BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TĐCARET HUKUKU) ANABĐLĐM DALI BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ Doktora Tezi Aytaç Köksal Ankara

2 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TĐCARET HUKUKU) ANABĐLĐM DALI BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ Doktora Tezi Aytaç Köksal Tez Danışmanı Prof. Dr. Đsmail KIRCA Ankara

3

4 ĐÇĐNDEKĐLER BĐBLĐYOGRAFYA... KISALTMALAR... viii xxvii GĐRĐŞ I- Konunun Sunumu. 1 II- Konunun Amacı ve Sınırlandırılması 6 III- Đnceleme Yöntemi. 8 BĐRĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER, BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TANIMI, ÖZELLĐKLERĐ, BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ 1- BAĞIMSIZ DENETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 10 I- Tanımı ve Özellikleri.. 10 II- Amacı ve Yararları.. 17 A- Amacı.. 17 B- Yararları.. 18 III- Türleri. 21 A- Düzenlemelere Göre Bağımsız Denetim Türleri Yıllık Bağımsız Denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Özel Amaçlı Bağımsız Denetim a- TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 24 b- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre c- BBDY Hükümlerine Göre.. 28 B- Öğretiye Göre Bağımsız Denetim Türleri Niteliği Bakımından Yapılış Nedeni Bakımından. 30

5 3- Amacı Bakımından Kapsamı Bakımından. 34 IV- Konusu ve Kapsamı 35 V- Đlgili Düzenlemeler. 37 A- Amerika Birleşik Devletleri 38 B- IFAC 40 C- Avrupa Birliği. 41 D- Türkiye TTK Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı a- Genel Olarak.. 47 b- SPK Tebliğlerinin Niteliği Bankacılık Mevzuatı Mesleki Düzenlemeler Diğer Düzenlemeler BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TANIMI, ÖZELLĐKLERĐ, BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ I- Tanımı.. 61 II- Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması A- Özellikleri 64 B- Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması Hizmet Sözleşmesiyle Vekâlet Sözleşmesiyle Đstisna Sözleşmesiyle. 80 III- Hukuki Niteliği 92 ii

6 ĐKĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN UNSURLARI VE KURULUŞU 3- BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN UNSURLARI, KURULMASI, ŞEKLĐ, SÜRESĐ, ĐLANI VE KOŞULLARDA DEĞĐŞĐKLĐK 101 I- Unsurları II- Kurulması. 112 A- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 114 a- Kural: Genel Kurulun Bağımsız Denetim Kuruluşunu Seçmesi 115 b- Đstisnalar 118 aa- Mahkemenin Denetçiyi Ataması. 120 aaa- Nedenleri. 120 bbb-yetkili ve Görevli Mahkeme, Yargılama Usulü, Taraflar ve Süresi ccc- Mahkeme Kararının Doğurduğu Sonuçlar. 129 bb- Yönetim Kurulunun Denetçiyi Seçmesi Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ ve BBDY Hükümlerine Göre 136 a- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre b- BBDY Hükümlerine Göre. 145 B- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Đş Teklifini Değerlendirmesi C- Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şekli 155 III- Bağımsız Denetçinin Đlanı IV- Süresi V- Sözleşmenin Değiştirilmesini Gerektiren Nedenler 162 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TARAFLARI 4- BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞU iii

7 I- Tanımı 168 II- Yetkilendirilmesi A- Yetkilendirilme Koşulları Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ ve BBDY Đle Aranan Ortak Koşulları Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Đle Aranan Diğer Koşullar BBDY Đle Aranan Diğer Koşular B- Başvurma ve Yetkilendirilme 179 III- Yapısı A- Organları 179 B- Pay Sahipleri Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Đle Aranan Koşullar BBDY Đle Aranan Koşullar C- Bağımsız Denetçiler Sorumlu Ortak Baş Denetçi ve Organ Niteliği. 190 a- Sorumlu Ortak Baş Denetçi 190 b- Organ Niteliği Diğer Bağımsız Denetim Elemanları 203 IV- Tasarı Hükümlerine Göre Denetçinin Denetlenen Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu V- Yetkileri 229 A- Bağımsız Denetim Đle Đlgili Bilgi ve Belgeleri Đsteme Yetkisi B- Genel Kurul Toplantılarına Katılma Yetkisi C- Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma Yetkisi 236 VI- Faaliyet Konuları VII- Yasak Faaliyetleri A- Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı 239 B- Reklam Yasağı 242 C- Haksız Rekabet BAĞIMSIZ DENETĐME TABĐ ORTAKLIKLAR I- TTK Tasarısı Düzenlemesine Göre 254 iv

8 II- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Düzenlemesine Göre A- Yıllık Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar 258 B- Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar 259 C- Özel Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar III- BBDY Düzenlemesine Göre 260 IV- Diğer Düzenlemelere Göre. 260 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARIN BORÇLARI 6- BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞUNUN BORÇLARI I- Denetimi Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütme 263 A- Genel Standartlar Mesleki Yeterlilik Mesleki Özen ve Titizlik Bağımsızlık a- Genel Olarak b- Bağımsızlığı Tehdit Eden Hâller 276 aa- Çıkar Đlişkileri bb- Ücretler ve Diğer Gelirler 283 cc- Uzun Süreli Denetim Đlişkisinin Bulunması 286 dd- Denetim Dışı Hizmetler. 286 ee- Hediyeler ve Ağırlama 288 ff- Müşteri Varlıklarının Korunması 288 B- Görüş Bildirme Standardı 288 C- Denetimin Standartlara Uygun Yürütülmemesinin Sonuçları TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 293 a- Denetçinin Denetlenen Ortaklığa Karşı Sorumluluğu. 293 b- Denetçinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu. 301 c- Denetlenen Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 306 v

9 2- Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre 307 a- Bağımsız Denetimin Hiç Yapılmamış Sayılması b- Hukuki Sorumluluk 309 aa- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu bb- Sorumlu Ortak Baş Denetçinin Sorumluluğu 314 c- Đdari ve Cezai Sorumluluk Bankacılık Mevzuatına Göre a- Hukuki Sorumluluk 318 b- Đdari ve Cezai Sorumluluk. 319 D- Sorumluluğun Koşulları Hukuka Aykırılık Zarar Uygun Đlliyet Bağı Kusur. 327 E- Mesleki Yaptırımlar 329 II- Bağımsız Denetim Raporunu Teslim Etme III- Çalışma Kâğıtlarını Saklama IV- Sır Saklama A- Sır Kavramı, Mesleki Sır ve Yükümlülüğün Hukuki Dayanakları B- Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı ve Đstisnaları C- Đçerden Öğrenenlerin Ticareti 349 D- Yükümlülük Altında Olanlar 352 E- Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları F- TTK Tasarı m. 404 ün Değerlendirilmesi DENETLENEN ORTAKLIĞIN BORÇLARI. 364 I- Ücret Ödeme II- Gerekli Bilgi ve Belgeleri Sağlama. 372 III-Bağımsız Denetim Raporunu Teslim Alma vi

10 BEŞĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN SONA ERMESĐ 8- SONA ERME NEDENLERĐ. 380 I- Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 380 A- TTK Tasarısı Hükümlerine Göre Denetlenen Ortaklığın Denetçiyi Görevden Alması Denetçinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi 389 B- Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre Denetlenen Ortaklığın Sözleşmeyi Sona Erdirme Nedenleri Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sözleşmeyi Sona Erdirme Nedenleri Sözleşmeyi Sona Erdirmede Usul 402 C- BBDY Hükümlerine Göre 406 D- Değerlendirme. 408 II- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Denetim Faaliyetinde Bulunma Yetkisinin Đptali A- Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre B- BBDY Hükümlerine Göre III- Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 415 IV- Bağımsız Denetimden Doğan Taleplere Đlişkin Zamanaşımı Süresi SONA ERMENĐN SONUÇLARI 418 SONUÇ ÖZET VE ABSTRACT vii

11 BĐBLĐYOGRAFYA I- Genel Eserler AKSOY, Tamer: Tüm Yönleriyle Denetim, C. 1, Ankara (Denetim) AKSOY, Tamer: Tüm Yönleriyle Denetim, C. 2, B. 2, Ankara ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, Genişletilmiş B. 7, Ankara ARENS, Alvin A./LOEBBECKE, James K.: Auditing An Integrated Approach 8th Ed., Printice Hall ARKAN, Sabih: Ticari Đşletme Hukuku, B. 10, Ankara (Ticari Đşletme) ARSLANLI, Halil: Anonim Şirketler II Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, Đstanbul AYTAÇ, Zühtü: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara BOZER, Ali: Sigorta Hukuku, Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri, B. 2, Ankara BOZKURT, Nejat: Muhasebe Denetimi, B. 4, Đstanbul CARMICHAEL, Douglas R./WILLINGHAM, John J./SCHALLER, Carol A.: Auditing Concepts and Methods, 6th Ed., Irwin McGraw Hill DONAY, Süheyl: Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Eski Yasa Đle Karşılaştırmalı Đlgili Yönetmeliklerle Beraber, Đstanbul (CMK) DURAN, Lûtfi: Đdare Hukuku Ders Notları, Đstanbul EBKE, Werner F.: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 4, Drittes Buch. Handelsbücher a HGB, München EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 9, Đstanbul ERĐŞ, Gönen: Açıklamalı-Đçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari Đşletme ve Şirketler, B.2, Ankara ERĐŞ, Gönen: Açıklamalı-Đçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari Đşletme ve Şirketler, C. 2, B. 4, Ankara (2007)

12 GĐRĐTLĐ, Đsmet/BĐLGEN, Pertev/AKGÜNER, Tayfun: Đdare Hukuku, Đstanbul GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut: Đdare Hukuku, C. 1: Genel Esaslar, B. 2, Ankara GÜNDAY, Metin: Đdare Hukuku, B. 7, Ankara GÜRBÜZ, Hasan: Muhasebe Denetimi, B. 4, Eskişehir GÜREDĐN, Ersin: Denetim ve Güvence Hizmetleri, B. 11, Đstanbul HATEMĐ, Hüseyin: Medeni Hukuka Giriş, B. 3, Đstanbul HATEMĐ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Đstanbul HIRSCH, Ernst E.: Ticaret Hukuku Dersleri, B. 2, Đstanbul ĐMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, B.4, Đstanbul (Ortaklıklar) KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç Đlişkileri Đle Đlgili Yasa Maddeleri ve Đçtihatlar, C. 6, Đstanbul KARAYALÇIN, Yaşar: Muhasebe Hukuku, Ankara (Muhasebe) KARAYALÇIN, Yaşar: Risk-Sigorta-Risk Yönetimi, Özel Sigorta Hukukuna Giriş, Ankara (Sigorta) KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticarî Đşletme, B.3, Ankara (Ticari Đşletme) KAVAL, Hasan: Muhasebe Denetimi, Ankara KENDER; Rayegân: Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku (Sigorta Müessesesi, Sigorta Sözleşmesi), B.9, Đstanbul KEPEKÇĐ, Cemal: Bağımsız Denetim, B. 5, Đstanbul KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 9, Ankara KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, B. 16, Ankara KÜÇÜKSÖZEN, Cemal: Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Đncelenmesi, Ankara (Yatırımcının Korunması) MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, B. 4, Ankara (Tasarı) ix

13 OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.4, Đstanbul OĞUZMAN, M. Kemal/SELĐÇĐ, Özer/OKTAY-ÖZDEMĐR, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), B. 7, Đstanbul OLGAÇ, Senaî: Kazaî ve Đlmî Đçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve Đlgili Hususi Kanunlar, C. II, Madde: , Đstanbul O'REILLY, Vincent M./WINOGRAD, Barry N./GERSON, James S./JAENICKE, Henry R.: Montgomery's Auditing, 12th Ed., John Wiley & Sons Inc ÖZAY, Đl Han: Günışığında Yönetim, Đstanbul PEDROJA, Graziano/ WATTER, Rolf: (in: HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/WATTER, Rolf: Kommentar Zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II Art OR, Basel 1994). POROY, Reha/TEKĐNALP, Ünal/ ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B. 9, Đstanbul POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari Đşletme Hukuku, B. 12, Đstanbul PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku, B. 4, Adana (Şirketler) TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, C. 2, B. 2, Ankara (Borçlar) TANDOĞAN, Halûk: Türk Mes uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes uliyet), Ankara (Sorumluluk) TANDOĞAN, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara (Sözleşme Dışı Sorumluluk) TANÖR, Reha: Türk Sermaye Piyasası, C. 1, Taraflar, Đstanbul (Taraflar) TANÖR, Reha: Türk Sermaye Piyasası, C. 2, Halka Arz, Đstanbul TEKĐL, Fahiman: Anonim Şirketler Hukuku, B. 2, Đstanbul TEKĐNALP, Ünal: Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, Đstanbul (Sermaye Piyasası) TEKĐNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Đstanbul (Banka) TEKĐNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 7, Đstanbul x

14 UYGUR, Turgut: Açıklamalı-Đçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. 7, B. 2, Ankara ÜLKER, Sema: Alman Bilanço Hukuku, Ankara YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, B.7, Đstanbul II- Monografiler ve Tezler AKGÜL, Başak Ataman: Türk Denetim Kurumları, Đstanbul AKINCI, Şahin: Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanımı, B. 2, Đstanbul ALIŞKAN, Murat: Türk Ticaret Kanunu na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve Đlgili Fesih Davaları, Đstanbul ALTOP, Atilla: Türk, Đsviçre ve Alman Hukuklarında Bankaların Verdikleri Banka Bilgilerinden Dolayı Hukuki Sorumlulukları, Đstanbul ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku Nereye Gidiyor? (Kitap Tanıtmaları ile Birlikte Müziksel Bir Kontrpuan Denemesi), Ankara ARKAN, Sabih: Halka Açık Anonim Ortaklıkların Özellikleri ve Dış Denetimleri, Ankara (Denetim) ARSLAN, Đbrahim: Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya AYTAÇ, Zühtü: Anonim Ortaklıklarda Đbra, Ankara BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, Đstanbul (Kayıtlı Sermaye) BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, Đstanbul (Ana Sözleşme) BATTAL, Ahmet: Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara BĐLGE, Mehmet Emin: Ticari Sırların Korunması, B. 2, Ankara xi

15 BĐLGĐLĐ, Fatih: Yeni Gelişmelerle Đsviçre ve Alman Hukuklarında Anonim Ortaklıkların Organlarının Davranışlarından Dolayı Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu ve Organların Tazminat Borcu, Ankara BURCUOĞLU, Halûk: Son Mahkeme Kararları ve Yargıtay Kararlar Işığında Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, Taşınmaz Kirası Sözleşmelerinde ve Dövize Endeksli Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama Uygulaması, Đstanbul BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara CAN, Mertol: «Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları»na Genel Bir Bakış! (Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Acaba Yeniden Gözden Geçirilmesi Gereken Bir Düzenleme mi?), Ankara ÇAMOĞLU, Ersin: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, Đstanbul (Sorumluluk) ÇELĐK, Aydın: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara DEMĐRBAŞ, Harun: Yenilik Doğuran Haklar, Đstanbul DONAY, Süheyl: Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, Đstanbul (Meslek Sırrı) GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat: Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller, Ankara GÜRPINAR, Damla: Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Đzmir HELVACI, Mehmet: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, Đstanbul (Sorumluluk) HELVACI, Mehmet: Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklık Genel Kurullarının Yapılması (Đlgili Mevzuatla Birlikte), Đstanbul (Genel Kurul) ĐZMĐRLĐ, Yadigâr: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara KABAALĐOĞLU, Haluk: Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Đlkesi, Đstanbul KAPLAN, Đbrahim: Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara (Sözleşme) xii

16 KARABABA, Serdar: Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması, Ankara KARATAŞ, Đzzet: Eser (Đnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2004, s. 23; ÖZ, Turgut: Đş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Đstanbul KIRCA, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara (Sorumluluk) KIRCA, Đsmail: Ticari Mümessillik, Ankara KORKUT, Ömer: Anonim Şirketlerde Đnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara MĐMAROĞLU, Sait Kemal: Anonim Şirketlerde Đdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, B. 4, Ankara NOMER, Füsun: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, Đstanbul ÖZ, Turgut: Đş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Đstanbul ÖZŞAHĐN, Gülfer: Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere Đlişkin Sorumluluğu, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organların Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara PULAŞLI, Hasan: Corporate Governance, Ankara SARI, Suat: Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, Đstanbul SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Đstanbul (Borçlar) SEROZAN, Rona: Tüzel Kişiler, Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, B. 2, Đstanbul (Tüzel Kişiler) SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Đstanbul ŞENOCAK, Kemal: Mesleki Sorumluluk Sigortası, Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara ŞENOCAK, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini Đsteme Hakkı, Ankara (Eser Sözleşmesi) xiii

17 ŞENOCAK, Zarife: Borçlunun Đfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara (Đfa Yardımcıları) TUĞ, Adnan: Türk Özel Hukukunda Şekil, B. 2, Konya TURANBOY, Asuman: Halka Açık Banka ve Hissedarların Korunması, Ankara TURANBOY Asuman: Đnsider Muameleleri, Ankara (Đnsider) TÜRK, Ahmet: Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları (TTK m. 324), Ankara ULUSOY, Ali: Bağımsız Đdari Otoriteler, Ankara ULUSOY, Yasin: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, Ankara ÜÇER, Mehmet: (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü, Ankara YANLI, Veliye: Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, Đstanbul YAVAŞOĞLU, Mustafa: Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim- Yorum, Uygulama ve Açıklamalar, B. 1, Ankara YILANCI, Münevver: Đç Denetim, Eskişehir YILDIZ, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit Đşlem Đlkesi, Ankara (Eşit Đşlem) YILMAZ, Eyüp: Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara YĐĞĐT, Đlhan: Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Đşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Đstanbul III- Makaleler ve Bildiriler AKGÜN, Ali Đhsan: "Đşletmelerde Đç Denetim Uygulaması", VD 1999, S. 212, s AKIŞIK, Orhan: Đç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim Đçindeki Yeri, MDB Ocak 2005, s xiv

18 AKIŞIK; Orhan: Hizmet Sözleşmesinin Bağımsız Denetim Açısından Önemi, MÇD, S.62, Ocak-Şubat-Mart 2003, dergi.asp?id=1123 [ ]. AKIŞIK, Orhan: Denetimde Bağımsızlık Đlkesinin Yeri, s. 1-15, 002/liste.htm [ ]. (Bağımsızlık) AKSOY, Tamer: Türkiye de Muhasebe Mesleği Etiği ve Etik Kuralları Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, Bülten Mayıs-Haziran 2006, S. 166, s , [ ]. AKSOY, Tamer: Denetçi ve Denetim Şirketinin Dönüşümlü Rotasyonu, Bülten Ocak-Şubat 2007, S. 170, s , [ ]. (Rotasyon) AKSOY, Tamer: Kurumsal Yönetim Bağlamında SOA nın Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler, Bülten Mart-Nisan 2006, S. 165, s. 6-10, org.tr/inc/blten165.pdf [ ]. AKSOY, Tamer: Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine Đlişkin Analitik Bir Değerlendirme, MDB Eylül 2005, s AKÜNAL, Teoman: Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin Nisbiliği Prensibinin Aşılması, YD 1988, C. 14, S. 1-2, s AKYEL, Nermin/KARACA, Nevran: Bağımsız Denetim Açısından Etik ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları, MÇD 2005, S.72, s ALLEN, Warren: International Federation of Accountants and the Education Committee,www.ifac.org/Library/SpeechArticle.tmpl?NID= [ ]. ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketin Murakabesi Yolları, Batider 1961, C. I, s ANSAY, Tuğrul: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü mü?, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ e Armağan, Ankara 2003, s xv

19 ARIKAN, Yahya: Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Denetimle Đlgili Maddelere Ait Görüş ve Değerlendirmeler, MÇD Nisan-Mayıs-Haziran 2005, S.71, s ARIKAN, Yahya: Haksız Rekabet Meslek Yaşantımızın Birinci ve Çözümlenmesi Gereken En Temel Sorunumuzdur, MÇD Ekim-Kasım-Aralık 2000, S. 53, s (Haksız Rekabet) ARKAN, Sabih: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Đlişkin Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildiriler-Tartışmalar, Mayıs 2005, Ankara 2005, s (Tasarı) AYSAN, Mustafa A.: Ekonomik Kalkınmada Muhasebe Denetiminin Rolü, I. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2005, s , [ ]. AYTAÇ, Zühtü: Anonim Ortaklıklar Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü, Batider 1979, C. X, s (Sır Saklama) AYTEKĐN, Selda: Muhasebe Açısından Şirket Yönetimine, Düzenleyici Otoriteye ve Denetçiye Düşen Sorumluluklar, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Nisan 2003, s. 1-7, [ ]. BAHTĐYAR, Mehmet: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kuruluş ve Faaliyete Geçiş Esasları, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU na 65. Yaş Günü Armağanı, Đstanbul 1999, s BAHTĐYAR, Mehmet: Sigorta Poliçesi Özel Koşulları, Genel Koşullardan Ayırdedilmesi ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ali BOZER e Armağan, Ankara 1998, s (Sigorta) BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Rapor Hazırlamamaları ve Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmamaları Nedeniyle Komiserin Toplantıyı Açmamasının Sonuçları (Somut Bir Olaya Đlişkin Notlar), Makaleler II, Đstanbul 2008, s (Genel Kurul) xvi

20 BAŞARAN, Cansen: Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s. 1-7, Sempozyum.asp?id=1125 [ ]. BATTAL, Ahmet: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Özel Finans Kurumlarının Denetimi Đle Đlgisi, DÜHFD 1992, S. 5, s (Denetim) BOZTOSUN, Ayşe ODMAN/ÜNAL, Akın: Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, Đşletme Adına ve Haksız Rekabete Đlişkin Hükümlerin Değerlendirmesi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s CĐVAN, Mehmet/YILDIZ, Ferah: Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s. 1-23, Sempozyum.asp?id=1125 [ ]. ÇAĞA, Barbaros: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s ÇAMOĞLU, Ersin: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu Hakkında Düşünceler, Đkt. ve Mal. 1970, C.XVII, S.12, s ÇATIKKAŞ, Özgür/YURTSEVER, Gürdoğan: Türkiye Uygulamaları Açısından Denetim Komiteleri Üzerine Bir Değerlendirme, MÇD Mayıs- Haziran 2007, s ÇELEN, Erol*: Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma Đlkesi, MÇD Nisan-Mayıs-Haziran 2001, S. 55, Başlık A, [ ]. (*): * işareti, internetten ulaşılan bazı makalelerde, sayfa numarası verilmemiş olması nedeniyle; alıntı yapılan bölümlerin belirlenebilmesi için, başlık biçiminde yollama yapıldığını belirtmek üzere konulmuştur. xvii

21 ÇELĐKTAŞ, Demet: Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı Đleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Kudret AYĐTER e Armağan, Ankara 1988, s ÇOLAK, Đlker: Mali Piyasaların Denetimi, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Özer SELĐÇĐ ye Armağan, Ankara 2006, s DEZOORT, F.T: An Analysis Of Experience Effects On Audit Committee Members Oversight Judgments, Accounting, Organizations and Society 1998, Vol.23, No: 1, s DOĞANAY, Đsmail: Anonim Şirketlerde, Yönetim Kurullarının Toplantı ve Karar (Nisabı) Nedir?, Yaklaşım Ocak 1995, S. 25, s DOĞRUSÖZ, Bumin: Ticaret Kanunu Tasarısı ile anonim şirketlere getirilmesi gereken işlem denetimi, Dünya Gazetesi, DÖNMEZER, Sulhi: Đcranın Tanzim Tasarrufları Đle Suç Đhdası, Anayasaya Aykırılık Đddiası Halinde Verilmesi Đcabeden Karar, ĐÜHFM 1962, C. XXVIII, S. 1, s DURAK, Robert: GAAS and PCAOB Standards: Applicability and Integration, [ ]. DURAL, Fatih: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Taslak ta Yer Alan Şirketlerin Denetimi ve Muhasebe Standartlarına Đlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, MÇD Ocak-Şubat-Mart 2005, S. 70, s ERDOĞAN, Murat: Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi 2002, s ERDOĞAN, Nurten: Hileler Karşısında Denetçinin Sorumluluğu ve SAS No. 82, MDB Şubat 2002, s EREM, Faruk: Reklâm Yasağı, TBBD 1996, S. 1, Yıl: 9, s FIRAT, Hüseyin: Globalleşmenin Ülkemiz Muhasebe Mesleğine Yarattığı Fırsatlar, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s Sempozyum.asp? id=1125 [ ]. Fon, Đmar Bankası için 1 kattrilyon borçlanıyor, Ekonomi Servisi, Milliyet Gazetesi, xviii

22 GÜL, Kudret/ERGÜN, Halil: Muhasebe Mesleğinde Etik, MDB Ocak 2004, s GÜRER, Hüseyin: Türkiye de Denetim Firmalarının Yaşadığı Sorun ve Zorluklar; Sürdürebilirlik ve Sosyal Sorumluluğun Değerlendirilmesi ve Öneriler, 2008, s. 1-2, Turkiyedenetimfirmalarininyasadigisorunvezorluklar.aspx [ ]. HELVACI; Mehmet: Denetim Kurulu, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Đle Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, Đstanbul 1997, s (Denetim) ĐBĐŞ, Cemal: "Muhasebe Denetiminde Analitik Đnceleme Prosedürlerinin Yeri ve Önemi", VS 1997, S. 111, Yıl. 16, s ĐÇEL, Kayıhan: Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğlerine Aykırılık Suçu, ĐÜHFM 1998, C. LVI, S. 1-4, s ĐMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatının Kazanılması ve Ortaklık Sözleşmesi Đle Bu Konuda Getirilebilecek Düzenlemeler, Prof. Dr. Ümit DOĞANAY ın Anısına Armağan, Đstanbul 1982, s KAPLAN, Đbrahim: Banka Gizliliği Bankanın Sır Saklama Borcu, Batider 1990, C. XXV, S. 4, s (Sır Saklama) KARASĐOĞLU, Fehmi/ALTAN, Mikail: Ülkemiz Muhasebe Meslek Mensuplarının Toplumun Çeşitli Katmanları Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s [ ]. KARASU, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Batider 2005, C. XXIII, S. 2, s xix

23 KARAYALÇIN, Yaşar: Üst Kuruluşlar Hukuku, Batider 1991, C. XVI, S. 1, s KARAYALÇIN, Yaşar: Đsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler, Batider 1993, C. XII, S. 1, s (Müteselsil Sorumluluk) KAYA, Arslan: Pay Sahibinin Bilgi Alma ve Đnceleme Hakkı, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Đle Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, Đstanbul 1997, s KAYA, Arslan: Ticari Sır, Üçüncü Oturum: Vergi, Ticaret Hukuku ve Bankacılık Açısından Bilgi Alma Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Panel, Ankara 5 Mayıs 2004, s (Bilgi Edinme) KAYA, Đdil: FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s vd., asp?id=1125 [ ]. KAYI, Ekrem: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Meslek Mensuplarının (SMMM ve YMM lerin) Hazırlanma Süreçleri ve Sorumlulukları, Đzmir YMMO, Aylık Bülten Temmuz-Ağustos 2007, S. 79, s KILIÇ, Hasan: Denetçinin Rotasyonu, 2008, s. 1-5, Pages/DenetcininRotasyonu.aspx [ ]. KIRCA, Çiğdem: Müteselsil Sorumlulukta Borçlar Kanunu Tasarısı Đle Getirilen Değişiklikler, Prof. Dr. Fikret EREN e Armağan, Ankara 2006, s (Müteselsil) KIRLIOĞLU, Hilmi/AKYEL, Nermin: Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi, MFD Ocak 2003, S. 17, s KĐRACI, Murat: Hile Riski Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, MDB Ocak 2005, s xx

24 KĐRMĐKĐL, Yusuf: Türkiye de Devletin Değişik Amaçlı Đşletme Denetimlerini ve Đşletme Đçi Denetimleri Tamamlayıcı Yönleriyle Bağımsız Đşletme Dışı Denetim, Đşletmelerdeki Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara Mayıs 1985, s KÖSE, Ahmet K./YILMAZ, Fatih: Mesleki Yeterlilik Öncesi IFAC ın Mesleki Kuralları, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s id=1125 [ ]. KUBĐLAY, Huriye: Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKĐNALP e Armağan, C. I, Đstanbul 2003, s KÜÇÜKSÖZEN, Cemal: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları, Active Mayıs-Haziran 2006, s. 1-8, 42 [ ]. (Denetim) MANAVGAT, Çağlar: Türk Hukukunda Đçerden Öğrenen Kavramı, Batider 1998, C. XIX, S. 4, s MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 1998, s MOROĞLU, Erdoğan: Tasarı Hakkında Genel Değerlendirme, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s OKTAY, Saibe: Đsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, ĐÜHFM 1996, C. 60, S. 1-2, s ÖÇAL, Akar: Denetçilerin Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılması, EĐTĐAD Ocak 1978, C. XIV, S. 1, s (Yönetim Kuruluna Katılma) ÖÇAL, Akar: Anonim Ortaklıklara Murakıp Seçileceklerde Aranılan Şartlar, EĐTĐAD 1969, C. V, S. 1, s ÖNDER, Türkan: Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Đstanbul xxi

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ MÖDAV 6. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 4-5 Aralık 2009, İstanbul MUHASEBECİ VE DENETÇİLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ Doç. Dr. Şaban Uzay Erciyes Üniversitesi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Anonim Ortaklıklarda İç Denetim adlı tez çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. Genel Bilgiler başlığı altındaki ilk bölümde, denetim kavramı, denetlemenin amacı ve önemi, denetlemenin değişik

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

TTK Tasarısı nda Anonim Ortaklıklar Hukuku na İlişkin Yeni Açılımlar Semineri

TTK Tasarısı nda Anonim Ortaklıklar Hukuku na İlişkin Yeni Açılımlar Semineri TTK Tasarısı nda Anonim Ortaklıklar Hukuku na İlişkin Yeni Açılımlar Semineri 18 Aralık 2006 1 18 Aralık 2006 2006 Deloitte Türkiye. Her Hakkı Saklıdır. TTK Tasarısı nda Anonim Ortaklıklar Hukuku na İlişkin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2015-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FAALİYET RAPORU 31052016 Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI 05.10.2004 BASIN AÇIKLAMASI 1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve söz konusu Kanunun değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Borçlar Kanunu Tasarısı Şartları ve Kapsamı Ticari Mümessiller Yetkisiz Temsil

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre düzenlenmiş, Bankamızın 2013

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA

Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465 TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA Kuruluş umuz tarafından, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26394 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri H. Erdal DEMİR, LL.M. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Adayı Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı