DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1"

Transkript

1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 A) 1 B) 10 C) 50 D) 80 E) a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. a<7 olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn alabileceði en büyük deðer A) 54 B) 60 C) 63 D) 72 E) a ve b doðal sayý a+b=15 olduðuna göre, a. b nin en büyük deðeri A) 15 B) 20 C) 36 D) 48 E) a, b ve c birer rakamdýr. a+b=8 b+c=6 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn en küçük deðer 7. a ve b doðal sayýlardýr. a. b=12 olduðuna göre, 3a+2b ifadesinin en büyük deðeri A) 38 B) 36 C) 32 D) 28 E) 24 A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 4. a, b ve c rakamdýr. Buna göre, 3a+2b 5c ifadesinin alabileceði en küçük deðer 8. a, b ve c doðal sayýlardýr. a. b=30 b. c=48 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn en büyük deðeri A) 45 B) 43 C) 6 D) 8 E) A) 79 B) 41 C) 29 D) 24 E) 19

2 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 9. a, b ve c doðal sayýlardýr. 3a+2b c=33 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer A) 33 B) 20 C) 13 D) 12 E) x + y 1 z Yukarýdaki toplama iþleminde x, y ve z sýfýrdan ve birbirinden farklý birer rakam olduðuna göre, üç basamaklý xyz sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer A) 999 B) 998 C) 987 D) 964 E) x, y ve z birbirinden farklý doðal sayýlardýr. 2x+3y+5z=80 olduðuna göre, z nin alabileceði en büyük deðer A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) a b c b a 9 Yukarýda verilen toplama iþlemine göre, a+c b ifadesinin deðeri A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) sayfalýk bir kitabý 1 den baþlayarak numaralandýrmak için kaç tane rakam kullanýlmalýdýr? A) 320 B) 312 C) 308 D) 302 E) A B x Yukarýdaki çarpma iþleminde A, B harfleri sýfýrdan ve birbirinden farklý rakamlar olduðuna göre, iþlemin sonucu en az A) 140 B) 154 C) 168 D) 182 E) sayfalýk bir kitabýn sayfalarý numaralandýrýlýrken 5 rakamý kaç kez kullanýlmýþtýr? x a b Yukarýdaki çarpma iþleminde her nokta bir rakam göstermektedir. Buna göre, b A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 16 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1-D 2-A 3-E 4-A 5-D 6-E 7-A 8-A 9-E 10-B 11-B 12-E 13-C 14-D 15-C 16-C 109

3 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / ile 143 arasýnda kaç tane çift doðal sayý vardýr? A) 60 B) 64 C) 65 D) 66 E) a, b ve c doðal sayýlar olmak üzere, 2a=b. c+7 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) b ve c çift sayýdýr. B) b ve c tek sayýdýr. C) b veya c den en az biri çift sayýdýr. D) a tek sayýdýr. E) a çift sayýdýr. 2. a ve b pozitif doðal sayýlardýr. a b tek sayý olduðuna göre, I. a tek sayýdýr. II. b tek sayýdýr. III. b çift sayýdýr. yargýlarýndan hangisi veya hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 6. a, b ve c pozitif doðal sayýlardýr. a b+ 3 c 2 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a tek sayýdýr. B) a çift sayýdýr. C) b çift sayýdýr. D) c tek sayýdýr. E) c çift sayýdýr. 3. I II III Yukarýda verilenlerden hangisi veya hangileri tek sayýdýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 7. a ve b ardýþýk tam sayýlar olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? A) (a 1)(b+2) B) (a+1)(b+4) C) (2a+1)(b+2) D) (a+5)(b 3) E) (a 2)(b+3) 4. x bir doðal sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? A) x 3 +2x B) x 4 +3x+1 C) x 5 +x 3 +x D) x 2 3x E) x a, b ve c ardýþýk çift sayýlar ve a<b<c olduðuna göre, (a b).(b c) 2 (c a) ifadesinin deðeri A) 16 B) 8 C) 8 D) 16 E) 32

4 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 2 9. a tek doðal sayý olduðuna göre, 3a+1 den sonra gelen ilk iki çift doðal sayýnýn toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 6a B) 6a+2 C) 6a+4 D) 6a+6 E) 6a !+1!+2!+3!+4! toplamýnýn deðeri A) 38 B) 36 C) 34 D) 32 E) a bir doðal sayý olmak üzere, 2a+5 ten sonra gelen ardýþýk iki tek sayýnýn toplamý 44 olduðuna göre, a A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) (3!)! ifadesinin deðeri A) 720 B) 540 C) 360 D) 240 E) Ardýþýk 5 tam sayýnýn toplamý 245 olduðuna göre, bu sayýlarýn en küçüðü A) 47 B) 48 C) 49 D) 50 E) a. 5!=7! olduðuna göre, a A) 120 B) 80 C) 62 D) 42 E) =x olduðuna göre, toplamýnýn x türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 16. T=0!+1!+2! ! toplamýnda 1,2,3,...,49 terimlerinin herbiri 1 artýrýlýrsa T toplamý ne kadar artar? A) x+140 B) x+145 C) x+147 D) x+149 E) x+151 A) 49! B) 49! 1 C) 50! D) 50! 1 E) 50!+1 1-B 2-A 3-C 4-D 5-B 6-A 7-D 8-E 9-E 10-B 11-A 12-C 13-C 14-A 15-D 16-D 111

5 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 3 1. Rakamlarý çarpýmý 8 olan iki basamaklý en büyük doðal sayý ile en küçük doðal sayýnýn toplamý 5. A5B2 ve A3B9 dört basamaklý sayýlardýr. Buna göre, A5B2 A3B9 farký A) 105 B) 99 C) 81 D) 72 E) 60 A) 193 B) 207 C) 209 D) 217 E) Rakamlarý sýfýrdan farklý çift sayýlar olan üç basamaklý en küçük doðal sayý A) 222 B) 224 C) 234 D) 246 E) A2B5C altý basamaklý sayýsýnda 2 ve 5 rakamlarý yer deðiþtirirse, sayý kaç artar? A) 2320 B) 2640 C) 2750 D) 2800 E) Ýki basamaklý bir doðal sayýnýn onlar basamaðýndaki rakam 2 artýrýlýp birler basamaðýndaki rakam 8 azaltýlýrsa, bu sayý kaç artar? 7. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. A +B AB BA Buna göre,. ifadesinin deðeri AB+BA A B A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) A) B) 1 C) D) E) ABCD dört basamaklý sayýsýnda A ve C rakamlarý 3 er arttýrýlýr, B ve D rakamlarý 5 er azaltýlýrsa, sayý ne kadar artar? 8. AA ve BB iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, A B AA BB oraný A) 3000 B) 2650 C) 2500 D) 2525 E) A) B) C) D) E)

6 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 3 9. a+b=2(a b) þartýný saðlayan iki basamaklý ba sayýlarýnýn toplamý A) 99 B) 92 C) 84 D) 81 E) AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. AB+BA=77 olduðuna göre, A. B çarpýmýnýn en büyük deðeri A) 24 B) 20 C) 15 D) 12 E) ab iki basamaklý bir doðal sayýdýr. ab=5(a+b) a olduðuna göre, oraný b A) B) 1 C) D) E) xy ve yx iki basamaklý doðal sayýlardýr. xy+yx=143 olduðuna göre, x. y çarpýmýnýn alabileceði en büyük deðer A) 42 B) 36 C) 30 D) 24 E) Rakamlarý toplamýnýn 6 katýna eþit olan iki basamaklý kaç doðal sayý vardýr? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) ab ve ba iki basamaklý doðal sayýlardýr. Buna göre, ab+ba=154 eþitliðini saðlayan en büyük ab sayýsýnýn rakamlarý çarpýmý A) 45 B) 48 C) 49 D) 54 E) ab iki basamaklý sayýsý rakamlarý toplamýnýn 7 katýna eþittir. a=b+3 olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri 16. ab iki basamaklý sayýsý ba iki basamaklý sayýsýnýn 2 katýndan 3 eksik olduðuna göre, ab+ba toplamý A) 11 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5 A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 E) 77 1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6-E 7-A 8-C 9-E 10-D 11-E 12-B 13-D 14-A 15-A 16-A 113

7 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / basamaklý bir sayý ile 4 basamaklý bir sayýnýn çarpýmý en çok kaç basamaklý olur? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 5. a, b ve c rakam a 2 =2b=c olduðuna göre, yazýlabilecek en büyük abc üç basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 402 B) 412 C) 623 D) 824 E) basamaklý bir sayý ile 8 basamaklý bir sayýnýn çarpýmý en az kaç basamaklý olur? A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) ABCD rakamlarý birbirinden farklý dört basamaklý bir sayýdýr. A.B. C. D=324 olduðuna göre, ABCD sayýsýnýn en büyük deðeri A) 9821 B) 9632 C) 9661 D) 9241 E) Ýki basamaklý bir doðal sayýnýn rakamlarýn toplamý 9, rakamlarý çarpýmý 14 olduðuna göre, rakamlarý farký kaç olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7. AA+AB+BA+BB=176 Yukarýda verilen toplama iþlemine göre, A+B toplamýnýn deðeri A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) A<2<B<6<C þartýný saðlayan üç basamaklý kaç farklý ABC sayýsý yazýlabilir? 8. ABC,BCA ve CAB üç basamaklý doðal sayýlardýr. ABC+BCA+CAB toplamýnýn deðeri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) A) 123 B) 144 C) 235 D) 444 E) 560

8 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 4 9. abc, bca, cab üç basamaklý sayýlardýr. abc+bca+cab=2553 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn deðeri A) 18 B) 21 C) 23 D) 25 E) Üç basamaklý 7AB sayýsý, iki basamaklý AB sayýsýnýn 40 katýndan 2 eksiktir. Buna göre, A+B toplamýnýn deðeri A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) aab, bbc, cca üç basamaklý sayýlardýr. aab+bbc+cca=1998 olduðuna göre, yazýlabilecek en büyük abc üç basamaklý sayýsýnýn rakamlarý çarpýmý A) 0 B) 64 C) 72 D) 75 E) ab7 üç basamaklý, ab iki basamaklý bir sayý olmak üzere, ab7+ab=722 olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) Üç basamaklý ABC sayýsý ile, ABC nin rakamlarý birer artýrýlarak oluþturulan üç basamaklý sayýnýn toplamý 1055 tir. Buna göre, A+B+C toplamýnýn deðeri A) 16 B) 13 C) 11 D) 10 E) Dört basamaklý 16AB sayýsý, iki basamaklý AB sayýsýnýn 51 katýdýr. Buna göre, A+B toplamýnýn deðeri A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) aab ve baa üç basamaklý iki doðal sayýdýr. aab baa=396 olduðuna göre, a b 16. Dört basamaklý abcd sayýsý, üç basamaklý abc sayýsýndan 2112 fazladýr. Buna göre, a+b+c+d toplamý A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 1-B 2-C 3-E 4-D 5-D 6-B 7-B 8-D 9-C 10-C 11-B 12-D 13-A 14-A 15-E 16-E 115

9 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 5 1. Rakamlarý farklý 3 basamaklý en büyük doðal sayý abc dir. Buna göre, 2a 3b+c ifadesinin deðeri A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. AB 4 BA 7 olduðuna göre, A+B toplamýnýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. ab iki basamaklý bir sayý ve x doðal sayýdýr. ab=x 2 olduðuna göre, kaç farklý ab sayýsý vardýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. x, y, z ardýþýk tek sayýlardýr. z<y<x olduðuna göre, xyz üç basamaklý sayýsý zyx üç basamaklý sayýsýndan kaç fazladýr? A) 496 B) 396 C) 344 D) 286 E) En az beþ basamaklý 6 tane sayýdan her birinin onlar basamaðý 4 azaltýlýp binler basamaðý 1 artýrýlýyor. Buna göre, bu sayýlarýn toplamý ne kadar artar? A) 4520 B) 4760 C) 5360 D) 5520 E) x3y üç basamaklý sayýsý A olduðuna göre, x4y5 dört basamaklý sayýsýnýn A türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 10. A+375 B) 10. A+105 C) 10.A 105 D) 10.A 375 E) 10.A 4. ab ve cd iki basamaklý sayýlardýr. x=ab cd olmak üzere, a rakamý 1, c rakamý 2 artýrýlýr, b rakamý 3, d rakamý 5 azaltýlýrsa x nasýl deðiþir? A) 8 azalýr. B) 4 azalýr. C) Deðiþmez. D) 4 artar. E) 8 artar A5B7 sayýsý A4B9 sayýsýndan kaç fazladýr? A) 92 B) 94 C) 96 D) 98 E) 100

10 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 5 9. Bir öðrenciden verilen dört basamaklý bir doðal sayýsý 5 ile çarpmasý istenmiþtir. Ancak öðrenci iþlemi kontrol ederken, sayýnýn 2 olan yüzler basamaðýný 8 olarak gördüðünü farkediyor. Buna göre, öðrencinin bulduðu sonuç doðru sonuçtan kaç fazladýr? 13. Rakamlarý birbirinden farklý, iki basamaklý farklý 4 doðal sayýnýn toplamý 316 olduðuna göre, bu sayýlarýn en küçüðü en az A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 A) 300 B) 600 C) 3000 D) 6000 E) Ýki basamaklý ab sayýsýnýn soluna 4 yazýldýðýnda elde edilen sayý saðýna 1 yazýldýðýnda elde edilen sayýdan 66 fazladýr. Buna göre, ab sayýsý 14. Birbirinden farklý üç doðal sayýnýn toplamý 502 olduðuna göre, bu sayýlarýn en büyüðü en az A) 172 B) 171 C) 170 D) 169 E) 168 A) 54 B) 51 C) 47 D) 41 E) Üç basamaklý ABC doðal sayýsýnýn birler ve yüzler basamaðýndaki rakamlarýn yerleri deðiþtirildiðinde sayýnýn deðeri 495 artýyor. Buna göre, kaç farklý ABC sayýsý vardýr? A) 44 B) 40 C) 36 D) 32 E) Birbirinden farklý dört doðal sayýnýn toplamý 627 olduðuna göre, bu sayýlarýn en küçüðü en fazla A) 154 B) 155 C) 156 D) 157 E) AB ve CD iki basamaklý sayýlardýr. (AB).(CD) çarpýmýnda A rakamý 3, D rakamý 2 artýrýlýyor, B rakamý 2, C rakamý 3 azaltýlýyor. Bu durumda (AB).(CD) çarpýmý 112 arttýðýna göre, CD AB farký 16. Rakamlarý birbirinden farklý iki basamaklý 3 tanesi 47 den büyük olmayan 7 sayýnýn toplamý 508 olduðuna göre, bu sayýlarýn en küçüðü en az A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 1-A 2-D 3-E 4-A 5-C 6-B 7-B 8-D 9-C 10-E 11-B 12-D 13-E 14-D 15-B 16-A 117

11 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / sayý tabaný olmak üzere, (40321) 5 sayýsýndaki 3 rakamýnýn basamak deðeri A) 3 B) 15 C) 25 D) 75 E) sayýsýnýn hangi tabandaki deðeri 341 dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) tabanýndaki 83 sayýsýnýn 4 tabanýnda yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 113 B) 1101 C) 1103 D) 1113 E) sayý tabaný olmak üzere, (2x3) 9 =237 olduðuna göre, x A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) tabanýndaki ( ) 2 sayýsýnýn 4 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1101 B) 1110 C) 1111 D) 2101 E) ve x sayý tabaný olmak üzere, (aaa) 4 =(aa) x olduðuna göre, x A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) tabanýndaki (702) 8 sayýsýnýn 4 tabanýndaki eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1302 B) 2302 C) D) E) a ve (a+1) sayý tabanýdýr. (163) a+1 =(234) a olduðuna göre, a A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

12 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 6 9. a ve 7 sayý tabaný olmak üzere, (54) a +(1a) (1021) 6 (345) 6 çýkarma iþleminin sonucu 6 tabanýnda toplamýnýn 10 tabanýndaki deðeri A) 232 B) 230 C) 222 A) 43 B) 47 C) 51 D) 55 E) 59 D) 212 E) (34) x +(x3) 6 =(a) 5 olduðuna göre, a A) 22 B) 102 C) 112 D) 203 E) sayý tabanýndaki (343) 6 sayýsýnýn 5 eksiði, 6 tabanýnda A) 344 B) 334 C) 244 D) 234 E) sayý tabaný olmak üzere, (1a4) 5 =(a11) 5 (3a) (423) 5 +(244) 5 toplamýnýn deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? olduðuna göre, a A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) (1012) 5 B) (1022) 5 C) (1122) 5 D) (1222) 5 E) (2222) (143) 5.(12) (32) 5 +(45) 6 toplamýnýn 10 tabanýndaki deðeri A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46 çarpma iþleminin sonucu 5 tabanýnda A) 2221 B) 2321 C) 2421 D) 2411 E) D 2-C 3-C 4-C 5-A 6-E 7-D 8-A 9-B 10-E 11-D 12-E 13-A 14-B 15-C 16-B 119

13 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 7 1. (312) 4 sayýsýnýn 3 katý ayný tabanda aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 2202 B) 2212 C) 2312 D) 2322 E) x>5 olmak üzere, 2x 5 +3x 4 +x 2 +1 ifadesinin x tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 2311 B) C) D) E) (120) 5 :(12) 5 bölme iþleminin sonucu 5 tabanýnda A) 5 B) 10 C) 11 D) 12 E) x>4 olmak üzere, x 2 +4x+7 ifadesinin (x+2) tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 100 B) 101 C) 102 D) 103 E) tabanýnda rakamlarý farklý dört basamaklý en küçük sayýnýn 5 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin 7 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 100 B) 200 C) 300 D) 340 E) 400 A) B) C) 3225 D) 3205 E) tabanýnda yazýlabilecek rakamlarý farklý üç basamaklý en küçük tek sayýnýn 10 tabanýndaki deðeri toplamý 3 tabanýnda yazýldýðýnda kaç basamaklý bir sayý elde edilir? A) 31 B) 30 C) 29 D) 28 E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / tabanýndaki 2 14 sayýsý 2 tabanýnda yazýldýðýnda kaç basamaklý bir sayý elde edilir? sayý tabanýnda yazýlabilecek üç basamaklý en büyük çift sayý 10 tabanýnda A) 29 B) 28 C) 15 D) 14 E) 2 A) 117 B) 118 C) 121 D) 122 E) ! sayýsý 2 tabanýnda yazýldýðýnda sondan kaç basamaðý sýfýr olur? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) tabanýnda yazýlabilecek iki basamaklý tek sayýlarýn toplamý, 10 tabanýnda A) 165 B) 185 C) 218 D) 221 E) I. (3462) 8 II. (4353) 8 III. (4653) sayý tabanýnda yazýlabilecek üç basamaklý kaç tane çift sayý vardýr? IV. (6542) 7 Yukarýda verilen sayýlardan hangisi veya hangileri onluk tabanda tek sayýdýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 A) Yalnýz II B) II ve III C) II ve IV D) I ve III E) II, III ve IV 16. A= sayý tabanýndaki (3a2b) 7 sayýsý çift sayý olduðuna göre, a+b toplamýnýn alabileceði deðer en çok B=12 olmak üzere, 10 tabanýndaki 627 sayýsýnýn 15 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 A) BA3 B) A2B C) 1AB D) 2AB E) 2BA 1-A 2-B 3-C 4-E 5-C 6-D 7-A 8-E 9-C 10-A 11-C 12-B 13-E 14-D 15-A 16-D 121

15 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / tabanýnda yazýlabilecek üç basamaklý en büyük sayýnýn 10 tabanýndaki deðeri A) 126 B) 124 C) 122 D) 120 E) xy ve yx iki basamaklý doðal sayýlar olmak üzere, xy yx=x 2 y 2 þartýný saðlayan kaç farklý xy sayýsý yazýlabilir? A) 3 B) 8 C) 9 D) 12 E) sayý tabanýndaki (1210) 4 sayýsýnýn 10 luk tabandaki eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. Rakamlarý birbirinden farklý ABCD dört basamaklý sayýsýnda A ile C yer deðiþtirdiðinde sayý 3960 artýyor. Buna göre, kaç farklý ABCD sayýsý yazýlýr? A) 100 B) 101 C) 102 D) 103 E) 104 A) 500 B) 450 C) 320 D) 280 E) AA, AB, BA, BB iki basamaklý sayýlarýnýn toplamý 154 olduðuna göre, AB sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer A) 70 B) 63 C) 61 D) 60 E) Bir öðrenciden A doðal sayýsýný 14 ile çarpmasý isteniyor. Öðrenci A doðal sayýsýnýn onlar basamaðýndaki 8 rakamýný yanlýþlýkla 3 olarak alýyor ve çarpma iþlemini yapýyor. Buna göre, öðrencinin bulduðu sayý gerçek sonuçtan kaç eksiktir? A) 770 B) 700 C) 77 D) 70 E) Rakamlarý birbirinden farklý iki basamaklý, 2 tanesi 60 tan küçük ve rakamlarý 5 ile 9 olmayan 5 doðal sayýnýn toplamý 323 dür. Buna göre, bu sayýlarýn en küçüðü en az 8. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. AB sayýsý rakamlarý toplamýnýn 5 katý olduðuna göre, ifadesinin deðeri BA A +B A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

16 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / x tek sayý olduðuna göre, aþaðýdaki verilenlerden hangisi kesinlikle tek sayýdýr? 13. x, 5 basamaklý bir doðal sayý olduðuna göre, x sayýsý en az kaç basamaklýdýr? A) x 2! B) x 2 x+3 C) 4x+1 D) 15x+2 E) x 3 +x 2 A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) Onlar basamaðýndaki rakamý 3 olan tüm üç basamaklý doðal sayýlarýn toplamý x, onlar basamaðýndaki rakamý 2 olan tüm üç basamaklý doðal sayýlarýn toplamý y olduðuna göre, x y farký A) 90 B) 100 C) 900 D) 1000 E) a ve b sayý tabanýdýr. (61) a =(53) b olduðuna göre, (12) a +(32) b toplamýnýn 10 tabanýndaki deðeri A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 E) xy5 dört basamaklý ve xy iki basamaklý sayýlardýr. 4 x y 5 x y olduðuna göre, x+y toplamý 15. (301) 4 <x<(1101) 4 eþitsizliðini saðlayan kaç tane x tam sayýsý vardýr? A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 31 A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) AB iki basamaklý bir sayý ve x=ab olmak üzere, ABAB dört basamaklý sayýsý x türünden nasýl ifade edilir? A) 1001 B) 101 C) 100 D) 11 E) 10 ifadesinin 8 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3624 B) 5241 C) 6041 D) 6245 E) B 2-A 3-C 4-C 5-E 6-D 7-B 8-E 9-D 10-C 11-A 12-B 13-C 14-A 15-E 16-D 123

17 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / sayýsýnýn 5 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? tabanýndaki 9 6 sayýsý 3 tabanýnda yazýldýðýnda kaç basamaklý bir sayý elde edilir? A) 221 B) 222 C) 223 D) 232 E) 233 A) 19 B) 18 C) 13 D) 12 E) 6 2. Dört basamaklý a3b5 sayýsý 4317 ile toplanýnca sonuç 7642 oluyor. Buna göre, a+b toplamý A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 6. x y z x Yukarýdaki çarpma iþleminde her nokta bir rakamý gösteriyor. Çarpma iþleminde hata yapan öðrenci tüm adýmlarda elde ettiði sonuçlarý alt alta yazarak sonucu 1701 bulduðuna göre, xyz üç basamaklý sayýsý A) 313 B) 293 C) 273 D) 263 E) Ýki basamaklý rakamlarý farklý, 18 den büyük farklý 5 doðal sayýnýn toplamý en az A) 105 B) 106 C) 107 D) 108 E) ab3 üç basamaklý ve ab iki basamaklý doðal sayýlardýr. ab3=9.ab+90 olduðuna göre, ab iki basamaklý sayýsý A) 85 B) 87 C) 91 D) 94 E) ABCD ve DCBA dört basamaklý sayýlardýr. 4. a>8 olmak üzere, (a+3)(a 2 +2a+2) çarpýmý a tabanýnda A) 1580 B) 1582 C) 1584 D) 1586 E) A B C D D C B A olduðuna göre, (A+B) (C+D) ifadesinin deðeri A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

18 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 9 9. AA iki basamaklý bir sayý ve B bir rakamdýr. A A B Rakamlarý toplamýnýn 3 katýna eþit olan iki basamaklý kaç farklý doðal sayý vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 olduðuna göre, kaç farklý A deðeri vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) x ve 5 sayý tabaný olmak üzere, (103) x +(2x4) 5 toplamýnýn 10 tabanýndaki deðeri 14. Ýkisi 90 dan büyük olan iki basamaklý, beþ farklý doðal sayýnýn toplamý 220 dir. Buna göre, bu sayýlarýn en büyüðü en çok A) 95 B) 96 C) 97 D) 98 E) 99 A) 90 B) 91 C) 92 D) 93 E) a ve b sayý tabanýdýr. (32) a =(25) b 11. Toplamlarý 180 olan ve birbirinden farklý 9 tane doðal sayýnýn en küçüðü kaç farklý deðer alabilir? olduðuna göre, a+b toplamýnýn en küçük deðeri A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) ve 6 sayý tabanýdýr. (423) 5 =(abc) 6 olduðuna göre, a+b+c toplamý 16. (abc) 5 +(bca) 5 +(cab) 5 =186 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn 10 tabanýndaki deðeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 1-C 2-E 3-C 4-D 5-C 6-E 7-B 8-A 9-A 10-D 11-C 12-E 13-A 14-B 15-B 16-D 125

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1 SORU 1 ÝNCÝ Matematik öðretmeni Ýnci Haným sýnavda, i n.c i çarpýmýný sormayý düþünür. Bilgisayarda soruyu yazarken üsleri yanlýþlýkla üste yazmayý unutur ve dört basamaklý inci sayýsýný elde eder. Ýþin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi Sayfa : 1 Rakamlar = Doğal sayılar = Tam sayılar = Üç basamaklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı : İki basamaklı

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / 11

POLÝNOMLAR TEST / 11 POLÝNOMLAR TEST / 11 1. P(,y)=(+y 1) ( y+1) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 4(y 1) B) 4(y ) C) (y 1) D) (y ) E) (y 1) 5. Aþaðýdakilerden hangisi, P()= 3 +8 A) +4 B) 4 C) D) ++4 E) +4. P(,y)=

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Þekildeki 9 balon sabit, 3 ok ise gösterilen doðrultuda hareket etmektedirler. Bir ok, balonu vurup patlattýktan sonra ayný yönde hareket etmeye devam etmektedir. Þekle göre oklarla

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010

T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010 T.C. STANBUL VAL L ÖZEL CO KUN E T M KURUMLARI ULUSLAR ARASI MATEMAT K ENL 11. MATEMAT K YARI MASI SORU K TAPÇI I 27 MART 2010 D KKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçı ın

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak 1. l ll 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak III.karýnca yuvalarýnýn toprak yýðýlý tarafýna bakmak Verilenlerin hangisinden faydalanan biri yönünü tespit ederken

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA

8. SINIF GENEL AÇIKLAMA GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçýk 3 bölümden oluþmaktadýr. 1. bölümde yer alan 25 matematik sorusunun her biri 1,2 puan deðerindedir. 2. bölümde yer alan 15 matematik sorusunun her biri 2,4 puan deðerindedir.

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi Sayfa : 1 2 ile bölünme Kuralı : Son basamak çift olmalı Soru : 40718a altı basamaklı sayısı 2 ile bölünebilen rakamları farklı bir sayıdır. Bu koşula uyan a rakamlarının toplamı kaçtır? A) 2 B) 6 C) 8

Detaylı