KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi"

Transkript

1 KUPA G da ve Temizlik Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Milangaz Caddesi No:71 Kartal/ stanbul Tel: (0216) (Pbx) Fax:(0216)

2 KUPA GIDA LE ÇALIfiMA KONFORUNU S Z DE YAfiAYIN! Kupa G da, 1996 y l ndan beri Türkiye nin seçkin markalar yla, 1500 ü aflk n firman n her türlü g da ve temizlik ekipman ihtiyac n karfl l yor. Peki sizce 1500 müflterimiz bizi neden seçti? KUPA GIDA LE 3500 DEN FAZLA ÜRÜNE ANINDA ULAfiAB L RS N Z! Kartal da 6000 metrekarelik merkezimizde, baflta stanbul, Ankara ve zmir gibi büyük flehirler olmak üzere yaklafl k 1500 ayr noktaya hizmet veriyoruz. Kupa Sat n Alma departman tüm tedarikçilerimizi ifl orta ve çözüm orta olarak görüyor. 150'nin üzerinde güçlü tedarikçi portföyümüz ile müflterilerimizin ihtiyaçlar na cevap verecek 3500 den fazla ürünü depolar m zda haz r bulunduruyoruz. Ürünlerin kabul, depolama ve sevk yat ifllerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçeklefltiriyoruz. Yani tüm ürünlerimiz hem hijyenik, hem kaliteli, hem de ayn zamanda güvenli. Ürün gam m z Türkiye nin en seçkin markalar olufltururken, uygun fiyat ve zaman nda teslimatla Kupa ile çal flma ayr cal n siz de erli müflterilerimize hissettiriyoruz. GÜÇLÜ SATIfi EK B M ZLE HAFTANIN 6 GÜNÜ 24 SAAT D YALOG Konusunda uzmanlaflm fl 16 kiflilik sat fl ve 9 kiflilik call center ekibi ile 6 gün 24 saat müflterilerimize hizmet veriyoruz. Tecrübeli ekibimiz sayesinde her tür dilek, istek ve flikayetinizi an nda çözüyoruz. GEN fi LOJ ST K A I LE HER YERDEY Z Güçlü ve güvenilir lojistik a yla, kuru g da, flarküteri, et ürünleri, dondurulmufl g da, sarf ve temizlik malzemeleri, yafl sebze ve meyve ürünlerini taze ve günlük olarak (-18 ve +4 derecede) müflterilerimize ulaflt r yoruz. G da sektöründeki tüm yenilikler takip edilerek, depolar m za mal kabulü yap l rken yine tüm ifllemlerimizi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ne ba l olarak gerçeklefltiriyoruz.

3 KAL TEM Z BELGEL YORUZ Kas m 2004 tarihinde kurulan KUPA Kalite Güvence birimi, isteyen müflterilerimizin g da mühendisleri taraf ndan ziyaret edilebiliyor. KUPA, Kas m 2005 tarihinde ald TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni de proseslerinin her aflamas nda aktif olarak uyguluyor. K MLERE H ZMET VER YORUZ? Türkiye nin ilk 500 firmas içerisinde yer alan ve 125 bini aflk n kifliye catering hizmeti veren Sardunya n n ana tedarikçisi olan Kupa, Türkiye genelinde cafe, fast food, büfe, restaurant, lokanta, hotel, motel, okul kantini, kumanya flirketleri, yemekhane, catering, toptan ve ara toptan firmalar ndan oluflan 1500 firman n çözüm orta olmay baflard. EV DIfiI TÜKET M SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜYÜZ Ev d fl tüketim sektöründe A dan Z ye tüm ürünlerde ve hizmette kalite, fiyat, güven ve süreklilik dörtgeninde müflterilerimizin çözüm orta olma misyonunu üstlenen Kupa G da, tüketim sektöründe h zla büyüyor, müflteri memnuniyetinden ödün vermeden liderli i elinde tutuyor. SEÇK N MARKALAR ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ Sayg n markalar n distribütörlü ünü yapan KUPA, ifl ortaklar ndan ald bilgi ve deneyimi bünyesine katarak sürekli geliflmeyi ve iyileflmeyi hedefliyor. Barilla, Unilever Foodsolutions, Aymar, Lavazza, Düzey Tüketim (Sek-Tat-Maret), Done G da, Koska, Fersan, Eker, Muti ve Polonez bunlardan sadece bir kaç FARKIMIZ! Müflteri Memnuniyeti Kalite Güvence AR - GE G da Güvenli i Hijyen Sorumlulu u Hizmet stikrar Güçlü Lojistik A Tedarik Gücü Kurumsal stikrar Zengin Ürün Çeflidi H zl ve 6/24 Hizmet S Z DE KUPA GIDA NIN FARKINI VE KONFORUNU YAfiAYIN! Kupa G da ekibi olarak g da sunum ve da t m na adanm fl bir hizmet anlay fl ile hareket ediyoruz. Sürekli de iflen tüketici e ilimlerini araflt ran ve o yönde fayda sa layacak ürünler sunmak için çal flan ekibimiz sayesinde, genifl kapsaml hedef kitlesi ve rekabet gücü olan ürünler sunuyoruz. Daha çok müflterinin dikkatini çekmenin yan s ra, al flveriflin süreklili i konusunda garanti veriyoruz. Müflteri güvenini kazanm fl pek çok lider firman n ilk tercihi olmak bizi gururland r yor ve bu güveni bofla ç karmamak için her gün ayn titizlikle çal flmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi tercih etti inizde size zirveden baflka vaat edebilece imiz bir fley yok. Bizim söylediklerimizle yetinmeyin; kendiniz deneyin! MÜfiTER MEMNUN YET Ç N HER fiey YAPIYORUZ Müflterilerimizin ihtiyaçlar n en k sa sürede karfl lamak ve müflterilerimize en iyi hizmeti sunmak en önemli hedefimiz. Müflteri memnuniyetini ve beraber çal fl lan flirketlerin menfaatlerini ön planda tutmak flirketimizin hizmet anlay fl n özetliyor. Yapt m z her çal flma bizim için bir sorumluluk ve ciddiyet; her çal fl lan kurum/firma da bizim çözüm orta m z!

4 MAKARNA ve MAKARNA SOSLARI Kupa G da, talya dan tüm dünyaya yay lan makarna kültürünün temsilci markas Barilla n n makarna ve sos çeflitleri sayesinde seçkin müflterilerinize arad klar kaliteyi sunman z sa l yor.

5 BAKL YAT Tarladan sofran za güvenli ve do al ürünleri Baflhan markas ile sizlere ulaflt r yoruz.

6 YA GRUBU Kupa G da; Ya grubunda da, Unilever, Aymar, Verde, Dereköy gibi önemli markalar size üreticilerden en uygun koflullarda sunuyor.

7 ÇEfiN / TOZ GRUBU Endüstriyel yemek flirketleri, cafe ve restaurantlar gibi mekanlarda lezzetli ve sa l kl yemekler için Knorr, Chef gibi önemli markalar n ürünlerini sunuyoruz.

8 BAHARAT GRUBU Kupa G da temel g da maddelerinin yan s ra zengin baharat çeflitlerini ünlü markalarla birlikte hedef kitlenize ulaflt r yor. Her geçen gün ürün yelpazesini geniflleten Kupa G da; baharat grubunda, biberiyeden fesle ene, mahlepten zencefile, kekikten çörek otuna; genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyor.

9 SOS ve S RKE GRUBU Yemeklerinize yeni bir lezzet katmak için kulland n z soslardan, Fersan, Knorr, Barilla ve Amoy markalar n bulabilirsiniz.

10 SÜT ve SÜT ÜRÜNLER Sa l kl beslenmenin en önemli unsurlar ndan biri olan süt ve süt ürünlerinde Kupa G da; Sek, Eker, Yörsan vb. markalar n güvenilir ürünlerini sunuyor.

11 PASTACILIK ve UNLU MAMÜLLER Kupa G da, nefis pasta ve unlu mamuller yapabilmeniz için, Söke Un, Ova un, Cargill, Elit, Ovalette gibi seçkin markalarla sizleri buluflturuyor.

12 SICAK ve SO UK ÇECEKLER S cak ve so uk içecekler kategorisinde kültürümüzün vazgeçilmez ö elerinden çay n yan s ra %100 do al kahve çekirdeklerinden üretilmifl Lavazza marka, filtre kahve, s cak çikolata ve çekirdek kahve çeflitleriyle çözüm orta n z oluyor So uk içeceklerde de asitli ve asitsiz olmak üzere iki gruba ay rabilece imiz ürünlerin hepsi ilgili kurumlar taraf ndan onaylanm fl, güvenle tüketilen ürünler aras nda yer al yor.

13 KONSERVE ve TURfiULAR Done, Tat, Superfresh markalar yla neredeyse taze ürün tad ndaki konserve ürünleri sofralar n za tafl yor.

14 DONMUfi GIDA Taze ürünlerde oldu u kadar dondurulmufl g dalarda da son derece sa l kl ve bol çeflitli ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. nsan sa l n olumsuz yönde etkileyecek her türlü uygulamadan kaç n larak haz rlanan ve paketlenen dondurulmufl g dalar ile müflterilerinize hem kalite hem de sa l k vaat ediyoruz. Dondurulmufl ürünlerde Muti marka sebze, meyve, hamur iflleri; tatl kategorisinde Dina G da; su ürünlerinde de çok say da seçenek ile Kupa G da olarak g dalar n besin de erinin maksimum seviyede korunmas na, su içerik oran n n korunmas na ve hücrelerin zarar görmemesine özen gösteriyoruz.

15 SEBZE ve MEYVELER Tazelikleriyle tüketicilerin dikkatini çeken ürünler sunmakla yetinmeyen Kupa G da ürünlerinizi bir kez deneyenlerin baflka bir markay seçmeyece ini garanti ediyor. Sa l kl yaflaman n vazgeçilmez iki ö esi olan meyve ve sebzenin mümkün olan her çeflidini sunman z için f rsat yaratan Kupa G da en iyi ürünlerin yetiflti i bölgelere odaklan yor Ayr ca egzotik tatlar sunmak da Kupa G da n n ayr cal klar ndan biri.

16 TEM ZL K GRUBU Kupa G da n n teknik ekibi üretici ve tedarikçilerle kurduklar etkili iletiflim sayesinde hedef kitlenin ihtiyaçlar do rultusunda ürün çeflitlili ini sürekli art r yor. Temel g da ürünlerinin yan s ra g da sunumunda ihtiyaç duydu unuz her fleyi bünyesinde bar nd ran Kupa G da, ambalaj, temizlik ekipmanlar, ka t ürünleri gibi sunum ve sonras n ilgilendiren her aflamada tüm ihtiyaçlar n za cevap veriyor.

17 SARF MALZEMELER Plastik grubu, peçete ve piknik malzemelerinde Select, Marathon, Forsa gibi markalarla hizmetinizdeyiz.

18 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı