FAAL YET RAPORU Finansal Hizmetler Grubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia Hakk nda 04 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri 07 Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler 07 Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 07 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Genel Müdür ün Mesaj 10 DenizBank n Sektördeki Konumu 14 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar 15 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 16 Bankac l k Hizmetleri 16 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 28 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 32 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 34 Kültür Hizmetleri 36 BÖLÜM II - YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 38 Yönetim Kurulu 38 Üst Yönetim 42 Denetçiler 47 Komiteler 48 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 49 nsan Kaynaklar ve E itim 51 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt fllemler 52 Al nan Destek Hizmetleri 52 DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 53 Yat r mc liflkileri 71 BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 72 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 72 Denetçi Raporu 73 Denetim Komitesi nin De erlendirmeleri 74 Risk Yönetimi Politikalar 75 Mali Durum De erlendirmesi 77 Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdikleri Notlar 77 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 77 BÖLÜM IV DENET M RAPORLARI, F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Denetim Raporu Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Denetim Raporu 167 Organizasyon fiemas Adres Bilgileri

3 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) YATIRIM BANKACILI I VE ARACILIK H ZMETLER DEN ZYATIRIM EKSPRESYATIRIM DEN ZTÜREV DEN Z YATIRIM ORTAKLI I DEN Z PORTFÖY YÖNET M F NANSAL K RALAMA VE FAKTOR NG H ZMETLER DEN ZLEAS NG DEN ZFAKTOR NG B LG TEKNOLOJ S H ZMETLER INTERTECH KÜLTÜR H ZMETLER DEN ZKÜLTÜR

4 BÖLÜM I. SUNUfi BAfiLICA KONSOL DE F NANSAL GÖSTERGELER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (milyon YTL) 2006* 2005* 2004** 2003** 2002** Devlet Tahvilleri*** Krediler, net 8, fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Borçlanma Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (793) (501) (458) (513) (473) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (666) (561) (469) (340) (340) Net Kâr Sermaye Yeterlilik Oran %14 %15 %18 %18 %19 Özkaynak Kârl l %28 %23 %19 %22 %6 DenizBank fiube Say s Personel Say s ATM Say s POS Say s Kredi Kart Say s * Bu faaliyet raporunun ön kısımlarında kullanılan tüm finansal rakamlar, TMS ve TFRS ye uygun olarak hazırlanmış ve denetlenmiş konsolide finansal tablolardan alınmışlardır (bkz. Bağımsız Denetim Raporu-Üçüncü Bölüm-Muhasebe Politikaları). ** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) yayımlamış olduğu 15 ve 17 no lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri ne göre oluşturulmuş ve denetlenmiş konsolide finansal rakamlardır. *** Menkul kıymetler portföyü toplamı, cari fiyatlar üzerinden değerlendirilmiştir FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 02

5 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının DenizBank a Verdiği Notlar Moody s Investors Service Uzun Vadeli Yabanc Para Mevduat B1 Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat A3 K sa Vadeli Yerel Para Mevduat Prime-2 Görünüm Dura an Finansal Dayan kl k D+ Görünüm Dura an FitchRatings Uzun Vadeli Yabanc Para IDR* BB K sa Vadeli Yabanc Para B Görünüm Pozitif Uzun Vadeli Yerel Para BB+ K sa Vadeli Yerel Para B Görünüm Pozitif Bireysel C/D Destek 3 Ulusal AA (tur) Görünüm Dura an * IDR: Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Misyon Sektördeki konumu, imaj ve kurumsal nitelikleri ile çal flan n n, müflterisinin ve hissedar n n memnuniyetini maksimize eden bir banka olmak Vizyon DenizBank n vizyonu, sürdürülebilir ve kârl büyümeyi sa layarak Türkiye deki ilk befl banka aras nda yer almak ve uluslararas finansal ortam n bölgemizdeki en güçlü orta olmakt r. Söz konusu bölge Ortado u, Kafkaslar, Balkanlar ve CIS ülkeleridir. 03 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

6 BÖLÜM I. SUNUfi KISACA DEXIA HAKKINDA DEXIA LE YEN UFUKLAR Kamu Finansman Alan nda Bir Avrupa Bankas ve Bir Dünya Lideri Dexia, 1996 y l nda, Avrupa n n iki büyük yerel kamu finansman kuruluflu olan Crédit Local de France ve Crédit Communal de Belgique in birleflmesi sonucunda kurulmufltur. Bu iki kurulufl daha sonra 1999 y l nda, Banque Internationale à Luxembourg (BIL) ile birleflerek, Dexia ad nda halka aç k bir flirket haline gelmifltir. Bu, Avrupa bankac l k sektöründeki s n r ötesi ilk birleflmelerden biridir. Bugün Dexia, Avro Bölgesi nin en büyük 20 bankas aras nda yer almaktad r ve stratejisini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa da (Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye) evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman konular nda küresel liderlik. ki Temel Hedef: Avrupa da Evrensel Bankac l k ve Küresel Boyutta Kamu/Proje Finansman Dexia önemli bir "bireysel" banka olarak Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye de 5,5 milyon müflteriye hizmet vermektedir. Y llar içinde Dexia ürün ve hizmet yelpazesini gelifltirerek bireysel müflterilere, küçük ve orta büyüklükte flirketlere ve yat r mc lara hizmet vermek ve varl k yönetimi, sigortac l k, yat r m hizmetleri ve sermaye piyasalar nda aktif rol oynamak gibi tüm bankac l k konular nda faaliyet göstermeye bafllam flt r y l nda gerçeklefltirilen birleflmeden ve sonras nda Amerika Birleflik Devletleri nde Financial Security Assurance n (FSA) al nmas ndan sonra, Dexia, yerel kamu finansman alan nda dünyan n en büyük bankas haline dönüflmüfltür. Dexia, ileri seviyedeki uzmanl, uzun vadeli bak fl aç s ve ödeme gücü son derece yüksek müflterileriyle rakiplerinin önüne geçmekte, bu alandaki stratejilerini küresel ölçekte gerçeklefltirmektedir. flkollar Kamu/Proje Finansman ve Kredi Gelifltirme Dexia kamu finansman alan nda dünya çap nda bir lider konumundad r. Dexia Grubu, ifltirakleri ve flubeleriyle birlikte dünyada toplam otuz ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Bunlar n bafl nda Fransa, Belçika, talya, Kuzey Amerika ve Meksika, Almanya, spanya, ngiltere, skandinavya, sviçre, Avusturya, Slovakya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, srail, Bulgaristan, Macaristan ve Japonya gelmektedir FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 04

7 Büyük çapl ve sürekli geliflen kamu altyap ihtiyaçlar n n finansman için kredi talep eden yüksek kalitedeki firmalar n flekillendirdi i bu genifl pazarda Dexia, uluslararas boyutlarda büyüyebilmek için gerekli tüm olanaklara ve potansiyele sahiptir. Dexia ya gelirlerinin yar s ndan fazlas n kazand ran bu iflkolundaki baflar n n temelinde Banka n n büyüklü ü, sundu u yenilikler, uzmanl ve uzun vadeli bak fl aç s yer almaktad r. Dexia, aralar nda kredi verme, tahvil ihraç, üst düzeyde yap land r lm fl projeler, kredi gelifltirilmesi gibi faaliyetlerin bulundu u bir dizi uygulamayla bu pazarda yerini almakta, tüm bunlar n yan s ra müflterilerine, sigorta, ödeme sistemleri, varl k yönetimi gibi farkl alanlarda da hizmet sunmaktad r. Perakende Finansal Hizmetler Belçika da bireysel bankac l k alan nda ülkenin en iyi bankalar ndan biri olan Dexia, küçük tasarruf sahiplerine ve küçük ve orta boy flirketlere bankac l k ve sigorta hizmetleri sunmaktad r. Ayn flekilde, Dexia BIL de Lüksemburg da bireysel bankac l k alan nda büyük bir banka konumunda bulunmaktad r. Dexia Banka Slovensko ise Grubun Slovakya daki bireysel hizmet bankas d r. Dexia 2006 y l nda, Türkiye nin en büyük alt nc özel bankas olan DenizBank devralm flt r. Y llar içinde özel bankac l k faaliyetlerini gelifltirerek önemli bir noktaya gelen Dexia, aralar nda Belçika, Lüksemburg, Fransa, spanya ve sviçre nin bulundu u birçok Avrupa ülkesinde de birimler ve ortak giriflimler sat nalm fl veya kurmufltur. Hazine ve Finans Piyasalar Dexia n n temel faaliyetleri, Grubun sermaye piyasalar nda önemli bir rol oynamas n desteklemektedir. Sermaye piyasalar ndaki güçlü konumu ve yüksek ifllem hacmi ile Grup, bilançosunu fonlay p yönetebilmekte ve farkl iflkollar ndaki müflterileri için geliflmifl ürün ve çözümler sunmaktad r. Bu alandaki faaliyetleri tüm Gruba destek sa lamakla kalmay p, ayn zamanda önemli ölçüde gelir getiren bir kâr merkezi olarak da görev yapmaktad r. Bugün Dexia, Avro Bölgesi nin en büyük 20 bankas aras nda yer almaktad r ve stratejisini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa da (Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye) evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman konular nda küresel liderlik. 05 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

8 BÖLÜM I. SUNUfi KISACA DEXIA HAKKINDA Varl k Yönetimi, Sigorta ve Yat r mc Hizmetleri Bugün, ürünlerinin üçte birini üçüncü flah slar kanal yla farkl kurulufllara pazarlayan Dexia Asset Management konusunda Avrupa n n önde gelen kurulufllar ndand r. Dexia Insurance Services ise Grubun Belçika, Lüksemburg ve Fransa daki perakende a lar nda sat lan tüm hayat ve hayat d fl sigorta ürünlerini sa lamaktad r. Yat r mc ya yönelik hizmetler alan nda ise, 2005 y l nda Royal Bank of Canada ile bir ortak giriflim olarak kurulan ve bugün dünyan n en büyük on saklama bankas ndan biri olan RBC Dexia Investor Services faaliyet göstermektedir. Genifl Uzmanl k, Üstün Performans ve Yüksek Kredi Notu Dexia n n baflar s n n alt nda sadece sa lam temeller üzerinde kurulmufl bir kurum olmas ve güçlü da t m becerilerine sahip olmas de il, ayn zamanda müflterilerinin finansal gereksinimlerine yan t verebilecek etkin ürünler ve yenilikçi çözümler gelifltirebilen bir banka olmas da yatmaktad r. Faaliyet gösterdi i tüm iflkollar nda profesyonellerin ilgi oda bir banka olan Dexia, sat fl garantisi, risk takibi, operasyonel disiplin ve ürün performans gibi alanlarda son derece yüksek standartlara sahiptir. Dexia, bankac l k sektöründe en yüksek kredi notuna sahip bankalardan biridir. Banka n n üç ifltiraki olan Dexia Crédit Local, Dexia Bank ve Dexia BIL in kredi notlar s ras yla AA, Aa2 ve AA+ düzeyindedir. Avrupa da bulunan tamam Dexia ya ait yan kurulufllardan ikisi, AAA- notuna sahip tahvil ihraç etmifllerdir. ABD nin en büyük dört tahvil sigortalayan kuruluflundan biri olan FSA n n kredi notu ise AAA d r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 06

9 DÖNEM Ç NDE YAPILAN ANA SÖZLEfiME DE fi KL KLER 2006 y l içinde Ana Sözleflme de de ifliklik yap lmam flt r. ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE DE fi KL KLER DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s afla daki tabloda gösterilmektedir. DenizBank n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r. May s 2006 tarihinde Zorlu Grubu ile Avrupa n n önde gelen finans gruplar ndan Dexia aras nda yap lan sat fl anlaflmas n n ard ndan yasal izinlerin tamamlanmas yla DenizBank n %75 i, 17 Ekim 2006 da Dexia ya geçmifltir y l nda DenizBank n ödenmifl sermayesinde herhangi bir de ifliklik gerçekleflmemifltir. YÖNET C LER N SAH P OLDUKLARI PAYLAR DenizBank Genel Müdürü Hakan Atefl adet hisseyle %0, , Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bodur adet hisseyle %0, paya sahiptir. May s 2006 tarihinde Zorlu Grubu ile Avrupa n n önde gelen finans gruplar ndan Dexia aras nda yap lan sat fl anlaflmas n n ard ndan yasal izinlerin tamamlanmas yla DenizBank n %75 i, 17 Ekim 2006 da Dexia ya geçmifltir. DenizBank Ortakl k Yap s * Pay Pay Toplam Nominal Pay Oran Sahipleri Adedi De er (YTL) (%) Dexia Participation Belgique SA ,74 M. Cem Bodur ,00 Hakan Atefl ,00 Halka Aç k K s m ,26 (*) 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle ,00 07 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

10 BÖLÜM I. SUNUfi YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan Son zamanlardaki küresel düzeydeki olumlu ortamdan yararlanan Türkiye ekonomisi, bu sayede enflasyonu düflürebilmifl ve h zl bir büyüme dinami i yakalayabilmifltir. Bunun yan s ra, mevcut hükümet tek parti iktidar olman n sa lad politik istikrar çok iyi kullanm fl, ekonominin önemli organlar aras nda baflar l bir koordinasyon gerçeklefltirmifl ve piyasalarda güven ortam n n yarat lmas na önemli katk yapm flt r. Bütçe performans da güven ortam n n oluflmas nda önemli bir paya sahiptir. Ancak küresel ekonominin ABD ekonomisinin etkisinde bir duraklama dönemine girmesi ve ABD ekonomisinin y ll k büyüme oran n n, bugünkü %5 seviyesinden %3,5 e düflmesi beklenmektedir. Bu durum, küresel büyümeden pay n ilk s ralarda alan geliflmekte olan ekonomilere do ru yönelen likiditeyi olumsuz etkileyebilir. Maalesef Türkiye nin artan cari aç, beklenen bu küresel geliflmeler karfl s nda bir k r lganl k nedeni olarak önümüzde durmaktad r. AB müzakereleri bir süre daha k sa vadeli olmak üzere fonlama sa lamada katk da bulunacak ama giderek daha pahal bir hale gelecektir. K smen kur hareketinden k smen de bugün hükümetin daha da s k laflt rd n gördü ümüz bütçe ve para politikalar ndan destekle ekonomik büyüme yavafllayacakt r. May s ay nda ortaya ç kan küresel dalgalanmadan kaç n lmaz olarak geliflmekte olan birçok ülke etkilenmifl, artan reel faizlerle Türkiye de bu geliflmeden pay n alm flt r. Ama beklendi i gibi bir kriz ortam oluflmam fl ve Türk ekonomisi küresel krizlere karfl dayakl oldu unu ispat etmifltir. Önümüzdeki günlerde risksiz reel getiriler düflecek, yat r m araçlar daha da çeflitlenecek, yat r mc lar n yat r mlar n yönlendirirken mutlaka ekonomiyi iyi takip eden finans profesyonellerinden yard m almalar gerekecektir. K saca anlatmaya çal flt m mevcut ve gelecekte bekledi imiz bu ekonomik geliflmeler karfl s nda DenizBank olarak tedbirli büyüme stratejimizi sürdürece iz; muhafazakar kredilendirme ilkelerimize ba l kalmaya devam edece iz ve etkin risk yönetim uygulamalar na her zaman oldu u gibi öncelik verece iz. Maliyetlerimizi afla çekmeye devam ederek verimlili imizi art raca z. Gemi infla, turizm, tar m, sa l k ve yurtd fl taahhüt iflleri gibi nifl pazarlar üzerinde odaklanarak kârl l m z yükseltece iz. Alternatif da t m kanallar m z n kullan m oranlar n art rarak birçok ürün ve hizmetimizi flubeler ve bu kanallar üzerinde oluflturaca m z "portal"lar arac l yla müflterilerimize sunaca z. Ço unluk orta m z Dexia n n taahhüdü stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri yarat rken ve müflterilerimize aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. Evrensel bankac l k franchise a n n geniflletilmesi de gelece e yönelik planlar m z aras ndad r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 08

11 Bu amaçla, Türkiye de DenizBank n mevcut kusursuz konumundan yararlanacak ve belirli alanlarda Dexia n n uzmanl n getirece iz. DenizBank stratejisinin baflar ile uygulanmas için yeni yollar gelifltirecek ve böylece evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman alanlar nda Türkiye de ve bölgede hizmet veren lider bir finansal grup oluflturaca z y l nda DenizBank n Dexia Grubu na net gelir katk s, kamu/proje finansman alanlar nda %5 in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olacakt r. Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 162 yeni flube aç lmas ve yeni eleman al nmas öngörülmektedir. Dexia, mortgage, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün gam n geniflletmek için DenizBank a önemli bir destek sa layacakt r. Dexia Grubu nun bir üyesi olmak DenizBank a kurumsal ve ticari bankac l k alanlar nda art r lm fl rekabet gücü ile daha yüksek hacimli ve daha ucuz fonlama olanaklar kazand racakt r. Bu sayede uluslararas muhabir banka a daha etkin kullan lacakt r. Dexia n n müflteri a na eriflim ile yeni ifl f rsatlar yaratma kapasitesi artacak ve daha genifl bir ürün gam sunulabilecektir. Kamu sektörünün tüm ihtiyaçlar için baflvurulacak "adres" olma özelli ini tafl yan Dexia, Türkiye de de yerel kamu sektörüne, borç yönetimi, proje finansman, sigorta, varl k yönetimi, ödeme, kredi gelifltirme, uzun vadeli kredi, k sa vadeli kredi ve yap land r lm fl kredi hizmetleri ile sermaye piyasas çözümleri sunacakt r. Baflar lar m zdaki en önemli etkenlerden biri de sahip oldu umuz üstün nitelikli ve yüksek motivasyona sahip insan kayna m zd r. DenizBank n kurumsal de erleri içinde yer alan tak m ruhu, yaflad baflar l büyüme sürecinde en büyük etken olmufltur. Bu vesile ile tüm çal flma arkadafllar ma teflekkürü bir borç bilirim. De erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za da bu vesile ile teflekkür eder, onlar n güvenlerine lay k oldu umuzu umarak sayg lar m iletirim. Hep birlikte çok daha ilerilere gidece imize eminim. Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan Ço unluk orta m z Dexia n n taahhüdü stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri yarat rken ve müflterilerimize aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. 09 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

12 BÖLÜM I. SUNUfi GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Hakan Atefl Genel Müdür DenizBank ana hissedar Dexia n n rüzgar yla önceden belirlenmifl olan rotas nda h zla ilerlemeye devam ediyor. DenizBank, 2006 y l nda devam ettirdi i bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltti. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %23 oran nda büyüyerek, milyon YTL ye (7.960 milyon avro), ayn dönemde net kâr m z da %48 oran nda artarak, 342 milyon YTL ye (185 milyon avro) ulaflt y l çal flmalar m z ana bafll klar itibariyle özetlemek istiyorum: Krediler Toplam kredilerimiz, geçen y lsonundan bu y lsonuna kadar %42 oran nda art fl gösterdi. DenizBank için stratejik alanlardan biri olarak de erlendirdi imiz KOB lere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %95 olarak gerçekleflti. Kurumsal ve ticari segment kredileri %24 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %99 oldu. Çeflitli meslek gruplar n hedef alan özel kampanyalar sayesinde ihtiyaç kredilerinde y lbafl ndan bu yana %148 lik bir art fl gözlendi. Kredi kartlar dahil perakende bankac l na yo unlaflmaya devam edece iz; perakende ve küçük iflletme segmentlerine tahsis etti imiz kredi hacmimizin toplam krediler içindeki pay n 2008 y l na kadar %54 e yükseltece iz. Nitekim 2006 sonunda milyon YTL ye yükselen bu segmentlere olan kredi hacmimiz ile bu hedef do rultusunda önemli bir yol al nd. Perakende bankac l k, iflletme bankac l ve kredi kartlar ndan elde etti imiz gelir, toplam gelirlerimizin %53 ünü oluflturdu. Proje Finansman 2005 y l bafl nda bafllad m z proje finansman faaliyetimiz çerçevesinde öncelik verilen sektörler sa l k, enerji ve toplu konut projeleridir. Proje finansman kredilerinde 2006 y l içinde kayda de er bir art fl yafland, çeflitli projelere toplam 450 milyon YTL lik finansman gerçeklefltirildi FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 10

13 Tar m Kredileri DenizBank Türk bankac l k sektöründe tar msal kredi veren ilk özel sermayeli bankad r. Ülke genelinde 83 flubemiz arac l ile sundu umuz tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda hemen hemen tüm tar msal traktör ve ekipman üreten firmalarla yapt m z anlaflmalar çerçevesinde çiftçilerimize uygun koflullarda kredi sa l yoruz. Üretici Kart uygulamas ile çiftçilerimizin belli bafll firmalar nezdinde sat n alma ve ödeme ifllemlerini yapmalar na arac l k ediyoruz. Mevduatlar Toplam mevduatlar %30 oran nda artarak milyon YTL ye ulaflt y l içinde DenizBank n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak artt ve milyon YTL ye ulaflt. Perakende Bankac l k Tüketici kredileri, 2006 y l nda milyon YTL ye ulaflt ve DenizBank n pazar pay n %3,68 e yükseltti y l nda tüketici kredilerinin hacmi, özellikle kamu çal flanlar, ö retmenler, mali müflavirler ve doktorlar gibi çeflitli meslek gruplar na yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl gösterdi. Konut kredilerinde de önemli bir büyüme meydana geldi y l nda tüketicilere yönelik münferit konut kredilerinin kulland r m d fl nda, müteahhit firmalarla yap lan proje bazl ortak çal flmalarla konut kredisi sat fllar desteklendi y l içinde Miles&More ve Bonus kredi kartlar için ciro ve adet art r c çeflitli kampanyalar ile maliyet düflürücü kampanyalar düzenlendi. DenizBank, 2006 y l nda devam ettirdi i bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltti. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %23 oran nda büyüyerek, milyon YTL ye, ayn dönemde net kâr m z da %48 oran nda artarak, 342 milyon YTL ye ulaflt. 11 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

14 BÖLÜM I. SUNUfi GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar üzerinde odaklanarak portföyümüze yeni müflteriler kazand rd k. Nifl pazarlar olan turizm, enerji, gemi inflaat, telekomünikasyon, demir çelik, tar m, sa l k ve e itim dahil olmak üzere toplam milyon YTL tutar nda plasman yapt k. Turizm, gemi infla ve sa l k sektörlerinde nakit ak fl yönetimi ürünlerine yo unlaflarak halihaz rda 4,6 olan çapraz sat fl oran n n 5 e ç kar lmas n hedefliyoruz. Kurumsal ve ticari segmentlerde yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunarak sadakat yarat lmas ve DenizBank n kurumsal ve ticari segment pazar pay n n yükseltilmesini öngörüyoruz. Özellikle gayrinakdi krediler ve d fl ticaret ürünleri üzerinde yo unlaflarak faiz d fl gelirlerin art r lmas na çal fl yoruz sonunda DenizBank n Türkiye nin toplam d fl ticaretinden ald pay %6 seviyesindedir. Önümüzdeki y llarda bu pay n art r lmas n hedefliyoruz. flletme Bankac l KOB lere olan yo un ilgimizi devam ettiriyoruz. KOB lere verdi imiz bu özel önem sayesinde ticari mevduat ve kredilerde gözledi imiz h zl yükselifl grafi ini önümüzdeki dönemde daha da yukar lara çekmeyi hedefliyoruz. Amac m z, bir "finansal süpermarket" anlay fl ile tüm müflterilerimizin finansal ihtiyaçlar na cevap verecek en do ru çözümleri sunmakt r. Ald m z baflar l sonuçlar, bu yolda do ru ad mlar att m z n en önemli kan t d r. Küçük iflletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna gittik ve özellikle nakit yönetimi araçlar gelifltirdik. Aktif pazarlama kampanyalar ile bu segmentte henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girdik. Perakende ve küçük iflletme segmentlerinde alternatif da t m kanallar n kullanarak önemli maliyet tasarruflar elde ettik ve kârl l m z art rd k FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 12

15 2006 sonunda DenizBank n Türkiye nin toplam d fl ticaretinden ald pay %6 seviyesindedir. Önümüzdeki y llarda bu pay n art r lmas hedefleniyor. Banka Sigortac l Stratejik ilgi alanlar m zdan biri de banka sigortac l d r. Axa Oyak, Güven Sigorta ve Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirlikleri sayesinde DenizBank flubelerinde iflyeri sigortalar ndan tar m sigortalar na, kazadan yang n sigortalar na, konut sigortalar ndan hayat sigortalar na kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r y l içinde 51,4 milyon YTL prim üretimi gerçekleflti ve 9,4 milyon YTL komisyon geliri elde edildi. Müflterilerimize hayat sigortas hizmetlerini DenizBank markas alt nda sunmak amac yla Global Yat r m Holding A.fi. ile Global Hayat Sigorta A.fi.'nin %99,6 s na tekabül eden hisselerin sat n al nmas na iliflkin olarak 12 Aral k 2006 tarihinde bir ön sözleflme imzalam fl bulunuyoruz. Uluslararas Sendikasyon DenizBank, bu baflar l performans n uluslararas piyasalardan May s ay nda alm fl oldu u 500 milyon ABD dolar (388 milyon avro) tutar ndaki sendikasyon kredisi ile destekledi. DenizBank uzman ve deneyimli ellerde hiçbir engel tan madan yoluna devam ediyor. Üstün çal flmalar ile bizlere destek olan tüm DenizBank Finansal Hizmetler Grubu yöneticilerine ve çal flanlar na, uzmanl k alanlar n kararl l kla bizlerle paylaflan de erli hissedarlar m za, destekleri için tüm ifl ortaklar m za ve müflterilerimize teflekkür ederim. Önümüzde hep birlikte baflaraca m z daha çok ifller var. Hakan Atefl Genel Müdür 13 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

16 BÖLÜM I. SUNUfi DEN ZBANK IN SEKTÖRDEK KONUMU DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra yedi yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, Deniz Yat r m Ortakl, Deniz Portföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi inflaat finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda hizmet götürmekte ve çeflitli finansal ihtiyaçlar karfl lamaktad r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 14

17 ARAfiTIRMA GEL fit RME ÇALIfiMALARI DenizBank, önemli k sm n bireysel hesaplar n oluflturdu u genifl müflteri taban na daha iyi hizmet verebilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunmaktad r. DenizBank, önemli k sm n bireysel hesaplar n oluflturdu u genifl müflteri taban na daha iyi hizmet verebilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunmaktad r. Mevcut ürün yelpazesinin geniflletilmesi için yap lan araflt rma faaliyetleri perakende müflterilerin kredi kart kullan mlar üzerinde yo unlaflm fl, DenizBank n mevcut uygulamalar na benzer, daha genifl bir müflteri kitlesine hitap edecek bir bankac l k ürününün gelifltirilmesine yol açm flt r. stanbul Deniz Otobüsleri flletmeleri nin ( DO) mevcut müflterilerinin ifllem yapt kça mil kazanmalar n sa layacak Sea&Miles kredi kart bu çal flmalar n sonucunda Temmuz 2006 da ortaya ç km flt r. Yap lan gelifltirme çal flmalar sonucunda Sea&Miles kredi kart n n mil kazand rma özelli ine ek olarak DO nun sadakat program Sea&Miles Club ayr cal klar ndan yararlanabilme, Yenikap Deniz Otobüsü skelesi ndeki otoparktan ücretsiz olarak faydalanma, DO seyahatlerinde öncelikli rezervasyon, özel gifleden bilet alma ve ekstra bagaj olanaklar n da sunmas sa lanm flt r. 15 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

18 BÖLÜM I. SUNUfi DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU BANKACILIK H ZMETLER DenizBank, hemen hepsi bireysel kesimden oluflan müflteri taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r. DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) 2006 FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 16

19 DEN ZBANK Olumlu sonuçlar al nan 2006 y l nda DenizBank n toplam aktifleri %5 artarak milyon avroya ulaflm flt r. Banka n n özvarl %5 art fl ile 732 milyon avroya yükselmifltir sonu itibariyle DenizBank n 262 flubesi ve bir letiflim Merkezi bulunmaktad r. Müflteri Segmentasyonu DenizBank, perakende müflterilerinin yan s ra ticari ve kurumsal bankac l k müflterilerine de hizmet vermektedir. Ticari ve kurumsal bankac l k faaliyetleri üç segmente ayr lm flt r. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Denizbank n toplam kredileri, önceki y la oranla %42 art fl gösterdi. Banka için stratejik alanlardan biri olan KOB lere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %95 olarak gerçekleflti. Kurumsal ve ticari segment kredileri %24 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %99 oldu. Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (%) Kurumsal Krediler 30,3 37,6 Ticari Krediler 28,8 30,2 Perakende Krediler 19,1 13,7 flletme Bankac l Kredileri 17,1 12,5 Kredi Kart Kredileri 4,7 6,0 Toplam Krediler (milyon æ) DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

20 BÖLÜM I. SUNUfi BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK PERAKENDE BANKACILIK BÖLÜMÜ Bireysel Bankac l k Bölümü Müflteri taban n n hemen hepsi bireysel kesimden oluflan DenizBank, bu genifl mevduat taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r y l, düzenlenen tüketici kredisi kampanyalar ve flube pazarlama kadrolar n potansiyel müflterilere yönlendirmek amac yla altyap s CRM Bölümü nün koordinatörlü ünde haz rlanan, Otomatik Sat fl ve Sat fl F rsatlar Ekranlar kullan larak toplu sat fllar n yap ld bir y l olmufltur. Bireysel Bankac l k Ürünleri ve Performanslar Kredi Kartlar DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Adet Pazar Pay (%) , ,61 Bonus Kart Bonus Kart, Türkiye de hem taksit hem de indirim ödülleri sunan, ilk çok markal çip tabanl Visa/MasterCard kredi kart d r. Bonus Kart sahiplerine taksit olana ve nakit indirimi sunan Bonus program na ortak olan üye iflyeri say s dir. Bonus Kart, dünyan n her yerinde Visa/MasterCard amblemi bulunan milyonlarca iflyerinde sahiplerine al flverifl olana sa lamaktad r. Ayr ca Bonus Kart sahipleri harcarken kazand klar bonuslar n kullanarak üye firmalardan al flverifl yapabilirler. Miles&More Kredi Kart Miles&More Visa Kart, Avrupa n n en büyük uçufl program olan Miles&More International ile DenizBank iflbirli inden do an, ifllem yapt kça uçufl mili kazand ran bir kredi kart d r. Miles&More Visa Kart sahipleri kartlar yla kazand klar millerini, Lufthansa Havayollar ve anlaflmal havayolu flirketlerinde uçak biletine çevirerek kullanabildikleri gibi anlaflmal araba kiralama servislerinden otomobil kiralayabilirler veya Miles&More program orta zincir otellerde konaklayabilirler. Sea&Miles Kredi Kart Temmuz 2006 da lansman yap lan Sea&Miles kredi kart, stanbul Deniz Otobüsleri flletmeleri ( DO) ile yap lan iflbirli iyle ç kart lan, ifllem yapt kça mil kazand ran bir kredi kart d r. Kart sahipleri kazand klar miller ile bedava flehir içi/flehirleraras deniz otobüsü ve h zl feribot bileti alabilir, seyahatlerinde DO nun sadakat program Sea&Miles Club ayr cal klar ndan yararlanabilirler. Yenikap Deniz Otobüsü skelesi ndeki otoparktan ücretsiz olarak faydalanma, seyahat için beklerken Sea&Miles Lounge konforunu yaflama, DO seyahatlerinde öncelikli rezervasyon, özel gifleden bilet alma ve ekstra bagaj olanaklar da DO Sea&Miles Club n ayr cal klar olarak kart sahiplerine sunulmaktad r. Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 2006 da milyon YTL ye ulaflm fl ve DenizBank n pazar pay %3,68 e yükselmifltir y l nda DenizBank tüketici kredilerinin hacmi, özellikle kamu çal flanlar, ö retmenler, mali müflavirler ve doktorlar gibi çeflitli meslek gruplar na yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl göstermifltir. Bu kampanyalar sonucu kifliye 935 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. DenizBank Tüketici Kredileri (milyon YTL) Kredi Tutar Pazar Pay (%) , , FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 18

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı