BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TĐCARET HUKUKU) ANABĐLĐM DALI BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ Doktora Tezi Aytaç Köksal Ankara

2 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TĐCARET HUKUKU) ANABĐLĐM DALI BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ Doktora Tezi Aytaç Köksal Tez Danışmanı Prof. Dr. Đsmail KIRCA Ankara

3

4 ĐÇĐNDEKĐLER BĐBLĐYOGRAFYA... KISALTMALAR... viii xxvii GĐRĐŞ I- Konunun Sunumu. 1 II- Konunun Amacı ve Sınırlandırılması 6 III- Đnceleme Yöntemi. 8 BĐRĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER, BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TANIMI, ÖZELLĐKLERĐ, BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ 1- BAĞIMSIZ DENETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 10 I- Tanımı ve Özellikleri.. 10 II- Amacı ve Yararları.. 17 A- Amacı.. 17 B- Yararları.. 18 III- Türleri. 21 A- Düzenlemelere Göre Bağımsız Denetim Türleri Yıllık Bağımsız Denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Özel Amaçlı Bağımsız Denetim a- TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 24 b- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre c- BBDY Hükümlerine Göre.. 28 B- Öğretiye Göre Bağımsız Denetim Türleri Niteliği Bakımından Yapılış Nedeni Bakımından. 30

5 3- Amacı Bakımından Kapsamı Bakımından. 34 IV- Konusu ve Kapsamı 35 V- Đlgili Düzenlemeler. 37 A- Amerika Birleşik Devletleri 38 B- IFAC 40 C- Avrupa Birliği. 41 D- Türkiye TTK Tasarısı Sermaye Piyasası Mevzuatı a- Genel Olarak.. 47 b- SPK Tebliğlerinin Niteliği Bankacılık Mevzuatı Mesleki Düzenlemeler Diğer Düzenlemeler BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TANIMI, ÖZELLĐKLERĐ, BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ I- Tanımı.. 61 II- Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması A- Özellikleri 64 B- Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması Hizmet Sözleşmesiyle Vekâlet Sözleşmesiyle Đstisna Sözleşmesiyle. 80 III- Hukuki Niteliği 92 ii

6 ĐKĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN UNSURLARI VE KURULUŞU 3- BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN UNSURLARI, KURULMASI, ŞEKLĐ, SÜRESĐ, ĐLANI VE KOŞULLARDA DEĞĐŞĐKLĐK 101 I- Unsurları II- Kurulması. 112 A- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 114 a- Kural: Genel Kurulun Bağımsız Denetim Kuruluşunu Seçmesi 115 b- Đstisnalar 118 aa- Mahkemenin Denetçiyi Ataması. 120 aaa- Nedenleri. 120 bbb-yetkili ve Görevli Mahkeme, Yargılama Usulü, Taraflar ve Süresi ccc- Mahkeme Kararının Doğurduğu Sonuçlar. 129 bb- Yönetim Kurulunun Denetçiyi Seçmesi Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ ve BBDY Hükümlerine Göre 136 a- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre b- BBDY Hükümlerine Göre. 145 B- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Đş Teklifini Değerlendirmesi C- Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şekli 155 III- Bağımsız Denetçinin Đlanı IV- Süresi V- Sözleşmenin Değiştirilmesini Gerektiren Nedenler 162 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN TARAFLARI 4- BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞU iii

7 I- Tanımı 168 II- Yetkilendirilmesi A- Yetkilendirilme Koşulları Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ ve BBDY Đle Aranan Ortak Koşulları Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Đle Aranan Diğer Koşullar BBDY Đle Aranan Diğer Koşular B- Başvurma ve Yetkilendirilme 179 III- Yapısı A- Organları 179 B- Pay Sahipleri Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Đle Aranan Koşullar BBDY Đle Aranan Koşullar C- Bağımsız Denetçiler Sorumlu Ortak Baş Denetçi ve Organ Niteliği. 190 a- Sorumlu Ortak Baş Denetçi 190 b- Organ Niteliği Diğer Bağımsız Denetim Elemanları 203 IV- Tasarı Hükümlerine Göre Denetçinin Denetlenen Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu V- Yetkileri 229 A- Bağımsız Denetim Đle Đlgili Bilgi ve Belgeleri Đsteme Yetkisi B- Genel Kurul Toplantılarına Katılma Yetkisi C- Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma Yetkisi 236 VI- Faaliyet Konuları VII- Yasak Faaliyetleri A- Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı 239 B- Reklam Yasağı 242 C- Haksız Rekabet BAĞIMSIZ DENETĐME TABĐ ORTAKLIKLAR I- TTK Tasarısı Düzenlemesine Göre 254 iv

8 II- Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ Düzenlemesine Göre A- Yıllık Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar 258 B- Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar 259 C- Özel Bağımsız Denetime Tabi Ortaklıklar III- BBDY Düzenlemesine Göre 260 IV- Diğer Düzenlemelere Göre. 260 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARIN BORÇLARI 6- BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞUNUN BORÇLARI I- Denetimi Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütme 263 A- Genel Standartlar Mesleki Yeterlilik Mesleki Özen ve Titizlik Bağımsızlık a- Genel Olarak b- Bağımsızlığı Tehdit Eden Hâller 276 aa- Çıkar Đlişkileri bb- Ücretler ve Diğer Gelirler 283 cc- Uzun Süreli Denetim Đlişkisinin Bulunması 286 dd- Denetim Dışı Hizmetler. 286 ee- Hediyeler ve Ağırlama 288 ff- Müşteri Varlıklarının Korunması 288 B- Görüş Bildirme Standardı 288 C- Denetimin Standartlara Uygun Yürütülmemesinin Sonuçları TTK Tasarısı Hükümlerine Göre 293 a- Denetçinin Denetlenen Ortaklığa Karşı Sorumluluğu. 293 b- Denetçinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu. 301 c- Denetlenen Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 306 v

9 2- Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre 307 a- Bağımsız Denetimin Hiç Yapılmamış Sayılması b- Hukuki Sorumluluk 309 aa- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu bb- Sorumlu Ortak Baş Denetçinin Sorumluluğu 314 c- Đdari ve Cezai Sorumluluk Bankacılık Mevzuatına Göre a- Hukuki Sorumluluk 318 b- Đdari ve Cezai Sorumluluk. 319 D- Sorumluluğun Koşulları Hukuka Aykırılık Zarar Uygun Đlliyet Bağı Kusur. 327 E- Mesleki Yaptırımlar 329 II- Bağımsız Denetim Raporunu Teslim Etme III- Çalışma Kâğıtlarını Saklama IV- Sır Saklama A- Sır Kavramı, Mesleki Sır ve Yükümlülüğün Hukuki Dayanakları B- Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı ve Đstisnaları C- Đçerden Öğrenenlerin Ticareti 349 D- Yükümlülük Altında Olanlar 352 E- Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları F- TTK Tasarı m. 404 ün Değerlendirilmesi DENETLENEN ORTAKLIĞIN BORÇLARI. 364 I- Ücret Ödeme II- Gerekli Bilgi ve Belgeleri Sağlama. 372 III-Bağımsız Denetim Raporunu Teslim Alma vi

10 BEŞĐNCĐ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐNĐN SONA ERMESĐ 8- SONA ERME NEDENLERĐ. 380 I- Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 380 A- TTK Tasarısı Hükümlerine Göre Denetlenen Ortaklığın Denetçiyi Görevden Alması Denetçinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi 389 B- Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre Denetlenen Ortaklığın Sözleşmeyi Sona Erdirme Nedenleri Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sözleşmeyi Sona Erdirme Nedenleri Sözleşmeyi Sona Erdirmede Usul 402 C- BBDY Hükümlerine Göre 406 D- Değerlendirme. 408 II- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Denetim Faaliyetinde Bulunma Yetkisinin Đptali A- Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ Hükümlerine Göre B- BBDY Hükümlerine Göre III- Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 415 IV- Bağımsız Denetimden Doğan Taleplere Đlişkin Zamanaşımı Süresi SONA ERMENĐN SONUÇLARI 418 SONUÇ ÖZET VE ABSTRACT vii

11 BĐBLĐYOGRAFYA I- Genel Eserler AKSOY, Tamer: Tüm Yönleriyle Denetim, C. 1, Ankara (Denetim) AKSOY, Tamer: Tüm Yönleriyle Denetim, C. 2, B. 2, Ankara ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, Genişletilmiş B. 7, Ankara ARENS, Alvin A./LOEBBECKE, James K.: Auditing An Integrated Approach 8th Ed., Printice Hall ARKAN, Sabih: Ticari Đşletme Hukuku, B. 10, Ankara (Ticari Đşletme) ARSLANLI, Halil: Anonim Şirketler II Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, Đstanbul AYTAÇ, Zühtü: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara BOZER, Ali: Sigorta Hukuku, Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri, B. 2, Ankara BOZKURT, Nejat: Muhasebe Denetimi, B. 4, Đstanbul CARMICHAEL, Douglas R./WILLINGHAM, John J./SCHALLER, Carol A.: Auditing Concepts and Methods, 6th Ed., Irwin McGraw Hill DONAY, Süheyl: Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Eski Yasa Đle Karşılaştırmalı Đlgili Yönetmeliklerle Beraber, Đstanbul (CMK) DURAN, Lûtfi: Đdare Hukuku Ders Notları, Đstanbul EBKE, Werner F.: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 4, Drittes Buch. Handelsbücher a HGB, München EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 9, Đstanbul ERĐŞ, Gönen: Açıklamalı-Đçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari Đşletme ve Şirketler, B.2, Ankara ERĐŞ, Gönen: Açıklamalı-Đçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari Đşletme ve Şirketler, C. 2, B. 4, Ankara (2007)

12 GĐRĐTLĐ, Đsmet/BĐLGEN, Pertev/AKGÜNER, Tayfun: Đdare Hukuku, Đstanbul GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut: Đdare Hukuku, C. 1: Genel Esaslar, B. 2, Ankara GÜNDAY, Metin: Đdare Hukuku, B. 7, Ankara GÜRBÜZ, Hasan: Muhasebe Denetimi, B. 4, Eskişehir GÜREDĐN, Ersin: Denetim ve Güvence Hizmetleri, B. 11, Đstanbul HATEMĐ, Hüseyin: Medeni Hukuka Giriş, B. 3, Đstanbul HATEMĐ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Đstanbul HIRSCH, Ernst E.: Ticaret Hukuku Dersleri, B. 2, Đstanbul ĐMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, B.4, Đstanbul (Ortaklıklar) KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç Đlişkileri Đle Đlgili Yasa Maddeleri ve Đçtihatlar, C. 6, Đstanbul KARAYALÇIN, Yaşar: Muhasebe Hukuku, Ankara (Muhasebe) KARAYALÇIN, Yaşar: Risk-Sigorta-Risk Yönetimi, Özel Sigorta Hukukuna Giriş, Ankara (Sigorta) KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticarî Đşletme, B.3, Ankara (Ticari Đşletme) KAVAL, Hasan: Muhasebe Denetimi, Ankara KENDER; Rayegân: Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku (Sigorta Müessesesi, Sigorta Sözleşmesi), B.9, Đstanbul KEPEKÇĐ, Cemal: Bağımsız Denetim, B. 5, Đstanbul KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 9, Ankara KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, B. 16, Ankara KÜÇÜKSÖZEN, Cemal: Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Đncelenmesi, Ankara (Yatırımcının Korunması) MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, B. 4, Ankara (Tasarı) ix

13 OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.4, Đstanbul OĞUZMAN, M. Kemal/SELĐÇĐ, Özer/OKTAY-ÖZDEMĐR, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), B. 7, Đstanbul OLGAÇ, Senaî: Kazaî ve Đlmî Đçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve Đlgili Hususi Kanunlar, C. II, Madde: , Đstanbul O'REILLY, Vincent M./WINOGRAD, Barry N./GERSON, James S./JAENICKE, Henry R.: Montgomery's Auditing, 12th Ed., John Wiley & Sons Inc ÖZAY, Đl Han: Günışığında Yönetim, Đstanbul PEDROJA, Graziano/ WATTER, Rolf: (in: HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/WATTER, Rolf: Kommentar Zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II Art OR, Basel 1994). POROY, Reha/TEKĐNALP, Ünal/ ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B. 9, Đstanbul POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari Đşletme Hukuku, B. 12, Đstanbul PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku, B. 4, Adana (Şirketler) TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç Đlişkileri, C. 2, B. 2, Ankara (Borçlar) TANDOĞAN, Halûk: Türk Mes uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes uliyet), Ankara (Sorumluluk) TANDOĞAN, Halûk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara (Sözleşme Dışı Sorumluluk) TANÖR, Reha: Türk Sermaye Piyasası, C. 1, Taraflar, Đstanbul (Taraflar) TANÖR, Reha: Türk Sermaye Piyasası, C. 2, Halka Arz, Đstanbul TEKĐL, Fahiman: Anonim Şirketler Hukuku, B. 2, Đstanbul TEKĐNALP, Ünal: Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, Đstanbul (Sermaye Piyasası) TEKĐNALP, Ünal: Banka Hukukunun Esasları, Đstanbul (Banka) TEKĐNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 7, Đstanbul x

14 UYGUR, Turgut: Açıklamalı-Đçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. 7, B. 2, Ankara ÜLKER, Sema: Alman Bilanço Hukuku, Ankara YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, B.7, Đstanbul II- Monografiler ve Tezler AKGÜL, Başak Ataman: Türk Denetim Kurumları, Đstanbul AKINCI, Şahin: Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanımı, B. 2, Đstanbul ALIŞKAN, Murat: Türk Ticaret Kanunu na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve Đlgili Fesih Davaları, Đstanbul ALTOP, Atilla: Türk, Đsviçre ve Alman Hukuklarında Bankaların Verdikleri Banka Bilgilerinden Dolayı Hukuki Sorumlulukları, Đstanbul ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku Nereye Gidiyor? (Kitap Tanıtmaları ile Birlikte Müziksel Bir Kontrpuan Denemesi), Ankara ARKAN, Sabih: Halka Açık Anonim Ortaklıkların Özellikleri ve Dış Denetimleri, Ankara (Denetim) ARSLAN, Đbrahim: Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya AYTAÇ, Zühtü: Anonim Ortaklıklarda Đbra, Ankara BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, Đstanbul (Kayıtlı Sermaye) BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, Đstanbul (Ana Sözleşme) BATTAL, Ahmet: Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara BĐLGE, Mehmet Emin: Ticari Sırların Korunması, B. 2, Ankara xi

15 BĐLGĐLĐ, Fatih: Yeni Gelişmelerle Đsviçre ve Alman Hukuklarında Anonim Ortaklıkların Organlarının Davranışlarından Dolayı Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu ve Organların Tazminat Borcu, Ankara BURCUOĞLU, Halûk: Son Mahkeme Kararları ve Yargıtay Kararlar Işığında Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, Taşınmaz Kirası Sözleşmelerinde ve Dövize Endeksli Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama Uygulaması, Đstanbul BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara CAN, Mertol: «Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları»na Genel Bir Bakış! (Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Acaba Yeniden Gözden Geçirilmesi Gereken Bir Düzenleme mi?), Ankara ÇAMOĞLU, Ersin: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, Đstanbul (Sorumluluk) ÇELĐK, Aydın: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara DEMĐRBAŞ, Harun: Yenilik Doğuran Haklar, Đstanbul DONAY, Süheyl: Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, Đstanbul (Meslek Sırrı) GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat: Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller, Ankara GÜRPINAR, Damla: Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Đzmir HELVACI, Mehmet: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, Đstanbul (Sorumluluk) HELVACI, Mehmet: Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklık Genel Kurullarının Yapılması (Đlgili Mevzuatla Birlikte), Đstanbul (Genel Kurul) ĐZMĐRLĐ, Yadigâr: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara KABAALĐOĞLU, Haluk: Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Đlkesi, Đstanbul KAPLAN, Đbrahim: Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara (Sözleşme) xii

16 KARABABA, Serdar: Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması, Ankara KARATAŞ, Đzzet: Eser (Đnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2004, s. 23; ÖZ, Turgut: Đş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Đstanbul KIRCA, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara (Sorumluluk) KIRCA, Đsmail: Ticari Mümessillik, Ankara KORKUT, Ömer: Anonim Şirketlerde Đnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara MĐMAROĞLU, Sait Kemal: Anonim Şirketlerde Đdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, B. 4, Ankara NOMER, Füsun: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, Đstanbul ÖZ, Turgut: Đş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Đstanbul ÖZŞAHĐN, Gülfer: Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere Đlişkin Sorumluluğu, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organların Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara PULAŞLI, Hasan: Corporate Governance, Ankara SARI, Suat: Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, Đstanbul SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Đstanbul (Borçlar) SEROZAN, Rona: Tüzel Kişiler, Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, B. 2, Đstanbul (Tüzel Kişiler) SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Đstanbul ŞENOCAK, Kemal: Mesleki Sorumluluk Sigortası, Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara ŞENOCAK, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini Đsteme Hakkı, Ankara (Eser Sözleşmesi) xiii

17 ŞENOCAK, Zarife: Borçlunun Đfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara (Đfa Yardımcıları) TUĞ, Adnan: Türk Özel Hukukunda Şekil, B. 2, Konya TURANBOY, Asuman: Halka Açık Banka ve Hissedarların Korunması, Ankara TURANBOY Asuman: Đnsider Muameleleri, Ankara (Đnsider) TÜRK, Ahmet: Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları (TTK m. 324), Ankara ULUSOY, Ali: Bağımsız Đdari Otoriteler, Ankara ULUSOY, Yasin: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, Ankara ÜÇER, Mehmet: (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü, Ankara YANLI, Veliye: Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, Đstanbul YAVAŞOĞLU, Mustafa: Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim- Yorum, Uygulama ve Açıklamalar, B. 1, Ankara YILANCI, Münevver: Đç Denetim, Eskişehir YILDIZ, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit Đşlem Đlkesi, Ankara (Eşit Đşlem) YILMAZ, Eyüp: Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara YĐĞĐT, Đlhan: Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Đşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Đstanbul III- Makaleler ve Bildiriler AKGÜN, Ali Đhsan: "Đşletmelerde Đç Denetim Uygulaması", VD 1999, S. 212, s AKIŞIK, Orhan: Đç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim Đçindeki Yeri, MDB Ocak 2005, s xiv

18 AKIŞIK; Orhan: Hizmet Sözleşmesinin Bağımsız Denetim Açısından Önemi, MÇD, S.62, Ocak-Şubat-Mart 2003, dergi.asp?id=1123 [ ]. AKIŞIK, Orhan: Denetimde Bağımsızlık Đlkesinin Yeri, s. 1-15, 002/liste.htm [ ]. (Bağımsızlık) AKSOY, Tamer: Türkiye de Muhasebe Mesleği Etiği ve Etik Kuralları Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, Bülten Mayıs-Haziran 2006, S. 166, s , [ ]. AKSOY, Tamer: Denetçi ve Denetim Şirketinin Dönüşümlü Rotasyonu, Bülten Ocak-Şubat 2007, S. 170, s , [ ]. (Rotasyon) AKSOY, Tamer: Kurumsal Yönetim Bağlamında SOA nın Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler, Bülten Mart-Nisan 2006, S. 165, s. 6-10, org.tr/inc/blten165.pdf [ ]. AKSOY, Tamer: Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine Đlişkin Analitik Bir Değerlendirme, MDB Eylül 2005, s AKÜNAL, Teoman: Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin Nisbiliği Prensibinin Aşılması, YD 1988, C. 14, S. 1-2, s AKYEL, Nermin/KARACA, Nevran: Bağımsız Denetim Açısından Etik ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları, MÇD 2005, S.72, s ALLEN, Warren: International Federation of Accountants and the Education Committee,www.ifac.org/Library/SpeechArticle.tmpl?NID= [ ]. ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketin Murakabesi Yolları, Batider 1961, C. I, s ANSAY, Tuğrul: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü mü?, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ e Armağan, Ankara 2003, s xv

19 ARIKAN, Yahya: Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Denetimle Đlgili Maddelere Ait Görüş ve Değerlendirmeler, MÇD Nisan-Mayıs-Haziran 2005, S.71, s ARIKAN, Yahya: Haksız Rekabet Meslek Yaşantımızın Birinci ve Çözümlenmesi Gereken En Temel Sorunumuzdur, MÇD Ekim-Kasım-Aralık 2000, S. 53, s (Haksız Rekabet) ARKAN, Sabih: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Đlişkin Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildiriler-Tartışmalar, Mayıs 2005, Ankara 2005, s (Tasarı) AYSAN, Mustafa A.: Ekonomik Kalkınmada Muhasebe Denetiminin Rolü, I. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2005, s , [ ]. AYTAÇ, Zühtü: Anonim Ortaklıklar Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü, Batider 1979, C. X, s (Sır Saklama) AYTEKĐN, Selda: Muhasebe Açısından Şirket Yönetimine, Düzenleyici Otoriteye ve Denetçiye Düşen Sorumluluklar, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Nisan 2003, s. 1-7, [ ]. BAHTĐYAR, Mehmet: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kuruluş ve Faaliyete Geçiş Esasları, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU na 65. Yaş Günü Armağanı, Đstanbul 1999, s BAHTĐYAR, Mehmet: Sigorta Poliçesi Özel Koşulları, Genel Koşullardan Ayırdedilmesi ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ali BOZER e Armağan, Ankara 1998, s (Sigorta) BAHTĐYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Rapor Hazırlamamaları ve Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmamaları Nedeniyle Komiserin Toplantıyı Açmamasının Sonuçları (Somut Bir Olaya Đlişkin Notlar), Makaleler II, Đstanbul 2008, s (Genel Kurul) xvi

20 BAŞARAN, Cansen: Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s. 1-7, Sempozyum.asp?id=1125 [ ]. BATTAL, Ahmet: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Özel Finans Kurumlarının Denetimi Đle Đlgisi, DÜHFD 1992, S. 5, s (Denetim) BOZTOSUN, Ayşe ODMAN/ÜNAL, Akın: Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, Đşletme Adına ve Haksız Rekabete Đlişkin Hükümlerin Değerlendirmesi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s CĐVAN, Mehmet/YILDIZ, Ferah: Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s. 1-23, Sempozyum.asp?id=1125 [ ]. ÇAĞA, Barbaros: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s ÇAMOĞLU, Ersin: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu Hakkında Düşünceler, Đkt. ve Mal. 1970, C.XVII, S.12, s ÇATIKKAŞ, Özgür/YURTSEVER, Gürdoğan: Türkiye Uygulamaları Açısından Denetim Komiteleri Üzerine Bir Değerlendirme, MÇD Mayıs- Haziran 2007, s ÇELEN, Erol*: Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydınlatma Đlkesi, MÇD Nisan-Mayıs-Haziran 2001, S. 55, Başlık A, [ ]. (*): * işareti, internetten ulaşılan bazı makalelerde, sayfa numarası verilmemiş olması nedeniyle; alıntı yapılan bölümlerin belirlenebilmesi için, başlık biçiminde yollama yapıldığını belirtmek üzere konulmuştur. xvii

21 ÇELĐKTAŞ, Demet: Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı Đleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Kudret AYĐTER e Armağan, Ankara 1988, s ÇOLAK, Đlker: Mali Piyasaların Denetimi, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Özer SELĐÇĐ ye Armağan, Ankara 2006, s DEZOORT, F.T: An Analysis Of Experience Effects On Audit Committee Members Oversight Judgments, Accounting, Organizations and Society 1998, Vol.23, No: 1, s DOĞANAY, Đsmail: Anonim Şirketlerde, Yönetim Kurullarının Toplantı ve Karar (Nisabı) Nedir?, Yaklaşım Ocak 1995, S. 25, s DOĞRUSÖZ, Bumin: Ticaret Kanunu Tasarısı ile anonim şirketlere getirilmesi gereken işlem denetimi, Dünya Gazetesi, DÖNMEZER, Sulhi: Đcranın Tanzim Tasarrufları Đle Suç Đhdası, Anayasaya Aykırılık Đddiası Halinde Verilmesi Đcabeden Karar, ĐÜHFM 1962, C. XXVIII, S. 1, s DURAK, Robert: GAAS and PCAOB Standards: Applicability and Integration, [ ]. DURAL, Fatih: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Taslak ta Yer Alan Şirketlerin Denetimi ve Muhasebe Standartlarına Đlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, MÇD Ocak-Şubat-Mart 2005, S. 70, s ERDOĞAN, Murat: Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği, Doğuş Üniversitesi Dergisi 2002, s ERDOĞAN, Nurten: Hileler Karşısında Denetçinin Sorumluluğu ve SAS No. 82, MDB Şubat 2002, s EREM, Faruk: Reklâm Yasağı, TBBD 1996, S. 1, Yıl: 9, s FIRAT, Hüseyin: Globalleşmenin Ülkemiz Muhasebe Mesleğine Yarattığı Fırsatlar, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s Sempozyum.asp? id=1125 [ ]. Fon, Đmar Bankası için 1 kattrilyon borçlanıyor, Ekonomi Servisi, Milliyet Gazetesi, xviii

22 GÜL, Kudret/ERGÜN, Halil: Muhasebe Mesleğinde Etik, MDB Ocak 2004, s GÜRER, Hüseyin: Türkiye de Denetim Firmalarının Yaşadığı Sorun ve Zorluklar; Sürdürebilirlik ve Sosyal Sorumluluğun Değerlendirilmesi ve Öneriler, 2008, s. 1-2, Turkiyedenetimfirmalarininyasadigisorunvezorluklar.aspx [ ]. HELVACI; Mehmet: Denetim Kurulu, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Đle Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, Đstanbul 1997, s (Denetim) ĐBĐŞ, Cemal: "Muhasebe Denetiminde Analitik Đnceleme Prosedürlerinin Yeri ve Önemi", VS 1997, S. 111, Yıl. 16, s ĐÇEL, Kayıhan: Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğlerine Aykırılık Suçu, ĐÜHFM 1998, C. LVI, S. 1-4, s ĐMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatının Kazanılması ve Ortaklık Sözleşmesi Đle Bu Konuda Getirilebilecek Düzenlemeler, Prof. Dr. Ümit DOĞANAY ın Anısına Armağan, Đstanbul 1982, s KAPLAN, Đbrahim: Banka Gizliliği Bankanın Sır Saklama Borcu, Batider 1990, C. XXV, S. 4, s (Sır Saklama) KARASĐOĞLU, Fehmi/ALTAN, Mikail: Ülkemiz Muhasebe Meslek Mensuplarının Toplumun Çeşitli Katmanları Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s [ ]. KARASU, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Batider 2005, C. XXIII, S. 2, s xix

23 KARAYALÇIN, Yaşar: Üst Kuruluşlar Hukuku, Batider 1991, C. XVI, S. 1, s KARAYALÇIN, Yaşar: Đsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler, Batider 1993, C. XII, S. 1, s (Müteselsil Sorumluluk) KAYA, Arslan: Pay Sahibinin Bilgi Alma ve Đnceleme Hakkı, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Đle Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, Đstanbul 1997, s KAYA, Arslan: Ticari Sır, Üçüncü Oturum: Vergi, Ticaret Hukuku ve Bankacılık Açısından Bilgi Alma Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Panel, Ankara 5 Mayıs 2004, s (Bilgi Edinme) KAYA, Đdil: FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s vd., asp?id=1125 [ ]. KAYI, Ekrem: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Meslek Mensuplarının (SMMM ve YMM lerin) Hazırlanma Süreçleri ve Sorumlulukları, Đzmir YMMO, Aylık Bülten Temmuz-Ağustos 2007, S. 79, s KILIÇ, Hasan: Denetçinin Rotasyonu, 2008, s. 1-5, Pages/DenetcininRotasyonu.aspx [ ]. KIRCA, Çiğdem: Müteselsil Sorumlulukta Borçlar Kanunu Tasarısı Đle Getirilen Değişiklikler, Prof. Dr. Fikret EREN e Armağan, Ankara 2006, s (Müteselsil) KIRLIOĞLU, Hilmi/AKYEL, Nermin: Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi, MFD Ocak 2003, S. 17, s KĐRACI, Murat: Hile Riski Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, MDB Ocak 2005, s xx

24 KĐRMĐKĐL, Yusuf: Türkiye de Devletin Değişik Amaçlı Đşletme Denetimlerini ve Đşletme Đçi Denetimleri Tamamlayıcı Yönleriyle Bağımsız Đşletme Dışı Denetim, Đşletmelerdeki Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara Mayıs 1985, s KÖSE, Ahmet K./YILMAZ, Fatih: Mesleki Yeterlilik Öncesi IFAC ın Mesleki Kuralları, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan 2003, s id=1125 [ ]. KUBĐLAY, Huriye: Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKĐNALP e Armağan, C. I, Đstanbul 2003, s KÜÇÜKSÖZEN, Cemal: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları, Active Mayıs-Haziran 2006, s. 1-8, 42 [ ]. (Denetim) MANAVGAT, Çağlar: Türk Hukukunda Đçerden Öğrenen Kavramı, Batider 1998, C. XIX, S. 4, s MOROĞLU, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 1998, s MOROĞLU, Erdoğan: Tasarı Hakkında Genel Değerlendirme, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Mayıs 2005, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s OKTAY, Saibe: Đsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, ĐÜHFM 1996, C. 60, S. 1-2, s ÖÇAL, Akar: Denetçilerin Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılması, EĐTĐAD Ocak 1978, C. XIV, S. 1, s (Yönetim Kuruluna Katılma) ÖÇAL, Akar: Anonim Ortaklıklara Murakıp Seçileceklerde Aranılan Şartlar, EĐTĐAD 1969, C. V, S. 1, s ÖNDER, Türkan: Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Đstanbul xxi

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHĐPLERĐ........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK Ülgen Aslan DÜZGÜN * ÖZET Modern sermaye piyasalarının vazgeçilmez unsurlarından olan aracı kurumlar ve merkez dışı örgütleri, Sermaye Piyasası Kanunu(SerPK)

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOSYA Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 11 Mayıs 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı