1 / :39

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 / 10 14.6.2015 23:39"

Transkript

1 1 / :39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları bel rlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k, orman sayılan alanlar, tarım veya mera alanları, 17/7/2008 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamı dışında olan madenc l k faal yetler, su kaynaklarının korunması le lg l mevzuata uyulması şartı le baraj ve gölet projeler nde rezervuar altında kalacak alanlar dışındak madenc l k faal yetler, malzeme ve toprak tem n ç n araz de yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yen den kazanılmasına l şk n usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 1 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel kte geçen; a) Araz n n yen den düzenlenmes : Faal yetler sonucu oluşan boşlukların zem n stab l zasyonunun sağlanması ve faal yet sonrası kullanım ç n hazırlanmasını, b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, c) Basamak/kademe: Yüksek eğ ml alanlarda yüzey güvenl ğ ve ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak oluşturulan düzenl yatay ve düşey yüzeyler, ç) Çevresel etk değerlend rmes (ÇED): Gerçekleşt r lmes planlanan projeler n çevreye olab lecek olumlu ya da olumsuz etk ler n n bel rlenmes nde, olumsuz yöndek etk ler n önlenmes ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza nd r lmes ç n alınacak önlemler n, seç len yer le teknoloj alternat fler n n bel rlenerek değerlend r lmes nde ve projeler n uygulanmasının zlenmes ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, d) Doğaya yen den kazandırma: Maden arama ve şletme faal yetler esnasında veya sonucunda topoğrafyası değ şen alanların, çevre emn yet n n sağlanarak ve projes ne uygun olarak ıslah ed lmes n, lg l mevzuatta yer alan çevre le uyumlu hâle get rmey ve rehab l tasyonu, e) Doğaya yen den kazandırma planı: Doğaya yen den kazandırma şlem n n tümünü çeren çalışmaları, f) Döküm: Kazı sonucu araz den çıkan her türlü katı atık malzemen n projes ne uygun olarak araz ye bırakılmasını, g) Duraylılık: B r malzeme kütles n n veya b r yapının maruz kaldığı ger lmen n kalkmasıyla, dönüşümsüz öneml b r deformasyona veya harekete maruz kalmaksızın, uygulanan ger lmeye uzun süre dayanab lmes koşulunu, ğ) Erozyon: Yerkabuğu malzemeler n n su, rüzgâr veya mekan k faktörler n etk s yle b r yerden başka yere taşınmasını, h) Faal yet alanı: Faal yete bağlı olarak kazı, döküm veya depolama amacı le kullanılması zne bağlanmış ve üzer nde doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanı,

2 2 / :39 ı) Havza madenc l ğ : Entegre b r tes s n ekonom k ömrü süres nce ham madde ht yacını karşılayab lecek veya sektörel bazda öneml üret m yapılab lecek kapas tede rezerve sah p, b r ya da b rden çok rezerv alanından oluşan, rezerv kaybının m n mum, üret m ver ml l ğ n n maks mum olab ld ğ ve uzun yıllara sar projeler n uygulanab ld ğ madenc l k alanlarındak madenc l ğ, ) İlg l l çevre ve orman müdürlüğü: İşletmen n bulunduğu ldek l çevre ve orman müdürlüğünü, j) İşletme: Madenc l k, kazı, döküm ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı ş yer n, k) İşletmec : İşletme çalışmalarını mal sah b ya da yüklen c olarak yürüten, ruhsat ya da z n veren dar merc e karşı sorumlu olan ve yapılacak düzenleme çalışmalarını yapmakla yükümlü gerçek ya da tüzel k ş y, l) İzleme: İşletme faal yetler le bozulan araz ler n doğaya yen den kazandırılması sırasında, atık barajlarının, atık harmanlarının, su, toprak ve hava kal tes n n, araz dek erozyon, sed mantasyon ve duraylılığın ve b tk ler n gel ş m n n n tel ksel ve n cel ksel olarak zlenmes, per yod k aralıklarla denetlenmes ve yapılan şler n tutanaklarla bel rlenmes n, m) Kapatma: İşletme sahasının, doğaya yen den kazandırma çalışması aşamalarının tamamlanarak sürekl olarak terk ed lmes n, n) Kazı: Projeler n gerçekleşt r lmes sırasında araz de yapılan ve doğal malzemen n yer değ şt r lmes le sonuçlanan çalışmaların tümünü, o) Madenc l k faal yetler : Maden ocağı kazı faal yetler, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme g b f z ksel şlemler veya bu şlemlere laveten k myasal şlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zeng nleşt rme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar ç ndek ekonom k değer olan malzemeler elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları, ö) Ocak: Bel rl b r projeye göre yer üstü veya yeraltı maden üret m n n yapıldığı yer, p) Rezervuar: Suyun b r sedde yapısı arkasında b r kt r lmes le oluşturulan su hacm n, r) Tasman: Madenc l k faal yetler sebeb yle yeraltında oluşan boşluklardan dolayı, üst formasyonların oturması sonucu yeryüzünde meydana gelen çöküntüler, s) Üst toprak: Yüzeydek veya yüzeye yakın olan ver ml toprak tabakasını fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Doğaya yen den kazandırma yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşletmec tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yen den düzenlenmes, doğal dengen n kurulması, alanın yen den nsanların ya da d ğer canlıların güvenle yararlanab leceğ hâle get r lmes n sağlayacak b ç mde doğaya yen den kazandırma çalışması, söz konusu madenc l k faal yet ne l şk n ÇED sürec nde b r bütün olarak değerlend r l r ve sonuçlandırılır. (2) B r faal yet sırasında doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın kullanım önces dönemde çoraklık ve ver ms zl k g b olumsuz n tel kler taşıyor olması, alanda doğaya yen den kazandırma çalışması yapılmaması ç n gerekçe olarak göster lemez. (3) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamındak madenc l k faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışması le lg l olarak; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-1 l stes nde yer alan faal yetler ç n kullanılacak format oluşturulurken bu Yönetmel ğ n EK-1 nde yer alan formattak b lg ler d kkate alınır, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ n n EK-2 l stes nde yer alan faal yetler ç n yapılacak etk değerlend rmes çalışmalarında bu Yönetmel ğ n EK-2 s nde yer alan formattak b lg ler rapora eklen r. (4) Havza madenc l ğ şekl nde yapılan madenc l k faal yetler nde, örtü ve dekapaj malzemes uygun b r şek lde depolanır ve doğaya yen den kazandırma çalışması havzanın bütünlüğü d kkate alınarak rezerv n b tt ğ alanlardan başlanmak üzere bölüm bölüm gerçekleşt r l r. (5) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları madenc l k, kazı veya döküm çalışmaları le eş zamanlı başlatılır, faal yet süres nce devam eder ve faal yet alanının faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r lmes n müteak p son bulur.

3 3 / :39 (6) Ruhsat süres sonunda temd t yapıldığı takd rde uygulama takv m temd t tar h ne göre yen den düzenlenerek altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunulur. (7) Faal yet alanının tümü, şletme faal yet n n tamamlanmasından sonrak k yıl ç nde şletmec tarafından faal yet sonrası kullanıma uygun hâle get r l r. (8) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmalarının tamamen b t r ld ğ k yıla laveten üç yıllık zleme süres sonunda veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süreler esas alınarak, doğaya yen den kazandırma çalışması kapsamında taahhüt ed len hususların sağlanıp sağlanamadığı mücav r alan sınırları ç nde lg l beled yen n, mücav r alan sınırları dışında se lg l l özel dares n n görüşü alınarak lg l l çevre ve orman müdürlüğünce tesp t ed l r. Ancak şletmec n n beled ye ya da l özel dares olması hâl nde görüş alınmaz. Söz konusu hususların sağlandığı tesp t ed l rse şletmec n n faal yet alanı le lg l sorumluluğu son bulur. Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler MADDE 6 (1) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında olmayıp arama ruhsatı olan sahalarda yapılacak arama faal yetler nde doğaya yen den kazandırma çalışmasının yapılması gerekmez. Ancak arama süres b t m nde arama ruhsatı sah b n n şletmeye geçmemes durumunda, yapacağı arama faal yetler sonucu topoğrafyası bozulan sahanın, bu Yönetmel k hükümler ne göre esk durumuna uygun hâle get r leceğ ne da r yazılı taahhüdü lg l l çevre ve orman müdürlüğüne vermek ve sahayı altı ay çer s nde taahhüde uygun olarak düzenlenmekle yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n esaslar MADDE 7 (1) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda bozulan alanların doğaya yen den kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ç n aşağıdak esaslar uygulanır. a) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları ç n hazırlanan veya bu amaçla seç len projen n uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yen alanın kullanımında, yerel koşullara ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar ç n güvenl b r ortam oluşturulur. b) Madenc l k faal yetler esnasında ve sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alanlarda; gerekl düzenleme yapılarak duraylılık sağlanır. Bu depolama alanlarında doğaya yen den kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekl tıraşlama veya dolgu le şek llend r lm ş ortam ve malzeme üzer nde yapılır. c) Şev açıları, kademe/basamak boyutları uzun sürel duraylılık d kkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada topoğraf k şartlar ve yamacın kend n tutab lme özell ğ ve şletme tekn ğ d kkate alınır. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyler, dayanma duvarı le tutulmaksızın doğal hâl le duraylı olacak şek lde düzenlen r. ç) Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günüb rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının açılandırma le yapılması durumunda, şev açısı otuz dereceden büyük olamaz. Mücav r alan sınırları çer s nde veya dışında yerleş m yer olarak kullanab lecek veya günü b rl k kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının basamaklandırma le yapılması durumunda, basamak yüksekl ğ en fazla üç metre, basamak gen şl ğ se en az beş metre olacak şek lde düzenlen r. Zem n n kend kend n tutab lme kab l yet olan sahalarda mücav r alan sınırları ç nde veya dışında yamaç ve şev duraylılığı sağlamaya yönel k lave şlem n yapılmasına gerek olmayan sahalarda güvenl kle lg l önlemler alınarak saha terk ed l r. d) Kesme, kamalama, ç v leme yöntem yle şlet len madenlerde şev ve yamaç duraylılığını sağlamak ç n lave b r şlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâl yle bırakılır. e) Stoklama amacı le kullanılan alanlarda sürekl ya da geç c olarak bulundurulan pasa veya cevherler n tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları neden yle çevrey etk lememeler ç n şletmec tarafından alınacak önlemler bel rt l r. f) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeoloj k etütler kapsamında topoğraf k eğ m, yamaç yönel mler, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, çığ yatakları g b jeomorfoloj k öğeler, h droloj k ve h drojeoloj k özell kler bel rlen r ve bu ver ler doğrultusunda faal yet alanı çevres yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında akması olası su akışı açısından güvenl hâle get r l r. Yören n en yoğun yağış koşullarında su yolları, çevre doğal drenaj s stem yeterl olacak şek lde planlanır ve alan çevres ndek su toplama ve akma kanalları, özell kle nsanların sürekl bulunacağı ortamın, doğal yüzey n alt kotlarında kalacak şek lde projelend r ld ğ düzenlemelerde, çukur alanın su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterl önlemler alınır. Proje alanına en yakın meteoroloj stasyonundan alınan meteoroloj k ver ler kullanılır. En yoğun yağış akışı, yöre ç n elde ed leb len maks mum yağış üzer nden hesaplanır. Özell kle çukur yapıda olduğu ç n doğal drenaj olanağı bulunmayan alanlarda nsanlar tarafından kullanılması öngörülen tes slerde yeterl su toplama kanalı, havuz ve su tahl ye s stem kurularak atılan suyun ulaşacağı ana su g der le bağlantısının sürekl açık olması sağlanır. g) Faal yet sonrası araz kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık ç ftl ğ g b tes sler n planlanması durumunda lg l mevzuat esas alınır. Özell kle k l ve k ll malzemen n bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde araz oturma veya kaymalarına neden olmayacak gerekl tekn k önlemler alınır. Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün projeler n n bulunduğu yerlerde

4 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 mezkur Genel Müdürlüğün görüşü alınır. ğ) Faal yet sona erm ş ve doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılmamış maden alanlarının yen den şlet lmes hâl nde, yapılacak olan doğaya yen den kazandırma çalışmaları esk sahanın etk lenen kısımlarını da kapsar. h) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gel şen çukur şekl ndek kazı alanlarının yen den düzenlenmes ve yapısal duraylılığının sağlanmasında, oluşan çukurun şev duraylılığı kes n olarak sağlanmadıkça doğaya yen den kazandırma çalışmaları le lg l d ğer şlemlerden h çb r yapılamaz. Kayaçların türüne ve çukur der nl ğ ne bağlı olarak ortaya çıkab len taban yükselmes veya yüzey oynamalarının saptanması durumunda, duraylılık kes n olarak sağlanıncaya kadar düzenl taban dolgusu yapılması veya hareketl l ğ önley c başka b r önlem alınması zorunludur. Bu tür araz ler n düzenlenmes nde şev açıları le kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır değerlere göre yen den ve yer nde bel rlen r. ı) Yığınların üst tabakaları suyun yerçek m le drenajına mkân verecek eğ me sah p ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şek lde b ç mlend r l r. ) Tarımsal amaçlı kullanılacak alanlarda Tarım ve Köy şler Bakanlığının görüşü doğrultusunda gerekl düzenlemeler yapılır. j) Maden stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kend l ğ nden yanmaya karşı tedb r alınır. k) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları sırasında nsan ve yaban hayatına zarar geleb lecek alanlarda sahanın tel örgü, duvar g b uygun b r malzeme le çevr lmes ve kaz levhalarının asılması zorunludur. l) Doğaya yen den kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda, faal yet le lg l k m tarafından hang yıllarda ne şlet ld ğ ve k m tarafından doğaya yen den kazandırma çalışması yapıldığını gösteren tabela asılır. Doğaya yen den kazandırma çalışmasının sonuçlandırılması MADDE 8 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması şletmec tarafından faal yet alanında tüm şletme faal yetler tamamlandıktan sonrak k yıl ç nde son şlemler uygulanarak b t r l r. (2) Çalışmaya uygun olarak doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alan, k yıla laveten üç yıl veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme süres nce amacına uygun olarak zlen r ve bu süreç sonunda şletmec tarafından terk ed l r. Doğaya yen den kazandırma çalışmalarının sonuçlandırıldığı ve alanın faal yet sonrası ç n öngörülen amaca uygun hâle get r ld ğ, lg l l çevre ve orman müdürlüğünün değerlend rmes sonucunda kes nl k kazanır. (3) İşletmec tarafından doğaya yen den kazandırma çalışmaları, uygulama takv m nde öngörülen süreden önce yen b r şletmec ye devr olmaksızın mücb r sebepler dışında herhang b r şek lde sürekl olarak durdurulursa, durma neden ne bağlı olmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması; ş n önem ve ved l k durumuna göre masrafları şletmec tarafından karşılanmak üzere mevcut araz kullanım durumu kapsamında lg l mevzuata göre lg l kuruluşlarca yer ne get r l r. (4) Sorumlu k ş ler n çevresel zararı durdurmak, g dermek ve azaltmak ç n gerekl önlemler almaması veya bu önlemler n yetk l makamlarca doğrudan alınması neden yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun hükümler ne göre, sorumlu olanlardan tahs l ed l r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzleme, Denet m, Yaptırım ve Raporlama İzleme ve denet m MADDE 9 (1) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılan alanlar Bakanlık tarafından zlemeye ve denet me tab tutulur. (2) İşletmec, doğaya yen den kazandırma çalışmalarına l şk n hazırlamış olduğu uygulama takv m ne göre yapılan çalışmaları yıllık zleme raporları şekl nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne Ocak ayı sonuna kadar sunar. (3) İzleme ve denet m faal yetler süres nce numune alma ve anal z g derler şletmec tarafından karşılanır. (4) Doğaya yen den kazandırma çalışması yapılacak alanın; orman sayılan alan olması hâl nde Orman Genel Müdürlüğü, tarım veya mera alanı olması hal nde Tarım ve Köy şler Bakanlığı, bu alanların dışındak sahalarda lg l l çevre ve orman müdürlüğü söz konusu sahaların zleme ve denet m nden sorumludur. Yaptırım MADDE 10 (1) Bu Yönetmel ğe aykırı davrananlar hakkında Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır.

5 5 / :39 Raporlama MADDE 11 (1) İl çevre ve orman müdürlüğü, her yıl Mart ayı sonuna kadar Ek-3 tek formu doldurarak Bakanlığa b ld rmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ruhsat Sürec ve Haber Verme Yükümlülüğü Ruhsatın devred lmes ve yen den ruhsat alma MADDE 12 (1) Ruhsatın devred lmes durumunda söz konusu alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu yen ruhsat sah b ç n de aynen geçerl d r. Aynı ruhsat le farklı şletmec ler n çalışması durumunda, sahaların doğaya yen den kazandırılması sorumluluğu ruhsat sah b ne a tt r. (2) Ruhsatın herhang b r nedenle ptal ed lmes, alanın doğaya yen den kazandırılması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İptal ed len ruhsatın sah b ptal önces şlet len alanın doğaya yen den kazandırma çalışmalarını ruhsat ptal kararının tebl ğ nden sonrak altı ay çer s nde b t rmekle yükümlüdür. (3) Ruhsat hukukunun sona ererek madenc l k faal yet b t m nde uygulanacak k yıllık doğaya yen den kazandırma çalışması, üç yıllık veya maden n c ns ne göre Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ kapsamında ver len zleme sürec nde, alanın Maden İşler Genel Müdürlüğünce yen den ruhsatlandırılması durumunda bulunduğu aşamaya bakılmaksızın doğaya yen den kazandırma çalışması veya zleme çalışması kes lerek yen şletmec madenc l k faal yet ne başlar. Haber verme yükümlülüğü MADDE 13 (1) İşletmec ler, doğaya yen den kazandırma çalışmaları çer s nde yer alan taahhütler n yer ne get rememeler veya faal yetler n sürel veya süres z olarak durdurmaları hâl nde bu tar hten t baren en geç beş ş günü çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne haber vermekle yükümlüdürler. (2) İşletmec faal yet esnasında ortaya çıkan şartlar neden yle doğaya yen den kazandırma çalışmasında b r değ ş kl k yapması gerekt ğ nde bu değ ş kl ğ lg l l çevre ve orman müdürlüğüne en geç beş ş günü çer s nde b ld rmekle yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeş tl ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmel k MADDE 14 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır. Doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmeler n yükümlülükler GEÇİCİ MADDE 1 (1) 14/12/2007 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre doğaya yen den kazandırma planı hazırlama yükümlülüğünü yer ne get rmeyenlere Çevre Kanununda öngörülen dar yaptırımlar uygulanır ve şletmec bu Yönetmel k hükümler ne tab olur. (2) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmec ler; a) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de, b) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 l stes nde kalan faal yetler ç n bu Yönetmel k ek ndek EK-2 de, c) Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-2 ye tab olup ÇED Gerekl d r kararı ver lm ş olan faal yetler bu Yönetmel k ek ndek EK-1 de yer alan doğaya yen den kazandırma formatına göre hazırlanacak raporu bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren altı ay çer s nde lg l l çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür. (3) Hâlen faal yette olup, 7/2/1993 tar h nden önce faal yetler ne başlamış ve Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ geç c 3 üncü maddes kapsamında kalan faal yetler le Çevresel Etk Değerlend rmes Yönetmel ğ EK-1 ve EK-2 l stes nde yer almayan ve Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ gereğ doğaya yen den kazandırma planı hazırlamamış şletmeler Maden İşler Genel Müdürlüğü tarafından talep ed len ve uygun bulunan doğaya yen den kazandırma formatının onaylı b r örneğ n lg l l çevre ve orman müdürlüğüne bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren b r yıl çer s nde sunmakla

6 6 / :39 yükümlüdür. Doğaya yen den kazandırma formatı hazırlanması GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce faal yette olup, doğaya yen den kazandırma planını sunmamış şletmelere a t doğaya yen den kazandırma formatı, çevresel etk değerlend rmes raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamaya yetk l kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır. Öncek planlara da r uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce hazırlanan planların ncelenmes, onaylanması ve zlenmes Madenc l k Faal yetler le Bozulan Araz ler n Doğaya Yen den Kazandırılması Yönetmel ğ ne göre yapılır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür. EK-1 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yetten etk lenecek alanın bel rlenmes ve bu alan ç ndek mevcut çevresel özell kler n açıklanması a) Ruhsat, şletme alanı veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) İşletme alanı veya şletme z n alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanımını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl har ta,

7 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) İşletme sahasının örtü tabakası durumu. g) İşletme sahasının toprak durumu. ğ) İşletme sahasının flora, fauna ve lokal endem k türler. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. ı) Altyapı, sağlık, eğ t m, nüfus, geç m g b sosyo-ekonom k durum. ) İşletme alanı ve yan kayacının olası as t maden drenajının bel rlenmes. j) Mevcut alıcı ortamların kal teler n n bel rlenmes (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet n n gerçekleşt r ld ğ alanın ç t-engellerle sınırlandırılması ve uyarı- kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Olası atık barajları ve atıkların depolanması le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) d) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları g b yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Gerekl se atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt, aşırı yağış taşkın havuzları ve zleme kuyularının tak b ). (*) ğ) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. 2- Faal yet şletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler: a) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) b) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Yen den düzenlenen alanlara üst toprağın ger ser lmes. d) Faal yet alanının, hab tat oluşumuna uygun olarak hazırlanması ve b yoloj k y leşt rmen n yapılması.

8 8 / :39 e) Gerek yorsa as t maden drenajı as tl su olasılığının tesp t ve alıcı ortamlara etk s n n en aza nd r lmes ç n gerekl önlemler n alınması. (*) f) Atık suyun tehl kel ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötral zasyon çalışmalarının yapılması. (*) g) Atık barajlarının yönet m (yüklü çözelt, ara çözelt ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya kazandırılması). (*) ğ) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı veya ger kazanılması. h) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı. ı) Faal yet n alıcı ortamlar üzer ndek etk ler ve alınacak önlemler n bel rlenmes (hava, su, toprak) ölçümü ve ver tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması. (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-2 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI (1) Ruhsat b lg ler a) İl b) İlçes c) Beldes ç) Köyü d) Ruhsat Numarası e) Ruhsat Grubu f) Maden n C ns g) Ruhsat Sah b ğ) Ruhsat B t ş Tar h (2) Faal yet önces mevcut durum

9 aşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü / :39 a) Ruhsat, şletme alanı ve/veya şletme z n alanı koord natları. b) İşletme alanı ve/veya şletme z n alanın mevcut araz kullanımı le altyapı durumu. c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekl topoğraf k har tası ve faal yet alanı sınırlarını ve çevres n gösteren 1/5000 ölçekl topoğraf k har ta (çevre araz kullanımlarını da çerecekt r). ç) Faal yet alanının ve doğaya yen den kazandırılacak alanların, faal yet sonrası kullanım çeş tl l ğ senaryolarını göster r; 1) 5 ha kadar ç n 1/5000 veya 1/1000 ölçekl topoğraf k har ta, 2) 5-10 ha ç n 1/10000 ölçekl topoğraf k har ta, 3) 10 ha dan büyük alanlar ç n 1/25000 ölçekl topoğraf k har talar. d) Faal yet alanının jeoloj k durumu. e) H droloj k ve h drojeoloj k özell kler. f) Örtü tabakası durumu. g) Toprak durumu. ğ) Flora, fauna ve lokal endem k türler n bel rlenmes. 1) Türler, endem k türler n l stes, yaban hayatı türler n n l stes ve b yotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler n l stes, 2) Nad r ve nesl tehl keye düşmüş türler n l stes ve bunların yaşama ortamları, bunlar ç n bel rlenen koruma kararları, 3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu le yaşama ortamları. h) Meteoroloj k özell kler. (3) Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 1- Faal yet esnasında oluşab lecek etk lere karşı alınacak önlemler a) Korunması gereken toprak le lg l yapılacak şlemler. (ver ml üst toprağın kaybını en aza nd recek sıyırma tekn ğ, taşınması, depolanması ve korunması) b) İşletme faal yet alanının ç t - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - kaz levhalarının uygun yerlere yerleşt r lmes. c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı g r ş ve çıkışları, tasmanlar le lg l alınacak güvenl k önlemler.(*) ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzer yerlerle lg l alınacak güvenl k önlemler. 2- İşletme faal yete kapandıktan sonra olab lecek ve süren etk ler ve bu etk lere karşı alınacak önlemler a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının doğaya yen den kazandırılması. (*) b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğ mler le madenc l k yapılmış alanlardak emn yetl şev açılarının bel rlenmes, şevler n ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*) c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmes. ç) Olası erozyona karşı gerekl önlemler n alınması. d) Yen den düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın ger ser lmes. e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlend r lme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün se değerlend r lmes ) f) Altyapı, üst yapı ve müştem latının faal yet sonrası kullanımı.

10 10 / :39 (4) Doğaya Yen den Kazandırma çalışması çerçeves nde yapılacak çalışmalar ç n uygulama takv m n n hazırlanması. (Faal yet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar le lg l ş ve zaman planlamasının hazırlanması) (*) Tel kesme, kamalama veya ç v leme yöntem le faal yette bulunan madenc l k faal yetler şaretl maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle lg l çalışma yapılmayacaktır. EK-3 RAPORLAMA FORMU NO ADI, ADRESİ FAALİYET İŞLETME RUHSATI * KOORDİNATLAR 1.NOKTA 2.NOKTA KAPASİTE (ton/yıl) İŞLETME ALANI (Hektar) UYGULAMA SÜRESİ AÇIKLAMA (Doğaya yen den kazandırma çalışmasının hang aşamada olduğu, ne tür şlemler n yapıldığı g b b lg ler g r lecekt r.) 1 SAĞA (Y) YUKARI (X) 2 SAĞA (Y) YUKARI (X) 3 SAĞA (Y) YUKARI (X) 4 SAĞA (Y) YUKARI (X) SAĞA (Y) 5 YUKARI (X) Not: B lg ler n tamamının ruhsat sah b ne a t olması gerek r. * Koord nat sayısı artırılab l r.

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı