1 / :39

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 / 10 14.6.2015 23:39"

Transkript

1 1 / :39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları bel rlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamı dışında olan madenc l k faal yetler, su kaynaklarının korunması le lg l mevzuata uyulması şartı le baraj ve gölet projeler nde rezervuar altında kalacak alanlar dışındak madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 1 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel kte geçen; a) Araz n n yen den düzenlenmes : Faal yetler sonucu oluşan boşlukların zem n stab l zasyonunun sağlanması ve faal yet sonrası kullanım ç n hazırlanmasını, b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, c) Basamak/kademe: Yüksek eğ ml alanlarda yüzey güvenl ğ ve ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenl yatay ve düşey yüzeyler, ç) Çevresel etk değerlend rmes (ÇED): Gerçekleşt r lmes planlanan projeler n çevreye olab lecek olumlu ya da olumsuz etk ler n n bel rlenmes nde, olumsuz yöndek etk ler n önlenmes ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza nd r lmes ç n alınacak önlemler n, seç len yer le teknoloj alternat fler n n bel rlenerek değerlend r lmes nde ve projeler n uygulanmasının zlenmes ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, d) Doğaya yen den kazandırma: Maden arama ve şletme faal yetler esnasında veya sonucunda topoğrafyası değ şen alanların, çevre emn yet n n sağlanarak ve projes ne uygun olarak ıslah ed lmes n, lg l mevzuatta yer alan çevre le uyumlu hâle get rmey ve rehab l tasyonu, e) Doğaya yen den kazandırma planı: Doğaya yen den kazandırma şlem n n tümünü çeren çalışmaları, f) Döküm: Kazı sonucu araz den çıkan her türlü katı atık malzemen n projes ne uygun olarak araz ye bırakılmasını, g) Duraylılık: B r malzeme kütles n n veya b r yapının maruz kaldığı ger lmen n kalkmasıyla, dönüşümsüz öneml b r deformasyona veya harekete maruz kalmaksızın, uygulanan ger lmeye uzun süre dayanab lmes koşulunu, ğ) Erozyon: Yerkabuğu malzemeler n n su, rüzgâr veya mekan k faktörler n etk s yle b r yerden başka yere taşınmasını, h) Faal yet alanı: Faal yete bağlı olarak kazı, döküm veya depolama amacı le kullanılması zne bağlanmış ve üzer nde doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanı,

2 2 / :39 ı) Havza madenc l ğ : Entegre b r tes s n ekonom k ömrü süres nce ham madde ht yacını karşılayab lecek veya sektörel bazda öneml üret m yapılab lecek kapas tede rezerve sah p, b r ya da b rden çok rezerv alanından oluşan, rezerv kaybının m n mum, üret m ver ml l ğ n n maks mum olab ld ğ ve uzun yıllara sar projeler n uygulanab ld ğ madenc l k alanlarındak madenc l ğ, ) İlg l l çevre ve orman müdürlüğü: İşletmen n bulunduğu ldek l çevre ve orman müdürlüğünü, j) İşletme: Madenc l k, kazı, döküm ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı ş yer n, k) İşletmec : İşletme çalışmalarını mal sah b ya da yüklen c olarak yürüten, ruhsat ya da z n veren dar merc e karşı sorumlu olan ve yapılacak düzenleme çalışmalarını yapmakla yükümlü gerçek ya da tüzel k ş y, l) İzleme: İşletme faal yetler le bozulan araz ler n doğaya yen den kazandırılması sırasında, atık barajlarının, atık harmanlarının, su, toprak ve hava kal tes n n, araz dek erozyon, sed mantasyon ve duraylılığın ve b tk ler n gel ş m n n n tel ksel ve n cel ksel olarak zlenmes, per yod k aralıklarla denetlenmes ve yapılan şler n tutanaklarla bel rlenmes n, m) Kapatma: İşletme sahasının, doğaya yen den kazandırma çalışması aşamalarının tamamlanarak sürekl olarak terk ed lmes n, n) Kazı: Projeler n gerçekleşt r lmes sırasında araz de yapılan ve doğal malzemen n yer değ şt r lmes le sonuçlanan çalışmaların tümünü, o) Madenc l k faal yetler : Maden ocağı kazı faal yetler, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme g b f z ksel şlemler veya bu şlemlere laveten k myasal şlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zeng nleşt rme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar ç ndek ekonom k değer olan malzemeler elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları, ö) Ocak: Bel rl b r projeye göre yer üstü veya yeraltı maden üret m n n yapıldığı yer, p) Rezervuar: Suyun b r sedde yapısı arkasında b r kt r lmes le oluşturulan su hacm n, r) Tasman: Madenc l k faal yetler sebeb yle yeraltında oluşan boşluklardan dolayı, üst formasyonların oturması sonucu yeryüzünde meydana gelen çöküntüler, s) Üst toprak: Yüzeydek veya yüzeye yakın olan ver ml toprak tabakasını fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Doğaya yen den kazandırma yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşletmec tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yen den düzenlenmes, doğal dengen n kurulması, alanın yen den nsanların ya da d ğer canlıların güvenle yararlanab leceğ hâle get r lmes n sağlayacak b ç mde doğaya yen den kazandırma çalışması, söz konusu madenc l k faal yet ne l şk n ÇED sürec nde b r bütün olarak değerlend r l r ve sonuçlandırılır. (2) B r faal yet sırasında doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın kullanım önces dönemde çoraklık ve ver ms zl k g b olumsuz n tel kler taşıyor olması, alanda doğaya yen den kazandırma çalışması yapılmaması ç n gerekçe olarak göster lemez. (3) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamındak madenc l k faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışması le lg l olarak; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-1 l stes nde yer alan faal yetler ç n kullanılacak format oluşturulurken bu Yönetmel ğ n EK-1 nde yer alan formattak b lg ler d kkate alınır, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-2 l stes nde yer alan faal yetler ç n yapılacak etk değerlend rmes çalışmalarında bu Yönetmel ğ n EK-2 s nde yer alan formattak b lg ler rapora eklen r. (4) Havza madenc l ğ şekl nde yapılan madenc l k faal yetler nde, örtü ve dekapaj malzemes uygun b r şek lde depolanır ve doğaya yen den kazandırma çalışması havzanın bütünlüğü d kkate alınarak rezerv n b tt ğ alanlardan başlanmak üzere bölüm bölüm gerçekleşt r l r. (5) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları madenc l k, kazı veya döküm çalışmaları le eş zamanlı başlatılır, faal yet süres nce devam eder ve faal yet alanının faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r lmes n müteak p son bulur.

3 3 / :39 (6) Ruhsat süres sonunda temd t yapıldığı takd rde uygulama takv m temd t tar h ne göre yen den düzenlenerek altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunulur. (7) Faal yet alanının tümü, şletme faal yet n n tamamlanmasından sonrak k yıl ç nde şletmec tarafından faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r l r. (8) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmalarının tamamen b t r ld ğ k yıla laveten üç yıllık zleme süres sonunda veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süreler esas alınarak, doğaya yen den kazandırma çalışması kapsamında taahhüt ed len hususların sağlanıp sağlanamadığı mücav r alan sınırları ç nde lg l beled yen n, mücav r alan sınırları dışında se lg l l özel dares n n görüşü alınarak lg l l çevre ve orman müdürlüğünce tesp t ed l r. Ancak şletmec n n beled ye ya da l özel dares olması hâl nde görüş alınmaz. Söz konusu hususların sağlandığı tesp t ed l rse şletmec n n faal yet alanı le lg l sorumluluğu son bulur. Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler MADDE 6 (1) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışmasının yapılması gerekmez. Ancak arama süres b t m nde arama ruhsatı sah b n n şletmeye geçmemes durumunda, yapacağı arama faal yetler sonucu topoğrafyası bozulan sahanın, bu Yönetmel k hükümler ne göre esk durumuna uygun hâle get r leceğ ne da r yazılı taahhüdü lg l l çevre ve orman müdürlüğüne vermek ve sahayı altı ay çer s nde taahhüde uygun olarak düzenlenmekle yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n esaslar MADDE 7 (1) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda bozulan alanların doğaya yen den kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ç n aşağıdak esaslar uygulanır. a) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları ç n hazırlanan veya bu amaçla seç len projen n uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yen alanın kullanımında, yerel koşullara ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar ç n güvenl b r ortam oluşturulur. b) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda; gerekl düzenleme yapılarak duraylılık sağlanır. Bu depolama alanlarında doğaya yen den kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekl tıraşlama veya dolgu le şek llend r lm ş ortam ve malzeme üzer nde yapılır. c) Şev açıları, kademe/basamak boyutları uzun sürel duraylılık d kkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada topoğraf k şartlar ve yamacın kend n tutab lme özell ğ ve şletme tekn ğ d kkate alınır. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyler, dayanma duvarı le tutulmaksızın doğal hâl le duraylı olacak şek lde düzenlen r. ç) Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günüb rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının açılandırma le yapılması durumunda, şev açısı otuz dereceden büyük olamaz. Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günü b rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının basamaklandırma le yapılması durumunda, basamak yüksekl ğ en fazla üç metre, basamak gen şl ğ se en az beş metre olacak şek lde düzenlen r. Zem n n kend kend n tutab lme kab l yet olan sahalarda mücav r alan sınırları ç nde veya dışında yamaç ve şev duraylılığı sağlamaya yönel k lave şlem n yapılmasına gerek olmayan sahalarda güvenl kle lg l önlemler alınarak saha terk ed l r. d) Kesme, kamalama, ç v leme yöntem yle şlet len madenlerde şev ve yamaç duraylılığını sağlamak ç n lave b r şlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâl yle bırakılır. e) Stoklama amacı le kullanılan alanlarda sürekl ya da geç c olarak bulundurulan pasa veya cevherler n tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları neden yle çevrey etk lememeler ç n şletmec tarafından alınacak önlemler bel rt l r. f) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeoloj k etütler kapsamında topoğraf k eğ m, yamaç yönel mler, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, çığ yatakları g b jeomorfoloj k öğeler, h droloj k ve h drojeoloj k özell kler bel rlen r ve bu ver ler doğrultusunda faal yet alanı çevres yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında akması olası su akışı açısından güvenl hâle get r l r. Yören n en yoğun yağış koşullarında su yolları, çevre doğal drenaj s stem yeterl olacak şek lde planlanır ve alan çevres ndek su toplama ve akma kanalları, özell kle nsanların sürekl bulunacağı ortamın, doğal yüzey n alt kotlarında kalacak şek lde projelend r ld ğ düzenlemelerde, çukur alanın su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterl önlemler alınır. Proje alanına en yakın meteoroloj stasyonundan alınan meteoroloj k ver ler kullanılır. En yoğun yağış akışı, yöre ç n elde ed leb len maks mum yağış üzer nden hesaplanır. Özell kle çukur yapıda olduğu ç n doğal drenaj olanağı bulunmayan alanlarda nsanlar tarafından kullanılması öngörülen tes slerde yeterl su toplama kanalı, havuz ve su tahl ye s stem kurularak atılan suyun ulaşacağı ana su g der le bağlantısının sürekl açık olması sağlanır. g) Faal yet sonrası araz kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık ç ftl ğ g b tes sler n planlanması durumunda lg l mevzuat esas alınır. Özell kle k l ve k ll malzemen n bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde araz oturma veya kaymalarına neden olmayacak gerekl tekn k önlemler alınır. Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün projeler n n bulunduğu yerlerde

4 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 mezkur Genel Müdürlüğün görüşü alınır. ğ) Faal yet sona erm ş ve doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılmamış maden alanlarının yen den şlet lmes hâl nde, yapılacak olan doğaya yen den kazandırma çalışmaları esk sahanın etk lenen kısımlarını da kapsar. h) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gel şen çukur şekl ndek kazı alanlarının yen den düzenlenmes ve yapısal duraylılığının sağlanmasında, oluşan çukurun şev duraylılığı kes n olarak sağlanmadıkça doğaya yen den kazandırma çalışmaları le lg l d ğer şlemlerden h çb r yapılamaz. Kayaçların türüne ve çukur der nl ğ ne bağlı olarak ortaya çıkab len taban yükselmes veya yüzey oynamalarının saptanması durumunda, duraylılık kes n olarak sağlanıncaya kadar düzenl taban dolgusu yapılması veya hareketl l ğ önley c başka b r önlem alınması zorunludur. Bu tür araz ler n düzenlenmes nde şev açıları le kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır değerlere göre yen den ve yer nde bel rlen r. ı) Yığınların üst tabakaları suyun yerçek m le drenajına mkân verecek eğ me sah p ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şek lde b ç mlend r l r. ) Tarımsal amaçlı kullanılacak alanlarda Tarım ve Köy şler Bakanlığının görüşü doğrultusunda gerekl düzenlemeler yapılır. j) Maden stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kend l ğ nden yanmaya karşı tedb r alınır. k) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları sırasında nsan ve yaban hayatına zarar geleb lecek alanlarda sahanın tel örgü, duvar g b uygun b r malzeme le çevr lmes ve kaz levhalarının asılması zorunludur. l) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda, faal yet le lg l k m tarafından hang yıllarda ne şlet ld ğ ve k m tarafından doğaya yen den kazandırma çalışması yapıldığını gösteren tabela asılır. Doğaya yen den kazandırma çalışmasının sonuçlandırılması MADDE 8 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması şletmec tarafından faal yet alanında tüm şletme faal yetler tamamlandıktan sonrak k yıl ç nde son şlemler uygulanarak b t r l r. (2) Çalışmaya uygun olarak doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alan, k yıla laveten üç yıl veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süres nce amacına uygun olarak zlen r ve bu süreç sonunda şletmec tarafından terk ed l r. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarının sonuçlandırıldığı ve alanın faal yet sonrası ç n öngörülen amaca uygun hâle get r ld ğ, lg l l çevre ve orman müdürlüğünün değerlend rmes sonucunda kes nl k kazanır. (3) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmaları, uygulama takv m nde öngörülen süreden önce yen b r şletmec ye devr olmaksızın mücb r sebepler dışında herhang b r şek lde sürekl olarak durdurulursa, durma neden ne bağlı olmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması; ş n önem ve ved l k durumuna göre masrafları şletmec tarafından karşılanmak üzere mevcut araz kullanım durumu kapsamında lg l mevzuata göre lg l kuruluşlarca yer ne get r l r. (4) Sorumlu k ş ler n çevresel zararı durdurmak, g dermek ve azaltmak ç n gerekl önlemler almaması veya bu önlemler n yetk l makamlarca doğrudan alınması neden yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun hükümler ne göre, sorumlu olanlardan tahs l ed l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzleme, Denet m, Yaptırım ve Raporlama İzleme ve denet m MADDE 9 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alanlar Bakanlık tarafından zlemeye ve denet me tab tutulur. (2) İşletmec, doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n hazırlamış olduğu uygulama takv m ne göre yapılan çalışmaları yıllık zleme raporları şekl nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne Ocak ayı sonuna kadar sunar. (3) İzleme ve denet m faal yetler süres nce numune alma ve anal z g derler şletmec tarafından karşılanır. (4) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın; orman sayılan alan olması hâl nde Orman Genel Müdürlüğü, tarım veya mera alanı olması hal nde Tarım ve Köy şler Bakanlığı, bu alanların dışındak sahalarda lg l l çevre ve orman müdürlüğü söz konusu sahaların zleme ve denet m nden sorumludur. Yaptırım MADDE 10 (1) Bu Yönetmel ğe aykırı davrananlar hakkında Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır.

5 5 / :39 Raporlama MADDE 11 (1) İl çevre ve orman müdürlüğü, her yıl Mart ayı sonuna kadar Ek-3 tek formu doldurarak Bakanlığa b ld rmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ruhsat Sürec ve Haber Verme Yükümlülüğü Ruhsatın devred lmes ve yen den ruhsat alma MADDE 12 (1) Ruhsatın devred lmes durumunda söz konusu alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu yen ruhsat sah b ç n de aynen geçerl d r. Aynı ruhsat le farklı şletmec ler n çalışması durumunda, sahaların doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu ruhsat sah b ne a tt r. (2) Ruhsatın herhang b r nedenle ptal ed lmes, alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İptal ed len ruhsatın sah b ptal önces şlet len alanın doğaya yen den kazandırma çalışmalarını ruhsat ptal kararının tebl ğ nden sonrak altı ay çer s nde b t rmekle yükümlüdür. (3) Ruhsat hukukunun sona ererek madenc l k faal yet b t m nde uygulanacak k yıllık doğaya yen den kazandırma çalışması, üç yıllık veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme sürec nde, alanın Maden İşler Genel Müdürlüğünce yen den ruhsatlandırılması durumunda bulunduğu aşamaya bakılmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması veya zleme çalışması kes lerek yen şletmec madenc l k faal yet ne başlar. Haber verme yükümlülüğü MADDE 13 (1) İşletmec ler, doğaya yen den kazandırma çalışmaları çer s nde yer alan taahhütler n yer ne get rememeler veya faal yetler n sürel veya süres z olarak durdurmaları hâl nde bu tar hten t baren en geç beş ş günü çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne haber vermekle yükümlüdürler. (2) İşletmec faal yet esnasında ortaya çıkan şartlar neden yle doğaya yen den kazandırma çalışmasında b r değ ş kl k yapması gerekt ğ nde bu değ ş kl ğ lg l l çevre ve orman müdürlüğüne en geç beş ş günü çer s nde b ld rmekle yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeş tl ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmel k MADDE 14 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır. Doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmeler n yükümlülükler GEÇİCİ MADDE 1 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre doğaya yen den kazandırma planı hazırlama yükümlülüğünü yer ne get rmeyenlere Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır ve şletmec bu Yönetmel k hükümler ne tab olur. (2) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmec ler; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-2 de, c) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 ye tab olup ÇED Gerekl d r kararı ver lm ş olan faal yetler bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de yer alan doğaya yen den kazandırma formatına göre hazırlanacak raporu bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür. (3) Hâlen faal yette olup, 7/2/1993 tar h nden önce faal yetler ne başlamış ve Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ geç c 3 üncü maddes kapsamında kalan faal yetler le Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 ve EK-2 l stes nde yer almayan ve Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ gereğ doğaya yen den kazandırma planı hazırlamamış şletmeler Maden İşler Genel Müdürlüğü tarafından talep ed len ve uygun bulunan doğaya yen den kazandırma formatının onaylı b r örneğ n lg l l çevre ve orman müdürlüğüne bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren b r yıl çer s nde sunmakla

6 6 / :39 yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma formatı hazırlanması GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmelere a t doğaya yen den kazandırma formatı, çevresel etk değerlend rmes raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamaya yetk l kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır. Öncek planlara da r uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce hazırlanan planların ncelenmes, onaylanması ve zlenmes Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre yapılır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür. EK-1 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yetten etk lenecek alanın bel rlenmes ve bu alan ç ndek mevcut çevresel özell kler n açıklanması a) Ruhsat, şletme alanı veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) İşletme alanı veya şletme z n alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanımını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl har ta,

7 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) İşletme sahasının örtü tabakası durumu. g) İşletme sahasının toprak durumu. ğ) İşletme sahasının flora, fauna ve lokal endem k türler. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. ı) Altyapı, sağlık, eğ t m, nüfus, geç m g b sosyo-ekonom k durum. ) İşletme alanı ve yan kayacının olası as t maden drenajının bel rlenmes. j) Mevcut alıcı ortamların kal teler n n bel rlenmes (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet n n gerçekleşt r ld ğ alanın ç t-engellerle sınırlandırılması ve uyarı- kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Olası atık barajları ve atıkların depolanması le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) d) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları g b yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Gerekl se atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt, aşırı yağış taşkın havuzları ve zleme kuyularının tak b ). (*) ğ) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. 2- Faal yet şletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler: a) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) b) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Yen den düzenlenen alanlara üst toprağın ger ser lmes. d) Faal yet alanının, hab tat oluşumuna uygun olarak hazırlanması ve b yoloj k y leşt rmen n yapılması.

8 8 / :39 e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya kazandırılması). (*) ğ) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı veya ger kazanılması. h) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı. ı) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-2 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yet önces mevcut durum

9 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 a) Ruhsat, şletme alanı ve/veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı ve/veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl topoğraf k har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) Faal yet alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanım çeş tl l ğ senaryolarını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl topoğraf k har ta, 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) Örtü tabakası durumu. g) Toprak durumu. ğ) Flora, fauna ve lokal endem k türler n bel rlenmes. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet alanının ç t - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzer yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. 2- İşletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının doğaya yen den kazandırılması. (*) b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. d) Yen den düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın ger ser lmes. e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlend r lme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün se değerlend r lmes ) f) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı.

10 10 / :39 (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-3 RAPORLAMA FORMU NO ADI, ADRESİ FAALİYET İŞLETME RUHSATI * KOORDİNATLAR 1.NOKTA 2.NOKTA KAPASİTE (ton/yıl) İŞLETME ALANI (Hektar) UYGULAMA SÜRESİ AÇIKLAMA (Doğaya yen den kazandırma çalışmasının hang aşamada olduğu, ne tür şlemler n yapıldığı g b b lg ler g r lecekt r.) 1 SAĞA (Y) YUKARI (X) 2 SAĞA (Y) YUKARI (X) 3 SAĞA (Y) YUKARI (X) 4 SAĞA (Y) YUKARI (X) SAĞA (Y) 5 YUKARI (X) Not: B lg ler n tamamının ruhsat sah b ne a t olması gerek r. * Koord nat sayısı artırılab l r.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26730 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi:23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı:27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, taşocağı ve madencilik

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin 08/12/ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin 08/12/ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 08/12/2007 26724 KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK 8 Aralık 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26724 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĠK KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ REVĠZYONU TASLAĞI

KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ REVĠZYONU TASLAĞI KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ REVĠZYONU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, orman sayılan alanlar,

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (ENGEÇ SÜRE) 1 RUHSAT YEN LEME 2- RUHSAT YEN LEMES

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Ocak 2015 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k n yürürlüğe konulması;

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu ASANSÖR MAKİNASI kullanım & bakım klavuzu Hasmak Asansör Makine ve Motor Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım & Bakım Klavuzu Sayfa 03 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5. MODÜL MESLEKİ EĞİTİM KATILIMCI EL KİTABI İst hdam Ed leb l rl k Meslek Yeterl

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı