Enflasyon hedefine de zam geldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enflasyon hedefine de zam geldi"

Transkript

1 Basýna ve Kamuoyuna: MÝTÝNGÝN ARDINDAN Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna çizilen yapay ayrýlýk çizgilerinin kalýnlaþtýrýlmasý için fýrsatçýlarýn Abbas Tan DEVLETÝ ÝMAMLAR YÖNETECEK AKP Ýktidarý döneminde 0 Ýmam Devletin diðer kademelerinde görev aldýlar. Bu demektir ki artýk bundan böyle Devletin her kademesinde Ýmamlarla konuþacaðýz. Bunlar bir süre sonra sayýn Baþbakanla birlikte kararlar verecekler ve uygulayacaklardýr. Biz etle týrnak gibiyiz, birbirimizi biliriz HACIBEKTAÞ-Hacýbektaþ Belediye Baþkan lýðýnýn geçtiðimiz pazar gü nü gerçekleþtirmiþ olduðu Geliþen hacýbektaþ için elel, söyle bana dostunu söyleye yim sana kim olduðunu ko nulu mitinge yönelik Hacý bektaþlý vatandaþlardan deði þik tepkiler geldi. Türkiye, organ mafyasý üssü oldu Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örðütü organ mafyasýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de güçlendiðini belirterek gazetamize yazýlý bir açýklamada bulundu. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: eline malzeme vermek istemiyorum. Doðrudan konuya girmek istiyorum. Öncelikle Sayýn Prof. Dr Naki Selmanpakoðlu nun adýmý vererek yapmýþ olduðu deðerlendirmeler üzerinde durmak istiyorum. Enflasyon hedefine de zam geldi Merkez Bankasý enflasyondaki sapma nedeniyle IMF ve hükümete mektup yazýp hesap verdi. Mektupta sapmanýn nedeni ardarda gelen þoklar ve döviz kuru olarak gösterildi Kurlardaki artýþýn ardýndan ardarda gelen zamlar Merkez Türkiye de aydýnlanma ve Bektaþiliðin rolü Prof. Irene Melikoff Þurasý da ilginç: Namýk Kemal, Fransa'da yýllar geçirmiþ de olsa, bir Fransýz Locasýný deðil bir Yunan Locasýný yeðledi. Bunu yaparken de, Tanzimat Fermaný'nýn önerdiði bir ülküye baðlanýyordu: Soylarý ve dinleri ne olursa olsun, imparatorluðun bütün Bankasýnýn enflasyon tahminlerine de yansýdý., Banka piyasalardaki dalgalanmalarýn ardýndan yüzde olan 00 yýlsonu enflasyon hedefinin büyük ihtimalle tutmayacaðýný kabul etti. "TÜPRAÞ'ýn özelleþmesi bütün toplumu etkileyecek" Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Petrol Kimya Lastik Ýþçileri Sendikasý'nýn (Petrol-Ýþ) TÜPRAÞ'ýn satýþýyla ilgili iptal itirazýný reddetti. Sendikanýn avukatý Gökhan Candoðan, kararýn gerekçesinin ve hangi çoðunlukta alýndýðýnýn henüz teblið edilmediðini, ancak Kurul'un bu kararla "TÜPRAÞ'ýn satýþý hukuka uygundur" demiþ olduðunu bianet'e açýkladý. uyruklarý arasýnda eþitlikti bu. Namýk Kemal, Osmanlý Vataný'na derinden derine baðlý durumdaydý; ne var ki, soy ve din farký gözetmeksizin, Ýmparatorluðun bütün uyruklarýna açýk, liberal bir Osmanlý vataný idi bu. > DE yýllýk suskunluðun öyküsü Berat Günçýkan Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný kurtarmak için Ýngiliz'i kaçýranlardan biri olan ve Kýzýldere'de öldürülen Saffet Alp'in kardeþi Fikret Karacan, bakanlýða yaptýðý baþvurunun sonucunu bekliyor Bugün bu röportajý okuyan,, ve yaþlarýndaki üç genç bildik bileli annelerinin yüzünün neden gülmediðini anlayacaklar. Bu, Türkiye'nin ilk yargýsýz infazlarýndan biri olduðu kadar bir ailenin yýllýk suskunluðunun, sadece kendisini yýkan acýsýnýn öyküsü. Dakikada kiþi silahla öldürülüyor Dünyadan milyon yüzbin'den fazla, Turkiye'den ise bin'den fazla insanýn fotoðraflarýyla katýldýðý "Silahlarýn Denet lenmesi için Milyon Yüz" görsel dilekçesi New York'ta gerçekleþen "BM Hafif Silahlarýn Gözden Geçiril mesi Konferansý"nda Kofi Annan'a teslim edildi. Oramiral Erdil'e, yýl hapis onaylandý Askeri Yargýtay Erdil in temyiz baþvurusu üzerine Askeri Yargýtay Baþsavcýlýðý nýn Genelkurmay Askeri Mahkemesi nin görevsizlik kararý verilerek dosyanýn sivil mahkemeye devredilmesi isteðini de reddetti. Erdil Askeri Yargýtay kararý için düzeltme talebinde bulunabilecek. USD AVRO :. YTL :. YTL (dünkü kapanýþ) BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Temmuz 00 Salý yýllýk suskunluðun öyküsü Berat Günçýkan Abbas Tan DEVLETÝ ÝMAMLAR YÖNETECEK AKP Ýktidarý döneminde 0 Ýmam Devletin diðer kademelerinde görev aldýlar. Bu demektir ki artýk bundan böyle Devletin her kademesinde Ýmamlarla konuþacaðýz. Bunlar bir süre sonra sayýn Baþbakanla birlikte kararlar verecekler ve uygulayacaklardýr. Elbette bu ülkede yaþayýp kamu personeli ise ve bu yasalarda kurumlar arasýnda geçiþ yapma hakký varsa kullanmalarý kadar doðal bir olay yoktur. Ama iþin bir baþka boyutu vardýr. Diyanette 0 kiþi diðer kurumlara geçerken acaba Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kadrolarýna ayný dönemde diðer kurumlardan kaç kiþi geçmiþtir. Sanrým bu soruya verilecek cevap oldukça zordur. Binin üzerinde insan bu teþkilattan kaçýyorlar mý yoksa DÝB bu personeline bilmediðimiz farklý bir görev mi veriyor. Bunlar sýradan sayýlacak olaylar deðildir. DÝB kadrolarýndan Bakanlýklara geçenlerin sayýsý dikkat çekecek durumdadýr. Milli Eðitim Bakanlýðýna 0 Ýçiþleri Bakanlýðý : 00 Bayýndýrlýk Bakanlýðýna : Saðlýk Bakanlýðýna : Kültür Bakanlýðýna : 0 Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna : Belediyelere : Üniversitelere : Devlet Bakanlýklarýna : Adalet Bakanlýðýna : Maliye Bakanlýðýna : Çevre ve Orman Bakanlýðýna : Baþbakanlýða : personel geçiþ yapmýþlar. Akla gelen ilk soru, niye Milli Eðitim Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýklarýna hýzlý bir yöneliþ var. Buralara gitmeleri için zormu kullanýldý yoksa oralarda yaðlý bir kadrolaþmamý varda bu insanlar oralara akýn ettiler. Bakýnýz Ýmam Hatip mezunu olanlarýn yapacaklarý iþler ve bulunmasý gereken yerler dikkat çekicidir. Maliye gibi kafa yorulacak Bakanlýkla,Üniversite gibi özel durumu olan kurumlara geçen sayý ortada iken Bayýndýrlýk,Tarým ve Köyiþleri, Devlet Bakanlýklarýna hizmet vermekten çok kadrolaþma adýn geçildiði ortada. Bir ülkeyi yönetenlerin her konuda duyarlý olmasý gerekmez mi? Sadece Ýmam Hatip mezunlarý korunacak kollanacaksa bu anlayýþ farklý bir anlayýþtýr. Her konuda fetva veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna sormak gerek nedir bu kaçýþýn aslý astarý. Eðer bu kadrolarý siz daðýtýyorsanýz gerekçelerini açýklayýn, siz bunlarý dýþarýlarda görevlendirmiyorsanýz kaçýþlarýn gerekçelerini mutlaka açýklayýn ama sizden evvel bunu Baþbakan açýklamalý. Tüm duyarlý insanlarýn bu konuda da duyarlýlýk göstermeleri gerekir. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný kurtarmak için Ýngiliz'i kaçýranlardan biri olan ve Kýzýldere'de öldürülen Saffet Alp'in kardeþi Fikret Karacan, bakanlýða yaptýðý baþvurunun sonucunu bekliyor Bugün bu röportajý okuyan,, ve yaþlarýndaki üç genç bildik bileli annelerinin yüzünün neden gülmediðini anlayacaklar. Bu, Türkiye'nin ilk yargýsýz infazlarýndan biri olduðu kadar bir ailenin yýllýk suskunluðunun, sadece kendisini yýkan acýsýnýn öyküsü. Bugün o suskunluk bozuluyor, yýl önce iþlenen katliam hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý'na, bilgi edinme hakký gereði yapýlan baþvuru, yeniden hayat bulmanýn da kapýsýný aralýyor. En azýndan Fikret Karacan ve çocuklarý için... Mart. Tokat'ýn Niksar ilçesine baðlý Kýzýldere köyü. Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn idamlarýný durdurmak amacýyla NATO'da görevli üç Ýngiliz'i rehin alan Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertuðrul Kürkçü, Ömer Ayna, Sabahattin Kurt, Nihat Yýlmaz, Sinan Kazým Özüdoðru, Hüdai Arýkan, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy ve Saffet Alp 'in saklandýklarý evin etrafý çevrildi. Saatlerce süren çatýþmadan sadece Ertuðrul Kürkçü sað kurtuldu. Hem Kürkçü'nün mahkemede verdiði ifade hem de bazý köylülerin tanýklýklarý, çatýþmadan baþka militanlarýn da sað kurtulduðu, sonradan öldürüldüðünü iþaret ediyordu. Ancak darbe koþullarý bu iddialarýn üzerine gitmeye engel oldu. Araya yýllar girdi, Kýzýldere unutulmadý, sonraki kuþaklar marþlarla her 0 Mart'ta Çayan ve arkadaþlarýný andýlar. Daha þiddetli siyasal süreçler, faili meçhuller, yargýsýz infazlar yaþandý, ama Kýzýldere hep bir ''aðýt'' olarak kaldý. Ta ki, geçen yýlýn mayýs ayýnda dönemin baþbakaný Nihat Erim 'in anýlarý yayýmlanana kadar. Erim, þöyle diyordu: ''Akþam saat.00'de Taðmaç telefon etti. Hepsi ölü olarak ele geçmiþ. Saat.0'da nasihatin etkisi olmadýðýný ve devamlý bomba ve silah attýklarýný görünce, jandarma da ateþ açmýþ. Eve sokulup girmiþler, Ýngilizleri ölü bulmuþlar, ötekilerden sað kalanlarý öldürmüþler...'' Düþüncelerini paylaþmadýlar Bu anýyý okuyanlardan biri de Saffet Alp'in kýz kardeþi Fikret Karacan'dý. Satýrlarý okurken gözünün önünde aðabeyinin cesedi canlandý, alnýnýn ortasýnda, saçlarýnýn arasýnda bir kurþun vardý ve vücudunun sol tarafý elek gibiydi, kimi 0, kimi 0, kimi 00 kurþun saymýþtý. Hem o, hem kardeþleri, hem anne ve babasý Saffet'in çatýþmada ölmediðini, öldürüldüðünü düþünmüþler, ama hiçbiri bu düþüncesini diðerleriyle paylaþmamýþtý. Alp, ailenin yaþadýðý yerde, Kayseri'nin Karaözü köyünde topraða verildi. Alp'ler, harbinde Erzurum'dan Kayseri'ye göç eden onlarca aileden biriydi. Köy Enstitüsü mezunu Hamit Alp demokrat düþünceliydi, oðullarýný da kýzlarýný da okuttu. Çoðu öðretmenliði seçti, Saffet mühendisliði de kazandý ama babasý Hava Harp Okulu'na gitmesini istedi. Çünkü eþinin annesi ve kendisinin babasý da dahil dokuz nüfusun geçimini saðlamak zordu, askeri okul ise masrafsýzdý. Saffet pilot olmayý seçti Oðullarý ne zaman THKP-C'ye katýldý, bilemediler. Fikret, öðretmen okulunda yatýlýydý. Bir gün DEV-GENÇ'li olmakla suçlanýp gözaltýna alýndý, soruþturma bittiðinde babasýna haber verdiler. Komiser, baba Alp'e sordu: Neden senin çocuklarýn böyle dökülüyor? Baba-kýzýn þaþkýnlýklarýný gören komiser geçiþtirdi; ''Kýzýný kastediyorum''... Bir hafta sonra evleri arandý... Arama bitip de tutanak hazýrlandýðýnda, görevlinin omuzlarýnýn üzerinden þu cümleyi okudu Fikret: ''Aranan þahýs adreste bulunamamýþtýr...'' O zaman anladý aðabeyinin de devrimcilerin arasýnda yer aldýðýný, ailesinden üzülmesin, meraklanmasýnlar diye bunu gizlediðini. Okula dereceyle giren Saffet'in ''Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü'' nü kurduðunu, eylemlerini ve pilotluk hakkýnýn elinden alýndýðýný ise sonralarý öðrenecekti... Þimdilik sadece arandýðýný biliyordu ve bu tam ay sürecekti. Öðretmen çýktý, Kayseri'nin bir köyüne atandý Fikret. Yalnýzdý. Her akþam Saffet'in geleceðini umuyor, uyumuyor bekliyordu. ''Ýki cam arasýnda sýkýþýp kalmýþ bir kelebek gibiydim'' diye anlatýyor o günleri... ''Çýrpýna çýrpýna aðabeyimi bekliyordum. Belki benim yanýma gelir, bende saklanýrdý.'' Gelmedi Saffet. Bir gün radyo dinliyordu, spiker Kýzýldere'deki çatýþmayý ve ölenlerin isimlerini sýraladý, ''Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Saffet...'' Çýldýran asker... Kýzýldere' den iki yýl sonra Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir erin çýldýrdýðýný duymuþlardý, çatýþmada bulunduðunu, Alp'in öldürülüþünü itiraf etmiþti. Askerin peþine düþtüler, ama kimse konuþmaya yanaþmadý. Çatýþmadan sað kurtulan Kürkçü'ye de ancak yýllar sonra sorabildi Fikret Karacan. Kürkçü, yakasýný tutan bir jandarma baþçavuþun, ''Adýmý iyi öðren, Saffet'i öldüren benim, bu ödülü ben alacaðým'' dediðini söyledi. Kimdi o baþçavuþ; hem araya giren yýllar, hem yaþadýklarý, adý Kürkçü'nün belleðinden silmiþti. Sonra bir daha hiçbir þey eskisi gibi olmadý. Babasý bir türlü taný konulamayan hastalýklarla boðuþtu ve sustu. Aðzýný açtýðý ender zamanlarda, ''Ben öðrencilerimi aldatmýþým'' diye hayýflandý... ''Onlara, siz geleceðin baþbakaný, cumhurbaþkanýsýnýz diyordum; oysa baþbakanlar, cumhurbaþkanlarý baþka yerlerde hazýrlanýyormuþ, yerleri varmýþ, belliymiþ''... Anne Alp hep delirmenin eþiklerinde durdu, kocasý ve çocuklarý ne zaman o eþiði aþmak üzere olduðunu fark etseler, bir iþ koydular önüne. Çalýþkan bir kadýndý, çalýþtýkça, bir þeylerle uðraþtýkça teselli buluyordu. Sýrf bu yüzden Fikret, ''Saffet'' adýný koyduðu oðlunu memeden kesip büyütsün diye annesine verdi. 'Bu ülkeden nefret ederlerdi' Bütün çocuklar yanlýþ evlilikler yapmýþtý, bütün çocuklar çocuklarýný kendi acýlarýndan uzak tutmaya çalýþmýþtý, ama Karacan daha bir aðýr yaþadý kederini, çünkü aðabeyiyle ayný dünyanýn düþünü kuruyordu, onu diðerlerinden daha çok seviyordu. Yüzünden gülmeyi esirgedi. Çocuklarýna bunun nedenini de anlatmaya yanaþmadý. Ne zaman Saffet dayýlarýnýn nasýl öldüðünü sorsalar, doðruyu söyleyemedi. Þimdi ''Nasýl anlatabilirdim ki'' diye soruyor. ''O zaman bu ülkeden nefret edeceklerdi, buralardan gitmek isteyeceklerdi.'' Ne zaman ''Ýnsan nedir ki'' diye sorsa, aðabeyinin ölümü aklýna geliyor, yüze yakýn kurþun sýkanlarýn nasýl biri olabileceðini hesaplamaya çalýþýyordu, insaný sevdiði kadar korkmasýný da öðrenmiþti. Aðabeyinin yakalandýðý ve öldürüldüðü zaman için aklýndan neler geçirmiþ olabileceðini düþünüyordu, bu yaþananlar saklý kalmayacak sayemde mi demiþti, ne yaþamýþtý? Eylül'e de tanýklýk etti Karacan.. Eþi iki yýl kaçak yaþadý, ne zaman ki - dava konusu olmaktan çýktý, eþi evine döndü. Ama aðabeyine olan sevgisi eþiyle iliþkisini bozdu. ''Aðabeyimi çok sevdiðim, hep ona hasret olduðum için dýþýndakileri sevemedim. Üç çocuðumun da boynu bükük, çünkü hep aðlayan bir anneleri oldu...'' yaþýnda Fikret Karacan. Kendisini Marksist olarak tanýmlýyor. Öðretmenliði boyunca politikadan uzak durmamýþ... Erim'in anýlarýyla ortaya çýkan gerçeði diyalektikle yorumluyor. Bakanlýktan gelecek yanýtý bekliyor ve dava açmaya hazýrlanýyor. Yeni tanýklarýn ortaya çýkacaðýný umuyor, ''O güne tanýk askerlerin, subaylarýn hepsi ölmedi ya, çýkýp gerçeði anlatsalar ya'' diyor... Türkiye'de demokrasinin önünü týkayan ilk düðümün Kýzýldere olduðunu söylüyor. O çözülünce, belki demokrasinin de önü açýlacak... O da gülmeyi deneyecek, öðrenmek için çabalayacak, kendisi ve çocuklarý için... ''Bugün'' diyor, ''çocuklarýma þu, þu gazeteleri alýn diyeceðim, okuyacaklar ve beni anlayacaklar, bu beni çok mutlu edecek.'' GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. 0 Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý 0

3 HABER Temmuz 00 Salý HABER Ýçilen çay benim, þeker benim. Sana ne oluyor, Muhtar Ceyhan HACIBEKTAÞ- Karaburna Kasabasý Belediye Baþkaný Yusuf Koçak Hacýbektaþ Belediyesi öncülüðünde gerçekleþen mitingte iliþkin bir açýklama yaptý aynen yayýnlýyoruz.0.00 Tarihinde, amacýnýn neye yönelik olduðu belli olmayan bir toplantýda yapmýþ olduðunuz konuþmanýzda, bir yerel gazete yöneticilerinin Ak Partili bir belediye baþkaný olan, yani bu yörenin ve güzel Ülkemizin kalkýnmasýna, Cumhuriyetin geliþmesine, birbirinden güzel hizmetler sergileyerek, bir belediyecilik örneði sergileyen þahsým Yusuf Koçak, ve Belediyemize yapýlan Ziyaretlerden duyduðunuz rahatsýzlýðý doðrusu anlamakta zorlandým. Oysaki Karaburna Belediyesi, hemen hemen her kuruma, her kuruluþa ve hatta köylerimize kadar ihtiyaçlarýný, imkanlarý ölçüsünde hizmet sunan, bununla da kalmayýp, Belediye arasýndan gerek Eðitime yaptýðýmýz katkýlardan dolayý, gerekse baþarýlý çalýþmalarýmýzdan dolayý, Türkiye. cisi olan bir Belediyecilik örneði sergilemekteyiz (www.mihder.org.tr adresinde görebilirsiniz.). Atatürk ü Sevmek; Cumhuriyeti Sevmek, Bu güzelim ülkeyi Sevmek, slogan atmakla, baðýrýp çaðýrmakla olmuyor. Hizmet yapmakla, icraat yapmakla olur. Elbetteki; teki Madýmak taki olaylarý kýnýyorum, onaylamýyorum. Onun içindir ki, bir daha bu tür olaylarýn yaþanmamasý için, bu tür Zihniyette olanlara bir sesleniþte bulunulabil mesi için, bir gece düzenleniyor. Bundan daha doðal, buna destek vermekten olumlu bir davranýþ, ne olabilir. Neden kýskanýyorsunuz, neden hasetleniyorsunuz. Ne çabuk unutuyorsunuz, arkasýnda koþtuðun genel baþkan, pencereden gözükerek, el salladý mý, dövizler düþer, kapandýðýnda dövizler yükselip, binlerce iþ yerinin kapandýðýný, ocaklarýn söndüðünü, yazar kasalarýn atýldýðýný; Lütfen bunlarý bir hatýrlayýnýz. Eðer ki; Kurtla kuþ bir araya gelebiliyorsa, cumhuriyetini bayraðýný, ülkesini seven, beldesine Yöresine hizmet aþkýyla dolu olan bir Belediye Baþkanýn gazete yöneticilerinin bir arada oturup, çay içmesinden, sohbet etmesinden, neden rahatsýz oluyorsunuz. Biz etle týrnak gibiyiz, birbirimizi biliriz HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Belediye Baþkan lýðýnýn geçtiðimiz pazar gü nü gerçekleþtirmiþ olduðu Geliþen hacýbektaþ için elel, söyle bana dostunu söyleye yim sana kim olduðunu ko nulu mitinge yönelik Hacý bektaþlý vatandaþlardan deði þik tepkiler geldi. Mitingle ilgili görüþtüðü müz vatandaþlar mitingin içeriðini tam anlayamadýklarý ný söylediler. Vatandaþlar özellikle mi tingte yapýlan konuþma larýn tanýdýk insanlar üzerin den kýrýcý olduðunu belirte rek, Bu miting birlik mitingi ol madý. Zaten var olan gergin ligi tamamen gerdi. Baþkan haklýysa dahi çok hýrçýn davrandý. Ali Kaim ho camýzýnda Ali Kemal olarak kullanýlmasýný ve kagýtlara isminin yazýlmasýný anlama dýk. O ne yap mýþ ki? Onun için söylenenleri de yadýrgadýk. Biz yýllardýr kendisini tanýrýz. Hacýbektaþta çoðumu zun da çoçuðunun öðretme nidir. Baþkan ve konuþmacýlar neden ona okadar yüklendiler bunu hiç anlayamadýk. Alevi stelerinde kimin ne kadar alevi olup olmadýðýný bilmiyoruz,ama mitingte konuþan tüm konuþmacýlar hep tanýdýðýmýz,bildiðimiz kiþilerdir. Eleþtirdikleri dernek ve gazetede bildiðimiz insanlar dan oluþuyor. Onlara yönelik kullanýlan sözler adeta iþgalci düþman güçlerine karþý kulla nýlan sözler gibiydi. Neden o kürsüde kendilerini unut tular. Onlarda Hacýbektaþta yaþýyorlar. Eleþtirdikleri kiþi lerde Hacýbektaþta yaþýyorlar. Bir Hacýbektaþlýlar birde öz Hacýbektaþlýlar mý var? O kürsüde konuþan insanlarýn söylediklerini ne kadar yaþayýp, yaþamadýk larýný hepimiz biliriz. Biz etle týrnak gibi iç içe geçmiþ du rumdayýz. Hatalarýmýz ve doðrularýmýzla biz hep birbirimizi biliriz dediler. Türkiye, organ mafyasý üssü oldu HACIBEKTAÞ- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örðütü organ mafyasýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de güçlendiðini belirterek gazetamize yazýlý bir açýklamada bulundu. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Organ naklinde vericinin sýnýrlý, ihtiyaç sahiplerinin ise fazla olmasý sebebiyle organ mafyasý bütün dünyada olduðu gibi Türkiye'de de güçleniyor. Dünya genelinde hýzla geliþen, büyüyen ve profesyonelleþen organ ticareti merkezleri arasýnda Türkiye, merkez konumuna geldi. Fakir ülkelerden zengin ülkelere doðru olan bu trafikte Türkiye köprü konumunda. Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütü'nün raporuna göre, fakir ailelerden bin dolara satýn alýnan böbrekler, Avrupa'da ihtiyaç sahiplerine 00 bin dolardan satýlýyor. BÝNLERCE KÝÞÝ BÖBREK BEKLÝYOR Yasal boþluklar, mafyanýn gözünü karartmasýna olanak saðlýyor. Avrupa'da 0 bin, Türkiye'de ise yaklaþýk bin böbrek hastasý diyalize baðlý bir þekilde HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ Tüketicileri Bilinclendirme Derneði eski baþkaný Suavi Cesur üyesi bulunduðu Tüketicileri Bilinçlendirme Derneði adýna açýklama yaparak; AKP Hükümeti'nin yabancýlarýn, fýnansal araçlardan elde ettikleri gelirde stopaj oranýný sýfýra indiren ve vatandaþlara ise yüzde 0 vergi ödetecek olan yasa teklifini "bu hükümet, yabancýlara saðladýðý ayrýcalý klý durumla uðranýlacak vergi kaybýný, zam ve dolaylý vergi lerle tüketicilere yükleyece ktir" diyerek eleþtirdi. Hükümetin dolaylý vergi lerle vatandaþý 'soyduðunu' savunan Cesur, yabancýlar devlet tahvili ve hazine bono sundan elde edilen gelirden tek kuruþ bile ödemezken vatandaþýn yüzde 0 ödeyeceðini belirtti. Cesur, AKP Hükümet' inin, yýldan bu yana kurlarý baský altýnda tutarak 'yalancý büyüme' ve 'yalancý istikrar yaþamýný sürdürüyor. Avrupa'da 0 bin, Türkiye'de ise bin hasta, böbrek nakli için sýrada bekliyor. Bu manzara, organ ticaretini ve mafyasýný çekici hale getiriyor. Ýnternet artýk, organ satýþýna aracý oluyor. Her gün onlarca kiþi 'ihtiyaçtan' organlarýný satýþa çýkarýyor. Yoksulluk ve çare sizlikten her gün onlarca kiþi ilan vererek böbrek, karaci ðer ve kornealarýný, 0 bin dolar ile 0 bin dolar arasýn da satýlýða çýkarýyor. Yasal olmayan bu satýþ, sanal ortam da kendine büyük pazar bulu yor. Organ mafyasý ve simsar lar da 'organ satýþý'ndan paylarýný alýyor. Simsarlar, aracý konumda organ pazarlamacýlýðý yaparak, büyük kazanç elde ediyor. ÇÝN LÝSTE BAÞI Uluslararasý Ýnsan Haklarý Örgütü'nün raporuna göre, organ ticareti listesinin baþýnda Çin var. Çin'i Pakistan, Irak, Ýran ve Türkiye izliyor. Türkiye, organ ticaretinde üs olarak kullanýldýðý için listenin üst sýralarýnda yer alýyor. Organ kaçakçýlýðý listesinde bulunan diðer ülkeler ise Hindistan, Filipinler, Moldovya, Ürdün, Pakistan, Malezya, Peru ve Güney Afrika. Türkiye'de organ mafyasý nýn hedefinde, sokak çocukla rý ve özürlüler var. Türkiye'de hastanelere günde onlarca kiþi böbreðini satmak için baþvuruda bulunuyor. Çoðu yoksul aile, organ satýþýndan kazanacaðý paraya muhtaç yaþýyor. Yabancýya stopaj sýfýr, yurttaþa vergiye devam illüzyonu' yaptýðýný belirterek, tüketicinin kesesin den yabancýlarýn yararýna 'hovardalýk' yaptýðýný savun du. Ýki ayrý vergi uygulamasý ný 'ahlaksýz teklif olarak ta nýmlayan Cesur, yasa tekli finin Anayasa' onun eþitlik ilkesini düzenleyen 0. mad desine de aykýrý olduðunu ve bu yasayla ülkenin yabancý lara 'peþkeþ çekildiðini' ileri sürdü.

4 Temmuz 00 Salý Þurasý da ilginç: Namýk Kemal, Fransa'da yýllar geçirmiþ de olsa, bir Fransýz Locasýný deðil bir Yunan Locasýný yeðledi. Bunu yaparken de, Tanzimat Fermaný'nýn önerdiði bir ülküye baðlanýyordu: Soylarý ve dinleri ne olursa olsun, imparatorluðun bütün uyruklarý arasýnda eþitlikti bu. Namýk Kemal, Osmanlý Vataný'na derinden derine baðlý durumdaydý; ne var ki, soy ve din farký gözetmeksizin, Ýmparatorluðun bütün uyruklarýna açýk, liberal bir Osmanlý vataný idi bu. Namýk Kemal, bu konuda Bektaþilerin savunduklarý bir ülküyü izliyordu: Hoþgörü anlayýþý, dinler üstü oluþ, ilerleme, ruhban karþýtlýðýydý söz konusu ülküde. Onlarýn bu ilerleme yandaþý ve ruhbana karþý oluþlarý yüzündendir ki, Atatürk, Türkiye'de laik bir devletin kuruluþu yolundaki çabalarýný sürdürürken, gidip Bektaþilerin desteðini aramýþtýr. Gerçekten de, ve Aralýk 'da Sivas Kongresi'nin arkasýndan Ankara'ya giderken, Kemal Atatürk, mücadelesinde Bektaþilerin desteðini saðlamak için Hacý Bektaþ'da durakladý. O gün bu gündür, her yýlýn ve Aralýk günleri, Hacýbektaþ'ta bu ziyaret anýlýr durur. Sözlerime son verirken, günümüz Türkiye'sinde laik deðerlerin savunulmasýnda Bektaþilerin ve ayný zamanda Alevilerin üstlendikleri önemli rolün altýný çizmeliyim. Buraya kadar hep Bektaþilerden söz ettim; Çünkü, Osmanlý imparatorluðu Avrupa'daki topraklarýný elinde tuttuðu sürece, önde gelenler onlardý. Gerçekten, Trakya'da ve Balkanlarda iyiden iyiye kök salmýþ olanlar Bektaþilerdi ve Osmanlý seçkin sýnýfýnýn bir parçasýný oluþturuyorlardý. Ne var ki, imparatorluk Avrupa'daki eyaletlerini yitirince denge de alt üst oldu; günümüzde ise ön planda gelenler Alevilerdir ve Bektaþiler arka plana itilmiþ haldeler. Sosyal durum da deðiþti: Yüzyýllar boyu, Aleviler, Anadolu'nun kýrsalýna itilmiþ az çok cahil kitlelerdi; Bektaþiler ise, kent merkezlerinin dolayýna yerleþmiþ bir halde, Türkiye de aydýnlanma ve Bektaþiliðin rolü Prof. Irene Melikoff örgütlü bir tarikat yaþamý sürüyor ve aydýn tabakanýn bir parçasýný oluþturuyorlardý. Günümüzde Aleviler, gün ýþýðýnda yerlerini git gide ele geçirir durumdalar. Ne yana bakýlsa görülür onlar: Aydýnar, üniversiteliler, yazarlar siyaset adamlarý arasýnda yerleri vardýr. Sadece ülküleri deðiþmedi: Hoþgörülüdürler, ilerlemeye açýktýrlar, özgürlüklerin ve demokratik fikirlerin yandaþýdýrlar ve Atatürk'ün kurduðu laik devlet anlayýþýna baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Bkz. Irene Melikoff, L'Ordre des Bektachis apres, TUURCICA,, s.- Bkz. Irene Melikoff, L'Origine sociale des premiers Ottomans dans The Ottoman Emirate (00-) Institute for Mediterranean Studiees: Halcyon Days in Create I (A Symposium held in Reethymnon, -Jan. ), Create University Press, Rethymnon,, s.-. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, Osmanlý Ýmparatorluðu nda bir Ýskan ve kolonizasyon metodu olarak vakýflar ve temlikler I. Ýstila devirlerinin kolonizatör Türk derviþleri ve zaviyer, Vakýflar Dergisi V,, s.-. Bkz. Irene Melikoff, Un ordre de derviches olonisateurs: Les Bektachis, Memorial Ömer Lütfi Barkan, Paris, 0, s.- (Biblioteque de I'Institut Français D'Etudes Anatoliennes D'Ýstanbul, XXVIII.) Bkz. Irene Melikoff, Les Voies de penetration de I'helerodoxie islamique en Thrace et dans les Balkans aux XIV-XV siecles, The Via Egnatia Under Ottoman Rule (0-), Institute for Mediterranean Stuudies, Halcyon Days in Create II (A Symeposium held in Retthymnon, - Jan. ) Creeate Universitiy Press, Rethymnon,, s.- 0. Türkiye'de Masonluk hakkýnda bkz. Ebüzziya Tevfik'in "Farmasonluk", in Mecmua-i Ebüzziya, Cemaziyilahir (-), s.-; Prof. Bedi N. Þehsüvaroðlu, Türkiye Masonluk tarihine bir bakýþ, Türk Yükselme Cemiyeti Ýdeal Kolu, XXV. Kuruluþ Yýldönönümü Hatýrasý, Ýstanbul,. Ayný yazarýn, Dinlerde ve Tarikatlarda Sembolizm-Remizler (Antik Doðu Medeniyetlerinde, eski þark Dinlerinde, Fütüvvet Ehlinde, Ýslamiyet te, Ahilerde, Bektaþilik ve diðer Tarikatlarda, Masonlukta), Ýstanbul ; Ýlhami Sosyal, Türkiye ve dünya da Masonluk ve Masonlar, Ýstanbul. Bkz. E. Ramsaur, The Bektashi Dervishes and the Young Turks, Moslem World, XXXII, Jan., s. -; ayný yazarýn, The Young Turks-Prelude to the Revolution of 0, Beeyrouth (reedition), s.0-. Ayný zamanda bkz. F. W. Hasluck, Christianiity and Ýslam under the Sultans, Oxford, s. -0. Bkz. Paul Dumont, La Turquie dans les archives du Grand Orient de France. Lees loges maçonniques d'obedience française a Ýstanbul du milieu du XIX siecle a la veille de la Premiere Guerre Mondiale, J. L. Bacque-Grammont et Paul Dumont, Economie et Societees dans I'Empire ottoman. Paris,, s.-0. Bkz. Irene Melikoff, Le Prince Mustafa Fazýl et I'intelligentsia ottomane, I. Melikoff, De I'Epopee au Mythe. Ýtineraire turcologique, Ýstanbul, s Bkz. Constantin Svolopoulos, L'Initiation de Mourad V a la Francmaçonnerie par Cl. Scalieri: Aux origines du mouvement liberal en Turquie, Balkan Studies, vol., no, 0, s.-. Bkz. Irene Melikoff, Namýk Kemal'in Bektaþiliði ve Masonluðu, Tarih ve Toplum, Aralýk, s.-. Bkz. Þerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought. A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, s.-. Ayný zamanda bkz. Ömer Faruk Akun'un, Ýslam Ansiklopedisi'ndeki "Namýk Kemal" yazýsý. Bkz. Constantin Svolopoulos'un 0 numaralý dipnotta anýlan yazýsý ile, Paul Dumont'un numaralý dipnotta gösterilen yazýsý. (Alevi. org) (BÝTTÝ)

5 Temmuz 00 Salý yýlýnda Darýca (Kocaeli)'da doðdu. Robert Koleji ve Cambridge Üniversitesi Ýngiliz Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve Boðaziçi Üniversitesi Amerikan Edebiyatý Bölümü'nde öðretim üyesi olarak çalýþtý. Özel Yeditepe Üniversitesi Fen- SAKIN GEÇ KALMA ERKEN GEL Usulca gir kapýdan, zile basma. Hiç telaþlanma, ben daha dönmemiþsem. Yoldayýmdýr, nerdeyse yokuþun dibinde, Sularýn kararmasýný bekliyorumdur, Tuðla harmanlarýndan gelen yanýk havanýn Bahçedeki akþamsefalarýna sinmesini. Güç bela dizginliyorumdur içimde Dörtnala sana koþan küheylanlarý. Bütün gün kâðýttan daðlar arasýndaydým, Nabzým ileri giden bir saat gibi iþledi durdu. Dilekçeler, kararlar, tozlu makbuzlar: Hep adýný okudum silinmiþ satýrlarda. Pencerede kuleler, minareler, kirli gök. Durmadan kuþlar uçtu bir bacadan. Rüzgâra karýþan saçlarýný gördüm Bulutlu aynalarda. Balkonun kapýsýný aç, su ver saksýdaki çiçeðe. Geyikli örtüyü ser masaya, dinlen biraz. Sessizlik þaþýrtmasýn seni, ürkütmesin. Þehrin gürültüsü dolacak az sonra odaya, Karanlýk bir yankýya dönüþecek karþý daðlarda. ERZÝNCAN ERZÝNCAN Cimin, cengice, hah - köylerde dolaþtýk bütün gün, Üzüm yedik baðlarda, buðulu, bir baþka dilde konuþtuk. Soluyan atlarýmýzla girdik geceye, düþlere durduk. Cevat Çapan Edebiyat Fakültesi'nde dekan oldu. Þiirleri Adam Sanat, Seçilmiþ Hikâyeler, Varlýk, Yeditepe, Yücel dergilerinde yayýnlandý. Çýðlýða dönüþmeyen buðulu ve hüzünlü bir sesle, duygu ve düþünce yükünü þiirin bütününe dengeli yayarak, imge özgünlüðünü her zaman korumuþ, þaþýrtýcý, usta iþi þiirler yazdý. DÖNÜÞ Yýllar sonra odanýn kapýsýný açýnca senin yerine arkasý dönük iki kadýn görüyorum yaþlarý belirsiz biri kollarýný balkonun korkuluðuna dayamýþ öbürü kapýnýn pervazýna yaslanmýþ uzanýp giden ovaya bakýyorlar akþam serinliðinde. Bakýþlarýnýn ucunda mor daðlar yükseliyor ve inen davarýn çan sesleri duyuluyor uzaktan. Kapýyý aralýk býrakýp alacakaranlýkta daðýn doruðuna týrmanýyorum yorgun atýmýn yedeðinde. BÝR BAÞKA PENCEREDEN O yanan yaz günleri, kamaþmýþ koca bir cam göz deniz ve hýzla sararan bir karasevda: Güz. SABAH Son yaðmurlar da dindi dinecek, yazýn habercisi kýrlangýç saçakta senin o atlýkarýnca gülümseyiþinle. BÖLÜNMEYEN BÝR SESSÝZLÝK ÝÇÝNDE Öyle seviyor ki susmayý, sözcükleri öyle seviyor ki, lambasýz kalabilir geceleri, kýþý uykusuz geçirebilir. Esrikliðin deðiþen yoðunluðu onun için her mevsim, rüzgârlar yoðunluðun dalga dalga esrikliði. Derken gemiler yanaþýyor çok yorgun bir fýrtýnadan baðrýnýn rýhtýmýnasürgünden dönenlerle yeniden yaþamak doludizgin. AÇIÐA DEMÝRLÝ BÝR GEMÝDEN Daðýn eteklerinde orman - çam, sedir, ulu çýnarlar... Birbirini seyrediyor aynasýnda denizin. Çamlar pürleriyle suskun, sedirlerin gözleri uzakta, "Ölünceye kadar seninim, " diyor denize kendi gölgesinde yanan bir çýnar. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. 0. Ýlk Meclisin milletvekilleri "Misak-ý Milli" andý içtiler.. Almanya'da Nazi Partisi lideri Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlý kitabý yayýmlandý.. Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a, yani, Milletler Cemiyeti'ne. üye olarak kabul edildi.. Milli Savunma giderlerini karþýlamak üzere tasarruf bonolarý çýkarýldý.. Ýngiltere, Türkiye'nin NATO'ya giriþine onay verdi.. Mýsýr'da cumhuriyet ilan edildi.. Küba'da devrimin önderi Fidel Castro sosyalizme yöneliþe direnen Cumhurbaþkaný Urritia'yý görevden uzaklaþtýrdý.. Amerika Birleþik Devletleri'nin. Filo askerlerini denize atma iddiasýyla 0 öðrenci tutuklandý. Ýstanbul Teknik Üniversitesi rektör, dekan ve senato üyeleri tutuklamalarý protesto ederek istifa etti.. Baþbakan Süleyman Demirel, "Birbirimizi yemeyelim. Birbirimizi yiyerek karnýmýzý doyuramayýz," dedi.. Profesör Sabahattin Eyüboðlu ve yazar Yaþar Kemal'in eþi Tilda Gökçeli tutuklandý.. Çetin Altan, cumhurbaþkanýna hakaret gerekçesiyle verilen bir yýllýk hapis cezasý için cezaevine girdi.. Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) Bahçelievler Eðitim Merkezi'nde bomba imal edildiði belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi ve Gençlik Kollarý arandý. 0. Fatsa Belediye Baþkaný Fikri Sönmez tutuklandý.. Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA taraftarlarýnýn Dublin'deki gösterileri sýrasýnda 0 kiþi yaralandý.. Ýnsan Haklarý Derneði Ankara'da kuruldu.. Emlak Bankasý'ný dolandýrdýðý gerekçesiyle Kemal Horzum tutuklandý.. Selçuk Parsadan davasý baþladý. Parsadan'ýn dönemin baþbakaný Tansu Çiller'i örtülü ödenekten, milyar lira dolandýrdýðý iddia ediliyor. Bugün Doðanlar:. William Makepeace Thackeray. En çok Vanity Fair adlý romanýyla bilinen Napolyon dönemi Ýngiliz romancýsý.. Lev Borisoviç Kamenev. Asýl adý Lev Borisoviç Rosenfeld olan Kamanev devrimi sonrasýndaki on yýl boyunca Komünist Partisi ve Bolþevik hükümetin önde gelen liderlerindi. Stalin'le düþtüðü anlaþmazlýk sonunda "büyük temizlik"te idam edildi.. Güney Afrika'nýn siyah lideri Nelson Mandela.. Thomas S. Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapýsý adlý, 0. yüzyýlýn en önemli tarih ve felsefe yapýtlarýndan biri olan eseriyle bilinen Amerikalý bilim tarihçisi.. Modern Rus ve Sovyet þiirinin önde gelen temsilcilerinden Yevgeniy Yevtuþenko. Bugün Ölenler. Ýngiliz edebiyatýnýn en bilinen yapýtlarýndan biri olan "Üç Kýzkardeþ"in kadýn yazarý Jane Austen.. Gazeteci ve yazar Refik Halit Karay. Eserleri arasýnda, "Ýstanbul'un iki yüzü", "Bugünün Saraylýsý", "Guguklu Saat" yer alýyor. Ayrýntý için:

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı