TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1"

Transkript

1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4 C) 9 D) 15 E) 18 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. a sayýsý en küçük tek rakam, b sayýsý ise en büyük çift rakamdýr. Buna göre, a+b ifadesinin deðeri kaçtýr? 2. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. Buna göre, a+b toplamý en çok kaçtýr? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 9 B) 12 C) 15 D) 17 E) Birbirinden farklý üç rakamýn çarpýmý en az kaç olabilir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 6 E) a ve b birbirinden farklý iki rakam olmak üzere, 4a+6b ifadesinin deðeri en çok kaç olabilir? A) 80 B) 84 C) 86 D) 92 E) Birbirinden farklý en büyük iki rakamýn toplamý a, en küçük iki rakamýn toplamý b olduðuna göre, a b farký kaçtýr? 8. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. a. b=54 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) A) 18 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9

2 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 9. Aþaðýda doðal sayýlar hakkýnda bazý bilgiler verilmiþtir. Bu bilgilerin doðru(d), yanlýþ(y) tablosunda gösterimi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I. Doðal sayýlar N ile gösterilir. II. 0 doðal sayýdýr. III. Birbirinden farklý en küçük iki doðal sayýnýn toplamý 1 dir. IV. Birbirinden farklý en büyük iki doðal sayýnýn toplamý 17 dir. V. Doðal sayýlar pozitiftir. 13. a,b,c birbirinden farklý doðal sayýlar, 2a+3b+4c ifadesinin en küçük deðeri kaçtýr? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7 I II III IV V A) D D D D Y B) D D D Y Y C) D D D Y D D) D Y Y D D E) Y D D D Y 14. Herbiri 5 in katý olan 3 farklý doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) Aþaðýdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. En küçük doðal sayý 0 dýr. II. En küçük iki basamaklý doðal sayý 10 dur. III. En büyük iki basamaklý doðal sayý 99 dur. A) I - III B) I - II C) II - III D) I - II - III E) Yalnýz I 15. Herbiri 4 ün katý olan 3 farklý sayma sayýsýnýn toplamý en az kaç olabilir? A) 12 B) 16 C) 24 D) 28 E) Aþaðýdakilerden hangisi sayma sayýsý deðildir? A) 0 B) 1 C) 3 D) 9 E) Birbirinden farklý üç doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? ile 46 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8 A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 1-B 2-D 3-A 4-C 5-E 6-D 7-C 8-B 9-B 10-D 11-A 12-B 13-E 14-A 15-C 16-A 169

3 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 2 1. a ve b sayma sayýlarýdýr. a+b=14 olduðuna göre, b en çok kaç olabilir? 5. a ve b sayma sayýlarýdýr. a+b=12 olduðuna göre, a.b çarpýmý en az kaç olabilir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 A) 11 B) 10 C) 8 D) 6 E) 0 2. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=8 olduðuna göre, a nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? 6. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=18 olduðuna göre, a.b çarpýmý en çok kaç olabilir? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 A) 17 B) 45 C) 64 D) 80 E) a ve b iki basamaklý doðal sayýlardýr. a+b=23 olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) Birbirinden farklý iki doðal sayýnýn toplamý 18 olduðuna göre, büyük sayý en az kaç olabilir? A) 18 B) 17 C) 11 D) 10 E) 9 4. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=10 olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn alabileceði en büyük ve en küçük deðerlerin toplamý kaçtýr? 8. a, b ve c birbirinden farklý doðal sayýlardýr. a+b+c=12 olduðuna göre, a.b.c çarpýmý en çok kaç olabilir? A) 36 B) 25 C) 21 D) 18 E) A) 64 B) 60 C) 48 D) 36 E) 30

4 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 2 9. a ve b doðal sayýlardýr. a. b=36 olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 37 B) 20 C) 16 D) 13 E) a ve b doðal sayýlardýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) a+b toplamý doðal sayýdýr. B) a. b çarpýmý doðal sayýdýr. C) a+b=b+a D) a+0=a E) a. 1=1 10. a ve b sayma sayýlarýdýr. a. b=24 olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir? A) 25 B) 14 C) 13 D) 11 E) Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) Doðal sayýlar kümesi toplama iþlemine göre kapalýdýr. B) Doðal sayýlar kümesi çarpma iþlemine göre kapalýdýr. C) Doðal sayýlar kümesinde toplama iþleminin yutan elemaný 1 dir. D) Doðal sayýlar kümesinde çarpma iþleminin yutan elemaný 0 dýr. E) Doðal sayýlar kümesinde toplama iþleminin etkisiz elemaný 0 dýr. 11. a ve b doðal sayýlardýr. a. b=18 olduðuna göre, a+b toplamýnýn kaç farklý deðeri vardýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) 7:7=1 B) (2+4).6=36 C) (5 3).(4 2)= D) = 0 E) = Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 12. a ve b doðal sayýlardýr. a. b=13 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 14 B) 13 C) 11 D) 10 E) 7 A) 7+13=13+7 B) 8. 0=0. 8=0 C) 12.(7+3)= D) 8+(5+2)=(8+5)+(8+2) E) (8 3).5= D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-E 7-D 8-B 9-C 10-E 11-B 12-A 13-E 14-C 15-E 16-D 171

5 TEMEL KAVRAMLAR TEST / (7 3) A) 7 B) 5 C) 2 D) 2 E) 3 A) 64 B) 48 C) 36 D) 28 E) (2+5) 6. (13 7).6+13.(7 6) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 49 B) 42 C) 36 D) 28 E) (4 2.(5 4)) A) 48 B) 36 C) 12 D) 8 E) 6 A) 28 B) 24 C) 20 D) 16 E) : [8 2(6:3 2)] 3.4 A) 28 B) 20 C) 12 D) 8 E) A) 24 B) 10 C) 9 D) 8 E) 8

6 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 3 9. x+7=9 olduðuna göre, x kaçtýr? 13. 2x+7=19 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) x 3=8 olduðuna göre, x kaçtýr? 14. 3x 1=20 olduðuna göre, x+4 kaçtýr? A) 11 B) 8 C) 5 D) 3 E) 1 A) 2 B) 4 C) 7 D) 8 E) x=15 olduðuna göre, x kaçtýr? 15. x+5=2x 7 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E) 5 A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) (2+3)x=37 2 olduðuna göre, x kaçtýr? (x+2)=30 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 30 B) 15 C) 7 D) 5 E) 3 A) 31 B) 13 C) 12 D) 8 E) 6 1-E 2-D 3-C 4-B 5-D 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A 11-E 12-C 13-D 14-E 15-A 16-D 173

7 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 4 1. Aþaðýdakilerden hangisi 285 sayýsýnýn çözümlenmiþ halidir? A) B) C) D) E) a4b ve 5b4 üç basamaklý doðal sayýlardýr. a4b=5b4 olduðuna göre, a+b kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) sayýsýnýn çözümlenmiþ hali aþaðýdakilerden hangisidir? 6. ABC üç basamaklý bir doðal sayýdýr A+10. B+C=423 olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) B) C) D) E) abc üç basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilemez? sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 100a+10b+c B) 10.ab+c C) 100a+bc D) 10.(a+b)+c E) 10.(10a+b)+c A) 4257 B) C) D) E) sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 72 B) 702 C) 752 D) E) a ve b sýfýrdan farklý rakamlar olmak üzere aþaðýda verilen ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. a3b=a b II. 4a0b= a. 100+b III. 3aab= a+b IV. a04a=1001a V. abab=1010. a+101. b A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 TEMEL KAVRAMLAR TEST / ,3,4,6 rakamlarý ile oluþturulan rakamlarý farklý üç basamaklý en büyük çift sayý kaçtýr? sayýsýnýn binler basamaðýnda bulunan rakamýn basamak deðeri ile sayý deðeri toplamý kaçtýr? A) 634 B) 436 C) 346 D) 146 E) 246 A) 6006 B) 1006 C) 106 D) 12 E) ,2,3,4,6 rakamlarý ile oluþturulan, rakamlarý farklý üç basamaklý en büyük sayý a, iki basamaklý en küçük sayý b olduðuna göre, a b farký kaçtýr? A) 326 B) 346 C) 463 D) 523 E) Dört basamaklý 5151 doðal sayýsýnda, 5 rakamlarýnýn sayý deðerleri toplamý, 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamýndan kaç azdýr? A) 101 B) 96 C) 91 D) 86 E) Beþ basamaklý bir sayýnýn binler basamaðý 2 artýrýlýrsa, sayýnýn deðeri kaç artar? A) B) 2000 C) 200 D) 20 E) Rakamlarý toplamý 7 olan iki basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) Dört basamaklý bir sayýnýn yüzler basamaðý 3 artýrýlýp, onlar basamaðý 7 azaltýlýrsa sayýnýn deðeri ne þekilde deðiþir? A) 730 artar B) 770 artar C) 230 artar D) 207 artar E) 207 azalýr 16. Rakamlarý toplamý 13 olan üç basamaklý doðal sayýlardan kaç tanesinin onlar basamaðý 8 dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 1-D 2-B 3-D 4-E 5-A 6-C 7-D 8-E 9-A 10-E 11-B 12-C 13-A 14-C 15-B 16-C 175

9 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5 1. Üç basamaklý 132 sayýsý AB sayýsýnýn 11 katýdýr. Buna göre, A+B toplamý kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. ab iki basamaklý sayý olmak üzere, ab=6b+5 olduðuna göre, ab nin alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 120 B) 135 C) 150 D) 160 E) ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab+ba=88 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) ab, bb ve aa iki basamaklý doðal sayýlardýr. aa + bb + ab = 28 a + b olduðuna göre, a. b kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlardýr. AB BA=72 olduðuna göre, kaç farklý AB sayýsý yazýlabilir? 7. abc, bca ve cab üç basamaklý doðal sayýlardýr. abc+bca+cab=1443 olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 19 B) 17 C) 14 D) 13 E) 12 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. Ýki basamaklý ab sayýsý rakamlarý toplamýnýn 7 katýdýr. Buna göre, a.b çarpýmý en çok kaç olabilir? A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) abc ve def üç basamaklý doðal sayýlardýr. abc+def toplamýnda a, 3 artýrýlýr c ve d, 2 þer azaltýlýrsa toplam ne þekilde deðiþir? A) 502 artar B) 302 artar C) 108 artar D) 98 artar E) 108 azalýr

10 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5 9. Üç basamaklý abc sayýsýnýn 21 ile çarpýmýnda b ile gösterilen rakam 3 artýrýldýðýnda çarpým ne kadar artar? 13. Üç basamaklý iki farklý doðal sayýnýn toplamý 412 olduðuna göre, bu sayýlardan en büyüðü en çok kaç olabilir? A) 630 B) 210 C) 63 D) 21 E) 3 A) 411 B) 312 C) 311 D) 207 E) Üç basamaklý abc sayýsý iki basamaklý bc sayýsýnýn 26 katý olduðuna göre, iki basamaklý bc sayýsý a sayýsýnýn kaç katýdýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Ýki basamaklý üç doðal sayýnýn toplamý 218 olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðü en az kaç olabilir? A) 10 B) 19 C) 20 D) 21 E) a0b, b0c ve c0a üç basamaklý, ab, bc ve ca iki basamaklý sayýlar olmak üzere, a0b + b0c + c0a ab + bc + ca ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 11 D) 10 E) Ýki basamaklý dört farklý doðal sayýnýn toplamý 369 olduðuna göre, bu sayýlardan en büyüðü en az kaç olabilir? A) 91 B) 92 C) 93 D) 94 E) a4b5c ve a2b3c sayýlarý beþ basamaklý doðal sayýlardýr. x=a4b5c y=a2b3c olduðuna göre, x y farký kaçtýr? 16. Üç basamaklý rakamlarý farklý üç doðal sayýnýn toplamý 483 olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðü en çok kaç olabilir? A) 102 B) 202 C) 1020 D) 2010 E) 2020 A) 160 B) 161 C) 162 D) 163 E) B 2-B 3-A 4-D 5-E 6-C 7-D 8-D 9-A 10-C 11-B 12-E 13-B 14-C 15-D 16-A 177

11 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 6 1. a ve n sýfýrdan farklý doðal sayýlar olmak üzere aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. 0 0 tanýmsýzdýr. II. 0 n =0 dýr. III. 1 n =1 dir. IV. a 0 =1 dir n V. a = a.a...a n tane A) 82 B) 74 C) 65 D) 51 E) 42 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) tane 4 ün çarpýmýnýn, 4 tane 4 ün toplamýna bölümü kaçtýr? 2. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1 A) 5 4 = B) 4 3 =4.4.4 C) 2 4 = D) 3 5 =5.5.5 E) 1 18 = A) 9 20 B) 3 20 C) 9 9 D) 3 9 E) 3 5 A) 90 B) 72 C) 40 D) 39 E) (5) 2 +(2) A) 62 B) 57 C) 50 D) 10 E) A) B) 4 58 C) 2 58 D) 2 29 E) 2 16

12 TEMEL KAVRAMLAR TEST / A) 49 B) 7 C) 1 D) E) Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? = = = 5 A) B) 2 C) D) = 8 E) 3 4 = (2 2 ) 3 1 A) B) 12 C) 12 D) 12 E) A) 2 8 B) 2 6 C) 2 4 D) 2 3 E) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? (3 3 ) 4 A) 10 B) 10 2 C) 10 3 D) 10 4 E) 10 6 A) B) C) 3 72 D) 3 36 E) (2 2 ) 0.(3 2 ) 2 A) 21 3 B) 7 3 C) 3 7 D) 3 5 E) 2 5 A) 3 4 B) 3 6 C) 6 3 D) 6 4 E) E 2-D 3-C 4-B 5-B 6-A 7-D 8-C 9-A 10-E 11-C 12-D 13-E 14-B 15-D 16-A 179

13 TEMEL KAVRAMLAR TEST / A) B) 4 5 C) D) 4 6 E) 4 7 A) B) C) 5 8 D) E) A) B) 7 6 C) D) 7 5 E) (2 3 ) 5 3(2 5 ) 3 A) 2 24 B) 2 20 C) 2 16 D) 2 15 E) (5 2 ) 3 sayýsý 5 (2)3 sayýsýnýn kaç katýdýr? A) 3 4 B) 3 5 C) D) 3 6 E) A) 25 B) 5 C) 1 D) E) sayýsýnýn yarýsý kaçtýr? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) A) B) C) D) 4 50 E) 4 49

14 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 7 9. (x+2) 2 =0 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 4 B) 2 C) 1 D) 1 E) Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 27 6 sayýsýna eþittir? A) 3 4 B) 3 8 C) 3 12 D) 3 15 E) x+3 =1 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) x =8 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 81 B) 27 C) 9 D) 3 E) x =81 olduðuna göre, x 3 kaçtýr? A) 32 B) 64 C) 128 D) 256 E) 512 A) 27 B) 36 C) 49 D) 64 E) (a+1) 3 =27 olduðuna göre, (a 1) 5 kaçtýr? A) 9 5 B) 9 4 C) 3 6 D) 3 5 E) 3 4 A) 1 B) 32 C) 3 5 D) 4 5 E) B 2-C 3-D 4-E 5-A 6-C 7-E 8-B 9-E 10-C 11-A 12-D 13-E 14-D 15-D 16-A 181

15 TEMEL KAVRAMLAR TEST / A) 1 B) 3 C) 9 D) 27 E) x+1 +4 x x+1 +4 x.3 sayýsý, 2 2x sayýsýnýn kaç katýdýr? A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E) 6 2. (6x 1) 15 =(4x+17) 15 olduðuna göre, x kaçtýr? 6. (3 3 ) =3 n olduðuna göre, n kaçtýr? A) 15 B) 12 C) 9 D) 6 E) 1 A) 9 B) 18 C) 21 D) 23 E) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? 7. m.3 10 = olduðuna göre, m kaçtýr? A) 3 40 B) 3 50 C) 3 55 D) 3 60 E) 3 65 A) 9 B) 7 C) 6 D) 5 E) =a.4 4 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) x x 1 =416 olduðuna göre, x kaçtýr? 5 7 A) 2 B) C) 3 D) E) 4 2 2

16 TEMEL KAVRAMLAR TEST / sayýsý kaç basamaklý bir sayýdýr? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) iþleminin sonucunda elde edilen doðal sayýnýn rakamlarýnýn sayý deðerleri toplamý kaçtýr? A) 53 B) 51 C) 45 D) 38 E) iþleminin sonucunda elde edilen sayý kaç basamaklýdýr? iþleminin sonucunda elde edilen sayýnýn rakamlarýnýn sayý deðerleri toplamý kaçtýr? A) 27 B) 26 C) 21 D) 15 E) 6 A) 20 B) 18 C) 15 D) 13 E) a b sayýsý kaç basamaklý bir sayýdýr? A) 35 B) 31 C) 24 D) 20 E) 18 Yukarýdaki tablonun 1. satýrýndaki sayýlar bir kurala göre, 2. satýrýndaki sayýlar ise baþka bir kurala göre sýralanmýþtýr. Buna göre, a ve b yerine yazýlmasý gereken sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 105 B) 125 C) 131 D) 141 E) sayýsý kaç basamaklý bir sayýdýr? <9 a eþitliðini saðlayan en küçük a doðal sayýsý kaçtýr? A) 16 B) 13 C) 11 D) 10 E) 8 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1-E 2-C 3-D 4-A 5-B 6-D 7-B 8-C 9-C 10-A 11-E 12-B 13-A 14-D 15-E 16-D 183

17 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 9 1. Aþaðýdakilerden hangisi 6 tabanýnda bir sayý olamaz? 5. 4 sayýsýnýn 6 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 21 B) 302 C) 506 D) 1234 E) 5555 A) 4 B) 6 C) 12 D) 21 E) (315) a sayýsý a tabanýnda üç basamaklý bir sayý olduðuna göre, a nýn deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? sayýsýnýn 5 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 11 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4 A) 406 B) 604 C) 1014 D) 1104 E) tabanýnda rakamlarý farklý en büyük 3 basamaklý sayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 444 B) 432 C) 333 D) 321 E) =(x) 3 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 1202 B) 1022 C) 25 D) 19 E) (2ab5) 7 sayýsý 7 tabanýnda 4 basamaklý bir sayýdýr. a b olduðuna göre, a+b toplamýnýn en büyük deðeri kaçtýr? 8. (407) 10 sayýsýnýn 7 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 11 B) 9 C) 8 D) 6 E) A) 821 B) 1121 C) 1211 D) 1311 E) 1421

18 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 9 9. (243) 6 sayýsýnýn 10 tabanýndaki eþiti kaçtýr? ve 4 sayý tabaný (111010) 2 =(x) 4 A) 1043 B) 1034 C) 435 D) 103 E) 99 eþitliði saðlayýn x kaçtýr? A) 322 B) 312 C) 302 D) 213 E) (3122) 4 =(1a3b) (100110) 2 sayýsýnýn 10 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 46 B) 42 C) 38 D) 36 E) 34 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) a=(213) 8 b=(524) 6 c=(1240) tabanýndaki 35 sayýsýnýn 6 tabanýnda gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 53 B) 44 C) 42 D) 34 E) 24 sayýlarýnýn arasýndaki sýralama aþaðýdakilerden hangisidir? A) c<a<b B) b<a<c C) b<c<a D) a<b<c E) a<c<b 16. a=(21312) 5 b=(1234) tabanýndaki rakamlarý birbirinden farklý en büyük üç basamaklý sayýnýn 5 tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1332 B) 1312 C) 1302 D) 1203 E) 1201 c=(4365) 7 sayýlarýndan hangileri tek sayýdýr? A) Yalnýz a B) Yalnýz c C) a ve c D) b ve c E) a, b ve c 1-C 2-E 3-D 4-A 5-A 6-D 7-A 8-B 9-E 10-C 11-C 12-B 13-A 14-D 15-E 16-A 185

19 TEMEL KAVRAMLAR TEST / a>5 olmak üzere, 4a 3 +2a 2 +1 sayýsýnýn a tabanýndaki eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 421 B) 4021 C) 4210 D) 4201 E) sayý tabaný olmak üzere, (1023) 8 (476) 8 iþleminin sonucu 8 tabanýnda kaçtýr? A) 326 B) 325 C) 324 D) 304 E) x, 4 ten büyük sayý tabaný olmak üzere, (31) x+1 sayýsýnýn x tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) , sayý tabanýný göstermek üzere, (15) 7 +(23) 7 (32) 7 iþleminin sonucu 7 tabanýnda kaçtýr? A) 23 B) 21 C) 16 D) 12 E) sayý tabanýný göstermek üzere, (101) 3 +(22) 3 iþleminin sonucu 3 tabanýnda kaçtýr? A) 1200 B) 203 C) 200 D) 133 E) sayý tabanýný göstermek üzere, (103) 6 x (24) 6 iþleminin sonucu ayný tabanda kaçtýr? A) 2222 B) 2321 C) 2325 D) 2520 E) sayý tabanýný göstermek üzere, 4. (12) 4 +(10) 4 +(21) 4 toplamýnýn sonucu ayný tabanda kaçtýr? (24) 6 sayýsýnýn 3 katý ayný tabanda kaçtýr? A) 103 B) 102 C) 43 D) 41 E) A) 142 B) 120 C) 104 D) 102 E) 101

20 TEMEL KAVRAMLAR TEST / , 5 ve 6 sayý tabaný (201) 5 +(120) 3 =(x) 6 olduðuna göre, x kaçtýr? tabanýnda, üç basamaklý, rakamlarý farklý kaç doðal sayý vardýr? A) 9 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2 A) 205 B) 203 C) 201 D) 155 E) ve 3 sayý tabanlarýný göstermek üzere, (23) 4 (12) 3 iþleminin sonucu 2 tabanýnda kaçtýr? 14. (3210) 4 sayýsýnda 3 sayýsýnýn basamak deðeri on tabanýna göre, kaçtýr? A) 192 B) 180 C) 162 D) 144 E) 108 A) 111 B) 110 C) 101 D) 11 E) ve 8 sayý tabaný olmak üzere, (25) 7.(41) 8 çarpýmýnýn 10 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 596 B) 604 C) 616 D) 627 E) sayýsý 3 tabanýnda yazýlýrsa kaç basamaklý bir sayý elde edilir? A) 9 B) 13 C) 21 D) 24 E) , 4 ve 5 sayý tabanlarýný göstermek üzere, (11) 3 +(111) 4 (11) 5 iþleminin sonucu 2 tabanýnda kaçtýr? sayýsý 8 tabanýnda yazýlýrsa kaç basamaklý bir sayý elde edilir? A) B) C) D) E) 1001 A) 65 B) 42 C) 22 D) 17 E) 15 1-D 2-C 3-C 4-A 5-B 6-E 7-D 8-B 9-E 10-B 11-D 12-C 13-C 14-A 15-E 16-C 187

21 TEMEL KAVRAMLAR TEST / Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? I. 1 ve kendisinden baþka pozitif böleni olmayan sayýlara asal sayýlar denir. II. En küçük asal sayý 2 dir. III. 2 den baþka çift asal sayý yoktur. IV. En küçük iki basamaklý asal sayý 11 dir. V. Tek sayýlar asal sayýlardýr. 5. a ve a+1 sayýlarý asal sayýlar olduðuna göre, a 2 +4a+2 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 A) I B) II C) III D) IV E) V 6. Aþaðýdakilerden hangisi iki asal sayýnýn toplamý olamaz? 2. Aþaðýda verilen sayýlardan hangisi asal sayý deðildir? A) 10 B) 20 C) 36 D) 47 E) 58 A) 1 B) 2 C) 7 D) 17 E) x çift asal sayýdýr. y en büyük asal rakamdýr. z en küçük iki basamaklý asal sayýdýr. Yukarýdaki bilgilere göre, x y+z iþleminin sonucu kaçtýr? 7. Aþaðýdakilerden hangisi farklý asal sayýnýn çarpýmýdýr? A) 4 B) 8 C) 12 D) 15 E) 20 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Asal rakamlarýn toplamý kaçtýr? ile 34 arasýndaki asal sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 17 B) 15 C) 13 D) 11 E) A) 145 B) 132 C) 123 D) 108 E) 102

22 TEMEL KAVRAMLAR TEST / a asal sayý olduðuna göre, a 3 aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 8 B) 27 C) 64 D) 125 E) x ve y aralarýnda asal sayýlardýr. x 24 = y 70 olduðuna göre, y x farký kaçtýr? A) 23 B) 25 C) 31 D) 37 E) a ve b asal sayýlardýr. a. b=51 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 17 B) 20 C) 37 D) 51 E) a+1 ve b 2 aralarýnda asal iki tam sayýdýr. a = b 2 18 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) a ve b asal sayýlardýr. a+b=15 olduðuna göre, a. b çarpýmý kaçtýr? 15. a ve b aralarýnda asal sayýlardýr. 2a + 3b 5 = a 2b 2 olduðuna göre, b kaçtýr? A) 56 B) 50 C) 44 D) 36 E) A) 1 B) C) D) E) (a+b 5) ve (a b 3) aralarýnda asal sayýlardýr. 12. Aþaðýda verilen sayý ikililerinden hangileri aralarýnda asaldýr? A) (4,10) B) (6,10) C) (8,9) D) (12,28) E) (42,60) a + b 5 24 = a b 3 40 olduðuna göre, a. b çarpýmý kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 1-E 2-A 3-C 4-A 5-E 6-D 7-D 8-B 9-C 10-B 11-E 12-C 13-A 14-C 15-A 16-A 189

23 TEMEL KAVRAMLAR TEST / sayýsýnýn asal çarpanlarýna ayrýlmýþ hali aþaðýdakilerden hangisidir? sayýsýnýn kaç farklý asal çarpaný vardýr? A) B) C) D) E) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Yandaki þekilde asal çarpanlarýna ayrýlmýþ A doðal sayýsý kaçtýr? A B C D E sayýsýnýn asal çarpanlarýnýn en büyüðü ile en küçüðünün toplamý kaçtýr? F 1 5 A) 5 B) 13 C) 19 D) 21 E) 27 A) 240 B) 300 C) 360 D) 400 E) Asal çarpanlarýna ayrýlmýþ hali olan sayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 90 B) 120 C) 150 D) 180 E) sayýsýnýn asal bölen sayýsý kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. A= olduðuna göre, A sayýsýnýn asal çarpanlarýnýn toplamý kaçtýr? sayýsýnýn asal çarpanlarýnýn toplamý kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

24 TEMEL KAVRAMLAR TEST / sayýsý aþaðýdakilerden hangisinin bölenlerinden biridir? 13. Farklý asal çarpanlarýnýn sayýsý 3 olan, en küçük sayý kaçtýr? A) 11 B) 24 C) 36 D) 48 E) 65 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) Aþaðýdakilerden hangisi 3 sayýsýnýn tam katý deðildir? A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) A= olduðuna göre, A nýn asal çarpanlarýnýn en büyüðü kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 7 D) 19 E) sayýsýnýn tam katý olan iki basamaklý en büyük sayý kaçtýr? ile 24 ün ortak pozitif bölenlerinin kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 34 B) 51 C) 68 D) 85 E) 97 A) {1,4,9,12} B) {1,2,3,6} C) {1,3,6,9,12} D) {1,2,3,6,9,12} E) {2,9,12} sayýsýnýn pozitif bölenlerinin kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {4,6,9,12,18} B) {1,3,5,6,9,12,36} C) {3,6,9,12,18,36} D) {1,3,6,9,12,18} E) {1,2,3,4,6,9,12,18,36} sayýsýnýn pozitif bölenlerinin sayýsý kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 2 D) 1 E) 0 1-B 2-C 3-D 4-C 5-B 6-C 7-A 8-A 9-E 10-C 11-D 12-E 13-B 14-E 15-B 16-C 191

25 TEMEL KAVRAMLAR TEST / x, y, z birbirinden farklý asal sayýlar olmak üzere A doðal sayýsý, A=x a.y b.z c þeklinde asal çarpanlarýna ayrýlmýþ olsun. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi ya da hangileri doðrudur? I. A nýn pozitif bölen sayýsý (a+1).(b+1).(c+1) dir. II. A nýn asal bölenleri x, y ve z dir. III. A nýn asal bölenlerinin sayýsý 3 tür sayýsýnýn pozitif tek bölen sayýsý kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) I - II B) II - III C) I - III D) I - II - III E) Yalnýz I sayýsýnýn pozitif çift bölen sayýsý kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) nin pozitif bölen sayýsý kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. A= olduðuna göre, A sayýsýnýn pozitif tek bölenlerinin sayýsý kaçtýr? 3. A=(12) 6 pozitif tam bölenlerinin sayýsý kaçtýr? A) 24 B) 18 C) 14 D) 12 E) 8 A) 7 B) 13 C) 42 D) 91 E) sayýsýnýn asal olmayan pozitif bölen sayýsý kaçtýr? 8. A= sayýsýnýn asal olmayan tek pozitif tam sayý bölenlerinin sayýsý kaçtýr? A) 18 B) 15 C) 14 D) 13 E) A) 60 B) 58 C) 56 D) 30 E) 28

26 TEMEL KAVRAMLAR TEST / A= sayýsýný bölen kaç tane pozitif çift tam sayý vardýr? A) 48 B) 36 C) 24 D) 20 E) a+1 sayýsýnýn pozitif tam bölenlerinin sayýsý 66 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) A= sayýsýný bölen kaç tane pozitif tek tam sayý vardýr? 14. a = n tane sayýsýnýn 240 tane doðal sayý böleni olduðuna göre, n kaçtýr? A) 60 B) 48 C) 36 D) 24 E) 12 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) sayýsýnýn pozitif tam bölenlerinin toplamý kaçtýr? A) 42 B) 40 C) 36 D) 30 E) basamaklý sayýsýnýn pozitif tam bölenlerinin sayýsý kaçtýr? A) 160 B) 200 C) 240 D) 280 E) a ve b pozitif tam sayýlar olmak üzere, nýn tam bölenlerinin toplamý x, 24 ün tam bölenlerinin toplamý y olduðuna göre, x+y kaçtýr? a 3 =24.b olduðuna göre, a+b toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? A) 60 B) 42 C) 36 D) 18 E) 0 A) 15 B) 13 C) 11 D) 7 E) 6 1-D 2-E 3-D 4-B 5-C 6-D 7-D 8-E 9-E 10-E 11-A 12-E 13-C 14-C 15-E 16-A 193

27 TEMEL KAVRAMLAR TEST / Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 4!+5! 3! 2! A) 0!=1! B) 5!=5.4! C) 9!=9.8.7! D) 6!=6+5! E) 3!=2!+2!+2! A) 140 B) 136 C) 120 D) 100 E) ! ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 6 D) 12 E) ! 10! ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 142 B) 136 C) 132 D) 120 E) !+5! toplamýnýn deðeri kaçtýr? 7. 5! sayýsý, 3! sayýsýnýn kaç katýdýr? A) 7 B) 10 C) 62 D) 122 E) 140 A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) (3!)! ifadesinin deðeri kaçtýr? 8. 7! 9! + 6! 8! A) 720 B) 360 C) 180 D) 90 E) 45 A) 30 B) 28 C) 24 D) 18 E)

28 TEMEL KAVRAMLAR TEST / ! + 7! 5! A) 54 B) 48 C) 36 D) 24 E) Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? (n + 1)! A) = (n + 1) n (n 1)! (n + 2)! B) = n + 2 (n + 1)! (n + 3)! C) = (n + 3) (n + 2) (n + 1) n! (n + 5)! D) = (n + 5) (n + 4)! (n + 4)! E) = (n + 4) (n + 3) (n 3)! 10. 6! 5! 9! + 5! 8! A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) (n + 1)! n! (n 1)! ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? n + n A) n B) n C) n + 1 D) n + n E) ! 11! 10! 11! 10! A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) (x + 3)! = 12 (x + 2)! olduðuna göre, x kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 9! 7! 5! A) = 9 8 B) = C) = 5 7! 4! 4! 4! 3! D) = E) = 3 2! 2! 16. 8! (n + 1)! + = 28 7! (n 1)! olduðuna göre, n kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1-D 2-E 3-D 4-A 5-B 6-C 7-A 8-E 9-B 10-D 11-C 12-D 13-E 14-B 15-B 16-C 195

29 TEMEL KAVRAMLAR TEST / !+a!=144 olduðuna göre, (a 1)! kaçtýr? A) 6 B) 12 C) 24 D) 120 E) !.5! sayýsýnýn tam kare olabilmesi için çarpýlmasý gereken en küçük pozitif tam sayý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 4! D) 5! E) 4!.5! 2. 27! sayýsýnýn en büyük asal çarpaný kaçtýr? A) 11 B) 13 C) 19 D) 23 E) a ve b iki pozitif tam sayýdýr. a.5!=b 3 olduðuna göre, a nýn en küçük deðeri kaçtýr? A) 265 B) 225 C) 120 D) 64 E) ! sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr? 7. 9! sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8 A) 9 B) 6 C) 3 D) 2 E) ! sayýsýnda kaç tane 3 çarpaný vardýr? 8. 2!+3!+4! toplamýnýn 6 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

30 TEMEL KAVRAMLAR TEST / !+1!+2!+3! ! toplamýnýn 5 ile bölümünden kalan kaçtýr? !+30! toplamýnýn sondan kaç basamaðý sýfýrdýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 4 B) 5 C) 6 D) 10 E) !+2!+4! ! toplamýnýn 12 ye bölümünden kalan kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) ! 1 sayýsýnýn sondan kaç basamaðý dokuzdur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) a ve b pozitif tam sayýlardýr !+1!+2!+3!+4!+5! sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 20!=a.5 b olduðuna göre, b en çok kaç olabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) x, y ve A doðal sayýlardýr ! sayýsýnýn sondan kaç basamaðý sýfýrdýr? 32!=3 x.5 y.a olduðuna göre, x+y toplamý en çok kaç olabilir? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 A) 16 B) 19 C) 20 D) 21 E) 23 1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6-B 7-E 8-C 9-E 10-B 11-C 12-B 13-A 14-E 15-C 16-D 197

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / 11

POLÝNOMLAR TEST / 11 POLÝNOMLAR TEST / 11 1. P(,y)=(+y 1) ( y+1) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 4(y 1) B) 4(y ) C) (y 1) D) (y ) E) (y 1) 5. Aþaðýdakilerden hangisi, P()= 3 +8 A) +4 B) 4 C) D) ++4 E) +4. P(,y)=

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1 KRTEZYEN ÇRPIM TEST /. (a,b)=(,6) lduðuna göre, a+b tplamý kaçtýr? ) ) 6 C) 8 D) 0 5. ={,} ={a,b,c} lduðuna göre, x kartezyen çarpýmý kümesi aþaðýdakilerden ) {(,a),(,b),(,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,),(b,),(c,),(a,),(b,),(c,)}

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1 SORU 1 ÝNCÝ Matematik öðretmeni Ýnci Haným sýnavda, i n.c i çarpýmýný sormayý düþünür. Bilgisayarda soruyu yazarken üsleri yanlýþlýkla üste yazmayý unutur ve dört basamaklý inci sayýsýný elde eder. Ýþin

Detaylı

3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 6 KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sok. No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Þekildeki 9 balon sabit, 3 ok ise gösterilen doðrultuda hareket etmektedirler. Bir ok, balonu vurup patlattýktan sonra ayný yönde hareket etmeye devam etmektedir. Þekle göre oklarla

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı