Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Þubat Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma

2

3 Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa lapa yaðan kar etrafa ayrý bir güzellik katýyor. Aðaçlarýn üzerine düþen karlar Ýstanbul u bir tablo gibi gösterirken, bir yandan karýn güzelliðini seyrediyor, bir yandan da bu güzelliðin diðer tarafýný düþünmeden yapamýyorum. Allah fakir fukaraya yardým etsin. Bizler sýcacýk evlerimizde oturup çorbalarýmýzý rahat rahat içerken onlarýn soðukla savaþý benim içimi üþütüyor. Yüce Rabbimin bize verdiði nimetleri ihtiyacý olanlarla paylaþtýkça evimizde sýcak çorbamýzý gönül rahatlýðý ile içebileceðimiz inancýndayým. Hayatýn akýþýna kapýlýp giderken çok da ince düþünemediðimizi, yeteri kadar empati yapamadýðýmýzý düþünüyorum aslýnda. Bu empatiyi yapabilseydik, tüm dünya barýþ, huzur ve sevgi dolu olurdu. Ýnsanlar kendine bahþedilen güzelliklerin ya kýymetini bilmiyor ya da bilerek kendilerinden baþkasýný düþünmez oluyorlar. Duyduðumuz haberler her geçen gün bizleri üzüyor. Bu yazýyý hazýrlarken, TV programlarý bölünüp doðu bölgemizden tüm Türkiye yi yasa boðan son dakika haberleri geçiyor. Bizler çok daha kötü günleri omuz omuza geçirmiþ, en kötü þartlarda bile birlik ve beraberliðini kaybetmeyerek, sýfýrdan bir ulus meydana getirmiþ insanlarýz. Yardýmseverliðimiz, dostluðumuz; bayraðýmýza, topraklarýmýza, dinimize saygýmýz bizleri diðer uluslardan farklý kýlar. Biz bu mozaik dokuda asýrlardýr bu memleketin bütün güzellikleri doyasýya yaþýyoruz. Bu topraklarý karýþtýrmaya çalýþanlar bilmiyorlar ki onlar karýþtýrdýkça bizler birbirimize daha çok kenetleneceðiz. Canlar yakýlabilir, yok edilebilir ama kenetlenen yürekler yerlerinden koparýlamaz. Buradan, bu vatan için Allah ýn rahmetine kavuþan herkesi rahmetle, saygýyla anýyor ve bu kötü günleri de en kýsa zamanda geride býrakýp güzel günlere bir an evvel kavuþacaðýmýza, bu eþi benzeri olamayan topraklarda her zaman çoluk çocuk huzurlu ve mutlu yaþayacaðýmýza inanýyorum. Yeni Yönetim Kurulu döneminde çýkardýðýmýz ilk dergiden bu yana pek çok organizasyonda bir arada olduk. Bu anlarýn bizlere en önemli katkýsý bursiyer öðrenicilerimiz, yönetim kurulumuz, ilçe derneklerimiz ve sizlerle aramýzdaki baðlarý kuvvetlendirip, birbirimize daha sýký sarýlmamýzý saðlamýþ olmasýdýr. Kayserililer olarak bizler, sadece ticarette deðil; birbirimize, deðerlerimize, insanýmýza ve topraðýmýza karþý vefakârlýk konusunda da gayet baþarýlýyýz. Bununla ne kadar övünsek azdýr. Organize ettiðimiz toplantýlarda, yemeklerde ve seyahatlerdeki beraberliðimiz ve en önemlisi hayýrseverlik konusundaki hassasiyetimiz... Bizi diðer BURS VEREN HAYIRSEVERLERÝMÝZ (*) 1. METAL SAC LTD. ÞTÝ. 2. TÜRK EÐÝTÝMÝNE ÖZGÜ KADÝR HAS VAKFI 3. SÜLEYMAN ÇETÝNSAYA 4. ÝZZET BAYRAKTAR 5. YAÞAR KÜÇÜKÇALIK 6. AYDOÐANLAR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. 7. CEPA CELEBCÝOÐLU ÝTHALAT. A.Þ 8. DEDEMAN MADENCÝLÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. 9. SABAHATTÝN SOMAL 10. SERVET KÜÇÜKÇALIK 11. OLIMPIA CAM 12. KUMTEL SAN VE TÝC. A.Þ. 13. H. BAYRAKTAR YATIRIM HOL. A.Þ. 14. MEHMET KESÝMOÐLU 15. YOLBULANLAR NAK. SAN. VE TÝC. A.Þ. 16. GÜLSOY OTOMOTÝV A.Þ. 17. MEHMET ÖZTAÞKIN 18. AHMET HASOÐLU 19. ERCÝYAS ÇELÝK BORU SAN. A.Þ. 20. ÜNAL MOTORLU ARAÇLAR A.Þ. 21. SARAY HALI A.Þ. 22. AHMET ÇETÝNSAYA 23. FATÝH KARAMANCI 24. TEM MOBÝLYA LTD. ÞTÝ. 25. ASMESAN SAC SAN. VE TÝC. A.Þ. 26. AHMET SOMDAÞ 27. GRUP METAL SAC SAN. VE TÝC. A.Þ. 28. LATÝFE BAYRAKTAR 29. M. SELÝM KESÝMOÐLU 30. ÞABAN KINAÞ 31. MEHMET ARISOY 32. DEKOR RULO FIRÇA SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. 33. SERGEN METAL DIÞ TÝC LTD.ÞTÝ. 34. MUSTAFA KÜÇÜKÇALIK 35. MEHMET MELÝH KÜÇÜKÇALIK 36. ÝBRAHÝM NAZÝK 37. HASAN ERGUN 38. ÖREN ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI 39. AHMET BALCIOÐLU 40. MEHMET HAZER 41. ÞÜKRAN HAZER 42. MUALLA KÖSEOÐLU 43. YAÞMAK TURÝZM A.Þ. 44. AHMET EMÝNOÐLU 45. METHÝYE ÝKBAL ÇETÝNSAYA 46. ÖMER ÇETÝNSAYA 47. LÝBAS ÖZATEÞ 48. YILDIZ ALTUNBAY 49. ÝREM - KAAN AYDOÐAN 50. KADRÝYE KAÞIKÇI 51. DÝLEK KALKAN TEPETAM 52. HATÝCE DABAK 53. ÝRFAN GÖZÜBÜYÜK 54. FEVZÝ FEVZÝOÐLU 55. NEZÝH ÇARÞIBAÞI 56. FERÝHA GAZÝOÐLU 57. ÞÝRÝN SERDAROÐLU 58. BEHÝYE KAYA 59. FÝDE POSTAAÐASI 60. ÖZLEM POSTAAÐASI 61. ÝNCÝ UZANDAÇ 62. PINAR UZANDAÇ 63. ADEM ÇÝLSAL 64. KADINLAR KOMÝSYONU 65. YASEMÝN AYDOÐAN 66. HATÝCE ERDOÐAN 67. FÝKRET ERBÝL ÖNEM 68. MEHMET DOÐANYÝÐÝT * Burs veren hayýrseverlerimizin listesi verdikleri burs sayýsýna göre dizilmiþtir.

4 Baþkan dan... insanlardan farklý kýlýyor. Kayseri'ye hayýrseverlerimiz tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn yaný sýra, benim ve yönetim kurulumun sevinç kaynaklarýndan biri de bu cömert insanlarýn burs konusundaki hassasiyetleridir. Þu anda 650 ye ulaþan bursiyer sayýmýz inþallah her geçen gün daha da artar. Sizlere bu gençler adýna tekrar teþekkür etmek istiyorum. Bir insana destek olmak, özellikle hayata hazýrlanan bir gence yardýmcý olmak inanýlmaz mutluluk verici bir olay. Bana üzüntü veren nadir olaylardan biri ise dernek merkezinin sosyal kültürel bir merkez olarak hem bizlere hem gençlerimize cevap verebilecek kapasiteye sahip olmamasý. Allah biliyor ya, dernek binamýzýn daha modern bir hale geldiðini görmeyi çok istiyorum. Sizlerin de ayný duygularý paylaþtýðýnýza eminim. Kayserililere yakýþan bir dernek merkezi, sivil toplum örgütü olarak yapacaðýmýz iþleri daha da geliþtirecektir. Günden güne büyüdüðümüz için önceleri bizim için yeterli olan dernek binamýz artýk taleplerimize karþýlýk verememekte. Kayserililere yakýþan bir dernek merkezi, sivil toplum örgütü olarak yapacaðýmýz iþleri daha da geliþtirecektir. Bu ihtiyacýn sizlerin katkýlarýyla hayal olmaktan çýkýp gerçekleþmesine olan inancým tam. Web sayfamýzý da yenileyerek sizin dernekle ve birbirinizle daha kolay iletiþim kurabilmenizi saðlamaya çalýþtýk. Umarým de derneðimizle ilgili aradýðýnýz her þeyi bulabilirsiniz. Özellikle ticaret rehberinin, sizlerin katýlýmýyla, güzel bir veritabanýna ulaþacaðýna eminim. Boðazdaki yat gezimiz, yönetim kurulumuzun vermiþ olduðu iftar yemeðimiz, yahni ve pilavlý bayramlaþma toplantýlarýmýz Bu toplantýlardan bahsetmiþken bize her zaman hakkýyla ev sahipliði yapan Sayýn Dedeman Ailesi ne þahsým ve hemþerilerim adýna buradan teþekkürlerimi iletirim. Bundan sonra daha kalabalýk toplantýlarda da sevgi saygý çerçevesinde bir araya gelip birlik ve beraberliðimizi daha çok perçinleyeceðimize ve genç nesile iyi bir örnek teþkil edeceðimize inanýyorum. Ve bu dönemde kurduðumuz Genç Ýþ Adamlarý ve Yöneticiler Komisyonu ile yaptýðýmýz toplantýda da, gençlerin bizlerden sonra bayraðý çok iyi taþýyacaklarý sonucuna ulaþtýk. Ne de olsa çocuk ailede neyi görürse onu yaþatýyor, devam ettiriyor. Duyarlýlýklarýndan dolayý gençlerimizle ne kadar gurur duysak, onlara ne kadar teþekkür etsek azdýr, tabiiki sizlere de. Kiþiler geçicidir ama makamlar bakidir. Ben bu görevi bitirdiðimde, sizlere, bursiyerlerimize ve derneðimize ufacýk da olsa bir katkým olduðunu bilmek beni çok mutlu edecektir. Ýnsanýn baþkalarý için vermiþ olduðu emek, verdiði her türlü hizmet, kendisi için yaptýklarýndan daha fazla mutlu ediyor insaný. Bu dönemde Ankara ya yaptýðýmýz ziyaretlerde, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn makamýna yaptýðýmýz ziyaret bizleri epeyce mutlu etti. Duygu ve düþüncelerimi, yaþadýklarýmýzýn öyküsünü, ziyaretimizle ilgili sayfada bulabileceksiniz, ama yine buradan þunu da ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti nin Sayýn Cumhurbaþkaný nýn Kayserili olmasýndan gurur duyuyoruz. Kayseri insanýnýn ticari baþarýsý, Cumhurbaþkanlýðý Köþkü nde de farklý bir baþarý öyküsü olarak bizlere yansýyacaktýr, eminim. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül ü buradan tekrar kutluyorum. Bu seferki yazýya galiba sayfalar yetmeyecek. Ýnsan eline kalemi alýnca kelimeler ardý ardýna geliyor, ama bir yerde son vermek gerekli. Paylaþamadýðým, kýsa kestiðim çok þey var. Duygu ve düþünceler ne kadar yoðun olursa kelimeler o derece kifayetsiz kalýyor ve olaylarý ifade etmek de yapýlacak uygulamalara kalýyor. Ýlçe dernekleriyle kurduðumuz Koordinasyon Kurulu da birlik ve beraberlik adýna güzel mesajlar vermekte. Buna duyarlý tüm ilçe dernekleri ve baþkanlarýyla ortak projelerde çalýþmalarýmýz devam edecek. Birlik ve beraberlik, çok önemli bir konu ve bizler bunu en iyi þekilde saðlayanlardanýz, deðil mi? Satýrlarýmý burada bitiriyorum. Bir yýlý daha geride býraktýk. Hayat durmaksýzýn akýp gidiyor elimizden. Geriye baktýðýmýzda kalýcý olan sevgiler, saygýlar, dostluklar, hayýrlar Yüce Rabbim bunlarý bizlerden esirgemesin; önümüzdeki tüm yýllarda birlik ve beraberliðimizin bozulmamasý temennisiyle... Sevgiyle kalýn. Saygýlarýmla... Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Yasemin AYDOÐAN

5 Editör den Sayýmýzla Merhaba! Geçtiðimiz haziran ayýnda 48 sayfa olarak çýkardýðýmýz dergimiz, artýk 72 sayfa olarak dolu dolu bir gündemle 17. sayýsýyla karþýnýzda. Bu sayýmýzda; öncelikle Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül ün Kayseri den baþlayýp Çankaya ya uzanan baþarý yolculuðunu özetleyen dosyamýzý bulabilirsiniz. Kendisini iyi tanýyan dostlarýndan ve sýnýf arkadaþlarýndan görüþlerle zenginleþtirdiðimiz dosya dýþýnda Yönetim Kurulu ile Ýstiþare Heyeti nin Hayýrlý Olsun ziyaretini ve bu ziyaretten izlenimlerimizi de dergimizde bulabilirsiniz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bu ziyarette dile getirdiði Kayseri Kalesi nin müze olarak yapýlanmasý konusu ise tarih, sanat ve kültüre verdiði önemin çok açýk bir göstergesi. Ýlki geçmiþ dönem baþkanlarýmýzdan Sayýn Ahmet Çetinsaya baþkanlýðýnda toplanan Koordinasyon Kurulu, yeni dönemde dernek baþkaný Sayýn Yasemin Aydoðan baþkanlýðýnda ilçe ve belde derneklerimizin katýlýmýyla yapýldý. Ayrýca bu sayýda ilçe derneklerimizle ilgili haberlere ve yaptýklarý faaliyetlere de detaylý olarak yer verdik.. Dünyada gittikçe taraftar toplayan mikro kredi üzerine Sayýn Hamdi Akýn ile yapýlan röportajý ve kendisinin verdiði desteði, Genç Yönetici ve Ýþ adamlarý Komisyonu oluþumundan izlenimleri ve yenilenen web sitemizde yer alan ticaret rehberi ile ilgili haberleri bulabilirsiniz. Mehmet ÖZAYDIN ve Taylan KURNAZ ýn gayretleriyle hazýrlanan ilk web sitemizi yeniledik. Web sitemizin yeni eklenen kýsýmlarýyla ilgili görüþlerinizi de bekliyoruz. Dergimizin hazýrlanmasýnda emeði geçen Gençlik Komisyonu Baþkaný ve ekibine, dernek personeline ve desteðini esirgemeyen yönetim kuruluna, geçmiþ dönem yönetim kurulu baþkan ve üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum. Yeni sayýda görüþmek üzere, Saygýlarýmla, Mehmet DOÐANYÝÐÝT Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Genel Sekreteri Yeniden merhaba Bir yýlý daha mutluluk, huzur ve hüzünle uðurladýk yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Dergimizin 17. sayýsýnda, seveceðiniz ve ilgi duyacaðýnýz konularla yine karþýnýzdayýz. Çalýþmalarýmýzla hayatýnýza güzel bir þeyler katabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu mutluluðu bizlerle paylaþtýðýnýz için teþekkür eder, sonraki sayýlarda tekrar görüþmek dileðiyle saygýlar sunarým. Saygýlarýmla, Gamze POSTAAÐASI Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevgili okurlarýmýz, Ýstanbul da yaþayan Kayserililerin gözü, kulaðý; beklediðiniz ve özlediðiniz dergimiz bir kez daha sizlerle buluþuyor. Bu sayýmýzda dernek faaliyetlerimiz muhtelif dosyalarla beraber dünya kenti Kayseri den bizi gururlandýran bir hemþehrimizi ve onunla kývanç duyan gönül dostlarýnýn görüþ ve düþüncelerini okuyacaksýnýz. Amacýmýz, birlik ve beraberlik içinde Türkiye insanýný bütünleþtirmek. Geçmiþle gelecek arasýnda bir köprü olabilirsek ne mutlu bizlere. Saygýlarýmla, M.Orhan CEBECÝ Bizim Kayseri Dergisi Yazý Ýþleri Müdürü Þubat 2008 Bizim Kayseri 3

6 Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yasemin AYDOÐAN Yayýn Yönetmeni Mehmet DOÐANYÝÐÝT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Mehmet DOÐANYÝÐÝT Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu Fikret Erbil ÖNEM Ýsmet ARINÇ Hamit ÖZTAÞKIN Abdullah GÜLSOY Yayýn Kurulu Erdal YEÞÝLBAÞ Yusuf ARSLAN Ýsmail MEÞÝNCÝGÝLLER Kamil ÖZCAN Yönetim Adresi Ýnönü Cd. Çýnar Ap. No: 92/ Kozyataðý / Ýstanbul Tel: (0216) Gsm: (0533) Faks: (0216) Web: Kayseri Büro Sinan GÜNDOÐDU Tel: (0352) Faks: (0352) Tasarým / Baský Mim Ofset Ltd. Þti. 2. Matbaacýlar Sitesi Z-E-4 Topkapý / Ýstanbul Tel: (0212) Dernekten Haberler Koordinasyon Kurulu Toplandý Dernekten Haberler Ramazanýn Güzelliði Paylaþmaktýr 19 Cumhurbaþkanlýðý 25 Ziyaretinden Ýzlenimler Kadýnlar Komisyonu Kadýnlar Komisyonumuz Misyonuna Devam Ediyor Dosya: Bir Milletin Portresi Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL Hukuk Yeni Türk Ticaret Kanunu TasarýsI - Av. Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI 53 Ýlçe Derneklerinden 59 Haberler Saðlýk Çocuklarda Kalp Hastalýklarý ve Tedavisi Doç. Dr. Tufan PAKER Bilim-Fen-Teknoloji Hastalýklarda Genetik Faktörlerin Rolü Prof. Dr. Munis DÜNDAR Konuk Yazar Zekat ve Ödeme Yollarý Mustafa AKGÜL Dernekten Haberler Yönetim Kurulumuz Ankara da Dernekten Haberler Cumhurbaþkanýmýza Makamýnda Hayýrlý Olsun Ziyareti Dernekten Haberler Genç Yönetici ve Ýþadamlarý Toplantýsý Gençlik Komisyonu Derneðimizin Dinamik Yüzü Arkadaþlarýnýn Gözüyle Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL Makale Kayseri de Giriþimciliðin Oluþumu Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝN Ekonomi Paranýn Yönünü Çevirebilmek Hamit ÖZTAÞKIN Söyleþi: Mikrokredi Hamdi AKIN Kayseride Yaþamýþ Büyük Þahsiyetler Seyyid Burhanettin Hz. Ýsmet ARINÇ Sizden Gelenler 4 Bizim Kayseri Þubat 2008

7 Dernekten Haberler Kayserililere Yakýþan Dayanýþma Koordinasyon Kurulu Toplandý hemþehrilerimize hizmet noktasýnda önemli iþler baþarmasý hedefleniyor. Genç Develiler Derneði Baþkaný Mustafa ÞAM, Kayserili þehitlerimizin anýsýna yaptýrdýklarý tabloyu baþkanýmýza takdim ederken. Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi nin giriþimleriyle Ýstanbul da bulunan Kayseri ilçe ve belde dernekleri ortak faaliyetlerde bulunma, birlik, beraberlik ve dayanýþmayý artýrma adýna Koordinasyon Kurulu çatýsý altýnda toplandýlar. Dernek yönetimimizin en çok önemsediði projelerden birisi olan söz konusu yapýlanmanýn yaratacaðý sinerjiyle Bursiyer gençlerin koordinasyon kurulu ile tanýþtýrýlmasý, gençler için konferans düzenlenmesi, iþçiler için mesleki ve kurs eðitimleri verilmesi, iþçilerin maðdur olmamasý için hukuki konularda iþçilere bilgi verilmesi, Avrupa Birliði proje kredilerinden hemþerilerimizin yararlanmasý amacý ile fikirlerin üretilmesi ve bunlarý paylaþýlmasý, üniversiteye hazýrlanan gençler için kurslar ve eðitimler düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projeleri hazýrlanmasý (yaþlýlara, hastalara destek vs.) ve kültür faaliyetlerine yer verilmesi gibi temennilerin dile getirildiði yemeðe katýlan dernekler þunlardý: Koordinasyon Kurulu, ilçe ve belde derneklerinin de katýlýmýyla 6 Kasým 2007 tarihinde Eminönü Sepetçiler Kasrý nda bir araya geldi. Söz konusu toplantýda oy birliði ile bir yetkili kurul ve yönetim kurulunun oluþturulmasýna karar verildi. Bu amaçla koordinasyon kurulu baþkanlýðýna Yasemin AYDOÐAN getirilirken; Selman YÜCEL, Ramazan SARI ve Duran ATAYOLU baþkan yardýmcýlýklarýna; Gökalp OK ise genel sekreterliðe seçildi. Ýlçe Dernekleri ile Sepetçiler Kasrý ndaki yemekte buluþtuk. Hacýlar Dernek Baþkaný Mustafa ÖZSOY, Ýncesu Kýzýlören Dernek Baþkaný Duran ATAYOLU ile Baþkan Yardýmcýsý Orhan BULDUK ve Yönetim Kurulumuz Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði Kayseri Ýli Sarýz Ýlçesi ve Köyleri Yardýmlaþma Kültür Derneði Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði Genç Develiler Kültür ve Dayanýþma Derneði Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Kayseri Ýli Hacýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Þubat 2008 Bizim Kayseri 5

8 Dernekten Haberler Boðaz da mehtap bir baþka güzel! 16 Haziran 2007 tarihinde derneðimiz tarafýndan üyelerimiz ve ailelerine yönelik yat gezisi düzenlendi. Beþiktaþ Ýskelesi nden hareket eden Semiramis 2 isimli yatýmýzýn akþamüzeri Üsküdar Paþa Limaný daki son yolcularýmýzý da almasýyla boðazýn mavi sularýna yelken açtýk. Semiramis yatýnýn güvertesinde sohbetle baþlayan yolculuk yemekle devam etti. Misafirlerimiz çaylarýný yudumlarken kaptan köþkünde Yasemin AYDOÐAN (Yönetim Kurulu Baþkaný) deneyimli rehberimiz eþsiz sunumuyla konuklarýmýzý bilgilendirerek onlara Ýstanbul un güzelliklerini seyrettirdi. Yönetim kurulu üyemiz Hamit ÖZTAÞKIN ýn sunuculuðu üstlendiði gecede sýrasýyla dernek baþkanýmýz 6 Bizim Kayseri Þubat 2008

9 Dernekten Haberler Yasemin AYDOÐAN, yönetim kurulu üyemiz Abdullah GÜLSOY, eski dönem dernek baþkanlarýmýz Yunus Emre ÖZULU, Süleyman ÇETÝNSAYA, Fikret HELVACIOÐLU, Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði baþkaný Sami DEDEOÐLU, Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði baþkaný Duran ATAYOLU, Erciyes Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝN, Prof. Dr. Cavit AVCI, Yaþar KÜÇÜKÇALIK, Osman DEVECÝ gibi Kayseri nin önde gelen simalarý misafirlerimize hitap ettiler. Gezimizin Babalar Günü ne denk gelmesi de ayrý bir güzellikti. Gençlik Komisyonu Baþkanýmýz Erdal YEÞÝLBAÞ, günün anlam ve önemini içeren konuþmasýyla gençlerimizin duygu ve düþüncelerini dile getirdi. Daha sonra günün anýsýna baylara üzerinde dernek logomuzun bulunduðu özel tiþörtler hediye edilirken bayanlara da birer gül hediye edildi. Ýlçe derneklerimizden de katýlýmýn olduðu gezimiz birlik ve beraberliðimizin pekiþmesi adýna önemli bir fýrsat olurken Boðaz ýn güzelliklerinin de doyasýya yaþandýðý eþsiz bir gece oldu. Sayýn Osman DEVECÝ, Sami DEDEOÐLU, Sýtký DEVECÝOÐLU Babalar Günü nde baylara tiþört hediye edildi. Günün anýsýna bayanlara kýrmýzý gül takdim edildi. Þubat 2008 Bizim Kayseri 7

10 Dernekten Haberler Genel Merkezin davetinde Ankara da buluþtuk. Derneðimiz Genel Merkez, Ýstanbul Þubesi ve diðer þubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri Çeþitli partilerden Kayserili milletvekili adaylarýný hemþehrilerimizle bir araya getirmek gayesiyle 18 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Dedeman Otel de yemek düzenlendi. Ankara Kayseri Ýli Yardým Derneði Genel Merkezi nin düzenlediði yemeðe bakanlarýmýzdan Sayýn Cemil ÇÝÇEK, Ankara milletvekili Sayýn Salih KAPUSUZ ile þubelerimizin baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Genel Baþkanýmýz Ali Ulvi BAKIR ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan yemeðe Ankara daki hemþerilerimiz büyük ilgi gösterdi. katýldý ve milletvekili adaylarýmýzla bir araya gelerek sohbet ettiler. Protokol konuþmalarý ile devam eden toplantý Kayserili milletvekili adaylarýmýza baþarý dilekleriyle sona erdi. Ýstanbul Þubesini temsilen Yönetim Kurulumuz da bu yemeðe Sayýn Hamit ÖZTAÞKIN, Zehra ÇARÞIBAÞI, Mehmet DOÐANYÝÐÝT, Gamze POSTAAÐASI, Yasemin ve Refik AYDOÐAN, Ýsmet ARINÇ, Abdullah GÜLSOY ve Yusuf Cemil SATOÐLU yemekte biraradaydý. 8 Bizim Kayseri Þubat 2008

11 Dernekten Haberler Yönetim Kurulumuz Ankara da Seçim Sonrasý Kayserili Milletvekillerine Tebrik Ziyareti Yönetim Kurulumuz ve Sayýn Abdullah GÜL Dýþiþleri Konutu nda. Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulumuzla Ankara ya gerçekleþtirdiðimiz ziyarette ilk duraðýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. TBMM de Kayserili milletvekillerimizin tümüyle görüþtük ve hepsine bizlerin ve deðerli hemþehrilerimizin adýna hayýrlý olsun dileklerimizi ilettik. Meclisteki ziyaretimizden sonra o günlerde dýþiþleri bakanýmýz olan Abdullah GÜL bizi makamýnda aðýrladý. Sayýn GÜL bizleri yoðun temposuna raðmen çok sýcak bir þekilde karþýladý. Sohbetlerimiz de ayný þekilde devam etti. Bizler, hemþehrimizin cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný desteklediðimizi ve hemþehrimiz olmasýndan gurur duyduðumuzu ifade ettik. O gün cumhurbaþkaný adayýmýzýn ziyaretine gitmiþtik, ama ilerleyen günlerde cumhurbaþkanlýðý makamýnda tekrar ziyaretine gelme temennimizi ileterek oradan ayrýldýk. Kayserili Milletvekillerini tebrik ziyaretinde, Yönetim Kurulumuz TBMM önünde Þubat 2008 Bizim Kayseri 9

12 Dernekten Haberler Ramazanýn Güzelliði Paylaþmaktýr Derneðimizin geleneksel iftarý yönetim kurulumuzun katkýlarýyla 6 Ekim 2007 Cumartesi günü Ýstanbul Dedeman Otel de yapýldý. Her zaman Kayserililere kapýsýný açarken misafirperverliðin nasýl olmasý gerektiði konusunda örnekler veren Dedeman Ailesinin rahmetli Mehmet Kemal DEDEMAN ýn emaneti olan derneðe verdikleri desteði bir kez daha gösterdiler. Yaklaþýk 400 kiþilik bir katýlýmýn olduðu iftar tasavvuf musikisi ile baþladý. Birbirini uzun süredir göremeyen arkadaþlarýn, dostlarýn bir araya gelmesini ve hasret gidermesini görmek oldukça keyif vericiydi. Ailelerin birlikte paylaþtýðý masalarda neler konuþulmuyordu ki: Anýlar, memleket meseleleri, spor, burs Çorba servisi sonrasýnda ikram edilen çay sýrasýnda baþlayan programda ilk olarak dernek baþkanýmýz Sayýn Yasemin AYDOÐAN misafirlere mutlu, saðlýklý Eski dönem baþkanlarýmýz ve misafirlerimiz, bayramlaþma töreninde biraradaydýlar Plaket töreninden kareler ve keyifli bir ramazan dilekleriyle hoþ geldiniz dedi, birlik ve beraberlik temelli faaliyetlerin devam edeceði mesajýný verdi. Sonrasýnda, eski dönem baþkanlarýmýzdan Sayýn Ahmet ÇETÝNSAYA nýn baþlattýðý bilgisayar laboratuvarý projesinde geçtiðimiz dönem görev yapan Sayýn Fikret HELVACIOÐLU Fikret HELVACIOÐLU ( Dönemi Baþkaný) baþkanlýðýndaki yönetim kurulunun gayretleriyle, 38 rakkamýna ulaþýldýðý bilgisi verildi ve Kayseri de 10 adet bilgisayar laboratuvarý yaptýran hayýrseverlere mevcut yönetim kurulunun teþekkürlerini ifade eden plaketler takdim edildi. Soyadý sýrasýna göre yapýlan takdime göre; Sayýn Hamdi AKIN, Sayýn Refik AYDOÐAN, Sayýn Ahmet BALCIOÐLU, Sayýn Nazire DEDEMAN, Sayýn Prof. Dr. Ýrfan GÜNDÜZ, Sayýn Hamdi GÜLSOY, Sayýn Mehmet KIRANATLIOÐLU, Kayseri Büyükþehir Balkaný Sayýn Mehmet ÖZHASEKÝ, Sayýn Kamil ÖZCAN, Sayýn Niyazi ÖZCAN ve Sayýn Prof. Dr. Murat TUNCER adýna hazýrlanan plaketler takdim edildi. 10 Bizim Kayseri Þubat 2008

13 Dernekten Haberler Kayseri nin önde gelen isimleri iftarda biraradaydý. Fotoðraflar: Özgür KARASU Eski baþkanlarýn ve þehrimizin ileri gelenlerinin takdim ettiði plaket THY Yönetim Kurulu Baþkaný Candan KARLITEKÝN, Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný M. Bahaeddin CEBECÝ, Dernek Baþkanýmýz Yasemin AYDOÐAN töreni sonrasý Akfen Holding Yönetim Kurulu Bakaný Sayýn Hamdi AKIN söz aldý ve detaylarýný dergimizin sonraki sayfalarýnda okuyacaðýnýz Mikrokredi konusunda bir sunum yaptý. Dar gelirli kesimlerin kalkýnmasý anlamýnda çok önemli bir yeri olan Mikrokredi projesi için de 100,000YTL tutarýndaki desteði ile konuklardan büyük alkýþ aldý. Kayseri insanýnýn dünya çapýnda ilgi çeken giriþimciliðini araþtýran Erciyes Üniversitesi öðretim üyelerinden Sayýn Ali KAYA Kayseri giriþimciliði ile ilgili bir kürsü kurulmasýyla ilgili hazýrladýðý anket formu hayat hikâyeleri ile yeni nesillere örnek olmalarý için çeþitli iþ adamlarýna sunuldu. Oldukça keyifli geçen iftar yemeði sonrasýnda misafirler bir Dernek Müdürümüz M. Orhan CEBECÝ, Ahmet BALCIOÐLU, S. Ergün BÜYÜKTAFLI, Antalya Kayserililer Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail ETÖZ sonraki organizasyonda buluþmak temennisiyle salondan ayrýldýlar. Þubat 2008 Bizim Kayseri 11

14 Dernekten Haberler Bayramlardýr Ýnsanlarý Birbirine Baðlayan... Birçok konuda olduðu gibi birlik ve beraberlik noktasýnda da örnek olma özelliði taþýyan Kayseri insaný, bu birlikteliðin pekiþmesine hizmet edecek fýrsatlarý da layýkýyla deðerlendirmesini bilmektedir. Bu sene de ramazan ayý boyunca derneðimiz tarafýndan düzenlenen, þehrimiz ve ülkemizin önde gelen simalarýnýn iþtirak ettiði geleneksel iftarýn dýþýnda da birçok iftar programý gerçekleþti. Derneðimizin baþkanlýk düzeyinde temsil edildiði bu iftarlar ve ardýndan gelen bayramlaþmalar birlik ve beraberliðimizin pekiþmesine çok büyük katký saðladý. Ayrýca ilk defa yönetim kurulumuzun gerçekleþtirdiði ramazan ayýnda iaþe yardýmý, Kurban Bayramý nda kurban ve deri, ikinci el giysiler ilçe derneklerine hayýrsever üyelerimiz tarafýndan ulaþtýrýldý. Ramazan ve Kurban Bayramlarý nda hemþehrilerimiz geleneksel bayramlaþma için Dedeman Otel de buluþtu. Dernek Yönetim Kurulumuzun katkýlarýyla düzenlenen bayram yemeðine, Yönetim Kurulu Üyemiz Gamze POSTAAÐASI nevzine tatlýsý, Kadýnlar Komisyonu üyemiz Pembe YURDUÞEN de baklava ikramýyla katkýda bulundu. Bayram yemeklerinin menüsü olarak Kayseri nin yöresel yemeklerinin de yer aldýðý nohutlu yahni, pilav, tandýr böreði, baklava, nevzine tatlýsý ikram edildi. Baþkanýmýz, Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði iftarýnda. Baþkanýmýz, Kýzýlörenliler Kültür ve Dayanýþma Derneði nin iftarýnda. Baþkanýmýz Genç Develiler Kültür ve Dayanýþma Derneði iftarýnda. Bayramlaþmada Sayýn Ýzzet BAYRAKTAR 50 öðrenciye burs baðýþýnda bulunduðunu açýklarken Mustafa AKGÜL hoca bayramda tatlý sohbetleriyle hep bizlerle 12 Bizim Kayseri Þubat 2008

15 Dernekten Haberler Milletvekillerimizle Ankara Dedeman Otel de Kahvaltý Yönetim Kurulumuz ve Kayserili milletvekillerimiz kahvaltýda birarada. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret edeceðimiz günün sabahý Ýstanbul dan çok erken saatteki bir uçakla Dedeman Otel de milletvekillerimizle kahvaltý yapmak üzere Ankara ya hareket ettik. Sayýn milletvekillerimiz davetimizi kabul ederek saat 10 da Dedeman Otel e geldiler. Ýstanbul daki iftar yemeðimizde sayýn milletvekillerimiz, dernek merkezimizi bize yakýþan, daha modern bir sosyal tesis haline getirme isteðimiz ve çalýþmalarýmýza destek olacaklarýna dair söz vermiþlerdi. Bu toplantýda da deðerli milletvekillerimizle neler yapabileceðimizi konuþtuk, fikir alýþveriþinde bulunduk ve bu kahvaltýlarýn belirli zaman aralýklarýyla tekrarlanmasý dileði ile milletvekillerimize derneðimizin flamalarýný hediye ederek onlarla vedalaþtýk. Milletvekillerimizle bir dahaki sefere Ýstanbul da düzenlenecek bir kahvaltý toplantýsýnda buluþabilmeyi ümit ediyoruz. Dernek Ýstiþare Heyeti ve Yönetim Kurulumuz, Ankara Dedeman Otel de Þubat 2008 Bizim Kayseri 13

16 Dernekten Haberler Cumhurbaþkanýmýza Makamýnda Hayýrlý Olsun Ziyareti Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Ýstiþare Kurulu üyelerinden oluþan 37 kiþilik bir heyet, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL e hayýrlý olsun dileklerini bildirmek için, ziyarette bulundu. Derneðimize maddi manevi desteðini esirgemeyen Ýstiþare Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri 28 Kasým 2007 tarihinde Ankara Dedeman Otel de buluþarak saat teki randevuya katýlmak üzere hareket ettiler. Hasan Tuncay SERGEN, Sabahattin SOMAL, M. Murat TUNCER, Sami YÜKSEL, Alaattin ZENGÝNER, Salih ZENGÝNER ve yönetim kurulumuz; Yasemin AYDOÐAN, Mehmet PAKSOY, Mehmet DOÐANYÝÐÝT, Hamit ÖZTAÞKIN, Abdullah GÜLSOY, Ali TUNGA, Zehra ÇARÞIBAÞI, Gamze POSTAÐASI, Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI, Ýsmet ARINÇ ve Esma ZENGÝNER. Seçkin iþ adamlarýndan oluþan heyet, Türkiye Cumhuriyeti nin Kayserili Cumhurbaþkanýný, yani gurur duyduklarý hemþehrilerini ziyarete koþa koþa gelmiþti. Son derece heyecanlý, bir o kadar da mutluydular. Kayseri bunca zamandýr ticaretle, ticarette baþarýlý insanlarýyla tanýnýrken, artýk devlet yönetiminde yetiþtirdiði baþarýlý insanlarla anýlmaktaydý. Sayýn GÜL, tüm Türkiye nin Cumhurbaþkanýydý, Topluluk, tam bir düðün konvoyu gibiydi, kimler yoktu ki: Hamdi AKIN, Hasan Hüseyin ARIKAN, Refik AYDOÐAN, Ýzzet BAYRAKTAR, Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa ÇIKRIKÇIOÐLU, Ahmet ÇETÝNSAYA, Temel HAKVERDÝ, Nuri HAS, Can HAS, Fikret HELVACIOÐLU, Demir KARAMANCI, Mehmet KESÝMOÐLU, Mehmet KIRANATLIOÐLU, Asým KÝBAR, Mustafa KÖSEOÐLU, Necati KURMEL, Alâeddin KÜÇÜKÇALIK, Yýlmaz ÖZTAÞKIN, Yusuf SATOÐLU, Baþkanýmýz, derneðimizin Onursal Üyelik Plaketini Cumhurbaþkanýmýza verirken. 14 Bizim Kayseri Þubat 2008

17 Dernekten Haberler Dernek Baþkaný, Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Sekreteri, Cumhurbaþkanýmýz Abdullah GÜL e hediyelerini takdim ederken. ama Kayserili olmasý bu özelliðinden kaynaklanan deðerini daha da arttýrýyordu. Bu gerçek yadsýnamazdý. Cumhurbaþkanlýðý kabul salonunda 37 kiþilik heyet, Sayýn Abdullah GÜL ü beklerken salonda oturulabilecek her yer dolmuþtu. Sayýn Cumhurbaþkaný salona geldiðinde salonda tam 38 kiþi olmuþtu. Ne tesadüftü ki 38 rakamý Kayseri yi simgelemekteydi. Herkes duygu ve düþüncelerini, hayýrlý olsun dileklerini kendilerine iletirken o gene her zamanki mütevazý haliyle misafirleriyle sohbete devam ediyordu. Yönetim Kurulu, hayýrlý olsun hediyesi olarak Sayýn GÜL ün halý üzerine yapýlmýþ portresini ve Hattat Kamil NAZÝK e yazdýrýlan, çerçeveli Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi onursal üyelik formunu ve dernek flamasýný kendilerine takdim etti. Sohbet sýrasýnda Kayseri ye Kayseri nin tarihini yansýtan bir müze yapýlmasý Sayýn Hüseyin BAYRAKTAR tarafýndan Cumhurbaþkanýmýzdan rica edildi. Sayýn Cumhurbaþkaný Kayseri Kalesi nin müze yapýlmasý için harekete geçileceði müjdesini verdi. Zaman çabucak geçti ve ayrýlýrken herkes, sýrayla Sayýn Cumhurbaþkanýmýza tüm içten duygularýyla hayýrlý olsun dileklerini iletti. Dedeman Otel deki yemek sonrasýnda herkes Kayserili Cumhurbaþkanlarýný görmekten mutlu bir þekilde Ankara dan ayrýldýlar. Ýstiþare Heyeti ve Yönetim Kurulumuz Sayýn Cumhurbaþkanýný ziyarette. Her insanýn, tanýdýðý, ayný sýralarý paylaþtýðý, ayný havayý teneffüs ettiði, ayný kültürü paylaþtýðý birini, Cumhurbaþkanlýðý makamýnda görüp onunla gurur duymasý pekâlâ hakkýydý. Þubat 2008 Bizim Kayseri 15

18 Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ile Mehmet PAKSOY Yasemin AYDOÐAN Mehmet DOÐANYÝÐÝT Hamit ÖZTAÞKIN Abdullah GÜLSOY Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI Gamze POSTAAÐASI Zehra ÇARÞIBAÞI Ali TUNGA Ýsmet ARINÇ Esma ZENGÝNER Mustafa ÇIKRIKÇIOÐLU Ýzzet BAYRAKTAR Murat DEDEMAN Asým KÝBAR

19 Çankaya Köþkü nden Kareler Necati KURMEL Yýlmaz ÖZTAÞKIN Mustafa KÖSEOÐLU Mustafa KESÝMOÐLU Nuri HAS - Can HAS Alaeddin KÜÇÜKÇALIK Demir KARAMANCI Alaattin ZENGÝNER Hamdi AKIN Refik AYDOÐAN Sabahattin SOMAL Temel HAKVERDÝ Murat TUNCER Salih ZENGÝNER Tuncay SERGEN Mehmet KIRANATLIOÐLU Sami YÜKSEL Yusuf Cemil SATOÐLU

20

21 Cumhurbaþkaný Ziyaretinden Ýzlenimler Cumhurbaþkanýnýn Hemþehrisi Olmak Doç. Dr. Ahmet ÇETÝNSAYA Dönemi Dernek Baþkaný Sevgili hemþehrilerim, sizlere dergimizin sayfalarýndan seslenmek güzel bir duygu. Adeta satýrlarda buluþup karþýlýklý sohbet ediyoruz duygusu taþýyorum. Görüþme fýrsatý bulduðumuz hemþehrilerim gayet iyi bilirler ki bir hemþehrimle görüþmekten her zaman bahtiyarlýk duyarým. Þimdi de bu duygular içindeyim. Sanýrým bu duygu biz Kayserililerin genel özelliði. Mensubu olmakla övündüðümüz, bu sebepten dolayý birbirimizi her fýrsatta kutladýðýmýz güzel Kayserimizin havasýndan, suyundan, doðasýndan geliyor adeta. Esasen Kayserililerin baþarýsýnda, bu ortak duygunun izlerini görmek mümkün. Bu içtenliðin sonucunda ortaya çýkan dayanýþma, gerçek bir güç birliðine dönüþüyor ve bu da kentimize, hizmet olarak yansýyor. Eðitimde, saðlýkta, birçok sosyal etkinlikte ve yardýmlaþmada attýðýmýz adýmlar, dayanýþmayla gerçekleþtirdiðimiz hizmetler bence bu gönül birliðinin birer ürünüdür. Biraz da þaka unsuru katarak zaman zaman kullandýðýmýz bir söz vardýr; uygun zaman ve mekânlarda Övünmek gibi olmasýn, Kayseriliyiz! deriz. Öyledir de. Biliyoruz ki, kentimize hizmet olarak attýðýmýz adýmlar ülkemize hizmet oluyor. Kayserili iþ adamlarýný öne çýkaran temel unsurlarýn baþýnda bu gönül birliði yatýyor. Kayserili olma övüncümüzü, Sayýn Abdullah GÜL ün Cumhurbaþkanlýðý ile taçlandýrmýþ olmak da ayrý bir gurur veriyor bizlere. Biz Kayserililerin topluma hizmet konusunda durumdan vazife çýkarmak gibi bir farklý bir özelliðimiz vardýr. Sayýn GÜL ün Cumhurbaþkaný olmasýný, böyle bir bakýþla deðerlendirmemizin yanlýþ olmayacaðý kanaatindeyim. Gelecek zaman dilimlerinde atacaðýmýz adýmlar, eminim, Cumhurbaþkanýnýn hemþehrisi olma onuruna uygun olacaktýr. Davranýþlarýmýzla da bu onur kaynaðý duruma layýk olmaya özen göstereceðiz. Cumhurbaþkanýnýn hemþehrisi olma sorumluluðu tamamen iç dünyamýzda oluþan ve kendi var ettiðimiz bir manevi hazzýn ifadesidir. Ýnanýyorum ki, farklý partilere oy veren hemþehrilerimiz de bu manevi hazzý yaþýyorlar. Tabiri caizse; okul birincisi bizim sýnýftan çýktý sevincini yaþayan liseliler gibiyiz. Bir Kayserili ve siyasetin içinde çeþitli görevler almýþ bir akademisyen olarak, þunu açýkça ifade etmek isterim: Sayýn Gül, yýllar içinde adeta kendisiyle yarýþarak, memlekete hizmet þevkini çoðaltarak bu noktaya gelmiþ bir devlet adamýdýr. Sadece bize ve Kayserili hemþehrilerimize deðil, tüm yurttaþlarýmýza, hizmetleri, tutarlý davranýþlarý ve siyasetteki güven verici tutumuyla örnek olmuþtur. Kendisine bu hizmetleri, Kayseri ye ve Kayserlilere katkýlarý ve tabi bizlere Cumhurbaþkaný hemþehrisi olma duygusunu yaþattýðý için þükran borçluyuz. Bu duygu hepimiz için yeni ve güçlü bir manevi etken olacaktýr. Artýk, Kayseri ye yönelik her hizmetimizi Cumhurbaþkaný hemþehrisi olma sorumluluðuyla yapacaðýz. Attýðýmýz adýmlar hep daha iyi, daha güzel, daha kapsamlý olacak. Son satýrlarýmda Sayýn Gül e seslenmek istiyorum: - Sayýn Cumhurbaþkaným, bizlere tarifsiz bir haz verdiniz. Gurur verdiniz. Saðolun. Biliniz ki biz Kayserililer de gelecek kuþaklara daha geniþ, geliþmiþ, örnek bir kent býrakmak için elimizden geleni yapacaðýz. Yarýnýn Kayserisi hepimizin övünç vesilesi olacaktýr. Þubat 2008 Bizim Kayseri 19

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı