðin Roma Hukuku nda klasik dönem boyunca aile babasý, suç iþleyen aile bireylerini yargýlama ve cezalandýrma hakkýna sahipti. Suçlu bulduðu bireyleri dövebilir, hapsedebilir, hatta öldürebilirdi. Aile babalarýnýn aile bireylerini satmak, kiralamak, ailede yeni doðmuþ çocuklarý öldürmek haklarý vardý. (Karadeniz, 1986, s.160). Zamanla bu hak giderek azalmýþ olmakla birlikte, ataerkil iliþkiler çaðdaþ dünyada da kadýn aleyhine olan eþitsizlik ve kadýna karþý þiddetin en önemli nedeni olmayý sürdürmektedir. Günümüzde bireylerin þiddetten korunmasý, yani can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, devletin yerine getirmesi gereken en temel görevlerden biridir. Devletler kanunlarý, yargý organlarý, güvenlik güçleri, vb. aracýlýðýyla bu konuda gereken önlemleri almaktadýr. Ancak uygarlýðýn geldiði aþama sonucunda genel nitelikteki çabalarýn yetersizliði anlaþýldýkça, özel düzenlemeler yapýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Nitekim ayný çatý altýnda yoðun iliþkiler kurarak bir arada yaþayan kadýn ve çocuklarýn, aile içi þiddetten genel düzenlemelerle korunamadýðý, süreç içinde görülmüþtür. Þiddete uðrayanýn þiddeti tam olarak kavrayamamasý, akla uygun hale dönüþtürerek olaðan görmesi, þiddete tepki göstermenin þiddeti artýracaðýna iliþkin inancý ve utanmasý yanýnda, onu koruyacak toplumsal mekanizmalarýn yokluðu ya da yetersizliði, ailesinin sahip çýkmayýþý, geleneksel algýlayýþlar, ekonomik kaygýlar gibi nedenler de bunda etkilidir. Ancak yakýn zamanda özellikle kadýn hareketinin çabalarý sonucu aile içi þiddetin çok önemli bir bölümünü oluþturan kadýna yönelik þiddetin önlenmesi dünya ölçeðinde özel ve önemli bir sorun olarak algýlanmýþtýr. Kuþkusuz Reemstma nýn da vurguladýðý üzere þiddetin önlenmesi için öncelikle, Yapýlmasý gereken, sýnýr çizmekten, yani þiddeti amacýna bakarak

12 10 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ deðerlendirmekten vazgeçmek ve hiçbir þekilde olumlanamayacak þiddet biçimleri kataloðunu mümkün olduðunca geniþletebilmektir (Reemstma, 1998, s.14). Nitekim kadýn hareketleri ve sivil toplum örgütlerinin en büyük baþarýsý, þiddetin kaçýnýlmaz olmadýðýnýn benimsenmesinin ve bu konudaki duyarlýlýk ve farkýndalýk bilincinin geliþtirilmesinin saðlanmasýdýr. Bu anlamda aþaðýda anlatýlan bir olay sonrasýndaki gösterdikleri yoðun tepkiyle Latin Amerikalý kadýnlar oldukça etkili olmuþlardýr: 25 Kasým 1960 ta Dominik Cumhuriyeti nde Trujillo Diktatörlüðü döneminde Sosyal Deðiþim Hareketi üyesi Mirabel Kardeþler olarak bilinen üç kadýn, arabalarýndan zorla indirilerek önce tecavüz edilip katledilirler. Latin Amerikalý ve Karayipli kadýnlar bu vahþet karþýsýnda günlerce tepkilerini sürdürür ve þiddete, cinsel tacize karþý savaþýmýn simgesi olarak bu günün yaygýnlaþmasýný saðlarlar. Bu olaydan sonra 25 Kasým, Kadýnlara Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Dayanýþma Günü olarak benimsenir (TMMOB Bülteni, 2008). Mirabel kardeþlerin siyasi nedenlerle tecavüz edilip öldürülmelerinden 35 yýl sonra, 1995 yýlýnda Dördüncü Dünya Konferansý nda kabul edilen kadýna yönelik þiddetin önlenmesine yönelik Pekin Eylem Platformu nun önerileri, Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu 189 ülke tarafýndan kabul edilmiþtir (Kocacýk, 2004, s. 43). Bu öneriler doðrultusunda ve Anayasa nýn 41. maddesindeki, Devlet, ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. þeklindeki hükmün de etkisiyle ülkemizde 14 Ocak 1998 tarihinde 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun çýkarýlmýþtýr. Kanunun görüþülmesi sýrasýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda, aile içi þiddetin önemli bir toplumsal sorun olduðu, þiddet kurbanlarýnýn da genellikle kadýnlar ve çocuklar olduðu vurgulanmýþtýr (TBMM Genel Kurul Tutanaðý, 1997). Ailenin Korunmasýna Dair Kanun la devlet, aile içi þiddetin varlýðýný kabul etmiþ ve önlenmesi için yükümlülükler üstlenmiþtir. Baþka deyiþle o tarihten itibaren kamu, genel hükümlerden ayrý olarak aile içi þiddetin kaynaðýnda önlenmesi için tavýr almýþtýr. Bugün bu kararlýlýk TBMM nin tarihli ve 853 sayýlý kararýyla oluþturulan Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadýnlara ve Çocuklara Yönelik Þiddetin Sebeplerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Kurulan TBMM

13 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 11 Araþtýrma Komisyonu Kararý ndaki öneriler ve 2006/17 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi içeriði doðrultusunda artarak devam etmektedir tarihinde 5636 sayýlý Kanun ile Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý Kanun da deðiþikliklere gidilmiþ, süreç içinde yasa ve uygulama, akademik çevrelerin de ilgisini çekmiþtir. Ancak, bazýlarýnýn aile içi þiddet olgusunun salt medeni hukuk iliþkisi olarak algýladýðý görülmüþtür. Oysa temyiz denetiminin yokluðu, uygulamada, daha çok sayýda kadýna yönelik þiddeti önlemeye yarayacak kararlarýn da filizlenmesine olanak vermiþtir. Aslýnda toplumsal bir olgu olan ve uygarca bir arada yaþama olanaðýný tehdit eden aile içi þiddetin salt medeni hukuk kapsamýnda çözülemeyecek denli karmaþýk olduðunu gören kanun koyucu, 4320 sayýlý Kanun da hukuki, cezai, hatta idari boyutlarý olan karma bir düzenleme yapmýþtýr. Toplumsal þiddetin önemli bir bölümünü oluþturan kadýna karþý þiddetin önlenmesinde, çýkarýlýþ amacýna da uygun olarak, -boþanmýþ ya da yakýn yaþam arkadaþlýðý sürdüren ve bundan kurtulmak isteyen kadýnýn- kanundan azami ölçüde yararlanma olanaðýnýn olup olmadýðý, konunun hukuki niteliði yanýnda sosyolojik, etik ve felsefi açýdan da ele alýnarak tartýþýlmalýdýr. Bu çalýþmada öncelikle, Anayasa, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluþ ve Görevlerine Ýliþkin Kanun ve 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun daki aile içi þiddete iliþkin hukuki düzenlemeler irdelenecektir. 1. Anayasa da Aile Ýçi Þiddet Aile içi þiddetin - bunu kadýna yönelik þiddet olarak da okumak olanaklýdýr- temelinde sanýldýðý gibi kadýnýn fiziksel olarak zayýflýðý deðil, ekonomik ve toplumsal anlamda güçsüzlüðü vardýr. Aile içi þiddetin genellikle maðduru olan ve korunmasý gereken kadýna yönelik þiddet, genel olarak toplumlarýn erkek egemen yapýsýndan kaynaklanmaktadýr. Erkeðin ataerkil geleneklerden kaynaklanan aile içindeki üstün konumu, þiddeti besleyen önemli etkenlerdendir. Oysa Anayasa nýn 5, 10, 12, 17, 19 ve 41. maddeleri, her türlü ayrýmcýlýðý reddeden ve eþitliði düzenleyen maddelerdir. Ayrýmcýlýðýn reddi ve eþitliðin saðlanmasý, ayný zamanda aile içinde kadýna yönelik þiddeti ortaya çýkaran etkenlerin de kaldýrýlmasý anlamýna gelir. Öte yandan, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun daki tedbirlerin kanýt aranmaksýzýn ve savunma alýnmadan verildiði gözetildiðinde, Kanun un savunma hakkýný

14 12 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ düzenleyen Anayasa ve uluslararasý hukuk normlarýna aykýrýlýðý akla gelebilir. Her ne kadar gerekçesinde Anayasa nýn 41. maddesine gönderme yapýlmýþsa da 10. maddenin 2. fýkrasýndaki düzenleme de Kanun a bu anlamda ayrýca anayasal destek saðlayabilecek önemdedir. Çünkü Kanun Önünde Eþitlik baþlýklý 10. maddeye tarihinde eklenen ikinci fýkra, pozitif ayrýmcýlýða doðru atýlan önemli bir adýmdýr: Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Buna karþýn eþit pozisyon ve güçte olmayanlarýn kanun önünde eþit olmalarýnýn rekabet ortamýnda bir yararý olmayacaðý açýktýr. Öyleyse, Kadýnlarýn istihdam, siyaset, eðitim gibi çeþitli alanlarda karþýlaþtýðý engellerin aþýlmasý ve toplumsal geliþme için pozitif ayrýmcýlýk benimsenmelidir (Ýba, 2008, s. 97). Nitekim, 4320 sayýlý Kanun da deðiþiklik yapýlmadan önce, kusurlu eþe uygulanan yaptýrýmlarýn diðer aile bireylerine uygulanmamasýnýn Anayasa nýn 10. maddesine aykýrýlýðý itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiþtir. Mahkeme kararda, Aile birliðinin korunmasý ve devamý yönünden eþlerle diðer aile bireylerinin görev ve sorumluluklarý ayný olmadýðýndan bunlar arasýnda eþitlik karþýlaþtýrmasý yapýlamaz. (Anayasa Mahkemesi nin tarih ve , Sayýlý Kararý) diyerek, itirazý reddetmiþtir. Anayasa nýn þiddeti doðrudan ya da dolaylý olarak yasaklayan düzenlemeleri þöyledir: Devletin Temel Amaç ve Görevleri baþlýklý Anayasa nýn 5. maddesine göre, devlet, kiþilerin ve toplumun huzur ve mutluluðunu saðlamak için temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrmak ve maddi manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaya çalýþmakla görevlidir. Herkes, kiþiliðine baðlý, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir diyen 12. madde ise, en temel hak olan þiddete uðramadan yaþama hakkýný güvenceye almaktadýr. 17. maddenin 3. fýkrasý açýkça þiddeti yasaklamaktadýr: Kimseye iþkence ve eziyet yapýlamaz; kimse insan haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Yine kiþi hürriyeti ve güvenliði baþlýklý 19. madde, Herkes, kiþi hürriyeti ve güvenliðine sahiptir. biçimindeki düzenlemesiyle, kiþi olarak kadýnýn özgürlüðünü güvenceye alýr.

15 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER 13 Ailenin Korunmasýna Dair 4320 sayýlý Kanun un çýkarýlýþýnýn uluslararasý dayanaðý, 1995 yýlýnda Dördüncü Dünya Konferansý nda kabul edilen kadýna yönelik þiddetin önlenmesine yönelik Pekin Eylem Platformu nun önerileri iken, ulusal ölçekteki dayanaðý ise gerekçesinde de belirtildiði üzere Anayasa nýn 41. maddesidir: Devlet, ailenin huzur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli tedbirleri alýr, teþkilatý kurar. 41. maddeye tarihinde þu fýkra eklenmiþtir: Aile Türk toplumunun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr. Buradaki eþitliðin kanunlar önündeki eþitlik olarak algýlanmasý doðru olur. Nitekim bu düzenlemeden sonra çýkarýlan Medeni Kanun da, önceki kanunda var olan, Erkek evin reisidir. biçimindeki düzenlemeye yer verilmemiþtir. 41. maddedeki bu ekleme eskiye göre oldukça ileridir. Ancak kadýnla erkek arasýndaki eþitsizliðin kadýn aleyhine çok derin ekonomik, toplumsal ve siyasi temelleri olduðundan 10. maddeye pozitif ayrýmcýlýk açýk biçimde eklenmelidir. 2. Türk Medeni Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Medeni Kanun un 1926 yýlýnda kabulü, Türk kadýnýnýn toplumsal ve yasal statüsünün tümüyle deðiþip çaðdaþlaþmasý yolunda izlenen politikanýn doruðunu oluþturur. Bu kanun ile kadýn, açýkça kiþi, yani hukuk süjesi kimliðini kazanmýþ, bu kimliði ile haklar ve yükümlülükler bakýmýndan (evli kadýn dýþýnda) 1 erkeðe eþit kýlýnmýþtýr. Artýk çocuk yaþta evlenmeler, çok eþlilik yasaklanýyor, resmi nikâh sayesinde kadýn, evlenme iradesini devletin resmi görevlisi önünde ve tanýklar huzurunda açýklayarak eþini özgürce seçme özgürlüðüne kavuþuyor, eþit koþullarda boþanma ve çocuklarý üzerinde velayet hakkýna sahip oluyordu. Kýsacasý ilk kez bir Ýslam ülkesinde kadýnýn yasal statüsü, hak ve yükümlülükleri, taþýnýr - taþýnmaz mal edinmesi, yetkileri, miras haklarý bakýmýndan erkekle eþit konuma getiriliyordu (Ülker, 1998, s. 14) tarihinde yürürlüðe giren 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu ise, 1926 tarihli kanundan da öte aile hukukunda kadýn erkek eþitliðini yasa önünde saðlamýþtýr. Örneðin, kadýn soyadýný, kocasýnýnkinden önce gelmek üzere kullanma hakkýna sahiptir (m.187). Diðer yandan, konutu yýlýnda yürürlüðe giren Medeni Kanun a göre kadýn, kocanýn soyadýný kullanmak ve çalýþmak için kocanýn iznini almak zorundaydý.

16 14 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ seçme hakký eþlere birlikte tanýnmýþtýr (m.187). Eþler, evlilik birliðini birlikte temsil ederler (m.188). Eþler çocuklarýn velayetini birlikte kullanýrlar (m.336). Uygulamada yine kadýn lehine olan bir düzenleme de boþanmadan sonra açýlacak nafaka davalarýnda nafaka alacaklýsýnýn yerleþim yerinin yetkili kýlýnmasýdýr (m.177). Ekonomik anlamdaki en önemli düzenleme ise, edinilmiþ mal rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul edilmesidir (m.202). Böylece kadýnýn ev iþlerindeki emeði deðerlendirilmiþ ve boþanma halinde eþlerin birlikteyken edindikleri kiþisel olmayan mallarýnýn yarýsý üzerinde kadýnýn hak sahibi olmasý saðlanmýþtýr. Ancak mal rejimi kurallarýnýn, kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren edinilen mallarý kapsayacak biçimde düzenlenmesi, mevcut evliliklerde edinilmiþ olan mallarý dýþarýda býrakmasý, haklý olarak eleþtirilmiþtir (Kongar, 2008, s. 3). Bunlarýn ötesinde Medeni Kanun da hakime geniþ yetkiler tanýnmýþtýr. Bu yetkilerin aile içi þiddet halinde de uygulanmasý olanaklýdýr. Örneðin 4320 sayýlý Kanun da 5636 sayýlý Kanun la yapýlan deðiþikliklerde 1. maddeye son fýkra olarak eklenen, kusurlu eþin veya diðer aile bireyinin, bir saðlýk kuruluþuna muayene veya tedavi için gönderilmesi, koþullarý varsa, Medeni Kanun la da olanaklý olup bununla ilgili 432. madde þu þekildedir: Akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, alkol veya uyuþturucu madde baðýmlýlýðý, aðýr tehlike arz eden bulaþýcý hastalýk veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluþturan her ergin kiþi, kiþisel korunmasýnýn baþka þekilde saðlanamamasý halinde, tedavisi, eðitimi veya ýslahý için elveriþli bir kuruma yerleþtirilir veya alýkonabilir. Görevlerini yaparken bu sebeplerden birinin varlýðýný öðrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamýna bildirmek zorundadýr. Bu konuda kiþinin çevresine getirdiði külfet de göz önünde tutulur. Ýlgili kiþi durumu elverir elvermez kurumdan çýkarýlýr. Buradaki þiddet uygulama fiilinin TMK. m.432 anlamýnda serserilik olarak nitelendirileceði dile getirilmiþtir (Erdem, 2007, s. 66). Türk Medeni Kanunu nda düzenlenen bu yetkiler kanunun sistematiðine göre, evlilik birliði sürerken ve birlikte yaþamaya ara verilmesi biçiminde ikiye ayrýlabilir.

17 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER Evlilik Birliði Sürerken Alýnabilecek Önlemler Türk Medeni Kanunu uyarýnca eþler, evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Evlilik birliðini korumaya yönelik bu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu nun 195. maddesinde yer almýþtýr. Buna göre: Evlilik birliðinden doðan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliðine iliþkin önemli bir konuda uyuþmazlýða düþülmesi halinde, eþler ayrý ayrý veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eþleri yükümlülükleri konusunda uyarýr; onlarý uzlaþtýrmaya çalýþýr ve eþlerin ortak rýzasý ile uzman kiþilerin yardýmýný isteyebilir. Hakim gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen tedbirleri alýr. Bu önlemlerin kanunda yazýlý tedbirlerle sýnýrlý kalmasý, evlilik birliðinin korunmasýnýn kamu düzeniyle ilgili olduðu belirtilerek eleþtirilmektedir. Bu konuda, Medeni Kanun unun 195. maddesinin Hakim, gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alýr. yerine, Hakim, gerektiði takdirde eþlerden birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alýr. þeklinde düzenlenmesi gerektiði önerilmektedir (Baktýr, 2003, s. 94). Eþler birlikte yaþarken, eþlerden birinin istemi üzerine hakimin, ailenin geçimi için her birinin yapacaðý parasal katkýyý belirleyeceði hususu da 196. maddede yer almýþtýr. Ailenin ekonomik varlýðýnýn veya evlilik birliðinden doðan mali bir yükümlülüðün yerine getirilmesi amacýyla, eþlerden birinin istemi üzerine diðer eþin mal varlýðýyla ilgili tasarruf yetkisinin kýsýtlanmasý da 197. ve 198. maddeler kapsamýnda hakimden istenebilir. Görüldüðü üzere tüm bu istekler için eþlerin birlikte veya ayrý ayrý baþvurularý gereklidir. Üçüncü bir kiþi veya makamýn buna yetkisi yoktur. 2.2 Birlikte Yaþamaya Ara Verilmesi Halinde Alýnabilecek Önlemler Medeni Kanun da yetersiz de olsa eþ þiddetine deðinilmektedir. Örneðin 197. maddede, Eþlerden biri, ortak hayat sebebiyle kiþiliði, ekonomik güvenliði veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düþtüðü sürece ayrý yaþama hakkýna sahiptir. denilmektedir.

18 16 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ Burada da þiddete uðrayan eþin baþvurusu gereklidir. Ancak tedbirin içeriði ve yaptýrýmý belirlenmediði için koruma yetersiz kalmaktadýr maddenin sonraki fýkralarýna göre de haklý bir sebebe dayalý olarak birlikte yaþamaya ara verilmesi halinde, yine eþlerden birinin istemi üzerine hakim eþlerden birinin diðerine yapacaðý parasal katkýyý belirler. Eþlerin konut ve ev eþyasýndan yararlanma ve mallarýnýn yönetimine iliþkin önlemleri alýr, çocuklarla ana-babasý arasýndaki iliþkiyi düzenler ve borçlulara ait önlemleri de alýr. Bu önlemler ekonomik þiddet halinde yararlý olmaktadýr (Ek 6: Ekonomik þiddetin boþanma nedeni olduðuna dair karar örneði) Sayýlý Kanun ile Medeni Kanun Arasýnda Ýliþki Türk Medeni Kanunu nun 195. ve sonraki maddelerinde yer alan evlilik birliðini korumaya yönelik düzenlemeler, ayný zamanda eþlerin kiþilik haklarýný da korumaktadýr. Ancak aile içi þiddet durumunda da uygulanabilecek olan bu önlemler, yukarýda vurgulandýðý üzere nitelikleri gereði þiddeti önlemede yetersiz kalmaktadýr. Üstelik bu önlemlerin alýnmasý bazý hallerde uzun bir yargýlamayý gerektirdiðinden aile içi þiddeti önleme konusunda doðrudan etkili olamamaktadýr. Bu nedenle aile içi þiddete kýsa zamanda ve etkin bir biçimde son verilmesi için, tarih ve 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun kabul edilmiþtir. Öte yandan evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerin kiþilik deðerlerini koruyucu yönü dikkate alýndýðýnda, bu önlemlerin aile içi þiddet durumunda da uygulama alaný bulacaðý açýktýr. Çünkü aile içi þiddet söz konusu olduðunda, eþlerin birbirlerinin kiþilik deðerlerine saygýlý olma yükümlülüðü ihlal edilmiþ olmaktadýr. Sonuç olarak 4320 sayýlý Kanun la saðlanan hukuki korumalarýn, Medeni Kanun da yer alan evlilik birliðini koruyucu düzenlemelerden öncelikli olmasý gerekmektedir. Medeni Kanun da sýnýrlý sayýda bulunan ve ancak istek halinde alýnabilecek olan bu önlemlerin uygulama alanlarý aile içi þiddetle sýnýrlý deðildir. Buna karþýn 4320 sayýlý Kanun da ise uygulama alaný, hem talep edenler açýsýndan hem de uygulanabilecek kiþiler açýsýndan eþlerle sýnýrlý olmadýðý gibi alýnabilecek önlemler de kýsýtlý deðildir. Bir diðer farklý yan da süreye iliþkindir sayýlý Kanun da önlem süresi altý ayý geçemezken, Medeni Kanun da süre kýsýtlamasý yoktur (Kahveci, 2007, s ).

19 BÖLÜM 1: KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE ÝLGÝLÝ ÝÇ HUKUKTAKÝ DÜZENLEMELER Aile Mahkemelerinin Kuruluþ Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da Aile Ýçi Þiddet Türkiye de uygulamasý yeni olan aile mahkemelerinin batý toplumlarýnda biraz daha uzun bir geçmiþi vardýr. Örneðin Almanya da 1977 yýlýnda kurulmuþtur. Sulh mahkemelerinin bir bölümü olarak kurulmalarýna karþýn, temyiz denetimi, en yüksek eyalet mahkemesi ya da federal yargýtaya tabidir: Bunun gerekçesi de aile hukuku ile ilgili davalarýn önemi ve bu alandaki sorunlarýn en yüksek düzeydeki hakimler tarafýndan aydýnlatýlmasý isteði olarak belirtilmiþtir (Baktýr, 2003, s. 31). Aile mahkemeleri, aile içi þiddeti önlemek ve baþta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun un da gerektirdiði, eþitliðe dayalý aile modelini oluþturmak ve güçlendirmek için uzman mahkemeler olmalarý bakýmýndan önemlidir. Týpký Medeni Kanun gibi Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun da aile içi þiddetin önlenmesi için yargýca önemli yetkiler tanýmýþtýr tarih ve 4787 sayýlý Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yargýlama Usullerine Dair Kanun un 6. maddesinin 1. (a) bendine göre, aile mahkemesi hakimi, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere görev alanýna giren konularda ve yetiþkinler hakkýnda evlilik birliðinden doðan yükümlülükleri konusunda eþleri uyararak gerektiðinde uzlaþtýrýr. Bu kanunun 7. maddesi uyarýnca aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve iþlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karþýlýklý sevgi, saygý ve hoþgörünün korunmasý bakýmýndan eþlerin ve çocuklarýn karþý karþýya olduklarý sorunlarý tespit ederek bunlarýn sulh yoluyla çözümünü, gerektiðinde uzmanlardan da yararlanarak teþvik eder. Kanun un 5. maddesine göre uzmanlar psikolog, pedagog ve sosyal çalýþmacýdýr; atamalarý Adalet Bakanlýðýnca yapýlýr. Bunlarýn bir nedenle atanmamýþ olmasý halinde ya da hakim tarafýndan gerek görüldüðünde, bunlardan baþka uzmanlardan da yararlanýlacaktýr. Eðer re sen dýþarýdan bir uzman atanmýþ ve taraflar takdir edilen ücreti karþýlamamýþlarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 415. maddesi uyarýnca gider, hazineden karþýlanacaktýr. Bu bedel ileride haksýz çýkacak olan taraftan Kanun nýn 417. maddesi uyarýnca alýnacaktýr. Kanun da, mahkemede çalýþtýrýlan uzmanlara iliþkin düzenlemeler ve görevleri çok genel olarak yer almýþtýr. Karardan sonra mahkemeler dosyadan el çektiðinden, hakim karar aþamasýnda olduðu

20 18 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE ÝLÝÞKÝN HUKUKSAL DURUM VE UYGULAMA ÖRNEKLERÝ gibi verilen kararlarýn takibini uzmanlardan isteyememektedir. Bu durum yasal düzenleme gerektirmektedir. 4. Türk Ceza Kanunu nda Aile Ýçi Þiddet Aile içi þiddet, birçok halde suç oluþturduðu için sonuçlarý itibarýyla ceza hukukunu da ilgilendirmektedir. Nitekim yeni Türk Ceza Kanunu nda kadýna yönelik þiddete iliþkin suçlar geliþtirilmiþ, örneðin tecavüzün eþe karþý yapýlmasý da suç sayýlmýþtýr. Ayný biçimde kadýn örgütlerinin çabalarýyla töre cinayetlerinin cezayý indirici deðil, aðýrlaþtýrýcý neden sayýlmasý saðlanmýþtýr. 38. maddeye göre, töre saikiyle adam öldürme suçu, ceza ehliyeti dahi olmayan çocuklarca, üstsoy - altsoy iliþkisinden kaynaklanan nüfuz kullanýmýyla azmettirilme suretiyle iþlenebildiðinden, azmettirene verilecek ceza artýrýlacaktýr. Þiddetin en uç noktasý olan namus ve töre cinayetleri Türk Ceza Kanunu nda yapýlan son deðiþikliklerle, kasten öldürme kapsamýna alýnmýþ ve daha önce bu maddelerde bulunan ceza indirimleri kaldýrýlmýþtýr. Ancak töre cinayetleri, namus cinayetleri tanýmýný içermediði için namus cinayetlerinde indirim uygulanmasýnýn hâlâ söz konusu olduðu belirtilmektedir (Dölek ve Özdemir, 2005, s. 8). Yeni Türk Ceza Kanunu nun 82. maddesinin (i) fýkrasýnda, töre saikiyle kasten öldürme suçunun cezasý, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýdýr. Ayný maddenin (d) bendine göre, kasten adam öldürme suçu, eþe karþý iþlenmiþse verilecek ceza aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýdýr. Kasten yaralama suçu eþe karþý iþlenmiþse 86. maddeye göre ceza artmaktadýr. TCK 99. madde ve devamý maddelerde çocuk düþürtme, düþürme veya kýsýrlaþtýrma halinde verilecek cezalar düzenlenmiþtir. Bunun dýþýnda, evlilik içi cinsel saldýrý suçu eþe karþý iþlenmiþse eskiden suç oluþturmamaktaydý (eski TCK. Md. 478). Ancak, anüs yoluyla eþler arasý rýza dýþý cinsel iliþki eylemi aile bireylerine karþý kötü muamele suçunu oluþturuyordu (Yargýtay Kararlar Dergisi, , s ). Dönemin Yargýtay 4. Ceza Dairesi Baþkaný -þimdi onursal baþkanlardan- Sami Selçuk un maddi ya da manevi zorla iþlenen olaðan (vaginal) ya da ters iliþkinin, zorla ýrza geçme suçunu oluþturacaðý yönündeki ýsrarlý görüþleri diðer üyeler tarafýndan kabul görmemiþtir (Býçak, 1998, s. 144). Ancak Yeni TCK 102/2 maddesi ile, cinsel saldýrý fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulmasý suretiyle eþe karþý iþlenmesi halinde, maðdur eþin þikâyeti ile soruþturma ve kovuþturma

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Recep KAPAR Yrd. Doç. Dr., Muðla Üniv. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Uygun iþ yaklaþýmý (decent work) * uluslararasý sistemin ve ülkelerin ekonomik,

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?*

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?* Ali Murat ÖZDEMÝR Dr., Hacettepe Üniv. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak. Gamze YÜCESAN ÖZDEMÝR Dr., Gazi Üniv. Ýletiþim Fak. KÜRESEL KAPÝTALÝZMDE ÇOCUK EMEÐÝNÝN EKONOMÝ POLÝTÝÐÝ ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı