Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Þubat Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma

2

3 Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa lapa yaðan kar etrafa ayrý bir güzellik katýyor. Aðaçlarýn üzerine düþen karlar Ýstanbul u bir tablo gibi gösterirken, bir yandan karýn güzelliðini seyrediyor, bir yandan da bu güzelliðin diðer tarafýný düþünmeden yapamýyorum. Allah fakir fukaraya yardým etsin. Bizler sýcacýk evlerimizde oturup çorbalarýmýzý rahat rahat içerken onlarýn soðukla savaþý benim içimi üþütüyor. Yüce Rabbimin bize verdiði nimetleri ihtiyacý olanlarla paylaþtýkça evimizde sýcak çorbamýzý gönül rahatlýðý ile içebileceðimiz inancýndayým. Hayatýn akýþýna kapýlýp giderken çok da ince düþünemediðimizi, yeteri kadar empati yapamadýðýmýzý düþünüyorum aslýnda. Bu empatiyi yapabilseydik, tüm dünya barýþ, huzur ve sevgi dolu olurdu. Ýnsanlar kendine bahþedilen güzelliklerin ya kýymetini bilmiyor ya da bilerek kendilerinden baþkasýný düþünmez oluyorlar. Duyduðumuz haberler her geçen gün bizleri üzüyor. Bu yazýyý hazýrlarken, TV programlarý bölünüp doðu bölgemizden tüm Türkiye yi yasa boðan son dakika haberleri geçiyor. Bizler çok daha kötü günleri omuz omuza geçirmiþ, en kötü þartlarda bile birlik ve beraberliðini kaybetmeyerek, sýfýrdan bir ulus meydana getirmiþ insanlarýz. Yardýmseverliðimiz, dostluðumuz; bayraðýmýza, topraklarýmýza, dinimize saygýmýz bizleri diðer uluslardan farklý kýlar. Biz bu mozaik dokuda asýrlardýr bu memleketin bütün güzellikleri doyasýya yaþýyoruz. Bu topraklarý karýþtýrmaya çalýþanlar bilmiyorlar ki onlar karýþtýrdýkça bizler birbirimize daha çok kenetleneceðiz. Canlar yakýlabilir, yok edilebilir ama kenetlenen yürekler yerlerinden koparýlamaz. Buradan, bu vatan için Allah ýn rahmetine kavuþan herkesi rahmetle, saygýyla anýyor ve bu kötü günleri de en kýsa zamanda geride býrakýp güzel günlere bir an evvel kavuþacaðýmýza, bu eþi benzeri olamayan topraklarda her zaman çoluk çocuk huzurlu ve mutlu yaþayacaðýmýza inanýyorum. Yeni Yönetim Kurulu döneminde çýkardýðýmýz ilk dergiden bu yana pek çok organizasyonda bir arada olduk. Bu anlarýn bizlere en önemli katkýsý bursiyer öðrenicilerimiz, yönetim kurulumuz, ilçe derneklerimiz ve sizlerle aramýzdaki baðlarý kuvvetlendirip, birbirimize daha sýký sarýlmamýzý saðlamýþ olmasýdýr. Kayserililer olarak bizler, sadece ticarette deðil; birbirimize, deðerlerimize, insanýmýza ve topraðýmýza karþý vefakârlýk konusunda da gayet baþarýlýyýz. Bununla ne kadar övünsek azdýr. Organize ettiðimiz toplantýlarda, yemeklerde ve seyahatlerdeki beraberliðimiz ve en önemlisi hayýrseverlik konusundaki hassasiyetimiz... Bizi diðer BURS VEREN HAYIRSEVERLERÝMÝZ (*) 1. METAL SAC LTD. ÞTÝ. 2. TÜRK EÐÝTÝMÝNE ÖZGÜ KADÝR HAS VAKFI 3. SÜLEYMAN ÇETÝNSAYA 4. ÝZZET BAYRAKTAR 5. YAÞAR KÜÇÜKÇALIK 6. AYDOÐANLAR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. 7. CEPA CELEBCÝOÐLU ÝTHALAT. A.Þ 8. DEDEMAN MADENCÝLÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. 9. SABAHATTÝN SOMAL 10. SERVET KÜÇÜKÇALIK 11. OLIMPIA CAM 12. KUMTEL SAN VE TÝC. A.Þ. 13. H. BAYRAKTAR YATIRIM HOL. A.Þ. 14. MEHMET KESÝMOÐLU 15. YOLBULANLAR NAK. SAN. VE TÝC. A.Þ. 16. GÜLSOY OTOMOTÝV A.Þ. 17. MEHMET ÖZTAÞKIN 18. AHMET HASOÐLU 19. ERCÝYAS ÇELÝK BORU SAN. A.Þ. 20. ÜNAL MOTORLU ARAÇLAR A.Þ. 21. SARAY HALI A.Þ. 22. AHMET ÇETÝNSAYA 23. FATÝH KARAMANCI 24. TEM MOBÝLYA LTD. ÞTÝ. 25. ASMESAN SAC SAN. VE TÝC. A.Þ. 26. AHMET SOMDAÞ 27. GRUP METAL SAC SAN. VE TÝC. A.Þ. 28. LATÝFE BAYRAKTAR 29. M. SELÝM KESÝMOÐLU 30. ÞABAN KINAÞ 31. MEHMET ARISOY 32. DEKOR RULO FIRÇA SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. 33. SERGEN METAL DIÞ TÝC LTD.ÞTÝ. 34. MUSTAFA KÜÇÜKÇALIK 35. MEHMET MELÝH KÜÇÜKÇALIK 36. ÝBRAHÝM NAZÝK 37. HASAN ERGUN 38. ÖREN ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI 39. AHMET BALCIOÐLU 40. MEHMET HAZER 41. ÞÜKRAN HAZER 42. MUALLA KÖSEOÐLU 43. YAÞMAK TURÝZM A.Þ. 44. AHMET EMÝNOÐLU 45. METHÝYE ÝKBAL ÇETÝNSAYA 46. ÖMER ÇETÝNSAYA 47. LÝBAS ÖZATEÞ 48. YILDIZ ALTUNBAY 49. ÝREM - KAAN AYDOÐAN 50. KADRÝYE KAÞIKÇI 51. DÝLEK KALKAN TEPETAM 52. HATÝCE DABAK 53. ÝRFAN GÖZÜBÜYÜK 54. FEVZÝ FEVZÝOÐLU 55. NEZÝH ÇARÞIBAÞI 56. FERÝHA GAZÝOÐLU 57. ÞÝRÝN SERDAROÐLU 58. BEHÝYE KAYA 59. FÝDE POSTAAÐASI 60. ÖZLEM POSTAAÐASI 61. ÝNCÝ UZANDAÇ 62. PINAR UZANDAÇ 63. ADEM ÇÝLSAL 64. KADINLAR KOMÝSYONU 65. YASEMÝN AYDOÐAN 66. HATÝCE ERDOÐAN 67. FÝKRET ERBÝL ÖNEM 68. MEHMET DOÐANYÝÐÝT * Burs veren hayýrseverlerimizin listesi verdikleri burs sayýsýna göre dizilmiþtir.

4 Baþkan dan... insanlardan farklý kýlýyor. Kayseri'ye hayýrseverlerimiz tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn yaný sýra, benim ve yönetim kurulumun sevinç kaynaklarýndan biri de bu cömert insanlarýn burs konusundaki hassasiyetleridir. Þu anda 650 ye ulaþan bursiyer sayýmýz inþallah her geçen gün daha da artar. Sizlere bu gençler adýna tekrar teþekkür etmek istiyorum. Bir insana destek olmak, özellikle hayata hazýrlanan bir gence yardýmcý olmak inanýlmaz mutluluk verici bir olay. Bana üzüntü veren nadir olaylardan biri ise dernek merkezinin sosyal kültürel bir merkez olarak hem bizlere hem gençlerimize cevap verebilecek kapasiteye sahip olmamasý. Allah biliyor ya, dernek binamýzýn daha modern bir hale geldiðini görmeyi çok istiyorum. Sizlerin de ayný duygularý paylaþtýðýnýza eminim. Kayserililere yakýþan bir dernek merkezi, sivil toplum örgütü olarak yapacaðýmýz iþleri daha da geliþtirecektir. Günden güne büyüdüðümüz için önceleri bizim için yeterli olan dernek binamýz artýk taleplerimize karþýlýk verememekte. Kayserililere yakýþan bir dernek merkezi, sivil toplum örgütü olarak yapacaðýmýz iþleri daha da geliþtirecektir. Bu ihtiyacýn sizlerin katkýlarýyla hayal olmaktan çýkýp gerçekleþmesine olan inancým tam. Web sayfamýzý da yenileyerek sizin dernekle ve birbirinizle daha kolay iletiþim kurabilmenizi saðlamaya çalýþtýk. Umarým de derneðimizle ilgili aradýðýnýz her þeyi bulabilirsiniz. Özellikle ticaret rehberinin, sizlerin katýlýmýyla, güzel bir veritabanýna ulaþacaðýna eminim. Boðazdaki yat gezimiz, yönetim kurulumuzun vermiþ olduðu iftar yemeðimiz, yahni ve pilavlý bayramlaþma toplantýlarýmýz Bu toplantýlardan bahsetmiþken bize her zaman hakkýyla ev sahipliði yapan Sayýn Dedeman Ailesi ne þahsým ve hemþerilerim adýna buradan teþekkürlerimi iletirim. Bundan sonra daha kalabalýk toplantýlarda da sevgi saygý çerçevesinde bir araya gelip birlik ve beraberliðimizi daha çok perçinleyeceðimize ve genç nesile iyi bir örnek teþkil edeceðimize inanýyorum. Ve bu dönemde kurduðumuz Genç Ýþ Adamlarý ve Yöneticiler Komisyonu ile yaptýðýmýz toplantýda da, gençlerin bizlerden sonra bayraðý çok iyi taþýyacaklarý sonucuna ulaþtýk. Ne de olsa çocuk ailede neyi görürse onu yaþatýyor, devam ettiriyor. Duyarlýlýklarýndan dolayý gençlerimizle ne kadar gurur duysak, onlara ne kadar teþekkür etsek azdýr, tabiiki sizlere de. Kiþiler geçicidir ama makamlar bakidir. Ben bu görevi bitirdiðimde, sizlere, bursiyerlerimize ve derneðimize ufacýk da olsa bir katkým olduðunu bilmek beni çok mutlu edecektir. Ýnsanýn baþkalarý için vermiþ olduðu emek, verdiði her türlü hizmet, kendisi için yaptýklarýndan daha fazla mutlu ediyor insaný. Bu dönemde Ankara ya yaptýðýmýz ziyaretlerde, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn makamýna yaptýðýmýz ziyaret bizleri epeyce mutlu etti. Duygu ve düþüncelerimi, yaþadýklarýmýzýn öyküsünü, ziyaretimizle ilgili sayfada bulabileceksiniz, ama yine buradan þunu da ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti nin Sayýn Cumhurbaþkaný nýn Kayserili olmasýndan gurur duyuyoruz. Kayseri insanýnýn ticari baþarýsý, Cumhurbaþkanlýðý Köþkü nde de farklý bir baþarý öyküsü olarak bizlere yansýyacaktýr, eminim. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül ü buradan tekrar kutluyorum. Bu seferki yazýya galiba sayfalar yetmeyecek. Ýnsan eline kalemi alýnca kelimeler ardý ardýna geliyor, ama bir yerde son vermek gerekli. Paylaþamadýðým, kýsa kestiðim çok þey var. Duygu ve düþünceler ne kadar yoðun olursa kelimeler o derece kifayetsiz kalýyor ve olaylarý ifade etmek de yapýlacak uygulamalara kalýyor. Ýlçe dernekleriyle kurduðumuz Koordinasyon Kurulu da birlik ve beraberlik adýna güzel mesajlar vermekte. Buna duyarlý tüm ilçe dernekleri ve baþkanlarýyla ortak projelerde çalýþmalarýmýz devam edecek. Birlik ve beraberlik, çok önemli bir konu ve bizler bunu en iyi þekilde saðlayanlardanýz, deðil mi? Satýrlarýmý burada bitiriyorum. Bir yýlý daha geride býraktýk. Hayat durmaksýzýn akýp gidiyor elimizden. Geriye baktýðýmýzda kalýcý olan sevgiler, saygýlar, dostluklar, hayýrlar Yüce Rabbim bunlarý bizlerden esirgemesin; önümüzdeki tüm yýllarda birlik ve beraberliðimizin bozulmamasý temennisiyle... Sevgiyle kalýn. Saygýlarýmla... Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Yasemin AYDOÐAN

5 Editör den Sayýmýzla Merhaba! Geçtiðimiz haziran ayýnda 48 sayfa olarak çýkardýðýmýz dergimiz, artýk 72 sayfa olarak dolu dolu bir gündemle 17. sayýsýyla karþýnýzda. Bu sayýmýzda; öncelikle Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül ün Kayseri den baþlayýp Çankaya ya uzanan baþarý yolculuðunu özetleyen dosyamýzý bulabilirsiniz. Kendisini iyi tanýyan dostlarýndan ve sýnýf arkadaþlarýndan görüþlerle zenginleþtirdiðimiz dosya dýþýnda Yönetim Kurulu ile Ýstiþare Heyeti nin Hayýrlý Olsun ziyaretini ve bu ziyaretten izlenimlerimizi de dergimizde bulabilirsiniz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bu ziyarette dile getirdiði Kayseri Kalesi nin müze olarak yapýlanmasý konusu ise tarih, sanat ve kültüre verdiði önemin çok açýk bir göstergesi. Ýlki geçmiþ dönem baþkanlarýmýzdan Sayýn Ahmet Çetinsaya baþkanlýðýnda toplanan Koordinasyon Kurulu, yeni dönemde dernek baþkaný Sayýn Yasemin Aydoðan baþkanlýðýnda ilçe ve belde derneklerimizin katýlýmýyla yapýldý. Ayrýca bu sayýda ilçe derneklerimizle ilgili haberlere ve yaptýklarý faaliyetlere de detaylý olarak yer verdik.. Dünyada gittikçe taraftar toplayan mikro kredi üzerine Sayýn Hamdi Akýn ile yapýlan röportajý ve kendisinin verdiði desteði, Genç Yönetici ve Ýþ adamlarý Komisyonu oluþumundan izlenimleri ve yenilenen web sitemizde yer alan ticaret rehberi ile ilgili haberleri bulabilirsiniz. Mehmet ÖZAYDIN ve Taylan KURNAZ ýn gayretleriyle hazýrlanan ilk web sitemizi yeniledik. Web sitemizin yeni eklenen kýsýmlarýyla ilgili görüþlerinizi de bekliyoruz. Dergimizin hazýrlanmasýnda emeði geçen Gençlik Komisyonu Baþkaný ve ekibine, dernek personeline ve desteðini esirgemeyen yönetim kuruluna, geçmiþ dönem yönetim kurulu baþkan ve üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum. Yeni sayýda görüþmek üzere, Saygýlarýmla, Mehmet DOÐANYÝÐÝT Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Genel Sekreteri Yeniden merhaba Bir yýlý daha mutluluk, huzur ve hüzünle uðurladýk yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Dergimizin 17. sayýsýnda, seveceðiniz ve ilgi duyacaðýnýz konularla yine karþýnýzdayýz. Çalýþmalarýmýzla hayatýnýza güzel bir þeyler katabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu mutluluðu bizlerle paylaþtýðýnýz için teþekkür eder, sonraki sayýlarda tekrar görüþmek dileðiyle saygýlar sunarým. Saygýlarýmla, Gamze POSTAAÐASI Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevgili okurlarýmýz, Ýstanbul da yaþayan Kayserililerin gözü, kulaðý; beklediðiniz ve özlediðiniz dergimiz bir kez daha sizlerle buluþuyor. Bu sayýmýzda dernek faaliyetlerimiz muhtelif dosyalarla beraber dünya kenti Kayseri den bizi gururlandýran bir hemþehrimizi ve onunla kývanç duyan gönül dostlarýnýn görüþ ve düþüncelerini okuyacaksýnýz. Amacýmýz, birlik ve beraberlik içinde Türkiye insanýný bütünleþtirmek. Geçmiþle gelecek arasýnda bir köprü olabilirsek ne mutlu bizlere. Saygýlarýmla, M.Orhan CEBECÝ Bizim Kayseri Dergisi Yazý Ýþleri Müdürü Þubat 2008 Bizim Kayseri 3

6 Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yasemin AYDOÐAN Yayýn Yönetmeni Mehmet DOÐANYÝÐÝT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Mehmet DOÐANYÝÐÝT Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu Fikret Erbil ÖNEM Ýsmet ARINÇ Hamit ÖZTAÞKIN Abdullah GÜLSOY Yayýn Kurulu Erdal YEÞÝLBAÞ Yusuf ARSLAN Ýsmail MEÞÝNCÝGÝLLER Kamil ÖZCAN Yönetim Adresi Ýnönü Cd. Çýnar Ap. No: 92/ Kozyataðý / Ýstanbul Tel: (0216) Gsm: (0533) Faks: (0216) Web: Kayseri Büro Sinan GÜNDOÐDU Tel: (0352) Faks: (0352) Tasarým / Baský Mim Ofset Ltd. Þti. 2. Matbaacýlar Sitesi Z-E-4 Topkapý / Ýstanbul Tel: (0212) Dernekten Haberler Koordinasyon Kurulu Toplandý Dernekten Haberler Ramazanýn Güzelliði Paylaþmaktýr 19 Cumhurbaþkanlýðý 25 Ziyaretinden Ýzlenimler Kadýnlar Komisyonu Kadýnlar Komisyonumuz Misyonuna Devam Ediyor Dosya: Bir Milletin Portresi Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL Hukuk Yeni Türk Ticaret Kanunu TasarýsI - Av. Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI 53 Ýlçe Derneklerinden 59 Haberler Saðlýk Çocuklarda Kalp Hastalýklarý ve Tedavisi Doç. Dr. Tufan PAKER Bilim-Fen-Teknoloji Hastalýklarda Genetik Faktörlerin Rolü Prof. Dr. Munis DÜNDAR Konuk Yazar Zekat ve Ödeme Yollarý Mustafa AKGÜL Dernekten Haberler Yönetim Kurulumuz Ankara da Dernekten Haberler Cumhurbaþkanýmýza Makamýnda Hayýrlý Olsun Ziyareti Dernekten Haberler Genç Yönetici ve Ýþadamlarý Toplantýsý Gençlik Komisyonu Derneðimizin Dinamik Yüzü Arkadaþlarýnýn Gözüyle Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL Makale Kayseri de Giriþimciliðin Oluþumu Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝN Ekonomi Paranýn Yönünü Çevirebilmek Hamit ÖZTAÞKIN Söyleþi: Mikrokredi Hamdi AKIN Kayseride Yaþamýþ Büyük Þahsiyetler Seyyid Burhanettin Hz. Ýsmet ARINÇ Sizden Gelenler 4 Bizim Kayseri Þubat 2008

7 Dernekten Haberler Kayserililere Yakýþan Dayanýþma Koordinasyon Kurulu Toplandý hemþehrilerimize hizmet noktasýnda önemli iþler baþarmasý hedefleniyor. Genç Develiler Derneði Baþkaný Mustafa ÞAM, Kayserili þehitlerimizin anýsýna yaptýrdýklarý tabloyu baþkanýmýza takdim ederken. Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi nin giriþimleriyle Ýstanbul da bulunan Kayseri ilçe ve belde dernekleri ortak faaliyetlerde bulunma, birlik, beraberlik ve dayanýþmayý artýrma adýna Koordinasyon Kurulu çatýsý altýnda toplandýlar. Dernek yönetimimizin en çok önemsediði projelerden birisi olan söz konusu yapýlanmanýn yaratacaðý sinerjiyle Bursiyer gençlerin koordinasyon kurulu ile tanýþtýrýlmasý, gençler için konferans düzenlenmesi, iþçiler için mesleki ve kurs eðitimleri verilmesi, iþçilerin maðdur olmamasý için hukuki konularda iþçilere bilgi verilmesi, Avrupa Birliði proje kredilerinden hemþerilerimizin yararlanmasý amacý ile fikirlerin üretilmesi ve bunlarý paylaþýlmasý, üniversiteye hazýrlanan gençler için kurslar ve eðitimler düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projeleri hazýrlanmasý (yaþlýlara, hastalara destek vs.) ve kültür faaliyetlerine yer verilmesi gibi temennilerin dile getirildiði yemeðe katýlan dernekler þunlardý: Koordinasyon Kurulu, ilçe ve belde derneklerinin de katýlýmýyla 6 Kasým 2007 tarihinde Eminönü Sepetçiler Kasrý nda bir araya geldi. Söz konusu toplantýda oy birliði ile bir yetkili kurul ve yönetim kurulunun oluþturulmasýna karar verildi. Bu amaçla koordinasyon kurulu baþkanlýðýna Yasemin AYDOÐAN getirilirken; Selman YÜCEL, Ramazan SARI ve Duran ATAYOLU baþkan yardýmcýlýklarýna; Gökalp OK ise genel sekreterliðe seçildi. Ýlçe Dernekleri ile Sepetçiler Kasrý ndaki yemekte buluþtuk. Hacýlar Dernek Baþkaný Mustafa ÖZSOY, Ýncesu Kýzýlören Dernek Baþkaný Duran ATAYOLU ile Baþkan Yardýmcýsý Orhan BULDUK ve Yönetim Kurulumuz Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði Kayseri Ýli Sarýz Ýlçesi ve Köyleri Yardýmlaþma Kültür Derneði Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Genç Develiler Kültür ve Dayanýþma Derneði Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Kayseri Ýli Hacýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Þubat 2008 Bizim Kayseri 5

8 Dernekten Haberler Boðaz da mehtap bir baþka güzel! 16 Haziran 2007 tarihinde derneðimiz tarafýndan üyelerimiz ve ailelerine yönelik yat gezisi düzenlendi. Beþiktaþ Ýskelesi nden hareket eden Semiramis 2 isimli yatýmýzýn akþamüzeri Üsküdar Paþa Limaný daki son yolcularýmýzý da almasýyla boðazýn mavi sularýna yelken açtýk. Semiramis yatýnýn güvertesinde sohbetle baþlayan yolculuk yemekle devam etti. Misafirlerimiz çaylarýný yudumlarken kaptan köþkünde Yasemin AYDOÐAN (Yönetim Kurulu Baþkaný) deneyimli rehberimiz eþsiz sunumuyla konuklarýmýzý bilgilendirerek onlara Ýstanbul un güzelliklerini seyrettirdi. Yönetim kurulu üyemiz Hamit ÖZTAÞKIN ýn sunuculuðu üstlendiði gecede sýrasýyla dernek baþkanýmýz 6 Bizim Kayseri Þubat 2008

9 Dernekten Haberler Yasemin AYDOÐAN, yönetim kurulu üyemiz Abdullah GÜLSOY, eski dönem dernek baþkanlarýmýz Yunus Emre ÖZULU, Süleyman ÇETÝNSAYA, Fikret HELVACIOÐLU, Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði baþkaný Sami DEDEOÐLU, Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði baþkaný Duran ATAYOLU, Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝN, Prof. Dr. Cavit AVCI, Yaþar KÜÇÜKÇALIK, Osman DEVECÝ gibi Kayseri nin önde gelen simalarý misafirlerimize hitap ettiler. Gezimizin Babalar Günü ne denk gelmesi de ayrý bir güzellikti. Gençlik Komisyonu Baþkanýmýz Erdal YEÞÝLBAÞ, günün anlam ve önemini içeren konuþmasýyla gençlerimizin duygu ve düþüncelerini dile getirdi. Daha sonra günün anýsýna baylara üzerinde dernek logomuzun bulunduðu özel tiþörtler hediye edilirken bayanlara da birer gül hediye edildi. Ýlçe derneklerimizden de katýlýmýn olduðu gezimiz birlik ve beraberliðimizin pekiþmesi adýna önemli bir fýrsat olurken Boðaz ýn güzelliklerinin de doyasýya yaþandýðý eþsiz bir gece oldu. Sayýn Osman DEVECÝ, Sami DEDEOÐLU, Sýtký DEVECÝOÐLU Babalar Günü nde baylara tiþört hediye edildi. Günün anýsýna bayanlara kýrmýzý gül takdim edildi. Þubat 2008 Bizim Kayseri 7

10 Dernekten Haberler Genel Merkezin davetinde Ankara da buluþtuk. Derneðimiz Genel Merkez, Ýstanbul Þubesi ve diðer þubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri Çeþitli partilerden Kayserili milletvekili adaylarýný hemþehrilerimizle bir araya getirmek gayesiyle 18 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Dedeman Otel de yemek düzenlendi. Ankara Kayseri Ýli Yardým Derneði Genel Merkezi nin düzenlediði yemeðe bakanlarýmýzdan Sayýn Cemil ÇÝÇEK, Ankara milletvekili Sayýn Salih KAPUSUZ ile þubelerimizin baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Genel Baþkanýmýz Ali Ulvi BAKIR ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan yemeðe Ankara daki hemþerilerimiz büyük ilgi gösterdi. katýldý ve milletvekili adaylarýmýzla bir araya gelerek sohbet ettiler. Protokol konuþmalarý ile devam eden toplantý Kayserili milletvekili adaylarýmýza baþarý dilekleriyle sona erdi. Ýstanbul Þubesini temsilen Yönetim Kurulumuz da bu yemeðe Sayýn Hamit ÖZTAÞKIN, Zehra ÇARÞIBAÞI, Mehmet DOÐANYÝÐÝT, Gamze POSTAAÐASI, Yasemin ve Refik AYDOÐAN, Ýsmet ARINÇ, Abdullah GÜLSOY ve Yusuf Cemil SATOÐLU yemekte biraradaydý. 8 Bizim Kayseri Þubat 2008

11 Dernekten Haberler Yönetim Kurulumuz Ankara da Seçim Sonrasý Kayserili Milletvekillerine Tebrik Ziyareti Yönetim Kurulumuz ve Sayýn Abdullah GÜL Dýþiþleri Konutu nda. Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulumuzla Ankara ya gerçekleþtirdiðimiz ziyarette ilk duraðýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. TBMM de Kayserili milletvekillerimizin tümüyle görüþtük ve hepsine bizlerin ve deðerli hemþehrilerimizin adýna hayýrlý olsun dileklerimizi ilettik. Meclisteki ziyaretimizden sonra o günlerde dýþiþleri bakanýmýz olan Abdullah GÜL bizi makamýnda aðýrladý. Sayýn GÜL bizleri yoðun temposuna raðmen çok sýcak bir þekilde karþýladý. Sohbetlerimiz de ayný þekilde devam etti. Bizler, hemþehrimizin cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný desteklediðimizi ve hemþehrimiz olmasýndan gurur duyduðumuzu ifade ettik. O gün cumhurbaþkaný adayýmýzýn ziyaretine gitmiþtik, ama ilerleyen günlerde cumhurbaþkanlýðý makamýnda tekrar ziyaretine gelme temennimizi ileterek oradan ayrýldýk. Kayserili Milletvekillerini tebrik ziyaretinde, Yönetim Kurulumuz TBMM önünde Þubat 2008 Bizim Kayseri 9

12 Dernekten Haberler Ramazanýn Güzelliði Paylaþmaktýr Derneðimizin geleneksel iftarý yönetim kurulumuzun katkýlarýyla 6 Ekim 2007 Cumartesi günü Ýstanbul Dedeman Otel de yapýldý. Her zaman Kayserililere kapýsýný açarken misafirperverliðin nasýl olmasý gerektiði konusunda örnekler veren Dedeman Ailesinin rahmetli Mehmet Kemal DEDEMAN ýn emaneti olan derneðe verdikleri desteði bir kez daha gösterdiler. Yaklaþýk 400 kiþilik bir katýlýmýn olduðu iftar tasavvuf musikisi ile baþladý. Birbirini uzun süredir göremeyen arkadaþlarýn, dostlarýn bir araya gelmesini ve hasret gidermesini görmek oldukça keyif vericiydi. Ailelerin birlikte paylaþtýðý masalarda neler konuþulmuyordu ki: Anýlar, memleket meseleleri, spor, burs Çorba servisi sonrasýnda ikram edilen çay sýrasýnda baþlayan programda ilk olarak dernek baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN misafirlere mutlu, saðlýklý Eski dönem baþkanlarýmýz ve misafirlerimiz, bayramlaþma töreninde biraradaydýlar Plaket töreninden kareler ve keyifli bir ramazan dilekleriyle hoþ geldiniz dedi, birlik ve beraberlik temelli faaliyetlerin devam edeceði mesajýný verdi. Sonrasýnda, eski dönem baþkanlarýmýzdan Sayýn Ahmet ÇETÝNSAYA nýn baþlattýðý bilgisayar laboratuvarý projesinde geçtiðimiz dönem görev yapan Sayýn Fikret HELVACIOÐLU Fikret HELVACIOÐLU ( Dönemi Baþkaný) baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun gayretleriyle, 38 rakkamýna ulaþýldýðý bilgisi verildi ve Kayseri de 10 adet bilgisayar laboratuvarý yaptýran hayýrseverlere mevcut yönetim kurulunun teþekkürlerini ifade eden plaketler takdim edildi. Soyadý sýrasýna göre yapýlan takdime göre; Sayýn Hamdi AKIN, Sayýn Refik AYDOÐAN, Sayýn Ahmet BALCIOÐLU, Sayýn Nazire DEDEMAN, Sayýn Prof. Dr. Ýrfan GÜNDÜZ, Sayýn Hamdi GÜLSOY, Sayýn Mehmet KIRANATLIOÐLU, Kayseri Büyükþehir Balkaný Sayýn Mehmet ÖZHASEKÝ, Sayýn Kamil ÖZCAN, Sayýn Niyazi ÖZCAN ve Sayýn Prof. Dr. Murat TUNCER adýna hazýrlanan plaketler takdim edildi. 10 Bizim Kayseri Þubat 2008

13 Dernekten Haberler Kayseri nin önde gelen isimleri iftarda biraradaydý. Fotoðraflar: Özgür KARASU Eski baþkanlarýn ve þehrimizin ileri gelenlerinin takdim ettiði plaket THY Yönetim Kurulu Baþkaný Candan KARLITEKÝN, Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný M. Bahaeddin CEBECÝ, Dernek Baþkanýmýz Yasemin AYDOÐAN töreni sonrasý Akfen Holding Yönetim Kurulu Bakaný Sayýn Hamdi AKIN söz aldý ve detaylarýný dergimizin sonraki sayfalarýnda okuyacaðýnýz Mikrokredi konusunda bir sunum yaptý. Dar gelirli kesimlerin kalkýnmasý anlamýnda çok önemli bir yeri olan Mikrokredi projesi için de 100,000YTL tutarýndaki desteði ile konuklardan büyük alkýþ aldý. Kayseri insanýnýn dünya çapýnda ilgi çeken giriþimciliðini araþtýran Erciyes Üniversitesi öðretim üyelerinden Sayýn Ali KAYA Kayseri giriþimciliði ile ilgili bir kürsü kurulmasýyla ilgili hazýrladýðý anket formu hayat hikâyeleri ile yeni nesillere örnek olmalarý için çeþitli iþ adamlarýna sunuldu. Oldukça keyifli geçen iftar yemeði sonrasýnda misafirler bir Dernek Müdürümüz M. Orhan CEBECÝ, Ahmet BALCIOÐLU, S. Ergün BÜYÜKTAFLI, Antalya Kayserililer Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail ETÖZ sonraki organizasyonda buluþmak temennisiyle salondan ayrýldýlar. Þubat 2008 Bizim Kayseri 11

14 Dernekten Haberler Bayramlardýr Ýnsanlarý Birbirine Baðlayan... Birçok konuda olduðu gibi birlik ve beraberlik noktasýnda da örnek olma özelliði taþýyan Kayseri insaný, bu birlikteliðin pekiþmesine hizmet edecek fýrsatlarý da layýkýyla deðerlendirmesini bilmektedir. Bu sene de ramazan ayý boyunca derneðimiz tarafýndan düzenlenen, þehrimiz ve ülkemizin önde gelen simalarýnýn iþtirak ettiði geleneksel iftarýn dýþýnda da birçok iftar programý gerçekleþti. Derneðimizin baþkanlýk düzeyinde temsil edildiði bu iftarlar ve ardýndan gelen bayramlaþmalar birlik ve beraberliðimizin pekiþmesine çok büyük katký saðladý. Ayrýca ilk defa yönetim kurulumuzun gerçekleþtirdiði ramazan ayýnda iaþe yardýmý, Kurban Bayramý nda kurban ve deri, ikinci el giysiler ilçe derneklerine hayýrsever üyelerimiz tarafýndan ulaþtýrýldý. Ramazan ve Kurban Bayramlarý nda hemþehrilerimiz geleneksel bayramlaþma için Dedeman Otel de buluþtu. Dernek Yönetim Kurulumuzun katkýlarýyla düzenlenen bayram yemeðine, Yönetim Kurulu Üyemiz Gamze POSTAAÐASI nevzine tatlýsý, Kadýnlar Komisyonu üyemiz Pembe YURDUÞEN de baklava ikramýyla katkýda bulundu. Bayram yemeklerinin menüsü olarak Kayseri nin yöresel yemeklerinin de yer aldýðý nohutlu yahni, pilav, tandýr böreði, baklava, nevzine tatlýsý ikram edildi. Baþkanýmýz, Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði iftarýnda. Baþkanýmýz, Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði nin iftarýnda. Baþkanýmýz Genç Develiler Kültür ve Dayanýþma Derneði iftarýnda. Bayramlaþmada Sayýn Ýzzet BAYRAKTAR 50 öðrenciye burs baðýþýnda bulunduðunu açýklarken Mustafa AKGÜL hoca bayramda tatlý sohbetleriyle hep bizlerle 12 Bizim Kayseri Þubat 2008

15 Dernekten Haberler Milletvekillerimizle Ankara Dedeman Otel de Kahvaltý Yönetim Kurulumuz ve Kayserili milletvekillerimiz kahvaltýda birarada. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret edeceðimiz günün sabahý Ýstanbul dan çok erken saatteki bir uçakla Dedeman Otel de milletvekillerimizle kahvaltý yapmak üzere Ankara ya hareket ettik. Sayýn milletvekillerimiz davetimizi kabul ederek saat 10 da Dedeman Otel e geldiler. Ýstanbul daki iftar yemeðimizde sayýn milletvekillerimiz, dernek merkezimizi bize yakýþan, daha modern bir sosyal tesis haline getirme isteðimiz ve çalýþmalarýmýza destek olacaklarýna dair söz vermiþlerdi. Bu toplantýda da deðerli milletvekillerimizle neler yapabileceðimizi konuþtuk, fikir alýþveriþinde bulunduk ve bu kahvaltýlarýn belirli zaman aralýklarýyla tekrarlanmasý dileði ile milletvekillerimize derneðimizin flamalarýný hediye ederek onlarla vedalaþtýk. Milletvekillerimizle bir dahaki sefere Ýstanbul da düzenlenecek bir kahvaltý toplantýsýnda buluþabilmeyi ümit ediyoruz. Dernek Ýstiþare Heyeti ve Yönetim Kurulumuz, Ankara Dedeman Otel de Þubat 2008 Bizim Kayseri 13

16 Dernekten Haberler Cumhurbaþkanýmýza Makamýnda Hayýrlý Olsun Ziyareti Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Ýstiþare Kurulu üyelerinden oluþan 37 kiþilik bir heyet, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL e hayýrlý olsun dileklerini bildirmek için, ziyarette bulundu. Derneðimize maddi manevi desteðini esirgemeyen Ýstiþare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri 28 Kasým 2007 tarihinde Ankara Dedeman Otel de buluþarak saat teki randevuya katýlmak üzere hareket ettiler. Hasan Tuncay SERGEN, Sabahattin SOMAL, M. Murat TUNCER, Sami YÜKSEL, Alaattin ZENGÝNER, Salih ZENGÝNER ve yönetim kurulumuz; Yasemin AYDOÐAN, Mehmet PAKSOY, Mehmet DOÐANYÝÐÝT, Hamit ÖZTAÞKIN, Abdullah GÜLSOY, Ali TUNGA, Zehra ÇARÞIBAÞI, Gamze POSTAÐASI, Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI, Ýsmet ARINÇ ve Esma ZENGÝNER. Seçkin iþ adamlarýndan oluþan heyet, Türkiye Cumhuriyeti nin Kayserili Cumhurbaþkanýný, yani gurur duyduklarý hemþehrilerini ziyarete koþa koþa gelmiþti. Son derece heyecanlý, bir o kadar da mutluydular. Kayseri bunca zamandýr ticaretle, ticarette baþarýlý insanlarýyla tanýnýrken, artýk devlet yönetiminde yetiþtirdiði baþarýlý insanlarla anýlmaktaydý. Sayýn GÜL, tüm Türkiye nin Cumhurbaþkanýydý, Topluluk, tam bir düðün konvoyu gibiydi, kimler yoktu ki: Hamdi AKIN, Hasan Hüseyin ARIKAN, Refik AYDOÐAN, Ýzzet BAYRAKTAR, Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa ÇIKRIKÇIOÐLU, Ahmet ÇETÝNSAYA, Temel HAKVERDÝ, Nuri HAS, Can HAS, Fikret HELVACIOÐLU, Demir KARAMANCI, Mehmet KESÝMOÐLU, Mehmet KIRANATLIOÐLU, Asým KÝBAR, Mustafa KÖSEOÐLU, Necati KURMEL, Alâeddin KÜÇÜKÇALIK, Yýlmaz ÖZTAÞKIN, Yusuf SATOÐLU, Baþkanýmýz, derneðimizin Onursal Üyelik Plaketini Cumhurbaþkanýmýza verirken. 14 Bizim Kayseri Þubat 2008

17 Dernekten Haberler Dernek Baþkaný, Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Sekreteri, Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL e hediyelerini takdim ederken. ama Kayserili olmasý bu özelliðinden kaynaklanan deðerini daha da arttýrýyordu. Bu gerçek yadsýnamazdý. Cumhurbaþkanlýðý kabul salonunda 37 kiþilik heyet, Sayýn Abdullah GÜL ü beklerken salonda oturulabilecek her yer dolmuþtu. Sayýn Cumhurbaþkaný salona geldiðinde salonda tam 38 kiþi olmuþtu. Ne tesadüftü ki 38 rakamý Kayseri yi simgelemekteydi. Herkes duygu ve düþüncelerini, hayýrlý olsun dileklerini kendilerine iletirken o gene her zamanki mütevazý haliyle misafirleriyle sohbete devam ediyordu. Yönetim Kurulu, hayýrlý olsun hediyesi olarak Sayýn GÜL ün halý üzerine yapýlmýþ portresini ve Hattat Kamil NAZÝK e yazdýrýlan, çerçeveli Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi onursal üyelik formunu ve dernek flamasýný kendilerine takdim etti. Sohbet sýrasýnda Kayseri ye Kayseri nin tarihini yansýtan bir müze yapýlmasý Sayýn Hüseyin BAYRAKTAR tarafýndan Cumhurbaþkanýmýzdan rica edildi. Sayýn Cumhurbaþkaný Kayseri Kalesi nin müze yapýlmasý için harekete geçileceði müjdesini verdi. Zaman çabucak geçti ve ayrýlýrken herkes, sýrayla Sayýn Cumhurbaþkanýmýza tüm içten duygularýyla hayýrlý olsun dileklerini iletti. Dedeman Otel deki yemek sonrasýnda herkes Kayserili Cumhurbaþkanlarýný görmekten mutlu bir þekilde Ankara dan ayrýldýlar. Ýstiþare Heyeti ve Yönetim Kurulumuz Sayýn Cumhurbaþkanýný ziyarette. Her insanýn, tanýdýðý, ayný sýralarý paylaþtýðý, ayný havayý teneffüs ettiði, ayný kültürü paylaþtýðý birini, Cumhurbaþkanlýðý makamýnda görüp onunla gurur duymasý pekâlâ hakkýydý. Þubat 2008 Bizim Kayseri 15

18 Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ile Mehmet PAKSOY Yasemin AYDOÐAN Mehmet DOÐANYÝÐÝT Hamit ÖZTAÞKIN Abdullah GÜLSOY Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI Gamze POSTAAÐASI Zehra ÇARÞIBAÞI Ali TUNGA Ýsmet ARINÇ Esma ZENGÝNER Mustafa ÇIKRIKÇIOÐLU Ýzzet BAYRAKTAR Murat DEDEMAN Asým KÝBAR

19 Çankaya Köþkü nden Kareler Necati KURMEL Yýlmaz ÖZTAÞKIN Mustafa KÖSEOÐLU Mustafa KESÝMOÐLU Nuri HAS - Can HAS Alaeddin KÜÇÜKÇALIK Demir KARAMANCI Alaattin ZENGÝNER Hamdi AKIN Refik AYDOÐAN Sabahattin SOMAL Temel HAKVERDÝ Murat TUNCER Salih ZENGÝNER Tuncay SERGEN Mehmet KIRANATLIOÐLU Sami YÜKSEL Yusuf Cemil SATOÐLU

20

21 Cumhurbaþkaný Ziyaretinden Ýzlenimler Cumhurbaþkanýnýn Hemþehrisi Olmak Doç. Dr. Ahmet ÇETÝNSAYA Dönemi Dernek Baþkaný Sevgili hemþehrilerim, sizlere dergimizin sayfalarýndan seslenmek güzel bir duygu. Adeta satýrlarda buluþup karþýlýklý sohbet ediyoruz duygusu taþýyorum. Görüþme fýrsatý bulduðumuz hemþehrilerim gayet iyi bilirler ki bir hemþehrimle görüþmekten her zaman bahtiyarlýk duyarým. Þimdi de bu duygular içindeyim. Sanýrým bu duygu biz Kayserililerin genel özelliði. Mensubu olmakla övündüðümüz, bu sebepten dolayý birbirimizi her fýrsatta kutladýðýmýz güzel Kayserimizin havasýndan, suyundan, doðasýndan geliyor adeta. Esasen Kayserililerin baþarýsýnda, bu ortak duygunun izlerini görmek mümkün. Bu içtenliðin sonucunda ortaya çýkan dayanýþma, gerçek bir güç birliðine dönüþüyor ve bu da kentimize, hizmet olarak yansýyor. Eðitimde, saðlýkta, birçok sosyal etkinlikte ve yardýmlaþmada attýðýmýz adýmlar, dayanýþmayla gerçekleþtirdiðimiz hizmetler bence bu gönül birliðinin birer ürünüdür. Biraz da þaka unsuru katarak zaman zaman kullandýðýmýz bir söz vardýr; uygun zaman ve mekânlarda Övünmek gibi olmasýn, Kayseriliyiz! deriz. Öyledir de. Biliyoruz ki, kentimize hizmet olarak attýðýmýz adýmlar ülkemize hizmet oluyor. Kayserili iþ adamlarýný öne çýkaran temel unsurlarýn baþýnda bu gönül birliði yatýyor. Kayserili olma övüncümüzü, Sayýn Abdullah GÜL ün Cumhurbaþkanlýðý ile taçlandýrmýþ olmak da ayrý bir gurur veriyor bizlere. Biz Kayserililerin topluma hizmet konusunda durumdan vazife çýkarmak gibi bir farklý bir özelliðimiz vardýr. Sayýn GÜL ün Cumhurbaþkaný olmasýný, böyle bir bakýþla deðerlendirmemizin yanlýþ olmayacaðý kanaatindeyim. Gelecek zaman dilimlerinde atacaðýmýz adýmlar, eminim, Cumhurbaþkanýnýn hemþehrisi olma onuruna uygun olacaktýr. Davranýþlarýmýzla da bu onur kaynaðý duruma layýk olmaya özen göstereceðiz. Cumhurbaþkanýnýn hemþehrisi olma sorumluluðu tamamen iç dünyamýzda oluþan ve kendi var ettiðimiz bir manevi hazzýn ifadesidir. Ýnanýyorum ki, farklý partilere oy veren hemþehrilerimiz de bu manevi hazzý yaþýyorlar. Tabiri caizse; okul birincisi bizim sýnýftan çýktý sevincini yaþayan liseliler gibiyiz. Bir Kayserili ve siyasetin içinde çeþitli görevler almýþ bir akademisyen olarak, þunu açýkça ifade etmek isterim: Sayýn Gül, yýllar içinde adeta kendisiyle yarýþarak, memlekete hizmet þevkini çoðaltarak bu noktaya gelmiþ bir devlet adamýdýr. Sadece bize ve Kayserili hemþehrilerimize deðil, tüm yurttaþlarýmýza, hizmetleri, tutarlý davranýþlarý ve siyasetteki güven verici tutumuyla örnek olmuþtur. Kendisine bu hizmetleri, Kayseri ye ve Kayserlilere katkýlarý ve tabi bizlere Cumhurbaþkaný hemþehrisi olma duygusunu yaþattýðý için þükran borçluyuz. Bu duygu hepimiz için yeni ve güçlü bir manevi etken olacaktýr. Artýk, Kayseri ye yönelik her hizmetimizi Cumhurbaþkaný hemþehrisi olma sorumluluðuyla yapacaðýz. Attýðýmýz adýmlar hep daha iyi, daha güzel, daha kapsamlý olacak. Son satýrlarýmda Sayýn Gül e seslenmek istiyorum: - Sayýn Cumhurbaþkaným, bizlere tarifsiz bir haz verdiniz. Gurur verdiniz. Saðolun. Biliniz ki biz Kayserililer de gelecek kuþaklara daha geniþ, geliþmiþ, örnek bir kent býrakmak için elimizden geleni yapacaðýz. Yarýnýn Kayserisi hepimizin övünç vesilesi olacaktýr. Þubat 2008 Bizim Kayseri 19

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

3. GELENEKSEL KAYSERÝLÝLER BRUNCH I M. Orhan CEBECÝ Ýkbal GÜRPINAR 15 Haziran 2008 tarihinde derneðimiz tarafýndan tarihi Eminönü Sepetçiler Kasrý nda 3. Kayserililer Brunch ý düzenlendi. Toplantýya Cumhurbaþkanýmýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dernekten Haberler DERNEÐÝMÝZÝN UMRE ZÝYARETÝ Derneðimiz, 23.04.2008 tarihinde yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz için kutsal topraklara bir ziyaret düzenledi. Wittur Seyahat ile düzenlenen ziyarette

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 Mehmet & Gülin TERZÝOÐLU 2014-2015 Dönem Baþkaný BAÞLIKLAR : 197. TOPLANTIMIZ ROTARCT KULÜBÜ BAÞKAN MESAJLARI BADEMLÝ ROTARACT

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK Artvin ilini temsilen Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden ve ilin tek temsilcisi olan Arhavi spor kulübü almış olduğu başarılı sonuçların meyvesini maddi ve

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı ARISOY, Belediye Başkanı

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı