ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!"

Transkript

1 YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Hacýbektaþ ilçesinde kurulmuþ olan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin (HBVKD) ortak çaðrýsý ile Aðustos 00'da, Alevi kurumlarýnýn yöneticileri, Hacý Bektaþ ilçesinde yapýlacak olan "Dünya Alevileri Toplantýsý"nda, Alevilerin gündemindeki konularý tartýþacaktýr. Ayrýca ayný gün akþam, Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Veliyettin Ulusoy'un da katýlacaðý ve Dertli Divani'nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Alevi örgütleri Aðustos ta Hacýbektaþ ta toplanýyor! Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde gerçekleþecek olan ve ABF, AABK ni desteklediði Dünya Alevileri toplantýsý ve cem törenine tüm Alevibektaþiler davet edildi. > DE Alevibektaþilerin önemli anma etkinlikleri Anadolu da anma etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler için geniþ bilgi Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Merkezi nden alýnabilir Tel: 0- - Aðustos Hacýbektaþ'ta Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri - Aðustos'ta Ýzmir'de Hamza Baba Köyü'nde Hamza Baba Anma Etkinlikleri - Eylül Merzifon'da Piri Baba Anma Törenleri > DE ABF Genel baþkaný Selahattin Özel: Anadolu halklar ve inançlar mozaiðidir. ( ) DÝB nýn yýlýnda trilyon olan bütçesi, 00 yýlýnda. katrilyona çýkmýþtýr. Bakanlýðýn bütçesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan daha azdýr. MHP nin Erciyes Zafer Kurultayý nda Alevi deyiþleri ve semah gösterisine yer vermesi, Alevilerin sert tepkisine neden oldu. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Kazým Genç, ANKA ya MHP nin Tekir Yaylasý nda düzenlenen Erciyes Zafer Kurultayý nda semah gösterisi yapýlmasýný deðerlendirdi. MHP nin semah dönerek kendini meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýný söyleyen Gümüþ, "Çorum, Maraþ katliamýný henüz unutmadýk" dedi. Alevi Bozkýrýn Tezenesi, Ünlü Halk Ozaný Neþet Ertaþ - Aðustos tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlarak YKR Nafiz Ünlüyurt Son günlerde ABF, AABK ve Hacýbektaþ ilçesindeki HBKD'nin bu etkinlikleri hakkýnda, baþta Aleviyol sitesi olmak üzere, bazý kesimlerce etkinliðimize iliþkin, edep erkan dýþý giriþimlerde MHP'ye 'Semah' tepkisi: yaklaþýk 0 bin kiþiyi coþturacak.törenlere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bakanlar ve siyasi parti genel baþkanlarý da davet edildi. AÐUSTOS 00 PAZARTESÝ Turgut Öker Selahattin Özel > DE "Çorum, Maraþ katliamýný unutmadýk" Neþet Ertaþ Aðustos ta Hacýbektaþ ta I. II. Bayezid in Kýzýlbaþ Siyaseti ve Balým Sultan II. Bayezid'in Kýzýlbaþ siyaseti Balým Sultan'dan mý geçiyordu? Bu soruya Evet yanýtý verilebilir. Ama, bizce onlarý birbirine muhtaç ya da zorunlu kýlan, Sultan II. Bayezid'e ritüellerinin öne çýkarýlmasýný, seçimlerin yaklaþmasýna baðlayan Gümüþ, buna karþýn MHP nin Alevi kesimlere güven vermediðinin altýný çizdi. > DA > DA ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Balkanlar'da yapýlan suikast olayý olmuþtur. II. Bayezid, Arnavutluk seferinde -, Manastýr yakýnlarýndaki Pirlepe yolunda bir Kalenderi derviþ tarafýndan hançerle saldýrýya uðramýþ; bu öldürme giriþimini Ýskender Paþa önlemiþti. > DE Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha fazla seviyoruz demesin. Hiç kimse bizlere laik cumhuriyet ve Atatürkçü düþünce konularýnda ders vermeye yeltenmesin, mahcup olur. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0 Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete aydýr 0 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (. ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini ( ytl ya da 0 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da 0 nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Selmanpakoðlu nda demokrasi kültürü eksik Akþam Gazetesi ne konuþan Pir Sultan Dernekleri Baþkaný Kazým Genç, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu'na sert çýktý: Ýþini yap, bize küfretme! Demokrasiden nasibini almamýþsýn. Alevi örgütleri ve Hacýbektaþ halký asker deðildir. Paþa paþa yönetemezsin! GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: > DE Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha çok seviyoruz demesin > DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Anma etkinlikleri nedeniyle - 0 Aðustos tarihleri arasý tüm eczaneler nöbetcidir.

2 Aðustus 00 Pazartesi DÝB nýn Selahattin Özel yýlýnda trilyon olan bütçesi, 00 yýlýnda. katrilyona çýkmýþtýr. Bakanlýðýn bütçesi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan daha azdýr. Dört bakanlýðýn toplam bütçesi ve Üniversitenin toplam bütçesi ise DÝB bütçesine eþittir. Gerek evrensel deðerler, gerek uluslararasý hukuk, gerekse Anayasanýn 0. Maddesi gereði, herkes kanun ve kamu hizmetleri önünde eþittir. Fakat nedense bu eþitlik ilkesi DÝB'nýn hizmetlerinde uygulanmaz. DÝB hizmetlerinin adresi bellidir. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda Sünni- Ýslamý temsil etmek ve sadece bu inanç grubuna hizmet götürmektedir. Farklý inanç gruplarýnýn vergilerinden oluþan bütçesini kullanmasýna raðmen, hizmette eþitlik ilkesini çiðneyen DÝB, bu özelliði nedeniyle sýk sýk eleþtirilmektedir. Devletin de farklý inançlar arasýnda ayrýmcýlýk yaptýðýnýn en somut kanýtý olan bu durum bir sorun olarak önümüzde durmaktadýr. Devlet inancýnýn Sünni mezhep doðrultusunda olduðunu kabul etmiþtir. Ýþte bu nedenle DÝB'in emir ve nüfusu altýndaki din sözcüleri, Alevilere ve Gayri Müslimlere karþý dýþlayýcý bir tutum içindedir. Aleviliðin kendine özgü bir inanç olduðunu savunan Alevi Bektaþi Federasyonu olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmasýný, inancýn kamu hizmeti olmaktan çýkarýlýp sivil alana býrakýlmasýný savunmaktayýz. ABF Diyanet in, laikliðe aykýrý olduðunu ve idari yapý içinde yer aldýðý müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduðuna dair söylemi geçersiz kýldýðýna inanmaktadýr. Dolayýsýyla yapýlmasý gereken bu yanlýþlýða ve çeliþkiye son vermektir. Zorunlu din dersleri uygulamasýnda federasyonunuzun görüþü nedir? Zorunlu din dersi uygulamalarý, din özgürlüðünü güvence altýna alan anayasanýn. maddesine aykýrýdýr. Çünkü din ve vicdan özgürlüðü, ayný zamanda insanlarýn dindýþý kalabilme hakkýný da kapsar. Ýnsanlarýn dini öðrenme, öðrenmeme, öðreneceklerse de bütün dinleri öðrenebilme hakký isteðine baðlý olmak þartýyla olmalýdýr. Böyle bakýldýðýnda "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" biçimindeki kural, ayný maddede düzenlenen din ve vicdan özgürlüðü prensibine aykýrýdýr. Ayný zamanda, "kimse dini inançlarýný ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz, kýnanamaz" biçimindeki güvenceye de aykýrýlýk teþkil ediyor. Mevcut uygulama sadece Alevileri deðil, laik olanlarý da rahatsýz etmektedir. Kanýmýzca misyonerlik dediðimiz þey; tam da bu zorunlu din dersleridir. Hem de devlet eliyle misyonerliktir. Oysa Aleviliðin farklý bir tanrý anlayýþý, buna baðlý olarak farklý ibadet anlayýþý, ibadethanesi, kendisine özgü kurumlarý, dedesi, mürþidi vardýr. Gelecek öðretim yýlýnda Aleviliðin de bu ders kapsamýnda okutulacaðýný Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik açýkladý. Müfredatý da ilahiyatçý hocalar hazýrlayacakmýþ. Zira konu uzmanlýðý ABF Genel baþkaný Selahattin Özel:Anadolu halklar ve inançlar mozaiðidir. ( ) gerektirirmiþ. Alevilere sormadan, danýþmadan ve Aleviler taraf kabul edilmeden yapýlan bu çalýþmalar tehlikeli bir amaca hizmet etmektedir. Bu ciddi ve çözüm bekleyen bir demokrasi ve laiklik ile ilgili bir sorundur. Siyasi iktidarlar demokratik ve özgürlükçü laiklik tanýmýna uygun inanç ve vicdan özgürlüðü kayýtsýz þartsýz güvence altýna alýnmalýdýr. Din derslerinin asimilasyonu amaçladýðý Yalova da ortaya çýkmýþtýr. Yalova da bir öðretmen, öðrencileri topluca camiye götürmüþ, uygulamalý olarak nasýl namaz kýlýndýðýný ve nasýl abdest alýndýðýný göstermiþtir. Eminim ki, o öðrencilerin arasýnda Alevi çocuklarý veya baþka inançlara mensup ailelerin çocuklarý vardýr. Bu açýk bir hak ihlalidir. Bu açýk bir devlet eiyle yürütülen misyonerliktir. Alevilerin ibadet sorunu ve cemevlerinin ibadet yeri olarak deðerlendirilmemesi konusu ne ifade ediyor? Devletin resmi siyasetinin yansýmasýnýn ürünü olarak Aleviler, camiye sokularak asimile edilmek isteniyor. Bununla Alevilik yok edilmeye çalýþýlýyor. Türkiye de yaþayan Alevilerin resmi olarak tanýnmýþ ibadet yerleri mevcut deðil. Fakat devlet tarafýndan ibadet yeri olarak tanýmlanmasa da Aleviler, fiili olarak cemevlerini kullanmaktadýr. Türkiye de yaklaþýk olarak 00 e yakýn Cemevi bulunmaktadýr ve bu cemevlerinin yapýmý bizzat Alevilerce finanse edilmiþtir. Devletin bakýþý ne olursa olsun Aleviler, cemevlerini ibadet yeri olarak görmektedir. Cem törenlerini, toplantýlarýný sözkonusu mekanlarda yapmaktadýrlar. Fiili olarak cemevleri açýktýr devlet de cemevlerinde ibadet yapýldýðýný bilmektedir. Ancak ne yazýk ki, devlet buralarý ibadet yeri olarak kabul etmemektedir. Bu konuda bugüne kadar hiçbir siyasi iktidar bu sorunun çözümü için Alevilerin bilgisine baþvurmamýþ ve istemlerini geri çevirmiþtir. Son olarak ABF ve AABK tarafýndan Cemevleri konusunda CEMEVLERÝ ALEVÝLERÝN ÝNANÇ MERKEZÝDÝR imza kampanyasý düzenlendi. Kampanyada toplanan imzalar, Cumhurbaþkaný ve Baþbakana sunuldu. Ayrýca imza kampanyasý çerçevesinde Türkiye deki sol siyasal partiler, sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve gazeteler ziyaret edilerek imza kampanyasýnýn nedenleri ve amacý anlatýldý, hazýrlanan dosyalar sunularak demokratik bir Türkiye için kendilerinden destek ve katký istendi. Ancak ne yazýk ki, bu konuda bugüne kadar, AKP hükümeti dahil, hiçbir siyasi iktidar bu sorunun çözümü için Alevilerin bilgisine baþvurmadý. Sunulan imzalar karþýsýnda AKP hükümeti de susmayý tercih etti. Bilindiði üzere, Anayasamýzýn. Maddesi; Herkes Vicdan, Dini Ýnanç ve Kanaat Hürriyetine sahiptir. Þeklinde düzenlenmiþtir. Yine ayný maddenin. Ve son fýkrasýnda yer alan,. Maddesindeki yasaklayýcý hükümlere aykýrý olmamak kaydýyla ibadet, dini ayin ve törenler þeklinde serbesttir. Ancak dini ibadetleri yerine getirirken farklý din mensuplarýný rahatsýz etmemek ve zorlamamak hükümleri getirilmiþtir. Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, Avrupa Ýnsan Haklarý ve Temel Hürriyetlerini Koruma Sözleþmesi ve 0 yýlýnda imzalanan Paris Þartý da ülkemizin taraf olduðu baðlayýcý kurallardýr. Cemevlerinin ibadet merkezi olarak tanýnmamasýnýn altýnda Sevr korkusu yatmaktadýr. Tekçi anlayýþla, cemevi talebinde bulunanlar, caminin karþýsýna alternatif çýkarmakla suçlanmaktadýr. Daha da öteye gidilerek bu talep bölücülük olarak takdim edilmektedir. Devlet, toplumun bilinçaltýna yerleþtirdiði bölücülük korkusunu diri tutarak, farklýlýklarý tanýmamaya devam etmektedir. Cemevi talep etmek niye bölücülük olsun? Bunu anlamak bizim açýmýzdan mümkün deðil. AKP iktidarý Alevilerin sorunlarýna nasýl yaklaþýyor? Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný olduðu dönemde cemevine kepçeleri sokan bugünün Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Alevilere ve Aleviliðe olumlu yaklaþmasýný beklemek safdillik olur. AKP iktidarý, demokrasi vaat ederek, inanç özgürlüklerinden yana olduðunu savunarak iktidara geldi ancak Milli Görüþ geleneðinde farklý inançlara saygý ve hoþgörü olmadýðýný biz çok iyi biliyoruz. Erdoðan ne kadar Milli Görüþ gömleðini çýkardýðýný söylese de, bu siyasi çizginin tek tipçi anlayýþýný içinde barýndýrýyor. O siyasi çizginin kimi yüzlerini biz Sivas katliamýnda gördük. Özgürlükçü olduðunu iddia eden AKP, çok gariptir ki, Alevi kimliðinin tanýnmasý, taleplerinin karþýlanmasý noktasýnda birden bire resmi siyaseti kendisine kalkan yapabiliyor ve bu siyasetle buluþabiliyor. Aleviler de müslümandýr, müslümanlarýn ibadet yeri de camidir diyerek Alevileri camiye sokmaya çalýþýyor. Diyanet görevlileri, cemevi cümbüþ yeri diyerek açýkça Alevileri aþaðýlýyor. Antalya da Dinler Bahçesi ni açan bir Baþbakan, Alevi örgütlerine ise þaþý bakýyor. Alevilerin sorunlarýný çözmek bir yana, Alevi örgütlerinin temsilcilerinin randevu taleplerine karþýlýk bile vermiyor. Çünkü AKP iktidarý Alevilerin aydýnlanmacý, laik tutumlarýndan korkuyor. Kýsasý AKP, tüm toplumsal kesimlere olduðu gibi Alevilere de sýrtýný dönmüþ durumdadýr, dahasý ve önemlisi inkarcýlýk geleneðini bizi þaþýrtmayacak þekilde sürdürmektedir. (Birgün Gazetesi) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 Aðustus 00 Pazartesi HABER Selmanpakoðlu nda demokrasi kültürü eksik Akþam Gazetesi ne konuþan Pir Sultan Dernekleri Baþkaný Kazým Genç, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu'na sert çýktý: Ýþini yap, bize küfretme! Demokrasiden nasibini almamýþsýn. Alevi örgütleri ve Hacýbektaþ halký asker deðildir. Paþa paþa yönetemezsin! Baþkan Selmanpakoðlu AB raporundaki azýnlýk ifadelerinin sizin açýklamanýzdan kaynaklandýðýný savunuyor... Kazým Genç: Açýklama yaptýðýmýz tarih 0 Eylül 00'tü. 'Alevilik kendisine özgü bir olgudur' dedik. Alternatif program düþünüyor deðiliz. Biz törenlerin Hacýbektaþ' a yakýþýr þekilde yapýlmasýný istiyoruz. AB'nin ilerleme raporunun yayýnlandýðý tarih ise gün sonra yani Ekim 00'tür. Bilenler bilir ki, AB raporlarý öyle üç-beþ günde oluþmaz. Rapora Kürtler ve Alevilerin girmesinin nedeni biz deðiliz, açýklamamýz hiç deðil. Söylediðimiz; Alevilik kendine özgü bir olgudur. Bu bir görüþtür sadece. Herkes inanmak zorunda deðildir. Ýnsanlar inançlarýnda özgürdür. Aleviliði Ýslam'ýn içinde gören de vardýr görmeyen de. Ýnanç meselesidir. Bunu ortaya koymak ve fazla uðraþmamak lazým. Baþkan yerel yönetim görevini yapmýyor mu? KG: Hacýbektaþ Ýlçesi için ne yapmýþ? Yolunu mu altyapýsýný mý? Bir sorununu mu çözmüþ, refah mý yaratmýþ? Televizyona çýkýyor, ilçenin sorunlarý soruluyor. Ama o bunlarý býrakýyor; iþte konfedarasyon, dernekler þöyledir diye konuþuyor. Peki bunlarý söyleyince sorunlarý mý çözüyor. Sizce neden tavýr alýyor? KG: Baþkan ne yazýk ki demokrasiden nasibini Adres: Aþýklar yolu Cumhuriyet Parký yaný HACIBEKTAÞTel: 0 Mucur Tel: 0 SERVÝS BÝZE AÝTTÝR almamýþ biri. Ne sorulsa bu üçlüye küfür etmektedir; 'bunlar bölücü/ateist' demektedir. Ýfadeler bizim için küfürdür. Alternatif etkinlik arayýþýnýz var mý? KG: Alternatif program düþünüyor deðiliz. Biz törenlerin Hacýbektaþ'a yakýþýr Aleviliði Ýslam'ýn þekilde yapýlmasýný istiyoruz. içinde gören de Son on yýla bakýldýðýnda, o vardýr görmeyen yýlýn törenleri için þubat de. Ýnanç ayýndan baþlayarak belediye ile Alevi örgütlerinin bir araya meselesidir. Bunu gelip çalýþma yaptýklarýný ortaya koymak ve görürsünüz. Þimdi dýþlanmak fazla uðraþmamak ne kelime, davet bile lazým. edilmiyoruz. Bakýn bugün Aðustos hala davet gelmiþ deðil. Baþkana göre herkes konuþma yapmak istiyor, sorun da buradan çýkýyor. KG: Baþkan bizimle ipleri kopardýðýnda elinde bu dayanaðý vardý, 'Hangisine söz vereceðim' diyordu. Doðru deðil. Ýki yýl öncesine kadar konuþmayý örgütler adýna bir kiþi yapardý. Yapýlacak konuþma da bir komisyon tarafýndan kýsa bir metin olarak hazýrlanýrdý. Böylece devlet protokolüne bir temsilcimiz sorunlarýmýzý aktarma fýrsatý bulurdu. Ýslam içi-dýþý ile ne ilgisi var? Þimdi bu temsili ortadan kaldýracaksýnýz sonra çýkýp konuþacaksýnýz. Kendisinde demokrasi kültürü eksiktir. Tuðgenerallikten, emir komuta zincirinden gelmiþ olmasýna baðlýyorum. Ancak Alevi örgütleri de, halkýmýz da asker deðildir; orayý paþa paþa yöneteceðini sanmasýn. Türbenin devrini niye istiyorsunuz? KG: Biz bunu alternatif olarak deðil, yýllardýr söylüyoruz. Dergahýn karþýsýnda cami var, isteyen günde beþ vakit namazýný kýlýyor. Oysa türbe müze yapýldý, Kültür Bakanlýðý'na baðlýdýr ve oraya ancak parayla girilebiliyor. Biz de diyoruz ki, burasý da bir ibadethane olarak kullanýlmalý; eðer müze olacaksa da yerel yönetime devredilmelidir. Aksam Gazetesi Ünlüyurt: Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha çok seviyoruz demesin Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde düzenlenen Alevi- Bektaþi kuruluþlarý birlik ve dayanýþma toplantýsý Aðustos Salý günü saat 0:0 da Hacýbektaþ kapalý spor salonunda Çelebi Veliyettin in yöneteceði birlik cemi ise ayný gün saat 0:00 de yine kapalý spor salonunda yapýlacak. Bu etkinlikler Düzgün TV den naklen yayýnlanacaktýr. Konuyla ilgili olarak Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt þu açýklamalarda bulundu: Günlerdir bu etkinliklerin alternatif bir düzenleme olduðu dedikodusu yayýlarak derneðimize yönelik bir karalama ve yýldýrma politikasý inatla sürdürülüyor. Bir ve beraber olmamýz gereken böylesi günlerde sorumluluk makamýnda oturan kiþilerin halký kýþkýrtýcý davranýþlardan ve söylemlerden özenle kaçýnmasý gerekir. Hiç kimse bize, Hacýbektaþ ý sizden daha fazla seviyoruz demesin. Hiç kimse bizlere laik cumhuriyet ve Atatürkçü düþünce konularýnda ders vermeye yeltenmesin, mahcup olur. Yapacaðýmýz bu etkinliklerin alternatif bir yanýnýn olmadýðýný hep beraber söylüyoruz. Biz bu düzenlemeleri Aðustos ta yapýyoruz. Aðustos ve takibi günlerde derneðimizce düzenlenen ya da derneðimizin içerisinde olacaðý hiçbir etkinlik yoktur. Halkýmýzý yanlýþ bilgilendiren, derneðimizi ve bizi yýpratma amaçlý bu haberleri þiddetle kýnýyoruz. Hacý Bektaþ Veli kültür Derneði ilçemiz yararýna olmayan hiçbir çalýþma içinde olamaz. Bunu bir kez daha söylemek durumunda olduðum için üzgünüm. Aðustos arifesinde bazý konularda halkýmýzýn dikkatini çekmekte yarar görüyorum. Herkes soðukkanlý ve sakin olsun bugünler de geçer. Hep gelip geçiciyiz. Bugün var, yarýn yokuz. Her gün çarþýda pazarda birbirimizle karþýlaþýyoruz. Ayrý düþüncelerde Aþýklar Yolu üzeri 00 m arsa 0 m evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: 0 0 olabiliriz. Herkesin duygularý ile hareket etmemesini bekliyorum. Kraldan çok kralcý olmanýn manasý yok. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Birbirimizi gördüðümüzde yüzümüzü kýzartacak söylemlerden hepimizin kaçýnmasý gerekir. Biz hepimiz arkadaþýz. Dostuz, kardeþiz. Birbirimize hep lazým kiþileriz. Bir kez daha herkesi saðduyulu olmaya, birlik ve beraberlik içinde olmaya çaðýrýyorum. Hacýbektaþ halký, Hacýbektaþ gençliði bilinçlidir. Tahriklere kapýlmayacak ölçüde de akýllýdýr. Bu yýlki törenlerin önceki yýllarda olduðu gibi barýþ ve dostluk çerçevesinde geçeceðine inanýyor. Ýlçemizin geleceði açýsýndan yararlý sonuçlarý olacaðýna inanýyor, Ýlçemize gelen tüm konuklara, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði adýna hoþ geldiniz diyorum. Doðan Göçer Her türlü gayrimenkul (ev, daire, arsa) alýnýr, satýlýr, kiraya verilir. Dilekçe yazýlýr, formlar doldurulur.

4 Aðustus 00 Pazartesi I. II. Bayezid in Kýzýlbaþ Siyaseti ve Balým Sultan II. Bayezid'in Kýzýlbaþ siyaseti Balým Sultan'dan mý geçiyordu? Bu soruya Evet yanýtý verilebilir. Ama, bizce onlarý birbirine muhtaç ya da zorunlu kýlan, Sultan II. Bayezid'e Balkanlar'da yapýlan suikast olayý olmuþtur. II. Bayezid, Arnavutluk seferinde -, Manastýr yakýnlarýndaki Pirlepe yolunda bir Kalenderi derviþ tarafýndan hançerle saldýrýya uðramýþ; bu öldürme giriþimini Ýskender Paþa önlemiþti. Yaþar Ocak'ýn da yazdýðý gibi, derviþin bu suikast giriþimi elbetteki, bilinçsizce bir saldýrý olduðu kabul edilemez. Ý.H. Uzunçarþýlý ise, Kalenderi kýyafetinde bir Kýzýlbaþýn, hacca gideceði bahanesiyle para istemek için yanýna sokulup, Bayezid'e saldýrdýðýný yazmaktadýr. (Ý.H. Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi II,. baský, Ankara-, s.0, dipnot.) Yine Yaþar Ocak'ýn dediði gibi Sultan Bayezid'e, pek iyi gözle bakmadýðý Abdal, Torlak, Haydari gibi Kalenderi topluluklarýný, cezalandýrmak için iyi bir fýrsat oluþmuþtu. (A. Yaþar Ocak, Osmanlý Ýmparatorluðunda Marjinal Sufilik; Kalenderiler, Ankara-, s., ) Alevi inançlý Türkmenler arasýnda Kalenderiler denilen doðaya uygun ve bir çeþit komün yaþamý süren bu marjinal derviþ gruplar çoðunlukla konar-göçerdiler. Toplum düzenine karþý ve aykýrý yaþayan, bazan Þah-ý Merdan aþkýna dilenen, bazan da punduna getirince zenginleri soyan bu kiþiler sýnýrsýz özgürlük isteyen birer halk filozofu konumundaydýlar. Bu topluluklar ayný zamanda devlet tarafýndan koðuþturalan dinsel-siyasal suçlularýn sýðýnaklarý durumundaydý. Toplumsal hareketlerde hemen ön planda yerlerini alýyorlardý. Kýzýlbaþ Safevi siyasi hareketinin konseyi durumundaki Ehl-i Ýhtisas kurulunun üyelerinden birinin Abdal adýný taþýmasý boþuna deðildir. Bu kiþi, Anadolu, Ýran ve Suriye'deki çeþitli adlar taþýyan tüm ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Kalenderi topluluklarýyla ilgili propaganda çalýþmalarýný yönetiyor olmalýydý. Uzunçarþýlý'nýn II. Bayezid'e suikast giriþiminde bulunan Kalenderi derviþine Kýzýlbaþ nitelemesinin anlamý burada yatmaktadýr. II. Bayezid bu saldýrýyý bahane ederek: Rumeli'de ne kadar bid'at Abdal ve Iþýk ve na-hak-gu zýndýklar var ise teftiþ olunup Þer'ile küfür söyleyenlerin haklarýndan geline deyü... (Menakýb-i Sultan Bayezid Han'dan nakleden A. Yaþar Ocak, Kalenderiler, s., n.) buyruk çýkarýp, Balkanlar ve Rumeli'nde geniþ bir koðuþturma ve toplu sürgün uygulandý. Bölgede yaþayan tüm Alevi-Bektaþi gayrisünni topluluklarý Anadolu'ya sürdürdü. Bölgedeki Varna'da tekkesi bulunan Otman Baba ve ona baðlý derviþler bu kýyýmdan nasibini aldýðý gibi, kuþkusuz Hacý Bektaþ dergahýna baðlý Dimetoka daki Seyyid Ali Sultan tekkesine baðlý olanlar da sürgüne uðradý. O yýllarda Seyyid Ali Sultan tekkesinde Mürsel Balý oðlu Balým Sultan (-/)) oturmaktaydý. Olasýdýr ki, Arnavutluk seferi sýrasýnda uðradýðý Dimetoka'daki tekkenin baþýnda bulunan ve eskiden tanýdýðý Mürsel Baba oðlu Balým Sultan'ýn ricasýyla Bayezid, toplu kýyýmdan vazgeçip, emrini sürgüne çevirdi. Sultan II. Bayezid'in 00 yýlýnda yaptýðý ve Modon, Koron ve Navarino'yu ele geçirdiði Mora seferinden sonra ertesi yýl da Adriyatik kýyýlarýný iþgal ettiðini görüyoruz. Bu seferlerin ardýndan Dimetoka'dan Balým Sultan'ý Ýstanbul'a davet ettiði ve daha sonraki yýllar içinde (Turgut Koca'ya göre ayný yýl) ondan nasib alarak Bektaþi tarikatýna girdiði bilinir. Sultan Bayezid, Balým Sultan'ýn Dimetoka'ya gitmeyip, Hacý Bektaþ Dergahýna dönmesini istemiþ ve resmen buraya atamýþtýr. (Turgut Koca, Bektaþi Nefesleri ve Þairleri, Ýstanbul-0, s. -) 0 yýlýndaki bu atama, kendine yakýn gördüðü Balým Sultan'ýn Anadolu'da daha geniþ Alevi toplumuna etki yapacaðý için, Kýzýlbaþ Safevi siyasetine karþý onun kullanýlabilir olmasýndan kaynaklanýyordu kuþkusuz. Ama öyle görünüyor ki Balým Sultan, bu ilk aþamada bile kendisine pek güven vermemiþ. II. Bayezid'in siyasetinin bir parçasý, hatta bir ürünü olarak Balým Sultan'ýn dergahýn baþýna geldiðinin ertesi yýlý, Balkanlardan Anadolu'ya sürgün ettiði Alevi topluluklarý, doðu sýnýrlarýnda koðuþturmaya uðrayan çok sayýda Kýzýlbaþlarla birlikte yeni fethedilmiþ Mora topraklarýna sürüldüler. Batýlý yazarlarýn belirttiði, II. Bayezid'in 0'deki bu büyük koðuþturmasý ve tek tek kiþilerin yüzleri damgalanmýþ olarak gerçekleþtirilmiþtir. Acaba, silinmesin diye daðlama biçiminde kýzgýn damga vurularak mý gerçekleþtirilmiþtir? Bu ortaya çýkarýlmalýdýr. Bu Kýzýlbaþ sürgününden, Türk tarihçileri sözetmemektedir. Ýkinci Kýzýlbaþ sürgünü Þah Ýsmail'in Erzincan'a geliþi sýrasýnda yapýlmýþtý. Ýsmail'in Kýzýlbaþ devletinin potansiyal gücünü tezelden daðýtmak amacýyla onbinlerce Alevi-Bektaþi hiç bilmedikleri ve yabancýsý olduklarý diyarlarda oturmaya zorlandý. (SÜRECEK) Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý, Pencere iþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi.Blok Tel (iþ): 0 Cep: 0 0 Savat Mah. Akpýnar ve Kadýncýk Ana ya 00 metre mesafede ADA NO: 0 PARSEL: 00 metrekare Savat Mah. Akpýnar ve Kadýncýk Ana ya 00 metre mesafede ADA NO: PARSEL: metrekare Müracaat: Mustafa Salman Cep Tel: Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 00m arsa Ramazan Danacý Tel: 0 0 Nevþehir Cad. Petrol Altý. m imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel:

5 Aðustus 00 Pazartesi Oðuz Tansel GÖZÜNÜ SEVDÝÐÝM Dað etekleri aðarmak üzere Tepeleri karanlýk Analar çocuk doðurur Yiðit ola er ola Ölenleri kime küsmüþ Batmaz bu gemi yaðlý boya Gömü bulur kimi Nere konar bu kuyruksuz uçurtma Zehrinden içirirler Tadýndan yenmez dünya SAVAÞA HAYIR Halk, dört duvar cenderede, Düþünür mü özgürlüðü, karýn zil Gözlerinde güvercin kanadý, Uzatýr düþsü duyargalarýný; Kendi kendilerini görürler. Iþýklanýverir yollar bir gün: Birden, yýkýlýr kara duvarlar. Her varlýk yerini alýr, Çalýþan bilekler isteyince: Hele de sevi dolu yürekler, Barýþ yazýlýr gökyüzüne; Barýþ içinde olmalý evren. Doðmak da, ölmek de, dostlukla. Var olmanýn soylu yasasý: Barýþ, Sevi. Barýþ, Sevi. Barýþ... KADÝROÐULLARI Oðuz Tansel 'te Toroslar'ýn kuzeye bakan yamaçlarýnda, Meyre köyünde doðdu, 0 Ekim tarihinde Ankara'da bu dünyayý bize býrakýp gitti. Ýstanbul'da Davutpaþa Ortaokulu'nu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde okurken HABER Tadýný ben bilirim, rengini kimse bilmez, Duyunca olduðum yere yýðýlýverdim. Rengini yitirmeden çiçeklerimiz, Acý haber tez ulaþtý sevdiðim. Kesiliverdi elim ayaðým, Dudaklarým çatladý acýdan, Dað devirir, düz yolda irkilirim, Alev alev dünya, duman duman. Ay devrini iki tamamladý ancak, Aðulu býçaklar sokuldu yüreðime. Ýçim yanar, baðrým dilim dilim Gitme karanfil saçlým, esmerim gitme. AYRILIK Bir tren düdük çalarak gitti, Býçak býçak poyraz esti dostlarým. Ezildikçe ezen bir dað içimde, Güz sonu bahçesine döndü dört yaným Salkým salkým, yumak yumak düþünce. Salkým söðütlerin düþüncesi bende, Acýsý yüreðimde ayrý olmanýn Baþýmda kavak yelleri eser esmeye "Saat on bir veya yarým" Salkým salkým aný, yumak yumak düþünce. Bilinmez bir yolculuða çýkmalýyým Kömür gözlü esmerim, karanfil saçlým: Sen bir yana, dünya bir yana. Yeni türküler söyleyecek dudaklar, Dünya, kötü oldu bir defa daha. Iþýktan dolu dolu, baðlý gözlerim Devrilmiþ aðaç, kavrulmuþ yaprak misali. Býçak býçak poyraz eser dostlarým, Elinden alýnmýþ deyneði, Kalakaldým. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. baþladýðý öðretmenliði 'da saðlýk nedeni ile emekliye ayrýlýncaya dek sürdürdü. Mardin, Akhisar, Eskiþehir, Amasya, Konya ortaokul ve liselerinde öðretmen ve yönetici olarak çalýþtý. Edebiyatçýlar Derneði onur üyesi, Türkiye Yazarlar Sendikasý üyesi idi. YÝTÝRDÝÐÝMÝZ YASA Bitkilerden dayanýksýz olmuþuz Ömrümüz aðaçlarýnkinden kýsa Deðiliz kuþlar kadar El ele versek artar gücümüz Olanca ateþiyle yüreðimizin Kor haline gelivermek Ýnsaný dünyayý ölesiye Yeniden yaratýp sevmek Yitirdiðimiz yasa Ýþte toprak iþte insan Onu getirelim dile BÝLÝNÇ IÞIÐI Sevgi dolu yürekleri, Caným dünya çocuklarý: Iþýk özünden hamuru. Mayasý kardeþlik, barýþ, Yapalým tükenmez ekmeði; Sunalým yeryüzü sofrasýna. Daðý bað yapan bu bilinç, Güneþ olur çalýþan ellerde. Savaþ, kýyým,yýkým korkusu, Karartmasýn güneþimizi bir daha. Özgürlük, barýþ, kardeþlik En köklü, en soylu yasa. ERGÝN GÜNÇE Çok geç duydum uzak gurbette: Esenboða yemiþ canlarýmýzý, Ateþ düþtü, yüreðimde koptu tel, Can dayanmaz, donar kan, Sisten baþka yok mu sorumlu? Bir türlü varmýyor demeye dilim, Yüz binlerde seçkindi usuyla, Yalan, al bulunmazdý iþinde Iþýk içindeydi çevresi "Günce" Çam dalýný okþarken sevgi dolu "Buralarýn altý denizce su" diyordu. Kördüðümleri çözerdi kývrak zekasý, Ak güvercinler uçardý gözlerinden. Bilgin, ozan yetenekli insan, Yarým kaldý düþleri, kitaplarý Yiðit, dost bir yýldýz daha kaydý. ÜÇLER MERMER Hertürlü Mermer ve Mutfak iþleri Ýtina ile yapýlýr. Deniz Ulutaþ Tel. Ýþ: 0. - Ev: Cep :0 HACIBEKTAÞ. Catherine de Medici ve Katolik Fransýz Mahkemesi emriyle binlerce Protestan Paris'te katledildi. Kýyým tarihe St. Bartholomew katliamý olarak geçti.. Mustafa Kemal Paþa, "Bir Türk dünyaya bedeldir" dedi. 0. Sovyetler Birliði ile Fransa saldýrmazlýk paktý imzalandý.. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Dwight Eisenhower Komünist Parti'yi yasadýþý ilan etti.. Bursa'da yangýn. Kapalýçarþý'da 0 iþyeri yandý.. Devlet Baþkaný ve Baþbakan Cemal Gürsel "Ýslam dini Arap dilinin esaretinden kurtulmalý" dedi.. Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüðe girdi.. Türkiye'de yaþayan bin Yunan uyrukludan bininin Türkiye'den ayrýldýðý açýklandý.. Metin Oktay jübile maçýyla futbolu býraktý. Maçta, Galatasaray ile Fenerbahçe - berabere kaldý.. Ýstanbul Alibeyköy'deki Sungurlar Fabrikasý'nda iþçiler Aðustos 'de direniþe geçmiþlerdi. Jandarma direnen 00 iþçiye müdahale etti ve fabrikadan çýkardý.. Ýngiltere'de yayýmlanan Euromoney dergisi Baþbakan Yardýmcýsý Turgut Özal'ý "Yýlýn Ekonomi Bakaný" seçti.. Doðru Yol Partisi, DYP, ve Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP Milli Güvenlik Konseyi vetolarý nedeniyle gerekli iþlemleri tamamlayamadý. Kasýmda yapýlacak seçimlere katýlamýyor.. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ýstanbul Þubesi Baþkaný Emil Galip Sandalcý "Tek tip elbise sorunu, göreceli bir sükuna kavuþmuþ olan cezaevlerini yeniden karýþtýracak bir provokasyon niteliðindedir" dedi.. Talim Terbiye Kurulu okullara girmesi sakýncalý kitaplarý açýkladý; Yaþar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Halikarnas Balýkçýsý, Haldun Taner, Gorki, Balzac, Hemingway ve Steinbeck gibi yazarlarýn yapýtlarý okullara giremeyecek.. Derya Büyükuncu, 00 metre kelebekte Akdeniz Þampiyonu oldu.. Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði, Aðustos 'den Aðustos 'e kadar 0.00 PKK militanýnýn öldürüldüðünü, PKK militanýnýn yakalandýðýný açýkladý. Ayný gün "Bosna Ýçin Ýnsanlýk Giriþimi" adýyla aydýn, sanatçý, gazeteci Saraybosna'ya gitti.. Diyarbakýr'da yayýn yapan Can TV'yi güvenlik kuvvetleri bastý. Polisler "Kürt Sorunu" konulu canlý yayýna katýlan kiþi ile sunucuyu gözaltýna aldýlar. Galatasaray Real Madrid'i - yenerek Süper Kupa'yý kazandý. Jorge Luis Borges Bugün Doðanlar:. Arjantinli yazar Jorge Luis Borges 'da doðdu. Bugün Ölenler:. Diplomat, siyaset adamý, gazeteci Burhan Belge.. Ressam Rahmi Pehlivanlý. Ayrýntý için:

6 Aðustos 00 Pazartesi Neþet Ertaþ Aðustos ta Hacýbektaþ ta Bozkýrýn Tezenesi, Ünlü Halk Ozaný Neþet Ertaþ - Aðustos tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'ne katýlarak yaklaþýk 0 bin kiþiyi coþturacak. Halk düþünürü Hacýbektaþ Veli, - Aðustos tarihleri arasýnda Hacýbektaþ Ýlçesi'nde düzenlenecek törenlerle anýlacak. Yaklaþýk 0 bin kiþinin katýlmasýnýn beklendiði törenlere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bakanlar ve siyasi parti genel baþkanlarý da davet edildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selanpakoðlu yaptýðý açýklamada, bu yýl ulusal.'si, uluslararasý.'sý düzenlenecek olan Hacýbektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin, Hacýbektaþ Veli sevgisini taþýyan ve onun dostluk, barýþ ve sevgi dolu felsefesini en önemli birikim olarak deðerlendiren yüz binlerce kiþiyi buluþturacaðýný söyledi. Bu yýlki etkinliklere, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Bülent Arýnç, Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, siyasi parti genel baþkanlarýnýn yaný sýra, günlük süre içerisinde yaklaþýk 0 bin kiþinin katýlmasýnýn beklendiðini belirten Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, etkinlikler öncesi ilçede hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirtti. Hacýbektaþ Ýlçesi'nde gün süreyle devam edecek etkinliklerde Doçent Doktor Seyit Ali Kaplan'nýn deprem konulu konferans, Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan, Eski Adalet Bakaný Seyfi Oktay, Gazeteci Miyase Ýlknur, Pir Sultan Abdal Vakfý Baþkaný Murtaza Demir, Araþtýrmacý Yazar Cemal Þener ve Araþtýrmacý Yazar Aziz Yýlmaz'ýn katýlacaðý "Küreselleþme ve Demokratikleþme Sürecinde Alevilik Bektaþilik" konulu sempozyum sonrasý program þöyle devam edecek. Avukat Þakir Keçeli, Prof. Dr. Alemdar Yalçýn, Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Dr. Servet Ünsar'ýn katýlacaðý "Din ve Ýnanç Boyutunda Alevilik-Bektaþilik" konulu panel, Prof. Dr. Naki Selmanpakoðlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Mustafa Balbay, Ýsmet Erdoðan,Seyit Ali Kaplan ve Lütfü Kaleli'nin katýlacaðý, "Bir olalým, iri olalým, diri olalým anlayýþý içerisinde örgütlenme" konulu panel, KIRIKKALE- Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 'da oturan ve yýllar önce trafik kazasýnda iki ayaðýný kaybeden Hasan Kayretli (), akülü araba ve çalýþabileceði iþ istiyor. Kayretli, "Annem ve babam öldü. Ben de küçük yaþta yetim kaldým. meþrubat ve alkollü içecekler TÜRSAB, Rusya Federasyonu, Çin ve Alman Elçiliði temsilcilerinin katýlacaðý "Kapadokya ve Hacýbektaþ" konulu panel kültür ve sanatseverlerle buluþacak. Etkinlikler çerçevesinde ayrýca, Hacýbektaþ Belediye Meydaný'nda Neþet Ertaþ, Musa Eroðlu, Ali Mahsuni, Emrah Mahsuni, Müslüm Sümbül, Ekrem Ataer, Emre Saltýk, Sebahat Akkiraz, ve Hasan Yükselir'in katýlacaðý konserler gerçekleþtirilecek. Hacýbektaþ Ýlçesi'ndeki törenler, Aðustos'ta etkinliklere katýlan sanatçý, yazar, bilim adamlarý ve araþtýrmacýlarýn yaný sýra, vatandaþlarýn katýlacaðý piknikle sona erecek.(kýrþehir in Sesi Radyosu) Engelli genç akülü araba istiyor Motosikletle ara iþlerinde çalýþýrken kaza yaptým. Ýki bacaðým sakat kaldý. Hiçbir sosyal güvencem yok. Akþama evde yiyeceðim bile yok. Konu komþu ne verirse onunla yaþamaya çalýþýyorum. Tekerlekli sandalyeyle seyyar satýcýlýk yapmak istedim olmadý. Gencim, dilenmek de istemiyorum.ýþ Bulursam çalýþýrým" dedi. Ayaklarýnýn sakat olduðu için çalýþmasýnýn da çok zor olduðunu anlatan Hasan, "Devlet büyüklerimden istirham ediyorum. Bana akülü araba alýnýrsa çalýþmam daha kolay olacak. Caddelerde bir þeyler satarak geçimimi saðlayabilirim" diye konuþtu. MHP'ye 'Semah' tepkisi: "Çorum, Maraþ katliamýný unutmadýk" MHP nin Erciyes Zafer Kurultayý nda Alevi deyiþleri ve semah gösterisine yer vermesi, Alevilerin sert tepkisine neden oldu. Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüþ ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Kazým Genç, ANKA ya MHP nin Tekir Yaylasý nda düzenlenen Erciyes Zafer Kurultayý nda semah gösterisi yapýlmasýný deðerlendirdi. MHP nin semah dönerek kendini meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýný söyleyen Gümüþ, "Çorum, Maraþ katliamýný henüz unutmadýk" dedi. Alevi ritüellerinin öne çýkarýlmasýný, seçimlerin yaklaþmasýna baðlayan Gümüþ, buna karþýn MHP nin Alevi kesimlere güven vermediðinin altýný çizdi. Gümüþ, Yakýn tarihte de görüldüðü gibi ülkücü hareket Eylül 0 öncesinde Elde Kuran, Hedef Turan sloganýyla, yükselen islamcý oylarý kendine çekmeye çalýþmýþ, milliyetçi, mukaddesatçý çizgisiyle de Çorum da, Maraþ ta, Sivas ta çok vahþi katliamlarýn içinde yer almýþtýr. Yakýn tarihin katliamlarýna baktýðýmýzda MHP nin sicilinin pek de temiz olmadýðý ortadadýr" diyerek tepkisini dile getirdi. Samimi deðiller Gümüþ, MHP nin "Alevilere milliyetçi bir elbise giydirmek istediðini" öne sürerek, buna karþýn zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, cemevlerinin ibadet yeri olarak yasalarda yerini bulmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kaldýrýlmasý, Alevilere yönelik her tür ayrýmcý politikanýn sona erdirilmesi konusunda çaba göstermediðine dikkat çekti. Genç: Yaptýklarý semah rituellere uygun deðil Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kazým Genç de, MHP nin kurultayýnda dönülen semahýn rutüellere uygun olmadýðýný savundu. Semahýn, Cemevleri nde gerçekleþtirilen bir ibadet olduðuna iþaret eden Genç, "Alevilere sempatik gözükelim derken inançlarýna ters davranýyorlar" diye konuþtu. Alevilerin çok büyük kesiminin bugüne kadar MHP ye oy vermediðini hatýrlatan Genç, bundan sonra da böyle bir tercihe ihtimal vermediðini kaydetti. Mumcu ya da eleþtiri Siyasi partilerin Alevi kitlesine yöneldiðini ifade eden ANAVATAN Genel Baþkaný Erkan Mumcu yu da eleþtirdi. Mumcu nun Kültür ve Turizm Bakaný olduðu dönemde, "Madýmak Yangýný Oratoryosu"nu sansürlediðini belirten Genç, þimdi ANAVATAN ýn Alevilere yeþil ýþýk yaktýðýný açýkladý. Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 0 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Karayalçýn Parký Ýbrahim Altýn Cep Tel: 0 iþ Tel: 0 0

7 Aðustus 00 Pazartesi Dünya Bankasý, bak bu Ali Dibo DB rüþvet olaylarýnýn gerilediðini iddia etti. DB nin yolsuzluklarý izleyen raporlar serisinin üçüncüsü olan Geçiþ Sürecinde Yolsuzlukla Mücadele - Kim Baþarýlý ve Neden raporunda, KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul, memur maaþlarýna yapýlacak zammýn emeklilere de yansýtýlmasý gerektiðini söyledi. Tombul ve beraberindeki heyet, Emekli-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Baþkan Veli Beysülen ve yönetim kurulu üyeleriyle görüþtü. Tombul, burada yaptýðý konuþmada, toplu görüþmelerin oyun olmaktan çýkarýlmasý ve toplusözleþme hakkýnýn kullanýldýðý bir platforma dönüþtürülmesi gerektiðini savundu. Ýsmail Hakký Tombul, uluslararasý sözleþmeler dikkate alýndýðýnda kamu çalýþanlarýnýn ve emeklilerin toplu sözleþme hakký bulunduðunu söyledi. Emeklilerin açlýk sýnýrýndaki aylýklarla yaþamýný sürdürmeye çalýþtýðýný ifade eden Tombul, Bu insanlýk dramý Türkiye'nin ayýbýdýr dedi. Tombul, kamu emekçilerinin maaþlarýna yapýlacak zammýn emekli aylýklarýna yansýtýlmasý gerektiðini kaydetti. En düþük memur maaþýnýn.00 YTL'ye çýkarýlmasýný talep ettiklerini belirten Tombul, Türkiye, Doðu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde yolsuzlukla mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiði savunuldu. Anlaþýlan AKP li belediyelerin ihalelerinde arka arkaya ortaya çýkan yolsuzluklar, hükümetin özelleþtirmeler için Ýsrailli iþadamlarýyla otellerde buluþmasý ve özelleþtirmelerin usulsüzlük nedeniyle yargýdan dönmesi, özelleþtirme sürecinde hükümete yakýn sermaye gruplarýnýn elde ettiði rant olanaklarý Dünya Bankasý tarafýndan yolsuzluktan sayýlmýyor. Belediyelerde taþeronlaþmayý, özelleþtirmeleri ve saðlýk sisteminin piyasaya terk edilmesini dayatan Dünya Bankasý nýn bu yolsuzluklarý yolsuzluktan saymamasý sürpriz olarak deðerlendirilmedi. Kimdir bu Ali Dibo? Ali Dibo, yakýn çevresine devlet olanaklarýyla kýyak geçen yöneticileri anlatan, Hatay ve çevresinde kullanýlan yöresel bir halk deyimi. AKP'li belediyenin Hatay da eþe dosta ihale daðýttýðýný iddia eden milletvekili Fuat Geçen partisinden ihraç edilmiþti. Geçen, yerel bir deyim olarak açýkladýðý Ali Dibo yu yolsuzluklar için kullanmýþtý. Daha sonra Ýstanbul un da içinde bulunduðu birçok AKP li belediyede ortaya çýkan bu yolsuzluklar Ali Dibo olayý olarak anýldý. KESK: Memur zammý emeklilere de yansýmalý ayrýca çalýþanlar arasýndaki maaþ farklýlýklarýnýn giderilmesini, memurlara 00 YTL kira yardýmý yapýlmasýný, çalýþma yaþamýnýn demokratikleþtirilmesini istedi. Tombul, 00 yýlýnýn ilk ayýnda ilk kez bütçeden faiz dýþý fazla verildiðine iþaret ederek, Bütçenin fazla kýsmýnýn bunu yaratanlara verilmesini talep ediyoruz dedi. Veli Beysülen de geçen yýl ek ödeme almayan memurlara yapýlan 0+0 YTL'lik ödemenin emeklilere yansýtýlmamasý dolayýsýyla temayüllere aykýrý davranýldýðýný savunarak, bu konudaki hukuk mücadelelerinin sürdüðünü söyledi. KESK'in önceki yýllarda olduðu gibi taleplerini toplu görüþmelerde gündeme getireceðini dile getiren Beysülen, sorunlarýný kamuoyu gündemine getirmek için de Ekimde bir miting düzenlemeyi planladýklarýný belirtti. AA (Halkýngazetesi) Çoçukluk dönemi Gençlik dönemi Can Baba dönemi Çoçukluk, gençlik dönemi fotoðraflarýný verip tanýmanýzý istediðimiz Yazar-Þair Can Baba yý bugüne kadar gelen iletilerden tanýyan çýkmamýþtýr. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüviyet cüzdanýmý ve Nevþehir Emniyet Müdürlüðü nden aldýðým ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Gürhan Çetinkaya KAYIP ÝLANI Tokat Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüviyet cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hamza Saðdýç KAYIP ÝLANI Tokat Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým nüfus hüvviyet cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan Saðdýç Hayýrlý iþler Ülker Kolesterol ilaçlarýnda tasarruf birilerine kazanç getiriyor. Hükümet kolesterol ilaçlarýn bedelini ödemeyeceðini duyurduktan hemen sonra Ülker kolesterol düþürdüðünü iddia ettiði bir dizi ürünü piyasaya sürdü. Kendileri bunun bir rastlantý olduðunu iddia ediyor. Temmuz da Swiss Otel de düzenlenen bir kokteyl ile Ülker Grubu yeni ürünlerini tanýttý ve büyük bir reklam kampanyasý baþlattý. Kolesterolü düþürmenin doðal yolu? olarak tanýtýlan Kalbim Benecol isimli ürünün kolesterolü iki haftada yüzde e varan oranda düþürdüðü öne sürülürken, kalp ve damar hastalýðý riskini yarý yarýya azalttýðý da iddia ediliyor. Ülker Grubu, bu ürünle, mevcut beslenme düzenini deðiþtirmeden kolesterolü kontrol etmenin mümkün olduðunu savunuyor. Bu iddialara bakýlýrsa ilaç niyetine tüketilebilecek olan Ülker Benecol e dair kafalarý karýþtýran, piyasaya sürülüþündeki zamanlama oldu. Bilindiði gibi hükümet IMF nin saðlýkta tasarruf yapýlmasý talimatý ile ilaç giderlerini düþürmeye karar vermiþ, tasarrufa gidilecek en önemli baþlýk olarak da kalp-damar ve þeker hastalarýnýn kullandýklarý kolesterol haplarý belirlenmiþti. Sözkonusu ilaçlarýn hastalara verilmesi için yeni kurallar getiren Saðlýk Bakanlýðý pek çok hastanýn ilaç alamamasýna yol açmýþtý. Bu konuda Maliye Bakanlýðý?nýn Temmuz daki tebliðinden sonra, Temmuz da Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý nýn gýda maddelerinin saðlýða katkýlarýna dair reklam yapabilmelerine dair tebliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Temmuz da da Ülker ürün tanýtýmýný yaptý. Ýlaç niyetine ürün çýkaran Ülker yetkilileri durumun tamamen tesadüf olduðunu iddia ediyor. Ancak Ülker Grubunun Milli Görüþ geleneði ve AKP ile içli dýþlý oluþu, bu ticari hamlenin tesadüf olmadýðýný, iþlerinin hiç de hayýrlý iþler olmadýðýný düþündürüyor. Bunlarýn hepsi mi tesadüf Halkýn saðlýðý üzerinden kar etmek, bunun için de devlet gücünü kullanmak AKP liler için alýþkanlýk halini aldý. Tayyip Erdoðan ýn danýþmaný Zapsu ailesine ait For You isimli ilaç kozmetik zincir marketlerinin baþlattýðý yatýrým ataðý ile beraber reçetesiz pek çok ilacýn Saðlýk Bakanlýðý ödeme listesinden katýldýðýný ve bu gibi zincir eczane marketlerine olanak veren yasal düzenleme üzerinde çalýþýldýðý bilinmekteydi. Koruyucu saðlýk hizmetlerini tahrip eden AKP Hükümeti, Kuþ Gribi salgýný ile beraber binlerce kanatlý hayvaný itlaf etmiþ, tam da bu dönem Maliye Bakaný Unakýtan ýn ismiyle kutulanmýþ pastörize yumurta piyasaya sürülmüþ, lokanta ve pastanelerin pastorize yumurta kullanmasý için yasa çýkarýlmýþtý. Þimdi de kolesterol ilaçlarý yasaklanýrken AKP ye yakýnlýðý ile bilinen Ülker Grubu kolesterolü düþürdüðünü iddia ettiði ürünleri piyasaya çýkardý. Ülker yetkilileri ne kadar tesadüf dese de hükümetle çok yakýn iliþkileri olan sermaye gruplarýnýn lehine tesadüfler, halkýn saðlýðý pahasýna onlara büyük karlar elde ettiriyor. IMF emriyle birçok ilacý sigorta kapsamýndan çýkaran hükümetin gözü þimdi de kemik erimesine karþý kullanýlan ilaçlarda. Saðlýk Bakanlýðý nýn bu ilaçlara dair ödemeleri azaltmak için bir yönetmelik hazýrladýðý ve ilk oluþturulan taslaða göre 0 yaþýn altýndakilere bu ilaçlarýn verilmediði öðrenildi. Özellikle kadýnlarda 0 lý yaþlardan itibaren baþlayan kemik erimesinin ilaçlarý sigorta kapsamýndan çýkarýlýrsa binlerce hasta kemikleri kýrýlana kadar ilaç alamayacak. Þimdi merakla bekleniyor. Acaba hangi sermaye grubu kemikleri güçlendirici bir ürün piyasaya sürecek? Ticarete dost saðlýða düþman Temmuz: Maliye Bakanlýðý kolesterol ilaçlarýnýn bedelini ödemeyeceðini duyurdu. Temmuz: Kolesterolü düþürdüðü iddia edilen ürünlerin reklamý serbest býrakýldý. Temmuz: Ülker Benecol adlý ürünü piyasaya sürdü. NEDÝR BU FONKSÝYONEL GIDA? Dünyanýn büyük gýda tekelleri uzun süredir fonksiyonel gýda adý verilen saðlýk ürünleri ne yatýrým yapýyor. Fonksiyonel gýdalar 0 lerin sonunda Japonya da ortaya çýktý. Tarým arazileri sýnýrlý olan Japonya da halkýn beslenmesinde daha çok kalsiyum ve diyet liþerine ihtiyaç olduðunun anlaþýlmasý ile, gýda endüstrisi bu ihtiyaçlarý karþýlayan ürünleri pazara sürmeye baþladý. Ürünler kýsa sürede dünyaya yayýldý. Dünyada tarýmdaki kapitalistleþme ile beraber pazarlarý hormonlu, genetiði ile oynanmýþ gýda ürünleri sarmýþtý. Bu gýdalarýn zararlarý ortaya çýkýnca gýda ve tarým tekelleri bunu da bir kar fýrsatý olarak deðerlendiler. Böylece etrafý yine ayný tekellerin ürettiði organik tarým ürünleri, kalbe dost margarinler, sindirim düzenleyici yoðurtlar, zayýflatan makarnalar sardý. Fonksiyonel gýdalar 00 de ABD de, milyar, Avrupa da milyar, tüm dünyada 0 milyar dolarlýk bir pazara ulaþtý. Bu arada kalp ile dost olmadýðý, sindirimi bozduðu ve þiþmanlattýðý bilinen ürünlerin de üretimine devam edildi. Saðlýklý olduðu söylenen ürünleri orta ve üst sýnýflar tüketirken, saðlýksýz kabul edilen ürünler pazarlarda marketlerde yoksullar için satýlmaya devam edildi. Þimdi gýda tekelleri bu ürünleri Türkiye ye getiriyor. Ülker den sonra Danone de fonksiyonel ürünleri Türkiye pazarýna süreceðini açýkladý. Bu ürünlerin pazar payýný geniþletmek için halkýn tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi gerekiyor. Hükümet bu aþamada ürünlere reklam serbestliði getirdi. Eskiden ilaçlar ve gýdalar için Bu ürün tansiyonu üç günde düþürür, haftada 0 kilo verdirir, kolesterolü haftada aþaðýya çeker gibi reklamlar yasakken þimdi serbest. Bazý ilaçlarýn sigorta geri ödemeler listesinden çýkarýlmasý da halký bu ürünlere yönlendirecek.

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Hacýbektaþ ilçesinde kurulmuþ olan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin (HBVKD) ortak çaðrýsý ile Aðustos 00'da, Alevi kurumlarýnýn yöneticileri, Hacý Bektaþ ilçesinde yapýlacak olan "Dünya Alevileri Toplantýsý"nda, Alevilerin gündemindeki konularý tartýþacaktýr. Ayrýca ayný gün akþam, Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Veliyettin Ulusoy'un da katýlacaðý ve Dertli Divani'nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Bizler kimseye Son günlerde ABF, AABK alternatif olmak ve Hacýbektaþ ilçesindeki için etkinlik HBKD'nin bu etkinlikleri yapmýyoruz. hakkýnda, baþta Aleviyol Yolumuzun ve sitesi olmak üzere, bazý kesimlerce etkinliðimize öðretimizin iliþkin, edep erkan dýþý gereði için, giriþimlerde kurumlarýmýzýn bulunulmaktadýr. Oysa bu amaçlarý etkinliði düzenleyen bizler, doðrultusunda Alevi toplumunun arasýna etkinlik ve sokulmaya çalýþýlan her türlü gerici ve ideolojik çalýþmalar nifaklara karþý uyanýk yapýyoruz. olunmasý çaðrýsýný yapýyoruz. Bizler kimseye alternatif olmak için etkinlik yapmýyoruz. Yolumuzun ve öðretimizin gereði için, kurumlarýmýzýn amaçlarý doðrultusunda etkinlik ve çalýþmalar yapýyoruz. Alevi kimliðinin yok sayýlmasýna, Alevilere yönelik hak ihlallerine karþý etkinlik yapýyor ve mücadele ediyoruz. Faaliyetimizin merkezine koyduðumuz her etkinlikte kendimizi anlatmayý, hak arama Nafiz Ünlüyurt Turgut Öker Selahattin Özel mücadelemizi yükseltmeyi ve Alevi toplumundaki hak arama bilincini artýrmayý hedefliyoruz. Bu çalýþma tarzýmýzý ve amaçlarýmýzý bir kenara býrakýp, kenarda laf atanlara, "yol" için çalýþma yerine dedikodu üretenlere ayýracak zamanýmýz yoktur. Bu nedenle asýl amacýmýzýn, Alevilerin sorunlara yanýt bulmak olduðunu, bu vesileyle yükseltmeye çalýþtýðýmýz mücadelemizi, eþit haklara kavuþana kadar sürdüreceðimizin mesajýný vermektedir. Serçeþme'de bulunmamýzýn nedenlerinden birisi bu iken, diðer bir önemli nedeni ise, yüzyýlýn aydýnlanmacý felsefesi ile insanlýða rehber olmuþ Hünkar'ýmýzýn huzurunda bulunmaktýr. Serçeþme'de deðerlerimize ve öðretilerimize sahip çýkmaktýr. Bu etkinlikleri düzenleyen kurumlar olarak, kamuoyuna yapmýþ olduðumuz açýklamalarda, bir "alternatif etkinlikten" söz edilmemiþtir. Bu etkinliðimizin gerçekleþeceði tarihte baþka bir etkinlik olmadýðý için, neye "alternatif" olacaðýnýn sorusuna da cevap bulunamaz. Basýnda yer alan "alternatif etkinlik" tanýmý, basýnýn kendi tasarrufu ile kullandýðý bir ifade biçimidir ve etkinliði düzenleyen kurumlarý baðlamaz. Amacýmýz Alevi toplumunda, ilkeler etrafýnda bir birlik yaratmaktýr. Serçeþme'de alternatif etkinlik aranýyorsa, bunu Alevi öðretisine, Alevilerin haklý taleplerine ve Serçeþme'ye sahip çýkanlarýn etkinliðinde deðil, Alevi deðerlerini asimilasyona tabii tutan, Türk-Ýslam Sentezi ve gericilikten beslenerek gerçekleþen ve Alevi öðretisini ve kurumlarýný dýþlayan etkinliklerde aranmalýdýr. Bizler, Hacý Bektaþ Veli törenlerini, yerel yönetim hegemonyasýndan çýkarýlýp, Serçeþme'de örgütlenmiþ ve bizim desteklediðimiz Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðine verilmesini talep ediyoruz." Alevi örgütleri Aðustos ta Hacýbektaþ ta toplanýyor! HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði nin öncülüðünde gerçekleþecek olan ve ABF, AABK ni desteklediði Dünya Alevileri toplantýsý ve cem törenine tüm Alevibektaþiler davet edildi. Konuyla ilgili olarak ABF (Alevi Bektaþi Federasyonu) yapmýþ olduðu yazýlý davette þu açýklamalara yer verdi: Türkiye Alevi Bektaþi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Hacý Bektaþ Kültür Derneði tarafýndan, Aðustos. 00 da Serçeþme de gerçekleþtirilecek olan Dünya Alevi örgütleri Toplantýsý na ve yine ayný gün Hacý Bektaþ Veli Postniþin i Veliyettin Ulusoy un da katýlacaðý ve Dertli Divani nin yürüteceði Cem e davet ederiz. Saygýlarýmýzla Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (Genel Baþkan Turgut ÖKER) Alevi Bektaþi Federasyonu (Genel Baþkan Selahattin ÖZEL) Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði (Genel Baþkan Nafiz ÜNLÜYURT) PROGRAM Saat : 0.0 Türkiye-Avrupa-Avustralya ve Kanada da örgütlü bulunan tüm Alevi Bektaþi örgüt yöneticilerinin katýlacaðý bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý. Saat : 0.00 Hacý Bektaþ Veli Postniþin i Veliyettin Ulusoy un da katýlacaðý ve Dertli Divani nin yürüteceði CEM yapýlacaktýr. Bu Cem i Düzgün TV canlý yayýnlayacaktýr. Yer: Kapalý Spor Salonu (alevi.com) Alevibektaþilerin önemli anma etkinlikleri Anadolu da anma etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler için geniþ bilgi Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Merkezi nden alýnabilir Tel: Temmuz Tunceli'de Munzur Festivali 0 Temmuz Tokat'ta Hubyar Köyü'nde Hubyar Sultan Anma Töreni Aðustos Ýsparta'da Veli Baba Sultan Anma Töreni - Aðustos Hacýbektaþ'ta Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri - Aðustos'ta Ýzmir'de Hamza Baba Köyü'nde Hamza Baba Anma Etkinlikleri - Eylül Merzifon'da Piri Baba Anma Törenleri SERVÝS BÝZE AÝTTÝR Kebap Çeþitleri ile halkýmýzýn hizmetindedir. Adres: Aþýklar yolu Cumhuriyet Parký yaný HACIBEKTAÞTel: 0 Mucur Tel: 0

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı