NASIL BÝR GELECEK ÝSTÝYORUZ? Mustafa Keleþzade. Ali Osman. Kuzeydeki tüm Rum mallarý için emsal olacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NASIL BÝR GELECEK ÝSTÝYORUZ? Mustafa Keleþzade. Ali Osman. Kuzeydeki tüm Rum mallarý için emsal olacak"

Transkript

1 Önce Necati Özkan vardý, sonra Faiz Kaymak, sonra Dr. Küçük, sonra Rauf Denktaþ... Peki ya þimdi? Kýbrýslý Türklerin lideri kim? Türkiye artýk Kýbrýs'ta baþka bir lider istemiyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4045 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YÜZÜNE TÜKÜRECEK HALÝN MÝ KALDI? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HALA VE RAÐMEN!.. HER TAÞIN ALTINDA... Erdoðan Baybars Ali Osman NASIL BÝR GELECEK ÝSTÝYORUZ? YARGIMIZIN TARÝHÝ SORUMLULUÐU PANDORA... PANDORA... Mustafa Keleþzade Mehmet Levent Elvan Levent Kuzeydeki tüm Rum mallarý için emsal olacak Bir süreden beri Kýbrýs'ýn güneyinde ikamet eden eski Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in Larnaka'daki Maðusa Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açtýðý tazminat davasý ile ilgili celpname Atina'daki TC Büyükelçiliði aracýlýðýyla Türkiye'ye teblið edildi... Mimoza davasý 2 milyon Euro Çalýntý Mimoza Oteli'nin kendisine satýldýðý gerekçesiyle güneydeki mahkemede kendisi ve þirketi Mim Taþ Ltd. adýna Türkiye aleyhine dava açan Cafer Gürcafer 2 milyon Euro tazminat talep ediyor... Davaya önümüzdeki Þubat ayýnda Larnaka'da baþlanmasý bekleniyor... n Dava tebliðinde, Türkiye'nin mahkemeye ispat-ý vücut yapmamasý halinde, gýyabýnda hüküm alýnabileceði belirtiliyor... n Kontrolü altýnda bulundurduðu iþgal bölgesinde Rum malý Mimoza Otel'den de sorumlu tutulan Türkiye'nin bu dava karþýsýnda nasýl hareket edeceði merak ediliyor... n Ýhtiyat Sandýðý'nýn tasarrufunda bulunan Mimoza Otel geçtiðimiz yýl Cafer Gürcafer'in elinden alýnarak ihaleye çýkýlmýþ, ihale Doðan Arif'e kalmýþ, ancak ikinci teklifi veren Suat Günsel'in itirazlarý üzerine dondurulmuþtu... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Neler oluyor AB Destek Ofisi önünde eylem Enternasyonal dayanýþma örneði n 3. sayfada Bugün gazetemizle birlikte Lefkoþa ile Gönyeli belediyeleri birleþtiriliyor mu? n 4. sayfada

2 BAÞKASININ KÝMLÝÐÝNE BÜRÜNEN ÞAHIS TUTUKLANDI Þener LEVENT Açý Lefkoþa Ercan Hava Limanýnda geçtiðimiz çarþamba saat sýralarýnda, B.K (E-21)'nin bir baþkasý adýna temin etmiþ olduðu ve üzerinde kendi resmini yapýþtýrdýðý nüfus cüzdanýný kullanmaya çalýþtýðý bildirildi. Polis açýklamasýnda sahtelenmiþ resmi evraðý tedavüle sürüp, bir baþkasýnýn kimliðine bürünen B.K'nin tutuklandýðý kaydedildi. YÜZÜNE TÜKÜRECEK HALÝN MÝ KALDI? HÝLEYLE HIRSIZLIK Lefkoþa'da geçtiðimiz salý günü "Trendy Bay Butik" isimli iþ yerine alýþveriþ yapmak için giden S.Y (K-24) ve Y.O (K-34), iþ yerinde aldýklarý 10 TL deðerindeki önlük karþýlýðýnda 200 TL para ödeyip akabinde para üstü olarak 190 TL almalarýna raðmen, konu önlüðü almaktan vazgeçerek, satýþ elemanýndan aldýklarý 190 TL'nin 90 TL sini ödeyip, 100 TL sini geri vermeyerek hile ile çaldý. Polis bahse konu þahýslarýn tutuklandýðýný bildirdi. GÝRNE'DE ELEKTRONÝK EÞYA MAÐAZASINA KUNDAKLAMA Girne'de Þehit Celal Bekiroðlu Sokak üzerinde dün sabah saat sýralarýnda, "Baseline Computer" isimli elektronik eþya maðazasý, meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan yakýldý. Polis açýklamasýnda iþyerinin cam ana giriþ kapýsýnýn taþ atýlarak kýrýldýðý, sonra yanýcý madde içeriye atýlarak yakýldýðý bildirildi. BENZÝN ALIP PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTILAR 100 yaþýndaki Pembe nine görmek istediði Eroðlu'nu gördü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Lapta'da yaþayan ve basýna, "en büyük arzum Eroðlu'nu görmek" diye demeç veren 100 yaþýndaki Pembe nineyi ziyaret etti. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu açýklamasýna göre, Derviþ Eroðlu, eþi Meral Eroðlu ile birlikte dün Lapta ve Alsancak'ta idi. Cumhurbaþkaný Eroðlu ve eþi geçtiðimiz günlerde bir gazetede yer alan demecinde "en büyük arzusunun Eroðlu'nu görmek olduðunu" ifade eden ve Lapta'da yaþayan 100 yaþýndaki Pembe Teyfik Þamiþiciler'i ziyaret etti. Eroðlu'nun, geçmiþte aðýr bir rahatsýzlýk geçiren kendisini týbbi müdahaleyle saðlýðýna kavuþturduðunu söyleyen ve bunu hep anýmsadýðýýný ifade eden Þamiþiciler, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile eþinin ziyaretinde çok memnun kaldýðýný belirtti. Þamiþiciler'e yapýlan ziyarette duygu dolu anlar da yaþandý. Eroðlu ve eþini kapýda karþýlayan 100 yaþýndaki Pembe Teyfik Þamiþiciler, çok duygulandý. Yapýlan sohbette anýlar tazelendi. Eroðlu, daha sonra Lapta ve Alsancak'ta bazý örgütleri, kahvehaneleri ve iþ yerlerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti; onlarýn çeþitli konulara iliþkin görüþ ve düþüncelerini, þikayetlerini dinledi. Mormenekþe'de önceki gece saat sýralarýnda, "Elcem Ltd." benzin istasyonuna gelen plakasý bilinmeyen salon araçta kimliði meçhul iki kiþi istasyonda görevli Tuncay Sarýkaya'dan 30 TL'lik benzin aldýktan sonra benzinin parasýný ödemeyip kaçtý. Polis açýklamasýnda yaklaþýk 10 litre benzini sahtekarlýkla temin eden þahýslarýn arandýðý bildirildi. MÜLKE TECAVÜZ Güzelyurt'ta önceki gece saat sýralarýnda H.H (E-32), Bahriye Gülrez Hasan'ýn sorumluluðunda bulunan öðrenci yurdunun açýk kapýsýndan içeriye girerek birinci katta 103 numaralý boþ odanýn kapýsýna vurarak kilidini kýrdý ve 50 TL hasara uðrattý. Polis açýklamasýnda, odaya girerek mülke tecavüz suçunu iþleyen H.H'nin tutuklandýðý kaydedildi. BEYARMUDU'NDA PATATESLER ÇALINDI Beyarmudu'nda Ocak saatleri arasýnda, Hasan Haydaroðlularý'na ait patates tarlasýnda torbalanmýþ 850 kilo patates meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan çalýndý. DÝKKATSÝZLÝK EVDE YANGINA SEBEP OLDU Lefkoþa'da önceki gün saat sýralarýnda, Mustafa Çalýþkan'a ait evin salonunda odun sobasýnýn küllerinin tutuþmasý sonucu çýkan yangýnda 2 tüp ve ayakkabý dolabý kýsmen yandý. ÝZÝNSÝZ DÝÞ YAPAN ÞAHIS TUTUKLANDI Dipkarpaz'da B.U. (E-48) KKTC'de Saðlýk Bakanlýðý'nda kayýtlý diþ teknisyeni olmadýðý halde 2012 yýlý Haziran ayý içinde iki kiþiye diþ yapýp takarak, toplam 650 TL para temin etti. Polis, B.U'nun önceki gün tutuklandýðýný bildirdi. Çiziktir di Çiziktirdi Hristofyas ile dalga geçmiþler Avrupa Parlamentosu'nda.. Alaya almýþlar onu... Komünist olduðu için... O da inadýna, -Ben komünistim, komünist olmaktan da gurur duyuyorum ve hayatýmýn sonuna kadar da komünist kalacaðým, demiþ... Aferin yoldaþ... Ýþte böyle göreyim seni... Keþke o konuþmanýn sonunda bir de þöyle haykýrsaydýn: -Yaþasýn Marksizm-Leninizm... Kahrolsun emperyalizm! Ah ah... O salak emperyalistlerin yüzüne karþý bunu söylemekten çekindin deðil mi? Chavez olsa söylerdi... Castro da söylerdi... Ama sen söyleyemedin... Rosa Luxemburg orada olsa sana sýfýr verirdi... Dimitrov affetmezdi... Stalin seni kýtýr kýtýr keserdi... Gel de halini anlat onlara anlatabilirsen... Ben halden anlarým, ama onlar anlamaz... Bir Allah bilir senin halini, bir de sen... Elin mahkum... Borç harç içindesin... Sýfýrý tükettin... Yüzüne tükürecek mecalin mi kaldý þu kahpe emperyalizmin?... Bilir misin? Laf aramýzda, ama bütün kabahat o Gorbi'de... Gorbaçov'da yani... Yýktý viran eyledi herþeyi... Sonra da gitti pizza takkesini giydi! Ona da sorarlar þimdi bazan: -Sen nesin? -Komünistim, der... Ýþte yoldaþ, þimdi Kremlin'de bir Stalin otursa ve sen o zaman yapsaydýn bu konuþmayý Avrupa'da, o zaman kimse seninle dalga geçemezdi deðil mi? Gorbi'ye kadar iþler iyi gitti... Ne yýllardý o yýllar... Moskova'dan paracýklar da gelirdi... Karadeniz sahillerinde Soçi'ye, Yalta'ya, maden sularýnýn gürül gürül aktýðý sayfiyeye gezmelere de gidilirdi... Ama o sefa bitti... Hayatýnýn sonuna kadar komünist mi kalacaksýn? Kal... Hiçbir sakýncasý yok bence... Faydasý yok, ama zararý da yok kimseye... Bak o konuþmanda ne dedin: -Komünizm yanlýþ bir ideoloji deðil, yanlýþ olan bazýlarýnýn bu ideolojiyi pratikte yanlýþ uygulamalarýdýr... Çok doðru... Ama keþke bunu Jartides ve arkadaþlarýný partiden ihraç ederken düþünseydin... Keþke o yanlýþ uygulamalarý sen de yapmasaydýn ve yapanlarý da uyarsaydýn zamanýnda... Sovyetler Budapeþte'ye girer... Þak þak! Prað'a girer... Þak þak! Afganistan'a girer... Þak þak! E, bu kadar þakþakçýlýktan sonra, þimdi bir de kalkmýþ "pratikteki uygulamalar yanlýþtý" diyorsun... Yanlýþ uygulamalarýn bir tekine bile karþý çýktýysan söyle... Ben hatýrlamýyorum... Ama þimdi benim de en çok aðýrýma giden ne, onu da söyleyim sana... O kurtlar parlamentosunda, komünistsin diye þimdi seninle dalga geçen antikomünist þahinler var ya... Biz þimdi onlarla birliðiz ve ayný yolu yürüyoruz deðil mi? Antikomünistlerle kurduðumuz bu "kutsal ittifak" çok garibime gidiyor çok... Biz bir yandan bu adada yurtsever kardeþlerimiz komünist diye alçaklar tarafýndan vurulduðu için hala içimizde yanan acý ateþi söndüremezken, bir yandan da gidip komünistleri bir kaþýk suda boðmaya hazýr olanlarýn kucaðýna oturduk demek! Nasýl bir iþ bu? Katilleri aklayýp kurbanlarýmýza da ihanet etmiþ olmadýk mý böylelikle? Bak iþte... Alay ediyorlar orda seninle... Dalga geçiyorlar... Komünizm lafýný duymaya bile tahammülleri yok! Castro'nun ölmesi için de yatýp kalkýp dua ediyorlar... Kavazoðlu ve Miþaulis þimdi bizim bu komünist düþmanlarýnýn kucaðýnda oturduðumuzu görse, hele bir de Ýspanya gazisi Ezekias görse ne yaparlardý? Yüzümüze tükürmezler miydi?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent YAKINDA EN ÇOK BU KONUÞULACAK Kýbrýs'ýn kuzeyindeki tüm Rum mallarý için emsal olacak olan bir dava bu... Þimdilik ses seda çýkmýyor gerçi kimseden, ama yakýnda en çok konuþulan konulardan biri olacak... Ýlk kez böyle bir dava var karþýmýzda... Ýlk kez Kýbrýslý bir Türk, kuzeyde kendisine çalýntý Rum malý satýldý gerekçesiyle güneydeki Rum mahkemesinde böyle bir dava açtý... Dava Mimoza Otel davasý... Bilindiði gibi uzun bir sürteden beri bu otel Cafer Gürcafer'in iþletmesindeydi... Oteli satýn aldý, bir milyon sterlini aþkýn bir para ödedi, ancak bazý gerekçeler ileri sürülerek otel daha sonra elinden alýndý. Mefruþatýna da el kondu... Ve açýk artýrmada satýldý... Ýhtiyat Sandýðý'nýn tasarrufunda bulunan otel için geçtiðimiz yýl ihaleye çýkýldý... Ýhale Maðusalý iþadamý ve Europian Otel sahibi Doðan Arif'e kaldý... Ancak otel için teklif veren YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, bu ihalede usulsüzlükler olduðunu öne sürerek itirazlarda bulundu ve ihale donduruldu... Böylece Maðusa'nýn incisi sayýlan Mimoza Otel de, týpký Sea-Side, Rebecca ve Park Otel gibi kendi kaderine terkedildi... * Bir süreden beri Kýbrýs'ýn güneyinde ikamet eden eski Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer zamanýný boþa harcamadý. Bir yandan güneydeki Kýbrýslýtürkleri 'Kýbrýs Türk Cumhuriyetçiler Hareketi' olarak bir çatý altýnda toplayarak Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýza sahip çýkarken, bir yandan da elinden alýnan Mimoza Otel için mahkemede Türkiye aleyhine dava dosyaladý. Kendisine kuzeyde çalýntý Rum malý satýldýðý gerekçesiyle bu davayý açan Gürcafer riski de göze aldý. Ne riski? Çalýntý malý satan gibi onu alan da suçlu sayýlýr çünkü... Gürcafer bu davada Türkiye'den 2 milyon Euro talep ediyor. * Dava Larnaka'daki Kaza Mahkemesi'nde görülecek, ancak buna Rumlarýn Maðusa Kaza Mahkemesi bakýyor. Türkiye'ye tebligat yapýlmýþ... Atina'daki Türkiye Büyükelçiliði aracýlýðýyla... Ve uyarýda da bulunulmuþ. Mahkemeye ispat-ý vücut yapmadýðý ve gelmediði takdirde hakkýnda gýyaben hüküm alýnabilir. "Ben Kýbrýs Cumuriyeti'ni tanýmam" diyen Türkiye'nin þimdi bu sürpriz dava karþýsýnda nasýl hareket edeceðini merak ediyoruz doðrusu... Bildiðiniz gibi güneydeki mahkemelerde alýnan kararlar tüm Avrupa Birliði ülkelerinde de geçerli sayýlýyor... * Bugüne kadar gerek Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde, gerek Kýbrýs'ta görülen mal mülk davalarýna benzemiyor bu dava... Dediðimiz gibi ilk kez... Herþeyin bir ilki var derler ya, bu da öyle iþte... Kuzeydeki Rum mallarý 'ganimet' deðil, 'çalýntý' olarak geçecek kayýtlara... Hýrsýzlýk mal sayýlacak... Ve bundan sonra bu tür davalarda da emsal olacak... Dava yeni baþladýðý için ses çýkmýyor henüz Türk tarafýndan... Ama yakýnda kýyamet kopacak... x istence PANDORA... PANDORA... Baraka, Barikat ve Devrimci Komünist Birlik'ten ortak basýn açýklamasý "Dayanýþma halklarýn zerafetidir" n Krize karþý mücadele eden Yunanistan ve Avrupa halklarýyla dayanýþma eylemi gerçekleþtiren örgütler, AB Proje Destek Ofisi önünde bir basýn açýklamasý okudular. Hasan YIKICI Baraka Kültür Merkezi, Barikat ve Devrimci Komünist Birlik, AB Proje Destek Ofisi'nin önünde ortak bir basýn açýklamasý okuyarak, Avrupa'da krize karþý mücadele eden halklarla dayanýþmalarýný sergiledi. Sarayönü'nde toplanan eylemciler ellerinde 'Yaþasýn Enternasyonal Dayanýþma', 'Dayanýþma Halklarýn Zerafetidir' ve 'Yaþasýn Anti-Faþist mücadele' þeklinde dövizler taþýdýlar. Altýn Þafak gibi neo-nazi örgütlere, ekonomik krize ve kemer sýkma politikalarýna karþý mücadele eden Avrupa emekçileriyle dayanýþmak amacýyla ortak bir basýn açýklamasý yapan örgütler adýna Görkem Eylem "ABD'de baþlayan ve hýzlý bir þekilde kýtlara yayýlan ekonomik kriz, Dünya'nýn pek çok ülkesinde, ama özellikle de Avrupa Birliði ülkelerinde tüm sosyal ve ekonomik yaþamý domine eden faktör haline dönüþtü" ifadelerinde bulundu. "Neo-nazi örgütler yükselmekte" Avrupa halklarýnýn ekonomik krizin bedelini ödememekte ýsrarcý olduklarýný ifade eden Eylem, son dönemlerde Yunanistan'daki Altýn Þafak gibi neo-nazi örgütlerin de yükselmekte olduðuna dikkat çekerek þöyle konuþtu: "Krizle birlikte azgýnlaþan neo-liberal politikalar, Avrupa Birliði'nin nasýl halklarýn birliði deðil de egemenlerin birliði olduðu gerçeðini göstermektedir. Egemenler tüm kýtada krizin reçetesini Avrupa halklarýna ödetme noktasýnda birleþmektedir. Öte yandan krizin yarattýðý çöküþ ortamýnda faþizm tehlikesi de sinyaller vermeye baþladý. Kýta Avrupasý'nda, özellikle de Yunanistan'da sýnýf mücadelesinin karþýsýnda faþist güçler çýkmakta. Bugün Avrupa Birliði'nde göçmen olmak her an faþist bir saldýrýyla yüz yüze gelmek anlamýna gelmektedir. Bu anlamda kriz sadece Avrupa'daki sosyal ve sýnýfsal eþitsizlikleri deðil, ayrýmcýlýðý ve insan haklarý ihlallerini de beslemektedir." "Kýbrýs'ta da ayný ekonomik politikalar uygulanmakta" Avrupa'da uygulanan ekonomik politikalarýn Kýbrýs'ta da uygulanmakta olduðunu ifade eden Görkem Eylem, Ankara'nýn uyguladýðý ekonomik politikalarýn AB'ye girilmesi durumunda da deðiþmeyeceðini ima ederek þöyle konuþtu "AB'nin halklarý ve özellikle de Kýbrýs halklarý için bir kurtuluþ umudu olmayacaðý son yýllarda yaþanan deneyimlerle de yeniden görülmüþtür. Avrupa halklarý için dahi kurtulunacak bir yapý haline gelmiþti. Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý Ankara'dan dayatýlan ekonomik paketler, aslýnda AB'de uygulanan ekonomi politikalardan farksýzdýr. ÝMF ve Dünya Bankasý patentli bu uygulamalar bir yandan coðrafya tanýmaksýzýn emekçilerin ve halklarýn haklarýný gasp ederken diðer yandan da mücadeleleri ortaklaþtýrmaktadýr." Eski Polis Genel Müdürlerinden Namýk Birgen öldü Eski Polis Genel Müdürlerinden Namýk Birgen, önceki gün hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Birgen, pazartesi yapýlacak törenin ardýndan topraða verilecek. Açýklamada, "Merhum emekli Polis Genel Müdürümüz için 21 Ocak 2013 tarihinde, 10.15'de Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde, 11.00'de Polis Genel Müdürlüðü'nde tören düzenlendikten sonra, naaþý Ýsmail Sefa Camii'nde kýlýnacak öðle namazýna müteakip Lefkoþa Kabristanlýðý'na defnedilecektir" denildi. Son zamanlarda dünyanýn dört bir yanýnda, Pandora'nýn kutusundan bahsetmeye baþladý sanki herkes bir aðýzdan. Her yer kötülük kaynýyordu çünkü ve bula bula zavallý Pandora'nýn kutusuna buluyorlardý suçu. Nükleer enerji de Pandora'nýn kutusundan çýkmýþtý, mafya da, ekonomik kriz de, çaresini bulamadýklarýný iddia ettikleri ölümcül hastalýklar da... Kötülük niyetine aklýnýza gelen her ne varsa kýsacasý... Geçtiðimiz yýl Japonya'daki Fukuþima Nükleer Santrali'nin patlamasýnýn ardýndan özellikle bazý 'inançlý' bilim adamlarý Pandora'nýn kutusunu dillerinden düþürmez olmuþlardý. Geçtiðimiz hafta ise Moskova'da oldukça geniþ yanký uyandýran iki kriminal olay gerçekleþmiþti örneðin. Birincisi, Hasan Dede takma adýyla bilinen, Rusya'nýn en büyük mafya babalarýndan birinin bir restorandan çýkarken kurþunlanýp öldürülüþü... Ýkincisi de efsanevi Rus tiyatrosu Bolþoy'un sanat yönetmenin yüzüne kentin merkezinde asit fýþkýrtarak saldýrýda bulunmalarý... Ýki olayýn da ayný hafta içinde gerçekleþmesi kamuoyunda þok etkisi yaratmþtý. Mafya babasý, muhtemelen her türlü saldýrýyý göze alarak mafya babasý olmuþtu... Peki ya sanatçý? Rus basýný týpký bir canavar gibi her yeri ve herþeyi saran büyük bir kötülükten bahsediyor ve bütün bunlarýn da Pandora'nýn kutusundan çýkýp çýkmadýðýný sorgulayýp duruyordu. Bakýn, Kýbrýs'ýn güneyinde yayýnlanan Simerini gazetesi bile, içine düþtüðü ekonomik girdaptan ötürü Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Avrupa ekonomisini ne derece etkilenebileceðinden bahsederken, 'Kýbrýs Pandora'nýn Kutusu', diyordu. Kýbrýs, bütün kötülüklerin baþý mýydý gerçekten? Afrodit kim bilir ne derdi bu iþe? Ah Pandora ah... Güzelliðini Afrodit'ten, zekasýný Hera'dan alan Pandora... Evleneceði zaman Zeus da kendisine iþte bu tam olarak ne olduðu anlaþýlamayan kapalý kutuyu hediye etmiþti... Ýnsana dair tüm günahlarý, kötülükleri, hastalýklarý içinde barýndýran kutuyu... Pandora'nýn merakýna yenik düþmeyip o kutuyu hiç açmamýþ olmasý halinde, þimdi dünyanýn bütün saydýðýmýz bu kötülüklerden yoksun kalacaðýný mý düþünüyordunuz siz gerçekten? Ve týpký Zeus'un dilediði gibi, o kutunun dibinde kalan tek þeyin 'umut' olduðuna mý inanýyordunuz? Kendinizi kandýrmayýn... Zavallý Pandora'nýn kutusunu rahat býrakýn artýk. Yani, gözünüz, kulaðýnýz elinizden düþüremediðiniz iphone'unuzda iken... Aklýnýz da Pandora'nýn kutusundaydý, öyle mi? Sekiz yaþýndaki çocuklarýn noel babadan 'ipad' dileðinde bulunduklarý bu zamanda, bütün suçun Pandora'nýn kutusunda olabileceðini aklýna getirmek bile, kaçýþtan öte tam bir ikiyüzlülüktü bana kalýrsa. Bakýn, Hrant Dink'in öldürülüþünün altýncý yýlýna girdik dün. Ve Türkiye'de iþlenen bu cinayet, tam altý yýldýr bir türlü aydýnlatýlamayan karanlýklarla dolu halâ. Halâ örgüt iþi miydi, deðil miydi, þeklindeki tartýþmalarý duyuyoruz ve tüylerimiz ürperiyor. Bütün bunlar da mý Pandora'nýn kutusundan? Týpký, 'trafik canavarý' dedikleri þeyin aslýnda biz insanlar olduðumuz gibi, kötülüklerin kaynaðý da Pandora'nýn kutusu deðil, insanýn ta kendisiydi. Doðru yerde ararsak kaynaðýný kötülüðün, çaresini de bulurduk belki.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gel kardeþ batan geminin gollifalarý bunlar Bir alana bir istihdam hem de bedava Hem vatandaþ hem aþ çok güzel hareketler bunlar Öyle bir þeffaflýk ki görünür hatta hava Kalay TAYYÝP ERDOÐAN EKMEÐE DE EL ATTI Tayyip Erdoðan "3 çocuk" talebiyle girdiði yatak odasýndan çýktý, mutfaða girdi. Kaç çocuk yapýlacaðýna, çocuðun nasýl doðacaðýna karar veren, nasýl ekmek yeneceðine de karar verir. Erdoðan bu sefer de Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý'ný baþlatmak amacýyla yaptýðý konuþmada halktan beyaz ekmek yemekten vazgeçmesini istedi. Erdoðan'ýn "Beyaz ekmeði sofralarýmýzdan kaldýralým. Artýk has buðday unundan ekmek üretelim. Dedelerimiz ninelerimiz beyaz ekmek mi yiyordu? Hayýr. Buðdayý öðütüyordu ve ekmeði yapýyordu" sözleri Wall Street Journal gazetesinde de esprili bir habere konu oldu. Oysa hiç de komik deðildi Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HER TAÞIN ALTINDA... Tarihsel süreçte, geri býraktýrýlmýþ ülkelerde belli zaman dilimleri içerisinde ayaklanmalar olur Ve bu ayaklanmalarýn perde gerisinde de Amerika olur genellikle Yýllarca ülkelerinde kurduklarý düzenle, halklarýna eziyet eden devrilmiþ liderlerin gerisinde de duran gene ayný Amerika'dýr ancak Ya da Ýngiliz Anglo-Sakson çýkarlarý gereði eðer bir ülkede veya bölgede bir strateji uygulanacaksa, bir deðiþiklik yapýlacaksa ilk iþ Amerika ve Ýngiliz'in yýllarca baþta tuttuðu liderlerin alaþaðý edilmesi gerçekleþir. Toplum kendilerini yýllarca ezen liderlerinin koltuktan indirilmesi sýrasýnda Amerika'nýn ve Ýngiliz'in yaptýklarýný unuturlar Hatta ona þükran dahi sunarlar o karmaþa içerisinde Liderlerin kimisi, ülkesinden kaçýp yaþamýnýn kalan kýsmýný mülteci olarak geçirir, kimisi de direnir veya ülkesinden kaçmadan, kaçamadan gene kendi halký tarafýndan öldürülür Saddam'ý ve Kaddafi'yi örnek gösterebiliriz buna Son Osmanlý Padiþahý, Mýsýr Kralý Faruk, Ýran Þahý Pehlevi, Tunus Devlet Baþkaný Zeynel Abidin Bin Ali ve daha nicelerini de ülkelerinden baþka yerlere sýðýnmalarý nedeniyle misal verebiliriz Dikkat ederseniz bu tür olaylarýn geliþtiði ülkelerin bulunduðu coðrafya Ortadoðu coðrafyasýdýr. Dünyanýn göbeðinde ve dünyaya enerji saðlayan alanlarýn üzerinde bulunan ülkeler bunlar Amerika, Ýngiliz, Alman, Fransýz ve diðer kapitalist ülkelerin salyalarýný akýtarak saldýrmak için bekledikleri, sömürülme alanlarý da diyebiliriz. Tayyip Erdoðan'ý hapisteyken ziyaret eden Amerika'nýn Ankara Büyükelçisi Edelman'dan sonra hedef belirlenmiþti Eski Amerikan yanlýlarý gidecek yerine yenileri gelecek Amerika'ya karþý tepki gösterenlere de hadleri bildirilecek Bush'ta baþlayan, sopayla yola getirme yöntemi pek deðiþmedi Obama'da da sürüyor bu gelenek Birisi Saddam'ý götürdü, diðeri Kaddafi'yi Türkiye'nin korkulu rüyasý Kürt sorunu ve Kýbrýs sorunudur Bu iki sorunun varlýðý Türkiye'deki hakim kesimin ceplerini de dolduruyor aslýnda Ama en çok da Amerikan sömürgenlerinin Ýnþaat sektöründen, ilaç sektörüne ve en önemlisi de silah sektörüne kadar büyük paralar kazandýrýyor bu iki sorun Denktaþ yarým asýr toplum lideri olarak varlýðýný korudu "Seçen tam seçti" dedikleri cinstendi Yarým asýr hata yapmayan bir lider nasýl oldu da bir anda devre dýþý býrakýldý? Yeni düzenleme onu gerektirirdi de ondan tabii ki Tayyip de sýradadýr Fazla uzun sürmeyecek tepkilerin artacak olmasý Dünyaya demokrasi dersi vermeye çalýþan Tayyip ve ekibi, Türkiye'deki birçok insaný uydurma gerekçelerle hapislere doldurmuþtur Ve hedefinde þeriat vardýr Amerika ve Ýngiliz, Þah Pehlevi'yi götürüp Humeyni'yi getirirken yaptýklarý hatayý bir daha yapmazlar Kimse þaþmasýn, þimdiden bir baþka Amerikancýyý iktidara hazýrlamaya baþlamýþlardýr bile Ýþbirlikçiler de ona göre hazýrlanabilirler... Ledra Palace kapýsýnda ortak kültürel etkinlik Ayia Marina'lýlar birlik için bir arada (Mustafa ERKAN)- Lefkoþa Ledra Palace kapýsý giriþinde bulunan Dayanýþma Evi (Coorperation House)'da 19 Ocak Cumartesi günü saatleri arasýnda Kýbrýslý Türkler ve Maronitlerin yer aldýðý ortak kültürel etkinlik düzenlendi. AB Kýbrýs Program Birimi Baþkaný Alessandra Viezzer, AB Bilgi Merkezi Takým Lideri Kudret Akay, Slovakya'nýn Kýbrýs Büyükelçisi Anna Turenikova, Kýbrýs-Ortadoðu Maronit Kilisesi Baþ Metropoliti, Maronit Topluluðu Temsilcisi Kardiolog Joseph Muduris. Kýbrýslý Türklerin Temsilcisi Mehmet Hoca Ayia Marina (Gürpýnar)'lý Kýbrýslý Türk ve Maronitlerin etkinliðine katýlan resmi protokol arasýnda idi. Avrupa Birliði Bilgi Merkezi (Info point) tarafýndan organize edilen " Farklýlýklar Ýçinde Birlik " temalý etkinliðe Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Maronit köylüler ve aileleri katýldý. Gerçekleþtirilen etkinlikte Kýbrýs Maronitler Baþpiskobosu Joseph Sueif, AB temsilcisi Alessandra Viezzer, Ayia Marina köylülerinden Mehmet Hoca konuþma yaptýlar. Güzelyurt Bölgesi'ndeki Ayia Marina'lý Kýbrýslý Türkler ve Maronitler yöresel müzik ve oyunlarýn sunumu yaptýlar vbe ayrýca geçmiþin fotoðraflarýný sergilediler. BELEDÝYELER DEÐÝÞÝKLÝK YASASI TARTIÞILIYOR Bazý belediyeler birleþtiriliyor mu? TOPLANTIDA ARALARINDA LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ ÝLE GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ'NÝN DE BULUNDUÐU BAZI BELEDÝYELERÝN BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ GÜNDEME GELDÝ... Belediyeler Yasasý'nýn günümüz koþullarýna uyarlanmasýný saðlamak amacýyla, dün Kaya Artemis Otel'de bir toplantý yapýldý. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Basýn Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, toplantýda Lefkoþa Türk Belediyesi'nin Gönyeli Belediyesi ile birleþtirilmesi gündeme geldi. Bu arada Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, belediyelerin katký paylarýnýn adil daðýtýlmasý konusuna deðindi. Çavuþoðlu, "Temmuz'dan sonra e-kimlik ve e-nüfus'a geçildiðinde adrese dayalý nüfus sayýmý uygulanacaktýr. Ve bunca zamandýr pazar günleri eve kapanarak yapýlan nüfus sayýmý bundan böyle e-kimlik, e-nüfusa geçiþle birlikte sistem oturduktan sonra her 31 Aralýk tarihinde nüfus tespit edilerek Ayia Marina'lýlar buluþmasýnda konuþan Hoca "Geçmiþte birlikte yaþayanlarýn huzurlu mutlu yaþamý vardý. Yeniden birlikte yaþayabilecekleri ve þimdi askerin bulunduðu köylerine bir gün geri dönebilecekleri günü sabýrsýzlýkla bekliyor ve umut ediyorlar" dedi. güncellenecektir ve nüfus günlük olarak takip edileceði için belediyelerin katký paylarýnda paylaþým adil olacaktýr" dedi. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Belediyeler Birliði Baþkaný Mahmut Özçýnar ise, belediyelerin sýkýntýlarýný anlattý. Mahmut Özçýnar, yasa deðiþikliðiyle ilgili çalýþmalar sonucunda belediyelerin sýkýntýlarýnýn aþýlacaðýný söyledi. Toplantýda, bazý Belediye Baþkanlarý, Lefkoþa Türk Belediyesi'ni de gündeme getirdi ve bundan sonraki yol haritasýyla ilgili fikirlerini sundu. Bu arada, bazý Belediye Baþkanlarý, aralarýnda Gönyeli Belediyesi'nin, Lefkoþa Türk Belediyesi ile birleþtirilmesi önerisinin de yer aldýðý "ülkedeki bazý belediyeler arasýnda birleþtirmeye gidilmesi" konusunu gündeme getirdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARGIMIZIN TARÝHÝ SORUMLULUÐU Lefkoþa Kaza Mahkemesi, Ekim ayýndan beri süregelen kurultay davasýnda, 2. tur kurultayýn 10 gün içinde ayný delege yapýsýyla gerçekleþtirilmesi kararýný vermiþti. Sonra ne olduysa oldu, 10 günlük süre kýsýtlamasý bir üst mahkeme kararýyla kaldýrýldý! Ýrsen Küçük, eðer ikinci tur yapýlacaksa, bunun yeni delegelerle yapýlmasýný istiyordu. Ancak mahkeme, 10 günlük süre kýsýtlamasýný kaldýrdý, ama ayný delege yapýsýyla hükmüne dokunmadý. Þimdi konu Yüksek Mahkeme'de. Yüksek Mahkeme'nin, davanýn esasýna iliþkin, yani 2. turun yapýlýp yapýlmayacaðýna dair kararýný geçtiðimiz hafta içinde açýklamasý bekleniyordu. Çünkü her halûkarda bu sürenin uzun olmayacaðý belirtilmiþti mahkeme tarafýndan. Ama her nedense bir haftanýn üzerine taþtý! Þimdi gözler önümüzdeki haftada ve yine Yüksek Mahkeme'de. Ancak kararýn hangi gün açýklanacaðýna dair bir bilgi yok. Umarýz çok uzun olmayacaðý söylenen süre daha da uzamaz. Uzayýp da kafalarda "Ýþin içinde yine bir 'þeytan' parmaðý mý var?" Sorularýna yol açmaz! Kurultay'ýn son anýna kadar Ankara'nýn Ýrsen Küçük'e açýk destek verdiði, AKP kurmaylarýnýn "Erdoðan'la kimyasý uyuþuyor" dediði Küçük'ü seçtirmek için Kuzey Kýbrýs'ta adeta karargâh kurup, Ankara-Lefkoþa arasýný Gönyeli-Lefkoþa arasý yaptýklarý düþünüldüðünde... Kurultayýn mahkemelik olmasýndan ve yargýnýn davanýn her aþamasýnda Ýrsen Küçük aleyhine kararlar üretmesinden Ankara'nýn büyük rahatsýzlýk duyduðunu tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. Ýrsen Küçük'e yargýdan inen her hukuk tokadýný hiç kuþku yok ki Ankara kendi ensesinde de hissetmiþtir. Buna raðmen, yargý aþamasýnda bile KKTC yargýsýna sözlü göndermelerde bulunarak müdahalesini sürdürmüþtür. Ancak burada AKP'nin deðil, hukukun üstünlüðünü hakim gören onurlu yargýçlarýmýz, yapýlan bütün baský ve müdahalelere raðmen, hukukun ve demokrasinin üstünlüðü ilkesinden ödün vermemek kararlýlýðýndan geri adým atmamýþlardýr. Yýllardýr her söylediklerine "Baþüstüne" denmesine, her talimata ister istemez boyun eðilmesine alýþan ve kendilerini hep bu havalarda görenler, kuþkusuz yargýmýzýn bu onurlu ve dik duruþundan daha da büyük rahatsýzlýk duymuþlar ve duymaktadýrlar. Yargýmýzýn hukukun üstünlüðünü gözeten bu onurlu duruþu hiç kuþku yok ki toplumsal varoluþ mücadelemizde son derece gurur ve umut verici bir mihenk taþýdýr. Bu taþýn, AKP'nin baskýlarýyla yerinden oynatýlmaya ve çökertilmeye çalýþýlmasý, hiçbir gerçek Kýbrýslýtürk'ün vicdan ve onurunun kabul edebileceði birþey deðildir. Ne yazýk bu konuda, güvenilir kaynaklardan rahatsýz edici duyumlar alýndýðý yolunda Afrika'nýn dünkü manþeti, büyük yanký yarattý. Yargýmýzýn, hukukun ve demokrasinin üstünlüðünü gözeten onurlu duruþundan ödün vermeyeceðinden sonuna kadar umutlu olmak istiyorum. Çünkü yargýmýz da bunlara teslim olursa, toplum, sýrtýný dayayacaðý en büyük güçten yoksun olarak mücadelesini sürdürmek zorunda kalacak. KKTC yargýsý bugün her zamankinden çok daha büyük bir tarihi sorumlulukla karþý karþýyadýr. Bu sorumluluk, tüm baský ve müdahalelere raðmen Kuzey Kýbrýs'ta hukuk ve demokrasinin üstün olduðu ilkesini çiðnetmemektir. Üzerinde estirilmeye çalýþýlan rüzgârlarýn önünde deðil, hukuk ve demokrasiden yana eðilmektir. Buna bütün gönlümle inanmak istiyorum.

5 5 20 Ocak 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ýki aday arasýnda küçük bir fark var. Bir tanesi siyah zemin üzerine beyaz çizgili, diðeri beyaz zemin üzerine siyah çizgili. HALA VE RAÐMEN!.. MÝÞ-MIÞLAR * CTP statükoyu yýkmaya Lefkoþa'dan baþlayacakmýþ. - Ah bu CTP ah Hiç akýllanmayacak! Her zaman, her iþte hep kolayýna kaçýyor. Lefkoþa kendiliðinden yýkýldý zaten. Üflesen gidecek. * Talat "Kýbrýs sorununun çözümü için motor güce ihtiyaç var. Bu motor da Türk tarafýdýr" demiþ. - Doðru söylemiþ her zamanki gibi! Ama farkýnda olmadýðý bir noktacýk var. Motoru çalýþtýracak benzin yok * Ekinlerde hastalýk baþ göstermiþ. - Bu topluma kim beddua ettiyse, tutturdu galiba! Baksanýza, baþýmýzdan dert eksilmiyor. * Asgari ücretin 1550 TL olmasý gerekiyormuþ versinler, öpün baþýnýza koyun! * UBP milletvekili Afet Özcafer "Yaþananlar þaka gibi" demiþ. - Gerçekten de öyle Ama nedense hiç kimse gülmüyor ve genellikle diþ gýcýrdatýyor Neden acaba? * Baþbakan Küçük, TMT'nin tartýþýlmasýný istemiyormuþ. - Baþbakana kalsa, hiçbir konuyu tartýþmamalý, saksý gibi durup, anlatýlan masallarý dinlemeliyiz. * Geliþigüzel daðýtýlan vatandaþlýklar protesto edilmiþ. - Gerçekten de, rahmetliyi sýçýrttý bunlar Habire geliþigüzel vatandaþlýk veriyorlar.. Olmaz ki böyle Bir sýraya, düzene koymak bu kadar zor mu yani! * BES yöneticileri adaylardan garanti isteyecekmiþ. * Alýn iþte Ýþimiz ayýn oyun Ne garantisi istenecekmiþ ki Laf ola beri gele Ýki de kefil isteyin de saðlam olsun bari.! Haspolat'taki koku dayanýlýr gibi deðil diyorlar Abartýyorlar! Gerçekten koksa, Lefkoþa'nýn siyaset kokusunu bastýrmaz mýydý? Hala paketleri, kutularý, sandýklarý tartýþýyoruz. Hala oflayýp puflamaya devam ediyoruz. Hala insafa gelirler diye umuyoruz.. Hala sonuna kadar yediðimizin farkýnda deðiliz. Hala duvardan ses gelecek diye avunuyoruz Hala bildirilerle, pankartlarla, sürme kapýlarý zorlamakla bir yere varýlýr sanýyoruz. Hala.. Hala birbirimize saldýrýyoruz.. Hala.. Hala hepimizin ayný gemide olduðu gerçeðini göremiyoruz. Hala denizin bittiðini fark edemiyoruz.. Numarada üstümüze yok. Birbirimizi sever gibi yapýyoruz hala Hala her koyun kendi bacaðýndan asýlýr sanýyoruz. Hala göle maya çalmaya çalýþýyoruz Ýki yanlýþýn bir doðru edemeyeceðini de öðrenemedik hala Hala yargýsýz infazlara devam ediyoruz. Her þey bir yana, bindiðimiz dalý kesmekte olduðumuzu bile göremiyoruz hala Kýlavuzun karga olduðunu da anlayamadýk hala BÖYLE BÝR ANDI Ve her rezilliðe raðmen, bulunmaz Hint kumaþý olduðumuzu sanýyoruz hala. Raðmen. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 turkrus.com METÝN MÜNÝR OSMANLI SÜTLAÇLI SABIR Ozanköy- Dün sütlaç yaptým. Aslýnda marketten alýnan sütle sütlaç yapýlmaz. Tatsýz, kiþiliksiz, oynanmýþ, saflýðýný ve doðallýðýný yitirmiþ bir süttür o; dünyadaki birçok þey gibi. Süt taklidi yapan bir süttür. Beyazlýðý bile sanki yapaydýr. Çobanýn kýrlarda otlattýðý hayvanýn sütünün tadý, yoðunluðu deðiþiktir. Ondan koyunun kýrlarda yediði otlarýn, çiçeklerin rayihasýný alýrsýnýz. O sütte, kaynayýnca, kalýn - neredeyse yiyemeyeceðiniz kadar kalýn - bir kaymak tabakasý oluþur. Ateþ üstünde, tahta kaþýkla çevire çevire uzun süre karýþtýrdýðýnýzda sararmaya baþlar. Ara sýra bana süt veren çoban ahbabým Erkin'e göre, en kaliteli süt yeni biçilmiþ arpa, buðday tarlalarýnda otlanan hayvanlarýn sütüdür. Erkin'le, bir gün, Akdeniz köyünün oralarda tanýþtýk. Biz yürüyorduk, o koyunlarýný otlatýyordu. Tanýdýðým bütün çobanlar gibi sakin bir adamdý. Çoban olmak sabrýn ustasý olmak demektir. Magosa taraflarýndanmýþ. Çobanlýða Akdeniz'e güvey geldikten sonra baþlamýþ. O çobanlýk, eþi hellim yapýyormuþ. "Koyunlar yavruladý. Sütü kuzular içiyor. Ýki aydan önce süt veremeyiz," dedi. Aslýnda bunu biliyordum ama "Þansýmý bir deneyeyim," demiþtim. Projemi iki ay ertelemek istemediðim için marketten bir buçuk litrelik bir þiþe günlük süt aldým ve iþe koyuldum. "Öðretecek sadece üç þeyim var," der Taoizm'in kurucusu Lao Tzu (Milattan Önce Altýncý Yüzyýl)."Sade olmak, sabýrlý olmak, þefkatli olmak." Bu üçü içinde öðrenmeye en çok ihtiyacým olan þey sabýrdýr. Sabýr, doðal sütten sonra, iyi sütlaç yapmak için en gerekli girdidir. Türk Dil Kurumu, sabrý, "Acý, yoksulluk, haksýzlýk ve bunun gibi üzücü durumlar karþýsýnda ses çýkarmadan onlarýn geçmesini bekleme erdemi," olarak tarif eder. Ama sabýr sadece bu deðildir. Sabýr, ayrýca, olmasý beklenen veya ümit edilen bir þeyi sükûnet içinde, þikâyet etmeden ve mutsuz olmadan beklemektir. Bu konuda sütlaç iyi bir öðretmendir. Sütlaç elde etmenin muhtelif yollarý var. Hazýr alabilirsiniz. Sütle pirinci ayrý kaynatýp muhallebi tozu ve þeker katarak acele sütlaç yapabilirsiniz. Ya da Osmanlýlar gibi sütlaç yapabilirsiniz - sakin ve yavaþ; konserve, katký maddesi, boya, hormon, genetik öncesi zamanlarda yapýldýðý gibi. Ben sütlaç yapmayý, kýz arkadaþýmdan öðrendim. O da, söylediðine göre, esaslý bir aþçý olan Osmanlý anneannesinden. Tarifi þöyle: "Üç litre kadar sütü tencereye dök. Bir bardak kadar da su ekle. Kaynadýktan sonra ateþi kýs ve kýsýk ateþte on dakika daha kaynamasýný saðla. Bu arada bir su bardaðýndan biraz az bir pirinci suya koy ve dakika kadar beklet. Elinle ezerek kýr. Yýka. Süz. Kaynamakta olan sütün içine kat. Yaklaþýk elli dakika kadar, arada bir karýþtýrarak, aðýr aðýr piþir. Damak tadýna göre þekerini ekle. "Sütlacýnýn rengi kýrýk beyazdan sarýya dönmeye baþladýðýnda -eðer istiyorsan - sütlaca damla sakýzý da ilave edebilirsin. Kýsýk ateþte, sütlacýn rengi sarýya dönük bir ton alýncaya dek piþir ve sýcaðý sýcaðýna kâselere dök. " Bu þekilde sütlaç yaparsanýz elinizde tahta kaþýk, iki saat kadar, sükûnet içinde, þikâyet etmeden ve mutsuz olmadan tencerenin baþýnda durmanýz gerekir. Sonunda harika bir sütlaç yersiniz. Ama bu kadar sabrýnýz var mý? Ben hem sütlacýn, hem de sabrýn hâlâ acemisiyim. Bir defasýnda çocuklar benimle beraberken sütlaç yaptým ama pirinci fazla kaçýrdým. "Baba bu sütlaç olmadý. Sütle yapýlmýþ pilav oldu," dedi Selim gülerek. Bu yazýyý okusa, herhalde, "Sen sabrý býrak da önce sütlaç yapmasýný öðren," der. Ben de ona Aristo'dan uyarladýðým þu cevabý veririm: Sabýr bir meziyettir. Bir meziyeti öðrenmek baþlangýçta zordur ama zamanla, yapa yapa kolay hale gelir. Aynen sütlaç gibi. Çakýcý: 300 kiþiyi durduracaðýz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, son haftalarda, tamamen Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayýna yönelik, münhalsiz 300 istihdam gerçekleþtirildiðini öne sürerek, bunun "rezalet ve partizanlýðýn dik alasý" olduðunu savundu. Baþbakan Ýrsen Küçük'ü eleþtiren Çakýcý, TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, devlete istihdama karþý olmadýklarýný, ihtiyaç olan yerlere istihdam yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný, ancak bu istihdamlarýn partizanlýða göre deðil, hakkýyla ve sýnavla yapýlmasý gerektiðini kaydetti ve "TDP göreve geldiði ilk gün, tamamen kurultay hesabýyla, münhalsýz ve sýnavsýz istihdam edilen 300 kiþiyi durduracaktýr" dedi. Yapýlan istihdamlarýn yasadýþý olmasý yanýnda, kamu vicdanýný zedeleyen nitelikte olduðunu ifade eden Çakýcý, toplumun öz varlýklarýnýn, kamu kaynaklarýnýn kendi koltuðu için kullanmanýn kimsenin hakký olmadýðýný bildirdi. Maðusa'da büyük uyuþturucu operasyonu! 738 paket uyuþturucu! Gamze BAYKUR- Maðusa'da dün sabah Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen büyük operasyonda çeþitli markalarda toplam 738 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ise Yetkin Öngün ve Ufuk Caner isimli 2 kiþi tutuklandý. Her 2 zanlýnýn da bugün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. ARAÇ ÝTHALATÇILARI SORUNLARINI TATAR'A AKTARDI Maliye Bakaný Ersin Tatar, araç ithalinde gümrük sýkýntýlarýnýn çözülmesi için çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Motorlu Araç Satýcýlarý ve Ýthalatçýlarý Birliði (MASÝB)'i kabul etti ÖZBEK MASÝB Baþkaný Cengiz Özbek kabulde yaptýðý konuþmada, Maliye Bakanlýðý'nýn yýlbaþýndan önce hayata geçirdiði hurda araç alýmý uygulamasýnýn durgun olan araba sektörüne canlýlýk getirdiðini ifade etti. Sektörün alýnan yerinde kararlarla hareketlendiðini ifade eden Özbek, gümrük vergileri konusunda yapýlan çalýþmalarýn erken zamanda sonlandýrýlmasý temennisini dile getirdi. TATAR Bakanlýk açýklamasýna göre, Çakýcý, UBP Milletvekili ve genel baþkan adayý Ahmet Kaþif'e yönelik eleþtirilerde de bulundu. "LTB ÜLKENÝN AYNASIDIR" LTB eski Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn keyfi ve usulsüz icraatlarý nedeniyle LTB'yi bataða sürüklediðini, zamanýnda istifa etmemesi nedeniyle kaosun derinleþtiðini belirten Çakýcý, LTB'deki durumun aynen ülkede geçerli olduðunu kaydetti ve "LTB ülkenin aynasýdýr" dedi. Benzer bir süreci ve maðduriyeti halkýna yaþatan Baþbakan ile hükümetin de istifasýnýn elzem bir gereklilik olduðunu savunan Çakýcý, LTB'yi, TDP'nin "içinde bulunduðu bir gücün" kurtaracaðýný öne sürdü. Ülkede artýk deðiþim zamanýnýn geldiðini belirten Çakýcý, "Kýbrýs Türk halký artýk yeni bir Kýbrýs'a uyanacaktýr. Buna hazýr olunmalý... Geriye dönük olarak yapýlan tüm yolsuzluklar ile usulsüzlüklerin de hesabýný soracaðýmýzýn bilinmesini isteriz" dedi. Maliye Bakaný Ersin Tatar ise sektörün ülke ekonomisine büyük katký saðladýðýný, gümrük konusunda ortaya çýkan sýkýntýlarýn giderilmesi için ilgili yasal çalýþmalarýn gümrük dairesi, vergi dairesi ve ilgili sektör kuruluþlarý ile devam ettiðini vurguladý. Tatar, ithal edilebilecek araç yaþýnýn 3'ten 5'e çýkartýlmasýyla KKTC halka büyük bir hizmet sunduklarýný belirtti. Tatar; "Ekonomik verilere bakýldýðýnda dünyada büyük bir ekonomik kriz devam ederken, petrol fiyatlarý son 3 yýlda yüzde yüz artýþ gösterirken, biz yolumuza devam ediyoruz. Hükümet olarak aldýðýmýz tedbirler, yaptýðýmýz çalýþmalarla bir bütçe disiplini, bir mali disiplin oluþturduk. Çalýþmalarýmýzýn halkýmýza refah olarak geri dönmesi kararlýlýðýmýzý devam ettirmekteyiz" dedi. GÜNLÜK "ZAMANAÞIMI HAYIRLI OLSUN" SÖZÜ AÝHM'DE Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Sivas katliamý davasýnýn zamanaþýmýndan düþürülmesi kararýna iliþkin "hayýrlý olsun" sözleri, AÝHM'ye taþýndý. Katliamda kardeþi Gülsüm Karababa'yý kaybeden Hüseyin Karababa, Erdoðan hakkýnda Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý'na yaptýðý suç duyurularý kabul edilmediði için, AÝHM'ye baþvurduðunu söyledi. Sivas Katliamý davasýnda firari olarak yargýlanan 7 sanýkla ilgili davanýn 13 Mart 2013 tarihinde zaman aþýmýndan düþürülmüþ, Erdoðan ise kararý ayný gün "Hayýrlý olsun" sözleriyle karþýlamýþtý. Karababa, Erdoðan'ýn bu açýklama ile katliamcýlara taraf olduðunu, henüz kesinleþmemiþ bir davada kararla ilgil taraf olarak yargýlamayý etkilediðini, Yargýtay'a gidecek olan davaya müdahale ettiðini ve yangýnda öldürülenlere karþý nefret suçu iþlediðini söyledi. Karababa, manevi tazminat olarak 1 Euro talep ediyor LÝDER Önce Necati Özkan vardý, sonra Faiz Kaymak, sonra Dr. Küçük, sonra Rauf Denktaþ... Peki ya þimdi? Kýbrýslý Türklerin lideri kim? Türkiye artýk Kýbrýs'ta baþka bir lider istemiyor deðil mi? PEMBE NÝNE Lapta'da yaþayan 100 yaþýndaki Pembe ninenin en büyük arzusu Derviþ Eroðlu'nu görmek imiþ... Çünkü bir zamanlar aðýr hastalýðý sýrasýnda onu saðlýðýna kavuþturan Eroðlu olmuþ. Pembe nineyi 100 yaþýna kadar yaþatan Eroðlu KKTC'yi de 500 yaþýna kadar neden yaþatmasýn? TALAT'IN ÝTÝRAFI Mehmet Ali Talat ilk kez itiraf etti galiba. Son seçimlerde AKP ne kendisini desteklemiþ, ne de Derviþ Eroðlu'nu... Eroðlu'nu desteklemediðini bilirdik de, onu desteklemediðini bilmezdik doðrusu! KÝM KÝMÝNLE BÝRLEÞECEK? Bazý belediyelerin birleþtirilmesi düþünülüyormuþ ve Lefkoþa ile Gönyeli belediyeleri de birleþtirilmek istenilen belediyeler arasýndaymýþ... Anlamadýk ancak... Kim kime birleþtirilecek? Lefkoþa Belediyesi Gönyeli Belediyesi'ne mi, Gönyeli Lefkoþa Belediyesi'ne mi? Týrnak... "Bu toplumda hem yüzsüz, hem terbiyesiz, hem suçlu, hem güçlü, hem saygýsýz, hem sorumsuz, hem kel, hem de fodul olmayý pekala da becerenlerimiz var ve ne yazýk ki sayýlarý da epeyce fazla..." Ediz TUNCEL (Star) "Bu yapýlan bir 'geçici þovdur'... Sahibinin 'köpeðinin önüne bir parça kemik' atarcasýna, geçici bir sus payý verip havlamasýný önlemek olduðunu belirtmem sizleri üzse de... Bu gerçeði inkar edemeyiz. Sendika da bu 'kemiði' kapmýþtýr... Sendika çalýþana verdiði 'vaatleri' yerine getirmediði gibi, çýkmaza girmiþtir." Nazan ÖZDAÐ (Kýbrýslý) "Lefkoþa'dan hiç söz etmiyoruz. Orasý Allah'ýn rahmetine kavuþtu ki þimdilerde, 'uzlaþýldý, hemen rutin çalýþmalar baþlayacak' denilmesine karþýn ne zaman dirileceðini kimseler bilmiyor! Biz payitahtýn ötelerinden söz edeceðiz. Ki yöneticilerimizin sayesinde memleket yangýn yerine döndü." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Þu UBP'nin haline bakýyorum da, kendi kendime gülüyorum. Büyük halk kitlelerinin peþine düþtüðü UBP'nin geldiði nokta. Gelinen bu noktaya nereden baþlayacaðýmý da kestiremiyorum." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ BÝRAND Birkaç günden beri ekranlar hep onunla dolu... Her yerde o konuþuluyor... Herkes ondan aldýðý dersleri, ondan öðrendiklerini ve onunla ilgili anýlarýný anlatýyor. Birisi, "Birand öldü, haberleri þimdi kim okuyacak?" diye soruyor. Türkiye'nin son yarým yüzyýllýk tarihinde gazeteci dendi mi ilk akla gelen isim oydu. 32. Gün programý televizyonda yeni bir çýðýr açmýþtý. Sunumu ve hareketliliði baþkaydý. Ýzleyiciyi sürüklemesini ve kendine baðlamasýný iyi biliyordu Kýbrýs askeri harekatý için yazdýðý '30 Sýcak Gün' isimli kitabý okullarýmýzda ders kitabý olarak okutuldu. Dün hazin bir cenaze töreni ile topraða verildi. Onun da yokluðuna inanmak çok zor deðil mi?

7 20 Ocak 2013 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Mehmet Ali Birand son yolculuðuna uðurlandý EÞÝ CEMRE BÝRAND:''SÝZLERÝ ÇOK SEVDÝ. SON ANA KADAR DA EMÝN OLUN SÝZLERÝ DÜÞÜNDÜ. BÝZLERDEN ÇOK GALÝBA SÝZLERÝ SEVÝYORDU. ÇÜNKÜ BÝZ ONU EVDE TUTAMADIK'' ''BUGÜNÜ GÖRSEYDÝ ÇOK EÐLENECEKTÝ EMÝNÝM ÇÜNKÜ TAM ONA GÖRE ÞANLI, ÞEREFLÝ, GÜZEL, ÇÝÇEKLÝ, BÖCEKLÝ, CUMHURBAÞKANLARINA LAYIK BÝR YOLLAMA TÖRENÝ OLDU'' Tedavi gördüðü hastanede önceki gün vefat eden gazeteci yazar Mehmet Ali Birand (72) son yolculuðuna uðurlandý. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand için ilk tören uzun yýllar görev yaptýðý Doðan TV Center önünde düzenlendi. Mehmet Ali Birand'ýn naaþý, Haber Grup Baþkaný olarak görev yaptýðý Kanal D'nin önüne getirildi. Cenazenin üzerinde kýrmýzý ve sarý güller konulduðu dikkati çekti. Törene, Mehmet Ali Birand'ýn eþi Cemre ve oðlu Umur Ali ile Doðan Holding Onursal Baþkaný Aydýn Doðan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Sezgin Tanrýkulu ve Gürsel Tekin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, CHP Milletvekili Oktay Ekþi, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, eski Baþbakan yardýmcýlarýndan Hüsamettin Özkan ile aralarýnda Can Dündar, Nebil Özgentürk'ün de bulunduðu çalýþma arkadaþlarý katýldý. Bu arada, Doðan TV Center önünde açýlan taziye defterine katýlýmcýlar duygularýný yazdý. Törende konuþan Birand'ýn eþi Cemre Birand, herkese ayrý ayrý teþekkür ederek, þöyle konuþtu: ''Sizleri çok sevdi. Son ana kadar da emin olun sizleri düþündü. Bizlerden çok galiba sizleri seviyordu. Çünkü biz onu evde tutamadýk. Biz yeterli kalmadýk onun evde kalmasý için. Kemoterapiye gittikten sonra buraya koþardý. Öðle uykularýný burada uyurdu. Akþam geldiðinde de küçük makinesinin de yanýna oturur 'Ben sizi dinliyorum, siz anlatýn' diye Posta'ya yazýsýný yazardý. 24 saati iþle, tutkuyla geçen bir insandý. Bugünü görseydi çok eðlenecekti eminim çünkü tam ona göre þanlý, þerefli, güzel, çiçekli, böcekli, Cumhurbaþkanlarýna layýk bir yollama töreni oldu. Mehmet Ali'nin, Doðan TV binasýnda çok güzel günleri geçti. Doðan ailesi içinde de çok güzel günleri oldu. Milliyet'te baþlayan hayatýný düþünecek olursanýz, bütün bir ömrü Doðan ailesi fertleri ve Doðan ailesinin çýkardýðý gazeteler, televizyonlarla geçti. Hepinize kalben teþekkür ediyorum.'' Birand'ýn oðlu Umur Ali Birand da babasýnýn çalýþmayý, iþine gitmeyi çok sevdiðini belirterek, ''Buraya evden her sabah koþa koþa gelirdi sizinle çalýþmak için. Onun hayatýydý bu. Keþke aramýzda olsaydý ve bunlarý görebilseydi. Gerçekten herkese teker teker ne kadar güzel, iyi iþ yaptýðýnýzý, ne kadar doðru yerde durduðunuzu ve ne kadar güzel röportaj yaptýðýnýzý söyleyebilseydi. Ama hayat çok ilginç yerlere götürüyor bizi. Babamý kaybettik...'' dedi. Gözyaþlarýný tutamayan Umur Ali Birand konuþmasýnýn ardýndan annesi Cemre Birand'a sarýlarak, aðladý. Doðan TV Üst Yöneticisi Ýrfan Þahin, bugün, duayen bir gazeteciyi, çok iyi bir televizyoncuyu ve bir fikir adamýný uðurladýklarýný ifade etti. Þahin, Doðan TV çalýþanlarýnýn Mehmet Ali Birand'tan çok þey öðrendiðini dile getirerek, ''Mehmet Ali Birand bizim öðretmenimizdi. Onu bugün uðurluyoruz ama onun bize öðrettikleri, yüzlerce, binlerce öðrencisiyle yaþamaya devam edecek. Birand ile ilgili olarak 'En çok neye hayran oldunuz?' derseniz, þunu söylemek istiyorum; onun hayata, mesleðe olan tutkusunu ve aþkýný hep hayranlýkla hatýrlayacaðým. Tutkulu ama her þeye tutkulu bir insandý. Bu binaya geldiði her gün bizim moral kaynaðýmýzdý, öðretmenimizdi'' diye konuþtu. Birand ile ilgili dünden beri herkesin bir aný anlattýðýný ifade eden Þahin, ''Her anýda herkesin gülümsediði bir konu var. Ailesine ve tüm sektöre sabýr diliyoruz. Mekaný cennet olsun'' dedi. DUALARLA UÐURLANDI Mezarlýklar Müdürlüðü Protokol Ýmamý Fatih Savaþ, basýn dünyasýnýn duayeni Mehmet Ali Birand'ýn hakka uðurlanacaðýný, son olarak çalýþtýðý bu güzel mekana geldiklerini belirtti. Katýlýmcýlardan Birand'a maddi, manevi, dünyevi, uhrevi tüm haklarýný, hukuklarýný helal etmesini isteyen Savaþ, ''Vefat ettiði akþam bir televizyon kanalýnda önemli bir þahsiyetin aðzýndan düþen cümle þuydu; 'Duanýn gücüne inanan bir insandý.' O halde biz de ona dua ile mukabele edelim'' dedi. ALO AFRÝKA HATTI ÝÞBÝRLÝKÇÝLER ÝÇÝN YANMAYA DEÐMEZ... Elye'den arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Elye'den yazýyorum... Geçen defa ateþ yakarak UBP'yi götürmüþ ve CTP'nin gelmesine yardýmcý olmuþtuk. O günlerde askerliðimizi bitirmiþ gençlerdik. Bize büyük vaadlerde bulunmuþlardý. Büyük dedimse bizi iþe alacaklardý. Ýsimlerimizi de yazmýþlardý. Kazandýklarýnda CTP örgütü bizi yanlarýna yolladý. Ve orada gerçek yüzlerini öðrendik. Elimizde olanak yok, bulursak sizi iþe alýrýz, dediler. Ancak diðer taraftan da çatýr çatýr iþe almalar devam etti. Yaktýðýmýz ateþte kendimizi yaktýðýmýzý anladýk... Þimdi ayný oyun gene sahnede... Platformlar oluþturuluyor... Göreceksiniz CTP seçime kadar herkesle birlikte yürüyecek ama son dakika bir çalým yaparak tek baþýna seçime girecek... Eskiden olduðu gibi gene bu platformu da kullanacak. Bilmem ama biz Elyeliler olarak bu oyuna gelmek istemeyiz. Yakacak odunumuz da kalmadý... Ýþbirlikçilik için kendimizi bir kere daha yakmak istemeyiz." BU NASIL BÝR SENDÝKAL ANLAYIÞTIR? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve "Cuma" imzasýný kullanan vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Bizim memlekette 'öküz öldü ortakçýlýk bozuldu', derler. Belediyede de Cemal Bulutoðlularý istifa etti gitti... Cemal gitti dertler bittiyse nedir bu yapýlanlar? Henüz yerine birisi seçilmedi. Nedendir bilinmez, sendika kiþisel hýrslarýna bir kere daha yenik düþtü. Perþembe günü Lefkoþa Belediyesi binasýna giren bazý kiþiler oradaki makam koltuðunu alýp yaktýlar. Bu nasýl bir hýrs, nasýl bir kindir? Sendikacýlar veya o yakma iþini yapanlar eski Baþkan Cemal Bulutoðlularý'na bu yakma iþlemi ile bir kötülük yaptýklarýný mý sanýyorlar? Belediye malýna zarar vermek deðilse nedir bu yapýlanlar? Kýrdýklarý, döktükleri, yaktýklarý belediye mallarý yeniden alýnacak... Kimdern kesilecek onun parasý? Halktan... Sendika halkýn yanýnda mý durur, yoksa halkýn cebine zarar vermek için midir varoluþu? Ben sendikacýlarý da, o koltuðu veya diðer malzemeleri yakanlarý da kýnýyorum. Bir de açlýk grevi yapan çalýþanlar vardý. Ben buradan sormak istiyorum. Neden sendika yöneticileri öncülük etmediler... Lider olmak öne çýkmaktýr. Ben onlardan bekliyordum bu hareketi. Gariban çalýþanlarý öne atmalarý yanlýþ oldu... Lidere yakýþmadý! Sendikacýlýk bu ülkede þekil deðiþtirdi... Tüm umutlarýmýzý bitirdi." BÝZÝM DUVAR LEFKOÞA'YI SEÇÝM DEÐÝL ÝÞÇÝLER TEMÝZLER Bizim Mandra YDÜ kurucu rektörü Suat Günsel'in UBP kurultayýyla ilgili sürece müdahale etmek için AKP tarafýndan devreye konulduðu konusundaki kanaat toplumda giderek yaygýnlaþmaktadýr. Buna göre Ankara, daha önce Kaþif'i destekleyen Günsel'i Küçük'ün yanýna çekmeyi baþarmýþtýr. Suat beyin, sorunlara müdahale etmesi konusunda Eroðlu'na yazdýðý Osmanlýca-Arapça kýrmasý mektupta asýl verilmek istenen mesaj, "Bak o Kaþif'i ikna et de adaylýktan çekilsin" mesajdýr. Eroðlu'nun bu mesaja itibar etmeyerek, özellikle yargý aþamasýnda herhangi bir müdahalenin sözkonusu olmadýðýný belirtmesi, vatandaþlar arasýnda takdirle karþýlanmakta, Ankara'nýn inatçý baskýlarý ise þiddetle kýnanmaktadýr.

8 8 20 Ocak 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Binler Hrant Dink'i andý "Buradayýz ahparig/buradayýz kardeþim" Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink, katlediliþinin 6. yýlýnda vurulduðu yerde anýldý. Binlerce kiþi, "Buradayýz ahparig" dedi. Anmadan sonra polisin Taksim yönüne ilerleyen gruba tazyikli su ve gaz bombasý ile müdahale etti. Ermeni ezgileri eþliðinde yürüyen kitle, "Hepimiz Hrant'ýz, hepimiz Ermeniyiz. Buradayýz Ahparig" pankartý açtý, "Hepimiz Ermeni'yiz, hepimiz Hrant'ýz", "Buradayýz, Ahparig" yazýlý dövizleri taþýdý. Kortejin önünde Dink'in eþi Rakel Dink, kýzý Delal Dink, kardeþi Osrof Dink, þüpheli bir þekilde öldürülen Ermeni asker Sevag Balýkçý'nýn annesi Ani Balýkçý yer aldý. Dink ailesine Cumartesi Anneleri ile BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, CHP miletvekili Sezgin Tanrýkulu, ÖDP Eþ Genel Baþkaný Alper Taþ eþlik etti. Binlerce kiþi Agos Gazetesi önüne geldiðinde, Hrant Dink'in vurulduðu saatte, Hrant'ýn sesi eþliðinde saygý duruþu yapýldý. "O KANLI KUYUNUN VARLIÐINI SAYENDE ÖÐRENDÝK" Hrant'ýn Arkadaþlarý adýna bu yýlki konuþmayý ilahiyatçý yazar Hidayet Þefkatli Tuksal okudu. "Hrant Dink'in kaybýyla kendisinden bir parça kaybettiðine inanan ve adalet isteyen insanlar olarak buradayýz. Ancak katillerin eline silah veren, cinayeti örgütleyen, soruþturmayý karartan devlet içindeki yapý yargý önüne çýkarýlmadý. Hrant Dink'i ölüme götüren resmi görevliler terfi ettirildi" diyen Tuksal, Ermeni BDP: Hrant devletin takibi altýnda katledildi BDP Eþ Genel Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Selahattin Demirtaþ, Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in katlediliþinin 6'ýncý yýldönümüne iliþkin mesaj yayýnladý. Mesajda þunlar kaydedildi: "Sevgili Hrant; halklarýn kardeþliðinin, barýþ içerisinde birarada yaþamanýn çok deðerli bir sembolüydü. 301'inci maddeden yargýlandý, karanlýk odaklarýn hedefi haline getirildi. 'Ya sev ya terk et' zihniyetinin, ýrkçýlýðýn kurbaný oldu. Hrant, devletin takibi altýnda göz göre göre katledildi. Katledilmesine göz yumuldu, Dink'in katledilmesine giden yoldaki taþlar bizzat kendisini hedef gösteren, takip eden devlet soykýrýmýný kast ederek, Hrant Dink'e þöyle seslendi: "O kanlý kuyunun varlýðýný senin sayende öðrendik. Öðrendiklerimiz bizi hak ve hakikat karþýsýnda sorumlu kýldý. Biz bugün, Allah ve tarih önünde bu sorumluluðumuzu yerine getirmek için buradayýz." "ÝYÝLÝK EDEN BÝR KÝÞÝ BÝLE YOK" Agos'un balkonundan seslenen ABD'li muhalif yazar ve dilbilimci Noam Chomsky, "Bu etkileyici ve ilham verici kalabalýðý görmek çok sevindirici. Düþtüðü yere gelen bu kadar insan, onun izinden gitmeye söz verdiðinde ancak baþarabiliriz" dedi. Rakel Dink, binlerce kiþiye þöyle seslendi: "Sevgili dostlar altý yýl oldu. Ýyilik eden bir kiþi bile yok. Herkes suç iþliyor. Devlet suç iþlemeye devam ediyor. Var olman, bizim yok olmamýzýn üzerindense bu senin büyüklüðünün deðil, hiçliðinin ispatýdýr. Canýmýniçini, sevgilimi, çutagýmý (keman) öldürtmek, tahammülsüzlüðün ispatý deðil mi?adalet borcumuzu hatýrlayarak buradayýz. Yataklarýnda sevdiklerinin elini tutarak ölme fýrsatý ellerinden alýnanlarýn anýsýna buradayýz. " DAÐILAN KÝTLEYE MÜDAHALE Agos önünden ayrýlýp Taksim yönüne ilerleyen gruba pol,s tazyikli su ve gaz bombasý attý. Müdahale sonrasýnda kitle Þiþli yönüne geri döndü.. (ANF/Yurt) birimleri tarafýndan döþendi, tetikçiler de bu yoldan ilerleyerek cinayeti gerçekleþtirdi." "Resmi bütün kurum ve aktörler, hem cinayetin iþlenmesinde, hem önlenememesinde, hem de faillerin ortaya çýkarýlmamasýnda ortak sorumluluklarý vardýr" ifadesinin kullanýldýðý mesajda, Türkiye demokratik bir hukuk devleti olacaksa, Dink cinayetini aydýnlatmak zorundadýr. Sürecin bizzat takipçisi olmaya devam edeceðiz. Sevgili Hrant'ý saygýyla, sevgiyle, özlemle anýyor, anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz" denildi. (ANF) Kýbrýs açýklarýnda Rus füzeleriyle 10 günlük tatbikat Rus deniz ve hava kuvvetlerinin, Kýbrýs açýklarýnda 10 gün boyunca füze atýþlarýyla ve daha da spesifik olarak S- 300 füzeleriyle tatbikat yapacaðý haber verildi. Tatbikat dolayýsýyla bir "NOTAM" yayýmlandýðýný haber veren Politis, bahse konu NOTAM'ýn, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" hava sahasýndaki belirli alanlarýný ayný zamanda tek yanlý olarak ilan edilen Rum sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) uluslararasý sulardaki belirli koordinatlarýný baðladýðýný kaydetti. Füzelerle yapýlacak atýþlardan dolayý, ilgili havayolu þirketlerinin durumdan haberdar edildiklerini ifade eden gazete, bu NOTAM'a göre, tatbikatýn yarýn öðlen baþlayacaðýný ve 30 Ocak'a kadar süreceðini anlattý. 10 gün sürecek tatbikatýn, her gün öðlen 2 ile akþam 8 saatleri arasýnda icra edileceðini kaydeden gazete, yayýmlanan NOTAM'da hava tatbikatýnýn koordinatlarýnýn verildiðini; buna göre tatbikatýn Baf'ýn güneybatýsýndan baþlayacaðýný ve Limasol'un güneyine kadar uzanacaðýný belirtti. Elde ettiði bilgilerin, bu tatbikatýn alýþýlmamýþ bir þey olmadýðý yönünde olduðunu ekleyen gazete, Rusya'nýn yakýn geçmiþte de, tatbikat için Güney Kýbrýs'ýn iznini istediðini ve aldýðýný ifade etti. Apostolos Andreas için galiba formül bulundu Dipkarpaz'da bulunan Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonu meselesi, Rum basýnýna konu olmaya devam ediyor. Politis gazetesi; "Ýmza veya Son Apostolos Andreas Manastýrý Ýçin Galiba Formül Bulundu" baþlýklý haberinde, Apostolos Andreas Manastýrý meselesinin olumlu bir þekilde yoluna girmesi ve Kýbrýs Türk tarafýnýn tek taraflý hareketlerinden kaçýnýlmasý için; Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin son günlerde çeþitli kurumlarla gerçekleþtirdiði istiþarelerden son bir þans ortaya çýkmakta olduðunun görüldüðünü yazdý. KKTC Cumhurbaþkanlýðý'nýn Manastýrýn restorasyonu ile ilgili kararýnýn yarattýðý "panik ve baský", ayný zamanda Baþpiskopos Hrisostomos'un, Teknik Komite'deki Rum grupla atýþmalarýnýn ardýndan, en nihayet daha soðukkanlý düþünceler ortaya çýktýðýný belirten gazete, konuyla ilgili son tereddütleri de ortadan kaldýrabilecek yeni formüller ve tespitler önerildiðini ifade etti. Elde edinilen bilgilerin, konuya müdahil taraflarýn, özellikle finansman boyutuyla alakalý olarak, aralarýnda AB ve Kilise gibi örgüt ve kurumlarýn; istediklerini takdirde katkýda bulunabilecekleri özel bir fon açýlmasýný kabul ettiklerini veya buna olumlu baktýklarýný ifade ettiklerini yazan gazete, bunun ön koþulunun, bu kurum veya örgütlerin, UNDP-PFF'nin ortaya koyduðu kriter veya koþullarý yerine getirmesi olduðunu ekledi. Manastýrýn mülkiyet statüsüyle ilgili olarak ise, Kilisenin endiþelerini çözüme kavuþturan bir formül bulunduðunu ve önerildiðini yazan gazete, Baþpiskopos Hrisostomos'un birkaç gün öncesine kadar, restorasyon meselesinin, UNDP'nin, Kilise'nin mülkiyetini yazýlý olarak kabul etmeyi reddetmesine takýldýðýný savunduðunu anýmsattý. Elde edinilen bilgilerin ise, UNDP'nin þu veya bu þekilde, yetki sahibi olarak sözde "Karpaz Piskoposu'nun" imzasýný isteyeceði þeklinde olduðunu ifade eden gazete, tüm çabanýn temelinin, Manastýrýn restorasyonuyla ilgili yapýlacak düzenlemelerin tümünün, Teknik Komite'den geçmesi olduðunu ifade etti. Bu öneri ve tekliflerin tümünün, müdahil ve ilgili taraflarýn hepsine bildirildiðini kaydeden gazete, karþýlýklý iyi niyet olmasý halinde, restorasyonun engel çýkmadan ilerleyeceðini anlattý. Gazete, UNDP'nin ihaleye çýkabilmesi için imzalarýn atýlmasý amacýyla, önümüzdeki günlerde gerekli temaslarda bulunulacaðýný ekledi. Kýbrýs Türklerinin mallarýndan 2,9 milyon euro kira Rum Yönetimi'nin 2013 yýlýnda, hak sahibi olan Rum göçmenlere kiraladýðý Kýbrýs Türklerinin mallarýndan 2,9 milyon Euro kira almayý öngördüðü bildirildi. Politis gazetesi, Kýbrýs Türk Mallarý Fonu için de 9,3 milyon Euro ödenek ayrýldýðýný kaydederken, Rum Sayýþtayý'nýn raporuna göre, 31 Aralýk 2011 tarihi itibarýyla ödenmesi gecikmiþ olan kiralarýn 3,75 milyon Euro tuttuðunu yazdý. Haberde, Kýbrýs Türk Mallarý Fonu'na toplam 16,8 milyon Euro gelir akmasýnýn beklendiði ve kiralar hariç, yapýlacak deðiþik çalýþmalardan da gelir saðlanacaðý kaydedildi. Habere göre, Larnaka bölgesindeki Kýbrýs Türk maðazalarýnýn korunmasý için 751 bin 140 Euro, evlerin korunmasý ve termosifon yerleþtirilmesi için 1,5 milyon Euro ayrýlacak. Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki binalar için 240 bin Euro, Baf'taki binalar için 1,2 milyon Euro, Limasol'daki binalar için de 2 milyon Euro ödenek ayrýlacak. Kýbrýs Türk anýtlarýnýn korunmasý içinse 300 bin Euro ödenek ayrýlacak. AKEL BÜYÜKELÇÝLERLE GÖRÜÞTÜ AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun önceki gün yabancý büyükelçilerle bir araya geldiði belirtildi. Haravgi gazetesine göre Kiprianu, ilk önce Küba'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Aramis Fuente daha sonra ise Ukrayna Büyükelçisi Boris Humenuk ile görüþtü. PAPADOPULOS'UN ÝSTÝFASI SEÇÝMLERDEN SONRA ELE ALINACAK DÝKO partisinin, Nikolas Papadopulos'un DÝKO Baþkan Yardýmcýlýðý'ndan istifa etme konusunu Baþkanlýk Seçimleri'nden sonra ele alacaðý belirtildi. Simerini gazetesi partinin, ileri gelenlerinin katýldýðý dünkü toplantýda Nikolas Papadopulos'un istifasý konusunun devam ettirilmemesine ayrýca parti yetkililerinin bu konuda, yorum yapmaktan kaçýnmasýna karar verildiðini yazdý. Gazete güvenilir bir kaynaktan aldýðý bilgiye dayanarak Papadopulos'un istifasý konusunun, Rum Baþkanlýk Seçimleri'nin ardýndan ele alýnacaðýný da belirtti. "SOLEA BARAJI" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, bugün (dün) "Solea Barajý"nýn açýlýþýný yapacaðý haber verilirken, su daðýtým sistemiyle ilgili ciddi sorunlarýn olduðu ve barajda toplanan suyun þu an için kullanýlamayacaðý belirtildi. Alithia gazetesi "Baþkan, Suyu Ne Yapacaðýz?" baþlýðýyla verdiði haberinde, Hristofyas'ýn 8 milyon Euro maliyetindeki sulama çalýþmalarýnda kullanýlacak olan "Solea Barajý"nýn açýlýþýný yapacaðýný yazdý. 11 ADAY RESMÝ BAÞVURULARINI YAPTI Güney Kýbrýs'ta 17 Þubat'ta yapýlacak olan baþkanlýk seçimlerinde aday olan 11 kiþi önceki gün, Yüksek Seçim Kurulu'na resmi baþvurularýný yaptý. Simerini gazetesi, Baþkanlýk seçimleri için DÝSÝ'den Nikos Anastasiadis'in, AKEL'den Stavros Malas'ýn, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM)'dan Yorgos Haralambus'un, Birleþik Demokratlar Partisi (EDÝ)'den Praksula Andoniadu'nun ve baðýmsýz adaylar Yorgos Lillikas'ýn, Makaria Andri Stilianu'nun, Lakis Yoannu'nun, Kostas Kiriaku'nun, Andreas Evstratiu'nun, Lukas Stavru'nun ve Solon Grigoriu'nun aday olduðunu yazdý. Gazete, ilk defa bu kadar çok adayýn ve ilk defa 2 kadýn adayýn Baþkanlýk seçimi için baþvuru yaptýðýný kaydederken, ilk baþvuruyu AKEL'in adayý Stavros Malas'ýn yaptýðýný belirtti.

9 9 20 Ocak 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SAMÝMÝYET SINAVI ANKARA'YA LAZIM Daha dün, ÇHD Genel Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý dahil 10 avukata operasyon yapan, gazetecileri bir kez daha 'terörist' ilan eden, iktidarýn aðzýnda 'samimiyet', basbayaðý çarpýk duruyor. Diyarbakýr'daki törende on binlerce kiþi toplandýðý, defalarca provokasyon 'uyarý'sý yapýldýðý halde kimsenin burnu kanamadý. Medyanýn isterse, ayný töreni 'gövde gösterisi' olarak da 'barýþ mesajý' olarak da okutabileceðini gördük. Küçük bir pankarttan savaþ da, barýþ da çýkarabileceklerini gördük. Beyaz baþörtüleri daha önce "örgüt simgesi" olarak sunan medyanýn, bu kez barýþ mesajý olarak sunduðunu gördük. Demek ki; "samimiyet testi" için uygun numune, Diyarbakýr'da bulunamaz. Testi gereken asýl numune de laboratuvar da Ankara'dadýr. Ýnci HEKÝMOÐLU (Yurt) TARÝH 20 ARALIK 2011 Dünkü duruþma baþlamadan önce mahkemeye yaptýðý beyanda Ýlker Sertbay davanýn adil görüþebilmesi için, Güzelyurt Kaza Mahkemesi Baþkanlýðý'ndaki görevinden 8 gün izne ayrýlmak istediðini söyledi... Gözden kaçmayanlar... KÜÇÜK'ÜN BÜYÜK PERVASIZLIÐI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý "90 gündür mahkeme koridorlarýnda yatýp kalkan Baþbakan, koltuðunu korumak adýna pervasýzca hareket ediyor" dedi. Doðrudur. Sýnavsýz münhalsiz istihdamlar, efelenmeler, kurultay konusunda sergilenen bu esrarengiz tutum Bunlarýn derin sebepleri olmalý. Bu kadar entrikanýn içinde, mecliste oturan 'muhalifler' dedektif gibi çalýþýp Küçük ile AKP arasýndaki münasebetin içindeki bit yeniklerini deþifre etmeyi, o münasebetin dibine darý ekmeyi iþ etselerdi keþke. Küçük'ün pervasýzlýðý büyüktür ama sizin de merakýnýz pek "küçük" yani Unutmayýn "merak" devrimci bir duygudur DÝPNOT ABD Hastalýklarý Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) grip salgýný yüzünden 29 çocuðun hayatýný kaybettiðini açýkladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "2013 turizm döneminde Ýngiltere'deki tanýtýmlarý artýrarak, ülkeye giden turist sayýsýný artýrmayý hedefliyoruz." Ünal ÜSTEL (Turizm Bakaný) VÝRGÜL... ÞEYTAN TAÞLAYAN BÝLÝM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yepyeni ve AKP'nin "ileri demokrasi"sine yakýþan bir uygulama baþlatýldý. Üniversite rektörlüðü Ýlahiyat Fakültesi'ni birincilikle bitiren Zeynep Polat isimli öðrenciyi Umre'ye gönderecek. Diðer fakültelerin birincilerine de ayný ödül verilecek. Dileriz bu uygulamadan KKTC'nin üniversiteleri de ilham alýr ve Allah'ýn unuttuðu bu yerde bizim de gençlerimizin öteki dünyaya dair bir güvenceleri olur. Üniversitelerin bilim yuvasý olmasýný istiyorsanýz, baþka çare yok. Bilimsel çalýþmalarýn önü þeytan taþlaya taþlaya açýlýr. Deðil ama?.. MEKKE'YE GÝTSE DAHA ÝYÝ OLMAZ MI DOKTOR BEY? "Böyle acýmasýz baþbakan görülmedi. Sn. Küçük pijamalarýný giyip artýk evine gitmelidir" Dr. Mehmet ÇAKICI (TDP Genel Baþkaný) "Rahmetli Dümbüllü'nün tuluatýný günümüzde yaþatan biri varsa, o da AB Bakaný'dýr" Birisi tutsa da 'Bülent Ersoy hamileymiþ' diye bir þey ortaya atsa, televizyonlarda bir sürü profesör belirir, konuyu tartýþmak üzere. Tabiî hepsi jinekolog deðil, aralarýnda psikiyatr da olur manevînin maddîden önde geldiðini anlatmak üzere Ramazan Bayramý deðil de Þeker Bayramý demenin nasýl bir toplumsal çöküntüye yol açtýðýný savunmuþ. Aralarýndan mutlaka birkaç tarihçi de çýkar, Çanakkale 'zaferi'nin, nasýl Eyfel kulesi boyundaki evliyanýn bizimle birlikte savaþa katýlmasý sayesinde kazanýlmýþ olduðunu ciddiyetle anlatan. "Böyle bir þey, maddeten olanaksýz" diyenler, Allah'ýn mucizelerine inanmayan zýndýklardýr, 'Yeni Türkiye'nin akademik ünvan sahibi düdüklerinin gözünde. Bu arada ETA veya ÝRA'nýn bu tür konularda nasýl bir tavýr aldýðýný sormak üzere bazý SÝYASET BÝLÝMÝcilerin de stüdyolara çaðrýlmalarý kuvvetle muhtemeldir. Ancak düdüklük sadece akademisyenlere mahsus deðildir: KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Basýn camiasý da bu tartýþmaya katýlacak, "olmaz böyle þey" diyenleri manevî güçlerden bihaber ateistler, soyumuzu kurutmaya yeminli Siyonist maþasý Kemalistler ya da Erdoðan sayesinde ülkemize bahþedilen bereketi görmemek için kendi kendisini kör etmekten çekinmeyen darbeci iblisler olarak ilân eden liberal-muhafazakar bir cephe oluþacaktýr. Tamam, yukarýda yazdýklarým, mizah yetkinliðine sahip deðil. Ancak, Türkiye'de artýk her þey karikatür, her þey parodi. Ýnsanlar barýþ sürecinden söz ediyorlar. Ne barýþý? Adamlar, bölücü yüzde 10 barajýný deðil kaldýrmak, sivil siyasetin tümünü, ama özellikle de Kürtlerin Kürt olarak siyasete katýlmasýný darbecilerden de daha fazla boðuyorlar, güya darbelere karþýlar, darbecilerden hesap soruyorlar. Seçilenleri Meclis'e sokmayýp hapiste tutuyorlar. Bu da yetmiyor, yüzlerce seçilmiþ halk temsilcisini, binlerce insaný içeri atýyorlar. Bunlarýn her iþi intikam kokuyor; ancak daha da vahimi, yargýyý öç alma konusunda birincil araç olarak kullanýyorlar: Balyoz davasý, insanlarýn ölüm döþeðindeki analarýný son bir defa dahi görmelerini engellemek, oðlunu kaybetmiþ kanserli/sirozlu bir eski rektörü hastanede bile yatýrmayýp sedyeyle hapishaneye geri sokmak. Ve de Roboski. Roboski, aslýnda her yerde; tersanelerde, Kozlu'da, Karadon'da, patlayan baraj kapaklarýnýn önünde. Barýþ, siyaseti Habursu þenlikler, Oslomsu göz boyamalarla halkýn elinden kaçýrma peþindeki at cambazlarýnýn peþine takýlmaktan deðil, Azrail'in Roboski'de de, Kozlu'da da ve bence muhtemelen Paris'de de ayný Azrail olduðunun farkýna varmaktan geçiyor. Bir de, bütün bu rezilliklerden eðlendirici bir þeyler çýkartmayý bilmek gerekiyor: Egemen Baðýþ, Ýsveç'te kendisini protesto eden Türkiyeli öðrencilere, "bu iþlerle bu kadar ilgiliyseniz gelin, Türkiye'de siyaset yapýn" demiþ. Oysa, Erasmus'la Fransa'dan gelen kýzý 21 yýlla yargýlýyorlar, Grup Yorum konserine gitti diye. Yeni kuþaklar bilmez; ama, rahmetli Dümbüllü'nün tuluatýný günümüzde yaþatan biri varsa, o da AB Bakaný. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn Birgün'de yayýmlanan "Dümbüllü kývamýnda bir bakan" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Ocak 2013 Pazar MARJÝN Mustafa Keleþzade Baraka Aktivisti NASIL BÝR GELECEK ÝSTÝYORUZ? "Ülkemizde baský giderek artýyor. Cuma sabah saat dört sularýnda çeþitli evlere, bürolara ve dernek binalarýna yapýlan baskýnlarda terör suçlamasý ile elli beþ kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlar arasýnda onlarca ilerici avukat, ilerici bir müzik grubunun elemanlarý ve gazeteciler da var. Müzik grubu elemanlarý yeni albümlerinin kaydý için çalýþma yaptýklarý esnada gözaltýna alýndýklarý da gelen bilgiler arasýnda. " Bu yazdýklarýmý okuduðunuzda böyle bir þeyin bizde olmadýðýný tahmin etmiþsinizdir. En azýndan haberdar olmadýðýnýzdan. Böyle bir olay, bizde bomba etkisi yaratacak ve çok büyük bir tepki çekecektir. Fakat, yazdýðým olay gerçek. En azýndan bize çok yakýn bir coðrafyanýn, Türkiye'nin gerçeði. Türkiye'de polisin gerçekleþtirdiði bir operasyon bu. Tutuklananlar ise Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi avukatlar. Bahsi geçen müzik grubu ise, Türkiye'de 30 yýla yakýn süredir üretimde bulunan Grup Yorun'un elemanlarý. Avukatlara yönelik suçlama oldukça enteresan. Terör örgütü olarak tanýmlanan, DHKP-C üyesi olmak suçlmasý ile tutuklanan kiþilerin avukatlýðýný yapmak yolu ile, örgütsel avukatlýk yapmak. Yani avukatlar avukatlýk yapmakla suçlanýyorlar. Grup Yorum elemanlarý ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaþamasam dahi, onlarýn da yaptýklarý müzikten ötürü suçlandýklarýna emin gibiyim. Fakat esas dehþet verici nokta, bu konunun Türkiye medyasýnda neredeyse hiç yer almamasý ve toplum nezdinde de dehþet ile karþýlanmamasý. Artýk Türkiye'de bu durum normalleþmiþ durumda. Rahatsýz olanlar dahi sesini çýkarmaktan korkuyorlar. Bizde durum ne? Bu durum benim, bizde yaþananlarý bir daha gözden geçirmemi ve neleri normalleþtirdiðimizi düþünmemi saðladý. Bundan çok uzak deðil yýllar önce, þöyle bir haber görsek tepkimiz acaba ne olurdu? "Ülkemizde baský giderek artýyor. Doðu Akdeniz Koleji'nin kapatýlmasý, BES eylemleri ve Tayyip Erdoðan protestolarýndan açýlan on siyasi davanýn duruþmalarý önümüzdeki günlerde devam edecek. Göç Yasasý davasýndan eylemcilere yönelik verilen polis darp cezasýnýn karþý istinafýn kararý ise hala beklenmekte. Bu davalarda yaklaþýk elli kiþi yargýlanmakta. Yargýlananlar arasýnda çoðu sendikacý olan öðretmenler, iþçiler, memurlar ve öðrenciler de var. Haklarýnda ise ayaklanmadan, darpa kadar çeþitli suçlamalarla davalar yürütülmekte." * Zannedersem tepkimiz þu an Türkiye'de yaþanan olaylara vereceðimiz tepkiden farklý olmazdý. Fakat þu an bu durum Kýbrýs'ýn kuzeyinin gerçeði durumunda ve bizler hayatlarýmýza devam ediyoruz. Yani bu durumu normalleþtirmekteyiz. Bundan çok uzak deðil, belkide yýllar sonra bizdeki durumun da Türkiye'deki durumdan farklý olmayacaðý görülüyor. Bugün siyasi davalarda yargýlananlarý savunanlar, o koltuklara oturtulacak, ve suçlamalar ise daha da aðýrlaþtýrýlacak. Böylece sesini çýkartmak isteyenler de bir korku hükümdarlýðý altýnda susmaya zorlanacak. Egemenlerin tavrýnýn bu olduðu açýk. Belirlememiz gereken bizlerin ne yapacaðý. Halkýmýzýn içinde bulunduðu kefenden rahatsýz olduðu görülüyor. Fakat sorun þu ki genel bir kafa karýþýklýðý içindeyiz. Kimimiz AKP'ye karþý bulduðu ilk dal olan AB'ye, kimimiz ise AKP ile ters düþüyor diye Eroðlu'na veya DP'ye dahi sarýlýr durumdayýz. Bir bölümümüz ise istemeyerek de olsa, umutlarýmýzý daha önce de baðladýðýmýz fakat sermaye ve AKP ile yaptýðý iþbirlikçiliði ile hayal kýrýklýðýnýn en büyüðünü bize yaþatan CTP'ye sarýlýyoruz. Yani içinde bulunduðumuz durumu yaratan kiþi ve yapýlara tekrarda sarýlmaya çalýþýyoruz. Artýk þunu kabul etmeliyiz, kestirme ya da kolay yürünecek hazýr bir yolumuz yok. Nasýl bir geleceðe varacaðýmýzý kendimiz belirleyeceðiz. Tek yol, kendi yolumuzu inþa etmek ve o yoldan yürümektir. Bunu kabul etmediðimiz ve geciktirdiðimiz sürece, sadece verilecek mücadelenin koþullarýný daha da zorlaþtýrmýþ ve daha bir umutsuzluða düþmüþ olacaðýz. * Siyasi davalar ile ilgili ayrýntýlý bilgi için Hata! Köprü baþvurusu geçerli deðil. bakabilirsiniz. Hrant Dink'in arkadaþlarý Afrika gazetesine konuþtu Hrant'ýn Türkiyesi Hrant Dink'in katlediliþinin 6. yýlýnda Hrant'ýn arkadaþlarý Afrika gazetesine deðerlendirmelerde bulundu. Agos gazetesi editörlerinden, yazar Pakrat Estukyan: "Hrant Dink çok uluslu, çok dinli bir Türkiye'de bir arada yaþama iradesini savunmaktaydý. Bugün bu irade çok daha geniþ bir kabul görürken, devlet aklý halen "tek, tek, tek" diyerek teklemekte." Hasan YIKICI Ermeni asýllý, yazar ve gazeteci Hrant Dink'in öldürülüþünün üzerinden 6 yýl geçti. 19 Ocak 2007 de Ogün Samast adlý bir kontrgerilla tetikçisi tarafýndan Agos gazetesi önünde katledilen sosyalist gazeteci Hrant Dink, ölümünün 6. yýldönümünde Türkiye'de gerçekleþtirilen anma ve yürüyüþ etkinlikleriyle anýldý. Afrika gazetesi olarak Hrant Dink'in katlediliþinin 6. yýlýnda onun arkadaþlarýna ulaþtýk. Hrant'ý öldüren tahammülsüzlüðü, Türkiye halklarýnýn resmi tarih ile yüzleþme iradesini ve Hrant'ýn tahayyülündeki Türkiye'yi ilk olarak Agos gazetesi editörlerinden, ayný zamanda da 'Hay Hikayeler' isimli Ermeni öykülerinin yazarý olan Pakrat Estukyan'a sorduk. Estukyan: "Hrant Dink çok uluslu, çok dinli bir Türkiye'de bir arada yaþama iradesini savunmaktaydý" Agos gazetesinin editörlerinden, ayrýca Ermeni öykülerinden oluþan 'Hay Hikayeler' isimli kitabýn yazarý olan Pakrat Eskutyan, Hrant Dink'in ölümünün Türkiye'de önemli sarsýntýlar yarattýðýnýn altýný çizdi. Ermeni soykýrýmýnýn Türkiye'nin hassas noktalarýndan biri olduðunu ifade eden Pakrat Estukyan Eskutyan þu ifadelerde bulundu: "Ermeni soykýrýmý Türkiye'de devletin kurucu ideolojisinin yumuþak karnýdýr. Bu yüzden de devletin savunmasý tümüyle bu tarihsel gerçeðin inkarýna yöneliktir. Hrant Dink eski içiþleri bakanlarýndan Mehmet Aðar'ýn "bir tuðla çekersek duvar yýkýlýr" sözündeki tuðlayý yerinden oynattý." Tanýmlanmayan tarihsellik Agos gazetesi yazarý Pakrat Eskutyan, Türkiye'de pek çok faili muçhul ve kontr gerilla operasyonunun tarihsel mekanizmalarýna gönderme yaparak Dink, cinayetinin bu tarihselliði tanýmlamayý kolaylaþtýrdýðýný ifade etti: "Hrant Dink ölümüyle de önemli sarsýntýlar yarattý. Türkiye'de pek çok insan, Hrant'ýn ölümüne yol açan mekanizmayý Mustafa Suphi ve 15'ler, Sabahattin Ali cinayeti, Dersim, Maraþ, Çorum, 6-7 Eylül, 77 Mayýs 1, 12 Mart, 12 Eylül, Uður Mumcu cinayeti, 28 Þubat gibi tarihsel deneyimleriyle biliyor, ancak somut olarak tanýmlayamýyordu. Cinayet bu tanýmlamayý kolaylaþtýrdý." "Devlet'in aklý 'tek tek tek' teklemekte" Hrant Dink'in Türkiye'sinin insanlarýn kardeþçe bir arada yaþayacaðý bir Türkiye olduðunun altýný çizen Eskutyan, bu iradenin gün geçtikçe daha geniþ kitleler tarafýndan kabul gördüðünü söylemekte. Eskutyan'a göre Türkiye halklarý bu farkýndalýðý ilk kez kendi isteði ile içselleþtirme döneminden geçmekte: "Hrant Dink çok uluslu, çok dinli bir Türkiye'de bir arada yaþama iradesini savunmaktaydý. Bu gün bu irade çok daha geniþ bir kabul görürken, devlet aklý halen "tek, tek, tek" diyerek teklemekte. Direnç ne denli büyük olsa da Türkiye toplumu farklýlýklarý ile bir arada yaþama fikrini ilk kez kendi isteði ile içselleþtirme sürecinde." Yarýn: Hrant Dink'in arkadaþý sosyalist-yazar Masis Kürkçügil.

11 KÜLTÜR - SANAT 20 Ocak 2013 Pazar Günün Manisi Yollar zibil geçilmez Sular lâðým içilmez Sen hep böyle susdukça Bu derdin sonu gelmez Kitap Dünyasý Asala Operasyonlarý Aydoðan Vatandaþ TÝMAÞ YAYINLARI 11 ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Yapýlacak birþey kaldýysa hiçbir þey yapýlmamýþ demektir." Lucain ben öðreneceksem denizden öðrenirim isyaný dalga dalga yýkarým bentlerini tabularýn ana yemesini yeni doðmuþlarýn yavru örümceklerden Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Söz hakký Ankara ve Ýstanbul'da Okuyan Öðrencilerin Politik Örgütlenmesi ADT Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna dayanýþma konseri MASALLARIN MASALI REZÝLLÝK MASALI Kýbrýs Ada Tango Derneði danslarýyla izleyicileri büyüledi Yýldýrým Gürses þarkýlarýndan oluþan ve tüm geliri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna düzenlenen 2. Dayanýþma Konseri, Cuma gecesi Doðu Akdeniz Universitesi Rauf Raif Denktaþ Kültür Sarayý'nda düzenlendi. Þef Can Sözer yönetimindeki Lefkoþa Belediye Orkestrasý'na Bahar Gökhan, muhteþem sesiyle eþlik ederken, Kýbrýs Ada Tango Derneði danslarýyla izleyicileri büyüledi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Kurucusu ve Baþkaný Raziye Kocaismail, Lefkoþa Belediye Orkestrasý ve Þefi Can Sözer'e ; Lefkoþa Belediyesi'nin sýkýntýlarýna raðmen kanser hastalarý için muhteþem orkestralarý ile sahne aldýklarý ve derneðin her etkinliðine katký koyan 'güzel ses, güzel insan' diye nitelendirdiði Bahar Gökhan'a, katký koyan herkese teþekkürlerini sundu. Rauf Denktaþ anýsýna fotoðraf sergisi açýldý Rauf Raif Denktaþ'ýn çocukluðundan cenaze törenine kadar kesitlerin yer aldýðý "Kod Adý Toros" fotoðraf sergisi ziyarete açýldý. Genç Mücahitler Derneði'nin, KKTC Fenerbahçeliler Derneði, KKTC Beþiktaþ Taraftarlarý Derneði, KKTC Galatasaray Taraftarlar Derneði ile Karadeniz Öðrenci Birliði ile iþbirliði içerisinde düzenlediði ve Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan serginin açýlýþýný, Kurucu Cumhurbaþkaný'nýn oðlu Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ yaptý. Bir varmýþ, bir yokmuþ Evvel zaman içinde kalbur saman içinde varlýðý yokluðu tartýþýlan, kimse tarafýndan tanýnmayan, gizli kapaklý iþlerin döndüðü ve hatta bugünlerde çöpler toplanmadýðý için leeeeþ gibi kokan bir devlet varmýþ. Hatta bu ülke o kadar kokmaya baþlamýþ ki dünya devletleri onu kokusundan tanýr hale gelmiþ. Bu ülke bir ada ülkesiymiþ, ama aslýnda Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünmüþ. Bir gün bu ülkeye Ayþaba adýnda bir misafir gelmiþ. Bu misafir aslýnda bir halký savaþtan kurtardýðýný savunsa da aslýnda savaþýn sebeplerinden biri de kendisiymiþ. Bu ülkede bir sömürü düzeni kurmuþ. Biz sizi kurtardýk deye deye adaya bir gelmiþ de gitmek bilmemiþ. Daha sonralarý ada halký özgürlükleri için savaþmaya baþlayýnca, Ayþaba onlara "sizi gidi beslemeler" bile demiþ! Velhasýl-ý kelam; bizim Ayþaba, Kuzey'de yaþayan halkýn elinden bütün üretim araçlarýný alýp halka verdiði paralarla kendine baðýmlý hale getirmiþ. Ayþaba halkýn elinde bulunan haklarý da birer birer almaya baþlamýþ. Bu ülkede iþçiler, memurlar, patronlar olduðu gibi öðrenciler de varmýþ. Doðal olarak üniversitede eðitim görmek istiyorlarmýþ; ama bu ülkede her þey özel olduðu için üniversiteler de özel üniversiteymiþ. Bu yüzden de okumak isteyen öðrencilerin bir kýsmý Ayþaba'nýn ülkesine gidiyorlarmýþ. Onlara bir burs vaat etmiþler. "Her ay size yatýracayýk, merak etmeyin siz!" demiþler. Öðrenciler de bu sözlere inanýp düþmüþler üniversite yollarýna Gün geçmiþ, devran dönmüþ Öðrenciler burs murs görememiþler. Bunun üzerine faturalar birikmiþ, ev sahipleri öðrencileri evlerinden atacak duruma gelmiþler. Burslar bir varmýþ, beþ yokmuþ. Öðrenciler bu yüzden hep maðdur olmuþ. Her seferinde burs yatacak diye bize söylense de biz bunun masal olduðunun farkýndayýz! Artýk masallara inanmayacak kadar canýmýz yandý. Defalarca sesimizi duyurmaya çalýþmamýza raðmen yine ayný masal anlatýldý, durdu. Burs sadaka deðil, bizim hakkýmýzdýr. Biz de besleme deðiliz. Aylardýr yatmayan bursumuz yine düzensiz devam ederse daha ciddi bir þekilde harekete geçeceðiz!

12 12 20 Ocak 2013 Pazar

13 20 Ocak 2013 Pazar 13

14 14 20 Ocak 2013 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: YKP den "Askersiz Lefkoþa" için çaðrý n Yeni Kýbrýs Partisi 2 Þubat, Cumartesi gerçekleþtireceði kitlesel basýn açýklamasý için tüm örgütlere ve halka çaðrý yaptý. YKP, YKP Gençlik ve YKPfem imzalý çaðrý þöyle: Yeni Kýbrýs Partisi'nin "çözüme giden süreçte: Askersiz Lefkoþa" baþlýðý ile Þubat 2006'da baþlattýðý kampanya, bugün kitlelerce tartýþýlan, kabul gören önemli bir noktaya geldi. Kampanyanýn altýncý yýldönümüne giderken yeniden diyoruz ki: "HEMEN ÞÝMDÝ ASKERSÝZ LEFKOÞA!" Askersiz Lefkoþa, askersiz Kýbrýs taleplerimizi ve gelecek yýl kýrklanacak iþgale karþý 'iþgali 40latma' çaðrýmýzý bir kez daha sokakta ortaya koymak için 2 Þubat 2013, Cumartesi saat 14:00'de Ledra Palace trafik ýþýklarýnda buluþup bizi ayýran ateþ-kes hattýna yürüyeceðiz Eylemin paralelinde Lefkoþa'nýn güneyinde Ledra (Lokmacý) geçiþ noktasýnýn güneyinde buluþulup bizi ayýran ateþ-kes hattýnýn diðer yanýna da yürüyüþ olacak! Anti-militarist mücadelede taraf olan tüm siyasi parti ve örgütleri aramýzda görmeyi umuyoruz Tüm halkýmýzý bize katýlmaya çaðýrýyoruz TV'DE BU AKÞAM Asla Yalnýz Ölme TV 8 / Saat: 19:15 Tür: Sinema (Gerilim, Dram) Suç dünyasýnýn acýmasýz isimlerinden King David, eski yanlýþlarýný düzeltmek, bir anlamda eski günahlarýndan kurtulmak için doðduðu þehir olan New York'a döner. David'in asýl derdi, mafya lideri Moon'la hesabýný kapatmaktýr. Ne var ki, Moon'un borcunu tahsil etmesi için görevlendirdiði Mike, David'i býçaklar ve kaldýrýmýn üzerinde terkeder. Olayla ilgisi olmayan Paul, kim olduðunu bilmeden David'i hastaneye götürür. Gazeteci olan Paul, kariyerinde atlama taþý olacak sýký bir hikaye peþindedir. King hastanede ölür ve görevliler Paul'e adamýn üzerinden çýkan her þeyi ona býraktýðýný haber verirler. Bunlarýn arasýnda altýn bir saat, bir yüzük ve bir arabanýn anahtarý da vardýr. Arabayý alan Paul, burada hayatýnýn en büyük buluþunu yapar. Otomobilin gizli bir bölmesinde, David'in bütün hayatýný anlattýðý teyp kasetleri vardýr. Paul'ün yýllardýr aradýðý hikaye gelip onu bulmuþ gibidir. Kasetleri dinleyen Paul, Kral'ýn bu kasetlere iþlediði tüm suçlarý, cinayetleri, neredeyse þiirsel bir dille anlattýðýný dehþetle fark eder. Meleðin Düþüþü TV 2 / Saat: 19:40 Tür: Sinema (Romantik, Gerilim) Reece Gilmore, Boston'da aþçýbaþýlýk yaparken hayatýnda yeni bir baþlangýç yapmaya karar verir. Wyoming yolunda arabasýnýn bozulmasýyla, Angel Food Diner da bir aþçý arandýðýna dair ilaný görür ve hayatýný devam ettirebilmek için bu iþi kabul eder. Restoranýn yakýþýklý ve gizemli müþterisi yazar Brody, Reece'yle ilgilenmeye baþlar ve Reece onun yanýnda kendini güvende hissedebileceðine karar verir. Buz Devri FOX TV / Saat: 20:00 Tür: Sinema (Animasyon, Komedi) 20 bin yýl önce, dünyada yaþayan canlýlar soðuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katýlmayan iki kiþi vardýr. Ýþleri kendi bildiði gibi halletmeyi seven Mamut Manfred ve tembel Sid. Manny, Sid sayesinde terkedilmiþ bir bebeði ailesine kavuþturma iþini üzerine almýþtýr. Sid, Manny ve Diego buzlarla kaplý geniþ arazilerde yollarýna devam ederken karþýlarýna Scrat adýnda bir sincap çýkar. Çýðlardan kýl payý kurtulduklarý,lav gölleri üzerindeki buzdan köprülerden geçtikleri bu yolculukla kahramanlarýmýz yalnýz o çaðýn deðil tüm tarihin en sýra dýþý grubu olmuþlardýr. Sex And The City askersiz Lefkoþa için bir kez daha sokaktayýz... içinden içinden içinden içinden teller, sýnýrlar geçmeyen bir Lefkoþa için tanklar silah düþmanlýk geçmeyen bir Lefkoþa için bu ikiye bölünmüþ þehirde güven için, güvenebilmek için þovenizme dur demek için! askersiz Lefkoþa için sokaktayýz... çýkmaz sokaklar olmasýn, orda artýk çocuklar oynasýn pencereleri kum torbasýyla kapatýlmýþ evlerin arkasýndan gençler nöbet tutmasýn bazen sadece bir yolun ayýrdýðý mevzilerden birbirlerine bakýp düþmanlýðý öðrenmesinler diye... savaþ hatýrasý kurþun yaralý evler, iþyerleri tekrar hayat bulsun Kýbrýs'ý ayýran ara bölge, Kýbrýs'ý birleþtiren mekanlara dönüþebilsin diye askersiz Lefkoþa için, 2 Þubat 14:00'de, - kuzeyde Ledra Palace ýþýklarýnda buluþup - güneyde ise Ledra geçiþ noktasý güneyinde buluþup bizi ve Kýbrýs'ý ikiye bölen yýkýlasý tel örgülere doðru karþýlýklý yürüyoruz. talebimiz, Lefkoþa'nýn tüm askeri birlikleri kapsayarak askersizleþtirilmesi. sen de katýl ki askersiz bir Lefkoþa'yý, birleþik bir Kýbrýs'ý mümkün kýlalým... CINE 5 / Saat: 19:40 Tür: Sinema (Komedi, Romantik) New York'ta yaþayan Carrie, Samantha, Charlotte ve Miranda hayatýn tüm zorluklarýna birlikte göðüs geren, birbirinden hiç ayrýlmayan dört yakýn arkadaþtýr. Carrie ve Mr. Big yeniden baþlayan iliþkilerini saðlam temeller üzerine kurarak emin adýmlarla evliliðe doðru yol alýrlar. Sonunda evlenmeye karar veren Carrie ve Mr. Big aslýnda her þeyin basit ve sade bir þekilde hallolmasýný ister. Ancak davetli sayýsýnýn artmasý, olayýn medyaya taþýnmasý derken iþler biraz çýðýrýndan çýkar. Bu arada kendi evliliðinde mutsuz olan Miranda'nýn bir çift lafý sayesinde Mr. Big kararýný gözden geçirince düðün iptal olur. Tarifsiz bir bunalýma sürüklenen Carrie'yi teselli etmekse yine Samantha, Charlotte ve Miranda'ya düþecektir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ FRANSIZ POLÝSÝ ÝKÝ KÝÞÝYÝ GÖZALTINA ALDI Fransýz polisi, Paris'te öldürülen üç kadýnla yakýnlýklarý olduklarý ileri sürülen iki kiþiyi gözaltýna aldý. BFM televizyon kanalý, dün akþam gözaltýna alýnan kiþilerden birinin 1974, diðerinin ise 1982 doðumlu olduðunu bildirdi. Zanlýlarýn, öldürülen üç kiþiyle yakýnlýklarýnýn olduðu iddia edildi. Fransýz Haber Ajansý'na bilgi veren bir polis kaynaðý, cinayetle ilgili ele geçirilen ipuçlarýnýn ciddi olduðu yorumunu yaptý. Yine ayný kaynak, gözaltýna alýnanlardan birinin, cinayete kurban giden kadýnlardan birine þoförlük yapmýþ olabileceðini ifade etti. Zanlýlarýn, Paris yakýnlarýndaki La Courneuve banliyösünde ikamet ettikleri belirlendi. NÝKARAGUA'DA 18 MEKSÝKALIYA 30 YIL HAPÝS CEZASI Nikaragua'da kendilerini bir televizyon kanalýnýn çalýþaný gibi tanýtarak uyuþturucu kaçakçýlýðý ve kara para ticareti yapan 18 Meksikalýya 30 yýl hapis cezasý verildi. Yargýç Edgard Altamirano, 17 erkek ve bir kadýn mahkuma yasa çerçevesindeki en üst limit hapis cezasýnýn verildiðini, ayrýca mahkumlarýn her birinin 9,2 milyon dolar para cezasýna çarptýrýldýðýný açýkladý. Kendilerini Meksika'daki bir televizyon kanalýnda çalýþan gazeteci gibi tanýtan ve kanalýn sahte logosunu taþýyan 6 basýn aracý ile seyahat eden mahkumlar, ülkenin kuzey sýnýrýndaki Honduras yakýnlarýndaki bir bölgede aðustos ayýnda tutuklanmýþtý. ABD'DEKÝ GRÝP SALGININDA 29 ÖLÜ ABD'de grip salgýný yüzünden hayatýný kaybeden çocuklarýn sayýsý 29'a yükseldi. ABD Hastalýklarý Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr Thomas Frieden, ülkede H3N2 virüsünün neden olduðu grip salgýnýn normalden daha erken baþladýðýný dile getirerek, söz konusu salgýnýn özellikle çocuklar ve yaþlýlar için büyük tehlike oluþturduðunu açýkladý. Frieden, geçen hafta, hastaneye kaldýrýlan 65 yaþ ve üzeri yaþlýlarýn sayýsýnda ciddi artýþ gözlendiðini ve 9 çocuðun daha salgýnda hayatýný kaybederek salgýn nedeniyle ölen çocuklarýn sayýsýnýn 29'a yükseldiðini duyurdu. MEKSÝKA'DA 158 POLÝS GÖZ ALTINA ALINDI Meksika'nýn kuzeyinde 158 polis göz altýna alýndý. AFP'ye konuþan bölge savcýsý Sonia de la Garza Fragoso, Durango eyaletinde bulunan Lerdo ve Gomez Palacio kentlerinde görev yapan 158 polisin, organize suçlar kapsamýnda yapýlan operasyonda göz altýna alýndýðýný duyurdu. Fragoso, söz konusu 2 kentte, geçen haftalarda adam kaçýrma, kaçakçýlýk ve soygun gibi suçlarda yaþanan artýþ nedeniyle polislerin incelemeye alýndýðýný ve akabinde operasyon düzenlendiðini belirtti.

15 20 Ocak 2013 Pazar KÖY KADIN KURSLARI Kanser hakkýnda bilinçlendirme seminerleri sürüyor Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürlüðü ve Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle organize edilen,"kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" çalýþmalarý kapsamýnda köy kadýn kursuna katýlan bayanlara yönelik bilinçlendirme ve farkýndalýk seminer programlarý devam ediyor. Seminerler, önceki gün Alsancak Köy Kadýn Kursu'nda önceki gün Yýlmazköy Köy Kadýn AKADEMÝSYEN PROF. DR. TOKTAMIÞ ATEÞ VEFAT ETTÝ Akademisyen Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ (69) tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Alýnan bilgiye göre, Toktamýþ Ateþ, bir süredir tedavi gördüðü Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Ýstanbul Týp Fakültesi'nde organ yetmezliði nedeniyle 02.00'de hayatýný kaybetti. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþabilecek çocuksuz aile aranýyor. Ýki Türkmen bayan da olabilir. Tel: SATILIK ARABA 99 Model Mitsubishi Pajero jeep, yeni kasa stg. Tel: Kursu'nda yapýldý. Önümüzdeki haftaysa; pazartesi günü :30 saatleri arasýnda, Alaniçi Köy Kadýn Kursu, 23 Ocak Çarþamba günü saatleri arasýnda Gazimaðusa Meslek Lisesi Köy Kadýn Kursu seminerleri yapýlacak. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði ve Kalavaç Yerel Deðerleri Yaþatma Derneði iþbirliðiyle kansere karþý farkýndalýk seminer programý, 25 Ocak Cuma, saatleri Lefke Avrupa Üniversitesi, Akademik Yýlý Bahar Dönemi doktora ve yüksek lisans programlarýna öðrenci kabulüne baþladý. Lefkoþa'da eðitim veren Fen, Saðlýk ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne baðlý toplam 12 yüksek lisans, 5 doktora programý ve ayrýca Deniz ve Balýkçýlýk Enstitüsü'ne baðlý yüksek lisans programý için öðrenci alýnacak. LAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamada, Yüksek Lisans programlarýnda eðitim almak isteyen KKTC ve TC vatandaþlarýna tüm programlar için tam zamanlý devam etmek koþuluyla %50 burs imkaný saðlanacaðý bildirildi. Ayrýca LAÜ'den mezun olan adaylar %20 burs imkanýndan yararlanacak. Adaylar, internet adresinden veya Fen, Saðlýk ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ile Deniz ve Balýkçýlýk Enstitüsü'nün numaralý telefonlarýndan detaylý bilgi alabiliyor. Baþvuru formu Kayýt Kabul ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü veya KÝRALIK DAÝRE Hamitköy de aileye 3+1 þömineli ful eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Lefkoþa'daki nakliye þirketine ehliyetli sekreter aranýyor. Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: arasýnda Kalavaç Yerel Deðerleri Yaþatma Derneði Binasý'nda gerçekleþtirilecek. Öte yandan, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn anlatýmý ile gerçekleþtirilen "Meme ve Rahim Aðzý Kanseri" konularýndaki sürekli eðitim ve farkýndalýk bilinçlendirme çalýþmalarý multivizyon eþliðinde devam ediyor. Sohbet programlarý ile ilgili bilgi ve numaralý telefonlardan elde edilebiliyor. LAÜ Yüksek Lisans ve Doktora baþvurularý baþladý 343 internet adresinden temin edilebiliyor. LAÜ'nün Akademik Yýlý Bahar Dönemi'nde baþvuru kabul edeceði yüksek lisans ve doktora programlarý þöyle: "LAÜ Fen, Saðlýk ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne baðlý yüksek lisans programlarý: Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ekonomi ve Finans; Mimarlýk, Þantiye Yönetimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Ýletiþim Bilimleri, Ýngilizce Öðretmenliði, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý, Modern Kýbrýs Çalýþmalarý... MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg HAYVAN REFAHI YASASI SEVÝMLÝ DOSTLAR DERNEÐÝ'NDEN EROÐLU'NA DESTEK Sevimli Dostlar Derneði, Hayvan Refahý ile Ýlgili Yasa'nýn, "Cumhurbaþkaný tarafýndan meclise geri gönderildiðini" kaydederek buna destek belirtti. Dernek Genel Baþkaný Oya Demirsöz imzalý açýklamada þöyle denildi: "Hayvan Refahý Yasasýnda Sevimli Dostlar Derneði olarak bizi rahatsýz eden 4. Bölüm, 2. Fýkra C bendindeki sahip bulunamayan sokak hayvanlarýmýza 'Ötenazi' dahil hertür uygulama yapýlabilir denmesi üzerine Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdan bu konuyla ilgili daha duyarlý davranarak yasayý imzalamayýp meclise geri iade etmesi konusunda randevu talep etmiþtim. Cumhurbaþkanýmýzýn hayvan sevgisinin de nekadar yüksek olduðunu bildiðimizden bu yasayý imzalamaycaðýna dair hislerimiz vardý. Tahmin ettiðimiz gibi Sayýn Eroðlu bu yasayý imzalamayýp tekrar görüþülmek üzere gerekçesiyle birlikte meclise geri iade etmiþtir. Kendilerinin de gerekçesi bizimki gibi aynen 'Ötenazi' konusu olmuþtur. Bundan dolayý Sayýn Cumhurbaþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. CESURER: KIB-TEK'E SAHÝP ÇIKACAÐIZ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) "Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kýb-Tek) özelleþtirilmesine karþý baþlattýðý mücadelenin" yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. EL-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer yaptýðý yazýlý açýklamada; "EL-SEN'in bilimsel çalýþmalar ile ortaya koyduðu alternatif çözümlere karþý hükümetin duyarsýzlýðý bizlere baþka çare býrakmamýþtý" dedi. Mücadelelerinde halkýn, üyeleri olduðu Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu ve bazý örgütlerin desteðinin önemini vurgulayan Cesurer, "Kýbrýs Türk halkýnýn elinde kalan son birkaç büyük deðerden biri olan KIB- TEK'e sahip çýkma anlayýþýmýz sürüyor. KIB- TEK'in sadece kurtulmasý deðil, halkýmýza daha ucuz ve kaliteli enerji saðlayabilmesi için partizanca uygulamalara son verilebilmesi ve ekonomimize daha fazla katký yapacak özerk bir kurum yaratma mücadelemiz devam edecektir" dedi. AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da kat daire 600 TL * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 daire * Gönyeli'de 3+1 full eþyalý daire, öðrenciye * Hamitköy'de 3+1 full eþyalý lüks daire * Çangar bölgesinde 3+1 zemin kat daire 250 Stg. Satýlýk Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * K. Kaymaklý'da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu * Metehan sosyal konutlarýnda metrekare daire Stg. * Ortaköy'de 3+2 dubleks ev Stg. * Hamitköy'de kat Türk malý daire KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde öðrenciye 3+1 full eþyalý daire SATILIK K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu

16 Barutçu bir dönem daha baþkan Tenis Federasyonu Olagan Genel Kurul toplantýsý dün Tenis Federasyonu idari binasýnda gerçekleþti. 8 üye kulübün katýldýðý genel kurulda 2012 yýlý mali ve faaliyet raporlarý okunup oybirliði ile onaylandý. Daha sonra Baþkan Saffet Barutçu tek aday olduðundan bir dönem için daha baþkanlýða getirildi. Futbolda hazýrlýk maçlarý devam ediyor Baðcýl ile Binatlý yeniþemedi Telsim Süper Lig ekiplerinden Bostancý Baðcýl'ýn, Telsim 1'inci Lig ekibi Binatlý ile yaptýðý hazýrlýk karþýlaþmasý 0-0 berabere sonuçlandý Telsim futbol liglerinin ikinci yarýsýna hazýrlanan futbol takýmlarý hazýrlýk maçlarýna devam ediyor. Bostancý Baðcýl ile Binatlý takýmlarýnýn yaptýðý hazýrlýk maçýndan gol sesi çýkmadý. Bostancý Yakup Özorun Stadý'nda yapýlan Baðcýl-Binatlý karþýlaþmasýnýn hakemliklerini Osman Özpaþa, Osman Osmanoðullarý ve Sabriye Atikoðlu yaptý. Binatlý takýmý bu karþýlaþmada ara transferde kadrosuna kattýðý Kemal Uçaner, Tanju ve Ýbrahim'e de yer vererek bu futbolcularý ikinci yarýya hazýrlamaya çalýþtý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda güçlü rakibi Bostancý Baðcýl'dan daha etkili bir futbol ortaya koyan Binatlý'da Kemal Uçaner'in 25 ve 27'inci dakikalarda iki vuruþu Baðcýl kale direklerinden geri geldi. Ýkinci yarýda ise oyuna aðýrlýðýný koyan Baðcýl, özellikle Jeffrey ile bulduðu gol pozisyonlarýndan yararlanamayýnca karþýlaþma baþladýðý gibi 0-0 sona erdi. Merhum Ali Eþrefoðlu masterler aný futbol turnuvasýnda Maraþ ve Lefkoþa finale kaldý Maraþ ve Lefkoþa finalde Kýbrýs Türk futboluna hem sporcu hem de antrenör olarak büyük hizmetlerde bulunan Ali Eþrefoðlu adýna düzenlenen masterler futbol turnuvasýnda oynanan karþýlaþmalarýn ardýndan Maraþ ve Lefkoþa masterleri adlarýný finale yazdýran ekipler oldu. Maðusa Canbulat Stadýnda yapýlan karþýlaþmalarýn ilkinde Maðusa masterleri ile Maraþ masterleri karþý karþýya geldi güzel ve çekiþmeli geçen bu karþýlaþmanýn sonunda rakibini 2-1 maðlup eden Maraþ masterleri finale yükselen ilk ekip oldu. Günün ikinci karþýlaþmasýnda ise Lefkoþa masterleri Kayseri masterlerini çok üstün oynadýklarý karþýlaþmada 4-0 maðlup ederek finalde Maraþ'ýn rakibi oldular. Ali Eþrefoðlu aný futbol turnuvasýnda bu gün saat 11.00'de Maðusa ile Kayseri masterleri 3'üncülük maçýna çýkacak. Maraþ ile Lefkoþa masterleri arasýnda oynanacak final maçý ise saat 12.30'da baþlayacak. Bu arada turnuva sonunda dereceye girecek olanlara ödülleri Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve merhumun ailesi tarafýndan verilecek. Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Sertoðlu'nun mücadelesi... Futbolda dýþ temas geliþmeleri konusunda gelinen noktada her zamanki gibi her kafadan bir ses çýkýyor. Federasyon Baþkaný Hasan Sertoðlu göreve geldiði ilk günden beri söylediði gibi futbolumuzu dýþa açabilme adýna gerekli tüm adýmlarý atmaya baþlamýþtýr. Bir yýldan fazladýr devam eden çalýþma sürecinin ardýndan Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) ile 2 kez ciddi görüþmeler yapýlmýþtýr. Özellikle son KTF Federasyonu bünyesinde gerçekleþen toplantýya UEFA ve FIFA'dan da gözlemcilerin katýlmasý olayýn ne kadar ciddi bir boyut kazandýðýnýn göstergesi olmuþtur. FIFA'nýn merkezi Zürih'de gerçekleþecek olan 3. toplantýda bir kararýn ortaya çýkacaðý gerek Baþkan Sertoðlu tarafýndan, gerekse KOP Baþkaný Kutsokumnis tarafýndan açýklandý. Ýki taraf da olumlu geliþmelerden bahsedip yeþil ýþýðý gördüklerini de söylerken verdikleri mesajda bir uzlaþý ortaya çýkacaðýna iþaret ettiler. Þimdi tüm bunlar yaþanýrken þunu düþünmek lazým. 30 yýldýr kendi içine hapsedilen, bir Türkiye takýmý ile dahi dostluk maçý yapamayan ve hiç bir uluslararasý organizasyona katýlma hakký olmayan Kýbrýs Türkleri için yakalanan çok büyük bir fýrsattýr bu... Artýk milliyetçilik duygularýný bir kenara atýp, gerçekleri aþikarca ortaya koyarak, hapsolduðumuz bu düzen içerisinden baþka kurtulma þansýmýz olup olmadýðýný sorgulamamýz lazým. Hala daha þu görüþleri öne sürenler var. "Rumlarla iþ olmaz. Onlar kimdir da biz onlardan izin alacaðýz. Biz onlarýn olduðu yerde yer alamayýz"... Tüm bunlarý savunan kiþiler baþka nasýl bir alternatif olacaðýný da üretmelidirler. Kýbrýs Cumhuriyeti haklarýmýzdan yararlanmadan bir arpa boyu yol katedemeyeceðimizi hala daha görmezden gelenlerle yola devam ettikçe hep önümüzdeki kör duvara tostlayýp geri dönmekten baþka þansýmýz kalmaz. Türkiye resmen bizimle dalga geçmektedir. Kýbrýs Türklerine sürekli Rumlarýn ambargo koyduðunu ve bizi dýþladýklarýndan bahsediyor. Ve Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devleti tanýmadýðýndan bahsediyor. Ama her uluslararasý spor organizasyonunda Rumlar Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý ile Türkiye'de; Türkiye de o tanýmam dediði devletin bayraðý altýnda Kýbrýs'ta müsabakalar yapýyor. Bizler de üvey evlat gibi hep uzaktan seyrediyoruz. Bizim dýþa açýlým yapacaðýmýz noktada önümüze konan siyasi baskýlar yüzünden her giriþimden mahrum býrakýlýyoruz. Artýk bu politikadaki çýkmazý görmezlikten gelemeyiz. Sistemden beslenenler bu düzeni daha ne kadar sürdürebilecekler. Hasan Sertoðlu bu yolda belki sonuç alýr, belki alamaz. Alamamasýnýn tek nedeni Onu yine bizim Türk siyasetçilerin engellemesi olacaktýr. Ama bu girdiði yolda ben eminim ki Kýbrýs Türk nüfusunun büyük çoðunluðu destekçisidir. Sonuç nasýl olacaksa olsun; bir yerlerden baþlamak lazým... Kýbrýs Türkleri için olumlu geliþmeler olacaksa sonuna kadar mücadelesine devam etsin. Eðer bizim siyasetçilerimiz tarafýndan yine engellenecekse de artýk Kýbrýs Türklerinin önünü týkayan, bizi bu esir düzene mahrum eden zihniyetlerin kim olduðunu sorgulamamýza da hiç gerek kalmayacaktýr. Ve böylelikle Kýbrýs Türk gençliði her alanda olduðu gibi sporda da havanda su dövmeye devam edecektir. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı