Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/ /526 Meþrutiyet Caddesi, No: Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) Telefax: (0 212)

2 2012, TÜSÝAD Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü, 4110 sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 sayýlý FSEK uyarýnca, kullanýlmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazýlý izin alýnmadýkça, hiçbir þekil ve yöntemle iþlenmek, çoðaltýlmak, çoðaltýlmýþ nüshalarý yayýlmak, satýlmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baþka teknik, sayýsal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanýlamaz. ISBN: Kapak Tasarýmý: Doðan KUMOVA SÝS MATBAACILIK PROM. TANITIM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ. Eðitim Mah. Poyraz Sok. No:1 D.63 Kadýköy - ÝSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216)

3 ÖNSÖZ TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971 yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine katký saðlamayý amaçlar. TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir. TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak, giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr. TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

4 TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý hedefler. TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar. Bu araþtýrma raporu, TÜSÝAD Dýþ Ticaret ve Gümrük Birliði Çalýþma Grubu'nun çalýþmalarý çerçevesinde, PricewaterhouseCoopers Türkiye tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar PwC Türkiye tarafýndan halka açýk kaynaklar ve TÜSÝAD üyesi firmalardan alýnan bilgilere dayandýrýlarak verilmiþtir. Raporda yer alan öneriler PwC açýsýndan baðlayýcý olmayýp sadece yorum niteliðinde sunulmuþtur. Dolayýsýyla bilgilerin kullanýmýndan raporun okuyucularý sorumlu olup, olasý sonuçlarýndan ötürü PwC sorumluluk kabul etmemektedir. TÜSÝAD Dýþ Ticaret ve Gümrük Birliði Çalýþma Grubu Baþkaný Sayýn Asým Barlýn ve Çalýþma Grubu üyelerine, raporun hazýrlanmasý sürecinde vermiþ olduklarý büyük destek ve katkýlardan ötürü teþekkür ederiz. Mart 2012

5 ÖZGEÇMÝÞLER Cenk ULU Orta Doðu Teknik Üniversitesi mezunu olan Ulu, Avrupa Birliði tarafýndan sýnavla verilen Jean Monnet bursuna almaya hak kazanarak Ýngiltere'de "The University of Nottingham"dan MBA derecesini almaya hak kazanmýþtýr. Ulu'nun "Türkiye'deki Batýlý Ortak Giriþimlerle" ilgili bir MBA tezi ile "Dýþ Ticarette Standardizasyon" baþlýklý bir gümrük uzmanlýk tezi bulunmaktadýr yýllarý arasýnda beþ yýl süre ile Gümrük Müsteþarlýðýnda Gümrük Uzmaný olarak çalýþmýþtýr. Bu görevi sýrasýnda özellikle gümrük birliði uygulamalarý ve Avrupa Birliði konularýnda çalýþmalar yapmýþtýr. Ocak 2001'de PwC ye katýlan ve þu an PwC Türkiye Dolaylý Vergi Hizmetleri ortaðý olan Ulu, dýþ ticaret ve gümrük uygulamalarý, Katma Deðer Vergisi uygulamalarý, Özel Tüketim Vergisi uygulamalarý, kambiyo uygulamalarý, yatýrým teþvik uygulamalarý, serbest bölgeler, transit ticaret, Avrupa Birliði ve GATT konularýnda uzmanlaþmýþtýr. Cenk Ulu ayný zamanda PwC nin verdiði gümrük, dýþ ticaret, teþvik ve serbest bölgeler seminerlerinde de konuþmacý olarak rol almaktadýr. Yabancý Sermaye Derneði'nde de (YASED) aktif olan Cenk Ulu, çok iyi derecede Ýngilizce bilmektedir.

6 Cem ARACI Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Cem Aracý, 2006 yýlýnda PwC de çalýþmaya baþlamýþtýr. Ayrýca 2010 yýlýnda University of Southampton'dan MBA derecesi almýþtýr. Tedarik zinciri yönetiminin finansal performans üzerine etkisi konusunda tezi bulunmaktadýr. Cem Aracý, yerli ve yabancý sermayeli firmalara gümrük, dýþ ticaret ve dolaylý vergiler konularýnda destek vermektedir. Kendisinin uluslararasý ticaret, gümrük uygulamalarý, dolaylý vergiler ve yatýrým teþvik mevzuatý konularýnda tecrübesi bulunmaktadýr. Ayrýca ekonomik etkili gümrük rejimleri, serbest bölge uygulamalarý konularýnda tecrübelidir. Bunun yaný sýra gümrük ve dýþ ticaret operasyonlarýnýn denetimi ve süreç analizi gibi gümrük ve vergi konularýnda projelerde yer almýþtýr. PwC Türkiye Dolaylý Vergi Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý olan Cem Aracý, elektronik fatura ve defter konularýnda uzmanlýk sahibi olup, PwC müþterilerine bu kapsamda hizmet vermektedir. Cem Arýcý, iyi derecede Ýngilizce bilmektedir.

7 SUNUÞ Rekabet Gücü ve Dýþ Ticaret Operasyonlarý Günümüzde küçük ölçekli firmalar dahi sýklýkla ithalat ve ihracat yapar hale gelmiþtir. Tedarik ve arz artýk dünya genelinde daha geniþ bir coðrafyaya yerleþmiþ ve sipariþ bazýnda parçalý teslimatlar yoðun þekilde kullanýlýr hale gelmiþtir. Dolayýsýyla ülke genelinde tüm sanayici, tüccar, hizmet saðlayýcý ve tüketiciler kendi ticaret düzenlerine uygun taþýma, depolama ve gerekli diðer lojistik operasyonlarýný etkin biçimde gerçekleþtirmek arzusundadýr. Yoðun rekabet ortamýnda firmalar, tedarik zinciri yönetimini, bir maliyet unsuru olmasýnýn yaný sýra, asýl olarak müþterisine ve kendi operasyonuna deðer katan ve finansal getiri saðlayan bir unsur olarak görmektedir ve rekabet gücünde fark yaratan en önemli unsurlardan biri olduðunun bilincindedirler. Dolayýsýyla ithalat ve ihracat iþlemine konu eþyanýn bir ülkedeki çýkýþ noktasýndan diðer ülkedeki teslim noktasýna varýþýna kadar geçen süreçte oluþan masraflar ve yaþanan zaman kayýplarý firmalarýn müþterilerine kattýðý deðeri ve dolayýsýyla finansal performansýný etkileyerek rekabet gücünü azaltmaktadýr. TÜSÝAD tarafýndan; ithalat ve ihracat iþlemleri sýrasýnda firmalarýn rekabet gücünü etkileyen unsurlarýn incelenmesi ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmasý amacýyla görevlendirildiðimiz çalýþma neticesinde hazýrladýðýmýz bu raporda sýrasýyla; lojistik performansýnýn firmalar açýsýndan önemi; Türkiye'de ve AB'de lojistik faaliyetleri; kara, deniz, hava, demiryolu ve çoklu taþýma modelleri ile yapýlan ithalat ve ihracat iþlemlerinde rekabeti etkileyen unsurlar; gümrük iþlemlerinde rekabet gücünü etkileyen faktörler ve son olarak Türkiye'nin gelecek vizyonu çerçevesinde yorumlarý yer almaktadýr. Raporda yer alan "PwC Transportation & Logistics 2030" çalýþmasý bulgularý ve "PwC 14. Küresel CEO Araþtýrmasý" sonuçlarýna iliþkin bilgilerin deðerlendirmelerimize küresel bir perspektif kattýðýný düþünmekteyiz. Taþýmacýlýk ve lojistik sektöründe öne çýkmýþ ülkelere bakýldýðýnda, bu ülkelerin lojistik altyapýlarýný, pazarlarýnda faaliyet gösteren firmalara rekabet avantajý saðlayacak þekilde yapýlandýrdýðýný görmekteyiz. Dolayýsýyla, Türkiye'nin bu konudaki giriþimlerinde kamu, özel sektör ve en önemlisi lojistik hizmet saðlayýcýlarý ile etkin bir iþbirliði kurulmasý gerektiði görüþündeyiz. Bu baðlamda raporun, kamu kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý, ithalatçý-ihracatçý firmalar ve lojistik hizmet saðlayýcýlarýndan olan geniþ bir kitleye katký saðlayacaðý inancýndayýz.

8 Amaç ve Kapsam Rekabet koþullarýnýn sertleþtiði ve küreselleþme ile birlikle ticaret ortamýnýn hem tedarik hem de tüketim ayaðýnda daha geniþ coðrafyalara yayýldýðý gözönüne alýndýðýnda, lojistik operasyonlarýnda verimlilik saðlamak önem kazanmýþtýr. Bu rapor lojistik ve taþýmacýlýk sektörünün durumundan ziyade, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalarýn ithalat ve ihracat operasyonlarýnda yaþadýðý problemleri ve masraflarý etkileyen unsurlarý inceleyerek çözüm önerileri sunmayý amaçlamaktadýr. Dolayýsýyla raporun kapsamý, firmalarýn ithalat ve ihracat süreçlerinde ürünün fabrika/depodan çýkýp diðer ülkedeki noktaya varana kadar oluþan lojistik süreçlerinin deðerlendirilmesidir. Doðal olarak lojistik sektörünün durumu ithalat ve ihracat yapan firmalarý doðrudan etkileyeceði için, sektörün genel durumu ve geliþimi raporun kapsamý içindedir. Raporda baþlangýç olarak lojistik süreçlerindeki verimliliðin firmalarýn performansýna ve rekabet gücüne etkileri konusuna odaklanýlmýþtýr. Bu kapsamda ithalat ve ihracatçý firmalarýn lojistik süreçlerde yaþadýðý problemlere ýþýk tutmak adýna konular, denizyolu, karayolu, havayolu, demiryolu ve çoklu taþýmacýlýk olmak üzere taþýma þekillerine göre gruplandýrarak ele almýþtýr. Hatýrlatmak isteriz ki bu rapor, genel hatlarýyla lojistik operasyonun yurt dýþý taþýma ve gümrük iþlemleri bölümüne odaklanmaktadýr. Bilindiði üzere lojistik süreçleri; depolama, paketleme ve benzeri katma deðerli hizmetler, risk ve sigorta ile kentsel lojistik gibi birçok önemli aktivite ve kavramý da kapsamaktadýr. Dolayýsýyla, raporun odaklandýðý taþýma ve gümrük süreçleri dýþýnda, bu lojistik süreçlerinin de rekabet gücü açýsýndan incelenerek raporlanmasý yararlý olabilecektir. Rekabet açýsýndan göreceli olarak baþarýlý örneklerden yararlanma ve deðerlendirme çerçevesinde, dýþ ticaret hacmimizin büyük kýsmýný oluþturan Avrupa Birliði ülkelerindeki uygulamalar rapor kapsamýnda gözönüne alýnmýþtýr.

9 Yöntem Raporun hazýrlanmasý esnasýnda PwC Türkiye olarak uzmanlýk ve tecrübemiz dâhilinde yapýlan analiz ve deðerlendirmelerden yararlanýlmýþtýr. Analizlerimize temel olarak TÜSÝAD üyesi 30 firma ile yapýlan anket çalýþmasý, seçilen TÜSÝAD üyesi firmalar ile yapýlan görüþmeler, lojistik ve gümrük hizmet saðlayýcý firmalar ile yapýlan görüþmeler ve bu çalýþmalar esnasýnda temin edilen veriler kullanýlmýþtýr. Ayrýca, PwC þirketler aðýnýn küresel ölçekte yayýmladýðý çalýþmalarýn yaný sýra, halka açýk kaynaklarda yer alan çalýþma ve verilerden de yararlanýlmýþtýr. Araþtýrmamýza kaynak olmasý amacýyla yapýlan anket çalýþmasýnda, ithalat ve ihracat iþlemlerinde farklý taþýma þekillerinde (yöntem) karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda önem derecesine göre cevap verilmek üzere sorular yöneltilmiþtir. Bilgiler genel olarak firmalarýn konu uzmanlarýnýn verdiði cevaplara dayanmakta olup, her bir iþlem veya tarih için farklýlýk gösterebilmektedir. Ayrýca, istatistiksel açýdan ankete katýlan firma sayýsý, genel olarak pazarýn temsili açýsýndan yeterli bir örnekleme kümesi oluþturamamýþtýr. Bu nedenle temel yaklaþýmýmýz, toplanan anket sonuçlarýndan istifade ederek ithalat ve ihracatçýlarýn lojistik operasyonlarý sürecinde ilave masraf ve zaman kaybý yaratan unsurlarý araþtýrmaktýr. Dolayýsýyla, raporda anket sonuçlarýna iliþkin ayrýntýlý istatistikî bilgiler verilmemektedir. Anket çalýþmasý, pazarda mevcut bulunan belirli sorunlarýn tespiti ve niteliðinin anlaþýlmasý için yardýmcý bir araç olarak kullanýlmýþtýr. Anket çalýþmasý nitelik ve nicelik açýsýndan Türkiye'nin genelini temsil etmediði için, bu çalýþma, sadece ithalat-ihracat yapan firmalarýn yaþadýklarý problemleri genel hatlarýyla belirlemek ve sonrasýnda bunlarla ilgili araþtýrma yapabilmek için kullanýlmýþtýr. Türkiye'de resmi politika ve hükümet programýnýn önemli bir parçasý haline gelmiþ olan 2023 vizyonu çerçevesinde; Türkiye ekonomisinin dünya ölçeðinde en büyük ilk 10 ekonomi arasýnda girmesi ve ihracat hacminin 500 milyar dolar seviyesine ulaþmasý hedefleri gözönüne alýndýðýnda taþýmacýlýk ve lojistik sektörünün rekabet gücünün arttýrýlmasý, hedefin tutturulmasý için gereken ülke rekabet avantajýný saðlamada büyük önem taþýmaktadýr. Baþta TÜSÝAD olmak üzere rapora destek verenlere teþekkür ederim. Cenk Ulu Þirket Ortaðý PwC Türkiye Mart 2012

10 PwC Hakkýnda PwC, tüm dünyada en üst düzey sektör uzmanlýðý ile sunduðu denetim, vergi ve danýþmanlýk hizmetleri ile müþterilerine aradýklarý deðeri katar. 158 ülke 'i aþkýn çalýþaný ile PwC yeni bir yaklaþým ve pratik tavsiyeler üretmek üzere müþterileri ile düþünce, deneyim ve çözüm önerilerini paylaþýr. PwC 1981'den bugüne faaliyet gösterdiði Türkiye'de, Ýstanbul'da iki, Ankara'da, Bursa'da ve Ýzmir'de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste, yaklaþýk kiþilik profesyonel kadrosu ile Türk iþ dünyasýnýn aradýðý deðeri yaratmak için hizmet sunmaktadýr. PwC Türkiye, baðýmsýz denetim, vergi ve mali hukuk danýþmanlýðý, kurumsal finans ve mali danýþmanlýk, risk yönetimi, muhasebe ve mali iþler yönetimi, insan kaynaklarý ve eðitim alanlarýnda çok kapsamlý bir hizmet yelpazesi ile büyüme ve performans etkinliðini arttýrmak için müþterilerine çözümler sunmaktadýr.

11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. YÖNETÝCÝ ÖZETÝ LOJÝSTÝK PERFORMANSININ FÝRMA REKABET GÜCÜNE ETKÝSÝ TAÞIMA ÞEKÝLLERÝ BAZINDA MALÝYETÝ VE SÜRELERÝ ETKÝLEYEN UNSURLAR Türkiye ve AB'de Lojistik Faaliyetleri Karayolu Türkiye de ve AB de dýþ ticaret iþlemlerinde karayolu taþýmacýlýðýnýn durumu Maliyeti ve rekabeti etkileyen unsurlar Sýnýr kapýlarýna iliþkin hususlar Sýnýr kapýsý yönetiminde yeni yaklaþýmlar Öneriler Denizyolu Türkiye'de ve AB'de dýþ ticaret iþlemlerinde denizyolu taþýmacýlýðýnýn durumu Maliyeti ve rekabeti etkileyen unsurlar Öneriler Havayolu Türkiye'de ve AB'de dýþ ticaret iþlemlerinde havayolu taþýmacýlýðýnýn durumu Maliyeti ve rekabeti etkileyen unsurlar Öneriler Demiryolu Türkiye'de ve AB'de dýþ ticaret iþlemlerinde demiryolu taþýmacýlýðýnýn durumu Maliyeti ve rekabeti etkileyen unsurlar Öneriler Çoklu Taþýmacýlýk (Multi-Model Taþýmacýlýk) Türkiye'de ve AB'de dýþ ticaret iþlemlerinde çoklu taþýmacýlýðýn durumu...66

12 4. GÜMRÜK ÝÞLEM SÜREÇLERÝNDE REKABET GÜCÜNÜ ETKÝLEYEN UNSURLAR AB Uyum Süreci Kapsamýnda Gümrük Gümrük Otoritesi Yapýsý Ýthalat ve Ýhracat Ýþlem Süre ve Maliyetleri Dýþ Ticaret Politikasý Kapsamýnda Ýzin ve Kontrol Süreleri Gümrük Müþavirlik Ücretleri Gümrük Ýþlemleri ile Ýlgili Geliþim Alanlarý E-Belge Projesi Piyasa Gözetimi Yetkilendirilmiþ Yükümlü Varýþ Öncesi Bildirim (Entry Summary Declaration) Uygulamasý TÜRKÝYE VÝZYONU KAPSAMINDA LOJÝSTÝK VE DIÞ TÝCARET Lojistik Operasyonlarýnda Yaratýlan Deðer ve Lojistik Sektörünün Gücü PwC 14. Küresel CEO Araþtýrmasý PwC Transportation & Logistics 2030 Çalýþmasý Geleceðin Lojistik Dünyasý Dýþ Ticaret Politikasý SONUÇ KAYNAKÇA

13 TABLOLAR Tablo 1. Lojistik Performans Ýndeksi (2010)...31 Tablo 2. AB Ülkelerinin Ýhracat Hacmi ve Türkiye'ye Tahsis Edilen Geçiþ Belgesi Kotasý (2006/2007)...35 Tablo 3. Türk Ticaret Denizcilik Filosu Rakamlarý...42 Tablo 4. Dünyada ve Türkiye'de Terminal-Elleçleme Konteyner ve Gümrük Ardiye Ücret Tarifeleri...51 Tablo 5. Türkiye Dýþ Hat Taþýnan Kargo Bedelleri...56 Tablo 6. Havayolu Taþýma Ýþleminde Oluþan Masraf Kalemleri ve Bunlara Ýliþkin Yorumlar...59 Tablo 7. Türkiye'den Gerçekleþen Ro-Ro Taþýmalarý (2003/2007)...67 Tablo 8. Gümrük Muayene Türleri...76 Tablo 9. Ýthalat Gümrük Ýþlem Süreleri...77 Tablo Yýlýnda Ödeme Þekillerine Göre Ýthalat ve Ýhracat (bin ABD Dolarý)...94 ÞEKÝLLER Þekil 1. AB-27 ve Türkiye'nin Kýymet Bazýnda Taþýma Þekillerine Göre Dýþ Ticaret Verileri Þekil 2. AB-27 ve Türkiye'nin Kýymet Bazýnda Taþýma Þekillerine Göre Dýþ Ticaret Verileri Þekil 3. UND Kotasýz Avrupa Planý Harita Gösterimi...36 Þekil 4. Türkiye Dýþ Hat Taþýnan Kargo Verileri...56 Þekil 5. Türkiye Demiryolu Hat Uzunluðu Þekil 6. Türkiye'de Demiryolu Hat Yapýsý Daðýlýmý...61 Þekil 7. Türkiye'de Demiryolu Yük Taþýma Verileri (Ham Ton Kilometre)...61 Þekil 8. Türkiye'de Uluslararasý Demiryolu Taþýma Hacmi Verileri (Net Ton)...61 Þekil 9. Türkiye ve AB'deki Demiryolu Uzunluklarý (km)...62 Þekil Yýlý Toplam Çeken Araç Sayýsý (Lokomotif ve Railcar)...62 Þekil Yük Vagonu Sayýsý...62 Þekil 12. Ro-Ro Taþýmalarý (2009)...68 Þekil 13. Türkiye Dýþ Ticaret Hacmi ve Gümrük Müsteþarlýðý Personel Sayýsý...74

14 KISALTMALAR AB ABD AEO BÝLGE DLH DPT DTS DWT GTÝ ÝMKB ISPS KDV KKDF ÖTV TCDD TDÝ TEU TOBB TSE TÜÝK TÜRKLÝM TÜSÝAD UBAK UNCTAD UND Avrupa Birliði Amerika Birleþik Devleti Authorized Economic Operator Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikleri Demiryollarý Limanlar ve Hava Meydanlarý Ýnþaatý Genel Müdürlüðü Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Dýþ Ticaret Standardizasyonu Deadweight Tonnage Gümrük ve Turizm Ýþletmeleri Ticaret A.Þ. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý The International Ship and Port Facility Security Code Katma Deðer Vergisi Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu Özel Tüketim Vergisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý Türkiye Denizcilik Ýþletmeleri Twenty-foot Equivalent Unit Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Türk Standardlarý Enstitüsü Türkiye Ýstatistik Kurumu Türkiye Liman Ýþletmeleri Derneði Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý United Nations Conference on Trade and Development Uluslararasý Nakliyeciler Derneði

15 1 B Ö L Ü M YÖNETÝCÝ ÖZETÝ

16

17 1. YÖNETÝCÝ ÖZETÝ Uluslararasý arenada firmalar tedarik zincirleri boyunca yarattýklarý katma deðer ile rekabette üstünlük saðlamaktadýrlar. Lojistik performansý firmanýn nakit akýþýný (iþletme sermayesi) ve kârlýlýðýný doðrudan etkilemektedir. Pazarlarýn ve tedarik noktalarýnýn geniþ coðrafyalara yayýldýðý küreselleþen dünyada, eþyanýn bir ülkedeki çýkýþ noktasýndan diðer ülkedeki varýþ noktasýna kadar katlanýlan maliyetler ve süreler firmalarýn rekabet gücünü belirleyen etkenlerdir. Firmalarýn lojistik performanslarý ve dýþ ticaret iþlemlerinde katlandýklarý masraflar, büyük ölçüde ülkenin taþýmacýlýk altyapýsýna ve lojistik sektörünün etkinliðine baðlýdýr. Bu baðlamda Türkiye'nin en büyük dýþ ticaret ortaðý olan ve Türk firmalarýnýn rekabet içinde olduðu Avrupa Birliði ülkelerindeki durumu da incelemek yerinde olacaktýr yýlýnda Dünya Bankasý tarafýndan yapýlan Lojistik Performans Ýndeksi çalýþmasýna göre Türkiye, dünya genelinde 39. sýradadýr. Türkiye ile karþýlaþtýrýldýðýnda Avrupa Birliði ülkeleri ise genel olarak maliyet, hýz, verimlilik gibi konularda, daha iyi performans gösterdiklerine dair analiz yapýlmasý 2023 hedefleri çerçevesinde sonucunda, daha üst sýralarda yer almýþlardýr. ortaya koyulan vizyon ve bu Avrupa Birliði'nde ve Türkiye'de dýþ ticaret iþlemlerinde hedeflere uygun þekilde en çok kullanýlan taþýma þekli denizyolu ve daha sonra karayoludur. Ancak karþýlaþtýrmalar yapýlýrken, bariz programa alýnan altyapý þekilde göze çarpan durum Avrupa'da multi-model yatýrým planlarý, ülke refahýný (çoklu) taþýmacýlýðýn baþarýsý ve özellikle eþyalarýn limanlara taþýnmasýnda demiryollarýnýn etkin þekilde arttýracaðý gibi sanayicilerin kullanýlmasýdýr. rekabet gücünü de olumlu yönde etkileyecektir. Veriler ve yurt dýþý örnekleri ile karþýlaþtýrmalar Türkiye'de gümrük otoritesinin özveriyle yaptýðý çalýþmalarý ortaya koymaktadýr. Ancak verimliliðin ve kurumlararasý iþbirliðinin artmasý ve teknolojik entegrasyonun saðlanmasýna imkan verecek mevzuat deðiþikliklerinin hýzlýca uygulamaya alýnmasý, yapýlmasý gerekenler arasýnda yer almaktadýr. Çalýþma kapsamýnda her bir taþýma þekli temelinde yaþanan sorunlarý ve firmalarýn rekabet gücünü etkileyen unsurlarý belirlemek amacýyla, TÜSÝAD üyesi 30 firma ile anket yapýlmýþtýr. Bu çalýþma Türkiye genelini yansýtacak bir örneklem büyüklüðüne sahip olmamakla birlikte yaþanan belirli problemlerin tespiti açýsýndan önemli bir kaynak oluþturmuþtur. Anket çalýþmasý nitelik ve nicelik açýsýndan Türkiye'nin genelini temsil etmediði için bu çalýþma sadece ithalatihracat yapan firmalarýn yaþadýklarý problemleri genel hatlarýyla belirlemek ve sonrasýnda 17

18 onlarla ilgili araþtýrma yapabilmek için kullanýlmýþtýr. Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve çoklu taþýma þekilleri ile yapýlan dýþ ticaret iþlemlerinde rekabeti etkileyen maliyetleri ve süreleri arttýran unsurlara iliþkin bulgularýn yaný sýra Türkiye'nin 2023 Vizyonu çerçevesinde yorumlar da raporda yer almaktadýr. Aþaðýda taþýma yöntemleri bazýnda ithalat ve ihracatçýnýn rekabet gücünü etkileyen unsurlar özetlenmiþtir. Türkiye'nin artan ekonomik verimliliði ve küreselleþme sonucunda, firmalarýn uluslararasý ortamda rekabet gücü kazanma isteði artmýþtýr. Bu durumun sonucu olarak da taþýmacýlýk ve lojistik sektörleri büyümeye ve deðer kazanmaya baþlamýþtýr. Gerek Avrupa Birliði ile Türkiye arasýnda gerçekleþen ve gümrük vergilerini sýfýra indiren Gümrük Birliði Anlaþmasý çerçevesinde gerekse de Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan ve yerli üreticinin dýþ pazardaki gücünü arttýrmaya yönelik düzenlemeler ile rekabet gücü artýþ göstermiþtir. Bununla birlikte, uluslararasý taþýmada ortaya çýkan belge temininde yaþanan güçlükler, liman hizmetlerindeki gecikmeler, depolama ve yurt içi taþýma bedelleri gibi doðrudan masraflar ve liman, gümrük hizmetlerindeki zaman kayýplarý sebebiyle oluþan dolaylý masraflar, sektöre olumsuz yönde etki etmektedir. Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleþtirebilmesi için, yukarýda bahsi geçen tüm olumsuzluklarý iþbirliði ile en asgari düzeye indirmesi, mevzuatýn altyapýsýný iyi kurmasý ve verilen hizmetin müþteriler tarafýndan kabul edilebilir bir fiyatta ama kaliteli sunuluyor olmasý gereklidir. 18

19 Karayolu Türkiye, Avrupa Birliði ülkeleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda en büyük ve en genç araç filosuna sahip ülkelerden biridir. Ancak sýnýr geçiþlerinde yaþanan sorunlar, geçiþ belgesi kotasý ve vize uygulamalarý nedeniyle bu araç filosunu verimli þekilde kullanmasý yeterince mümkün olmamaktadýr. Devlet kurumlarýnýn yoðun çalýþmalarý sonucu geçiþ kotalarý son yýllarda arttýrýlmýþ olsa dahi, bu artýþ Türkiye nin dýþ ticaret artýþ hýzýný karþýlamamaktadýr vizyonu çerçevesinde 500 milyar dolar ihracat hedefi gözönüne alýndýðýnda bu ve benzeri kýsýtlamalarýn bertaraf edilmesi hayati önem kazanmýþtýr. Dýþ ticaret iþlemlerinde karayolunu tercih eden firmalar genel olarak, sýnýr kapýlarýndaki yoðunluðun, maliyetleri ve süreleri olumsuz etkilediðini belirtmektedir. Sýnýr kapýlarýnda yap-iþlet-devret modeli ile baþarýlý iyileþtirme projeleri yapýlmýþtýr. Ancak sýnýr kapýlarýnda komþu ülkenin uygulamalarýndan ve altyapý yetersizliðinden kaynaklý problemler devam etmektedir. Öneriler 1- Geçiþ belgesi kotalarýnýn kaldýrýlmasý veya arttýrýlmasý yönünde uluslararasý iliþkiler boyutunda yapýlan giriþimlerin kuvvetlendirilerek arttýrýlmasý ve 2023 dýþ ticaret vizyonu da gözönüne alýnarak hýzlý adýmlar atýlmasý yararlý olacaktýr. 2- Türk sürücülerinin vize sorunlarýna iliþkin yine uluslararasý iliþkiler ve mevcut ortaklýk anlaþmalarý çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapýlmasý için çalýþmalar yürütülmesi önemlidir. 3-Diðer ülkelerle karþýlýklýlýk ilkesini gözetmek ve dijital takometrenin imkânlarýndan yararlanarak bir kontrol mekanizmasý kurmak suretiyle ihraç malý taþýyan araçlara uygulanan 550 litre vergisiz yakýt teslimi uygulamasýnda litre sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ya da yükseltilmesi önemli bir teþvik yaratabilecek; ayrýca Türkiye'nin döviz kaybý yaþamasýný engelleyebilecektir. 4-Kabotaj hattýnda yük ve yolcu taþýyan deniz araçlarý ile uçak yakýtlarýna getirilen sýfýrlanmýþ Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) avantajýnýn kara taþýmacýlýðý için de getirilmesi yararlý olacaktýr. Ayrýca dýþ ticaret taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlar için Motorlu Taþýtlar Vergisi yükünün hafifletilmesi, nihayetinde ihraç malý taþýtanlarýn maliyetlerinde düþüþ saðlayabilecektir. 5- Sýnýr kapýlarýnda teknik imkânlarýn geliþtirilmesi ve zaman kayýplarýnýn önlenmesi kadar güvenlik ortamýnýn tesis edilmesi de önemlidir. Ayrýca sýnýr kapýlarýnýn yurt dýþý tarafýnda gerekli iyileþtirmelerin yapýlmasý için uluslararasý iliþkiler boyutunda giriþimlerin arttýrýlmasý yararlý olacaktýr. 6 - Karayolu ile taþýnacak ihraç mallarýnýn her seferinde hareket gümrük idaresine fiziken götürülmesi ve sonrasýnda çýkýþ (sýnýr) gümrük idaresine sevk edilmesi mekanizmasýnýn Avrupa Birliði örneklerine benzer þekilde daha pratik hale getirilmesi ve mümkünse bu hususta basitleþtirilmiþ usullerin devreye sokulmasý yararlý olacaktýr. 19

20 Denizyolu Dýþ ticaret taþýmalarýnda en çok tercih edilen yöntem denizyoludur. Türkiye'de limanlarýn ciddi bir kapasite, altyapý ve donaným yatýrýmýna ihtiyacý bulunmaktadýr. AB örnekleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda limanlarýn demiryolu ve karayolu baðlantýlarý açýsýndan önemli sýkýntýlarý mevcuttur. Örneðin Almanya Hamburg Limaný tren istasyonu ve hatlarýnda 300 km uzunluðunda demiryolu bulunurken Türkiye'de 17 limanýn toplam demiryolu uzunluðu sadece 84 km'dir. Türkiye'de liman hizmetleri ücretleri yük ve gün baþýna göre bakýldýðýnda AB limanlarýna göre düþüktür. Ancak uzayan ithalat süreçleri nedeniyle oluþan ardiye, liman içi hizmetler ve diðer masraflar Türkiye'deki firmalarýn bu avantajdan yararlanmasýna engel olmaktadýr. Türkiye'de, bir yük türünde uzmanlaþmýþ limanlardan çok, birçok farklý yük türüne hizmet verebilecek donanýmda konvansiyonel yapýlarýn tercih edildiði görülmektedir. Dünyanýn önemli limanlarý incelendiðinde ise bir yük tipinde uzmanlaþma veya belirgin bir özellik ile avantaj saðlama eðilimi görülmektedir. Denizyolunu tercih eden ithalatçý ve ihracatçýlar, limanlarda özellikle beklemelerden ötürü, terminal, elleçleme ve ardiye hizmetlerinde oluþan yüksek maliyetlerin yaný sýra kapasite ve ekipmanlarýndaki yetersizlik nedeniyle hizmet kalitesinde sorun yaþamaktadýrlar. Ayrýca, belge temini ve gümrük iþlemlerine iliþkin bazý ücretler (liman iþleticilerince alýnan tam tespit muayene ücreti, X-ray sevk ücreti gibi bedeller) maliyetleri arttýrmaktadýr. Öneriler 1- Limanlarýn altyapý ve teknik imkânlarýnýn güçlendirilmesi, kapasitelerinin arttýrýlmasý, geçici depolama yeri gibi limanlarýn tamamlayýcý unsurlarýna yatýrýmlar yapýlarak hizmet kalitesinde ve maliyetinde iyileþtirme saðlanmasý önemlidir. En önemli husus limanlarýn demiryolu ve karayolu baðlantýlarýnýn arttýrýlmasýna yönelik teþviklerin yaratýlmasý ve yatýrýmlara kaynak ayrýlmasýdýr. Bu kapsamda hükümetin sürdürdüðü demiryolu hamlesi hýzlanarak devam etmelidir. 2- Denizyoluyla gelen eþyaya iliþkin olarak yansýtýlan masraflarda þeffaflýðý saðlayacak mekanizmalarýn kurulmasý ve ordino ya da tam tespit muayene ücreti gibi belirli masraf kalemlerindeki deðiþkenliðin bertaraf edilerek taþýyan ve taþýtan arasýndaki uzlaþmazlýðýn ortadan kaldýrýlmasý yararlý olacaktýr. Liman hizmetleri müþterilerinin (ithalatçý-ihracatçý) tüketici haklarýný korumak üzere yasal düzenlemeler yapýlmasý ve kontrol mekanizmalarý tesis edilmesi yararlý olacaktýr. 3- Lojistik sürecini bir bütün halinde gözönüne alarak mevcut ve yeni liman yatýrýmlarýnda hinterlant kullanýmý geliþtirilmelidir. Coðrafi ve fiziki altyapýsý olmayan limanlarýn taþýnmasý hususu deðerlendirilmelidir. 4- Geliþmiþ ülke örnekleri incelenerek limanlarda uzmanlaþma (belli bir taþýma talebine yönelik ihtisas edinme) politikasý izlenmeli ve Türkiye'nin rekabet içinde olduðu belirli yurt dýþý limanlarýnýn faaliyetleri gözönüne alýnarak alternatif oluþturacak yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Özellikle hinterlant etkinliði az ve kapasitesi sýnýrlý limanlarýn sadece belirli özellikteki taþýmalarda uzmanlaþmasý daha verimli bir lojisitik yönetimi saðlayabilecektir. 20

21 Havayolu Dýþ ticaret iþlemlerinde havayolunu kullanan firmalar genel olarak yüksek elleçleme ve yer hizmetleri ücretlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtmektedirler. Mevzuat gereði havayoluyla taþýnan eþya sadece havalimaný içerisinde elleçlenebilmektedir. Bu durum dünya çapýnda tartýþýlan ve asýl olarak güvenlik protokolleri ile ilgili bir durumdur. Ancak belirli koþullarý saðlayan tedarik zinciri operatörlerinin uçakla gelen iglo konteynerlarý havalimaný dýþýna çýkararak ihracat eþyasýnýn havalimaný dýþýnda konteynerlara yüklendiði yurt dýþý örnekleri mevcuttur. Havayolu taþýmasý ile pahalý olmasýna karþýn hýzlý bir þekilde taþýmanýn yapýlmasý amaçlanmaktadýr. Ancak ithalat izinleri aþamasýnda yaþanan gecikmeler (örneðin TSE, Tarým Ýl Müdürlüðü, Saðlýk Bakanlýðý izinleri) havayolunu tercih eden firmalarýn amaçlanan þekilde hýzlý taþýma yapmasýna engel olabilmektedir. Ayrýca, gecikmelerden kaynaklý olarak firmalar yüksek tutarlarda geçici depolama ve ardiye ücretleri ödemek durumunda kalmaktadýrlar. Tutarlarýn yüksek olmasýnýn diðer önemli bir nedeni de iþleticilerin sýnýrlý alanlar için ödediði yüksek kiralardýr. Öneriler 1- Havalimanlarýnda gerçekleþen elleçleme hizmetlerinin, lojistik operasyonunu kolaylaþtýracak ve elleçleme maliyetlerini azaltacak þekilde yapýlandýrýlmasý kapsamýnda dünya örneklerinin incelenmesi ve mümkün bulunan belirli operasyonlarýn havalimaný dýþarýsýnda yapýlabileceði bir mekanizma kurulmasý yararlý olabilecektir (örneðin iglo konteynerin liman dýþýna çýkarýlabilmesi ve elleçlenmesi). Bu kapsamda öncelikli olarak gündeme alýnabilecek konu havalimanlarý çevresinde ardiye yerlerinin arttýrýlmasýna yönelik yatýrýmlarýn teþvik edilmesi olabilecektir. 2- Havayoluyla gelen eþyaya iliþkin olarak yansýtýlan masraflarda þeffaflýðý saðlayacak mekanizmalarýn kurulmasý ve ordino ya da tam tespit muayene ücreti gibi belirli masraf kalemlerinin bertaraf edilmesi (ya da asgari seviyeye indirilmesi) için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý yararlý olacaktýr. 3- Yüksek ardiye ücretlerini engellemek için havayoluyla gelen eþyalarýn ithalat izin süreçlerinde iyileþtirme saðlanmasý, geçici depolama yerlerinin arttýrýlarak kiralarýnýn düþürülmesi için gerekli adýmlarýn atýlmasý fayda saðlayabilecektir. Ayrýca havalimanlarýnda depoloma hizmeti veren özel kuruluþlarýn kira yüklerinin doðrudan müþteriye yansýtýldýðý hususu gözden kaçmamalýdýr. 4- Havalimanýnda yer alan ancak yurt içi taþýmacýlýkta rekabeti olumsuz etkileyen veya sýnýrlayan, kaliteden yoksun yapýlanmalara iliþkin kontrol ve denetimin arttýrýlmasý faydalý olacaktýr. 21

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular 14 Mart 2012 TS/BAS-BÜL/12-15 Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular TÜSİAD, Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları başlıklı raporunu 14 Mart

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ 6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ KARÞISINDA TÜRKÝYE 63 25 yýlý verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti artýk dünyanýn en büyük dördüncü ekonomisi, satýn alma gücü göz önüne alýndýðýnda ise ABD nin ardýndan ikinciliðe

Detaylı

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 HAZIRLAYANLAR Gündüz ULUSOY Sumru ÖZ Selçuk KARAATA Melsa ARARAT Burçin YURTOÐLU Hande YEÐENOÐLU TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Ekim 2006 TÜSÝAD-Sabancý

Detaylı

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 HAZIRLAYANLAR Gündüz ULUSOY Sumru ÖZ Selçuk KARAATA Melsa ARARAT Burçin YURTOÐLU Hande YEÐENOÐLU TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Ekim 2006 TÜSÝAD-Sabancý

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı