Yarat c, entegre kurumsal iletiflim çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarat c, entegre kurumsal iletiflim çözümleri"

Transkript

1 Yarat c, entegre kurumsal iletiflim çözümleri 2006

2

3 stanbul Edinburgh London Manchester

4 1994'ten bu yana Türkiye'de müflterilerimize hizmet sunman n ayr cal n yafl yoruz. Tayburn Kurumsal ve Tayburn Tasar m müflterilerine bas l ve elektronik iletiflimin tüm alanlar nda kaliteli, katma de eri yüksek, özgün, yarat c, entegre grafik-içerik-üretim çözümleri sunuyor.

5 skoçya'n n en büyü ü, ngiltere'de ilk 10 aras nda Tayburn Kurumsal ve Tayburn Tasar m, skoçya'n n en büyük, Birleflik Krall k' n ise ilk 10 kurumsal iletiflim flirketi aras nda yer alan Tayburn'ün ortak giriflimidir. 28 y ll k bir geçmifli olan Tayburn, tasar mdan kurumsal iletiflime, reklamdan webe kadar çeflitlilik gösteren alanlarda uluslararas bir müflteri kitlesine hizmet sunuyor. Zengin ürün ve hizmet gam Marka, raporlama-yat r mc iliflkileri, pazarlama ve editörlük bafll klar alt nda yap land r lm fl olan ürün ve hizmet gam m z, Tayburn Kurumsal ve Tayburn Tasar m' n en önemli rekabet avantaj n oluflturuyor. Odakl ve özel çözümlerimiz daha çok müflteri taraf ndan tercih ediliyor 2006 y l nda da artan say da kurumsal müflteriye faaliyet raporundan yurt d fl bas n kampanyas na, road-show prezantasyonundan web sitesine kadar çeflitlilik gösteren çözümler gelifltirdik y l nda aktif toplam 250 milyar YTL'yi aflan bir kurumsal müflteri kitlesine y ll k raporlama ve yat r mc iliflkileri alan nda hizmet sunduk. Misyonumuz do ru ve etkin kurumsal iletiflim kurman z sa lamakt r. Katma de eri yüksek ürün ve hizmetlerimizle, müflterilerimizin hedef kitleleri ile do ru, sürdürülebilir ve getirisi yüksek iletiflim kurmalar n sa l yoruz. Bu misyonumuzu, profesyonel ifl anlay fl m z, ulusal ve uluslararas piyasa bilgimiz ve kurumsal iletiflim alan ndaki global tecrübemiz ile sizler için gerçe e dönüfltürüyoruz. Türkiye nin h zla de iflen ve geliflen piyasa koflullar nda çal flm fl ve müflterilerimizin taleplerine uygun çözümleri sunmufl olman n gururu ile yolumuza devam ediyoruz.

6 Ürün ve hizmetlerimiz Müflterilerimize sundu umuz ürün ve hizmetleri dört ana bafll k alt nda topluyoruz: Marka Raporlama ve Yat r mc liflkileri Pazarlama Editörlük

7 Ürün ve hizmetlerimiz Marka Kurumsal ve tüketici markalar için Marka faaliyetlerimiz, müflterilerimizin kurumsal ve tüketici marka lar n n > yarat lmas, > gelifltirilmesi > standartlar n n belirlenip korunmas konular nda, > logotype ve amblem tasar m n, > A'dan Z'ye kurumsal kimlik gelifltirmeyi, > marka lansman veya relansman n, > dan flmanl k hizmetlerini kapsamaktad r.

8 Ürün ve hizmetlerimiz Raporlama ve Yat r mc liflkileri Bas l ve online kurumsal raporlama ve yat r mc lar ile h zl ve etkin iletiflim için Bu alandaki faaliyetlerimiz, kurumlar için stratejik önem tafl yan ve > yat r mc lar, > hissedarlar, > kreditörler, > ifl ortaklar, > müflteriler, > çal flanlar, > toplum ile do ru zamanda ve yerde, kesintisiz ve fleffaf iletiflim kurmalar n sa layan > bas l faaliyet raporlar, > elektronik faaliyet raporlar (CD), > web faaliyet raporlar, > kurumsal web siteleri, > yat r mc iliflkileri web siteleri, > yat r mc (road show) prezantasyonlar ve benzeri ürünlerin anahtar teslimi üretilmesini kapsamaktad r.

9 Yat r mc liflkileri Yat r mc iliflkilerinin temelinde, kurumsal bilgilerin yat r mc lara, hissedarlara, müflterilere, topluma ve çal flanlara iletilmesi ihtiyac ve gere i yatar. Günümüz yat r mc iliflkilerinin temelinde h z ve fleffafl k yer al yor. Ulusal ve uluslararas mevzuat n (SPK, Sarbanes Oxley, NYSE, LSE vb.) gereklerini takip etmek ve h zla yerine getirmek kurumlar aç s ndan büyük önem arz etmektedir. Do ru bilgiyi, do ru zamanda, kolay anlafl l r ve kolay eriflilir bir flekilde sunmak, bugünün dünyas nda yat r mc iliflkileri ile u raflan herkesin ortak hedefi durumundad r. Tayburn Kurumsal, yat r mc iliflkileri alan nda ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri 28 y ll k uluslararas deneyimi ile Türkiye'de de müflterilerine sunmaktad r.

10 Ürün ve hizmetlerimiz Pazarlama Ürün-hizmet-tüketici döngüsündeki pazarlama ihtiyaçlar için Pazarlama bafll alt ndaki faaliyetlerimiz, müflterilerimizin ihtiyaç duydu u > reklam kampanyalar, > kurumsal tan t m filmleri, > reklam filmleri, > ilanlar (yurt içi ve yurt d fl ), > web tabanl çözümler, > broflürler, > tan t m setleri, > elektronik prezantasyonlar, > ajandalar ve takvimler gibi her türlü reklam, promosyon ve kurumsal iletiflime yönelik ürün ve hizmetleri kapsamaktad r.

11 Ürün ve hizmetlerimiz Editörlük Mesajlar n z hedef kitlenize do ru ve zaman nda iletebilmek için Editörlük faaliyetlerimiz, kurumsal müflterilerimizin ihtiyaç duydu u Türkçe ve yabanc dillerde metin yazma çal flmalar m z kapsamaktad r. Bu kapsamda, > Türkçe, > ngilizce, > Frans zca, > Almanca, > talyanca, > spanyolca, > Rusça > Macarca > Hintçe vd. dillerde ve kurumsal iletiflimin tüm ürünlerini içeren genifl bir yelpaze içinde sizler için katma de eri yüksek hizmetler sunmaktay z. Londra ve Edinburgh ofislerimiz ile gelifltirmifl bulundu umuz sinerjik iflbirli i, editörlük hizmetlerinde dünya çap nda kaliteyi taahhüt etmemizi olanakl k lmaktad r.

12 AK Emeklilik Ajanda ve Masa Takvimi

13 AK Emeklilik Faaliyet Raporu

14 Albero Oils Ambalaj Tasar m

15 Anadolu Hayat Emeklilik Faaliyet Raporu

16 Anadolu Hayat Emeklilik Elektronik Faaliyet Raporu

17 Anadolu Sigorta Faaliyet Raporu

18 Archerfield Kurumsal Tan t m Seti

19 Avea Faaliyet Raporu (Bu broflürün haz rlanma tarihinde bask aflamas ndad r.)

20 Baileys Ambalaj Tasar m

21 Bank Asya Kurumsal CD Seti

22 Baflak Emeklilik Faaliyet Raporu

23 B M Faaliyet Raporu

24 Çal k Enerji Faaliyet Raporu

25 Çal k Enerji Elektronik Faaliyet Raporu

26 Çal k Holding Faaliyet Raporu

27 Çal kbank Faaliyet Raporu

28 Çal kbank Elektronik Faaliyet Raporu

29 Çal kbank Web Sitesi

30 Çelebi Hava Servisi Faaliyet Raporu

31 Çelebi Hava Servisi Frans zca Sunum

32 Çelebi Hava Servisi Personel E itim Kiti

33 Çelebi Hava Servisi Powerpoint Prezantasyon

34 Çelebi Holding Kurumsal DVD Prezantasyon (Türkçe, ngilizce, Frans zca, Almanca, Macarca)

35 Çelebi Holding Kurumsal DVD Prezantasyon (Türkçe, ngilizce, Frans zca, Almanca, Macarca)

36 Çelebi Holding Kurumsal Tan t m Seti

37 Çelebi Holding Powerpoint Prezantasyon (Macarca)

38 KONFORLU K fi YE ÖZEL AYRICALIKLI KEY FL GÜVENL Çe-Tur Fuar Panosu

39 Çe-Tur Web Sitesi

40 Edinburgh International Festival Tan t m Seti

41 Emeklilik Gözetim Merkezi BES Geliflim Raporu

42 Federation of Euro-Asian Stock Exchanges Faaliyet Raporu, Elektronik Faaliyet Raporu

43 Fiba Capital Holdings Web Sitesi

44 Fiba Faktoring Web Sitesi

45 Fiba Faktoring ve Giriflim Faktoring Powerpoint Prezantasyon

46 Fiba Faktoring ve Giriflim Faktoring Faaliyet Raporu, Elektronik Faaliyet Raporu

47 Fiba Faktoring ve Giriflim Faktoring Elektronik Faaliyet Raporu

48 Finans Sigorta Faaliyet Raporu

49 Garanti Bankas Faaliyet Raporu, Elektronik Faaliyet Raporu, Web Faaliyet Raporu

50 Garanti Bankas Elektronik Faaliyet Raporu

51 Garanti Emeklilik Faaliyet Raporu

52 Garanti Factoring Broflür

53 Garanti Factoring Yurt çi Dergi lan

54 Garanti Factoring Yurt D fl Dergi lan

55 Garanti Leasing Faaliyet Raporu

56 Giriflim Faktoring Web Sitesi

57 Glasgow 2014 Commonwealh Games Candidate City Logo Tasar m ve Kampanya

58 Glenmorangie Ambalaj Tasar m

59 Halkbank Faaliyet Raporu

60 Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Stratejik Plan

61 Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Stratejik Plan (Elektronik Versiyon)

62 fl Bankas Faaliyet Raporu, Elektronik Faaliyet Raporu

63 fl Bankas Elektronik Faaliyet Raporu

64 fl GYO Faaliyet Raporu

65 fl Portföy Yönetimi Faaliyet Raporu

66 Kapital Faktoring Web Sitesi

67 Kartonsan Faaliyet Raporu

68 Koç Holding Faaliyet Raporu, Elektronik Faaliyet Raporu, Özet Rapor

69 Koç Holding Elektronik Faaliyet Raporu

70 Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler Toplant Seti

71 Koç Holding / Vehbi Koç Vakf Ödülü Logo Tasar m ve Dosya

72 Kürüm Grubu Faaliyet Raporu

73 Kürüm Holding Yurt çi Dergi lan

74 Lanfranchi Oils Ambalaj Tasar m

75 Makyol Marka ve Kurumsal Kimlik Gelifltirme

76 Makyol Web Sitesi

77 Migros Faaliyet Raporu

78 Millî Re Faaliyet Raporu

79 Nairns Ambalaj Tasar m

80 OYAK Faaliyet Raporu

81 OYAK Çimento Grubu (Adana Çimento, Bolu Çimento, Elaz Çimento, Mardin Çimento, Ni de Çimento, OYSA) Faaliyet Raporu Seti

82 OYAK Yat r m Ajanda

83 The Royal Bank of Scotland Kampanya

84 Scottish Chamber Orchestra Tan t m Seti

85 Tansafl Faaliyet Raporu

86 Teztur Kurumsal Profil

87 Türk Eximbank Faaliyet Raporu

88 Türk Telekom Faaliyet Raporu

89 Uzel Corporation N.V. Faaliyet Raporu

90 Uzel Makina Faaliyet Raporu

91 Ülker G da Yat r mc liflkileri CD'si

92 Vestel Faaliyet Raporu

93 Vestel Web Faaliyet Raporu

94 Vestel Dijital PC Kit

95 Wood Energy Tan t m Seti

96 Zorlu Grubu Elektronik Kurum Profili

97 Zorlu Grubu Elektronik Kurum Profili

98 Garanti Bankas Web Sitesi ngilizce Editörlük Garanti Portföy Faaliyet Raporu Türkçe ve ngilizce Editörlük Oyakbank Faaliyet Raporu Türkçe ve ngilizce Editörlük fiekerbank Faaliyet Raporu ngilizce Editörlük Tekfen Holding Faaliyet Raporu Türkçe ve ngilizce Editörlük Tekfenbank Faaliyet Raporu ngilizce Editörlük

99

100 1994'ten bu yana hizmet sunduklar m z: ABank Accor Services Ac badem Sa l k Grubu ACS Dan flmanl k Adana Çimento AK Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Anadolu Sigorta Anadolubank Ar kanl Holding Atlas Leasing Atlasbank Avea Avrupa & Amerika Holding Bank Asya Bank Kapital Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk) Banque du Bosphore (Fransa) Baflak Emeklilik B M Bolu Çimento Borusan C Bank C Factoring Consul Dan flmanl k Çal k Bank Çal k Enerji Çal k Holding Çelebi Güvenlik Çelebi Hava Servisi Çelebi Holding Çe-Tur Demir Hayat Sigorta Demir Leasing Demirbank D flbank Dünya Leasing Ege Factoring Ege Leasing EGS Leasing Elaz Çimento Emeklilik Gözetim Merkezi Erba Mümessillik Etibank Factofinans Family Finans Kurumu FEAS Fiba Capital Holdings Fiba Faktoring Fiba Holding Finans Leasing Finans Sigorta Finans Yat r m Finansbank Finansbank Romania (Romanya) GAP Güneydo u Tekstil GAP nflaat Garanti Bankas Garanti Emeklilik Garanti Factoring Garanti Leasing Garanti Portföy Garanti Sigorta GarantiBank International N.V. Geoduvar GFC Menkul De erler Gima Giriflim Faktoring G SAD D fl Ticaret G SAD Grubu Grey Worldwide GSD Bank GSD Factoring GSD Grubu Halkbank Intertech ktisat Bankas ktisat Leasing ktisat Yat r m MKB stanbul Factoring stanbul Leasing fl Bankas fl GYO fl Portföy zocam K Factoring K Leasing

101 Kalk nma Bankas Kalk nma Menkul De erler Kapital Factoring Kartonsan Kent Factoring Kent Leasing Kent Yat r m Kentbank Koç Holding Kolin Grubu Korteks Koska Kredi Kay t Bürosu Kürüm Grubu Makyol Mardin Çimento MEF Dersaneleri Migros Millî Re MMZ Onur Boru MNG Bank MNG Faktoring MNG Yat r m Moss Travel Osmanl Bankas OYAK Oyak Bank Oyak Yat r m OYSA Çimento OYTEK Pamuk Factoring Pamuk Leasing Pamukbank Pinebank (ABD) Polaris Sigorta Propet Rant Leasing Rumeli Holding Sa l k Bakanl Hudut ve Sahiller Genel Müdürlü ü SOM Civata Strata Training Consulting Süzer Factoring Süzer Leasing fiekerbank Tabo lu Holding Tansafl TEB Factoring TEB Leasing TEB NV (Hollanda) TEB Yat r m Tedra Dan flmanl k Tekfen Holding Tekfenbank Tekstil Factoring Tekstil Leasing Tekstilbank Toprak Factoring Toprak Leasing Toprak Sigorta TÜPRAfi Türk Eximbank Türk Telekom Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i Ulusal Bank Uzel Corporation N.V. Uzel Makine Ülker G da Ünal Tar m Ünye Çimento Vestel Y&R Reklamevi Yal n Tan-Jeyan Ülkü Mimarl k Yap Kredi Faktoring Yap Kredi Koray Yap Kredi Leasing Yap Kredi Sigorta Yap ve Kredi Bankas Yaflar Factoring Yaflar Leasing YKB Nederland NV (Hollanda) Ziraat Bankas Zorlu Grubu

102 Ürün ve hizmetlerimiz hakk nda detayl bilgi almak için: Ronaldo Manosa Ediz Usman Nilgün Yılmazcan Süleyman Seba Cad. Ac su Sok. 1/9 Maçka stanbul Tel (0212) Faks (0212) Bu broflürün bas m n yapan Esen Ofset e katk lar ndan dolay teflekkür ederiz.

103

104

Fark yaratan tasarım çözümleri

Fark yaratan tasarım çözümleri Fark yaratan tasarım çözümleri We are a registered Organizational Stakeholder of the Global Reporting Initiative (GRI) and support the mission of the GRI to develop globally accepted sustainability reporting

Detaylı

We are a registered Organizational Stakeholder of the Global Reporting Initiative (GRI) and support the mission of the GRI to develop globally

We are a registered Organizational Stakeholder of the Global Reporting Initiative (GRI) and support the mission of the GRI to develop globally Bilginin çözüm gücü We are a registered Organizational Stakeholder of the Global Reporting Initiative (GRI) and support the mission of the GRI to develop globally accepted sustainability reporting guidelines

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Avrupa flletmeler A (A A) stanbul, SO, KOSGEB ve Sabanc Üniversitesi ortakl

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı