1 / :39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 / 10 14.6.2015 23:39"

Transkript

1 1 / :39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları bel rlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamı dışında olan madenc l k faal yetler, su kaynaklarının korunması le lg l mevzuata uyulması şartı le baraj ve gölet projeler nde rezervuar altında kalacak alanlar dışındak madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 1 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel kte geçen; a) Araz n n yen den düzenlenmes : Faal yetler sonucu oluşan boşlukların zem n stab l zasyonunun sağlanması ve faal yet sonrası kullanım ç n hazırlanmasını, b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, c) Basamak/kademe: Yüksek eğ ml alanlarda yüzey güvenl ğ ve ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenl yatay ve düşey yüzeyler, ç) Çevresel etk değerlend rmes (ÇED): Gerçekleşt r lmes planlanan projeler n çevreye olab lecek olumlu ya da olumsuz etk ler n n bel rlenmes nde, olumsuz yöndek etk ler n önlenmes ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza nd r lmes ç n alınacak önlemler n, seç len yer le teknoloj alternat fler n n bel rlenerek değerlend r lmes nde ve projeler n uygulanmasının zlenmes ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, d) Doğaya yen den kazandırma: Maden arama ve şletme faal yetler esnasında veya sonucunda topoğrafyası değ şen alanların, çevre emn yet n n sağlanarak ve projes ne uygun olarak ıslah ed lmes n, lg l mevzuatta yer alan çevre le uyumlu hâle get rmey ve rehab l tasyonu, e) Doğaya yen den kazandırma planı: Doğaya yen den kazandırma şlem n n tümünü çeren çalışmaları, f) Döküm: Kazı sonucu araz den çıkan her türlü katı atık malzemen n projes ne uygun olarak araz ye bırakılmasını, g) Duraylılık: B r malzeme kütles n n veya b r yapının maruz kaldığı ger lmen n kalkmasıyla, dönüşümsüz öneml b r deformasyona veya harekete maruz kalmaksızın, uygulanan ger lmeye uzun süre dayanab lmes koşulunu, ğ) Erozyon: Yerkabuğu malzemeler n n su, rüzgâr veya mekan k faktörler n etk s yle b r yerden başka yere taşınmasını, h) Faal yet alanı: Faal yete bağlı olarak kazı, döküm veya depolama amacı le kullanılması zne bağlanmış ve üzer nde doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanı,

2 2 / :39 ı) Havza madenc l ğ : Entegre b r tes s n ekonom k ömrü süres nce ham madde ht yacını karşılayab lecek veya sektörel bazda öneml üret m yapılab lecek kapas tede rezerve sah p, b r ya da b rden çok rezerv alanından oluşan, rezerv kaybının m n mum, üret m ver ml l ğ n n maks mum olab ld ğ ve uzun yıllara sar projeler n uygulanab ld ğ madenc l k alanlarındak madenc l ğ, ) İlg l l çevre ve orman müdürlüğü: İşletmen n bulunduğu ldek l çevre ve orman müdürlüğünü, j) İşletme: Madenc l k, kazı, döküm ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı ş yer n, k) İşletmec : İşletme çalışmalarını mal sah b ya da yüklen c olarak yürüten, ruhsat ya da z n veren dar merc e karşı sorumlu olan ve yapılacak düzenleme çalışmalarını yapmakla yükümlü gerçek ya da tüzel k ş y, l) İzleme: İşletme faal yetler le bozulan araz ler n doğaya yen den kazandırılması sırasında, atık barajlarının, atık harmanlarının, su, toprak ve hava kal tes n n, araz dek erozyon, sed mantasyon ve duraylılığın ve b tk ler n gel ş m n n n tel ksel ve n cel ksel olarak zlenmes, per yod k aralıklarla denetlenmes ve yapılan şler n tutanaklarla bel rlenmes n, m) Kapatma: İşletme sahasının, doğaya yen den kazandırma çalışması aşamalarının tamamlanarak sürekl olarak terk ed lmes n, n) Kazı: Projeler n gerçekleşt r lmes sırasında araz de yapılan ve doğal malzemen n yer değ şt r lmes le sonuçlanan çalışmaların tümünü, o) Madenc l k faal yetler : Maden ocağı kazı faal yetler, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme g b f z ksel şlemler veya bu şlemlere laveten k myasal şlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zeng nleşt rme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar ç ndek ekonom k değer olan malzemeler elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları, ö) Ocak: Bel rl b r projeye göre yer üstü veya yeraltı maden üret m n n yapıldığı yer, p) Rezervuar: Suyun b r sedde yapısı arkasında b r kt r lmes le oluşturulan su hacm n, r) Tasman: Madenc l k faal yetler sebeb yle yeraltında oluşan boşluklardan dolayı, üst formasyonların oturması sonucu yeryüzünde meydana gelen çöküntüler, s) Üst toprak: Yüzeydek veya yüzeye yakın olan ver ml toprak tabakasını fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Doğaya yen den kazandırma yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşletmec tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yen den düzenlenmes, doğal dengen n kurulması, alanın yen den nsanların ya da d ğer canlıların güvenle yararlanab leceğ hâle get r lmes n sağlayacak b ç mde doğaya yen den kazandırma çalışması, söz konusu madenc l k faal yet ne l şk n ÇED sürec nde b r bütün olarak değerlend r l r ve sonuçlandırılır. (2) B r faal yet sırasında doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın kullanım önces dönemde çoraklık ve ver ms zl k g b olumsuz n tel kler taşıyor olması, alanda doğaya yen den kazandırma çalışması yapılmaması ç n gerekçe olarak göster lemez. (3) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamındak madenc l k faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışması le lg l olarak; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-1 l stes nde yer alan faal yetler ç n kullanılacak format oluşturulurken bu Yönetmel ğ n EK-1 nde yer alan formattak b lg ler d kkate alınır, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-2 l stes nde yer alan faal yetler ç n yapılacak etk değerlend rmes çalışmalarında bu Yönetmel ğ n EK-2 s nde yer alan formattak b lg ler rapora eklen r. (4) Havza madenc l ğ şekl nde yapılan madenc l k faal yetler nde, örtü ve dekapaj malzemes uygun b r şek lde depolanır ve doğaya yen den kazandırma çalışması havzanın bütünlüğü d kkate alınarak rezerv n b tt ğ alanlardan başlanmak üzere bölüm bölüm gerçekleşt r l r. (5) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları madenc l k, kazı veya döküm çalışmaları le eş zamanlı başlatılır, faal yet süres nce devam eder ve faal yet alanının faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r lmes n müteak p son bulur.

3 3 / :39 (6) Ruhsat süres sonunda temd t yapıldığı takd rde uygulama takv m temd t tar h ne göre yen den düzenlenerek altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunulur. (7) Faal yet alanının tümü, şletme faal yet n n tamamlanmasından sonrak k yıl ç nde şletmec tarafından faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r l r. (8) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmalarının tamamen b t r ld ğ k yıla laveten üç yıllık zleme süres sonunda veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süreler esas alınarak, doğaya yen den kazandırma çalışması kapsamında taahhüt ed len hususların sağlanıp sağlanamadığı mücav r alan sınırları ç nde lg l beled yen n, mücav r alan sınırları dışında se lg l l özel dares n n görüşü alınarak lg l l çevre ve orman müdürlüğünce tesp t ed l r. Ancak şletmec n n beled ye ya da l özel dares olması hâl nde görüş alınmaz. Söz konusu hususların sağlandığı tesp t ed l rse şletmec n n faal yet alanı le lg l sorumluluğu son bulur. Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler MADDE 6 (1) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışmasının yapılması gerekmez. Ancak arama süres b t m nde arama ruhsatı sah b n n şletmeye geçmemes durumunda, yapacağı arama faal yetler sonucu topoğrafyası bozulan sahanın, bu Yönetmel k hükümler ne göre esk durumuna uygun hâle get r leceğ ne da r yazılı taahhüdü lg l l çevre ve orman müdürlüğüne vermek ve sahayı altı ay çer s nde taahhüde uygun olarak düzenlenmekle yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n esaslar MADDE 7 (1) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda bozulan alanların doğaya yen den kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ç n aşağıdak esaslar uygulanır. a) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları ç n hazırlanan veya bu amaçla seç len projen n uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yen alanın kullanımında, yerel koşullara ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar ç n güvenl b r ortam oluşturulur. b) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda; gerekl düzenleme yapılarak duraylılık sağlanır. Bu depolama alanlarında doğaya yen den kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekl tıraşlama veya dolgu le şek llend r lm ş ortam ve malzeme üzer nde yapılır. c) Şev açıları, kademe/basamak boyutları uzun sürel duraylılık d kkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada topoğraf k şartlar ve yamacın kend n tutab lme özell ğ ve şletme tekn ğ d kkate alınır. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyler, dayanma duvarı le tutulmaksızın doğal hâl le duraylı olacak şek lde düzenlen r. ç) Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günüb rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının açılandırma le yapılması durumunda, şev açısı otuz dereceden büyük olamaz. Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günü b rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının basamaklandırma le yapılması durumunda, basamak yüksekl ğ en fazla üç metre, basamak gen şl ğ se en az beş metre olacak şek lde düzenlen r. Zem n n kend kend n tutab lme kab l yet olan sahalarda mücav r alan sınırları ç nde veya dışında yamaç ve şev duraylılığı sağlamaya yönel k lave şlem n yapılmasına gerek olmayan sahalarda güvenl kle lg l önlemler alınarak saha terk ed l r. d) Kesme, kamalama, ç v leme yöntem yle şlet len madenlerde şev ve yamaç duraylılığını sağlamak ç n lave b r şlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâl yle bırakılır. e) Stoklama amacı le kullanılan alanlarda sürekl ya da geç c olarak bulundurulan pasa veya cevherler n tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları neden yle çevrey etk lememeler ç n şletmec tarafından alınacak önlemler bel rt l r. f) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeoloj k etütler kapsamında topoğraf k eğ m, yamaç yönel mler, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, çığ yatakları g b jeomorfoloj k öğeler, h droloj k ve h drojeoloj k özell kler bel rlen r ve bu ver ler doğrultusunda faal yet alanı çevres yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında akması olası su akışı açısından güvenl hâle get r l r. Yören n en yoğun yağış koşullarında su yolları, çevre doğal drenaj s stem yeterl olacak şek lde planlanır ve alan çevres ndek su toplama ve akma kanalları, özell kle nsanların sürekl bulunacağı ortamın, doğal yüzey n alt kotlarında kalacak şek lde projelend r ld ğ düzenlemelerde, çukur alanın su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterl önlemler alınır. Proje alanına en yakın meteoroloj stasyonundan alınan meteoroloj k ver ler kullanılır. En yoğun yağış akışı, yöre ç n elde ed leb len maks mum yağış üzer nden hesaplanır. Özell kle çukur yapıda olduğu ç n doğal drenaj olanağı bulunmayan alanlarda nsanlar tarafından kullanılması öngörülen tes slerde yeterl su toplama kanalı, havuz ve su tahl ye s stem kurularak atılan suyun ulaşacağı ana su g der le bağlantısının sürekl açık olması sağlanır. g) Faal yet sonrası araz kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık ç ftl ğ g b tes sler n planlanması durumunda lg l mevzuat esas alınır. Özell kle k l ve k ll malzemen n bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde araz oturma veya kaymalarına neden olmayacak gerekl tekn k önlemler alınır. Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün projeler n n bulunduğu yerlerde

4 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 mezkur Genel Müdürlüğün görüşü alınır. ğ) Faal yet sona erm ş ve doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılmamış maden alanlarının yen den şlet lmes hâl nde, yapılacak olan doğaya yen den kazandırma çalışmaları esk sahanın etk lenen kısımlarını da kapsar. h) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gel şen çukur şekl ndek kazı alanlarının yen den düzenlenmes ve yapısal duraylılığının sağlanmasında, oluşan çukurun şev duraylılığı kes n olarak sağlanmadıkça doğaya yen den kazandırma çalışmaları le lg l d ğer şlemlerden h çb r yapılamaz. Kayaçların türüne ve çukur der nl ğ ne bağlı olarak ortaya çıkab len taban yükselmes veya yüzey oynamalarının saptanması durumunda, duraylılık kes n olarak sağlanıncaya kadar düzenl taban dolgusu yapılması veya hareketl l ğ önley c başka b r önlem alınması zorunludur. Bu tür araz ler n düzenlenmes nde şev açıları le kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır değerlere göre yen den ve yer nde bel rlen r. ı) Yığınların üst tabakaları suyun yerçek m le drenajına mkân verecek eğ me sah p ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şek lde b ç mlend r l r. ) Tarımsal amaçlı kullanılacak alanlarda Tarım ve Köy şler Bakanlığının görüşü doğrultusunda gerekl düzenlemeler yapılır. j) Maden stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kend l ğ nden yanmaya karşı tedb r alınır. k) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları sırasında nsan ve yaban hayatına zarar geleb lecek alanlarda sahanın tel örgü, duvar g b uygun b r malzeme le çevr lmes ve kaz levhalarının asılması zorunludur. l) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda, faal yet le lg l k m tarafından hang yıllarda ne şlet ld ğ ve k m tarafından doğaya yen den kazandırma çalışması yapıldığını gösteren tabela asılır. Doğaya yen den kazandırma çalışmasının sonuçlandırılması MADDE 8 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması şletmec tarafından faal yet alanında tüm şletme faal yetler tamamlandıktan sonrak k yıl ç nde son şlemler uygulanarak b t r l r. (2) Çalışmaya uygun olarak doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alan, k yıla laveten üç yıl veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süres nce amacına uygun olarak zlen r ve bu süreç sonunda şletmec tarafından terk ed l r. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarının sonuçlandırıldığı ve alanın faal yet sonrası ç n öngörülen amaca uygun hâle get r ld ğ, lg l l çevre ve orman müdürlüğünün değerlend rmes sonucunda kes nl k kazanır. (3) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmaları, uygulama takv m nde öngörülen süreden önce yen b r şletmec ye devr olmaksızın mücb r sebepler dışında herhang b r şek lde sürekl olarak durdurulursa, durma neden ne bağlı olmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması; ş n önem ve ved l k durumuna göre masrafları şletmec tarafından karşılanmak üzere mevcut araz kullanım durumu kapsamında lg l mevzuata göre lg l kuruluşlarca yer ne get r l r. (4) Sorumlu k ş ler n çevresel zararı durdurmak, g dermek ve azaltmak ç n gerekl önlemler almaması veya bu önlemler n yetk l makamlarca doğrudan alınması neden yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun hükümler ne göre, sorumlu olanlardan tahs l ed l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzleme, Denet m, Yaptırım ve Raporlama İzleme ve denet m MADDE 9 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alanlar Bakanlık tarafından zlemeye ve denet me tab tutulur. (2) İşletmec, doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n hazırlamış olduğu uygulama takv m ne göre yapılan çalışmaları yıllık zleme raporları şekl nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne Ocak ayı sonuna kadar sunar. (3) İzleme ve denet m faal yetler süres nce numune alma ve anal z g derler şletmec tarafından karşılanır. (4) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın; orman sayılan alan olması hâl nde Orman Genel Müdürlüğü, tarım veya mera alanı olması hal nde Tarım ve Köy şler Bakanlığı, bu alanların dışındak sahalarda lg l l çevre ve orman müdürlüğü söz konusu sahaların zleme ve denet m nden sorumludur. Yaptırım MADDE 10 (1) Bu Yönetmel ğe aykırı davrananlar hakkında Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır.

5 5 / :39 Raporlama MADDE 11 (1) İl çevre ve orman müdürlüğü, her yıl Mart ayı sonuna kadar Ek-3 tek formu doldurarak Bakanlığa b ld rmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ruhsat Sürec ve Haber Verme Yükümlülüğü Ruhsatın devred lmes ve yen den ruhsat alma MADDE 12 (1) Ruhsatın devred lmes durumunda söz konusu alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu yen ruhsat sah b ç n de aynen geçerl d r. Aynı ruhsat le farklı şletmec ler n çalışması durumunda, sahaların doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu ruhsat sah b ne a tt r. (2) Ruhsatın herhang b r nedenle ptal ed lmes, alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İptal ed len ruhsatın sah b ptal önces şlet len alanın doğaya yen den kazandırma çalışmalarını ruhsat ptal kararının tebl ğ nden sonrak altı ay çer s nde b t rmekle yükümlüdür. (3) Ruhsat hukukunun sona ererek madenc l k faal yet b t m nde uygulanacak k yıllık doğaya yen den kazandırma çalışması, üç yıllık veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme sürec nde, alanın Maden İşler Genel Müdürlüğünce yen den ruhsatlandırılması durumunda bulunduğu aşamaya bakılmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması veya zleme çalışması kes lerek yen şletmec madenc l k faal yet ne başlar. Haber verme yükümlülüğü MADDE 13 (1) İşletmec ler, doğaya yen den kazandırma çalışmaları çer s nde yer alan taahhütler n yer ne get rememeler veya faal yetler n sürel veya süres z olarak durdurmaları hâl nde bu tar hten t baren en geç beş ş günü çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne haber vermekle yükümlüdürler. (2) İşletmec faal yet esnasında ortaya çıkan şartlar neden yle doğaya yen den kazandırma çalışmasında b r değ ş kl k yapması gerekt ğ nde bu değ ş kl ğ lg l l çevre ve orman müdürlüğüne en geç beş ş günü çer s nde b ld rmekle yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeş tl ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmel k MADDE 14 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır. Doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmeler n yükümlülükler GEÇİCİ MADDE 1 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre doğaya yen den kazandırma planı hazırlama yükümlülüğünü yer ne get rmeyenlere Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır ve şletmec bu Yönetmel k hükümler ne tab olur. (2) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmec ler; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-2 de, c) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 ye tab olup ÇED Gerekl d r kararı ver lm ş olan faal yetler bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de yer alan doğaya yen den kazandırma formatına göre hazırlanacak raporu bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür. (3) Hâlen faal yette olup, 7/2/1993 tar h nden önce faal yetler ne başlamış ve Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ geç c 3 üncü maddes kapsamında kalan faal yetler le Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 ve EK-2 l stes nde yer almayan ve Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ gereğ doğaya yen den kazandırma planı hazırlamamış şletmeler Maden İşler Genel Müdürlüğü tarafından talep ed len ve uygun bulunan doğaya yen den kazandırma formatının onaylı b r örneğ n lg l l çevre ve orman müdürlüğüne bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren b r yıl çer s nde sunmakla

6 6 / :39 yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma formatı hazırlanması GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmelere a t doğaya yen den kazandırma formatı, çevresel etk değerlend rmes raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamaya yetk l kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır. Öncek planlara da r uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce hazırlanan planların ncelenmes, onaylanması ve zlenmes Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre yapılır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür. EK-1 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yetten etk lenecek alanın bel rlenmes ve bu alan ç ndek mevcut çevresel özell kler n açıklanması a) Ruhsat, şletme alanı veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) İşletme alanı veya şletme z n alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanımını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl har ta,

7 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) İşletme sahasının örtü tabakası durumu. g) İşletme sahasının toprak durumu. ğ) İşletme sahasının flora, fauna ve lokal endem k türler. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. ı) Altyapı, sağlık, eğ t m, nüfus, geç m g b sosyo-ekonom k durum. ) İşletme alanı ve yan kayacının olası as t maden drenajının bel rlenmes. j) Mevcut alıcı ortamların kal teler n n bel rlenmes (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet n n gerçekleşt r ld ğ alanın ç t-engellerle sınırlandırılması ve uyarı- kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Olası atık barajları ve atıkların depolanması le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) d) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları g b yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Gerekl se atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt, aşırı yağış taşkın havuzları ve zleme kuyularının tak b ). (*) ğ) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. 2- Faal yet şletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler: a) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) b) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Yen den düzenlenen alanlara üst toprağın ger ser lmes. d) Faal yet alanının, hab tat oluşumuna uygun olarak hazırlanması ve b yoloj k y leşt rmen n yapılması.

8 8 / :39 e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya kazandırılması). (*) ğ) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı veya ger kazanılması. h) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı. ı) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-2 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yet önces mevcut durum

9 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 a) Ruhsat, şletme alanı ve/veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı ve/veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl topoğraf k har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) Faal yet alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanım çeş tl l ğ senaryolarını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl topoğraf k har ta, 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) Örtü tabakası durumu. g) Toprak durumu. ğ) Flora, fauna ve lokal endem k türler n bel rlenmes. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet alanının ç t - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzer yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. 2- İşletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının doğaya yen den kazandırılması. (*) b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. d) Yen den düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın ger ser lmes. e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlend r lme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün se değerlend r lmes ) f) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı.

10 10 / :39 (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-3 RAPORLAMA FORMU NO ADI, ADRESİ FAALİYET İŞLETME RUHSATI * KOORDİNATLAR 1.NOKTA 2.NOKTA KAPASİTE (ton/yıl) İŞLETME ALANI (Hektar) UYGULAMA SÜRESİ AÇIKLAMA (Doğaya yen den kazandırma çalışmasının hang aşamada olduğu, ne tür şlemler n yapıldığı g b b lg ler g r lecekt r.) 1 SAĞA (Y) YUKARI (X) 2 SAĞA (Y) YUKARI (X) 3 SAĞA (Y) YUKARI (X) 4 SAĞA (Y) YUKARI (X) SAĞA (Y) 5 YUKARI (X) Not: B lg ler n tamamının ruhsat sah b ne a t olması gerek r. * Koord nat sayısı artırılab l r.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26730 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĐK MADENCĐLĐK FAALĐYETLERĐ ĐLE BOZULAN ARAZĐLERĐN DOĞAYA YENĐDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Tarım ve Köy şler Bakanlığından:

Tarım ve Köy şler Bakanlığından: Tarım ve Köy şler Bakanlığından: Gıda ve Gıda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Üreten İş Yerler n n Çalışma İzn ve Gıda S c l ve Üret m İzn İşlemler le Sorumlu Yönet c İst hdamı Hakkında Yönetmel k BİRİNCİ

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

HAYVANLARI KORUMA KANUNU HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199 Kabul Tar h : 24.6.2004 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi:23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı:27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin 08/12/ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin 08/12/ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 08/12/2007 26724 KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK 8 Aralık 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26724 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĠK KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, taşocağı ve madencilik

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI düşten gerçeğe... SG 1001 SPIDER GROUP MONTAJ VE BAKIM TALİMATI CEMER KENT EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. Bahçelievler Mah. 430 Sokak No:16 35375 TORBALI / İZMİR Tel: 0232 853 87 04 / Fax: 0232 853 97 58

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 Tekn k Uygulama Sorumluluğu (TUS) -Tapu mal k n n d lekçes vek l olması durumunda ayrıca.

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 İmar Durumu 2 Yazılı İmar Durumu 3 İmar Plan Kopyası 4 Yer Seç m 5 Kısıtlılık 2-Güncel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı