Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta"

Transkript

1 Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI (3. SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali Yýldýrým Doç.Dr. Ercan Kiraz Komisyon Üyeleri Suat NAÝLER Benan AÐDELEN

3 ÖNSÖZ Öðretim Yýlý içinde öðretmenlerimiz tarafýndan uygulamada görülen eksikliklerin, aksaklýklar matematik komisyonuna iletilmiþtir. Bu eksiklikleri gidermek amacýyla komisyonumuz uzun ve titiz bir çalýþma yapmýþtýr. Avrupa Birliði ülkelerinin, Türkiye'nin, Ýngiltere'nin ve ABD'nin matematik öðretim programlarýnda yapýlan deðiþiklikleriden de yararlanarak ilkokul matematik programýný yeniden düzenledik. Komisyonumuz, Öðrenci merkezli eðitim, öðretim programý geliþtirme, yapýlandýrýcý eðitim, ölçme deðerlendirme vb. konularda hýzmetiçi eðitim ile güçlendirildi. Ayrýca çalýþmalarda geniþ bir uzman kadro komisyonumuza danýþmanlýk etti. Öðrencilerin düzeyine uygun olmadýðý düþünülen bazý konular programdan çýkarýlmýþ, öðrencilerin geliþtirmesi gereken tahmin yürütme vb beceriler göz önünde tutularak bazý konular da eklenmiþtir Öðretim Yýlý'nda pilot uygulamasý yapýlacak olan bu taslak program, siz öðretmenlerin görüþleri ve deðiþik etkinlik önerileriyle zenginleþecektir. 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 4

5 ÜNÝTE I 5

6 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 243 sayýsýndaki rakamlarýn basamak deðerleri tablo üzerinde gösterilir. Yüzlükler Onluklar Birlikler 1.1. Üç basamaklý doðal sayýlar. HAZIRLIK Öðretmen: Abaküs, sayý tablosu hazýrlamalý Sayý Öðrenci: Eski paralardan yüzlük liralýk, on liralýk ve bir liralýk getirmeleri istenir. 2 yüzlük 4 onluk 3 birlik Basamak adlarý Yüzler b. Onlar b. Birler b. Rakamýn basamak deðeri DÝ: Ritmik sayma DD: Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Ara basamaklarýnda sýfýr (0) bulunan sayýlar da incelenir. 345 sayýsýný yazý ile yazýnýz. Üç yüz beþ sayýsýný rakam ile yazýnýz. 6

7 SAYILAR 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 4. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar 'den küçük en çok beþ doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. HAZIRLIKLAR DÝ: Doðal sayýlar 305 sayýsýndaki sýfýrýn basamak deðeri modellerle incelenir. Üç farklý rakamý kullanarak deðiþik sayýlar oluþturma etkinlikleri de yaptýrýlýr. 305 ile 347 sayýlarýndan; Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha küçüktür? 4 sayýsý, verilen sayýlarýn hangisinden daha küçüktür? 342 sayýsý, verilen sayýlarýn hangisinden daha büyüktür? 125, 687, 325, 18, 977 sayýlarýný küçükten büyüðe doðru sýralayýnýz. 2, 1, 5 rakamlarýný kullanarak 3 basamaklý; En büyük sayýyý, En büyük tek sayýyý, En küçük çift sayýyý, 205' ten küçük en büyük sayýyý yazýnýz. 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR 1.2. En yakýn onluða yuvarlama Sayýlarýn karþýlaþtýrýlmasý Birler basamaðý 5 olan sayýlar bir sonraki onluða yuvarlatýlýr., ve sembolleri kullanýlýr. Günlük yaþamda sayýlarýn yuvarlandýðý durumlarý (alýþ veriþ, mesafe, süre vb.) araþtýrýp sýnýfa sununuz. 7

8 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR içinde altýþar, yediþer, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 7. Bir örüntüdeki iliþkiyi belirler ve örüntüyü geniþletir. Altýþar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanýlýr. Yüzlük tabloda 48'den baþlayarak 78'e kadar altýþar ritmik sayarken ilgili kutular boyatýlarak bir örüntü oluþturmalarý saðlanýr Sayý örüntüleri HAZIRLIK Öðretmen: Sayý taplolarý hazýrlar Öðrenci: Sayý taplolarý hazýrlar Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdýrýlýr. DÝ: Ritmik sayma Oluþturulan örüntüler sözel olarak da açýklatýlýr. Öðrencilerden örüntü oluþturmalarý istenir. 8

9 SAYILAR 8. Tek ve çift doðal sayýlarý belirtir 'ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. Somut nesneler kullandýrýlarak tek ve çift doðal sayýlar modelle gösterilir. Kareli defterdeki kareler deðiþik renklere boyatýlarak tek ve çift sayýlar kavratýlýr. 3 HAFTA ÜNÝTE 1 DOÐAL SAYILAR HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa Roma Rakamlarýnýn kullanýldýðý saat vb. örnekler getirilir. Öðrenci: Sýnýfa Roma Rakamlarýnýn kullanýldýðý saat vb. örnekler getirilir. Tek ve çift doðal sayýlarýn toplamlarý model üzerinde incelenerek toplamlarýn tek mi çift mi olduðu keþfettirilir. Sayýlarýn birler basamaðýndaki rakama bakarak bir sayýnýn tek veya çift olduðunun belirlendiði vurgulanýr. Tek ve çift sayýlarýn farklarý model kullanýlarak buldurulur. Farklarýn tek veya çift olduðu belirletilir Tek ve çift sayýlar 1.6. Roma rakamlarý DÝ: Ritmik sayýlar Sayýlarýn birler basamaðýndaki rakama bakarak bir sayýnýn tek veya çift olduðunun belirlendiði vurgulanýr. Tek ve çift sayýlarýn farklarý model kullanýlarak buldurulur. Farklarýn tek veya çift olduðu belirletilir. 9

10 SAYILAR 2 HAFTA 10. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama iþlemini yapar toplama iþlemi aþaðýdaki gibi modellenir. ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ Yüzler b. Onlar b. Birler b Eldesiz ve eldeli toplama HAZIRLIK DÝ: Doðal sayýlar Doðal sayýlarla yapýlan toplama iþlemlerinde, basamaklarda verilmeyen rakamlarý veya verilmeyen toplananý belirleme etkinlikleri de yaptýrýlýr. 3? ?? Verilmeyen rakamlar yerine?, vb. gibi semboller kullandýrýlýr. En çok üç toplananlý iþlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptýrýlýr. 10

11 SAYILAR 11. Ýki doðal sayýnýn toplamýný tahmin eder ve tahminini iþlem sonucuyla karþýlaþtýrýr Toplamlarý 100'ü geçmeyen en çok iki doðal sayýyý zihinden toplar. Tahmin yapýlýrken öðrencilerin yuvarlama yöntemi veya deðiþik stratejiler geliþtirmelerine ortam saðlanýr iþleminin sonucu tahmin ettirilirken sayýlar en yakýn onluða yuvarlatýlýr. 2 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Alýþveriþ ortamý hazýrlanýr Öðrenci: Kaðýt para hazýrlar ve 442 sayýlarýnýn toplamý yaklaþýk olarak 770'tir Zihinden toplama Zihinden toplama iþleminde aþaðýdaki gibi stratejiler kullanmalarýna yardýmcý olunur. Öðrencilerin farklý stratejiler geliþtirmeleri saðlanýr. 55 ile 36 sayýlarýný zihinden toplarken; DÝ: Eldesiz toplama Onluklar toplatýlýr = 80 Birlikler toplatýlýr = 11 Ýki sonuç toplatýlýr = 91 Alýþveriþ yaparken tahminin önemi tartýþtýrýlýr. Çevrenizdeki ve ailenizdeki yetiþkinlerin zihinden toplama iþlemlerini yaparken uyguladýklarý stratejileri araþtýrýp sýnýfta sununuz. 11

12 SAYILAR 2 HAFTA ÜNÝTE 2 DOÐAL SAYILARDA TOPLAMA ÝÞLEMÝ 13. Doðal sayýlarla toplama iþlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur.bir alýþveriþ ortamý ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptýrýlýr Problem çözme ve kurma HAZIRLIK DD: Mevsimlere göre alýþveriþ En çok iki toplama iþlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Edinilmiþ diðer iþlem becerileri ile birlikte baþka becerileri kullanmayý gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 12

13 SAYILAR 14. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma iþlemi yapar. 15. Ýki basamaklý doðal sayýlarla zihinden çýkarma iþlemini yapar 'un katý olan üç basamaklý doðal sayýlardan, 10'un katý olan en çok üç basamaklý doðal sayýlarý zihinden çýkarýr. 17. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. HAZIRLIKLAR iþlemi, model kullanýlarak yaptýrýlýr. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma iþleminde basamaklarda verilmeyen rakamlarý veya eksilen ile çýkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptýrýlýr. Öðrencilerin, verilmeyen rakamý bulurken deðiþik stratejiler kullanmalarý saðlanýr iþleminde yerine gelecek sayý, Hangi sayý ile 125'i toplarsak 325 eder? vb. sorularla buldurulur. Aþaðýdaki iþlemler zihinden yaptýrýlýr =? =? =? =? =? =? =? =? 2 HAFTA ÜNÝTE 3 DOÐAL SAYILARDA ÇIKARMA ÝÞLEMÝ 3.1. Çýkarma iþlemi Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur. Matematiksel anlamý olan bir resimden içinde iþlem geçen bir öykü yazdýrýlýr. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. DÝ: Toplama iþlemi Önce onluk bozmayý gerektirmeyen çýkarma iþlemi yaptýrýlýr Yukarýda verilen çýkarma iþlemlerindeki gibi çýkarma iþlemleri yaptýrýlýr. 13

14 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ 4.1. Çarpým tablosu 18. Çarpým tablosunu oluþturur. HAZIRLIK Öðretmen: Çarpým taplosu oluþturur. Öðrenci: Çarpým taplosu oluþturur. Yüzlük tablosunda altýþar sayarken ilgili kutulardaki sayýlardan yararlanýlarak aþaðýdaki gibi çarpým tablosu oluþturulur: DÝ: Ritmik Sayma Sayýlar çarpým en çok 3 basamaklý olacak þekilde seçilir. Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste þeklinde yazýmdan yararlanýlarak çarpým tablosunu oluþturmalarý saðlanýr. 14

15 SAYILAR 19. Eldeli çarpma iþlemini yapar, eldenin ne anlama geldiðini açýklar iþleminde eldenin ne anlama geldiðini görmek için iþlem aþaðýdaki gibi modellenebilir. 2 HAFTA ÜNÝTE 4 Yüzler b. Onlar b. Birler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b. DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Çarpma iþlemi Çarpýmlarý en çok üç basamaklý olan iki doðal sayýyla çarpma iþlemleri yaptýrýlýr. Önce, bir basamaklý doðal sayý ile iki basamaklý doðal sayýnýn; sonra iki basamaklý doðal sayý ile iki basamaklý doðal sayýnýn; daha sonra da bir basamaklý doðal sayý ile üç basamaklý bir doðal sayýnýn çarpma iþlemi yaptýrýlýr. 15

16 SAYILAR 2 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ 4.2. Çarpma iþlemi 20. Çarpýmlarý 1000'den küçük olacak þekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma iþlemi yapar. HAZIRLIK Yüzler b. Onlar b. Birler b iþlemi aþaðýdaki gibi modellenir. Modellendikten sonra iþlem yaptýrýlýr Çarpma iþleminde, sayýlarýn basamaklarýnda verilmeyen rakamý veya rakamlarý belirleme etkinlikleri de yapýlýr. Bu etkinliklerde öðrencilerin deðiþik stratejiler geliþtirmeleri ve kullanmalarý saðlanýr. DÝ: Doðal sayýlar Ara basamaklarýnda sýfýr (0) bulunan sayýlarla da çarpýlýr. Çarma iþlemlerinden oluþan ev ödevi verilir. 16

17 SAYILAR 21. En çok iki basamaklý doðal sayýlarý 10 ile; bir basamaklý doðal sayýlarý 100 ile kýsa yoldan çarpar. 22. Doðal sayýlarla çarpma iþlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10 ve 100 ile kýsa yoldan çarpma iþlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma iþlemleri yaptýrýlarak kýsa yoldan çarpmanýn kuralýný kendi kendilerine bulmalarý saðlanýr. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. 2 HAFTA ÜNÝTE 4 DOÐAL SAYILARDA ÇARPMA ÝÞLEMÝ HAZIRLIKLAR Öðrenci: Günlük yaþamdan örnek alýþveriþ olaylarý yazaraksýnýfa getirir. Bir öðretmen, baþarýlý 25 öðrencisine birer düzine kalem veriyor. Geriye 150 kalemi kalýyor. Baþlangýçta öðretmenin kaç kalemi vardý? 4.3. Zihinden çarpma DÝ: Toplama iþlemi Edinilmiþ diðer iþlem becerileri ile birlikte baþka becerileri kullanmayý gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bir öðretmen, baþarýlý 25 öðrencisine birer düzine kalem veriyor. Geriye 150 kalemi kalýyor. Baþlangýçta öðretmenin kaç kalemi vardý? 17

18 SAYILAR 3 HAFTA ÜNÝTE 5 DOÐAL SAYILARDA BÖLME ÝÞLEMÝ 23. Ýki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 24. Biri bölme olacak þekilde iki iþlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. bölünen 42 3 bölen bölüm kalan 5.1. Bölme iþlemi HAZIRLIK Bölme iþlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. Yapýlan iþlemlerde bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramlarýnýn anlamlarý fark ettirilerek aralarýndaki iliþkiler buldurulur. Yaptýrýlan bölme ve çarpma iþlemlerinin doðruluðu, çarpma ve bölme iþlemlerinden yararlanýlarak kontrol edilir = = = = 16 Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. DÝ: Dört iþlem Bölme iþleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasýndaki iliþki belirtilir. Saðlama yapýlarak yanýtlar kontrol ettirilir. Bölme iþleminde kalan, bölenden küçük olduðunda iþleme devam edilmeyeceði belirtilir. Problemler, yakýn çevreden ve günlük hayatta karþýlaþýlan durumlar temel alýnarak seçilir ve kurdurulur. 18

19 SAYILAR 25. Bir bütünü eþ parçalara ayýrarak eþ parçalardan her birinin kesrin birimi olduðunu belirtir. Kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullandýrýlarak bütün belirtilen sayýda eþ parçaya böldürülür. Ortaya çýkan eþ parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiði vurgulanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 6 KESÝRLER 1 2 HAZIRLIKLAR Öðretmen: Bölmek için sýnýfa karton, makas getirir Birim kesirler Öðrenci: Bölmek için sýnýfa elma vb. getirir Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanýr. Kesirler paydadan paya doðru okutulur. ( 1 4 dörtte bir gibi). 24 fýndýðýn 1 i kaç fýndýktýr? 4 Problem, model kullandýrýlarak çözdürülür. Daha sonra iþlem yaptýrýlýr. 19

20 SAYILAR 4 HAFTA 26. Payý paydasýndan küçük ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirler elde eder. Öðrenciler, kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullanarak payý paydasýndan küçük kesirler elde ederler. ÜNÝTE 6 KESÝRLER 27. Paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan en çok üç kesri karþýlaþtýrýr ve sýralar Kesirlerin karþýlaþtýrýlmasý HAZIRLIK Öðrenci: kâðýt, kesir bloklarý, örüntü bloklarý ve sayý doðrusu gibi çeþitli modeller kullanarak kesir oluþturur. 3 8 Somut kesir modelleri kullandýrýlýr veya kâðýt katlama etkinliði yaptýrýlýr. Bütünün eþ parça sayýsý arttýkça ortaya çýkan eþ parçalarýn küçüldüðüne dikkat çekilir > 1 4 > DÝ: çarpma ve bölme Karþýlaþtýrma paylarý veya paydalarý eþit olan kesirler arasýnda yaptýrýlýr. Hangisi fazla yedi? Ali: 1 bütün 3 yarým elma Ayþe: 1 yarým 5 çeyrek elma 20

21 SAYILAR 28. Bir çokluðun belirtilen kesrin birimi kadarýný belirler. 24 fýndýðýn 1 4 i kaç fýndýktýr? 4 HAFTA Problem, model kullandýrýlarak çözdürülür. Daha sonra iþlem yaptýrýlýr. ÜNÝTE 6 KESÝRLER HAZIRLIKLAR Kesir problemleri 24 4 = 6 fýndýktýr. DD: Resim dersi Bir çokluðun belirtilen kesrin birimi kadarý buldurulurken çokluk bir bütün kabul edilir. 16 öðrencinin 1 4 Kýzlar kaç kiþidir? ü kýzdýr. 21

22 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 29. Düzlemi ve düzlemsel þekilleri modelleri ile tasvir eder. Yamalý yorgan düzlem ve yamalarý düzlemsel þekil; ekoseli kumaþ düzlem ve desenleri düzlemsel þekil; karo ile döþeli zemin düzlem ve karolarý düzlemsel þekil; tangramýn birleþik hâli düzlem ve parçalarý düzlemsel þekil; yap boz kartou düzlem ve parçalarý düzlemsel þekil modelleri olarak alýnýr. 7.1.Düzlem HAZIRLIK Öðrenci: 2 boyutlu þekiller örnek bulur. Prizmanýn yüzleri, sýranýn, kapýnýn ve duvarýn yüzü, taban, tavan, durgun su yüzeyi, futbol sahasý vb. düzlem parçasý modellerinden yararlanýlarak düzlem fark ettirilir. Özellikle düzlemin istenilen (sýnýrsýz) büyüklükte olabileceði hamur-yufka, denizin, gölün yüzeyi vb. modellerle vurgulanýr. DD: Türkçe konuþma öðrenme alaný Düzlemsel þekil tanýmlanmaz, somut modellerle açýklanýr. Sözlü çalýþma yapýlýr. Yere serilen halý, duvara asýlan taplo vb. örnekler tartýþýlýr. 22

23 GEOMETRÝ 30. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 31. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel þekil olduðunu gösterir. Bir yüzey modeli elde etmek için kutu, paket vb. modeller uygun ayrýtlarý boyunca kestirilir. Yüzeyleri bir bütün hâlinde düz bir zemin üzerine açtýrýlýr. Bu yüzeyleri oluþturan yüzlerin birer düzlemsel þekil olduðu fark ettirilir. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ HAZIRLIKLAR Öðrenci: 3 boyutlu þekillere örnek bulur. Bir kare prizma modelinin yüzeyini açarak yüzeyi oluþturan parçalarýn iki karesel, dört dikdörtgensel bölgeden oluþtuðu ve her bir bölgenin birer düzlemsel þekil olduðu fark ettirilir. Bu etkinlik diðer geometrik cisimler için de yaptýrýlýr. Küp Üçgen prizma Silindir 7.1. Düzlem DD: Resim Kürenin yüzü ve yüzeyinin ayný olduðu vurgulanýr. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerini kaðýttan oluþturmasý istenir. Açýlýmlarý istenir. 23

24 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.2. Doðru 32. Doðruyu, ýþýný ve doðru parçasýný modelleri ile tasvir eder. 33. Doðrunun, ýþýnýn ve doðru parçasýnýn çizgi modellerini oluþturur. 34. Yatay, dikey ve eðik doðru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 35. Düzlemde iki doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve çizimlerini yapar. HAZIRLIK Öðretmen: Lastik, ip, tel, ip, kablo vb. modeller Öðrenci: Lastik ip, tel, ip, su hortumu, kablo vb. modelleri sýnýfa getirir. Doðru parçasýnýn çizgi modelinin marangoz metresindeki her bir parçasýnýn, radyo antenindeki her bir bölümün birer doðru parçasý modeli olduðu dikkate alýnarak oksuz çizgi modelinin ayný zamanda birer doðru parçasý olduðu fark ettirilir ve çizdirilir. Pencere ve pano çerçevelerinin kenarlarý, kolonlar ve kiriþleri paralel ve dik doðrulara; çatýnýn ayrýtlarý ve makasýn býçaklarý kesiþen doðrulara; harfler, toplama ve çarpma sembolleri, tangram parçalarýnýn ayrýtlarý hem dik hem de kesiþen doðrulara model olarak kullandýrýlýr. Kitabýn ve cetvelin karþýlýklý iki kenarý paralel doðrular çizmede, kitap ve cetvelin her bir köþesinden çýkan kenarlarý, dik doðru çizmede ve üçgensel bölgenin kenarlarý, kesiþen doðrularý çizmede model olarak kullandýrýlýr. DD: Resim dersi Doðru, ýþýn ve doðru parçasý üzerine noktalar koyarak isimlendirme yoluna gidilmez. Sözlü çalýþma yapýlýr. Örnekler tartýþýlýr. 24

25 GEOMETRÝ 37. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 38. Noktayý sembolle gösterir ve isimlendirir. HAZIRLIKLAR Toplu iðnenin kâðýttaki izi, yüzdeki ben, su damlasý, tebeþir tozu, cümlelerin sonlarýnda ve çeþitli harflerde kullanýlan sembol, prizmalarýn köþe, köþe baþý, durak, buluþma yeri, kavþak vb. modeller ile nokta kavratýlýr. Öðrencilerin haritalardaki þehirlerin, limanlarýn, millî parklarýn, ören yerlerin gösterimini model alarak noktanýn bazen kâðýt üzerinde kalemle yapýlan benek bazen harf bazen sayý bazen de uygun resim veya sembol ile temsil edildiðini fark etmeleri saðlanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.3. Nokta DD: Türkçe dersi Yazma öðrenme alaný Yazma Kurallarýný Uygulama Noktalarýn isimlendirilmesinde büyük harfler seçtirilir. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta istenen bir þeklin oluþturulmasý istenir. 25

26 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 37. Açýya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 38. Açýyý modelleri ile çizer. 39. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. Prizmalarýn farklý yüzleri, gönye, tangram parçalarý vb. modeller açý çizmek için kullandýrýlýr. 7.4.Açý HAZIRLIK Öðretmen: Ýletki, gönye getirir. Öðrenci: Ýletki, gönye getirir. Öðrencilerin, gönye, kare ve dikdörtgen modeli, çerçeve, kâðýt para, pencere, yazý tahtasý vb. modellerin bir köþesi ve o köþede birleþen kenarlarýndan yararlanarak dik açýyý algýlamalarý saðlanýr. Bunlarýn uygun olanlarý kullandýrýlarak çizimi yaptýrýlýr. DÝ: Doðru ve ýþýn Açýnýn, çizgi modelindeki oklarýn istenildiði kadar uzatýlacaðý anlamýnda olduðu vurgulanýr. Çizim yaptýrýlýr. 26

27 GEOMETRÝ 42. Açýlarý dar açý, dik açý, geniþ açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. Düzlemsel þekiller sahip olduklarý açýlara göre sýnýflandýrýlýr. 4 HAFTA Tüm açýlarý dik olanlar Bazý açýlarý dik olanlar Dik açýsý olmayanlar ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Akrep ve yelkovanýn çeþitli durumlarý ile makas, kapý, pergel, geometri þeritleri vb. modeller deðiþik aralýklarda açtýrýlýp oluþan açýlar dik açýyla karþýlaþtýrýlarak dar açý, geniþ açý fark ettirilir Açý çeþitleri DÝ: Doðru ve ýþýn Önce dik açý tanýtýlýr. Diðer açý çeþitleri dik açýyla karþýlaþtýrýlýr. Dar, dik ve geniþ açýlar belirlenirken ölçülerinden söz edilmez. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta verilen bir þeklin içindeki dar, dik ve geniþ açýlar buldurulur. 27

28 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.6. Üçgen,kare, dikdörtgen, çember 43. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 44. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. 45. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açýlarý gösterir. 46. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köþe ve açý sayýsýna göre sýnýflandýrýr. HAZIRLIK Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Sýnýflandýrma etkinliklerinde þekillerin özellikleri tablo biçiminde düzenletilir ve sonuçlarý tartýþtýrýlýr. Üç köþeliler Dört köþeliler Köþesizler Üç açýlýlar Dört açýlýlar Açýsýzlar DÝ: Açýlar Karede bütün kenarlarýn eþit uzunlukta olduðu, dikdörtgende ise karþýlýklý kenar uzunluklarýnýn eþit olduðu vurgulanýr. Cetvel ile üçgen ve kenar uzunluklarý verilen kare ve dikdörtgen çizdirilir. 28

29 GEOMETRÝ 47. Düzlemsel þekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik þekiller oluþturur. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Düzlemsel þekillerde doðruya göre simetri; katlama ve kesme etkinlikleri ile algýlatýlýr. Etkinliklerde oluþan kat çizgisinin, simetri doðrusu olduðu fark ettirilir. katlanmýþ Kesme örneði kesilmiþ Katlama örneði açýlmýþ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 7.7.Simetri katlanmýþ açýlmýþ DÝ: Doðru DD: Resim dersi Sadece doðruya göre simetri uygulanýr. Katlama ve kesme etkinlikleri yapýlýr. 29

30 GEOMETRÝ 4 HAFTA ÜNÝTE 7 GEOMETRÝ 49. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boþluk kalmayacak þekilde döþeyerek süsleme yapar. Önce örüntü bloklarý kullandýrýlýr. Noktalý ve izometrik kâðýt üzerinde üçgen, kare veya dikdörtgen çizdirilerek süsleme yaptýrýlýr. Süsleme, güzel görünmesi için boyatýlýr Örüntü ve süslemeler HAZIRLIK Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Kâðýtlardan birbirine eþ üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeler kestirilir. Öðrencilerin bu parçalarý, kenarlarý boyunca birleþtirmeleri ve bunlardan içinde boþluk olmayan motifler oluþturmalarý saðlanýr. DÝ: Üçgen, kare, dikdörtgen DD: Hayat Bilgisi dersi Benim Eþsiz Yuvam temasý Alt öðrenme alanýnda öðrenilen düzlemsel þekiller kullandýrýlýr. Geometri tahtasý veya noktalý kâðýtta örüntü ve süslemeler yaptýrýlýr. 30

31 ÖLÇME 50. Metre ve santimetre arasýndaki iliþkiyi açýklar. 51. Metre ve santimetre arasýnda ondalýk kesir yazýmýný gerektirmeyen dönüþümler yapar. 52. Nesnelerin uzunluklarýný tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karþýlaþtýrýr. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. Öðrenci: Kullanýlacak malzeme tedarik edilir. On santimetre uzunluðunda karton þerit kestirilir. Bir metrelik ipin uzunluðu hazýrlanan karton þerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduðu keþfettirilir. Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayý gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Yapýlan ölçmelerde 2.sýnýftaki etkinliklerden farklý olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm, 125 santimetre olarak ifade ettirilir. Kýsaltma, sadeleþtirme, kolay gösterim vb. nedenlerle sembolle gösterim ihtiyacý tartýþtýrýlýr. Örneðin; TBMM, Md., TRT gibi. 125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm, 300 cm = 3 m vb. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 8.1. Uzunluk ölçme Öðrenciler kendilerinin ya da velilerinin karýþ, kol, bacak, ayak ve gövde uzunluklarýný tahmin eder. Tahminlerini bir kâðýda not tutar. Tahminlerini ölçüm yaparak kontrol eder. Pantolon alýrken deneme þansýnýz yoksa ne yaparsýnýz? sorusu ile iki uzunluk arasýndaki farký tahmin etmenin önemi fark ettirilir. DD: Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Ölçüm sonuçlarý söylenirken ya da yazýlýrken birim ve sembol kullanýmýna dikkat çekilir. Örneðin; 2 santimetre=2 cm, 1 metre=1 m vb. Cetvelle 2 cm, 5 cm, 10 cm vb. uzunluðunda doðru parçalarý çizdirilir. 31

32 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 53. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluðu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluðu çizer. 54. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. Aþaðýdaki cetvel modelinde belirtilen iki ok arasýndaki uzunluk kaç cm dir? Uzunluk HAZIRLIK Öðrenci: Cetvel ve renkli kalem getirir. Metre ve santimetrenin birlikte kullanýldýðý iþlemleri gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluðunda kumaþ kullanarak bir perde, 1 m 85 cm uzunluðunda kumaþ ile de masa örtüsü dikmiþtir. Terzi toplam ne kadar kumaþ kullanmýþtýr? 2 m 45 cm + 1 m 85 cm = 245 cm cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaþ kullanmýþtýr. DÝ: Geometri Ölçmelerde ve çizimlerde baþlangýç noktasýnýn 0 olarak alýnmasýna dikkat ettirilir. Dört arkadaþ ellerindeki 200 cm, 1 m, yarým metre ve 30 cm uzunluðundaki ipleri uç uca ekleyerek kaç santimetre uzunluðunda ip elde ederler? 32

33 ÖLÇME 55. Nesnelerin çevrelerini belirler. 56. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluðunu hesaplar. 57. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Geometri tahtasýnda, noktalý veya kareli kâðýtta kare, dikdörtgen veya bunlarýn birleþiminden oluþturulan düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý buldurulur. Þeklin çevre uzunluðu 14 birimdir. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa Geometri tahtasý, noktalý veya kareli kâðýt getirir. Öðrenci: Sýnýfa Geometri tahtasý, noktalý veya kareli kâðýt getirir. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý hesaplattýrýlýr. 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm Camýn, fotoðrafýn, resmin, tahtanýn vb. nesnelerin kenar uzunluklarý ölçtürülerek bir çizelge þeklinde yazdýrýlýr. Her bir nesneye ait kenarlarýn uzunluklarý toplatýlarak o nesnenin çevre uzunluðu buldurulur Uzunluk ölçme DÝ: Geometri DD: Resim Çevreyi tahmin etmeye yönelik etkinlikler de yaptýrýlýr. Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sýnýrlýlýklarý içinde düzenlenir. 33

34 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 58. Cisimlerin bir yüzünün alanýný standart olmayan birimlerle ölçer. Kitap, A4 kâðýdý, karo vb. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandýrýlýr. Öðretmen masasýnýn üst yüzünün alanýný bulmak için A4 kâðýtlarý masanýn yüzüne birbiri ardýna boþluk kalmayacak þekilde yerleþtirilir. Masanýn üst yüzünün alanýnýn kaç tane A4 kâðýdý ile kaplanabileceði buldurulur Alan HAZIRLIK Ölçme birimi, alaný bulunacak cismin bir yüzünü tam olarak kapatmadýðý durumlarda neler yapýlabileceði tartýþýlýr. DÝ: Geometri Çevre uzunluðu verilip kenar uzunluðu buldurulmaz. Her türlü düzlemsel þeklin çevre uzunluðu hesaplatýlýr. 34

35 ÖLÇME 59. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. Yakýn çevreden ve günlük hayattan para ile yapýlan alýþveriþ problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa eski paralar getirilir. Öðrenci: Sýnýfa eski paralar getirilir Paralarýmýz DÝ: Zihinden dört iþlem Yakýn çevreden ve günlük hayattan para ile yapýlan alýþveriþ problemleri, öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sayý sýnýrlýlýklarý içinde olmalýdýr. Para saydýrýlýr. Sözlü alýþveriþ problemleri sorulur. 35

36 ÖLÇME 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME 8.6. Zaman 60. Saati okur. HAZIRLIK Öðretmen: Kartona çizilmiþ saat yapýlýr. Öðrenci: Kartona çizilmiþ saat yapýlýr. Çeyrek kavramýndan yararlanýlarak çeyrek saatlerde yelkovanýn konumu okutulur. Yelkovan 3'ün üzerinde iken çeyrek geçe, 9'un üzerinde iken çeyrek kala ifadeleri kullanýlarak saat okutulur. Sayýsal saat, akrepli ve yelkovanlý saatle karþýlaþtýrýlarak okutulur. Günlük yaþamýnda çeyrek saatlik zaman diliminde yaptýklarý iþlerin kaydý tutturularak bir sunu hazýrlatýlýr :45 Sayýsal saatte okuduðu 14.20'nin, akrep ve yelkovanlý saatteki karþýlýðý belirletilir. 14: DD: Hayat Bilgisi dersi Dün, Bugün, Yarýn Teneffüsler kaç dakikadýr? Sevdiðiniz bir þarkýyý okuma süresi kaç dakikadýr? Sevdiðiniz reklam kaç dakika sürüyor? vb. sorularla birer, beþer, onar,... dakikalýk aralýklarda yapýlan iþler açýklatýlýr. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler, öðrencilerin düzeylerine uygun olacak þekilde bu sýnýfýn sayý sýnýrlýlýklarý içinde olmalýdýr. Cem, annesinden parkta oyun oynamak için ile arasý izin almýþtýr. Oyun oynamak için kaç dakika izin almýþtýr? 36

37 ÖLÇME 61. Belirli bir zamaný, farklý zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 62. Zaman ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 72 dakika = 1 saat 12 dakikadýr. 1 saat 30 dakika = 90 dakikadýr. Öðrencilerin Beden Eðitimi dersimiz 80 dakika sürmüþtür. ifadesindeki geçen zamaný 1 saat 20 dakika biçiminde yazarak ifade etmeleri saðlanýr. 4 HAFTA ÜNÝTE 8 ÖLÇME HAZIRLIKLAR Öðretmen: Öðrenci: Öðrenci servisinin, yolcu otobüsünün, trenin, vapurun vb. taþýtlarýn hareket saatlerini gösteren çizelgelerin incelenmesi saðlanýr. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarýsýnýn ayný hýzla ne kadar sürede yürüneceði tartýþtýrýlarak öðrencilerin zaman hakkýndaki düþünceleri anlattýrýlýr. Bir, yarým ve çeyrek saatte yapabileceðiniz etkinlikleri anlatan bir paragraf yazýnýz. Öðle yemeðini 40 dakikada yiyen bir kiþi 13.00'te yemeðe baþlamýþtýr. Yemekten saat kaçta kalkmýþtýr? 8.7.Zaman ölçüleri DD: Beden Eðitimi Spor Kültürü ve Olimpik Eðitim DÝ: Doðal Sayýlar Saat ve dakikanýn kýsaltmalarý kullandýrýlmaz. Kýsa kola bakarak Saat 4'ü geçiyor. dediðinde 4'ü ne kadar geçti? Saat 5'e geliyor. dediðinde 5'e ne kadar var? sorularýyla yelkovanýn görevi fark ettirilir. 1 saatin 60 dakika, yarým saatin 30 dakika, çeyrek saatin 15 dakika olduðu vurgulanýr. Basketbol, futbol vb. karþýlaþmalarýn süresi kaç saat, kaç dakikadýr? 37

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2 DÜZLEM 2 EYLÜL 18-22 Eylül 2017 (1.Hafta) GEOMETRİ DÜZLEM 1 NOKTA 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Toplu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM 2 DÜZLEM EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 2 DÜZLEM 1 NOKTA 1.ÜNİTE ARA DİSİPLİNLERLE DEĞERLEN 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Toplu iğnenin kâğıttaki izi,

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

NOKTA DÜZLEM DÜZLEM. [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır. [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz

NOKTA DÜZLEM DÜZLEM. [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır. [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz 1.ÜNİTE E ALANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM 18 EYLÜL - EYLÜL EYLÜL (1. Hafta) 1 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler. Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI EYLÜL-EKİM EKİM.hafta 1.hafta YARIMBAĞ İLKOKULU 015-016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI I.ÜNİTE DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN GEOMETRİ GEOMETRİ Açı ve Ölçüsü 1

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter.hafta - Eylül Ağustos Böceği ile Karınca (Okuma Metni).. /...hafta - 0 Eylül Hece Nedir? - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler -.hafta 0-0 Ekim Hacivat ile Karagöz

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler

Geometrik Örüntüler. Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller. Geometrik Örüntüler Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler Geometride Temel Kavramlar Uzamsal İlişkiler Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri Geometrik Cisimler Prizmaların Benzer ve Farklı Yönleri Geometrik Şekiller

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ ... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Problem Çözme

Problem Çözme Toplama İşlemi Problem Çözme 1. sınıf M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı