Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?"

Transkript

1 Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3009 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜÇLÜ RAKÝBE KARÞI ZAFER DE BÜYÜK OLUR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YOK MUYDU 3-5 TANE MÝT AJANI? Özlem Güneyli YAZIK ETTÝLER... Dolgun Dalgýçoðlu TALAT CLÝNTON'A NEDEN HAYIR DEDÝ? Erdoðan Baybars ÝÞBÝRLÝKÇÝLERÝN DAYANIÞMASI... Ali Osman ÝÞGAL HUKUKUNU TANIMAK Mehmet Levent 18 Nisan seçimlerine 1 ay kaldý... Ancak Kýbrýs sorunu bahanesi ile Ankara'nýn yollarý aþýndýrýlýyor hala... Tahsin Ertuðruloðlu gidip geldi, þimdi yeniden Mehmet Ali Talat gidiyor... Biri gidiyor, biri geliyor Þener Elcil Brüksel'de... KKTC'deki siyasi davalar için Avrupa'dan gözlemci n "Pan-European" Yürütme Kurulu'na seçilen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Brüksel'de AP üyeleri ile de görüþüyor. Elcil Kýbrýs'ta "Göç yasasý", "Dikmen çöplüðü eylemleri" ve gazetemize açýlan siyasi davalarla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun gözlemci atamasýný talep ediyor sayfada Yine Ankara'ya n Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu ile görüþmek üzere Mehmet Ali Talat bugün yine Ankara'ya gidiyor. Bu ziyaretin de seçimlerle ilgili olduðuna inanýlýyor... n AKP'nin Þubat ayýnda yaptýrdýðý ankette Eroðlu'nun Talat'a %13'lük bir fark atmasý Ankara'yý düþündürüyor... n Tahsin Ertuðruloðlu'nun aday olmasýndan sonra, durumun Talat lehine deðiþip deðiþmeyeceði merak ediliyor. Þimdi bir de bunun için hýzlý bir anket çalýþmasý yapýlýyor... n Papandreu'dan Talat'a yardým etmesini isteyen Amerika'nýn Türkiye'den bu yönde ne istediði de merak konusu... Türkiye'nin seçimlerimize daha aktif bir müdahalede bulunup bulunmayacaðý da tartýþýlýyor... l 3. sayfada Çakýcý'dan Ertuðruloðlu'na: Bizden önce Türkiye öðrendi n Tahsin Ertuðruloðlu'nun adaylýðýný toplumumuzdan önce Türkiye'nin bildiðini söyleyen Çakýcý, bu konunun topluma açýklanmasý gerektiðini belirtti, ancak Ertuðruloðlu'ndan yetersiz bir yanýt aldý... n Ertuðruloðlu: Verdiðim bu kararýn Kýbrýs konusu baðlamýnda olumsuz bir adým olup olmayacaðý konusunda kararýmý paylaþtým... Ýcazet alma anlamýnda deðil... n Ertuðruloðlu Ankara ile görüþme talebinin kendisinden geldiðini, ancak ziyaret tarihlerini Ankara'nýn belirlediðini söyledi sayfada Belediye Evleri Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada YÜZDE 1 Yalçýn Okut HER TÜRK ASKER DOÐAR... Bülent Aykut l 13. sayfada l 5. sayfada TAHSÝN ERTOÐRULOÐLU OLAYI... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada ÝÞBÝRLÝKÇÝLERE OY YOK Kazým Denizci l 15. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Bir da "Yarýn" gazetesi vardý n 2. sayfada

2 Eroðlu: Seçimlerimize dünya karýþmaya baþladý Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný, Baþbakan Derviþ Eroðlu, "Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine dünyanýn karýþmaya baþladýðýný" söyledi. Eroðlu, Hataylýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Demir Eliþçi ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyeti kabul etti. Eroðlu kabulde, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Kýbrýs Türk halký için hayati öneme sahip olduðunu söyledi. Eroðlu, "Seçimlerimize dünya karýþmaya baþlamýþtýr, bu da KKTC seçimlerinin önemini ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir. KKTC halkýnýn kendi devletine sahip çýkmasýndan bu denli rahatsýz olunacaðýný düþünmek istemezdim" dedi. Kýbrýs sorununun çözümü için Kýbrýslý Rumlarla yapýlan müzakerelerin, Kýbrýs Türkü'nün bir devleti olduðu bilinciyle devam etmesi gerektiðini ifade eden Eroðlu, "Dünyanýn bundan bozulmasý, rahatsýzlýðýný seçimlere müdahale ederek ortaya koymasý bana göre son derece yanlýþtýr. Özellikle demokratik ülke olarak bildiðimiz ülkelerin müdahalesi kabul edilebilir deðildir" dedi. Eroðlu, seçimlerin KKTC demokrasisine layýk bir þekilde geçmesini ve seçimleri kazanacak adayýn müzakerelere KKTC'nin bilinci ile devam etmesini temenni ettiðini söyledi. BÝLGÝSAYAR VE PASAPORT ÇALINDI Girne'de Selma Çakan'ýn evinden bir dizüstü bilgisayar, bilgisayar çantasý ile pasaportun çalýndýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde "Ev Açma ve Hýrsýzlýk" baþlýðýyla yer alan olay önceki gün saatleri arasýnda meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. TRAFÝK KAZASINDA ALTI KÝÞÝ YARALANDI Tuzla-Mutluyaka anayolunda önceki akþam meydana gelen trafik kazýsýnda altý kiþi yaralandý. Polis basýn bülteninden alýnan bilge göre, kaza, 22 yaþýndaki Murat Topaloðlularý'nýn kullandýðý GB 655 ile 35 yaþýndaki Bilal Kýzýlkaya'nýn kullandýðý FL 661 plakalý iki salon aracýn çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Kaza sonrasýnda yaralanan GB 655 plakalý aracýn þoförü Murat Topaloðlularý, ayný araçta yolcu olarak bulunan 48 yaþýndaki Halil Þafaklý, 18 yaþýndaki Þafiye Þafaklý, 16 yaþýndaki Arife Þafaklý ile 36 yaþýndaki Rahme Þafaklý kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde müþahede altýna alýndý. Kazada yaralanan FL 661 plakalý araç sürücüsü Bilal Kýzýlkaya ise Gazimaðusa Devlet Hastanesindeki ilk yardýmdan sonra Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. BOÐAZ VE ALSANCAK'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Boðaz ve Alsancak'ýn bir bölümüne bu sabah bir süreliðine elektrik verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa orta gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle saatleri arasýnda eski Gönyeli-Boðaz yolunda Oray Sitesi ile Polis Lojmanlarý arasýnda kalan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak. Alsancak bölgesinde yapýlacak proje çalýþmalarýndan dolayý da, Alsancak 5. Tabur bölgesi ve Alsancak'ýn bir bölümüne saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Ýçimde hiç kabuk baðlamayan, bir türlü kapanmayan yaralar vardýr. Pirgo ile Mansura arasýnda "Gamila" denen yerde kimin oyduðu bilinmeyen maðracýðýn içerisindeki kurnaya, maðranýn damýndan damlayan su gibi, yüreðime kan damlamaya devam eder bu yaralardan... Rastlantýya bak. Birçoðu da Mart ayýnda açýldý. Yýl Yani 38 sene önce... Öðretmenler Sendikasý Yönetim Kurulu olarak Dr. Küçük'ün gazetesi olan "Halkýn Sesi" gazetesinin saldýrýlarý, hakaretleri, küfürleri bizi bunalttý... Konuyu yönetim kurulu olarak bir gece uzun uzun tartýþtýk. Toplantýlarýmýz hep öyle geçerdi zaten. Oybirliði saðlayýncaya kadar toplantýlarý sürdürürdük o günlerde... Sonunda þu karara vardýk. Haftalýk bir gazete çýkarýp basýn yolu ile de kavgayý kabul etmek. Peki de adý ne olacaktý? Yönetim Kurulu'nda bunu da tartýþtýk. Oðuz Karataþ da yönetim kurulu üyesi idi. "Gazetenin adý Yarýn olsun" dedi Oðuz. Oybirliði ile kabul edildi. Öðretmenler Sendikasý'nýn Genel Sekreteri Turgut Mustafa idi (Afþaroðlu). O nedenle gerisi onun görev alanýna girerdi. Hazýrlýðýný yaptý ve bize "birinci sayý Çarþamba günü çýkacak" dedi. O yýl o Çarþamba 15 Mart 1972'ye rastladý. Her Çarþamba çýkacaktýk. "Yazý yazacak olan yazsýn" dedi. Aramýzda yazý yazan mý vardý? Gene de çabaladýk. Ama gazetenin asýl yazarlarý aramýzdan deðildi. Gazetenin asýl yazarlarýný Turgut buldu. Mesela Erdoðan Naim... Mesela Ekrem Ural... Mesela Hasan Kahvecioðlu. Ancak açýk isimleri ile deðil, kapalý isimleri ile yazarlardý. 15 Mart 1972'de, Çarþamba günü, birinci sayý çýktý. Ortalýk karýþtý. Görünürde en çok kýzan Dr. Küçük'tü... Üç sayý çýkabildik... Ahým þahým bir muhalefet mi yapardýk? Bildiðimiz kadarýný yapabildik tabii... BÝR DA "YARIN" GAZETESÝ VARDI Ama Öðretmenler Sendikasý'nýn tarzý efendileri fena kýzdýrýrdý. Hedefi açýktý Sendika'nýn. Toplumu asker, Türkiye idare etmemeli, toplum kendi kendini idare etmeli idi. Bu kadar basit... Üçüncü sayýda öðleye kadar bir tepki almadýk. Öðleden sonra bir davet aldýk. "Akþama Sancak Karargahý'nda bir toplantý var, Yönetim Kurulu olarak katýlýn" dediler. Gittik ama karargaha almadýlar. Silahlý mücahitler bizi Ermeni kilisesine soktular. Oturttular. Karþýmýzda da boþ sandalyeler vardý. Sol ön yan tarafta da o günlerin modeli bir ses kaydetme cihazý. Gramofon büyüklüðünde bir cihaz... Zamanýn Bayraktarý ekibi ile geldi, karþýmýza oturdu. Lefkoþa Sancaðý'nýn istihbarat sorumlusu Turgut benim çalýþtýðým okula geldi motorcuðuynan. Göçmenköy Ýlkokulu'nda görevli idim. "Gel bizi Bayraktar Yardýmcýsý ister" dedi. Gittik. "Gazeteyi kapatacakmýþsýnýz" dedi. "Dün gece toplantýda siz de vardýnýz. Gazeteyi Bayraktar kapattý" dedik. "Hayýr kapatmadý. Size bir sýnýr çizdi" dedi. "Peki geriye kalan gazetenin yazýlarýný kim yazacak" dedik. "Herhalde biz deðil siz" dedi. "Yani biz sizin gibi düþünüp yazacayýk" dedik. "Evet" dedi. "Bu iþ burada bitti" dedik ve çýktýk. Halil Paþa, ses alma makinesine, herkesin göreceði þekilde, yeni bir bandý naylonun içinden çýkararak makineye taktý. Ve Bayraktar konuþmaya baþladý. Verdi veriþtirdi bize. Sonra o günkü "Yarýn" gazetesini eline aldý. Dürdü, dürdü, sonra þöyle dedi: "Ýþte burasý sizin. Burada istediðinizi yazýn. Gerisi benimdir". Bize ayýrdýðý gazetenin 16'da biri idi. Ve sözlerini þöyle tamamladý: "Ne kanun, ne nizam, ne anayasa. Tepenizde bomba gibi patlarým". Son sözlerinden sonra hep beraber kalkýp gittiler. Bize söz hakký tanýmadýlar. Yerimizden kýpýrdamadýk bir süre. Silahlý mücahitler gelip bizi dýþarý atýncaya kadar... Ertesi gün Turgut benim çalýþtýðým okula geldi motorcuðuynan. Göçmenköy Ýlkokulu'nda görevli idim. "Gel bizi Bayraktar Yardýmcýsý ister" dedi. Gittik. "Gazeteyi kapatacakmýþsýnýz" dedi. "Dün gece toplantýda siz de vardýnýz. Gazeteyi Bayraktar kapattý" dedik. "Hayýr kapatmadý. Size bir sýnýr çizdi" dedi. "Peki geriye kalan gazetenin yazýlarýný kim yazacak" dedik. "Herhalde biz deðil siz" dedi. "Yani biz sizin gibi düþünüp yazacayýk" dedik. "Evet" dedi. "Bu iþ burada bitti" dedik ve çýktýk. Mart ayý bizim için bu konularda çok bereketli bir ay idi. Hatýrlamamak olmaz... Çiziktirdi Seninkini çatlattýn da ne oldu? Þener LEVENT Açý GÜÇLÜ RAKÝBE KARÞI ZAFER DE BÜYÜK OLUR Derviþ Eroðlu bu seçimi kazanýr mý, kazanmaz mý bilemem... Ama kazanýrsa çok büyük bir zafer olur herhalde... Büyük bir zafer sayýlmasý için gerekli tüm þartlar yaratýlmýþ çünkü... Herkes karþýsýna almýþ onu... Talat'ýn yanýna geçmiþ... Amerika... Avrupa... Türkiye... Hatta Kýbrýs'ýn güneyinden de dualar var... Rakip ne kadar güçlü olursa, zafer de o kadar büyük olur deðil mi? O zaman minnacýk Kýbrýs'ýn futbolda Ýspanya gibi bir devi yenmesine dönüþür bu karþýlaþma... Annan Planý referandumu sýrasýnda Kýbrýslýrum toplumunun durumunu da hatýrlatýyor bu bana... Tüm büyük güçler o zaman da birleþmiþ... "Evet" için bastýrýyor toplumu... Kimse kalmamýþ devreye girmeyen... Ne Ýngiltere... Ne Amerika... Ne Avrupa... Fonlardan da para yaðýyor bir yandan... Ýþe yaramamýþ yine de... Bu baský, bu propaganda geri tepmiþ hatta... "Evet" çýkmamýþ... "Hayýr" çýkmýþ sandýklardan... Hem de %76'yla... Papadopulos'un gözyaþlarý sayesinde mi sanýrsýnýz siz? Hiç sanmýyorum... Ne de AKEL'in "hayýr"ýyla... Zaten AKEL "evet" kararý alsa da daha farklý olmazdý bu sonuç... Öyle meseleler var ki, parti yönetiminin iþaretine bakmaz kimse... Bildiðini yapar... O referandum da öyle bir referandumdu iþte... AKEL'in Kuzey Kýbrýs'ta en sýký-fýký olduðu Birleþik Kýbrýs Partisi Talat'ý destekleme kararý almýþ... Ýzzet Ýzcan ekranlara çýkýp çaðrý yapýyor millete, oyunu Talat'a versin diye... Ne tuhaf... Bunca zaman Kuzey Kýbrýs yönetiminin kukla bir yönetim olduðunu ve Talat'ýn Ankara'dan gelen talimatlarla hareket ettiðini söyleyip duran bir parti nerden varmýþ böyle bir karara? Talat'ýn masaya sürdüðü tezlerden hangisini benimsemiþ ki bugüne kadar? Çözümcü ve barýþçýlarýn Talat'ýn yanýnda durduðuna mý inanýyor? Eðer gerçekten öyleyse, TC'li nüfusun en aðýrlýklý olduðu Türk Göçmenler Derneði de neden Talat'ýn yanýnda duruyor? Ve neden Eroðlu'ndan daha þahin birisi olan Tahsin Ertuðruloðlu Talat'a seçim kazandýrmak için aday oluyor? Birleþik Kýbrýs Partisi'nin yüzde bir gibi bir gücü yok... Ama Talat'ý destekleme kararý ilginç karþýlanmýþ yine de... Bu partinin AKEL ile sýký-fýký iliþkilerini bilenler, bu karardan yola çýkarak AKEL'in tavrýný da çözmüþ... Ne diyorlar: -AKEL istemiþ, Ýzcan da öyle yapmýþ... Bir dostum þöyle dedi bana: -AKEL'in Eroðlu'nun kazanmasý için dua ettiðini sanýrdým ben... Yanýldým mý acaba? AKEL gerçekten mi Talat'ýn kazanmasýný istiyor? Papandreu'dan Talat için destek isteyen Amerika'nýn tavrý ise beni þaþýrttý doðrusu... Koskoca Amerika artýk bu kadar mý aciz? Dünyayý dize getirmiþ de, bir tek þu küçücük toprak parçasýnda mý dileniyor? Parçaladýðý, böldüðü ve dilediði hale getirdiði bir adada mý? Ama Amerika Papandreu'dan gerçekten böyle bir yardým istediyse, ilk yardýmý da Türkiye'den istemiþ olmalý Talat için... Acaba Türkiye de onu tatmin etmek için mi soktu Tahsin Ertuðruloðlu'nu devreye? Türkiye gerçekten Talat'ýn kazanmasýný istese daha kolay bir yolu yok muydu bunun? Daha adaylýðýný ilan etmeden Eroðlu'nu çaðýrsa ve, "Biz sizin baþbakanlýðýnýzdan memnunuz, bu aþamada aday olmanýzý doðru bulmuyoruz" dese... Eroðlu'nda buna karþý gelecek cesaret mi vardý?

3 AFRÝKA dan mektup... YASEMÝN HAREKETÝ VE ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ Yasemin Hareketi gazetemizin baðrýndan doðan bir harekettir. Geçtiðimiz yýlki seçimlerde Birleþik Kýbrýs Partisi ile iþbirliði yaptýk ve ortak bir liste halinde seçimlere katýldýk... BKP amblemi altýnda... Ama Yasemin Hareketi'nin gerçek amblemi yasemindir. Yüzde 2,5 civarýnda oy aldýk seçimlerde... Ki bu da üç bin mühürdü... BKP kendi yoluna gitti sonra... Biz kendi yolumuza... * Yasemin Hareketi kurucularýndan Zeki Beþiktepeli seçimden kýsa bir süre sonra BKP'ye katýldý... Bu partide faaliyet gösterdi. Ve partinin yapýlan son kurultayýnda da delegelerin en yüksek oyunu alan üye oldu. Ýzzet Ýzcan 17. gelirken, o birinci geldi. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine giderken, parti yönetimi ile Zeki Beþiktepeli arasýnda anlaþmazlýk çýktý. Seçimlerde "Türkiye'nin kuklalarý" görüþünden saparak, sanki iki adaydan birisi icazetsiz gibi davranýlmasý ve partide bu adaya destek kararý alýnmasý üzerine, Zeki Beþiktepeli BKP'den koptu. Ýstifa etti... Ve Yasemin Hareketi'nden aday oldu... * Yasemin Hareketi toplumumuzda yokoluþa karþý direnme gücünü ortaya çýkarmaya, bunu cesaretlendirmeye ve yükseltmeye çalýþan bir harekettir... Bu seçimlere katýlýyoruz diye, seçimleri meþru saydýðýmýz sanýlmasýn... Ta baþýndan söyledik biz... Kuzey Kýbrýs'ta bu þartlar altýnda demokratik seçim yapýlamaz... Zaten insanlýk tarihinde þimdiye dek iþgal altýnda olan hiçbir ülkede demokratik seçim veya referandum yapýldýðý görülmedi. Bunun gerçekleþmesi için iþgal güçlerinin o ülkeden elini ayaðýný çekmesi gerekir. Kaldý ki biz yalnýz askeri iþgal altýnda deðil, ayný zamanda bir de nüfus iþgali altýndayýz... Yaklaþýk 170 bin seçmenimiz var... Bunun en az yüz bini TC'li seçmen... Böyle bir durumda halkýn siyasi iradesinin belirlenmesi mümkün mü? Sahnede 1 partili ve 7 de baðýmsýz aday var ama bunlarýn arasýnda gerçekten baðýmsýz olan tek bir aday var... Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli... Beþiktepeli bu sahnede ayný zamanda solun tek adayý... Toplumumuzun en saðcý, en þövenist, en ýrkçý kesimlerinin oylarýna talip olan ve hatta bazýlarýnýn da desteðini kazanan Mehmet Ali Talat solcu kimliðini çoktan yitirdi... Talat'ýn sandýðýnda solcularýmýzla ýrkçýlarýmýzýn oylarý kucaklaþacak... Oysa Beþiktepeli'nin oylarý arasýnda mumla arasanýz, hiçbir faþistin oyunu bulamayacaksýnýz... En saf, en tamiz, en Kýbrýslý oylar bu oylar olacak... Yasemin hareketi, toplumumuzun bu rejimden, bu gidiþattan ne kadar hoþnut olup olmadýðýný çýkaracak ortaya... Beþiktepeli'ye verilecek her oy, rejim sahiplerinin yüzünde bir þamar gibi þaklayacak... Siz de bu oylardan birinin sahibi olmak istemez misiniz? Ki tarih bu direniþi unutmayacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TALAT YÝNE ANKARA'YA GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat bugün Ankara'ya gidiyor. Talat Ankara'da TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþecek. Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Hasan Erçakýca'nýn açýklamasýna göre, Ankara'da Kýbrýs konusundaki son geliþmeler deðerlendirilecek. Cumhurbaþkaný Talat'a Ankara ziyaretinde Özel Temsilcisi Özdil Nami eþlik edecek. Tarifeli uçakla bugün öðle saatlerinde Ankara'ya gidecek Talat, perþembe günü KKTC'ye dönecek. Hasan Erçakýca'nýn dün düzenlediði haftalýk brifingde verdiði bilgiye göre Talat, KTHY'nin tarifeli seferiyle bugün öðle saatlerinde Ankara'ya gidecek. Ankara'daki görüþmelerde genel olarak Kýbrýs konusunun ele alýnacaðýný kaydeden Erçakýca, Ýspanya'nýn 5'li konferans önerisi, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in Atina ve Ankara ziyareti ile TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýngiltere ziyareti sonrasýnda sürece iliþkin deðerlendirmelerde bulunulacaðýný söyledi. Erçakýca, Kýbrýs konusunun yan sýra baþka konularýn da gündeme gelebileceðini belirtti. 24 MART'TA SONA ERÝYOR- Dün 'Afrika' ekibi mahkemedeydi ve duruþmadan önce bu hatýra fotoðrafýný çektirdi. Büyükanýt davasýnýn sonuna geldik sayýlýr. Dünkü duruþmada, yeminli þahadet veren Þener Levent'in savcý tarafýndan sorgulanmasýnýn tamamlanmasýndan sonra, Levent mahkemeye son hitabýný da yaptý. Savcýnýn hitabý ise 24 Mart'a kaldý. Yargýç Fügen Ulutekin'in savcýyý dinledikten sonra davayý karara býrakmasý bekleniyor. Þener Elcil Brüksel'de... KKTC'deki siyasi davalar için Avrupa'dan gözlemci istenecek Eðitim Ýçin Avrupa Sendika Komitesi (ETUCE) ve "Pan-European" Yürütme Kurulu'na Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý adýna seçilen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Brüksel'de Yürütme Kurulu toplantýsýna katýlýyor. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre Elcil, önceki gün baþlayan ve dün sona eren ETUCE ve Pan-European Yürütme Kurulu toplantýsý dýþýnda, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile bir dizi toplantý gerçekleþtirecek. Görüþmelerde "Göç Yasasý", "Dikmen Çöplüðü eylemleri" ve "Avrupa Gazetesi" yazarlarýna açýlan davalarýn görüþüleceði belirtilen açýklamada, "temaslarda, Kýbrýslý Türkler'in toplumsal varlýðýný korumak için AP'den tedbir almasýnýn isteneceði" kaydedildi. Açýklamada þöyle denildi: "Konu ile ilgili basýnda çýkan yazýlar ve açýlan Rus aileye ait yat Baf açýklarýnda kaza yaptý n Kurtarma operasyonuna katýlan bir polis hayatýný kaybetti Rus baba ve 2 çocuk kurtarýldý, anne ise aranýyor... Baf açýklarýnda dün sabah þiddetli fýrtýnaya yakalanan 4 kiþilik Rus aileye ait yatýn kaza yaptýðý bildirildi. Yatta bulunan baba ve 2 çocuk kurtarýlýrken, operasyona katýlan bir polis hayatýný kaybetti. Rus anne ise, aranýyor. Rum radyosunun haberine göre, sabahýn erken saatlerinde yatýn Baf limaný açýklarýnda devrilmesi üzerine baba yüzerek karaya ulaþtý ve yardým istedi. davalarla ilgili yazýlý belgeler iletilerek, siyasi baský amaçlý devam eden davalar için Avrupa Parlamentosu'nun gözlemci atamasý istenecektir. Ayrýca konunun Avrupa Parlamentosu'nun gündemine alýnmasý vurgulanacaktýr. Rum öðretmen sendikalarýnýn tüm karþý çýkýþlarýna raðmen tüm Kýbrýs'ý temsilen ulusal temsilci olarak katýlýnan toplantýda, Rum sendikalarýna gözlemci statüsü verilmiþtir. Güney'deki medyanýn kopardýðý tüm yaygaraya raðmen, iliþkilerin sýcak tutulmasý ve geliþtirilmesini savunan KTÖS, 11 Mart Perþembe günü ara bölgede bir toplantý düzenlemiþ olup, toplantýya tüm Rum öðretmen sendikalarý katýlmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmede iliþkilerin tüm örgütlere örnek olmasý ve geliþtirilmesi gerektiði üzerinde durularak, prensip antlaþmasýna varýlmýþtýr." Liman polisinin operasyonuyla biri 10 aylýk, diðeri 3 yaþýndaki çocuklar devrilen yat üzerinde bulunup kurtarýlýrken, anneyi karadan ve havadan arama çalýþmalarý sürüyor. Haberde, Rus ailenin adý belirtilmezken, operasyon sýrasýnda bir dalganýn polis botunu devirmesi üzerine denize düþüp hayatýný kaybeden polisin 30 yaþýndaki Andreas Georgiu olduðu kaydedildi. kimse Özlem GÜNEYLÝ YOK MUYDU 3-5 TANE MÝT AJANI? CTPnin çözümcülüðü ile UBPnin çözümsüzlükçülüðü ayný arazide zortladýðý halde/ bu zortlamýþ 2 þeyle birlikte dörtnala koþmaya devam ediyorsunuz arazide. Bravo size. Kusura bakmayýn ama yapabileceðiniz tek 1 dua var: "YAÐMUR YAÐMASIN" duasý. Kanaatimce cumhurunuzun baþýný seçerken yaðmur yaðarsa ve derelerin inþaatlarla doldurduðunuz pasaklý yataklarý coþarsa/ ne CUMHUR kalacak ne BAÞ/ ne de size YURO ikram edecek RASHBAÞÞÞÞÞÞÞ... Çözümcü AKPnin ruhunda taaa 1915lerde Ýttihat ve Terakki'nin katlettiði Ermeniler yüzünden 2010'da hortlayan MÝLLÝ RUH, 1974 tarihli Kýbrýs'ýn Fethi nedeniyle de hayda hayda hortlar ve AKP ile DÜNde kalakalýrsýnýz ööööyle. Talat'ýn sizi DÜNYAya baðlama hevesi DE kursaklarýnýzda kalýr. Tayyip bey DÜNe çekilerek/ DÜNYAya kapýlarýný kapatýp ÝTTÝHAT ve TERAKKÝnin TALAT PAÞA'sýnýn ruhuna bürünmüþken TALATýn sizi DÜNden koparýp DÜNYAya baðlama ihtimali DE sýfýrýn altýna düþer.. DÜNYAya baðlanayým derken ÝTTÝHATçýlarýn DÜNYAsýnda çözüm ahkamlarý keserken bulursunuz kendinizi böyle giderse. 1 kurtarma rezilliðidir gidiyor memlekette. Kimin kimi kimlerden kurtardýðýný veya kurtarmaya soyunduðunu ve hakkaten kurtaracaðýný anladýysam HASAN olayým yani. HASTÜRER veya KAHVECÝOÐLU farketmez. Bütün HASANlar birbirine benzer/ bütün HASANlar ayný kapýya çýkar günün sonunda. HASAN demek barýþ demek/ çözüm demek/ 2 toplumlu faaliyet demek/ Avrupa Birliði'nin deðerlerine sýký sýkýya baðlanmak demek. HASANlarýn bu yüce anlamlarý bize ANNAN günlerinden hatýra kaldý. ANNAN ya? Annem elinde tepsiyle göründü. Ayýptýr söylemesi ama annem olsa affetmem/ AKELci Ýzzet Ýzcan Talat'ý destekleyeceðini açýkladýðý günden beridir CONdan istifa ederek HALK kahvesine geçti... Neyini annaycam DÝYE sorunca cevabýný verdim: -Meydanlarda Cem Karaca'nýn Tamirci Çýraðý'ndan beter olmuþtun, unuttun mu yoksa? -Cem Karaca'yý ne garýþdýrýn ya be þimdi? -Ýþçisin sen iþçi kal giy dedi tulumlarý... -Ne ilgisi var be Özlem yedin kafayý? -Ustan seslendi uzaktan CTPli kaldýn gene anne... -Tabii CTPli galacaydým ya/ beni Serhat'ýnan garýþdýrma. Annemgiller annem gibiler bütün mesele CTPli kalmakmýþ gibisinden seçim havasýndayken ortada 1 operasyon olduðunu göremiyorlar tabii... Operasyonun 1 ayaðý AKP, 1 ayaðý CTP, 1 ayaðý Tahsin Ertuðruloðlu ise ve hedef de Derviþ Eroðlu ise/ KÝ Derviþ beyin neden hedef olduðunu anladýysam TAHSÝN olayým DA diyebilirim... Yani günlerdir CTP'li köþeyazarlarýnýn Tahsin beyle yatýp Tahsin beyle kalkmalarýnýn sebebi, oylarý bölerek Talat'a seçim kazandýrabileceði ihtimali ise/ Tahsin bey sýrf Eroðlu cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanamasýn diye aday olduysa/ oldurtulduysa... Yani gerçekten AKP Hükümeti Derviþ beyin kellesini istiyorsa/ ne gerek vardý bu kadar uzatmaya. Yok muydu yani 3-5 tane MÝT ajaný?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir tuhaf yolcudur diyorlar seçim yolunda Yolunu þaþýrmýþ CTP kapýsýnda Allah rýzasý için ne olur biraz destek Bilmem ne derisi mi var acep yüzünde Kalay YERLEÞÝKLERÝN SAYISI SABÝT: 50 BÝN Burada doðanlarý ve Kýbrýslýtürklerle evlilik yapanlarý saymasak bile Kýbrýs'taki Türkiyeli nüfusun 50 bin olduðunu söylemek hem matematiðe uymaz, hem gördüklerimize. KKTC'deki Türkiyeli nüfus atý aldý Lokmacý'yý geçiyor, Talat hâlâ daha 50 binden bahsediyor ve "Biz yurttaþlarýmýzý pazarlýk konusu yapmak istemediðimizi Rum tarafýna ilettik" diyor. Sen bu nüfus meselesinin pazarlýðýný Rumlarla niye yapacaksýn ki sayýn Talat? Sen Türkiye Hükümeti'ne "Artýk buraya nüfus gönderme" diyebiliyor musun? Hayýr. Mesele de zaten bu deðil mi? Türkiye'yi dövemeyen bir Kýbrýslýtürk olarak sen buldun yolunu, Rumlarý dövmeye kalkýyorsun. Olacak iþ deðil... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝÞBÝRLÝKÇÝLERÝN DAYANIÞMASI... "Ýnanýlacak gibi deðil" diyerek Talat'ýn Amerika tarafýndan desteklenmesine hayret etmeyeceðinizi biliyorum... Oysa bu durum yýllar önce olmuþ olsaydý küçük dilinizi yutardýnýz!.. "Moskova'nýn Sesi"ni dinleyerek solculuk yapanlarýn geldikleri nokta ortada... "Moskova'nýn Sesi" frekans deðiþtirince bunlar da sað ile sollarýný karýþtýrdýlar. Hep bir Kabe arayan bu tür "sosyalistler" anayurtlarý elden gidince tapýnacak baþka bir güç aradýlar... Ankara üzerinden Amerika ve Ýngiltere'yi keþfettiler... DMP deneyiminden hemen sonra, Talat, VIP olarak Amerika'ya çaðrýldý. Birkaç aylýk bir geziden sonra yurda döndü... Fiili siyasete, buzdolabý atölyesinden alýnýp bakanlýk koltuðuna atanarak baþlatýldý... CTP'yi içi boþaltýlmýþ karpuz kabuðuna benzettiler... Amerikan emperyalizmine karþý tek bir ses çýkarmayan CTP ve Talat hak ettiklerini elde ettiler Baþbakanlýk ve Cumhurbaþkanlýðý... Anlamadýðým, Talat'ý destekleyen Amerika ve Türkiye, bir Eroðlu'na karþý bu kadar aciz midir? Ancak baþka bir olay daha var burada... CTP'yi þekilden þekile sokup "garagöz" edenler, orada durmamýþlar... Bakýn daha kimleri yere geçirmiþler... BKP, Talat'ý destekleme kararý aldý... TDP de aðzýndaki baklayý çýkarýp tavrýný Talat'tan yana koydu... Sendikalar, bazý sivil toplum örgütleri sýraya girdi... Baþka kimler mi var? Türkiye'den buraya getirilip yerleþtirilen göçmen örgütleri... Eroðlu ve Talat arasýnda paylaþtýrýlýyorlar! Türk Göçmenler Derneði Baþkaný Dinçoðlu Talat'a ilk desteði veren kiþi... Tam bir çorba... Talat'ýn arkasýnda kimler var? Tayyip ve ekibi... Ertuðruloðlu da bunlara sorarak aday olmadý mý? CTP ve Talat, Eroðlu oy kaybedecek düþüncesi ve hesabýyla bayram yapmadý mý Ertuðruloðlu'nun adaylýðý karþýsýnda... Ve bir de Papandreu'nun demeci var "Kathimerini" gazetesine... ABD Baþkaný Obama ve Dýþiþleri Bakaný Clinton, Papandreu'nun Hristofyas'a telkinde bulunarak Kýbrýslýtürkleri kandýrmak için, görüþmelerin gidiþatýyla ilgili sahte bir belgeyi imzalamalarýný saðlamasýný istedi... Bir þey daha hatýrlatayým bu arada... Ban Ki Moon'u adaya yollayan da, Talat'a destek olmasý amacýyla Ýngiltere Baþbakaný oldu... Denktaþ ve Eroðlu'nun durumu ortada... Gerek kendilerinin, gerekse örgütlerinin varlýðý iþbirlikçilikle yoðruludur... Bunu peþinen söyleyelim de, demagoglara fýrsat vermeyelim Eskiden Denktaþ ve UBP'ydi, þimdi Talat ve CTP, Kýbrýs'ýn bilhassa kuzeyinde ve de genelde adanýn bütününde emperyalist çýkarlarý korumaya seçildiler... BKP, TDP, bazý sendika ve sivil toplum örgütlerinin Talat'ý desteklemeleri Amerika'ya ve Ýngiliz'e dolaylý hizmettir. Dürüst davranýp örülü bulunduklarý iþbirlikçilik çatýsý altýnda kalsalar, toplumun kafasýný da karýþtýrmazlar! Ertuðruloðlu TDP'den destek istedi n Çakýcý: Adaylýðýnýzý Kýbrýs Türkü bilmeden Türkiye bildi Bunlar topluma açýklanmalý... n Ertuðruloðlu: Verdiðim bu kararýn Kýbrýs konusu baðlamýnda olumsuz bir adým olup olmayacaðý konusunda Ankara'yla kararýmý paylaþtým Ýcazet alma anlamýnda deðil Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, Meclis'te temsil edilen siyasi partilere yönelik ziyaretleri çerçevesinde, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'ye giderek parti yetkilileriyle görüþtü. Ziyarette konuþan Ertuðruloðlu, Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý nedeniyle siyasi partileri ziyaret ederek düþüncelerini izah etme, paylaþma, diyalog kültürü anlayýþý içerisinde, demokrasinin gereði olarak farklýlýklarýn olabileceði ve olmasý gerektiðini de bilerek ortak paydalarda buluþmak; ortak akýlý ortaya koymak gayreti içinde olduðunu belirterek bu çerçevede TDP'nin de desteðini talep etmek için ziyareti gerçekleþtirdiðini kaydetti. Ertuðruloðlu, belirli konulardaki farklýlýklarýn düþman yaratma; birbirini dýþlama adýna deðil, tam tersine hoþgörü ortamý ve birbirlerine sahip çýkarak ülke insanlarýna hizmet etmeye fýrsat verme adýna kullanýlmasý gerektiðini kaydetti. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise, demokrasinin gereði olarak her bir bireyin ülkenin çeþitli makamlarýna aday olma hakký bulunduðunu; Ertuðruloðlu'nun da bu hakkýný kullandýðýný belirterek Ertuðruloðlu'na "yolculuðunda" baþarýlar diledi. Parti olarak diyaloða, diyalog kültürüne hazýr ve açýk olduklarýný ifade eden Çakýcý, ancak Ertuðruloðlu'nun adaylýðý konusunda kafalarýnda bazý soru iþaretleri bulunduðunu belirtti. ADAYLIK KARARI VE TÜRKÝYE TEMASLARI Ertuðruloðlu'nun Türkiye'de Baþbakan ve Cumhurbaþkaný ile görüþtüðüne atýfta bulunan Çakýcý "sizin adaylýðýnýzý Kýbrýs Türk halký bilmeden onlar bildi" diyerek bu konudaki açýklamalarýnýn kendisi açýsýndan yeterli olmadýðýný söyledi. Çakýcý, Ertuðruloðlu'nun kiþisel kararýna saygý duyduklarýný ancak bu kararýn toplumu da ilgilendirdiði için bazý açýklamalarýn yapýlmasý gerektiðini belirterek Ertuðruloðlu'na þu sorularý yöneltti: "Siz mi talep ettiniz gitmeyi yoksa onlardan mý davet geldi? Bunu sormak lazým çünkü sonuçta biz Kýbrýs Türklerinin kendi kurumlarýnýn yönetimini, kararlarýný kendi çerçevesinde vermesini istiyoruz. Bir müdahale miydi bu? Ve bu anlamda da kararlar hep bu þekilde istiþareler sonucunda mý veriliyor? Kýbrýs Türk demokrasisi bu anlamda bazý yaralar mý alýyor diye de kafamýzda soru iþaretleri kaldý." Bunun üzerine yeniden söz alan Ertuðruloðlu, "seve seve izahýný yapabileceðini" ifade ederek iç-dýþ politika ayýrýmý yapma diye bir siyasi yaklaþýmýn söz konusu olamayacaðýný, iç politikadaki geliþmelerin dýþ politikayla hiçbir etkisi, baðlantýsý olmadýðý, bunun doðru da olmadýðýný kaydetti. "Ben, kendim, gerek UBP içerisindeki mücadele zemininde gerek Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik bir karar verdim" diyen Ertuðruloðlu, Çakýcý'nýn "Kýbrýs Türk halký bilmeden Ankara bildi" þeklindeki sözlerine atfen, "ben bunu kendime bir görev addettim" diyerek þu açýklamalarda bulundu: "Verdiðim bu kararýn, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Kýbrýs konusu baðlamýnda olumsuz bir adým olup olmayacaðý konusunda Ankara'yla bu kararýmý paylaþýp, icazet alma anlamýnda deðil, nasýl ki Kýbrýs konusunda KKTC yetkilileri izlenen politikayý Ankara'yla istiþare halinde belirler ve birlikte savunulur; yürütülür, bu konuda hassasiyet sahibi birisi olarak benim kiþi olarak verdiðim bu kararýn Kýbrýs konusu baðlamýnda Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin nasýl etkilenebileceði konusunda acaba benim göremediðim bir olumsuzluk bir þey var mý; bana bir görüþ sarfedilir mi; bunu öðrenme adýna gerek Baþbakan, gerekse Cumhurbaþkaný'yla benim talebim üzerine, ama görüþme tarihleri onlarýn takdirine baðlý olarak görüþme gerçekleþtirdim." Ertuðruloðlu, Türkiye'deki görüþmelerinde, kendisine "ne yap, ne de sakýn ola yapma" diye bir þey söylenmediðini yineleyerek kararýna saygý duyulduðunu ifade edildiðini aktardý. Ertuðruloðlu, "ben dar çerçeve içerisinde siyaset yapma anlayýþýnda olmama kararlýlýðýndayým. Belli kalýplar içerisindeki bir yapýnýn adayý olarak görünme sevdasýnda da deðilim. Kýbrýs Türk halkýnýn genelinden destek talep etme kararlýlýðýyla yola çýktým. Bu görevi hakkýyla yapabileceðime inanýyorum" þeklinde konuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝÞGAL HUKUKUNU TANIMAK Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin mülkiyet konusundaki son kararý, ne Ýsa'ya yaranabildi, ne Musa'ya. Rumlar aðýr bir þok ve panik yaþadýlar karar üzerine. Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'taki "çözüm yanlýlarý" kararý Türk tarafýnýn zaferi olarak niteledi ve müzakerelere ivme kazandýrýp çözüme katký saðlayacaðý kehanetinde bulundular. Kuzey Kýbrýs'taki hamaset cephesi ise kararý Türk tarafý için tam bir felâket olarak deðerlendirdi. Neden felâket? Çünkü bu karar Türkiye'yi Kýbrýs'ta iþgalci, KKTC'yi ise hukukdýþý kabul ediyormuþ. Dikkat ederseniz Türkiye hiç þikâyetçi olmadý bundan! Ama bizim hamasetçilerimiz kraldan kralcý! "Anavatanlarýna" toz kondururlar mý hiç?! Kol kanat gerdiler hemen onu bu felâket kararýndan korumak için. "Biz Türkiye'ye iþgalci diyenlerin alnýný karýþladýk bugüne kadar, sizin de karýþlarýz" dercesine! Ve "anavatanýn" nasýl olup da böyle bir karar karþýsýnda zafer tamtamlarý çaldýðýný hiç düþünmeden. AÝHM, Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'nin iþgali altýnda bulunduðuna sýk sýk vurgu yapýyor mülkiyetle ilgili son kararýnda. Ve burada Türk iþgalinin bulunduðunu, doðal olarak bundan kaynaklanan ciddi mülkiyet sorunlarýnýn varlýðýný kabul ediyor. Ama gelgelelim, "Ben bu iþgali sonlandýrmak için birþey yapamam, zaten bu da benim görevim deðil" diyor! Ve daha önce de yazdýðým gibi, Türkün bükemediði bileðini öpüp alnýna koymayý yeðliyor! Nasýl yapýyor bunu? Buradaki iþgal hukukunu tanýyarak! Mal Tazmin Komisyonu'nu KKTC'nin bir hukuk organý olarak deðil, iþgalci Türkiye'nin bir iç hukuku olarak tanýyýp kabul ettiðini ilân ederek! Bunun tersi düþünülemezdi zaten. BM Güvenlik Konseyi'nin yasadýþý ilân ettiði KKTC'ye AÝHM yasal gözle bakamazdý. Ancak bir yandan Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu vurgulamak, bir yandan da iþgal hukuku olduðunu bile bile KKTC Mal Tazmin Komisyonu'nu Türkiye'nin iç hukuku olarak tanýyýp kabul etmek, aklýn ve mantýðýn alacaðý birþey deðildir. Bu açýdan bakýldýðýnda karar yüzkarasý denebilecek kadar Avrupa için kötü bir nottur. "Ýþgal var ama bunu sonlandýrmak için benim yapabileceðim birþey yok, zaten bu da benim görevim deðil" demek, AÝHM gibi uluslararasý bir mahkemede, hukukun üstünlüðü ilkesinin hakimiyetini yerle bir etmektir. Eðer bu kararýn, iþgalin sonlandýrýlmasý konusunda hiçbir kýymet-i harabiyesi olmayacaksa ki öyle görünüyor, buradaki iþgal hukukunun Türkiye'nin iç hukuku olarak tanýnmasý, elbette ki Türkiye ve buradaki sözde "çözüm yanlýlarý" için bir zaferdir! Belli ki Türkiye, iþgal ve iþgalci sözcüklerine karþý adamakýllý baðýþýklýk kazanmýþtýr! Bu ithamlardan hiçbir rahatsýzlýk duymamaktadýr. AÝHM gibi uluslararasý bir hukuk organý bile buradaki iþgal hukukunu tanýyýp kabul ettikten sonra, Türkiye'nin bu durumu bir zafer olarak ilân etmemesi için sizce bir neden var mý? Bence yok... Türkiye bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden, buradaki iþgal hukukunu AÝHM'ne kabul ettirmiþtir. Avrupa için yüzkarasý olsa da, Türkiye için küçümsenecek bir "zafer" deðildir bu! Sanýrým AÝHM'nin tarihinde iþgal hukukunu tanýmak bir ilktir.

5 17 Mart 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Galatasaray'a Karpaz'da arsa tahsis edilmesi çok yanlýþ bir seçim. Top ikide birde denize düþecek. Keþke Mesarya'da bir yer verselerdi. * Ertuðruloðlu "Ulusal Birlik Partisi (UBP), Derviþ Eroðlu Partisi'ne (DEP) dönüþtü" demiþ. - Ýnsaflý davranmýþ. MEP'e dönüþtü de diyebilirdi. * KTÖS, seçimleri Ankara'nýn dizayn ettiðini söylemiþ. - Sadece dizayn deðil. Bütün proje, tasarým, uygulama, finans da Ankara'ya ait. Sizin anlayacaðýnýz "sandýk teslim" bir seçim. * Hýzlý bir çözüm yýkýcý olabilirmiþ - Ýyi güzel de, yavaþ bir çözüm de öldürücü oluyor gördüðünüz gibi. * Talat seçim çalýþmalarýna ara vermemek için Clinton ile görüþmeye gitmeyecekmiþ. - Hani çözüm her þeyden önce geliyordu. Bu durumda "önce can sonra patlýcan" hesabý yapmýþ oldu Aslýnda koltuk þahane, çözüm bahane. * Ankara CTP'yi yeniden iktidara getirmek için senaryo hazýrlýyormuþ. - Bir yanlýþlýk olmalý Yeniden getirecek olsa göndermezdi herhalde. Tahsin Ertuðruloðlu, baþbakanlýk kekliðini gargýlýða asamayýnca, aday oldu. Þimdi habire konuþuyor. Mesela diyor ki "Hainlikle suçlansam da doðru bildiðim yoldan ayrýlmayacaðým." Güzel Buna bir lafým yok. Ama diyor ki: "Kimsenin icazetine ihtiyacým yok." E iþte burada "dur, biraz insaf" demek gerekiyor. Ciðerlerinde daha Ankara havasý var! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TALAT CLÝNTON'A NEDEN HAYIR DEDÝ? 1. Seçimden sonra gider "acýsýný çýkarýrým" diye düþündü. 2. Böyle bir davet yoktu ki, nereye gidecekti. 3. Tam da seçim zamaný dükkaný boþ býrakmak iþine gelmedi. SORULAR VE YANITLAR Soru: Dünyanýn bütün güzellikleri Dipkarpaz'da mý? Baþka yerde yok mu? Yanýt: Baþka yerde de güzellikler var tabii Ama baþka yerlerde güzellikler var diye, senin Karpaz'ýn güzelliklerini bozmak hakkýn yok ki.. Hem bu nasýl soru "Bende güzellik olmasa da olur" demeye getiriyorsun ki, bu çok saçma bir düþünce. Aksine daha güzel, en güzel yapmak için uðraþmalýsýn. Soru: Dipkarpaz'da çivi çakamazsýn, aðaca dokunamazsýn, eþeðe dokunamazsýn, peki ne olacak? Yanýt: Herþey daha güzel olacak Çünkü Karpaz'ý Karpaz yapan onlar. Senin bir katkýn yok ki. Sorularý Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci sordu, ben yanýtladým. Nasýl? Ýyi yanýtlar vermiþ miyim! BÝR USTA ÖLÜNCE Bir usta ölünce, bir çýrak hayaller kurar. Aman, yerine ben geçeyim. Bir usta.. Turhan Selçuk öldü. Ýçimde bir heves.. Yerine ben geçeyim. Önce O çýrak bilmez O ustanýn yerinin doldurulamayacaðýný Sonra sonra Yerini kapmaya uðraþtýkça anlar O ustanýn Ölmediðini. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ertuðruloðlu'nun adaylýðýna kendi taraftarlarýndan çok, Talat taraftarlarý sevindi. Düdüklü Tencere Bülent Aykut HER TÜRK ASKER DOÐAR... Türkiye'nin Ýstanbul, Ýzmir, Ankara gibi þehirlerinde bazý dernekler, ya da kulüpler var ki býrakýn üye olmayý, önünden bile geçmek zordur! Aracýlar sokmazsanýz, giriþ ücretini verseniz bile kolay kolay üye olamazsýnýz! Zenginlerinin, politikacýlarýnýn, belediye baþkanlarýnýn, emekli ve emeksiz generallerin, vali ya da kaymakam, emniyet amirlerinin, ünlü þarkýcýlarýn da üye olduðu bu derneklere üye olmak onlarýn nezdinde sýnýf atlamak ve çok önemli insan olduðunu sanmaktýr! Son yýllarda ülkemizde de sayýsý bolca artmaya baþladý bu gibi derneklerin... Yardým yaptýklarýný zannedip, aslýnda kendi kendilerini eðlendirirler. Defileye gider gibi bir hafta öncesinden hazýrlýklarýn yapýldýðý, modaya uygun elbiselerin giyildiði gecelerin çoðu beþ yýldýzlý otellerde ve onbinlerce TL ödenerek gerçekleþtirilir. Türkiye'den gelen þarkýcýlarýn eþliðinde olur faaliyetlerin çoðu... Kendi aralarýnda bolca eðlenirler, o gece için kiþi baþýna en az 1-2 bin TL harcarlar, sonra da okulun birine bilgisayar alýnýr, ya da 30,40 aileye bando mýzýka eþliðinde medya ordusu önünde, o insanlarý da rencide ederek, yardýmlar yapýlýr. Bazan da yüzlerce kiþi toplanýr ve törenle Girne'de olduðu gibi, 27 tane çam fidaný dikilir. Ýstanbul'da Büyük Kulüp (Cercle D Orient) var yýlýnda ingilizler tarafýndan kurulmuþ olan bu çok özel dernek 12 Eylül 1980 faþist cuntasýna raðmen kapatýlmayan, ya da kapatýlamayan ender kulüplerden biridir... Üye olabilmek için TL ödemeniz bile yetersizdir. Sizi diðer önemli üyelerden en az 5 tanesinin tavsiyesi ile ve yönetim kurulunun kararýndan sonra üye olabilirsiniz ancak! TL'yi bayýlacaksýnýz ve yýlda da en az 5 bin TL de aidat parasý ödeyeceksiniz! Geçen hafta seçim oldu... Büyük Kulüp'te 3 liste vardý ama 2 liste çok kuvvetliydi. Kulubün 14 yýllýk baþkaný Duran Akbulut'un listesinde 28 Þubat'çýlardan emekli Orgeneral Çevik Bir yer alýrken, Gündüz Kaptanoðlu'nun listesinde ise eski Deniz Kuvvetleri Komutaný Derviþ Zaimoðlu yer alýyordu... Ýki eski generalin 28 Þubat muhtýrasýnda sözlü kavgalarý da olmuþtu! Külüpteki seçimi eski Baþkan Duran Akbulut kazandý. Bu kulübün 6 bin üyesi var! Aidatlarý ve bütçesi ile sanki "Afrika'da" küçük bir ülke gibi. Üyeleri arasýnda kimler mi var? Birbirlerine ne kadar zýt isim varsa hepsi bir arada... Bir kýsmýný yazayým... Mehmet Aðar, Köksal Toptan, Ýbrahim Tatlýses (Kýbrýs'ý gecede 150 bin TL'ye sallayan þarkýcý) Mesut Yýlmaz, Gürsel Tekin (CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný) Cavit Çaðlar, Aykut Kocaman (Eski futbolcu) inanýn öyle ilginç isimler var ki, eski baþbakanlar, bakanlar, futbolcular, þarkýcýlar yazsam sayfalar yetmez! En önemlisi de en az 50 emekli orgeneral var. Alt rütbe generallar dýþýnda kimler mi? Cumhur Asparuk, Necati Özgen, Necdet Timur! Ýki de emekli genelkurmay baþkaný var... Hüseyin Kývrýkoðlu ve Yaþar Büyükanýt! Giriþ ücreti ufak çapta bir servet ve yýllýk aidatý Türkiye'de bir yýllýk asgari ücrete eþit olan bu zenginler kulubünde bu kadar çok generalin ve eski genelkurmay baþkanlarýnýn bu zenginler kulubünde ne iþleri var mý diyeceksiniz? Benim çýkarttýðým anlam þu: "Her Türk asker doðar" da ondan! SATILIK VAN 2002 model Pejo van. Tel:

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YAZIK ETTÝLER... Facebook'ta bir arkadaþýmýn sayfasýnda bir fotoðraf dikkatimi çekti. Fotoðrafýn altýnda, "Papatya Sinemasý önünden Baf limanýnýn görüntüsü", yazýyordu. Daha alttaki fotoðraflarda da yine Baf'ýn çeþitli yerlerinde çekilmiþ fotoðraflar. Hepsi de yeni çekilmiþ. Nasýl bir iç çekiþ benimki anlatýlamaz. Keþke diyorum, insan dilediðini anýnda yapabilse. Ancak koþullar buna engel. O fotoðrafa bakarken kendimi o fotoðrafýn çekildiði yerde düþündüm.ve bir zamanlar sýk sýk gidip Aþaðý Baf'a bakarak doðduðum eve hasret giderdim. O zamanlarda daha, özlem vardý ta içimde, kendi evime karþý. Bir eksiklik yaþadým, yaþadýðým her anýmda. Hikayeyi bilirsiniz bir daha anlatayým Zengin, tatil köyünde turistik gezide iken sahilde balýk avlayan fakir köylüyü görmüþ ve sormuþ ona "Ne iþ yaparsýn?" "Hiç" demiþ adam "balýk avlarým". "Gel þehre götüreyim, orada iþ vereyim, sonra da biraz sermaye" "E?" diye sormuþ bizimki. "Biraz zengin olursan fabrika açarsýn daha da zengin olursun." "E?" "Daha sonra da gelir bir sahil kasabasýnda rahat rahat balýk tutar vakit geçirirsin." "Bunun için mi þu anda yaptýðým þeyi býrakýp hayatýmýn en güzel yýllarýný kalabalýk þehirde geçireceðim?.. Ben zaten senin özlem duyduðun þekilde yaþýyorum." Kim olursa olsun öyle bir hayat hayal eder. Bir sahil kasabasýnda yaþamak ve genelde bol olan boþ vakitlerinde balýk avlayýp sahilde yürümek. Biz o hayatta baþladýk yaþama. Kýsa bir süre sonra yerlerimizden alýnarak önce getto denilen kapalý bölgeye sonra da açýk ama yine kapalý sayýlabilecek baþka bir bölgeye getirdiler bizi. Ne oturduðumuz ev bizim, ne de bizim evde oturabiliyoruz yýlýnda göç etmeyerek kendi bölgelerinde yaþamaya devam edenler bu durumu kavrayamazlar. Çünkü onlarýn ne çevreleri deðiþti, ne de arkadaþlarý. Yaþam biçimleri bile ayný. Öfkem o fotoðrafta gördüklerimle baþladý, özlemimle birlikte Uçsuz bucaksýz yeþil alan olan manzarama, apartman kondurmuþ muhtemelen kuzeyden Baf'a göç edenler. Ve o baðlýk, bostanlýk, bahçelerimin yerine birkaç tane süs aðacý dikmiþler. "Yapamazsýnýz" diyordu, büyüklerimiz... Hala diyorlar. Sýkýlmadan hem de. Birlikte yaþayamazsýnýz çünkü onar sizi hap gibi yutarlar. Bugün okuduðum bir haber hepsini de çürütüyor! Benim ta doðduðum evden göçüme, yaþadýðým kentten kaçýþýma ve geldiðim yerdeki belirsizliðime sebep olanlarýn yaptýklarý, çürütülmüþ oldu bu haberle. Haber þu; "Baf'ta yaþayan biri Kýbrýslý Türk, biri Rum 2 kiþinin, bir bankaya silahlý soygun düzenledikleri gerekçesiyle tutuklandýklarý bildirildi." Demek ki iki halk birlikte iþ de yapabilir, yaþayabilir de! O zaman biz niye kendi köyümüzden, evimizden göç ettirildik? Ve neden manzaram baðlýk bahçelik yerine apartmanla dolduruldu? Yazýk ettiler... Yazýk.. DEV-ÝÞ ÝLE PEO ORTAK ETKÝNLÝK YAPACAK Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ) ile Güney Kýbrýs'taki PEO yetkilileri, dün bir araya gelerek yýllýk ortak etkinlik programlarýnýn çerçevesini belirledi. Genel Baþkan Mehmet Seyis baþkanlýðýndaki DEV-ÝÞ heyeti ile Genel Sekreter Pambýs Kyrýtsýs baþkanlýðýndaki PEO heyetinin geçen yýlýn ortak programýný da deðerlendirdiði toplantý sonucunda ortak açýklama yapýldý. DEV-ÝÞ ve PEO adýna Mehmet Seyis'in yaptýðý açýklamaya göre, PEO merkezindeki görüþme Sel felaketi Ödemeler bugün baþlýyor Maliye Bakaný Ersin Tatar, sel felaketinin ardýndan oluþturulan kriz komitelerinin çok titiz çalýþmalar yaptýðýný, tek tek evleri ziyaret ederek hasarlarýn belirlendiðini ifade ederek, zararlarýn tamamýnýn ödeneceðini, ödemelerin de bugün baþlayacaðýný açýkladý. Maliye Bakanlýðý açýklamasýna göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Özer Kanlý, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý ziyaret ederek, sel felaketzedeleri için düzenlenen yardým kampanyalarýnda toplanan parayý takdim etti. Maliye Bakaný Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun seller sýrasýnda gerek yayýnlarýnda gerekse de kampanyalarýnda çok güzel iþler baþardýðýný dile getirdi ve teþekkür etti. Tatar, Lefkoþa'daki sellerde Yýlmazköy, Göçmenköy, Taþkýnköy ve Marmara bölgesinde olmak üzere 700'den fazla evin zarar gördüðünü belirterek, bu zararlarýn ödenmesinde BRTK'nin de katkýsýnýn maliyenin yükünü hafifleteceðini söyledi. Kriz komitelerinin çok titiz çalýþmalar yaptýðýný ve tek tek sýrasýnda Kýbrýs sorununda mevcut durumla ilgili görüþ alýþ veriþinde de bulunuldu. Güney Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türklerin istihdamýyla ilgili olarak ortaya çýkan meseleleri ve çalýþanlarýn sorunlarýný da masaya yatýran PEO ve DEV-ÝÞ, ekonomik krizi de deðerlendirerek, küresel krizin, neoliberal kalkýnma modelinin sonucu olduðuna ve çalýþanlarýn kazanýmlarýna iliþkin kuþkularýn artmasýna, eþitsizliklerin büyümesine ve sosyal devletin altýnýn oyulmasýna yola açtýðýný kaydetti. ÞÝZOFRENÝ HASTASI PÝYANÝST, KKTC'DE PSÝKÝYATRÝSTLER ÝÇÝN ÇALACAK Hayatý Oscar ödüllü "Shine" filmine konu olan þizofreni hastasý piyanist David Helfgott, 3 Nisan'da KKTC'de psikiyatristlere konser verecek. Dünyanýn en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen David Helfgott, "Gazi Psikiyatri Günleri" kapsamýnda 3 Nisan'da KKTC'de sahne alacak. Helfgott, bu konserin ardýndan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý ve Hürriyet evleri ziyaret ederek hasarýn belirlendiðini ifade eden Tatar, zararýn tümünün ödeneceðini, ödemelerin de bugün baþlayacaðýný açýkladý. Çeklerin Lefkoþa Kaymakamlýðý'ndan kimlik kartý gösterilmesi ile alýnabileceðini ifade eden Tatar, ödemelerin yapýlmasýnýn esnafa da katký saðlayacaðýný dile getirdi. Konuþmasýnda sigorta þirketlerinin ödemelerine de deðinen Tatar, sigortalý ev ve iþyerlerine ödemelerin bir an önce yapýlmasý ve vatandaþýn sýkýntýsýnýn giderilmesini istedi. Tatar, Kuzey Kýbrýs'ta ev ve iþ yerlerin sigortalanmasýnýn da yaygýn hale getirilmesi gerektiðini dile getirdi. Özer Kanlý da, böyle bir felaketin bir daha yaþanmamasý temennisinde bulundu. Kanlý, BRTK olarak sellerden zarar görenlere yardým edilmesine önderlik yaptýklarýný ve bu yardým kampanyalarý çerçevesinde toplam 503 bin TL'lik yardým toplandýðýný kaydetti. Kanlý, maddi yardým haricinde kýyafet ve benzeri baþka yardýmlarýn da yapýldýðýný söyledi. gazetesinin katkýlarýyla 6 Nisan'da da Türkiye'de olacak. Helfgott, konserlerinde 12 yýl tedavi görmesine sebep olan Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu yorumlayacak. Bilim Ýlaç sponsorluðunda düzenlenen "Gerçekler Maskelenmesin" projesi kapsamýnda, 6 ay önce Türkiye'ye gelen Helfgott'un 3 Nisan'daki konseri Acapulco Resort Hotel'de, 6 Nisan'daki konseri ise Aya Ýrini'de gerçekleþtirilecek. EROÐLU GÖNYELÝ'YÝ ZÝYARET ETTÝ Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Baþbakan Derviþ Eroðlu, dün Gönyeli'yi ziyaret etti. Açýk pazar ve yol üzerindeki dükkanlarý gezen Eroðlu, vatandaþlarla ve esnafla sohbet etti. BRT'nin haberine göre Eroðlu'na Parti Genel Sekreteri Ýrsen Küçük, bazý bakanlar, milletvekilleri ve parti kadýn kollarý da eþlik etti. Burada basýna açýklamada bulunan Eroðlu, Gönyeli halkýnýn sorunlarýný dinlediðini ve vatandaþlarla sohbet etme fýrsatý bulduðunu söyledi. Eroðlu, bunun bir seçim gezisi olmadýðýný da vurgulayarak, cumartesi gecesi Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek gece ile seçim gezilerinin resmen baþlayacaðýný belirtti. GÜNLÜK DEVLET SANATÇISI OLMAYI REDDEDEN BÜYÜK USTA Sazýn ve sözün büyük üstadý Neþet Ertaþ kardeþliðin lehçesiyle konuþur daima. Bu yüzden Demirel'in cumhurbaþkanlýðý döneminde devlet sanatçýsý unvanýný reddettiðini duyduðumuzda þaþýrmadýk. 'Devlet sanatçýsý sýfatý ayrýmcýlýktýr' diyen bu büyük usta þimdiye kadar devletten bir kuruþ almadý. Yaþar Kemal ona "Bozkýrýn Tezenesi" der, o ise kendini "garip" olarak tanýmlar. 72 yaþýný dolduran Neþet Ertaþ'ýn babasý düðün çalgýcýsýymýþ, kendisi de 6 yaþýndan 14 yaþýna kadar düðün çalgýcýlýðýný sürdürmüþ. 'Okul yüzü görmedim, düðünler okulumdu' diyor. Politik görüþü sorulduðunda cevabý kýsadýr: 'Tek görüþüm sevgi ve kardeþliktir.' Bir kez bile oy kullanmamýþ. Bunun nedenini þöyle açýklýyor: 'Ben saðcýnýn da solcunun da davetine giderim. Bu Neþet Ertaþ tarzýdýr. Ama nereye gidersem gideyim kendi teklifimi söylerim. Siyaset tekliflerini hep reddettim. Cumhurbaþkaný seçseler bile kabul etmem.' Neþet Ertaþ olmak "siyasetçi" olmak kadar kolay deðil ki... HASAN'LAR Hasan Hastürer'in CTP'li ve Talatçý olduðunu bilirdi herkes... Ama Hasan Kahvecioðlu'nun da Talatçý olduðunu yeni öðrendi... Mustafa Akýncý Amerika'ya gitmeseydi de görseydi... YÝNE ANKARA Talat neden Ankara yollarýna düþüyor yine? Abdullah Gül'ün Tahsin Ertuðruloðlu ile neler konuþtuðunu kimse ona söylememiþ mi? YASEMÝNLER Bilinmesi gereken þu: Yasemin Hareketi'nin Ýzzet'i yoktur... Ýzzet-i nefsi vardýr! NASIL AÇACAK... Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? SEN DE MÝ? Derviþ Eroðlu Tahsin'e "Sen de mi Brütüs?" dememiþ daha. Demez tabii... Yere düþmemiþ ki henüz... Týrnak... "Aradan aylar geçti. Deniyor ki hâlâ bilmem kaçýncý partidir donmuþ et ithali devam ediyor. Ne var ki biz hâlâ ne o donmuþ etle tanýþtýk ne de kasabýn çengelindeki otuz lira kilosundan aþaða almak talihini yaklaladýk! O kazýk devam etmekte, buna karþýlýk ne kasabýndan ne hayvancýsýndan ses seda çýkmamaktadýr..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Bir kayýp otobüse kaç reis-i cumhur sýðar? Bizde sekiz olabiliyor bu rakam. Bu da komedimizi ortaya koymaya yetiyor zaten. Paramparçayýz. Kimsenin kimseye güveni yok. Saðý gelmiþ tekel yaratmýþ, solu gelmiþ gözü dönmüþ. Yeminler billâhlar hep köy kahvelerinde kalmýþ". Ayþemden AKIN (Star) "Birileri eðri oturup doðru konuþsun ve açýklasýn, Kýbrýs'ýn ortasýndan geçen sýnýr çizgisinin kuzeyinde kalan kara parçasý nereye kadar 'özgür'?" Oya GÜREL (Haberdar) "Ben bu duruma bayýldým. Dört gözle TV'lerde seçim propagandalarýnýn baþlamasýný beklerim. Adaylarý görünce, düþündüm ve bu önümüzdeki bir ay süre hem çok kaliteli hem de çok zevkli geçeceði kanaatine vardým. Aynen rahmetli Kemal Sunal filmleri gibi." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Seçimlerimize tam bir ay kalmýþ. Ve Mehmet Ali Talat bugün bir kez daha Ankara'ya gidiyor. Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan ve Ahmet Davutoðlu ile görüþecek. Yapýlan resmi açýklamaya bakýlýrsa, yine Kýbrýs sorunuyla ilgiliymiþ bu ziyaret... Ancak bu seçim arifesinde buna kim inanýr ki? Talat böyle bir dönemde Ankara'ya gidecek, en tepedekilerle görüþecek ve konu seçim olmayacak ha... Mümkün mü hiç? Tahsin Ertuðruloðlu'nun aday olmasýndan sonra, durumun Talat lehine deðiþip deðiþmediðini çok merak ediyor Ankara. AKP Þubat'ta yaptýrmýþ anketini. Ve Eroðlu orda da %13 fark atmýþ Talat'a... Asýl endiþe bu mu acaba?

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Yrd. Doç. Dr. Nuran YILDIZ Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde þeffaf yönetim anlayýþý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı