FAAL YET RAPORU Finansal Hizmetler Grubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia Hakk nda 04 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri 07 Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler 07 Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 07 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 Genel Müdür ün Mesaj 10 DenizBank n Sektördeki Konumu 14 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar 15 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 16 Bankac l k Hizmetleri 16 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 28 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 32 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 34 Kültür Hizmetleri 36 BÖLÜM II - YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 38 Yönetim Kurulu 38 Üst Yönetim 42 Denetçiler 47 Komiteler 48 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 49 nsan Kaynaklar ve E itim 51 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt fllemler 52 Al nan Destek Hizmetleri 52 DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 53 Yat r mc liflkileri 71 BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 72 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 72 Denetçi Raporu 73 Denetim Komitesi nin De erlendirmeleri 74 Risk Yönetimi Politikalar 75 Mali Durum De erlendirmesi 77 Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdikleri Notlar 77 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 77 BÖLÜM IV DENET M RAPORLARI, F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Denetim Raporu Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Denetim Raporu 167 Organizasyon fiemas Adres Bilgileri

3 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) YATIRIM BANKACILI I VE ARACILIK H ZMETLER DEN ZYATIRIM EKSPRESYATIRIM DEN ZTÜREV DEN Z YATIRIM ORTAKLI I DEN Z PORTFÖY YÖNET M F NANSAL K RALAMA VE FAKTOR NG H ZMETLER DEN ZLEAS NG DEN ZFAKTOR NG B LG TEKNOLOJ S H ZMETLER INTERTECH KÜLTÜR H ZMETLER DEN ZKÜLTÜR

4 BÖLÜM I. SUNUfi BAfiLICA KONSOL DE F NANSAL GÖSTERGELER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (milyon YTL) 2006* 2005* 2004** 2003** 2002** Devlet Tahvilleri*** Krediler, net 8, fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Borçlanma Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (793) (501) (458) (513) (473) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (666) (561) (469) (340) (340) Net Kâr Sermaye Yeterlilik Oran %14 %15 %18 %18 %19 Özkaynak Kârl l %28 %23 %19 %22 %6 DenizBank fiube Say s Personel Say s ATM Say s POS Say s Kredi Kart Say s * Bu faaliyet raporunun ön kısımlarında kullanılan tüm finansal rakamlar, TMS ve TFRS ye uygun olarak hazırlanmış ve denetlenmiş konsolide finansal tablolardan alınmışlardır (bkz. Bağımsız Denetim Raporu-Üçüncü Bölüm-Muhasebe Politikaları). ** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) yayımlamış olduğu 15 ve 17 no lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri ne göre oluşturulmuş ve denetlenmiş konsolide finansal rakamlardır. *** Menkul kıymetler portföyü toplamı, cari fiyatlar üzerinden değerlendirilmiştir FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 02

5 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının DenizBank a Verdiği Notlar Moody s Investors Service Uzun Vadeli Yabanc Para Mevduat B1 Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat A3 K sa Vadeli Yerel Para Mevduat Prime-2 Görünüm Dura an Finansal Dayan kl k D+ Görünüm Dura an FitchRatings Uzun Vadeli Yabanc Para IDR* BB K sa Vadeli Yabanc Para B Görünüm Pozitif Uzun Vadeli Yerel Para BB+ K sa Vadeli Yerel Para B Görünüm Pozitif Bireysel C/D Destek 3 Ulusal AA (tur) Görünüm Dura an * IDR: Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Misyon Sektördeki konumu, imaj ve kurumsal nitelikleri ile çal flan n n, müflterisinin ve hissedar n n memnuniyetini maksimize eden bir banka olmak Vizyon DenizBank n vizyonu, sürdürülebilir ve kârl büyümeyi sa layarak Türkiye deki ilk befl banka aras nda yer almak ve uluslararas finansal ortam n bölgemizdeki en güçlü orta olmakt r. Söz konusu bölge Ortado u, Kafkaslar, Balkanlar ve CIS ülkeleridir. 03 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

6 BÖLÜM I. SUNUfi KISACA DEXIA HAKKINDA DEXIA LE YEN UFUKLAR Kamu Finansman Alan nda Bir Avrupa Bankas ve Bir Dünya Lideri Dexia, 1996 y l nda, Avrupa n n iki büyük yerel kamu finansman kuruluflu olan Crédit Local de France ve Crédit Communal de Belgique in birleflmesi sonucunda kurulmufltur. Bu iki kurulufl daha sonra 1999 y l nda, Banque Internationale à Luxembourg (BIL) ile birleflerek, Dexia ad nda halka aç k bir flirket haline gelmifltir. Bu, Avrupa bankac l k sektöründeki s n r ötesi ilk birleflmelerden biridir. Bugün Dexia, Avro Bölgesi nin en büyük 20 bankas aras nda yer almaktad r ve stratejisini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa da (Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye) evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman konular nda küresel liderlik. ki Temel Hedef: Avrupa da Evrensel Bankac l k ve Küresel Boyutta Kamu/Proje Finansman Dexia önemli bir "bireysel" banka olarak Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye de 5,5 milyon müflteriye hizmet vermektedir. Y llar içinde Dexia ürün ve hizmet yelpazesini gelifltirerek bireysel müflterilere, küçük ve orta büyüklükte flirketlere ve yat r mc lara hizmet vermek ve varl k yönetimi, sigortac l k, yat r m hizmetleri ve sermaye piyasalar nda aktif rol oynamak gibi tüm bankac l k konular nda faaliyet göstermeye bafllam flt r y l nda gerçeklefltirilen birleflmeden ve sonras nda Amerika Birleflik Devletleri nde Financial Security Assurance n (FSA) al nmas ndan sonra, Dexia, yerel kamu finansman alan nda dünyan n en büyük bankas haline dönüflmüfltür. Dexia, ileri seviyedeki uzmanl, uzun vadeli bak fl aç s ve ödeme gücü son derece yüksek müflterileriyle rakiplerinin önüne geçmekte, bu alandaki stratejilerini küresel ölçekte gerçeklefltirmektedir. flkollar Kamu/Proje Finansman ve Kredi Gelifltirme Dexia kamu finansman alan nda dünya çap nda bir lider konumundad r. Dexia Grubu, ifltirakleri ve flubeleriyle birlikte dünyada toplam otuz ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Bunlar n bafl nda Fransa, Belçika, talya, Kuzey Amerika ve Meksika, Almanya, spanya, ngiltere, skandinavya, sviçre, Avusturya, Slovakya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, srail, Bulgaristan, Macaristan ve Japonya gelmektedir FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 04

7 Büyük çapl ve sürekli geliflen kamu altyap ihtiyaçlar n n finansman için kredi talep eden yüksek kalitedeki firmalar n flekillendirdi i bu genifl pazarda Dexia, uluslararas boyutlarda büyüyebilmek için gerekli tüm olanaklara ve potansiyele sahiptir. Dexia ya gelirlerinin yar s ndan fazlas n kazand ran bu iflkolundaki baflar n n temelinde Banka n n büyüklü ü, sundu u yenilikler, uzmanl ve uzun vadeli bak fl aç s yer almaktad r. Dexia, aralar nda kredi verme, tahvil ihraç, üst düzeyde yap land r lm fl projeler, kredi gelifltirilmesi gibi faaliyetlerin bulundu u bir dizi uygulamayla bu pazarda yerini almakta, tüm bunlar n yan s ra müflterilerine, sigorta, ödeme sistemleri, varl k yönetimi gibi farkl alanlarda da hizmet sunmaktad r. Perakende Finansal Hizmetler Belçika da bireysel bankac l k alan nda ülkenin en iyi bankalar ndan biri olan Dexia, küçük tasarruf sahiplerine ve küçük ve orta boy flirketlere bankac l k ve sigorta hizmetleri sunmaktad r. Ayn flekilde, Dexia BIL de Lüksemburg da bireysel bankac l k alan nda büyük bir banka konumunda bulunmaktad r. Dexia Banka Slovensko ise Grubun Slovakya daki bireysel hizmet bankas d r. Dexia 2006 y l nda, Türkiye nin en büyük alt nc özel bankas olan DenizBank devralm flt r. Y llar içinde özel bankac l k faaliyetlerini gelifltirerek önemli bir noktaya gelen Dexia, aralar nda Belçika, Lüksemburg, Fransa, spanya ve sviçre nin bulundu u birçok Avrupa ülkesinde de birimler ve ortak giriflimler sat nalm fl veya kurmufltur. Hazine ve Finans Piyasalar Dexia n n temel faaliyetleri, Grubun sermaye piyasalar nda önemli bir rol oynamas n desteklemektedir. Sermaye piyasalar ndaki güçlü konumu ve yüksek ifllem hacmi ile Grup, bilançosunu fonlay p yönetebilmekte ve farkl iflkollar ndaki müflterileri için geliflmifl ürün ve çözümler sunmaktad r. Bu alandaki faaliyetleri tüm Gruba destek sa lamakla kalmay p, ayn zamanda önemli ölçüde gelir getiren bir kâr merkezi olarak da görev yapmaktad r. Bugün Dexia, Avro Bölgesi nin en büyük 20 bankas aras nda yer almaktad r ve stratejisini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa da (Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye) evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman konular nda küresel liderlik. 05 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

8 BÖLÜM I. SUNUfi KISACA DEXIA HAKKINDA Varl k Yönetimi, Sigorta ve Yat r mc Hizmetleri Bugün, ürünlerinin üçte birini üçüncü flah slar kanal yla farkl kurulufllara pazarlayan Dexia Asset Management konusunda Avrupa n n önde gelen kurulufllar ndand r. Dexia Insurance Services ise Grubun Belçika, Lüksemburg ve Fransa daki perakende a lar nda sat lan tüm hayat ve hayat d fl sigorta ürünlerini sa lamaktad r. Yat r mc ya yönelik hizmetler alan nda ise, 2005 y l nda Royal Bank of Canada ile bir ortak giriflim olarak kurulan ve bugün dünyan n en büyük on saklama bankas ndan biri olan RBC Dexia Investor Services faaliyet göstermektedir. Genifl Uzmanl k, Üstün Performans ve Yüksek Kredi Notu Dexia n n baflar s n n alt nda sadece sa lam temeller üzerinde kurulmufl bir kurum olmas ve güçlü da t m becerilerine sahip olmas de il, ayn zamanda müflterilerinin finansal gereksinimlerine yan t verebilecek etkin ürünler ve yenilikçi çözümler gelifltirebilen bir banka olmas da yatmaktad r. Faaliyet gösterdi i tüm iflkollar nda profesyonellerin ilgi oda bir banka olan Dexia, sat fl garantisi, risk takibi, operasyonel disiplin ve ürün performans gibi alanlarda son derece yüksek standartlara sahiptir. Dexia, bankac l k sektöründe en yüksek kredi notuna sahip bankalardan biridir. Banka n n üç ifltiraki olan Dexia Crédit Local, Dexia Bank ve Dexia BIL in kredi notlar s ras yla AA, Aa2 ve AA+ düzeyindedir. Avrupa da bulunan tamam Dexia ya ait yan kurulufllardan ikisi, AAA- notuna sahip tahvil ihraç etmifllerdir. ABD nin en büyük dört tahvil sigortalayan kuruluflundan biri olan FSA n n kredi notu ise AAA d r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 06

9 DÖNEM Ç NDE YAPILAN ANA SÖZLEfiME DE fi KL KLER 2006 y l içinde Ana Sözleflme de de ifliklik yap lmam flt r. ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE DE fi KL KLER DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s afla daki tabloda gösterilmektedir. DenizBank n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r. May s 2006 tarihinde Zorlu Grubu ile Avrupa n n önde gelen finans gruplar ndan Dexia aras nda yap lan sat fl anlaflmas n n ard ndan yasal izinlerin tamamlanmas yla DenizBank n %75 i, 17 Ekim 2006 da Dexia ya geçmifltir y l nda DenizBank n ödenmifl sermayesinde herhangi bir de ifliklik gerçekleflmemifltir. YÖNET C LER N SAH P OLDUKLARI PAYLAR DenizBank Genel Müdürü Hakan Atefl adet hisseyle %0, , Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bodur adet hisseyle %0, paya sahiptir. May s 2006 tarihinde Zorlu Grubu ile Avrupa n n önde gelen finans gruplar ndan Dexia aras nda yap lan sat fl anlaflmas n n ard ndan yasal izinlerin tamamlanmas yla DenizBank n %75 i, 17 Ekim 2006 da Dexia ya geçmifltir. DenizBank Ortakl k Yap s * Pay Pay Toplam Nominal Pay Oran Sahipleri Adedi De er (YTL) (%) Dexia Participation Belgique SA ,74 M. Cem Bodur ,00 Hakan Atefl ,00 Halka Aç k K s m ,26 (*) 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle ,00 07 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

10 BÖLÜM I. SUNUfi YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan Son zamanlardaki küresel düzeydeki olumlu ortamdan yararlanan Türkiye ekonomisi, bu sayede enflasyonu düflürebilmifl ve h zl bir büyüme dinami i yakalayabilmifltir. Bunun yan s ra, mevcut hükümet tek parti iktidar olman n sa lad politik istikrar çok iyi kullanm fl, ekonominin önemli organlar aras nda baflar l bir koordinasyon gerçeklefltirmifl ve piyasalarda güven ortam n n yarat lmas na önemli katk yapm flt r. Bütçe performans da güven ortam n n oluflmas nda önemli bir paya sahiptir. Ancak küresel ekonominin ABD ekonomisinin etkisinde bir duraklama dönemine girmesi ve ABD ekonomisinin y ll k büyüme oran n n, bugünkü %5 seviyesinden %3,5 e düflmesi beklenmektedir. Bu durum, küresel büyümeden pay n ilk s ralarda alan geliflmekte olan ekonomilere do ru yönelen likiditeyi olumsuz etkileyebilir. Maalesef Türkiye nin artan cari aç, beklenen bu küresel geliflmeler karfl s nda bir k r lganl k nedeni olarak önümüzde durmaktad r. AB müzakereleri bir süre daha k sa vadeli olmak üzere fonlama sa lamada katk da bulunacak ama giderek daha pahal bir hale gelecektir. K smen kur hareketinden k smen de bugün hükümetin daha da s k laflt rd n gördü ümüz bütçe ve para politikalar ndan destekle ekonomik büyüme yavafllayacakt r. May s ay nda ortaya ç kan küresel dalgalanmadan kaç n lmaz olarak geliflmekte olan birçok ülke etkilenmifl, artan reel faizlerle Türkiye de bu geliflmeden pay n alm flt r. Ama beklendi i gibi bir kriz ortam oluflmam fl ve Türk ekonomisi küresel krizlere karfl dayakl oldu unu ispat etmifltir. Önümüzdeki günlerde risksiz reel getiriler düflecek, yat r m araçlar daha da çeflitlenecek, yat r mc lar n yat r mlar n yönlendirirken mutlaka ekonomiyi iyi takip eden finans profesyonellerinden yard m almalar gerekecektir. K saca anlatmaya çal flt m mevcut ve gelecekte bekledi imiz bu ekonomik geliflmeler karfl s nda DenizBank olarak tedbirli büyüme stratejimizi sürdürece iz; muhafazakar kredilendirme ilkelerimize ba l kalmaya devam edece iz ve etkin risk yönetim uygulamalar na her zaman oldu u gibi öncelik verece iz. Maliyetlerimizi afla çekmeye devam ederek verimlili imizi art raca z. Gemi infla, turizm, tar m, sa l k ve yurtd fl taahhüt iflleri gibi nifl pazarlar üzerinde odaklanarak kârl l m z yükseltece iz. Alternatif da t m kanallar m z n kullan m oranlar n art rarak birçok ürün ve hizmetimizi flubeler ve bu kanallar üzerinde oluflturaca m z "portal"lar arac l yla müflterilerimize sunaca z. Ço unluk orta m z Dexia n n taahhüdü stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri yarat rken ve müflterilerimize aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. Evrensel bankac l k franchise a n n geniflletilmesi de gelece e yönelik planlar m z aras ndad r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 08

11 Bu amaçla, Türkiye de DenizBank n mevcut kusursuz konumundan yararlanacak ve belirli alanlarda Dexia n n uzmanl n getirece iz. DenizBank stratejisinin baflar ile uygulanmas için yeni yollar gelifltirecek ve böylece evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman alanlar nda Türkiye de ve bölgede hizmet veren lider bir finansal grup oluflturaca z y l nda DenizBank n Dexia Grubu na net gelir katk s, kamu/proje finansman alanlar nda %5 in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olacakt r. Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 162 yeni flube aç lmas ve yeni eleman al nmas öngörülmektedir. Dexia, mortgage, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün gam n geniflletmek için DenizBank a önemli bir destek sa layacakt r. Dexia Grubu nun bir üyesi olmak DenizBank a kurumsal ve ticari bankac l k alanlar nda art r lm fl rekabet gücü ile daha yüksek hacimli ve daha ucuz fonlama olanaklar kazand racakt r. Bu sayede uluslararas muhabir banka a daha etkin kullan lacakt r. Dexia n n müflteri a na eriflim ile yeni ifl f rsatlar yaratma kapasitesi artacak ve daha genifl bir ürün gam sunulabilecektir. Kamu sektörünün tüm ihtiyaçlar için baflvurulacak "adres" olma özelli ini tafl yan Dexia, Türkiye de de yerel kamu sektörüne, borç yönetimi, proje finansman, sigorta, varl k yönetimi, ödeme, kredi gelifltirme, uzun vadeli kredi, k sa vadeli kredi ve yap land r lm fl kredi hizmetleri ile sermaye piyasas çözümleri sunacakt r. Baflar lar m zdaki en önemli etkenlerden biri de sahip oldu umuz üstün nitelikli ve yüksek motivasyona sahip insan kayna m zd r. DenizBank n kurumsal de erleri içinde yer alan tak m ruhu, yaflad baflar l büyüme sürecinde en büyük etken olmufltur. Bu vesile ile tüm çal flma arkadafllar ma teflekkürü bir borç bilirim. De erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za da bu vesile ile teflekkür eder, onlar n güvenlerine lay k oldu umuzu umarak sayg lar m iletirim. Hep birlikte çok daha ilerilere gidece imize eminim. Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan Ço unluk orta m z Dexia n n taahhüdü stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri yarat rken ve müflterilerimize aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. 09 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

12 BÖLÜM I. SUNUfi GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Hakan Atefl Genel Müdür DenizBank ana hissedar Dexia n n rüzgar yla önceden belirlenmifl olan rotas nda h zla ilerlemeye devam ediyor. DenizBank, 2006 y l nda devam ettirdi i bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltti. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %23 oran nda büyüyerek, milyon YTL ye (7.960 milyon avro), ayn dönemde net kâr m z da %48 oran nda artarak, 342 milyon YTL ye (185 milyon avro) ulaflt y l çal flmalar m z ana bafll klar itibariyle özetlemek istiyorum: Krediler Toplam kredilerimiz, geçen y lsonundan bu y lsonuna kadar %42 oran nda art fl gösterdi. DenizBank için stratejik alanlardan biri olarak de erlendirdi imiz KOB lere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %95 olarak gerçekleflti. Kurumsal ve ticari segment kredileri %24 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %99 oldu. Çeflitli meslek gruplar n hedef alan özel kampanyalar sayesinde ihtiyaç kredilerinde y lbafl ndan bu yana %148 lik bir art fl gözlendi. Kredi kartlar dahil perakende bankac l na yo unlaflmaya devam edece iz; perakende ve küçük iflletme segmentlerine tahsis etti imiz kredi hacmimizin toplam krediler içindeki pay n 2008 y l na kadar %54 e yükseltece iz. Nitekim 2006 sonunda milyon YTL ye yükselen bu segmentlere olan kredi hacmimiz ile bu hedef do rultusunda önemli bir yol al nd. Perakende bankac l k, iflletme bankac l ve kredi kartlar ndan elde etti imiz gelir, toplam gelirlerimizin %53 ünü oluflturdu. Proje Finansman 2005 y l bafl nda bafllad m z proje finansman faaliyetimiz çerçevesinde öncelik verilen sektörler sa l k, enerji ve toplu konut projeleridir. Proje finansman kredilerinde 2006 y l içinde kayda de er bir art fl yafland, çeflitli projelere toplam 450 milyon YTL lik finansman gerçeklefltirildi FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 10

13 Tar m Kredileri DenizBank Türk bankac l k sektöründe tar msal kredi veren ilk özel sermayeli bankad r. Ülke genelinde 83 flubemiz arac l ile sundu umuz tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda hemen hemen tüm tar msal traktör ve ekipman üreten firmalarla yapt m z anlaflmalar çerçevesinde çiftçilerimize uygun koflullarda kredi sa l yoruz. Üretici Kart uygulamas ile çiftçilerimizin belli bafll firmalar nezdinde sat n alma ve ödeme ifllemlerini yapmalar na arac l k ediyoruz. Mevduatlar Toplam mevduatlar %30 oran nda artarak milyon YTL ye ulaflt y l içinde DenizBank n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak artt ve milyon YTL ye ulaflt. Perakende Bankac l k Tüketici kredileri, 2006 y l nda milyon YTL ye ulaflt ve DenizBank n pazar pay n %3,68 e yükseltti y l nda tüketici kredilerinin hacmi, özellikle kamu çal flanlar, ö retmenler, mali müflavirler ve doktorlar gibi çeflitli meslek gruplar na yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl gösterdi. Konut kredilerinde de önemli bir büyüme meydana geldi y l nda tüketicilere yönelik münferit konut kredilerinin kulland r m d fl nda, müteahhit firmalarla yap lan proje bazl ortak çal flmalarla konut kredisi sat fllar desteklendi y l içinde Miles&More ve Bonus kredi kartlar için ciro ve adet art r c çeflitli kampanyalar ile maliyet düflürücü kampanyalar düzenlendi. DenizBank, 2006 y l nda devam ettirdi i bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltti. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %23 oran nda büyüyerek, milyon YTL ye, ayn dönemde net kâr m z da %48 oran nda artarak, 342 milyon YTL ye ulaflt. 11 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

14 BÖLÜM I. SUNUfi GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar üzerinde odaklanarak portföyümüze yeni müflteriler kazand rd k. Nifl pazarlar olan turizm, enerji, gemi inflaat, telekomünikasyon, demir çelik, tar m, sa l k ve e itim dahil olmak üzere toplam milyon YTL tutar nda plasman yapt k. Turizm, gemi infla ve sa l k sektörlerinde nakit ak fl yönetimi ürünlerine yo unlaflarak halihaz rda 4,6 olan çapraz sat fl oran n n 5 e ç kar lmas n hedefliyoruz. Kurumsal ve ticari segmentlerde yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunarak sadakat yarat lmas ve DenizBank n kurumsal ve ticari segment pazar pay n n yükseltilmesini öngörüyoruz. Özellikle gayrinakdi krediler ve d fl ticaret ürünleri üzerinde yo unlaflarak faiz d fl gelirlerin art r lmas na çal fl yoruz sonunda DenizBank n Türkiye nin toplam d fl ticaretinden ald pay %6 seviyesindedir. Önümüzdeki y llarda bu pay n art r lmas n hedefliyoruz. flletme Bankac l KOB lere olan yo un ilgimizi devam ettiriyoruz. KOB lere verdi imiz bu özel önem sayesinde ticari mevduat ve kredilerde gözledi imiz h zl yükselifl grafi ini önümüzdeki dönemde daha da yukar lara çekmeyi hedefliyoruz. Amac m z, bir "finansal süpermarket" anlay fl ile tüm müflterilerimizin finansal ihtiyaçlar na cevap verecek en do ru çözümleri sunmakt r. Ald m z baflar l sonuçlar, bu yolda do ru ad mlar att m z n en önemli kan t d r. Küçük iflletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna gittik ve özellikle nakit yönetimi araçlar gelifltirdik. Aktif pazarlama kampanyalar ile bu segmentte henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girdik. Perakende ve küçük iflletme segmentlerinde alternatif da t m kanallar n kullanarak önemli maliyet tasarruflar elde ettik ve kârl l m z art rd k FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 12

15 2006 sonunda DenizBank n Türkiye nin toplam d fl ticaretinden ald pay %6 seviyesindedir. Önümüzdeki y llarda bu pay n art r lmas hedefleniyor. Banka Sigortac l Stratejik ilgi alanlar m zdan biri de banka sigortac l d r. Axa Oyak, Güven Sigorta ve Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirlikleri sayesinde DenizBank flubelerinde iflyeri sigortalar ndan tar m sigortalar na, kazadan yang n sigortalar na, konut sigortalar ndan hayat sigortalar na kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r y l içinde 51,4 milyon YTL prim üretimi gerçekleflti ve 9,4 milyon YTL komisyon geliri elde edildi. Müflterilerimize hayat sigortas hizmetlerini DenizBank markas alt nda sunmak amac yla Global Yat r m Holding A.fi. ile Global Hayat Sigorta A.fi.'nin %99,6 s na tekabül eden hisselerin sat n al nmas na iliflkin olarak 12 Aral k 2006 tarihinde bir ön sözleflme imzalam fl bulunuyoruz. Uluslararas Sendikasyon DenizBank, bu baflar l performans n uluslararas piyasalardan May s ay nda alm fl oldu u 500 milyon ABD dolar (388 milyon avro) tutar ndaki sendikasyon kredisi ile destekledi. DenizBank uzman ve deneyimli ellerde hiçbir engel tan madan yoluna devam ediyor. Üstün çal flmalar ile bizlere destek olan tüm DenizBank Finansal Hizmetler Grubu yöneticilerine ve çal flanlar na, uzmanl k alanlar n kararl l kla bizlerle paylaflan de erli hissedarlar m za, destekleri için tüm ifl ortaklar m za ve müflterilerimize teflekkür ederim. Önümüzde hep birlikte baflaraca m z daha çok ifller var. Hakan Atefl Genel Müdür 13 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

16 BÖLÜM I. SUNUfi DEN ZBANK IN SEKTÖRDEK KONUMU DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra yedi yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, Deniz Yat r m Ortakl, Deniz Portföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi inflaat finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda hizmet götürmekte ve çeflitli finansal ihtiyaçlar karfl lamaktad r FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 14

17 ARAfiTIRMA GEL fit RME ÇALIfiMALARI DenizBank, önemli k sm n bireysel hesaplar n oluflturdu u genifl müflteri taban na daha iyi hizmet verebilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunmaktad r. DenizBank, önemli k sm n bireysel hesaplar n oluflturdu u genifl müflteri taban na daha iyi hizmet verebilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunmaktad r. Mevcut ürün yelpazesinin geniflletilmesi için yap lan araflt rma faaliyetleri perakende müflterilerin kredi kart kullan mlar üzerinde yo unlaflm fl, DenizBank n mevcut uygulamalar na benzer, daha genifl bir müflteri kitlesine hitap edecek bir bankac l k ürününün gelifltirilmesine yol açm flt r. stanbul Deniz Otobüsleri flletmeleri nin ( DO) mevcut müflterilerinin ifllem yapt kça mil kazanmalar n sa layacak Sea&Miles kredi kart bu çal flmalar n sonucunda Temmuz 2006 da ortaya ç km flt r. Yap lan gelifltirme çal flmalar sonucunda Sea&Miles kredi kart n n mil kazand rma özelli ine ek olarak DO nun sadakat program Sea&Miles Club ayr cal klar ndan yararlanabilme, Yenikap Deniz Otobüsü skelesi ndeki otoparktan ücretsiz olarak faydalanma, DO seyahatlerinde öncelikli rezervasyon, özel gifleden bilet alma ve ekstra bagaj olanaklar n da sunmas sa lanm flt r. 15 DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

18 BÖLÜM I. SUNUfi DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU BANKACILIK H ZMETLER DenizBank, hemen hepsi bireysel kesimden oluflan müflteri taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r. DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) 2006 FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 16

19 DEN ZBANK Olumlu sonuçlar al nan 2006 y l nda DenizBank n toplam aktifleri %5 artarak milyon avroya ulaflm flt r. Banka n n özvarl %5 art fl ile 732 milyon avroya yükselmifltir sonu itibariyle DenizBank n 262 flubesi ve bir letiflim Merkezi bulunmaktad r. Müflteri Segmentasyonu DenizBank, perakende müflterilerinin yan s ra ticari ve kurumsal bankac l k müflterilerine de hizmet vermektedir. Ticari ve kurumsal bankac l k faaliyetleri üç segmente ayr lm flt r. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Denizbank n toplam kredileri, önceki y la oranla %42 art fl gösterdi. Banka için stratejik alanlardan biri olan KOB lere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %95 olarak gerçekleflti. Kurumsal ve ticari segment kredileri %24 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %99 oldu. Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (%) Kurumsal Krediler 30,3 37,6 Ticari Krediler 28,8 30,2 Perakende Krediler 19,1 13,7 flletme Bankac l Kredileri 17,1 12,5 Kredi Kart Kredileri 4,7 6,0 Toplam Krediler (milyon æ) DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU FAAL YET RAPORU 2006

20 BÖLÜM I. SUNUfi BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK PERAKENDE BANKACILIK BÖLÜMÜ Bireysel Bankac l k Bölümü Müflteri taban n n hemen hepsi bireysel kesimden oluflan DenizBank, bu genifl mevduat taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r y l, düzenlenen tüketici kredisi kampanyalar ve flube pazarlama kadrolar n potansiyel müflterilere yönlendirmek amac yla altyap s CRM Bölümü nün koordinatörlü ünde haz rlanan, Otomatik Sat fl ve Sat fl F rsatlar Ekranlar kullan larak toplu sat fllar n yap ld bir y l olmufltur. Bireysel Bankac l k Ürünleri ve Performanslar Kredi Kartlar DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Adet Pazar Pay (%) , ,61 Bonus Kart Bonus Kart, Türkiye de hem taksit hem de indirim ödülleri sunan, ilk çok markal çip tabanl Visa/MasterCard kredi kart d r. Bonus Kart sahiplerine taksit olana ve nakit indirimi sunan Bonus program na ortak olan üye iflyeri say s dir. Bonus Kart, dünyan n her yerinde Visa/MasterCard amblemi bulunan milyonlarca iflyerinde sahiplerine al flverifl olana sa lamaktad r. Ayr ca Bonus Kart sahipleri harcarken kazand klar bonuslar n kullanarak üye firmalardan al flverifl yapabilirler. Miles&More Kredi Kart Miles&More Visa Kart, Avrupa n n en büyük uçufl program olan Miles&More International ile DenizBank iflbirli inden do an, ifllem yapt kça uçufl mili kazand ran bir kredi kart d r. Miles&More Visa Kart sahipleri kartlar yla kazand klar millerini, Lufthansa Havayollar ve anlaflmal havayolu flirketlerinde uçak biletine çevirerek kullanabildikleri gibi anlaflmal araba kiralama servislerinden otomobil kiralayabilirler veya Miles&More program orta zincir otellerde konaklayabilirler. Sea&Miles Kredi Kart Temmuz 2006 da lansman yap lan Sea&Miles kredi kart, stanbul Deniz Otobüsleri flletmeleri ( DO) ile yap lan iflbirli iyle ç kart lan, ifllem yapt kça mil kazand ran bir kredi kart d r. Kart sahipleri kazand klar miller ile bedava flehir içi/flehirleraras deniz otobüsü ve h zl feribot bileti alabilir, seyahatlerinde DO nun sadakat program Sea&Miles Club ayr cal klar ndan yararlanabilirler. Yenikap Deniz Otobüsü skelesi ndeki otoparktan ücretsiz olarak faydalanma, seyahat için beklerken Sea&Miles Lounge konforunu yaflama, DO seyahatlerinde öncelikli rezervasyon, özel gifleden bilet alma ve ekstra bagaj olanaklar da DO Sea&Miles Club n ayr cal klar olarak kart sahiplerine sunulmaktad r. Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 2006 da milyon YTL ye ulaflm fl ve DenizBank n pazar pay %3,68 e yükselmifltir y l nda DenizBank tüketici kredilerinin hacmi, özellikle kamu çal flanlar, ö retmenler, mali müflavirler ve doktorlar gibi çeflitli meslek gruplar na yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl göstermifltir. Bu kampanyalar sonucu kifliye 935 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. DenizBank Tüketici Kredileri (milyon YTL) Kredi Tutar Pazar Pay (%) , , FAAL YET RAPORU DEN ZBANK F NANSAL H ZMETLER GRUBU 18

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> 2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> İçindekiler 02 BÖLÜM I. Sunuş 02 Konsolide Özet Finansal Göstergeler 04 K saca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 06 Zorlu Holding 08 BÖLÜM II.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu DenizBank, baflar larla dolu bir dönemin ard ndan Türk bankac l k sektörünün en sayg n isimlerinden biri haline gelmifl ve hizmet

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı