Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský"

Transkript

1 Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk bildiriminin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Telif hakký 2005 Nokia. Her hakký saklýdýr. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum, cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan temin edilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Bu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz /3. Baský

4 CE 434 Uygunluk Degerlendirme Kurulusu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Tel: , Fax: Norway Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finland Tel: Fax:

5 Ýçindekiler Güvenliðiniz için Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Giriþ kodlarý Güvenlik kodu PIN kodlarý PUK kodlarý Kýsýtlama þifresi Cüzdan kodu Yapýlandýrma ayarlarý servisi Ýçerik ve uygulama indirme Nokia desteði ve iletiþim bilgileri Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Anten Bileklik Telefonunuz Tuþlar ve parçalar Bekleme modu Kiþisel kýsayol listesi Bekleme modundaki kýsayollar Güç tasarrufu

6 Göstergeler Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Arama iþlevleri Arama yapma Hýzlý arama Aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme servisi Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Metin yazma Ayarlar Akýllý metin giriþi Bileþik sözcük yazma Normal metin giriþi Menülerde gezinme Mesajlar Metin mesajlarý (SMS) SMS mesajý yazma ve gönderme Mesaj gönderme seçenekleri SMS mesajý okuma ve cevaplama Þablonlar Kaydedilen öðeler klasörü ve Klasörlerim Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama Mesaj klasörleri Hafýza dolu Hýzlý mesajlar

7 Mesaj yazma Mesaj alma Sohbet mesajlarý (SM) Menüye eriþim Sohbet servisine baðlanma Sohbet oturumu baþlatma Bir daveti kabul etme veya reddetme Mesaj okuma Bir oturuma katýlma Uygunluk durumunuzu düzenleme Sohbet rehberi Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma Gruplar Genel gruplar Özel gruplar E-posta uygulamasý E-posta yazma ve gönderme E-posta indirme E-posta okuma ve cevaplama Gelen kutusu ve diðer klasörler E-posta mesajlarýný silme Ses mesajlarý Bilgi mesajlarý Servis komutlarý Mesajlarý silme Mesaj ayarlarý Metin ve SMS e-posta Multimedya E-posta

8 Yazý tipi boyutu Mesaj sayacý Arama kaydý Son arama listeleri Sayaçlar ve zamanlayýcýlar Konumlama bilgileri Rehber Kartvizit arama Ýsim ve telefon numarasý kaydetme Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme Kartvizitleri kopyalama Kartvizit bilgilerini düzenleme Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme Kartvizitler Durumum Abone isimleri Abone isimlerine kartvizit ekleme Abone isimlerini görüntüleme Kartvizitin aboneliðini bitirme Ayarlar Hýzlý arama Sesle arama Ses etiketlerini ekleme ve yönetme Ses etiketiyle arama yapma Servis numaralarý Numaralarým Arayan gruplarý

9 9. Ayarlar Tercihler Temalar Zil sesleri Kiþisel kýsayollar Ekran Saat ve tarih Arama Telefon Baðlantý Kýzýlötesi Kýzýlötesi baðlantý göstergesi Paket veri (EGPRS) Modem ayarlarý Donanýmlar Yapýlandýrma Güvenlik Fabrika ayarlarýný geri yükle Operatör menüsü Galeri Medya Kamera Fotoðraf çekme Video klip kaydetme Radyo Radyo kanalý ayarlama Radyoyu kullanma

10 Kaydedici Ses kaydetme Kayýt sonrasý seçenekler Ajanda Çalar saat Alarmý durdurma Takvim Takvim notu oluþturma Not alarmý Yapýlacaklar Notlar Senkronizasyon Sunucu senkronizasyonu Sunucu senkronizasyonu ayarlarý PC senkronizasyonu PC senkronizasyonu ayarlarý Uygulamalar Oyunlar ve uygulamalar Oyun ve uygulama indirme Oyun ayarlarý Hafýza durumu Hesap makinesi Geri sayým sayacý Kronometre M-cüzdan M-cüzdan menüsüne eriþim M-cüzdan profili oluþturma M-cüzdan ayarlarý

11 M-cüzdan ý kullanarak satýn alma Web Tarama ayarlarý Bir servise baðlanma Sayfalarý tarama Telefon tuþlarýný kullanarak Web tarama Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Doðrudan arama Görünüm ayarlarý Çerezler Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri Yer imleri Yer imi alma Dosyalarý indirme Servis gelen kutusu Servis gelen kutusu ayarlarý Önbellek Tarayýcý güvenliði Güvenlik modülü Sertifikalar Dijital imza SIM hizmetleri PC ile baðlantý PC Suite Paket veri, HSCSD ve CSD Veri iletiþim uygulamalarý

12 18.Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý BAKIM VE ONARIM Ek güvenlik bilgileri Dizin

13 Güvenliðiniz için Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir. HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn. UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir. YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. 13

14 DÝKKATLÝ KULLANIN Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn. DIÐER CIHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve baþlangýç ekranýna dönmek için bitir tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip ara tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. 14

15 Cihazýnýz hakkýnda Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 þebekelerinde kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna riayet edin. Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya þebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz þebeke saðlayýcýnýz için özel olarak yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu yapýlandýrma menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki metin mesajlarý, multimedya mesajlarý, sohbet mesajý servisi e-posta uygulamasý, 15

16 durum göstergeli rehber, mobil Ýnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý özellikler, bu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir. Paylaþýlan hafýza Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehber, metin mesajlarý, sohbet mesajlarý, SMS e-posta, ses etiketleri, takvim ve notlar Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Örneðin, çok sayýda SMS e-posta kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü tüketebilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn bazýlarýný silin. Rehber, metin mesajlarý, sohbet mesajlarý ve SMS e-posta gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan hafýzaya ek olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir. Donanýmlar Aksesuarlar ve donanýmlarla ilgili birkaç pratik kural aþaðýda yer almaktadýr: Tüm aksesuar ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde tutun. Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. 16

17 Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Telefonunuz, günlük kullaným için takvim, saat, çalar saat, FM radyo ve entegre kamera gibi birçok iþlev sunar. Telefonunuz aþaðýdaki iþlevleri de destekler: Multimedya mesajlarý. Bkz: Multimedya mesajlarý (MMS) s. 40. Sohbet mesajlarý. Bkz: Sohbet mesajlarý (SM) s. 45. E-posta. Bkz: E-posta uygulamasý s. 50. Durum göstergeli rehber. Bkz: Durumum s. 63. EDGE (GSM Geliþimi Ýçin Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý). Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75. Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME. Bkz: Uygulamalar s. 94. XHTML tarayýcýsý. Bkz: Web s Giriþ kodlarý Güvenlik kodu Güvenlik kodu (5-10 basamaklý), telefonunuzun izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Önceden belirlenmiþ kod tir. Bu kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik s

18 PIN kodlarý Kiþisel kimlik numarasý kodu (PIN) ve evrensel kiþisel tanýmlama numarasý kodu (UPIN) (4-8 basamaklý), SIM kartýnýzýn izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Bkz: Güvenlik s. 78. PIN2 kodu (4-8 basamaklý) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevler için gereklidir. Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Bkz: Güvenlik modülü s Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza s PUK kodlarý Kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (PUK) ve evrensel kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (UPUK) (8 basamaklý), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu (8 basamaklý) bloke edilmiþ bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun. Kýsýtlama þifresi Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý) Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir. Bkz: Güvenlik s

19 Cüzdan kodu M-cüzdan servislerine eriþim için M-cüzdan kodu (4-8 basamaklý) gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz: M-cüzdan s. 98. Yapýlandýrma ayarlarý servisi Mobil Ýnternet servisleri, MMS veya uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý þebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapýlandýrma ayarlarýnýn doðru olarak yapýlmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý aldýktan sonra bunlarý telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis saðlayýcýsý, ayarlarý kaydetmek için gerekli olabilecek bir PIN kodunu saðlayabilir. Kullanýlabilirlik hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza, en yakýn yetkili Nokia satýþ noktasýna baþvurun veya <www.nokia.com/support> Nokia Web sitesindeki destek alanýný ziyaret edin. Yapýlandýrma mesajý aldýðýnýzda Yapýlandýrma ayarlarý alýndý görüntülenir. Ayarý kaydetmek için, Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Telefonda Ayarlarýn PIN'ini girin: ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip Tamam düðmesine basýn. PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun. Henüz kaydedilmiþ bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayýlan yapýlandýrma ayarlarý olarak uygulanýr. Aksi durumda telefon Kaydedilen yapýlandýrma ayarlarý etkinleþsin mi? sorusunu sorar. Alýnan ayarlarý silmek için Çýk veya Göster > Sil'i seçin. Ayarlarý düzenlemek için, bkz: Yapýlandýrma s

20 Ýçerik ve uygulama indirme Telefonunuza yeni içerik (örneðin temalar) indirebilirsiniz (þebeke servisi). Ýndirme iþlevini seçin (örneðin Galeri menüsünde). Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü açýklamalarýna bakýn. Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý sunan servisleri kullanýn. Nokia desteði ve iletiþim bilgileri Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia Web sitenize bakýn. Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi alabilirsiniz. Müþteri hizmetleriyle baðlantý kurmanýz gerekirse, customerservice adresinde yerel Nokia Care baðlantý merkezlerinin listesine bakýn. Bakým servisleri için, adresinde size en yakýn Nokia Care servislerinin yerini bulun. 20

21 1. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyecekleri yerlerde tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir. Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için, arka kapak serbest býrakma düðmesine basýn (1) ve telefonun alt kýsmýndan baþlayarak arka kapaðý dikkatlice kaldýrýp telefondan ayýrýn (2). 2. Bataryayý gösterilen þekilde kaldýrarak çýkarýn. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin ve kart yerine oturana kadar bastýrýn. SIM kartýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden emin olun. 21

22 3. SIM kartý çýkarmak için SIM kartý serbest býrakma yerine basýn (1) ve SIM kart telefonun üst tarafýna doðru kaydýrýn (2). 4. Bataryayý, temas yüzeyleri telefonun altýn temas yüzeyleriyle ayný hizada olacak þekilde tutun. Bataryayý yuvasýna yerleþtirin. 5. Arka kapaðýn üst kýsmýný telefonun üst kýsmýyla ayný hizaya getirin (1), yerine oturtmak için arka kapaðýn alt kýsmýna bastýrýn (2). 22

23 Bataryayý þarj etme Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz, AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 veya LCH-12 þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin. 1. Þarj cihazýný duvardaki bir prize takýn. 2. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin bir bataryayý ACP-12 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaþýk 1 saat 20 dakikanýzý alýr. Telefonu açma ve kapatma Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Açma/kapama düðmesine basýn. 23

24 Telefon PIN veya UPIN kodu sorarsa, kodu girin (**** biçiminde görüntülenecektir) ve Tamam ý seçin. Anten Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur. Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansý ve batarya ömrü saðlar. Bileklik Sol alt tarafta tuþun yanýnda ve sað üst kenarda bilekliðin takýlacaðý delikler bulunur. Bilekliði resimde gösterildiði þekilde takýn ve sýkýlaþtýrýn. 24

25 2. Telefonunuz Tuþlar ve parçalar Açma/kapama düðmesi (1) Kulaklýk (2) Hoparlör (3) Ses seviyesi tuþlarý (4) Sol seçim, orta seçim ve sað seçim tuþu (5) 5 yönlü joystick (6) Arama tuþu (7) Bitir tuþu (8) Tuþ takýmý (9) Þarj cihazý konektörü (10) Pop-Port TM konektör (11) 25

26 Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý (12) Kamera merceði (13) Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. Þebeke adý veya operatör logosu (1) Hücresel þebekenin bulunduðunuz yerdeki sinyal gücü (2) Batarya þarj düzeyi (3) Sol seçim tuþu Git'tir (4). Orta seçim tuþu Menü'dür (5). Sað seçim tuþu Ýsimler (6) veya seçtiðiniz bir iþleve giden baþka bir kýsayoldur. Bkz: Kiþisel kýsayollar s. 70. Farklý operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine eriþmek için özel bir ad kullanabilir. 26

27 Kiþisel kýsayol listesi Sol seçim tuþu Git tuþudur. Kiþisel kýsayol listesindeki iþlevleri görüntülemek için Git seçeneðini seçin. Bir iþlevi etkinleþtirmek için bunu seçin. Varolan iþlevlerin bir listesini görmek için, Git > Seçenek > Seçenekleri belirle'yi seçin. Kýsayol listesine bir iþlev eklemek için Ýþaretle seçeneðini seçin. Listeden bir iþlev kaldýrmak için Kaldýr'ý seçin. Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için Git > Seçenek > Düzenle'yi seçin. Ýstenen iþlevi, Taþý ve iþlevi taþýmak istediðiniz yeri seçin. Bekleme modundaki kýsayollar Aranan numaralarýn listesine eriþmek için ara tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin; numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Web tarayýcýsýný açmak için 0 tuþunu basýlý tutun. Telesekreterinizi aramak için 1 tuþunu basýlý tutun. Joystick i kýsayol olarak kullanýn. Takvime gitmek için joystick in sað tarafýna, SMS mesajý yazmaya baþlamak için joystick in sol tarafýna, kamerayý etkinleþtirmek için joystick in üst tarafýna ve rehbere gitmek için joystick in alt tarafýna basýn. 27

28 Güç tasarrufu Telefonun iþlevleri belirli bir süre kullanýlmadýðýnda, güç tasarrufu yapmak için ekranda dijital saat görüntülenir. Ekran koruyucuyu devre dýþý býrakmak için herhangi bir tuþa basýn. Göstergeler Bir ya da birkaç tane kýsa mesaj, resimli mesaj veya multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: SMS mesajý okuma ve cevaplama s. 39 veya Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama s. 42. Telefon cevapsýz bir aramayý kaydetti. Bkz: Arama kaydý s. 58. Telefonunuz sohbet mesajý servisine baðlý ve uygunluk durumu sýrasýyla çevrimiçi veya çevrimdýþý. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 46. Bir veya daha fazla sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet mesajý servisine baðlýsýnýz. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 46. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) s. 29. Gelen arama bildirimi Kapalý olarak ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak ayarlýyken, telefon, gelen arama ve metin mesajý için çalmaz. Bkz: Zil sesleri s. 70. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat s

29 EGPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçildiðinde ve EGPRS servisi kullanýma hazýr olduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge görüntülenir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75. EGPRS baðlantýsý kurulduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge görüntülenir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75 ve Sayfalarý tarama s Örneðin, EGPRS baðlantýsý sýrasýnda arama yapýldýðýnda veya arama geldiðinde olduðu gibi EGPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýndý. Hoparlör etkinleþtirildi, bkz: Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler s. 31. Aramalar kapalý bir kullanýcý grubuyla sýnýrlý. Bkz: Güvenlik s. 78. Kulaklýklý mikrofon seti veya ahizesiz kullaným birimi baðlý. Ýþitme cihazý ara birimi veya müzik standý baðlý. Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için, Menü'yü seçip tuþ takýmýný kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuþuna basýn. Tuþ takýmýnýn kilidini açmak için, Tuþ aç'ý seçip * tuþuna basýn. Tuþlar kilitliyken bir aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi için bkz: Telefon s. 73. Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir. 29

30 3. Arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuþuna basýn. Ad kullanarak arama yapmak, Rehber'de ad veya telefon numarasý aramak için, bkz: Kartvizit arama s. 60. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 numaranýn listesine eriþmek için bekleme modunda ara tuþuna bir kez basýn. Numarayý aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuþuna basýn. Hýzlý arama 2-9 arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayýn. Bkz: Hýzlý arama s. 66. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn: Hýzlý arama tuþlarýndan birine ve sonra da ara tuþuna basýn. 30

31 Hýzlý arama ayarý Açýk olarak belirlenmiþse, hýzlý arama tuþuna basýp arama baþlayana kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama Arama s. 72. Aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için bitir tuþuna basýn. Zil sesini kapatmak için Sessiz'i seçin. Telefona, kulaklýk tuþu bulunan uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlýysa, bir aramayý cevaplamak veya sonlandýrmak için kulaklýklý mikrofon seti tuþuna basýn. Arama bekletme servisi Etkin bir arama sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için, ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama s. 72. Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu, þebeke servisleridir. Bu servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Arama sýrasýnda Seçenek'i ve aþaðýdakilerden birini seçin: 31

32 Arama seçenekleri Sustur veya Sesi aç, Rehber, Menü, Kaydet, Tuþlarý kilitle, Otomatik ses açýk veya Oto ses kapalý, Hoparlör veya Ahize'dir. Þebeke servisleri seçenekleri Cevapla ve Reddet, Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramayý bitir, Aramalarý kapat ve aþaðýdakilerdir: DTMF gönder ses dizeleri göndermek için Deðiþtir etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için Baðla beklemedeki aramayý etkin bir aramaya baðlamak ve kendi baðlantýnýzý kesmek için Konferans beþ kiþiye kadar katýlýmcýya izin veren bir konferans aramasý yapmak için Özel arama konferans aramasý sýrasýnda biriyle gizli konuþabilmek için Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. 32

33 4. Metin yazma Normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak (örneðin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin giriþini kullanýrken, 1-9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Akýllý metin giriþinde, bir tuþa bir kez basarak harf girebilirsiniz. Metin yazarken akýllý metin giriþi simgesi ile, normal metin giriþi ise simgesi ile ekranýn üstünde gösterilir. Metin giriþi göstergesinin yanýnda, büyük/ küçük harf modunu belirten, veya simgesi görünür. Büyük/küçük harf ve metin giriþ modunu deðiþtirmek için, # tuþuna basýn., sayý modunu gösterir. Harf modundan sayý moduna geçmek için, # tuþunu basýlý tutun. Ayarlar Metin yazarken, Seçenek > Sözlük ü seçin. Akýllý metin giriþi özelliðini açmak için sözlük seçenekleri listesinden bir dil seçin. Akýllý metin giriþi yalnýzca listedeki dillerle kullanýlabilir. Normal metin giriþine dönmek için, Sözlük kapalý yý seçin. 33

34 Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþi, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceðiniz dahili bir sözlüðü temel alýr arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayýn. Tek bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Her tuþ basýþýndan sonra sözcük deðiþir. 2. Sözcüðü yazmayý bitirdiðinizde, sözcük doðruysa, onaylamak için 0 tuþuna basarak boþluk ekleyin veya joystick i hareket ettirin. Ýmleci hareket ettirmek için joystick in sað veya sol tarafýna basýn. Sözcük doðru deðilse, * tuþuna art arda basýn veya Seçenek > Uygun kayýtlar'ý seçin. Ýstediðiniz sözcük görüntülendiðinde onaylayýn. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harfle'yi seçin. Normal metin giriþini kullanarak sözcüðü girin ve Kaydet'i seçin. 3. Sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Bileþik sözcük yazma Sözcüðün ilk kýsmýný girin ve onaylamak için joystick in sað tarafýna basýn. Sözcüðün son kýsmýný yazýn ve sözcüðü onaylayýn. Normal metin giriþi 1-9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde yazmaz. 34

35 Kullanýlabilen karakterler Telefon dili menüsünde seçilen dile baðlýdýr, bkz: Telefon, s. 73. Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya joystick e basýn ve harfi girin. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler, 1 tuþu kullanýlarak elde edilebilir. 35

36 5. Menülerde gezinme Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi sunar. 1. Menüye eriþmek için Menü'yü seçin. 2. Menüde ilerlemek için joystick i kullanýn ve bir alt menü seçin (örneðin Ayarlar). Menü görünümünü deðiþtirmek için bkz: Menü görünümü, Ekran s Menü alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Arama ayarlarý). 4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Herhangi bir tuþla cevap). 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü seviyesine dönmek için Geri'yi seçin. Menüden çýkmak için Çýk'ý seçin. 36

37 6. Mesajlar Mesaj servisleri sadece þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir. Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz Mesaj gönderildi yazýsýný görüntüleyebilir. Bu, mesajýn cihazýnýzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna cihazýnýz tarafýndan gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný göstermez. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC niz için baþka þekillerde zararlý olabilir. Not: Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar mesajlarý alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir. Metin mesajlarý (SMS) Kýsa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal metin mesajýndan oluþan çok parçalý mesajlar gönderip alabilirsiniz (þebeke servisi). Kýsa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajý göndermeden önce, mesaj merkezi numaranýzý kaydetmeniz gerekir. Bkz: Mesaj ayarlarý s. 54. SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadýðý hakkýnda bilgi almak ve servise abone olmak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan metin mesajlarý göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis 37

38 saðlayýcýnýz ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler taþýyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayýsýný sýnýrlayacak þekilde daha fazla yer kaplar. Ekranýn üst kýsmýnda, kullanýlabilir karakter sayýsýný izleyen mesaj uzunluðu göstergesini görebilirsiniz. Örneðin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceðiniz anlamýna gelir. SMS mesajý yazma ve gönderme 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Metin mesajý'ný seçin. 2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 33. Mesaja þablon veya resim eklemek için, bkz: Þablonlar s. 40. Her resimli mesaj birkaç metin mesajý içerir. Resimli veya birkaç parçalý mesaj göndermek, bir metin mesajý göndermekten daha pahalý olabilir. 3. Mesajý göndermek için, Gönder'i seçin veya ara tuþuna basýn. Not: Resimli mesaj iþlevi yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir. Mesaj gönderme seçenekleri Mesajý yazdýktan sonra, birden fazla alýcýya göndermek için Seçenek > Gönd. seçenekleri > Çok kiþiye gönder'i seçin. SMS e-posta olarak mesaj göndermek için E-posta ola. gönd.'ü seçin. Önceden tanýmlanmýþ bir mesaj tercihi kullanmak için Mesaj tercihi'ni seçin. Mesaj tercihini tanýmlamak için, bkz: Metin ve SMS e-posta s

39 SMS mesajý okuma ve cevaplama SMS mesajý veya SMS e-postasý aldýðýnýzda göstergesi görüntülenir. Yanýp sönen simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce Gelen kutusu klasörünüzdeki eski mesajlarýn bazýlarýný silin. 1. Yeni mesajý görüntülemek için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'i seçin. Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin. Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz mesajý seçin. simgesi, okunmamýþ bir mesajý gösterir. 2. Bir mesajý okurken, Seçenek'i seçip mesajý silebilir, iletebilir; metin mesajý veya SMS e-postasý olarak düzenleyebilir; okumakta olduðunuz mesaja yeni ad verebilir, mesajý baþka bir klasöre taþýyabilir ya da mesajýn ayrýntýlarýný görüntüleyebilir veya alabilirsiniz. Ayrýca mesajýn baþýndaki metni kopyalayarak telefon ajandasýna hatýrlatýcý not olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajý okurken resmi Þablonlar klasörüne kaydetmek için, Resmi kaydet'i seçin. 3. Mesaj olarak cevaplamak için Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya mesaj veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin. Bir e-postayý cevaplarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya düzenleyin. 4. Mesajý görüntülenen numaraya göndermek için Gönder > Tamam'ý seçin. 39

40 Þablonlar Telefonunuzda kýsa ve resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarýnda kullanabileceðiniz metin ve resim þablonlarý vardýr. Þablon listesine eriþmek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin mesajlarý > Þablonlar'ý seçin. Kaydedilen öðeler klasörü ve Klasörlerim Mesajlarýnýzý düzenlemek için, bir kýsmýný Kayýtlý öðeler klasörüne taþýyabilir veya mesajlarýnýz için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Bir mesajý okurken, Seçenek > Taþý >'yý seçin. Mesajý taþýmak istediðiniz klasörü belirleyip > Seç seçeneðini tercih edin. Klasör eklemek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin mesajlarý > Klasörlerim'i seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için Ekle'yi seçin. Aksi halde Seçenek > Klasör ekle'yi seçin. Klasörü silmek için, silinecek klasörü ve Seçenek > Klasörü sil'i seçin. Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajý, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aþýrý büyükse, telefon mesajý alamayabilir. Bazý þebekeler, multimedya mesajýný görüntüleyebileceðiniz bir Ýnternet adresini içeren metin mesajlarýna izin verebilir. Arama, oyun, baþka bir Java uygulamasý veya GSM veri baðlantýsý üzerinden etkin bir tarama oturumu sýrasýnda multimedya mesajlarýný alamazsýnýz. Multimedya 40

41 mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe olasýlýðýný göz önünde bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca multimedya mesajlarýna güvenmeyin. Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesaj ayarlarýný yapmak için, bkz: Multimedya s. 55. Multimedya mesajý servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Multimedya mesaj'ný seçin. 2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 33. Dosya eklemek için, Seçenek > Ekle seçeneðini ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Görüntü, Ses klibi veya Video klip - Galeri den dosya eklemek için Yeni ses klibi, Ses kaydedici'yi açar mesaja eklenmek üzere yeni bir kayýt yapmak için Slayt mesaja slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarýný (slaytlar) destekler. Her slaytta metin, bir resim, ajanda notu, kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediðiniz slaytý açmak için, Seçenek > Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt listesi'ni seçin. Slaytlar arasýndaki süreyi ayarlamak için Seçenek > Slayt süresi'ni seçin. Metin bileþenini mesajýn en üstüne veya en altýna taþýmak için, Seçenek > Metni baþa koy veya Metni sona koy'u seçin. Kartvizit veya Ajanda notu mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için 41

42 Ayrýca, aþaðýdaki seçenekler de kullanýlabilir: Mesajdan görüntü, slayt veya ses klibi silmek için, Sil, Metni sil, Önizleme veya Mesajý kaydet. Diðer seçenekler'de aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: Kartvizit ekle, Numara ekle, Mesaj bilgileri ve Konuyu düzelt. 3. Mesajý göndermek için, Gönder > Telefon numarasý, E-posta adresi veya Çok kiþiye'yi seçin. 4. Listeden kartviziti seçin veya alýcýnýn telefon numarasýný ya da e-posta adresini girin veya Rehber'de arayýn. Tamam'ý seçin. Mesaj, gönderilmek üzere Giden kutusu klasörüne taþýnýr. Multimedya mesajý gönderilirken animasyonlu simge görüntülenir. Bu sýrada telefonda diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme baþarýsýz olursa, telefon birkaç kez daha mesajý yeniden göndermeye çalýþýr. Baþarýsýz olursa, mesaj Giden kutusu klasöründe kalýr; mesajý daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet'i seçerseniz, gönderilen mesaj Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 55. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Multimedya mesajý nesneleri zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC niz için baþka þekillerde zararlý olabilir. 42

43 Telefonunuz bir multimedya mesajý aldýðýnda, animasyonlu simgesi gösterilir. Mesaj alýndýðýnda göstergesi ve Multimedya mesajý alýndý yazýsý görünür. 1. Mesajý okumak için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'i seçin. Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin. Mesajlar listesinde göstergesi, okunmamýþ mesaj olduðunu gösterir. Görüntülemek istediðiniz mesajý seçin. 2. Ortadaki seçim tuþunun iþlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre deðiþir. Alýnan mesajda sunum veya ses klibi varsa tüm mesajý ya da bir video klibi görüntülemek için, Oynat'ý seçin. Bir görüntüyü yakýnlaþtýrmak için Seçenek >Nesneler seçeneðini > görüntüyü > Yakýnlaþ. seçeneðini belirleyin. Kartviziti veya takvim notunu görmek ya da tema nesnesini açmak için Ekler > Aç'ý seçin. 3. Mesajý yanýtlamak için, Seçenek > Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya mesaj veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin ve Gönder'i seçin. Cevap mesajýný yalnýzca orijinal mesajý size gönderen kiþiye gönderebilirsiniz. Varolan seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin. Mesaj klasörleri Telefon, alýnan multimedya mesajlarýný Gelen kutusu klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiþ multimedya mesajlarý Giden kutusu klasörüne taþýnýr. Daha sonra göndermek istediðiniz multimedya mesajlarý Kayýtlý öðeler klasörüne kaydedilebilir. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet olarak belirlenmiþse, 43

44 gönderilen multimedya mesajlarý Multimedya msj. alt menüsünün Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 55. Hafýza dolu Yeni bir kýsa mesaj aldýysanýz ve mesaj hafýzasý doluysa, yanýp söner ve Metin mesajlarý hafýzasý dolu, mesaj silin gösterilir. Hayýr'ý seçin ve bir klasörden birkaç mesaj silin. Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Bekleyen bir multimedya mesajýnýz varsa ve mesaj hafýzasý doluysa, yanýp söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster yazýsý görünür. Bekleyen mesajý görüntülemek için Göster'i seçin. Bekleyen mesajý kaydetmeden önce hafýzada alan açmak için eski mesajlarý silin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i seçin. Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Hayýr'ý seçerseniz, mesajý görüntüleyebilirsiniz. Hýzlý mesajlar Hýzlý mesajlar, alýndýðýnda hemen gösterilen metin mesajlarýdýr. Mesaj yazma Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Hýzlý mesaj'ý seçin. Mesajýnýzý yazýn. Hýzlý mesajlarýn uzunluðu en fazla 70 karakterdir. Mesaja yanýp sönen bir metin eklemek için, iþaret yerini belirlemek üzere seçenek listesinden Seçenek >Yanýp sönme ekle'yi seçin. Ýþaret yerinin ardýndan gelen ve bir sonraki iþaret yerine kadar olan metin yanýp söner. 44

45 Mesaj alma Alýnan hýzlý mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajý okumak için, Oku'yu seçin. Geçerli mesajdan telefon numarasý, e-posta adresi ve Web sitesi adresi Seçenek > Ayrýntýyý kullan'ý seçin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i ve mesajý kaydetmek istediðiniz klasörü seçin. Sohbet mesajlarý (SM) Sohbet mesajlarý (þebeke servisi), çevrimiçi kullanýcýlara, kýsa ve basit metin mesajlarý göndermek için kullanýlan bir yöntemdir. Sohbet mesajlarýný kullanabilmeniz için bu servise abone olmanýz gerekir. Bu iþlevin kullanýlabilirliðini ve ücretlerini öðrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranýzý ve þifrenizi aldýðýnýz ve ayarlarý öðrendiðiniz servis saðlayýcýnýza baþvurun. Sohbet mesajlarý servisinin gerekli ayarlarýný yapmak için, bkz: Að ayarlarý. Menüye eriþim s. 45. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk gösterebilir. Þebekeye baðlý olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasýnýn daha hýzlý þekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebilir. Menüye eriþim Çevrimdýþý durumdayken menüye eriþmek için, Menü > Mesajlar > Sohbet'i seçin. Sohbet servisi için birden çok baðlantý ayar grubu varsa, istediðiniz birini seçin. Yalnýzca bir tanýmlý grup varsa, otomatik olarak o seçilir. 45

46 Aþaðýdaki seçenekler gösterilir: Giriþ sohbet servisine baðlanmak için Kayýtlý oturumlar görüntülemek için, sohbet oturumu sýrasýnda kaydettiðiniz sohbetleri silin veya baþka ad verin Að ayarlarý mesajlaþma ve durum baðlantýsý için gerekli ayarlarý düzenlemek için Sohbet servisine baðlanma Sohbet servisine baðlanmak için, Sohbet menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleþtirin ve Giriþ'i seçin. Telefon baðlantýyý baþarýyla kurduðunda, Girildi mesajý görüntülenir. Sohbet servisi baðlantýsýný kesmek için, Çýk'ý seçin. Sohbet oturumu baþlatma Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn. Servisi farklý yollarla baþlatabilirsiniz. Oturumlar - yeni ve okunmuþ sohbet mesajlarýnýn veya etkin sohbet oturumlarý sýrasýndaki sohbet mesajý davetlerinin listesini görmek için. Ýstediðiniz mesaja veya davete gidin ve mesajý okumak için Aç'ý seçin. simgesi yeni, simgesi okunmuþ grup mesajlarýný gösterir. simgesi yeni, simgesi okunmuþ sohbet mesajlarýný gösterir. davetleri gösterir. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk gösterebilir. Sohbet rehberi eklediðiniz kartvizitleri görüntülemek içindir. Sohbet baþlatmak istediðiniz kartvizite gidin ve Sohbet seçeneðini veya listeden yeni bir kartvizit 46

47 gösteriliyorsa Aç'ý seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: Sohbet rehberi s. 49 telefonun rehber hafýzasýndaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini, ise çevrimdýþý kartvizit sahiplerini gösterir. engellenen bir kartviziti gösterir. ise yeni bir mesaj gönderilen kartviziti gösterir. Gruplar > Genel gruplar þebeke operatörü veya servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan, genel gruplara yer imleri listesini görüntülemek için. Grupla sohbet oturumu baþlatmak için, gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Oturumda kullanmak istediðiniz ekran adýnýzý girin. Grup oturumuna baþarýyla katýldýktan sonra, grup oturumu baþlatabilirsiniz. Özel bir grup oluþturmak için, bkz. Gruplar s. 49. Bul > Kullanýcýlar veya Gruplar þebekede telefon numarasýna, ekran adýna, e-posta adresine veya ismine göre baþka sohbet kullanýcýlarý veya genel gruplar bulmak için Gruplar'ý seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu ya da kimlik numarasýyla grup arayabilirsiniz. Ýstediðiniz kullanýcý veya grubu bulduðunuzda sohbeti baþlatmak için, Seçenek > Sohbet veya Gruba katýl'ý seçin. Rehber'den konuþma baþlatmak için, bkz: Abone isimlerini görüntüleme s. 65. Bir daveti kabul etme veya reddetme Bekleme modunda, sohbet servisine baðlýyken yeni bir davet aldýðýnýzda, Yeni davet alýndý mesajý görüntülenir. Okumak için Oku'yu seçin. Birden çok davet alýndýysa, istediðiniz davete gidin ve Aç'ý seçin. Özel grup konuþmasýna katýlmak için, Kabul'ü seçin ve ekran adýný girin; daveti reddedip silmek için, Seçenek > Reddet veya Sil'i seçin. 47

48 Mesaj okuma Bekleme modunda, sohbet servisine baðlandýðýnýzda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alýrsanýz, Yeni sohbet mesajý ifadesi görüntülenir. Okumak için Oku'yu seçin. Birden fazla mesaj alýrsanýz, mesaja gidin ve Aç'ý seçin. Etkin bir oturum sýrasýnda alýnan yeni mesajlar Sohbet > Oturumlar bölümünde tutulur. Sohbet rehberi menüsünde olmayan birinden mesaj alýrsanýz, gönderenin kimliði görüntülenir. Telefon hafýzasýnda olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için Seçenek > Kartviziti kaydet'i seçin. Bir oturuma katýlma Sohbet oturumuna katýlmak veya oturumu baþlatmak için, Yaz'ý seçin. Mesajýnýzý yazýn ve göndermek için Gönder'i seçin veya arama tuþuna basýn. Varolan seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin. Uygunluk durumunuzu düzenleme 1. Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn. 2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adýnýzý görüntülemek veya düzenlemek için Ayarlarým'ý seçin. 3. Çevrimiçi olduðunuzda diðer sohbet kullanýcýlarýnýn sizi görmelerini saðlamak için Uygunluk > Herkese uygun'u seçin. Çevrimiçi olduðunuzu, yalnýzca sohbet rehberinizdeki kiþilerin görmelerini saðlamak için Uygunluk > Kartvizit. uygun'u seçin. Çevrimdýþý görünmek için Uygunluk > Baðlý deðil göster'i seçin. 48

49 Sohbet servisine baðlandýðýnýzda, simgesi çevrimiçi olduðunuzu, ise baþkalarýna görünmediðinizi gösterir. Sohbet rehberi Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine baðlanýn ve Sohbet rehberi'ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, Seçenek > Kartvizit ekle'yi, eklediðiniz hiçbir kartvizit yoksa Ekle'yi seçin. Kimliði el ile giriþ, Sunucuda bul, Sunucudan kopya. veya Cep numarasý ile'i seçin. Kartvizite gidin ve konuþmayý baþlatmak için, Sohbet veya Seçenek > Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle veya Engeli kaldýr, Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi deðiþtir, Sunucuya kopyala veya Uygunluk bildiriml.'ni seçin. Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma Mesajlarý engellemek için, sohbet servisine baðlanýn ve Oturumlar > Sohbet rehberi'ni seçin ya da bir oturuma katýlýn veya oturum baþlatýn. Gelen mesajlarýný engellemek istediðiniz kartvizite gidin ve Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam'ý seçin. Mesajlarýn engelini kaldýrmak için, sohbet servisine baðlanýn ve Engelliler listesi'ni seçin. Mesajlarýndan engeli kaldýrmak istediðiniz kartvizite ilerleyin ve En. kaldýr'ý seçin. Gruplar Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarýnýzý oluþturabilir veya servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan genel gruplarý kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnýzca bir 49

50 sohbet oturumu sýrasýnda var olurlar. Gruplar servis saðlayýcýnýn sunucusuna kaydedilirler. Oturum açtýðýnýz sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, grupla -iliþkili tüm menüler silik olarak gösterilir. Genel gruplar Servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanan genel Gruplar'ýn yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine baðlanýn ve Genel gruplar'ý seçin. Sohbet etmek istediðiniz gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Grupta deðilseniz, grupta kullanacaðýnýz takma ad olarak ekran adýnýzý girin. Bir grubu grup listenizden silmek için, Seçenek > Grubu sil'i seçin. Grup aramak için, Gruplar > Genel gruplar > Grup bul'u seçin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu veya kimlikle grup arayabilirsiniz. Özel gruplar Sohbet servisine baðlanýn ve Gruplar > Grup oluþtur'ý seçin. Grubun adýný ve kullanmak istediðiniz ekran adýný girin. Rehberde özel grup üyelerini iþaretleyin ve davet yazýn. E-posta uygulamasý E-posta uygulamasý, iþyerinde veya evde olmadýðýnýzda uyumlu e-posta hesabýna eriþmenize olanak saðlar. Bu e-posta uygulamasý, SMS ve MMS e-posta iþlevinden farklýdýr. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularýný destekler. E-posta alýp göndermeye baþlamadan önce aþaðýdakileri yapmanýz gerekebilir: 50

51 Yeni bir e-posta hesabý edinme veya geçerli hesabý kullanma. E-posta hesabýnýzýn kullanýlabilirliði konusunda bilgi almak için e-posta servis saðlayýcýnýza baþvurun. E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servis saðlayýcýnýza baþvurun. E-posta yapýlandýrma ayarlarýný bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Ayrýca ayarlarý el ile de girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 77. E-posta ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > E- posta mesajlarý'ný seçin. Bkz: E-posta s. 56. Bu uygulama, tuþ seslerini desteklemez. E-posta yazma ve gönderme 1. Menü > Mesajlar > E-posta > E-posta oluþtur'ný seçin. 2. Alýcýnýn e-posta adresini ve konuyu girmek için Düzelt'i seçin. 3. Mesaj metnini girmek için Seçenek > Mesaj düzenleyici'yi seçin. 4. Gönder > Þimdi gönder'i seçin. E-posta indirme 1. E-posta uygulamasýna eriþmek için, Menü > Mesajlar > E-posta'yý seçin. 2. E-posta hesabýnýza gönderilmiþ e-posta mesajlarýný indirmek için, Al'ý seçin. Yeni e-posta mesajlarýný indirmek ve Giden kutusu klasörüne kaydedilen e- postalarý göndermek için, Seçenek > Al ve gönder'i seçin. 51

52 3. Gelen kutusu klasöründe yeni mesajý seçin. Daha sonra okumak için, Geri'yi seçin. okunmamýþ bir mesaj olduðunu gösterir. E-posta okuma ve cevaplama Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. E-posta mesajlarý zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC niz için baþka þekillerde zararlý olabilir. Menü > Mesajlar > E-posta > Gelen kutusu'nu ve istenen mesajý seçin. Mesajý okurken, kullanýlabilen seçenekleri görüntülemek için Seçenek'i seçin. E-posta yanýtlamak için, Yanýtla > Orijinal metin veya Boþ ekran'ý seçin. Birden çok kiþiyi yanýtlamak için, Seçenek > Tümünü yanýtla'yý seçin. E-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya düzenleyin; sonra yanýtýnýzý yazýn. Mesajý göndermek için, Gönder > Þimdi gönder'i seçin. Gelen kutusu ve diðer klasörler Telefonunuz, e-posta hesabýnýzdan indirdiðiniz e-postalarý Gelen kutusu klasörüne kaydeder. Diðer klasörler'de þu klasörler bulunur: Tamamlanmamýþ e-postalarý kaydetmek için Taslaklar, e-postanýzý düzenlemek ve kaydetmek için Arþiv, gönderilmemiþ e-postalarý kaydetmek için Giden kutusu ve gönderilmiþ e- postalarý kaydetmek için Gönderil. öðeler. E-posta mesajlarýný silme E-postalarý silmek için Menü >Mesajlar > E-posta > Seçenek > Mesajlarý sil'i seçin. Klasördeki tüm mesajlarý silmek için mesajlarý silmek istediðiniz klasörü 52

53 seçin ve Evet'e basýn. Tüm klasörlerdeki tüm mesajlarý silmek için Tüm mesajlar'ý seçin ve Evet'e basýn. E-postanýn telefonunuzdan silinmesinin, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamýna gelmediðini unutmayýn. Ses mesajlarý Telesekreter bir þebeke servisidir ve bu servise abone olmanýz gerekebilir. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telesekreterinizi aramak için, Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar > Ses mesajlarýnýn dinlenmesi'ni seçin. Telesekreter numaranýzý girmek, bulmak veya düzenlemek için Telesekreter numarasý'ný seçin. Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, simgesi yeni ses mesajlarý olduðunu gösterir. Telesekreter numaranýzý aramak için, Dinle'yi seçin. Bilgi mesajlarý Menü > Mesajlar > Bilgi mesajlarý'ni seçin. Bu þebeke servisiyle, servis saðlayýcýnýzdan çok çeþitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaralarý için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Servis komutlarý Menü > Mesajlar > Servis komutlarý'ni seçin. Þebeke servislerini etkinleþtirme komutlarý gibi servis isteklerinizi (USSD komutlarý olarak da bilinir) yazýn ve servis saðlayýcýnýza gönderin. 53

54 Mesajlarý silme Klasördeki tüm mesajlarý silmek için Menü > Mesajlar > Mesajlarý sil'i ve mesajlarý silmek istediðiniz klasörü seçin. Evet'i seçtiðinizde, klasör okunmamýþ mesajlar içeriyorsa, telefon bunlarý da silmek isteyip istemediðinizi sorar. Yeniden Evet'i seçin. Mesaj ayarlarý Metin ve SMS e-posta Mesaj ayarlarý, metin ve SMS e-posta mesajlarýnýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini etkiler. Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Metin mesajlarý'ni ve aþaðýdakilerden birini seçin: Mesaj tercihi SIM kartýnýz birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, deðiþtirmek istediðiniz grubu seçin. Þu seçenekler kullanýlabilir: Mesaj merkezi numarasý (servis saðlayýcýnýzýn verdiði), Mesaj tipi, Mesaj geçerliliði, Standart alýcý numarasý (metin mesajlarý) ya da E- posta sunucusu (e-posta), Ýletim raporlarý, Paket veri kullan, Ayný merkez yoluyla yanýt (þebeke servisi) ve Gönderim tercihine yeni ad ver. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet Telefonu, gönderilen mesajlarý Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedecek þekilde ayarla. 54

55 Multimedya Mesaj ayarlarý, multimedya mesajlarýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini etkiler. Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Multimedya msj'i ve aþaðýdakilerden birini seçin: Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet - telefonu, gönderilen multimedya mesajlarýný Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedecek þekilde ayarlamak için Ýletim raporlarý þebekeden mesajlarýnýzýn iletim raporunun istenmesi için (þebeke servisi) Görüntüyü küçült multimedya mesajýna bir görüntü eklediðinizde görüntünün boyutunu tanýmlamak için Standart slayt süresi multimedya mesajlarýnda slaytlar arasýndaki varsayýlan süreyi tanýmlamak için Multimedya alýmýna izin ver > Evet veya Hayýr multimedya mesajlarýnýn alýnmasý veya engellenmesi için. Ana þebekede'yi seçerseniz, þebeke dýþýnda bulunduðunuzda multimedya mesajlarýný alamazsýnýz. Gelen multimedya mesajlarý > Al, El ile al veya Reddet multimedya mesajlarýnýn otomatik olarak, sorulduðunda el ile alýnmasý ya da alýmýn reddedilmesi için Yapýlandýrma ayarlarý > Yapýlandýrma Yalnýzca multimedya mesajlarý destekleyen yapýlandýrmalar gösterilir. Multimedya mesajlarý için bir servis saðlayýcý, Standart veya Kiþisel yapýlandýrm.'yý seçin. Hesap'ý ve etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan multimedya mesaj servisi hesabýný seçin. 55

56 Reklamlara izin ver reklam almak veya reddetmek için. Multimedya alýmýna izin ver özelliði Hayýr olarak ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilmez. E-posta Ayarlar, e-postanýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini etkiler. E-posta uygulamasý için yapýlandýrma ayarlarýný bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Ayrýca ayarlarý el ile de girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 77. E-posta uygulamasýnýn ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > E-posta mesajlarý'ný ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Yapýlandýrma Etkinleþtirmek istediðiniz grubu seçin. Hesap Servis saðlayýcýnýn saðladýðý bir hesabý seçin. Ýsmim Adýnýzý veya takma adýnýzý girin. E-posta adresi E-posta adresini girin. Ýmza ekle Mesajýnýzý yazdýðýnýzda e-postanýzýn sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanýmlayabilirsiniz. Yanýt adresi Yanýtlarýn gönderilmesini istediðiniz e-posta adresini girin. SMTP kullanýcý ismi Giden postada kullanmak istediðiniz adý girin. SMTP þifresi Giden postada kullanmak istediðiniz þifreyi girin. Terminal penceresini göster Ýntranet baðlantýlarýnda el ile kullanýcý kimlik doðrulamasý yapmak için, Evet'i seçin. 56

57 Gelen posta sunucusu türü Kullandýðýnýz e-posta sisteminin türüne baðlý olarak POP3 veya IMAP4 seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa, IMAP4'ü seçin. Gelen posta ayarlarý POP3 veya IMAP4 için var olan seçenekleri seçin. Yazý tipi boyutu Mesaj yazarken ve okurken yazý tipi boyutunu deðiþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Diðer ayarlar > Yazý tipi boyutu'nu seçin. Mesaj sayacý En son iletiþimlerinizle ilgili yaklaþýk bilgiler için Menü > Mesajlar > Mesaj sayacý'ný seçin. 57

58 7. Arama kaydý Telefon, belirlenen cevapsýz, gelen ve aranan numaralarý; mesaj alýcýlarýný; ayrýca, yaklaþýk görüþme süresini kaydeder. Telefon açýksa, þebekenin servis alaný içindeyse ve þebeke bu iþlevleri destekliyorsa, aramalarý kaydeder. Son arama listeleri Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar veya Aranan numaralar menüsünde Seçenek'i seçtiðinizde, arama zamanýný görebilir; kayýtlý telefon numarasýný düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafýzaya ekleyebilir ya da listeden silebilirsiniz. Ayrýca metin mesajý da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için Son arama listelerini temizle'yi seçin. Sayaçlar ve zamanlayýcýlar Not: Servis saðlayýcýnýzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, þebeke özellikleri, fatura tutarýnýn yuvarlanmasý, vergiler ve benzeri etkenlere baðlý olarak deðiþebilir. Toplam arama sayacý da dahil bazý sayaçlar, servis veya yazýlým sürümünü yükseltme sýrasýnda sýfýrlanabilir. En son iletiþimlerinizle ilgili yaklaþýk bilgiler için Menü > Arama kaydý > Arama süresi, Paket veri sayacý veya Paket veri baðlantýsý zaman sayacý'ný seçin. 58

59 Konumlama bilgileri Bazý þebekeler konum taleplerine izin verirler (þebeke servisi). Konumlama, alýnan konum taleplerini þebeke operatöründen görüntülemenize olanak saðlar. Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Alýnan konum taleplerinin listesini görmek için, Menü > Arama kaydý > Konumlama > Konum kaydý seçeneðini belirleyin. 59

60 8. Rehber Ýsimleri ve telefon numaralarýný (Rehber) telefon hafýzasýna ve SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz. Telefon hafýzasý, kartvizitleri sayý ve metin öðeleriyle kaydedebilir. Belirli sayýda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz. SIM kart hafýzasýna kaydedilen isimler ve numaralar simgesiyle gösterilir. Kartvizit arama Menü > Rehber > Bul'u seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradýðýnýz ismin ilk harfini girin. Ýsim ve telefon numarasý kaydetme Ýsimler ve telefon numaralarý kullanýlan hafýzaya kaydedilir. Menü > Rehber > Yeni kartvizit ekle'yi seçin. Ýsim ve telefon numarasýný girin. Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme Rehber için telefon hafýzasýnda, her isim için farklý türlerde telefon numaralarý ve kýsa metin öðeleri kaydedebilirsiniz. Ýlk kaydettiðiniz numara, otomatik olarak varsayýlan numara olarak belirlenir. Bu, numara türü göstergesi etrafýnda bir çerçeve ile gösterilir (örneðin ). Bir ismi 60

61 (örneðin aramak için) seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece standart numara kullanýlýr. 1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. 2. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz isme gidin ve Bilgiler > Seçenek'i seçin. 3. Numara eklemek için, Numara ekle'yi ve numara türlerinden birini seçin. Seçilen numarayý öncelikli numara olarak ayarlamak için, Öncelikli'yi seçin. Numara türünü deðiþtirmek için, istediðiniz numaraya gidin ve Seçenek > Türünü deðiþtir'i seçin. Bilgi eklemek için Bilgi ekle'yi ve bilgi türünü seçin. Görüntü eklemek için Görüntü ekle'yi ve Galeri'den bir görüntüyü seçin. Durum servisine baðlýysanýz, servis saðlayýcýnýzýn sunucusundan kimlik aramak için Bilgi ekle >Kullanýcý kimliði > Bul'u seçin. Bkz: Durumum s. 63. Yalnýzca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliði kaydetmek için Seçenek > Kaydet'i seçin. Kimliði girmek için, Kimliði el ile giriþ'i seçin. Kartvizitleri kopyalama Kopyalamak istediðiniz kartviziti bulup Rehber > Kopyala'yý seçin. Ýsim ve telefon numaralarýný telefon rehberi hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafýzasý, isimleri bir telefon numarasý ekli olarak kaydedebilir. 61

62 Kartvizit bilgilerini düzenleme 1. Düzenlemek istediðiniz kartviziti seçin, Bilgiler'i seçip istediðiniz isme, numaraya, metin öðesine veya görüntüye ilerleyin. 2. Bir isim, numara veya metin öðesini düzenlemek veya bir görüntüyü deðiþtirmek için, Seçenek > Ýsmi düzelt, Numarayý düzelt, Bilgiyi düzelt veya Görüntü deðiþtir'i seçin. Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesindeki bir kimliði düzeltemezsiniz. Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme Kartviziti silmek için, istediðiniz kartviziti bulun ve Seçenek > Sil'i seçin. Kartvizite eklenen bir numarayý, metin öðesini veya görüntüyü silmek için, kartviziti bulun ve istenen bilgiyi seçin > Seçenek > Numarayý sil, Ayrýntý sil veya Görüntüyü sil. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü Galeri'den silmez. Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefondan veya SIM kart hafýzasýndan silmek için Menü > Rehber > Sil > Sýrayla veya Tümünü sil >Tel. hafýzasýndan veya SIM karttan'ý seçin. Güvenlik koduyla onaylayýn. Kartvizitler Kartvizit olarak vcard standardýný destekleyen uyumlu bir cihazdan kiþinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz. Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediðiniz kartviziti bulun ve Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder > Multimedyayla, Kýsa mesajla veya Kýzýlötesiyle seçeneðini belirleyin. 62

63 Kartvizit aldýðýnýzda, kartviziti telefon hafýzasýna kaydetmek için, Göster > Kaydet'i seçin. Kartviziti silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Durumum Durum servisi (þebeke servisi) ile, uygun cihazlarý ve servise eriþimi olan diðer kullanýcýlarla geçerli durumunuzu paylaþabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajýnýzý ve kiþisel logonuzu içerir. Servise eriþimi olan ve bilgilerinizi isteyen diðer kullanýcýlar, durumunuzu görebilir. Ýstenen bilgiler arayan kiþinin Rehber menüsünde Abone isimleri içinde gösterilir. Diðerleriyle paylaþmak istediðiniz bilgileri kiþiselleþtirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiðini kontrol edebilirsiniz. Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanýz gerekir. Bu servisin kullanýlabilirliðini ve ücretlerini öðrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliðinizi, þifrenizi ve servis ayarlarýný aldýðýnýz þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bkz: Yapýlandýrma s. 77. Durum servisine baðlýyken, telefonun diðer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum servisi arka planda etkin durumdadýr. Servisle baðlantýnýz kesilirse, servis saðlayýcýsýna baðlý olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir. Menü > Rehber > Durumum'u ve aþaðýdakilerden birini seçin: Durumum servisine baðlan veya Servis baðlantýsýný kes servise baðlanmak veya servis baðlantýsýný kesmek için. Durumumu göster Özel durumu ve Genel durumu içindeki durumu görüntülemek için. 63

64 Durumumu düzenle durumunuzu deðiþtirmek için. Uygunluk durumum, Durum mesajým, Durum logom veya Göster'i seçin. Ýzleyicilerim > Mevc. izleyiciler, Özel liste veya Engelliler listesi Ayarlar > Beklemede mev- cut durumu göster, Tercihe göre senkronize et, Baðlantý türü veya Durum ayarlarý Abone isimleri Durumlarýndan haberdar olmak istediðiniz kartvizitlerin bir listesini oluþturabilirsiniz. Kartvizitler ve þebeke tarafýndan izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adlarý görmek için rehberde ilerleyin veya Abone isimleri menüsünü kullanýn. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Durum servisine baðlanmak için, Menü > Rehber > Durumum > Durumum servisine baðlan'ý seçin. Abone isimlerine kartvizit ekleme 1. Menü > Rehber > Abone isimleri'ni seçin. 2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, Ekle'yi seçin. Aksi halde Seçenek > Yeni abone ol'u seçin. Rehber listeniz görüntülenir. 3. Listeden bir kartvizit seçtiðinizde, kartvizitin kaydedilmiþ bir kullanýcý kimliði varsa abone isimleri listesine eklenir. 64

65 Abone isimlerini görüntüleme Durum bilgilerini görüntülemek için, bkz: Kartvizit arama s Menü > Rehber > Abone isimleri'ni seçin. Ýlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kiþinin diðerlerine vermek istediði bilgiler metin ve aþaðýdaki simgelerden bazýlarýný içerebilir:, veya, kiþinin uygun, kýsmen uygun veya uygun olmadýðýný gösterir. kiþinin durum bilgileri olmadýðýný gösterir. 2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için Bilgiler veya Seçenek > Yeni abone ol, Sohbet, Mesaj gönder, Kartvizit gönder veya Aboneliði bitir'i seçin. Kartvizitin aboneliðini bitirme Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliðini kaldýrmak için, kartviziti seçip Bilgiler > kullanýcý kimliði > Seçenek > Aboneliði bitir > Tamam'ý seçin. Aboneliði kaldýrmak için, Abone isimleri menüsünü kullanýn. Bkz: Abone isimlerini görüntüleme s. 65. Ayarlar Menü > Rehber > Ayarlar'ý ve aþaðýdakilerden birini seçin: Kullanýlan hafýza kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafýzasýný seçme Rehber görünümü rehberdeki isim ve numaralarýn nasýl gösterileceðini seçmek için Hafýza durumu boþ ve kullanýlan hafýza kapasitesini görüntülemek için 65

66 Hýzlý arama Hýzlý arama tuþuna bir numara atamak için Menü > Rehber > Hýzlý aramalar'ý seçip istediðiniz hýzlý arama numarasýna gidin. Ata'yý veya, tuþa atanmýþ bir numara varsa, Seçenek > Deðiþtir'i seçin. Bul'u, ismi, sonra da atamak istediðiniz numarayý seçin. Hýzlý arama iþlevi kapalýysa, telefon bu iþlevi etkin kýlmak isteyip istemediðinizi sorar. Ayrýca bkz: Hýzlý arama Arama s. 72. Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için, bkz: Hýzlý arama s. 30. Sesle arama Telefon numarasýna eklenmiþ ses etiketini söyleyerek numarayý arayabilirsiniz. Ýsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluþturabileceðiniz ses etiketlerinin sayýsý sýnýrlýdýr. Ses etiketlerini kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ýsmi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanýn. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir. 66

67 Ses etiketlerini ekleme ve yönetme Ses etiketi eklemek istediðiniz kartvizitleri telefon hafýzasýna kaydedin veya kopyalayýn. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir. 1. Ses etiketi eklemek istediðiniz kartviziti bulun. 2. Bilgiler'i seçin, istediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçenek > Ses etiketi ekle'yi seçin. 3. Baþlat'ý seçin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcükleri net bir þekilde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon kaydedilen etiketi çalar. Rehber'de, ses etiketi olan telefon numarasýndan sonra görünür. Ses etiketlerini kontrol etmek için, Menü > Rehber > Ses etiketleri'ni seçin. Ýstediðiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayýtlý ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya deðiþtirmeyi seçin. Ses etiketiyle arama yapma Telefonda GPRS baðlantýsý kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayý sonlandýrmanýz gerekir. 1. Bekleme modundayken, ses kýsma tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir sinyal duyulur ve Þimdi konuþun mesajý görüntülenir. 2. Ses etiketini net bir þekilde söyleyin. Telefon algýlanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandýðý telefon numarasýný çevirir. 67

68 Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýk kullanýyorsanýz sesle aramayý baþlatmak için kulaklýk tuþunu basýlý tutun. Servis numaralarý Servis saðlayýcýnýz SIM kartýnýza servis numaralarý koymuþ olabilir. Bu menüler, ancak SIM kartýnýzýn desteklemesi durumunda görüntülenir. Numaralarým SIM kartýnýza atanmýþ numaralarý görmek için, numaralar SIM karta dahil edilmiþse, Menü > Rehber > Kendi numaralarým'ý seçin. Arayan gruplarý Hafýzaya kaydedilmiþ isim ve telefon numaralarýný farklý zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan gruplarý halinde düzenlemek için Menü > Rehber > Arayan gruplarý'ný seçin. 68

69 9. Ayarlar Tercihler Telefonunuzda, farklý etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleþtirebileceðiniz, tercihler adý verilen çeþitli ayar gruplarý bulunur. Menü > Ayarlar > Tercihler'i ve bir tercihi seçin. Seçili tercihi etkinleþtirmek için Etkinleþtir'i seçin. Tercihi kiþiselleþtirmek için, Uyarla'yý seçin. Deðiþtirmek istediðiniz ayarý seçip deðiþiklikleri yapýn. Geçerli durumunuzu deðiþtirmek için, Durumum > Uygunluk durumum veya Durum mesajým'ý seçin. Durumum menüsü, Tercihe göre senkronize et seçeneðini Açýk olarak ayarladýysanýz kullanýlabilir. Bkz: Durumum s. 63. Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak þekilde ayarlamak için Zamanlý'yý seçip, tercih ayarýnýn biteceði saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiðinde, zamanlanmamýþ önceki tercih etkin hale gelir. Temalar Tema, telefonunuzu kiþiselleþtirmek için duvar kaðýdý, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öðeyi içerir. Menü > Ayarlar > Temalar'ý ve aþaðýdakilerden birini seçin: Tema seç telefonunuzda bir tema belirlemek için. Galeri'de bir klasör listesi açýlýr. Temalar klasörünü açýn ve bir tema seçin. 69

70 Tema siteleri baþka temalar indirmek üzere bir baðlantý listesi açmak için. Bkz: Dosyalarý indirme s Zil sesleri Seçili etkin tercihin ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Menü > Ayarlar > Zil sesi ayarlarý. > Gelen arama bildirimi, Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Titreþimle bildirim, Mesaj bildirim sesi, Sohbet bildirim zil sesi, Tuþ sesi ve Uyarý sesi. Ayný ayarlarý Tercihler menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: Tercihler s. 69. Telefonu, yalnýzca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için Þunu bildir'i seçin. Ýstediðiniz arayan grubuna veya Tüm aramalar'a gidin ve Ýþaretle'yi seçin. Kiþisel kýsayollar Kiþisel kýsayollarla, telefonun sýk kullanýlan iþlevlerine hýzlý bir þekilde eriþebilirsiniz. Kýsayollarý yönetmek için, Menü > Ayarlar > Kiþisel kýsayollar'ý ve aþaðýdakilerden birini seçin: Sað seçim tuþu listeden sað seçim tuþuna bir iþlev seçmek için. Ayrýca bkz: Bekleme modu s. 26. Bu menü, servis saðlayýcýnýza baðlý olarak gösterilmeyebilir. Ses komutlarý telefon iþlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleþtirmek için. Klasör seçin, ses etiketi eklemek istediðiniz iþleve gidin ve Ekle'yi seçin., bir ses etiketini gösterir. Ses komutu eklemek için, bkz: Ses etiketlerini ekleme ve yönetme s. 67. Ses komutunu etkinleþtirmek için, bkz: Ses etiketiyle arama yapma s

71 Ekran Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Duvar kaðýdý > Açýk bekleme modunda ekrana arka plan görüntüsü eklemek için. Duvar kaðýdý seçmek için Görüntü'yü ve Galeri'den bir görüntüyü seçin. Daha fazla görüntü indirmek için, Grafik siteleri'ni seçin. Ekran koruyucu > Açýk ekran koruyucuyu etkinleþtirmek için. Ekran koruyucunun etkinleþtirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, Zaman aþýmý'ný seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, Görüntü'yü seçip Galeri'den bir görüntü seçin. Daha fazla görüntü indirmek için, Grafik siteleri'ni seçin. Renk düzenleri bazý ekran bileþenlerinin rengini deðiþtirmek için. (örneðin, menü arka plan rengini ile sinyal ve batarya çubuðu renkleri) Telefonun ana menüyü gösterme þeklini belirlemek için Menü görünümü'nü seçin. Operatör logosu telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek þekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleþir. Operatör logosunun kullanýlabilirliði hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Saat ve tarih Menü > Ayarlar > Saat ve tarih ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Saat telefonu, bekleme modunda saati gösterecek þekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için 71

72 Tarih telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek þekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayýrýcýyý belirlemek için Tarihi/saati otomatik güncelle (þebeke servisi) telefonu, tarihi ve saati bulunduðunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek þekilde ayarlamak için Arama Menü > Ayarlar > Arama ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Otomatik ses kontrolü telefonu, hoparlörün ses seviyesini arka plandaki gürültüye göre otomatik ayarlayacak þekilde ayarlamak için Arama aktarma (þebeke servisi) gelen aramalarýnýzý aktarmak için. Bazý arama kýsýtlama iþlevleri etkinse, aramalarýnýzý aktaramayabilirsiniz. Bkz: Arama kýsýtlama servisi Güvenlik s. 78. Herhangi bir tuþla cevap > Açýk gelen bir aramayý cevaplamak için, kýsa bir süre, bitir tuþu ve sol ve sað seçim tuþlarý dýþýnda bir tuþa basýn. Otomatik tekrar arama > Açýk telefonunuzu, baþarýsýz bir arama giriþiminden sonra en fazla 10 kere aramayý baðlamayý denemeye ayarlamak için Hýzlý arama > Açýk hýzlý aramayý etkinleþtirmek için. Hýzlý aramayý ayarlamak için, bkz: Hýzlý arama s. 66. Aramak için, ilgili numara tuþunu basýlý tutun. Arama bekletme servisi > Etkinleþtir þebekenizin bir arama sýrasýnda baþka bir arama geldiðini size bildirmesi için (þebeke servisi). Bkz: Arama bekletme servisi s

73 Arama sonrasý özeti > Açýk her aramanýn ardýndan kýsa bir süre yaklaþýk arama süresini ve ücretini görüntülemek için (þebeke servisi) Arayan kimliðimi gönder (þebeke servisi) > Evet, Hayýr veya Þebeke belirler Yapýlan aramalar için telefon hattý (þebeke servisi) SIM kartýnýz tarafýndan destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattý 1 veya 2'yi seçmek için Telefon Menü > Ayarlar > Telefon ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Telefon dili telefonunuzun ekran dilini belirlemek için. Otomatik'i seçerseniz, telefon SIM karttaki bilgilere göre dil seçer. Hafýza durumu Galeri ve Mesajlar'daki boþ ve kullanýlan hafýzayý görmek için Otomatik tuþ kilidi telefon bekleme modundayken ve herhangi bir iþlev kullanýlmadýðýnda tuþ takýmýnýn belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesi için. Açýk'ý seçerseniz 5 saniye ile 60 dakika arasýndaki bir süreye ayarlayabilirsiniz. Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir. Hücre bilgi ekraný > Açýk kullanýlan þebeke hücresine göre þebeke operatöründen bilgi almak için (þebeke servisi) Açýlýþ notu telefon açýldýðýnda kýsa süre gösterilecek açýlýþ notunu girmek için Operatör seçimi > Otomatik telefonu, bulunduðunuz bölgede bulunan hücresel þebekelerden birini otomatik olarak seçecek þekilde ayarlamak için. Elle seçeneði ile yurtiçi þebeke operatörünüzle dolaþým anlaþmasý olan bir þebekeyi seçebilirsiniz. 73

74 SIM hizmeti iþlemleri onayý Bkz: SIM hizmetleri s Yardým metni telefonun, yardým metinlerini gösterip göstermemesini seçmek için Baþlama tonu telefonun, açýldýðýnda bir baþlama tonu çalýp çalmamasýný seçmek için Baðlantý Telefonunuzu kýzýlötesi bir baðlantý kullanarak uyumlu cihazlara baðlayabilirsiniz. Ayrýca, paket veri baðlantý ayarlarýný da tanýmlayabilirsiniz. Kýzýlötesi Telefonunuzu kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kýzýlötesi baðlantýsýný kullanmak için, baðlantý kurmak istediðiniz cihaz IrDA uyumlu olmalýdýr. Uyumlu telefon ile veri cihazý (örneðin bir bilgisayar) arasýnda telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz. Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözlerine tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla giriþimine izin vermeyin. Kýzýlötesi cihazlar Sýnýf 1 Lazer ürünleridir. Veri gönderirken veya alýrken, alýcý ve gönderici cihazlarýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn birbirine dönük olduðundan ve cihazlar arasýnda hiçbir engel bulunmadýðýndan emin olun. Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný, kýzýlötesi kullanarak veri alacak þekilde etkinleþtirmek için Menü > Ayarlar > Baðlantý > Kýzýlötesi'ni seçin. 74

75 Kýzýlötesi baðlantýsýný devre dýþý býrakmak için Menü > Ayarlar > Baðlantý > Kýzýlötesi'ni seçin. Telefonunuz Kýzýlötesi kapatýlsýn mý? iletisini görüntülediði zaman, Evet seçeneðini tercih edin. Veri baðlantýsý kýzýlötesi baðlantýsý etkinleþtirildikten sonra 2 dakika içinde baþlatýlmadýysa, baðlantý iptal edilir ve tekrar baþlatýlmasý gerekir. Kýzýlötesi baðlantý göstergesi simgesi sürekli olarak görüntülendiðinde, kýzýlötesi baðlantýsý etkindir ve telefonunuz kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazýrdýr. simgesi yanýp sönüyorsa, telefonunuz diðer cihaza baðlanmaya çalýþýyor veya baðlantý kesilmiþ demektir. Paket veri (EGPRS) Geliþmiþ Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service - EGPRS) teknolojisi, cep telefonlarýnýn bir Ýnternet protokolü (IP) tabanlý að üzerinden veri almak ve göndermek için kullanýlmasýna olanak veren bir þebeke servisidir. Ýnternet gibi veri aðlarýna kablosuz eriþim saðlar. Paket veri baðlantýsý kullanan uygulamalar arasýnda MMS, tarama oturumlarý, e- posta, uzak SyncML, Java uygulamasý indirme ve bilgisayar -baðlantýsý bulunmaktadýr. Servisin nasýl kullanýlacaðýný tanýmlamak için, Menü > Ayarlar > Baðlantý > Paket veri > Paket veri baðlantýsý'ný seçin. 75

76 Paket veri baðlantýsýný, bir uygulamanýn ihtiyacý olduðunda kurulacak þekilde ayarlamak için Gerektiðinde'yi seçin. Baðlantý, uygulama sonlandýrýldýðýnda kapatýlýr. Telefonu, açýldýðýnda otomatik olarak bir paket veri þebekesine baðlanacak þekilde ayarlamak için Sürekli baðlantý'yý seçin., paket veri baðlantýsýný gösterir. Modem ayarlarý Telefonu, veri kablosu baðlantýsý kullanarak uyumlu bir bilgisayara baðlayabilir ve bilgisayardan paket veri baðlantýsý kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz. Bilgisayarýnýzdan baðlantý ayarlarýný tanýmlamak için, Menü > Ayarlar > Baðlantý > Paket veri > Paket veri ayarlarý > Etkin eriþim noktasý'ný seçin, kullanmak istediðiniz eriþim noktasýný etkinleþtirin ve Etkin eriþim noktasýný düzelt'i seçin. Eriþim noktasý takma adý'ný seçip halen seçili eriþim noktasý için bir takma ad girin. Paket veri eriþim noktasý'ný seçin ve EGPRS þebekesiyle baðlantý kurmak için eriþim noktasý adýný (APN) girin. Bilgisayarýnýzdaki baðlantý servisi ayarlarýný (eriþim noktasý adý), Nokia Modem Options yazýlýmýný kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: PC Suite s Ayarlarý hem PC'de hem de telefonda yaptýysanýz, PC ayarlarý kullanýlýr. Donanýmlar Bu menü yalnýzca telefonun, uyumlu bir mobil donanýma baðlý olmasý durumunda görüntülenir. 76

77 Menü > Ayarlar > Donaným ayarlarý'i seçin. Ýlgili donaným telefona baðlýysa veya daha önce baðlý idiyse, o donanýmýn menüsünü seçebilirsiniz. Donanýma baðlý olarak þu seçeneklerden birini belirleyin: Aksesuar tercihi seçili donanýma baðlandýðýnýzda otomatik olarak etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi belirlemek için Otomatik cevap telefonu gelen aramayý 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için Gelen arama bildirimi seçeneði Tek bip veya Kapalý olarak ayarlandýysa, otomatik cevaplama kapatýlýr. Aydýnlatma aydýnlatmanýn sürekli Açýk olmasýný saðlamak için. Iþýklarý tuþa bastýktan sonra 15 saniye yanmaya ayarlamak için, Otomatik'i seçin. Kontak detektörü > Açýk telefon harici anten çýkýþlý araç kitine baðlýyken, otomobilin kontaðýný kapattýktan yaklaþýk 20 saniye sonra telefonu otomatik olarak kapatmak için Yapýlandýrma Telefonunuzu, belirli servislerin doðru çalýþmasý için gereken ayarlarla yapýlandýrabilirsiniz. Servisler tarayýcý, multimedya mesajlarý, uzak Ýnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum ve e-posta uygulamasýdýr. Ayarlarý SIM kartýnýzdan, bir servis saðlayýcýdan yapýlandýrma mesajý olarak alýn veya kiþisel ayarlarýnýzý el ile girin. 20 adede kadar servis saðlayýcýdan gelen yapýlandýrma ayarlarýný, telefonda saklayabilir ve bu menüden yönetebilirsiniz. Servis saðlayýcýdan gönderilen yapýlandýrma mesajý ile alýnan yapýlandýrma ayarlarýný kaydetmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s

78 Menü > Ayarlar > Yapýlandýrma ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Standart yapýlandýrma ayarlarý telefona kaydedilmiþ servis saðlayýcýlarý görüntülemek için kullanýlýr. Servis saðlayýcýlardan birine ilerleyin ve bu servis saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýnýn desteklediði uygulamalarý görüntülemek için, Bilgiler'i seçin. Servis saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýný standart ayarlar olarak belirlemek için, Seçenek > Standart yap'ý seçin. Yapýlandýrma ayarlarýný silmek için, Sil'i seçin. Tüm uygu. stan-dart olarak etkinl. desteklenen uygulamalarda standart yapýlandýrma ayarlarýný etkinleþtirmek için Tercih edilen eriþim noktasý kaydedilmiþ eriþim noktalarýný görüntülemek için. Eriþim noktalarýndan birine ilerleyin ve servis saðlayýcýnýn adýný, veri taþýyýcýsýný ve GPRS eriþim noktasýný veya GSM çevirmeli baðlantý numarasýný görüntülemek için, Seçenek > Bilgiler'i seçin. Kiþisel yapýlan. ayarlarý çeþitli servislere el ile yeni kiþisel hesaplar eklemek ve bunlarý etkinleþtirmek veya silmek için. Henüz eklemediyseniz, yeni bir kiþisel hesap eklemek için Yeni ekle'yi seçin; eklediyseniz Seçenek > Yeni ekle'yi seçin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre deðiþir. Kiþisel bir hesabý silmek veya etkinleþtirmek için, o hesaba gidin ve Seçenek > Sil veya Etkinleþtir'i seçin. Güvenlik Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, aramalarý sýnýrlandýran güvenlik özellikleri (arama kýsýtlama, kapalý kullanýcý grubu ve sabit arama) kullanýmdayken de aranabilir. 78

79 Menü > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: PIN kodunun sorulmasý telefonu, her açtýðýnýzda PIN veya UPIN kodunu sormaya ayarlamak için. Bazý SIM kartlar, kodun sorulmasýnýn devre dýþý býrakýlmasýna izin vermez. Arama kýsýtlama servisi (þebeke servisi) gelen ve giden aramalarý sýnýrlamak için. Kýsýtlama þifresi gereklidir. Sabit arama SIM kartýnýz destekliyorsa, giden aramalarýnýzý seçilen telefon numaralarýyla sýnýrlandýrmak için Dahili kullanýcý grubu (þebeke servisi) arayabileceðiniz ve sizi arayabilecek kiþileri belirtmeniz için Güvenlik düzeyi > Telefon telefonu, her yeni SIM kart takýlýþýnda güvenlik kodunu isteyecek þekilde ayarlamak için. Hafýza'yý seçerseniz, SIM kart hafýzasý seçildiðinde ve kullanýmdaki hafýzayý deðiþtirmek istediðinizde, telefon güvenlik kodunu sorar. Eriþim kodlarý güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kýsýtlama þifresini deðiþtirmek için Kullanýlan kod PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacaðýný seçmek için PIN2 kodu isteði - PIN2 kodunun kapsadýðý bir telefon özelliðini kullanýlýrken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceðini seçmek için 79

80 Fabrika ayarlarýný geri yükle Menü ayarlarýndan bazýlarýný özgün deðerlerine sýfýrlamak için, Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarýný geri yükle'yi seçin. Güvenlik kodunu girin. Girmiþ veya indirmiþ olduðunuz, Rehber'de kayýtlý olan isimler veya telefon numaralarý gibi veriler silinmez. 80

81 10. Operatör menüsü Bu menü þebeke operatörünüz tarafýndan sunulan servislerin baðlantýlarýný içeren bir portala eriþmenizi saðlar. Ýsim ve simge operatöre göre deðiþir. Daha fazla bilgi için þebeke operatörünüze baþvurun. Operatör bu menüyü servis mesajýyla güncelleþtirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Servis gelen kutusu s

82 11. Galeri Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayýtlarý, video klipleri, temalarý ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler þeklinde düzenlenmiþtir. Telefonunuz, alýnmýþ içeriði korumak için bir etkinleþtirme anahtarý sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceðinden, almadan önce tüm içeriðin ve etkinleþtirme anahtarýnýn teslim koþullarýný kontrol edin. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Klasörlerin listesini görmek için Menü > Galeri yi seçin. Klasörün kullanýlabilir seçeneklerini görmek için, klasörü seçin ve > Seçenek i seçin. Klasördeki dosyalarýn listesini görüntülemek için, klasörü ve > Aç ý seçin. Dosyanýn kullanýlabilir seçeneklerini görmek için, dosyayý ve > Seçenek i seçin. 82

83 12. Medya Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Kamera Entegre kamerayla fotoðraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoðraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz. Fotoðraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunlarý kullanýrken baþkalarýnýn gizliliði ve meþru haklarýnýn yaný sýra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin. Telefonunuz 640 x 480 piksel çözünürlükte fotoðraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüðü farklý görünebilir. Fotoðraf çekme Menü > Medya > Kamera > Çek'ý seçin. Telefon, fotoðrafý Galeri > Görüntüler klasörüne kaydeder. Baþka bir fotoðraf çekmek için Geri'yi, fotoðrafý multimedya mesajý olarak göndermek için Gönder'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için Seçenek'i seçin. Kamera modunu deðiþtirmek için kontrol tuþunun sað veya sol tarafýna basýn. 83

84 Video klip kaydetme Menü > Medya > Kamera'yi seçin. Video modunu seçmek için saða veya sola ilerleyin ve Çek'i seçin. Kaydý duraklatmak için Duraklat'ý, kayda devam etmek için de Devam'ý seçin. Kayýt iþlemini durdurmak için Dur'u seçin. Kaydedilen video klibi görüntülemek için Çal/Oynat'a basýn. Seçenekleri görüntülemek için Seçenek'i seçin. Telefon, yaptýðýnýz kaydý Galeri > Video klipler klasörüne kaydeder. Radyo FM radyo, kablosuz cihazýn anteninden farklý bir antene baðlýdýr. FM radyonun gerektiði gibi çalýþmasý için cihaza uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti veya donaným baðlanmalýdýr. Uyarý: Müziði, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak iþitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Telefonunuzda radyo dinlemek için, uyumlu kulaklýðý veya donanýmý telefonun alt tarafýnda bulunan Pop-Port TM konektörüne baðlayýn. 1. Radyoyu açmak için, Menü > Medya > Radyo seçeneðini belirleyin. Radyo kanalýnýn konum numarasý, ismi (kanalý kaydettiyseniz) ve frekansý görüntülenir. 2. Telefonunuzda kayýtlý radyo kanallarý varsa, dinlemek istediðiniz kanala ilerleyebilir veya 1-9 arasýnda bir radyo kanalý konumunu karþýlýk gelen sayý tuþuna basarak seçebilirsiniz. 84

85 Radyo kanalý ayarlama Kanal aramayý baþlatmak için, radyo açýkken joystick i yukarý veya aþaðýya hareket ettirip basýlý tutun. Kanal bulunduðunda arama durur. Kanalý kaydetmek için, Seçenek > Kanalý kaydet seçeneðini belirleyin. Kanalýn ismini girin ve kanalý kaydetmek istediðiniz konumu seçin. Radyoyu kullanma Radyo açýkken þu seçenekler arasýndan seçim yapýn: Kapat - radyoyu kapatmak için Kanalý kaydet - bulduðunuz radyo kanalýný kaydetmek için. 20 ye kadar radyo kanalý kaydedilebilir. Oto. ayarlama - kanal aramayý yukarý veya aþaðý doðru baþlatmak için, joystick i kýsa bir süre yukarý veya aþaðý hareket ettirin. Kanal bulunduðunda arama durur. Frekansý ayarlamak için, Tamam seçeneðini belirleyin. Elle ayarlama - kanal aramasýný yukarý veya aþaðý doðru 0.1 MHz ilerletmek için, joystick i kýsa bir süre yukarý veya aþaðý hareket ettirin. Yukarý veya aþaðý doðru hýzla kanal aramak için, joystick i yukarý veya aþaðý hareket ettirip basýlý tutun. Frekansý ayarlamak için, Tamam'ý seçin. Frekans ayarý - dinlemek istediðiniz radyo kanalýnýn frekansýný girmek için ( ,0 MHz arasýnda). Kanalý sil - kaydedilmiþ kanalý silmek için Yeni ad ver - kaydedilen kanala yeni bir isim vermek için 85

86 Hoparlör (veya Kulaklýk) - hoparlörü (veya kulaklýðý) kullanarak radyo dinlemek için. Kulaklýðý telefona baðlayýn. Kulaklýðýn ucu radyo anteni iþlevi görür. Mono çýkýþ (veya Stereo çýkýþ) - radyoyu mono (veya stereo) olarak dinlemek için Radyo dinlerken, normalde olduðu gibi arama yapabilir veya gelen aramayý cevaplayabilirsiniz. Arama sýrasýnda radyonun sesi kapatýlýr. Radyo dinlerken kamerayý kullanýrsanýz radyo kapatýlýr. Kamera uygulamasý bittikten sonra radyo otomatik olarak yeniden açýlýr. Paket veri veya HSCSD baðlantýsý kullanan bir uygulama, veri gönderirken veya alýrken radyoyla giriþime neden olabilir. Kaydedici 5 dakikalýk konuþma parçalarý, ses veya aktif bir arama kaydedebilirsiniz. Bir veri aramasý veya paket veri baðlantýsý etkin durumdayken kaydedici kullanýlamaz. Ses kaydetme 1. Menü > Medya > Ses kaydedici'yi seçin. 2. Kayýt iþlemini baþlatmak için Kaydet'i seçin. Kayýt iþlemini arama sýrasýnda baþlatmak için Seçenek > Kaydet'i seçin. Arama kaydederken, konuþan taraflar 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. 3. Kayýt iþlemini bitirmek için Dur'u seçin. Kayýt, Galeri menüsünün Kayýtlar klasörüne kaydedilir. 86

87 Kayýt sonrasý seçenekler Menü > Medya > Ses kaydedici > Kayýt listesi'ni seçin. Galeri altýndaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayýtlarý içeren listeyi görmek için, Kayýtlar klasörünü açýn. Galeri'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için, Seçenek'i seçin. Bkz: Galeri s. 82. En son kaydý dinlemek için, Son kaydý çal 'ý seçin. Son kaydý göndermek için Son kaydý gönder'i seçin. Kayýt, kýzýlötesi veya MMS kullanýlarak gönderilebilir. 87

88 13. Ajanda Çalar saat Telefonu, istediðiniz saatte çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Menü > Ajanda > Çalar saat'i seçin. Alarmý ayarlamak için, Alarm saati'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandýðýnda alarm saatini deðiþtirmek için Açýk'ý seçin. Telefonu haftanýn belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, Alarmý tekrarla'yý seçin. Alarm zil sesini belirlemek için, Alarm zil sesi'ni seçin. Erteleme zaman aþýmýný belirlemek için, Erteleme süresi'ni seçin. Alarmý durdurma Telefon kapalý olsa bile, uyarý sesi çalar ve ekranda Saat çalýyor! mesajý ve geçerli saat görüntülenir. Alarmý durdurmak için Dur seçeneðini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasýna izin verirseniz veya Ertele'yi seçerseniz, alarm, önceden belirlenmiþ erteleme süresince durur, sonra yine çalmaya baþlar. Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon kendi kendine açýlýr ve alarm zil sesi çalmaya baþlar. Dur'u seçerseniz cihazý aramalar için etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz sorulur. Cihazý kapatmak için Hayýr'ý arama yapmak ve aramalarý cevaplamak için Evet'i seçin. Kablosuz telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda Evet 'i seçmeyin. 88

89 Takvim Menü >Ajanda > Takvim'i seçin. Günün tarihi bir çerçeveyle gösterilir. Gün için belirlenmiþ bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarýný görüntülemek için Göster'i seçin. Haftayý görüntülemek için, Seçenek > Hafta görünümü'nü seçin. Takvimdeki tüm notlarý silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve Seçenek > Tüm notlarý sil'i seçin. Gün görünümünün diðer seçenekleri Not yaz, Sil, Düzelt, Taþý veya notu Tekrarla; notu baþka güne Kopyala; kýsa mesaj veya multimedya olarak, kýzýlötesi ile veya uyumlu baþka bir telefonun ajandasýna Notu gönder'dir. Ayarlar'da tarih ve saat ayarlarýný yapabilirsiniz. Notlarý otomatik sil'de, telefonu belirli bir süre sonra eski notlarý otomatik olarak silecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Takvim notu oluþturma Menü > Ajanda > Takvim'i seçin. Ýstediðiniz tarihe ilerleyin ve Seçenek > Not yaz'ý ve aþaðýdaki not türlerinden birini seçin: Toplantý, Arama, Doðum günü, Not veya Hatýrlatýcý. Not alarmý Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda arama notu görüntülendiðinde görüntülenen numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Alarmý durdurup nota bakmak için, Göster'i seçin. Alarmý yaklaþýk 10 dakika süreyle durdurmak için, Ertele'yi seçin. Nota bakmadan alarmý durdurmak için Çýk'ý seçin. 89

90 Yapýlacaklar Yapmanýz gereken iþlere ait notlar kaydetmek için, Menü > Ajanda > Yapýlacaklar seçeneðini belirleyin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluþturmak için, Not ekle'yi; aksi halde Seçenek > Ekle'yý seçin. Notu yazýn ve Kaydet'i seçin. Notun önceliðini, son tarihini ve alarm türünü seçin. Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve Göster'i seçin. Ayrýca seçilen notu veya, tamamlandý olarak iþaretlenen tüm notlarý silmeyi seçebilirsiniz. Notlarý önceliðe veya son tarihe göre sýralayabilir, notu baþka bir telefona metin mesajý olarak, kýzýlötesi kullanarak veya multimedya mesajý olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime eriþebilirsiniz. Notu görüntülerken ayný zamanda notun son tarihini veya önceliðini düzenlemek ya da notu yapýldý olarak iþaretlemek üzere bir seçeneði belirleyebilirsiniz. Notlar Bu uygulamayý not yazma ve gönderme amacýyla kullanmak için, Menü > Ajanda > Notlar'ý seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluþturmak için, Not ekle'yi; aksi halde Seçenek > Not yaz'ý seçin. Not yazýn ve Kaydet'i seçin. Diðer not seçenekleri arasýnda, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, deðiþiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çýkabilirsiniz. Notu, uyumlu cihazlara metin mesajý, multimedya mesajý veya kýzýlötesi kullanarak gönderebilirsiniz. Not, metin mesajý olarak gönderilmek için çok uzunsa, notunuzdan gereken sayýda karakteri silmeniz istenir. 90

91 Senkronizasyon Senkronizasyon, ajanda ve rehber verilerinizi uzaktaki bir Ýnternet sunucusuna (þebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir Ýnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan baþlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, senkronizasyonu bilgisayarýnýzdan baþlatarak telefonunuzun rehberinde, ajandasýnda ve notlarýnda bulunan verileri, uyumlu bilgisayarýnýzdaki verilerle ayný olacak þekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartýnýzdaki rehber verileri senkronize edilmez. Sunucu senkronizasyonu Senkronizasyon servisi kullanmak için servise abone olun ve ilgili ayarlarý alýn. Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Senkronizasyonu cep telefonunuzdan baþlatmak için, aþaðýdakileri yapýn: 1. Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný seçin. Bkz: Sunucu senkronizasyonu ayarlarý s Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senkronize edilecek veriler'i seçin. Senkronize edilecek verileri iþaretleyin. 3. Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senkronize et'i seçin. Etkin grubun iþaretlenen verileri, onay alýndýktan sonra senkronize edilir. 91

92 Rehberin veya ajandanýn dolu olmasý durumunda, ilk kez senkronize etme iþlemini yapmak veya kesintiye uðramýþ bir senkronizasyondan sonra iþleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir. Sunucu senkronizasyonu ayarlarý Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný, servis saðlayýcýnýzýn gönderdiði bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Yapýlandýrma ayarlarýný yönetmek için, bkz: Yapýlandýrma s. 77. Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senk ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Yapýlandýrma Yalnýzca senkronizasyonu destekleyen yapýlandýrmalar gösterilmektedir. Senkronizasyon için bir servis saðlayýcý, Standart veya Kiþisel yapýlandýrm.'yý seçin. Hesap Etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir senkronizasyon servisi hesabýný seçin. Kullanýcý adý Kullanýcý adýný girin. Þifre Servisin þifresini girin. PC senkronizasyonu Rehber, Takvim ve Notlar'ý uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, kýzýlötesi veya bir veri kablosu baðlantýsý kullanýn. Ayrýca telefonunuzun Nokia PC Suite yazýlýmýnýn bilgisayarda yüklü olmasý gerekir. Senkronizasyonu, Nokia PC Suite yazýlýmýný kullanarak bilgisayardan baþlatýn. Telefonun bekleme modunda olduðundan ve tarih ve saatin ayarlanmýþ olduðundan emin olun. 92

93 PC senkronizasyonu ayarlarý Menü > Ajanda > Senkronizasyon > PC senkronizasyon ayarlarý'ný seçin ve Kullanýcý adý: ve Þifre:'yi girin. Kullanýcý adý ve þifre, telefonda ve bilgisayarda ayný olmalýdýr. 93

94 14. Uygulamalar Oyunlar ve uygulamalar Telefonunuzun yazýlýmýnda, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmýþ oyunlar ve Java uygulamalarý olabilir. Bir oyunu veya uygulamayý baþlatmak için, Menü > Uygulamalar > Oyunlar >Oyun seç veya Koleksiyon > Uygulama seç'i seçin. Uygulamalardan veya oyunlardan birine ilerleyin ve Aç'ý seçin veya ara tuþuna basýn. Oyunlar ve uygulamalar için aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: Sil telefondan oyun veya uygulama silmek için Bilgiler oyun veya uygulama hakkýnda ek bilgi vermek için Sürüm güncelle servis üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadýðýný denetlemek için (þebeke servisi) Web sayfasý bir Ýnternet sayfasýndan ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliðin þebeke tarafýndan desteklenmesi gerekir. Uygulama eriþimi sizi beklenmeyen maliyetlerden koruma amacýyla oyun veya uygulamanýn þebekeye eriþimini kýsýtlamak için. Ýletiþim > Þebeke eriþimi veya Mesajlar'ý seçin veya Otomatik baþlat'ý seçin. Her kategoride mevcut izinlerden birini seçin. 94

95 Oyun ve uygulama indirme Telefonunuz J2ME Java uygulamalarýný destekler. Uygulamayý indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasýna dikkat edin. Menü > Uygulamalar > Oyunlar > Oyun siteleri veya Koleksiyon > Uygulama siteleri seçeneðini belirleyin. Kullanýlabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. Web menüsünde bulunan yer imlerinin listesine eriþmek için, Diðer yer imleri'ni seçin. Bkz: Yer imleri s.106. Ýstediðiniz servise baðlanmak için bir yer imi seçin. Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn. Uygulama indirildiðinde, bunun, Uygulamalar menüsü yerine Oyunlar menüsüne kaydedilebileceðini unutmayýn. Oyun ayarlarý Oyun seslerini, ýþýklarýný ve baþlama iþaretlerini ayarlamak için Menü > Uygulamalar > Oyunlar > Uygu. ayarlarý'ný seçin. Hafýza durumu Oyun ve uygulama yüklemek için ne kadar hafýza (paylaþýlan üçüncü hafýza) olduðunu görüntülemek için, Menü > Uygulamalar > Oyunlar veya Koleksiyon > Hafýza'yý seçin. 95

96 Hesap makinesi Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çýkarma, çarpma, bölme iþlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüþtürür. Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr ve basit hesaplamalar için tasarlanmýþtýr. Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplama'yý seçin. Ekranda 0 görüntülendiðinde, hesaplamada kullanýlacak ilk sayýyý girin. Ondalýk iþareti için # tuþuna basýn. Seçenek >Topla, Çýkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök veya Ýþaret deðiþtir'i seçin. Ýkinci sayýyý girin. Toplam için Eþittir'i seçin. Bu iþlem sýrasýný kaç kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayýn. Yeni bir hesaplamaya baþlamak için, önce Sil'i basýlý tutun. Döviz kuru çevirmek için, Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplama'yý seçin. Döviz kurunu kaydetmek için Seçenek > Döviz kuru'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalýk iþareti için # tuþuna basýn ve Tamam'ý seçin. Döviz kuru, siz bunu baþka bir döviz kuruyla deðiþtirene kadar hafýzada tutulur. Kur dönüþtürme iþlemini yapmak için dönüþtürülecek tutarý girin ve Seçenek > Kendi parana veya Dövize'yi seçin. Not: Temel alýnan para birimini deðiþtirdiðinizde, önceden ayarlanmýþ tüm kurlar sýfýrlanacaðý için yeni kurlarý girmeniz gerekir. Geri sayým sayacý Menü > Uygulamalar > Ekstra > Geri sayým sayacý'ný seçin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin. Ýsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazýn. Geri sayým sayacýný baþlatmak için, Baþlat'ý seçin. Geri sayým 96

97 süresini deðiþtirmek için Süreyi deðiþtir'i seçin. Sayacý durdurmak için Sayacý durdur'u seçin. Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarý verir ve ayarlanmýþsa yanýp sönerek notu veya Geri sayým süresi bitti metnini görüntüler. Uyarýyý durdurmak için herhangi bir tuþa basýn. Herhangi bir tuþa basýlmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmý durdurup not metnini silmek için, Çýk'ý seçin. Geri sayým sayacýný yeniden baþlatmak için, T. baþlat'ý seçin. Kronometre Zamaný, ara dereceleri veya tur sürelerini ölçmek için kronometreyi kullanýn. Zaman tutma iþlemi sýrasýnda, telefonun diðer iþlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn. Kronometrenin kullanýlmasý veya baþka özellikleri kullanýrken arka planda çalýþmasýna izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr. Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre'yi ve aþaðýdakilerden birini seçin: Ara derece ara dereceleri tutmak için. Zaman izlemeyi baþlatmak için, Baþlat'ý seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz Ara der.'i seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, Dur'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, Kaydet'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden baþlatmak için, Seçenek > Baþlat'ý seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sýfýrlamak için, Sýfýrla'yý seçin. Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn. Tur zamaný tur zamanlarýný tutmak için kullanýlýr. Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn. 97

98 Devam arka planda çalýþacak þekilde ayarladýðýnýz süreyi görüntülemek için Sonu göster kronometre sýfýrlanmamýþsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için Zamanlara bak veya Zamanlarý sil kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için. M-cüzdan M-cüzdan içine; kredi kartý numaralarý, adresler ve kullanýcý adý ve þifre isteyen servislere eriþim kodlarý gibi kiþisel bilgileri kaydedebilirsiniz. Servis destekliyorsa, çevrimiçi formlarý doldurmak için M-cüzdandaki bilgileri kolayca alabilirsiniz. M-cüzdana ilk giriþinizde, þifreli verilerinizi koruyan M-cüzdan kodunu tanýmlamalýsýnýz. Bkz: Cüzdan kodu s. 19. M-cüzdan içindeki bilgilerin tümünü ve m-cüzdan kodunu silmek istediðinizde, bekleme modunda *# # (* harf olarak #res wallet#) kodunu girin. Ayrýca telefonun güvenlik kodu da gereklidir, bkz: Güvenlik kodu s. 17. Bilgi eklemek veya bilgileri düzenlemek için, M-cüzdan menüsünü açýn. M- cüzdandaki bilgileri bir mobil serviste kullanmak için M-cüzdana tarayýcýdan eriþin. Bkz: Web s M-cüzdan menüsüne eriþim M-cüzdan menüsüne eriþmek için Menü > Ajanda > M-cüzdan'ý seçin. M-cüzdan kodunuzu girin ve aþaðýdakilerden birini seçin: 98

99 M-cüzdan profil. farklý servisler için kart kombinasyonlarý oluþturmak için. Servis birçok veri öðesi girmenizi istediðinde, bir M-cüzdan profili faydalý olur. Farklý kartlarý ayrý ayrý seçmek yerine uygun M-cüzdan profilini seçebilirsiniz. Kartlar kiþisel kart bilgilerini kaydetmek için. Ödeme kartlarý, Firma kartlarý, Eriþim kartlarý, Kull. bilgi kartlarý veya Adres kartlarý'ný kaydedebilirsiniz. Servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, kart bilgilerini yapýlandýrma mesajý olarak da alabilirsiniz. Kart kategorisi size bildirilir. Kart bilgilerini yapýlandýrma mesajlarý olarak almanýn mümkün olup olmadýðýný öðrenmek için kartý çýkaran kuruma veya servis saðlayýcýsýna baþvurun. Biletler bir mobil servis aracýlýðýyla aldýðýnýz e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için. Biletleri görüntülemek için Seçenek > Bak'ý seçin. Makbuzlar mobil satýn almalarda makbuzlarý kaydetmek için. Ayarlar M-cüzdan ayarlarýný deðiþtirmek için. Bkz: M-cüzdan ayarlarý s Kiþisel notlar hesap numaralarý, þifreler veya kodlar gibi M-cüzdan PIN kodu tarafýndan korunmasýný istediðiniz her türlü kiþisel bilgiyi kaydetmek için. M-cüzdan profili oluþturma Kiþisel kart bilgilerini kaydettiðinizde, bu bilgileri bir M-cüzdan profili içinde bir araya getirebilirsiniz. Profili, tarama yaparken farklý kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz. 1. M-cüzdana gidin ve M-cüzdan profil.'i seçin. 2. Profil eklenmemiþse, yeni M-cüzdan profili oluþturmak için Yeni ekle'yi seçin. Aksi halde Seçenek > Yeni ekle'yi seçin. 99

100 3. Aþaðýdaki alanlarý doldurun. Bazý alanlarda M-cüzdandan seçilmiþ veriler bulunur. M-cüzdan tercihi oluþturmadan önce bu verileri kaydetmelisiniz. M-cüzdan ayarlarý M-cüzdana gidin ve Ayarlar'ý seçin. -cüzdan kodunu deðiþtirmek için Kodu deðiþtir'i seçin. Radyo frekansý kimlik (RFID) kodunu ve türünü ayarlamak için, RFID > RFID kodu ve RFID türü'nü seçin. RFID, ticari iþlemlerinizin korunmasýna yardýmcý olan bir teknolojidir. M-cüzdan ý kullanarak satýn alma Alýþveriþinizi yapmak için, M-cüzdaný destekleyen istediðiniz bir Web sitesine gidin. Servis, Electronic Commerce Modeling Language (Elektronik Ticari Model Dili) özelliðini desteklemelidir. Bkz: Bir servise baðlanma s Almak istediðiniz ürünü seçin ve satýn almadan önce verilen bilgilerin tümünü dikkatlice okuyun. Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, ürünü satýn almadan önce metni kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun. Almak istediðiniz ürünlerin ücretinin ödenmesi için telefon, cüzdaný kullanmak isteyip istemediðinizi sorar. Ayrýca telefon sizden M-cüzdan PIN kodunu ister. Ödemede kullanmak istediðiniz kartý Ödeme kartlarý listesinden seçin. Servis saðlayýcýdan aldýðýnýz bilgi formu Electronic Commerce Modeling Language özelliðini destekliyorsa, telefon M-cüzdandan kredi kartý bilgilerini veya M- cüzdan profilini otomatik olarak girer. Satýn almayý onayladýðýnýzda bilgiler iletilir. 100

101 Satýn almayý belgeleyen bir alýndý bildirimi veya dijital bir makbuz alabilirsiniz. M-cüzdaný kapatmak için M-cüzdaný kapat'ý seçin. 5 dakika içinde kullanýlmazsa M-cüzdan otomatik olarak kapanýr. Þifre gerektiren gizli bilgilere (örneðin banka hesabýnýza) eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleði boþaltýn. Önbelleðin boþaltýlmasý için, bkz: Önbellek s

102 15. Web Telefonunuzun tarayýcýsýyla çeþitli mobil Ýnternet servislerine eriþebilirsiniz. Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý sunan servisleri kullanýn. Bu servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonun tarayýcýsýyla, sayfalarýnda WML - Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya geniþletilebilir XHTML - Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna baðlý olarak deðiþebilir. Ýnternet sayfalarýnýn tüm ayrýntýlarýný görüntüleyemeyebilirsiniz. Tarama ayarlarý Tarama için gereken yapýlandýrma ayarlarýný, servis saðlayýcýnýzýn gönderdiði bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Tüm yapýlandýrma ayarlarýný el ile de girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 77. Bir servise baðlanma Kullanmak istediðiniz servise ait yapýlandýrma ayarlarýnýn etkinleþtirildiðinden emin olun. 102

103 1. Servise baðlanma ayarlarýný seçmek için, Menü > Web > Ayarlar > Yapýlandýrma ayarlarý'ný seçin. 2. Yapýlandýrma'yý seçin. Yalnýzca tarama servisini destekleyen yapýlandýrmalar gösterilir. Tarama için bir servis saðlayýcý, Standart veya Kiþisel yapýlandýrm.'yý seçin. Bkz: Tarama ayarlarý s Hesap'ý ve etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir tarama servisi hesabýný seçin. Ýntranet baðlantýlarý için el ile kullanýcý kimlik doðrulamasý yapmak için, Terminal penceresini göster > Evet'i seçin. Aþaðýdaki yöntemlerden biriyle servise baðlantý kurun: Menü > Web > Ana sayfa'yý seçin veya bekleme modunda 0 tuþuna basýlý tutun. Servise ait bir yer imini seçmek için, Menü > Web > Yer imleri'ni seçin. Son URL'yi seçmek için, Menü > Web > Son web adresi'ni seçin. Servisin adresini girmek için, Menü > Web > Adrese git'i seçin, servisin adresini girin. Sayfalarý tarama Servisle baðlantý kurduktan sonra, servis sayfalarýný taramaya baþlayabilirsiniz. Telefon tuþlarýnýn iþlevi, çeþitli servislerde farklýlýk gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açýklamalarý izleyin. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 103

104 Veri taþýyýcýsý olarak paket verileri seçilirse, tarama iþlemi sýrasýnda göstergesi ekranýn sol üst köþesinde görüntülenir. Paket veri baðlantýsý sýrasýnda tarafýnýza bir arama veya kýsa mesaj gelirse, ekranýn sol üst köþesinde paket veri baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletildiðini) belirten simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri baðlantýsýný yeniden kurmaya çalýþýr. Telefon tuþlarýný kullanarak Web tarama Sayfaya göz atmak için joystick i kullanýn. Vurgulanan bir öðeyi seçmek için arama tuþuna basýn veya Seç'i seçin. Harf ve sayý girmek için 0-9 arasý tuþlara basýn. Özel karakterler girmek için * tuþuna basýn. Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Cihazýnýzda mevcut olan seçeneklere ilaveten servis saðlayýcýnýz baþka seçenekler sunabilir. Doðrudan arama Tarayýcý, tarama yaparken eriþebileceðiniz iþlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sýrasýnda DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasýný kaydedebilirsiniz. 104

105 Görünüm ayarlarý Tarama yaparken, Seçenek > Diðer seçenekler > Görünüm ayarlarý'ný veya, bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Metin sarma > Açýk metni ekranda sonraki satýrda devam etmeye ayarlamak için. Kapalý'yý seçerseniz metin kýsaltýlýr. Yazý tipi boyutu > Çok küçük, Küçük veya Orta yazý tipi boyutunu belirlemek için Resimleri göster > Hayýr sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hýzlý þekilde taramanýzý saðlayabilir. Bildirimler > Güvenli olmayan baðlantý. bildirim > Evet telefonu, tarama sýrasýnda þifreli bir baðlantý þifresiz baðlantýya döndüðünde uyaracak þekilde ayarlamak için. Bildirimler > Güvenli olmayan öðelerde bildirim > Evet telefonu, þifreli bir sayfada güvenli olmayan bir öðe varsa uyaracak þekilde ayarlamak için. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir baðlantý saðlamaz. Bkz: Tarayýcý güvenliði s Karakter þifreleme > Ýçerik þifreleme tarayýcý sayfasý içeriðinin þifrelemesini seçmek için Karakter þifreleme > Unicode (UTF-8) web adresi > Açýk telefonu, URL'leri UTF-8 þifrelemesi ile gönderecek þekilde ayarlamak için. Yabancý dilde oluþturulan bir Web sayfasýna eriþtiðinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz. 105

106 Çerezler Çerez, bir web sitesi tarafýndan telefonunuzun önbelleðine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleði temizleyene kadar saklanýr. Bkz: Önbellek s Tarama sýrasýnda Seçenek > Diðer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarlarý seçeneðini; veya bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Çerezler seçeneðini seçin. Telefonun çerezleri almasýna izin vermek veya bunu önlemek için, Ýzin ver veya Reddet'i seçin. Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalýþmalarýna izin verilip verilmeyeceðini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler. 1. Tarama sýrasýnda Seçenek > Diðer seçenekler > Güvenlik > Komut dizesi ayar. seçeneðini; veya bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Güvenli baðlantý- dan komut dizeleri seçeneðini seçin. 2. Komut dizelerine izin vermek için, Ýzin ver'i seçin. Yer imleri Sayfa adreslerini, yer imi olarak telefonun hafýzasýna kaydedebilirsiniz. 1. Tarama yaparken, Seçenek > Yer imleri'ni veya bekleme modunda Menü > Web > Yer imleri'ni seçin. 2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla baðlantý kurmak için ara tuþuna basýn. 106

107 3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluþturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, Seçenek'i seçin. Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir Ýnternet sitesinde alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir. Yer imi alma Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldýðýnýzda, 1 yer imi alýndý yazýsý görüntülenir. Yer imini kaydetmek için Göster > Kaydet'i seçin. Yer imini görüntülemek veya silmek için, Seçenek > Göster veya Sil'i seçin. Yer imini aldýktan sonra doðrudan silmek için, Çýk > Tamam'ý seçin. Dosyalarý indirme Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (þebeke servisi), Menü > Web > Ýndirme baðl. > Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri veya Uygulama siteleri'ni seçin. Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn. Servis gelen kutusu Telefon, servis saðlayýcýnýz tarafýndan gönderilen servis mesajlarýný alabilir (þebeke servisi). Servis mesajlarý haber baþlýklarý gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kýsa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir. 107

108 Bekleme modunda Servis gelen kutu.'na eriþmek için, servis mesajý alýndýðýnda Göster'i seçin. Çýk'ý seçerseniz, mesaj Servis gelen kutu.'na taþýnýr. Servis gelen kutu.'na daha sonra eriþmek için, Menü > Web > Servis gelen kutu.'nu seçin. Tarama sýrasýnda Servis gelen kutu.'na eriþmek için, Seçenek > Diðer seçenekler > Servis gelen kutu.'nu seçin. Ýstediðiniz mesaja ilerleyin. Tarayýcýyý etkinleþtirmek ve iþaretli içeriði indirmek için, Al'ý seçin. Servis bildirimi hakkýnda ayrýntýlý bilgileri görüntülemek veya mesajý silmek için, Seçenek > Bilgiler veya Sil'i seçin. Servis gelen kutusu ayarlarý Menü > Web > Ayarlar > Servis gelen kutusu ayarlarý'ný seçin. Servis mesajý almak isteyip istemediðinizi ayarlamak için Servis mesajlarý > Açýk veya Kapalý'yý seçin. Telefonu yalnýzca servis saðlayýcýnýn onayladýðý içerik yazarlarýndan servis mesajý alacak þekilde ayarlamak için, Mesaj filtresi > Açýk'ý seçin. Onaylý içerik yazarlarýnýn listesini görüntülemek için, Güvenilir kanallar'ý seçin. Telefon bir servis mesajý aldýðýnda, telefonu, tarayýcýyý bekleme modundan otomatik olarak etkinleþtirecek þekilde ayarlamak için, Otomatik baðlantý > Açýk'ý seçin. Kapalý'yý seçerseniz, telefon tarayýcýyý yalnýzca bir servis mesajý aldýðýnda Al'ý seçmeniz durumunda etkinleþtirecektir. Önbellek Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir hafýza alanýdýr. Þifre gerektiren gizli bilgilere eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleði boþaltýn. Eriþtiðiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanýr. 108

109 Önbelleði tarama sýrasýnda boþaltmak için, Seçenek > Diðer seçenekler > Önbelleði boþalt'ý; bekleme modunda Menü > Web > Önbelleði boþalt'ý seçin. Tarayýcý güvenliði Çevrimiçi bankacýlýk iþlemleri veya alýþveriþ gibi bazý servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Böyle baðlantýlar için, güvenlik sertifikalarýna ve olasýlýkla, SIM kartýnýzda hazýr bulunabilen bir güvenlik modülüne gereksinim duyarsýnýz. Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Güvenlik modülü Güvenlik modülü, tarayýcý baðlantýsý gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliþtirir ve dijital imza kullanmanýza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis saðlayýcýsý tarafýndan güvenlik modülüne kaydedilir. Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Güvenlik modülü ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin: Güvenlik modülü bilgileri güvenlik modülünün adýný, durumunu, üreticisini ve seri numarasýný görüntülemek için Modül PIN kodu isteniyor güvenlik modülünüz tarafýndan saðlanan servisler kullanýldýðýnda, telefonu, modül PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak için. Kodu girin ve Açýk'ý seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliðini devre dýþý býrakmak için, Kapalý'yý seçin. 109

110 Modül PIN kodunu deðiþtir modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafýndan izin veriliyorsa deðiþtirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardýndan yeni kodu iki kez girin. Ýmza PIN kodunu deðiþtir dijital imzaya ait imza PIN kodunu deðiþtirmek için. Deðiþtirmek istediðiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu, ardýndan yeni kodu iki kez girin. Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý s. 17. Sertifikalar Önemli: Uzaktan baðlantýlar ve yazýlým yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikalarýn, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doðru bir biçimde kullanýlmalarý gerekir. Bir sertifikanýn mevcudiyeti tek baþýna herhangi bir koruma saðlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanýlabilmesi için doðru, orijinal ve güvenilir sertifikalarý barýndýrmasý gerekir. Sertifikalarýn kullaným ömürleri sýnýrlýdýr. Sertifikanýn geçerli olmasý gerekmesine raðmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli deðil mesajý görüntülenirse cihazýnýzdaki geçerli tarih ve saatin doðru olduðundan emin olun. Herhangi bir sertifika ayarýný deðiþtirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduðundan ve sertifikanýn gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduðundan emin olmalýsýnýz. Üç tür sertifika vardýr: sunucu sertifikalarý, yetki sertifikalarý ve kullanýcý sertifikalarý. Bu sertifikalarý servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. Yetki sertifikalarý ve kullanýcý sertifikalarý, servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir. 110

111 Telefonunuza indirilen yetki ve kullanýcý sertifikalarýnýn listesini görüntülemek için, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Yetki sertifikasý veya Kullanýcý sertifikasý'ný seçin. Bir baðlantý sýrasýnda, telefonla içerik sunucusu arasýndaki veri iletiminin þifrelenmiþ olmasý durumunda güvenlik göstergesi görüntülenir. Güvenlik simgesi, að geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynaðýn saklandýðý yer) arasýndaki veri iletiminin güvenli olduðunu göstermez. Að geçidiyle içerik sunucusu arasýndaki veri iletiþiminin güvenliði servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr. Dijital imza SIM kartýnýzýn güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluþturabilirsiniz. Dijital imza, basýlý faturalara, sözleþmelere veya diðer belgelere el ile attýðýnýz imzanýn yerine geçer. Dijital imza oluþturmak için sayfada, satýn almak istediðiniz kitabýn adý ve fiyatý gibi bir baðlantý seçin. Miktar ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir. Baþlýk metninin Oku olup olmadýðýný ve dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediðini kontrol edin. Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boþluðu olduðu anlamýna gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kiþisel bilgileri girmemeniz gerekir. Metni imzalamak istiyorsanýz, önce metnin tümünü okuyun ve Ýmzala'yý seçin. Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun. 111

112 Kullanmak istediðiniz kullanýcý sertifikasýný seçin. Ýmza PIN kodunu girin (bkz: Giriþ kodlarý s. 17) ve Tamam'ý seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satýn alma iþleminizin onayýný görüntüleyebilir. 112

113 16. SIM hizmetleri SIM kartýnýz, eriþebileceðiniz ek hizmetleri saðlayabilir. Bu menü sadece SIM kartýnýz tarafýndan destekleniyorsa gösterilir. Menünün adý ve içeriði SIM kartýnýza baðlýdýr. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir. Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanýrken telefonunuz ve þebeke arasýnda gönderilen onay mesajlarýný görüntülemeye ayarlamak için, Menü > Ayarlar > Telefon ayarlarý > SIM hizmeti iþlemleri onayý > Evet'i seçin. Bu hizmetlere eriþim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüþmesi yapmayý gerektirebilir. 113

114 17. PC ile baðlantý Telefonunuz, kýzýlötesi veya veri kablosu (CA-42) baðlantýsý üzerinden uyumlu bir bilgisayara baðlýyken e-posta gönderip alabilir ve Ýnternet'e eriþebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile baðlantý ve veri iletiþim uygulamalarýndan biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite PC Suite ile, telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar veya uzaktaki bir Ýnternet sunucusu arasýnda, Rehber'i, ajandayý, yapýlacaklar notlarýný ve notlarý senkronize edebilirsiniz (þebeke servisi). PC suite hakkýnda, örneðin <www.nokia.com/support>. Nokia Web sitesinin destek alanýndaki indirilebilir dosyalar gibi, daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Paket veri, HSCSD ve CSD Telefonunuzla paket veri, yüksek hýzlý veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, GSM verisi) servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanýmý için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. HSCSD servislerini kullandýðýnýzda telefonunuzun bataryasý normal sesli ve veri aramalarýndan daha hýzlý tükenir. Aktarým sýrasýnda telefonunuzu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebilir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s

115 Veri iletiþim uygulamalarý Veri iletiþim uygulamasý kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için saðlanan belgelere bakýn. Ýþlemi kesebileceði için, PC baðlantýsý sýrasýnda telefon görüþmesi yapmanýz ve gelen aramalarý cevaplandýrmanýz önerilmez. Veri aramalarý sýrasýnda daha yüksek performans saðlamak için telefonu, tuþ takýmý, yüzü aþaðý bakacak þekilde sabit bir yere koyun. Veri aramasý sýrasýnda telefonu elinizde tutarak taþýmayýn. 115

116 18. Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda bataryayý deðiþtirin. Yalnýza Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun. Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Tam olarak þarj olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr. Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný kullanmayýn. Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanýn + ve uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol açabilir. (Bataryanýn + ve uçlarý metal þeritler þeklinde görünür.) Bu durum örneðin cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan nesneye hasar verebilir. Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak bataryanýn kapasitesini, ömrünü ve þarj edilebilme özelliðini azaltýr. Bataryayý her zaman 15 C ile 25 C (59 F ile 77 F) arasý sýcaklýkta tutun. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr. 116

117 Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn. Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý Güvenliðiniz için daima orijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. Orijinal bir Nokia bataryasý aldýðýnýzdan emin olmak için, bataryayý yetkili bir Nokia satýcýsýndan satýn alýn, paket üzerinde Nokia Original Enhancements logosunu bulun ve aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak hologramý inceleyin: Bu dört adýmýn baþarýyla tamamlanmasý bataryanýn orijinalliðini tam olarak garanti etmez. Bataryanýzýn orijinal bir Nokia bataryasý olmadýðýný düþünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayý kullanmayýn ve size yardýmcý olmalarý için en yakýn yetkili Nokia servis veya satýþ noktasýna götürün. Yetkili Nokia servis veya satýþ noktasý, orijinal olup olmadýðýný anlamak için bataryayý inceleyecektir. Orijinal olduðu doðrulanamýyorsa, bataryayý satýn aldýðýnýz yere iade edin. Hologramýn orijinal olup olmadýðýný anlama 1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açýdan baktýðýnýzda Nokia nýn birleþen eller simgesini, baþka bir açýdan baktýðýnýzda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir. 117

118 2. Hologramýn açýsýný sola, saða, aþaðý ve yukarý doðru deðiþtirdiðinizde her kenarda sýrasýyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir. 3. Etiketin kenarýný kazýyýp 20 basamaklý kodu (örneðin, ) ortaya çýkartýn. Bataryayý sayýlar yukarý bakacak þekilde çevirin. 20 basamaklý kod önce üst satýrdaki sayý, sonra da alt satýrdaki sayý þeklinde okunur basamaklý kodun doðru olduðunu batterycheck adresindeki talimatlarý uygulayarak doðrulayýn. Bir kýsa mesaj oluþturmak için 20-basamaklý kodu, örneðin girip numaralý telefona gönderin. Bir kýsa mesaj oluþturmak için: Hindistan dýþýndaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklý kodu, örneðin girip numaralý telefona gönderin. 118

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu 9236484 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu 9237292 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-94 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu 9253063 Baský 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-166 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu Nokia Baský

Kullaným kýlavuzu Nokia Baský Kullaným kýlavuzu Nokia 6101 9238300 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-76 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu TR 9241613 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-82 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu Baský TR

Kullaným kýlavuzu Baský TR Kullaným kýlavuzu 9237227 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-13 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu 9253480 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-140 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu 9246252 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-115 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı