2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur."

Transkript

1 Nokia 5070

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum, cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýnla birlikte atmayýn Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanýlmasýnýn kýsýtlanmasý konusunda Directive 2002/95/EC ile uyumludur. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz /1. baský

4 CE 0434 Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: , Fax: Norway Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Faks:

5 Ýçindekiler Güvenliðiniz için Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Giriþ kodlarý Yapýlandýrma ayarlarý servisi Ýçerik ve uygulama indirme Nokia destek ve yazýþma bilgileri Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Anten Bileklik Telefonunuz Tuþlar ve yedek parçalar Bekleme modu Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Arama iþlevleri Arama yapma Aramayý cevaplama veya reddetme Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Metin yazma Ayarlar Akýllý metin giriþi Normal metin giriþi

6 5. Menülerde gezinme Mesajlar Kýsa mesajlar (SMS) Multimedya mesajlarý (MMS) Hafýza dolu Klasörler Posta kartlarý Hýzlý mesajlar Nokia Xpress sesli mesajlaþma Sohbet mesajlarý (IM) E-posta uygulamasý Ses mesajlarý Bilgi mesajlarý Servis komutlarý Mesajlarý silme Mesaj ayarlarý Mesaj sayacý Rehber Kartvizit arama Ýsim ve telefon numarasý kaydetme Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme Rehberi kopyalama Kartvizit bilgilerini düzenleme Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme Kartvizitler Durumum Abone isimleri Ayarlar Gruplar Sesle arama Hýzlý aramalar

7 Bilgi, servis ve numaralarým Arama kaydý Son arama listeleri Sayaçlar ve zamanlayýcýlar Ayarlar Tercihler Temalar Zil sesleri Kýsayollarým Ekran Saat ve tarih Arama Telefon Baðlantýlar Donanýmlar Yapýlandýrma Güvenlik Fabrika ayarlarýný geri yükleme Operatör menüsü Galeri Medya Kamera Radyo Kaydedici Ajanda Çalar saat Takvim Yapýlacaklar Notlar

8 Senkronizasyon Hesap makinesi Kronometre Geri sayým sayacý Uygulamalar Oyunlar Koleksiyon Bas-konuþ Bas-konuþ menüsü BK'ya baðlanma ve baðlantýyý kesme BK aramasý yapma ve alma Geri arama istekleri Bire bir kartvizit ekleme Kanal oluþturma ve ayarlama BK ayarlarý Web Tarama ayarlarý Servise baðlanma Sayfalarý tarama Görünüm ayarlarý Çerezler Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri Yer imleri Dosya indirme Servis gelen kutusu Önbellek Tarayýcý güvenliði Konumlama bilgileri SIM hizmetleri

9 18.PC ile baðlantý Nokia PC Suite Paket veri, HSCSD ve CSD Veri iletiþim uygulamalarý Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý BAKIM VE ONARIM EK GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Dizin

10 Güvenliðiniz için Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir. HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn. UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir. YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. DÝKKATLÝ KULLANIN Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. 10

11 KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve baþlangýç ekranýna dönmek için bitti tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip ara tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. CÝHAZINIZ HAKKINDA Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 þebekelerinde kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna riayet edin. Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. 11

12 Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya Þebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz þebeke saðlayýcýnýz için özel olarak yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu yapýlandýrma menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki bazý özellikler, örneðin kýsa mesajlar, multimedya mesajlarý, ses mesajlarý, sohbet servisi, e-posta, durum göstergeli rehber, mobil Ýnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak bir Ýnternet sunucusu ile senkronizasyon bu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir. PAYLAÞILAN HAFIZA Telefonun iki hafýzasý vardýr. Þu özellikler ilk hafýzayý paylaþabilir: rehber, kýsa mesajlar, multimedya mesajlarý (eksiz olarak), ses mesajlarý, sohbet mesajlarý, gruplar, ses komutlarý, ajanda ve yapýlacak notlarý. Ýkinci paylaþýlan hafýza, Galeri'de saklanan dosyalar, multimedya mesajlarýnýn ekleri, e-posta ve Java TM uygulamalarý tarafýndan kullanýlýr. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Örneðin, çok fazla Java uygulamasý kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü kullanabilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn bazýlarýný silin. Kýsa mesajlar gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan hafýzaya ek olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir. 12

13 Donanýmlar Aksesuarlar ve donanýmlar hakkýnda birkaç pratik kural: Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. 13

14 Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Telefonunuz, günlük kullaným için ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok iþlev sunar. Telefonunuz aþaðýdaki iþlevleri de destekler: GSM geliþimi için geliþtirilmiþ veri hýzlarý (Enhanced Data rates for GSM Evolution - EDGE) Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 61. Geniþletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language - XHTML). Bkz: Web s. 88. Sesli mesajlaþma. Bkz: Nokia Xpress sesli mesajlaþma s. 37. Sohbet mesajlarý. Bkz: Sohbet mesajlarý (IM) s. 38. E-posta uygulamasý. Bkz: E-posta uygulamasý s. 42. Bas-konuþ. Bkz: Bas-konuþ s. 80. Durum göstergeli rehber. Bkz: Durumum s. 50. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME TM ). Bkz: Uygulamalar s. 77. PC Suite ile senkronizasyon ve dosya aktarýmý. Bkz: Nokia PC Suite s. 98. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu Güvenlik kodu (5-10 basamaklý), telefonunuzun izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik s

15 PIN kodlarý Kiþisel kimlik numarasý kodu (PIN) ve evrensel kiþisel tanýmlama numarasý kodu (UPIN) (4-8 basamaklý), SIM kartýnýzýn izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Bkz: Güvenlik s. 63. PIN2 kodu (4-8 basamaklý) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevler için gereklidir. Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Bkz: Güvenlik modülü s. 93. Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza s. 95. PUK kodlarý Kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (PUK) ve evrensel kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (UPUK) (8 basamaklý), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPINkodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu (8 basamaklý) bloke edilmiþ bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun. Kýsýtlama þifresi Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý) Arama kýsýtlama servisi'ni kullanýlýrken gereklidir. Bkz: Güvenlik s. 63. Yapýlandýrma ayarlarý servisi Mobil Ýnternet servisleri, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaþma veya uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý þebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapýlandýrma ayarlarýnýn doðru olarak yapýlmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý aldýktan sonra bunlarý telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis saðlayýcýsý, ayarlarý kaydetmek için gereken bir PIN kodu saðlayabilir. Kullanýlabilirlik hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza, en yakýn yetkili Nokia satýþ noktasýna baþvurun veya adresindeki Nokia Web sitesinin destek alanýný ziyaret edin. Yapýlandýrma mesajý aldýðýnýzda Yapýlandýrma ayarlarý alýndý yazýsý görüntülenir. 15

16 Ayarlarý kaybetmemek için, Göster > Kaydet'i seçin. Telefonda Ayarlarýn PIN'ini girin: ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip Tamam'a basýn. PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun. Henüz kaydedilmiþ bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayýlan yapýlandýrma ayarlarý olarak uygulanýr. Kaydedilmiþ ayarlar varsa, telefonda Kaydedilen yapýlandýrma ayarlarý etkinleþsin mi? sorusu görüntülenir. Alýnan ayarlarý silmek için, Çýk veya Göster > Sil'i seçin. Ayarlarý düzenlemek için, bkz: Yapýlandýrma s. 62. Ýçerik ve uygulama indirme Telefonunuza yeni içerik (örneðin temalar) indirebilirsiniz (þebeke servisi). Ýndirme iþlevini seçin (örneðin Galeri menüsünde). Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü açýklamalarýna bakýn. Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý sunan servisleri kullanýn. Nokia destek ve yazýþma bilgileri Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia Web sitenize bakýn. Web sitesinde Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi alabilirsiniz. Müþteri servisine baþvurmanýz gerekirse, adresinden yerel Nokia baþvuru merkezlerinin listesine bakýn. Bakým servisleri için, adresinden en yakýn Nokia servis merkezine bakýn. 16

17 1. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart hizmetlerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir. Bu cihaz, BL-5B batarya ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için, serbest býrakma düðmesine (1) basýn ve arka kapaðý (2) kaldýrýn. SIM karttaki altýn renkli temas noktalarýnýn aþaðý baktýðýndan emin olun ve SIM kartý SIM kart tutucusuna, yerine oturana dek (3) bastýrýn. 17

18 Bataryayý takýn (4). Batarya baðlantýlarýný kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. Bkz: Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý s Arka kapaðýn üstünü telefonun üstü (5) ile hizalayýn ve arka kapaðýn altýna, kilitlemek (6) için bastýrýn. Bataryayý çýkarmak için bataryanýn alt ucunu bölmesinden (7) kaldýrýp çýkarýn. SIM kartý çýkarmak için, SIM kart býrakma düðmesine (8) basýn ve SIM kartý telefonun üst tarafýna (9) doðru kaydýrýn. Bataryayý þarj etme Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz AC-3, AC-4, AC-5 ve DC-4 ve CA-44 þarj adaptörü ile birlikte kullanýldýðýnda LCH-9 þarj cihazlarý ile güç saðlandýðýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. 18

19 Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin. 1. Þarj cihazýný bir prize takýn. 2. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin bir BL-5B bataryasýný AC-3 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaþýk 1 saat 10 dakikanýzý alýr. Telefonu açma ve kapatma Uyarý:Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Telefonu açmak için, açma / kapama düðmesine basýp basýlý tutun. Telefon bir PIN veya UPIN koduisterse, kodu girin (**** olarak gösterilir) ve Tamam'ý seçin. Telefonu kapamak için, açma / kapama düðmesine basýp basýlý tutun. Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama Yerel saati girin, bulunduðunuz yerin saat dilimini Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile olan saat farký olarak seçin ve tarihi girin. Bkz: Saat ve tarih s. 58. Tak çalýþtýr servisi Telefonunuzu ilk kez açýp ve telefon bekleme moduna geçtiðinde sizden, servis saðlayýcýnýzdan yapýlandýrma ayarlarýný edinmeniz istenir (þebeke servisi). Soruyu kabul edin veya reddedin. Bkz. "Servis saðlayýcý desteðine baðlan,"s. 63 ve Yapýlandýrma ayarlarý servisi s

20 Anten Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur. Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansý ve batarya ömrü saðlar. Bileklik Bilekliði telefonun altýna tutturmak için arka kapaðý açýn. Þeridi gözden resimde gösterildiði gibi geçirin ve küçük iðnenin etrafýna sarýn (1). Þeridi konumunda tutun ve arka kapaðý kapatýn (2). 20

21 2. Telefonunuz Tuþlar ve yedek parçalar Açma / kapama tuþu (1) Kulaklýk (2) Hoparlör (3) Ekran (4) Ses seviyesi açma ve bas-konuþ (BK) tuþu (5) Ses seviyesi kýsma ve ses komutu tuþu (6) Kýzýlötesi (KÖ) baðlantý noktasý (7) Orta seçim tuþu (8) 4 yönlü gezinme tuþu (9) Sol seçim tuþu (10) Sað seçim tuþu (11) Arama tuþu (12) Bitir tuþu (13) Tuþ takýmý bölgeye göre deðiþebilir (14) Þarj cihazý konektörü (15) Mikrofon (16) Pop-Port TM konektörü (17) Kamera merceði (18) 21

22 Uyarý: Bu cihazdaki gezinme tuþunda (9) nikel bulunabilir. Gezinme tuþu (9) cilt ile uzun süre temas için tasarlanmamýþtýr. Cildin uzun süre nikele maruz kalmasý, nikel alerjisine yolaçabilir. Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. 1 Þebeke adý veya operatör logosu 2 Hücresel þebekenin sinyal gücü 3 Batarya þarj seviyesi 4 Sol seçim tuþu (Git) 5 Orta seçim tuþu (Menü) 6 Sað seçim tuþu (Ýsimler) Sað seçim tuþu, seçtiðiniz iþleve bir baþka kýsayol olabilir. Bkz: Kýsayollarým s. 57. Farklý operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine eriþmek için özel bir ad kullanabilir. Kiþisel kýsayol listesi Sol seçim tuþu Git'tir. Kiþisel kýsayol listesindeki iþlevleri görüntülemek için Git'i seçin. Ýþlev etkinleþtirmek için, iþlevi seçin. Varolan iþlevlerin bir listesini görmek için, Git > Seçenek > Seçenekleri belirle'yi seçin. Kýsayol listesine bir iþlev eklemek için Ýþaretle'yi seçin. Listeden bir iþlev kaldýrmak için Kaldýr'ý seçin. Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için, Git > Seçenek > Düzenle'yi seçin. Ýstenen iþlevi, Taþý'yý ve iþlevi taþýmak istediðiniz yeri seçin. 22

23 Bekleme modundaki kýsayollar Aranan numaralarýn listesine eriþmek için ara tuþuna bir kez basýn. Bir isim veya numaraya ilerleyin; numarayý aramak için, ara tuþuna basýn. Web tarayýcýsýný açmak için, 0'a basýp basýlý tutun. Telesekreterinizi aramak için, 1 tuþunu basýlý tutun. Gezinme tuþunu kýsayol olarak kullanýn. Bkz: Kýsayollarým s. 57. Güç tasarrufu Telefonun iþlevleri belirli bir süre kullanýlmadýðýnda ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufunu etkinleþtirmek için, bkz Güç tasarrufu konu Ekran s. 57. Ekran koruyucuyu devreden çýkarmak için, herhangi bir tuþa basýn. Göstergeler Bir ya da birkaç kýsa veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: SMS mesajý okuma ve yanýtlama s. 32. Bir veya birkaç multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: MMS mesajý okuma ve yanýtlama s. 34. E-posta ve ses mesajlarý için farklý simgeler belirebilir. Telefon cevapsýz bir aramayý kaydetti. Bkz: Arama kaydý s. 55. Tuþ takýmý kilitlidir. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) s.24. Telefon, Gelen arama bildirimi ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak ayarlýyken, gelen arama ve kýsa mesaj için çalmaz. Bkz: Zil sesleri s. 56. Çalar saat Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat s

24 Paket veri baðlantýsý modu Sürekli baðlantý seçili durumdaysa, paket veri servisi kullanýlabilir durumdadýr. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 61. Bir paket veri baðlantýsý kurulur. Bkz: Paket veri (EGPRS) s.61 ve Sayfalarý tarama s. 89. Örneðin bir paket veri baðlantýsý sýrasýnda arama yapýlýrsa veya arama gelirse paket veri baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnýr. Kýzýlötesi baðlantý etkinleþtirildiðinde bu gösterge sürekli görüntülenir. Bas konuþ baðlantýsý etkin veya askýdadýr. Bkz: Bas-konuþ s. 80. Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için, Menü'yü seçip tuþ takýmýný kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuþuna basýn. Tuþ takýmýnýn kilidini açmak için, Tuþ aç'ý seçin ve 1,5 saniye içinde * tuþuna basýn. Güvenlik tuþ kilidi Açýk olarak ayarlýysa, istenirse güvenlik kodunu girin. Tuþlar kilitliyken bir aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi ve Güvenlik tuþ kilidi için, bkz. Telefon s. 59. Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir. 24

25 3. Arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuþuna basýn. Ad kullanarak arama yapmak için, Rehber'de bir ad veya telefon numarasý arayýn. Bkz: Kartvizit arama s. 48. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. 20 numaralýk bir aranan numaralar listesine eriþmek için, bekleme modundayken arama tuþuna bir kez basýn. Numarayý aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuþuna basýn. Hýzlý arama 2-9 arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayýn. Bkz: Hýzlý aramalar s. 54. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn: Hýzlý arama tuþlarýndan birine, ardýndan ara tuþuna basýn. Hýzlý arama ayarý Açýk olarak belirlenmiþse, hýzlý arama tuþuna basýp arama baþlayana kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama, konu Arama 58. Aramayý cevaplama veya reddetme Gelen bir aramayý cevaplamak için, arama tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. 25

26 Gelen bir aramayý reddetmek için, bitir tuþuna basýn. Zil sesini kýsmak için, Sessiz'i seçin. Ýpucu: Aramalarý aktarmak için Meþgulse aktar iþlevi etkinleþtirilmiþse, reddedilen arama da (örneðin telesekreterinize) aktarýlýr. Bkz: Arama s. 58. Telefona, kulaklýk tuþu bulunan uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlýysa, bir aramayý cevaplamak veya sonlandýrmak için kulaklýklý mikrofon seti tuþuna basýn. Arama bekletme servisi Etkin bir arama sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için, ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama s. 58. Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu, þebeke servisleridir. Bu servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Arama sýrasýnda Seçenek'i ve aþaðýdakilerden birini seçin: Arama seçenekleri Sustur ya da Sesi aç, Rehber, Menü, Otomatik ses açýk ya da Oto ses kapalý, Kaydet, Tuþlarý kilitle, Ses düzeltme, Hoparlör veya Ahize'týr. Þebeke servisi seçenekleri, Cevapla ve Reddet, Beklet ya da Devam, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramayý bitir, Aramalarý kapat ve aþaðýdakilerden biridir: 26

27 DTMF gönder ses dizeleri göndermek için Deðiþtir etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için Baðla beklemedeki aramayý ertkin bir aramaya baðlamak ve kendi baðlantýnýzý kesmek için Konferans beþ kiþiye kadar katýlýmcýya izin veren bir konferans aramasý yapmak için Özel arama konferans aramasý sýrasýnda özel konuþmak için 27

28 4. Metin yazma Normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak (örneðin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin giriþini kullanýrken, 1-9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Akýllý metin giriþinde, bir tuþa bir kez basarak harf girebilirsiniz. Metin yazarken akýllý metin giriþi simgesi ile, geleneksel metin giriþi ise simgesi ile ekranýn üstünde gösterilir. Metin giriþi göstergesinin yanýnda, büyük / küçük harfi belirten, veya simgesi görünür. Büyük / küçük harf ve metin giriþ modunu deðiþtirmek için, # tuþuna basýn. sayý modunu gösterir. Harf modundan sayý moduna geçmek için, # tuþunu basýlý tutun ve Sayý modu'nu seçin. Özel bir karakter girmek için, * tuþuna basýp basýlý tutun. Ayarlar Yazma ayarlarýný belirlemek için Seçenek > Yazma dili'ni seçin. Akýllý metin giriþi sadece listelenen dillerde bulunur. Akýllý metin giriþini belirlemek için Seçenek > Tahmin açýký, geleneksel metin giriþini belirlemek için Tahmin kapalý'yý seçin. Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþi, içine yeni sözcükler ekleyebileceðiniz, dahili bir sözlüðe dayanýr arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayýn. Tek bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Her tuþa basmadan sonra sözcük deðiþir. 2. Sözcüðü yazmayý bitirdiðinizde ve sözcük doðruysa, boþluk ekleyerek onaylamak üzere 0 tuþuna veya herhangi bir yöne ilerleyin. Ýmleci hareket ettirmek için hareket tuþuna basýn. 28

29 Sözcük doðru deðilse, press * tuþuna art arda basýn veya Seçenek > Uygun kayýtlar'ý seçin. Ýstediðiniz sözcük görüntülendiðinde onaylayýn. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harfle'yi seçin. Normal metin giriþini kullanarak sözcüðü girin ve Kaydet'i seçin. Nokta girmek için, 1'e basýn. 3. Sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Bileþik sözcük yazma Sözcüðün ilk kýsmýný girin ve onaylamak için saða ilerleyin. Sözcüðün son kýsmýný yazýn ve sözcüðü onaylayýn. Normal metin giriþi 1-9 arasýndaki bir sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde yazmaz. Kullanýlabilen karakterler, yazma diline baðlýdýr Bkz: Ayarlar s.28. Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydýrma tuþlarýndan birine basýn ve harfi girin. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler, 1 tuþu kullanýlarak elde edilebilir. 29