Enflasyon hedefine de zam geldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enflasyon hedefine de zam geldi"

Transkript

1 Basýna ve Kamuoyuna: MÝTÝNGÝN ARDINDAN Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna çizilen yapay ayrýlýk çizgilerinin kalýnlaþtýrýlmasý için fýrsatçýlarýn Abbas Tan DEVLETÝ ÝMAMLAR YÖNETECEK AKP Ýktidarý döneminde 0 Ýmam Devletin diðer kademelerinde görev aldýlar. Bu demektir ki artýk bundan böyle Devletin her kademesinde Ýmamlarla konuþacaðýz. Bunlar bir süre sonra sayýn Baþbakanla birlikte kararlar verecekler ve uygulayacaklardýr. Biz etle týrnak gibiyiz, birbirimizi biliriz HACIBEKTAÞ-Hacýbektaþ Belediye Baþkan lýðýnýn geçtiðimiz pazar gü nü gerçekleþtirmiþ olduðu Geliþen hacýbektaþ için elel, söyle bana dostunu söyleye yim sana kim olduðunu ko nulu mitinge yönelik Hacý bektaþlý vatandaþlardan deði þik tepkiler geldi. Türkiye, organ mafyasý üssü oldu Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örðütü organ mafyasýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de güçlendiðini belirterek gazetamize yazýlý bir açýklamada bulundu. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: eline malzeme vermek istemiyorum. Doðrudan konuya girmek istiyorum. Öncelikle Sayýn Prof. Dr Naki Selmanpakoðlu nun adýmý vererek yapmýþ olduðu deðerlendirmeler üzerinde durmak istiyorum. Enflasyon hedefine de zam geldi Merkez Bankasý enflasyondaki sapma nedeniyle IMF ve hükümete mektup yazýp hesap verdi. Mektupta sapmanýn nedeni ardarda gelen þoklar ve döviz kuru olarak gösterildi Kurlardaki artýþýn ardýndan ardarda gelen zamlar Merkez Türkiye de aydýnlanma ve Bektaþiliðin rolü Prof. Irene Melikoff Þurasý da ilginç: Namýk Kemal, Fransa'da yýllar geçirmiþ de olsa, bir Fransýz Locasýný deðil bir Yunan Locasýný yeðledi. Bunu yaparken de, Tanzimat Fermaný'nýn önerdiði bir ülküye baðlanýyordu: Soylarý ve dinleri ne olursa olsun, imparatorluðun bütün Bankasýnýn enflasyon tahminlerine de yansýdý., Banka piyasalardaki dalgalanmalarýn ardýndan yüzde olan 00 yýlsonu enflasyon hedefinin büyük ihtimalle tutmayacaðýný kabul etti. "TÜPRAÞ'ýn özelleþmesi bütün toplumu etkileyecek" Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Petrol Kimya Lastik Ýþçileri Sendikasý'nýn (Petrol-Ýþ) TÜPRAÞ'ýn satýþýyla ilgili iptal itirazýný reddetti. Sendikanýn avukatý Gökhan Candoðan, kararýn gerekçesinin ve hangi çoðunlukta alýndýðýnýn henüz teblið edilmediðini, ancak Kurul'un bu kararla "TÜPRAÞ'ýn satýþý hukuka uygundur" demiþ olduðunu bianet'e açýkladý. uyruklarý arasýnda eþitlikti bu. Namýk Kemal, Osmanlý Vataný'na derinden derine baðlý durumdaydý; ne var ki, soy ve din farký gözetmeksizin, Ýmparatorluðun bütün uyruklarýna açýk, liberal bir Osmanlý vataný idi bu. > DE yýllýk suskunluðun öyküsü Berat Günçýkan Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný kurtarmak için Ýngiliz'i kaçýranlardan biri olan ve Kýzýldere'de öldürülen Saffet Alp'in kardeþi Fikret Karacan, bakanlýða yaptýðý baþvurunun sonucunu bekliyor Bugün bu röportajý okuyan,, ve yaþlarýndaki üç genç bildik bileli annelerinin yüzünün neden gülmediðini anlayacaklar. Bu, Türkiye'nin ilk yargýsýz infazlarýndan biri olduðu kadar bir ailenin yýllýk suskunluðunun, sadece kendisini yýkan acýsýnýn öyküsü. Dakikada kiþi silahla öldürülüyor Dünyadan milyon yüzbin'den fazla, Turkiye'den ise bin'den fazla insanýn fotoðraflarýyla katýldýðý "Silahlarýn Denet lenmesi için Milyon Yüz" görsel dilekçesi New York'ta gerçekleþen "BM Hafif Silahlarýn Gözden Geçiril mesi Konferansý"nda Kofi Annan'a teslim edildi. Oramiral Erdil'e, yýl hapis onaylandý Askeri Yargýtay Erdil in temyiz baþvurusu üzerine Askeri Yargýtay Baþsavcýlýðý nýn Genelkurmay Askeri Mahkemesi nin görevsizlik kararý verilerek dosyanýn sivil mahkemeye devredilmesi isteðini de reddetti. Erdil Askeri Yargýtay kararý için düzeltme talebinde bulunabilecek. USD AVRO :. YTL :. YTL (dünkü kapanýþ) BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Temmuz 00 Salý yýllýk suskunluðun öyküsü Berat Günçýkan Abbas Tan DEVLETÝ ÝMAMLAR YÖNETECEK AKP Ýktidarý döneminde 0 Ýmam Devletin diðer kademelerinde görev aldýlar. Bu demektir ki artýk bundan böyle Devletin her kademesinde Ýmamlarla konuþacaðýz. Bunlar bir süre sonra sayýn Baþbakanla birlikte kararlar verecekler ve uygulayacaklardýr. Elbette bu ülkede yaþayýp kamu personeli ise ve bu yasalarda kurumlar arasýnda geçiþ yapma hakký varsa kullanmalarý kadar doðal bir olay yoktur. Ama iþin bir baþka boyutu vardýr. Diyanette 0 kiþi diðer kurumlara geçerken acaba Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kadrolarýna ayný dönemde diðer kurumlardan kaç kiþi geçmiþtir. Sanrým bu soruya verilecek cevap oldukça zordur. Binin üzerinde insan bu teþkilattan kaçýyorlar mý yoksa DÝB bu personeline bilmediðimiz farklý bir görev mi veriyor. Bunlar sýradan sayýlacak olaylar deðildir. DÝB kadrolarýndan Bakanlýklara geçenlerin sayýsý dikkat çekecek durumdadýr. Milli Eðitim Bakanlýðýna 0 Ýçiþleri Bakanlýðý : 00 Bayýndýrlýk Bakanlýðýna : Saðlýk Bakanlýðýna : Kültür Bakanlýðýna : 0 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna : Belediyelere : Üniversitelere : Devlet Bakanlýklarýna : Adalet Bakanlýðýna : Maliye Bakanlýðýna : Çevre ve Orman Bakanlýðýna : Baþbakanlýða : personel geçiþ yapmýþlar. Akla gelen ilk soru, niye Milli Eðitim Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýklarýna hýzlý bir yöneliþ var. Buralara gitmeleri için zormu kullanýldý yoksa oralarda yaðlý bir kadrolaþmamý varda bu insanlar oralara akýn ettiler. Bakýnýz Ýmam Hatip mezunu olanlarýn yapacaklarý iþler ve bulunmasý gereken yerler dikkat çekicidir. Maliye gibi kafa yorulacak Bakanlýkla,Üniversite gibi özel durumu olan kurumlara geçen sayý ortada iken Bayýndýrlýk,Tarým ve Köyiþleri, Devlet Bakanlýklarýna hizmet vermekten çok kadrolaþma adýn geçildiði ortada. Bir ülkeyi yönetenlerin her konuda duyarlý olmasý gerekmez mi? Sadece Ýmam Hatip mezunlarý korunacak kollanacaksa bu anlayýþ farklý bir anlayýþtýr. Her konuda fetva veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna sormak gerek nedir bu kaçýþýn aslý astarý. Eðer bu kadrolarý siz daðýtýyorsanýz gerekçelerini açýklayýn, siz bunlarý dýþarýlarda görevlendirmiyorsanýz kaçýþlarýn gerekçelerini mutlaka açýklayýn ama sizden evvel bunu Baþbakan açýklamalý. Tüm duyarlý insanlarýn bu konuda da duyarlýlýk göstermeleri gerekir. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný kurtarmak için Ýngiliz'i kaçýranlardan biri olan ve Kýzýldere'de öldürülen Saffet Alp'in kardeþi Fikret Karacan, bakanlýða yaptýðý baþvurunun sonucunu bekliyor Bugün bu röportajý okuyan,, ve yaþlarýndaki üç genç bildik bileli annelerinin yüzünün neden gülmediðini anlayacaklar. Bu, Türkiye'nin ilk yargýsýz infazlarýndan biri olduðu kadar bir ailenin yýllýk suskunluðunun, sadece kendisini yýkan acýsýnýn öyküsü. Bugün o suskunluk bozuluyor, yýl önce iþlenen katliam hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý'na, bilgi edinme hakký gereði yapýlan baþvuru, yeniden hayat bulmanýn da kapýsýný aralýyor. En azýndan Fikret Karacan ve çocuklarý için... Mart. Tokat'ýn Niksar ilçesine baðlý Kýzýldere köyü. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idamlarýný durdurmak amacýyla NATO'da görevli üç Ýngiliz'i rehin alan Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertuðrul Kürkçü, Ömer Ayna, Sabahattin Kurt, Nihat Yýlmaz, Sinan Kazým Özüdoðru, Hüdai Arýkan, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy ve Saffet Alp 'in saklandýklarý evin etrafý çevrildi. Saatlerce süren çatýþmadan sadece Ertuðrul Kürkçü sað kurtuldu. Hem Kürkçü'nün mahkemede verdiði ifade hem de bazý köylülerin tanýklýklarý, çatýþmadan baþka militanlarýn da sað kurtulduðu, sonradan öldürüldüðünü iþaret ediyordu. Ancak darbe koþullarý bu iddialarýn üzerine gitmeye engel oldu. Araya yýllar girdi, Kýzýldere unutulmadý, sonraki kuþaklar marþlarla her 0 Mart'ta Çayan ve arkadaþlarýný andýlar. Daha þiddetli siyasal süreçler, faili meçhuller, yargýsýz infazlar yaþandý, ama Kýzýldere hep bir ''aðýt'' olarak kaldý. Ta ki, geçen yýlýn mayýs ayýnda dönemin baþbakaný Nihat Erim 'in anýlarý yayýmlanana kadar. Erim, þöyle diyordu: ''Akþam saat.00'de Taðmaç telefon etti. Hepsi ölü olarak ele geçmiþ. Saat.0'da nasihatin etkisi olmadýðýný ve devamlý bomba ve silah attýklarýný görünce, jandarma da ateþ açmýþ. Eve sokulup girmiþler, Ýngilizleri ölü bulmuþlar, ötekilerden sað kalanlarý öldürmüþler...'' Düþüncelerini paylaþmadýlar Bu anýyý okuyanlardan biri de Saffet Alp'in kýz kardeþi Fikret Karacan'dý. Satýrlarý okurken gözünün önünde aðabeyinin cesedi canlandý, alnýnýn ortasýnda, saçlarýnýn arasýnda bir kurþun vardý ve vücudunun sol tarafý elek gibiydi, kimi 0, kimi 0, kimi 00 kurþun saymýþtý. Hem o, hem kardeþleri, hem anne ve babasý Saffet'in çatýþmada ölmediðini, öldürüldüðünü düþünmüþler, ama hiçbiri bu düþüncesini diðerleriyle paylaþmamýþtý. Alp, ailenin yaþadýðý yerde, Kayseri'nin Karaözü köyünde topraða verildi. Alp'ler, harbinde Erzurum'dan Kayseri'ye göç eden onlarca aileden biriydi. Köy Enstitüsü mezunu Hamit Alp demokrat düþünceliydi, oðullarýný da kýzlarýný da okuttu. Çoðu öðretmenliði seçti, Saffet mühendisliði de kazandý ama babasý Hava Harp Okulu'na gitmesini istedi. Çünkü eþinin annesi ve kendisinin babasý da dahil dokuz nüfusun geçimini saðlamak zordu, askeri okul ise masrafsýzdý. Saffet pilot olmayý seçti Oðullarý ne zaman THKP-C'ye katýldý, bilemediler. Fikret, öðretmen okulunda yatýlýydý. Bir gün DEV-GENÇ'li olmakla suçlanýp gözaltýna alýndý, soruþturma bittiðinde babasýna haber verdiler. Komiser, baba Alp'e sordu: Neden senin çocuklarýn böyle dökülüyor? Baba-kýzýn þaþkýnlýklarýný gören komiser geçiþtirdi; ''Kýzýný kastediyorum''... Bir hafta sonra evleri arandý... Arama bitip de tutanak hazýrlandýðýnda, görevlinin omuzlarýnýn üzerinden þu cümleyi okudu Fikret: ''Aranan þahýs adreste bulunamamýþtýr...'' O zaman anladý aðabeyinin de devrimcilerin arasýnda yer aldýðýný, ailesinden üzülmesin, meraklanmasýnlar diye bunu gizlediðini. Okula dereceyle giren Saffet'in ''Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü'' nü kurduðunu, eylemlerini ve pilotluk hakkýnýn elinden alýndýðýný ise sonralarý öðrenecekti... Þimdilik sadece arandýðýný biliyordu ve bu tam ay sürecekti. Öðretmen çýktý, Kayseri'nin bir köyüne atandý Fikret. Yalnýzdý. Her akþam Saffet'in geleceðini umuyor, uyumuyor bekliyordu. ''Ýki cam arasýnda sýkýþýp kalmýþ bir kelebek gibiydim'' diye anlatýyor o günleri... ''Çýrpýna çýrpýna aðabeyimi bekliyordum. Belki benim yanýma gelir, bende saklanýrdý.'' Gelmedi Saffet. Bir gün radyo dinliyordu, spiker Kýzýldere'deki çatýþmayý ve ölenlerin isimlerini sýraladý, ''Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Saffet...'' Çýldýran asker... Kýzýldere' den iki yýl sonra Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir erin çýldýrdýðýný duymuþlardý, çatýþmada bulunduðunu, Alp'in öldürülüþünü itiraf etmiþti. Askerin peþine düþtüler, ama kimse konuþmaya yanaþmadý. Çatýþmadan sað kurtulan Kürkçü'ye de ancak yýllar sonra sorabildi Fikret Karacan. Kürkçü, yakasýný tutan bir jandarma baþçavuþun, ''Adýmý iyi öðren, Saffet'i öldüren benim, bu ödülü ben alacaðým'' dediðini söyledi. Kimdi o baþçavuþ; hem araya giren yýllar, hem yaþadýklarý, adý Kürkçü'nün belleðinden silmiþti. Sonra bir daha hiçbir þey eskisi gibi olmadý. Babasý bir türlü taný konulamayan hastalýklarla boðuþtu ve sustu. Aðzýný açtýðý ender zamanlarda, ''Ben öðrencilerimi aldatmýþým'' diye hayýflandý... ''Onlara, siz geleceðin baþbakaný, cumhurbaþkanýsýnýz diyordum; oysa baþbakanlar, cumhurbaþkanlarý baþka yerlerde hazýrlanýyormuþ, yerleri varmýþ, belliymiþ''... Anne Alp hep delirmenin eþiklerinde durdu, kocasý ve çocuklarý ne zaman o eþiði aþmak üzere olduðunu fark etseler, bir iþ koydular önüne. Çalýþkan bir kadýndý, çalýþtýkça, bir þeylerle uðraþtýkça teselli buluyordu. Sýrf bu yüzden Fikret, ''Saffet'' adýný koyduðu oðlunu memeden kesip büyütsün diye annesine verdi. 'Bu ülkeden nefret ederlerdi' Bütün çocuklar yanlýþ evlilikler yapmýþtý, bütün çocuklar çocuklarýný kendi acýlarýndan uzak tutmaya çalýþmýþtý, ama Karacan daha bir aðýr yaþadý kederini, çünkü aðabeyiyle ayný dünyanýn düþünü kuruyordu, onu diðerlerinden daha çok seviyordu. Yüzünden gülmeyi esirgedi. Çocuklarýna bunun nedenini de anlatmaya yanaþmadý. Ne zaman Saffet dayýlarýnýn nasýl öldüðünü sorsalar, doðruyu söyleyemedi. Þimdi ''Nasýl anlatabilirdim ki'' diye soruyor. ''O zaman bu ülkeden nefret edeceklerdi, buralardan gitmek isteyeceklerdi.'' Ne zaman ''Ýnsan nedir ki'' diye sorsa, aðabeyinin ölümü aklýna geliyor, yüze yakýn kurþun sýkanlarýn nasýl biri olabileceðini hesaplamaya çalýþýyordu, insaný sevdiði kadar korkmasýný da öðrenmiþti. Aðabeyinin yakalandýðý ve öldürüldüðü zaman için aklýndan neler geçirmiþ olabileceðini düþünüyordu, bu yaþananlar saklý kalmayacak sayemde mi demiþti, ne yaþamýþtý? Eylül'e de tanýklýk etti Karacan.. Eþi iki yýl kaçak yaþadý, ne zaman ki - dava konusu olmaktan çýktý, eþi evine döndü. Ama aðabeyine olan sevgisi eþiyle iliþkisini bozdu. ''Aðabeyimi çok sevdiðim, hep ona hasret olduðum için dýþýndakileri sevemedim. Üç çocuðumun da boynu bükük, çünkü hep aðlayan bir anneleri oldu...'' yaþýnda Fikret Karacan. Kendisini Marksist olarak tanýmlýyor. Öðretmenliði boyunca politikadan uzak durmamýþ... Erim'in anýlarýyla ortaya çýkan gerçeði diyalektikle yorumluyor. Bakanlýktan gelecek yanýtý bekliyor ve dava açmaya hazýrlanýyor. Yeni tanýklarýn ortaya çýkacaðýný umuyor, ''O güne tanýk askerlerin, subaylarýn hepsi ölmedi ya, çýkýp gerçeði anlatsalar ya'' diyor... Türkiye'de demokrasinin önünü týkayan ilk düðümün Kýzýldere olduðunu söylüyor. O çözülünce, belki demokrasinin de önü açýlacak... O da gülmeyi deneyecek, öðrenmek için çabalayacak, kendisi ve çocuklarý için... ''Bugün'' diyor, ''çocuklarýma þu, þu gazeteleri alýn diyeceðim, okuyacaklar ve beni anlayacaklar, bu beni çok mutlu edecek.'' GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 HABER Temmuz 00 Salý HABER Ýçilen çay benim, þeker benim. Sana ne oluyor, Muhtar Ceyhan HACIBEKTAÞ- Karaburna Kasabasý Belediye Baþkaný Yusuf Koçak Hacýbektaþ Belediyesi öncülüðünde gerçekleþen mitingte iliþkin bir açýklama yaptý aynen yayýnlýyoruz.0.00 Tarihinde, amacýnýn neye yönelik olduðu belli olmayan bir toplantýda yapmýþ olduðunuz konuþmanýzda, bir yerel gazete yöneticilerinin Ak Partili bir belediye baþkaný olan, yani bu yörenin ve güzel Ülkemizin kalkýnmasýna, Cumhuriyetin geliþmesine, birbirinden güzel hizmetler sergileyerek, bir belediyecilik örneði sergileyen þahsým Yusuf Koçak, ve Belediyemize yapýlan Ziyaretlerden duyduðunuz rahatsýzlýðý doðrusu anlamakta zorlandým. Oysaki Karaburna Belediyesi, hemen hemen her kuruma, her kuruluþa ve hatta köylerimize kadar ihtiyaçlarýný, imkanlarý ölçüsünde hizmet sunan, bununla da kalmayýp, Belediye arasýndan gerek Eðitime yaptýðýmýz katkýlardan dolayý, gerekse baþarýlý çalýþmalarýmýzdan dolayý, Türkiye. cisi olan bir Belediyecilik örneði sergilemekteyiz (www.mihder.org.tr adresinde görebilirsiniz.). Atatürk ü Sevmek; Cumhuriyeti Sevmek, Bu güzelim ülkeyi Sevmek, slogan atmakla, baðýrýp çaðýrmakla olmuyor. Hizmet yapmakla, icraat yapmakla olur. Elbetteki; teki Madýmak taki olaylarý kýnýyorum, onaylamýyorum. Onun içindir ki, bir daha bu tür olaylarýn yaþanmamasý için, bu tür Zihniyette olanlara bir sesleniþte bulunulabil mesi için, bir gece düzenleniyor. Bundan daha doðal, buna destek vermekten olumlu bir davranýþ, ne olabilir. Neden kýskanýyorsunuz, neden hasetleniyorsunuz. Ne çabuk unutuyorsunuz, arkasýnda koþtuðun genel baþkan, pencereden gözükerek, el salladý mý, dövizler düþer, kapandýðýnda dövizler yükselip, binlerce iþ yerinin kapandýðýný, ocaklarýn söndüðünü, yazar kasalarýn atýldýðýný; Lütfen bunlarý bir hatýrlayýnýz. Eðer ki; Kurtla kuþ bir araya gelebiliyorsa, cumhuriyetini bayraðýný, ülkesini seven, beldesine Yöresine hizmet aþkýyla dolu olan bir Belediye Baþkanýn gazete yöneticilerinin bir arada oturup, çay içmesinden, sohbet etmesinden, neden rahatsýz oluyorsunuz. Biz etle týrnak gibiyiz, birbirimizi biliriz HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Belediye Baþkan lýðýnýn geçtiðimiz pazar gü nü gerçekleþtirmiþ olduðu Geliþen hacýbektaþ için elel, söyle bana dostunu söyleye yim sana kim olduðunu ko nulu mitinge yönelik Hacý bektaþlý vatandaþlardan deði þik tepkiler geldi. Mitingle ilgili görüþtüðü müz vatandaþlar mitingin içeriðini tam anlayamadýklarý ný söylediler. Vatandaþlar özellikle mi tingte yapýlan konuþma larýn tanýdýk insanlar üzerin den kýrýcý olduðunu belirte rek, Bu miting birlik mitingi ol madý. Zaten var olan gergin ligi tamamen gerdi. Baþkan haklýysa dahi çok hýrçýn davrandý. Ali Kaim ho camýzýnda Ali Kemal olarak kullanýlmasýný ve kagýtlara isminin yazýlmasýný anlama dýk. O ne yap mýþ ki? Onun için söylenenleri de yadýrgadýk. Biz yýllardýr kendisini tanýrýz. Hacýbektaþta çoðumu zun da çoçuðunun öðretme nidir. Baþkan ve konuþmacýlar neden ona okadar yüklendiler bunu hiç anlayamadýk. Alevi stelerinde kimin ne kadar alevi olup olmadýðýný bilmiyoruz,ama mitingte konuþan tüm konuþmacýlar hep tanýdýðýmýz,bildiðimiz kiþilerdir. Eleþtirdikleri dernek ve gazetede bildiðimiz insanlar dan oluþuyor. Onlara yönelik kullanýlan sözler adeta iþgalci düþman güçlerine karþý kulla nýlan sözler gibiydi. Neden o kürsüde kendilerini unut tular. Onlarda Hacýbektaþta yaþýyorlar. Eleþtirdikleri kiþi lerde Hacýbektaþta yaþýyorlar. Bir Hacýbektaþlýlar birde öz Hacýbektaþlýlar mý var? O kürsüde konuþan insanlarýn söylediklerini ne kadar yaþayýp, yaþamadýk larýný hepimiz biliriz. Biz etle týrnak gibi iç içe geçmiþ du rumdayýz. Hatalarýmýz ve doðrularýmýzla biz hep birbirimizi biliriz dediler. Türkiye, organ mafyasý üssü oldu HACIBEKTAÞ- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örðütü organ mafyasýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de güçlendiðini belirterek gazetamize yazýlý bir açýklamada bulundu. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Organ naklinde vericinin sýnýrlý, ihtiyaç sahiplerinin ise fazla olmasý sebebiyle organ mafyasý bütün dünyada olduðu gibi Türkiye'de de güçleniyor. Dünya genelinde hýzla geliþen, büyüyen ve profesyonelleþen organ ticareti merkezleri arasýnda Türkiye, merkez konumuna geldi. Fakir ülkelerden zengin ülkelere doðru olan bu trafikte Türkiye köprü konumunda. Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütü'nün raporuna göre, fakir ailelerden bin dolara satýn alýnan böbrekler, Avrupa'da ihtiyaç sahiplerine 00 bin dolardan satýlýyor. BÝNLERCE KÝÞÝ BÖBREK BEKLÝYOR Yasal boþluklar, mafyanýn gözünü karartmasýna olanak saðlýyor. Avrupa'da 0 bin, Türkiye'de ise yaklaþýk bin böbrek hastasý diyalize baðlý bir þekilde HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Tüketicileri Bilinclendirme Derneði eski baþkaný Suavi Cesur üyesi bulunduðu Tüketicileri Bilinçlendirme Derneði adýna açýklama yaparak; AKP Hükümeti'nin yabancýlarýn, fýnansal araçlardan elde ettikleri gelirde stopaj oranýný sýfýra indiren ve vatandaþlara ise yüzde 0 vergi ödetecek olan yasa teklifini "bu hükümet, yabancýlara saðladýðý ayrýcalý klý durumla uðranýlacak vergi kaybýný, zam ve dolaylý vergi lerle tüketicilere yükleyece ktir" diyerek eleþtirdi. Hükümetin dolaylý vergi lerle vatandaþý 'soyduðunu' savunan Cesur, yabancýlar devlet tahvili ve hazine bono sundan elde edilen gelirden tek kuruþ bile ödemezken vatandaþýn yüzde 0 ödeyeceðini belirtti. Cesur, AKP Hükümet' inin, yýldan bu yana kurlarý baský altýnda tutarak 'yalancý büyüme' ve 'yalancý istikrar yaþamýný sürdürüyor. Avrupa'da 0 bin, Türkiye'de ise bin hasta, böbrek nakli için sýrada bekliyor. Bu manzara, organ ticaretini ve mafyasýný çekici hale getiriyor. Ýnternet artýk, organ satýþýna aracý oluyor. Her gün onlarca kiþi 'ihtiyaçtan' organlarýný satýþa çýkarýyor. Yoksulluk ve çare sizlikten her gün onlarca kiþi ilan vererek böbrek, karaci ðer ve kornealarýný, 0 bin dolar ile 0 bin dolar arasýn da satýlýða çýkarýyor. Yasal olmayan bu satýþ, sanal ortam da kendine büyük pazar bulu yor. Organ mafyasý ve simsar lar da 'organ satýþý'ndan paylarýný alýyor. Simsarlar, aracý konumda organ pazarlamacýlýðý yaparak, büyük kazanç elde ediyor. ÇÝN LÝSTE BAÞI Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütü'nün raporuna göre, organ ticareti listesinin baþýnda Çin var. Çin'i Pakistan, Irak, Ýran ve Türkiye izliyor. Türkiye, organ ticaretinde üs olarak kullanýldýðý için listenin üst sýralarýnda yer alýyor. Organ kaçakçýlýðý listesinde bulunan diðer ülkeler ise Hindistan, Filipinler, Moldovya, Ürdün, Pakistan, Malezya, Peru ve Güney Afrika. Türkiye'de organ mafyasý nýn hedefinde, sokak çocukla rý ve özürlüler var. Türkiye'de hastanelere günde onlarca kiþi böbreðini satmak için baþvuruda bulunuyor. Çoðu yoksul aile, organ satýþýndan kazanacaðý paraya muhtaç yaþýyor. Yabancýya stopaj sýfýr, yurttaþa vergiye devam illüzyonu' yaptýðýný belirterek, tüketicinin kesesin den yabancýlarýn yararýna 'hovardalýk' yaptýðýný savun du. Ýki ayrý vergi uygulamasý ný 'ahlaksýz teklif olarak ta nýmlayan Cesur, yasa tekli finin Anayasa' onun eþitlik ilkesini düzenleyen 0. mad desine de aykýrý olduðunu ve bu yasayla ülkenin yabancý lara 'peþkeþ çekildiðini' ileri sürdü.

4 Temmuz 00 Salý Þurasý da ilginç: Namýk Kemal, Fransa'da yýllar geçirmiþ de olsa, bir Fransýz Locasýný deðil bir Yunan Locasýný yeðledi. Bunu yaparken de, Tanzimat Fermaný'nýn önerdiði bir ülküye baðlanýyordu: Soylarý ve dinleri ne olursa olsun, imparatorluðun bütün uyruklarý arasýnda eþitlikti bu. Namýk Kemal, Osmanlý Vataný'na derinden derine baðlý durumdaydý; ne var ki, soy ve din farký gözetmeksizin, Ýmparatorluðun bütün uyruklarýna açýk, liberal bir Osmanlý vataný idi bu. Namýk Kemal, bu konuda Bektaþilerin savunduklarý bir ülküyü izliyordu: Hoþgörü anlayýþý, dinler üstü oluþ, ilerleme, ruhban karþýtlýðýydý söz konusu ülküde. Onlarýn bu ilerleme yandaþý ve ruhbana karþý oluþlarý yüzündendir ki, Atatürk, Türkiye'de laik bir devletin kuruluþu yolundaki çabalarýný sürdürürken, gidip Bektaþilerin desteðini aramýþtýr. Gerçekten de, ve Aralýk 'da Sivas Kongresi'nin arkasýndan Ankara'ya giderken, Kemal Atatürk, mücadelesinde Bektaþilerin desteðini saðlamak için Hacý Bektaþ'da durakladý. O gün bu gündür, her yýlýn ve Aralýk günleri, Hacýbektaþ'ta bu ziyaret anýlýr durur. Sözlerime son verirken, günümüz Türkiye'sinde laik deðerlerin savunulmasýnda Bektaþilerin ve ayný zamanda Alevilerin üstlendikleri önemli rolün altýný çizmeliyim. Buraya kadar hep Bektaþilerden söz ettim; Çünkü, Osmanlý imparatorluðu Avrupa'daki topraklarýný elinde tuttuðu sürece, önde gelenler onlardý. Gerçekten, Trakya'da ve Balkanlarda iyiden iyiye kök salmýþ olanlar Bektaþilerdi ve Osmanlý seçkin sýnýfýnýn bir parçasýný oluþturuyorlardý. Ne var ki, imparatorluk Avrupa'daki eyaletlerini yitirince denge de alt üst oldu; günümüzde ise ön planda gelenler Alevilerdir ve Bektaþiler arka plana itilmiþ haldeler. Sosyal durum da deðiþti: Yüzyýllar boyu, Aleviler, Anadolu'nun kýrsalýna itilmiþ az çok cahil kitlelerdi; Bektaþiler ise, kent merkezlerinin dolayýna yerleþmiþ bir halde, Türkiye de aydýnlanma ve Bektaþiliðin rolü Prof. Irene Melikoff örgütlü bir tarikat yaþamý sürüyor ve aydýn tabakanýn bir parçasýný oluþturuyorlardý. Günümüzde Aleviler, gün ýþýðýnda yerlerini git gide ele geçirir durumdalar. Ne yana bakýlsa görülür onlar: Aydýnar, üniversiteliler, yazarlar siyaset adamlarý arasýnda yerleri vardýr. Sadece ülküleri deðiþmedi: Hoþgörülüdürler, ilerlemeye açýktýrlar, özgürlüklerin ve demokratik fikirlerin yandaþýdýrlar ve Atatürk'ün kurduðu laik devlet anlayýþýna baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Bkz. Irene Melikoff, L'Ordre des Bektachis apres, TUURCICA,, s.- Bkz. Irene Melikoff, L'Origine sociale des premiers Ottomans dans The Ottoman Emirate (00-) Institute for Mediterranean Studiees: Halcyon Days in Create I (A Symposium held in Reethymnon, -Jan. ), Create University Press, Rethymnon,, s.-. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, Osmanlý Ýmparatorluðu nda bir Ýskan ve kolonizasyon metodu olarak vakýflar ve temlikler I. Ýstila devirlerinin kolonizatör Türk derviþleri ve zaviyer, Vakýflar Dergisi V,, s.-. Bkz. Irene Melikoff, Un ordre de derviches olonisateurs: Les Bektachis, Memorial Ömer Lütfi Barkan, Paris, 0, s.- (Biblioteque de I'Institut Français D'Etudes Anatoliennes D'Ýstanbul, XXVIII.) Bkz. Irene Melikoff, Les Voies de penetration de I'helerodoxie islamique en Thrace et dans les Balkans aux XIV-XV siecles, The Via Egnatia Under Ottoman Rule (0-), Institute for Mediterranean Stuudies, Halcyon Days in Create II (A Symeposium held in Retthymnon, - Jan. ) Creeate Universitiy Press, Rethymnon,, s.- 0. Türkiye'de Masonluk hakkýnda bkz. Ebüzziya Tevfik'in "Farmasonluk", in Mecmua-i Ebüzziya, Cemaziyilahir (-), s.-; Prof. Bedi N. Þehsüvaroðlu, Türkiye Masonluk tarihine bir bakýþ, Türk Yükselme Cemiyeti Ýdeal Kolu, XXV. Kuruluþ Yýldönönümü Hatýrasý, Ýstanbul,. Ayný yazarýn, Dinlerde ve Tarikatlarda Sembolizm-Remizler (Antik Doðu Medeniyetlerinde, eski þark Dinlerinde, Fütüvvet Ehlinde, Ýslamiyet te, Ahilerde, Bektaþilik ve diðer Tarikatlarda, Masonlukta), Ýstanbul ; Ýlhami Sosyal, Türkiye ve dünya da Masonluk ve Masonlar, Ýstanbul. Bkz. E. Ramsaur, The Bektashi Dervishes and the Young Turks, Moslem World, XXXII, Jan., s. -; ayný yazarýn, The Young Turks-Prelude to the Revolution of 0, Beeyrouth (reedition), s.0-. Ayný zamanda bkz. F. W. Hasluck, Christianiity and Ýslam under the Sultans, Oxford, s. -0. Bkz. Paul Dumont, La Turquie dans les archives du Grand Orient de France. Lees loges maçonniques d'obedience française a Ýstanbul du milieu du XIX siecle a la veille de la Premiere Guerre Mondiale, J. L. Bacque-Grammont et Paul Dumont, Economie et Societees dans I'Empire ottoman. Paris,, s.-0. Bkz. Irene Melikoff, Le Prince Mustafa Fazýl et I'intelligentsia ottomane, I. Melikoff, De I'Epopee au Mythe. Ýtineraire turcologique, Ýstanbul, s Bkz. Constantin Svolopoulos, L'Initiation de Mourad V a la Francmaçonnerie par Cl. Scalieri: Aux origines du mouvement liberal en Turquie, Balkan Studies, vol., no, 0, s.-. Bkz. Irene Melikoff, Namýk Kemal'in Bektaþiliði ve Masonluðu, Tarih ve Toplum, Aralýk, s.-. Bkz. Þerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought. A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, s.-. Ayný zamanda bkz. Ömer Faruk Akun'un, Ýslam Ansiklopedisi'ndeki "Namýk Kemal" yazýsý. Bkz. Constantin Svolopoulos'un 0 numaralý dipnotta anýlan yazýsý ile, Paul Dumont'un numaralý dipnotta gösterilen yazýsý. (Alevi. org) (BÝTTÝ)

5 Temmuz 00 Salý yýlýnda Darýca (Kocaeli)'da doðdu. Robert Koleji ve Cambridge Üniversitesi Ýngiliz Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve Boðaziçi Üniversitesi Amerikan Edebiyatý Bölümü'nde öðretim üyesi olarak çalýþtý. Özel Yeditepe Üniversitesi Fen- SAKIN GEÇ KALMA ERKEN GEL Usulca gir kapýdan, zile basma. Hiç telaþlanma, ben daha dönmemiþsem. Yoldayýmdýr, nerdeyse yokuþun dibinde, Sularýn kararmasýný bekliyorumdur, Tuðla harmanlarýndan gelen yanýk havanýn Bahçedeki akþamsefalarýna sinmesini. Güç bela dizginliyorumdur içimde Dörtnala sana koþan küheylanlarý. Bütün gün kâðýttan daðlar arasýndaydým, Nabzým ileri giden bir saat gibi iþledi durdu. Dilekçeler, kararlar, tozlu makbuzlar: Hep adýný okudum silinmiþ satýrlarda. Pencerede kuleler, minareler, kirli gök. Durmadan kuþlar uçtu bir bacadan. Rüzgâra karýþan saçlarýný gördüm Bulutlu aynalarda. Balkonun kapýsýný aç, su ver saksýdaki çiçeðe. Geyikli örtüyü ser masaya, dinlen biraz. Sessizlik þaþýrtmasýn seni, ürkütmesin. Þehrin gürültüsü dolacak az sonra odaya, Karanlýk bir yankýya dönüþecek karþý daðlarda. ERZÝNCAN ERZÝNCAN Cimin, cengice, hah - köylerde dolaþtýk bütün gün, Üzüm yedik baðlarda, buðulu, bir baþka dilde konuþtuk. Soluyan atlarýmýzla girdik geceye, düþlere durduk. Cevat Çapan Edebiyat Fakültesi'nde dekan oldu. Þiirleri Adam Sanat, Seçilmiþ Hikâyeler, Varlýk, Yeditepe, Yücel dergilerinde yayýnlandý. Çýðlýða dönüþmeyen buðulu ve hüzünlü bir sesle, duygu ve düþünce yükünü þiirin bütününe dengeli yayarak, imge özgünlüðünü her zaman korumuþ, þaþýrtýcý, usta iþi þiirler yazdý. DÖNÜÞ Yýllar sonra odanýn kapýsýný açýnca senin yerine arkasý dönük iki kadýn görüyorum yaþlarý belirsiz biri kollarýný balkonun korkuluðuna dayamýþ öbürü kapýnýn pervazýna yaslanmýþ uzanýp giden ovaya bakýyorlar akþam serinliðinde. Bakýþlarýnýn ucunda mor daðlar yükseliyor ve inen davarýn çan sesleri duyuluyor uzaktan. Kapýyý aralýk býrakýp alacakaranlýkta daðýn doruðuna týrmanýyorum yorgun atýmýn yedeðinde. BÝR BAÞKA PENCEREDEN O yanan yaz günleri, kamaþmýþ koca bir cam göz deniz ve hýzla sararan bir karasevda: Güz. SABAH Son yaðmurlar da dindi dinecek, yazýn habercisi kýrlangýç saçakta senin o atlýkarýnca gülümseyiþinle. BÖLÜNMEYEN BÝR SESSÝZLÝK ÝÇÝNDE Öyle seviyor ki susmayý, sözcükleri öyle seviyor ki, lambasýz kalabilir geceleri, kýþý uykusuz geçirebilir. Esrikliðin deðiþen yoðunluðu onun için her mevsim, rüzgârlar yoðunluðun dalga dalga esrikliði. Derken gemiler yanaþýyor çok yorgun bir fýrtýnadan baðrýnýn rýhtýmýnasürgünden dönenlerle yeniden yaþamak doludizgin. AÇIÐA DEMÝRLÝ BÝR GEMÝDEN Daðýn eteklerinde orman - çam, sedir, ulu çýnarlar... Birbirini seyrediyor aynasýnda denizin. Çamlar pürleriyle suskun, sedirlerin gözleri uzakta, "Ölünceye kadar seninim, " diyor denize kendi gölgesinde yanan bir çýnar. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. 0. Ýlk Meclisin milletvekilleri "Misak-ý Milli" andý içtiler.. Almanya'da Nazi Partisi lideri Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlý kitabý yayýmlandý.. Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a, yani, Milletler Cemiyeti'ne. üye olarak kabul edildi.. Milli Savunma giderlerini karþýlamak üzere tasarruf bonolarý çýkarýldý.. Ýngiltere, Türkiye'nin NATO'ya giriþine onay verdi.. Mýsýr'da cumhuriyet ilan edildi.. Küba'da devrimin önderi Fidel Castro sosyalizme yöneliþe direnen Cumhurbaþkaný Urritia'yý görevden uzaklaþtýrdý.. Amerika Birleþik Devletleri'nin. Filo askerlerini denize atma iddiasýyla 0 öðrenci tutuklandý. Ýstanbul Teknik Üniversitesi rektör, dekan ve senato üyeleri tutuklamalarý protesto ederek istifa etti.. Baþbakan Süleyman Demirel, "Birbirimizi yemeyelim. Birbirimizi yiyerek karnýmýzý doyuramayýz," dedi.. Profesör Sabahattin Eyüboðlu ve yazar Yaþar Kemal'in eþi Tilda Gökçeli tutuklandý.. Çetin Altan, cumhurbaþkanýna hakaret gerekçesiyle verilen bir yýllýk hapis cezasý için cezaevine girdi.. Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) Bahçelievler Eðitim Merkezi'nde bomba imal edildiði belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi ve Gençlik Kollarý arandý. 0. Fatsa Belediye Baþkaný Fikri Sönmez tutuklandý.. Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA taraftarlarýnýn Dublin'deki gösterileri sýrasýnda 0 kiþi yaralandý.. Ýnsan Haklarý Derneði Ankara'da kuruldu.. Emlak Bankasý'ný dolandýrdýðý gerekçesiyle Kemal Horzum tutuklandý.. Selçuk Parsadan davasý baþladý. Parsadan'ýn dönemin baþbakaný Tansu Çiller'i örtülü ödenekten, milyar lira dolandýrdýðý iddia ediliyor. Bugün Doðanlar:. William Makepeace Thackeray. En çok Vanity Fair adlý romanýyla bilinen Napolyon dönemi Ýngiliz romancýsý.. Lev Borisoviç Kamenev. Asýl adý Lev Borisoviç Rosenfeld olan Kamanev devrimi sonrasýndaki on yýl boyunca Komünist Partisi ve Bolþevik hükümetin önde gelen liderlerindi. Stalin'le düþtüðü anlaþmazlýk sonunda "büyük temizlik"te idam edildi.. Güney Afrika'nýn siyah lideri Nelson Mandela.. Thomas S. Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapýsý adlý, 0. yüzyýlýn en önemli tarih ve felsefe yapýtlarýndan biri olan eseriyle bilinen Amerikalý bilim tarihçisi.. Modern Rus ve Sovyet þiirinin önde gelen temsilcilerinden Yevgeniy Yevtuþenko. Bugün Ölenler. Ýngiliz edebiyatýnýn en bilinen yapýtlarýndan biri olan "Üç Kýzkardeþ"in kadýn yazarý Jane Austen.. Gazeteci ve yazar Refik Halit Karay. Eserleri arasýnda, "Ýstanbul'un iki yüzü", "Bugünün Saraylýsý", "Guguklu Saat" yer alýyor. Ayrýntý için:

6 Temmuz 00 Salý Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilçiler Kurulu Baþkaný Ali Kaim Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn Temmuz da gerçekleþtirdiði Geliþen Hacýbektaþ Ýçin el ele, söyle bana dostunu söyleyeyim senin Basýna ve Kamuoyuna: Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna çizilen yapay ayrýlýk çizgilerinin kalýnlaþtýrýlmasý için fýrsatçýlarýn eline malzeme vermek istemiyorum. Doðrudan konuya girmek istiyorum. Öncelikle Sayýn Prof. Dr Naki Selmanpakoðlu nun adýmý vererek yapmýþ olduðu deðerlendirmeler üzerinde durmak istiyorum. Sayýn hocamýn baþkaný olduðu Hayokder in düzenlenen bu mitingle ilgili olarak samimiyetsiz olduðunu yine söylüyorum. Mitinge çaðrý yazýlarýnýn altýnda derneðin adý olduðu, kendilerine sorulduðunda hem sayýn Hocam hem de diðer yönetim kurulu üyeleri mitingden haberleri olmadýðýný söylemelerine raðmen gelip haberlerinin olmadýðý mitingde konuþma yapmýþlardýr. Sayýn Hocam Üyelerine gönderdikleri SMS Mesajlarýnýn mitinge adam toplamaya yönelik olmadýðýný, ilçeye miting için gelmediklerini söylüyor. Ama mitinge katýlýp konuþma yapýyor. Üyelerine göndermiþ olduklarý mesajlara da orada mitinge katýlýp konuþma yapacaklarýný da söyleyebilirlerdi. Hayokder in Hacýbektaþ dýþýnda kurulmuþ bir dernek olduðu konusuna gelince; Burada þunu anlatmak istedim bu derneðin üyelerinin büyük bir çoðunluðu Hacýbektaþ ta nelerin yaþandýðýný bire bir gömemiyorlar. Mitingin ana temasý Hacýbektaþ ta temiz toplum oluþtur ma ve MÝTÝNGÝN ARDINDAN dostuna göre insanlarýn deðerlendiril mesi olduðuna göre. Hacýbektaþ ta rahatsýz edici bir durum var ise bunu Hacýbektaþ ta yaþayan insanlarýn protesto etmesi gerekt iði düþünülerek söylenmiþtir. Yoksa Hayokder i kesinlikle Hacýbektaþ dýþýnda saymýyorum. Bu denek geçmiþiyle ve bu günüy le Hacýbektaþ a ve Hacýbektaþ Ýnsanýna büyük katkýlar saðlamýþ týr. Bunu kimse inkar edemez. Yetmiþli yýllarda Ankara da öðrenci iken Necatibey Cadde sindeki dernek binasý hepimizin ikinci eviydi. Hayokder in Hacýbektaþ ýn her yerine masa koyup baðýþ top lama konusu; Bu sözlerimin gazetede nasýl yer aldýðýna gelin ce, ister yanlýþ anlama deyin,ister muhabirin yanlýþ deðerlendirmesi deyin böyle bir savunma içine girmeyeceðim çünkü bu sözler benimle yapýlan röportaj yazýsýn da yazýldýðýna göre benim tarafým dan söylenmiþtir. Bu sözlerim maksadýný aþan sözler olmuþtur. Bunu hiç çekinmeden kamuoyu nun bilgisine sunuyorum. Hacýbektaþ yararýna kurulmuþ bütün derneklerin Hacýbektaþ ýn her yerinde baðýþ toplama hakký vardýr. Bizim ailemizde Hayok der e yüksek okulun kuruluþu aþamasýnda gücü oranýnda katký yapmýþtýr. Sayýn Hocam Derneðin yaptýðý çalýþmalarý anlatýyorsu nuz. Bunlarý kim inkar ediyor kim görmezden geliyor ki. Lütfedip çaðýrsaydýnýz sizin deyiminizle, militanca sabahlara kadar sizinle birlikte çalýþýrdým. Koskoca müdür bunlarý görmüyor mu? diyorsunuz. Sayýn hocam ben koskoca müdür falan deðilim. Mütevazý bir kasaba ilköðretim okulunu, arkadaþlarýmla birlikte bir ekip anlayýþýyla yönetmeye özen gösteren bir öðretmenim. Zaten bizim ufkumuz þuraya kadar. Kasabalý insanlar konuþma hatalarý yapabilirler. Lütfen mazur görün. Aramýzda Ali Kemaller olduðunu söylediniz, bu sözünüz le beni de kastettiniz mi bilmiyo rum. Ama oraya ziyaretçi olarak gelip, mitingi izleyen iki kiþin birbirlerine Ali Kemalle Ali Kaim ayný kiþimi diye sorduklarýný kulaklarýmla duydum. Teþekkür ediyorum hocam. Sayýn Hocam, her þeyi Anakara dan göremiyorsunuz. Olaylarý size yansýtýldýðý güzelli ðini konu edinen mitinge iliþkin gazetemize yazýlý bir açýklamada bulundu.kaimin gazetemize olduðu açýklamayý olduðu gibi yayýmlýyoruz kadarýyla deðerlendiriliyorsunuz. Hacýbektaþ halký; küçük görül mekten, sürüngenler küçük beyinli, kuþ beyinli insanlar olarak aþaðýlanmaktan, býkmýþtýr. Ufkumuzun darlýðýndan tutun da bölücülere yataklýk yapmaya kadar bir çok suçlamayla karþý karþýya kalmaktayýz. Ýdeolojik bakýþ açýsýnýn Hacýbektaþ özeline indirgenip insanlarýn sürekli siya sal baský altýnda tutulmaya çalýþtýðýný biliyor musunuz? Sürekli olarak bir gerginlik ortamýnda yaþamak zorunda kalýyoruz. Bu gergin ortamý yumu þatmak sizde takdir edersiniz ki birincil olarak yöneticilere düþer. Bu konuda da giriþimlerinizi bekliyoruz. Sayýn Muhtar Ceyhan, Sivas þehitlerini anma etkinliði çalýþma larý çerçevesinde sadece Kara burna ya gidilmedi. Köþektaþ a, Sadýk a ve Ýlicek köylerine de gidildi. Yurt genelinde sürdürülen Madýmak Müze Olsun Kampan yasýnýn tanýtýmý ve bir temmuz etkinliði için gidilmiþ tir. O köylere, afiþler asýlmýþ, broþür ve davetiye býrakýlmýþ týr. Karaburna ya da daha önceden görüþülen gençlere afiþ ve davetiye býrakýlmak için gidilmiþtir. Gençlerin isteði üzerine araç temini için belediye baþkaný ile görüþülmüþtür. Madýmak Müze Olsun kampanyasýný ulaþtýðýmýz her yere duyururuz. Sizin benzetmenizle bu olayýn hiçbir alakasý yoktur. Ayrýca Sivas katliamýnýn iki Temmuz da yapýldýðýný biliyoruz. Ýki Tem- muz da Sivas ta olacaðýmýz için anma etkinliði bir temmuz da düzenlenmiþtir. Derneðin etkinlik kararýný aldýðýnda belediyenin etkinliðinden kimsenin haberi yoktu nasýl olurda bir Temmuz etkinliði alternatif program olur. Kaldý ki son dört yýldýr Hacýbektaþ ta Sivas Þehitlerini Anma etkinliði yapýlmýyor. Sayýn Muhtarým, Arife ablacýðým, okumuþluðum kýt, okuduðumu zor anlarým diyorsun, okuduðunu yanlýþ anlamýþsýn yada sana yanlýþ anlatmýþlar. Gazetenin. sayýsýnda Turgut Öker in aðzýndan þöyle bir haber çýkmýþtýr, haber aynen þöyledir. Hacýbektaþ ýn önemine deði nen Turgut Öker Vatikan Hýristi yan dünyasý için ne ise Hacýbek taþ ta Alevi Bektaþiler açýsýndan odur þeklindedir ve Hacýbektaþ ýn Alevi Bektaþilerce önemini vurgulanmýþtýr. Kimse Hacýbektaþ Vatikan olsun demiyor. Sýk sýk ziyaretime gelirsin, yine bana gelip sormuþ olsaydýn açýklama sýný sana memnuniyetle yapar dým. Sizin konuyu yanlýþ anlama nýz anlaþýlýr da Sayýn Dursun Karadað, Biz ÝP olarak MHP ile iþbirliði yapmadýk ama gerekirse düþmana karþý herkesle ittifak yaparýz diyorsun. Pes vallahi. Bu mitin gde çeþitli Alevi Bektaþi Örgütleri ihanetle suçlandý Hacýbektaþ ta da onlarýn yatakçýlarý olduðu söylendi. Yoksa sizin düþman dediðiniz Alevi Bektaþi Örgütleri ile Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði mi? Ateþle oynuyorsunuz, Sayýn Karadað. Ne yani Ülkede bölünme ve irtica tehlikesi var diye ýrkçý, milliyetçi çözümlere mi sarýlmak zorundayýz. Ne oldu sorunlarýn emek temelinde çözülmesi söylemimize, ne oldu hoþgörüye, barýþa, eþitliðe, kardeþliðe, demokrasiye, insan haklarýna, insanlýðýn baþýna ne geldiyse ýrkçý, milliyetçi, dinci akýmlardan gelmedi mi? Neden her fýrsatta insanlarý Atatürk düþmanlýðý ile suçluyorsunuz. Yukarýda saydýðým deðerleri savunmak Atatürkçü olmaya engel mi dir? Siz askeri disiplin kötü mü diyorsunuz? Askeri disiplin kýþla için geçerlidir Ayrýca hangi Hacýbek taþ lý size askeri disiplinle yöne tilmek istediðini söyledi? Sayýn Bayram Aydoðmuþ, Hiç kimse sokak köpeklerinin zararsýz hale getirilmesine karþý deðildir. Hayvanlarýn çocuklarýn göz leri önünde vurulmasýna karþýdýr. Sokak köpeklerini çaðdaþ yöntem lerle zararsýz hale getirilme yön temlerini belediye zabýta komise rine bir ay önce gönderdim. Köpek severlik doða severlik le, eþdeðerdir. Sayýn Baþkaným, sizin konuþmanýz sýrasýnda elektriði kesmeye kimse cesaret edemez. Fazla gelen ses tonuna göre cihaz yanmamak için kendi kendini durdurur. Son olarak bu miting Hacýbek taþ a neler kazandýrdý neler kay bettirdi? Bunu Hacýbek taþ Halký ve tarih deðerlendire cektir. Ali Kaim

7 Temmuz 00 Salý Tekmenin bedeli aðýr oldu Olaylý Ýsviçre maçýnýn faturasý aðýr oldu. Antalya'ya gelen Ýsviçreli turist sayýsý yüzde oranýnda azaldý... Milli Takým'ýn geçen yýl Ýsviçre Milli Takýmý ile yaþadýðý tekme krizinin faturasý aðýr oldu. En önemli turizm müþterileri arasýnda yer alan Ýsviçreli turist sayýsý yarý yarýya azaldý. Geçtiðimiz yýllarda tatil için Antalya'yý tercih eden çok sayýda Ýsviçreli turist bu yýl gelmedi. 00 yýlýnýn ilk ayýnda turizmin baþkenti Antalya'ya gelen Ýsviçreli sayýsý bin iken bu sayý 00'in ilk ayýnda bine kadar yükselmiþti. Ancak bu yýl Antalya'ya gelen turist sayýsý yüzde azalarak, 0 bine düþtü. Antalya dýþýna gitmiyorlar Ýsviçreli turist sayýsýndaki azalma, turizmin baþkenti kabul edilen Antalya dýþýndaki turistik bölgeleri de etkiledi. 00 yýlýnda Devletin ve iþverenlerin özelleþtirme, sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma gibi uygulamalarýnýn sonuçlarý toplu pazarlýk masalarýna da yansýdý. yýlýnda beri toplu pazarlýk masasýna oturabilen kiþi sayýsý yüzde azaldý. Toplu pazarlýk süreci kapsamýndaki iþçi sayýsý her yýl öncekine göre daha da azalýyor. yýlýnda milyon bin iþçi toplu pazarlýk masasýna oturuyorken bu rakam 00 yüzde oranýnda azalarak bine kadar düþtü. Çalýþma ve sosyal Güvenlik bakanlýðý verilerine göre düþüþün önemli bir bölümü kamu sektöründe gerçekleþti. yýlýnda bin kiþiyle toplu pazarlýk görüþmelerine katýlan kamu iþçilerinin sayýsý 0 yýl içinde bir önceki yýla kýyasla yüzde. oranýnda artarak bin 0'ya çýkan Türkiye genelindeki Ýsviçreli turist sayýsý, 00 yýlýnda yüzde. artarak bin 'ye yükseldi. Azalmanýn Mayýs ve Haziran aylarýnda da devam ettiði belirtilirken özellikle Ýsviçre'nin sýnýr komþusu Almanya'da oynanan Dünya Kupasý maçlarý nedeniyle Ýsviçrelilerin Almanya'ya akýn etmesi nedeniyle Haziran'da Ýsviçreli turist sayýsýnýn dibe vurduðu kaydediliyor. Ýsviçreli turistlerdeki bu düþüþün nedeni olarak olaylý Türkiye-Ýsviçre maçý gösteriliyor. Turizmciler, Türkiye ile Ýsviçre milli takýmlarý arasýnda Kasým 00'te oynanan maçta yaþanan olaylarýn Ýsviçreli turistlerin Türkiye'ye gelmemesinin baþlýca nedeni olduðunu belirtiyor. Seferberlik ilan edildi Ýsviçre'den Antalya'ya gelen turist sayýsýndaki düþüþ üzerine Antalya seferberlik baþlattý. Ýsviçre'ye giden Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ile Kemer Belediye Baþkaný Hasan Þeker, Ýsviçre'deki gazete ve televizyon temsilcileri ve turizmcilerle görüþüp Uluslararasý Turizm Trend- Destinasyon yarýya yakýn bir oranda azalarak bine kadar geriledi. Özelleþtirmeler, sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma ve esnek çalýþma biçimi ücretleri zaman içinde hýzla erimesinin yanýnda iþçi sendikalarýn pazarlýk gücünü de azalttý. IMF, ulusal ve uluslararasý sermaye çevrelerinin isteklerine göre düzenlenen çalýþma yaþamýnda artýk daha az iþçi toplu pazarlýk masasýna oturuyor. Bakanlýðýn verilerine göre - döneminde milyon bin iþçi toplu pazarlýk masasýna oturuyordu. Bu rakam döneminde yüzde azalarak bine kadar düþtü. Bu azalmanýn en Fuarý'nda tanýtým yaptý. Turist sayýsý yüzde azaldý Ýsviçre milli maçýnda çýkan olaylarýn yarattýðý olumsuz imaj, diðer ülkelerden gelen turistleri de etkilemiþ görünüyor. Son yýllarýn en kötü sezonunu yaþayan Antalya'da Valiliðin turizm istatistiklerine göre, geçtiðimiz yýllara oranla turizmde ciddi bir düþüþ yaþanýyor. Geçtiðimiz yýlýn ilk ayýnda Antalya'ya gelen turist sayýsý milyon bin iken, bu yýl bu rakam milyon 0 bine düþtü. Bir baþka deyiþle Antalya'ya gelen turist sayýsý yüzde azalmýþ oldu. Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi Almanya oldu. Dünya Kupasý'na raðmen yýlýn ilk ayýnda bin Alman turist, Antalya'ya geldi. Almanlar'ý bin kiþi ile Ruslar izledi. 00 yýlýnýn ilk ayýnda Antalya'ya bin Rus turistin gelirken, 00'te 0 bin, bu sezon ise bin Rus turist geldi. Antalya'ya turist gönderen ülkeler arasýnda. sýrada Hollanda yer alýyor. Yýlýn ilk ayýnda turizmin baþkenti Antalya'ya bin Hollandalý turist geldi Toplu pazarlýðýn kapsamý daraldý dikkat çekici yönü kamu alanýnda oldu. - döneminde bin kamu çalýþanýyla yapýlan toplu pazarlýklar 00-0 döneminde bin kiþiyle yapýlmaya baþlandý. Azalma oraný yüzde oranýnda gerçekleþti.kamu sektöründeki istihdam daralmasýnýn özel sektöre göre daha fazla yaþandýðý da ayný istatistikle ortaya çýktý. Kamu çalýþanlarý - döneminde toplu pazarlýk masasýna oturanlarýn yüzde 'ini oluþtururken bu oran 00-0 döneminde yüzde 'e kadar geriledi. Enflasyon hedefine de zam geldi Merkez Bankasý enflasyondaki sapma nedeniyle IMF ve hükümete mektup yazýp hesap verdi. Mektupta sapmanýn nedeni ardarda gelen þoklar ve döviz kuru olarak gösterildi Kurlardaki artýþýn ardýndan ardarda gelen zamlar Merkez Bankasýnýn enflasyon tahminlerine de yansýdý. Banka piyasalardaki dalgalanmalarýn ardýndan yüzde olan 00 yýlsonu enflasyon hedefinin büyük ihtimalle tutmayacaðýný kabul etti. Merkez Bankasý'na göre yýl sonunda enflasyon yüzde 0 ihtimalle yüzde.- 0. aralýðýnda gerçekleþecek. Bu durumda Türkiye enflasyon hedeflemesinin ilk yýlýnda hedeften sapmýþ olacak. Merkez Bankasýnýn açýkladýðý bu rakamlar ayný zamanda yýlbaþýnda konulan yüzde 'lik yýlsonu enflasyon hedefinin, önümüzdeki günlerde revize edilebileceðinin sinyallerini de verdi. Mektupla hesap verdi Enflasyon oranýnda son iki ayda yaþanan sapma ve Haziran'da yýllýk TÜFE'nin yüzde 0.'ye yükselmesinin ardýndan, Merkez Bankasý uyguladýðý sistem gereði IMF ve hükümete hesap vermek için bir mektup hazýrladý. 'Devlet Bakaný Ali Babacan'a hitabýyla gönderilen mektupta enflasyon hedefinden neden sapýldýðýna iliþkin açýklamalar ve geleceðe Konfeksiyon pazarýný canlandýrmak isteyen firmalar "erken yaz indiri-mi"ne baþladý.firmalar temmuz ayýnýn ilk haftasýndan itibaren uygulamaya baþladýklarý kampanyalarda yüzde o'lere varan indirimlerle müþteri çekmeye çalýþýyorlar. Erken indirimde yabancý firmalarýn iliþkin tahminler yer aldý. Merkez Bankasý yýlýn ilk ayýnda enflasyon oranýnýn hedefe uyumlu patikadan neden saptýðýný açýklarken özellikle dünya piyasalarýndaki hýzlý deðiþimlere deðindi. Parayý daha da sýkarým Merkez Bankasýnýn mektubunda enflasyon hedefinden sapýlmasýnda baþlýca etkenin arz tarafýnda ayný anda birçok þokla karþýlaþmak olduðu açýklandý. Buna göre dünya petrol ve altýn fiyatlarýndaki artýþlar, tütün mamulleri ve iþlenmemiþ gýda ürünlerine gelen zamlar, enflasyon hedefinden sapýlmasýnda baþrol oynadý. Mektupta bütün bu þoklara raðmen enflasyondaki düþüþ sürecinin Nisan sonuna kadar sürdüðü belirtilerek, "Bununla birlikte Mayýs ayýnda küresel likidite koþullarýnýn geliþmiþ ülkeler lehine deðiþmesi, Türkiye'den para çýkýþýna neden olmuþ ve dolar YTL karþýsýnda yüzde 0 oranýnda yükselmiþtir" denildi. Merkez Bankasý, dövizdeki yükseliþin enflasyon üzerindeki doðrudan etkilerinin Mayýs ayýndan itibaren hissedilmeye baþlandýðýný da kaydetti. Banka, 00 ve 00'deki yüzde 'lük enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için gerekirse mali politikanýn daha da sýkýlabileceðini vurguladý. Konfeksiyonda yüzde 0'e varan indirim haziran baþýndan itibaren indirimli satýþa geçmeleri de etkili oldu. Konfeksiyoncular yabancý firmalarýn bu hareketinin yasal olmadýðýný söyleyerek þikayet etmiþlerdi. Buna dolardaki yükselmenin etkileri de eklenince indirimler erken ve büyük oranda geldi. (SESONLÝNE)

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C "TÜPRAÞ'ýn özelleþmesi bütün toplumu etkileyecek" Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, "TÜPRAÞ'ýn satýþý hukuka uygun" dedi. Sendikanýn karar düzeltme talep etme hakký var. Ayný kurul, þubatta sendikanýn talebi yönünde yürütmeyi durdurma kararý vermiþti. Avukat Candoðan: "Bedeli bütün toplum ödeyecek." BÝA (Ankara) - Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Petrol Kimya Lastik Ýþçileri Sendikasý'nýn (Petrol- Ýþ) TÜPRAÞ'ýn satýþýyla ilgili iptal itirazýný reddetti. Sendikanýn avukatý Gökhan Candoðan, kararýn gerekçesinin ve hangi çoðunlukta alýndýðýnýn henüz teblið edilmediðini, ancak Kurul'un bu kararla "TÜPRAÞ'ýn satýþý hukuka uygundur" demiþ olduðunu bianet'e açýkladý. Sendika, TÜPRAÞ'ýn özelleþtirilmesiyle ilgili þu iþlemlerin iptalini istemiþti: * Þirketin yüzde 'inin blok olarak satýlmasýna dair Özelleþtirme Yüksek Kurulu kararý * Ýhaleyi ilan eden karar * Ýlanla birlikte yayýnlanan ihale þartnamesi * Þartnameye dayalý ihale komisyonu kararý Danýþtay. Dairesi geçen aylarda sendika kararý Ýdari Dava Daireleri Kurulu' na temyiz için baþvurmuþtu. Avukat Candoðan, karar düzeltme için baþvuru yolunun açýk olduðunu, ancak bu talebi de ayný kurulun deðerlendireceðini belirtti. Karar düzeltmeyle ilgili karar nihai karar olacak ve süreç sona erecek. Ayný kurul, Þubat 00'te, ihale þartnamesi ve þartnameye dayalý ihale komisyonu kararýyla ilgili sendika baþvurusunda, Candoðan, TÜPRAÞ'ýn satýþýnýn kesinleþmesinin, bütün toplumun bedel ödemesi anlamýna geleceðini söyledi ve þöyle açýkladý. Kamu yararý özel þirketlerin umurunda deðil: "Son dönemde yaþanan, düþünün. Otoprodüktörler kâr edemedikleri iddiasýyla elektrik vermedi ve il karanlýkta kaldý. Piyasa demek kârlýlýk demektir. Kamu hizmeti, kamu yararý kavramlarý yoktur. Özel þirketlerin umurunda olmaz. "Bu nedenle, bu sektörler stratejiktir, kamu payý kalmalýdýr. Oysa Türkiye ekonomisi þu an kendi üretim mekanizmas ýna dayanmýyor. Kamunun hiçbir sektörde ekonomiye müdahale þansý yok. Hareket kabiliyeti kalmadý." Fiyat mekanizmalarý: "Tüpraþ'ýn fiyat mekaniz masý özelleþtirmeyle birlikte deðiþti. Eskiden rafineri çýkýþ fiyatlarý bir haftalýk ortalama üzerinden belirleniyordu. Dünya fiyatlarý deðiþtiðinde, kamuoyuna biraz gecikmeyle yansýtýlýyordu. Özelleþtirmeden sonra, rafineri çýkýþ fiyatlarýna dünyayla ayný anda zam yapýlýyor. Bu da özel þirketin kârlýlýk dürtüsünden kaynaklanýyor. Yýlbaþýndan bu yana fiyatlarda inanýlmaz bir artýþ oldu. Özel þirket olmasýnýn doðrudan sonucu bu." Ham petrolde baðýmlýlýk: "TÜPRAÞ ham petrol alýmýyla ilgili süreç içinde Shell'e baðlanacaktýr. Koç'la Shell arasýnda bir ön alým anlaþmasý var. Bu yýl ilk kez uygulamaya konuyor. milyon tona yakýn ham petrolü, Shell'den piyasa fiyatlarýndan alacaklar. Süreç içinde bunun bir baðýmlýlýk oluþturacaðýný düþünebiliriz." Çalýþanlar: "Bu son karar, Koç yönetimini daha da rahatlatacaktýr. Özelleþtirmelerden ilk elde çalýþanlar olumsuz etkilenir. TÜPRAÞ çalýþanlarý için personel yapýsýnda mutlaka deðiþiklik olacaktýr." Oramiral Erdil'e, yýl hapis onaylandý (Sesonline) Deniz Kuvvetleri nin eski komutaný emekli Oramiral Ýlhami Erdil hakkýndaki mahkumiyet kararý Askeri Yargýtay. dairesi tarafýndan onandý. Erdil'in kýzý da mahkum oldu. Böylece Erdil in haksýz mal edilme suçundan. yýl hapis ve 0 YTL para cezasýna çarptýrýlmasý ve TSK dan çýkartýlmasý kararý kesinleþmiþ oldu. [ EK: "Erdil mahkûm oldu ama, ya diðerleri?" ] Askeri Yargýtay Erdil in temyiz baþvurusu üzerine Askeri Yargýtay Baþsavcýlýðý nýn Genelkurmay Askeri Mahkemesi nin görevsizlik kararý verilerek dosyanýn sivil mahkemeye devredilmesi isteðini de reddetti. Erdil Askeri Yargýtay kararý için düzeltme talebinde bulunabilecek. Eðer bu baþvurusu reddedilirse infaz hükümleri uyarýnca yýl hapis yatacak. KIZI DA MAHKÛM OLDU Erdil hakkýnda Genelkurmay Askeri Mahkemesi nde görülen dava Þubat ta sonuçlandý. Hakkýndaki suçlamalarýn dördünden beraat eden Erdil sinden hüküm giydi. Nüfuzu kötüye kullanmaktan Erdil le birlikte kýzý Deniz, Halide Erdil ve ortaðý Þirin Melek Hekim de þar ay hapse mahkum olurken bu ceza 00 e YTL para cezasýna çevrilip ertelendi. Eþi Fisun Erdil ise beraat etti. Erdil in emir subay yardýmcýlýðýný yapan Yalçýn Kaya Tunç da kamutanlýða tahsisli cep telefonunu özel görüþmelerinde kullanarak, Askeri eþyayý özel menfaatinde kullandýðý gerekçeiyle ay gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Ceza 00 YTL para cezasýna çevrilerek ertelendi. Mahkeme Kayatunç un o dönemdeki görüþmelerin tutarý olarak hesaplanan 0 YTL nin yasal faizi ile birlikte Kayatunç tan tahsiline karar verdi. Ayný iddia kapsamýnda emekli oramiral Ýlhami Erdil beraat etti. Erdil in cep telefonunun özel iþleri için Kayatunç a verdiðinin tespit edilemediði 0 YTL lik telefon faturasýnýn ödenmesi konusunda bilgilendirildiði konusunda delil olmadýðý da belirtildi. Ýlhami Erdil ile Yalçýn Kayatunç ihaleleri yönlendirdiði iddiasýnda da beraat ettiler. (Ajanslar) Dakikada kiþi silahla öldürülüyor (Sesonline) Dünyadan milyon yüzbin'den fazla, Turkiye'den ise bin'den fazla insanýn fotoðraflarýyla katýldýðý "Silahlarýn Denet lenmesi için Milyon Yüz" görsel dilekçesi New York'ta gerçekleþen "BM Hafif Silahlarýn Gözden Geçiril mesi Konferansý"nda Kofi Annan'a teslim edildi. Teslim sýrasýnda insan vücutlarýndan oluþan dev bir "kalaþnikof heykeli" de BM'nin önüne yerleþtirildi. ( BÝLGÝ: "Silahlar Denetlensin!" kampanya nýn ilâný baþýndan beri Baðýmsýz (Seseonlýne)'da bulunuyor. Dileyen SESONLINE ana sayfasýndaki "banner"i týklayarak kampanya bilgilerine eriþebilir... )

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı