Ekmek israfýna hayýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekmek israfýna hayýr"

Transkript

1 Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil Candemir Ç.P.L Kutlamalar SAYFA 4 Kaymakam Kadir Güntepe: Ekmek israfýna hayýr Sosyal sorumluluk projesi olan Ekmek israfýný önleme kampanyasý 17 ocak 2013 tarihinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Erdoðan katýlýmýyla baþladý. T oprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Þube Müdürü Yusuf Gemalmaz Kaymakam Kadir Güntepe'yi ziyaret etti. Yusuf Gemalmaz, ülkede ekmek israfýný önlemek amacýyla baþlatýlan kampanya için Kaymakam Güntepe'den destek istedi. Güntepe, ülke genelinde israf edilen ekmeðin maddi deðerinin ciddi rakamlar olduðunu belirterek, "Maddi deðerinin yaný sýra ekmeðin toplumumuzda manevi deðeri de var. Bu anlamda kampanyanýn bir duyarlýlýk oluþturmasý için gerek kaymakamlýk, gerekse de kiþisel olarak her türlü desteðe hazýrým.türkiye de 1 yýlda israf olan ekmekle 500 km. bölünmüþ yol, 500 okul binasý, 80 adet hastane yapýlabilir.ayrýca bir yýl sonra 162 bin asgari ücretliye maaþ, 280 tl den 460 bin üniversite öðrencisine burs verilebilir." dedi. SAYFA 2 Masa tenisinde þampiyon belli oldu M asa tenisi turnuvasýnda þampiyon belli oldu. Zorlu mücadelere sahne olan turnuvada Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin birinci oldu. SAYFA 14 Hocalarýmýza yönelik ezan kursu baþladý Dedeköy de orman yangýný Myanmar'da Camiler yakýlýyor, Müslümanlar katlediliyor D edeköy civarýnda bir daðda küçük çaplý bir orman yangýný meydana geldi.daðda çalýþan insanlarýn çay yapmak için yaktýklarý ateþten çýktýðý sanýlan orman yangýný kýsa sürede söndürüldü.edinilen bilgiye göre Jandarma olayý geniþ çaplý olarak inceliyor.yangýna sebep olanlarýn en kýsa sürede tespit edileceði ve cezalandýrýlacaðý belirtildi.yetkililer özellikle bu aylardan itibaren orman yangýnlarýna karþý daha dikkatli olunmasýný ve ormanda ateþ yakýldýðýnda mutlaka iyice söndürülmesi gerektiðini ifade ettiler. SAYFA 16 M alezya Ýslam Teþkilatlarý Danýþma Konseyi (MAPÝM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Azmi Abdul Hamid, Anadolu Gençlik Derneði Konya Þubesi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Myanmar'da halen bir milyon kiþinin hayatýnýn tehlike altýnda olduðunu ifade etti. SAYFA 15 6 Sarayözü Köyü üftülüðümüz'ün Görevlilerimize Yönelik Eðitim Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Sürüyor. Mü'minlere bir çaðrý olarak Günde Beþ Defa Okunan Ezan-ý Muhammediyyeyi daha doðru bir þekilde okumak için ezan kursu baþladý. SAYFA 7 Adil Candemir de asker uðurlamasý A dil Candemir Çok Programlý Lisesinde 10 TM öðrencileri Mart ayý sonunda askere gitmek üzere okuldan ayrýlacak olan öðretmenleri Mustafa Çevikyiðit' e sürpriz yaptýlar. SAYFA 16 5 Eðitim B aharýn baþladýðý gün sessiz sedasýz telaþsýzca biri ayrýldý aramýzdan.unutulmaya yüz tutmuþ bir kültürün, geleneði temsilcisi Aþýk Suriye Sarýnar 21.03,2013 günü yani doðanýn uyanýþýnýn baþladýðý gün, Suriye Sarýnar uyudu bir daha uyanmamak üzere.ýþte kitaplara konu olan yaþamý ve "aþýklýðý" ile Suriye Sarýnar. Köylerimiz Güncel 3 Badeli bir kadýn Âþýk M Kaymakamýmýzýn YGS heyecaný M erzifon Gazi Ortaokulu'nda YGS'ye giren Kaymakam Güntepe, sýnav sonrasý AA muhabirine açýklamalarda, "Çocuklarýmýza verdiðimiz sözü yerine getirmek için buradayýz. Ýnþallah sýnava giren 31 öðrencimizin tamamý beni geçer ve hepsine bilgisayar alýrýz" dedi.

2 GÜNCEL Murat ÇAKMAK 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Kaymakam Kadir Güntepe: Ekmek israfýna hayýr Polis Memuru oprak Mahsulleri Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Ofisi (TMO) Havza Þube Müdürü Havza Þube Müdürü Yusuf Gemalmaz KaymakamYusuf KaGemalmaz Kaymakam Kadir dir Güntepe'yi ziyaret etti. Yusuf Gemalmaz, ülkede ekmek israfýný önlemek Güntepe'yi ziyaret etti T ÜLKEMÝZ VE GÜVENLÝÐÝMÝZ amacýyla baþlatýlan kampanya için Kaymakam Güntepe'den destek istedi. Güntepe, ülke genelinde israf edilen ekmeðin maddi deðerinin ciddi rakamlar olduðunu belirterek, "Maddi deðerinin yaný sýra ekmeðin toplumumuzda manevi deðeri de var. Bu anlamda kampanyanýn bir duyarlýlýk oluþturmasý için gerek kaymakamlýk, gerekse de kiþisel olarak her türlü desteðe hazýrým.türkiye de 1 yýlda israf olan ekmekle 500 km. bölünmüþ yol, 500 okul binasý, 80 adet hastane yapýlabilir.ayrýca bir yýl sonra 162 bin asgai ücretliye maaþ, 280 tl den 460 bin üniversite öðrencisine burs verilebilir." dedi. Ü lkemizin artan nüfusu ve buna paralel geliþen plansýz kentleþme, alt yapý eksiklikleri ve Trafik yoðunluðu, yeni yerleþim birimleri nedeniyle geniþlemesi ve buna paralel olarak güvenlik kuvvetlerinin sayýsýnýn yetersiz kalmasý genel güvenlik hizmetlerini olumsuz yönde etkileyen belli baþlý faktörler olarak Ülkemiz genelinde göze çarpmaktadýr. Bunun yaný sýra cezaevine giren kiþilerin içeride eðitilmeleri neticesi profesyonel suçlu pozisyonunda çýkmalarý ve öðrendiklerini tatbik etme konusunda kendilerini þartlandýrmalarý, daha büyük suçlara tevessül etmeleri ya da suç iþleme konusunda cesaret kazanmalarý, kanunsuz yollardan para kazanmayý amaç edinmiþ kiþiler ve bunlarýn oluþturduðu organize gruplarýn otorite kurma çabalarý, çok sayýda iþsiz genç kitlenin bunlara özenti duymalarý gibi diðer faktörlerin de genel güvenliði etkilediði bir gerçektir. Ülkemiz genelinde meydana gelen olaylarýn geneline bakýldýðýnda; Kaçakçýlýk, Uyuþturucu madde ticareti, Hýrsýzlýk, Oto Hýrsýzlýðý, Gasp, Cinayet, Yankesicilik, Dolandýrýcýlýk, Kapkaç ve Fuhuþ suçlarýnda artýþ görülmektedir. Her türlü zor ve olumsuz þartlara raðmen, emniyet ve asayiþin temininde asýl amaç suçun oluþmadan önlenmesi prensibinden hareketle; suç ve suçlularla mücadelede vatandaþýn sevgi ve güvenini kazanarak daha iyi hizmet yapabilme, Toplum Destekli Polislik kapsamýnda vatandaþlarýmýzýn desteðini almak güvenlik kuvvetlerimizin birinci hedefi olmasý gerekmektedir. Genel güvenliðin saðlanmasýnda, tüm vatandaþlarýmýzýn güvenlik kuvvetlerine azami yardýmda bulunmasýnýn, Ülkemizin daha güvenli ve yaþanýlýr bir ülke olma yolunda emin adýmlarla ilerlemesini saðlayacaðý aþikârdýr. Daha huzurlu ve daha güvenli yarýnlar temennisi ile... 2 Kaymakam Kadir Güntepe den Eðitim Derneðine 1000 tl baðýþ K aymakamýmýz Kadir Güntepe Hamamözü nde Eðitim Kalitesini Artýrma Derneðine 1000 tl baðýþta bulundu.konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Kaymakam Kadir Güntepe Ýlçede eðitim kalitesini yükseltmek için böyle bir dernek kurduk.þayet Hama- mözü halký bu derneði sahip çýkarsa, dernek vasýtasýyla eðitim ve öðretim noktasýnda eksikleri gidebilir bununla birlikte imkanlarý dahilinde maddi durumu olmayan öðrencilere burs verebiliriiz.ancak bunun için herkesin taþýn altýna elini koymasý gerekir.kurduðumuz dernek Hamamözü ne hayýrlý olsun. Orman Bölge Müdürü Kaymakam Güntepe'yi makamýnda ziyaret etti Kaza geliyorum demez G öçeri köyü sakinlerinden Ahmet BAÐ bahçesinde aðaçlarýn dallarýný budarken aðaç dalýný batmasý sonucu gözünden yaralanmýþtýr.hemen hasteneye giden Ahmet BAÐ'ýn yapýlan tedavinin ardýndan taburcu edilmiþtir. Gazetemiz olarak kendisine gemiþ olsun diliyoruz.ayrýca bütün çiftçilerimize bu tip iþlerle uðraþýrken koruyucu gözlük kullanmayý tavsiye ediyoruz.enise DESTEBAÞ Hayýrlý olsun facebook.com/hamamozuhaber O rman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan,Orman Ýþletme Müdürü Mustafa Kotil Gümüþhacýköy Orman Ýþletme Þefi Turgay deligöz Kaymakam Kadir Güntepe'yi ziyaret ederek ilçemizdeki Ormancýlýk faaliyetleri hakkýnda karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Miniklerin 3d film keyfi twitter.com/hamamozu_gov HAMAMÖZÜ HABER Ýki Haftada Bir Çýkar Yýl :1 Sayý : ************ SAHÝBÝ Hamamözü Köylere Hizmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný Hamamözü Kaymakamý: Kadir GÜNTEPE Ý stanbul'da ikamet eden hemþehrilerimizden VedatAysel AKDAÞ çiftinin kýzlarý Canset ile ilçemiz sakinlerinden rahmetli Nurten ve Sami YILDIZ'ýn oðullarý Türker Ýstanbul'da düzenlenen törenle niþanlandýlar..mutluluklar Dileriz.. A tatürk ilkokulu öðrencileri Kaymakamlýk toplantý salonunda 3 d film izledi.öðrenciler bir yandan patlamýþ mýsýrlarýný yerken, bir yanda 3d film keyfi yaþadýlar. Yeni Doðan Bebekler G ölköy sakinlerinden Nazife Gümüþ ile Mahmut Pergel hayatlarýný birleþtirdiler. Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Kýzýlcaören Köyünden Þahin Karataþ'ýn Yaðmur Filiz adýnda kýz çocuðu, Gölköy sakinlerinden Mehmet Gümüþ'ün Hasan adýnda erkek çocuðu dünyaya gelmiþtir.çiftilerimize ve bebeklerine saðlýklý,mutlu bir ömür diliyoruz... Muammer ÞAHÝN Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN ***** ******* Yönetim Yeri: Hükümet Konaðý Kat : 2 Hamamözü Vefat Edenler Dedeköy Muhtarý Halis Çarýklý'nýn annesi Keziban Çarýklý, Ýlçemiz Köprübaþý Mahallesi sakinlerinden Cevat Pergel'in babasý Halil Pergel, Damladere Köyünden Suriye Sarýnar, Sarayözü Köyünden Satýlmýþ Aydoðdu hakkýn rahmetine kavuþmulardýr. Hamamözü Haber olarak ailelere baþsaðlýðý diliyor,geride kalanlara sabýr diliyoruz. Tel: Fax: Posta Kodu: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Hamamözü Þb ***** ****** Dizgi Tasarým: Halil Ýbrahim KARTAL ***** ****** Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbacýlýk-Promasyon Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

3 GÜNCEL 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 3 Amasya Üniversitesi Öðretim Görevlisi Tuðrul Balaban: Amasya'da badeli bir kadýn aþýk:suriye Sarýnar aharýn baþladýðý gün sessiz sedasýz telaþsýzca biri ayrýl- Bdý aramýzdan.unutulmaya yüz tutmuþ bir kültürün, geleneði temsilcisi Aþýk Suriye Sarýnar 21.03,2013 günü yani doðanýn uyanýþýnýn baþladýðý gün, Suriye Sarýnar uyudu bir daha uyanmamak üzere...ýþte kitaplara konu olan yaþamý ve "aþýklýðý" ile Suriye Sarýnar.Amasya Üniversitesi Öðretim Görevlisi Tuðrul Balaban onu ve hayatýný kitabýnda aþaðýdaki sözlerle anlatýyor: Ögrt.Gör.Tuðrul Balaban Âþýk Suriye Sarýnar'ýn hayatý Amasya'da Badeli Bir Kadýn Aþýk:Suriye Sarýnar 1933 yýlýnda Amasya Ýli Hamamözü ilçesi Damladere köyünde dünyaya gelir.1942 yýlýnda ihtiyat askerliðinden hasta dönen babasý 3 gün sonra vefat ettiðinde Sarýnar,henüz dokuz yaþýndadýr.aþýk yaþam boyunca bu durumun etkisinde kalýr ve aþýklýðý da babasýna duyduðu özleme baðlý olarak ortaya çýkacakktýr.annesi, babasýnýn ölümünün den birsüre sonra çoçuklarýnýn küçük olmasý dolayýsýyla ikinciliði evliliðini yapar.annesinin ilk evliliði 3 ve 40 sene süren ikinci evliliðinden de 7 çoçuðu olur,1985 yýlýnda vefat eder.aþýk, annesinin ikinci evliliðini yapmasýný hiç kabullenemeyecek ve ona kýrgýn yaþayacaktýr.ancak bu kýrgýnlýk, anne sevgisi ve özlemi karþýsýnda yerini duygu yüklü þu dörtlüðe býrakacaktýr. "Kuþ gibi yuva bekleyen Yemeyip bize saklayan Baðrýna basýp koklayan Nerdesin garip anam" Sarýnar köyün iþlerinden ve kardeþlerinin bakýmýnda arta kalan zamanlarda ilkokula gider. Düzenli bir eðitim hayatý olmadýðýnda, ilkokulu (5 yýl ) bitirir ancak okuma yazmasý zayýf kalýr. Aþýk, 1950 de evlenir.bu evlilikten kendi tabiri ile "Kaþlý gözlü on çoçuk, 2 iki de zayi ettim 12 çoçuðum oldu" Ýlk üç kýzý ve iki oðlu doðumdan sonra çok yaþamaz.sonraki çoçuklarýnýn yaþanmasýný bir keramete baðlamakatadýr: "Kaynatamýn yattýðý bir ev vardý. Kocama görünmüþler. Beþ kiþi içeride kuran okuyor. Ýçeride ýþýk yok yüzezlerinin nuru içeriyi ýþýtýyor- Dördünün altýnda minder var birinin yok dedi.ona da minder vereyim dedim ama cesaret edemedim dedi.ne anladýn þimdi dedim.ben yýkacaðým o evi dedi.evi yýktýk aþaðý yaptýk, buraya indik.komþularýn bile düþüne girmiþ.o benim üstümü açtý, ben de onun çoçuklarýnýn yolunu açtým demiþ.daha çoçuklarýnýn burnu kanamayacak korkmasýn Suriye'ye söleyin, daha çoçuklarýna bi,r þey olmayacak demiþ.ölen beþ çoçuðundan sonra beþ çoçuðum da evde oldu.daha Doktora bile götürmedim" Babasýný kaybedeb,üvey baba elinde büyüyen, zor bir evlilik içersinde on çoçuk dünyaya getiren ve bunlarýn beþini acýlarýný yaþayan aþýðýmýzýn hayatý hep özlemle geçmiþtir.dolayýsýyla bu tema, þiirlerinin ana ekseni olmuþtur. "Gardaþým küstü de köye gelmiyor Çok dilek diledim kabul olmuyor Bana demiþler ki yünü gülmüyor Kader gül demedi nasýl güleyim" Haber:H.Ýbrahim Kartal Üniversite dersliðine Þampiyonumuzun ismi verildi H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin AL- KAN ýn ev sahipliðinde, Üniversite Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunda gerçekleþtirilen törene; Vali Yardýmcýsý Hamdi BO- LAT, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan CANDAN, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz Tevfik KIÞ, Dünya Þampiyonu güreþçimiz Nazmi AVLUCA, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu merhum güreþçimiz Mahmut ATALAY ýn kýzý Müberra ATALAY, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu merhum güreþçimiz Adil CAN- DEMÝR in oðlu Gürkan CANDEMÝR, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin TEKE, güreþ antrenörleri, güreþ sporcularý ve üniversitemiz öðretim üyeleri ile öðrencilerimiz törene katýldý. Üniversite Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk YAMANER açýþ konuþmasýyla baþlayan tören, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Mahmut ATALAY ýn kýzý Müberra ATALAY ve Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz Adil CANDE- MÝR in oðlu Gürhan CANDEMÝR, Tevfik KIÞ ve Þampiyon güreþçimiz Nazmi AVLUCA nýn konuþmalarýyla devam etti. Etkinlikte þampiyon güreþçilerimize iliþkin yapýlan slayt sunum, genç güreþçilerimizin yaptýðý gösteri ve halk oyunu gösterisi yapýldý. Törende 38 yýllýk akademik hayatýnýn en mutlu anýný yaþadýðýný açýklayan Üniversite Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk YAMANER, amaçlarýnýn ve yola çýkýþ felsefelerinin dünya ve olimpiyat þampiyonu güreþçilerimizi unutturmamak olduðunu belirtti. Doç. Dr. YAMANER, Çorum un sporcu potansiyelinin çok yüksek olduðunu ve ilimizden çýkan olimpiyat þampiyonlarýnýn buna bir örnek teþkil ettiðini, olimpiyat merkezinin ilimize çok yakýþýcaðýný ifade ederek herkezin elinden geleni yapacaðýný inandýðýný belirtti. Sporu herkesi ortak bir payda altýnda toplayarak insanlarýn sadece fiziki olarak geliþimine deðil ruhen de geliþimine katkýsý saðlayan inanýlmaz bir disiplin, muhteþem bir organizasyonlar bütünü olarak tanýmlayan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN da yaptýðý konuþmada, ülkemizin adýný istiklal marþýmýzý dinleterek tüm dünyaya duyuran efsane güreþçilerimize teþekkür etti ve Üniversitemizde gerçekleþtirilen naçizane çalýþmamýzla þampiyon güreþçilerimiz üniversitemizde yaþatýlacak dedi. Konuklara çiçek ve hediye takdim edilmesinin ardýndan dersliklerin açýlýþý yapýlarak tören sona erdi. Ýlçemize meteroloji istasyonu kurulacak amamözü Belediye- Hsi'nden edinilen bilgilere göre ilçemiz su deposu yanýna(kurban tepesi) Meteoroloji Ýstasyonu kurulacaðý belirtildi. Yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamaya göre otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ölçüm sistemi sayesinde ilçe merkezinin meteorolojik bilgilerini elde etmek, hava tahmininin daha tutarlý olmasý, olasý sel baskýný fýrtýna gibi hadiseleri daha önceden vatandaþa bildirmek can ve mal kaybýný önlemek bölgede yapýlabilecek gerek tarýmsal gerekse inþaat alanýnda geçmiþe dayalý iklim bilgilerine ulaþmak amacýyla hava sýcaklýðý, yöreye düþecek yaðýþ miktarý rüzgar yönü ve hýzý takip edilebilecek. Ölçüm ünitesinin faaliyete geçmesiyle ilçede ve çevresinde bulunan, çiftçiler ve vatandaþlar, 5 günlük hava tahminlerine Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüðü'ne ait internet sitesinden kolayca eriþebilecek. Böylece vatandaþlarýn çalýþma planlarýný ve takvimlerini daha saðlýklý yapabilecek. Haber: Ayhan DUMAN Kýzýlcaören ve Bulmuþdere Derelerine Taþkýn Koruma Duvarý K ýzýlcaören ve Bulmuþdere derelerinde Taþkýn Koruma Duvarý Yapýlmasý için DSÝ Þube Müdürlüðüne baþvuruda bulunuldu. Baþvuruda þu bilgilere yer verildi. Ýlçemiz Amasya iline baðlý 1450 nüfuslu bir ilçedir. Amasya il merkezine 95 km mesafede bulunan ilçemiz Amasya-Çorum il sýnýrýnýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. Ýlçemizde üç adet akarsu bulunmakta olup bunlar, Kýzýlcaören Deresi, Bulmuþdere ve Büyük Çay (Çayköy Deresi)'dýr.Kýzýlcaören deresi ve Bulmuþdere deresi ilçeyi kuzeydoðu -güneybatý yönünde dik olarak geçmekte olup, akarsu yataklarý imar alaný içerisinden geçmektedir.yukarýda bahsi geçen akarsu yataklarýnda taþkýn koruma duvarlarýnýn bir kýsmý önceki yýllarda tamamlanmýþ ancak halen eksik olan bölümleri de bulunmaktadýr.bu nedenle; 1.Kýzýlcören deresi ilçenin güneybatýsýnda Termal Tesislerin bulunduðu alanda isabet eden kýsmýnda dere taþkýn koruma duvarlarý mevcut olmayýp meydana gelen sel durumlarýnda sel sularý dere yataðýný aþarak tarým

4 GÜNCEL 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 4 18 Mart Þehitleri Anma Günü Etkinlikleri Mustafa Çevikyiðit Adil Candemir Ç.P.L öðrencileri tiyatro oyunlarýyla duygusal anlar yaþattý Coðrafya Ögretmeni H amamözü meydanýndaki ilk etkinlik saat:10.00'da baþladý.atatürk anýtýna Kaymakamlýk, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenklerinin sunumuyla baþlanan tören,öðretmenler ve Öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiir ve konuþmalarýyla sona erdi. Akþamki etkinlik Adil Candemir Ç.P.L Spor Salonunda yapýldý.kaymakam Kadir Güntepe, Garnizon Komutaný Birol Baþtürk, Belediye Baþkan Vekili Abdullah Arslan, Ýlçe Emniyet Amiri Dursun Çiçek, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin, Ýlçe Müftüsü Cemil Liv ve diðer Daire Amirleri katýlýmýyla gerçekleþen etkinlikte Adil Candemir Ç.P.L Öðretmen ve Öðrencilerinin hazýrladýðý Hamamözülü Þehitlerimizi anlatan slayt gösterisi, Çanakkale Zaferini anlatan video, günün anlam ve önemi vurgulayan þiirler, kýssalar ve Ç.P.L Öðrencilerinin tiyatro oyunlarý büyük ilgi çekerken izleyenlerin gözyaþlarýný tutamadýðý görüldü. KONAR-GÖÇER ÝNSAN Ý nsanlarýn bir süreliðine veya hayatýnýn kalan kýsmýný geçirmek için çeþitli sebeplerle bir yerleþim yerinden baþka bir yerleþim yerine hareketlerine göç adý verilir. Geçmiþten günümüze insanlar gerek toplu gerekse bireysel olarak göç etmiþlerdir. Kavimler göçü, Türklerin Orta Asya'dan Göçü, mübadele göçleri, Amerika Kýtasý'nýn keþfiyle yaþanan göçler dünya üzerinde yaþanan büyük ve toplu göçlere örnektir. Ýnsanlarýn göç nedenleri oldukça çeþitlidir. Ekonomik sýkýntýlar, daha iyi saðlýk, eðitim, alt yapý ve üst yapý hizmetlerine sahip olma isteði, doðal afetler, savaþlar gibi nedenler göçlerin ana nedenlerini oluþturur. Göç olgusu günümüzde ortaya çýkmýþ bir olgu deðildir. Tarihte ilk insanlarýn avcýlýk ve toplayýcýlýkla geçimlerini saðladýklarý bilinmektedir.bu insanlar bulunduklarý çevreden elde ettikleri ile beslenmekte olduklarý için çevrede tüketilebilecek ürünler kalmayýnca göç etmek zorunda kalmýþlardýr. Ýnsanlar zamanla buðdayý kültüre olarak ziraatini yapmak maksadýyla yerleþik hayata geçmiþler. Barýnmak amacýyla evler,elde ettikleri ürünleri depolamak amacýyla ambarlar inþa etmiþlerdir.yaþanan bu geliþmeler sonucu konar göçerlik sona ermemiþtir. Çünkü hayvancýlýkla uðraþan kabileler konar göçer yaþama devam etmiþler, yazýn yaylalarla kýþýn kýþlaklar arasýnda gidip gelmiþlerdir.daha yakýn bir tarihe kadar ülkemizde Yörükler konar göçerliði devam ettiregelmiþlerdir. Sanayi devrimiyle birlikte kýrsal kesimden þehirlere baþlayan göç hareketi günümüzde hala devam etmektedir. Kýrsal kesimde miras yoluyla arazilerin bölünmesi ziraati bir çok ailenin geçim kaynaðý olmaktan çýkarmýþtýr. Özellikle gençler askerden geldikten sonra çalýþmak maksadýyla þehirlere göç etmektedir.bugün köylerde kasabalarda genç nüfus oldukça azalmýþtýr.b u durum yakýn bir tarihe kadar kýrsal nüfustan az olan kentsel nüfusun hýzla artmasýna sebep olmuþtur. Þehirlerde yaþanan bu hýzlý nüfus artýþý beraberinde konut yetersizliði, gecekondulaþma (çarpýk kentleþme), alt ve üst yapý sorunlarý, çevre kirliliði gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiþtir. Savaþlar da insanlarý göçe sevkeden baþka bir unsurdur. Bugün dünya üzerinde binlerce insan savaþ yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmýþtýr. Suriye'de yaþanan iç savaþtan kaçan birçok Suriyeli kardeþimiz sýnýra yakýn alanlarda kurulan çadýrkentlere, bir kýsmý ise ülkemizin çeþitli il ve ilçe merkezlerine yerleþtirilmiþlerdir.biraz daha geriye gidecek olursak Somali'de yaþanan kuraklýk ve iç çatýþmalar neticesinde yine bir çok Somali vatandaþý Türk vatandaþlýðýna kabul edilmiþtir. Bütün bunlar bir yana insan doðuþtan konar göçerdir. Dünya varolduðu sürece bütün insanlýk zorunlu göçe tabidir. Hamamözü nde Nevruz ateþi 2 1 Mart tarihinde dünyanýn birçok yerinde coþkuyla kutlanan Nevruz Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde de öðretmen ve öðrencilerin katýlýmýyla kutlandý. Doðanýn baharýn gelmesiyle uyanýþýný simgeleyen nevruz hakkýnda þiirler okunduktan sonra okulumuz öðretmenlerinden Ali Erkaya öðrencilerimize nevruz hakkýnda kýsa bir konuþma yaptý. Nevruz bayramlarýnýn vazgeçilmezi olan ateþ yakýldý, davul zurna eþliðinde halaylar çekildi, oyunlar oynandý. Nevruz etkinliklerine katýlanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Okul Müdürümüz Yakup DURSUN bu yýl okulumuzda ilk kez kutlanan Nevruz'u geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini ifade etti.haber:mustafa Çevikyiðit Coðrafya Öðretmeni

5 EÐÝTÝM 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 5 Kaymakamýmýzýn YGS heyecaný erzifon Gazi Ortaokulu'nda YGS'ye giren MKaymakam Güntepe, sýnav sonrasý AA muhabirine açýklamalarda, "Çocuklarýmýza verdiðimiz sözü yerine getirmek için buradayýz. Ýnþallah sýnava giren 31 öðrencimizin tamamý beni geçer ve hepsine bilgisayar alýrýz" dedi. Sýnava cep kitapçýðý ile hazýrlandýðýný ifade eden Kaymakam Kadir Güntepe, þunlarý kaydetti:"ders çalýþmak iþ güç arasýnda çok fazla fýrsat bulamadým. Ama mevcut zamaný deðerlendirdiðimi düþünüyorum. Boþ zamanlarýmda cep kitaplarýndan çalýþtým, çýkmýþ sorularý gözden geçirdim.çocuklarýmýzla farklý okullarda sýnava girdik. Onlarla sýnav öncesi konuþtum, onlar da heyecanlýydý. Bu vadimizin çocuklarýmýzý heyecanlandýrdýðýný düþünüyorum. Ýnþallah sýnava giren 31 öðrencimizin tamamý beni geçer ve hepsine bilgisayar alýrýz."güntepe, sýnavýn klasik bir ÖSS sýnavý olduðunu ifade ederek, "Sýnav çok kolay deðildi, çok zor da deðildi. Çalýþan bir insanýn çok rahat yapabileceði bir sýnav olduðunu düþünüyorum. Aradan geçen zaman içinde eski hýzýmýzý kaybettik. Dolayýsýyla sorularý çok hýzlý çözemedim. Sözel kýsýmda oyalandým. Bu nedenle matematiðe çok fazla zaman ayýramadým. Matematiði biraz yapan beni geçer ve bilgisayarý almaya hak kazanýr" diye konuþtu Geleceðin Bilim Ýnsanlarý eleceðin bilim insanlarý, bilim Gyolundaki ilk deneylerini yaptýlar.atatürk Ýlkokulu 1A sýnýfý öðrencileri, bir deney düzeneði kurarak donma, erime, buharlaþma ve kaynama olaylarýný gözlemlediler. Öðrenciler deney sürecini büyük bir ilgi ve dikkatle izlediler. Ayrýca ispirto, ispirto ocaðý, üçayak, beher gibi deney malzemeleriyle ilk kez tanýþtýlar. Einstein'a ait "Gerçeðin bilgisi deneyle baþlar, deneyle biter." sözünü hatýrlatan sýnýf öðretmeni Orhan DAÐ- DELEN deney yapmanýn eðitimde çok önemli olduðunu hatýrlattý. Bilginin kalýcý olmasý ve öðrencilerin merakýný gidermesi açýsýndan deney yapmanýn zarurî olduðunu belirtti. Öðrencileriyle ayný yaþtayken kendi öðretmeninin de deney yaptýðýný anlatan Orhan DAÐDELEN, deney yapmaktan keyif aldýðýný, öðrencilerinin meraklý bakýþlarýnýn kendisini mutlu ettiðini belirtti. Ýlerleyen zamanlarda da gerekli konularda deney yapmaya devam edeceðini bildirdi. Sýnýf Öðretmeni Orhan DAÐDELEN son olarak öðrencilerini özgüveni yüksek, kitap okuma alýþkanlýðý olan ve merak duygusuna sahip bireyler olarak yetiþtirmek istediðini anlattý. Kaymakam Kadir Güntepe çocuklara oyuncak daðýttý K aymakam Kadir Güntepe Atatürk Ýlkokulu Okul Öncesi eðitimde okuyan Anaokulu öðrencilerine oyuncak daðýttý. Ýlçemizde göreve baþladýðý günden bu güne kadar öðrencilere desteðini esirgemeyen Kaymakam Kadir Güntepe tarafýndan merkez Atatürk Ýlkokulu Okul Öncesi eðitim Anaokulu öðrencilerine zekâ geliþtirici, paylaþmayý öðretici ve güzel vakit geçirmelerine yardýmcý olmak için çeþitli oyuncaklar, aldý. Öðrenim çaðýna yardýmcý olacak zekâ geliþtirici oyuncaklarý okul öncesi öðrencilere bizzat kendi elleri ile daðýttý. Kaymakam Kadir Güntepe;"Çocuklarýmýzýn ilkokul eðitimine baþlamadan önce eðitim almasý eðitim ve sosyal hayatlarýna büyük kazanýmlar saðlýyor. Daha bilgili, daha sosyal, daha baþarýlý ve daha mutlu bireyler olmalarý için okul öncesi eðitim çok önemlidir. Anne ve baba tarafýndan aile içinde çocuklara verilen bilgi ve beceriler ana okullarýmýzda tamamlanýyor" dedi. Baharýn Habercisi Ý lçemizde ve köylerinde baharýn müjdecisi badem aðaçlarý çiçek açtý. Ýlçe merkezindeki badem aðaçlarýnýn tamamý beyaz ve pembe çiçeklere büründü. Emre TOPGÜMÜÞ

6 KÖYLERÝMÝZ 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 6 Sarayözü Köyü G azetemizin bu sayýsýnda sizlere ilçemize baðlý Yukarý ovacýk Köyü'nü tanýtacaðýz.muhabirlerimizin köy hakkýnda edindikleri bilgilerden yola çýkarak sizler köyümüzü daha yakýndan tanýma fýrsatý bulacaksýnýz..tüm bu bilgiler kaynak kiþilerden,köy halkýndan edinilen bilgilere hazýrlanmýþtýr. KÖYÜN TARÝHÇESÝ: Trabzon ve çevresinden gelen Yusufoðullarýndan Hacý Mahmut Altunay, Velikocaoðullarýndan Caferoðlu Ýsmail ve Halil Pehlivan aileleri 7 hane olarak Arpadere köyüne yerleþmiþlerdir. Daha sonra bu aileler köyümüzün bulunduðu araziyi Gümüþ zenginlerinde Lütfullah Efendi lakaplý kiþiden satýn almýþlardýr. O zamanlar köyümüzün batýsýnda gelin kapýsý mevki- inde bulunan bir saray varmýþ. Bu yedi aile satýn almýþ olduklarý bu araziye saraydan esinlenerek SARAYÖZÜ adýný vermiþlerdir. Köyümüze baðlý Küçüklazlar Mahallesi 2005 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kararý ile ayrýlmýþtýr. KÜLTÜR: Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkýnda kýsa bilgiler þöyledir: Gelenek ve göreneklerimiz Anadolu kültürünü yansýtmaktadýr. Köyde düðünlerimizde ilk gün Cuma namazýnýn ardýndan davul çalýnmaya baþlar.asýl düðün 2.gündür.Ýkinci gün ev önünde misafirlere komþulara yemek ikramýnda bulunulur; akþam kýna gecesi yapýlýr.sýrasýyla ilk önce erkek tarafý kýz tarafýna,daha sonra da kýz tarafý erkek tarafýnda giderek kýna yýkma merasimi yapýlýr.3. gün gelin alma iþlemi yapýlmadan önce damat evi önünde damat giydirme yapýlýr ve komþular tarafýndan damada hediyeler takdim edilir.daha sonra gelin almaya gidilerek kýz alma gerçekleþtirilir.kýz alýnarak erkek evine getirilir,salon düðünü yapýlmaz. Gelin eve getirildiðinde hoca tarafýndan dua yapýlýr, bolluk olsun diye erkeðin annesi veya yakýnlarý tarafýndan leblebi veya bozuk paralar atýlýr.gelin eve girmeden önce kötü huylarýný býraksýn diye çömlek kýrýlýr,tatlý dilli olsun diye kapýya yað çalarlar.duvara mýh çakarlar evine baðlý olsun diye.düðünlerde genel olarak Çorum halayý, sarýkýz, misket, halay, çifte telli gibi oyunlar oynanýr. Yemeklerden keþkek yemeði ünlü- dür. COÐRAFÝ KONUMU: Köyümüz Amasya Ýli Hamamözü Ýlçesine baðlýdýr. Kuzeyinde Taþlý Tarla sýrtlarý ve Alan köyü bulunmaktadýr. Kuzeydoðusunda Arpadere köyü Doðusunda Kýzýlcaören Köyü Güneyinde Hamamözü ilçesi Batýsýnda Gökçekaya köyü bulunmaktadýr. Köyümüzün içinden Alan Çayý geçmektir. Çay üzerinde bir adet köprü bulunmaktadýr. Köyümüzün Hamamözü Ýlçesine uzaklýðý 4 km'dir. Ýlimiz Amasya ya ise 94 km mesafededir.. Köyümüze ulaþým konusunda her hangi bir sýkýntý yoktur. Kýþýn kar yaðýþý olumsuz etkilese de kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýyla bu sorun ortadan kalkmaktadýr. Ayrýca köyümüzde Çorum iline 46 km olup Amasya ya oranla daha yakýndýr. ÝKLÝMÝ: Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alaný içerisindedir. EKONOMÝ: Köyün ekonomisi tarým ve hayvancýlýða dayalýdýr.köy arazisinde yetiþtirilen tarým ürünleri: tütün,þeker pancarý,buðday,haþhaþ,soðan,sebze ve meyvedir.tarým arazilerinin toplamý 5500 dekardýr. Hayvan türleri arasýnda daha çok sýðýr ve koyun önemli paya sahiptir.sýðýrlarýn büyük kýsmý yerli ýrk olmasýna raðmen suni tohumlama çalýþmalarý ile hayvan varlýðýnda kültür ýrkýna doðru yönelmektedir. NÜFUS: Yýllara Göre Köy Nüfusu Verileri: 2009 yýlý verilerine göre: 313 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre: 298 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre:287 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre: 280 kiþi köyde yaþamaktadýr. MUHTARLIK: Yerleþim yerinin köy tüzel kiþiliði almasý ile birlikte köyün tüzel kiþiliðini temsil etmesi için köy muhtarlýk seçimleri de yapýlmaktadýr. Seçildikleri yýllara göre köy muhtarlarý: Süleyman ÞAHÝN Süleyman ÞAHÝN Ýsmail ÇAYDAN KÖYÜN DOÐAL GÜZELLÝKLERÝ, TARÝHÝ YERLERÝ: Köyde doðal güzellik ve tarihi mekanlar bulunmamaktadýr. KÖYDE ANLATILAN EFSANELER: Köyde GELÝN KAYASI efsanesi anlatýlýr.gelin Kayasý'nýn hikayesi þöyle anlatýlýr: "Padiþahýn kýzý köyün çobanýný çok seviyormuþ.onunla yuva kurmak hayatýný sürdürmek istiyormuþ.ama padiþah kýzýný varlýklý bir aileye zorla vermiþ.sarayda düðün yapýlýrken kýz ve çoban kaçmaya karar vermiþler.kýzýn kaçtýðýný öðrenen padiþah peþlerine askerler yollamýþ.askerler çobaný yakalayýp öldürmüþler.kýz da çobanýn acýsýna dayanamamýþ ve Allah'a YA BENÝ TAÞ ET,YA DA KUÞ ET demiþ.kýz ve askerler taþ olmuþlar. KÖYDE SÖYLENEN TÜRKÜLER: Türk kültüründe yer alan her türlü türkü söylenmektedir. KÖYDE SÖYLENEN MANÝLER: Türkü söylerim türkü Türkülerin iyi mi Bu benim türkülerim Aþýk iþi deðil mi Gidene bak gidene Boyu benzer fidana Fidanda bir gül bitmiþ Koklatmaz Adama. Yumurtanýn sarýsý Aktý yere sarýsý On beþime deðmeden Oldum subay karýsý Bahçeye bað diyemem Ayvaya nar diyemem Alýþmýþým güzele Çirkine yar diyemem KÖYÜN ALT YAPI ve DÝÐER BÝLGÝLERÝ: Köyde, ilköðretim okulu vardýr.anasýnýfýndan 4.sýnýfa kadar birleþtirilmiþ sýnýf olarak eðitim verilmektedir.5.sýnýftan itibaren öðrenciler sýra taþýmalý eðitimden yararlanmaktadýr. Köyün içme suyu þebekesi ve kanalizasyon þebekesi vardýr. Saðlýk ocaðý ve saðlýk evi yoktur.köy halkýnýn dini eðitimlerine katký saðlamak için cami lojmaný altýnda Kuran Kursu açýlmýþtýr. Köye ulaþýmý saðlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardýr. Köyümüzün Ankara'da SARAYÖZÜ KÖYÜ YARDIMLAÞMA VE KÜLTÜR DERNEÐÝ bulunmaktadýr. KÖYE YAPILAN YATIRIMLAR, KAZANDIRILAN HÝZMETLER: Son dönemde kamu hizmetleri kapsamýnda 3,5 km.sulama suyu kanalý yapýldý.köyümüze sulama göleti kazandýrýlmasý için çalýþmalar yapýlmaktadýr. Köy okuluna kaymakamlýk tarafýndan kalorifer tesisatý yapýlmýþtýr.köy okulu bahçesinin düzenlenip halkýn kullanýmýna açýlmasý için çalýþmalar devam etmektedir.. Köy camisi köy halkýnýn ve hayýrsever vatandaþlarýmýzýn destekleri ile iç ve dýþ bölümleri onarýlmýþ,klima taktýrýlmýþtýr.

7 MÝLLÝ-MANEVÝ DEÐELERÝMÝZ 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 7 Huzur Dolu Bir Yuva Ýçin Tavsiyeler - 2 M Yeliz LÝV Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi illi þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahatýný okurken hüzünle tebessüm ettiðim bölümlerden birisi "Mahalle Kahvesi" adlý þiiridir. Döneminin aile yapýsýyla ilgili endiþelerini seslendiren bu þiiri her okuduðumda ya þimdilerde yaþasaydý Milli þairimiz neler yazardý diye geçiririm aklýmdan. Bazý erkekler ailelerini ihmal ederler, çalýþma saatinden arta kalan vakitlerini, aile yuvasýnda geçirecekleri yerde, dýþarýda geçirmeyi tercih ederler. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle feza kadar geniþ olmasý gereken aile yuvasýný adeta bir çember gibi dar ve sýkýcý bulurlar. Bu sebeple kýymetli vakitlerini, gider mahalle kahvesinde, ya da eðlence yerlerinde geçirirler. Böylece hem kendi saðlýklarýný tehlikeye atarlar, hem de ailelerini ihmal ederler. Neticede aile geçimsizliklerine, çoluk çocuklarýnýn periþan olmasýna sebep olurlar. Eþler mutluluðu aile yuvasýnda aramaya baþladýðýnda onlara gösterdiði ilgi ve destek sayesinde hayatlarýnda her þeyin daha da güzelleþtiðini fark edeceklerdir. Doðan Cücelioðlu'nun aile içi iletiþimde kullandýðý insanlarý düþünceye sevk eden bir sorusu vardýr. Bir sabah kalktýðýnýzda eþinize seslendiðinizde size yanýt veremediðini ve öldüðünü bir an hayal edin. Ýçiniz ürperdi deðil mi? Yýllarca ayný yastýða baþ koyduðunuz arkadaþýnýz, canýnýzdan çok sevdiðiniz evlatlarýnýzýn bir sabah kalktýðýnýzda vefat etmiþ olduðunu hayal edin. Acý deðil mi? Bunun gerçekleþmeyeceðine garantiniz var mý? Olmasý muhtemel bir son bu. Buna raðmen gününün çoðunu kahve köþelerinde geçirenleri anlamak mümkün deðil. Oysa hayatýnýzdaki ilk sýrayý eþine ve çocuklarýna vermeye baþladýðýnda ve bunu onlara hissettirdiðinde her þey farklý olmaya baþlayacaktýr. Ailesinin maddi ihtiyaçlarýný temin etmeyi baba olmak için yeterli zannetmeyin. Ruhunda doyurulmaya ihtiyacý olduðunu unutmayýn. Harun Reþit döneminden bir misal anlatýlýr. Harun Reþit Veziri ile birlikte tedbili kýyafet dolaþýrken bahçesinde hurma fidanlarý diken bir ihtiyar görür. Selam verir ve aralarýnda þu konuþma geçer. Kolay gelsin, ne yapýyorsun böyle? - Hurma fidanlarý dikiyorum. - Peki bu diktiðin hurma fidanlarý ne zamana kadar büyür ve meyve vermeye baþlar? - Kim bilir belki on, belki yirmi sene sonra yetiþir ve meyve vermeye baþlar. Peki onlarýn meyvelerini görebilecek misin? Bu yaþlý halimle belki göremem. Ama bizden öncekilerin diktikleri aðaçlarýn meyvelerini biz yedik. Biz de bizden sonrakilerin istifadeleri için bu hurma fidanlarýný dikiyoruz Bu cevap Harun Reþid'in hoþuna gider ve bir kese altýn verir. Ýhtiyar, Allah'a hamdeder ve: - Diktiðim aðaçlar hemen meyve verdi der. - Bu söz üzerine Harun Reþid bir kese daha altýn verir ve ihtiyar yine Allah'a hamdeder ve þu sözleri söyler. - Herkesin diktiði meyve aðaçlarý yýlda bir defa mahsül verir, benim diktiðim fidan hemen meyve verdi. Üstelik herkes senede bir ürün alýrken ben senede iki defa ürün aldým. Dünya ve ahiret meyvesi olmak üzere senede iki mahsul veren fidan gibidir eþ ve çocuklar. Düþünsenize yaþlandýnýz, yerinizden kalkamayacak derece hastasýnýz. Size yemek yedirecek, su verecek, ihtiyaçlarýnýzý giderecek olanlar kahvede oyun oynadýðýnýz insanlar mý, yoksa saðlýðýnýzda kahveyi kendilerine tercih ettiðiniz aileniz mi? Ahiret aleminde sevaba ihtiyaç hissettiðiniz de amel defterinizi kapattýrmayacak olanlar eþiniz ve çocuklarýnýz olduðunu unuttunuz mu yoksa. Doðan Cücelioðlu'nun belirttiði acý sonla birlikte keþkeler yaþamak istemiyorsanýz Bu yazýyý okuduðunuzda þayet evde deðilseniz ve mesai sorumluluðunun lütfen eþiniz ve çocuklarýnýzýn yanýna dönerek birlikte vakit geçireceðiniz bir günlük plan yapýn. Çocuðunuzun okulda neler yaptýðýný dinleyin. Okuduðu bir hikayeyi anlatmasýný isteyin. Mesai içerisindeyseniz telefonunuzla bir arayýp istek ve arzularýný sorun. Ben kelimesini evin giriþinde býrakmayý unutmayýn. Biz olmanýn verdiði hazzý tadýn. Eþiniz ve çocuklarýnýzý emriniz altýndaki aslarýnýz olarak görmekten vazgeçin. Unutmayýn ki onlar sizin can yoldaþlarýnýz; dünya ve ahiretteki mutluluk membaýnýzdýr. Geçmiþe ait kötülükleri bohça gibi açýp durmayýn. Onlarý derleyip toplayýp çöp kutusuna atýn. Nasýl olsa o sýkýntýlarýn elemi gitmiþ, lezzeti kalmýþtýr. Çöpten çýkardýðýnýz kirli þeyler nasýl evinizin havasýný kirletirse geçmiþe ait kötü hatýralar da mutluluðunuzun havasýný bozar. Büyük þair merhum Mehmet Akif Ersoy "Mahalle Kahvesi" isimli manzumesinde aile yuvasýný býrakýp "Þarkýn bakýlmayan yarasý" olarak tanýmladýðý kahveye giden aile reisine sesleniþiyle yazýmýzý sonlandýralým Hayât-ý âile dünyada en safâlý hayat, Fakat o âlemi bizler tanýr mýyýz? Heyhat! Sabahleyin dolaþýp bir kazanca hizmetle; Karýn, çocuklarýn, annen, baban, kimin varsa, Dolaþsalar; seni kat kat bu hâleler sarsa; Sarây-ý cenneti yurdunda görsen olmaz mý? Ýçinde his taþýyan kalp için bu zevk az mý? Karýn gönüldaþýn, çocuklarýn rûhun Anan, baban sýðýnýlacak birer güvenli kucak Sýkýldýn öyle mi? Lâkin biraz alýþsan eðer Feza kadar sana vasî' gelir bu dar çember. Ne var þu kahvede bilmem ki sýðmýyorsun eve Kutlu doðum haftasý yarýþmalarý z. Peygamber e mektup yarýþmasý H Katýlýmcýlar: Ortaokul 5. Sýnýf Öðrencileri, Son Teslim Tarihi : 08.Nisan.2013 Teslim Yeri: Ýlçe Müftülüðü NOT : Katýlýmcý 3 ve daha az olmasý halinde derecelendirme yapýlmayacaktýr. Bilgi yarýþmasý "Peygamberimizin Hayatý" (D.Ý.B Yayýnlarý - Osman Keskioðlu "Siyeri Nebi") Katýlýmcýlar : Ortaokul 6.Sýnýf Öðrencileri Yarýþma Tarih ve Saati : 11 Nisan 2013 Perþembe Saat: 13:30 Yarýþma Yeri: Adil Candemir Ç.P.L Konferans Salonu Hadis ezbeleme Katýlýmcýlar : Ortaokul 7. Sýnýf Öðrencileri Yarýþma Tarih ve Saati: 10 Nisan 2013 Çarþamba Saat: 13:30 Yarýþma Yeri: Hamit KAPLAN Ortaokulu Hz. Peygamber'i tanýyalým konulu bilgi yarýþmasý Katýlýmcýlar : Ortaokul 8. Sýnýflar Yer : Hamit Kaplan Ortaokulu Tarih : 09 Nisan 2013 Salý Hamit Kaplan Camii Yararýna Kermes Yer : Ýlçe Müftülüðü Önü Tarih: 17, 18, 19 Nisan Hz. Peygamber ve insan onuru konulu konferans Yer: ÇPL Konferans Salonu Tarih: 15 Nisan 2013 Pazartesi Akþam Saat 20:00 Konuþmacý: Ýsmail ÝPEK Ýl Müftüsü Ödüller 1.lere 50-TL 2.lere 30- TL 3.lere 20-TL Ödül Töreni Tarihi: 15 Nisan Pazartesi Saat: Yer: Adil Candemir Ç.P.L Konferans Salonu Hocalarýmýza yönelik ezan kursu baþladý üftülüðümüz'ün Görevlilerimize MYönelik Eðitim Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Sürüyor. Mü'minlere bir çaðrý olarak Günde Beþ Defa Okunan Ezan-ý Muhammediyyeyi daha doðru bir þekilde okumak için 25 Mart 19 Nisan tarihleri arasýnda bütün görevlilerimizin katýldýðý Amasya Ýli Sultan Bayezýd Camii Müezzin Kayyým-ý Bekir KIZILYER'in Rehber Öðretici olarak görev aldýðý Ezan-ý Güzel okuma Kursu Düzenleniyor. Soru : Ayakta Ýdrar Yapmanýn Hükmü Nedir? Cevap : Hz. Peygamber (s.a.s.)'in küçük abdest bozma konusundaki davranýþlarý ile ilgili rivayetler, küçük abdesti (bevli) çömelerek yapmanýn Ýslam adabýndan olduðunu göstermektedir. Dolayýsýyla bir engel olmamasý halinde ayakta idrar yapmak tenzihen mekruh kabul edilmiþtir (Ýbn Abidin, Reddü'l-muhtar, I, 229). Zira ayakta idrar yapýlýrken idrar serpintisinde korunmak güçtür. Oysaki Peygamber Efendimiz (s.a.s.) idrardan sakýnmayý emretmiþ; kabir azabýnýn çoðunun idrar serpintisinden dolayý olacaðýný haber vermiþtir (Buhari, Vudu 55, 56; Ýbn Mace, Tahara 26). Kiþi, çömelmekte zorlanýr ya da abdest bozacaðý yer çömelmeye uygun olmazsa üzerine idrar sýçratmamaya özen göstererek ayakta idrar yapabilir. Soru : Seccade Üzerinde "Kabe" veya "Mescid-i nebevi" Gibi Motiflerin Bulunmasýnda Bir Sakýnca Var Mýdýr? Cevap : Hakaret kastý bulunmaksýzýn seccade veya cami halýlarýnda Kabe veya Mescid-i Nebevi'nin resimlerinin yer almasýnda dini açýdan bir sakýnca yoktur. Ancak seccadenin namaz kýlanýn dikkatini daðýtmayacak bir sadelikte olmasýna dikkat edilmelidir. Peygamber dilinden dualar... Hastanýn þifa bulmasý için yapýlacak dua D inimiz'in, titizlikle korunmasýný istediði beþ esastan birisi de hayat ve sýhhattir. Bu nedenle saðlýðý korumak ve bunun icin gerekli tedavi yollarýna baþvurmak dini bir gorevdir.nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) bunu arkadaþlarýna emrettiði gibi, kendisi de gunun imkanlarý icinde tedavi olmuþtur. Maddi tedavi ile beraber manevi tedaviye de muracaat etmiþ, bunun icin dua ve ayetler okumuþtur. Peygamberimiz, sabah akþam þu duayý okuyarak Allah'tan saðlýk, afiyet ve iyilik istemiþtir: "Allahumme inni es'elukel-'afve vel-'âfiyete fid-dunya vel-ahýrah." Anlamý: "Allah'ým! Senden dünya ve ahirette af, saðlýk, sýhhat ve nimet istiyorum." (Ebu Davud, Edeb, 110) Týbbi tedavi yanýnda telkin ve dua ile tedavi yontemi (psikolojik tedavi) gunumuz muspet bilimi icin de buyuk önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatýyor: Peygamberimiz (s.a.s.) hastalýklara karþý þu duayý okurdu: "Allahumme inni e'ûzu bike minel-barasi vel-cununi vel-cuzzami ve seyyiil-eskam." Anlamý: "Allah'ým! Alaca hastalýðýndan, delilikten cüzâm hastalýðýndan ve her türlü kötü hastalýklardan sana sýðýnýrým."(ebu Davud, Salat, 367; Nesai, Ýstiaze, 36)

8 TARIM-HAYVANCILIK 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 8 Baklazýnný (çiçek zýnný) mücadelesi baþlýyor eyve aðaçlarýnýn ve diðer bitkilerin çi- yiyen Mçeklerini baklazýnný böceði ile mücadele için mavi leðen kullanýlmadýðýnda büyük verim kayýplarý meydana geliyor. Baharýn gelmesiyle birlikte Baklazýnný (Çiçek Zýnný) böceði mücadelesi baþlýyor. Bu böcek, özellikle ilkbaharda meyve aðaçlarýnýn ve diðer bitkilerin çiçeklerini, genç yapraklarýný ve tomurcuklarýný yiyerek zarar veriyor. Önlem alýnmadýðý takdirde verim kaybýna hatta ürünün tamamýnýn kaybedilmesine sebep olabiliyor. Mücadeleye erken dönemde baþlanmasý baþarýnýn saðlanmasýnda önemli. Bu nedenle meyve aðaçlarýnda tomurcuk dönemi öncesinde gerekli tedbirleri almamýz gerekiyor. Bu böcek kýþý toprak altýnda geçirip, baharda tam da meyve aðaçlarýnýn çiçek açtýðý zaman ortaya çýkýyor. Halbuki meyvelerin çiçek açtýðý zaman hiçbir ilaçlama G ýda Tarým Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünce yapýlan açýklamada ilkbaharýn etkisini yavaþ yavaþ göstermesi ile birlikte halk dilinde kene hastalýðý olarak da bilinen insan hayatýný da tehdit edebilen kýrým kongo kanamalý ateþi (KKKA) hastalýðýnýn uygun hava þartlarý nedeniyle görülebileceði bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü Personeli Veteriner Hekim Haydar Sorucu, keneden kaynaklanan kýrým kongo kanamalý ateþi hastalýðýnýn orta karadenize baðlý Amasya ilimizde görülme sýklýðýnýn çok yüksek olduðunu belirtip halkýmýzýn gerekli tedbirleri almalarý gerektiðini söyleyerek hastalýk hakkýnda da bilgi verdi. Kýrým kongo kanamalý ateþi hastalýðýnýn bir virüs hastalýðý olduðunu, evcil ve vahþi hayvanlarýn yaný sýra insanlara da bulaþabileceðini belirten Sorucu, hastalýðýn mevsimsel özellik gösterdiðini ve sadece kýþ aylarýnda etkinliðinin azaldýðýný söyledi. Yapýlan açýklamada kýrým kongo kanamalý ateþi hastalýðýna sebep olan keneler çoðunlukla iki devrede yaþam döngülerini tamamladýðýný ifade edilerek, kene yavrusunun tavþan, kuþ, fare gibi küçük hayvanlarda, erginlerin ise koyun, keçi, sýðýr, at, yabani geviþ getiren gibi büyük omurgalý hayvanlarda konakladýðýnýn altýný çizildi. Sorucu "insanlar virüsü; hastalýðý taþýyan kenelerin yapýþmasý/kan emmesi sýrasýnda yapýlmaz. Çünkü bu dönemde atýlan ilaç, çiçeðin döllenmesine engel olduðu gibi çiçek dökümüne de neden oluyor. Yine bu dönemde bal arýlarý meyve aðaçlarýnda faaliyet gösterdiðinden kullanýlacak ilaç bal arýsýný öldürebilir. Bu nedenle çiçek döneminde bakla zýnný ile mücadele için ilaçlama yapmak yerine yarýsýna kadar su dolu mavi leðen tekniðini kullanmamýz gerekiyor. Peki mavi leðen tekniði nasýl uygulanýr? Bakla zýnný böceði yaratýlýþý gereði mavi renge duyarlý olup bu rengi gördüðünde buraya yöneliyor. Biz de bu özellikten faydalanarak mavi renkli leðenleri yarýsýna kadar su ile doldurup aðaçlarýn altýna koymalýyýz. Böylece mavi rengi gören böcek leðene gelip su ile temas ettiðinde böceðin vücudu aðýrlaþýp uçamýyor ve suda boðularak ölüyor. Böylece çiçeklenme zamanýnda her gün sabah leðenleri kontrol edip suya düþen böcekleri toplayarak imha etmeliyiz. Bakla zýnný ile mücadelede baþka yöntemler yok mu? Böcekler çiçek kokusunu alýp bahçeye yönelmekte ve buradaki çiçekleri yemektedir. Böceklerle mücadelede böceði kokusuyla kendine salgýladýklarý tükürük salgýsý ile hastalýðý taþýyan kenelerin çýplak elle ezilmesi sýrasýnda temasla, virüsü taþýyan hasta hayvanlarýn kan ve dokularý ile temasla, hasta hayvanlarýn kan ve diðer vücut sývýlarýyla temas etmek suretiyle almaktadýr" dedi. Virüs keneler yoluyla bulaþtýðý için özellikle tarým ve hayvancýlýk ile uðraþan kiþilerin yüksek risk grubunda olduðunun altýný çizdi. Kýrým kongo kanamalý ateþi virüsü kenelerin konakladýðý hayvanlara bulaþmasýna raðmen hayvanlarda; bazen hafif ateþ görüldüðünü, bunun dýþýnda hastalýk belirtisi görülmediðini ifade eden Sorucu, hastalýk belirtilerinin hastalanan hayvanlarda nadiren, insanlarda çoðunlukla aðýr þekilde seyrettiðini ve ölüme sebep olabileceðini bu nedenle hayati önem taþýdýðýný vurguladý. Ýnsanda, ilk kene ýsýrýðýndan itibaren yaklaþýk 2 ile 12 gün arasýnda deðiþen süreçte hastalýk belirtilerinin ortaya çýktýðýný ifade eden Sorucu sözlerini þöyle sürdürdü; "boðazda yanma ve küçük kanamalarla baþlayan hastalýk daha sonra burun kanamasý, kanlý idrar ve kusma gibi belirtiler görülür. Karaciðer þiþerek aðrýlý bir hal alýr." Sorucu 10. günden sonra ise iyileþmenin baþlayabileceði gibi hastalýk belirtilerinin þiddetine baðlý olarak ölüm þekillenebileceðinin de altýný çizdi. Kene ýsýrmalarýnda acilen en yakýn saðlýk kurumuna baþvurulmasý gerektiðini ifade eden Sorucu, bu imkan yoksa kenenin aðýz kýsmý koparýlmadan, bir pensle doðrudan düz olarak, döndürmeden yavaþça çekilip alýnmasý gerektiðini, ýsýrýlan yerin ise; bol sabunlu suyla yýkanýp temizlendikten sonra iyotlu antiseptik (tendürdiyot) sürülmesi gerektiðini bildirdi. Kesmek, yakmak, ezmek gibi yanlýþ þekilde çýkarýlmaya çalýþýlan kenelerin tükürüðündeki virüsü daha hýzlý þekilde kana verdiðini, normalde ise kan emme iþlemi bittikten sonra kenelerin virüsü kana çeken onu cezbeden feramon tuzak dediðimiz yöntemler de kullanýlmakta. Üstelik bu tuzaklarýn fiyatý ucuz olduðu gibi kimyasal ilaç olmadýðýndan doðaya zarar da vermiyor. Feramon tuzaklardan satýn alýp bahçenin 3-5 yerine dallara asarak böceklerin gelip yapýþmasýný saðlýyoruz. Yine böceklerin az faaliyette bulunduklarý sabahýn erken saatlerinde aðaçlarýn altýna örtü (çarþaf, naylon örtü vb.) serilerek aðacý çiçeðe zarar vermeyecek þekilde silkeyerek topladýðýmýz böcekleri imha edebiliriz. Kene (Kýrým Kongo Kanamalý ateþi) hastalýðý korkutuyor karýþtýrdýðýný söyleyerek bu duruma dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Korunma tedbirlerine de deðinen Sorucu, kenelerin otlak, çalýlýk ve kýrsal alanlarda yaþayan küçük canlýlar olduðunu bu nedenle de bu alanlarda dolaþýlýrken açýk renkli vücudu örten elbise ve çizme giyilmesi gerektiði, ayakkabý giyilecekse pantolon paçalarýnýn çorap içine alýnmasýnýn etkili tedbirler olacaðýný vurguladý. Sorucu "kene bakýmýndan riskli yerlerde bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakýmýndan kontrol etme ve kene varsa saðlýk kurumuna baþvurmalý veya bu imkan yoksa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaþtýrmalýdýr" dedi. Hayvan Sahipleri Keneye karþý ne yapmalý? Sorucu "hayvan sahipleri, hayvanlarýný kenelere karþý uygun böcek ilaçlarýyla (kene ilacý vs.) ilaçlamalý, hayvan barýnaklarýný kenelerin yaþamasýna imkan vermeyecek þekilde yapmalý, çatlaklar ve yarýklar var ise tamirlerini yapýp belirli aralýklarla badana yapmalý" diye konuþtu. Keneye Karþý Hayvan Sahiplerine Tarým Müdürlüðü Ücretsiz Ýlaç Daðýtýyor. Hayvan sahiplerine kene ile mücadelesinde Hamamözü Ýlçe Tarým Müdürlüðünün ilkbaharda ve sonbaharda ücretsiz kene ilacý daðýttýðýný ifade eden Sorucu, Kýrým Kongo kanamalý ateþinin oldukça önemli bir hastalýk olduðunu, Hamamözü'nün de coðrafi konumu nedeniyle hastalýk bakýmýndan çok riskli bir bölgede bulunmasý nedeniyle gerekli tedbirleri almamýzýn bizim için oldukça hayati olduðunu, hayvan sahiplerinin de bu konuya dikkat etmesi gerektiðini belirtti. Y etiþtirdiðimiz ürünün dýþýnda arazide bulunan bütün bitkilere yabancý ot denir. Tarým alanlarýnda yabancý otlar, ürün veriminin önemli derecede azalmasýnýn yanýnda toprak iþlemesini zorlaþtýrmakta, hastalýk ve zararlýlara konukçuluk ederek bir sonraki yýlda da hastalýk ve zararlýnýn devam etmesine sebep olmaktadýr. Kültür bitkileri için gerekli olan besin maddeleri, su, ýþýk ve yaþam alanlarýna ortak olup, kültür bitkisinin zayýf kalmasýna ve verimin düþmesine dolayýsýyla çiftçinin ekonomik olarak zarar görmesine sebep olur. Yabancý ot Mücadelesi Ýçin Þu Önlemleri Alabiliriz Yabancý ot tohumlarýndan arýndýrýldýðýndan temiz ve sertifikalý tohumluk kullanmalýyýz. Yabancý ot yoðunluðu çok düþük ise bunlarý elle toplayarak yayýlmasýný önlemeliyiz. Meyve bahçelerinde topraðý sürme ve çapalama iþlemlerini yaparak yabancý otlarýn geliþmesini engelleyebiliriz. Çiftlik gübresini tarlaya atmadan önce iyice yanmasýný bekleyerek içindeki yabancý ot tohumlarýnýn ölmesini saðlamalýyýz. Yabancý ot ve tohumlarý bir araziden diðer bir araziye tarým alet ve makineleriyle taþýnabildiði için bunlarýn temizliðine dikkat etmeliyiz. Ayný tarlaya G ýda Tarým Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünce yapýlan açýklamada saðlýklý ve yüksek verimli hayvanlarýn elde edilebilmesi için düvelerin bakým ve beslemesinin doðru þekilde yapýlmasýnýn çok önemli olduðu ve doðacak buzaðýlarýn da daha saðlýklý olacaðý bildirildi. Saðlýklý sürülerin oluþturulmasýnda damýzlýk düvelerin iþletmenin karlýlýðý açýsýndan temelini oluþturduðunu bununda bilinçli bir bakým beslemeden geçtiði ifade edildi. Ýlçe Müdürlüðü Personeli Veteriner Hekim Haydar Sorucu düve beslemenin önemini vurgulayarak daha verimli ve daha saðlýklý hayvanlar yetiþtirmenin ancak bilinçli bir þekilde yapýlan bakým ve besleme ile yapýlabileceðini söyledi. "4-6 haftalýk yaþtan (sütten kesme yaþý) yaklaþýk buzaðýlama dönemine kadar (2 yaþ) geçen sürede düve doðum aðýrlýðýnýn 10 katýna ulaþýr. Düvelerin geliþebilmesi için yeterli þekilde enerji ihtiyaçlarý karþýlanmadýðýnda ileriki yaþlarda istemediðimiz bir çok olumsuz durum ortaya çýkar. Mesela hayvanda istenen kilogram aðýrlýða ulaþýlmasýný gecikir, hayvan yeteri kadar büyüyemez, vücut geliþimini etkiler. Yeterli aðýrlýða ulaþamayan düveler daha geç (göðürseme) kýzgýnlýk gösterir. Yine zayýf düvelerde doðum esnasýnda buzaðýlama sorunlarý (güç doðum, doðum kanalýnýn iyi geliþmemesi) ortaya çýktýðý gibi buzaðýladýktan sonra hayvan saðýldýðý dönemde daha az süt verir." dedi. Sorucu, düvelerin 4-10 aylýk geliþimleri sýrasýnda meme bezi (süt bezi) dokularýnýn geliþimini önemli ölçüde tamamladýðýný, bu nedenle de düzgün þekilde beslenmeyen düvelerin gelecek yýllardaki süt verimini düþürdüðünü ifade ederek sözlerini þöyle sürdürdü; " aylar arasýnda hayvanýmýza verdiðimiz yemler enerji yönünden zengin Yabani ot kontrolü için neler yapmalýyýz? yýllarca ayný türü ekmek yerine, farklý türleri yetiþtirmekle yabancý otlarýn çoðalmasýný önleyebiliriz. Bu nedenle ekim nöbeti uygulamalýyýz. Yabancý otlara karþý ilaçlý (kimyasal) mücadelenin baþarýlý olmasý için ilacýn zamanýnda, yeterli miktarda ve uygun þekilde atýlmasý gerekir. Örneðin; Geniþ yapraklý (köygöçüren, sirken, yabani hardal vb.) yabancý otlarýn en hassas olduklarý 2-4 yapraklý devrede yapýlan kimyasal mücadelesi baþarýlýdýr. Dar yapraklýlarda (ayrýk, yabani yulaf, tilki kuyruðu vb.) bitki filizlendikten (çýkýþýný tamamlandýktan) sonra yapýlacak ilaçlama mücadelede olumlu sonucu verir. Ekimden önce uygulanan yabancý ot ilaçlarý, yabancý otlar çimlendikten sonra ilacý köklerinden alarak ölürler. Genel kullanýmlý ot Ýlaçlarý tüm bitkileri öldüreceði için dikkatli kullanýlmalýdýr. Bölgemizde yoðun olarak ziraatý yapýlan haþhaþ, buðday ve þekerpancarý bitkilerinin kimyasal mücadelesini þu þekillerde olmaktadýr. Haþhaþta Kimyasal Mücadele Nasýl Yapýlýr? Ekimden önce önerilen yabancý ot ilacý topraða uygulanýp diskaro ve týrmýk yardýmý ile topraðýn 5-6 cm derinliðine kadar karýþtýrýlmalýdýr. Daha sonra haþhaþ ekimi yapýlmalýdýr. Çýkýþ öncesi kullanýlan ilaçlarda topraðýn iyi sürülmesine ve keseksiz olmasýna dikkat edilmelidir. Ýlaçlama toprak tavýnda iken yapýlmalýdýr. Çýkýþ öncesi ilaçlamada tohum ekildikten sonra henüz Düve sürünün geleceðidir çimlenme olmadan topraðýn üstüne yapýlýr.çýkýþ sonrasý kullanýlan ot ilacý; yabancý otlar ve haþhaþ çýktýktan sonra erken geliþme dönemlerinde uygulanýr. Seyretme ve sýraya ekimde çapalama sonrasýnda geliþiminin ileriki dönemlerinde yabancý ot ilaçlamasýný önermiyoruz. Buðdayda Kimyasal Mücadele Nasýl Yapýlýr? Hububat tarýmýnda zararlý olan yabancý otlarý; dar yapraklý yabancý otlar ve geniþ yapraklý yabancý otlar olmak üzere ikiye ayýrmakta ve mücadelelerinde de farklý ilaçlar kullanmaktayýz. Kimyasal mücadeleyi genellikle hububatýn kardeþlenme dönemleri sýrasýnda ve yabancý otlarýn büyük çoðunluðunun 2-6 yapraklý olduðu zaman yapmaktayýz. Hava koþullarý ilaçlama için uygun olmadýðý durumlarda hububatýn sapa kalkma devresi baþlangýcýna kadar ilaçlama yapabiliriz. Hububatýn boðumlarý ve baþakçýklarýnýn oluþmaya baþladýðý dönemlerde ilaç uygulamasýný yapmamýz doðru deðil. Þekerpancarýnda Kimyasal Mücadele Nasýl Yapýlýr? Þekerpancarýnda ilaçlý ot mücadelesi ekim öncesi ve ekim sonrasý olmak üzere iki dönemi kapsar. Mücadelede yabancý otlarýn dar veya geniþ yapraklý olmasýnýn yanýnda ilacýn yabancý ota karþý seçiciliði ilaçlamada çok önemlidir. Çiftçilerimizin aðýr maliyetlerden korunmasý için ekim sonrasýndan daha etkili olan, ekim öncesi ot mücadelesi tercih edilmeli ve yapýlmalýdýr. olmasý gerekir. Bunun için hayvana iyi kaliteli kaba yemler (tahýl silajlarý + kuru ot bileþimleri) ile beraber fenni yem vermemiz lazým". Sorucu, genç diþi sýðýrlarýn iyi kaliteli merada besin madde ihtiyacýný karþýlayabildiðini, ancak Hamamözü meralarýnýn orta kaliteye sahip meralar olduðundan dolayý, ilave fenni (konsantre) yem verilmesi gerektiðini vurguladý. Hamamözü'ndeki meralarýmýzýn orta kalitede olmasýndan dolayý hayvanlarýmýza düþük protein içeren (melas, þeker pancarý posasý, buðday kepeði vs.) yemler vermemiz gerektiðini belirten Sorucu üreticilerimizi þöyle uyardý, "mera döneminde hayvanlarda mineral madde ihtiyaçlarýný mutlaka dikkate almalý, bu amaçla yalama taþlarý kullanmalýyýz. Kýþ aylarýnda uygulanacak besleme programýnda silo yemi adý verilen silaja yer vermeliyiz. Yine kýþýn vereceðimiz kuru ot miktarýna dikkat etmeli, kuru otun nemden dolayý küflenmemiþ olmasýna dikkat etmeliyiz. Taze þeker pancarý yapraðý veya bunun silajýný, 6 aylýk yaþtan itibaren giderek artan miktarlarda vermek koþuluyla 10 kg'a kadar çýkarabiliriz. Kýþ yemlemesinde bir miktar fenni yem dahil etmeliyiz. Fenni yemin besin madde miktarýný verilen kaba yemin özelliðine göre ayarlamalýyýz. Örneðin taneli mýsýr silajý veriyorsak, hayvana yedireceðimiz fenni (konsantre) yemin proteini yüksek (mýsýr, arpa, yulaf vs.), enerjisi düþük seçmeliyiz." Gebe Düvelerin Beslenmesi Doðumuna iki ay kalan gebe düvelerin tekrar yoðun bir besleme programýna alýnmasý gerektiðine deðinen Sorucu, böyle bir besleme programýnýn buzaðýlamadan sonraki saðým döneminde verimliliði önemli derecede artýrdýðýný ifade etti. Açýklamada, doðuma 2 ay kala hayvanlarýn fenni yeme yavaþ yavaþ alýþtýrýlmasýnýn önemli olduðu, bu kritik dönemde hayvanýn yemesi gereken yem ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn düvenin karnýndaki yavrusunun ve meme bezlerinin iyi bir þekilde geliþiminde büyük rol oynayacaðý ileri sürülerek doðuma iki ay kala günde 1 kilo fenni yem verilmesi gerektiði bildirildi. Sorucu "gebeliðin son ayýnda hayvana vereceðimiz yeme kaliteli yemler dahil edilmelidir. Bu dönemde düvelerimizin tüketeceði yem miktarý günde sekiz buçuk kilo kadardýr. Gebeliðin son ayýnda fenni yem miktarý 2 kilonun üzerine çýkýlýr, ayrýca bu dönemde hayvanýn vitamin ve mineral ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr" diye ekledi. Düve beslemenin hafife alýnmamasýna vurgu yapan Veteriner Hekim Sorucu hayvancýlýk iþletmelerinde karlýlýk ve saðlýklý hayvanlar elde etmenin ancak doðru metodlarla uygulanacak bakým ve beslemeye baðlý olduðunu ifade etti.

9 T SAÐLIK 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 9 Kene timi eðitime baþladý K ýrým-kongo kanamalý ateþi, ilk olarak hastalýðýn ismini aldýðý Kýrým ve Kongo'da görülen, virüs denilen mikroplarýn sebep olduðu ölümcül seyredebilen bir hastalýktýr. Hastalýk insanlara kenelerin ýsýrmasý veya kenelerle temas sonucu bulaþýr; evcil hayvanlara da kenelerin ýsýrmasý ile bulaþabilmektedir. Ancak, hastalýk hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir.yaban kemirici hayvanlar, kuþlar ve keneler hastalýðýn doðadaki devamlýlýðýný saðlayan canlýlardýr. oplum Saðlýðý Merkezi ekipleri ilçeye baðlý köyleri dolaþarak keneden bulaþan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþli Hastalýðýný vatandaþlara anlattý. Saðlýk Memuru Murat AÇIKEL ve Ferhat KAHVE önderliðindeki 'kene timi' Çayköy, Damladere, Omarca, Tepeköy, Alan Yemiþen ve Gölköy köylerindeki haneleri tek tek dolaþarak kene eðitimi verdi. Kene timi köy meydanlarýna ve cami giriþlerine kene ile ilgili afiþler asarak köylülere el broþürleri daðýttýlar. Kene vakasýyla karþýlaþanlarýn yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgiler verdiklerini belirten Saðlýk Memuru Murat AÇI- KEL, 2002 yýlýndan beri Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðýna yönelik yöre insanýný bilgilendirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Açýkel, Ýlçemizdeki köyler için ciddi bir tehlike olan kene ile ilgili özellikle köylerde yaþayan vatandaþlarýn yeterince bilinç sahibi olmalarý gerektiðini aktardý. Köy ziyaretlerini aralýksýz sürdürdüklerini hatýrlatan Açýkel, kenelerin taþýmýþ olduklarý virüslerin insanlara kolaylýkla bulaþtýðýný ve geç kalýnmasý halinde ölümle sonuçlanan vakalar yaþandýðý kaydetti. Alýnmasý gereken tedbirler hakkýnda da tavsiyelerde bulunan Tim, eldiven, kene çýkarma kartý ve bilgilendirme broþürünü köylülere daðýttý. Kýrým kongo kanamalý ateþi nedir? Keneler beslenmek için bu hayvanlardan kan emerler; kan emme sýrasýnda aldýklarý, virüsü vücutlarýnda çoðaltýrlar ve insanlardan kan emerken bulaþtýrýrlar.hastalýk kene ýsýrmasýnýn yaný sýra, vücudunda virüs bulunan hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temas etmekle bulaþabildiði gibi bu hastalýða yakalanmýþ insanlarýn kan veya vücut sývýlarýna temas sonucu da bulaþma olabilmektedir. Hastalýk ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý, kas aðrýsý, kýrýklýk, halsizlik ve belirgin iþtahsýzlýkla baþlar; bulantý, kusma, karýn aðrýsý ve ishal gibi þikâyetler de görülebilir. Ýlk günlerde, yüzde ve göðüste kýzarmalar ile gözlerde kanlanmalar ortaya çýkabilir. Göðüs ve karýndan baþlamak üzere vücuda yayýlan küçük nokta þeklinde kanamalar olabilir ve bu kanamalar büyüyerek vücuda yayýlabilir. Burun ve diþeti kanamalarý gibi vücudun deðiþik yerlerinde kanamalar da olabilir. Yukarýdaki belirtilerin bulunduðu kiþilerin son iki hafta içinde: Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikâyesi varsa, Çalý, çýrpý, su kenarlarý veya gür otlarýn bulunduðu alanlara piknik amaçlý veya diðer bir sebeple gitmeleri söz konusu ise, Hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna veya diðer dokularýna temaslarý var ise, Bu hastalýða yakalanmýþ kiþilerin kan ve vücut sývýlarýna bir temaslarý olmuþ ise Kýrým-Kongo kanamalý ateþinden þüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. Diþ Hekimimiz okul taramasýnda D iþ Hekimimiz Dt.Bahadýr Güngör Aydýn okul taramasýna çýktý.diþ ve diþ eti problemlerinin hadsafhada olduðu ilçemizde Ýlkokul öðrencilerimizin diþ saðlýðý kontrolden geçti. Pek çok öðrrencimizin birden fazla çürüðü olduðunu ve bazý öðrencilerimizinde þimdiden diþ eksiði bulunduðunu tespit eden Aydýn düzenli diþ fýrçalamanýn ve 6 ayda bir diþ hekimine uðramanýn yararýndan bahsetti. Diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn yediden yetmiþe yaygýnlaþmasý gerektiðini söyleyen Aydýn bu konuda bilinçli olunmasý gerektiðini diþ problemlerinin pek çok organýn çalýþmasýný ve saðlýðýný etkilediðini söyleyerek velilerin sorumluluklarýnýn büyük olduðunu aktardý.günümüzde bir diþ fýrçasý ve macunun bir iki lira kadar olduðunu söyleyen Aydýn herkesin kendisine ve ailesine yoksa diþ fýrça ve macunu almasýný ve onlara diþ fýrçalama alýþkanlýðýný kazandýrmasý gerektiðini ifade etti. Gölköy ve Sarayözü Ýlkokullarýnda yapýlan diþ taramalarýnýn diðer ilkokullarla devam edeceði aktarýldý. Kene ve kaþ yaparken göz çýkartan öneriler K ulaktan duyma ve hiçbir doðruluðu olmayan tavsiyeler A dýný ölümlerle duyuran ve kene ýsýrýðýyla bulaþan Kýrým can alýyor.vücudumuza yapýþan keneleri çýkartmak için doktorlarýn ve kapý kapý dolaþarak keneden korunmayý anlatan saðlýk personelinin tavsiyelerine kulak verilmeli. Halk arasýnda söylenen;vücudunuza kene yapýþtýðý zaman sývý sabunlu pamuk tarafýndan kaplanmasý ile kenenin kendiliðinden sizi býrakacaðý,sigara yaklaþtýrarak ýsý ile uzaklaþtýrma, kenenin týrnak arasýnda patlatýlmasý veya kenenin üzerine gazyaðý,alkol yada kolonya dökmek tamamen yanlýþ yöntemlerdir. Keneyi vücuttan uzaklaþtýrmak aslýnda son derece kolaydýr.temel mantýðý keneye zarar vermeden tek parça vücuttan uzaklaþtýrmaktýr.bunun için size daha önce daðýtýlmýþ olan kene çýkartma kartlarýnýzý veya bir cýmbýzý kullanabilirsiniz.eðer buna cesaret edemiyorsanýz hemen bir saðlýk ocaðýna veya hastaneye gitmelisiniz.burada unutulmamasý gereken keneyi kendiniz çýkartsanýz dahi en kýsa zamanda bir saðlýk kuruluþuna baþvurmanýz gerektiðidir. Kenenin yol açtýðý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðýnda eðer keneden hastalýk bulaþmýþsa belirti- Isýrýlan kiþi keneyi kendisi çýkarabilir Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý nýn (KKHA) görüldüðü mevsime girildi. Vücuduna kene yapýþtýðýný gören bir kiþinin ilk yapmasý gereken, bilinenin aksine hayvaný uygun bir yöntemle bedeninden kendisinin çýkarmasý, ondan sonra hýzla doktora baþvurmasý gerektiði belirtiliyor. Mart ayýyla birlikte vakalarýn görülmeye baþlandýðý döneme girildiði uyarýsýnda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði (Klimik) Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Ergönül, hastalýðýn en yoðun görüldüðü Tokat, Sivas, Kastamonu ve Yozgat illerinde yaþayanlarý dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Antalya da düzenlenen 16. Klimik Kongresi nin basýn toplantýsýna katýlan Önder Ergönül, KKHA nýn Türkiye de son 10 yýldýr görüldüðünü, hastalýða bugüne kadar 7 bin kiþini yakalandýðýný söyledi. Hastalýk nedeniyle, biri doktor 5 saðlýk çalýþaný olmak üzere 400 e yakýn insanýn hayatýný kaybettiðini anlatan Ergönül, ölüm oranýnýn yüzde 5 olduðunu ifade etti. Her yýl mart-nisan aylarýnda ortaya çýkan hastalýðýn ekime kadar görüldüðünü belirten Ergönül, hastalýðýn en fazla görüldüðü bölgenin Tokat, Yozgat, Kastamonu ve Sivas olmasýna karþýn görülmediði il bulunmadýðýný ifade etti.kkha nýn kene ýsýrýðý sonucu baþlayan ateþ, kas aðrýsý gibi ilk bulgularý gribe benzeyen ölümcül bir hastalýk olduðunu kaydeden Ergönül, özellikle bu dört ilde yaþayanlarý riskli bir döneme girildiði konusunda ikaz ederek, dikkatli olmalarý konusunda uyardý Keneyi hemen çýkarýn Dýþarýdayken, vücudu kene tutacak açýk alanlarýn kapatýlmasýný tavsiye eden Ergönül, tutunan kenenin ise derhal çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. Bunu kiþinin kendisinin yapabileceðini anlatan Ergönül, beklemenin yanlýþ olduðu uyarýsýnda bulundu. Ergönül þöyle konuþtu: Keneyi kiþinin kendisinin çýkarmasý önemli. Kenenin tutunduktan sonra 12 saat içinde uygun bir yöntemle çýkarýlmasý gerekiyor. Kenenin dýþta kalan kýsmýný sýkmadan, mümkünse bir pensle, deðilse eldiven takýp týrnakla çýkarmak gerekli. Paniðe kapýlmadan bunu yapan lerin ortaya çýkmasý 10 günü bulabilmektedir.bu yüzden 10 gün kadar kendinizi takip etmelisiniz.aþaðýdaki belirtiler görülmeye baþlamýþsa telaþ etmeden hýzla bir saðlýk kuruluþuna baþvurmalýsýnýz.bu belirti KKKA belirtisi olabilir veya olmayabilir.bu hastanede deðerlendirilecektir.ýþte o belirti ve bulgular: Yaygýn kas aðrýlarý,ateþ,bitkinlik,kýrgýn- lýk,baþ aðrýsý,ýshal vb. dikkat ettiyseniz bu belirtiler grip hastalýðýna çok benzer.o yüzden olaya yabancý deðiliz.zaten yaklaþýk 5 yýldýr ortaya çýkan bu hastalýk yüzünden hepimiz kene konusunda uzmanlaþtýk.hepinize keneden uzak saðlýklý bir hayat diliyorum. Dr.Abdullah Emre Nayman Hamamözü Toplum Saðlýðý Merkezi avantajlýdýr. Ergönül, bunu yaparken kenenin patlatýlmamasýnýn önemli olduðunu vurgulayarak, Kenesini çýkaran binlerce kiþi ölmemiþtir. Çýkaran ölüyor gibi bir algý yanlýþ. dedi. Kene çýkarýldýktan sonra vakit kaybetmeden doktora baþvurulmasý gerektiðinin de altýný çizen Ergönül, kene vücutta kaldýðý sürece virüs kapma riskinin arttýðýný söyledi. Çevre saðlýðý neden önemlidir D ünyada her þeyin birbiriyle iliþkisi vardýr, yaþayan canlýlar temel ihtiyaç olarak su, hava, toprak ve güneþe ihtiyaçlarý vardýr. Bunlar olmadan dünyada yaþam olmayacaðý kesin bir gerçektir. Ýþte insanlar su, hava, topraðý kirletiyorsa bu iliþkiyi de bozmuþ oluyorlar. Yani kýsaca; 1-Ormanlarý korumuyorsak ve sürekli yakýlmasýný seyrediyorsak 2-Topraða gerektiðinden fazla ilaç veriyorsak 3-Havaya sera gazlarýný bulaþtýrýyorsak 4-Suya fabrika atýklarýný veya kanalizasyon atýklarýný boþaltýyorsak 5-Radyoaktif maddeleri etkinleþtiriyorsak Doðanýn ekolojik dengesini alt üst etmiþ oluyoruz Ýþte bunlarýn sonucunda "Dünyada her þeyin birbiriyle olan iliþkisi kesiliyor" anlamýna gelmektedir. Çünkü su kirliyse, o kullanýlacak suyla toprak kirletecek ve bu da topraðýn besin deðerini kaybettirecektir veya suyla bulaþan hastalýklar oluþacaktýr. Baþka bir örnek verecek olursak; Havayý ne kadar kirletirsek bu kirli hava daha çok ýsýnmaya, bu ýsýnma sonucunda kuraklýða bu kuraklýk sonucunda ise kýtlýk olmaya ve daha sonrada hastalýklar oluþmaya baþlayacaktýr. Bir canlý türünü yok ettiðimiz zaman, onun yerine yeni bir canlý türünün gelmesi için milyonlarca yýl gerekir. Canlý ve cansýz varlýklardan oluþan ekosistem yaþamýn en temel sistemleridir. Dünyanýn kendine özgü bir dengesi vardýr bu denge bozulursa birçok þey olumsuz etkilenir ve uzun sürede eski haline gelemez. Doðanýn tahrip edilmesine, kirletilmesine göz yumulmamalýdýr. Dünyamýzý tehlikeye iten küresel ýsýnma, hýzlý nüfus artýþý, ormanlarýn yok edilmesi, zehirli atýklarýn denizlere göllere verilmesi gibi birçok þey doðanýn dengesini tahrip etmektedir. Buda yaþamý olumsuz etkiler, daha fazla hastalýklar meydana gelir ve bunun sonucunda yaþam süremiz ve kalitemiz azalýr. Saðlýklý bir çevre için ne yapmalýyýz? 1-Evimizde bulunan çöpleri sokaða ulu orta atmamalýyýz. 2-Þarj olunabilir pilleri tercih etmeliyiz. 3-Ürünün geri dönüþümlü olmasýna dikkat etmeliyiz. 4-Plastik ve naylon atýklarý yakmamalýyýz. 5-Bahçemizde kimyasal gübre yerine organik gübre kullanmalýyýz. 6-Kurþunsuz benzin kullanmalýyýz. 7-Ormanlarý yakmamalý, yakanlar hakkýnda yüksek para cezalarý çýkarmalýyýz. 8-Gereksiz yere elektrik enerjisi kullanmamalýyýz. 9-Gereksiz yere sularý kullanmamalýyýz. 10-Kanalizasyon atýklarýný dereye, nehre veya denize verirken arýtma iþleminden geçirerek vermeliyiz. 11-Temiz enerji yakýtlarý kullanmaya özen göstermeliyiz. 12-Eðer taþ kömürü, linyit yakýyorsak bunlarý sýnýrlý derecelerde yakmaya özen göstermeliyiz. 13-Doðal çevreyi oluþturan biyolojik çeþitliliði koruma altýna almalýyýz. Çevre Saðlýðý Teknikeri Yusuf ÞAFAK

10 MÝZAH-EÐLENCE 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 10 Bir deyim ve anlamý: ateþ pahasý... T ürkçemizde çok pahalý anlamýnda kullandýðýmýz ateþ pahasý deyiminin eski biçimi ateþ babasýdýr. Öykü yazarýmýz Haldun TANER, bir eserinde bu deyimi þöyle kullanýyor: Üþüyüp müþüyüp bir de baþýma hastalýk filan çýkarma, dedi, Nuri, ilaç fiyatlarý ateþ pahasý. Deyimimizin öyküsü, Kanuni Sultan Süleyman'ýn yaþadýðý bir olaya dayanmaktadýr. Emri altýndakilerle birlikte ormanda avlanmaya çýkan Kanuni Sultan Süleyman, yaðmura yakalanýnca bir eve sýðýnmak zorunda kalýr. Önemli kiþiler olduðunu tahmin ettiði konuklarýna bir yandan yiyecek ve içecek ikram eden, yatacak yer hazýrlayan ev sahibi bir yandan da ocaða odunlarý atar, büyük bir ateþ yakar. Dýþarýdaki soðuk havaya karþýlýk gürül gürül yana ateþle ýsýnan ve ýslak elbiseleri kuruyan Kanuni Sultan Süleyman köylüye: -Sað olasýn, sayende iliklerimiz ýsýndý Bu yaktýðýn ateþ bin altýn eder, demiþ. Geceyi köylünün evinde geçiren konuklar sabahleyin vedalaþýp ayrýlýrken vekilharç köylüye sormuþ: -Borcumuz ne kadar? Köylü: -Bin bir altýn, demiþ Vekilharç: -Neee! Bin altýn mý? Ne yaptýn da bin bir altýn istiyorsun? Utanmýyor musun bu kadar yüksek para istemeye? Köylü Kanuni'ye dönerek: -Yiyecekler, içecekler ve yataklar için bir altýn alýyorum. Ama yaktýðým ateþin bin altýn olduðunu siz söylediniz, demiþ. Vekilharç "deðer, eder, fiyat" anlamýndaki paha sözünü kullanarak: -Bu nasýl ateþ pahasý böyle diye çýkýþýnca Kanuni vekilharcýna dönmüþ: -Uzun etme Ýçimiz ýsýndý, ateþ gerçekten bin altýna deðerdi, öde bin bir altýný bakalým demiþ Bu kadar yüksek deðerdeki ateþin bedeli bu olaydan sonra ateþ pahasý diye anýlmaya, zamanla da çok yüksek fiyat için kullanýlmaya baþlanmýþ. Böylece ateþ pahasý sözü deyimleþerek dilimizde çok pahalý anlamýnda kullanýlýr olmuþtur. Hayvanlar ve Ýnsanlar (Animals and People) Erken yatana tavuk deriz, Geç yatana gece kuþu *** Çok ders çalýþana inek, Geç anlayana öküz *** Ýnatçý olana keçi, Ýri yarý kadýna at *** Erkeðin irisine ayý, Uysal kadýna kedi *** Komik olana maymun, Türkçesi Varken Uslu çocuða kuzu *** Yaramaz çocuða eþek sýpasý, Boþ boþ bakana angut *** Ýþin ustasýna kurt, Çok yemek yiyene fil *** Hiçbir þeye itiraz etmeyene koyun, Kurnaz olana tilki *** Baþarý gösterene aslan, Çok düþünene culuk Y Fýkra abancý dille öðretim yapýlan bir okuldaki öðrenci eve gelir. Dedesi torununa sorar: -Bugün okulda ne öðrendiniz bakalým? Çocuk derste öðretmeninden öðrenip ezberlediði tanýmý hemen tekrarlar: -Bir triangle'ýn area'sý basis'iyle height'inin product'ýnýn yarýsýna equal'dýr. Dede þaþýrýr: -Hiç böyle tarif olur mu? Bak doðrusu þöyle: Bir müsellesin mesaha-i sathiyyesi kaidesiyle irtifaýnýn hâsýl-ý darbýnýn nýsfýna müsavidir. Dedeyle torunu dinlemekte olan baba söze karýþýr: -ikiniz de yanlýþ biliyorsunuz Doðrusu þöyle: Bir üçgenin alaný; tabaný ile yüksekliðinin çarpýmýnýn yarýsýna eþittir KOMÝK RESÝM Özlü Sözler "Dost; Acý söyleyen deðildir, acýyý tatlý söyleyebilendir."(hz. Mevlana) "Asla piþman olmayýn! Eðer sonucu iyiyse, mükemmel. Eðer sonucu kötüyse bu bir tecrübedir." (Victoria Holt) "Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var." (Hz. Mevlana) "Dua ettiðinizde çok isteyiniz; Çünkü vereceði hiçbir þey Allah'a aðýr gelmez." (Hz. Muhammed s.a.v) "Herhangi birinin senden nefret etmesinin asýl nedeni; senin gibi olmak istediði halde asla senin gibi olamayacaðýný bilmesidir." (V. Hugo) chat compact disc (CD) laptop off-line on-line provocation trekking :söyleþi :yoðun disk :dizüstü :çevrim dýþý :çevrim içi :kýþkýrtma :dað yürüyüþü Bunu biliyor musunuz? Yeryüzündeki dilden; 2.092'si Afrika'da 1.002'si Kuzey ve Güney Amerika'da 2.269'u Asya'da 239'u Avrupa'da 1.310'u Pasifik adalarýnda ve Avustralya'da konuþulmaktadýr. Sayfanýn Ýçeriðini Hazýrlayan Orhan DAÐDELEN Karikatür köþesi

11 BÝLÝM ve TEKONOLOJÝ 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 11 En önemli bilimsel geliþme A merikan bilim dergisi Science yýlýn en önemli bilimsel geliþmesini açýkladý. Derginin editörleri her yýl olduðu gibi bu yýl da senenin son sayýsý için en önemli bilimsel geliþmeyi deðerlendirdi ve ''Higgs Bozonu'nun keþfi''ni bir numara yaptý. Ýsviçre'deki Avrupa Nükleer Araþtýrma Merkezi (CERN), parçacýklara kütlelerini verdiði düþünülen Higgs parçacýðý olma ihtimali çok yüksek olan yeni bir atomaltý parçacýðý bulduðunu açýklamýþtý. Bilim adamlarý, 126 giga elektronvolt (GeV) kütle bölgesinde keþfedilen yeni Bmw ayerische Motoren Werke AG (Türkçe: Bavyera Motor Fabrikalarý A.Þ.), Alman, B otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi. BMW ayrýca, Mini ve Rolls-Royce, otomobil þirketlerinin sahibidir. Çalýþan sayýsý dur cirosu 56,018 Milyar Avro'dur, ayný yýl otomobil üretmiþtir. Bu üretimin adet BMW markasý altýndadýr. Ayrýca ayný yýl motosiklet üretimi adettir. Sadece motorsporlarýna özel BMW M'i de bünyesinde bulundurur. Þirketin sloganý ve resmî kurumsal dili Ýngilizcedir. Sloganý 'sheer driving pleasure' (Gerçek Sürüþ Keyfi). Bu sloganla, ünlü Alman teknolojisini ve AR-GE'deki kendine güveni vurgulamaktadýr. Þirket, 1913 yýlýnda Karl Friedrich Rapp tarafýndan Almanya'nýn Münih kentinde kurulmuþtur ve mimari olarak meþhur merkezi halen oradadýr. Ýlk zamanlarda sadece uçak motoru üreten þirket, 1928 yýlýnda satýn aldýðý Fahrzeugtechnik Eisenach A.G. otomobil þirketinden sonra otomobil üretimine girmiþtir. BMW ilk otomobil seri üretimini 1929'da 3/15 PS ismindeki otomobil ile baþlamýþtýr yýlýnda 2. Dünya Savaþi' nýn sona ermesi ile birlikte müttefik kuvvetler firmanýn N em sensörü;klimatronik kontrol ünitesi içindeki bir ayar algoritmasý ile baðlantýlý olarak özel bir sensör sistemi, camlarýn buðulanmasý riskini azaltmaktadýr. Klimatronik kontrol ünitesi, iç dikiz aynasý gövdesinin içinde bulunan nem ve sýcaklýk sensörlerinin saðladýðý verilerle, havanýn yoðuþma noktasý sýcaklýðýný, yani havadaki nemin yoðuþmaya baþladýðý sýcaklýðý, hesaplar. Bir kýzýlötesi sensör de ön camýn ýsý yayýmýný ve buna baðlý olarak cam sýcaklýðýný ölçer. Klimatronik, camýn buðulanmamasý için ön cama ulaþtýrýlan hava miktarýný ayarlar ve kompresör açýk durumdayken iç mekândaki havanýn nem oranýný da optimize eder. Ayrýca, araç iç mekân sýcaklýðýna baðlý olarak nem seviyesi yolcular için optimum seviyeye getirilmektedir. Havalý Süspansiyon;Havalý süspansiyon olaðanüstü yüksek bir sürüþ konforu sunar. Havalý süspansiyon, konvansiyonel çelik yaylar yerine basýnçlý hava ile doldurulmuþ lastik körüklere sahiptir. Sistem, hava miktarýnýn uyarlanmasý sayesinde karoserinin yüksekliðini ayarlayabilir. Havalý süspansiyon sayesinde araç karoseri yükleme durumundan baðýmsýz olarak sabit bir seviyede tutulur Ayrýca frenleme veya hýzlanma esnasýndaki eðilme hareketleri dengelenir. Havalý süspansiyon ve amortisör sistemi sürüþ ve süspansiyon konforunu belirgin þekilde iyileþtirir. parçacýðýn, uzun zamandýr aranan Higgs parçacýðý olduðunu kesin olarak söylemek içinse araþtýrmalarýný sürdürmek istediklerini belirtmiþti. Higgs parçacýðýndan sonra dergideki bu yýlýn en önemli 9 geliþmesi arasýnda, Japonya bilim adamlarý nýn deri hücrelerinden alýnan kök hücrelerle ürettikleri yumurtalardan yeni nesil fareler elde etmesi, Alman ve Amerikalý bilimadamlarýnýn, 50 bin yýldan fazla bir süre önce Sibirya'da bir maðarada ölen genç kýzýn gen haritasýný parmak kemiðinden çýkarmaya baþarmasý, ABD'ye ait Curiosity (Merak) fabrikalarýný kullanýlamaz hale getirmiþ ve BMW 1948 yýlýnda daha ucuz motosiklet üretimine geçene kadar mutfak ve bahçe malzemeleri üretmiþtir. BMW' nin otomobil paiyasasýna dönüþü 1950' li yýllarda olmuþ olsa da düþük satýþlar pek iç açýcý olmamýþ ama firma 1960' lý yýllarda muhtelif spor sedan ve spor Otomobil Sözlüðü adlý yeni nesil keþif robotun Mars'a yüzeyine yumuþak þekilde inmesini saðlayan yeni sistem, X ýþýný lazerinin proteinlerin yapýsýný göstermesi ve genlerin deðiþtirilmesini ya da etkisizleþmesini saðlayan genetik mühendisliðindeki yeni teknik yer alýyor. kompakt modeller ile baþarýyý yakalamýþtýr. BMW ilk olarak uçak motoru üretimi yapan bir firmaydý. Bu yüzden parçalý amblemin mavi kýsmý gökyüzünü beyaz kýsmý da uçak pervanesini temsil etmektedir. Baþka bir iddia ise amblemdeki mavi beyaz renklerin Bavyera eyaletinin renklerinden geldiðidir. Sayfanýn Ýçeriðini Hazýrlayan Orhan DAÐDELEN Ýnternet bankacýlýðýmdan yararlanýrken nelere dikkat edilmeli? S on olarak bir çiftin hesabýndan yaklaþýk 30 bin TL çalýnmasý gözleri internet bankacýlýðýnýn taþýdýðý risklere çevirdi. Sahte web sitesi ve SMS yoluyla banka tarafýndan gönderilen þifrelerin güvenliði sorgulanýyor. Son olarak bir çiftin hesabýndan yaklaþýk 30 bin TL çalýnmasý gözleri internet bankacýlýðýnýn taþýdýðý risklere çevirdi. Uzmanlar vatandaþlarý internette daha dikkatli olmalarý konusunda uyarýrken güvenlik þirketlerinin yazýlým ve donaným çözümlerinin riskleri en aza indiren yönüne de dikkat çekiyorlar. Sabit ve mobil internet kullanýmýnýn artmasýna paralel olarak internet bankacýlýðý hizmetlerini kullananlarýn sayýsý da her geçen gün artýyor. bilgisayar korsanlarýnýn da bir günde milyarlarca TL iþlemin yapýldýðý internet bankacýlýðý hizmetlerini kendilerine hedef olarak çekiyor. Uzmanlar uzun emekler sonucu elde edilen birikimlerin birkaç saniyede çalýnmamasý için vatandaþlarý gerekli güvenlik önlemlerini almalarý konusunda uyarýyor. Sahte web sitesi 'ne dikkat! Son olarak Antalya'da yaþayan bir çiftin banka ve kredi kartý hesaplarýndan yaklaþýk 30 bin TL'nin çalýnmasý, internet bankacýlýðýnýn risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar özellikle banka sitelerini taklit eden yabancý sitelerin en büyük tehditlerden birini oluþturduðunu söylüyor. Kullanýcýlar bankanýn web sitesi nde iþlem yaptýklarýný zannederlerken aslýnda bilgisayar korsanlarýna þifre ve müþteri numarasý gibi en deðerli bilgilerini kaptýrmýþ oluyorlar. SMS'le bildirilen þifrelerin güvenliði sýnýrlý Çoðu banka internet bankacýlýðý hizmetlerinden yararlanmak isteyen müþterilerine iþlem Kablosuz sarj ðer bu arabalardan birini alýrsanýz; cep telefonunuz için þarj derdi tamamen ta- Erihe karýþacak Qi ismi verilen kablosuz þarj teknolojisi, yavaþ yavaþ arabalarda da yerini almaya hazýrlanýyor. Bu yenilikçi atýlýmý gerçekleþtiren ilk firma ise Toyota olacak. Qi, akýllý cihazýnýzý herhangi bir kablo baðlantýsý olmaksýzýn araç içinde bulunan bir mat üzerine yerleþtirerek þarj etmenizi saðlýyor. Söz konusu teknoloji, bundan sonra Toyota'nýn Avalon modellerinde dahili olarak sunulacak. Avalon'un hem benzinli hem de hibrid modellerinde yer alacak teknoloji, aracýn ön konsolunda bulunan ve "ebin" denilen yüzeye cihazýnýzý iliþtirmek suretiyle kullanýlabilecek. Üstelik N ASA'nýn Mars araþtýrmalarýnda garip bulgular gündemde.ýnsanoðlunun Kýzýl Gezegen üzerindeki araþtýrmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. NASA'nýn Curiosity aracýndan gelen son bulgular, Mars'ýn geçmiþ dönemlerinde yaþam barýndýrdýðýna dair þüpheleri biraz daha güçlendiriyor. MARS'tan gelen yeni fotoðraflarda, yýlana benzer bir taþ ve çiçeðe benzer kalýntýlara rastlandý. Yýlana benzer kalýntýnýn Snake Valley, yani Yýlan Vadisi'nde bulunmuþ olmasý ilgi çekti. Ayrýca ek bilgi vermek gerekirse,19 Aralýk 2012'de gelen fotoðraflardan birinde de, Mars yüzeyinde çiçek kalýntýlarýna rastlandýðý iddia edilmiþti. NASA'nýn Mars üzerindeki çalýþmalarý nereye varacak bilemiyoruz fakat çalýþmalar gerçekten takdire þayan. Bakalým Mars'ta daha ne gibi garip kalýntýlar karþýmýza çýkacak. anýnda kullanabilecekleri þifreleri SMS yoluyla gönderiyor. Uzmanlar telefonlara bulaþan virüsler yoluyla söz konusu SMS'lerin baþka kiþilerin telefonlarýna yönlendirilebileceði ve içerikelerinin izlenebileceði konusunda tüketicileri uyarýyor. Ayrýca banka ile müþteri arasýna giren sahte web siteleri mevcut iken SMS'leri yönlendirmeye de gerek kalmýyor. Sahte sitelerin, siteye giriþ aþamasýnda ya da EFT yaparken müþterilerin kullanýcý adý, sabit þifre ve cep telefonlarýna gelen SMS þifrelerini çalmasý müþterinin bilgisinin dýþýnda para çýkýþlarý için yeterli oluyor. Yazýlým ve donaným çözümleri riskleri en aza indirgiyor Birçok banka özel güvenlik þirketlerinin tasarladýðý internet bankacýlýðý güvenlik ürünlerini kullanýp, bunlarýn kullaným yöntemlerine dair müþterilerini eðiterek olasý dolandýrýcýlýk ya da hýrsýzlýk suçlarýnýn önüne geçmeyi baþarýyor yýlýnda Almanya'daki bir Türk giriþimci olan Ýsmet Koyun'un kurduðu KOBIL firmasý söz konusu sorunun çözümüne yönelik "mi- Dentity Application Security Technology - Uygulama Güvenlik Teknoloji si (AST)" ürününü bankalara sunuyor. Ýki faktörlü kimlik doðrulama duvarýyla güvenliði perçinlenen ürün, akýllý kart ve mütþeriye ait PIN'in birlikteliði ile güvenlik risklerini en aza indiriyor. iphone, ipad, Android ve PC'lerde çalýþabilen çözüm, güvenliði otomatik olarak saðlayarak son kullanýcýnýn olasý endiþelerini gideriyor. Çözüm ilk etapta Ýsviçre bankalarý tarafýndan kullanýlmaya baþlanmýþ bulunuyor. cihazýnýzý yerleþtirdiðiniz yüzey, kayma ve düþmelere karþý özel olarak tasarlanmýþ. Toyota Avalon baþ mühendisi Randy Stephens, "Kablo veya herhangi bir baðlantý olmaksýzýn kullanýlan bu teknoloji, Toyota'nýn tüketici deneyimini daha kaliteli hale getirecek yeniliklerin öncüsü olacak." ifadelerini kullandý. Avalon'larda 1,950 dolardan sunulacak Qi Teknoloji paketi; LG Google Nexus 4, Nokia Lumia 920 ve htc Windows Phone 8X de dahil olmak üzere tam 34 adet telefon modeliyle uyumlu olacak. Mars'ta çiçek ve yýlan izleri

12 Ç ocuðu daha dünyaya gelmeden onun mesleðini planlayan ya da çocuðunun yetenek ve ilgisini göz ardý eden ailelerin dikkat etmesi gerekenler "Çocuðunuzun iþ hayatýnda yapacaðý seçimlerde mutlu olmasýnýn temelinde kendi kiþiliðine en uygun özelliklere sahip mesleði seçmesi yatmaktadýr. Üstelik araþtýrmalar gösteriyor ki çocuklarýn meslek seçiminde en önemli faktörlerden birisi de aileler, yani sizsiniz. Bunun için küçük yaþlardan itibaren onun hem kendisini tanýmasýna hem de meslekler dünyasýný tanýmasýna yardýmcý olabilirsiniz. Ýþte size bazý ipuçlarý: Çocuðun Ýlgi Alanýný Keþfedin AÝLE ve KADIN 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 12 Kilolu ebeveynlerin çocuklarý obeziteye mahkum ek çok bilimsel araþtýrma þiþmanlýðýn ailevi ol- Pduðunu kanýtlýyor. Sadece bir ebeveynde þiþmanlýk varsa çocukta risk yüzde 40 iken iki ebeveynde varsa oran yüzde 80. Þiþmanlarýn fazla yeme isteðinin ve beslenme biçiminin aile çevresinden edinilen bir alýþkanlýk olduðu ileri sürülüyor. Fiziki aktivite eksikliði, aþýrý televizyon izleme, bilgisayar kullanma gibi çocuðu hareketsizliðe iten alýþkanlýklar da çoðu kez aile yaþamý ve yaþanýlan ortam ile iliþkili. Çocuðunuz arkadaþlarýyla mý vakit geçirmekten hoþlanýyor, yoksa uzun uzun kendi baþýna oyuncaklarýyla mý oynuyor? Kitaplardan mý hoþlanýyor, yoksa her þeyi deneyerek öðrenmek daha mý çok hoþuna gidiyor? Dýþarýda oynarken mi yoksa evde mi daha mutlu? Zaman içinde deðiþebilecek olsa da bu gibi küçük ipuçlarý aslýnda çocuðunuzun nasýl bir iþ ortamýnda mutlu olacaðýnýn ilk iþaretleri Küçük yaþtan beri etrafý toparladýðýný mý fark ediyorsunuz? Ne zaman mutfaða girseniz yanýnýzda mý vakit geçiriyor? Baþkalarýný dinlemeye mi meraklý? Arkadaþlarý dertlerini ona mý anlatýyor? Eline aldýðý þeylere hemen þekil mi veriyor? Resim yapmaya, müziðe, dansa ilgisi var mý, kendini nasýl ifade etmeyi seviyor? Yoksa evde bozulan þeyleri tamir etmeye mi meraklý? Hepimizin zaman içinde geliþtirdiði pek çok becerisi var ve farkýnda olmasak da bu becerilerimiz iþ hayatýmýzda pek çok zaman iþimize yarýyor. Acaba çocuðunuz hangi becerilerini geliþtirmeye daha fazla ilgi duyuyor? Meslekleri Tanýtýn Çocuklarda obezite hastalýklara davetiye... Öncelikle kendinizin ve eþinizin hikayelerinden baþlayýn. Sizler bugüne kadar hangi yollardan geçtiniz, eðitiminiz, daha önce çalýþtýðýnýz iþler neler? Onun yaþýndayken edindiðiniz deneyimlerinden, çevrenizde size yön veren kiþilerden bahsedebilirsiniz. Mümkünse bir gün onu iþinize götürün, iþ ortamýnýzý görmesini saðlayýn, yaþýna uygun biçimde iþ yerinde bir günü nasýl geçirdiðinizi, sorumluluklarýnýzý anlatýn. Çalýþmýyor musunuz? O zaman ev içindeki rollerinizden ve sorumluluklarýnýzdan bahsedin. Eðer çocuðunuzun ilgi duyduðu Yað dokusu vücudun yedek enerji deposudur. Yað dokusunun, vücudun ýsý kaybýný Ailenin meslek seçimindeki rolü önlemek, organlarý fiziki travmalara karþý korumak ve belli oranda vücudu estetik olarak biçimlendirmek gibi görevleri de vardýr. Bu dokunun oraný yaþla beraber deðiþebilmektedir. Yað dokusu oranýnýn patolojik artmasýna þiþmanlýk (obezite) denir. Þiþmanlýk ile yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalýklarýnýn yakýn iliþkili olduðu ve bu problemin büyük çoðunluðunun çocukluk çaðlarýna dayandýðý bilinmektedir. Vücutta yað dokusunun hacmi, yað hücreleri sayýsý ve büyüklükleri ile iliþkilidir. Yað hücrelerinin sayýsý, alýnan kalori ile baðýmlý olarak anne karnýnda son dönemde ve doðumu izleyen ilk yýlda artýþ gösterir. Bu durum ergenliðe kadar devam etmekle birlikte hücrelerin artýþ hýzý yaþla azalýr. Bu yüzden erken yaþlarda baþlayan þiþmanlýkta hücre artýþý daha fazladýr ve daha tehlikelidir. Ýlk yaþta özellikle ilk 6 ayda þiþmanlýk sýk görülüyor. Çocuðun yürümesi ve hareketlerindeki artýþ nedeni ile bir yaþýndan sonra meslekler varsa onu bu mesleði yapan insanlarla tanýþtýrýn, mümkünse onlarý iþ yerlerinde ziyaret etmelerini saðlayýn. Daha önce çocuðunuzla beraber keþfettiðiniz ilgi alanlarýnýn, onun becerilerinin bu iþlerle örtüþen yönlerini onunla konuþun Diyelim ki çocuðunuz doktor olmak istediðini söyledi, siz ise onun çok dikkatli bir çocuk olduðunu, ayrýntýlara önem verdiðini ve arkadaþlarýný dinleyip onlara yardým etmeyi sevdiðini gözlemlediniz, ona bu becerilerinin bir doktor olarak baþarýlý olmasýnda yardýmcý olacaðýný söyleyerek çocuðunuzu cesaretlendirebilirsiniz. Ancak öte yandan kardeþi yaralandýðýnda o kadar telaþlanmýþtý ki onu zor yatýþtýrmýþtýnýz, bu durumda doktor olabilmesi için çok daha soðukkanlý olmasý gerektiðini söyleyebilir bunu yapmak isteyip istemediðine daha iyi karar verebilmesi için beraber bir doktor randevunuza onu da götürebilir ya da bir doktor arkadaþýnýzla tanýþtýrabiliþiniz. Çocuðunuzun küçük yaþlardan itibaren boþ zamanlarýnda çeþitli yerlerde staj yapmasýný ya da gönüllü faaliyetlere katýlmasýný saðlayarak da meslekler hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmasýný saðlayabilirsiniz. Seçimleri Nelere Mal Olacak? þiþmanlýk sýklýðý giderek azalýyor. 4-5 yaþlarda ve ergenlik döneminde þiþmanlýk sýklýðýnda tekrar artýþ gözleniyor. Tüketilenden daha fazla enerji alýnmasý þiþmanlýðýn baþlýca nedeni. Bu tip þiþmanlýk "Ekzojen þiþmanlýk" olarak adlandýrýlýr ve þiþmanlýklarýn büyük çoðunluðu bu gruba giriyor. Bazý hormonal ve genetik hastalýklarda da þiþmanlýk görülmekle beraber bunlarýn oraný çok az. Çocuk her aðladýðýnda yemek vermeyin Çocuðunuz için ideal meslek hangisi? Çocuðunuzla ilgi duyduðu meslekler hakkýnda konuþurken, bu meslekler için ne tür seçimler yapmasý gerekeceði hakkýnda konuþun. Üniversite okumak istemiyor, daha teknik alanlarla ilgileniyorsa belki meslek lisesine devam etmesi gerekecek ya da müzik eðitimi için konservatuara, bir bilim adamý olabilmek için 4 yýllýk üniversite eðitimi yeterli olmayacak, uzun bir öðrencilik hayatýna hazýr olmalý, belki istediði bölüm bulunduðunuz ildeki üniversitelerde yok, o zaman þehir deðiþtirmek ve tek baþýna yaþamaya alýþmalý Deðiþimlere ve Kararsýzlýklara Açýk Olun Çocuðunuzun seçimleri zaman içerisinde arkadaþlarý, eðitimi, rol modelleri, deðerleri, siz ve aileniz, rehberlik hizmetleri, hobileri ve Karýþýk veya yapay beslenen süt çocuklarýnda, çocuk her aðladýðýnda biberon ile süt vermek, muhallebi gibi kaloriden zengin besinlere erken baþlamak ve bunlarý fazla miktarda vermek yatkýn çocuklarda þiþmanlýða yol açan yanlýþ bir uygulama. Günümüzde fast food alarak adlandýrýlan gýdalarýn, cips, çikolata ve þekerli gýdalarýn çok fazla tüketilmesi en büyük riski oluþturuyor. Þiþman çocuklarda ergenlik belirtileri de normal çocuklardan daha erken yaþta ortaya çýkýyor ve büyüme daha erken yaþta tamamlanýyor. Þiþman bebeklerde yürüme gecikiyor. Ayrýca þiþman çocuklarda düztabanlýk bacaklarda eðrilik gibi ortopedik bozukluklar sýk görülüyor. Psikolojik bozukluklar, þiþmanlýðýn nedeni olduðu kadar, þiþmanlýða eþlik eden önemli sorunlar. Daha okul öncesi çaðda az hareket, oyunlara katýlmama, kendini diðer çocuklardan farký görme, içine kapanýklýk ya da agresif davranýþlar görülebiliyor. Fiziksel aktivite þart Þiþmanlýk çocuk, aile, çocuk doktoru, bazen psikolog ve öðretmenlerin de içinde olduðu zaman tedavisi daha baþarýlý ve kalýcý olan günümüzün en yaygýn çocukluk çaðý problemidir. Özellikle þiþman anne-baba çocuklarýnda þiþmanlýk riskinin yüksek olduðu bilinmeli, çocuðun aðýrlýðý sürekli izlenmeli, diyet kalori içeriði yönünden düzenlenmeli, çocuk düzenli yemeye ve fizik aktiviteye özendirilmelidir. hatta yaþadýðý üzücü deneyimler gibi pek çok faktörden etkilenecek ve deðiþecektir. Bu süreçte yargýlayýcý olmaktan, kendi doðrularýnýzý bastýrmaktan kaçýnýn. Her zaman bilgi edinmesine yardýmcý olun. Baþarýnýn sadece yüksek notlar, ileri bir üniversite derecesi ya da çok iyi bir maddi gelir demek olmadýðýný olumlu bir iþ ortamýnda sevdiði iþi yapýyor olmasýnýn ne kadar önemli olduðunu gözden kaçýrmayýn, beklentilerinizi kendi istek ve ihtiyaçlarýnýz doðrultusunda deðil onun istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda belirleyin." Kadýnlarda kalp krizi belirtileri adýnlardaki kalp krizi belirtileri erkeklerden farklý.vücudun üst kýsmýnda rahatsýz- Uyku bozukluðu KlýkGöðüs hizasýnda, çenede, sýrtta, boyunda ve omuzdaki aðrýlar kriz belirtisi olabilir. Yorgunluk Yorgunluk, halsizlik hissi çok koþturmaktan kaynaklanýyor olabilir ancak kalpten kaynaklý bir sorunun iþareti sayýlabilir. Uyku apnesi üst solunum yolunu tamamen ya da kýsmen bloke eder. Bu da nefes almada durmaya, kana pompalanan kanýn azalmasýna neden olur. Bu durum dört-beþ ay içinde kriz geçirme ve ölüm riskini yüzde 30 arttýrýr. Bulantý, kusma, hazýmsýzlýk, mide ekþimesi;kalp ve mideye birbirine benzeyen sinirler hizmet ediyor. Bu nedenle bu tür þikâyetler kalp krizinin belirtisi olabilir. Nefessiz kalmak Bir egzersiz sýrasýnda nefesin kesilmesiyle TV karþýsýnda kesilmesi ayný þey deðildir. Kriz, kalbin pompalama fonksiyonunu olumsuz etkilerken kalp ve akciðerlerdeki kan basýncýný yükseltir. Bunun sonucu olarak da nefes almakta güçlük çekilir.sinirlilik, tedirginlik hissi;kalbin hýzlý atmasý ve terleme ruh haliyle ilgili olduðu kadar kalp krizinin sinyallerinden biri de olabilir. Ortada tedirgin, sinirli olmanýzý gerektiren bir durum yoksa kalbinize baktýrýn.

13 A BÖLGEDEN HABERLER 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 13 Türk dünyasý Amasya da buluþtu araydüzü Kýþla Binasý Milli Mücadele Müzesi Sve Kongre Merkezinde, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Amasya Valiliði ve Uluslar Arasý Türk Kültürü Teþkilatý nýn (TÜRKSOY) koordinatörlüðünde Nevruz Bayramý Kutlama Programý düzenlendi. Programda ilk olarak Özbekistan, Kýrgýzistan, Tataristan, Çuvaþistan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Kýrým ve Kazakistan dan gelen sanatçýlar sahne aldý. Yaptýklarý gösteriler ile katýlýmcýlara görsel þölen sunan sanatçýlar birbirinden güzel gösteriler sergilediler. Davetlilerin beðenisini toplayan sanatçýlar ayakta alkýþlandý. Gösterilerin sonunda yaptýðý konuþmasýnda Vali A. Celil masya Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu ve Amasya Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði ÖZ: TÜRKSOY 20 yýl önce Türk dünyasýnýn kültürünü araþtýrmak ve yaymak amacýyla kurulmuþ olan bir teþkilat. Bu anlamda kültür- sanat, edebiyat ve farklý alanlarda çok güzel etkinlikler yapýyor. Bu akþam da güzel bir etkinliðe ev sahipliði yaptýk ve bu etkinliði hep birlikte izledik. Programda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Türk dünyasýnýn renklerini, seslerini ve güzelliklerini buraya taþýyarak bizimle buluþturduklarý için sanatçýlarýmýza da çok teþekkür ediyorum. Böyle güzel etkinliklerde tekrar buluþmayý diliyorum. dedi. Gecenin sonunda ise Vali ÖZ ve Belediye Baþkaný ÖZ- DEMÝR tarafýndan gurup üyelerine birer teþekkür plaketi 'Doðuþtan Anomalilere Neden Olan Önlenebilir Etkenlerle Mücadele' projesinin tanýtýmý, Ýpekköy Yerleþkesi'nde yapýldý. Amasya Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu ve Amasya Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði 'Doðuþtan Anomalilere Neden Olan Önlenebilir Etkenlerle Mücadele' projesinin tanýtýmý, Ýpekköy Yerleþkesi'nde yapýldý. Toplam 4 ay sürecek projedeki amacýn, kadýnlarda gebeliðin ilk 12 haftalýk döneminde oluþabilecek bebek kayýplarýnýn önlenmesi konusunda farkýndalýk oluþturmak, buna karþý önlem alýnmasý konularýnda bilgilenmiþ ve verildi. Daha sonra ise TÜRK- SOY un 20. Yýlý anýsýna ve programa yaptýklarý katkýlardan ötürü TÜRKSOY Daire Baþkaný Sancar MÜLAZIMOÐ- LU Vali ÖZ e bir plaket takdim etti ve Kýrgýzistan geleneksel kýyafeti giydirdi. Amasyalýlarýn yoðun ilgi gösterdiði programa Vali A. Celil ÖZ ve eþi Rukiye ÖZ, Belediye Baþkaný Cafer ÖZDEMÝR, Amasya Cumhuriyet Baþsavcýsý Feridun SÜZER, Baro Baþkaný A. Melik DERÝNDERE, Vali Yardýmcýlarý, bazý kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Amasya Üniversitesi Kadýnlara 'Hamilelik Eðitimi' Verecek uygulayabiliyor olmasýný saðlamak olduðu bildirildi. Haftada 3 gün sabah ve öðleden sonra grubu olmak üzere iki gruba verilecek olan eðitimde, doðumsal anomalilere neden olan risk faktörleri, akraba evlilikleri, ileri yaþ, genetik ve kromozomal hastalýklar, gebelikte sistemik hastalýklar, endokrin hastalýklar (troid, diyabet gibi), anne adayýnýn hastalýklarý, kan uyuþmazlýðý gibi konulara deðinilecek.proje tanýtýmýný gerçekleþtiren Amasya Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Ebelik A masya Valisi A. Celil Öz, gittiði bir okulda kendisi ve beraberindeki diðer yöneticiler için konulan koltuklarý kaldýrtýp, programý öðrencilerle birlikte ayakta izledi. Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamýnda tadilattan geçirilen Akþemsettin Ýlkokulu'nu ziyaret eden Vali Öz, çok sayýda öðrenci ve velilerin de bulunduklarý okul bahçesinde kendileri için sadece 5 koltuk býrakýldýðý görünce talimat verip koltuklarý kaldýrttý. Bir öðrencinin Bölüm Baþkaný Mesude Uluþen, doðuþtan gelen bazý engellerin, gebeliðin ilk dönemlerinde annelerin maruz kaldýklarý durumlar ya da annenin gebelik öncesi var olan hastalýk problemleri sonucu oluþtuðunu söyledi.erken dönemdeki düþüklerin büyük çoðunluðunun yüzde 90 oranýnda embriyoya ait nedenlerden kaynaklandýðýný belirten Uluþen, "Kromozomal anomaliler, kalýtsal faktörler, radyasyon, ilaçlar, kimyasal maddeler, enfeksiyon etkenleri gibi teratojenik ajanlar, embriyonel evrede gebelik ürününe zarar vererek, doðumsal kusur veya sakatlýklara yol açmaktadýr." dedi.uluþen, þunlarý kaydetti: "Çoðu kadýn illegal ilaçlar, alkol, sigara ve reçete ile satýlan bazý ilaçlarýn teratojenik "normalden farklý, anormal yapý oluþturan" bir yapýya sahip olduðunu bilmelerine Vali Öz ün Koltuk Hassasiyeti þiir okumasýný, okulun tadilat bedelini üstlenen firma yöneticisi ile Milli Eðitim Müdürü Gýyasettin Taþ'ýn konuþmalarýný öðrencilerle birlikte ayakta izleyen Vali Öz, programýn sonunda ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada koltuklarýn okul yöneticileri tarafýndan nezekaten konulduðuna vurgu yaparak, "Biz koltuklara otururken, çocuklarýn ayakta durmasý hoþ olmazdý" dedi. Amasya'da yapýlan çalýþmalarla ildeki okullarýn alt yapý, bina tesis ve donanýmýn tamamlanýrken, hizmet kalitesinin de artýrýlmasýný planladýklarýný anlatan Öz, okulun boya ve tadilat çalýþmalarýna yaklaþýk 50 bin liralýk destek saðlayan Özmaya Sanayi A.Þ Müdürü Cihangir Uzuner'e desteðinden dolayý plaket verdi. Vali Öz, il genelindeki kurumlarla okullarýn kardeþ olduðu Kardeþ Okul Kardeþ Kurum Projesi'nin de olumlu sonuçlar verdiðini kaydetti. Sýnýflarý dolaþan Vali Öz, sorular sorduðu öðrencilerle de sohbet etti. Haberler.com raðmen yine de kullanýlmaktadýr. Gebeler, çamaþýr suyu, boyalar, boya çýkartan maddeler, fýrýn temizleyicisi, ahþap temizleyici gibi günlük yaþamda kullanýlan kimyasallarýn doðmamýþ bebekleri üzerindeki teratojenik etkisinin olduðu bilmemektedir. Doðumsal anomalilerin bir kýsmý önlenemeyebilir, ancak önlenebilenler için alýnacak tedbirler aracýlýðýyla saðlýklý bebeklerin dünyaya gelmesi saðlanabilir." Uluþen, Saðlýk Yüksekokulu'nda verilecek eðitim için internet adresinde veya numaralý telefondan daha detaylý bilgi alabileceklerini söyledi. Uluþen, saðlýklý bir anne, daha saðlýklý bir bebek ve daha saðlýklý bir toplum ile geleceðe daha saðlam adýmlarla ilerlemek için tüm kadýnlarý eðitim projesine katýlmaya davetti. Arkutbey Kaplýcalarý LOKANTAMIZ HÝZMETE BAÞLAMIÞTIR Nohut Tas kebabý Yemek çeþitleri Karnýyarýk Kurufasülye Ýzmir köfte Çorba Çeþitleri * Ýþkembe * Mercimek * Ezogelin * Yayla Aperatifler * Gözleme * Tost * Ekmek arasý köfte * Kahvaltý tabaðý Hastalýklara SON FÝYATLAR Erkek Kýsmý: 5 Bayan Kýsmý: 4 Özel Aile Kabinleri: 15 (1 saatlik) Tel: Cafaroðlu Ýnþaat Mühendislik, Dekarasyon, Temizlik, Turizm Limited Þirketi Hamamözü / Amasya Nizamettin KAYA

14 SPOR 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 14 Masa tenisi turnuvasýnda þampiyon belli oldu M asa tenisi turnuvasýnda þampiyon belli oldu. Zorlu mücadelere sahne olan turnuvada Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin birinci oldu. Turnuva ikincisi ilçemizde vatani görevi yapan Jandarma Er Uður Kabadayý üçüncü ise Hamit Kaplan Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Murat Dursun oldu. Kaymakam Kadir Güntepe ve Garnizon Komutaný Birol Baþtürk turnuvada dereceye giren yarýþmacýlarý tebrik ederek ödüllerini verdi. Temsilcilerimiz çeyrek final eþleþmeleri belli oldu A Spor yaralanmalarý S por yaparken birçoðumuzun baþýna ufak tefek kazalar gelmiþtir. Bu sayýmýzdan baþlayarak siz deðerli okuyucularýmýza spor yaralanmalarýnýn önüne nasýl geçeceðimizi ve tedavisi hakkýnda kýsa kýsa bilgiler vereceðim. Açýk yara En sýk görülen spor sakatlanmalarýndan biridir. Genelde açýk alanlarda yapýlan hareketli sporlarda yada salondaki makineler nedeniyle ortaya çýkabilir. Çoðu zaman göz ardý edilir, oysa enfeksiyon kapma riski çok yüksektir.böyle bir durumda yarayý önce içme suyuyla temizleyin. Yaraya bulaþmýþ toz, toprak gibi etkenleri zorla temizlemeye çalýþmayýn. Temizleme iþleminden sonra yarayý dezenfekte edin. Yaranýn üzerini bir tülbentle kapatarak, sargý beziyle sarýn. Eðer tetanoz aþýsý olmadýysanýz, hemen bir doktora baþvurun. Ýyileþme süresi yaranýn büyüklüðüne baðlýdýr. Bu süre içe- risinde yaranýn gerilmemesine dikkat edin. Adale sorunlarý Adale sorunlarýnýn baþýnda burkulma veya adale yýrtýlmasý gelir. Eklemlerdeki baðlarýn yada çevresindeki dokularýn ani ve ters bir hareketle gerilmesine ve bazen yýrtýlmasýna burkulma adý verilir.burkulma en çok ayak ve el bileði eklemlerinde görülür.burkulan eklemde önce þiddetli aðrý duyulur, sonra birkaç saat içinde eklem çevresinde þiþlik ve kýzarýklýk oluþur.burkulan bölgenin soðutulmasý, bandaja alýnmasý ve 1-2 saat kadar yükseðe kaldýrýlmasý gibi basit önlemler þiþmeyi engeller. Soðutulan bölgede damarlar büzülünce kan akýmý dört kat azalýr. Soðutma uygulamasý 5-6 dakikadan uzun sürmemelidir. Her uygulama arasýnda 7-8 dakika beklenmeli ve uygulamanýn toplam süresi 24 saati aþmama- HAMAM: 5 TL HAVUZ: 10 TL lýdýr. Aksi takdirde bölge soðuktan olumsuz etkilenir. Baþ yarýlmasý Spor sýrasýnda gerçekleþebilecek böyle bir kaza ihmale gelmez! Öncelikle yarayý hemen temizlemek ve açýk yarada olduðu gibi dezenfekte etmek önemlidir. Temiz bir tülbent veya mendille hafifçe kompres yaparak kaný durdurmaya çalýþýn.yaraya pamuk sürmeyin. Çünkü pamuk yapýþarak enfeksiyona yol açabilir. Eðer yarýklar 1 cm'den daha büyükse mutlaka bir doktora baþvurun.genelde baþtaki yarýklar, eðer dikiþ atýlmýþsa da 10 gün içerisinde iyileþir. YAZAN: Ömer Karaboyun vrupa'daki temsilcilerimizden olan Galatasaray Ýspanya devi Real Madrid ile eþleþti. Sarý - kýrmýzýlý ekip Real Madrid ile ilk maçýný 3 Nisan 2013 Çarþamba günü Madrid'deki Estadio Santiago Bernabeu'de oynayacak. Rövanþ karþýlaþmasý ise 9 Nisan 2013 Salý akþamý saat 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde olacak. 3 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak ilk maç D-Smart, 9 Nisan Salý günü Türk Telekom Arena'da oynanacak rövanþ karþýlaþmasý ise Star TV ekranlarýndan yayýnlanacak. Diðer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise Ýtalyan ekibi Lazio ile eþleþti.uefa Avrupa Ligi'nde uzun bir aradan sonra çeyrek finale kalmayý baþaran temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçýný 4 Nisan da Þükrü Saraçoðlu Stadýnda saat 22:05 oynayacak. Rövanþ karþýlaþmasý ise 11 Nisan'da. ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ ÇEYREK FÝNAL EÞLEÞMELERÝ Real Madrid- Galatasaray Paris Saint Germain - Barcelona Bayern Münih - Juventus Malaga - Borussia Dortmund UEFA AVRUPA LÝGÝ ÇEYREK FÝNAL EÞLEÞMELERÝ Fenerbahçe-V. Plzen Benfica - Bordeaux Anzhi Makhachkala - Newcastle United Stuttgart - Lazio Tottenham - Inter Levante - Rubin Kazan Basel - Zenit Chelsea- Steaua Bükreþ

15 TÜRKÝYE VE DÜNYA 18 MART 2013 PAZARTESÝ 15 Ýsrail Özür Diledi yýlýnda Mavi Marmara gemisine Ýsrail askerlerinin düzenlediði operasyonda 9 Türk'ün hayatýný kaybetmesi ile kopma noktasýna gelen Türkiye-Ýsrail iliþkilerinde önemli bir geliþme yaþandý. Olayýn yaþandýðý ilk günden itibaren "Ýsrail özür dilesin, tazminat ödesin" talebini tüm platformlarda ýsrarla ve yüksek sesle dile getiren Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun dediði oldu. Ýsrail Baþbakaný Netanyahu, Baþbakan Erdoðan'la yaptýðý telefon görüþmesinde Mavi Marmara baskýný için özür diledi ve baskýnda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýz için S uriye'nin resmi haber ajansý SANA, baþkentteki Þam Üniversitesi'ne düzenlenen saldýrýda 15 öðrenci öldüðünü, onlarca kiþinin ise yaralandýðýný bildirdi. Saldýrýnýn Mimarlýk Fakültesi'ne düzenlendiði belirtildi. Suriye hükümeti yanlýsý basýn kuruluþlarý, saldýrýdan ötürü "terörist" olarak nitelendirdikleri muhalif güçleri suçlarken Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü ise sorumlusunun Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad olduðunu söyledi. Üniversitenin farklý yerlerine isabet eden havan toplarýndan birinin kantine denk gelmesi ölü sayýsýnda artýþ olabileceðini gösteriyor. tazminat ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Mavi Marmara baskýnýna katýlan Ýsrailli askerlere yönelik hukuki giriþimlerden vazgeçilmesi konusunda da mutabýk kaldýðýný bildirdi. Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'nun Mavi Marmara kurbanlarýnýn ailelerine tazminat ödemeyi kabul ettiklerini açýkladýðý da bildirildi. "Erdoðan Türk Halký Adýna Kabul Etti" Baþbakanlýk kaynaklarý, Netanyahu'nun Türkiye'den özür dilediðini doðrulayarak, "Erdoðan, özrü Türk halký adýna kabul etti" açýklamasýnda bulundu. Açýklamada, "Ýki Baþbakan tazminat ve özür konusunda mutabýk kalmýþtýr. Netanyahu Gazze kýsýtlamalarýnýn kaldýrýldýðýný belirtmiþtir" denildi. Þam'da Üniversiteye havan topu saldýrýsý: 15 ölü Esad'ýn konutu yakýnýnda Üniversiteye düzenlenen saldýrý, hükümet güçleri ve muhalefet arasýnda Þam'da yürütülen çatýþmalarýn arasýnda gerçekleþti. Patlama alanýndan gelen fotoðraflar, okul kantinindeki sandalyelerin ters döndüðü ve parçalandýðýný, yerlerde ve masalarda kan olduðunu gösteriyor. Gerek þehirde süregiden çatýþmalar gerek üniversiteye isabet eden havan toplarý, Þam'daki karmaþayý ve güvenlik kaygýlarýný artýrýyor. Mimarlýk fakültesinin bulunduðu alanda devlet televizyonu, Savunma Bakanlýðý ve Esad'ýn resmi konutu bulunuyor. Myanmar'da Camiler yakýlýyor, Müslümanlar katlediliyor M alezya Ýslam Teþkilatlarý Danýþma Konseyi (MAPÝM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Azmi Abdul Hamid, Anadolu Gençlik Derneði Konya Þubesi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Myanmar'da halen bir milyon kiþinin hayatýnýn tehlike altýnda olduðunu ifade etti. Myanmar'daki Müslümanlara yönelik 2012 Haziran ayýnda baþlayan katliamýn halen devam ettiðini vurgulayan Abdul Hamid, ''Myanmar'da katliam devam ediyor. Myanmar'daki tüm Müslümanlar, Budistlerin hedefi durumunda... Oradaki Müslümanlar, evleriyle, camileriyle, bütün mal ve mülkleriyle saldýrý altýnda. Bu saldýrý, oradaki aþýrý Budistler tarafýndan O toyollarda radar uygulamasýna yeni düzenleme geliyor. Otoyollardaki radar uygulamalarýnda deðiþikliðe gidiliyor. Mevcut sistemde 8 saat olan radar kontrolleri 24 saate çýkarýlacak, radarla hýz gerçekleþtirilmektedir'' dedi. 100 Müslüman katledildi Myanmar hükümetinin tüm bu olup bitenlere bir þekilde göz yumduðunu söyleyen Abdul Hamid, ''Daha geçen hafta Myanmar'da 100 Müslüman katledildi, 10 cami ve 50 ev yakýldý. Buradaki soykýrým dünyanýn gözü önünde yapýlýyor. Ancak maalesef dünyadan yeterli tepki alýnmamaktadýr'' þeklinde konuþtu. Arakan'ýn normal nüfusu 4 milyonken þu anda orada kalan kiþi sayýsýnýn 700 bine indiðini kaydeden Abdul Hamid, 2 bin olan cami sayýsýnýn da þu anda 200'e düþtüðünü belirtti. Sürücüler Dikkat: Seyyar Radar Ýkaz Levhasý Kaldýrýlacak denetimlerinde kullanýlan seyyar radar ikaz levhasý uygulamasý da kaldýrýlacak. Ayrýca otoyollardaki denetimler de çevirme ekibi olmadan gerçekleþecek. Emniyet Genel Müdürlüðü, trafik kazalarýnýn neden olduðu kayýplarýn istenilen oranda azaltýlamamasý üzerine trafik denetimlerinde, yeni yöntemler uygulama kararý aldý. Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in onayladýðý "Karayolu Trafik Güvenliði Strateji Eylem Planý ve Emniyet Genel Müdürlüðü'nün yapacaðý çalýþmalar" konulu genelgeye göre, 2020 yýlýna kadar trafik kazasý sonucu ölümlerin yüzde 50 oranýnda azaltýlmasý hedefleniyor. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüðü, sürücüler üzerindeki algýlanan yakalanma riskini artýrmak ve tüm karayolu güzergâhlarýnda baþta hýz ihlali olmak üzere trafik kurallarýna uyma alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla radarla hýz denetimlerinde kullanýlan seyyar radar ikaz levhasý uygulamasýna son verdi. 24 Saat Kontrol Mevcut sisteme göre, günlük her bir radar aracýyla gündüz 5 saat, gece ise 3 saat olmak üzere toplam 8 saat hýz denetimi yapan trafik birimleri, bundan sonra 24 saat hýz kontrolleri yapacak. Hýz denetiminin yüzde 50'lik bölümü, þehir içi ve dýþý yollarda, gece ve gündüz seyir halinde çevirme ekibi olmadan, diðer yüzde 50'lik bölümü ise sabit ve çevirme ekibiyle birlikte yapýlacak. Otoyollardaki denetimler de çevirme ekibi olmadan gerçekleþecek. Hýz denetiminde görev alan radar ekiplerinde akaryakýt kýsýtlamasýna ise gidilmeyecek. Tel: ATON PETROL Adres: Gümüþhacýköy Yolu Üzeri / Hamamözü/AMASYA

16 ÖÐRENCÝLERDEN HABERLER 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ 16 Nevruz þenliði 2 1 Mart günü Ýlçemiz Hamit Kaplan Ortaokulu'nda Nevruz þenliði düzenlendi. Þenlik Garnizon Komutaný Birol BAÞTÜRK, Ýlçe Milli Eðitim müdürü Ercan GÜLTEKÝN ve protokol üyelerinin Nevruzun simgesi olan demir dövmeleriyle baþladý. Okul bahçesine ateþ yakýldý. Öðrenciler arasýnda kaþýkta yumurta taþýma, balon patlatmaca,halat çekme ve çuvalla yürüme gibi yarýþmalar yapýldý. Son olarak öðrenciler davul zurna eþliðinde halaylar çekip eðlendiler. Öðrenciler bu sayede okul ve sýnav stresinden uzaklaþýp stres atma imkaný da buldular.haber:merve GÜRGEN - Ceyda ATÝK Kaymakamýmýz okulumuzu ziyaret etti K aymakamýmýz Kadir GÜNTEPE ÝLÇEMÝZ Hamit Kaplan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Ender AYRIK ile bir süre görüþtükten sonra SBS sýnavýna hazýrlanan öðrencilerle bir araya geldi, onlarla birlikte derse katýldý. Sayýn Kadir GÜNTEPE yapmýþ olduðu konuþmada öðrencileri göstermiþ olduklarý gayretten ötürü tebrik etti ve yapýlacak olan SBS sýnavýnda Fen Liselerini kazanan öðrencilere verilecek olan tablet bilgisayar sözünü hatýrlattý. Sýnava hazýrlanan öðrencilerimiz bu sözün kendilerini daha da motive ettiðini ifade ettiler. Bilgi yarýþmasý H EKAP projesi kapsamýnda baþlatýlan bilgi yarýþmasý uygulamasý Hamit Kaplan Ortaokulu 6. sýnýf öðrencileri arasýnda yapýlan yarýþmayla devam ediyor. Yapýlan yarýþmada öðrencilere Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere farklý alanlardan sorular yöneltildi. Kýyasýya geçen yarýþma sonucunda 6A sýnýfý yarýþmanýn galibi oldu.yarýþma sonunda katýlan bütün öðrencilere Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Ercan GÜLTEKÝN tarafýndan hediyeler verildi. Bilgi yarýþmalarý ilerleyen haftalarda diðer sýnýflar arasýnda da yapýlmaya devam edilecek.haber:emre TOPGÜMÜÞ Adil Candemir de asker uðurlamasý A dil Candemir Çok Programlý Lisesinde 10 TM öðrencileri Mart ayý sonunda askere gitmek üzere okuldan ayrýlacak olan öðretmenleri Mustafa ÇEVÝKYÝÐÝT' e sürpriz yaptýlar. Öðrenciler iþbirliði içerisinde okulumuz yemekhanesinde sofra hazýrladýlar. Öðretmenleri ile halay çekip oynayan öðrenciler öðretmenlerini çok sevdiklerini ve özleyeceklerini ifade ettiler. Hocamýza þimdiden hayýrlý teskereler Ýlçe Tarýmdan okulumuza çam aðacý A dil Candemir Çok Programlý lisesi 9.sýnýf öðrencileri öðretmenleri ile birlikte çam aðacý diktiler. Okulumuz bahçesini güzelleþtirmek ve daha yaþanýlabilir bir çevre edinmek maksadýyla okulumuzun 9. Sýnýf öðrencileri ellerine kazma kürekleri alarak 15 adet çam aðacý diktiler. Yapýlan çalýþma bahar mevsiminin de gelmesiyle okulumuzun bahçesi için güzel bir bakým oldu. Okulumuza fidan desteðinde bulunan Ýlçe Tarým'a çok teþekkür ediyoruz, bütün öðrencilerimizin ellerine saðlýk.pervin ÖZTÝRYAKÝ Adil Candemir Ç.P.L.9/A Adil Candemir'de bilgi yarýþmasý H EKAP kapsamýnda öðrencilerimizin sosyal ve zihinsel becerilerini geliþtirmek amacýyla baþlatýlan 10.sýnýf öðrencilerinin katýldýðý bilgi yarýþmasýnda 10 TM birinci oldu. Yarýþma tarihinde Adil Candemir Lisesi kantininde yapýldý. Tarih, edebiyat, coðrafya, matematik, genel kültür ve Hamamözü Gazetesinden toplamda 15 sorunun sorulduðu bilgi yarýþmasýnda 10 TM sýnýfý 90 puan alarak 10ÇGE ve 10 MUH sýnýflarýný geride býrakarak birinci oldu. Öðrencilerimize baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.muhabir: Pervin ÖZTÝRYAKÝ Adil Candemir Ç.P.L9/A Orman Haftasý semineri O rman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Amasya Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan Hamit Kaplan Ortaokulu öðrencilerine orman sevgisi anlatýldý. Amasya Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde görevli Fatih Bardak tarafýndan 5. ve 6. sýnýf öðrencilerinde orman sevgisi bilinci oluþturulmak için orman konulu slaytlar gösterildi, ormanýn önemi anlatýldý. Bardak, "Ormanlarýmýzý korumak, sahiplenmek, toplumun farkýndalýðýný artýrmak ve elbette ki gelecek nesillere yemyeþil bir dünya býrak- mak bizlerin çalýþmalarý ve çabalarý ile mümkün olacak" dedi. Ormanlarýn insanlar için oksijen kaynaðý olduðu belirtilen eðitimlerde, yeþil alanlarýn temiz hava ve oksijen olmak üzere birçok faydasýnýn olduðu, fidan dikmenin, fidanlarýn korunmasýnýn, büyütülmesinin ve yaþatýlmasýnýn yararlarýnýn herkes tarafýndan bilinmesi gerektiði vurgulandý. Son olarak da öðrencilere, orman sevgisini anlatan film gösterimi de yapýldý.haber:ceyda ATÝK - Merve GÜRGEN Bir acayip yumurta D edeköy'ünde bir tavuðun yumurtladýðý yumurta sahibini ve görenleri þaþkýna uðrattý.yumurta bilinenin aksine daha uzun ve ince. Tavuðun sahibi ilk kez böyle bir þeyle karþýlaþtýðýný ve yumurtayý görünce çok þaþýrdýðýný ifade etti. Orman yangýný D edeköy civarýnda bir daðda küçük çaplý bir orman yangýný meydana geldi.daðda çalýþan insanlarýn çay yapmak için yaktýklarý ateþten çýktýðý sanýlan orman yangýný kýsa sürede söndürüldü.edinilen bilgiye göre Jandarma olayý geniþ çaplý olarak inceliyor. Yangýna sebep olanlarýn en kýsa sürede tespit edileceði ve cezalandýrýlacaðý belirtildi.yetkililer özellikle bu aylardan itibaren orman yangýnlarýna karþý daha dikkatli olunmasýný ve or- manda ateþ yakýldýðýnda mutlaka iyice söndürülmesi gerektiðini ifade e t t i l e r. Ayrýca orman yangýnlarý için 177 numaralý ücretsiz hattýn vakit geçirilmeden aranmasý gerektiðini belirttiler.gülþen AKTAÞ

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı