ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!"

Transkript

1 YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Hacýbektaþ ilçesinde kurulmuþ olan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin (HBVKD) ortak çaðrýsý ile Aðustos 00'da, Alevi kurumlarýnýn yöneticileri, Hacý Bektaþ ilçesinde yapýlacak olan "Dünya Alevileri Toplantýsý"nda, Alevilerin gündemindeki konularý tartýþacaktýr. Ayrýca ayný gün akþam, Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Veliyettin Ulusoy'un da katýlacaðý ve Dertli Divani'nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Alevi örgütleri Aðustos ta Hacýbektaþ ta toplanýyor! Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde gerçekleþecek olan ve ABF, AABK ni desteklediði Dünya Alevileri toplantýsý ve cem törenine tüm Alevibektaþiler davet edildi. > DE Alevibektaþilerin önemli anma etkinlikleri Anadolu da anma etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler için geniþ bilgi Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Merkezi nden alýnabilir Tel: 0- - Aðustos Hacýbektaþ'ta Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri - Aðustos'ta Ýzmir'de Hamza Baba Köyü'nde Hamza Baba Anma Etkinlikleri - Eylül Merzifon'da Piri Baba Anma Törenleri > DE ABF Genel baþkaný Selahattin Özel: Anadolu halklar ve inançlar mozaiðidir. ( ) DÝB nýn yýlýnda trilyon olan bütçesi, 00 yýlýnda. katrilyona çýkmýþtýr. Bakanlýðýn bütçesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan daha azdýr. MHP nin Erciyes Zafer Kurultayý nda Alevi deyiþleri ve semah gösterisine yer vermesi, Alevilerin sert tepkisine neden oldu. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Kazým Genç, ANKA ya MHP nin Tekir Yaylasý nda düzenlenen Erciyes Zafer Kurultayý nda semah gösterisi yapýlmasýný deðerlendirdi. MHP nin semah dönerek kendini meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýný söyleyen Gümüþ, "Çorum, Maraþ katliamýný henüz unutmadýk" dedi. Alevi Bozkýrýn Tezenesi, Ünlü Halk Ozaný Neþet Ertaþ - Aðustos tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlarak YKR Nafiz Ünlüyurt Son günlerde ABF, AABK ve Hacýbektaþ ilçesindeki HBKD'nin bu etkinlikleri hakkýnda, baþta Aleviyol sitesi olmak üzere, bazý kesimlerce etkinliðimize iliþkin, edep erkan dýþý giriþimlerde MHP'ye 'Semah' tepkisi: yaklaþýk 0 bin kiþiyi coþturacak.törenlere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bakanlar ve siyasi parti genel baþkanlarý da davet edildi. AÐUSTOS 00 PAZARTESÝ Turgut Öker Selahattin Özel > DE "Çorum, Maraþ katliamýný unutmadýk" Neþet Ertaþ Aðustos ta Hacýbektaþ ta I. II. Bayezid in Kýzýlbaþ Siyaseti ve Balým Sultan II. Bayezid'in Kýzýlbaþ siyaseti Balým Sultan'dan mý geçiyordu? Bu soruya Evet yanýtý verilebilir. Ama, bizce onlarý birbirine muhtaç ya da zorunlu kýlan, Sultan II. Bayezid'e ritüellerinin öne çýkarýlmasýný, seçimlerin yaklaþmasýna baðlayan Gümüþ, buna karþýn MHP nin Alevi kesimlere güven vermediðinin altýný çizdi. > DA > DA ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Balkanlar'da yapýlan suikast olayý olmuþtur. II. Bayezid, Arnavutluk seferinde -, Manastýr yakýnlarýndaki Pirlepe yolunda bir Kalenderi derviþ tarafýndan hançerle saldýrýya uðramýþ; bu öldürme giriþimini Ýskender Paþa önlemiþti. > DE Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha fazla seviyoruz demesin. Hiç kimse bizlere laik cumhuriyet ve Atatürkçü düþünce konularýnda ders vermeye yeltenmesin, mahcup olur. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0 Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete aydýr 0 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (. ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini ( ytl ya da 0 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da 0 nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Selmanpakoðlu nda demokrasi kültürü eksik Akþam Gazetesi ne konuþan Pir Sultan Dernekleri Baþkaný Kazým Genç, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu'na sert çýktý: Ýþini yap, bize küfretme! Demokrasiden nasibini almamýþsýn. Alevi örgütleri ve Hacýbektaþ halký asker deðildir. Paþa paþa yönetemezsin! GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: > DE Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha çok seviyoruz demesin > DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Anma etkinlikleri nedeniyle - 0 Aðustos tarihleri arasý tüm eczaneler nöbetcidir.

2 Aðustus 00 Pazartesi DÝB nýn Selahattin Özel yýlýnda trilyon olan bütçesi, 00 yýlýnda. katrilyona çýkmýþtýr. Bakanlýðýn bütçesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan daha azdýr. Dört bakanlýðýn toplam bütçesi ve Üniversitenin toplam bütçesi ise DÝB bütçesine eþittir. Gerek evrensel deðerler, gerek uluslararasý hukuk, gerekse Anayasanýn 0. Maddesi gereði, herkes kanun ve kamu hizmetleri önünde eþittir. Fakat nedense bu eþitlik ilkesi DÝB'nýn hizmetlerinde uygulanmaz. DÝB hizmetlerinin adresi bellidir. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda Sünni- Ýslamý temsil etmek ve sadece bu inanç grubuna hizmet götürmektedir. Farklý inanç gruplarýnýn vergilerinden oluþan bütçesini kullanmasýna raðmen, hizmette eþitlik ilkesini çiðneyen DÝB, bu özelliði nedeniyle sýk sýk eleþtirilmektedir. Devletin de farklý inançlar arasýnda ayrýmcýlýk yaptýðýnýn en somut kanýtý olan bu durum bir sorun olarak önümüzde durmaktadýr. Devlet inancýnýn Sünni mezhep doðrultusunda olduðunu kabul etmiþtir. Ýþte bu nedenle DÝB'in emir ve nüfusu altýndaki din sözcüleri, Alevilere ve Gayri Müslimlere karþý dýþlayýcý bir tutum içindedir. Aleviliðin kendine özgü bir inanç olduðunu savunan Alevi Bektaþi Federasyonu olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmasýný, inancýn kamu hizmeti olmaktan çýkarýlýp sivil alana býrakýlmasýný savunmaktayýz. ABF Diyanet in, laikliðe aykýrý olduðunu ve idari yapý içinde yer aldýðý müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduðuna dair söylemi geçersiz kýldýðýna inanmaktadýr. Dolayýsýyla yapýlmasý gereken bu yanlýþlýða ve çeliþkiye son vermektir. Zorunlu din dersleri uygulamasýnda federasyonunuzun görüþü nedir? Zorunlu din dersi uygulamalarý, din özgürlüðünü güvence altýna alan anayasanýn. maddesine aykýrýdýr. Çünkü din ve vicdan özgürlüðü, ayný zamanda insanlarýn dindýþý kalabilme hakkýný da kapsar. Ýnsanlarýn dini öðrenme, öðrenmeme, öðreneceklerse de bütün dinleri öðrenebilme hakký isteðine baðlý olmak þartýyla olmalýdýr. Böyle bakýldýðýnda "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" biçimindeki kural, ayný maddede düzenlenen din ve vicdan özgürlüðü prensibine aykýrýdýr. Ayný zamanda, "kimse dini inançlarýný ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz, kýnanamaz" biçimindeki güvenceye de aykýrýlýk teþkil ediyor. Mevcut uygulama sadece Alevileri deðil, laik olanlarý da rahatsýz etmektedir. Kanýmýzca misyonerlik dediðimiz þey; tam da bu zorunlu din dersleridir. Hem de devlet eliyle misyonerliktir. Oysa Aleviliðin farklý bir tanrý anlayýþý, buna baðlý olarak farklý ibadet anlayýþý, ibadethanesi, kendisine özgü kurumlarý, dedesi, mürþidi vardýr. Gelecek öðretim yýlýnda Aleviliðin de bu ders kapsamýnda okutulacaðýný Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik açýkladý. Müfredatý da ilahiyatçý hocalar hazýrlayacakmýþ. Zira konu uzmanlýðý ABF Genel baþkaný Selahattin Özel:Anadolu halklar ve inançlar mozaiðidir. ( ) gerektirirmiþ. Alevilere sormadan, danýþmadan ve Aleviler taraf kabul edilmeden yapýlan bu çalýþmalar tehlikeli bir amaca hizmet etmektedir. Bu ciddi ve çözüm bekleyen bir demokrasi ve laiklik ile ilgili bir sorundur. Siyasi iktidarlar demokratik ve özgürlükçü laiklik tanýmýna uygun inanç ve vicdan özgürlüðü kayýtsýz þartsýz güvence altýna alýnmalýdýr. Din derslerinin asimilasyonu amaçladýðý Yalova da ortaya çýkmýþtýr. Yalova da bir öðretmen, öðrencileri topluca camiye götürmüþ, uygulamalý olarak nasýl namaz kýlýndýðýný ve nasýl abdest alýndýðýný göstermiþtir. Eminim ki, o öðrencilerin arasýnda Alevi çocuklarý veya baþka inançlara mensup ailelerin çocuklarý vardýr. Bu açýk bir hak ihlalidir. Bu açýk bir devlet eiyle yürütülen misyonerliktir. Alevilerin ibadet sorunu ve cemevlerinin ibadet yeri olarak deðerlendirilmemesi konusu ne ifade ediyor? Devletin resmi siyasetinin yansýmasýnýn ürünü olarak Aleviler, camiye sokularak asimile edilmek isteniyor. Bununla Alevilik yok edilmeye çalýþýlýyor. Türkiye de yaþayan Alevilerin resmi olarak tanýnmýþ ibadet yerleri mevcut deðil. Fakat devlet tarafýndan ibadet yeri olarak tanýmlanmasa da Aleviler, fiili olarak cemevlerini kullanmaktadýr. Türkiye de yaklaþýk olarak 00 e yakýn Cemevi bulunmaktadýr ve bu cemevlerinin yapýmý bizzat Alevilerce finanse edilmiþtir. Devletin bakýþý ne olursa olsun Aleviler, cemevlerini ibadet yeri olarak görmektedir. Cem törenlerini, toplantýlarýný sözkonusu mekanlarda yapmaktadýrlar. Fiili olarak cemevleri açýktýr devlet de cemevlerinde ibadet yapýldýðýný bilmektedir. Ancak ne yazýk ki, devlet buralarý ibadet yeri olarak kabul etmemektedir. Bu konuda bugüne kadar hiçbir siyasi iktidar bu sorunun çözümü için Alevilerin bilgisine baþvurmamýþ ve istemlerini geri çevirmiþtir. Son olarak ABF ve AABK tarafýndan Cemevleri konusunda CEMEVLERÝ ALEVÝLERÝN ÝNANÇ MERKEZÝDÝR imza kampanyasý düzenlendi. Kampanyada toplanan imzalar, Cumhurbaþkaný ve Baþbakana sunuldu. Ayrýca imza kampanyasý çerçevesinde Türkiye deki sol siyasal partiler, sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve gazeteler ziyaret edilerek imza kampanyasýnýn nedenleri ve amacý anlatýldý, hazýrlanan dosyalar sunularak demokratik bir Türkiye için kendilerinden destek ve katký istendi. Ancak ne yazýk ki, bu konuda bugüne kadar, AKP hükümeti dahil, hiçbir siyasi iktidar bu sorunun çözümü için Alevilerin bilgisine baþvurmadý. Sunulan imzalar karþýsýnda AKP hükümeti de susmayý tercih etti. Bilindiði üzere, Anayasamýzýn. Maddesi; Herkes Vicdan, Dini Ýnanç ve Kanaat Hürriyetine sahiptir. Þeklinde düzenlenmiþtir. Yine ayný maddenin. Ve son fýkrasýnda yer alan,. Maddesindeki yasaklayýcý hükümlere aykýrý olmamak kaydýyla ibadet, dini ayin ve törenler þeklinde serbesttir. Ancak dini ibadetleri yerine getirirken farklý din mensuplarýný rahatsýz etmemek ve zorlamamak hükümleri getirilmiþtir. Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, Avrupa Ýnsan Haklarý ve Temel Hürriyetlerini Koruma Sözleþmesi ve 0 yýlýnda imzalanan Paris Þartý da ülkemizin taraf olduðu baðlayýcý kurallardýr. Cemevlerinin ibadet merkezi olarak tanýnmamasýnýn altýnda Sevr korkusu yatmaktadýr. Tekçi anlayýþla, cemevi talebinde bulunanlar, caminin karþýsýna alternatif çýkarmakla suçlanmaktadýr. Daha da öteye gidilerek bu talep bölücülük olarak takdim edilmektedir. Devlet, toplumun bilinçaltýna yerleþtirdiði bölücülük korkusunu diri tutarak, farklýlýklarý tanýmamaya devam etmektedir. Cemevi talep etmek niye bölücülük olsun? Bunu anlamak bizim açýmýzdan mümkün deðil. AKP iktidarý Alevilerin sorunlarýna nasýl yaklaþýyor? Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný olduðu dönemde cemevine kepçeleri sokan bugünün Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Alevilere ve Aleviliðe olumlu yaklaþmasýný beklemek safdillik olur. AKP iktidarý, demokrasi vaat ederek, inanç özgürlüklerinden yana olduðunu savunarak iktidara geldi ancak Milli Görüþ geleneðinde farklý inançlara saygý ve hoþgörü olmadýðýný biz çok iyi biliyoruz. Erdoðan ne kadar Milli Görüþ gömleðini çýkardýðýný söylese de, bu siyasi çizginin tek tipçi anlayýþýný içinde barýndýrýyor. O siyasi çizginin kimi yüzlerini biz Sivas katliamýnda gördük. Özgürlükçü olduðunu iddia eden AKP, çok gariptir ki, Alevi kimliðinin tanýnmasý, taleplerinin karþýlanmasý noktasýnda birden bire resmi siyaseti kendisine kalkan yapabiliyor ve bu siyasetle buluþabiliyor. Aleviler de müslümandýr, müslümanlarýn ibadet yeri de camidir diyerek Alevileri camiye sokmaya çalýþýyor. Diyanet görevlileri, cemevi cümbüþ yeri diyerek açýkça Alevileri aþaðýlýyor. Antalya da Dinler Bahçesi ni açan bir Baþbakan, Alevi örgütlerine ise þaþý bakýyor. Alevilerin sorunlarýný çözmek bir yana, Alevi örgütlerinin temsilcilerinin randevu taleplerine karþýlýk bile vermiyor. Çünkü AKP iktidarý Alevilerin aydýnlanmacý, laik tutumlarýndan korkuyor. Kýsasý AKP, tüm toplumsal kesimlere olduðu gibi Alevilere de sýrtýný dönmüþ durumdadýr, dahasý ve önemlisi inkarcýlýk geleneðini bizi þaþýrtmayacak þekilde sürdürmektedir. (Birgün Gazetesi) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Aðustus 00 Pazartesi HABER Selmanpakoðlu nda demokrasi kültürü eksik Akþam Gazetesi ne konuþan Pir Sultan Dernekleri Baþkaný Kazým Genç, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu'na sert çýktý: Ýþini yap, bize küfretme! Demokrasiden nasibini almamýþsýn. Alevi örgütleri ve Hacýbektaþ halký asker deðildir. Paþa paþa yönetemezsin! Baþkan Selmanpakoðlu AB raporundaki azýnlýk ifadelerinin sizin açýklamanýzdan kaynaklandýðýný savunuyor... Kazým Genç: Açýklama yaptýðýmýz tarih 0 Eylül 00'tü. 'Alevilik kendisine özgü bir olgudur' dedik. Alternatif program düþünüyor deðiliz. Biz törenlerin Hacýbektaþ' a yakýþýr þekilde yapýlmasýný istiyoruz. AB'nin ilerleme raporunun yayýnlandýðý tarih ise gün sonra yani Ekim 00'tür. Bilenler bilir ki, AB raporlarý öyle üç-beþ günde oluþmaz. Rapora Kürtler ve Alevilerin girmesinin nedeni biz deðiliz, açýklamamýz hiç deðil. Söylediðimiz; Alevilik kendine özgü bir olgudur. Bu bir görüþtür sadece. Herkes inanmak zorunda deðildir. Ýnsanlar inançlarýnda özgürdür. Aleviliði Ýslam'ýn içinde gören de vardýr görmeyen de. Ýnanç meselesidir. Bunu ortaya koymak ve fazla uðraþmamak lazým. Baþkan yerel yönetim görevini yapmýyor mu? KG: Hacýbektaþ Ýlçesi için ne yapmýþ? Yolunu mu altyapýsýný mý? Bir sorununu mu çözmüþ, refah mý yaratmýþ? Televizyona çýkýyor, ilçenin sorunlarý soruluyor. Ama o bunlarý býrakýyor; iþte konfedarasyon, dernekler þöyledir diye konuþuyor. Peki bunlarý söyleyince sorunlarý mý çözüyor. Sizce neden tavýr alýyor? KG: Baþkan ne yazýk ki demokrasiden nasibini Adres: Aþýklar yolu Cumhuriyet Parký yaný HACIBEKTAÞTel: 0 Mucur Tel: 0 SERVÝS BÝZE AÝTTÝR almamýþ biri. Ne sorulsa bu üçlüye küfür etmektedir; 'bunlar bölücü/ateist' demektedir. Ýfadeler bizim için küfürdür. Alternatif etkinlik arayýþýnýz var mý? KG: Alternatif program düþünüyor deðiliz. Biz törenlerin Hacýbektaþ'a yakýþýr Aleviliði Ýslam'ýn þekilde yapýlmasýný istiyoruz. içinde gören de Son on yýla bakýldýðýnda, o vardýr görmeyen yýlýn törenleri için þubat de. Ýnanç ayýndan baþlayarak belediye ile Alevi örgütlerinin bir araya meselesidir. Bunu gelip çalýþma yaptýklarýný ortaya koymak ve görürsünüz. Þimdi dýþlanmak fazla uðraþmamak ne kelime, davet bile lazým. edilmiyoruz. Bakýn bugün Aðustos hala davet gelmiþ deðil. Baþkana göre herkes konuþma yapmak istiyor, sorun da buradan çýkýyor. KG: Baþkan bizimle ipleri kopardýðýnda elinde bu dayanaðý vardý, 'Hangisine söz vereceðim' diyordu. Doðru deðil. Ýki yýl öncesine kadar konuþmayý örgütler adýna bir kiþi yapardý. Yapýlacak konuþma da bir komisyon tarafýndan kýsa bir metin olarak hazýrlanýrdý. Böylece devlet protokolüne bir temsilcimiz sorunlarýmýzý aktarma fýrsatý bulurdu. Ýslam içi-dýþý ile ne ilgisi var? Þimdi bu temsili ortadan kaldýracaksýnýz sonra çýkýp konuþacaksýnýz. Kendisinde demokrasi kültürü eksiktir. Tuðgenerallikten, emir komuta zincirinden gelmiþ olmasýna baðlýyorum. Ancak Alevi örgütleri de, halkýmýz da asker deðildir; orayý paþa paþa yöneteceðini sanmasýn. Türbenin devrini niye istiyorsunuz? KG: Biz bunu alternatif olarak deðil, yýllardýr söylüyoruz. Dergahýn karþýsýnda cami var, isteyen günde beþ vakit namazýný kýlýyor. Oysa türbe müze yapýldý, Kültür Bakanlýðý'na baðlýdýr ve oraya ancak parayla girilebiliyor. Biz de diyoruz ki, burasý da bir ibadethane olarak kullanýlmalý; eðer müze olacaksa da yerel yönetime devredilmelidir. Aksam Gazetesi Ünlüyurt: Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha çok seviyoruz demesin Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde düzenlenen Alevi- Bektaþi kuruluþlarý birlik ve dayanýþma toplantýsý Aðustos Salý günü saat 0:0 da Hacýbektaþ kapalý spor salonunda Çelebi Veliyettin in yöneteceði birlik cemi ise ayný gün saat 0:00 de yine kapalý spor salonunda yapýlacak. Bu etkinlikler Düzgün TV den naklen yayýnlanacaktýr. Konuyla ilgili olarak Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt þu açýklamalarda bulundu: Günlerdir bu etkinliklerin alternatif bir düzenleme olduðu dedikodusu yayýlarak derneðimize yönelik bir karalama ve yýldýrma politikasý inatla sürdürülüyor. Bir ve beraber olmamýz gereken böylesi günlerde sorumluluk makamýnda oturan kiþilerin halký kýþkýrtýcý davranýþlardan ve söylemlerden özenle kaçýnmasý gerekir. Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha fazla seviyoruz demesin. Hiç kimse bizlere laik cumhuriyet ve Atatürkçü düþünce konularýnda ders vermeye yeltenmesin, mahcup olur. Yapacaðýmýz bu etkinliklerin alternatif bir yanýnýn olmadýðýný hep beraber söylüyoruz. Biz bu düzenlemeleri Aðustos ta yapýyoruz. Aðustos ve takibi günlerde derneðimizce düzenlenen ya da derneðimizin içerisinde olacaðý hiçbir etkinlik yoktur. Halkýmýzý yanlýþ bilgilendiren, derneðimizi ve bizi yýpratma amaçlý bu haberleri þiddetle kýnýyoruz. Hacý Bektaþ Veli kültür Derneði ilçemiz yararýna olmayan hiçbir çalýþma içinde olamaz. Bunu bir kez daha söylemek durumunda olduðum için üzgünüm. Aðustos arifesinde bazý konularda halkýmýzýn dikkatini çekmekte yarar görüyorum. Herkes soðukkanlý ve sakin olsun bugünler de geçer. Hep gelip geçiciyiz. Bugün var, yarýn yokuz. Her gün çarþýda pazarda birbirimizle karþýlaþýyoruz. Ayrý düþüncelerde Aþýklar Yolu üzeri 00 m arsa 0 m evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: 0 0 olabiliriz. Herkesin duygularý ile hareket etmemesini bekliyorum. Kraldan çok kralcý olmanýn manasý yok. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Birbirimizi gördüðümüzde yüzümüzü kýzartacak söylemlerden hepimizin kaçýnmasý gerekir. Biz hepimiz arkadaþýz. Dostuz, kardeþiz. Birbirimize hep lazým kiþileriz. Bir kez daha herkesi saðduyulu olmaya, birlik ve beraberlik içinde olmaya çaðýrýyorum. Hacýbektaþ halký, Hacýbektaþ gençliði bilinçlidir. Tahriklere kapýlmayacak ölçüde de akýllýdýr. Bu yýlki törenlerin önceki yýllarda olduðu gibi barýþ ve dostluk çerçevesinde geçeceðine inanýyor. Ýlçemizin geleceði açýsýndan yararlý sonuçlarý olacaðýna inanýyor, Ýlçemize gelen tüm konuklara, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði adýna hoþ geldiniz diyorum. Doðan Göçer Her türlü gayrimenkul (ev, daire, arsa) alýnýr, satýlýr, kiraya verilir. Dilekçe yazýlýr, formlar doldurulur.

4 Aðustus 00 Pazartesi I. II. Bayezid in Kýzýlbaþ Siyaseti ve Balým Sultan II. Bayezid'in Kýzýlbaþ siyaseti Balým Sultan'dan mý geçiyordu? Bu soruya Evet yanýtý verilebilir. Ama, bizce onlarý birbirine muhtaç ya da zorunlu kýlan, Sultan II. Bayezid'e Balkanlar'da yapýlan suikast olayý olmuþtur. II. Bayezid, Arnavutluk seferinde -, Manastýr yakýnlarýndaki Pirlepe yolunda bir Kalenderi derviþ tarafýndan hançerle saldýrýya uðramýþ; bu öldürme giriþimini Ýskender Paþa önlemiþti. Yaþar Ocak'ýn da yazdýðý gibi, derviþin bu suikast giriþimi elbetteki, bilinçsizce bir saldýrý olduðu kabul edilemez. Ý.H. Uzunçarþýlý ise, Kalenderi kýyafetinde bir Kýzýlbaþýn, hacca gideceði bahanesiyle para istemek için yanýna sokulup, Bayezid'e saldýrdýðýný yazmaktadýr. (Ý.H. Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi II,. baský, Ankara-, s.0, dipnot.) Yine Yaþar Ocak'ýn dediði gibi Sultan Bayezid'e, pek iyi gözle bakmadýðý Abdal, Torlak, Haydari gibi Kalenderi topluluklarýný, cezalandýrmak için iyi bir fýrsat oluþmuþtu. (A. Yaþar Ocak, Osmanlý Ýmparatorluðunda Marjinal Sufilik; Kalenderiler, Ankara-, s., ) Alevi inançlý Türkmenler arasýnda Kalenderiler denilen doðaya uygun ve bir çeþit komün yaþamý süren bu marjinal derviþ gruplar çoðunlukla konar-göçerdiler. Toplum düzenine karþý ve aykýrý yaþayan, bazan Þah-ý Merdan aþkýna dilenen, bazan da punduna getirince zenginleri soyan bu kiþiler sýnýrsýz özgürlük isteyen birer halk filozofu konumundaydýlar. Bu topluluklar ayný zamanda devlet tarafýndan koðuþturalan dinsel-siyasal suçlularýn sýðýnaklarý durumundaydý. Toplumsal hareketlerde hemen ön planda yerlerini alýyorlardý. Kýzýlbaþ Safevi siyasi hareketinin konseyi durumundaki Ehl-i Ýhtisas kurulunun üyelerinden birinin Abdal adýný taþýmasý boþuna deðildir. Bu kiþi, Anadolu, Ýran ve Suriye'deki çeþitli adlar taþýyan tüm ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Kalenderi topluluklarýyla ilgili propaganda çalýþmalarýný yönetiyor olmalýydý. Uzunçarþýlý'nýn II. Bayezid'e suikast giriþiminde bulunan Kalenderi derviþine Kýzýlbaþ nitelemesinin anlamý burada yatmaktadýr. II. Bayezid bu saldýrýyý bahane ederek: Rumeli'de ne kadar bid'at Abdal ve Iþýk ve na-hak-gu zýndýklar var ise teftiþ olunup Þer'ile küfür söyleyenlerin haklarýndan geline deyü... (Menakýb-i Sultan Bayezid Han'dan nakleden A. Yaþar Ocak, Kalenderiler, s., n.) buyruk çýkarýp, Balkanlar ve Rumeli'nde geniþ bir koðuþturma ve toplu sürgün uygulandý. Bölgede yaþayan tüm Alevi-Bektaþi gayrisünni topluluklarý Anadolu'ya sürdürdü. Bölgedeki Varna'da tekkesi bulunan Otman Baba ve ona baðlý derviþler bu kýyýmdan nasibini aldýðý gibi, kuþkusuz Hacý Bektaþ dergahýna baðlý Dimetoka daki Seyyid Ali Sultan tekkesine baðlý olanlar da sürgüne uðradý. O yýllarda Seyyid Ali Sultan tekkesinde Mürsel Balý oðlu Balým Sultan (-/)) oturmaktaydý. Olasýdýr ki, Arnavutluk seferi sýrasýnda uðradýðý Dimetoka'daki tekkenin baþýnda bulunan ve eskiden tanýdýðý Mürsel Baba oðlu Balým Sultan'ýn ricasýyla Bayezid, toplu kýyýmdan vazgeçip, emrini sürgüne çevirdi. Sultan II. Bayezid'in 00 yýlýnda yaptýðý ve Modon, Koron ve Navarino'yu ele geçirdiði Mora seferinden sonra ertesi yýl da Adriyatik kýyýlarýný iþgal ettiðini görüyoruz. Bu seferlerin ardýndan Dimetoka'dan Balým Sultan'ý Ýstanbul'a davet ettiði ve daha sonraki yýllar içinde (Turgut Koca'ya göre ayný yýl) ondan nasib alarak Bektaþi tarikatýna girdiði bilinir. Sultan Bayezid, Balým Sultan'ýn Dimetoka'ya gitmeyip, Hacý Bektaþ Dergahýna dönmesini istemiþ ve resmen buraya atamýþtýr. (Turgut Koca, Bektaþi Nefesleri ve Þairleri, Ýstanbul-0, s. -) 0 yýlýndaki bu atama, kendine yakýn gördüðü Balým Sultan'ýn Anadolu'da daha geniþ Alevi toplumuna etki yapacaðý için, Kýzýlbaþ Safevi siyasetine karþý onun kullanýlabilir olmasýndan kaynaklanýyordu kuþkusuz. Ama öyle görünüyor ki Balým Sultan, bu ilk aþamada bile kendisine pek güven vermemiþ. II. Bayezid'in siyasetinin bir parçasý, hatta bir ürünü olarak Balým Sultan'ýn dergahýn baþýna geldiðinin ertesi yýlý, Balkanlardan Anadolu'ya sürgün ettiði Alevi topluluklarý, doðu sýnýrlarýnda koðuþturmaya uðrayan çok sayýda Kýzýlbaþlarla birlikte yeni fethedilmiþ Mora topraklarýna sürüldüler. Batýlý yazarlarýn belirttiði, II. Bayezid'in 0'deki bu büyük koðuþturmasý ve tek tek kiþilerin yüzleri damgalanmýþ olarak gerçekleþtirilmiþtir. Acaba, silinmesin diye daðlama biçiminde kýzgýn damga vurularak mý gerçekleþtirilmiþtir? Bu ortaya çýkarýlmalýdýr. Bu Kýzýlbaþ sürgününden, Türk tarihçileri sözetmemektedir. Ýkinci Kýzýlbaþ sürgünü Þah Ýsmail'in Erzincan'a geliþi sýrasýnda yapýlmýþtý. Ýsmail'in Kýzýlbaþ devletinin potansiyal gücünü tezelden daðýtmak amacýyla onbinlerce Alevi-Bektaþi hiç bilmedikleri ve yabancýsý olduklarý diyarlarda oturmaya zorlandý. (SÜRECEK) Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý, Pencere iþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi.Blok Tel (iþ): 0 Cep: 0 0 Savat Mah. Akpýnar ve Kadýncýk Ana ya 00 metre mesafede ADA NO: 0 PARSEL: 00 metrekare Savat Mah. Akpýnar ve Kadýncýk Ana ya 00 metre mesafede ADA NO: PARSEL: metrekare Müracaat: Mustafa Salman Cep Tel: Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 00m arsa Ramazan Danacý Tel: 0 0 Nevþehir Cad. Petrol Altý. m imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel:

5 Aðustus 00 Pazartesi Oðuz Tansel GÖZÜNÜ SEVDÝÐÝM Dað etekleri aðarmak üzere Tepeleri karanlýk Analar çocuk doðurur Yiðit ola er ola Ölenleri kime küsmüþ Batmaz bu gemi yaðlý boya Gömü bulur kimi Nere konar bu kuyruksuz uçurtma Zehrinden içirirler Tadýndan yenmez dünya SAVAÞA HAYIR Halk, dört duvar cenderede, Düþünür mü özgürlüðü, karýn zil Gözlerinde güvercin kanadý, Uzatýr düþsü duyargalarýný; Kendi kendilerini görürler. Iþýklanýverir yollar bir gün: Birden, yýkýlýr kara duvarlar. Her varlýk yerini alýr, Çalýþan bilekler isteyince: Hele de sevi dolu yürekler, Barýþ yazýlýr gökyüzüne; Barýþ içinde olmalý evren. Doðmak da, ölmek de, dostlukla. Var olmanýn soylu yasasý: Barýþ, Sevi. Barýþ, Sevi. Barýþ... KADÝROÐULLARI Oðuz Tansel 'te Toroslar'ýn kuzeye bakan yamaçlarýnda, Meyre köyünde doðdu, 0 Ekim tarihinde Ankara'da bu dünyayý bize býrakýp gitti. Ýstanbul'da Davutpaþa Ortaokulu'nu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde okurken HABER Tadýný ben bilirim, rengini kimse bilmez, Duyunca olduðum yere yýðýlýverdim. Rengini yitirmeden çiçeklerimiz, Acý haber tez ulaþtý sevdiðim. Kesiliverdi elim ayaðým, Dudaklarým çatladý acýdan, Dað devirir, düz yolda irkilirim, Alev alev dünya, duman duman. Ay devrini iki tamamladý ancak, Aðulu býçaklar sokuldu yüreðime. Ýçim yanar, baðrým dilim dilim Gitme karanfil saçlým, esmerim gitme. AYRILIK Bir tren düdük çalarak gitti, Býçak býçak poyraz esti dostlarým. Ezildikçe ezen bir dað içimde, Güz sonu bahçesine döndü dört yaným Salkým salkým, yumak yumak düþünce. Salkým söðütlerin düþüncesi bende, Acýsý yüreðimde ayrý olmanýn Baþýmda kavak yelleri eser esmeye "Saat on bir veya yarým" Salkým salkým aný, yumak yumak düþünce. Bilinmez bir yolculuða çýkmalýyým Kömür gözlü esmerim, karanfil saçlým: Sen bir yana, dünya bir yana. Yeni türküler söyleyecek dudaklar, Dünya, kötü oldu bir defa daha. Iþýktan dolu dolu, baðlý gözlerim Devrilmiþ aðaç, kavrulmuþ yaprak misali. Býçak býçak poyraz eser dostlarým, Elinden alýnmýþ deyneði, Kalakaldým. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. baþladýðý öðretmenliði 'da saðlýk nedeni ile emekliye ayrýlýncaya dek sürdürdü. Mardin, Akhisar, Eskiþehir, Amasya, Konya ortaokul ve liselerinde öðretmen ve yönetici olarak çalýþtý. Edebiyatçýlar Derneði onur üyesi, Türkiye Yazarlar Sendikasý üyesi idi. YÝTÝRDÝÐÝMÝZ YASA Bitkilerden dayanýksýz olmuþuz Ömrümüz aðaçlarýnkinden kýsa Deðiliz kuþlar kadar El ele versek artar gücümüz Olanca ateþiyle yüreðimizin Kor haline gelivermek Ýnsaný dünyayý ölesiye Yeniden yaratýp sevmek Yitirdiðimiz yasa Ýþte toprak iþte insan Onu getirelim dile BÝLÝNÇ IÞIÐI Sevgi dolu yürekleri, Caným dünya çocuklarý: Iþýk özünden hamuru. Mayasý kardeþlik, barýþ, Yapalým tükenmez ekmeði; Sunalým yeryüzü sofrasýna. Daðý bað yapan bu bilinç, Güneþ olur çalýþan ellerde. Savaþ, kýyým,yýkým korkusu, Karartmasýn güneþimizi bir daha. Özgürlük, barýþ, kardeþlik En köklü, en soylu yasa. ERGÝN GÜNÇE Çok geç duydum uzak gurbette: Esenboða yemiþ canlarýmýzý, Ateþ düþtü, yüreðimde koptu tel, Can dayanmaz, donar kan, Sisten baþka yok mu sorumlu? Bir türlü varmýyor demeye dilim, Yüz binlerde seçkindi usuyla, Yalan, al bulunmazdý iþinde Iþýk içindeydi çevresi "Günce" Çam dalýný okþarken sevgi dolu "Buralarýn altý denizce su" diyordu. Kördüðümleri çözerdi kývrak zekasý, Ak güvercinler uçardý gözlerinden. Bilgin, ozan yetenekli insan, Yarým kaldý düþleri, kitaplarý Yiðit, dost bir yýldýz daha kaydý. ÜÇLER MERMER Hertürlü Mermer ve Mutfak iþleri Ýtina ile yapýlýr. Deniz Ulutaþ Tel. Ýþ: 0. - Ev: Cep :0 HACIBEKTAÞ. Catherine de Medici ve Katolik Fransýz Mahkemesi emriyle binlerce Protestan Paris'te katledildi. Kýyým tarihe St. Bartholomew katliamý olarak geçti.. Mustafa Kemal Paþa, "Bir Türk dünyaya bedeldir" dedi. 0. Sovyetler Birliði ile Fransa saldýrmazlýk paktý imzalandý.. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Dwight Eisenhower Komünist Parti'yi yasadýþý ilan etti.. Bursa'da yangýn. Kapalýçarþý'da 0 iþyeri yandý.. Devlet Baþkaný ve Baþbakan Cemal Gürsel "Ýslam dini Arap dilinin esaretinden kurtulmalý" dedi.. Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüðe girdi.. Türkiye'de yaþayan bin Yunan uyrukludan bininin Türkiye'den ayrýldýðý açýklandý.. Metin Oktay jübile maçýyla futbolu býraktý. Maçta, Galatasaray ile Fenerbahçe - berabere kaldý.. Ýstanbul Alibeyköy'deki Sungurlar Fabrikasý'nda iþçiler Aðustos 'de direniþe geçmiþlerdi. Jandarma direnen 00 iþçiye müdahale etti ve fabrikadan çýkardý.. Ýngiltere'de yayýmlanan Euromoney dergisi Baþbakan Yardýmcýsý Turgut Özal'ý "Yýlýn Ekonomi Bakaný" seçti.. Doðru Yol Partisi, DYP, ve Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP Milli Güvenlik Konseyi vetolarý nedeniyle gerekli iþlemleri tamamlayamadý. Kasýmda yapýlacak seçimlere katýlamýyor.. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ýstanbul Þubesi Baþkaný Emil Galip Sandalcý "Tek tip elbise sorunu, göreceli bir sükuna kavuþmuþ olan cezaevlerini yeniden karýþtýracak bir provokasyon niteliðindedir" dedi.. Talim Terbiye Kurulu okullara girmesi sakýncalý kitaplarý açýkladý; Yaþar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Halikarnas Balýkçýsý, Haldun Taner, Gorki, Balzac, Hemingway ve Steinbeck gibi yazarlarýn yapýtlarý okullara giremeyecek.. Derya Büyükuncu, 00 metre kelebekte Akdeniz Þampiyonu oldu.. Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði, Aðustos 'den Aðustos 'e kadar 0.00 PKK militanýnýn öldürüldüðünü, PKK militanýnýn yakalandýðýný açýkladý. Ayný gün "Bosna Ýçin Ýnsanlýk Giriþimi" adýyla aydýn, sanatçý, gazeteci Saraybosna'ya gitti.. Diyarbakýr'da yayýn yapan Can TV'yi güvenlik kuvvetleri bastý. Polisler "Kürt Sorunu" konulu canlý yayýna katýlan kiþi ile sunucuyu gözaltýna aldýlar. Galatasaray Real Madrid'i - yenerek Süper Kupa'yý kazandý. Jorge Luis Borges Bugün Doðanlar:. Arjantinli yazar Jorge Luis Borges 'da doðdu. Bugün Ölenler:. Diplomat, siyaset adamý, gazeteci Burhan Belge.. Ressam Rahmi Pehlivanlý. Ayrýntý için:

6 Aðustos 00 Pazartesi Neþet Ertaþ Aðustos ta Hacýbektaþ ta Bozkýrýn Tezenesi, Ünlü Halk Ozaný Neþet Ertaþ - Aðustos tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlarak yaklaþýk 0 bin kiþiyi coþturacak. Halk düþünürü Hacýbektaþ Veli, - Aðustos tarihleri arasýnda Hacýbektaþ Ýlçesi'nde düzenlenecek törenlerle anýlacak. Yaklaþýk 0 bin kiþinin katýlmasýnýn beklendiði törenlere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bakanlar ve siyasi parti genel baþkanlarý da davet edildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selanpakoðlu yaptýðý açýklamada, bu yýl ulusal.'si, uluslararasý.'sý düzenlenecek olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin, Hacýbektaþ Veli sevgisini taþýyan ve onun dostluk, barýþ ve sevgi dolu felsefesini en önemli birikim olarak deðerlendiren yüz binlerce kiþiyi buluþturacaðýný söyledi. Bu yýlki etkinliklere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Bülent Arýnç, Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, siyasi parti genel baþkanlarýnýn yaný sýra, günlük süre içerisinde yaklaþýk 0 bin kiþinin katýlmasýnýn beklendiðini belirten Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, etkinlikler öncesi ilçede hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirtti. Hacýbektaþ Ýlçesi'nde gün süreyle devam edecek etkinliklerde Doçent Doktor Seyit Ali Kaplan'nýn deprem konulu konferans, Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan, Eski Adalet Bakaný Seyfi Oktay, Gazeteci Miyase Ýlknur, Pir Sultan Abdal Vakfý Baþkaný Murtaza Demir, Araþtýrmacý Yazar Cemal Þener ve Araþtýrmacý Yazar Aziz Yýlmaz'ýn katýlacaðý "Küreselleþme ve Demokratikleþme Sürecinde Alevilik Bektaþilik" konulu sempozyum sonrasý program þöyle devam edecek. Avukat Þakir Keçeli, Prof. Dr. Alemdar Yalçýn, Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Dr. Servet Ünsar'ýn katýlacaðý "Din ve Ýnanç Boyutunda Alevilik-Bektaþilik" konulu panel, Prof. Dr. Naki Selmanpakoðlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mustafa Balbay, Ýsmet Erdoðan,Seyit Ali Kaplan ve Lütfü Kaleli'nin katýlacaðý, "Bir olalým, iri olalým, diri olalým anlayýþý içerisinde örgütlenme" konulu panel, KIRIKKALE- Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 'da oturan ve yýllar önce trafik kazasýnda iki ayaðýný kaybeden Hasan Kayretli (), akülü araba ve çalýþabileceði iþ istiyor. Kayretli, "Annem ve babam öldü. Ben de küçük yaþta yetim kaldým. meþrubat ve alkollü içecekler TÜRSAB, Rusya Federasyonu, Çin ve Alman Elçiliði temsilcilerinin katýlacaðý "Kapadokya ve Hacýbektaþ" konulu panel kültür ve sanatseverlerle buluþacak. Etkinlikler çerçevesinde ayrýca, Hacýbektaþ Belediye Meydaný'nda Neþet Ertaþ, Musa Eroðlu, Ali Mahsuni, Emrah Mahsuni, Müslüm Sümbül, Ekrem Ataer, Emre Saltýk, Sebahat Akkiraz, ve Hasan Yükselir'in katýlacaðý konserler gerçekleþtirilecek. Hacýbektaþ Ýlçesi'ndeki törenler, Aðustos'ta etkinliklere katýlan sanatçý, yazar, bilim adamlarý ve araþtýrmacýlarýn yaný sýra, vatandaþlarýn katýlacaðý piknikle sona erecek.(kýrþehir in Sesi Radyosu) Engelli genç akülü araba istiyor Motosikletle ara iþlerinde çalýþýrken kaza yaptým. Ýki bacaðým sakat kaldý. Hiçbir sosyal güvencem yok. Akþama evde yiyeceðim bile yok. Konu komþu ne verirse onunla yaþamaya çalýþýyorum. Tekerlekli sandalyeyle seyyar satýcýlýk yapmak istedim olmadý. Gencim, dilenmek de istemiyorum.ýþ Bulursam çalýþýrým" dedi. Ayaklarýnýn sakat olduðu için çalýþmasýnýn da çok zor olduðunu anlatan Hasan, "Devlet büyüklerimden istirham ediyorum. Bana akülü araba alýnýrsa çalýþmam daha kolay olacak. Caddelerde bir þeyler satarak geçimimi saðlayabilirim" diye konuþtu. MHP'ye 'Semah' tepkisi: "Çorum, Maraþ katliamýný unutmadýk" MHP nin Erciyes Zafer Kurultayý nda Alevi deyiþleri ve semah gösterisine yer vermesi, Alevilerin sert tepkisine neden oldu. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Kazým Genç, ANKA ya MHP nin Tekir Yaylasý nda düzenlenen Erciyes Zafer Kurultayý nda semah gösterisi yapýlmasýný deðerlendirdi. MHP nin semah dönerek kendini meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýný söyleyen Gümüþ, "Çorum, Maraþ katliamýný henüz unutmadýk" dedi. Alevi ritüellerinin öne çýkarýlmasýný, seçimlerin yaklaþmasýna baðlayan Gümüþ, buna karþýn MHP nin Alevi kesimlere güven vermediðinin altýný çizdi. Gümüþ, Yakýn tarihte de görüldüðü gibi ülkücü hareket Eylül 0 öncesinde Elde Kuran, Hedef Turan sloganýyla, yükselen islamcý oylarý kendine çekmeye çalýþmýþ, milliyetçi, mukaddesatçý çizgisiyle de Çorum da, Maraþ ta, Sivas ta çok vahþi katliamlarýn içinde yer almýþtýr. Yakýn tarihin katliamlarýna baktýðýmýzda MHP nin sicilinin pek de temiz olmadýðý ortadadýr" diyerek tepkisini dile getirdi. Samimi deðiller Gümüþ, MHP nin "Alevilere milliyetçi bir elbise giydirmek istediðini" öne sürerek, buna karþýn zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, cemevlerinin ibadet yeri olarak yasalarda yerini bulmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kaldýrýlmasý, Alevilere yönelik her tür ayrýmcý politikanýn sona erdirilmesi konusunda çaba göstermediðine dikkat çekti. Genç: Yaptýklarý semah rituellere uygun deðil Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kazým Genç de, MHP nin kurultayýnda dönülen semahýn rutüellere uygun olmadýðýný savundu. Semahýn, Cemevleri nde gerçekleþtirilen bir ibadet olduðuna iþaret eden Genç, "Alevilere sempatik gözükelim derken inançlarýna ters davranýyorlar" diye konuþtu. Alevilerin çok büyük kesiminin bugüne kadar MHP ye oy vermediðini hatýrlatan Genç, bundan sonra da böyle bir tercihe ihtimal vermediðini kaydetti. Mumcu ya da eleþtiri Siyasi partilerin Alevi kitlesine yöneldiðini ifade eden ANAVATAN Genel Baþkaný Erkan Mumcu yu da eleþtirdi. Mumcu nun Kültür ve Turizm Bakaný olduðu dönemde, "Madýmak Yangýný Oratoryosu"nu sansürlediðini belirten Genç, þimdi ANAVATAN ýn Alevilere yeþil ýþýk yaktýðýný açýkladý. Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 0 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Karayalçýn Parký Ýbrahim Altýn Cep Tel: 0 iþ Tel: 0 0

7 Aðustus 00 Pazartesi Dünya Bankasý, bak bu Ali Dibo DB rüþvet olaylarýnýn gerilediðini iddia etti. DB nin yolsuzluklarý izleyen raporlar serisinin üçüncüsü olan Geçiþ Sürecinde Yolsuzlukla Mücadele - Kim Baþarýlý ve Neden raporunda, KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul, memur maaþlarýna yapýlacak zammýn emeklilere de yansýtýlmasý gerektiðini söyledi. Tombul ve beraberindeki heyet, Emekli-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Baþkan Veli Beysülen ve yönetim kurulu üyeleriyle görüþtü. Tombul, burada yaptýðý konuþmada, toplu görüþmelerin oyun olmaktan çýkarýlmasý ve toplusözleþme hakkýnýn kullanýldýðý bir platforma dönüþtürülmesi gerektiðini savundu. Ýsmail Hakký Tombul, uluslararasý sözleþmeler dikkate alýndýðýnda kamu çalýþanlarýnýn ve emeklilerin toplu sözleþme hakký bulunduðunu söyledi. Emeklilerin açlýk sýnýrýndaki aylýklarla yaþamýný sürdürmeye çalýþtýðýný ifade eden Tombul, Bu insanlýk dramý Türkiye'nin ayýbýdýr dedi. Tombul, kamu emekçilerinin maaþlarýna yapýlacak zammýn emekli aylýklarýna yansýtýlmasý gerektiðini kaydetti. En düþük memur maaþýnýn.00 YTL'ye çýkarýlmasýný talep ettiklerini belirten Tombul, Türkiye, Doðu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde yolsuzlukla mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiði savunuldu. Anlaþýlan AKP li belediyelerin ihalelerinde arka arkaya ortaya çýkan yolsuzluklar, hükümetin özelleþtirmeler için Ýsrailli iþadamlarýyla otellerde buluþmasý ve özelleþtirmelerin usulsüzlük nedeniyle yargýdan dönmesi, özelleþtirme sürecinde hükümete yakýn sermaye gruplarýnýn elde ettiði rant olanaklarý Dünya Bankasý tarafýndan yolsuzluktan sayýlmýyor. Belediyelerde taþeronlaþmayý, özelleþtirmeleri ve saðlýk sisteminin piyasaya terk edilmesini dayatan Dünya Bankasý nýn bu yolsuzluklarý yolsuzluktan saymamasý sürpriz olarak deðerlendirilmedi. Kimdir bu Ali Dibo? Ali Dibo, yakýn çevresine devlet olanaklarýyla kýyak geçen yöneticileri anlatan, Hatay ve çevresinde kullanýlan yöresel bir halk deyimi. AKP'li belediyenin Hatay da eþe dosta ihale daðýttýðýný iddia eden milletvekili Fuat Geçen partisinden ihraç edilmiþti. Geçen, yerel bir deyim olarak açýkladýðý Ali Dibo yu yolsuzluklar için kullanmýþtý. Daha sonra Ýstanbul un da içinde bulunduðu birçok AKP li belediyede ortaya çýkan bu yolsuzluklar Ali Dibo olayý olarak anýldý. KESK: Memur zammý emeklilere de yansýmalý ayrýca çalýþanlar arasýndaki maaþ farklýlýklarýnýn giderilmesini, memurlara 00 YTL kira yardýmý yapýlmasýný, çalýþma yaþamýnýn demokratikleþtirilmesini istedi. Tombul, 00 yýlýnýn ilk ayýnda ilk kez bütçeden faiz dýþý fazla verildiðine iþaret ederek, Bütçenin fazla kýsmýnýn bunu yaratanlara verilmesini talep ediyoruz dedi. Veli Beysülen de geçen yýl ek ödeme almayan memurlara yapýlan 0+0 YTL'lik ödemenin emeklilere yansýtýlmamasý dolayýsýyla temayüllere aykýrý davranýldýðýný savunarak, bu konudaki hukuk mücadelelerinin sürdüðünü söyledi. KESK'in önceki yýllarda olduðu gibi taleplerini toplu görüþmelerde gündeme getireceðini dile getiren Beysülen, sorunlarýný kamuoyu gündemine getirmek için de Ekimde bir miting düzenlemeyi planladýklarýný belirtti. AA (Halkýngazetesi) Çoçukluk dönemi Gençlik dönemi Can Baba dönemi Çoçukluk, gençlik dönemi fotoðraflarýný verip tanýmanýzý istediðimiz Yazar-Þair Can Baba yý bugüne kadar gelen iletilerden tanýyan çýkmamýþtýr. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüviyet cüzdanýmý ve Nevþehir Emniyet Müdürlüðü nden aldýðým ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Gürhan Çetinkaya KAYIP ÝLANI Tokat Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüviyet cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hamza Saðdýç KAYIP ÝLANI Tokat Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüvviyet cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan Saðdýç Hayýrlý iþler Ülker Kolesterol ilaçlarýnda tasarruf birilerine kazanç getiriyor. Hükümet kolesterol ilaçlarýn bedelini ödemeyeceðini duyurduktan hemen sonra Ülker kolesterol düþürdüðünü iddia ettiði bir dizi ürünü piyasaya sürdü. Kendileri bunun bir rastlantý olduðunu iddia ediyor. Temmuz da Swiss Otel de düzenlenen bir kokteyl ile Ülker Grubu yeni ürünlerini tanýttý ve büyük bir reklam kampanyasý baþlattý. Kolesterolü düþürmenin doðal yolu? olarak tanýtýlan Kalbim Benecol isimli ürünün kolesterolü iki haftada yüzde e varan oranda düþürdüðü öne sürülürken, kalp ve damar hastalýðý riskini yarý yarýya azalttýðý da iddia ediliyor. Ülker Grubu, bu ürünle, mevcut beslenme düzenini deðiþtirmeden kolesterolü kontrol etmenin mümkün olduðunu savunuyor. Bu iddialara bakýlýrsa ilaç niyetine tüketilebilecek olan Ülker Benecol e dair kafalarý karýþtýran, piyasaya sürülüþündeki zamanlama oldu. Bilindiði gibi hükümet IMF nin saðlýkta tasarruf yapýlmasý talimatý ile ilaç giderlerini düþürmeye karar vermiþ, tasarrufa gidilecek en önemli baþlýk olarak da kalp-damar ve þeker hastalarýnýn kullandýklarý kolesterol haplarý belirlenmiþti. Sözkonusu ilaçlarýn hastalara verilmesi için yeni kurallar getiren Saðlýk Bakanlýðý pek çok hastanýn ilaç alamamasýna yol açmýþtý. Bu konuda Maliye Bakanlýðý?nýn Temmuz daki tebliðinden sonra, Temmuz da Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý nýn gýda maddelerinin saðlýða katkýlarýna dair reklam yapabilmelerine dair tebliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Temmuz da da Ülker ürün tanýtýmýný yaptý. Ýlaç niyetine ürün çýkaran Ülker yetkilileri durumun tamamen tesadüf olduðunu iddia ediyor. Ancak Ülker Grubunun Milli Görüþ geleneði ve AKP ile içli dýþlý oluþu, bu ticari hamlenin tesadüf olmadýðýný, iþlerinin hiç de hayýrlý iþler olmadýðýný düþündürüyor. Bunlarýn hepsi mi tesadüf Halkýn saðlýðý üzerinden kar etmek, bunun için de devlet gücünü kullanmak AKP liler için alýþkanlýk halini aldý. Tayyip Erdoðan ýn danýþmaný Zapsu ailesine ait For You isimli ilaç kozmetik zincir marketlerinin baþlattýðý yatýrým ataðý ile beraber reçetesiz pek çok ilacýn Saðlýk Bakanlýðý ödeme listesinden katýldýðýný ve bu gibi zincir eczane marketlerine olanak veren yasal düzenleme üzerinde çalýþýldýðý bilinmekteydi. Koruyucu saðlýk hizmetlerini tahrip eden AKP Hükümeti, Kuþ Gribi salgýný ile beraber binlerce kanatlý hayvaný itlaf etmiþ, tam da bu dönem Maliye Bakaný Unakýtan ýn ismiyle kutulanmýþ pastörize yumurta piyasaya sürülmüþ, lokanta ve pastanelerin pastorize yumurta kullanmasý için yasa çýkarýlmýþtý. Þimdi de kolesterol ilaçlarý yasaklanýrken AKP ye yakýnlýðý ile bilinen Ülker Grubu kolesterolü düþürdüðünü iddia ettiði ürünleri piyasaya çýkardý. Ülker yetkilileri ne kadar tesadüf dese de hükümetle çok yakýn iliþkileri olan sermaye gruplarýnýn lehine tesadüfler, halkýn saðlýðý pahasýna onlara büyük karlar elde ettiriyor. IMF emriyle birçok ilacý sigorta kapsamýndan çýkaran hükümetin gözü þimdi de kemik erimesine karþý kullanýlan ilaçlarda. Saðlýk Bakanlýðý nýn bu ilaçlara dair ödemeleri azaltmak için bir yönetmelik hazýrladýðý ve ilk oluþturulan taslaða göre 0 yaþýn altýndakilere bu ilaçlarýn verilmediði öðrenildi. Özellikle kadýnlarda 0 lý yaþlardan itibaren baþlayan kemik erimesinin ilaçlarý sigorta kapsamýndan çýkarýlýrsa binlerce hasta kemikleri kýrýlana kadar ilaç alamayacak. Þimdi merakla bekleniyor. Acaba hangi sermaye grubu kemikleri güçlendirici bir ürün piyasaya sürecek? Ticarete dost saðlýða düþman Temmuz: Maliye Bakanlýðý kolesterol ilaçlarýnýn bedelini ödemeyeceðini duyurdu. Temmuz: Kolesterolü düþürdüðü iddia edilen ürünlerin reklamý serbest býrakýldý. Temmuz: Ülker Benecol adlý ürünü piyasaya sürdü. NEDÝR BU FONKSÝYONEL GIDA? Dünyanýn büyük gýda tekelleri uzun süredir fonksiyonel gýda adý verilen saðlýk ürünleri ne yatýrým yapýyor. Fonksiyonel gýdalar 0 lerin sonunda Japonya da ortaya çýktý. Tarým arazileri sýnýrlý olan Japonya da halkýn beslenmesinde daha çok kalsiyum ve diyet liþerine ihtiyaç olduðunun anlaþýlmasý ile, gýda endüstrisi bu ihtiyaçlarý karþýlayan ürünleri pazara sürmeye baþladý. Ürünler kýsa sürede dünyaya yayýldý. Dünyada tarýmdaki kapitalistleþme ile beraber pazarlarý hormonlu, genetiði ile oynanmýþ gýda ürünleri sarmýþtý. Bu gýdalarýn zararlarý ortaya çýkýnca gýda ve tarým tekelleri bunu da bir kar fýrsatý olarak deðerlendiler. Böylece etrafý yine ayný tekellerin ürettiði organik tarým ürünleri, kalbe dost margarinler, sindirim düzenleyici yoðurtlar, zayýflatan makarnalar sardý. Fonksiyonel gýdalar 00 de ABD de, milyar, Avrupa da milyar, tüm dünyada 0 milyar dolarlýk bir pazara ulaþtý. Bu arada kalp ile dost olmadýðý, sindirimi bozduðu ve þiþmanlattýðý bilinen ürünlerin de üretimine devam edildi. Saðlýklý olduðu söylenen ürünleri orta ve üst sýnýflar tüketirken, saðlýksýz kabul edilen ürünler pazarlarda marketlerde yoksullar için satýlmaya devam edildi. Þimdi gýda tekelleri bu ürünleri Türkiye ye getiriyor. Ülker den sonra Danone de fonksiyonel ürünleri Türkiye pazarýna süreceðini açýkladý. Bu ürünlerin pazar payýný geniþletmek için halkýn tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi gerekiyor. Hükümet bu aþamada ürünlere reklam serbestliði getirdi. Eskiden ilaçlar ve gýdalar için Bu ürün tansiyonu üç günde düþürür, haftada 0 kilo verdirir, kolesterolü haftada aþaðýya çeker gibi reklamlar yasakken þimdi serbest. Bazý ilaçlarýn sigorta geri ödemeler listesinden çýkarýlmasý da halký bu ürünlere yönlendirecek.

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Hacýbektaþ ilçesinde kurulmuþ olan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin (HBVKD) ortak çaðrýsý ile Aðustos 00'da, Alevi kurumlarýnýn yöneticileri, Hacý Bektaþ ilçesinde yapýlacak olan "Dünya Alevileri Toplantýsý"nda, Alevilerin gündemindeki konularý tartýþacaktýr. Ayrýca ayný gün akþam, Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Veliyettin Ulusoy'un da katýlacaðý ve Dertli Divani'nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Bizler kimseye Son günlerde ABF, AABK alternatif olmak ve Hacýbektaþ ilçesindeki için etkinlik HBKD'nin bu etkinlikleri yapmýyoruz. hakkýnda, baþta Aleviyol Yolumuzun ve sitesi olmak üzere, bazý kesimlerce etkinliðimize öðretimizin iliþkin, edep erkan dýþý gereði için, giriþimlerde kurumlarýmýzýn bulunulmaktadýr. Oysa bu amaçlarý etkinliði düzenleyen bizler, doðrultusunda Alevi toplumunun arasýna etkinlik ve sokulmaya çalýþýlan her türlü gerici ve ideolojik çalýþmalar nifaklara karþý uyanýk yapýyoruz. olunmasý çaðrýsýný yapýyoruz. Bizler kimseye alternatif olmak için etkinlik yapmýyoruz. Yolumuzun ve öðretimizin gereði için, kurumlarýmýzýn amaçlarý doðrultusunda etkinlik ve çalýþmalar yapýyoruz. Alevi kimliðinin yok sayýlmasýna, Alevilere yönelik hak ihlallerine karþý etkinlik yapýyor ve mücadele ediyoruz. Faaliyetimizin merkezine koyduðumuz her etkinlikte kendimizi anlatmayý, hak arama Nafiz Ünlüyurt Turgut Öker Selahattin Özel mücadelemizi yükseltmeyi ve Alevi toplumundaki hak arama bilincini artýrmayý hedefliyoruz. Bu çalýþma tarzýmýzý ve amaçlarýmýzý bir kenara býrakýp, kenarda laf atanlara, "yol" için çalýþma yerine dedikodu üretenlere ayýracak zamanýmýz yoktur. Bu nedenle asýl amacýmýzýn, Alevilerin sorunlara yanýt bulmak olduðunu, bu vesileyle yükseltmeye çalýþtýðýmýz mücadelemizi, eþit haklara kavuþana kadar sürdüreceðimizin mesajýný vermektedir. Serçeþme'de bulunmamýzýn nedenlerinden birisi bu iken, diðer bir önemli nedeni ise, yüzyýlýn aydýnlanmacý felsefesi ile insanlýða rehber olmuþ Hünkar'ýmýzýn huzurunda bulunmaktýr. Serçeþme'de deðerlerimize ve öðretilerimize sahip çýkmaktýr. Bu etkinlikleri düzenleyen kurumlar olarak, kamuoyuna yapmýþ olduðumuz açýklamalarda, bir "alternatif etkinlikten" söz edilmemiþtir. Bu etkinliðimizin gerçekleþeceði tarihte baþka bir etkinlik olmadýðý için, neye "alternatif" olacaðýnýn sorusuna da cevap bulunamaz. Basýnda yer alan "alternatif etkinlik" tanýmý, basýnýn kendi tasarrufu ile kullandýðý bir ifade biçimidir ve etkinliði düzenleyen kurumlarý baðlamaz. Amacýmýz Alevi toplumunda, ilkeler etrafýnda bir birlik yaratmaktýr. Serçeþme'de alternatif etkinlik aranýyorsa, bunu Alevi öðretisine, Alevilerin haklý taleplerine ve Serçeþme'ye sahip çýkanlarýn etkinliðinde deðil, Alevi deðerlerini asimilasyona tabii tutan, Türk-Ýslam Sentezi ve gericilikten beslenerek gerçekleþen ve Alevi öðretisini ve kurumlarýný dýþlayan etkinliklerde aranmalýdýr. Bizler, Hacý Bektaþ Veli törenlerini, yerel yönetim hegemonyasýndan çýkarýlýp, Serçeþme'de örgütlenmiþ ve bizim desteklediðimiz Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðine verilmesini talep ediyoruz." Alevi örgütleri Aðustos ta Hacýbektaþ ta toplanýyor! HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde gerçekleþecek olan ve ABF, AABK ni desteklediði Dünya Alevileri toplantýsý ve cem törenine tüm Alevibektaþiler davet edildi. Konuyla ilgili olarak ABF (Alevi Bektaþi Federasyonu) yapmýþ olduðu yazýlý davette þu açýklamalara yer verdi: Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Hacý Bektaþ Kültür Derneði tarafýndan, Aðustos. 00 da Serçeþme de gerçekleþtirilecek olan Dünya Alevi örgütleri Toplantýsý na ve yine ayný gün Hacý Bektaþ Veli Postniþin i Veliyettin Ulusoy un da katýlacaðý ve Dertli Divani nin yürüteceði Cem e davet ederiz. Saygýlarýmýzla Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (Genel Baþkan Turgut ÖKER) Alevi Bektaþi Federasyonu (Genel Baþkan Selahattin ÖZEL) Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði (Genel Baþkan Nafiz ÜNLÜYURT) PROGRAM Saat : 0.0 Türkiye-Avrupa-Avustralya ve Kanada da örgütlü bulunan tüm Alevi Bektaþi örgüt yöneticilerinin katýlacaðý bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý. Saat : 0.00 Hacý Bektaþ Veli Postniþin i Veliyettin Ulusoy un da katýlacaðý ve Dertli Divani nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Bu Cem i Düzgün TV canlý yayýnlayacaktýr. Yer: Kapalý Spor Salonu (alevi.com) Alevibektaþilerin önemli anma etkinlikleri Anadolu da anma etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler için geniþ bilgi Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Merkezi nden alýnabilir Tel: Temmuz Tunceli'de Munzur Festivali 0 Temmuz Tokat'ta Hubyar Köyü'nde Hubyar Sultan Anma Töreni Aðustos Ýsparta'da Veli Baba Sultan Anma Töreni - Aðustos Hacýbektaþ'ta Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri - Aðustos'ta Ýzmir'de Hamza Baba Köyü'nde Hamza Baba Anma Etkinlikleri - Eylül Merzifon'da Piri Baba Anma Törenleri SERVÝS BÝZE AÝTTÝR Kebap Çeþitleri ile halkýmýzýn hizmetindedir. Adres: Aþýklar yolu Cumhuriyet Parký yaný HACIBEKTAÞTel: 0 Mucur Tel: 0

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı