ORAN - ORANTI TEST / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORAN - ORANTI TEST / 1"

Transkript

1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6. x 3 y 5 x+y x y A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. Bir torbada 14 badem, 20 fýndýk vardýr. Buna göre, torbadaki badem sayýsýnýn fýndýk sayýsýna x + y 7 x y 3 x y 1 5 A) B) 1 C) 3 D) 2 E) a4b a b 8. 5k + p 4k 3p 3 2 k p

2 ORAN - ORANTI TEST / m + 4n 5 ve p 4n p 3 m p a nýn b ye oraný, c nin b ye oraný 5 25 tir. Buna göre, a nýn c ye a + b 3 a 4 c b 2 b 3 a c A) B) C) D) 2 E) a 4 b 1 b 5 a 3a 2b a+b x 3 y 4 x 4 z 5 3y + z 2y z a + 5 b 1 b+ 20 a b a Ýsabet Karavana Ali Ahmet Ayþe Can Veli a 5 b 2 a+b a b 2a 3b Bir atýþ yarýþmasýnda yarýþan Ali, Ahmet, Ayþe, Can ve Veli nin yarýþma boyunca isabetli ve karavana atýþlarý tabloda verilmiþtir. Buna göre, hangi oyuncunun isabet oraný en fazladýr? A) Ali B) Ahmet C) Ayþe D) Can E) Veli 1-C 2-A 3-C 4-D 5-E 6-D 7-E 8-B 9-B 10-C 11-A 12-D 13-C 14-B 15-D 16-D 349

3 ORAN - ORANTI TEST / 2 1. Aþaðýdaki oran çiftlerinden kaç tanesi orantý oluþturur? 5 15 I., II., III., IV., V., x 0,16 0,3 0,12 orantýsýnda x in deðeri kaçtýr? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0, x 5 8 x kaçtýr? 2. 4 oraný aþaðýdakilerden hangisi ile birlikte bir 5 orantý oluþturur? a 5 20 orantýsýnda a nýn deðeri kaçtýr? x x kaçtýr? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) x x kaçtýr? 8. 4:5x:15 x kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 A) 1 B) 4 C) 6 D) 8 E)

4 ORAN - ORANTI TEST / 2 9. x 2 y 3 y 4 z 5 x, y ve z sayýlarý sýrasýyla aþaðýdaki hangi sayýlarla orantýlýdýr? A) 8,12,15 B) 8,15,12 C) 12,8, a 2 b 3 c 6 d 5 e 25 f 4 a c e b d f D) 12,15,8 E) 15,12, dakikanýn 2 saate oraný aþaðýdakilerden hangisidir? a c e 6 b d f 2 2 a c f b d e 1 1 A) 36 B) 6 C) 1 D) E) a 4 b 5 b 5 c 6 a c b ifadesinin de- a c 3 b d ad+bc c d bc c+ d ðeri kaçtýr? a b+ 6c 3 a + b+ 2c a+2b a b 16. a+b+c0 ifadesinin de- ðeri kaçtýr? a+b b+c a+c + + c a b A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 3 B) 1 C) 0 D) 1 E) 3 1-B 2-A 3-B 4-D 5-D 6-B 7-E 8-E 9-A 10-C 11-E 12-A 13-E 14-C 15-A 16-E 351

5 ORAN - ORANTI TEST / 3 1. a c 3 b d 5. a, b ve c sayýlarý sýrasýyla 2, 3 ve 4 sayýlarý ile orantýlýdýr. a+b+c540 ifadesinin deðeri kaç- b nin deðeri kaçtýr? týr? a c a+b c d A) 40 B) 80 C) 120 D) 180 E) a b c a+b+c a+b c 6. a, b ve c birer pozitif tam sayýdýr. a 2 b 3 b 4 c 7 a+b+c toplamýnýn en küçük deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 17 B) 19 C) 29 D) 41 E) x y z x y x +z a b c a+b b c ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 7 D) 5 E) 3 4. a c e 5 b d f ifadesinin deðe- ri kaçtýr? b a c d e+3f b d f 8. x:y:z4:5:6 x+2y z x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 256 B) 128 C) 64 D) 128 E)

6 ORAN - ORANTI TEST / 3 9. a b 3 5 2a b7 13. a b c 3 5 a+b+c27 a kaçtýr? 2a+b c ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 17 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) x:y:z3:4:5 ve x+y+z180 2x+3y+z iþleminin sonucu kaçtýr? 14. a 4 b 5 5a 3b40 a+2b ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 280 B) 290 C) 315 D) 330 E) 345 A) 82 B) 92 C) 102 D) 112 E) a b c a+2b66 3a+2b c ifadesinin deðeri kaçtýr? 15. a c 5 b d 3a+4c20 15b+20d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 15 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) a + b 5 a b 3 2a+3b44 a. b kaçtýr? 16. a.xb.yc.z x y z 3 a+b+c toplamý kaçtýr? A) 64 B) 32 C) 16 D) 8 E) 4 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 1-E 2-E 3-B 4-D 5-D 6-D 7-A 8-B 9-C 10-E 11-E 12-A 13-C 14-D 15-B 16-A 353

7 ORAN - ORANTI TEST / 4 1. Bir karýþýmýn 100 litresinde 60 litre alkol olduðuna göre, ayný karýþýmýn 40 litresinde kaç litre alkol bulunur? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) Bir fayans iþçisi 60 m 2 fayansý 6 saatte döþerse, 90 m 2 fayansý kaç saatte döþer? A) 9 B) 7 C) 6 D) 4 E) km yol aldýðýnda 7 litre benzin harcayan bir otomobil 150 km yol aldýðýnda kaç litre benzin harcar? 6. 2 defter 2,8 TL 5 defter kaç TL dir? A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 1 A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) dakikada 17 fotoðraf çeken bir fotoðraf makinesi 15 dakikada kaç tane fotoðraf çekebilir? A) 34 B) 40 C) 51 D) 67 E) Bir halýyý 8 iþçi 15 günde dokursa, 10 iþçi kaç günde dokur? A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) Eþit güçteki 8 iþçi bir iþi 12 günde yaptýðýna göre, ayný güçteki 4 iþçi ayný iþi kaç günde yapar? kg undan 57 tane ekmek yapýldýðýna göre, 24 kg undan kaç tane ekmek yapýlýr? A) 2 B) 4 C) 12 D) 18 E) A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

8 ORAN - ORANTI TEST / Oranlarý olan iki doðal sayýnýn toplamý 80 olduðuna göre, küçük sayý kaçtýr? 5 A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) Çevresi 320 m olan dikdörtgen bir bahçenin kenarlarý 3 ve 5 sayýlarý ile orantýlý bahçenin kýsa kenarýnýn uzunluðu kaç m dir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) Bir sýnýftaki kýz öðrencilerin sayýsýnýn erkek öðrencilerin 3 sayýsýna oraný dir. 7 Sýnýf mevcudu 60 bu sýnýftaki kýz öðrencilerin sayýsý kaçtýr? A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) Bir üçgenin dýþ açýlarýnýn ölçüsü 3, 4, 5 ile orantýlýdýr. Buna göre, bu üçgenin en küçük iç açýsýnýn ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) kg þeker, 20 kg un ve 60 kg su karýþtýrýlarak bir hamur elde ediliyor. Buna göre, hamurdaki un kütlesinin þeker kütlesine 15. Bir üçgenin kenarlarý 3, 4 ve 6 sayýlarý ile orantýlýdýr. Bu üçgenin en kýsa kenarý 9 cm çevresi kaç cm dir? A) 39 B) 42 C) 45 D) 48 E) cm uzunluðundaki bir kumaþ 7 ve 13 sayýlarý ile orantýlý olacak þekilde iki parçaya ayrýlýyor. Buna göre, büyük parçanýn uzunluðu kaç cm dir? 16. Boyu 180 cm olan bir adamýn gölgesinin uzunluðu 240 cm dir. Ayný gün, yer ve saatte gölgesinin uzunluðu 80 cm olan bir çocuðun boyu kaç cm dir? A) 120 B) 140 C) 180 D) 240 E) 260 A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) C 2-C 3-E 4-E 5-A 6-B 7-B 8-C 9-D 10-D 11-B 12-E 13-C 14-A 15-A 16-B 355

9 ORAN - ORANTI TEST / 5 1. a ile b doðru orantýlýdýr. a4 ise b20 dir. Buna göre, a20 ise b kaçtýr? 5. a sayýsý, (c 3) ile doðru ve (b+1) ile ters orantýlýdýr. a6 ve c6 ise b5 dir. Buna göre, a8 ve c8 ise b kaçtýr? A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) (x+2) ile (y 3) sayýlarý doðru orantýlýdýr. x3 ise y4 dür. Buna göre, x8 ise y kaçtýr? 6. a, 4 ile doðru orantýlý ve b, 3 ile ters orantýlýdýr. a+2b112 a nýn deðeri kaçtýr? A) 12 B) 36 C) 88 D) 96 E) a ile b ters orantýlýdýr. a5 ise b50 dir. Buna göre, a10 ise b kaçtýr? A) 25 B) 40 C) 55 D) 70 E) a, b ve c sayýlarý sýrasýyla 2, 3 ve 5 sayýlarý ile ters orantýlý aþaðýdaki hangi sayýlarla sýrasýyla doðru orantýlýdýr? A) (6,10,15) B) (6,5,10) C) (15,10,6) D) (15,6,10) E) (10,15,6) 4. (x+2) ile (y 3) sayýlarý ters orantýlýdýr. x2 ise y6 dýr. Buna göre, y4 ise x kaçtýr? 8. Yandaki tabloda a ve b sayýlarý ters orantýlýdýr. Buna göre, x+y toplamý kaçtýr? a b 6 x y A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E)

10 ORAN - ORANTI TEST / 5 9. Bir fýçý zeytinyaðý 0,5 cl lik 400 þiþeye dolduruluyor. Bu fýçýdaki zeytinyaðý 2,5 cl lik kaç þiþeye doldurulur? A) 80 B) 120 C) 180 D) 240 E) ve 17 yaþlarýnda iki çocuk 240 TL yi yaþlarý ile doðru orantýlý olacak þekilde paylaþýrlarsa, büyük çocuk kaç TL alýr? A) 156 B) 136 C) 126 D) 116 E) Bir sýnýftaki kýz öðrencilerin sayýsýnýn erkek öðrencilerin 8 sayýsýna oraný tir. 15 Buna göre, sýnýftaki toplam öðrenci sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 23 B) 46 C) 69 D) 72 E) TL üç kardeþ arasýnda 2, 3 ve 5 ile orantýlý olacak þekilde paylaþtýrýlýyor. Buna göre, en çok para alan kardeþ ile, en az para alan kardeþ arasýnda kaç TL fark vardýr? A) 116 B) 186 C) 216 D) 256 E) Bir torbadaki sarý ve kýrmýzý renkli bilye sayýlarý sýrasýyla 8 ve 13 ile orantýlýdýr. Torbadaki sarý renkli bilye sayýsý 60 ile 70 arasýnda kýrmýzý renkli bilye sayýsý kaçtýr? A) 64 B) 91 C) 104 D) 108 E) Bir sýnýftaki kýzlarýn sayýsýnýn, erkeklerin sayýsýna oraný 1,5 tir. Buna göre, sýnýf mevcudu en az kaç kiþi olabilir? A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 E) a, b ve c maddeleri a b c oranlarýnda karýþtýrýlarak 240 gramlýk bir karýþým hazýrlanýyor. Buna göre, karýþýmda kaç gram b maddesi bulunur? 16. Bir iþyerinde çalýþan erkeklerin sayýsýnýn, bayanlarýn 5 sayýsýna oraný dir. 7 Bu iþyerinde toplam çalýþan sayýsý 70 ten fazla olduðuna göre, iþyerinde çalýþanlarýn sayýsý en az kaç kiþidir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 60 A) 71 B) 72 C) 84 D) 96 E) E 2-E 3-A 4-B 5-D 6-D 7-C 8-E 9-A 10-D 11-C 12-E 13-B 14-C 15-A 16-B 357

11 ORAN - ORANTI TEST / 6 1. Bir ressam mavi(m), yeþil(y) ve beyaz(b) boyalarý, M 1 Y 2 ve Y 4 B 3 oranýnda karýþtýrarak 330 gr lýk bir karýþým elde etmek istiyor. Buna göre, kaç gram yeþil boya kullanýlmalýdýr? 5. Bir iþçi bir kalasý 4 parçaya 12 dakikada ayýrýrsa, ayný iþçi ayný kalasý 5 parçaya kaç dakikada ayýrýr? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16 A) 90 B) 100 C) 120 D) 150 E) iþçi 16 m 2 halýyý 24 günde dokuduðuna göre, 10 iþçi 15 günde kaç m 2 halý dokuyabilir? iþçi 90 m lik yolu 36 günde yaparsa, 6 iþçi 120 günde kaç m lik yol yapar? A) 30 B) 60 C) 90 D) 150 E) 200 A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) iþçi 90 dönümlük tarlayý 12 günde iþliyor. Buna göre, ayný güçte 14 iþçi 24 günde kaç dönüm tarlayý iþleyebilir? A) 20 B) 40 C) 80 D) 100 E) a, b ve c sayýlarý sýrasý ile 3, 4 ve 8 sayýlarý ile ters orantýlýdýr. a+b140 c kaçtýr? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) Bir atölyede, bir iþçi bir halýyý 36 günde dokuyor. Buna göre, ayný nitelikteki iþçilerin ayný ölçüdeki halýyý dokuma süreleri aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ verilmiþtir? A) 2 iþçi 18 günde dokur. B) 3 iþçi 12 günde dokur. C) 4 iþçi 9 günde dokur. D) 6 iþçi 6 günde dokur. E) 2 iþçi 72 günde dokur tane cevizi üç kardeþten ilk ikisi sýrasý ile 3 ve 4 ile doðru, üçüncü kardeþ ise 5 ile ters orantýlý olarak paylaþýyorlar. Buna göre, ikinci kardeþe düþen ceviz sayýsý kaçtýr? A) 500 B) 400 C) 300 D) 200 E) 100

12 ORAN - ORANTI TEST / m 2 lik bir arazi 3 ile doðru orantýlý, 2 ve 5 ile ters orantýlý olacak þekilde üç parsele ayrýlýyor. Buna göre, en büyük parsel kaç m 2 dir? A) 270 B) 240 C) 200 D) 180 E) Bir traktörün ön ve arka tekerleðinin yarýçaplarý sýrasýyla 3 ve 5 ile orantýlýdýr. Buna göre, ön tekerleðin 150 tur döndüðü bir mesafe arka tekerlek kaç tur döner? A) 75 B) 90 C) 120 D) 140 E) kg lýk balýk 2 ve 3 ile doðru, 4 ile ters orantýlý olacak þekilde parçalara ayrýlacaktýr. Buna göre, en küçük parça kaç kg olur? A) 10 B) 30 C) 50 D) 80 E) Bir musluk boþ bir havuzu 6 saatte doldurmaktadýr. Bu musluktan birim zamanda akan su miktarý oranýnda azaltýlýrsa bu havuz kaç saatte dolar? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) Bir askeri birlikte 150 askere, 50 gün yetecek kadar yiyecek vardýr. 30 gün sonra 30 asker terhis olursa, kalan yiyecek, kalan askerlere kaç gün yeter? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) Yandaki þemada bir tarlanýn ekim grafiði verilmiþtir. I. Buðday II. Arpa IV III 120 III. Yonca IV. Þeker pancarý I II olmak üzere, bu tarlaya 240 dönüm arpa ekildiðine göre, toplam kaç dönüm buðday ve þeker pancarý ekilmiþtir? A) 120 B) 240 C) 320 D) 400 E) Ayný nitelikte 30 iþçi bir iþi günde 6 saat çalýþarak 20 günde bitirirse, ayný iþi günde 9 saat çalýþarak 40 günde ayný nitelikte kaç iþçi bitirebilir? 16. Bir iþçi bir iþi 42 dakikada yapmaktadýr. 3 Bu iþçinin hýzý oranýnda artýrýlýrsa ayný iþi kaç 4 dakikada yapar? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20 A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60 1-C 2-D 3-E 4-E 5-E 6-D 7-C 8-B 9-A 10-A 11-D 12-A 13-B 14-B 15-D 16-B 359

13 ORAN - ORANTI TEST / , 18 ve 24 sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) Toplamlarý 134 olan 10 tane sayýdan toplamlarý 14 olan iki tanesi ayrýlýyor. Buna göre, geriye kalan sayýlarýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) Toplamlarý 108 olan 9 tane sayýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) tane sayýnýn aritmetik ortalamasý 24, bunlardan farklý 6 tane sayýnýn aritmetik ortalamasý 12 olduðuna göre, bu 15 sayýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? A) 15,5 B) 17,5 C) 18,5 D) 19,2 E) 20,5 3. x, 10 ve 24 ün aritmetik ortalamasý 36 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 24 B) 34 C) 54 D) 64 E) Bir öðrencinin girdiði dört sýnavýn ortalamasý 10 dur. Bu öðrencinin son iki sýnavýnýn ortalamasý 7 olduðuna göre, ilk iki sýnavýn ortalamasý kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) ile sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? 8. a ile b nin aritmetik ortalamasý 36, a ile c nin aritmetik ortalamasý 45, b ile c nin aritmetik ortalamasý 57 a, b, c sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) A) 38 B) 42 C) 46 D) 52 E) 54

14 ORAN - ORANTI TEST / 7 9. Not Öðrenci sayýsý ile 6 11 sayýlarýnýn geometrik ortalamasý kaçtýr? Yukarýdaki tabloda bir sýnýftaki öðrencilerin matematik sýnavýnda aldýðý puanlarýn daðýlýmý verilmiþtir. Buna göre, sýnýfýn matematik sýnavýndaki not ortalamasý kaçtýr? A) 3 B) 3,1 C) 3,4 D) 4 E) 4,2 10. Bir öðrenci dört sýnava girmiþtir. Ýlk üç sýnavýn ortalamasý 6 dýr. Öðrencinin dört sýnavdan aldýðý notlarýn ortalamasý 8 son sýnavdan aldýðý not kaçtýr? x+1 ve 8 2x+4 sayýlarýnýn geometrik ortalamasý 32 x kaçtýr? A) B) 0 C) D) E) A) 18 B) 16 C) 14 D) 13 E) Bir sýnýftaki kýz öðrencilerin sayýsýnýn erkek öðrencilerin 1 sayýsýna oraný tür. 4 Bu sýnýfta matematik dersinden kýzlarýn not ortalamasý 63 ve erkeklerin not ortalamasý 58 olduðuna göre, tüm sýnýfýn not ortalamasý kaçtýr? 15. x ile y sayýlarýnýn geometrik ortalamasý 8 dir. x, y ve z sayýlarýnýn geometrik ortalamýsý 12 olduðuna göre, z kaçtýr? A) 29 B) 28 C) 27 D) 24 E) 18 A) 58 B) 59 C) 60 D) 61 E) a ile b nin aritmetik ve geometrik ortalamalarý eþittir , 4 ve 8 sayýlarýnýn geometrik ortalamasý kaçtýr? Buna göre, a 2 2ab+b 2 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 1-D 2-C 3-E 4-A 5-C 6-D 7-E 8-C 9-A 10-C 11-B 12-B 13-E 14-C 15-C 16-B 361

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010

T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010 T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010 D KKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçı ın

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

ORAN - ORANTI Test -1

ORAN - ORANTI Test -1 ORAN - ORANTI Test -. x y x y x y. x y z 6 x z y 8 6 6. x y x y = 0 x 6. a b a b b a 0 0 0 0 6. a b c a b + c = a b farkı 6 0 6. a b a b = a. a b a + b = 6 b 8. x y z x y + z = x + z toplamı 8 0 6 0 0

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine Oran-Orantı 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 6. 9. I II III Bora Utku 8 8 Yukarıdaki üç kutuda bilyeler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. kutuda bulunan bilyelerin sayısının

Detaylı

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçýk 3 bölümden oluþmaktadýr. 1. bölümde yer alan 25 matematik sorusunun her biri 1,2 puan deðerindedir. 2. bölümde yer alan 15 matematik sorusunun her biri 2,4 puan deðerindedir.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 6 KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sok. No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Þekildeki 9 balon sabit, 3 ok ise gösterilen doðrultuda hareket etmektedirler. Bir ok, balonu vurup patlattýktan sonra ayný yönde hareket etmeye devam etmektedir. Þekle göre oklarla

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI MATEMATİK

ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK SORU BANKASI MATEMATİK MATEMATİK 1-)Ekmeğin tanesi 75 krş.tur.2ekmek alana 1 ekmek bedava olduğuna göre 30 ekmek için kaç tl ödenir? a)22,5 tl b)30 tl c)15tl d)10 tl 2-)3 kardeşin yaşları toplamı 45 tir.10 yıl sonra yaşları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı