Romatoid Artritte Omurga Tutulumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Romatoid Artritte Omurga Tutulumu"

Transkript

1 E itim / Education 15 Spine Involvement in Rheumatoid Arthritis Ömer Faruk fiendur, Yasemin TURAN Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye Özet Summary Romatoid artritin servikal omurgay etkiledi i iyi tan mlanm flt r. Boyun tutulumunun aksine, torakal ve lomber omurga tutulumu daha nadir incelenmifltir. Bu yaz da, romatoid artritte omurga tutulumunun fizyopatolojisi, klinik bulgular ve radyolojik görüntüleme yöntemleri güncel yay nlarla birlikte gözden geçirilmifltir. Türk Fiz T p Rehab Derg 2008; 54 Özel Say 1: 15-9 Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, servikal, torakal, lomber, omurga Rheumatoid arthritis affecting the cervical spine has been well described. In contrast with the neck, thoracic and lumbar spine involvement has not been widely investigated. In this paper, pathophysiology, clinical findings and radiological imaging methods of spine involvement in rheumatoid arthritis was reviewed with the current reports. Turk J Phys Med Rehab 2008; 54 Suppl 1: 15-9 Key Words: Rheumatoid arthritis, cervical, thoracic, lumbar, spine Romatoid artrit (RA) periferik sinovyal eklem tutulumunun yan s ra di er doku ve organlar da etkileyebilen kronik, enflamatuvar ve sistemik romatizmal bir hastal kt r (1). Dünyadaki yetiflkin populasyonun yaklafl k olarak %1-2 sinde bu hastal k görülmektedir. Kad nlar n erkeklere oranla 3 kat daha fazla etkilendi i bilinmektedir (2). RA da servikal tutulum yayg n olarak görülmektedir. Hatta servikal vertebray en fazla tutan inflamatuvar artrit olarak bilinmektedir (3). Servikal omurga tutulumuna göre torakal ve lomber omurga tutulumu daha az oranda görülmektedir (4). Bu yaz da, RA hastalar nda omurga tutulumunun klinik bulgular, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve tedavisi hakk ndaki güncel bilgiler sunulmufltur. Servikal Vertebra Tutulumu Romatoid artrit hastalar ndaki servikal tutulum ilk kez 1980 y - l nda Garrod taraf ndan tan mlanm flt r (5). Daha sonraki y llarda servikal vertebralarda tutulum oran de iflik yaz larda çok farkl oranlar verilmekle birlikte yaklafl k olarak %25-80 aras nda oldu u bildirilmifltir (6). Son y llarda RA için agresif tedavi yaklafl mlar ile bu oran n daha da azalaca vurgulanm flt r (7). Servikal tutulumun RA n n erken dönemlerinde bafllad ve periferik hastal k aktivitesinin fliddeti ile yak ndan iliflkili oldu u bilinmektedir (3,8). Fizyopatolojisi Servikal omurga iki bölümde incelenir; üst servikal omurga (C1 ve C2, atlantoaksiyel, atlantoodontoid ve atlantooksipital eklemler) ve alt servikal omurga (C3 ve C7 aras ndaki tüm unkovertebral ve faset eklemler). Boynun rotasyon hareketi daha çok üst servikal omurga taraf ndan gerçeklefltirilirken fleksiyon ve ekstansiyon hareketi ise ço unlukla alt servikal omurga taraf ndan yap lmaktad r. Servikal bölgedeki eklemler, transvers ligaman, alar ligaman ve aksesuvar atlantoaksiyel ligaman olmak üzere bir grup ligaman taraf ndan stabilize edilir (9,10). Romatoid artrit hastalar ndaki servikal omurgan n radyolojik tutulumunun patogenezi tam anlafl lamamakla birlikte RA n n karakteristik lezyonu olan sinovyal pannusun direkt bas s suçlanmaktad r. Romatoid pannus inflamasyon sürecinde prolifere fibroblast ve inflamatuvar hücrelerden oluflur. Pannustan salg lanan kollajenaz ve di er proteolitik enzimler, kartilaj, ligaman, tendon Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ömer Faruk fiendur, Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ayd n, Türkiye Tel: Faks: E-posta: Kabul tarihi: Mart 2008

2 16 Türk Fiz T p Rehab Derg 2008: 54 Özel Say 1; 15-9 Tablo 1. Romatoid artrit hastalar nda servikal vertebra tutulumu için risk faktörleri. fiiddetli poliartrit olmas Romatoid faktör pozitifli i Uzun dönem kortikosteroid kullan m leri yafl Hastal k süresi (10 y l üstü daha fazla) Erkek hastalar Tablo 2. Romatoid miyelopatinin Ranawat s n flamas. Evre 1 Evre 2 Evre 3 Nörolojik defisit yok Subjektif zay fl k Objektif zay fl k Hiperrefleksi ve Üst motor nöron dizestezi bulgular A: Ambulatuvar B: Nonambulatuvar ve kemi i tahrip etmektedir. Bunun sonucunda oluflan destrüktif sinovit, ligamantöz laksite ve kemik erozyonlar gelifltirip servikal bölgede instabilite ve subluksasyona yol açabilmektedir (6). Oksiput-C1, C1-C2 eklemlerinin sinoviyal doku a rl kl olmas ve C1-C2 faset ekleminin aksiyal düzlemde olmas sebebiyle üst servikal bölge tutulumu alt servikal bölge tutulumuna oranla daha fazla görülmektedir (6). Servikal vertebra tutulumu için risk faktörleri Tablo 1 de verilmifltir (10). Hastal k fliddeti ile servikal tutulum iliflkisinin araflt r ld bir çal flmada hastal aktif olan olgularda belirgin derecede daha fazla servikal tutulum saptanm flt r. Ayn çal flmada servikal tutulum saptanan RA hastalar n n sadece %40-88 inde boyun a r s yak nmas n n oldu u rapor edilmifltir (11). Pellicci ve ark. n n (12) bir çal flmas nda hastalar n %80 inde servikal bölge tutulumuna ra men ancak %36 s nda nörolojik bulgu oldu u gözlenmifltir. Ayr ca radyolojik olarak instabilite gösteren RA hastalar n n %50 sinin klinik olarak asemptomatik oldu u vurgulanm flt r. Hastalar n fizik muayene bulgular na göre romatoid miyelopati nin klinik de erlendirilmesinde Ranawat s n flamas kullan l r (Tablo 2). Bu s n flaman n hastalar n de erlendirilmesi, tedavi stratejisi ve tedavi sonuçlar n de erlendirmek amac yla oldukça yararl oldu u gösterilmifltir (13). Bu s n flama kullan larak yap lan bir çal flmada evre IIIb ye giren romatoid myelopatili hastalar, opere edilmifller ve sonuçta hastalar n evre IIIa ya geriledikleri ve yaflam kalitelerinde oldukça anlaml iyileflme oldu u gözlenmifltir (14). Klinik olarak RA hastalar ndaki servikal tutulum esas olarak atlanto-aksiyel subluksasyon (AAS) (%65), odontoidin süperiora migrasyonu (%20) ve subaksiyel subluksasyon (SAS) (%15) olmak üzere 3 flekilde görülmektedir. Ayr ca bu 3 ana tutulumdan bir ya da ikisinin birlikte oldu u kombinasyonlar saptanabilir (3). 1. Atlanto-aksiyel subluksasyon (AAS) En s k görülen servikal tutulum fleklidir. Bas seviyesine göre de iflen semptom ve klinik bulgular s ras yla Tablo 3 ve 4 de verilmifltir (3,10,15). Yap lan çal flmalarda AAS olgular n n %70 inde anterior, %20 sinde lateral, %7 sinde posterior çok nadir olarak da rotasyonel subluksasyon olaca bildirilmifltir (16). A)Anterior Atlantoaksiyel Subluksasyon En s k görülen AAS tipidir. Transvers, alar ve apikal ligamanlardaki destruksiyona ba l oluflmaktad r. Bunun sonucunda atlas öne do ru yer de ifltirmektedir. Böylece spinal kanal daraltarak kompresyona neden olmaktad r. Naranjo ve ark. (17) anterior AAS yi eroziv RA hastal n n bir belirteci oldu unu vurgulam fllard r. Ayn çal flmada Larsen skorundaki her 10 derece art flda anterior AAS için %33 risk art fl oldu u gözlenmifltir. Bu tip olgularda hem fleksiyon hem de ekstansiyonda direkt radyografi çekilmelidir. Çünkü nötral pozisyonda çekilen radyografilerde %48 olgunun gözden kaçabildi i gösterilmifltir (10). B) Lateral Atlantoaksiyel Subluksasyon Atlantoaksiyel eklemin tek tarafl tutulumudur. Birinci servikal vertebra laterale kaym flt r. Hastalar kemik kollaps n n oldu u bölgeye do ru bafl n e er ve yüzünü karfl yöne do ru çevirir. A z aç k antero-posterior direkt grafide; C1 ve C2 aras nda iki milimetreden fazla kayma olmas tan koyducudur (10). C) Posterior Atlantoaksiyel Subluksasyon Densin pannusla destruksiyonu sonras, C1 in posteriora kaymas sonucu oluflur. Nörolojik bozukluk bu tipte daha s k görülmektedir (10). Lipson un bildirdi i bir çal flmada 18 hastan n beflinde nörolojik hasar gösterilmifltir (18). D) Rotasyonel Atlantoaksiyel Subluksasyon Çok iyi bilinen bir form olmad gibi nadir görülmektedir. Transvers ligaman n tek tarafl hasarlanmas sonras C1-C2 ekleminde dislokasyon geliflmektedir. Hastalar genellikle yayg n boyun a r s ndan yak nmaktad rlar (10). Tablo 3. Atlantoaksiyel subluksasyon semptomlar. C2 bas s semptomlar Ense A r s Mastoid üzerinde a r Kulak a r s Migren Fasiyal a r Myelopati semptomlar Üst ve alt ekstremitelerde güç ve endurans kayb Üst ekstremitelerde beceri kayb Yürüyüfl bozuklu u Parestezi Mesane ve barsak fonksiyon bozuklu u Vertebrobaziller yetmezlik semptomlar Ataklar halinde bafl dönmesi Bay lmalar Tinnitus Görme kayb Denge kayb Diplopi, disfaji Tablo 4. Atlantoaksiyel subluksasyon bulgular. Boyun eklem hareket aç kl nda k s tl l k Baz olgularda palpasyonla krepitasyon Tortikollis (rotator subluksasyon) Pozisyon hissinin kayb Motor ve duyu kayb nce beceri kayb Derin tendon reflekslerinde artma Klonus Yürüyüfl bozuklu u Patolojik reflekslerin bulunmas Lhermitte belirtisi Serebellar testlerin pozitifli i

3 Türk Fiz T p Rehab Derg 2008: 54 Özel Say 1; Odontoidin superiora migrasyonu (psödobaziller invaginasyon) Atlantoaksiyel subluksasyondan sonra ikinci s kl kta görülen servikal tutulum fleklidir. Oksiput-C1 ve C1-C2 eklemlerindeki erozyona ba l olarak olufltu u düflünülmektedir. Beyin sap ve odontoid aras ndaki vertikal mesafe azalm flt r. Odontoidin süperiora migrasyonu ile beyin sap na direkt kompresyon olmas yla nörolojik hasar ve hatta ölüm görülebilmektedir (6). 3. Subaksiyel Subluksasyon Yaklafl k olarak %15 oran nda görülür. Çok seviyeli bir tutulum söz konusudur. Subaksiyel subluksasyonun önceki üst servikal füzyonlardan sonra da geliflebildi i bildirilmifltir (6). Postür olarak kifotik bir görünüm söz konusudur. Spinal kord kompresyonu, AAS ye göre daha nadirdir, ancak daha fliddetli seyretmektedir. Yap lan bir çal flmada nörolojik bulgular n subluksasyonun derecesi ve spinal kanal çap yla da iliflkili oldu u rapor edilmifltir (19). Baflka bir çal flmada ise boyun a r s yak nmas n n, radyolojik bulgularla korelasyon göstermedi i gözlenmifltir (20). 4. Kombine tutulum Paimela ve ark. (21) 7 y l boyunca RA l hastalardaki servikal lezyonlar araflt rm fllar ve hastalar n 1/4'ünde anterior subluksasyon, ard ndan vertikal dislokasyon, son olarak da alt servikal omurga tutulumu geliflti ini rapor etmifllerdir. Baflka bir çal flmada, üst servikal lezyonlu 79 RA l hastan n 35 inde anterior AAS, 34 ünde vertikal AAS ve anterior AAS birlikteli i, 10 hastada ise vertikal subluksasyon geliflti i bildirilmifltir (22). Servikal Omurga Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Direkt radyografiler hastalar de erlendirmekte oldukça yararl d r. Hastalar dinamik fleksiyon ve ekstansiyonda lateral grafiler ile de erlendirilmelidir. Bu grafilerdeki çeflitli ölçümler hastal k progresyonunu takip etmede önemlidir. Bu ölçümler aras nda en s k kullan lanlar; anterior atlantodental interval (AAD ), posterior atlantodental interval (PAD ), subaksiyel sagital kanal çap, McGregor hatt, Ranawat indeksi ve Redlund-Johnell hatt d r. AAD ; lateral grafide C1 in anterior halkas n n posterior yüzünden, densin anterioruna kadar olan mesafenin ölçülmesiyle saptan r (fiekil 1). AA- D hem fleksiyon hem de ekstansiyonda ölçülmelidir. Normalde AAD 3 mm nin alt nda olmal d r (15); AAD >3-6 mm ise transvers ligaman hasar ve instabilite, AAD >6 mm ise alar ligaman hasar ve instabilite düflünülmelidir. AAD >9 mm olmas halinde cerrahi tedavi gerekir (23). PAD ; birinci servikal laminan n anterioru ile densin posterioru aras ndaki uzakl k ölçülerek bulunur (fiekil 1). Normalde PAD mm olmal d r (2). Uzun dönem takip edilen ve PAD 14 mm ve daha az ölçülen 79 hastada paralizi taramas ile bu yöntemin %97 daha sensitif oldu u saptanm flt r. Ayn çal flmada AA- D nin paralizi ile bir korelasyonu saptanmam flt r (24). Odontoidin süperiora migrasyonunu de erlendirmek için McGregor hatt, Ranawat indeksi, Redlund-Johnell, Chamberlain hatt, McRae hatt ölçümü kullan l r (25) (fiekil 2). McGregor hatt, lateral grafide sert dama n posterosuperioru ile oksipital kavisin en kaudal noktas aras ndad r ve densin superior ucunun bu hatt 4,5 mm den fazla superiora geçmesi odontoid migrasyonu olarak kabul edilmektedir (3). Ranawat indeksinde; C1 in posterior ve anterior arklar n n orta noktalar n birlefltiren çizgiye, C2 pedikül merkezinden vertikal do rultuda çizgi çizilir. ki çizginin kesiflti i noktaya kadar olan mesafenin ölçülmesi ile saptan r. Bu uzunluk normalde 15 mm den büyük olmal d r. E er 13 mm nin alt nda ise patolojik kabul edilir. Redlund-Johnell hatt, C2 nin korpus taban n n orta noktas ile McGregor hatt aras nda ölçülen mesafedir. Erkeklerde 34 mm nin alt nda, kad nlarda ise 29 mm nin alt nda olmas patolojik kabul edilmektedir (3,26). Chamberlain hatt sert damak ile foramen magnumun posterior kenar aras ndaki mesafedir. Odontoid proçesin bu hatt 3 mm'den fazla geçmemesi gerekir. Baziller bask olarak ka- AAD PAD Spinal Kord Oksiput Clivus McGregor Redlund-Johnell Ranawat fiekil 1. Anterior atlantodental interval (AAD ), posterior atlantodental interval (PAD ). fiekil 2. Odontoidin süperiora migrasyonunu de erlendirmek için kullan lan ölçümler.

4 18 Türk Fiz T p Rehab Derg 2008: 54 Özel Say 1; 15-9 bul edilmesi için bu ölçümün 5 mm den fazla olmas gerekmektedir (27). McRae hatt ise foramen magnumun anterior ve posterioru aras ndaki uzakl kt r. Odontoid proçes bu hatt n hemen alt nda kalmal ya da en fazla proçesin tepe noktas hat ile temas ediyor olmal d r. Odontoidin bu hatt geçmesi anormal olarak kabul edilmektedir (28). Alt servikal vertebra tutulumu olan subaksiyel subluksasyonda ise kanal çap na göre tan konur (26). Buraya kadar anlat lan radyolojik tan koyma yöntemleri Tablo 5 de özetlenmifltir. Servikal patolojiyi de erlendirmede direkt radyografinin yan s ra bilgisayarl tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de kullan lmaktad r (16). Torakal Vertebra Tutulumu Romatoid artrit hastalar nda torakal vertebra tutulumu oldukça nadir görülmektedir. ntervertebral disk aral nda daralma, vertebra gövdesinde subkondral düzensizlik, erozyon, skleroz ve faset eklem de ifliklikleri bafll ca torakal bölge tutulum göstergeleri aras nda yer almaktad r. Ayr ca torakal vertebra gövdesindeki destrüktif lezyonun, romatoid nodüle benzerlik gösterdi i bildirilmifltir (4). Literatürde torakal bölge tutulumu olan sadece befl RA hastas yay nlanm flt r. Baggenstoss ve ark. n n (29) yay nlad olguda T12 vertebral kollaps oldu u, Heywood ve ark. n n (4) yay nlad olguda T5 vertebral kollaps oldu u vurgulanm flt r. Nakamura ve ark. n n (30) ise torakal vertebra tutulumu olan iki olgu yay nlam fllard r. Bu olgulardan birincisinde spinal kordun T2 segmentinde miyelopati, ikincisinde ise T2 vertebral destruksiyon ve subluksasyon oldu u rapor edilmifltir. Ayr ca Benhamou ve ark. (31) da T9-T10 da kostovertebral eklem artriti olan RA l bir olgu yay nlam fllard r. Lomber Vertebra Tutulumu RA da lomber omurga tutulumu konusunda çok az say da çal flma vard r. Bir çal flmada erkek RA hastalar n n %5 inde, kad n RA hastalar n n ise %3 ünde lomber omurga tutulumu oldu u bildirilmifltir (32). Baflka bir çal flmada RA hastalar nda kronik bel a r s yak nmas n n %33 oran nda ve radyolojik anormalliklerle bulgular n korele oldu u rapor edilmifltir. Yine ayn çal flmada lomber bölge tutulumunun, servikal bölgeye oranla daha az oranda nörolojik defisite veya günlük yaflam aktivitelerinde bozuklu a yol açt vurgulanm flt r (33). White ve ark. (34) RA l bir hastada interforaminal romatoid pannusun, lomber bölgede çok seviyeli sinir kökü bas s yapt n ve sonuçta kauda equina sendromu geliflti ini göstermifllerdir. Williams ve ark. (35) lomber omurga tutulumu olan 6 RA l olgu yay nlam fllard r. Bu olgular n tümü hastal n aktif döneminde olan ve poliklini e bel a r s yak nmas sebebiyle gelen bayanlardan olufluyordu. Lomber bölgelerinin direkt radyografisi incelendi inde, tümünde L4-5 apofizer eklem dejenerasyonu, bir olguda skolyoz, çeflitli seviyelerde intervertebral disk mesafesindeki daralma, vakum fenomeni, küçük osteofitler, subluksasyon ve eklem yüzlerinde skleroz bulgular oldu u bildirilmifltir. Kawaguchi ve arkadafllar n n (33) yapt kapsaml bir çal flmada 106 RA hastas nda lomber omurga tutulumu araflt r lm fl, sonuçta hastalar n %40 nda bel a r s, %18 inde bacakta uyuflukluk, %12 sinde kauda equina sendromuna ba l intermittan kladikasyo ve %57 sinde ise radyolojik bulgular gözlenmifltir. Radyolojik olarak bulgu veren olgular n %37 sinde disk daralmas, %28 inde skolyoz, %23 ünde listezis, %20 sinde son plak ve faset erozyonu ve %5 inde ise osteofit varl gösterilmifltir. Yap lan bir çal flmada ise 10 y l ve daha fazla süredir RA tan s konmufl olan 104 hastada lomber bulgu varl araflt r lm flt r. Hastalarda %45,2 oran nda lomber vertebra lezyonu oldu u rapor edilmifltir. Bu çal flmada lomber vertebrada iki tip lezyon oldu u gözlenmifltir. Bu lezyonlardan birincisi disk daralmas ile karakterize destrüktif lezyon, ikincisi ise disk balonlaflmas fleklinde tan mlanm flt r. Yine ayn çal flmada RA hastalar nda lomber bölge tutulum s kl n öngörmede Ochi s s n flamas n n önemli oldu u vurgulanm flt r. Bu s n flamaya göre hastal k tutulan periferik eklemlerin say s temel al narak 3 gruba ayr lm flt r. Birinci gruptaki hastalarda en az bir eroziv bölge, ikinci grupta birden fazla eroziv bölge, üçüncü grupta ise sakatl k olmas olarak tan mlanm flt r. Çal flmaya göre üçüncü evredeki hastalarda lomber bölge tutulumu di er evredekilere oranla belirgin oranda yüksek bulunmufltur (36). Yine günümüzde yap lan bir baflka çal flmada (37) ise 60 RA hastas nda %83 oran nda lomber bölge lezyonu oldu u bildirilmifltir. Ek olarak, son plak erozyonu ve vertebral disk destruksiyonu ile RA hastal k fliddet skoru aras nda anlaml iliflki bulundu u rapor edilmifltir. Sonuç olarak; RA hastalar nda boyun a r s olmasa da AAS taramas yap lmal d r. RA hastalar nda servikal tutulum d fl nda torakal ve lomber omurga tutulumlar n n da olabilece i ak lda bulundurulmal ve hastalar bu aç dan de erlendirilmelidir. Tablo 5. Servikal patolojinin radyolojik yöntemlerle tan mlanmas Lezyon tipi Ölçüm yöntemi Patolojik Grafi Anterior AAS AAD >3 mm L Anterior AAS PAD <14 mm L Odontoidin süperiora migrasyonu McGregor hatt >4,5 mm L Odontoidin süperiora migrasyonu Ranawat indeksi <13 mm L Odontoidin süperiora migrasyonu Redlund-Johnell <29 mm L Odontoidin süperiora migrasyonu Chamberlain hatt >3 mm L Odontoidin süperiora migrasyonu McRae hatt odontoid protrüzyonu L Lateral AAS C1 ve C2 uzakl >2 mm A Subaksiyal subluksasyon Spinal kanal çap C3-C7: mm <14 mm kritik düzey L:Lateral grafi, A:A z aç k antero-posterior direkt grafi, AAS: Atlantoaksiyel subluksasyon, AAD : Anterior atlantodental interval, PAD : Posterior atlantodental interval

5 Türk Fiz T p Rehab Derg 2008: 54 Özel Say 1; Kaynaklar 1. Harris ED. Clinical features of rheumatoid arthritis. In: Ruddy S, Harris ED, Sledge CB, editors. Kelley s Textbook of Rheumatology. 6th edition, Elsevier, Philadelphia: WB Saunders Company; p Dreyer SJ, Boden SD. Natural history of rheumatoid arthritis of the cervical spine. Clin Orthop 1999;366: Nguyen HV, Ludwig SC, Silber J, Gelb DE, Anderson PA, Frank L, et al. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. Spine J 2004; Heywood AWB, Meyers OL. Rheumatoid arthritis of the thoracic and lumbar spine. J Bone Joint Surg Br 1986;68: Garrod AE. A treatise on rheumatism and rheumatoid arthritis. Londres: C. Griffin; Reiter MF, Boden SD. Inflammatory disorders of the cervical spine. Spine 1998;23: van Eijk IC, Nielen MM, van Soesbergen RM, Hamburger HL, Kerstens PJ, Dijkmans BA, et al. Cervical spine involvement is rare in early arthritis. Ann Rheum Dis 2006;65: Zikou AK, Argyropoulou MI, Alamanos Y, Tsifetaki N, Tsampoulas C, Voulgari PV, et al. Magnetic resonance imaging findings of the cervical spine in patients with rheumatoid arthritis. A cross-sectional study. Clin Exp Rheumatol 2005;23: Bland J, Boushey D. Anatomy and physiology of the cervical spine. Semin Arthritis Rheum 1990;20: Chabot AB, Liote F. A cervical spine involvement in rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine 2002;69: Oda T, Fujiwara K, Yonenobu K, Azuma B, Ochi T. Natural course of cervical spine lesions in rheumatoid arthritis. Spine 1995:20, Pellicci PM, Ranawat CS, Tsairis P, Bryan WJ. A prospective study of the progression of rheumatoid arthritis of the cervical spine. J Bone Joint Surg Am 1981;63: Ranawat CS, O Leary P, Pellici P, Tsairis P, Marchisello P, Dorr L. Cervical spine fusion in rheumatoid arthritis J Bone Joint Surg Am 1979;61: Nannapaneni R, Behari S, Todd NV. Surgical outcome in rheumatoid Ranawat Class IIIb myelopathy. Neurosurgery 2005;56: Rawlins BA, Girardi FP, Adjei OB. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. Rheum Dis Clin North Am 1998;24: Boden SD, Clark CR. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. In: Clark CR, (ed). The cervical spine. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1998, p Naranjo A, Carmona L, Gavrila D, Balsa A, Belmonte MA, Tena X, et al; EMECAR Study Group. Prevalence and associated factors of anterior atlantoaxial luxation in a nation-wide sample of rheumatoid arthritis patients. Clin Exp Rheumatol 2004;22: Lipson S. Cervical myelopathy and posterior atlanto-axial subluxations in patients with rheumatoid arthritis. J Bone Joint Surg 1985;67: Reijnierse M, Dijkmans BA, Hansen B, Pope TL, Kroon HM, Holscher HC, et al. Neurologic dysfunction in patients with rheumatoid arthritis of the cervical spine. Predictive value of clinical, radiographic and MR imaging parameters. Eur Radiol 2001;11: Jacobsen EA, Riise T. MRI of cervical spine with flexion and extension used in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2000;29: Paimela L, Laasonen L, Kankaanpaa E, Lerisalo-Repo M. Progression of cervical spine changes in patients with early rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1997;24: Fujiwara K, Yonenobu K, Ochi T. Natural history of upper cervical lesions in rheumatoid arthritis. J Spinal Disord 1997;10: Rana NA. Natural history of atlanto-axial subluxation in rheumatoid arthritis. Spine 1989;14: Boden SD, Dodge LD, Bohlman HH, Rechtine GR. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. J Bone Joint Surg 1993;20: Boden SD. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. Spine 1994;19: Yoshida K, Hanyu T, Takahashi E. Progression of rheumatoid arthritis of the cervical spine: radiographic and clinical evaluation. J Orthop Sci 1999;4: Chamberlain WE. Basilar impression/platybasia: Bizarre developmental anomaly of occipital bone and upper cervical spine with striking and misleading neurologic manifestations. Yale J Biol Med 1939;11: McRae DL, Barnum AS. Occipitalization of the atlas. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1953;70: Baggenstoss AH, Bickel WH, Ward LE. Rheumatoid granulomatous nodules as destructive leions of vertebrae. J Bone Joint Surg Am 1952;24-A-3: Nakamura C, Kawaguchi Y, Ishihara H, Sainoh H, Kimura T. Upper thoracic myelopathy caused by vertebral collapse and subluxation in rheumatoid arthritis: report of two cases. J Orthop Sci 2004;9: Benhamou CL, Roux C, Viala JF, Gervais T. Thoracic and lower cervical spine involvement in a case of rheumatoid arthritis Rheumatol Int 1989;9: Lawrene JS, Sharp J, Ball J, Bier F. Rheumatoid arthritis of the lumbar spine. Ann Rheum Dis 1964;23: Kawaguchi Y, Matsuno H, Kanamori M, Ishihara H, Ohmori K, Kimura T. Radiologic Findings of the Lumbar Spine in Patients With Rheumatoid arthritis, and a Review of Pathologic Mechanisms. J Spinal Disord Tech 2003;16: White KP, Harth M. Lumbar pannus presenting as cauda equina syndrome in a patient with longstanding rheumatoid arthritis. Rheumatol 2001;28: Williams HS, Jayson MIV, Baddeley H. Rheumatoid involvement of the lumbar spine. Ann Rheum Dis 1977;36: Sakai T, Sairyo K, Hamada D, Higashino K, Katoh S, Takata Y, et al. Radiological features of lmbar spinal lesions in patients with rheumatoid arthritis with special reference to the changes around intervertebral discs. Spine J 2007 Jun 4; (Epub ahead of print) 37. Harzy T, Allali F, Bennani-Othmani M, Hajjaj-Hassouni N. Radiological characteristics of the lumbar spine in patients with rheumatoid arthritis. Presse Med 2007;36:

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? Omurga yaralanmaları Omurga yaralanmaları Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Dr. Savaş Arslan * % 90 ı künt travmalara bağlı oluşur * Sıklığına göre yaralanma mekanizmaları Motorlu araç kazaları Saldırı

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Dr.Erkan Göksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 1 2 3 4 Lateral grafi deyince Kafa kaidesinden İlk torasik vertebra superior kısmına kadar Servikokranium

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Os Odontoideuma Bağlı Myelopati

Os Odontoideuma Bağlı Myelopati 41 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Os Odontoideuma Bağlı Myelopati Myelopathy Secondary to Os Odontoideum Erdal KOMUT 1, Turgut KÜLTÜR 2 1 Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA 2

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (1-2): 45-49 TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION Özlem BAYSAL

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç Romatoid artrit izleminde görüntülemenin nasıl kullanılması gerektiğine dair kanıta dayalı tıp çerçevesinde öneriler sunmak Metot 13 ülke,

Detaylı

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD

Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Spinal Enfeksiyonlar -Ortopedik Yaklaşım- Doç.Dr. Güney Yılmaz SÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD Akış Epidemioloji-patogenez Görüntüleme-ayırıcı tan Piyojenik-tbc-brucella Biyopsi Tedavi Konservatif tedavi

Detaylı

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Ankilozan Spondilit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. 1 Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit.. Ankilozan Spondilit Ankiloz (füzyon)

Detaylı

Düzen. Pediyatrik X-ray İpuçları. Servikal grafiler. Servikal grafi: normal durumda. Lateral servikal grafi. Lateral servikal grafi

Düzen. Pediyatrik X-ray İpuçları. Servikal grafiler. Servikal grafi: normal durumda. Lateral servikal grafi. Lateral servikal grafi Düzen Pediyatrik X-ray İpuçları John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Travmadan sonra servikal grafiler [Dirsek sorunları] Işına ş maruz kalma ve kanser riski Işına maruz kalmamak için yaklaşımlar

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kraniyovertebral Bileşke: Radyolojik Değerlendirme ve Ölçümler

Kraniyovertebral Bileşke: Radyolojik Değerlendirme ve Ölçümler Derleme Kraniyovertebral Bileşke: Radyolojik Değerlendirme ve Ölçümler Craniovertebral Junction: Radiological Evaluation and Measurements Atilla KAZANCI 1, Serkan ŞİMŞEK 2 1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü AMERİKAN HASTANESİ Konu Başlıkları Omurga Travması Türleri Biyomekanik Konservatif ve Cerrahi Tedavi

Detaylı

LOMBER SP NAL STENOZDA ANAMNEZ VE KL N K MUAYENE BULGULARININ TANIDAK DE ER

LOMBER SP NAL STENOZDA ANAMNEZ VE KL N K MUAYENE BULGULARININ TANIDAK DE ER Fiziksel T p 2002; 5(1): 5-9 F Z KSEL TIP LOMBER SP NAL STENOZDA ANAMNEZ VE KL N K MUAYENE BULGULARININ TANIDAK DE ER DIAGNOSTIC VALUE OF HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION FINDINGS IN LUMBAR SPINAL STENOSIS

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

BOYUN TRAVMALARıNDA NÖROLOJIK KOMPLIKASYONLAR'.,

BOYUN TRAVMALARıNDA NÖROLOJIK KOMPLIKASYONLAR'., BOYUN TRAVMALARıNDA NÖROLOJIK KOMPLIKASYONLAR'., Dr. Fethive AY RAL» " Dr. Fahri SEYHAN»" " öze T Boyun travmasına uğradıktan sonra tedavi için kliniğimize müracaat etmiş hastalarda görülen nörolojik komplikasyonların,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Spondilolistezis İlk defa 1772 yılında Herbiniaux un yaptığı zor doğum ile tanımlanıyor

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar

Konjenital Skolyozda Kırmızı Bayraklar 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi NECDET ALTUN Konjenital skolyoz / Pandora nın Kutusu Embriyojenik hata Omurgada Vertebralar İntraspinal Toraksta Diğer organ ve sistemlerde Tanı Süreç

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Kranyovertebral bölgeye ait konjenital. Os Odontoideumlu Bir Olgunun Radyolojik Görüntüleme Bulguları ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu.

Kranyovertebral bölgeye ait konjenital. Os Odontoideumlu Bir Olgunun Radyolojik Görüntüleme Bulguları ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 3(2):84-88, 2010 Olgu Sunumu Os Odontoideumlu Bir Olgunun Radyolojik Görüntüleme Bulguları ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu Kemal YÜCESOY 1, Mürvet YÜKSEL 2, Orhan KALEMCİ 1,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları ve nadiren kranial

Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları ve nadiren kranial Ağrılı Büyük Frontal Osteoid Osteoma MEHMET BASMACI 1, AŞKIN ESEN HASTURK 1 Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü ÖZET Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Klinik uygulamalarda, kranyovertebral bölge ve servikal vertebralara

Klinik uygulamalarda, kranyovertebral bölge ve servikal vertebralara Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:38-42 NÖRORADYOLOJ DE ERLEND RME: RES MLERLE B R KONU Kranyovertebral bölge ve servikal vertebra anomalileri Altan Y ld z, F. Demir Apayd n, Caner Özer, Hulusi

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Romatizmal Hastalıklarda Kraniyovertebral Bileşke Sorunları

Romatizmal Hastalıklarda Kraniyovertebral Bileşke Sorunları Derleme Romatizmal Hastalıklarda Kraniyovertebral Bileşke Sorunları Craniovertebral Junction Problems in Rheumatologic Diseases Burcu GÖKER, Talat KIRIŞ Liv Hospital, İstanbul, Türkiye Yazışma Adresi:

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER bolum13 4/9/11 2:05 PM Page 136 136 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Giriş Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. Ali Erhan Nokay Boyun ağrısı nedenleri Travma Biyomekanik yaralanma Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) Enfeksiyon

Detaylı

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com

Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. yildirimca@hotmail.com Omurga ve Omurilik Yaralanmaları yildirimca@hotmail.com 26 Y. Bayan hasta Araç içi trafik kazası C5 kompresyon kırığı Tam kesi Son durumu Bir devlet hastanesi yoğun bakımında tedavi altında Uzm. Dr. S.G.

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:110-115/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(1):24-28, 2014 doi:10.5222/sscd.2014.024 Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu Mehmet Kara 1, Aram Bakırcı 2, Cem Dinç 3, Celal Ahmet İplikçioğlu

Detaylı

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri. Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures

Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri. Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures Osteoporoz Dünyas ndan (2002) 8 (3): 105-109 Osteoporoz Dünyasından Osteoporotik Vertebra Fraktürlerinde Risk Faktörleri Risk Factors in Osteporotic Vertebral Fractures Rezzan Günayd n*, Nefle Ölmez*,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI bolum5 4/8/11 3:19 PM Page 58 58 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 5- Afi KÂR (OVERT) NSTAB L TE LE KRON K NSTAB L TE ARASINDAK FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAV YE YANSIMASI 5 ÂŞİKAR

Detaylı

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ İzole spinöz proses metastazı yapan non-small cell akciğer kanseri MEHMET BASMACI 1, AŞKIN ESEN HASTÜRK 1 1 ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROŞİRÜRJİ BÖLÜMÜ ÖZET Spinal tümörlerin en sık

Detaylı

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Prof. Dr. Mustafa UZAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 27 Şubat 2015 KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı